Dârâ K rm z toprak. "kifliye ait mekân"lar n yarat c s : Mimarl a psikolog, tasar mc, imalatç, organizatör ve ifl adam kimlikleriyle yaklaflan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dârâ K rm z toprak. "kifliye ait mekân"lar n yarat c s : Mimarl a psikolog, tasar mc, imalatç, organizatör ve ifl adam kimlikleriyle yaklaflan"

Transkript

1 Page 160 "kifliye ait mekân"lar n yarat c s : Dârâ K rm z toprak Mimarl a psikolog, tasar mc, imalatç, organizatör ve ifl adam kimlikleriyle yaklaflan Dârâ K rm z toprak dekorasyon dünyas ile ilgili görüfllerini, yaflam felsefesi ve vizyonunu Ece fietvan ile paylafl yor. 160 Dârâ Bey, isterseniz ilk olarak sizi tan yal m. K saca bugüne nas l ulaflt n z anlat r m s n z? lk gerçeklefltirdi iniz projeler, çal flma ilkeleriniz hakk nda bilgi verebilir misiniz? 1962 Ankara do umlu, 1982.T.Ü Mimarl k Fakültesi mezunuyum. Sosyal çalkant larla dolu y llarda okul an lar m n pek parlak oldu unu söyleyemeyece im. Benim jenerasyonumun iyi hat rlayaca gibi o zamanlar d fl dünya ile kopuk içine dönük bir Türkiye vard. So uk savafl n durulmas ve Türkiye nin d fla aç l m ile tüm meslek sahipleri uluslararas ölçeklere aç ld. flte bu dönemde ben de alm fl oldu um e itimi renklendirmek, gelifltirmek, yar flt rmak olana buldum ve özgürce kullanmaya bafllad m. Okul arkadafllar mdan oluflan bir grubu yönlendirerek imar mevzuat kapsam nda Sultanahmet tarihi dokusu içindeki evlerin röleve projelerinin haz rlanmas, yanan Ç ra an Saray n n y k nt lar ndan ve arflivlerden projelerinin elde edilmesi, çeflitli evlerin bahçe tanzimi ve servis alanlar n n düzenlenmesi ilk denemelerimdi.

2 Page 161 Fark ettim ki çal fl rken demokratik bir haz rl k devresinde son derece otoriter bir karar mercii gerekiyor; tabii ki kolektif ama sorumluluklarda bireysel, mutlak yarat c ayr ca fonksiyonel, kesinlikle kaliteli ve kal c, ancak bütçe dahilinde, hayranl k uyand ran ama tepeden bakmayan, samimi ve özgür, asla taklit de il, emanetin sorumlulu unu önemseyen ama risk alan, yenilikler deneyen bir hizmet süreci oluflturulmal. Son tahlilde mimarl a psikolog, tasar mc, imalatç, organizatör, ifl adam kimliklerimle bakt m. Birinin eksikli inin tüm emeklerinizin performans n olumsuz etkiledi ini gördüm. Bu parametreler projenin kullan c taleplerine uygun, ça dafl ve "güzel" do ru seçilmifl malzemeler ve kadrolarla tam zaman nda bitmesi anlam na gelir ki ben buna mimarl k diyorum. Tasar m ndan, anahtar teslimine dek kendi oluflturdu umuz kadrolarla, do ru tasarlad m z, müflteriye ve imalatç ya her detay n aktard m z, her dönemde kalite kontrol sistemini gelifltirdi imiz, sürprizlere kapal bir uygulama sürecini ismimizin slogan yapt k. Bu mesleki felsefenin oluflumunda ilk ifllerim olan Sn. Emel-Fuat Bezmen evi, Sn. Gönenç-Önder Bilginer evi, Sn. Ayla Arsay evi, Sn. Mimar Claude Reynauld ile çal flmalar m bende müthifl güçlü izler b rakt. Çok 161

