KÜLTÜREL RÖLATlvlzM. Ar. Gör. Esra Demir!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜREL RÖLATlvlzM. Ar. Gör. Esra Demir!"

Transkript

1 İ N SA N HAKLARININ EVRENSELLIGI GÖRÜŞÜ KARŞıSıNDA KÜLTÜREL RÖLATlvlzM Ar. Gör. Esra Demir! Giri ş İn san hakl a rı nın ev ren se ll iği ne ili şk in goruş, insan h akl arının zamandan. mekand an. d ol ay ı sı yl a da. kültürlerden, ideolojilerden, sosyal ve ekono mik şart lardan bağım sız old uğu fikri üzerine kurulmuştu r. Bununl a beraber, hakl arın felsefi olarak ortaya çıkış ları, belli bir dönemin, belli bir coğrafyan ın, belirli ekonomik, sosyal ve kültür el ko şulların, belli bir kültürel birikimin ve ideo lojinin ürünüdür. İn san h akl arı ge leneğ i, öncelikle Fransa ve İn giltere' de şekill enmey e başl amı ş, buradan da Amerika'ya s ıçramıştır. Bundan sonraki ge l iş i mi de, yine öncelikli olarak Balı co ğrafyası içerisinde devam etmiş ti r. Bununl a birlikte, düşü nse l düzlemde, insan h akl arının zamandan ve mekandan ve her türlü ko şuldan b ağım sı z olarak bütün insanlar için geçerli o lduğu na ili şk in g ö rüş l e ri, Fra n s ız Bildirisi'n e kadar geri götürmek mümkündür. Ne var ki bu düşünce ler, İ kin ci Dünya S ava ş ı 'na d eğ in somut düzleme yans ı mamış t ır. Evrensellik i dd iasının ulu sl arara s ı düzlemde ortaya a t ı lmas ı ile birlikte, ha kl a rın Batı t arafından b elirlenm i ş iç eriğiy le ev renselo ldu k ları iddial arı, karş ı larında kültürel farklılıkları vurgulayan rölativist iddiaları b u lmuş lar ve buradan doğan tartışma insan hakları konusunda iki kutup yara t mış t ı r : evrenselciler ve kültürel rölativistler. Evrenselciler, u lu s l araras ı insan haklarının her yerde ve herkes için geçerli o lduğu n u savunurlar. Bu iddianın karş ıs ın dak i rölativi stler ise, her toplumun kendisini, dolay ı sıyla da, üyelerinin v arlı ğını koru yacak mekanizm al arı kendisine özgü bir şe kilde ü retti ğin i ; bu nedenle de insan h aklarının ancak kültürel bir bağlam içerisinde an lam lı ı Marmara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2 210 MÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 olabileceğini ileri sürerler. Rölativistlere göre. bu kültürel bağlam, tarihsel ve mekansalolarak Bat ı 'ya özg üdür. Bu nedenle de mevc ut insan hak ları an layışı, B a tılı olmayan kültürler bakımından geçerli olamaz. İ n san hakları bağlamında evrensellik-kültürel rölativite çatışması olarak ad landırılabi lecek bu tartışma, i 940'Iarı n ikinci yarısından beri süregelmekted ir. Amerikan Antropoloji Derneği tarafından ha zırlanan ve evrensel bir insan hak ları bildirisi hazırlama çalı ş mal arı içerisinde olan BM'ye sunulan bir beyan, tart ı şm al arı iyice alevlendinniştir. Zira bu beyan, insan hakları konusu nda kültürel rölativ ist bir bakı ş aç ısının benimsenmesine i liş kin bir çağrıdır. Bu t artı şm anı n başlıca aktörleri, başta antropologlar olmak üzere çeşit li disiplinlerden akademisyenler ve devletler o lmuşt ur. Çalışmada, öncelikle tartışmanın devletler düzeyinde nasıl yaşandığı, bundan sonra da evrensellik karşı sındaki rölativizmin kuramsalolarak ortaya çıkışı 've Amerikan Antropoloji Derneği'nin sunduğu beyan ele a lınacakt ır. 1. Evrensellik Varsayımına Tepkiler Ulu slararası anlamda insan haklarının evrenselliğinin ilanına ilişkin iki dönüm noktasından bahsedilebilir: 1948'de ilan edilen Evrensel Bildiri ve 1993 tarihinde Viyana'da gerçekleşen Dünya İn san Hakları Konferan sı netice sinde kabul edilen Viyana Bildirisi ve Eylem Programı (Viyana Bildirisi). Evrense liiği ilan eden bu belgeler, doğrudan ya da do laylı olarak, evrense lliğe yöne lik bir dizi tepkinin de su yüzüne çıktığı tarihsel dönemeçler olmuşlardır. Bu evrensellik ilanları, evrensellik varsayımında yer alan çatl ak l a rı ve evrensellik iddias ın ın sorgu lanması nı gerektirecek çatışma ları görünür k ı l m ı ş l ardı r. Hem Evrensel Bildiri, hem de Viyana Bildirisi, hükümet lerin -ya da kimi hükümetleri n- iradelerini yans ıt tığından, tartışmanın en önemli aktörleri devletler olmuşt ur. D olayı sı yla, bu bölümde de vl etl erarasında yaşanan çatışma ortaya konulmaya çalış ı lacak, devletlerin kültürel rölativizm le il i şk i lendirilebilecek idd i al arı na yer verilecektir Evre nsel Bildiri İle Ortaya Çı ka n iddia ve E leştir ile r

3 Esra Demir - İn san Haklarının Evren selliği Görüşü Karşısında Kültürel R ölativitm 2ll Evrensel Bildiri, ilan edildiği i 948 yılından beri insan hakları düşü nce s i n i n ge li şmes i ve yayılmasında temel belge olma özelliğini korumuştur. Her ne kadar bağlayı cı bir belge olarak tasarlanmamış da, insan h akl arı b akımından asgari ilkeleri ortay a ko ymuş ve ulu slararası toplumun o n ay ı nı almı ştır. ' İnsan haklarının, kendisini izleyen dönemde devletlerin pozitif hukuki a rına aktarılmasında ve böylece soyut ilkelerd en somut iddialara dönüşmelerinde kılavuz belge olm a rolünü ü stlenmiştir. Evrensel Bildiri, ezileniere ve özg ü rleşme hareketlerine bir mücadele kanalı açacak zemini hazır l amı ştır. Bildiri, 10 Aralık 1948'de BM Genel Kurulu'nca kabul ve ilan edilmi ştir. Bu dönemde BM' nin elli sekiz üyesi bulunmaktad ır. ' Bu elli sekiz üyeden ikisi (Honduras ve Yemen), oylamaya katılmamı ş; geri kalan devletlerden sekizinin (Beyaz Rusya, Çekoslovakya, Polonya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Güney Afrika, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya), çekimser oyuna karşı kı rk sekiz olumlu oyla Evrensel Bildiri kabul ed il m iş t i r. 4 Evrensel Bildiri, BM'nin hazırladığı belgeler arasında, evren sel olma öz e ll iğ i adına yans ıy an ilk belgedir. Fakat dünya üzerindeki farklı ideoloji, kültür, sosya l ve eko nomik gerçeklikler dü şünüldüğünde, Bildiri'nin ne ölçüde evren sel olabileceği şüphelidir. K aldı ki, Evrensel Bildiri'ye gelininceye kadar insan haklarının geç i rd iği tarih sel süreç ve kurams al geli şi m, B at ı s ı nı rl arı içinde y aşanmıştır. Batı 'da yaşanan düşünsel ve olgusal süreçlerin :2 Evrensel Bildiri'nin zaman içerisinde. bağ layıc ı bir nitelik kazan dı ğın a ili şkin gö rüş le r için bkz. Mehmet Se mih Gemalmaz. Ulusalüstü lnsan Haklan Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Ge n i ş l e ti lm iş ve Güncelleştirilmi ş 5. bs.. İstanbul, Legal Yayıncılık, s Bu dönemde BM 'ye üye olan elli sekiz devlet şu nlard ır: Arjantin, Av ustralya. Belçika. Bolivya, Brezilya. Beyaz Rusya. Kanada, Şil i. Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Küba. Çekoslovakya, Danimarka. Domin ik Cumhuriyeti, Ekvador. Mı sır, El Salvador. Etiyopya. Fransa, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Honduras, Hindistan, İran. ırak. Lübnan, Liberya, Lüksemburg. Meksika, Holl anda. Yeni Zelanda. Nikaragua, Nor veç. Panama. Paraguay, Peru, Filipinler. Polonya, Sovye tler Birliği. Suudi Arabistan. Güney Afrika. Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye. Ukrayna. B i rleşik Krallık ve Kuzey İrl an d a. Amerika B irle şik Devletleri. Uruguay, Boliv aryan Venezuela Cumhuriyeti. Yugo slavya. Afganistan. İ zlanda, [sveç. Tayland, Pakistan. Yemen, Myanmar. Tarihsel süreçte BM üye sayı sı için bkz. (Çevrimiçi) 20 Eylül Christina M. Cema, "Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Impl e rrıe n t at i o n of Human Rights in Different Soc io-cultural Co ntexts", HRQ. Vol s. 742.

