YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ"

Transkript

1

2 Eðitimdir ki, bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da esaret ve sefalete terkeder. Atatürk 1

3 Eðitim, toplumun deðer yargýlarý ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuþaklara aktarýlmasýdýr. 2

4 MÝSYON & VÝZYON Derneðimiz 2005 yýlýnda Kamu Kurum ve Kuruluþlarýmýzýn eðitim faaliyetlerini desteklemek, sürekli deðiþen mevzuatýmýzý yakýndan takip ederek yeni yüzyýlýn gerektirdiði bilgi birikimi ile donanýmlý olmak, sizlere daima güncel malî mevzuatý sunmak ve sürekli artan kalite anlayýþýyla hizmet etmek amacýyla Ankara da kurulmuþ tüzel kiþiliðe sahip bir kuruluþtur. Baþarýya ulaþmanýn vazgeçilmez ilkesi eðitimdir. Bu temaya uygun olarak eðitimi hizmet öncesi ve hizmet sonrasý olarak tanýmlamak mümkündür. Bu baðlamda derneðimiz adaylýk eðitimi, hizmet öncesi ve hizmet sonrasý eðitim, kurslar, görevde yükselme gibi eðitimlerle kamu çalýþanlarýmýzýn performansýný yakýndan ilgilendiren eðitimleri alanýnda uzman, kariyer sahibi eðitmenleriyle vermektedir. Kamu hizmetlerinin mevzuata uygunluðunun saðlanmasý noktasýnda güncel mevzuatý yakýndan takip ederek uzman kadrosuyla birlikte ihtiyaç duyulduðu takdirde derhal kuruluþlarýmýzýn siz deðerli çalýþanlarýnýn yanýnda olmayý hedef edinmiþtir. Derneðimiz bu hizmetleri vermekten onur duymaktadýr. Saygýlarýmýzla. 3

5 Derneðimiz; Alanýnda uzman, profesyonel eðitici kadromuzla zaman ve hýz kavramlarýnýn önemine binaen, bilgiyi en ayrýntýlarýyla ve en kýsa zamanda formüle ederek mevzuat deðiþikliklerini kendi kurumunuzda veya istediðiniz baþka bir bölgede uygulamalarýyla anlatarak sorunlarýnýza anýnda çözüm bulmaktadýr. 4

6 Sayýn Ýdarecilerimiz; Bilindiði üzere ülkemizde yeniden yapýlanma kapsamýnda çok sayýda yeni yasa ve yönetmelik yürürlüðe girmiþ olup uygulamada sýkýntýlar yaþanmaya devam etmektedir. Ancak, yeni uygulamaya giren yasalar için kamu tarafýndan eðitim altyapýsý yeterince hazýrlanmamýþtý. Bu nedenle görevliler bazý konularda yetersiz kalarak iþ ve iþlemlerin aksamasýna neden olmuþtur. Hizmetlerin sürdürülmesinde, yetkilendirme ve görevlendirmelerde, özellikle malî konular ve EKAP uygulamalarýnda sýkýntýlar baþ göstermektedir. En önemlisi de; yeni yasalarý yorumlamadaki hatalar nedeniyle, doðru iþlem yaptýðýný sanan iyiniyetli bir çok görevlilerimiz Kiþisel Kusur ve Sorumluluk ile karþýlaþýlabilmektedir. Artan eðitim ihtiyacýnýn karþýlanmasý için Dernekler ve Birlikler tarafýndan çok sayýda kurs ve seminerler düzenlendi. Ancak seminerlerin kýsa süreli oluþu, maliyeti, yol süresi dikkate alýndýðýnda bütün personelin eðitilmesi mümkün deðildir. Verilen eðitimlerin nitelikleri ise her zaman tartýþýlmaktadýr. Genel amaçlý eðitimlerin kurumlarýmýz açýsýndan sýkýntýlarýný özetlersek: - Fazla sayýda personelin katýlmasý mümkün deðildir. -Fazla personelin katýlmasý ve belediyeden uzaklaþmasý durumunda iþler aksayabilir. - Bütün personeli bu yolla eðitmek yüksek maliyetli olmaktadýr. - Seminer süreleri ve içerikleri yetersiz olmaktadýr. - Kuruma ait özel sorunlar çözümsüz kalabilmektedir. Kamudaki bilgi ve eðitim ihtiyacýný; nitelikli, verimli, düþük maliyetli ve kurumun istediði yönde karþýlamak ve bizzat kurum içindeki sorunlarý evraklar üzerinde de çözmek üzere uzmanlarýmýz tarafýndan Hizmetiçi Özel Eðitim Programý hazýrlanmýþtýr. YEKÜD Hizmetiçi Özel Eðitimin Bazý Özellikleri; - Uygulamaya yönelik, kurumun kendi özel sorunlarýný da çözümleyicidir, - Kurumdaki evraklar üzerinde hatalarýn da düzeltimi yapýlýr, - Diðer genel seminerlere göre maliyeti daha düþüktür, - Kurumda veya istenilen baþka bir bölgede yapýlabilir. Yönetim Eðitim ve Kültür Derneði alanýnda uzman eðitici kadrosuyla en ayrýntýlý bilgi ve en kýsa sürede deðiþen mevzuatý uygulamalý olarak sizlere ulaþtýrarak her türlü problemlerinizi anýnda çözüme kavuþturacaktýr. Bu baðlamda, ihtiyaç duyduðunuz her konuda talebiniz olmasý durumunda sizlerin hizmetinde olacaðýmýzý bir kez daha hatýrlatýrým. Saygýlarýmla. S U N U Þ 5 Ýsmail AYDIN Genel Baþkan