3 Page 162 genç ve tecrübesiz olmama ra men özenle oluflturduklar tüm emanetlerini bana güvenerek teslim etmelerine ne kadar flükranlar m arz etsem az. sanlarla çal fl nca olay çözmek ve do ru projeler yaratmak daha kolay oluyor." Sonuçta müflterilerimin hepsi dostlar m oldu... Peki bir mekânda çal flmaya bafllamadan önce tasar m aflamas nda sizi neler yönlendiriyor? Örne in müflterinizin katk s ne kadar oluyor projelerinize? Çal flmalar mda her zaman müflterilerimin bilgi ve birikimlerine öncelik verdim. Onlar n bak fl aç lar n hiçe sayarak yeni bir tarz yaratmaya çal flmad m. Proje verilerini olufltururken, kullan c n n bize bafl vurdu u ana kadarki e itimi, hobileri, sosyal statüsü, zevkleri ve gelifltirdi i yaflam biçimi, öncelikli hedefimiz oldu. Genelde zaten insanlar n ilk evlerini yapm yorum. lk evler daha dar imkanlarla ve hayat mücadeleleriyle kuruluyor. Ancak belirli bir mali güce ve sosyal yap ya ulaflt n zda yaflam ve çal flma alan konusunda bilinçlefliyorsunuz. Bilinçli dönem de beraberinde uzmana olan ihtiyac do uruyor. Bana göre iyi bir mimar, proje olufltururken kullan c n n standard n ve birikimini gözetmek zorunda. Aksi halde yap lan çal flmalar e reti durmaya bafllar. Projelerimde özellikle müflterilerimin altyap s n dikkate alarak sistem kurmaya çal fl r m. Kifliye özel oluflturulan çal flmalarsa farkl konseptlerin bafllang ç noktas n oluflturur. Her biri baflka bir hikâye, baflka bir senaryo... Bu da mesle e ayr bir tat, ayr bir zenginlik katar. Kendinizi de gelifltirme imkan buluyorsunuz. Kimi müflterilerinizden ça dafl resim ve heykellerle ilgili deneyimler elde ederken, kimi müflterilerinizden de müzik kültürüne dair tecrübeler ediniyorsunuz. Onlar projenin içine katman z en büyük avantaj n z oluyor. Bana göre proje sürecinde mal sahibi uygulaman n en önemli parças. " yi bir mal sahibi olmadan iyi bir mimarl ktan söz edilemez. Bu bilince sahip in- Tasar mlar n z yönlendiren temel bir felsefeniz var m? Tasar mlar m yönlendiren temel felsefem fonksiyonlar n uyumudur. Bir mimar n görevi budur. Sa l kl çal flmayan bir vücudun çok güzel olmas, iyi giydirilmesi, gösterifli, zenginli i hiçbir ifle yaramaz. Geçici heves ve hayranl klara mahzar olmak de il uzun y llar hizmet eden, insan n içinde rahatl ve konforu buldu u, iyi hissetti i mekânlar tasarl yorum. 162 Projeleriniz ve dekorasyonlar n zdaki en belirgin unsurlar nelerdir? Dârâ K rm z toprak n imzas diyebilece imiz fleyler? Tüm projelerimi çözülmesi gereken farkl problemler gibi görüyorum. Farkl veriler farkl çözümler demektir. Dolay s yla beni tarifleyen bir stilden ziyade üsluptan söz edilebilir. Kendi egomdan tamam yla s yr l p kullan c n n dilini ve yaratmak istedi i etkiyi düflünüp onu tarifleyecek bir yap y oluflturuyorum. Bu aflamada alm fl oldu um e itim ve tecrübelerimi bu yolculukta rehber ediyor ve kullan c ya ait bir elbiseyi, kurguyu gelifltiriyorum. Ziyaretçi kimle muhatap oldu unu görüyor, hissediyor, bu yaflanm fll a hürmet ediyor. Tabii ki yepyeni bir anlay flla ortaya ç kan bir firma, tercihleri konusunda karars z, yolun bafl ndaki bir genç evi ya da heykelsi yap s yla bulundu u yeri tan mlayacak bir simge bina tasar m nda da kenar na köflesine kondurdu um bir "k rm z " nokta daima vard r. Tüm ifllerimde iflçiliklerdeki titizlik, bitifl detaylar, hijyenik ortam hemen dikkati çeker ki uygulamalar da yürütmek srar m n ödülüdür. Müflterime ait bir mekan, Dârâ K rm z toprak usulü denilebilir!