4 212 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 o luş turdu ğ u insan haldan düşüncesinin evrenselolup olamayacağı, daha Bildiri 'nin hazırlanması aşamasında sorgulanmaya başlanmış ve Bildiri'nin kabulü büyük tartışma ve müzakereleri gerektinniştir. Dönemin BM üye profiline bakıldığında, elli sekiz üye devlet, coğrafi anlamda çeşitlilik sergilemekte iseler de, temsil bakımınd an Bildiri'de ağ ı rlık lı p ayı o l anın, politik ve kültürel anlamda Batılı olarak tarif edilebil e cek devletler olduğu söylenebilir.' Bildiri'nin hazırlık komitesi, ABD, Çin, Lübnan, Avustralya, Şili, Fran sa ve Birle şik Krallık 'tan oluşmaktadır. Öte yandan, hazırlık komitesinin başkanı Eleanor Roosevelt, Amerikalı; Bildiri'nin kaleme alınmasında Cassin, Fransız 'dır. en etkili komite üyelerinden biri olan Rene Aynca, komiteye sunulan taslaklar içerisinde Bildiri'nin son halinin oluşturulmasında en çok dikkate alınmı ş olan taslak, Birle şik Krallık'ın su nduğu taslak olmu ştur. " Öte yandan, bu dönemde sömürge karş ı t ı hareket henüz başlamamış ve pek çok devlet henüz bağımsızlığına kavuşmamıştır. Dolayı sıyla, Evrensel Bildiri' nin hazırlanması sürecinde ciddi bir Batılı ve Batılı olmayan karşılaşmasının yaşandığından söz edileme z. Yaşanan tartışma ve çatışmalar, daha ziyade ABD 'nin başını çektiği liberal " B a t ı lı de vletler" ile Sovyetler'in başını çekti ğ i "Sosyalist devletler" ara sında yaşanmı ş ve Bildiri 'nin şekillenmes i nde ve iç eriğinin olu şmasında bu çatışma etkili olrnu ştur. ' Bunların dı şındaki temsiller c ı lız kalnuştır. Öme- 5 Antonio Cassese, Human Rights in a Changlng World, Worcester, Polity Press, s ; A. D. Renteln, International Human Rights: Universalism Versus Relativism. Califomia, Sage Publications, 1990, s A.H. Robertson. l.g. Merrills, Human Rights in the world: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rtghts, 3. Edition. Manchester and New York. Manchester University Press s Antonio Cassese, a. g.e s. 33. Yazar, burada coğrafi bir ayrımdan ziyade kültürel ve ideolojik bir ayrı m la Ba tı'y ı sadece liberal ve kapitalist Batı lı ülkeler olarak tarif ederek " B atı lı demokrasiler" olarak ad landı rır. Öte yandan, coğrafi olarak Batı 'ya dahil edilebilecek olan, fakat sosyalist gelenekleriyle liberal Ba tı' dan fark lı laşan ülkeleri "Sosyalist Avrupa" adı yl a Ba tı'da n ay ırır. Bu çalışmada da, Cassese'ninkine benzer bir kriter ku llanı lmış ve "B a tı" ve " Ba tı lı devletler" ile liberal ve kapitalist geleneğe öncülük e t m iş olan ülkeler kastedilmi ş ; coğrafi olarak B atı 'nın bir parçası olan sosyalist Avrupa ülkeleri ise "Sosyalist" ve "Sosyalist devletler" olarak ad l and ın l rn ıştı r. Evrensellik ve rölativizm tartı şması çok aktörlü bir tart rşmadır. Hal böyleyken, tarafl arın iddialan üzerinden tartı şmay a dair bir çerçeve çizebilrnek için genellemeler yapmak ka çınılma z hale gelmektedir. Bu çalış mada da, konuya ilişkin çoğu ça lışm a da benim senmiş olan " B a tı lı ve Öteki" ikiliği kull anılmı ştır. Bu bölümde, "B atılı" k arşısındaki "öteki", Sosyalist devletlerdir.

5 Esra Demir - İn san Haklarının Evren selliği Görüşü Karş ı sında Kültürel R ôlaıivizm 213 ğ i n, Bildiri'nin evlenme ve boşanmada kadın ve erkeklere e şit haklar tanıyan 17. maddesi ile herkesin dü şünce, vicdan ve din ö z gü r l ü ğ ü n e sahip olduğunu dü zenleyen i 8. maddesinin din ya da inancını değiştirmeyi de koruduğunu dü zenleyen ikin ci paragrafı, Mü slüman devletlerin itirazlanna neden o l muştur. İ slam'la bağdaşmadığı, Kuran 'ın din değiştirmeyi yasakladığı gerekçesiyle, Bildiri'de din değiştirme hakkına yer verilmemesine yön elik çabalar başansı zlıkla son uç lan rru ş t ı r. " Müslüman de vletlerin bu etki si zliğin in, dönemin BM yapılanmasının kaçınılmaz neticesi olduğu söylenebilir. BM üye profili, İkinci Dün ya Sava şı ertesinde yeniden şekillenen güç dengelerini yans ı t ı r. Zira İkin ci Dün ya Savaşı'nda aldığ ı darbelerle zay ı flayan Avrupa'nın yerini Amerika ve Sov yetler almıştır ve bu ikisi arasında sona ermesi y ı lları bul acak Soğuk Savaş ortamı, dah a bu dönemde dünyayı iki ye böl e cektir. İ şte insan h aklarının da, bu sil ah sı z savaş ın ideoloj ik, politik ve kültürel mücadele ara çlarından biri olarak kullanılması, BM ' nin de bu durumdan nasibini almas ına ve Bildiri'nin bu iki gücün yan ş t ı ğ ı alan lardan biri halin e gelmes ine neden olmuştur. Ev rensel Bildiri'nin h azırlandığı süreçte yaşanan bu So sy ali st-b atılı ça t ışmas ı, So ğuk Savaş mücadelesinin y a şandığı bir başka düzlemdir. Bu iki gücün yarı ş tığı bir mecra olarak insan hakları, kaçınılmaz bi çimde, ABD'nin ve onun te ms il e tt iğ i liberal B at ı 'nın elini güç l e nd inn iş ti r; çünkü insan hakl arı, liberal ge l eneğ in ve liberal söy lemin bir ürünüdür. Öte yandan, komite ve dönemi n BM üyeleri hakkında yuk arıda veril en bilgil er a nı ms and ığın d a, Batılı söy lemin baskın ç ıkmas ın ı o lağan karş ı lamak gerekir. Do layı sıy l a Batı, Bildiri'nin ş eki ll end i ri l mesi nde başat rol oynamıştır. B atı 'nın en büy ük etkisi, Bildiri'de ağı rlık lı olarak mede ni ve siyasi haklara ve bunların bireyci kav rams allaştırmalarına yer ve rilmesi n oktasında o lmuş tur: Yin e, b aş lang ıç kıs m ındak i insan onuru kavramına y ap ı lan aç ı k 8 Christina M. Cema. a.g.e, s Evrensel Bildiri'de yer verilen medeni ve siyas i haklar: Madde 3: Yaşam ve özgürlük ha k kı ; Madde 4: Kölelik yasağı; Madde 5: i şkence yasağı, Madde 6: Kişi olarak tanınma hakk ı; Madde 7: Hukuk Önünde Eşi t lik ; Madde 8: Etkili bir hukuk yoluna baş v urma h ak kı ; Madde 9: Keyfi tutma yasağ ı; Madde lf): Adil y arg ı l a n ma h akkı ; Madde i ı: Masum iyet karinesi ve kanunsuz ceza olmaz ilkesi; Madde 12: Mahremiyet h akkı ; Madde 13: Seyahat özgürlüğü ; Madde 14: Sığınma h akkı ; Madde 15: Vatandaşlık hakkı ; Madde 16: Evlenme hakkı ve aile-

