İnternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü"

Transkript

1 İnternet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat 1 1 Işık Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Özet: Bu bildirinin amacı internetin yurttaşlık üzerine etkilerini kavramsal olarak ele almaktır. İnternetin evrensel özelliklerine rağmen farklı yurttaşlık geleneği olan ülkelerde yurttaşlık üzerine etkileri aynı yönde değildir. İnternetin yurttaşlık üzerine etkileri o ülkedeki yurttaşlık geleneği ve internetin hükümetler ve diğer kurumlar tarafından devlet-yurttaş ilişkisini şekillendirmek için nasıl kullanıldığına göre farklılık gösterir. Buna rağmen son yıllardaki gelişmeleri gözlemleyerek yurttaşlık konusundaki bazı genel eğilimleri tespit etmek mümkündür. Bildiride üç eğilim ele alınmaktadır: yurttaşlık ve ulus-devlet bağının dönüşümü, yurttaşlık mekânlarının değişimi, yurttaştan müşteri-yurttaş anlayışına geçiş. Anahtar Sözcükler: İnternet, yurttaşlık, ulus-devlet, Türkiye, e-demokrasi Abstract: This paper aims to analyse the impact of the internet on citizenship from a conceptual perspective. From the outset it is important to state that the internet does not have a specific or unidimensional impact upon citizenship. The effects of the internet on citizenship are mediated by the traditions that underpin citizenship in different countries, and the ways in which governments (and other organisations) use ICTs to shape state citizen relations. Nevertheless, it is possible to identify some broad generic effects which the unmediated internet may have on citizenship. In this paper we explore three specific trends: the transformation of the relationship between nation-states and citizens; the changing spaces of citizenship and; the move from citizens to consumer-citizens. 1. Giriş Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri bir yandan giderek ekonomik ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olmakta diğer yandan ise yurttaşlık, demokrasi, eşitlik gibi kavramları yeniden ele almamızı gerektirecek değişimlere yol açmaktadır. İnternetin siyasal katılma, demokrasi, eşitlik, gibi kavramlar üzerine etkisi siyaset bilimcilerden önce iletişim ve medya gibi diğer disiplinlerin ilgisini çekmiş, dünyada internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili çalışmaların ana akım siyaset biliminin bir parçası olması zaman almıştır [1]. Türkiye de ise siyaset bilimi bilgi ve iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan gelişmeleri gündemine almakta çok geç kalmış ve bu konuların çalışılması büyük ölçüde kamu yönetimi, iletişim, medya gibi alanlarla kısıtlı kalmıştır. Oysa bilgi ve iletişim teknolojilerinin yurttaşlar, devlet ve diğer kurumlar tarafından kullanılması bir yenilik olmaktan uzaklaşmakta ve bu aktör ve kurumların hayatlarının bir parçası haline gelmektedir. Buna paralel olarak e-devlet, e-demokrasi, sayısal bölünme (digital divide) gibi konular akademik ve siyasa gündeminde yer almaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasal yansımaları üzerine çalışanlar elektronik oy kullanma [2], siyasal katılım [3], temsil [4] [5], siyasal partiler ve kampanya [6] [7], bürokratik reform [8] [9] gibi konulara odaklanmıştır. Başta internet olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüştürdüğü kavramlardan önemli birisi de yurttaşlıktır [10] [11] [12]. İnternetin yurttaşlık üzerine etkileri o ülkedeki

2 yurttaşlık geleneği ve internetin hükümetler ve diğer kurumlar tarafından devlet-yurttaş ilişkisini şekillendirmek için nasıl kullanıldığına göre farklılık gösterir. Buna rağmen son yıllardaki gelişmeleri gözlemleyerek yurttaşlık konusundaki bazı genel eğilimleri tespit etmek mümkündür. Bu bildiride üç eğilim tespit edilmektedir: yurttaş ve ulus-devlet ilişkisinin dönüşümü, yurttaşlık mekânlarının değişimi, müşteriyurttaşlık anlayışına geçiş. 2. İnternet, yurttaşlık, ulus-devlet İnternetin devlet-yurttaş ilişkisi üzerine etkisi düşünülürken bu ilişkide hangi tarafın güçlendiği veya zayıfladığı konusu ile başlanabilir. İnternet ve benzeri teknolojiler bir yandan devlete yurttaşlarını daha iyi kontrol ve takip etme imkânı vererek devlet otoritesinin pekişmesini sağlarken bir yandan da yurttaşa devlet karşısında daha iyi organize olma, resmi söylemlerin dışında söylemler yaratma ve yayma gibi imkânlar sağlayarak bu otoriteyi sarsabilir. Tarihsel olarak farklı teknolojileri yurttaşları kontrol etmek için kullanmış olan devlet, internet ve benzeri teknolojileri kullanarak yurttaşlarını kontrol edebilmek için gerekli gördüğü tedbirleri almaktadır. Tarihsel olarak teknolojinin gelişimi modern devlete sınırlarını ve yurttaşlarını kontrol altına almak konusunda yeni olanaklar tanımıştır. Örneğin barutun kullanılması ve ulaşım teknolojisindeki ilerlemeler siyasi iktidarın merkezileşmesini kolaylaştırmıştır [13]. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ise ulusal bir medyanın ortaya çıkmasını sağlayarak devletlerin ulus kurma süreçlerini desteklemiştir [14]. Günümüzde de teknoloji daha etkin bir bürokrasiyi mümkün kılmaktan daha verimli bir sınır kontrol sistemi ve suçla mücadeleye kadar birçok alanda devletlerin çıkarlarına çalışmaktadır. Modern hayatın karmaşık yapısı bürokrasideki verimlilik, rasyonelleşme ve standartlaşma ihtiyacını artırırken [15] bu ihtiyaca cevap veren teknolojiler bir yandan da daha fazla gözetleme ve kontrolün aracı olmaya başladılar [16]. Sadece kamu hizmetlerini sağlamayı hedefleyen web portallerinden, terör ve organize suça yönelik Mobese gibi sofistike gözetleme mekanizmalarına kadar yeni teknolojiler ulus devletin otoritesini artırmaya hizmet etmektedir [17]. Birçok ülkede kullanıma sokulan çipli kimlikler ve pasaportlarla yurttaşların statüleri daha kolay teyit ve kontrol altına alınmaktadır. E-devlet hizmetlerinin başlıca özelliklerinden biri bireylerin kimlik doğrulamasının (authenticate) yapılmasıdır. Bu doğrulamanın hatasız yapılması sosyal devlet anlayışının hâkim olduğu ülkelerde yurttaşlık haklarından doğan çeşitli ödemelerin doğru yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Bu şekilde sahtekârlıklar engellenmekte ve çeşitli sosyal ödemeler daha adil ve verimli bir şekilde yapılabilmektedir. BİT kullanımı sayesinde devletler vergi toplama sürecinde de daha verimli mekanizmalar oluşturabilmiştir [18]. Online kimliklerin doğru tespiti demokrasilerde yurttaşlığın temel taşı olan seçim süreçleri için de elzemdir. Birçok ülkede seçmen listelerinin elektronik olarak tutulması yoluyla seçimlerin güvenliği ile ilgili ilerleme kaydedilmiştir. Bu açıdan bakıldığında öyle görünüyor ki BİT kullanımı yurttaşların takibini kolaylaştırarak ve yurttaşlık hak ve sorumluluklarının kontrolünü sağlayarak devlet otoritesini pekiştirmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak bir yandan da internet ve benzeri teknolojilerin ulusdevlete yeni meydan okumalar getirdiği söylenebilir. İnternetin merkezi olmayan yapısı muhtelif yurttaşlık pratiklerine olanak sağladığı gibi resmi söylemden uzak alternatif söylemlerin ortaya çıkması ve

3 gelişmesine de uygun bir platform işlevi görmektedir. Web siteleri, bloglar ve sosyal medya ağlarında organize olan yurttaşlar hem otoriter rejimlerde hem de demokrasilerde memnuniyetsizlik ve muhalefetlerini dillendirme imkânı bulmaktadır. Bunun örnekleri son zamanlarda Ortadoğu daki halk hareketlerinde olduğu gibi başta ABD olmak üzere Batı demokrasilerinde de gözlemlenmektedir. İnternet üzerinden küresel ya da uluslararası kampanyalara katılan yurttaşlar bulundukları ülkeye hiçbir referans vermeden yurttaş olarak katılım haklarını kullanabilmektedir. Ulus kurma süreçlerine önemli katkısı olan ulusal medya da birçoğu ulus devletin kontrolü ötesinde olan çevrimiçi alternatif bilgi kaynakları tarafından tehdit edilmektedir. Günümüzde yurttaşlık artık sadece bir ulusdevlete üyelik ile belirlenmemektedir [19]. Küreselleşme süreçlerinin artan önemiyle birlikte yurttaşlık kavramının milliyet kavramıyla olan doğal bağı zayıflamaya başlamıştır. Buna paralel olarak ulus devletler bir yandan gittikçe artan oranda göç dalgalarına bir yandan da aşağıdan gelen etnik taleplere ve baskılara maruz kalmaktadır. Küresel, birey merkezli ve sınırları olmayan bir olgu olarak internet katı ulus-devlet anlayışı ile bir çelişki oluşturmaktadır. Mekânın önemini azaltan internetin kaçınılmaz olarak yurttaşlığın ulustan arındırılmasına katkı sağlayacağı beklenebilir. Ulus-devletin sınırları ve kontrolünü aşan alternatif kimlikler internette hayat bulmaktadır. Yukarıdan ve aşağıdan gelen meydan okumalar içinde yurttaşlık ulus seviyesinde olduğu kadar ulus-altı ve ulus-üstü seviyelerde de yaşanmaktadır. Avrupa da bu durum Avrupa Birliği projesiyle güçlenmektedir. Avrupa yurttaşlığı fikri sadece bir bayrak ve marş ile değil birliğin web sayfası ve eu alan adıyla da desteklenmektedir. Benzer şekilde Britanya daki Galler Bölgesi yok olmak üzere olan Galce yi parlamento gibi çeşitli kurumların web sitelerini iki dilli (İngilizce ve Galce) yaparak korumaya ve teşvik etmeye çalışmaktadır. 3. Yurttaşlık mekânlarının değişimi Parlamento, oy kullanma yerleri ve çeşitli kamu binaları yurttaşların kamu hizmetlerine eriştiği ve demokratik haklarını kullandıkları mekânlar olagelmiştir. Antik Yunan medeniyetinde demokratik yurttaşlığın simgesi agoralar, birçok ülkede siyasi görüşlerin paylaşıldığı kahvehaneler, pub lar ve protesto hakkının kullanıldığı Tiananmen, Taksim, Tahrir gibi kent meydanları ise yurttaşlığın yaşandığı kamusal alanın önemli parçalarıdır. Günümüzde ise vergileri çevrimiçi ödemek, elektronik oy kullanmak, kamu hizmetlerine bir web sitesi üzerinden erişmek mümkündür. E- devlet portalleri, oy kullanma makineleri, kiosklar, çağrı merkezleri geleneksel mekânların yerini almakta ya da onlara ek olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda bir yandan bazı bürokratik süreçlerin verimliliği sağlanırken bir yandan da geleneksel yüz yüze ilişkilerin ortadan kaybolmasıyla ilgili kaygılar belirmektedir. Örneğin Britanya da yerel yönetimlerde yapılan bir çalışmada bu yönetimler yurttaşlara yakın olmanın kendilerinin en önemli özelliği olduğunu belirtip bunu kaybederek bir çağrı merkezine veya bir websitesine dönüşmek istemediklerini belirtmiştir [3]. Benzer bir tartışma oy kullanma süreci için de devam etmektedir. Elektronik oy kullanmanın güvenliği artırma ve süreci kolaylaştırma bakımından faydalarından bahsedilirken [20] bir yandan da bu uygulamanın demokrasinin en önemli sembolü olan oy kullanma ritüelini önemsizleştireceği savunulmaktadır [7]. İnternet demokratik yurttaşlığın önemli bir boyutu olan siyasal katılma için de yeni

4 platformlar sunmaktadır. Herhangi spesifik bir konuda fikir beyan etmek veya harekete geçmek isteyenler bu platformlarda bir araya gelebilmektedir. Böylece başkalarıyla bilgi paylaşmak, onları mobilize etmek ve güçlü bir sivil toplum için kapasite inşa etmek daha kolay hale gelmektedir. Bu ise yurttaşlığın yaşandığı çoğulculuk ve çeşitliliğe dayalı bir ortamı mümkün kılmaktadır. Özellikle gençler arasında düşüş gösteren oy kullanma ve herhangi bir siyasal partiye üye olma gibi geleneksel katılma biçimlerinin yerini konu-odaklı (issue-specific) gruplara katılmak almaktadır [21] [22]. Gençlerin geleneksel katılma biçimleri ve mekânlarından uzaklaşmasına dikkat çeken çalışmalara son zamanlarda gençlerin kurduğu ve aktif olduğu çevrimiçi platformları inceleyerek siyasal katılmanın aslında biçim değiştirmekte olduğunu savunan çalışmalar eklenmektedir [21]. Ancak bu konu-odaklı grupların insanların daha az şey hakkında daha çok bilmesine [23] ve çok az ortak değer ve bilgiye sahip bölünmüş bir yurttaşlığa yol açtığına işaret edilmiştir [24] [3]. Çevrimiçi siyasal katılma özellikle MySpaces ve Facebook gibi sosyal ağların yaygınlaşmasıyla daha da arttı. Örneğin ABD deki 2008 seçimlerinde Obama kampanyasında bu ağlar önemli bir yer tuttu. Siyasal partiler gibi kurumlar tarafından ya da daha aşağıdan-yukarıya gelişen ağlar bilginin yayıldığı, fikirlerin beyan edildiği, başkalarının harekete geçirildiği, kısaca yurttaşlığın pratik edildiği mekânlar olarak ortaya çıktı. Irak Savaşı öncesinde tüm dünyada örgütlenen MoveOn.org sitesi çeşitli ülkelerde savaş karşıtı protestoların yapılmasına olanak sağladı [21]. Son zamanlarda ise Wall Street i İşgal Et hareketi (Occupy Wall Street) interneti sesini daha kolay duyurmak, geleneksel medyada yer almayan haberleri yaymak, ilgili videoları paylaşmak ve finansal destek toplamak için kullanmaktadır (www.nycga.net). Yeni yurttaşlık mekânlarının ortaya çıkmasının demokratik yansımaları yanında şeffaflık ve eşitlikle ilgili yansımaları da ele alınmalıdır. Gerçek mekânlardan sanal mekânlara geçiş devletin büyüsünü yitirmesine (demystify) sebep olabilir. Vatandaştan uzak, erişilmesi zor bürokrasinin yerini 7 gün 24 saat hizmet alınabilen e-devlet portali ve çeşitli kamu websitelerinin alması erişilebilirliği artırmaktadır. Devletin büyüklüğünü göstermek için inşa edilmiş, yurttaşlarla devlet arasına sembolik bir mesafe koyan şaşaalı binaların yerini sanal platformların alması hem yurttaşların hayatını kolaylaştırmakta hem de devletin büyüsünü yitirmesine katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi devlet-yurttaş ilişkisinin sanal ortamlarda gerçekleşmesi Türkiye gibi patronaj ilişkilerinin yaygın olduğu ülkelerde bu tip ilişkilerin azalmasını da sağlayabilir. Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar azalan bir eğilim olmakla birlikte Türkiye de torpil ve rüşvet ile iş yapıldığı algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin Tesev in 2002 de yaptığı bir araştırmada devletin yurttaşlara eşit davrandığına olan inancın çok düşük olduğu ve yolsuzluk ve rüşvetin ülkedeki en önemli üçüncü sorun olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Aynı araştırma 2008 de tekrarlandığında bu algıda bir miktar iyileşme gözlemlenmiş ve yolsuzluk ve rüşvet, anket katılımcıları tarafından altıncı önemli sorun olarak ortaya konmuştur [25] [26]. Kaynakların dağılımında yolsuzluk, rüşvet ve hemşehricilik hala önemli bir rol oynadığından yurttaşların devletle ilişkisinin sanal ortamda anonim olarak vatandaşlık numaralarıyla gerçeklemesi herkesin devlet tarafından eşit muamele görmesine katkıda bulunabilir. Aynı şekilde kamu ihalelerinin sanal ortamda duyurulması, tekliflerin bu şekilde alınması şeffaflığı artırabilir. Nitekim özellikle gelişmekte olan ülkelerde e-devlet uygulamalarının yaygınlığı şeffaflığı

5 artırmış ve yolsuzluğu azaltmıştır [27]. Örneğin, Meksika da federal devletin tüm satın alma işlemlerinin bir web sitesi üzerinden yapılması, vatandaşa devletin kimden, neyi, ne karşılığında aldığını öğrenme imkânı sunarak sistemin şeffaflığını artırmaya katkıda bulunmuştur [28] 4. Müşteri-yurttaşlık İnternet ve benzeri teknolojileri kullanma konusunda özel sektörü yakalamaya çalışan devletler kamu hizmetlerini gittikçe artan oranda telefon ve internet üzerinden sağlamayı hedeflemiştir. Birçok ülkede tüm kamu hizmetlerinin çevrimiçi sağlanması ile ilgili çeşitli hedefler konmuştur. Bu bağlamda çağrı merkezleri, e-devlet portalları, kiosklar devreye sokulmuş ve hizmetlerin bu noktalardan 7/24 sağlanması mümkün hale gelmiştir [29]. Bu uygulamalar sonucunda kamu binalarına şahsen gidilmesi gibi var olan erişim şekilleri yanında yeni erişim kanalları açılmakta ve fiziksel engelli gibi özel ihtiyaçları olan yurttaşlara kamu hizmetlerine kolay erişim imkânı sağlanabilmektedir. Kullanıcılara kendi işini yapma olanağı sağlamak, kamu hizmetlerinin değişik kanallardan sunulmasıyla yurttaşlara seçim hakkı verilmesi, hizmetin mümkün olan her yerden ve istenilen her zaman alınabilmesi sayesinde sadece kamu binalarının açık olduğu saatlere veya bir kamu çalışanına bağlı kalınmamaktadır. Tek-duraklı hizmet anlayışı (one-stop shop) ile sadece bir kurumun hizmetlerine değil birçok kamu hizmet noktalarına ulaşılabilmektedir. Verilen hizmetler yurttaş ihtiyaç ve taleplerine göre tasarlanabilmektedir. Tüm bu gelişmelerin yurttaşlık açısından ne ifade ettiğini düşündüğümüzde ise 1980 li yıllarda ortaya çıkmış olan Yeni Kamu Yönetimi (New Public Management) anlayışını pekiştiren uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlayışın yaygınlaşması ile yurttaşlar kamu hizmetlerinin müşterisi olarak algılanmaya başlamıştır. Bu da kamu hizmetlerinin sağlanmasında kalite ve müşteri memnuniyeti gibi değerleri beraberinde getirmiştir. Bu anlayışa göre bilgi güçtür ve yurttaşlar ancak daha fazla bilgiye sahip olmak suretiyle kamu hizmetlerine erişebilir (access); farklı hizmetler arasında seçim yapar (choice); hizmetlerle ilgili şikâyet ve görüşlerini dile getirir (redress and voice). Yeni Kamu Yönetimi anlayışını olumlu değerlendirenlere göre devletin daha müşteri odaklı hizmet vermesi anlayışı e- devlete geçişte gerekli olan zihni hazırlığı sağlamıştır [30]. Ancak bu gelişmelerin sonucunda yurttaşlığın müşteriliğe indirgenme tehlikesine işaret eden analizler de vardır [31]. Birçok ülkede e-devlet uygulamalarının arkasındaki temel hedeflerin modernleşme ve verimlilik olduğu görülmektedir [32] [33]. Bunun sonucunda kamu hizmetlerine erişim kolaylaşmış ve hizmet kullanıcıları arasında memnuniyet artmıştır. Ancak burada devlet-yurttaş ilişkisi açısından üzerinde durulması gereken nokta bu ilişkinin gittikçe bir servis sağlayıcımüşteri ilişkisine dönüşmesidir. Verimlilik ve etkinlik konusunda büyük kazanımlar edinilirken elektronik yurttaşlığın ne tür bir yurttaşlık anlayışını desteklediğine dikkat edilmelidir. Danışma ve katılım vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek politikalar üretilmesini sağlar. E-demokrasi projeleri kapsamında çeşitli yeni danışma ve katılım mekanizmaları uygulamaya konmaktadır. Çeşitli kamu kuruluşları web siteleri üzerinden çevrimiçi anketler, hizmetlere yönelik önerilerin sunulabileceği formlar, e-posta gönderme olanağı gibi yollarla yurttaş katılımını teşvik etmektedir. Bunun gibi yurttaş ve devlet arasında dikey iletişim olanaklarına

6 ek olarak, yurttaşların kendi aralarında tartışabilecekleri çevrimiçi tartışma forumları, sosyal ağ uygulamaları da yaygınlaşmaktadır. Burada amaç, yurttaşların birey olarak devlet ile iletişiminden öte yaşadıkları toplumun bir öğesi olarak siyasi konularda birbirleriyle yatay iletişimini teşvik etmektir. Ancak özellikle devlet kuruluşları tarafından tasarlanan katılım mekanizmalarının yurttaşları bir kamu servisinin tüketicisi olarak algılandığı görülmektedir [32] [3]. Yurttaşların daha iyi hizmet alırken önemli kararların dışında kalması, yüksek siyaset konularına (high politics) katılamaması siyasetin alanının daraldığına ve yurttaşlığın müşteriliğe indirgenmekte olduğuna işaret ediyor olabilir. Son olarak bireylerin ve sivil toplum aktörlerinin talep ve önerilerinin siyasa oluşturma süreçlerine eklemlenmesi önemli olmakla beraber katılma olanaklarının kullanılabilmesine yönelik kapasite yaratma ve artırma çalışmalarının olmadığı bir ortamda tüm bu siyasal katılma mekanizmalarının ancak toplumdaki bazı grupların daha da güçlenmesine yarayacağı unutulmamalıdır. Yoksulluk, eğitimsizlik gibi fırsat eşitsizlikleri toplumun önemli bir kesiminin çevrimiçi dünyaya katılmasını engellemekte ve yurttaşlar arasında yeni eşitsizlikler doğurmaktadır [34][10] [35]. 5. Sonuç Başta internet olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojileri devlet-yurttaş ilişkisini dönüştürmekte ve yeni yurttaşlık pratikleri ortaya çıkarmaktadır. İnternetin evrensel özelliklerine rağmen farklı yurttaşlık geleneği olan ülkelerde yurttaşlık üzerine etkileri aynı yönde değildir. Buna rağmen bu bildiride internet çağında yurttaşlık konusundaki üç genel eğilim ele alınmıştır. Ulus-devlet ve yurttaş ilişkisi açısından bakıldığında İnternet ve benzeri teknolojiler bir yandan devlete yurttaşlarını daha iyi kontrol ve takip etme imkânı vererek devlet otoritesinin pekişmesini sağlarken bir yandan da yurttaşa devlet karşısında daha iyi organize olma, resmi söylemlerin dışında söylemler yaratma ve yayma gibi imkânlar sağlayarak bu otoriteyi sarsmaktadır. Yeni yurttaşlık mekânlarının ortaya çıkması ise yüz yüze ilişkilerin önemini azaltmakta, yeni katılım biçimlerine olanak sağlamakta, yurttaşı devlet karşısında anonimleştirerek patronaj ve rüşvet kültürünün zayıflamasına ve devletin büyüsünü kaybetmesine katkıda bulunmaktadır. Son olarak, BİT kullanımının kamu hizmetlerinin daha kullanıcı odaklı olmasını sağlarken yurttaşlığı müşteriliğe indirgeme ve siyasetin alanını daraltma eğilimleri de gözden kaçmamalıdır. Bunlar gibi bazen birbiriyle çelişen farklı eğilimler olması (daha otoriter, daha demokratik, daha katılımcı, daha servisodaklı, daha şeffaf, daha gözetlemeci gibi) bahsedilen teknolojilerin doğal olarak iyi ya da kötü olmadığını göstermektedir. Teknolojinin nasıl şekilleneceği, içinde uygulandığı siyasal ve örgütsel yapının kurallarına ve değerlerine de bağlıdır. Türkiye de ve dünyada internet ve benzeri teknolojilerin yurttaşlık açısından yansımalarını anlamak için kavramsal çalışmalar kadar daha fazla görgül ve kıyaslamalı çalışmaya da ihtiyaç vardır. Kaynakça [1] Margetts, H., The Internet in Political Science, in C. Hay (Ed.), New Directions in Political Science, London, Palgrave, 2010, pp [2] Trechsel, A. and Mendez, F., The European Union and e-voting, Milton Park, Routledge, 2005.

7 [3] Polat, R. K., The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links, European Journal of Communication, 20, 2005, pp [4] Coleman, S. Making Parliamentary Democracy Visible: Speaking to, with and for the public in the Age of interactive Technology, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed.), The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, [5] Yıldız, M, Sumbas, A., Dede, K., Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP Web Sites, in Sobacı, Z. (Ed), E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons, Hershey, IGI Publishing, 2012, pp [6] Anstead, N. and Chadwick, A. Parties, Election Campaigning and the Internet: Toward a Comparative Institutionalist Approach, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed), The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, London, 2009, pp [7] Gibson, R., Internet Voting and the European Parliament: Problems and Prospects, in F. Mendez and A. Trechsel (Ed.), The European Union and E-Voting, Routledge, London, 2005, pp [8] Fountain, J., Bureaucratic Reform and E- Government in the United States: An Institutionalist Perspective, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed.), The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, [9] Margetts, H., Public Management Change and E-Government: The Emergence of Digital-Era Governance, in Chadwick, A. and Howard, P. (Ed.),The Routledge Handbook of Internet Politics, Milton Park, Routledge, 2009, pp [10] Mossberger, K., Tolbert, C., McNeal, R., Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation, Cambridge, MA, MIT, [11] Coleman, S., & Blumler, J. G., The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy, Cambridge, Cambridge University Press, [12] Dahlgren, P., Mediated Citizenship: Power, Practices and Identities, International Journal of Electronic Governance, 4, 2011, pp [13] Barnes, H. E., A survey of western civilization, T. Y. Crowell Co, [14] Waisbord, S., Media and The Einvention of the Nation, in John D. H. Downing, Denis McQuail, Philip Schlesinger, Ellen A. Wartella, John Downing (Ed.), The SAGE Handbook of Media Studies, Sage, Cincinnati OH, 2004, pp [15] Fountain, J., The Virtual State: Information Technology and İnstitutional Change, Washington, DC, Brookings Institution Press, [16] Lyon, D., Globalizing Surveillance Comparative and Sociological Perspectives, International Sociology, 19, 2004, pp [17] Polat, R. K., Is Turkish Big Brother Watching Us, Turkish Daily News, 03, June, [18] OECD (2007) E-Government Studies:Turkey. [19] Kadıoğlu, A., Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara [The Transformation of Citisenhip: From Membership to Rights], Istanbul, Metis, [20] Council of Europe (2005) E-Voting Handbook: Key steps in the implementation of e-enabled elections, Strasbourg. [21] Bennett, W. L., Changing Citizenship in the Digital Age Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth, in

8 W. Lance (Ed.), The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, Cambridge, MA, The MIT Press, 2008, pp [22] Coleman, S., Remixing Citizenship: Democracy, Young People and the Internet, Carnegie Trust Youth Initiative, [23] Percy Smith, J., Digital Democracy: Information and Communication Technologies in Local Politics, Research Report No. 14. London, Commission for Local Democracy, [24] Papacharissi, Z., The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere, New Media and Society, 4, 2002, pp [25] Tesev (2002), Household view on the causes of corruption in Turkey and suggested preventive measures, Istanbul: Tesev. [26] Tepav (2009), Hanehalkı Gözünden Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk, Tepav: Ankara. Organisation and Participation Via New ICTs, SJ, Routledge, London,2004, pp [32] Chadwick, A. and May, C., Interactions Between State and Citizens in the Age of the Internet, E-Government in the United States, Britain and the European Union, Governance, 16, 2003, pp [33] Polat, R. K. and Pratchett, L. (2009) E- Citizenship: Reconstructing the Public Online in Durose C., Greasley, S. and Richardson, L. (Ed.), Changing Local Governance, Changing Citizens?, Bristol, Policy Press, [34] Van Dijk, J. and Hacker, K., The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon', The Information Society, 19, 2003, pp [35] Polat, R. K., (2011) Türkiye de Sayısal Bölünme, 28. Bilişim Kurultayı, Ekim, Ankara. [27] Dünya Bankası (2004), Building blocks of e-government: Lessons From Developing Countries. [28] OECD (2003), The e-government Imperative, OECD e-government Studies Series. [29] Polat, R. K., E-Belediyecilik Kılavuzu: Yerel Yönetim Vatandaş Etkileşimi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, [30] Yıldız, M., E-Devlet Kuramı ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme, in Acar, M. ve Özgür, H. (Ed.), Çağdaş Kamu Yönetimi 1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, pp [31] Needham, C., The citizen as Consumer: E-government in the United Kingdom and the United States, in Gibson, R.K, Rommele, A, Ward, Electronic Democracy: Mobilisation,

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi

Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi www.sosyolojidernegi.org.tr Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 1 - Bahar 2010 VI. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ 1-2 - 3 EKİM 2009 / AYDIN Sociological Association, Turkey

Detaylı

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alisahin@selcuk.edu.tr Arş. Gör. Handan Temizel

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

KAMU YÖNETİMLERİNDE E-DEVLET VE E-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

KAMU YÖNETİMLERİNDE E-DEVLET VE E-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ KAMU YÖNETİMLERİNDE E-DEVLET VE E-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ Gökçe MARAŞ * ÖZ Küreselleşme süreçleriyle birlikte birçok ülke, kamu yönetimlerinde yapılandırmaya gitmektedir. Bu yapılandırma çalışmalarından en

Detaylı

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND THE CASE OF KONYA

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN TURKEY AND THE CASE OF KONYA 162 TÜRKİYE DE E-BELEDİYE E UYGULAMALARI VE KONYA ÖRNEĞİ ÖZ Ali ŞAHİN * İnternet teknolojisinin kamu yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte merkezi yönetim dışında yerel yönetimlerde

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri Gül Dilek TÜRK Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul guldilekturk@yahoo.

Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri Gül Dilek TÜRK Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul guldilekturk@yahoo. İnet-Tr 13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı 9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul guldilekturk@yahoo.com

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK DEVLET MODELİ VE İŞLETMELERİN VERGİ TAHSİLATLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA UYGULANMASI:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Ahu UÇAR SEVER

Detaylı

Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü

Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü Cihan Çildan 1, Mustafa Ertemiz 1, Evren Küçük 1, H. Kaan Tumuçin 1, Duygu Albayrak 1 1 Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL *

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * Özet Muhammet Fatih ÖZKAN Bir yandan konu ve aktör bakımından çeşitliliğin artması diğer yandan teknolojik gelişmelerdeki

Detaylı

E-COMMERCE AND STRATEGICAL USE OF E-COMMERCE WITHIN THE SMEs OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE

E-COMMERCE AND STRATEGICAL USE OF E-COMMERCE WITHIN THE SMEs OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.3 s.277-291. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ONUR ÖKSÜZ onuroksuz@hotmail.com Ege University (Turkey) ELİF TURAN YILDIZ elifyildiz75@mynet.com

Detaylı

EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRME TARTIŞMALARI: KAVRAMSAL BİR ANALİZ * ÖZET

EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRME TARTIŞMALARI: KAVRAMSAL BİR ANALİZ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1523-1539, ANKARA-TURKEY EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRME TARTIŞMALARI: KAVRAMSAL BİR ANALİZ * Ramazan YİRCİ ** İbrahim

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE

BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5 Sayı 9, 2009, ss. 59 82 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 9, 2009, pp. 59-82 59 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLETLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE Doç.Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR

Detaylı

E-Devlet ve M-Devlet in Geliştirilmesinin Önündeki Engel; Sayısal Uçurum

E-Devlet ve M-Devlet in Geliştirilmesinin Önündeki Engel; Sayısal Uçurum Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2011 (27-37) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 1, 2011 (27-37) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLETİN ETİK AÇIDAN İRDELENMESİ

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLETİN ETİK AÇIDAN İRDELENMESİ 166 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-DEVLETİN ETİK AÇIDAN İRDELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU-Dr. Bayram COŞKUN Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi GİRİŞ E-devlet uygulamaları

Detaylı

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 197-205, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler 1 Veysel Eren 2 Abdullah Aydın

Detaylı

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.203-222 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.203-222 Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi Mustafa KOCAOĞLU

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ (VATANDAŞ) ODAKLILIK: TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

KAMU HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ (VATANDAŞ) ODAKLILIK: TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 2008, ss. 147 171 KAMU HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ (VATANDAŞ) ODAKLILIK: TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Arş.Gör. Dr. Özcan SEZER Gazi

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA DEĞİŞEN SOSYAL HAREKETLER: SANAL EYLEMLER

BİLGİ ÇAĞINDA DEĞİŞEN SOSYAL HAREKETLER: SANAL EYLEMLER BİLGİ ÇAĞINDA DEĞİŞEN SOSYAL HAREKETLER: SANAL EYLEMLER Yılmaz BİNGÖL Nihal TANRIVER Özet: Bu çalışmanın amacı, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna yaşanan toplumsal değişimlerin sosyal hareketlerin tür

Detaylı

Kentlerin Siyasi Fonksiyonları ve Türkiye Gerçeği Polat Tunçer 1 Özet Bu çalışmanın amacı; uygarlığın beşiği olan kentlerin siyasi fonksiyonlarını, Türkiye bağlamında ortaya koymaktır. Konu, daha önce

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK ÖZ E T Bu araştırmanın konusu,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Ab Ülkeleri Ve Türkiye deki E-İçerme Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ab Ülkeleri Ve Türkiye deki E-İçerme Uygulamalarının Karşılaştırılması T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ab Ülkeleri Ve Türkiye deki E-İçerme Uygulamalarının Karşılaştırılması Sosyal Yardım Uzmanlık Yeterlilik Tezi Hazırlayan: Bekir Sıtkı SAZ

Detaylı

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DEVLET ve TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ Hazırlayan Mahmut Özbek İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIMCI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve UŞAK İLİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

TÜRKİYE DE KATILIMCI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve UŞAK İLİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü TÜRKİYE DE KATILIMCI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve UŞAK İLİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih DEMİR, Uşak Üniversitesi İİBF Kamu

Detaylı