4 Page 163 Malzeme tercihleriniz neler? Belli bir renk paletiniz var m? Tasar mlar n zda özellikle yer verdi iniz anahtar renkler var m? Tamam yla kal c ve do al malzemeler kullanmaya özen gösteriyorum. Elinizdeki emanet uzun y llar hizmet edecek bir organizasyon. Gelip geçici heves ve denenmemifl yap malzemeleri hem yap n n ömrü ile hem de kullan c ya verdi i huzursuzlukla sorunlar yarat yor. Ne kadar özen gösterirseniz gösterin eski suratl, dökük, temel fonksiyonlardan ödün vermifl bir yap ya asla tahammül edemem. Benim anahtar rengim beyazd r. Onunla oluflturulan fon her rengin sahnesi oluverir. Projenin flakalara aç k olufluna göre nefleliden ciddiye her renk ve kombinler bu do al altyap y taçland r r. Günümüzde gittikçe daha çok insan sanat eserleri toplamaya, koleksiyonculuk yapmaya bafllad. Bu Türkiye nin kültür ve sanat düzeyi aç s ndan çok sevindirici bir etken tabi ki. Bunu göz önüne al rsak, dekorasyon ile antikalar ve sanat eserleri nas l buluflturulmal? Ben hangi stilde olursa olsun steril mekânlar, içinden enerjinin geçti i tarifli kar fl k olmayan yap lar seviyorum. Ayn mant kla kullan c n n biriktirdikleri de benim tasar m m besleyen birincil unsurdur. Ancak yaflanm fll k ad alt nda yaflam n içine dahil olmas ndansa onlara verdi imiz de eri hissettiren biçimde sergilenmesi, izleyene uygun fl k koflullar nda ruhani bir atmosfer yaratmas, hatta evin gerçek sahipleriymifl hissini vermesini önemsiyorum. Antikalar mimarinin içerisinde yarat lan bir mekânda, özel yuvalar nda görmek istiyorum. Baz evlerde son derece amatörce hayata kat flt rarak hem anlam n yitiriyorlar hem de kaliteleri tart fl l r hale geliyor. Onlar sizin için özelse özel ilgiyi hak ediyorlar demektir. Dârâ Bey, Atatürk Havaliman ndaki CIP salonunu Dolmabahçe Saray n referans alarak dekore ettiniz; saray avizeleri ve mobilyalar n kullanarak bir anlamda Do u ile Bat y birlefltirdiniz. Kendi kültürümüzü dekorasyonlar m za daha çok katmal de il miyiz? Buna yönelik baflka projeleriniz var m? Ben bu co rafyadaki varl m za yaklafl k 2000 senelik bir antoloji ile bak yorum. Türkiye yi 1923 te kurulan kimlik 163

5 Page 164 bunal ml genç bir cumhuriyet de il tüm Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin mirasç s bir imparatorlu un devam gibi görüyorum. Bu politik olarak da, sosyal ve kültürel olarak da, co rafi olarak da, örf adet, gelecek, mutfak, müzik ve folklorik olarak da böyle. Hem de öyle güçlü ki hiçbir kompleks duymadan gururla sahip ç kmam z gereken,bizi tekdüzelikten kurtaracak çok renkli bir miras. Ben kendi ad ma kariyerimi de, gelece imi de, yaflam gustomu da bu flansl geçmiflin üzerine kurdum ve beni zenginlefltirdi ine, dünyan n karfl s nda dik tuttu una inan yorum. C.I.P özeline gelince ayn duygularla oluflturdu umuz, T.A.V n CEO su Sn. Sani fiener, THY genel müdürü Sn. Temel Kotil in ve bu iki dev organizasyonun en üst düzey kat l mc lar yla ihtiyaç program n kurgulad m z, kültürler aras bir kavfla tuttu umuz ve bu ülkenin geçmiflini de hat rlatt m z bir projeyi hayata geçirdik. Bu vurguyu iktidarla özdefllefltirip h nc n bizden ç karan bir tutumla da karfl laflmad k de il. Yerel kültürlerin ve evrensel bak fl aç s n n müthifl sentezini hemen her projemde kullan yorum. En son tasarlad m Bodrum Ruby Homes projemizde de aç kça görüldü ü gibi son derece modern ama bir o kadar Akdenizli, yerel tafl yla giydirilmifl bir dünyal. Bir binan n duruflu, plastik etkisi, kullan lan malzemesi hangi co rafyada oldu unu hissettirmeli. Aksi halde her derde deva, hangi amaçla üretildi i belirsiz tip projeler oluflmaya bafll yor ki öncede de indi im gibi her problem farkl çözümler getirmeli. Dârâ Bey, dekorasyonda trendler ve modan n yeri ne olmal sizce? Modas geçmeyecek dekorasyon yap labilir mi? Trendler ve moda hayat n her alan nda bize yaflatt tat, koku, renk ve nefle anlam nda çok önemli hazlar. nsanlar yak nlaflt r yor, benzefltiriyor, sosyallefltiriyor. flte bu anda kendi özelini gelifltirmekte olan farkl l n ortaya koymaya çal flan bir çaban n da tam olarak düflman. Bu muhakemenin mimarla kullan c aras nda tam ve do ru olarak yap lmas sa l kl sonuçlara ulafl lmas nda önemli bir yol olur kana- 164 atindeyim. Altyap y olufltururken, kal c, her daim kabul ve sayg görmüfl kompozisyonlarla yola ç kmak, hareketli mobilya, aksesuar, hatta renkte günceli yakalamak do ru bir çözüm olabilir. Hem yenili in çekici, tahrik edici heyecan paylafl l r, hem de ifliklere kolayl kla imkan sa lan r hem de a r altyap de ifliklerinden maddi ve sab r anlam nda kullan c korunmufl olur. Moda olan n demode olma riski, kullan at mant yo un bir imalat ve maddi külfet getiren inflaat süreciyle dikkatli olarak bar flt r lmal, bu tehlikeli yak nlaflman n sonuçlar iyi de erlendirilmelidir. yi çözülmüfl bir mimari eserin asla demode olma tehlikesi yoktur. Dârâ Bey, önümüzdeki y llarda mimaride ve dekorasyonda ne gibi de ifliklikler veya geliflmeler ön görüyorsunuz? Sizin bu gelecekte kendinizi gördü ünüz yer neresi? Mimari ve dekorasyon toplamsal geliflmenin çerçevesinde nispeten daha a r dönüflümler geçirir. Do al yap s, fiziksel a rl böyle, çok da normal. Yaflama kültürleri dünden yar na de iflmez uzun dönemlere ba l d r. Elektronik ve biliflim sektörü ve multimedya gibi unsurlar mimari ve dekorasyonu çok pozitif ve konfora yönelik etkileyecek gibi görünüyor. Teknolojiyi yap lar n içine daha çok kataca z. Bina otomasyonlar ve kontrol sistemleri, geliflen ekran teknolojisi, ayd nlatma teknikleri tasar mc lar çok olumlu sonuçlara yönlendirecek. Geliflim yaflam boyunca aktif olan her insan n itici gücüdür. Ben sosyal sorumluluk anlam nda yapabileceklerimi önemsiyorum. Bir mimar n kiflisel gelifliminin toplumsal geliflmeye de rehber olabilecek kadar çok yönlü oldu unu gördüm. Bunu buluflturabilece im bir mecra beni gelecek için heyecanland r yor. Toplumsal hizmetin ön koflulu toplumsal örgütler maalesef. Bireysel sorumluluklar alabilece im toplumsal örgütlerde kendime yer bulabilirsem, bu üst kültür hizmetinin genifl kitlelere ulaflt rabilece i inanc n tafl yorum. Bu da her meslek sahibinin memleketine borcudur.