6 214 MOHF - HAD, C. 14, Sy. 3 atıf ve ı. maddedeki "onurda ve haklarda" e şitlik ifade si, Batılı liberal haklar an l ay ış ın ın özü ndeki doğ al haklar ku ram ı nın etk ilerinin aç ık gös tergeleridir, Lo Öte yandan, Batı ' nın bu g iri şiml erin i, Batılı de ğerlerin dün y anın geri k al anın a day atılma çabası olarak a lg ı layan Sosyalistl er, Evrensel Bildiri ve insan hakları üzerinden yürütülen tartışmaları, Batı 'ya karşı bir mücadele aracı olarak kullanmışlardır. Bu bağlamd a, Sosyalist devletlerin itirazl arı şöy le özetlenebilir: " İlk olarak, eş i tlik ilkesi, b askıcı yönetimlere direnme, sokak gösterilerine katılma, ulusal a z ın lık ların kolektif haklarının tanınması ve saygı görmesi, sö mürge altında y aşay an halkların kendi kaderini tayini ve i şç ilerin fikirlerini yaymak üzere kendi yay ın organ l arına sahip o lma l arı na ilişkin bir dizi hakkın Bildiri'ye dahil edilmesini istediler. İkinc i olarak, Latin Amerikalılar ' ın da de steğini alarak Batı ' nın tanımayarak ihlal ettiği sosyal ve ekonomik h akl arın Bildiri' ye dahil edilmesi ve bu hakların uygul amas ın ın s ı k ı bir şekilde takip edilmesi g erektiğini savundular. Üçüncü olarak, Sosyalistler, hakların demokratik bir çerçeve içinde kullanıldıkları müddetçe korunma sı ve faşi zme yol açacak ş ek i lde kullanılmalarını engellemek üzer e bir di zi medeni ve siya si hakkın s ı nı rl and ırı l m as ı gerektiğini ileri sürdüler. Son olarak da, her bir egemen devletin insan haklarını kendi ulusal sistemleri b ağl amında uygulaması ve insan haklarının devlet egemenliğ iy le uyumlu olması gerektiğini savundular. Bildiri 'nin son haline bakıldığında, Sosyalistlerin bütün önerileri kabul görmemi ş olsa da, bir takım ekonomik ve sosyal h akların Bildiri'de yer almı ş olması, Batılı liberal haklar anlayışından bir sapma olarak görülebilir. 'ı Bu sosyalist etkinin uzantısı olarak ve yine Batılı nin korunmas ı ; Madde 17: Mülkiyet h akkı ; Madde 18: D ü ş ü nce, vicdan ve din özgü rlüğü ; Madde ı 9: ifade özg ü rl üğ ü ; Madde 20: Toplanma ve örgütlenme h akkı ; Madde 21: Yönetime k atılma. kamu hizmetlerinegirrnede e ş i t l i k. genel ve eşit oy h akkı. 10 Antonio Cassese. a.g.e, s i ı A ntonio Cassese. a.g.e.. s. 34, Evrensel Bildiri'de yer verilen sosyal ve eko nomik haklar: Madde 22: Sosyal güvenlik hakkı ; Madde 23 : Ç alışma, adil gelir ve sendika kunna ha kkı ; Madde 24: Dinlenme hakkı ; Madde 25 : Yaşam standardı ve sosy al güvenlik hakkı ; Madde 26 : Eğitim hakkı; Madde 27: Kültürel yaşama katılma ha kkı. Medeni ve siyasi haklar konusunda yaşan an çek işme, BM Genel Kurulu'nun 1950'd e bir karar yayın lay arak bu iki hak kategorisinin de insan haktan ka vramına dahil ol d u k lan nı tasdik etmesini gerekli kılmıştır. Karara göre, "Medeni ve siyasi özgürlükler ile ekonomik, sosya l ve kültürel hakların kullanımı. birbiriyle ba ğlantılı

7 Esra Demir - İnsan Ha kları nın Evrens ell iğ i Görüşü Karşısında Kültürel Rolativizm 215 liberal geleneğin bireyci haklar anlayışından farklı olarak, 22. maddede "toplumun bir üyesi olarak herke sin" ifadesiyle, bireyin toplumsallığına vurgu y ap ı l m ış t ı r. Bütün bunlar göz önüne alındığında Batılı liberal demokrat gelenek dı şında Bildiri'ye aktarılan tek farklı gelenek Sosyalistlerinki olmu ştur. Bildiri'nin hazı rl anması aşamasında, evrenselolduğunu iddia eden bir insan hakl arı bildiri si hazırlanmasının, dünya üzerinde liberal demokrat g e l e neğ e y ab a nc ı olan ve bu geleneğin değerlerini paylaşmayan diğer kültürleri görmezden gelmek anlamına geleceğine yönelik ele ştirilerin göz ardı e d i l d i ğ i bir gerçektir.':' Öte yandan, bu yöndeki eleştirileri Evren sel Bildiri'yi hazırlayan ve ilan eden BM' nin dünya üzerinde yaşayan kültürleri temsil bakımından zayıflığı olgusuyla birlikte okumak gerekir. Örneğin, Zvobgo, bugün 3. Dünya olarak tarif edilen ülkelerin k atılımının daha güçlü olduğu bir BM Genel Kurulu 'nda Bildiri ' nin tekrar tartı şılma sının mümkün o l mas ı halinde, önemli ölçüde farklı sonuç l a rın alınabileceğini ileri sürer." Benzer bir şekil de Galtung da, Evrensel Bildiri'nin 1993'te Viyana'da gerçekleştirilen İnsan Hakları Dünya Konferansı ' nda tartışıl arak kabul edilmesi gerek seydi, çok daha fazla sorunla karşıl aşıl acağın a dikkat çeker." Gerçekten de, Bildiri'nin hazırlandığı dönemde sömürge idaresi altında y aşayan h alkların özgürleşme si ile ortaya çıkan yeni taleplerin tartışmaya eklemlenmesi, güç dengelerini bozabilir ve müzakere alanlarını genişletebilirdi. Bildiri 'de yer alan bazı haklar dü şünüldüğünde, bunların her toplumla ba ğdasması mümkün olmayan belli bir ideolojik, kültürel, ekonomik ve politik yapıyı gerektirdiğini söylemek mümkündür. Evlenme ve boşanmada (interconnected) ve birbirlerine b a ğımlıdır (interdependent)... İn san, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından mahrum bırakıldığında Evrensel Bildiri'nin özgür insan ideali olarak addettiği insan kişiyi temsil edemez." BM Genel Kurulu'nun 4 Aralık 1950 tarihli 421E (V) numaralı kararı. 13 Bu bağlamda, Ame rikan Antropoloji Derneği 'nin y ay ın l adı ğı 'İn san Haklanna Dair Beyan (Statement on Human Right s)' çok önem li bir belgedir. A ş ağıda, bildirinin içe riğ i aynn tı lı olarak ele alı n acaktır. 14 E. J. M. Zvobgo. A Third World View, 1979, s. 95. Aktaran: Alison Dundes Renteln, a.g.e., s Johan Galtung. Bir Başka Açıdan İ n san Hakları, Çev.: Müge Sözen, İ stanbul. Metis Y ayın lan s. 24.

8 216 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 kad ın - e rke k e ş itli ği, ev l i li ğin e şl erin serbest iradesine dayanm ası, din deği ş tirmenin bir özgürlük olarak korunması, zaliman e ceza yasa ğı, genel seçim ve e şit oy hakkı bu bağlamda d e ğerlen dirileb ilir. " Ayrıc a, Bildiri'de bireyin haklarına ve eşitliğine yapılan vurgu ve benimsenen seküler y aklaşım, ancak belirli bir toplums al y a p ı ve bunun dayan ac ağı belli bir değerl er sistemiyle uyum gösterebilir Viyana Bildirisi Ile Ortaya Çıkan Iddia ve Eleştiriler Haziran 1993 ' te iki hafta boyunca süren Dünya İn san Hakları Konferansı'na k atılan 171 devlet, mutabakatla Viyana Bildiris i ve Eylem Planı 'nı (Viyana Bildiri si) kabul ettiler." Viyana Bildiri si ile d üny anın bütün büyük kültür, din ve sosyo-politik sistemlerini temsil eden, neredeyse sömürgesiz bir dünyanın 171 devlet temsilcisinin mu tab ak atı yl a, insan hakl arının evren s elli ği teyit edildi." Viyana Konferansı ve bu konferansta kabul edilen Viyana Bildiri si, Evrensel Bildiri' den sonra, insan haklarının evren selliğinin kabul ve ilan ed i ld iği ikinci önemli dönüm noktası oldu. 17i devletin mutabak atıyla Viyana Bildirisi,I. ı. maddes iyle evrense ll iğ in mu t l aklığına özel bir vurgu yapacak şeki lde " bu hak ve özg ürlüklerin evrensel n i te liğ ini n t artı şma d ış ı" olduğu n u ilan e tm iş ti r. Ne var ki 1.5. maddesi, h akl arın ev rens e l o ld uğunu tekrar ettikten sonra, fark lı ulusal ve bölgesel özgüllükler (particularity) hususuna 16 J05e A. Lingdren Alves, "The Declaration of Human Rights in Postmodernity", HRQ, Vol. 22, 2lX>O. s. 481; Alison Dundes Renteln. a.g.e., s Viyana Bildirisi ve Eylem Programı. Dünya İnsan Haklan Konferansı'nın NCONF s ay ı lı karan ile ı ı Temmuz 1993 tarihinde kabul edilmiştir. Viyana Bildirisi'nin İngilizce tam metni için bkz. (Çevrimiçi) nhchr.chlhuridocdalhuridoca.nsf/(symbo l)/a.conf. i En?Open Docurnent., 20 Eylül Konferans Genel S ekret e rli ği 'nin raporuna göre, konferansa 171 devlet temsilcisinin yanı s ıra, 2 ulusal özgürlük hareketi, 15 BM organı, ıo uzman kuru lu ş, 18 hük ü me tlerarası organizasyon, 24 ulusal enstitü ve 6ombudsman. i 1 BM İ nsa n haklan birimi ve ilgili diger birimler. diger 9 organizasyon, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in danışman ı statüsündeki 248 hükümetdışı örgüt ve diğe r 593 hükümetdışı örgütkatılmıştır. Report of the World Conference on Human Rights. A.CONF (Part i). 13 Ekim Raporun ingilizce metni için bkz.: (Çevrimiçi) h ııp: //www.u n hchr.c hlh uri d ocd alh u ri d oca. n sfl( S y m bo l) /A.CONF. Open Doc umenı, 20 Eylül Jose A. Lingdren Alves, n.g.e. s (PART+1l.En?

9 Esra Demir - İnsan Haklarını n Evrense l l iğ i Görüşü Karşısında Kültürel Rölativivn 217 d e ğinir: " Bütün insan hakları. evrensel. bölüneme z ve birbirleriyle bağlantılı ve birbirlerine bağımlıdırlar. Ulu slararası toplum, insan haklarına küre sel olarak adil ve e şit bir şekilde. aynı düzeyde ve aynı vurguy la yaklaşmalıdır. Kültürel ve ulusal özgüllükler ile çeşitli tarihsel, kültürel ve dini ardal anların ak ı l d a tutulma sı gerekmekle birlikte; siyasi, ekonomik ve kültürel sistemlerinden bağım sı z olarak bütün insan haklarını ve temel özgürlükleri teşvik ve muhafaza etmek devletlerin görevidir." Bu kadar çok devletin. Batılı ve Batılı olmayanın temsil edi ldiği bir konferansta. ev ren se ll iğ i n mutlak bir şe k i lde kabul edilmesinin ve Bildiri'nin çeşitli maddelerinde tekrar edilerek katmerlenen evrensellik vurgu surıun, ilk b akışta. evrensellik üzerindeki mutabakatın çok güçlü olduğunu d üş ünd ürmeme si mümkün değildir." Fakat buna karar verıneden evvel bir soru sormak gerekir: Evren s elliğin "tartı şma dışı " olduğu ilan edildikten sonra "kültürel ve ulusal özgüllükler ile çeşitli tarihsel, kültürel ve dini ardalanların ak ı l da tutulma sı " cümlesine yer verilmesini n asıl anlamak gerekir? Viyana Bildiri si, bazı yazarlar tarafından evrenselliğin mutlak bir şek ilde kabulü olar ak değerlendirildi. Örneğin Symonides, konferans s ı ras ınd a Tunus, Kuveyt, Endonezya, Vietnam, İran, Çin gibi ülkelerin y aptıkları bildirilerin analizinin. kültürel rölati vizmin reddi anlamına ge ld i ğ i n i ve e vren selliğe ise açık bir itirazın bulunmağını gösterdiğini söyler." Symonides'in verd iğ i bazı örneklere b akılacak olursa : 19 Bu bölümün "ötekisi". "Batı lı olmayan" olarak adlandın lmıştı r. B atılı olmayan devletler ile kastedilen. t artı şmanın bu aşama sında öne çıkan aktörler olan, Asyah, Afri kalı, Latin Amerikalı ve Müslüman devletlerdir. Bu dört bölge, yalnızc a B atı gelen e ğine olan mesafeleri bakımından benzer kabul edi lmişti r. Bu genellemenin iki önemli n oktay ı görmezden ge ld iğini itiraf etmek gerekir: Öncel ikle bu dört farklı kültür, " B a tı lı olmayan" adı a l tı nda bir araya ge t i ri lm işt ir ve ikinci olarak da kendi içlerinde kültürel anlamda homojen ve de ği şm e z olduk Ian varsayı lm ıştır. 20 Janusz Sy monides, "New Human Rights Dimensions, Obsracles and Challenges: Introductory Remarks", Human Rights: New Dimensions and Challenges, UNESCO, ı 998, s. 25.

10 218 M OHF - HAD. C. 14. Sy. 3 " Biz, Viyana' ya bazı kesimlerin as lı olmada n iddia ettikleri gibi, [...] bir t akım müph em ' kültürel rölativiz m' fikirlerine dayanan alternatif bir insan h akl arı kavram ının sav unusunu yapmak için gelmedik.':" " İ nsan h akl arı şü phes iz evrenseldir. Onlar, yarad ı lış ıan i nsa nın içerisindele rdir; tek Yara dan tarafından bah şedilmi şlerdir. Hal böyleyken, bütün kültürlerin zeng i n l iğ in den ve tecrübesinden, öze llikle de ilahi dinlere dayananlarınk i nde n nasiplen mek [...] ya lnızca insan h ak l arı kavram larının ze ngi n leş mes i ne yarar: 022 " Farklı ge lişme aşa ma larında olan ya da fark lı tarihsel ge lenek leri ve kültürel ardalanları olan ülke ler, farklı bir insan hak l arı an lay ışına ve uygulaması na sahiplerdir. Do lay ıs ıy la kimse, belirli ülkelerin insan h akl arı s tand art l arın ı ve modelin i tek doğru olarak d üşünmemel id ir ve d üşünemez, diğer ülkelerden bun lara uymalarını talep etme melidir ve edemez.':" Sy monides, en tepkisel bildiri olarak değerlend i rd iği Çin de legasyonun ifade lerini. zorlama bir yorumla ilk analizinden vazgeçmeyecek şekilde ku llanır. Bu ifadenin. Çin hükümetinin BM Şart ı ve Evrensel Bildiri'de yer alan ilkelere uyumu garanti etmiş olması ile dengelend iğini söyler.i? A slın da, elbette hükümetler bakım ından, insan hak l a rını n evrensel nite liğine i li ş kin söylemler düzeyinde bir uzla şmanın sağlanmış olduğu söylenebilir. Bu, Çin'in yanı s ı r a, insan hak larının evren selliği fikrin e ciddi eleşt iriler getiren Endonezya, Singapur ve Malezya gibi diğer ülkelerin hükümetleri bakımından da geçerl idir?' Bununla beraber, Symonides'i n bahse t tiği evrense lliğ in, söylemler düzeyindeki bir evrensellikten daha faz lası old uğu açıktır. Engle ise, Bildiri'de hem ev re nse lliğe, hem de kültürel özgü llüğe yer ver ilmesi nin an l a m ın ı, "k ültüre du y arlı evrensellik" kav ramıy la aç ı k l amış t ı r. 21 Endonezya Dış i ş leri Bakanı, Stat em erı t by the Minister of Foreign Affairs of Indon esia. 14 Haziran Aktaran: Janusz Symonides, a.g.e., s İ ra n Dışişleri Bakan Yard ı mcıs ı, Statement by the Deputy Foreign Minister of Foreign Affairs of Iran. IS Haziran Aktaran: Janusz Symonides, a.g.e. s Çin Delegasyanu Lideri. Statement by the Head of the Chinese Delegation at the World Conference on Human Rights. l S Haziran Aktaran: Janusz Symonides, a.g.e. s J arıu s z Symonides, a.g.e., s S Peter R. Baehr, Human Rights: Universality in Practlce. Mac lvlillan Press. 1999, s. LO.

11 Esra Demir - İnsan Ha klarının Evrens e/liği Görüşü Karşı sın da Kültürel Rölativizm 219 Kültüre l farklı lık lar ı kabu l eden bir evrensellik an layışının benimsendiğini belirterek, tartışmanın iki tarafı bakımından da daha olumlu bir y aklaşım geti rmiştir. Bu sonuç, her iki taraf için de bir "zafer"dir. 26 Öte yandan, Viyana Bildiri si ile gelen mutabak ata dah a şüph e ci yaklaşanl ar da o lm uştur. Örneği n Pollis'e göre, ilk bakışta evren selliğin güçlü bir ş ekild e teyidi gibi görünen Bildiri 'nin daha dikkatli bir okuması ve Bildiri' nin kabul ed ildiği koşulları n dikk ate a lınm a s ı farklı bir sonuç ortaya koyacak tı r : Ya şan an kültürel çatışm aların Bildiri üzerinde önemli etkileri olduğu. " Polıis, Bildiri'de MSHS 'ye özel bir vurgunun yap ı lmamış olmasına ve herhan gi bir bireycilik vurgu sunun bulunmamasına dikkat çeker. Aynı bağlamda, önemli medeni ve siyasi haklardan olan ifade, toplantı. din ve vicdan özg ürlüklerine yer verilmemi ş o l mas ı da mana lıdır. Bunlara rağmen, ESKHS'nin önemi, yok sulluk problemi ve ekonomik g e l işme ihtiyacı Bildiri'nin çeşitli kı sımlarında tekrarlanmıştır." Evrenselliğin mutlaklığını ilan ederken, mu ğlak bir ifadeyle özgüllüklerden dem vuran bu belgeyi anlamak için, Pollis'in i şaret etti ği n oktaları Viyana Konferan sı öncesinde yap ı lan bölgesel toplantıl arın ç ı kt ı l arı ile birlikte dü şünmek gerekir. Zira, Ce rna' nın ifadesiyle bu toplantıların son uç ları, evrensellik meselesi bak ımından iyiye i ş aret değ i ldi r'>" Viyana Konferan sı öncesinde Afrika (2-6 Ka sım 1992, Tunus), Latin Amerika ve Karayipler (18-22 Ocak 1993, Costa Rica) ve Asya'da (29 Mart- 2 Nisan 1993, Bangkok) her bölgenin kendi temsilcil eri ve bakanl arının katıldı ğı bölgesel topl an tı l ar düzenlendi ve her birinin a rd ı ndan sonuç bildirileri hazırlandı. Bunlar, sırasıyla, Tunus Bildiri si, San Jose Bildirisi ve Bangkok Bildiri si' dir J O Bu üç bildiri de, e vren selliği kabul etmekle birlikte, kültürel farklılıklara ve insan hak ları sistemi içerisinde kendi öze l ihtiyaçla- 26 Karen Englc, "Culture and Human Rights: The Asian Values Debat e in Contexr". Journal oflnternational Lawand Politics, Vol. 32, s Adamarula Pollis. "C ultural Relativism Revisired. Through a State Prisrn", HRQ. Vol. 18, 1996 s S Adamantia Pollis, "Cultural Relativ ism Revis ited", s Christina M. Cerna. a.g.e., s. 742.

12 220 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 rına ve önceliklerine kuvvetli vurgular yapmışlardır. Bu bağlamda, San lo s" Bildiri si'nin Latin Amerika halklarının ortak kökenlerine değindi ği kı smı özellikle dikkat çekicidir: başlan gıç "Ü lkelerimizin muhtelif halkların, dinlerin ve ırkıarın bile şimine day anan zengin bir kültürel mirasın içeri sindeki ortak kökenleri paylaşan geniş bir milletler kümesini tem sil ettiğini ve kökenlerimizin bizi dostane diyal og, barı ş içinde bir arada var olma ve çoğulculuğa saygı ve ulusal egemenlik, devletlerin içişlerine müdahale etmezlik ve halkların kendi kaderini tayini ilkeleri yoluyla mevcut sorunlara ortak çözümler arayışında yen iden teyit ederek.,,31 Tunus Bildirisi'nin V2. maddes inde, evrensellik, t art ı şması z birleştirdiğin i olarak kabul edilirken; VS. madde sinde insan h akl arı bakımından "hiçbir de vletin tarih sel ve kültürel gerçeklikleri ve hiçbir h alkın gelenekleri, s ta n d art la rı ve d eğerleri ihmal e d ilem e y e c e ğ i n d e n, evrensel d üzeyde hiçbir h az ı r modelin belirlen emeyece ği " ifade edilmiştir" Bu üç bildiri arasında, Batı kültüründen farklılığını vurgulamak noktasında dili en sivri olan, Bangkok Bildirisi o l muş tu r. Bild iri'n in başlan gıç kı smınd a, " insa n haklarının teş vikinin, bağdaşma z değerlerin dayatılmasıyla değil, işb i rli ği ve mutab akat yoluyla özend irilmesi gere kt iğ ine ve yine "insan h aklarının uygul anmasında çifte standart teşkil eden uygulamalard an ve hakların politize edilmesinden imtina edilmesine" olan ihtiyaca dikkat çekilrniştir. r ' 31 San Josô Bildirisi. Final Declaration of the Regional Meeting for Latin America and the Caribbean of the World Conference on Human Rights, Report of the Regional l\leeting for Latin America and the Caribhean of the world Centerence on Human Rights. NConf. I57ILACRM/15-NConf.l57/PC/58, 24 Şuba t Bildiri' nin Ingilizce lam metni İıi n bkz. (Çevrimiçi) EylilI Tunus Bildirisi. Vurgu e kle nm iş tir. Final Declaration of the Regional Meeting for Africa of the World Conferenee on Human Rights, Report of the RegionalMeeting for Africa of the World Conrerence on liuman Rights, NConf. I57/AFRMI14-NConf. 157/PC/57, 24 K ası m Bildiri'nin ingilizce tam metni için bkz. (Çev rimiçi) menu5/ wchr.htm, 20 Eylül Bangkok Bildirisi. Vurgu e k l e nmiş t i r. Fina! Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, Report of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on liuman Righıs, NConf.157/A5RM/8-NConf.157/PC/59, 7 Nisan

13 Esra Demir - Insan Haklarının Evrense l liği Gö rüşü Karşı sında K ütturel R ölativiım 221 Tunu s, San Jose ve Bangkok bildirilerinin içerikleri birbirleriyle kıyaslandığında, kültürel farklılıkl arına yaptıklan vurgunun yanı sıra bir diğ er ortak noktalarının daha olduğu görüıür: Üç bildiri de, kendi bölgeleri bakımından, Batı ' dan ya da dün yanın geri kalanından farklı olan önceliklerine ve ihtiyaçlarına yer verirler, Örneğin, siyasi bağımsızlık, halkların kendi kaderin i tayin hakkı, doğ al kaynaklar üzerinde denetim, özellikle yoksullukla baş etmek ve gelişmeleri için gerekli olan ekonomik ve sosyal hakların önceliği bu üç bildiride de yer almıştır. Bu bölgelerin, konferansta dile getirdikleri nihai metne ilişkin talepleri şu n la r o l muş tu r : Farklı tarihsel, dini, kültürel ve ekonomik temellerle şek i ll e n e n insan hakları anlayı şlarının mümkün olduğunun belirtilmesi; bütün büyük ve küçük devletlerin siya si rejimierini belirlemeye ve ekonomik, sos yal, kültürel gelişmelerinin ge rek t i receğ i önlemleri almaya h akları olduğu n u n vurgulanması. " Aslında, yukarıda değinilen Symonides'in evrenselliğ i n ilanın a ilişk in analizinin d ay an ağı olarak kull andı ğı İran ve Çin bildirileri, bu taleplerin açıkça ok u n ab il ec e ğ i ifadeler kull anmışlardır. Symonides'in örnekleri arasına almadı ğı Singapur Dı şi şl eri Bakanı 'nın bildiri si ise, Ameri kan Antropoloji Derneği'nin 1947'de insan hakları bağlamınd a kültürler aras ındak i fark l ı l ık larm gözetilmes i ve ho ş görülmesi gerektiğine ili şkin rölativist bir perspektifle kaleme alıp BM'ye sunduğu beyana doğrudan a tı f y apm ı ş t ı r. B akanın bild irisi, evrensellik hususunda var olan mutabakata rağme n, konferansa k a t ı l a n devletlerin bir kısmının kültürel rölativizmi pek de reddetm i ş görünmediklerine ilişkin önemli bir işarettir: Bakan, 1947 tarihli bu bildiriye atfen, "zaman, bu duyarlı tavsiyenin a nıs ı nı ya lan layam ad ı ; fakat maalesef ki gömdü" demiştir. " Bildiri'nin İn gili zc e tam metni için bkz. (Çevrimiçi) menu51 wchr.htm. 20 Eylül Xin Chunying, "Can the Pluralistic World Have a Unified Concept of Human Rights", lluman Rights : Chinese and Dutch Perspectives, Ed.: Jacqeline Smith, The Hague. Martiris Nijh off Publi shers. 1996, s Singa pur Dı ş i şl e ri B akanı 'nın Bildirisi. Statement by the Minister of Foreign Affairs of Singape re. 16 Haziran Aktaran: Karen E rıg le, "Culture and Human Rights", s. 31 ı. dipn ot ı 17.

14 222 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 Bu üç bildirinin yanı s ıra i 990 lı y ıllara damgas ı nı vurmuş bir diğe r önemli belge ise, 31 Temmuz-5 Ağustos 1990 tarihlerinde Kahire' de 45 de vletin katı lım ıy la gerçekle ştiriimiş olan İ sl am Konferan s ı Örgütü'nün 19. Dışi şleri Bakanlan Top lantısı'nda kabul edilen İ slam'da İ n san Haklan Kahire Bildiris i (Kahire Bildirisi) o lmuştur. l" Kahire Bildirisi, baş lang ıç kısmın da "İ sl am ' daki temel haklar ve evrensel özg ürlük lerin İ s lam di ninin ayrılmaz bir parça sı " olduğunu ve on ların "Tanrı tarafından so n Peyg amber arac ı lı ğ ı y la gönderilmiş... ilahi emirler" olduklarını, böylelikle "onlara uymanın ibadet, uymamanın ise çirkin bir günah" olduğun u belirterek, Batı kökenli seküler insan hakları an l ay ı ş ınd an fark lılığını ortaya koymuştur. Zira bu ifadelerle, Tanrı'n ın hakların kaynağı olarak kabul edildiği açıkça belirtilmi ş olm aktadır. Kahire Bildiri si, yine hem başlangı ç kısmınd a, hem de 4. maddesinde ahiret e yaptığı atıfla; 24. ve 25. maddelerinde hakların ş e r i a t a tabi olduğunu söylemekle ve bildiride düzenlenen bütün hak ların açıklanmasında tek referan s kaynağı olarak şeriatı göstermekle başlangıç kısmındaki ifadelerini güçlendirmektedir. Yirmi beş maddeden o lu şan Kahire Bildirisi'nde. hemen hemen Evrensel Bildiri 'de yer verilen bütün haklar düzenlenmiş olm akla beraber, hakl arın içerikleri Evrensel Bildiri'nin seküler dilinden farklıl aşarak İslam ve şe ri ata uygun olarak be l ir lenmiştir. Yine pek çok maddede hakkın sının şeriat olarak işaretlen m iştir. Kahire Bildirisi, Viyana Konferansı öncesinde düzenlenmiş bölgesel topl antı s o n uç la rı n d a n biri o lmadığı için, Viyana Bildirisi'nin i çeriğinin şekillenme sinde içerik olarak pek bir etkisinin bulunduğu s anı rı m söylenemez. Öte yandan, Kahire Bildirisi, diğer belge lerin b ulundukları bölgelerin Batı 'dan farklıla şan önceliklerini ve ihtiyaçlarını vurgulayan dilin i de kullanmamı ştır. Kahire Bildirisi'nin yaptığı, mevcut insan hakl arı kavramını farklı bir perspektiften yorumlamak ve hak l arın içeriklerini de bu yoruma uygun 36 Belgenin İn gili zce tam metni için bkz. Cairo Declaration of Human Rights in Islam. (Çevrimiçi) hup:/iwww.religlaw.orglinterdocs/docs/cairohrislami990.htm. 20 Eylül 2006; Türkçe çe virisi için bkz. Kahice İ slam İn s an Hakl arı Beyannamesi. Çev.: Recep Şe ntü rk. K a sım Aksoy. IHA. S. 3. s Konferansa k atıl a n devletler için bkz. (Çevrimiçi) http ://w ww.oic-oci.orgl, 20 Eytüt 2006.

15 Esra Demir - İnsan Haklarının Evrense lliği Görüşü Karşısında Kültürel Rölativivn 223 bir ş e k i l d e belirlemek olmuştur. Dolayısıyla, diğer üç bildirinin kültürel farklılık vurgusu ve bu farklılığın gözetilmesi talepleri ile kesişen bir yönü vardır. Öte yand an, dünyanın azı msan mayac ak kadar büyük Müslüman nüfu su ve Viyana Konferansı'ndaki Müslüman devlet temsili göz önüne alınırs a ve di ğer bölgesel toplantı raporlarının ortak diline eklemlenerek kültürel fark lı lık vurgu sunu coğrafi anlamda genişleterek güçlendirmiş olduğu düşünülürse, Viyan a Bildirisi'nde bu bild irinin de p ayının olmuş olduğunu söylemek s a nı rım yanlış olmayacaktır. Böylece, Müslüman devletleri de Viyana Bildiri si'nin şekillenme sinde etkili olmu ş bir grup olarak belirledikten sonra, h azırladıkları bölgesel bildirilerle farklılıklarını ortaya koymuş olan Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın ağırlıklarına ili şkin bir k ıyas y ap ı l ac ak olursa, A syalı devletlerin daha çok seslerini duyurabildikleri söylenebilir. A sy alı devletler, Viyana Konferansı 'nda ve bu konferan sın merke z olduğu 1990'Iardan itibaren yaşanan tartı şmada en çok ses ini duyuran taraflardan biri olmu şlardır. Asy alı devletleri, A frik alı ve Latin Amerikalılar' dan daha cesur kıl anın, eski kültürel mirasl arı, k al abalık nüfu sları ve belki de en önemlisi son döneml erde yaşad ıkl arı ekon omik büyümenin olduğunu söyleyebiliriz. Burada, sö mü rgec i liğ i n, Asya'dan farklı olarak, Afrika ve Latin Ameri ka halklarının kült ürel y apıl a rını tahrip etti ğini, hatta nerdeyse yok ettiğini hatırlamak gerekir." Keza ne Afrika ne de Latin Amerik a, A sya 'nın yaş a d ığ ı gibi bir ekonomik büyüme ya ş am ış l a rd ı r. S oğuk Sava ş dönemi güç dengelerinin Evren sel Bildiri 'nin ş ek i l l e n mes inde söz sahibi olan tara fl arı beli rle yi şin e benzer bir ş eki l de; A s yalıların Viyana'daki bu baskınlıklarının, güç dengelerinin insan hakları p olitik al arını şek i l le n d i rmede olan etkisine bir diğer örnek o ld uğu söylenebilir. Ülkeler b akımından ise, özellikle, Çin, Kolombiy a, Küba, Endonezya, İran, Irak, Libya, Male zya. Meksika, Myanmar, Pakistan, Singapur, Suriye, Vietnam ve Yemen gibi ülkele r, mevcut insan hakl arı tanımlarını Batı 'nın bir ideolojik dayatma sı olarak görmektedirler ve Evren sel Bildiri'nin kendi de ğerlerini yan sıtmadığını ileri sürmektedirler. Batı'nın kendi insan 37 Ch ris tirıa M. Ccmu. a.g.e.. s. 743.

16 224 M ÜHF - HAD. C. 14. Sy. 3 hakları kavrayışını dayatmakla. ülkelerinin içişlerine müdahal e ettiğini ve bunun ekonomik geli şmeleri üzerinde de büyük bir eng e lo l uş tu rd uğu n u belirt mektedirl er. Farklı sosya l ve kültürel özelliklerinin ve bunlardan do ğan gereksinimlerinin. kendileri tarafından belirlenmem i ş olan standart larla uyumlu o l m ad ı ğ ın ı ifade etmektedirler. 38 Görünen odur ki, Batılı olmayan devletler, kavramsal ve araçsal olarak evre nsel bir insan h akları kavramını kabul etmekte, fakat tek tiple ştiril mi ş bir insan h akları anl ayışına itiraz etmektedirler. Güneyli devletlerin ve Asya lı devl etlerin, bağım sı zlıkl arını kazanm al arının ard ından hazırl anan insan hakları belgelerini onaylarken, Evrensel Bildiri'nin o l u ş t u ru l d u ğ u dönemd e içerikleri belirl enmiş olan hakların kökenlerine yönelik itirazlarda bulun amadıkl a rına il i şk in arg ü man l a rı bunu destekler nitelikte dir. 39 Bu noktada, Zvo bgo ve Galtun g'un Evrensel Bildiri' nin Viyana Kon fe ran sı 'nda yeniden t artışılma sının önemli ölçüde fark lı sonuçlar doğurabilecek o l m as ına i li şk i n yukarıda değinilmiş olan uyarıları hatırlanmalıdır. Bu tepkiler ve iddialar k arşı sınd a B atılı devletlerin tutumuna gelince, basitçe evrensellik meselesi ni tartı şma dı şı ilan ettikleri ve bu tepkileri yok sayd ı k ları söylenebilir." B atılıl ar, evrense ll i ği n ge rç e k l eş t i rileb i l mesi için, düny a üzerinde tek bir insan h akl arı sisteminin uygulanm a sının ve bu sistemin çok partililik, serbest seçimler, basın ö zgürlüğü, ifade ö z g ü rl ü ğ ü, bireysel insan haklarının önc e liği ve üstünlüğü gibi un surl arı içermesi gerekti ği nd e n yana tav ır alm ış lard ı r. Devletle rin insan hak l arı no rınları nı te şv ik etmeleri; yükümlülüklerini yerine getirmeyen diğer devletlere k ar şı t avır a lın acağ ı; dem okrasi ve insan haklarının ekonomik gelişmenin merkezi unsu rla rı o lduğu n u n nihai metinde belirtilmesi ge rek t iğ i n i sav u n muş lard ı r." Hatta bazı de vletler, kültürel özgüllüklere göre şek i llen m iş insan h akl arı 38 Christina M. Cerna, a.g.e s 'Iardaki duruma ili ş kin bu aç ı k lama. bugün de geçerli olmakla birlikte, o dönemin politik ortam ın d a sesini duyurabilen bir ülke olan Irak 'ın bugün hala aynı durumda olup olmadığı şü p he l i di r. 39 Fareda Banda, "Global Standards. Local Values", International Journal of Law, Policy and Ihe Family. Vol s Yasemin Ôzdek, "Evrensellik/Kültürel Görecelik Geriliminde İn san Hakları ". Birikim. S. 65, s Xin Chunying. a.g,e. s. 47.

17 Esra Demir - İnsan Haklarmill Evren selliğ i Görüşü Karşısında Kültürel Rölarivivn 225 tanımlaması fikrini reddettiklerini açıkça belirtmişlerdir. Örneğin, ABD delegasyonu, Bangkok Bildirisi'ne yaptığı aynen atıfla "milli ve bölgesel özgüllüklerin ve muhtelif tarihsel, kültürel ve dini ardalanlann" gözetileceği bir insan hakları tanımlamasının mümkün o l mad ı ğ ın ı iddia etmi ştir." Bu bilgiler ışığında, evrenselliğin "tartışma dışı" o lduğu belirtilen bir bildiride, "kültürel ve ulusal özgüllükler ile çeşitli tarihsel, kültürel ve dini ardalanların akı lda tutulma sı" ifadesinin yer almasını nasılokumak gerektiğine ilişkin yukarıda ortaya atılan soruya geri dönülürse : Hem bu dört bildiriden ve ülke del e gasy onlarının tekil bildirilerinden, hem de Viyana Bildirisi'nin Pollis 'in dikkat çektiği s at ı r aralarından s ı z a n, Batılı olmayan devletlerin, insan hakl arı kavramının evrenselliğini reddetmekten ziyade, mevcut insan hakları kavramları ve onların içerikleri, dolayı sıyla da mevcut evreliseilik aıılayışı üzerinde itirazlarının olduğudur") Bildiri'nin bu çelişkili gibi duran ifadesinin anlamı ise, Viyana Konferan sı'nın, bu durumun daha fazla görmezden g elinemey eceğini kabul ettiğidir. Yakl aşık olarak, Batı diye tarif edilen alanın dışında kalan bütün coğra fyay ı temsil eden ve bu alan adına konuşan bu dört bölgesel belgenin, kültürel farklılıklarına, farklı ihtiyaçlarına ve farklı önceliklerine yaptıkları vurgu görme zden gelinerneyecek kadar güçlüdür. Dolayı sıyla 5. madde, evren sellik lehinde olan, ama yine de yapı lan eleştirileri kabul ettiğini ilan etmek zorunda kalmış olan bir ara formül ya da daha ziyade zorlu bir pazarlığın neticesi verilmek zorunda kalınan bir tavizdir. Bir yandan "kültürel ve ulusal özgüllükler ile ç eş i t li tarihsel, kültürel ve dini ardalanlar" sadece akılda tutulacak ve devletler yine de "siyasi, ekonomik ve kültürel sistemlerinden bağımsız olar ak" insan haklarını korumakla yükümlü olacakken : diğer 42 Christina ~1. Cema, a.g.e., s : David P. Forsythe, "Human Rights Fifty Years after the Universal Declaration", PS: Political Science and Politics, Vol. 31, No. 3, s Forsythe, evren selfiği savunan ve itirazlara ş i dde t le tepki gösteren ABD'nin, 1998 yılı itibariyle hala ESKHS'yi onaylamam ı ş olma sını, insan Haklan ve Ödevleri Amerikan Bildiri si'ni bağla y ı c ı birul u sl ararası t earrı ül hukuku olarak kabul e tmeme sini ve hala 18 yaşı nın a l tın daki leri de kapsayacak şe k i l de ölüm c ezası uyguluyor olma sını ironik bulur. Üstelik II Eylül s onras ı Amerika ' sının Forsythe'in çi zdiği manzaradan çok daha ironik birmanzara oluşturdu - Şıu da söy.l e ~~b i li r.... Yasemın Ozdek. a.g.e., s. 16; Chn stına M. Cema, a.g.e., s. 740.

18 226 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 3 yand an, Bild iri'de B atılı olmayan devletlerin önemle vu rgu l ad ık ları ESKHS teyit edilecek, yok sulluk probl emi ve ekonomik g e l i ş me ihti yacı özell ikle vurgulanac aktır. Yapıl an pazarlık, B atı 'nın evrensellik iddiasının kabulü karşılığınd a, belgenin iç eriğinin belirl enm esinde diğer kültürlerin önceliklerine ve ihtiy açlarına alan açmak zorunda ka lm as ı ile so nuç l an m ış tı r. Poll is'in sözleriyle kon uşursak....b atı. büyük bir ödü n verm iş t i r. T'" Bölümü bitirmeden evvel bir aç ı k lama yapmak gerek irse. bütün bu t artı şmalarda. kültür. b aşat ka vram olarak belirir." Bu nokt ada rölativi zm temelli iddiaların g eni ş bir kültür kavramı çerçevesinde yapıldığı söylenebilir: Sadece adetler ya da geleneksel uygulamaları değil ; ideolojileri, dini farklılıkl arı ve hatt a sosy al ve ekonomik kurum sal yap ı l arı da kapsayacak şek i l d e ku llanı l maktadır. Bu duru m, özellikle sosyal ve ekonomik talepler içere n iddi alar konu sunda t art ı şm a yaratm ış, konuyu inceleyenler aras ında fa rk lı yak laş ı m ları n ortaya ç ık mas ın a neden olmu ştur. Örn e ğin Donn elly. sadece yerli adetleri nin ve geleneksel u y gulamaların kültür kavramının kaps am ı içerisinde tanıml andığı dar bir kült ür anlayı şını benimser. Dolay ı sı yl a da kültü rel temellere dayanm ayan iddi al arın rölati vizm ba ğl amınd a ele a lın maması ge re k tiği n i ileri sürer. ' Özdek ise. bu idd ialarda B a tılı kültürel değe r le re ve kapitalist eko nomiye yönelik tepkilerin iç içe geç t iğini ve bunl arı n birbirl erini besledi klerini söyler 4 S Benzer bir şe ki l d e Engle de. ge liş meye ya da diğer jeopolitik kay gıiara dayan an iddialar ile kültürel temellere dayanan idd ialar ara sındaki s ın ı rı sap tama nın gü çlü ğüne dikk at çeker." Gerçekten de. bir adet ya da geleneksel uygul amanın köke ni, dini. ideolojik ya da sosyoekonomik olabilir ve bunun tersi de mümkündü r. D ol ay ı s ıyla. bu bağlamdaki fark lı lık lara dayanan it iraz l arın. her kültürün kendi öz nel tecrübesi so nucu. kendine özg ü bir değer sistemini benim s edi ğine ve bunl arın birbirleriyle 4-1 Adamantia Pollis. "Cultural Relativism Revisited". s. 33 ı..ıs Yasemin Özdek. a.g.e., s (ı Henry J. Steiner. Philip Alston. International Human Rights in Context: Law Politi cs Morals. Ed. Henry J. Stetner. Philip Alston. Oxford University Press, s Jack Donnelly. Teoride ve Uygulamada Evrensel Insan Hakları. s Yase min Özdek, a.g.e. s. ı 8. 4\1 Karen Engle. "Culture and Human Rights". s

19 Esra Demir - İnsan Haklarının E v rense ll iğ i Görüşü Karşısında Kültürel R ôlativiım 22 7 ka rşılaştırılamayacağına ili şkin bir kuram olan kültürel rölativi zme dayanarak ortay a k on abile ce ğini kabul etmek gerekir. 2. İnsan Hakları Bağlamında Kültürel Rölativizm Kültürel rölati vizm, bütün evren sel proj eler k arşı sında ye re ll i ğ i savunan bir ku ramd ı r. Evrense llik. kültürel farklı lı kl arı ve bu fark lı lıkla rı n ya ratt ığ ı özn el tecrübeleri görm ezden gelerek bütün in sanlığı kap samın a alacak tasarıml arın mümkün olduğunu iddia ederken ; rölati vizm, bütün değe rle ri n ve uygulam al arın kültüre gö re b eli rle ndi ğini ileri sürer, bu nedenl e de hiçbir evren sel değerin var lığ ın ı kabul etmez. Bu bakımd an, kültürel röl a tivizmin evrense l bir ta s arım olan insan h akları yl a ili şki s i oldukça gerilimlidir. Kuramsal düzlemde ortaya ç ıkan bu gerilim, kültürel rölativizmin b aş lıca s av u nuc u ları say ı lab ilecek olan an tropo l o gl arın insan h akları ile ilgilenmeye başlamaları yla pratik düzleme de sirayet e tm iş t i r. Ç alı şmanın bu aşa masında, rölativizm ve rölativizmin insan hakl arı y la kurd uğu i lişki ele alı nacak t ır. 2.ı. Kültürel Rölativizmin Kuramsal G elişimi Evrensellik d üş ü nces i gibi, rölativizmin de düş ü nse l kökenleri, eski Yunan'a kadar geriye gider." Fakat k uram ın modern şek li n i a lış ı, 19. yüzyılda yükselen kü ltürel evrimci kuram ın karşısına geçmesiyle o l m uşt ur. Kültürel evri mci kura m u y arınca, ilkel insan toplumları evrilerek ge l işi r ve med enil e şi rl e r. İ şt e, kültür el rölativizm, bu kuramın Batı merkezli bir e tnome rkezc i l i ğe meyi lli o lmasına tepki göstermiş tir. Çünkü evrimci kuram, Bat ı toplumunun ge lişimi ni esas a l m ış ve meden ileş me kr iterle rini Ba t ı'nın değer y arg ı larına göre şek i l len dirmiş tir." İkinci Dünya Savaş ı sonrasında, özellik le antropologlar, sömürgecil i ğ e k arşı kon uş lanmay a b a ş l amı şlard ı r. Sömürgeci dev letlerin, sömürge lerinden üstün oldu kl a rı idd i ası ile me şrul aştırmaya ça lış t ık ları y ay ı l ına c ı lı k, kültürel röla tivi zmin başlıca u ğra ş alanı olmuştu r. " S ö ınü rge ci dev letler, so Alison Dundes Rente ln, a.g.e.. s. 62; Shesrack. a.g.e. s Si Alison Dundes Rente ln, a.g.e s. 62. S2 Shestack, a.g.e s. 229.

20 228 MÜHF - HAD, C. 14. Sy. 3 kendi yöntem leriyle mede nileşmen in tek doğru yola ld uğu ve bunu başarm ış mede niyetler olarak diğer kültürleri ilkellikten kurtarmalarının kendilerinin s o ru m l u l u ğ u o lduğu iddialarında bulunmu ş lardır. f Bunun karşı sında antropologlar, bir kültürü diğerlerinden farklı kı lanın kendi sine özgü mekani zmaları o lduğunu ve sömürgeci dev letlerin bu yaklaşımının kültürleri yok etme tehlikesi ta ş ı dı ğ ını ortaya koymaya çalışm ış lard ı r. A ntropolog ların kültüre i lişk i n bu yak laşı mları, Cla ude Levi-Strauss'u rı şu ifadesiyle özetlenebilir: "Kültürlerin özgü n lüğü, yakla şık tüm insanlar için aynı olan so ru n l arı kendine özg ü yöntemlerle çözme sinden, değerlerine kendi sine özgü görünümler kazandırmasından kaynaklanır."" öğren cileri, Kültürel rölativizm kuramının as ıl kurucuları, Franz Boas ve onun Ruth Benedict ve Mel ville Herskovits'tir. Franz Boas, duygular karşı sında ak lı öne ç ı k aran 20. yü zyıl medeniyetinin en üstün meden iyet o ldu ğu iddiasını sorgulamıştır. Bu medeniyetin s tan d art l arı y l a farklı medeniyet leri değerlendirebilmenin mümkün olmad ığına, bu nedenle de on ların varlıklarını ve farklılıklarını kabul etmek noktasında ho şgörülü olmak gerekti ğine işaret etmiştir : "Bu medeniyette yer aldığımı z ve o, doğduğumu z zamandan beri eylemlerimizi denetlediği için, bir bak ı m a kendi medeniyetimize isnat ett iğim iz değeri kabu llenmek epey güçtür; fakat onların etkisi altında yetişmeden değerlerini takdir etmek bizim için imkan sız da olsa. farklı gelenekler ve farklı duy gu ve akıl dengesi üzerine kurulu olan başka medeni yetlerin var lı ğ ı kesinlikle akla ya tk ın d ı r. İn san faaliyetlerinin değerlendirilme sine ilişkin gene l kuram, antropolojik araştırmanın öğrettiği üzere, bize ş imdi icra ett iğim izden daha yüksek bir hoşg örüyü öğretir."" 5J Harro von Senger, "From the Limited to the Universal Concept of Human Rights", s Claude Lôvl-Strauss. Irk, Tarih ve Kültür, 3. bs., Çev.: Haldun Bayn vd.. istanbul. Metis, s. 42. ss Franz Boas, The Mind of Primitive Man, s. i ı. Aktaran: Alison Dundes R erı teln. a.g.e.. s. 64. Bir ahlaki kural ya da doğ ru nu n geçerliliğinin tek kayn a ğim n kültürolarak kabul ed i l diği ve yukanda anı lan üç antropologun kurucujan say ı labi leceği kültürel rölativlzm. B oa sç ı rölativizm. radikal kültürel rölaüvizm. mutlak rölativizm gibi deği şik şe k i l le rde adlan-

sonucunda ülkemizde uygulanan Parlamenter Sistem ve Kara Avrupa'sı Sisteminden kültürel ve yapısal anlamda çok büyük fark lılık-

sonucunda ülkemizde uygulanan Parlamenter Sistem ve Kara Avrupa'sı Sisteminden kültürel ve yapısal anlamda çok büyük fark lılık- YARGıSAL BAGIMSIZLIK: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEGİ ı. GİRİş Dr. Mehmet Emin AKGÜL ı ülkenin anayasasınd a Mahkeme b ağım sı zlığı ve hakimlik teminatı demokratik olan her düzenlemeye konu olan iki

Detaylı

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ Modülün Hedef Kitlesi : Öğretmenler Modülün Süresi : 45 dk. Gerekli Malzemeler : Powerpoint sunusu, Yansıtıcı. Modülün Hedefleri : 1- Demokrasi

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 Fransa Tartışıyor Aile' Nedir, Kimlerden Oluşur Manif Pour Tous (Herkes için Protesto) hareketi,

Detaylı

AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI SİSTEMİ

AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI SİSTEMİ AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI SİSTEMİ Arş. Gör. Volkan ASLAN* ÖZET İnsan haklarının bölgesel örgütler eliyle korunup güçlendirilmesi açısından Avrupa Konseyi, Amerikan Devletleri Örgütü ve Afrika Birliği

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Bir İnsan Haklan Meselesi Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Bir İnsan Haklan Meselesi Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri M. Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 38 (2010/1), 5-24 Bir İnsan Haklan Meselesi Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Yrd. Doç. Dr. Emine KESKİNER* Özet Din eğitim ve öğretiminin nasıl yapılacağı konusu

Detaylı

TÜRKIYE'DE INTERNET ÖZGÜRLÜ(;Ü VE 5651 SAYILI KANUN

TÜRKIYE'DE INTERNET ÖZGÜRLÜ(;Ü VE 5651 SAYILI KANUN TÜRKIYE'DE INTERNET ÖZGÜRLÜ(;Ü VE 5651 SAYILI KANUN Ar. Gör. Ömer GEDİK ' GIRIş Her hangi bir verinin çok hı zlı bir şekild e. oldukça kolay ve dü şük maliyetli olarak yayı l mas ı nı sağlayan ve milyonlarca

Detaylı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı

Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.60-81, 2007 Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı Abdullah Uz * GİRİŞ Özet Bu çalışmanın amacı; gerek uluslar arası hukukta gerekse ulusal anayasa

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI Hilal Sanİoğlu* Bİrİncİ Bölüm AB Hukukunun Temel Çerçevesİ ve İnsan Haklarının Normatİf Kaynakları I. Genel Olarak İnsan Hakları A. İnsan Hakları Kavramı Bütün insanlar

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015]

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir. Tez-Koop-İş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI Uzmanlık Tezi HAZIRLAYAN: Ömer ATALAR ANKARA Kasım 2002 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3,

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case SESSION 4D: Çevre 953 Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case Asst. Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Yüzüncü Yıl

Detaylı

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc nsan Haklar ve Siz ESK SOVYETLER B RL Ê DEVLETLER VE ORTA AVRUPA DAK YARGIÇLAR, SAVCILAR, POL S GÖREVL LER, AVUKATLAR, NSAN HAKLARI ÖRGÜTLER, VATANDA LAR VE MEDYA Ç N

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 81 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2010 DANIŞTAY MATBAASI - 2011 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İNSAN HAKLARI KAVRAMI: ANLAM VE ÇÖZÜMLEME. Doç. Dr. Süha Atatüre

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İNSAN HAKLARI KAVRAMI: ANLAM VE ÇÖZÜMLEME. Doç. Dr. Süha Atatüre SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE İNSAN HAKLARI KAVRAMI: ANLAM VE ÇÖZÜMLEME Doç. Dr. Süha Atatüre Plajyolu Sokak Yaşarbey Apt No 1 D 5 Caddebostan Kadıköy/İstanbul Gsm; 0542 560 41

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE İNCELEME ÖZET

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE İNCELEME ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE İNCELEME ÖZET İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar demektir.bu kavram, insanlığın üyesi ve insan olma gibi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TA AZINLIK HAKLARI

KUZEY KIBRIS TA AZINLIK HAKLARI KUZEY KIBRIS TA AZINLIK HAKLARI Ali DAYIOĞLU Bu yazıda derlenen metinde kullanılan terminoloji Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projelerden biri olan Kıbrıs ın Kuzeyinde İnsan Haklarının Haritalandırılması

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EVRENSEL PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME USULÜ ve TÜRKİYE İNCELEMESİ. Özet

EVRENSEL PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME USULÜ ve TÜRKİYE İNCELEMESİ. Özet EVRENSEL PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME USULÜ ve TÜRKİYE İNCELEMESİ Araş. Gör. Pınar ÇAĞLI * Özet Evrensel Periyodik Gözden Geçirme usulü; Birleşmiş Milletler reform hareketleri çerçevesinde 60/251 sayılı BM

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

DENGE VE DENETLEME YAPILANMASI BAKIMINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜNCE YAZILARI NO: 03* TÜRKİYE NİN YENİ ANAYASA DÜZENİNDE

DENGE VE DENETLEME YAPILANMASI BAKIMINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜŞÜNCE YAZILARI NO: 03* TÜRKİYE NİN YENİ ANAYASA DÜZENİNDE TÜRKİYE NİN YENİ ANAYASA DÜZENİNDE DENGE VE DENETLEME YAPILANMASI BAKIMINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yazar: Prof. Dr. Levent Köker DÜŞÜNCE YAZILARI NO: 03* Levent Köker Kimdir? Prof. Dr.

Detaylı