Madde ve Mâna nın Referans (Karşılaştırma) Değerleri IŞIK VE HAZRETİ MUHAMMED (SAV ) İnsanlığın Öznel Âlemindeki Birliğine Bilimsel Bir Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde ve Mâna nın Referans (Karşılaştırma) Değerleri IŞIK VE HAZRETİ MUHAMMED (SAV ) İnsanlığın Öznel Âlemindeki Birliğine Bilimsel Bir Yaklaşım"

Transkript

1 Madde ve Mâna nın Referans (Karşılaştırma) Değerleri IŞIK VE HAZRETİ MUHAMMED (SAV ) İnsanlığın Öznel Âlemindeki Birliğine Bilimsel Bir Yaklaşım Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İlim ve Kültürümüz Arapça da Allah ın (CC) sıfatlarından olan El-İlmü kelimesinin Türkçe söyleminden (telaffuzundan) gelen ilim kelimesi, Türkler in 9. yüz yılda toplu olarak Müslüman olmaları ile Kültürümüz e girmiş ve ondan sonra Kültürümüz ün en önemli kavramlarından birisi olmuştur. Çünkü İlim, Amel ve İhlâs olarak üç ana bölümde de özetlenebilen ve bir cihanşumul din olan İslâm Dini nde, bir Müslüman için, ilim kavramı, görüldüğü gibi, şeklen dinin ilk üçte birini meydana getirmektedir. İlim, esas olarak Aklî İlimler (Pozitif İlimler ya da Bilim) ve Naklî İlimler (Bâtınî İlimler-Vahyî İlimler) diye iki ana kavramı içermekte, neticede Müslüman olarak kalabilmenin temel esaslarından birisini oluşturmaktadır. Bundan dolayı, İlimsiz Müslümanlık korunamaz demek, her halde yanlış olmasa gerektir. Nitekim, İslâm da ilim öğrenmiş âlim olan insanlar için, Âlimin mürekkebi şehidin kanından üstündür hadisini bilmeyen yok gibidir. İlk inen âyetin OKU olması da bu bakımdan çok anlamlıdır. Daha fazlasını zikretmeden hemen burada, İlmi kendine bir sıfat olarak seçen Allah'ın (CC) İslâm'ı bir ilim dini olarak seçtiğinin iddiâsında bulunmanın haklılığı gösterilmiş bulunuyor. Bu yüzdendir ki, Yüce Yaratıcı, Kur an ında, Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 1 diyor. Einstein ise, İlimsiz din kör, dinsiz ilim topaldır. şeklindeki sözü ile de, sırf akıl yoluyla, bilgisizliğin körlükle eş anlamlı olduğunu, ateist bilim adamlarının buluşlarının sağlıklı sonuçlar vermekten uzak bulunduğunu îma ederek, âyetten haberi olmasa bile, Aklın SAV kısaltması Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O na salât etsin. demektir. İnsanın aklını rahatlatan pozitif bilimleri ve kalbini rahatlatan naklî ilimleri, ilmin içeriğinden sayıp onları hazmederek vücut dengelerini kurmuş, böylece mutluluğu yakalamış münevver insanlara bir diyeceğimiz olamaz. Bu yazı, belki, her şey bilimde!.. deyip gözlerini kendi nefislerinin sorgulanmasına çeviremeyen, kendilerini aşamadıkları için farkında olarak ya da olmayarak-gizliden gizliye-ilâhiyat ilimlerini küçük gören ve bilhassâ bu yüzden sık sık bilimden dem vuran bâzı mürekkep yalamışlar ile pozitif ilmi (bilimi) ilimden saymayan ve küçük gören bilim câhili sofular ya da ilim, bilim ve teknolojiden haberi olmayan fakat arkalarını paraya veyâ bâzı mahfil ve kulüplere dayayarak çoğu kimselere yukarıdan bakan, popülaritelerini böylece sürdürmeye çalışan bâzı kimseler için, Disraeli nin İnsanın câhil olduğunu bilmesi, ilme doğru attığı mühim bir adımdır sözü gereğince, bir fayda sağlayabilir. Bu yazı, târihinde yeniden gözden geçirilmiştir. CC kısaltması Celle Celâlühû - O nun şânı çok yücedir. demektir. 1 Zumer Sûresi, âyet 9.

2 2 yolu birdir. gereğince, farkında olmadan, âyetin anlamına bir fenci ve bilim adamı gözüyle yaklaşmaktadır. İçinde OKU emrine benzer kuvvetli bir ilim teşviğine rastlanılması mümkün olmayan ve bir aşîret dini olarak gelen Hıristiyanlığın, bizce, İslâm'ı müjdelemeye yönelik görevinden başka bir özelliği kalmamıştır: Barnaba İncili'nde Hz. Îsa Aleyhisselâm'ın, bir kadının, Beklenen mesih sen değil misin? şeklindeki sorusuna: Ben yalnız İsrâiloğulları na gönderilmiş kurtarıcı bir peygamberim. Lâkin benden sonra, Allah tarafından bütün Âlem e Muhammed adında bir resul gönderilecektir. Allah bu Kâinat ı O nun için yaratmıştır. biçimindeki cevâbı, Hıristiyanlığın İslâm'ı müjdeleyici özelliğini açıkça sergilemektedir. Dahası da var. Aynı eserde: Size söylüyorum, Allah'ın Resûlü bütün mahlûkata rahmettir. O, anlayışlı ve tesellici, hikmetli, kudretli, Allah aşkı ve korkusuyla dolu, dakik ve yumuşak ruhludur. Rahmet ve yardımseverlik rûhu ile adâlet ve acıma hissi ile nezâket ve sabır rûhu ile hareket eder. Cenâb-ı Hak, bütün yaratıklarına verdiğinin üç katını ona vermiştir. O, bu Dünyâ ya geldiğinde saadet devridir. Buna inanınız!.. Bütün peygamberlerin, Allah'ın onlara verdiği nübüvvet gözü ile gördüğü gibi, ben de O nu gördüm. O'nu görünce rûhum tesellî ile doldu. Ey Muhammed!.. Allah seninle berâber olsun ve beni senin ayaklarının bağı olmak şerefi ile şereflendirsin!.. Eğer ben bu murâdıma erersem, Allah'ın mübârek bir kulu ve büyük bir peygamberi olacağım. Ve Hz. Îsa bunu söyledikten sonra Allah'a şükretti 2. denmektedir. Bu bakımdan Batı'da ilim yoktur, bugün Türkçe mize bilim diye tercüme ettiğimiz fen (sciences) vardır. Hıristiyanlık, İslâm'ın, dolayısı ile ilmin İslâm'la geleceğini müjdeleyen bir aşîret dinidir, insanları mânevî yönden tatmin etmekten çok uzaktır. Bugün ise onun eski sâfiyeti de kalmamıştır. Günümüzde Batılı ların bilim ve fende ileri gitmeleri, kendilerini tatmin etmeyen Hıristiyanlık dinine karşı cephe alıp yaradılışlarındaki mânevî boşluğu sâdece maddî çalışmalarla telâfî etme gayretlerinden ileri gelmektedir. Bu sebepledir ki, günümüzde Batı da kafası çalışan bilim adamlarının çoğu ya ateistliği seçmekte ya da İslâm la bir şekilde karşılaşabilirlerse Müslüman olmaktadırlar. Hıristiyanlık dinindeki, Üç adet tanrının varlığı (Teslis İnancı), (bunların birbirleriyle hiç kavga etmeden kuzu-kuzu geçinmeleri), ya da her yeni doğan çocuğun suçlu olduğu gibi, sonradan uydurulan bozuk öğretiler, elbette bir bilim adamının kafasını karmakarışık edecektir. Dolayısıyla, bugünkü Hıristiyanlık dini, modern insanı tatmin edici değildir. Nitekim, bir düşünürün, Bir Hıristiyan ilimde ilerledikçe Müslümanlığa; bir Müslüman 2 Başaran, M. S., Kaçırılan Kitap, Gerçeğe Doğru 1-2, (Zafer İlmî-Araştırma dergisi ). Dev zekâlı Edison la, bir müddet yanında çalışan diğer dev zekâlı, Tesla fikir ayrılığından birlikteliklerini kısa zamanda bitirmişler, ondan sonra hayatlarının sonuna kadar birbirlerinin en baş tenkitçileri olmuşlardır. Hayatları boyunca birbirlerine karşı birinin beyaz dediğine diğeri kara diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Böyle akıllı iki kişiyi bir arada tutmak mümkün olmazken, üç adet tanrı, hiç fikir ayrığına düşmüyorlar mı? Gerçekte böyle üç tanrı olsa, evren bir anda büyük bir savaş meydanına dönmez mi? Ne dersiniz?

3 3 câhilleştikçe Hıristiyanlığa yaklaşır, şeklindeki sözü güncel bilgiler arasındaki yerini almıştır. Nesnel (Objektif), Öznel (Subjektif) Görüşler ve Dayanak (Başvuru-Referans ξ ) Sistemleri Gerçek eğitim bilgisinden yoksun ya da gerçek ilme yabancı olan kişilere göre iyilik ve kötülükler, kişiden kişiye göre değişen yargılar olarak düşünülmektedir. Değişkenliği insanlara bağlı olarak ortaya çıkan bu tür görüşlere öznel (subjektif) görüşler diyoruz. Bu açıdan bakıldığında bir hareket, bâzen, bir kimseye göre iyi bir hareket, diğer bir kimseye göre ise, kötü ve fenâ bir davranış olabilmektedir. Fen bilimleri ya da pozitif bilim dediğimiz aklî ilimler, bugünkü anlayışa göre, öznel (subjektif) görüşlere îtibar etmiyor. Meselâ, işledikleri günahlar karşısında, "Her ne kadar ben bu günahları işliyorsam da sen benim kalbime bak, ben tertemizim!.. görüşü de öznel bir görüştür. Bu görüşe çoğunlukla sâdece sözün sâhibi îtibar edebilir. Pozitif bilimlerde bilimin konusunu herkes için aynı kalan olaylar oluşturmaktadır. Kişiden kişiye değişmeyen bu tür olay ve görüşlere ise, nesnel görüşler deniyor. Normal şartlar altında su yüz derecede kaynar görüşü böyle nesnel bir görüştür. Zaman kavramında da her iki görüşe rastlanmaktadır. Daha doğrusu, Nesnel Zaman ve Öznel Zaman dan bahsedilebilir. Saatlerin herkes için değişmeyen göstergeleri nesneldir, bunların kişiden kişiye değişmesi imkânsızdır. Eğer saat 5 şi gösteriyorsa, kimse bundan başka bir değer anlamaz. O herkes için yalnızca 5 şi gösteriyor demektir. Ama, dolmuşların dolu olarak geçtiği bir durakta bekleyen fakat hiç bir dolmuşun durarak kendisini almadığı, işe geç kalmış bir insan ya da sınava girip zor sorulara cevap arayan bir öğrenci ile şurada burada aylak aylak dolaşarak zaman öldürmeye çalışan bir başka kişi için zamanın akışı aynı değildir. İşe geç kalmış bir insan ya da sınavdaki öğrenciye göre, zaman çok hızlı bir şekilde geçmekte fakat aylak aylak gezen insana göre ise, zaman bir türlü geçmemektedir. Kişiden kişiye göre değişen bu zaman, öznel karakterli bir zamandır 3. Öznel Zaman, kişinin biyolojik saatidir. Bugünkü anlayışta bilim, biyolojik öznel saate îtibar etmiyor. Bugün için bilimde asıl zaman nesnel olan zamandır. Çünkü, Nesnel Zaman, herkes için değişmeyen bir başvuruyu (referansı), yâni dayanak noktasını meydana getirdiği için, buna göre tanımlanan ya da konumlanan olayların doğruluğu veyâ yanlışlığı herkes için aynı kalan bir mânayı ifâde etmektedir. ξ Referans, İngilizce reference kelimesinden geliyor. Reference kelimesi başvuru, kaynak, danışma demektir. 3 Temiz, M., Alındığı İnternet Elektronik Adresi, ZAMAN%20VE%20TAYYİMEKÂN.doc YA DA YA DA En Son Erişim Târihi: Aslında günümüzde asıl tartışılan konulardan bir tânesi, öznel ve nesnel, subjektif ve objektif, kavramların bizzat tanımlarının gerçekliğe ne derece uyup-uymadığı üzerine yapılmaktadır. Bu da günümüz biliminin gerçekliğini tartışmaya açmaktadır. Bu tartışma ayrı bir makale konusudur.

4 4 Benzer bir durum harekete ilişkin hız konusunda da vardır. Bütün hızlar, biri hâriç, izâfîdir. Meselâ, yüz kilometre hızla yol alan bir otomobilin hızı, yere göre izafîdir. Yâni, İstanbul dan yüz kilometre hızla yola çıkan bir vâsıta, bir saat sonra, harekete geçtiği şehir içindeki bir başlangıç noktasına göre yüz kilometre uzağa varır. Yinelemek gerekirse burada başvuru noktası olarak, başka bir ifâdeyle, başlangıç noktası olarak, şehir içinde vâsıtanın harekete başladığı bir nokta alınmıştır. Hız bu noktaya göredir. Ama aslında, İstanbul vilâyeti sâbit değildir. O da Dünyâ ile birlikte Güneş'in etrâfında hareket etmektedir. Güneşi sâbit zannetmemeli... O da Samanyolu'na göre hareket hâlindedir. Bu örneklere bakılırsa, hareket için, mutlak sâbit olan bir şey (başlangıç noktası) bulmak mümkün gibi gözükmemektedir. Başka bir örnekle meseleye biraz daha açıklık getirelim: Kara üzerindeki bir başlangıç noktasına göre 90 km/h (km/h kilometre/saat) hızla yol alan bir gemide, bisiklete binen bir çocuk, gemi üzerinde geminin gidiş yönünde kara üzerindeki aynı başlangıç noktasına göre 10 km/h hız ile bisikletini sürmüş olsun. Kara üzerindeki başlangıç noktasına göre, geminin gidiş doğrultusunda ilerleyen bisikletli çocuğun hızı, 100 km/h olur. Bunun 90 km/h i, geminin kara üzerindeki bir başlangıç noktasına göre olan hızından, 10 km/h i ise, çocuğun hızından ileri gelir. Bu çocuk, 10 km/h hız ile bisikletini geminin gidiş doğrultusuna ters yönde sürse, o zaman, kara üzerindeki bu başlangıç noktasına göre çocuğun hesaplanan hızının 80 km/h olacağı açıktır. Çocuğun hızı, Güneş ya da Samanyolu Galaksisi üzerindeki sâbit bir noktaya göre hesaplânsa, her bir başvuru noktası için bu sefer daha başka değerlerle karşılaşırız. Acabâ, bütün hız ve hareketler için başlangıç noktası olarak seçilebilecek ve bir başka başvuru noktasına ihtiyaç duymayan mutlak, özgür ve değişmez bir başvuru noktası var mıdır? Vardır: Işık hızı... Işık hızı Işık hızı, mutlak bir referans (başvuru - kıyas noktası) değeridir. Onun hızı, her doğrultuda sâbittir, kendi kaynağının hızına bağlı değildir. Meselâ, hızı km/s (kilometre/sâniye) olan bir uzay gemisi düşünelim. Bu uzay gemisi üzerinde bulunan bir ışık kaynağından, geminin hareket doğrultusunda km/s ile yayılan (ayrılan) bir ışık düşünelim. Işığın gemi üzerinden ayrıldığı yerdeki kaynağına göre bu ışığın hızının, ilk bakışta km/s olacağı akla gelebilir. Bu sonucun, km/s sinin geminin hızından ve km/s sinin hareket doğrultusunda ilerleyen ışığın hızından ileri geldiği düşüncesine dayanılarak elde edilmiş olduğu açıktır. Yâni, zannedilir ki, bu hızın km/s si geminin hızından, geri kalan km/s si ışığın bizzat kendi hızından ileri gelir. Ama gerçekte durum böyle değildir km/s lik bir hızla harekette bulunan gemi üzerindeki kaynaktan hareket doğrultusunda ayrılan ışığın hızı, gene km/s dir.

5 5 Hızı km/s olan geminin üzerinde bulunan sâbit ışık kaynağından, geminin hareket doğrultusuna ters doğrultuda km/h lik hız ile ayrılan ışığın seçilen sâbit kaynağa göre hızının ise, ilk bakışta km/s olacağı da akla gelebilir. Bu sonuç, geminin ters doğrultuda km/s hız ile gitmesinden dolayı, ışığın km/s olan hızından geminin bu km/s olan hızının çıkarılmasıyla elde edileceği düşüncesinden ileri gelmektedir. Yâni zannedilir ki, ışığın hızını bulmak için, km/s olan ışık hızı ile km/s olan geminin hızı ters yönlü oldukları için bunların farkı alınacaktır. Ama bu durum da ışığın gerçek tabiatına uygun değildir. Işığın hızı, gemi ile ışığın aynı doğrultuda fakat ters yöndeki hareketleri durumunda da yine km/s dir. Çünkü, ışığın hızı kendi kaynağının hızından bağımsızdır. Bu özellik, maddî âlemde sâdece ışığa mahsustur. Dolayısıyla evrende bulunan her bir maddenin hareketi için mutlak referans (başvuru) noktası olarak sâdece ışık alınabilir. Başka bir ifâdeyle söylemek gerekirse ışık hızı özgürdür. Evrende bunun dışındaki hareketler, hep birbirlerine göre izâfî olan hareketlerdir. Evren deki her bir cisim için, ışık dışında, seçilen başvuru noktası kadar farklı hız sonuçlarıyla karşılaşılır. Yâni, Evren deki her bir cismin hızı, diğer bir cismin hızına bağlı olup özgür değildir. Evrendeki bütün cisimlerin her biri için özel ve özgür hızın elde edilmesi, ancak ışık hızı referans (başvuru) noktası seçilirse elde edilebilir Sibernetik biliminin daha basit bir merhâlesi olan otomatik kontrolden de bir örnek alabiliriz 4. Bunun en basiti, evlerimizin sıcaklığını sâbit bir değerde (sâbit bir referans değerinde-sâbit bir başvuru noktasında) tutan ısıtma sistemidir. Bu gün çoğu evlerin her birinde Isıtma Kontrol Sistemi bulunur. Bürölör, Kontrol Ünitesi, Tahrik Ünitesi, Motor Eleman, Yakıt Vanası, bu sistemin belli kısımlarını meydana getirir. Isıtmada oda sıcaklığını, diyelim ki, sâbit kıyaslama (referans) değeri olarak 20 dereceye ayarladık... Kullanıcı tarafından ayarlanan bu değere Ayar Noktası veyâ İngilizce den Türkçe'leşmiş gibi kullanılan Set Point denmektedir. Sistem, Oda sıcaklığı 20 dereceyi aşar aşmaz, hemen bürölörün Yakıt Vanası nı yeteri kadar kısmak için, Kontrol Ünitesi tarafından Tahrik Ünitesi ne bir işâret gönderilir, Motor Eleman ı ile Yakıt Vanası kısılır, ardından Bürölör e gelen yakıt azalır; dolayısı ile odanın sıcaklığı çok geçmeden 20 dereceye düşer. Odada sıcaklık düşmeye devam ederse sıcaklık, ayar noktası olan 20 derecenin altına geçer. Böyle bir durumda Tahrik Ünitesi ne gönderilen ters yöndeki başka bir işâretle, Motor Eleman ı, Bürölör ün Yakıt Vanası nı biraz daha açacak yönde etki eder ki, bu da tekrar oda sıcaklığının Ayar Noktası na çıkmasına sebep olur. Burada görülmektedir ki otomatik ısıtma sistemi, bu tür çalışmasıyla sıcaklığı dâima Ayar Noktası nda tutmaya çalışmaktadır. Bunun başka türlü bir ifâdesi, kontrol sisteminin, elde ettiği ısı sonuçlarını ayar noktası ile, örneğimizde 20 derece ile, karşılaştırarak istenileni elde etmesidir. Daha açıkçası, örnekte bahsedildiği gibi, sıcaklık kontrolünün yapılması için, Kıyas Noktası- Ayar Noktası (Ayar Değeri)-Set Point adı verilen ve kullanıcı tarafından istenilen sıcaklığa ayarlanan bir sıcaklık başvuru (referans) noktasına ihtiyaç görülmektedir. Odanın az ya da çok sıcak olması, istenilen dereceye ayarlanan Ayar Değeri ne göre değerlendirilebilmektedir 5. 4 Temiz, M., Otomatik Kontrol, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli, Temiz, M., Otomatik Kontrol, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli, 1996.

6 6 Ayar Değeri olmayan bir ısıtma sistemi, ne kadar fayda sağlayabilir? O zaman binâdaki her insan kendi öznel (subjektif) isteğine göre bir sıcaklık isteyebilecek, bu isteklerden birisi söz gelişi (bilfarz) gerçekleştiğinde-ki her bir insanın isteği göz önüne alındığında bu pratik bir çözüm değildir-sonuçta binâdaki bâzı insanlar üşüyebilecek, bâzı insanlar belki de sıcaktan terleyeceklerdir. Hele insanlardan bâzılarının aşırı taleplerinin gerçekleşmesi hallerinde, insanların belki bir kısmı donacak, bir kısmının ise yağları eriyebilecektir(!). Hâlbuki insanların refâh ve mutlulukları için aşırı değerlerden uzak olan orta bir değerin genelleştirilmesi akla en uygun olanı değil midir? Diğer bir örnek daha: Yüce Allah (CC), Ayar Değeri için insanın vücût sıcaklık değerini (referansını) 36,5 o olarak bizzat kendisi tâyin etmiştir. Yâni, vücûdumuzun Ayar Değeri başlangıçta Yaratıcı tarafından sâbit olarak seçilmiştir. Eğer, vücûdumuzun sıcaklığı Ayar Değeri ne göre biraz düşecek olsa, her an ölçüm yapan beyin tarafından hemen ilgili salgı bezine (insülin salgı bezine), tıpkı yukarıda bahsedilen ısıtma sisteminde olduğu gibi, bir işâret gönderilerek kandaki şekeri yakan insülin öz suyu nun artırılması sağlanır, dolayısı ile biraz daha fazla yanan glikoz vücut sıcaklığını 36,5 o ye yükseltir. Vücut sıcaklığının biraz artması hâlinde ise, salgı bezine beyin tarafından gönderilen ters yönlü bir işâret, şekeri yakan öz suyun azalmasını ve bu sebeple, sıcaklığın 36,5 o ye geri düşmesini temin eder. Sonuçta vücut sıcaklığı, 36,5 o den aşağı ya da yukarı ayrılamaz. Top oynayan bir oyuncunun fazla enerjiye ihtiyacı olduğu için, vücûdunda daha fazla yanan glikoz şekeri vücûdun sıcaklığını artırır. Bu vücut sıcaklığının 36,5 o yi geçmesi demektir. Bu durum ise, sağlığı tehdit eder. İşte o zaman, devamlı ölçümlerle durumu izleyen beyin, hemen ter bezlerine emir verir, bu sefer de terlemeyi gerçekleştirir. Ter, buharlaşmak için ortaya çıkan bu fazla sıcaklığı kullanır. Terleme işlemi sıcaklığın 36,5 o ye inmesine kadar sürdürülür. Kontrol sisteminin hassâsiyeti dolayısı ile, vücut sıcaklığı 36,5 o den hiç ayrılmaz. Dikkat edilirse, insan vücûdunda da yine 36,5 o olarak karşılaştırılacak bir Başvuru (Referans) Noktası (Değeri) mevcut bulunuyor. Vücûdun ısınmaması veyâ soğumaması için beyin kontrol sistemi, sık aralıklarla devamlı olarak vücut sıcaklık ölçümleri yapıp bunları 36,5 o deki bavuru değeri ile karşılaştırmak sûretiyle vücûdumuzun sıcaklığını belli bir değerde tutmaktadır. Eğer insan vücûdunda böyle sâbit bir sıcaklık düzeni olmasa, o vücûdun sâhibi, yukarıda bahsedilen ayarsız ve düzensiz ısıtma sisteminde olduğu gibi, her an değişik sıcaklıklar karşısında, nelerle karşılaşır bir düşününüz!.. Sağlığın istikrarı kalır mı o zaman? Bâzen enfeksiyon hastalıkları, sıcaklığın başvuru (referans) noktasından aşağı ya da yukarı çıkmasına sebep olmaktadır. Başka bir ifâdeyle bu, vücutta ateş yükselmesi ya da bâzı hastalıklarda olduğu gibi, ateşin 36,5 o nin altına düşmesi şeklinde kendini gösterir. O zaman beyin yetersiz kalır, gönderdiği düzeltme işâretleriyle bu anormal durumu ortadan kaldıramaz. Bu anormallik, böyle durumlarda dışarıdan vücûda yapılan ilâç müdâhalesi ile kontrol sisteminin düzeltilmesini zorunlu kılar. Buna da tedâvi olmak diyoruz.

7 7 Demek ki, evrendeki maddî her bir sistemdeki denge ve düzenin korunmasında başvuru değerlerine (noktalarına), olmazsa olmaz derecede, ihtiyaç vardır. İnsanlığın Öznel Âlemindeki Birliğin Başvuru Değeri Yukarıda sözü edilen gerek ısıtma sistemi ve gerekse insan vücûdu örneklerinde görüldüğü gibi, evrende bulunan ve Sibernetik Bilimi nin temelini meydana getiren bütün bu kontrol ve denge sistemlerinin kurulması, Kontrol Teorisi nde, Negative Feadback- Negatif Geribesleme kânunu ile gerçekleşmektedir 6. Kur an daki âyetlerden esinlenerek Mizan (denge, ölçü) adı altında bu teorileri ilk ortaya atan Ön Rönesans Dönemi bilim atalarımızdır 7. Sonuç olarak, fen bilimlerinde olduğu gibi, sosyal olan insan toplulukları arasında birlik ve berâberliğin sağlanmasındaki ahlâkî kavramlar için de bir referans ya da Ayar (Başvuru) Değeri nin seçilmesinin zorunluluğu açık olarak görülmektedir. Bir isim vermek gerekirse buna İnsanlığın Öznel Âlemindeki Birliğin Başvuru Değeri demek uygun olur. Benlik ve İnsanlığın Ayar (Başvuru) Değeri Yukarıdaki açıklamaların ışığında maddenin özgür referansını ışığın meydana getirdiği görülüyor. Şimdi asıl konuya, "Acabâ iyi ve kötünün, yâni kısacası, değer yargılarımıza ilişkin mâna âlemimizin bir referansı ya da Başvuru Değeri yok mudur?" sorusunu sorarak girebiliriz. İnsanlığın her bir ferdinin madde ve mânadan medyana geldiği gerçeği karşısında bu soruyu, bilimdeki gelişmelere ve bulunan sonuçlara bakarak insanın mantığı sormak zorundadır. Ayrıca, Evren in maddî yapısını inceleyen bilim adamlarının, Benzeşim (Simetri) prensibi gereğince, maddî Ayar (Başvuru) Değeri ne karşı mânevî evrenlerde de bunun benzerinin olabileceğini düşünmeleri mümkündür. Daha açıkçası, insanlar için de bir Ayar (Başvuru) Değeri nin gerekliliği vardır ki onların özgür irâdeleri birbirlerine bağımlı olmasın. Ayrıca, herkese göre bir iyilik, herkese göre bir kötülük söz konusu olursa, Ayar (Başvuru) Değeri nin olmaması durumunda her şey curcunaya dönmez mi? Mâna değerlerinin her birinin de birer referans gerekliliği yok mudur? Eğer yoksa, en azından dünyâdaki insan sayısınca var olan her öznel (subjektif) görüşün bir iyilik-kötülük tanımı olmayacak mı? Olacağı açık olduğuna göre, ortak bir Ayar (Başvuru) Değeri ne uyulmazsa, Dünyâ üzerinde birlik, dirlik ve düzen nasıl sağlanacaktır? Bilim târihinde Denge Sistemlerini ilk defâ inceleyen Bilim Adamı El Cezerî (d. 1136, Cizre - ö. 1233, Cizre), tam adıyla Ebû l İz İbni İsmail İbni Rezzaz El Cezerî dir (Abū al-'iz Ibn Ismā'īl ibn al-razāz al- Jazarī). El Cezerî, İslâm ın altın çağında (Ön Rönesans Dönemi nde) Robotik biliminin babası olarak kabul edilen sibernetik üzerine çalışmalar yapan ilk M üslüman Türk Bilim Adamı ve mühendisidir. 6 Temiz, M., Otomatik Kontrol, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli, Er-Rahman Sûresi, âyet 7: Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. 7 Temiz, M., Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, nde%20fizik%20ve%20fen%20bilimleri. pdf YA DA nde%20fizik%20ve%20fen%20bilimleri. doc YA DA NDE%20%20FİZİK% 20VE%20FEN%20BİLİMLERİ.doc YA DA NDE%20%20FİZİK% 20VE%20FEN%20BİLİMLERİ%20(PDF).pdf, En Son Erişim Târihi:

8 8 Öznel (subjektif) görüşlerle bilimin olamayacağı, şimdilik, nasıl açık bir gerçekse, kişilere göre değişen sayısız iyilik ve kötülük tanımlarının her birinin de gerçek değer yargıları olarak kabul edilemeyeceği açık bir gerçektir. Allâhü Teâlâ Kur an da her şeyi, beden ruh, kadın - erkek, Dünyâ - Âhiret, elektron - pozitron, tek eşeyli, çift - eşeyli, maddî mânevî, günah sevap, nesnel öznel, madde -. anti madde, Evren - Anti Evren gibi, her şeyi çift yarattığını bildiriyor. Bu kapsamda evrendeki her bir nesnel değerin yalnız bir adet olan, Maddî Başvuru ya (Işığa) karşı, âyetlerde Çift Yaratma İlâhî İrâdesi nden esinlenerek bir de her öznel değer için de denge ve düzenin korunmasında gerekli olan bir Mânevî Başvuru nun da zorunlu olması gerektiği de açıktır. Sonuç olarak, madde âlemi için bilimsel bir şekilde Işık olarak ortaya konan mutlak referans gibi, mâna âlemi için de herkesin mutlak Kıyas Değeri ne, bir referansa (değer yargılar referansına), dayanması bir zorunluluk arz etmektedir. Bir cihaz ya da makineyi yapan bir mühendis, bunun için gerekli referans değerlerini yanında verdiği kataloğunda belirtmek zorunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, kataloğuna aykırı davranışlar, makinenin bozulmasına, ârıza yapmasına sebep oluyor. Bu Dünyâ da insanoğlu akıllara durgunluk verecek mükemmelliyette ilâhî kudret eliyle tasarlanmış (dizayn edilmiş) bir makine değil midir? Sırf hücrelerdeki her biri bir enerji santralinden ya da bir petrol rafinerisinden daha karmaşık (kompleks) olan mitokondrileri 8 incelemeye kalksanız aklınız durur. Allah ın (CC), Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim. Size nîmetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm ı seçtim 9. âyetine bakılırsa, insanoğlunun, hattâ, âlemlerin kataloğu, Kur'an Kerim olmaktadır µ. Diğer taraftan, insanların sayısız farklı davranışlara sâhip oldukları da birer gerçektir. Bu davranışların her birinin belli sınırlar arasında olması gerektiği de bilimsel bir gerçek olarak ortadadır. İnsanların her birinin değişmeyen bir başvuru noktasına ihtiyacı olmalıdır ki, insan mânevî varlığı ve vücûdu da bir kararsızlığa uğramasın!.. İşte yeryüzündeki her bir insan için İlâhî Değer Yargıları referansları da, yaşayış ve davranışları ile Kur an ın uygulanışını bize gösteren, Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz ve onun sünnetleridir. Atmaca G., Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Rahman Sûresi, âyet 17: O, iki doğunun ve iki batının Rab bidir. Rad Sûresi, âyet 3, Zâriyat Sûresi, âyet 49, Yâsin Sûresi, âyet Mayda, A., Anneden Geçen Enerji Santralleri: Mitokondriler, Sızıntı, Haziran 2002 Yıl :24 Sayı :281. Alındığı internet elektronik adresi, En son Erişim târihi: Mâide Süresi, âyet 3. µ İlim adamının özelliği, körü körüne kabullerle barışık olmamasıdır. İlim adamı, olay ve değer yargılarına belgeler ışığında, sebep-sonuç ve ibret açısından, îtikâdî sınırlar içinde kalarak, açıklamalar getirip kafa ve kalbini rahatlatmaya çalışır, ilme dayalı her türlü açıklamalara her zaman açık olur.

9 9 Aşırılıklardan uzak anlamında Orta yol mânalarına sâhip olan her bir sünnet, Kur'an'daki tâlimatların uygulama örnekleridir. Bütün bu sünnetler, mâna âlemi için iyilik ve kötülüklerin kıyaslandığı değer yargılarını meydana getirmektedir. Bu sûretle, bütün insanların benliklerindeki (öznelliklerindeki-enfüslerindeki) birlik, sağlanmış olarak, ortaya çıkar. Herkes, davranışlarını bu değer yargılarına, Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz in sünnetlerine, göre ayarlayarak benliklerindeki birliğe kavuşmanın ve Ulu Peygamber'de fenâ-yok olmanın gayreti içinde olur, nitekim olmaktadır da... Sonuç Allah'ın ilk yarattığı, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz in nûrudur. Bâzı hadisler, âlemlerin de O nun nûrundan yaratıldığını bildiriyor. Bu bilgi de değerlendirildiğinde Peygamber (SAV) Efendimiz in bütün madde mânanın referansı olduğunu anlıyoruz 10. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz de fenâ olmanın ölçüsü oranında, insanlar ve toplumlar, mâddî ve mânevî istikrara kavuşarak, iki cihanda mutluluğu yakalamış olurlar. Peygamberler, ilâhî değer yargılarını yaşantılarıyla insanlara öğreten örnek ve önder insanlardır. Onların davranışları, değer yargılarının ayar noktalarını (set pointlerini) oluşturmaktadır. İnsanlar iki cihan mutluluğuna yaşantılarında bu ayar noktalarına ulaştıkları oranda kavuşurlar. Âdem (AS) dan beri gelmiş olan bütün dinler gelişe gelişe İslâm da son bulmuştur. İslâm, dinlerin son şekli (sürümü - versiyonu), Kur'an ise İslâm Dini nin ilâhî kataloğudur. Eski modeller geçerliliklerini kaybettikleri için, hep son sürüm ve katalogları aramak bir akıllılık işidir. Asrımız bilimi, vahiy yoluyla peygamberlere kazandırılan bu örnek davranışların, insanlığı maddî ve mânevî olarak yokluğa doğru sürükleyen davranışlara karşı koruduğu sonucuna henüz daha yeni yaklaşıyor. 10 Bir rivâyette Hz. Câbir anlatıyor:- Ey Allah'ın Resulü!.. Anam babam sana fedâ olsun, Allah'ın her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz, diye sordum. Şöyle buyurdu:- Ey Câbir!.. Her şeyden önce Allah'ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nûrudur. O nur, Allah'ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh, ne kalem, ne cennet, ne ateş / cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin ve ne de insan vardı? Allah mahlûkları yaratmak istediği vakit, bu nûru dört parçaya ayırdı. Birinci parçasından kalemi, ikinci parçasından Levhi (Levh-i Mahfuz), üçüncü parçasından Arş'ı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü: Birinci parçadan Hamele-i Arşı (Arşın taşıyıcılarını), ikinci parçadan Kürsi'yi, üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü: Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan cennet ve cehennemi yarattı. Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü: Birinci parçadan müminlerin basiret nûrunu / îman şuurunu, ikinci parçadan -mârifetullahtan ibâret olan- kalplerinin nûrunu, üçüncü parçadan tevhitten ibâret olan ünsiyet nûrunu (Lâ ilâhe illallah Muhammedur-Resûlüllah nûrunu) yarattı. (bk. Aclunî, I/ ).- Halk arasında hadis olarak bilinen rivâyetlerin, hadis olup olmadığını tahlil etmek üzere eserini kaleme alan Aclunî, bu hadis rivâyetini hiç eleştirmemesi -göz önünde bulundurulması gereken- önemli bir noktadır. Alındığı İnternet Elektronik Adresi, rivayeti_risalelerde _hadis_olarak_ele_alinmaktadir_ancak_bunun_hadis_olmadigi_iddia_edilmektedir_bu_konudaki_goruslerinizi_ rica_ederiz.html, En Son Erişim Târihi: AS kısaltması, Aleyhisselâm-Allah ın selâmı üzerine olsun. demektir.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

BAKIŞ AÇISI, ÎMAN VE DALGALAR. Herkesin bilgisi, birikimi ve anlayışı, bakış açısına göre şekillenir.

BAKIŞ AÇISI, ÎMAN VE DALGALAR. Herkesin bilgisi, birikimi ve anlayışı, bakış açısına göre şekillenir. 21.01.2013 Bir topluluk kendi durumlarını değiştirmedikçe, Allah (CC) onların durumlarını değiştirmez. Âyet Mü min Allah ın (CC) nûru ile bakar. Onun ferâsetinden sakınınız!.. Üstünlüğün Ölçüsü Herkesin

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kontrol Sistemleri Ödev-1 Ödevin Konusu Otomatik Kontrol Sistemlerinin Tarihi Gelişimi Dersi Veren

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz?

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Üniversitelerin, kültürel sermaye sinin en başında kuşkusuz bilimsel araştırmalar ve bilimsel yayınlar gelir. Kültürel sermaye ne denli yoğunlaşmış ve ne denli geniş bir alana

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır.

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. "Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" diyen Ziya Paşa nın sözleri ne kadar da manidardır. Bazı insanlar vardır ki, yapmadıkları halde yapmış gibi övünürler İmkânlar

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi? Organ Doku Birimi ve Bağış Organ Bağışı Başka Hayatlara Can Katmaktır Organ bağışı nedir? Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra

Detaylı

KAİNATTA DÜZENDEN DÜZENE

KAİNATTA DÜZENDEN DÜZENE KAİNATTA DÜZENDEN DÜZENE Çin de bir kelebek kanat çırparsa Teksas ta kasırga olabilir. Meşhur olan bu ifadeyi kaos kuramcıları ifade etmektedir. Bu söz ile, bir kelebeğin kanat hareketinin yüzlerce kilometre

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır.

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır. ASRIN ÜÇ HASTALIĞI *1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve özgürlüklere kapı açarak dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin seretan dediği bir kanser

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar...

Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar... Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar... Elektrik çarpmasının hayati tehlikesi var mıdır? Elektrik tellerinde duran kuşa neden elektrik çarpmaz? Bu yazımızda bu gibi sorulara farklı durumlarda bakarak yanıt

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

GPS Nedir? Nasıl Çalışır?

GPS Nedir? Nasıl Çalışır? GPS Nedir? Nasıl Çalışır? Atalarımız kaybolmamak için çok ekstrem ölçümler kullanmak zorunda kalmışlardır. Anıtlar dikerek yerler işaretlenmiş, zahmetli haritalar çizilmiş ve gökyüzündeki yıldızların yerlerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ DİN KÜLTÜRÜ. 1. Kader ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Merhaba arkadaşlar benim bir kardeşim oldu, adını Kader koyduk. Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler arasından bulmama yardımcı olur musun? A) Allah ın canlılara verdiği nimetlerdir. B) Kur

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Kâfirlere itaat etme ve Kuran-ı Kerim vasıtasıyla onlara karşı büyük cihat et. [1]

Kâfirlere itaat etme ve Kuran-ı Kerim vasıtasıyla onlara karşı büyük cihat et. [1] Bir itiraza göre: Ahmedi Müslümanlar cihadı reddediyorlarmış! Bir insanın bu kadar yalan söyleyebileceği insanı hayrete düşürür. Zira cihadı inkâr ettiğimizi söylemek apaçık bir yalandır. İnancımıza gelince,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 2 Düşünen ve Hisseden Varlık İnsan Birinci Kısım: Ġrrasyonel Ġnsan Geçen Hafta GEÇEN HAFTA Çevresel Faktörler BU HAFTA İrrasyonel İnsan Beyin

Detaylı