Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION

2 Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN DOÐUÞTAN ELDE ETTÝÐÝ ÝNSAN HAKLARI VAR. BELKÝ BAZI ÜLKELER DAHA ÝYÝLEÞTÝRMÝÞ OLABÝLÝR AMA DÜNYANIN BÜYÜK KISMINDA BU KONUDA ÝHMAL VAR. ENGELLÝLERÝN DESTEKTEN ÇOK DUYARLILIÐA ÝHTÝYACI OLDUÐU KANAATÝNDEYÝM. AÝLELER VE TOPLUMLAR ENGELLÝLERÝNÝ SAKLAYARAK BU ÝÞÝ GEÇÝÞTÝRME YOLUNDADIR FAKAT BU YAPILAN ONURLU TOPLUMLARA YAKIÞMAMAKTADIR.

3 Baþlattýðýnýz bu harika giriþimin içinde olmak benim için ayrýcalýk ve gurur verici Akiko Ito / BM Ekonomik ve Sosyal Ýþler Departmaný BAÞLATTIÐINIZ BU HARÝKA GÝRÝÞÝMÝN ÝÇÝNDE OLMAK BENÝM ÝÇÝN AYRICALIK VE GURUR VERÝCÝ. ÝSTANBUL DA KURULACAK DÜNYA ENGELLÝLER BÝRLÝÐÝNÝ BM OLARAK EN GÜÇLÜ BÝÇÝMDE DESTEKLÝYORUZ. ENGELLÝ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ENGELLÝLERLE ÇALIÞILMASININ BM HEDEFLERÝNE DAHA UYGUN OLDUÐUNU DÜÞÜNÜYORUZ VE DAHA ÇOK ENTEGRE BÝR YAKLAÞIM TERCÝH EDÝYORUZ. BM ENGELLÝ HAKLARI SÖZLEÞMESÝ ÇOK GENÝÞ ANLAMDA HAKLARI KAPSAYAN BÝR HUKUKÝ ARAÇTIR. ÜMÝT EDÝYORUZ KÝ BU ARAÇ SAYESÝNDE BÝR GÜÇ KURACAÐIZ.

4 T.C. Devleti ve Dýþiþleri Bakanlýðý Olarak Emrinizdeyiz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu / T.C. Dýþiþleri Bakaný DÜNYA ENGELLÝLER BÝRLÝÐÝ ÝÇÝN ATILACAK HER ADIMI DESTEKLEYECEÐÝZ. ENGELLÝLER VE ENGELLÝ YAKINLARI ÝNSANLIÐIN KAHRAMANLARIDIR ÇÜNKÜ ONLAR BÝZE ÝNSANLIÐIN NE DEMEK OLDUÐUNU FÝÝLÝ HAYATLARIYLA ANLATIYORLAR. ENGELLÝLER BÝZE; MÜKEMMELÝYETÝN SADECE BEDENÝ VE FÝZÝKÝ BÝR MÜKEMMELÝYET DEÐÝL ASLINDA RUHÝ BÝR MÜKEMMELÝYET OLDUÐUNU HÝÇBÝR FÝZÝKÝ VEYA BÝYOLOJÝK ENGELÝN ÝNSANLARIN MÜKEMMELE DOÐRU KOÞMASINI ENGELLEMEDÝÐÝNÝ HER HALLERÝYLE ANLATIYORLAR. DÜNYA ENGELLÝLÝK SEMPOZYUMUNA KATILMAKTAN ONUR DUYUYORUM. DÜNYA ENGELLÝLER VAKFINA ve EMEÐÝ GEÇEN HEREKESE TEÞEKKÜR EDÝYORUM

5 AÝLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIÐI Toplumsal Farkýndalýk Oluþturmak Amacýyla Yapýlan Tüm Çalýþmalar Son Derece Deðerlidir Egemen Baðýþ / Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf / Aileden Sorumlu Devlet Bakaný BEÞ KITADAN ESÝNTÝLER TAÞIYAN BU TOPLANTIYA EV SAHÝPLÝÐÝ YAPMANIN SEVÝNCÝNÝ TAÞIYORUZ. ÖZÜRLÜLÜK ALANINDAKÝ SORUNLAR ANCAK TÜM TARAFLARIN KATKISI VE ÝÞ BÝRLÝÐÝ ÝLE ÇÖZÜLEBÝLECEK KONULARDIR. TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUÞTURMAK AMACIYLA YAPILAN TÜM ÇALIÞMALAR SON DERECE DEÐERLÝDÝR. BM ENGELLÝ HAKLARI SÖZLEÞMESÝNÝ ÝLK ÝMZALAYAN ÜLKELERDEN BÝRÝ OLDUÐUMUZU MEMNUNÝYETLE ÝFADE ETMEK ÝSTÝYORUM.

6 Bu DEV adým, Engellilik kavramýnýn yeniden düþünülmesinde ve tanýmlanmasýnda, dünya çapýnda önemli bir dönüm noktasý... Prof. Dr. Akile GÜRSOY / YYÜ Rektörü Çaðýmýzda, tüm normlar sorgulanmakta ve yeniden þekillenmekte, ve etik duruþlar güçlenmektedir. Tüm engellilik þekillerine daha duyarlý, tüm insanlarýn yaþam kalitelerinin olabildiðince yüksek bir dünyanýn kurulmasý, çaðýmýzýn yükselen deðerleri arasýndadýr. Bu denli zengin bir katýlýmcý yelpazesi ile Dünya Engelliler Birliði geniþ bir zeminde farklý engellilik durumlarýnýn temsillerini, görüþlerini ve seslerini global bir platformda duyurmak iddiasýný taþýmaktadýr. Bu DEV adým, Engellilik kavramýnýn yeniden düþünülmesinde ve tanýmlanmasýnda, bu konunun daha görünür ve bilinir kýlýnmasýnda, tüm vatandaþlarýn yaþam kalitesinin yükseltilmesi konusunda dünya çapýnda önemli bir dönüm noktasý olacaðýna inanýyoruz.

7 Ana hedefimiz; insan onuruna saygýlý engelsiz bir dünya oluþturmak. DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Metin Þentürk / DEV Baþkaný Dünya Engelliler Vakfý DEV, Engelliler adýna ve yararýna kurulmuþ bir düþünce ve proje kuruluþudur. VAKFIMIZIN AMACI; Dünya Engelliler Birliði, çatý örgütünü kurmaktýr. HEDEFÝMÝZ; Dünyanýn en büyük azýnlýðý olan engelliler potansiyelini aktif, etkin ve fonksiyonel bir güç haline getirmektir. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre (WHO), Dünya nüfusunun % 12 si Engellidir. Engelliler, yakýnlarý ile birlikte sayýlarý 2 milyara yaklaþan dev bir azýnlýk durumundadýr. Engellilik ve Engelliler hususu, evrensel hukuk açýsýndan, devletlerin ödevi toplumlarýn sorumluluðu ve geliþmiþlik ölçüsü olarak kabul ve ilan edilmiþtir. TALEBÝMÝZ; BM Engelli Haklarý Sözleþmesi ile BM Engelliler için Dünya Eylem Planýnýn bütün dünyada uygulanabilmesine katký saðlamak için, Dünya Engelliler Birliði projemize destek verilmesidir. Dünya Engelliler Vakfý olarak, Dünya Engelliler Birliði projemiz baþta olmak üzere sekiz proje ile, 1982 BM Planýna katký sunmak üzere, Adalet, Sevgi, Kardeþlik, Ýyilik, doðrultusunda, Dünyaya doðru yola çýktýk