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

Pratik ve dayan kl acil konutlar

Pratik ve dayan kl acil konutlar YIL: 3 EYLÜL / ARALIK SAYI: 6 Pratik ve dayan kl acil konutlar Ataköy Konaklar Ataköy de dev bir proje olarak tasarlanan Ataköy Konaklar n n önemli bir bölümü tamamland. Özellikle mimari detaylar yla ve

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Yal t m zirvesinde güç birli i

Yal t m zirvesinde güç birli i YIL: 1 TEMMUZ / AÚUSTOS / EYLÜL SAYI: 2 ÇATI VE SU YALITIMI ISI YALITIMI DEKORASYON ASMA TAVAN S STEMLER LAM NE PANELLER GAZETE Yap sektörünün alanlar nda lider üç firmas Dow Chemical, Mardav ve Kalekim

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010

Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 Ekim/ Kasım/ Aralık 2010 116 Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor fl dünyas

Detaylı

SEÇMENLER N KENT BELED YE BA KANLARINDA ARADI N TEL KLER: N DE BELED YES ÖRNE

SEÇMENLER N KENT BELED YE BA KANLARINDA ARADI N TEL KLER: N DE BELED YES ÖRNE SEÇMENLER N KENT BELED YE BA KANLARINDA ARADI N TEL KLER: N DE BELED YES ÖRNE I Veysel EREN * Selim KILIÇ ** Mehmet ÖZEL *** ÖZ Kentler, tarih boyunca toplumun ve yönetim sisteminin temel parças olma özelli

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

+1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU

+1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU GAZETE TASARIM GÜNLER 2012 Yenili e giderken görsel bir kimlik olu turduk Kreatif Direktör Mark Porter, The Guardian da yapt de i ikli i anlatt : Yenili e giderken sadece gazete tasarlamad k, görsel kimlik

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

04 mekan: Dolmabahçe 06 küratör: Vas f Kortun 08 söylefli: Deborah Jones 12 yaflam rehberi: Sigmund Freud 14 sanat: Prof. Dr.

04 mekan: Dolmabahçe 06 küratör: Vas f Kortun 08 söylefli: Deborah Jones 12 yaflam rehberi: Sigmund Freud 14 sanat: Prof. Dr. Say :12 Ocak 2007 04 mekan: Dolmabahçe 06 küratör: Vas f Kortun 08 söylefli: Deborah Jones 12 yaflam rehberi: Sigmund Freud 14 sanat: Prof. Dr. Rahmi Aksungur 18 yaflam rehberi: sa l k 20 söylefli: Erdal

Detaylı

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi

Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi GAZETE TASARIM GÜNLER 2010 Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi +1T Gazete Tasar m Günleri nin aç konu mas n Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl yapt. 2 de Garcia: Bas l gazete

Detaylı