İnternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü"

Transkript

1 İnternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat 1 1 Işık Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Özet: Bu bildirinin amacı internetin yurttaşlık üzerine etkilerini kavramsal olarak ele almaktır. İnternetin evrensel özelliklerine rağmen farklı yurttaşlık geleneği olan ülkelerde yurttaşlık üzerine etkileri aynı yönde değildir. İnternetin yurttaşlık üzerine etkileri o ülkedeki yurttaşlık geleneği ve internetin hükümetler ve diğer kurumlar tarafından devlet-yurttaş ilişkisini şekillendirmek için nasıl kullanıldığına göre farklılık gösterir. Buna rağmen son yıllardaki gelişmeleri gözlemleyerek yurttaşlık konusundaki bazı genel eğilimleri tespit etmek mümkündür. Bildiride üç eğilim ele alınmaktadır: yurttaşlık ve ulus-devlet bağının dönüşümü, yurttaşlık mekânlarının değişimi, yurttaştan müşteri-yurttaş anlayışına geçiş. Anahtar Sözcükler: İnternet, yurttaşlık, ulus-devlet, Türkiye, e-demokrasi Abstract: This paper aims to analyse the impact of the internet on citizenship from a conceptual perspective. From the outset it is important to state that the internet does not have a specific or unidimensional impact upon citizenship. The effects of the internet on citizenship are mediated by the traditions that underpin citizenship in different countries, and the ways in which governments (and other organisations) use ICTs to shape state citizen relations. Nevertheless, it is possible to identify some broad generic effects which the unmediated internet may have on citizenship. In this paper we explore three specific trends: the transformation of the relationship between nation-states and citizens; the changing spaces of citizenship and; the move from citizens to consumer-citizens. 1. Giriş Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri bir yandan giderek ekonomik ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olmakta diğer yandan ise yurttaşlık, demokrasi, eşitlik gibi kavramları yeniden ele almamızı gerektirecek değişimlere yol açmaktadır. İnternetin siyasal katılma, demokrasi, eşitlik, gibi kavramlar üzerine etkisi siyaset bilimcilerden önce iletişim ve medya gibi diğer disiplinlerin ilgisini çekmiş, dünyada internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili çalışmaların ana akım siyaset biliminin bir parçası olması zaman almıştır [1]. Türkiye de ise siyaset bilimi bilgi ve iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan gelişmeleri gündemine almakta çok geç kalmış ve bu konuların çalışılması büyük ölçüde kamu yönetimi, iletişim, medya gibi alanlarla kısıtlı kalmıştır. Oysa bilgi ve iletişim teknolojilerinin yurttaşlar, devlet ve diğer kurumlar tarafından kullanılması bir yenilik olmaktan uzaklaşmakta ve bu aktör ve kurumların hayatlarının bir parçası haline gelmektedir. Buna paralel olarak e-devlet, e-demokrasi, sayısal bölünme (digital divide) gibi konular akademik ve siyasa gündeminde yer almaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasal yansımaları üzerine çalışanlar elektronik oy kullanma [2], siyasal katılım [3], temsil [4] [5], siyasal partiler ve kampanya [6] [7], bürokratik reform [8] [9] gibi konulara odaklanmıştır. Başta internet olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüştürdüğü kavramlardan önemli birisi de yurttaşlıktır [10] [11] [12]. İnternetin yurttaşlık üzerine etkileri o ülkedeki

2 yurttaşlık geleneği ve internetin hükümetler ve diğer kurumlar tarafından devlet-yurttaş ilişkisini şekillendirmek için nasıl kullanıldığına göre farklılık gösterir. Buna rağmen son yıllardaki gelişmeleri gözlemleyerek yurttaşlık konusundaki bazı genel eğilimleri tespit etmek mümkündür. Bu bildiride üç eğilim tespit edilmektedir: yurttaş ve ulus-devlet ilişkisinin dönüşümü, yurttaşlık mekânlarının değişimi, müşteriyurttaşlık anlayışına geçiş. 2. İnternet, yurttaşlık, ulus-devlet İnternetin devlet-yurttaş ilişkisi üzerine etkisi düşünülürken bu ilişkide hangi tarafın güçlendiği veya zayıfladığı konusu ile başlanabilir. İnternet ve benzeri teknolojiler bir yandan devlete yurttaşlarını daha iyi kontrol ve takip etme imkânı vererek devlet otoritesinin pekişmesini sağlarken bir yandan da yurttaşa devlet karşısında daha iyi organize olma, resmi söylemlerin dışında söylemler yaratma ve yayma gibi imkânlar sağlayarak bu otoriteyi sarsabilir. Tarihsel olarak farklı teknolojileri yurttaşları kontrol etmek için kullanmış olan devlet, internet ve benzeri teknolojileri kullanarak yurttaşlarını kontrol edebilmek için gerekli gördüğü tedbirleri almaktadır. Tarihsel olarak teknolojinin gelişimi modern devlete sınırlarını ve yurttaşlarını kontrol altına almak konusunda yeni olanaklar tanımıştır. Örneğin barutun kullanılması ve ulaşım teknolojisindeki ilerlemeler siyasi iktidarın merkezileşmesini kolaylaştırmıştır [13]. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ise ulusal bir medyanın ortaya çıkmasını sağlayarak devletlerin ulus kurma süreçlerini desteklemiştir [14]. Günümüzde de teknoloji daha etkin bir bürokrasiyi mümkün kılmaktan daha verimli bir sınır kontrol sistemi ve suçla mücadeleye kadar birçok alanda devletlerin çıkarlarına çalışmaktadır. Modern hayatın karmaşık yapısı bürokrasideki verimlilik, rasyonelleşme ve standartlaşma ihtiyacını artırırken [15] bu ihtiyaca cevap veren teknolojiler bir yandan da daha fazla gözetleme ve kontrolün aracı olmaya başladılar [16]. Sadece kamu hizmetlerini sağlamayı hedefleyen web portallerinden, terör ve organize suça yönelik Mobese gibi sofistike gözetleme mekanizmalarına kadar yeni teknolojiler ulus devletin otoritesini artırmaya hizmet etmektedir [17]. Birçok ülkede kullanıma sokulan çipli kimlikler ve pasaportlarla yurttaşların statüleri daha kolay teyit ve kontrol altına alınmaktadır. E-devlet hizmetlerinin başlıca özelliklerinden biri bireylerin kimlik doğrulamasının (authenticate) yapılmasıdır. Bu doğrulamanın hatasız yapılması sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu ülkelerde yurttaşlık haklarından doğan çeşitli ödemelerin doğru yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Bu şekilde sahtekârlıklar engellenmekte ve çeşitli sosyal ödemeler daha adil ve verimli bir şekilde yapılabilmektedir. BİT kullanımı sayesinde devletler vergi toplama sürecinde de daha verimli mekanizmalar oluşturabilmiştir [18]. Online kimliklerin doğru tespiti demokrasilerde yurttaşlığın temel taşı olan seçim süreçleri için de elzemdir. Birçok ülkede seçmen listelerinin elektronik olarak tutulması yoluyla seçimlerin güvenliği ile ilgili ilerleme kaydedilmiştir. Bu açıdan bakıldığında öyle görünüyor ki BİT kullanımı yurttaşların takibini kolaylaştırarak ve yurttaşlık hak ve sorumluluklarının kontrolünü sağlayarak devlet otoritesini pekiştirmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak bir yandan da internet ve benzeri teknolojilerin ulusdevlete yeni meydan okumalar getirdiği söylenebilir. İnternetin merkezi olmayan yapısı muhtelif yurttaşlık pratiklerine olanak sağladığı gibi resmi söylemden uzak alternatif söylemlerin ortaya çıkması ve

3 gelişmesine de uygun bir platform işlevi görmektedir. Web siteleri, bloglar ve sosyal medya ağlarında organize olan yurttaşlar hem otoriter rejimlerde hem de demokrasilerde memnuniyetsizlik ve muhalefetlerini dillendirme imkânı bulmaktadır. Bunun örnekleri son zamanlarda Ortadoğu daki halk hareketlerinde olduğu gibi başta ABD olmak üzere Batı demokrasilerinde de gözlemlenmektedir. İnternet üzerinden küresel ya da uluslararası kampanyalara katılan yurttaşlar bulundukları ülkeye hiçbir referans vermeden yurttaş olarak katılım haklarını kullanabilmektedir. Ulus kurma süreçlerine önemli katkısı olan ulusal medya da birçoğu ulus devletin kontrolü ötesinde olan çevrimiçi alternatif bilgi kaynakları tarafından tehdit edilmektedir. Günümüzde yurttaşlık artık sadece bir ulusdevlete üyelik ile belirlenmemektedir [19]. Küreselleşme süreçlerinin artan önemiyle birlikte yurttaşlık kavramının milliyet kavramıyla olan doğal bağı zayıflamaya başlamıştır. Buna paralel olarak ulus devletler bir yandan gittikçe artan oranda göç dalgalarına bir yandan da aşağıdan gelen etnik taleplere ve baskılara maruz kalmaktadır. Küresel, birey merkezli ve sınırları olmayan bir olgu olarak internet katı ulus-devlet anlayışı ile bir çelişki oluşturmaktadır. Mekânın önemini azaltan internetin kaçınılmaz olarak yurttaşlığın ulustan arındırılmasına katkı sağlayacağı beklenebilir. Ulus-devletin sınırları ve kontrolünü aşan alternatif kimlikler internette hayat bulmaktadır. Yukarıdan ve aşağıdan gelen meydan okumalar içinde yurttaşlık ulus seviyesinde olduğu kadar ulus-altı ve ulus-üstü seviyelerde de yaşanmaktadır. Avrupa da bu durum Avrupa Birliği projesiyle güçlenmektedir. Avrupa yurttaşlığı fikri sadece bir bayrak ve marş ile değil birliğin web sayfası ve eu alan adıyla da desteklenmektedir. Benzer şekilde Britanya daki Galler Bölgesi yok olmak üzere olan Galce yi parlamento gibi çeşitli kurumların web sitelerini iki dilli (İngilizce ve Galce) yaparak korumaya ve teşvik etmeye çalışmaktadır. 3. Yurttaşlık mekânlarının değişimi Parlamento, oy kullanma yerleri ve çeşitli kamu binaları yurttaşların kamu hizmetlerine eriştiği ve demokratik haklarını kullandıkları mekânlar olagelmiştir. Antik Yunan medeniyetinde demokratik yurttaşlığın simgesi agoralar, birçok ülkede siyasi görüşlerin paylaşıldığı kahvehaneler, pub lar ve protesto hakkının kullanıldığı Tiananmen, Taksim, Tahrir gibi kent meydanları ise yurttaşlığın yaşandığı kamusal alanın önemli parçalarıdır. Günümüzde ise vergileri çevrimiçi ödemek, elektronik oy kullanmak, kamu hizmetlerine bir web sitesi üzerinden erişmek mümkündür. E- devlet portalleri, oy kullanma makineleri, kiosklar, çağrı merkezleri geleneksel mekânların yerini almakta ya da onlara ek olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda bir yandan bazı bürokratik süreçlerin verimliliği sağlanırken bir yandan da geleneksel yüz yüze ilişkilerin ortadan kaybolmasıyla ilgili kaygılar belirmektedir. Örneğin Britanya da yerel yönetimlerde yapılan bir çalışmada bu yönetimler yurttaşlara yakın olmanın kendilerinin en önemli özelliği olduğunu belirtip bunu kaybederek bir çağrı merkezine veya bir websitesine dönüşmek istemediklerini belirtmiştir [3]. Benzer bir tartışma oy kullanma süreci için de devam etmektedir. Elektronik oy kullanmanın güvenliği artırma ve süreci kolaylaştırma bakımından faydalarından bahsedilirken [20] bir yandan da bu uygulamanın demokrasinin en önemli sembolü olan oy kullanma ritüelini önemsizleştireceği savunulmaktadır [7]. İnternet demokratik yurttaşlığın önemli bir boyutu olan siyasal katılma için de yeni

4 platformlar sunmaktadır. Herhangi spesifik bir konuda fikir beyan etmek veya harekete geçmek isteyenler bu platformlarda bir araya gelebilmektedir. Böylece başkalarıyla bilgi paylaşmak, onları mobilize etmek ve güçlü bir sivil toplum için kapasite inşa etmek daha kolay hale gelmektedir. Bu ise yurttaşlığın yaşandığı çoğulculuk ve çeşitliliğe dayalı bir ortamı mümkün kılmaktadır. Özellikle gençler arasında düşüş gösteren oy kullanma ve herhangi bir siyasal partiye üye olma gibi geleneksel katılma biçimlerinin yerini konu-odaklı (issue-specific) gruplara katılmak almaktadır [21] [22]. Gençlerin geleneksel katılma biçimleri ve mekânlarından uzaklaşmasına dikkat çeken çalışmalara son zamanlarda gençlerin kurduğu ve aktif olduğu çevrimiçi platformları inceleyerek siyasal katılmanın aslında biçim değiştirmekte olduğunu savunan çalışmalar eklenmektedir [21]. Ancak bu konu-odaklı grupların insanların daha az şey hakkında daha çok bilmesine [23] ve çok az ortak değer ve bilgiye sahip bölünmüş bir yurttaşlığa yol açtığına işaret edilmiştir [24] [3]. Çevrimiçi siyasal katılma özellikle MySpaces ve Facebook gibi sosyal ağların yaygınlaşmasıyla daha da arttı. Örneğin ABD deki 2008 seçimlerinde Obama kampanyasında bu ağlar önemli bir yer tuttu. Siyasal partiler gibi kurumlar tarafından ya da daha aşağıdan-yukarıya gelişen ağlar bilginin yayıldığı, fikirlerin beyan edildiği, başkalarının harekete geçirildiği, kısaca yurttaşlığın pratik edildiği mekânlar olarak ortaya çıktı. Irak Savaşı öncesinde tüm dünyada örgütlenen MoveOn.org sitesi çeşitli ülkelerde savaş karşıtı protestoların yapılmasına olanak sağladı [21]. Son zamanlarda ise Wall Street i İşgal Et hareketi (Occupy Wall Street) interneti sesini daha kolay duyurmak, geleneksel medyada yer almayan haberleri yaymak, ilgili videoları paylaşmak ve finansal destek toplamak için kullanmaktadır (www.nycga.net). Yeni yurttaşlık mekânlarının ortaya çıkmasının demokratik yansımaları yanında şeffaflık ve eşitlikle ilgili yansımaları da ele alınmalıdır. Gerçek mekânlardan sanal mekânlara geçiş devletin büyüsünü yitirmesine (demystify) sebep olabilir. Vatandaştan uzak, erişilmesi zor bürokrasinin yerini 7 gün 24 saat hizmet alınabilen e-devlet portali ve çeşitli kamu websitelerinin alması erişilebilirliği artırmaktadır. Devletin büyüklüğünü göstermek için inşa edilmiş, yurttaşlarla devlet arasına sembolik bir mesafe koyan şaşaalı binaların yerini sanal platformların alması hem yurttaşların hayatını kolaylaştırmakta hem de devletin büyüsünü yitirmesine katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi devlet-yurttaş ilişkisinin sanal ortamlarda gerçekleşmesi Türkiye gibi patronaj ilişkilerinin yaygın olduğu ülkelerde bu tip ilişkilerin azalmasını da sağlayabilir. Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar azalan bir eğilim olmakla birlikte Türkiye de torpil ve rüşvet ile iş yapıldığı algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin Tesev in 2002 de yaptığı bir araştırmada devletin yurttaşlara eşit davrandığına olan inancın çok düşük olduğu ve yolsuzluk ve rüşvetin ülkedeki en önemli üçüncü sorun olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Aynı araştırma 2008 de tekrarlandığında bu algıda bir miktar iyileşme gözlemlenmiş ve yolsuzluk ve rüşvet, anket katılımcıları tarafından altıncı önemli sorun olarak ortaya konmuştur [25] [26]. Kaynakların dağılımında yolsuzluk, rüşvet ve hemşehricilik hala önemli bir rol oynadığından yurttaşların devletle ilişkisinin sanal ortamda anonim olarak vatandaşlık numaralarıyla gerçeklemesi herkesin devlet tarafından eşit muamele görmesine katkıda bulunabilir. Aynı şekilde kamu ihalelerinin sanal ortamda duyurulması, tekliflerin bu şekilde alınması şeffaflığı artırabilir. Nitekim özellikle gelişmekte olan ülkelerde e-devlet uygulamalarının yaygınlığı şeffaflığı

5 artırmış ve yolsuzluğu azaltmıştır [27]. Örneğin, Meksika da federal devletin tüm satın alma işlemlerinin bir web sitesi üzerinden yapılması, vatandaşa devletin kimden, neyi, ne karşılığında aldığını öğrenme imkânı sunarak sistemin şeffaflığını artırmaya katkıda bulunmuştur [28] 4. Müşteri-yurttaşlık İnternet ve benzeri teknolojileri kullanma konusunda özel sektörü yakalamaya çalışan devletler kamu hizmetlerini gittikçe artan oranda telefon ve internet üzerinden sağlamayı hedeflemiştir. Birçok ülkede tüm kamu hizmetlerinin çevrimiçi sağlanması ile ilgili çeşitli hedefler konmuştur. Bu bağlamda çağrı merkezleri, e-devlet portalları, kiosklar devreye sokulmuş ve hizmetlerin bu noktalardan 7/24 sağlanması mümkün hale gelmiştir [29]. Bu uygulamalar sonucunda kamu binalarına şahsen gidilmesi gibi var olan erişim şekilleri yanında yeni erişim kanalları açılmakta ve fiziksel engelli gibi özel ihtiyaçları olan yurttaşlara kamu hizmetlerine kolay erişim imkânı sağlanabilmektedir. Kullanıcılara kendi işini yapma olanağı sağlamak, kamu hizmetlerinin değişik kanallardan sunulmasıyla yurttaşlara seçim hakkı verilmesi, hizmetin mümkün olan her yerden ve istenilen her zaman alınabilmesi sayesinde sadece kamu binalarının açık olduğu saatlere veya bir kamu çalışanına bağlı kalınmamaktadır. Tek-duraklı hizmet anlayışı (one-stop shop) ile sadece bir kurumun hizmetlerine değil birçok kamu hizmet noktalarına ulaşılabilmektedir. Verilen hizmetler yurttaş ihtiyaç ve taleplerine göre tasarlanabilmektedir. Tüm bu gelişmelerin yurttaşlık açısından ne ifade ettiğini düşündüğümüzde ise 1980 li yıllarda ortaya çıkmış olan Yeni Kamu Yönetimi (New Public Management) anlayışını pekiştiren uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlayışın yaygınlaşması ile yurttaşlar kamu hizmetlerinin müşterisi olarak algılanmaya başlamıştır. Bu da kamu hizmetlerinin sağlanmasında kalite ve müşteri memnuniyeti gibi değerleri beraberinde getirmiştir. Bu anlayışa göre bilgi güçtür ve yurttaşlar ancak daha fazla bilgiye sahip olmak suretiyle kamu hizmetlerine erişebilir (access); farklı hizmetler arasında seçim yapar (choice); hizmetlerle ilgili şikâyet ve görüşlerini dile getirir (redress and voice). Yeni Kamu Yönetimi anlayışını olumlu değerlendirenlere göre devletin daha müşteri odaklı hizmet vermesi anlayışı e- devlete geçişte gerekli olan zihni hazırlığı sağlamıştır [30]. Ancak bu gelişmelerin sonucunda yurttaşlığın müşteriliğe indirgenme tehlikesine işaret eden analizler de vardır [31]. Birçok ülkede e-devlet uygulamalarının arkasındaki temel hedeflerin modernleşme ve verimlilik olduğu görülmektedir [32] [33]. Bunun sonucunda kamu hizmetlerine erişim kolaylaşmış ve hizmet kullanıcıları arasında memnuniyet artmıştır. Ancak burada devlet-yurttaş ilişkisi açısından üzerinde durulması gereken nokta bu ilişkinin gittikçe bir servis sağlayıcımüşteri ilişkisine dönüşmesidir. Verimlilik ve etkinlik konusunda büyük kazanımlar edinilirken elektronik yurttaşlığın ne tür bir yurttaşlık anlayışını desteklediğine dikkat edilmelidir. Danışma ve katılım vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek politikalar üretilmesini sağlar. E-demokrasi projeleri kapsamında çeşitli yeni danışma ve katılım mekanizmaları uygulamaya konmaktadır. Çeşitli kamu kuruluşları web siteleri üzerinden çevrimiçi anketler, hizmetlere yönelik önerilerin sunulabileceği formlar, e-posta gönderme olanağı gibi yollarla yurttaş katılımını teşvik etmektedir. Bunun gibi yurttaş ve devlet arasında dikey iletişim olanaklarına

6 ek olarak, yurttaşların kendi aralarında tartışabilecekleri çevrimiçi tartışma forumları, sosyal ağ uygulamaları da yaygınlaşmaktadır. Burada amaç, yurttaşların birey olarak devlet ile iletişiminden öte yaşadıkları toplumun bir öğesi olarak siyasi konularda birbirleriyle yatay iletişimini teşvik etmektir. Ancak özellikle devlet kuruluşları tarafından tasarlanan katılım mekanizmalarının yurttaşları bir kamu servisinin tüketicisi olarak algılandığı görülmektedir [32] [3]. Yurttaşların daha iyi hizmet alırken önemli kararların dışında kalması, yüksek siyaset konularına (high politics) katılamaması siyasetin alanının daraldığına ve yurttaşlığın müşteriliğe indirgenmekte olduğuna işaret ediyor olabilir. Son olarak bireylerin ve sivil toplum aktörlerinin talep ve önerilerinin siyasa oluşturma süreçlerine eklemlenmesi önemli olmakla beraber katılma olanaklarının kullanılabilmesine yönelik kapasite yaratma ve artırma çalışmalarının olmadığı bir ortamda tüm bu siyasal katılma mekanizmalarının ancak toplumdaki bazı grupların daha da güçlenmesine yarayacağı unutulmamalıdır. Yoksulluk, eğitimsizlik gibi fırsat eşitsizlikleri toplumun önemli bir kesiminin çevrimiçi dünyaya katılmasını engellemekte ve yurttaşlar arasında yeni eşitsizlikler doğurmaktadır [34][10] [35]. 5. Sonuç Başta internet olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojileri devlet-yurttaş ilişkisini dönüştürmekte ve yeni yurttaşlık pratikleri ortaya çıkarmaktadır. İnternetin evrensel özelliklerine rağmen farklı yurttaşlık geleneği olan ülkelerde yurttaşlık üzerine etkileri aynı yönde değildir. Buna rağmen bu bildiride internet çağında yurttaşlık konusundaki üç genel eğilim ele alınmıştır. Ulus-devlet ve yurttaş ilişkisi açısından bakıldığında İnternet ve benzeri teknolojiler bir yandan devlete yurttaşlarını daha iyi kontrol ve takip etme imkânı vererek devlet otoritesinin pekişmesini sağlarken bir yandan da yurttaşa devlet karşısında daha iyi organize olma, resmi söylemlerin dışında söylemler yaratma ve yayma gibi imkânlar sağlayarak bu otoriteyi sarsmaktadır. Yeni yurttaşlık mekânlarının ortaya çıkması ise yüz yüze ilişkilerin önemini azaltmakta, yeni katılım biçimlerine olanak sağlamakta, yurttaşı devlet karşısında anonimleştirerek patronaj ve rüşvet kültürünün zayıflamasına ve devletin büyüsünü kaybetmesine katkıda bulunmaktadır. Son olarak, BİT kullanımının kamu hizmetlerinin daha kullanıcı odaklı olmasını sağlarken yurttaşlığı müşteriliğe indirgeme ve siyasetin alanını daraltma eğilimleri de gözden kaçmamalıdır. Bunlar gibi bazen birbiriyle çelişen farklı eğilimler olması (daha otoriter, daha demokratik, daha katılımcı, daha servisodaklı, daha şeffaf, daha gözetlemeci gibi) bahsedilen teknolojilerin doğal olarak iyi ya da kötü olmadığını göstermektedir. Teknolojinin nasıl şekilleneceği, içinde uygulandığı siyasal ve örgütsel yapının kurallarına ve değerlerine de bağlıdır. Türkiye de ve dünyada internet ve benzeri teknolojilerin yurttaşlık açısından yansımalarını anlamak için kavramsal çalışmalar kadar daha fazla görgül ve kıyaslamalı çalışmaya da ihtiyaç vardır. Kaynakça [1] Margetts, H., The Internet in Political Science, in C. Hay (Ed.), New Directions in Political Science, London, Palgrave, 2010, pp [2] Trechsel, A. and Mendez, F., The European Union and e-voting, Milton Park, Routledge, 2005.

7 [3] Polat, R. K., The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links, European Journal of Communication, 20, 2005, pp [4] Coleman, S. Making Parliamentary Democracy Visible: Speaking to, with and for the public in the Age of interactive Technology, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed.), The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, [5] Yıldız, M, Sumbas, A., Dede, K., Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP Web Sites, in Sobacı, Z. (Ed), E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons, Hershey, IGI Publishing, 2012, pp [6] Anstead, N. and Chadwick, A. Parties, Election Campaigning and the Internet: Toward a Comparative Institutionalist Approach, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed), The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, London, 2009, pp [7] Gibson, R., Internet Voting and the European Parliament: Problems and Prospects, in F. Mendez and A. Trechsel (Ed.), The European Union and E-Voting, Routledge, London, 2005, pp [8] Fountain, J., Bureaucratic Reform and E- Government in the United States: An Institutionalist Perspective, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed.), The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, [9] Margetts, H., Public Management Change and E-Government: The Emergence of Digital-Era Governance, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed.),The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, 2009, pp [10] Mossberger, K., Tolbert, C., McNeal, R., Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation, Cambridge, MA, MIT, [11] Coleman, S., & Blumler, J. G., The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy, Cambridge, Cambridge University Press, [12] Dahlgren, P., Mediated Citizenship: Power, Practices and Identities, International Journal of Electronic Governance, 4, 2011, pp [13] Barnes, H. E., A survey of western civilization, T. Y. Crowell Co, [14] Waisbord, S., Media and The Einvention of the Nation, in John D. H. Downing, Denis McQuail, Philip Schlesinger, Ellen A. Wartella, John Downing (Ed.), The SAGE Handbook of Media Studies, Sage, Cincinnati OH, 2004, pp [15] Fountain, J., The Virtual State: Information Technology and İnstitutional Change, Washington, DC, Brookings Institution Press, [16] Lyon, D., Globalizing Surveillance Comparative and Sociological Perspectives, International Sociology, 19, 2004, pp [17] Polat, R. K., Is Turkish Big Brother Watching Us, Turkish Daily News, 03, June, [18] OECD (2007) E-Government Studies:Turkey. [19] Kadıoğlu, A., Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara [The Transformation of Citisenhip: From Membership to Rights], Istanbul, Metis, [20] Council of Europe (2005) E-Voting Handbook: Key steps in the implementation of e-enabled elections, Strasbourg. [21] Bennett, W. L., Changing Citizenship in the Digital Age Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth, in

8 W. Lance (Ed.), The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, Cambridge, MA, The MIT Press, 2008, pp [22] Coleman, S., Remixing Citizenship: Democracy, Young People and the Internet, Carnegie Trust Youth Initiative, [23] Percy Smith, J., Digital Democracy: Information and Communication Technologies in Local Politics, Research Report No. 14. London, Commission for Local Democracy, [24] Papacharissi, Z., The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere, New Media and Society, 4, 2002, pp [25] Tesev (2002), Household view on the causes of corruption in Turkey and suggested preventive measures, Istanbul: Tesev. [26] Tepav (2009), Hanehalkı Gözünden Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk, Tepav: Ankara. Organisation and Participation Via New ICTs, SJ, Routledge, London,2004, pp [32] Chadwick, A. and May, C., Interactions Between State and Citizens in the Age of the Internet, E-Government in the United States, Britain and the European Union, Governance, 16, 2003, pp [33] Polat, R. K. and Pratchett, L. (2009) E- Citizenship: Reconstructing the Public Online in Durose C., Greasley, S. and Richardson, L. (Ed.), Changing Local Governance, Changing Citizens?, Bristol, Policy Press, [34] Van Dijk, J. and Hacker, K., The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon', The Information Society, 19, 2003, pp [35] Polat, R. K., (2011) Türkiye de Sayısal Bölünme, 28. Bilişim Kurultayı, Ekim, Ankara. [27] Dünya Bankası (2004), Building blocks of e-government: Lessons From Developing Countries. [28] OECD (2003), The e-government Imperative, OECD e-government Studies Series. [29] Polat, R. K., E-Belediyecilik Kılavuzu: Yerel Yönetim Vatandaş Etkileşimi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, [30] Yıldız, M., E-Devlet Kuramı ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme, in Acar, M. ve Özgür, H. (Ed.), Çağdaş Kamu Yönetimi 1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, pp [31] Needham, C., The citizen as Consumer: E-government in the United Kingdom and the United States, in Gibson, R.K, Rommele, A, Ward, Electronic Democracy: Mobilisation,

Işık Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Işık Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Adı Soyadı: Rabia Karakaya Polat 2. Doğum Tarihi: 31 Ekim 1977 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora

Detaylı

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 E-GOVERNANCE Kadir COŞKUN kadir.coskun@tkdk.gov.tr Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

Kamu Sektörü İçin SAP Karar Destek Sistemleri Zirvesi. Gökhan NALBANTOĞLU / CEO, Ereteam 9 Aralık 2014, Salı

Kamu Sektörü İçin SAP Karar Destek Sistemleri Zirvesi. Gökhan NALBANTOĞLU / CEO, Ereteam 9 Aralık 2014, Salı Kamu Sektörü İçin SAP Karar Destek Sistemleri Zirvesi Gökhan NALBANTOĞLU / CEO, Ereteam 9 Aralık 2014, Salı Gündem Biz Kimiz? Geçmişten Günümüze, Ereteam Neden Karar Destek Sistemleri? Kamu Kurumlarının

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Kitle İletişimi (PR 210) Ders Detayları

Kitle İletişimi (PR 210) Ders Detayları Kitle İletişimi (PR 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kitle İletişimi PR 210 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar NCVO ve İngiltere Sivil Toplumu 2013 Oli Henman AB ve Uluslararası Takım Başkanı oliver.henman@ncvo-vol.org.uk

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Birol AKGÜN : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Birol AKGÜN : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI 1. GENEL YAZIŞMA ADRESİ DOĞUM TARİHİ ve YERİ : Prof. Dr. Birol AKGÜN : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya, Ankara :25.03.1968,

Detaylı

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22 Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) DİZİN Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : 95-99 Al, Umut Arıkan, Aykut Aslan, Sema (t) atıf analizi Avrupa Avrupa Dokümantasyon Merkezi Avrupa Hukuku Araştırma

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Selva Ersöz Karakulakoğlu 2. DoğumTarihi: 1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Galatasaray Üniversitesi 2002 Yüksek İletişim ve Bilişim

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Karşılaştırmalı Siyaset (IR407) Ders Detayları

Karşılaştırmalı Siyaset (IR407) Ders Detayları Karşılaştırmalı Siyaset (IR407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Karşılaştırmalı Siyaset IR407 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

AÇIK DEVLET AÇIK VERİ

AÇIK DEVLET AÇIK VERİ AÇIK DEVLET AÇIK VERİ 20 Mart 2013 Eda YÜKSEL Araştırmacı 1 BİLGEM YTE Faaliyet Alanlarımız Yazılım Sistemleri Mühendisliği Yazılım Süreç Yönetimi Veri ve Bilgi Mühendisliği İş Zekası Uygulamaları e-dönüşüm

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri

Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri Yasin ÖZARSLAN ozarslan@ogu.edu.tr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü GİRİŞ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER Son dönemdeki uluslararası tartışmalar, giderek artan eşitsizliklere ve bu durumun toplumsal

Detaylı

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği ( AB ) iç pazarı, kurucu antlaşmaca içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal İletişim Kampanyası PR 432 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli 3+0 3 5 AKTS Kredisi Toplam 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BEHİÇ ALP AYTEKİN

Yrd.Doç.Dr. BEHİÇ ALP AYTEKİN Yrd.Doç.Dr. BEHİÇ ALP AYTEKİN Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Eğitim Bilgileri İletişim Tasarımı Bölümü 2003-2007 Lisans Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı Pr. 2007-2009

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİ REL ÖZGEÇMİ Ş

PROF. DR. TANEL DEMİ REL ÖZGEÇMİ Ş PROF. DR. TANEL DEMİ REL ÖZGEÇMİ Ş Kİ ŞİSEL Bİ LGİ LER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: Meral Sağır Öztoprak 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi 1984 Y. Lisans

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST, IŞ ORTAKLARIMIZIN ZEBRA UZMAN BASKI ÇÖZÜMLERININ DEĞERINI GELIŞTIRMEYE VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BIR KANAL PROGRAMIDIR.

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin

Detaylı

Giriş: E-Devlet Nedir?

Giriş: E-Devlet Nedir? Giriş: E-Devlet Nedir? Elektronik devlet dersinin bu ilk bölümünde e-devlet kavramı tanımlanmış ve bu kavramın gelişimi ile çeşitli alt kategorileri incelenmiştir. Elektronik devlet ya da kısaca e-devlet

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler AMAÇ Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyoekonomik problemlere yönelik ortak çözüm yolları

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Expokent Medya Bilişim

Expokent Medya Bilişim Expokent Medya Bilişim Expokent.com - Markaların Sosyal Ağı. Kısaca görevimiz: Markalara, şirketlere ve kuruluşlara internetin sınırsız dünyasında iş yapma ve kendilerini tanıtma imkanı sunmak. Kısaca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Avrupa Dijital Gündem Murat Serdar AÇIKGÖZ muratserdar@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri Dr.

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı