E T İ K HASTA HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E T İ K HASTA HAKLARI"

Transkript

1 E T İ K ve HASTA HAKLARI

2 ETİK NEDİR? KURAMSAL AHLAK NEDİR? Etik değerler evrenseldir ve her ülkede geçerliliği olan kurallardır.

3 T I P E T İ Ğ İ ( DEONTOLOJİ ) Deonto : Görev, Yükümlülük Logia : Bilgi Deontoloji : Bir mesleği-görevi-sorumluluğu uygularken, uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır. Tıbbi Deontoloji : Sağlık mesleklerinde çalışanların bilmek ve uygulamak zorunda oldukları etik ilke ve kuralların neler olduğunu belirtir.

4 Günümüzde tıp etiği etkinlikleri içinde çok sayıda ilkeden söz edilmektedir : * Özerkliğe saygı ilkesi * Yararlılık ilkesi * Kötü davranmama ilkesi * Aydınlatılmış onam ilkesi * Adalet ilkesi * Gizliliğe saygı ilkesi * Doğruluk ilkesi * Sözünde durma ilkesi * Sır saklama ilkesi * Gerçeğe uyma ilkesi * Eşitlik ilkesi, bu ilkelerden bazılarıdır.

5 Yasalar ve Tıp etiği Yasa ile etik kurallar arasındaki bazı ayrımlara karşın, kimi etik kurallar kendine özgü yaptırım kanalları geliştirebilir. Bunlardan biri etik kuralların yasal hükümler haline gelmesi, diğeri de meslek birliğinin disiplin yönergesi ya da bir kurumun temel kuralları haline gelmesidir. Bu durumda etik kurallar da yaptırım gücüne sahip olur. Sağlık alanında çalışan sağlık personelinin kendi etik kurallarına sahip olması vazgeçilmez bir gerekliliktir.

6 T ı p alanında bilinen en eski metin Hammurabi Yasaları dır. (M.Ö. 1800) Hekimlerin uymakla yükümlü olduğu kural ve ilkeleri belirleyen (M.Ö ) Hipokrat Andı da bir tür etik kurallar metnidir.

7 Hipokrat Andı; Hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumluluklarını tanımlar. Hekimlerin birbirine saygılı, yardımlaşma ve işbirliği yapan kişiler olması istenir. Hekimlerin hastalarına karşı yükümlülükleri de bu andda belirtilmiştir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde karşımıza çıkan ana ilke, kişisel özelliklerine bakmaksızın hekimin her koşulda hastasına yararlı olması ve onun iyiliği için çalışmasıdır. Bugün, Yararlılık İlkesi olarak adlandırdığımız bu etik sorumluluk yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen hekim-hasta ilişkisinin temel öğesidir. Hipokrat Andı, günümüzde bile, hekimlerin uymakla yükümlü olduğu ilke ve kuralları belirleyen metinlere kaynak oluşturmaktadır.

8 İNSAN HAKLARI Hak nedir?

9 Günümüzde, uluslararası kabul görmüş, evrensel denilen ve ülkeden ülkeye değişmeyeceği varsayılan haklar da vardır. Bu haklar, İnsan Hakları olarak bilinen haklardır.

10 Birbirinin içinde iki kavram; HAK ve ÖDEV Genel hukuk kuramına göre, bir ilişkinin her iki ucunda bulunan taraflar karşılıklı hak ve ödevlere sahiptir. Taraflardan biri için hak olan diğer taraf için ödevdir. Başka bir deyişle her hakkın karşısında bir ödev ya da her ödevin karşısında bir hak bulunur. Bir taraf için hak olanlar diğer taraf için ödevdir ya da tam tersidir.

11 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sının 2.kısmı Temel Hak ve Ödevler başlığını taşır. Bu bölümde, kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile siyasi haklar ve ödevler belirtilmiştir. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde geçen 56. madde sağlıkla ve sağlığın korunması ile ilgili maddedir.

12 İnsan haklarına ilişkin uluslararası metinlerin en önemlilerinden biri; Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948 tarihinde yayımladığı İnsan Hakları Bildirgesi dir.

13 1976 da kabul edilen Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi adlı metinler, insan hakları konusundaki uluslararası metinlerdendir. Sağlık alanındaki uluslararası kuralları belirleyen temel kuruluşlardan biri olan Dünya Tabipler Birliği nin yayımladığı bildirilerden bazıları da insan hakları ile ilgilidir. Bunların en çok bilineni, 1990 yılında Kaliforniya da kabul edilen ve Dünya Tabipler Birliğinin İnsan Hakları Konusundaki Kararı olarak bilinen metindir. Dünya Tabipler Birliği nin 1981 de yayımladığı Lizbon Bildirgesi ise, hasta ve sağlık hakkı kavramıyla ilgili önemli bir metindir. Bu bildiride, hastanın hekimini özgürce seçebileceği, hastalığı ile ilgili yeterli ölçüde bilgilendirilmesi gerektiği, bu bilgilendirmeden sonra hastanın tedaviyi kabul edilebileceği veya reddedebileceği ve hastalığı ile ilgili bilgilerin gizli kalmasını beklemek hakkına sahip olduğu vurgulanarak hasta hakları konusuna açıklık getirilmiştir.

14 HASTA HAKLARI Hasta Hakları & Sağlık Hakkı Hasta hakları kavramı, genelde hasta-sağlık çalışanı ya da hastahastane (kurum) ilişkisinde ortaya çıkan hak unsurlarını ifade eder. Sağlık hakkı kavramı ise; toplum ya da onun örgütlü gücü olan devlet tarafından, kişinin sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini, iyileştirilmesini ve bu alanda toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesini ifade eder.

15 DÜNYADA HASTA HAKLARI 1935 Nuremberg Kanunları 1963 Helsinki Deklerasyonu 1978 Alma-Ata (Kazakistan) Bu konferansta, yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmamasından çok, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halinin topluca oluşturduğu sağlığın, temel insan haklarından biri olduğu ve bunun da mümkün olan en yüksek düzeyde tutulmasının dünya çapında önemli bir sosyal amaç olduğu ve bu amacın gerçekleştirilebilmesi için de sağlık sektörüne ek olarak diğer bir çok sosyal ve ekonomik sektörlerin de çabalarının gerektiği gerçeği vurgulanmıştır. Toplantı sonucunda, sağlık sorunlarının çözümü ve sağlık düzeyinin iyileştirilmesi için bir Uluslar arası Sağlık Sözleşmesi imzalanmıştır.

16 1981 Lizbon Bildirgesi Bu bildirge 6 maddeden oluşmaktadır ; 1. Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir. 2. Hasta, bir dış baskı altında kalmadan özgürce çalışabilen bir hekim tarafından bakılma hakkına sahiptir. 3. Hasta, yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra tedaviyi kabul ya da ret etme hakkına sahiptir. 4. Hasta, kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel bilgilerin gizliliğine gereken saygıyı göstermesini hekiminden bekleme hakkına sahiptir. 5. Hasta, onurlu bir biçimde ölme hakkına sahiptir. 6. Hasta, dini temsilci de dahil olmak üzere, ruhsal ve manevi yönden teselli edilmeyi isteme ya da reddetme hakkına sahiptir.

17 1994 Amsterdam Bildirgesi (Hollanda) 1995 Bali Bildirgesi (Endonezya) 1997 Avrupa Konseyi Sözleşmesi Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi Tasarısı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi hazırlanarak üye ülkelere sunulmuş ve imzalanmıştır. Bu sözleşme, hızla gelişen Biyoloji ve tıp alanında insana saygı duyulmasını ve onurunun güvence altına alınmasını, bu alanın kötüye kullanılmasının önlenmesini, uygulamada ortaya çıkacak sorunların çözümü için kamuoyu oluşturulmasını, toplum üyelerine haklarını ve sorumluluklarının hatırlatılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde bu sözleşmeyi imzalamıştır.

18 TÜRKİYE'DE HASTA HAKLARI Anayasamızın 56. Maddesinde şöyle denilmektedir Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurabilir.

19 Ülkemizde hasta haklarıyla ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği bulunmaktadır. Yönetmeliğin amacı şöyle belirtilmektedir: Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen hasta haklarını somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

20 1. Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı 2. Bilgi talep edebilme hakkı 3. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı 4. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı 5. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı 6.Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı 7. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı 8. Bilgi verilmemesini isteme hakkı 9. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı 10. Rıza ve izin hakkı 11. Bilgilerin gizli tutulması hakkı 12. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 13. Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı 14. Güvenliğin sağlanması hakkı 15. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı 16. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı 17. Refakatçi bulundurma hakkı 18. Müracaat, şikayet ve dava hakkı

21 Hasta Hakları Yönetmeliği 48. Madde; Sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkilileri; bu yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen hasta haklarının lafzına ve ruhuna uygun olarak kullanılabilmesine yardımcı olmak amacıyla bu yönetmelikte gösterilen hasta haklarını bir liste, tabela veya broşür haline getirerek, bunları sağlık kurum ve kuruluşunun, hastalar, personel ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaşılıp okunabilecek uygun yerlerinde bulundurmak da dahil olmak üzere, gereken bütün tedbirleri almakla mükellef ve yetkilidir.

22 HASTA HAKLARI ŞUBESİ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tarih ve 9979 sayılı Bakanlık oluruyla kurulmuştur. Hasta hakları uygulamalarının kurumsallaşmasına yönelik faaliyetleri, * Hasta hakları uygulamalarını iyileştirme ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetleri, * Hasta Hakları uygulamaları koordinasyonuna yönelik faaliyetleri, * Hasta Hakları uygulamasının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, * Araştırma, değerlendirme ve denetim faaliyetleri yürütmekle görevlidir.

23 15 Şubat 2004 tarihinde, 38 il ve 60 devlet hastanesinde Hasta Hakları Birimleri kuruldu ve hasta hakları kurulları oluşturuldu. Uygulama Kasım 2006 itibariyle Bakanlığımıza bağlı bütün hastanelerde fiilen başlatılmıştır. İllerdeki hasta hakları uygulamalarının yerinde denetlemesi ve değerlendirmesi amacıyla Mayıs 2005 tarihinde 81 ilde, il sağlık müdürlüklerinde Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri kurulmuştur.

24 HASTA SORUMLULUĞU 1. Genel Sorumluluklar 1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 2. Sosyal Güvenlik Durumu 2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

25 4. Hastane Kurallarına Uyma 4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

26 Türkiye de hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemeler içinde en önemli ve ayrıntılı olanı 1998 yılında yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği dir.

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİSYONUMUZ HASTA İLETİŞİM TARİHÇEMİZ SAĞLIK KURULU POLİKLİNİK HİZMETLERİ ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ 11 RANDEVU SİSTEMİ

İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİSYONUMUZ HASTA İLETİŞİM TARİHÇEMİZ SAĞLIK KURULU POLİKLİNİK HİZMETLERİ ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ 11 RANDEVU SİSTEMİ 2 3 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİSYONUMUZ 04 TARİHÇEMİZ 05 06 POLİKLİNİK HİZMETLERİ 09 HASTA İLETİŞİM 08 SAĞLIK KURULU ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ 12 11 RANDEVU SİSTEMİ MİSYONUMUZ Uzman kadrosuyla tanı ve tedavi hizmeti

Detaylı

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANEMİZİN YERLEŞİM PLANI 1. KAT PROTEZ LABORATUARI 1. KAT POLİKLİNİKLER 2. KAT İDARİ BİRİM BODRUM KAT AMBAR

Detaylı

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Sağlık Mutluluktur Sağlığınızın Her Anında 7 Gün 24 Saat Hizmetinizdeyiz Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Körfez Marmara Hastanesi olarak tecrübeli ve

Detaylı

KURUM TANITIM REHBERİ

KURUM TANITIM REHBERİ Doküman No : F BT 109 Yayın Tarihi : Kasım 2009 Revizyon Tarihi: 08/2011 Rev.No : 02 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çankırı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çankırı Ağız

Detaylı

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ODAK NOKTAMIZ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABALIYORUZ Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Ege Umut Hastanesi olarak tecrübeli

Detaylı

KURUM TANITIM REHBERİ

KURUM TANITIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği KURUM TANITIM REHBERİ Doküman No : F BT 109 Yayın Tarihi : Kasım 2009 Revizyon Tarihi: 08/2011 Rev.No : 02 İÇİNDEKİLER MERKEZİMİZ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 29.05.2014 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık I. GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası nda, sadece hasta veya sakat

Detaylı

HASTA YÖNLENDĐRME KLAVUZU

HASTA YÖNLENDĐRME KLAVUZU S.B. ĐSTANBUL GÖZTEPE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ HASTA YÖNLENDĐRME KLAVUZU Bu rehber; S.B. Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin, tanıtımını yapmak ve hastanemiz ile polikliniklerimizde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

RİZE DEVLET HASTANESİ KURUM BİLGİ REHBERİ

RİZE DEVLET HASTANESİ KURUM BİLGİ REHBERİ RİZE DEVLET HASTANESİ KURUM BİLGİ REHBERİ www.rdh.gov.tr 2014 HAZIRLAYAN Gülay ERTEN Kalite Yönetim Direktörü KONTROL EDEN & DÜZENLEYEN Gülay ERTEN Kalite Yönetim Direktörü ONAYLAYAN Hastane Yöneticisi

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

KKTC DE HASTA HAKLARI

KKTC DE HASTA HAKLARI AUHFD, 61 (2) 2012: 695-709 Külahçı Serengil KKTC DE HASTA HAKLARI Patient Rights in TRNC Şölen KÜLAHÇI SERENGİL * ÖZET Sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylerin, sırf insan olmaları nedeniyle

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

İDARE HUKUKU AÇISINDAN HASTA HAKLARI UYGULAMALARI. Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ *

İDARE HUKUKU AÇISINDAN HASTA HAKLARI UYGULAMALARI. Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * İDARE HUKUKU AÇISINDAN HASTA HAKLARI UYGULAMALARI Applications for Patient Rights in Terms of Administrative Law * ÖZET Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilen sağlık hizmetleri ile ilgili

Detaylı

T.C ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK HUKUKU NDA HASTA HAKLARI KAVRAMI ( HUKUKĐ NĐTELĐK VE SONUÇLARI ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

T.C ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK HUKUKU NDA HASTA HAKLARI KAVRAMI ( HUKUKĐ NĐTELĐK VE SONUÇLARI ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ T.C ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK HUKUKU NDA HASTA HAKLARI KAVRAMI ( HUKUKĐ NĐTELĐK VE SONUÇLARI ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ YASEMĐN GÜLLÜOĞLU Anabilim Dalı: Hukuk Programı: Özel

Detaylı

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1 TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 1 ÖZET Tıbbi müdahale, insanın maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilen teşhis, tedavi, önleme, koruma, nüfus planlaması gibi çeşitli amaçları

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ. Bilhan GÜVEN 105612004

HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ. Bilhan GÜVEN 105612004 HASTA BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ PRENSĠBĠ Bilhan GÜVEN 105612004 ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI (ĠNSAN HAKLARI HUKUKU) Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN 2010 HASTA

Detaylı

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ Nesrin ÇOBANOĞLU İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların en önemli boyutlarından birisi de tıbbi etik

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ YÖN.RH..07.21 1 / 35 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ YÖN.RH..07.21 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Organizasyon Şeması 3.Uyum ne demek 4.Uyum Programının Konuları Mesleki Dağılımı. 5.Hastane Tanıtımı..

Detaylı

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME GÜVENLİK

Detaylı

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI 1 HASTA HAKLARI HAK KAVRAMI Hak kavramının tanımı konusunda farklılıkların görülmesi bir yana bu kavramın tanımında henüz fikir birliğinin oluşmadığı söylenir. Bu bağlamda hak, Hukuken korunan ve sahibine

Detaylı

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik

BİLGİ NOTU. : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : 1- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik 2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nde Değişiklik 3- Anayasa Mahkemesi nin Gerekçeli Kararı 1- Hasta ve Çalışan

Detaylı

AÇLIK GREVLERİ VE HEKİMLER

AÇLIK GREVLERİ VE HEKİMLER AÇLIK GREVLERİ VE HEKİMLER Bu dökümanda paylaşılan veriler geçmiş açlık grevleri süreçlerinde emek veren tüm hekimlerin ortak çabalarından süzülmüştür. Bu güne taşınması, verilerin güncellenmesi, derlenmesi

Detaylı