BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2 SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç ve hedefleri, temel politikaları, faaliyet ve performans bilgileri ekte sunulmaktadır. Mevcut altı (6) bölüm ve yirmi üç (23) Anabilim dalı fakültemizin tercih edilebilirliğinin artırılmasında önemli rol oynayacaktır. YetiĢmiĢ akademik personel yetersizliği, bütçe, mekan ve malzeme eksikliğinin giderilmesi Fakültemizin ileriye dönük en önemli hedeflerinden birini teģkil etmektedir. Fakültemiz yeni, genç, geliģmekte olan kadrosu; çağdaģ ve örnek eğitim programları ile birlikte; Ülkemizdeki iktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri arasında nitelikli ve aranan bir fakülte olmayı amaç edinmiģtir. Prof. Dr. Murat GÜMÜġ Dekan V.

3 ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A) MĠSYON VE VĠZYON B) YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR C) ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER II- AMAÇ VE HEDEFLER A) ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B) TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER C) DĠĞER HUSUSLAR III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A) MALĠ BĠLGĠLER B) PERFORMANS BĠLGĠLERĠ IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A) ÜSTÜNLÜKLER B) ZAYIFLIKLAR V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

4 I-GENEL BĠLGĠLER A) MĠSYON VE VĠZYON Fakültemizin misyonu; Misyonumuz, geliģen ve değiģen dünyada bilimin ıģığında evrensel değer ve bilgileri öğrencilerimize sunmak, üniversite-sanayi toplum iģbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilen Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarına bağlı çağdaģ ve özgür düģünebilen bireyler yetiģtirmektir. Fakültemizin Vizyonu; Ġnsanlığa yararlı olabilmek için bilgi üretiminde söz sahibi olmaktır. Bu bağlamda, gerek akademik çalıģmalar gerekse öğrenciler tarafından tercih edilme yönünden Fakültemizin ulusal ve uluslararası normlara uygun, seçkin yükseköğrenim kurumları arasında yer almasını sağlamaktır. B) YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Dekan : Fakülte ve birimlerin temsilcisidir. Yetki Görev ve Sorumlulukları 1- Fakülte kurullarına baģkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, 3- Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak 5- Kanunla kendisine verilen diğer görevlerdir. Ayrıca, fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur.

5 Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 18. Maddesinde belirtilen Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri belirtilmiģtir. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. BÖLÜM BAġKANI : Bölüm BaĢkanlığının Yetki ve Sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 21. maddesinde bölüm baģkanının görevleri tanımlanmıģtır. Bölüm baģkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araģtırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinden sorumludur. Buna ek olarak aģağıda yazılan görevleri de vardır. Fakülte ve diğer bölümlerle koordinasyonun sağlanmasından, Dekanın öngördüğü toplantılara katılmaya ve bölüm içi toplantılar düzenlenmesinden, Bölümün öğretim elemanlarının idaresinden ve denetiminden, Bölümle ilgili ders programlarının hazırlanması ve planlamasından, Ders programlarının ve sınavlarının eksiksiz olarak yürütülmesinin sağlanmasından, Öğrencilerin ilgili bölüme ve çevreye oryantasyonlarının sağlanmasından, Bilimsel araģtırmalar ve yayımlar yapılmasından yetkili ve sorumludur.

6 FAKÜLTE SEKRETERĠ: Yetki Görev ve Sorumlulukları: 1- Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen iģlere iliģkin yazıģmaların yapılmasını sağlamak, 2- Akademik ve idari hizmetlere iliģkin olarak BATÜ birimleriyle yapılan yazıģmaların hazırlanmasını ve Dekan a onaya sunulmasını sağlamak, 3- Fakülte Sekreterliği bünyesinde bulunan geçmiģ döneme ait her türlü evrakın arģivlenmesini sağlamak, 4- Fakülte Sekreterliği ile ilgili gizli evrak ve dokümanın dosyalanmasını sağlamak, 5- Fakülte Sekreterliği faaliyetlerine iliģkin, çalıģanlarla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek, 6- Astların özlük haklarına iliģkin talepleri ile ilgilenmek, 7- Fakülte Sekreterliği alt birimlerinin taleplerini değerlendirmek ve yanıtlamak, 8- Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalıģanlardan ve birimlerden gelen görüģleri, önerileri ve Ģikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak, 9- Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen iģlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak, 10- Fakülte Sekreterliği idari personelinin birbirleri ile olan iliģkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek, 11- Fakülte Sekreterliği idari birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna iliģkin raporların düzenlenmesini sağlamak, 12- Fakülte ile ilgili bütçe çalıģma programı tasarısını hazırlamak, 13- BATÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen toplantılara katılmak, 14- Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak ve kararların yazılmasını sağlamak, 15- Tüm idari personelin görevlendirilmesi, 16- Fakülte birimlerinde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesi. 17- Fakülte Dekanı tarafından verilen diğer iģleri yapmak,

7 C) ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı ve Örgüt Yapısı MEVCUT ALT YAPI, TESİS ve BİNA DURUMU Fakültemiz Batı Raman Kampüsünde Fen Edebiyat Fakültesi Binasında Fen-Edebiyat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi ile beraber eğitim-öğretime devam etmektedir. Tablo 1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi (Adet) Akıllı Tahta - Projeksiyon - Fotokopi/Yazıcı 8 - Bilgisayar 10 Fotoğraf makinesi - Kameralar - DVD -

8 Tablo 2. Akademik Personel Sayıları Profesör 16/a İle Görevlendirilme Doçent 2 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi Toplam Araştırma Görevlisi 35.madde İle gidenler dahil Öğretim Görevlisi 1 2 Uzman TOPLAM Tablo 3.İdari Personel Sayıları İdari Personel Teknik Personel - Hizmetli Personel - İşçi Personel - Öğrenci İşçiler - TOPLAM

9 2-Yönetim Kontrol Sistemi: Fakültemizde Yönetim Kontrol Sistemi; Dekan kontrolünde Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurul Kararlarının uygulanması ile gerçekleģmektedir. Fakültemizde satın alma iģlemleri, ihaleyi gerektiren alımlar dıģında, 4734 Sayılı Yasanın 22. Maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin yöntemiyle yapılmaktadır. Mali kontrol ile ilgili olarak Fakültemiz bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre Harcama Yetkilisi (Dekan), GerçekleĢtirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) ve ilgili birim elemanı tarafından kontrol edilmekte ve uygun görülenlerin ödeme iģlemleri yapılmaktadır. Yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A- ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ Birimin Temel Amacı; Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi (ĠĠBF) ĠĢletme Bölümüne öğrenci alımına baģlanmıģ olup, büyüyen ve geliģen akademik alt yapısıyla Eğitim döneminde Uluslararası ĠliĢkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerine öğrenci alımına iliģkin çalıģma yapmak, örgün öğretimde güçlü bir modeli temsil etmek. Disiplinler arası bir yaklaģımla oluģturulan ve sektörel geliģmelere bağlı olarak güncellenen ders programları, analitik düģünme, strateji oluģturma, sorun çözme ve doğru kararlar alma yeterliliğine sahip bireyler yetiģtirmeyi amaçlar. Birimin Hedefleri; Batman Üniversitesinin ve Fakültemizin amaç, misyon ve vizyonu doğrultusunda, nitelik ve nicelikli, çağdaģ düģünceye sahip, Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarını benimsemiģ, güçlü, yetkin, her türlü yeniliğe açık, özgür, çalıģmaktan yılmayan, dinamik bir eğitim kadrosu ile, siyasal ve sosyal alanda, aynı görüģ ve misyonu evrensel boyuta taģıyacak, Üniversitemizin ismini gururla ve daima yüksek düzeylere çıkaracak baģarılara imzalar atacak bireyleri yetiģtirecek bir fakülte olmaktır.

10 Birimin 2015 Yılı Hedefleri : 1- Sürekli iyileģtirme yaparak ve toplam kalite yönetimini uygulayarak fakültemizin geliģtirilmesi. 2- Fakültemizin bölgesel bir ayrıcalığa sahip fakülte olması. 3- Gerekli eğitim-öğretim koģullarının iyileģtirilmesi. (Fiziki mekan ve araç-gereçlerinin bütçe olanaklar çerçevesinde temini) 4- Fakültemiz Bölümlerinde açık olan akademik kadro ihtiyacının karģılanması. 5- Fakültemizin tanıtımı için her türlü olanağın kullanılması 6-Ġlerde Ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan siyasal ve sosyal alanda üst düzey akademisyenlerin fakültemizde ders vermesinin sağlanması Eğitim Öğretim döneminde Uluslararası ĠliĢkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerine öğrenci alımına iliģkin çalıģma yapmak. B- TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER 1. Fakültemizin Politikaları Kalite politikası Eğitim ve araģtırma politikası Ġnsan kaynakları politikası Çevre politikası Tanıtım politikası

11 1.1 Kalite politikası - Kalite Yönetim Sisteminin ġartlarına uyarak hizmet ve faaliyetler ile ilgili gerekli düzeltici ve önleyici iyileģtirmeler yapılarak, memnuniyeti yükseltmek ve kaliteyi arttırmak. - Kadrolara alınacak yeni öğretim elemanların, idari personel ve teknik elemanların uzmanlık alanlarında belirli bir düzeye gelmiģ, idealist, örnek ve öncelikle Üniversitemiz için çalıģma prensibine bağlı kiģilerden seçilmesini sağlamak ve bu sayede güçlü bir eğitim ve idari kadroya sahip olmak. 1.2 Eğitim ve araģtırma politikası - Siyasal ve sosyal çalıģmaları desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaģ geliģmeleri takip edebilecekleri bir ortam oluģturmak, - Eğitim-öğretim müfredatını çağın gerekli ve evrensel bilim anlayıģına uygun olarak sürekli yenilemek, - Fakültemizde sunulacak eğitimi, pratik uygulamalar ile bütünleģtirmek, - Mesleki açıdan yetkin özgür düģünceli toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiģtirmek, - DanıĢmanlık sistemi ile öğrenci-öğretim üyesi iliģkisini güçlendirmek, - Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek - Derslik, eğitim-öğretim amaçlı kullanılan mekanların altyapı ve donanımları, çağdaģ geliģimleri takip ederek düzenlemek ve ihtiyaçları tedarik etmek için çalıģmak Ġnsan kaynakları politikası - Katılımcı bir yönetim anlayıģını benimsemek, - Fakültemizin tüm çalıģanlarını ortak hedeflere yönlendirmek ve motivasyonu yüksek tutmaya çalıģmak, - Görev ve iģ yükü dağılımında demokratik denge sağlayarak üniversitemiz içinde ve dıģında iģlerin hızlı ve zamanında yürütülmesini sağlamak. 1.4 Çevre politikası - Çevre bilincini ve kültürünü geliģtirmek, çevre gönüllüleri oluģturmak, - Toplumsal çevre bilincine katkıda bulunmak, - Üniversite etkinliklerini halk ile paylaģmak, (sanat faaliyetleri, sergiler vs.)

12 1.5 Tanıtım politikası - Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikleri desteklemek, - Yazılı ve görsel basın ile iliģkileri geliģtirmek, - Fakültemizin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak, - Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek, C- DĠĞER HUSUSLAR Fakültemiz ĠĢletme bölümü haricinde diğer bölümlerinde de eğitim-öğretime baģlanabilmesi için öğretim üyesi temini ve fiziki mekan ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALĠ BĠLGĠLER 2014 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİR ÖDENEK GÖNDERME , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,95 654, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 460, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 600, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,20 HARCAMA KALAN

13 B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1.Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler Uluslararası ĠĢletme Fakülte ve Programları Akreditasyon Kongresi ĠSTANBUL-Yrd. Doç. Dr. F. Müge SAKAR-ArĢ. Gör. Uyum ELĠTOK - IASSR Europen Conference on Social and Behavoril Sciences Bildiri RUSYA -ArĢ. Gör. Yavuz ELĠTOK -Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı, odalar ve Borsalar Kapasite artırımı Projesi DanıĢmanlık-ArĢ. Gör. Gökhan KARHAN -Tübitak Görevlendirme ABD Doç. Dr. Mustafa AVCĠ -Maria Curie Sklodovska Üniversitesi Erasmus ÇalıĢması POLONYA Yrd. Doç. Dr. F. Müge SAKAR 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 3. Fiziksel Yapı

14 Sınıf Sayısı 2 Dekan Odası 1 Fakülte Sekreteri Odası 1 Dekan Sekreteri Odası 1 Öğretim Üyeleri Odası 6 AraĢtırma Görevlileri Odası 4 Ġdari Memur Odası 3 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler : - Akademik personelin nitelikleri. - Toplum ile iliģkiler. - ÇalıĢanların yaģ ortalamaları. - Programların eğitim hedefleri. B- Zayıflıklar : - Mali kaynakların yetersizliği. - Fiziksel olanakların yetersizliği. - Akademik ve idari personel sayılarındaki yetersizlik. - Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapı yetersizliği.

15 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER - Birimin faaliyetlerini destekleyecek gelir kaynaklarının oluģturulması, - Öğretim elemanı kadrolarına yeni elemanların alınması, - Fakültemizde ileriye dönük eğitim-öğretim için gerekli fiziki mekan ve personel ihtiyacının karģılanması. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

16 Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzeni hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Murat GÜMÜġ Dekan V.

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2011 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, 74100 B A R T I N 1 ĠÇĠNDEKĠLER.... 2 ÜST YÖNETĠCĠNĠN

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ

2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon...... 4 B- Görev,Yetki ve Sorumluluklar...... 4 C- Ġdareye

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan 2010 KIRKLARELĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı K I R K L A R E L Ġ Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI II. ÜÇ AYLIK RAPORU ANKARA 20.06.2014 1 2 YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER. 4 A. Misyon ve Vizyon. 4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A- Misyon ve Vizyon.. 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 13 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler. 26

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu mali yönetiminde kalkınma planları ve programlarında

Detaylı