7 ÝHALE MEVZUATI 6

8 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETÝMÝ VE KONTROL KANUNU Temel Kavramlar Genel Yönetim ve Sýnýflandýrma Üst Yönetici, Harcama Yetkilileri, Gerçekleþtirme Görevlileri ve Muhasebe Yetkilisi, Görevli ve Yetkililerin Mali Sorumluluk Kavramý Hesap Verme Sorumluluðu ve Mali Saydamlýk Esaslarý Stratejik Yönetim ve Planlama Bütçe Türleri, Bütçeleme Süreci Ödeme Süreci ve Esaslarý Gelirlerin Toplanmasý ve Esaslarý Muhasebe Sistemi ve Tahakkuk Esaslý Devlet Muhasebesi Esaslarý Mali Raporlama ve Mali Ýstatistikler Ýç Kontrol Sistemi Taþýnýr ve Taþýnmaz Mal Yönetiminin Esaslarý Ýç Denetim ve Dýþ Denetim Esaslarý Kamu Zararý ve Tahsil Yöntemleri Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarý Tüm Ýkincil Mevzuat 7

9 TAÞINIR MAL YÖNETMELÝÐÝ VE DEVLET MUHASEBESÝ Taþýnýr Ýþlemleri Sorumlular ve Sorumluluk Müessesesi Taþýnýr Kodlarý ve Detaylý Hesap Planý Ýliþkisi Envanter Ýþlemleri Tüketim Malzemesi Ýþlemleri Tüketim Sevk Ýþlemi Süreci Nasýl Olmalý? Dayanýklý Taþýnýrlarýn Ýþlemleri Defter ve Diðer Belge Ýþlemleri Deðer Artýþý Ýþlemlerde Ýzlenecek Yol Bedelsiz Devirlere Ýliþkin Son Düzenlemeler Baðýþ ve Yardým Yoluyla Taþýnýr Edinimi Sayým Fazlasý, Noksaný, Deðer Düþüklüðü ve Hurdaya Ayýrma Amortisman Ýþlemleri Taþýnýrlarda Yýl Sonu Ýþlemleri Taþýnýr Yönetim Hesabý DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ Hesap Gruplarý Arasýndaki Geçiþler Mahsup Dönemine Aktarýlan Avanslar Ödeneklerin Kapatýlmasý - Devreden Ödenekler 8

10 ANALÝTÝK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE Analitk Bütçe Tanýmlamasýi Analitik Bütçe Sýnýflandýrmasý Kurumsal ve Fonksiyonel Sýnýflandýrma Finansman ve Ekonomik Sýnýflandýrma Gelirlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý Giderlerin Ekonomik Sýnýflandýrmasý Bütçe Hazýrlanmasý Tahakkuk Esaslý Muhasebe Muhasebenin Temel Ýlkeleri Hesap Planý Hesaplarýn Çalýþtýrýlmasý Dönem Baþý ve Dönem Sonu Ýþlemleri Mali Raporlarýn Çýkartýlmasý Faaliyet Raporlarýnýn Hazýrlanmasý Kesin Hesabýn Çýkartýlmasý Ýdarenin ve Görevlilerin Sorumluluklarý Diðer Ýlgili Konular 9

11 STRATEJÝK PLAN VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Stratejik Plan Hazýrlama Usul ve Esaslarý Stratejik Plan Hazýrlanmasýnda Genel Ýlkeler Stratejik Planlarýn Kalkýnma Planý ve Programlarla Ýliþkilendirilmesi Stratejik Planlama Hazýrlama Birimlerinin Çalýþma Usul ve Esaslarý Vizyon, Misyon ve Hedeflerin Belirlenmesi Stratejik Planlama Örnekleri Performans Esaslý Bütçeleme Performans Esaslý Bütçe Hazýrlama Usulleri Performans Esaslý Bütçe Hazýrlama Örnekleri Performans Göstergeleri ve Deðerleri Aylýk Hesap Bilgilerinin Hazýrlanmasý Mizan ve Mail Raporlarýn Çýkarýlmasý Faaliyet Raporlarýnýn Hazýrlanmasý 10

12 PERSONEL MEVZUATI 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu Her Türlü Ýzin Haklarý Vekalet Ýkinci Görev Özlük Haklarý Devlet Memurlarý Ýstihdamý Amirlerin Memurlarý Yetiþtirme Yükümlülüðü Devlet Memurlarýnýn Haklarý, Sorumluluklarý ve Yükümlülükleri, Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasý Ýþçi Çalýþtýrýlmasý Sosyal Yardýmlar Malî Haklar Disiplin ve Memur Yargýlamasý Giyecek Yardýmý Yiyecek Yardýmý Tedavi Yardýmý Yolluklar Uygulama Yönetmelikleri 11

13 YÖNETÝM EÐÝTÝM VE KÜLTÜR DERNEÐÝ SOSYAL GÜVENLÝK MEVZUATI Sosyal Güvenlik Kavramý Sigortalý Sayýlanlar ile Genel Saðlýk Sigortalý Sayýlanlar Sigortalýlýðýn Zorunlu Oluþu Sigortalý Bildirimi, Tescili Ýle Genel Saðlýk Sigorta-lýlýðýn Baþlangýcý, Bildirimi ve Tescili Sigortalýlýðýn Sona Ermesi Ýþyeri, Ýþyerinin Bildirilmesi, Devri ve Nakli Katýlým Payý Alýnacak veya Alýnmayacak Saðlýk Hizmetleri Saðlýk Hizmetlerinin Saðlanma Yöntemelri Yurt Dýþýnda Tedavi Ýdari Yaptýrýmlar ve Fesih Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Kamu Görevlilerinin Görevden Uzaklaþtýrýlmalarý Durumunda Sigortalýlýklarý Ýþveren Yükümlülükleri Sigortalýlarýn Borçlanabileceði Süreler Fiili Hizmet Süresi Zammý, Ýtibari Hizmet Süreleri ve Ýtibari Hizmet Süresi Primi 12

14 ÝMAR KANUNU VE KENT PLANLAMASI 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu Uygulamasý Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Uygulamasý Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliði Kýyý Kanunu Uygulamasý Çevre Kanunu Uygulamasý Ýmar Kanunu ve Diðer Kanunlarla Ýlgili Ýdari Para Cezalarý 18 inci Madde Uygulama Yönetmeliði Otopark Yönetmeliði ve Uygulamasý Plansýz Alanlar Yönetmeliði ve Uygulamasý Gecekondu Kanunu Uygulamasý Tebligat Kanunu Uygulamasý Ýfraz Tevhid Uygulamalarý 13

15 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) RESMÝ YAZIÞMA KURALLARI VE ARÞÝV MEVZUATI Örnek Uygulamalý Resmî Yazýþma Kurallarý Uygulamalý Haberleþme Kodlarý ve Standart Dosya Planý Uygulamalarý Elektronik Belge Yönetim Standartlarý ve E-Dönüþüm Mevzuatý Etik ve Belgelere Dayalý Örnek Uygulamalar Belgeye Dayalý Zaman Kullanýmý ve Verimlilik Belgeyi Ayýklama Ýmha Ýþlemleri ve Belge Sakla-ma Süreleri Uygulamalý EBYS Belge yönetim Sistemi Örnek-leri Arþiv Yönetmeliði Birim Arþivinde Yapýlmasý Gerekenler Standart Dosya Planlarý Kurumsal Kodlamalar Yazýþma Kodlarý Dosyalama Sistemi 14

16 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ STRATEJÝK YÖNETÝM VE PLANLAMA EÐÝTÝMÝ Temel Kalite Ýlkeleri Kalite Yönetim Sistemi Þartlarý Yönetim Sorumluluðu Kaynak Yönetimi Ýþin Gerçekleþtirilmesi Ölçme, Analiz ve Ýyileþtirme Stratejik Yönetim ve Planlama Eðitimi 15

17 AB HÝBELERÝ VE PROJE HAZIRLAMA EÐÝTÝMÝ AB Hibe Projeleri Proje Baþvurusu AB Proje Formatlarý Standart Proje Formatý Ödenek Proje Uygulamalarý Proje Geliþtirme Metodoloji ve Baþvuru Süreci Proje Hazýrlama ve Yönetimi Eðitimi Belediyeleri AB Fonlarýndan Yararlandýrýlmasý Belediyelerin AB Hibe Yardýmlarý Ýçin Müracaat Usul ve Esaslarý Belediyelerin AB Fonlarý Ýçin Yararlanabilecekleri Hizmet Konularý 16

18 Adý Soyadý Birimi Telefon EÐÝTÝM TALEP FORMU Kurumu Adresi Eðitimin Konusu Eðitimin Tarihi Eðitimle Ýlgili Diðer Düþünce ve Ýstekler

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Konut Ediniminde Uzun Vadeli Ýpotek Kredisi Sistemi Hülya DEMÝR 1, Vildan KURT PALABIYIK 2 Özet: Konut finansmaný uygulamalarý,

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun 13.02.2006 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Görüþleri

Türk Tabipleri Birliði Görüþleri Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði iþletmesi Genel $aðlýk

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı