İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 5.BİLEŞENİ İZLEME Hüseyin AKAY G. Antep Üniversitesi Str. Gel. Dai. Bşk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 5.BİLEŞENİ İZLEME Hüseyin AKAY G. Antep Üniversitesi Str. Gel. Dai. Bşk."

Transkript

1 IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI 10-12/05/2012 BURSA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 5.BİLEŞENİ İZLEME Hüseyin AKAY G. Antep Üniversitesi Str. Gel. Dai. Bşk.

2 PROGRAM İç Kontrol Sistemi ve ilgili Mevzuat İzleme Bileşeni İç Kontrol Sisteminde İzleme ve Değerlendirme T.C. Gaziantep Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nda Gerçekleştirilen Çalışmalar

3 İÇ KONTROL SİSTEMİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, ve 58. Maddelerinde tanımlanan İç Kontrol Sistemi; İdarenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere oluşturulan; ORGANİZASYON, YÖNTEM, SÜREÇ, İÇ DENETİM, İDARİ ve MALİ TÜM KONTROLLER BÜTÜNÜDÜR. Bir organizasyondaki tüm yönetici ve çalışanlar tarafından yürütülür, Hedeflere ulaşabilmek için gereken makul güvence sağlamak üzere tasarlanır. Risk temeli üzerine yapılandırılmıştır. ÜST YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNDADIR.

4 Doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, Sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, Özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için; Süreçleri tanımlamak, Riskleri belirlemek, İyileştirme yapılabilecek alanlarını kontrol altına almak, Karar alma süreçlerini hızlandırmak Faaliyet sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacı ile yeniden düşünülmesini ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını istemektedir!

5 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DAYANAKLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir. Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) tarafından COSO modelini esas alan Kamu Sektörü için İç Kontrol Standartları Kılavuzu 2004 yılında yayımlanmıştır. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26/12/2007 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları hazırlanmış. Son olarak; taslak Kamu İç Kontrol Rehberi 11 Nisan 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

6 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ(1) Fiili kontrol sistemlerinin oluşturulmasını, değerlendirilmesini, değişim alanlarının ve yönlerinin belirlenmesini kolaylaştıran standartlardan oluşmuştur. Bu standartlar, 5018 Sayılı Yasa da 5 bileşen, 18 standart ve 79 genel şart olarak tanımlanmıştır.

7 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ(2) 1. KONTROL ORTAMI (4 Standart, 26 Genel Şart) Faaliyetlerde Süreklilik Esası 2. RİSK DEĞERLENDİRME (2 Standart, 9 Genel Şart) Risklere Rağmen Hedeflere Ulaşabilmek 3. KONTROL FAALİYETLERİ (6 Standart, 17 Genel Şart) Standartları Oto Kontrollerle Sağlamak 4. BİLGİ ve İLETİŞİM (4 Standart, 20 Genel Şart) Kurumsal Hafızayı Korumaya Almak 5. İZLEME (2 Standart, 7 Genel Şart) İç Kontrol Sisteminin Soluk Alıp Vermesini Sağlamak

8 5. BİLEŞEN İZLEME

9 5. BİLEŞEN - İZLEME Standart 17- İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standart 18- İç Denetim

10 STANDART 17- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (1) Yönetim Kurulu, üst yönetim ve denetim komitesi işletmede uygun bir kontrol ortamının kurulmasına ve işletilmesine önderlik etmelidir. Kurumlar iç kontrol sistemlerini yılda en az bir kez değerlendirmelidirler. Bu standart için gerekli genel şartlar; İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

11 STANDART 17- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (2) İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

12 STANDART 18- İÇ DENETİM (1) İç denetimin başarısı bir yönüyle iç kontrol sisteminin etkenliğine bağlıdır. Kurumlar, fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyeti sağlamalıdırlar. Etken bir iç kontrol sistemine sahip kurumlarda; hata, hile ve benzeri kast unsuru taşıyan ve/veya taşımayan kuruma zarar verebilecek nitelikteki davranışlar asgariye indirilmiş olacağı için, iç denetimin yoğunluğu daha önemli faaliyetler üzerinde yoğunlaşacaktır. Böylece başarı da bu oranda yüksek olacaktır.

13 STANDART 18- İÇ DENETİM (2) Bu standart için gerekli genel şartlar; İç denetim faaliyeti, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. İç denetim sonucunda kurum tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve sonuçları izlenmelidir.

14 İç Kontrol Sisteminde İzleme ve Değerlendirme

15 İZLEME NEDİR? (1) İç kontrol, kurumun karşılaştığı risklere ve değişikliklere sürekli olarak uyum sağlaması gereken dinamik bir süreç olduğundan, bu sürecin; değişen hedeflere, koşullara, kaynaklara ve risklere uyum sağlayıp sağlayamadığının izlenmesi gerekmektedir. İZLEME, İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDİR.

16 İZLEME NEDİR? (2) İç kontrolün izlenmesinin amacı kontrollerin, arzu edildiği şekilde çalışıyor olmasını ve koşullardaki değişikliklere gerektiği biçimde uyum göstermesini sağlamaktır. İzleme fonksiyonu; kurumun misyonu doğrultusunda, iç kontrolün tanımında belirlenen genel hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini de değerlendirmelidir. İç kontrolün kurumun bütün kademelerinde ve bölümlerinde uygulanmasının sürdürülmesi ve iç kontrol faaliyetlerinin arzu edilen sonuçları yerine getirmesi; sürekli izleme faaliyetleri, özel değerlendirmeler ya da her ikisinin kombinasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir.

17 İZLEME NEDİR? (3) İç kontrol Sisteminin izlenmesi; denetimlerin ve diğer incelemelerin bulgularının yeterli şekilde ve hemen çözüme kavuşturulmasını hedefleyen politikaları ve prosedürleri kapsamalıdır. Bu nedenle Yöneticilerin; Birimlerin faaliyetlerini değerlendiren denetçiler ve diğerleri tarafından raporlanmış eksiklikleri ve tavsiyeleri ve diğer incelemelerden elde edilen bulguları hemen değerlendirme, doğru önlemleri belirleme ve zamanında çözüme kavuşturma sorumluluğu vardır.

18 İZLEME NEDİR? (4) Çözüm süreci, denetimin veya incelemelerin sonuçlarının yönetime rapor edildiği zaman başlar ve önlemler alındıktan sonra tamamlanır; Bu önlemler; (1) tespit edilen yetersizlikleri düzeltir; (2) gelişme sağlar ya da (3) bulguların ve tavsiyelerin bir yönetim eylemi gerektirmediğine işaret eder.

19 İZLEME NEDİR? (5) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim yapısal farklılıklarına rağmen aynı amaca yönelik faaliyetler bütünü olmaları nedeniyle doğrudan birbirini etkileyecek niteliktedirler. Sadece İç Kontrol Sisteminin İç Denetime katkısından değil aynı zamanda İç Denetimin İç Kontrol Sistemine katkısından da bahsetmek mümkündür.

20 İç Kontrol Sisteminin İzlenmesinde Katılımcılık Esastır İzlemede; soru formları, iç ve dış denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri, bütçe bilgileri, ön mali kontrole ilişkin veriler birim yöneticilerinin görüşlerinden faydalanılmalıdır.

21 İzleme Faaliyetleri ile; idarenin faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip değerlendirilmektedir. Bu nedenle izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle etkileşim halinde işleyen bir süreçtir.

22 İzlemenin Temel Amacı İzleme; İç Kontrol Sistemine ilişkin sorunları zamanında tespit edip giderebilmek, İç Kontrol Sisteminin etkenliğini düzenli aralıklarla teyit etmek, İç Kontrol Güvence Beyanlarına kanıt oluşturmak temel amaçları için yapılır.

23 İÇ KONTROL FONKSİYONUNUN SORUMLULARI 1. Üst Yönetim 2. İç Denetim Birimi/ İç Denetçiler 3. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) 4. Strateji Geliştirme Birimi 5. Harcama Yetkilileri 6. Diğer Yönetici ve Çalışanlar 7. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK MUB) 8. Sayıştay (Dış Denetim)

24 ÜST YÖNETİM İç Kontrol Sisteminin izlenmesinde temel sorumluluk üst yöneticiye aittir. (5018 sayılı Kanunun 11. maddesi) İç Kontrol Sisteminin sorumlusu olan üst yöneticinin güvence verebilmesi için sistemin tasarım ve işleyişini izlemesi ve değerlendirmesi gerekir. Üst yönetici bu sorumluluğunu Strateji Geliştirme Birimleri, Harcama Yetkilileri ve İç Denetçiler aracılığıyla yerine getirir.

25 İÇ DENETİM BİRİMİ/ İÇ DENETÇİLER sayılı Kanunun 63-67inci maddelerinde iç denetim sisteminin genel kapsamı belirlenmiş ve çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle de mesleki çerçeve oluşturulmuştur. İç Kontrol Sisteminin yeterliliği, etkililiği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgi sağlama, değerlendirme yapma ve öneride bulunma fonksiyonu bulunmaktadır. İç denetçiler, idarenin faaliyetlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunarak ve sistemdeki zayıflıkları tespit ederek Üst Yönetime bir danışmanlık hizmeti sağlarlar.

26 İÇ KONTROL İZLEME ve YÖNLENDİRME KURULU (İKİYK) Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin izlenmesinden, değerlendirilmesinden ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesinden sorumludur. SGB tarafından İç Kontrol Sisteminin yıllık değerlendirilmesi sonucu hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu değerlendirerek varsa rapora ilişkin eksiklikler tamamlandıktan sonra uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunar.

27 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ İç Kontrol Sisteminin kurulması, uygulanması ve sürekli olarak geliştirilmesi çalışmalarını yürütür. Yıllık olarak yapacağı değerlendirme sonuçlarını İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüyle üst yöneticiye sunar. İç Kontrol Sistemini üst yönetici adına yıllık olarak değerlendirir. Yapılan değerlendirmeler ve tespitler neticesinde tespit edilen aksamaların İç Kontrol Sisteminden kaynaklanan sebepleri için iyileştirme projeleri hazırlanmasını sağlar.

28 HARCAMA YETKİLİLERİ Harcama yetkililerinin sürekli izleme sorumlulukları da vardır. Alt birimlerde kontrollerin ne derecede uygulandığını ve alt birim yöneticilerinin kendi birimlerindeki izleme sorumluluğunu nasıl yerine getirdiklerini takip ederler. Strateji Geliştirme Birimlerine İç Kontrol Sisteminin yıllık değerlendirilmesine yönelik gerekli bilgileri sağlarlar.

29 DİĞER YÖNETİCİ ve ÇALIŞANLAR Yöneticiler, kendi alanlarında iç kontrolün etkin işleyişinden sorumludurlar. Bu nedenle birimlerindeki tüm faaliyet ve işlemleri izlemeleri gerekmektedir. Çalışanlar kurumun günlük faaliyetlerini detaylı olarak bildiklerinden mevcut kontrol faaliyetlerine rağmen ortaya çıkan sorunları çok çabuk ve kolay tespit edebilmektedir. Bu nedenle çalışanların sorumluluğu kendi görevlerini yürütürken iç kontrol sistemini de izlemek ve bir sorun tespit ettiğinde yöneticisini durumdan haberdar etmektir. Kurum içindeki tüm bu rollerin sahipleri üstlerine düşen İç Kontrol Sistemi görev ve sorumluluklarını İzleme fonksiyonuna ait araçları, sistemleri, standartları, dokümanları ve mekanizmaları kullanarak yerine getirirler.

30 MALİYE BAKANLIĞI Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi ile; İç Kontrol standartlarına uyulup uyulmadığını izler. İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden rapor ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izler. Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırarak bunların uygulanması yönünde çalışmalar yapar. Kamuda İç Kontrol Sisteminin işleyişini yıllık olarak değerlendirir ve hazırladığı değerlendirme raporunu Maliye Bakanlığı Üst Yöneticisine ve Maliye Bakanına sunar.

31 SAYIŞTAY (Dış Denetim): Dış denetim görevi Sayıştay tarafından yürütülmektedir. Sayıştay tarafından yapılan düzenlilik denetimleri çerçevesinde kamu idarelerinin İç Kontrol Sistemleri de değerlendirilir ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulur.

32 İZLEME SORUMLULARI Bu rol ve sorumluluklar çerçevesinde idarede izleme kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen raporlama ve bilgi alışverişi ağı şekilde görüldüğü gibidir.

33 MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ DIŞ DENETİM Sayıştay (Rapor) ÜST YÖNETİCİ İÇ DENETİM (RAPOR) İÇ KONTROL VE RİSK YÖNLENDİRME KURULU STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ HARCAMA YETKİLİLERİ ALT BİRİM YÖNETİCİLERİ ALT BİRİM PERSONELİ

34 İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI İzleme çalışmaları belirli bir metodoloji takip edilerek, doğru teknik ve yöntemler kullanılarak yapılmalıdır. Her izleme faaliyetine ilişkin sonuç İç Kontrol Sisteminin performansının ölçüldüğü, kritik kontrol noktasıdır. Önemli olan belirlenen noktalarda veri üretilebiliyor ve ölçüm yapılabiliyor olmasıdır. Bu da İç Kontrol Sisteminin uygulama etkenliğinin yüksek ve sürdürülebilir özelliklerde olması ile sağlanabilir.

35 1) İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İç Kontrol Sisteminin Sürekli İzleme ve Özel Değerlendirme ile izlenmesi ve değerlendirilmesi, Sürekli İzleme Özel Değerlendirmeler 2) İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DENETİMİ İç Kontrol Sisteminin İç ve Dış Sistem Denetimleri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi, İç Denetim Dış Denetim yoluyla gerçekleştirilir. İZLEME YÖNTEMLERİ

36 1- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (1) İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda sistemin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç kontrol bileşenleri özelinde incelenmesi ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını kapsayan bir süreçtir. Strateji Geliştirme Birimlerinin İç Kontrol Sisteminden sorumlu bölümleri/kadroları/ekipleri bu süreçte aktif rol oynarlar.

37 1- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (2) İç kontrolün kalitesinin değerlendirilmesine Kurum un tüm bölümlerinin etkili katılımının sağlanması İç kontrolün değerlendirilmesinde görüş, talepve şikayetlerin dikkate alınması İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda belirlenen iyileştirme gereksinimi için alınacak önlemlere eylem planları hazırlanması gereklidir.

38 SÜREKLİ İZLEME İç kontrolün sürekli izlenmesi kurumun normal, tekrarlanan, rutin çalışma faaliyetlerini kapsar. Bu tür izleme faaliyetleri arasında düzenli nitelikteki yönetim ve gözetim faaliyetleri ve personelin görevinin icrası sırasında aldığı diğer önlemler bulunur. Sürekli izleme faaliyetleri; kontrolün her bir unsurunu içerir ve düzenli, ahlaki, ekonomik, verimli ve etkili olma niteliklerini taşımayan iç kontrol sistemlerine karşı alınan önlemlerle ilgilidir.

39 ÖZEL DEĞERLENDİRMELER İç kontrol sisteminin ya da kritik süreçlerinin etkenliğinin değerlendirilmesi amacıyla yönetim ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Özel değerlendirmelerin kapsamı ve sıklığı, öncelikle, risklerin değerlendirilmesine ve sürekli izleme prosedürlerinin etkenliğine bağlıdır. Sürekli izleme yöntemleri etkin bir şekilde uygulansa dahi iç kontrol sisteminin bir bütün olarak özel değerlendirmeye tabi tutulması uygun olacaktır. Özel değerlendirmeler; iç denetçiler ve Sayıştay tarafından da gerçekleştirilebilir.

40 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesinde-1; İç Kontrol Sistemi Soru Formu (esas olarak) Kontrol listeleri ve anketler gibi diğer araçlardan yararlanılması önerilir. Değerlendirme sürekli ve özel değerlendirmeler yoluyla yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirmenin üçer ve altışar aylık dönemler itibarıyla yapılması da mümkündür. Değerlendirme sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların koordinasyonu ve toplanan bilgilerin konsolide edilmesi görevi İç Kontrol Birimine aittir.

41 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE İZLEME 1. İç Kontrol Sistemi Soru Formu nun doldurulması Harcama birimleri tarafından doldurulur. Kontrol Ortamı için 22 soru, Risk Değerlendirme için 10 soru, Kontrol Faaliyetleri için 10 soru, Bilgi ve İletişim için 8soru,İzleme için 9 soru olmak üzere toplam 59 soruya cevap aranmaktadır. Cevap seçenekleri Evet, Hayır vegeliştirilmekte şeklinde düzenlenmiştir. Evet cevabı verilmesi halinde durumun kanıtlarla desteklenmesi gereklidir.

42 İZLEME SORU FORMU EVET HAYIR GELİŞTİRİLMEKTE İç Kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmekte midir? İdarenizde iç denetim birimi/iç denetçi mevcut mu? İç kontrolün etkili bir şekilde işleyip işlemediği konusunda yöneticilere geri bildirimde bulunmaya olanak sağlayacak eğitimler, planlama oturumları ve toplantılar düzenleniyor mu? İç kontrolün değerlendirilmesine idare birimlerinin katılımı sağlanıyor mu? İç kontrolün değerlendirilmesi ile iç ve dış denetim sonucunda alınması gereken önlemlerin belirlendiği eylem planları hazırlanıp uygulanmakta mıdır? 2 0 1

43 İÇ KONTROL SİSTEMİNDE İZLEME 2. Soru formu sonuçlarının konsolide edilmesi ve değerlendirilmesi Konsolide işlemini SGB yapar. Soru Formu sonuçlarının yorumlanmasında aşağıdaki tablodan % yararlanılır: puanı Yorum 0 25 Biraz farkındalık ve anlayış olduğunun kanıtı. Ancak daha yolun başında. SGB nin yönlendirmede bulunmak için doğrudan eylemde bulunması gerekir Uygulanmaya geçildiğinin kanıtı. Daha fazla yönlendirmede bulunmak için SGB nin eylemde bulunması gerekir Bazı kilit alanlarda uygulama olduğunun kanıtı. SGB nin yönlendirmede bulunması gerekebilir İç kontrol sisteminin yerleştiğinin ve iyi bir yetkinlik seviyesinin oluştuğunun kanıtı. SGB, en iyi uygulama örnekleri olarak en iyi alanları belirleyip MYK MUB u bu konuda bilgilendirebilir Yetkinlik seviyesi mükemmeldir. İç kontrol sisteminin olgunlaştığının kanıtı.

44 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesinde-2; Sürekli izleme ve özel değerlendirme yöntemleri birbirinin alternatifi olmayıp idarenin yapısına uygun olarak bu iki yöntem de kullanılmalıdır. Sürekli izleme yöntemleri etkin bir şekilde uygulansa dahi İç Kontrol Sistemi bir bütün olarak özel değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Özel değerlendirmenin kapsam ve sıklığı belirlenirken; risk değerlendirmesi, risklere verilecek cevaplardan veya kontrol faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu personelin ehliyet ve deneyimi ile sürekli izleme yöntemlerinin etkenliği dikkate alınmalıdır.

45 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesinde-3; Sürekli izleme ve özel değerlendirme sonucunda tespit edilen eksiklikler gerekli önlemleri almak konumunda olanlara raporlanmalıdır. Söz konusu eksikliklerin rapor edilmesi ve ilgili düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesi için prosedürler de idarede mevcut olmalıdır. İzleme faaliyetleri yalnızca başarısızlık, hata, yanlış ve zayıflık gibi durumlarda değil sürekli ve günlük faaliyet, program ve projelerle bütünleşik bir biçimde yürütülmelidir.

46 ÖNEMLİ OLAN; Hangi İzleme Yöntemi (Sürekli İzleme ve/veya Özel Değerlendirme) ile olursa olsun İç Kontrol Sisteminin en doğru teknik kullanılarak izlenmesi Sürekli izleme ve özel değerlendirme sonucunda tespit edilen eksikliklerin gerekli önlemleri almak konumunda olanlara raporlanmasıdır.

47 2- İÇ ve DIŞ SİSTEM DENETİMİ (1) İç Denetim: Kurum içi ve kurum dışı tüm faaliyetlerden kaynaklanan değişikliklerin doğasını ve düzeyini; risklere verilecek yanıtları, ilgili kontrolleri uygulayan personelin yeterliliğini, deneyimini ve sürekli izleme faaliyetinin sonuçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri; İzleme Fonksiyonunun Diğer Bölümüdür! İç Denetim Faaliyetleri nin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi İç Denetim Raporlarının sonuçları için eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi gereklidir.

48 İç Denetimin İşleyişi : 2- İÇ ve DIŞ SİSTEM DENETİMİ (2) İç denetçiler, denetledikleri birim ile ilgili hazırladıkları raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirilerek gereği için ilgili birimler ile SGB ye verilir. İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir. Üst yönetici raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde, İç denetim raporu sonucunda gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan bir raporu İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderir.

49 İÇ DENETİMİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN GEREKLİLİKLER İç denetim biriminin/iç denetçinin doğrudan üst yöneticiye bağlı olması İç denetçinin riskli bulduğu her alanı denetlemek konusunda özgür olması İç denetçinin özel bir statüye sahip olması Yöneticiler ile iç denetçiler arasında bir denge olması İç denetçinin bağımsızlığını sağlayan düzenlemelerin ilgili kanunda yer alması Merkezi iç denetim birimi/merkezi uyumlaştırma biriminin var olması Denetim raporlarının yayımlanması Dış denetimin iç denetimin bağımsızlığını desteklemesi İç denetçinin danışmanlık görevinin sınırı

50 İÇ DENETİMİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN GEREKLİLİKLER Kurumlar organizasyon yapısında yetkin denetçilerin bulunduğu bir denetleme bölümü kurmalıdır. Kurumlar fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim mekanizmasını oluşturmakla yükümlüdür.iç denetimin başarısı bir yönüyle İç Kontrol Sisteminin etkinliğine bağlıdır. İç Denetim İç Kontrol Sisteminin bağımsız ve tarafsız değerlendirilmesini taahhüt eder. İç Denetçi, sistemde bulunan zayıf noktaların beyan edildiği ve bunların ortadan kaldırılması için tavsiyelerin bulunduğu denetim raporlarıyla faaliyetlerini sonlandırır. Yönetici, iç denetim tarafından tespit edilen zayıf noktaları ortadan kaldırmak amacıyla iç denetim raporlarında verilen tavsiyeleri de dikkate alarak eylem planı hazırlar ve uygulamaya koyar

51 İÇ DENETİM RAPORLARI İçDenetimRaporları; İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirilmek suretiyle gereği için ilgili harcama birimler ile SGDB verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. (5018 Md.64)

52 İÇ DENETİM RAPORLARI Strateji Geliştirme Birimlerince, İç Denetim Raporlarına İstinaden Yapılabilecek İşlemler; Alınması gereken önlemlere ilişkin olarak harcama birimlerine rehberlik sağlama Tespit edilen eksiklikler çerçevesinde idare için eğitim ihtiyacını belirleme ve eğitim programlarının düzenlenmesi için girişimde bulunma İç denetim bulgularını da esas alarak iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik üst yöneticiye öneriler sunma İç denetim raporlarına istinaden hazırlanan eylem planlarının gerçekleşmelerini izleme

53 2- İÇ ve DIŞ SİSTEM DENETİMİ (3) Dış Denetim: Hesap verme sorumluluğuna katkıda bulunan araçlardan biri olan dış denetim fonksiyonu Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir. Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini olarak iki bölümdür. Mali yönetim ve İç Kontrol Sistemlerinin değerlendirilmesi Düzenlilik Denetimi başlığı altında incelenmektedir (6085 sayılı Kanun, Madde 36).

54 Dış Denetimin İşleyişi: 2- İÇ ve DIŞ SİSTEM DENETİMİ (4) Sayıştay, denetimler sonucunda düzenlediği raporları idareler bazında konsolide ederek, cevaplandırılmak üzere ilgili kamu idaresinin üst yöneticisine gönderir. Hazırlanan dış denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak dış denetim genel değerlendirme raporu hazırlar ve TBMM ye sunar.

55 İç Kontrol Sistemi Değerlendirilme Sonuçlarının Raporlanması İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen faaliyetler ile sistemin etkenliği konusundaki değerlendirmeleri içeren bir rapor (İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu) her yıl Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanır, Hazırlanan bu raporun İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna onaya sunulması ve varsa rapora ilişkin eksiklikler tamamlandıktan sonra Kurulun uygun görüşü ile üst yöneticinin onayına sunulması gereklidir. Üst yönetici tarafından onaylanan Yıllık Değerlendirme Raporu, izleyen yılın Martayı sonuna kadar SGB tarafından MUB a iletilir.

56 İç Kontrol Sistemi Değerlendirilme Raporlarının İzlenmesi İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunda tespit edilen iyileştirmeye açık alanlar için Birimlerin gereken önlemleri alması ve düzetmeleri yapması gerekir. Alınması gereken önlemler, yapılması gereken faaliyet ve düzenlemeler, bir eylem planı çerçevesinde ve belirli bir zaman sürecine bağlanarak uygulanmalıdır. Strateji Geliştirme Birimleri söz konusu önlem, faaliyet ve düzenlemelerin uygulama sonuçlarını en az altı ayda bir izlemeli, değerlendirmeli ve uygulama sonuçları hakkında üst yöneticiyi bilgilendirmelidir.

57 İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME BİLEŞENİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR

58 İzleme Çalışmaları-1 İç Kontrol Sistemi İzleme Formunun belirli aralıklarla doldurulup değerlendirilmesi önemlidir. Faaliyet Sonuçları ölçülmesi ve değerlendirmesi ve hedeften sapmaların İç Kontrol Sisteminden kaynaklanan sebepleri için iyileştirme projeleri hazırlanması gereklidir. Süreç Kritik Kontrol Noktalarındaki Performans Ölçümlerinin Sonuçları değerlendirilmelidir. İç/Dış, Sayıştay Denetim Raporları Sonuçları takip edilmeli, gerekli hallerde eylem planları hazırlanmalıdır. Yıllık Risk Değerlendirme Çalışmaları yapılarak ve sonuçları değerlendirilmelidir.

59 İzleme Çalışmaları-2 Faaliyet Raporlarının Etkenliğinin (Planlanan ile Gerçekleşen Arasındaki Fark ve Stratejik Plan ile Uyumu) izlenmesi ve ve hedeften sapmaların İç Kontrol Sisteminden kaynaklanan sebepleri için iyileştirme projeleri hazırlanması gereklidir. Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleşmelerine ilişkin periyodik raporların hazırlanması gereklidir. Kurum varlıkları sayılmalı ve muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılarak tespit edilen tutarsızlıklar araştırılmalıdır. Kontrol Faaliyetlerine ait tüm formların kullanım sürekliliğinin de kararlılıkla takip edilmesi gereklidir.

60 İzleme Çalışmaları- 3 Ön mali kontrol sonucu uygun görülmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen mali işlemler için aylık raporlar hazırlanmalı ve üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmalıdır. Çalışanların etik kurallara uyumu izlenmeli ve ihlal durumunda yapılacaklar belirlenmelidir. Çalışan ve İç/Dış Paydaş Memnuniyeti Anketleri sonuçlarında tespit sorunlar için iyileştirme çalışmaları yapılması gereklidir. Hassas Görevlerin risk envanterleri sürekli takip edilmelidir.

61 İzleme Çalışmaları- 4 İç Kontrol Sistemi Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Formu, Hata Bildirim Formu, Şikayet Formu, Tutanak Formu, vb. formlar ile Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sistemi ve Hata Bildirim Mekanizmasının çalıştırılması sağlanmalıdır. Aynı şekilde Öneri Sisteminin (Çalışan Öneri Formu) de çalıştırılması gereklidir. Üçüncü şahıslardan gelen şikâyet ve iddiaların varsa araştırılmalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır. Sonuçlar, Yıl Sonu Raporlama ve Değerlendirme Toplantısı ile Üst Yönetime sunulmalıdır.

62 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu) Kamu idarelerinin, amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürüttükleri faaliyetler ile bu faaliyetlerin sonuçları hakkında kamuoyunun ve yasama organının bilgilendirilmesi, yönetsel hesap verme sorumluluğunun en önemli gereklerinden birisidir.

63 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANININ ÖZELLİKLERİ (Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu) İç kontrol güvence beyanını imzalayan her yetkili, verdiği güvencenin değerlendirme raporları, iç ve dış denetim raporları, diğer dış değerlendirmeler ve benzeri sağlam kanıtlarla desteklendiğinden öncelikle kendisi emin olmalıdır. Ayrıca Üst Yönetici, idaresinin İç Kontrol Güvence Beyanını doldururken, harcama yetkililerinin ve Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Güvence Beyanlarını değerlendirmeli; bu beyanların kendisine verdiği makul güvencenin de kendi beyanına önemli bir dayanak teşkil ettiğini İç Kontrol Güvence Beyanında ifade etmelidir.

64 İç Kontrol Güvence Beyanını Verenler 1) Üst Yönetici tarafından verilecek İç Kontrol Güvence Beyanı (Üst Yönetici) 2) Harcama Yetkilileri tarafından verilecek İç Kontrol Güvence Beyanı (Harcama Yetkilisi) 3) Mali Hizmetler Birim Yöneticisi (SGB Yöneticisi) tarafından verilecek İç Kontrol Güvence Beyanı (Mali Hizmetler Birim Yöneticisi-SGB Yöneticisi)

65 Üst Yönetici; İç Kontrol Güvence Beyanı Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı aracılığıyla her yıl iç kontrol sisteminin idaresinin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda makul güvence sağladığını kanıtlara dayalı olarak beyan eder. Bu kapsamda harcama yetkilileri tarafından sunulan birim faaliyet raporları ekindeki güvence beyanlarını da değerlendirir.

66 İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama Yetkilisi Harcama yetkilileri ayrıca Strateji Geliştirme Birimlerine İç Kontrol Sisteminin yıllık değerlendirilmesine yönelik gerekli bilgileri sağlar ve üst yöneticiye sunulmak üzere her yıl İç Kontrol Güvence Beyanını imzalar.

67 İç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi idarenin faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğine yönelik İç Kontrol Güvence Beyanı imzalar.

68 T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI nda Gerçekleştirilen Çalışmalar

69 KONTROL ORTAMI (1) Mevcut Durum Analizi Çalışmaları ile MEVCUT DURUM PERFORMANSI tespit edildi. Etik Kodlar Sistematiği nin kurulması için tüm çalışanlarla beyin fırtınası oturumları gerçekleştirilerek Faaliyetlere, Yönetime ve Çalışanlara yönelik ETİK DAVRANIŞ KURALLARI belirlendi.

70 KONTROL ORTAMI (2) Çalışan tüm kadro unvanlarına ait İş Analizi gerçekleştirildi. (18 adet)

71 KONTROL ORTAMI (3) TEMEL SÜREÇLER belirlendi ve SINIFLANDIRILDI (7 Temel Süreç) SÜREÇ HİYERARŞİLERİ çıkarıldı (19 Süreç) Temel SÜREÇLERİN TANIMLARI hazırlandı. Süreç KRİTİK KONTROL NOKTALARI belirlendi. PERFORMANS GÖSTERGELERİ belirlenerek, süreçlerin iyileştirilebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için gerekli oranlar hazırlandı.

72 SÜREÇ HARİTASI

73 MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ İÇ PAYDAŞ ANALİZİ (10 adet) ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETLERİ (17 adet) gerçekleştirildi ve sonuçlar raporlandı.

74 KONTROL ORTAMI (4) İŞ AKIŞ ŞEMALARI çizildi (50 adet). İŞ TANIMI ve GEREKLERİ BELGELERİ hazırlandı (19 adet). ORTAK GÖREV SORUMLULUK ve YETKİLER belirlendi. EĞİTİM/DENEYİM TABLOSU oluşturuldu.

75 ORGANİZASYON YAPISININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Mevcut durumdaki tüm işler ait oldukları fonksiyonlarda tanımlanarak, kadro unvanlarından değil iş unvanlarından oluşan organizasyon şeması çizildi.

76 ORGANİZASYON KİTABI Organizasyon Şemaları Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri İş Akış Şemaları Eğitim Deneyim Tablosu belgelerini içeren Organizasyon Kitapları hazırlandı.

77 HASSAS FONKSİYONLAR Yüksek tutarlı finansal kararları alan ya da alınmasını sağlayan, Yönetimin misyonuna yönelik ve stratejik önceliği olan faaliyetlerde çalışan ve kararlara katkı sağlayan, Gerçekleştirdiği çalışmalar ve aldığı kararlar ile verilen hizmeti (özellikle vatandaşa yansıyan) etkileyen, Bilgi sistemlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlayan, Hassas Fonksiyonlar belirlendi.

78 RİSK DEĞERLENDİRME (1) Temel Risk Alanlarının Belirlenebilmesi için; İş Analiz Formu Birim/Bölüm Etkenliği Değerlendirme Anketi Organizasyonel ve Yönetsel Süreçlerde Performans Analizi Anketi Çalışan Memnuniyeti Anketi İç Paydaş Memnuniyeti Anketi Bilgi Teknolojileri Mevcut Durum Analizi Mevcut resmi kaynaklar Görüşmeler kaynak veri olarak kullanıldı.

79 RİSK DEĞERLENDİRME (2) İyileştirmeye Açık Alanlar Listesi (48 Adet) hazırlandı, Varyans Analizi yapıldı, Temel Risk Listesi (19 Adet) oluşturuldu.

80 1. RİSK DEĞERLENDİRME Risk (olasılık, şiddet, tespit) Değerlendirmesi yapıldı, Risk Derecelendirme Matrisi hazırlandı, Risk Önem ve Öncelik Sıralaması Tablosu hazırlanarak ve Sonuç Grafiği oluşturuldu.

81 2. RİSKLERİ TANIMLAMA Riskler Sınıflandırması (Yönetim ve Operasyonel/ Stratejik/ Bilgi Teknolojileri/ İzleme ve Raporlama) yapıldı. Risk Süreci Profili Tabloları hazırlandı.

82 3. KRİTİK RİSK ALANLARINI BELİRLEME Kritik Risk Alanları ve İyileştirme İhtiyacı Değerlendirmesi yapıldı. Bünyesel ve Artık Riskler belirlendi.

83 4. RİSKLERE YANIT BULMA Risk Kapasitesini Takdir Etme çalışmaları tamamlandı. Risklere Verilecek Yanıtlar ve Gerçekleşme Alanları tespit edildi. Risk Envanteri hazırlandı. Örnek Risk Eylem Planı hazırlandı. Artık RiskDeğerlendirme Tablosu hazırlandı (Yıl sonu izleme modeli ile İKS İzlemesine ait risk çevrimi yeniden değerlendirildikten sonra doldurulmak üzere).

84 KONTROL STRATEJİLERİNİN ve UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (1) Eğitim/Deneyim Tablosu Görev Envanteri Tablosu İç Hareketlilik Analizi Tablosu Vekalet Formu Yetki Devri Formu Görev Devri Rapor Formu Kontrol, Paraf, İmza, Onay Noktaları Yerleştirilmiş İş Akış Şemaları İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

85 KONTROL STRATEJİLERİNİN ve UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2) Hata Bildirim Formu Şikayet Formu Tutanak Formu Yeniden Düzenlenen ve Standartlaştırılan Formlar Form-Tablo-Şema Revizyon Listesi Ön Mali Kontrol İnceleme Formu Ön Mali Kontrol Kayıt Formu Maddi Hata ve Noksanlık Tespit Formu

86 Bilgi Sistemleri İhtiyaç Analizleri gerçekleştirildi. BİLGİ ve İLETİŞİM Kayıt, Dosyalama, Evrak ve Arşiv sistemi analiz edilerek Bilgi Sistemleri İhtiyaç Analizleri Raporu nun hazırlandı.

87 İZLEME İç Kontrol Sisteminin güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için izleme modelinin oluşturuldu. İç denetim raporları sonucu hazırlanacak eylem planları için örnek hazırlandı.

88 Gaziantep Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme mekanizması tüm Üniversitenin İç Kontrol Sistemi oluşturulduktan sonra, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı için oluşturulan İç Kontrol Sistemi İzleme Modeli çerçevesinde işletecektir. İç Kontrol Sistemi İzleme Formu Çalışan Memnuniyeti Anketleri Sonuçları Süreç KKN Performans Ölçümlerinin Sonuçları Performans Göstergeleri Tablosu Öneri sistemi Uyum Eylem Planı Değerlendirme Sonuçları Yıllık Risk Değerlendirme Çalışmaları Artık Risk Değerlendirme Tablosu Risk Envanteri (Kütüğü) Tablosu Düzeltici/ Önleyici Faaliyet Raporları Risk Değerlendirme Anketi Sonuçları İZLEME MODELİ

89 SABRINIZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile;

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile; SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde Sorumluluklar Kamu İç Kontrol Standartları Üniversitemizde İç Kontrol İzlenmesi Gereken Yol Risk Yönetimi İç Kontrol Nedir?

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL FAALİYETLERİ. Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL FAALİYETLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Faaliyetlerinin km taşları İç Kontrol Sisteminin proje kapsamında ele alınarak değerlendirilmesi (UBAKİK Projesi). İzleme ve Yönlendirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

İç Kontrol Sistemi (İKS) Dokümanlarının. Kullanım Kılavuzu

İç Kontrol Sistemi (İKS) Dokümanlarının. Kullanım Kılavuzu Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi (İKS) Dokümanlarının Kullanım Kılavuzu Formlar, Tablolar ve Listelerin Kod Numaraları ve Açıklamaları Ocak 2013 İKS KOD

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi)

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) 1 SUNUM PLANI A. İÇ KONTROL B. DIŞ DENETİM (Sayıştay Denetimi) C. İÇ KONTROL AÇISINDAN

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 7. KONTROL STRATEJİ VE YÖNTEMLERİ Mali kontrol faaliyetleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

İçindekiler Tablosu I. GİRİŞ...1 A. MİSYON, VİZYON,...1 B. ORGANİZASYON YAPISI...2 II. İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME SORU FORMU SONUÇLARI

İçindekiler Tablosu I. GİRİŞ...1 A. MİSYON, VİZYON,...1 B. ORGANİZASYON YAPISI...2 II. İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME SORU FORMU SONUÇLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İçindekiler Tablosu I. GİRİŞ......1 A. MİSYON, VİZYON,...1 B. ORGANİZASYON YAPISI...2 II. İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME SORU FORMU SONUÇLARI...3 1. Kontrol Ortamı...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU

İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU Bu soru formu iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, bu soru formu sayesinde iç kontrol sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Sirküler Rapor /93-1

Sirküler Rapor /93-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/93-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN

AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN 1. GENEL BİLGİLER 2. EGE ÜNİVERSİTESİ NDE İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMALARI 3. İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığın

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 03 04 Mayıs 2012 Bolu 3.Grup Atölye Çalışması Kontrol Faaliyetleri 3.Grup Atölye Çalışması 1. Sayıştay 2. Milli Savunma Bakanlığı 3. Maliye Bakanlığı

Detaylı