8 Engelsiz yaþam projelerimizle... Rol Model Ülke: Türkiye DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Necdet Öztürk / DEV Baþkan Yardýmcýsý BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR Ýletiþim - Dayanýþma - Geliþme = Fayda YÜKSEK ÝLKELERÝMÝZ Ýktisadi ölçümüz = Hak Ferdi ölçümüz = Özgürlük Sosyal ölçümüz = Adil Eþitlik REFERANSIMIZ BM Engelli Haklarý Sözleþmesi BM Dünya Engellileri için Eylem Planý ÇÖZÜM MODELÝMÝZ: STK : Nitelikli Temsil ve Talep ÜNÝVERSÝTE: Çözüm ve Projelendirme GENEL ve YEREL YÖNETÝM: Standartlar, Süreklilik, Uygulama ENGELSÝZ YAÞAM PROJELERÝMÝZ (ROL MODEL ÜLKE TÜRKÝYE) Evrensel Tasarým, Engelsiz Þehir Yönetmeliði, Engelsiz Þehir Kýlavuzu, Sosyal Uygunluk Vizesi, Avrasya Omurilik Þifahanesi, Geriatri Merkezi ve Ýleri Yaþam Merkezleri, Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Dünya Tatil Köyü, Engelsiz Olimpik Spor Kompleksi, Teknik Medikal Araç Gereç Üretim Merkezleri, Engelli Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezleri

9 DEB-CALISTAY-EYLEM PLANI DEB-ÇALIÞTAYI HUKUKÝ NORMLAR DEB-ÇALIÞTAY-STK KRÝTERLERÝ DEB-ÇALIÞTAY-TASLAK TÜZÜK DEB-ÇALIÞTAY-ÜLKE RAPORLARI

10 Kiþinin doðuþtan gelen onuru, kendi seçimlerini yapma özgürlüðü dahil olmak üzere bireysel özerkliði ve kiþilerin baðýmsýzlýðýna saygý gösterilmesi... Engelli Kiþiler için Çalýþan Kurum Kuruluþ Gerçek ve Tüzel Kiþilerin Oluþturduðu Bir Dünya Birliði Fikri BM Engelli Haklarý ve BM Engelliler için Dünya Eylem Planý Referans alýnmýþtýr. Engelli kiþiler dünyanýn en büyük azýnlýðýný oluþturmaktadýrlar. Bu azýnlýk, þimdiye kadar, geliþmekte olan ve geliþmiþ ülkelerin engelli hareketleri arasýnda fikir, teknoloji, ideoloji, bilgi birikimi ve deneyim alýþveriþine olanak saðlayacak; yerel, ulusal ve bölgesel engelli gruplarý arasýnda koordinasyon saðlayacak; ve engelli kiþilerin haklarýný doðrudan savunacak ortak bir platforma sahip olamamýþtýr. Engelli kiþilerin haklarýnýn geliþtirilmesi için çalýþan ve faaliyetlerini Birleþmiþ Milletler ve evrensel insan haklarý ilkelerine dayandýran tüm yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararasý Engelli Kuruluþlarýnýn birlik olmasýnýn, sakatlýðý olan kiþilere karþý engelleyici fiziksel ve toplumsal bariyerlerin olmadýðý bir toplum için vazgeçilmez bir koþul olduðuna gönülden inanýyoruz.

11 Topluma tam ve etkin bir biçimde katýlým ve dâhil olma... Engelli Kiþiler için Çalýþan Kurum Kuruluþ Gerçek ve Tüzel Kiþilerin Oluþturduðu Bir Dünya Birliði Fikri Bu amaçla, Dünya Engelliler Vakfý tarafýndan 4-6 Mart 2011 de Ýstanbul da düzenlenen Dünya Engellilik Sempozyumu ve Çalýþtayý na katýlan 43 ülkeden 138 STK, Kurum ve Kuruluþlar ile Tüzel ve sayýlarý yüzleri bulan Gerçek kiþiler Dünya Engelliler Birliðinin kuruluþu için ilk adýmý atmýþlardýr. Dünya Engelliler Vakfý (DEV), engelli STK larý, ilgili kurum ve kuruluþlarý bir çatý altýnda buluþturacak bir uluslararasý kuruluþ kurmak ve dünya STK larýný bir araya getirmek amacýný taþýyan ve merkezi Ýstanbul da olan bir ulusal çatý kuruluþudur. DEV in Deðerleri, Ýnsanlar ve Canlýlar için Adalet, Fýrsat Eþitliði, Merhamet, Kardeþlik ve Þeffaflýktýr. DEV in vizyonu Geleceðin Engelsiz Dünyasý için Ýnsan a Hizmet tir. Dünya Engelliler Birliði Ulusal Engelliler Platformu faaliyetleri TACSO tarafindan desteklenmektedir. TACSO Projesi Avrupa Birligi tarafýndan finanse edilmektedir.

12 Ýnsani çeþitlilik ve insanlýk çerçevesinde engelli kiþilerin farklýlýðýna saygý gösterilmesi ve kabul edilmeleri... Çeþitlilikten Doðan Kuvvet Dünya Engelliler Birliði güçlü bir demografik ve kurumsal yapýya dayanacaktýr. Dünya birliðinin temel avantajlarý: Dünyanýn her köþesinden STK larýn, Kurum, Kuruluþ, Tüzel ve Gerçek kiþilerin geniþ katýlýmý ile gerçekleþecek engellilerin dünya birliði olarak bir ilk olma özelliði taþýmaktadýr. Yalnýzca 650 milyon engelli insan için deðil, engelli olma potansiyeli olan tüm insanlýk için kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi, Örgütsel Dayanýþma ve Geliþim (Kurumsallaþma), Uluslararasý ve Ulusal Temsil Rolü, Denetim Rolü, Hak Savunma Rolü, Medya Ýliþkileri ve Tanýnýrlýk, Akademik Sorumluluk, Engelsiz projelerin uygulanmasý, Bilgi, hak ve uygulamalarýn yatay daðýlýmý.

13 Engelliliðin Önlenmesi Fýrsat Eþitliði Rehabilitasyon Eriþilebilirlik Ulaþýlabilirlik Tüm Engelli Kuruluþlarýnýn Katýlýmýný Teþvik Dünya Engelliler Birliði nin, yerel engelli Kurum, Kuruluþlarý, Tüzel ve Gerçek Kiþiler ile STK larýnýn iþbirliði ve farklý ülkelerdeki farklý zorluk ve beklentiler arasýndaki boþluðu doldurmak için faaliyet gösteren en büyük kurum olmasý hedeflenmiþtir. Geliþmiþ ülkelerdeki Ýlgili ve iliþkili aktörlerin, STK larýn bu büyük çaptaki iþbirliðinden, sistematik bilgi alýþveriþi, teknoloji ticareti, týbbi ve teknik ürünler için yeni Pazar talebi, tanýtým, nitelikli ve ucuz hizmet, saðlýk ve engellilik turizmi, yeni yatýrým alanlarý, ortak sorunlar ve sosyal sorumluluða dair fýrsatlar dolayýsýyla fayda saðlayacaðý düþünülmektedir. Geliþmekte olan ülkelerdeki Ýlgili ve iliþkili aktörlerin, STK larýn bir dünya birliðinden, kendi devletleri ile engelli vatandaþlarýn baðýný daha iyi kurmak, engelli hak ve projelerinin uygulanmasý yönünde çalýþmak ve dünya ile entegre olmak hakkýnda fýrsatlar dolayýsýyla fayda saðlamasý hedeflenmektedir.

14 Engelsiz bir Dünya Dünya Engellilik Sempozyumu ve Çalýþtaylarýnýn Gündemi 4-6 Mart 2011 de Ýstanbul da gerçekleþen Dünya Engellilik Sempozyumu nda tartýþýlan temel konular, Ekim 2011 de kurulmasý planlanan Dünya Engelliler Birliði'nin temel noktalarýna dairdi. Sempozyumda üye STK lar, Kurum ve Kuruluþlar ile Tüzel ve Gerçek kiþiler tarafýndan uluslararasý ve ulusal bazda uygulanacak bir faaliyet planýnýn, engelsiz projelerin ve finans modellerinin detaylarý tartýþýldý. Bir çok katýlýmcý tarafýndan kendi ülkelerindeki engelli kiþilerin durumlarýna dair ülke raporlarý da sempozyumda sunuldu. Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler arasýnda bariz bir sosyo-ekonomik farklýlýk gözlemlendi. Sempozyumda tartýþýlan bir baþka konu ise Engelliler Hukuku oldu. Model yönetmelik konseptinin Birliðin esas amacý olmasý önerildi. Sempozyum ve çalýþtayda STK kriterlerinin aþaðýdaki gibi olmasý kararlaþtýrýldý: Engelliliðin genel kategorilerinde faaliyet gösteren STK lar, Kurum ve Kuruluþlar, Tüzel ve Gerçek Kiþiler. Hizmet Alanlarý Engelliliðin Önlenmesi Fýrsat Eþitliði Rehabilitasyon Eriþilebilirlik Bilinçlendirme Sosyal Güvence Kendine yeterlilik Ulusal ve Uluslararasý Faaliyet Finans Kaynaklarý Uluslararasý örgütlerle iliþki Yýllýk bütçe Kurumsal Yapý Kendi ülkesinde kayýtlý/tanýnmýþ STK

15 Sempozyum ve Çalýþtayýn Sonuç Bildirisi Dünya Engelliler Birliði nin kurucu üyesi olma niyetlerini belirten, katýlýmcý STK'lar, Kurum, Kuruluþ, Tüzel ve gerçek Kiþiler tarafýndan aþaðýdaki sonuç bildirisi kararlaþtýrýlmýþtýr. 1. Kurum, Kuruluþ, Tüzel, Gerçek kiþiler ve STK lar tarafýndan çaba ve güçlerini birleþtirmek ve farklý endüstriyel ve teknolojik geliþim seviyeleri ve farklý sosyal ve çalýþma yaþamýna engellilerin katýlým seviyelerine sahip ülkelerdeki engelli hareketlerinden oluþacak tek bir að oluþturmak için yeni bir uluslararasý Birlik oluþturulacaktýr. 2. Birlik kurma amacýyla, yeni Uluslararasý Birliðin Birinci Kurultayý Ekim 2011 tarihinde gerçekleþtirilecektir Nisan 2011 tarihine kadar, kurulmasý düþünülen birliðin taslak Tüzük ve Yönetmelik metinleri görüþ ve önerileri alýnabilmesi için tüm Katýlýmcýlara gönderilecektir. 4. Fikir ve düþüncelerini paylaþmak isteyen Katýlýmcýlar taslak Tüzük ve Yönetmelik hakkýnda düzeltme ve gözden geçirmelerini 30 Mayýs 2011 tarihine kadar gönderecektir. 5. Birliðin Ýngilizce adý deðiþtirilecek ve yeni isim(ler) Katýlýmcýlara önerilecektir. Engelli Haklarýnýn Savunulmasýnda Yeni Bir Dönem Dünya Engelliler Birliði, engelli kuruluþlarý arasýnda küresel ve demokratik bir iþbirliði hedefleyerek, tüm engelli kiþilere hizmet etme, engelli haklarý küresel hareketinin amaçlarýný tam olarak gerçekleþtirme ve tüm engelli kiþileri temsil eden en büyük uluslararasý yapý olarak faaliyet gösterme amacý ile yola çýkmýþtýr Ekim 2011, engellilik hareketi tarihinde bir mihenk taþý ve tüm kurucu STK larýn, Ýlgili ve Ýliþkili Kurum, Kuruluþ, Tüzel ve Gerçek Kiþilerin bütünleþmiþ ve engelsiz bir dünyaya doðru attýklarý bir adým olacaktýr.

16 ÝLETÝÞÝM DEV -DÜNYA ENGELLÝLER VAKFI WDF World Disability Foundation Adres : Karaaðaç Cad. Altýnboynuz Plaza No: 116 Kat 4, Sütlüce /Beyoðlu / ÝSTANBUL /TURKEY Tel: Fax: DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER)

TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER) TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER) 7. Olaðan Genel Kurulu Faaliyet Raporu 26 Ocak 2008-24 Ocak 2010 Kadın Adayları

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu HAZIRLAYANLAR Sultan KARATAÞ Ülker ÞENER Nur OTARAN Kadýn Sýðýnmaevleri Kýlavuzu, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü tarafýndan Birleþmiþ

Detaylı

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı