NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:"

Transkript

1 NST 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) 3 AKTS: 6 Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi. Seri çözümler. Sturm-Liouville teorisi. Dik polinomlar and özel fonksiyonlar. Laplace ve Fourier dönüşümleri. Kısmi diferansiyel denklemler. Değişkenlerin ayrıştırılması. Green fonksiyonu yöntemi. İntegral denklemlere giriş. Karmaşık sayılar. Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders Kitabı: E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Tenth Edition, Wiley, ISBN-13: NST 503 Nanobilim ve Nanoteknolojideki Gelişmeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Nanobilimin, nano teknolojinin ve bunların yüzey bilimi ile birleşiminin, günümüz enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak ve yeni enerji kaynaklarının ve sistemlerinin sağlanmasına yönelik dönüm noktası oluşturacak çözümler yaratarak sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulmasına çok ciddi katkılarda bulunma potansiyelleri vardır. Bu yüzden bu ders kapsamında aşağıda belirtilen konular ele alınacaktır. Ünite I: Kuantum Mekaniğine giriş, Schrodinger denklemi ve beklenen değer, Serbest, bir kutu içerisinde ve sonlu kuyu içerisindeki parçacık için Schrdinger denkleminin çözümleri, Potansiyel basamak ve dikdörtgen bariyer tarafından yansıtılma ve iletilme. Ünite II: Açısal momentum ve operatörleri, Eigen değerleri ve açısal momentum operatörlerinin Eigen fonksiyonları, spin, Pauli spin operatörleri ve özellikleri, hidrojen atomu, hallerin yoğunlukları, metallerin serbest electron teorisi. Ünite III: Nanoyapılarda kuantum sınırlaması ve taşınım, akım, rezervuarlar ve electron kanalları, nanoyapılar için iletkenlik formula, kuantize olmuş iletkenlik, hallerin localize yoğunluklar, bilistik taşınım, Coulomb blokajı, difüzyonla taşınım, Fock uzayı Ünite IV: İstatiksel mekanik, Mikrohaller ve entropi, entropinin istatiksel tanımı, karıştırma işleminin entropisi, Gibbs serbest enerjisi, Gibbs paradoksu, faz uzay yoğunluğu, ergodik hipotezi, Liouville teorisi, mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik topluluklar ve bağlantıları, dalgalanmalar, klasik istatistiksel systemler, Boltzman istatistiği ve kuantum istatistiksel sistemleri, Fermi-Dirac ve Bose_Einstein istatistiği ve uygulamaları. Ünite-V: Elektronik özellikler: Metallerin serbest electron teorisi, katıların bant teorisi, Bloch teorisi, Kroning-Penne modeli, metaller ve insülatörler, Yarıiletkenler: Sınıflandırılmaları, taşınım özellikleri, boyut ve boyutlandırma etkileri, bant yapıları, Brillouin bölgeleri, mobilite, dirençlilik, gevşeme zamanı, rekombinasyon merkezleri, Hall etkileri. Ünite-VI: Optik özellikler, fotoiletkenlik, optic absorpsiyon ve geçirgenlik, fotolüminesan, floresan, fosforesan, elektrolüminosan

2 Ünite-VII: Manyetik malzemeler: Temel manyetik olay; diamanyetizma, paramanyetizma, ferromanyetizma, ferrimanyetizma, anti-ferromanyetizma, bu tip malzeme örnekleri ve uygulamaları, RKKY etkileşimleri, ferroakışkanlar, süper iletkenliğe giriş; London denklemi ve Josephson etkisi. Ders Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri NST 507 Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Giriş ve sınıflandırma, Nanoteknolojinin tanımı ve nanoyapıların sınıflandırılması, Katıların ve atomların elektronik özellikleri, Atomlar arası bağlar, Serbest Elektron Modeli, Elektronik iletkenlik, Sistemin toplam enerjisindeki değişim, Nanomalzemelerin büyütme teknikleri, Nano düzeyde bilim, Quantum mekaniği, Moleküler transport ve Termodinamik, Nano düzeyde Momentum ve Energy transferi, Nano malzemelerin; dizayni, sentezi ve karakterizasyonu, Nano üretim, aygıt ve sistemler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ Doktora/ Yüksek Lisans Tezi (kredisiz) AKTS: 14 Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez danışmanın yol göstericiliğinde tez çalışması için yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarının tartışılıp değerlendirildiği bir derstir. Seminer (Kredisiz) AKTS: 10 Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sonuçlarını tez danışmanı ve öğretim üyelerine sunduğu bir derstir. Uzmanlık Alan Dersi (0-4-0) 0 (Kredisiz) AKTS: 6 Bu ders tez danışmanının öğrencilerine Yüksek Lisans/Doktora tez çalışmaları hakkında yol gösterdiği teorik bir derstir. Bu dersin ayrıntılı içeriği tez danışmanı tarafından kendi uzmanlık alanlarına göre belirlenir. Dersin Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri NST 509 İstatistik (3-0-0) AKTS: 6 İstatistik alanına ve mühendislerin istatistik metodolojisini mühendislik problem çözme prosesinin bir parçası olarak nasıl kullandığına bir giriş. Rastgele örneklem ile ilgili, veri özetlenmesi ve anlatım teknikleri gibi istatistiksel yöntemlerin değerlendirilmesi. Örneklem dağılımları, merkezi limit teoremi, ve parametrelerin nokta tahmini. Tahmin edicilerin önemli özellikleri, en büyük olabilirlik yöntemi, momentler yöntemi, Bayes tahmini. Ortalamalar için aralıklar, varyanslar ve standard sapmalar, oranlar ve tahmin aralıkları ve tolerans aralıkları. Tek bir örneklem için hipotez testleri, iki örneklem için güven aralıkları ve testler. Model yeterliliği kontrolü ve tanısal regresyon modelini içeren basit ve çoklu doğrusal

3 regresyon ve lojistik regresyona bir giriş. Tek ve çok faktörlü deneyler. Rastgeleleştirme, bloklama, faktöriyel tasarımlar, etkileşimler, grafiksel veri analizi ve kısmi faktöriyeller kavramları üzerinde durulacaktır. İstatistiksel kalite kontrol şemaları ve istatistiksel proses kontrol nün temelleri. Dersin Sorumlusu: Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition, NST 505 Mühendisler İçin İleri Ayrık Matematik (3-0-0) 3 AKTS: 6 Matematiksel mantık, sembolik gösterim, Küme kuramı, bağıntılar, yinelemeli bağıntılar ve fonksiyonlar. Örgüler ve cebirsel sistemler. Boole cebiri, Boole fonksiyonlarının minimizasyonu. Çizelgeler (Graflar), yollar, devreler, döngüler ve altgruplar. Bağlantılılık. Düzlemsel çizgiler ve özellikleri. Ağaçlar, bağlantılı düzlemsel çizgiler için Duler formülü. Kurtowski teoremi. Çizgilerin matris gösterimi. Euler yolu ve devresi. Yönlü çizgiler. Dijkstra algoritması. Güçlü bağıntılılık ve Warshall algoritması. Yönlü ağaçlar, arama ağaçları. Gramerler ve diller. Polonyalı gösterimi, ters Polonyalı gösterimi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN NST 511 Uygulamalı Deneysel Tasarım (3+0) 3 AKTS 6 Mühendislik ve teknoloji alanında çeşitli uygulamalardaki veri toplama ve analiz metotlarına giriş; deneysel tasarımın temel kavramları ve veri analizin istatistiksel modelleme kavramları; mühendislik çalışmalarında deneysel tasarımın rolü; istatistiksel temel kavramları; ANOVA analizi; faktöriyel dizayn; regresyon analizi; Nelder-Mead Simplex metodu; yüzey yanıt yöntemi; Taguchi metod. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zehra YILDIZ NST 513 Biyomateryaller (3-0-0) 3 AKTS 6 Organik ve inorganik biyomalzemelerin (polimer, metal, seramik) özellikleri. Moleküllerin ve hücrelerin biyomalzemelerle interaksiyonları. Biyomalzemelerin vücutla uyumluluğu, biyolojik duyarlılık. Moleküler ve hücresel mühendislik ilkeleri, lipid nanoteknolojisi ve doku mühendisliği Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Dilek Göktürk NST 515 Elektromanyetik Dalgalar (3-0-0) 3 AKTS: 6 Zamanla-değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, dalga denklemleri ve çözümleri, iletim hatları, dalga polarizasyonu, yansıma, kırılma ve difraksiyon, dalga kılavuzları ve rezonatörler, izotrop olmayan ortamlarda dalga yayılımı, dalga fonksiyonları

4 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK NST 517 Genetik Mühendisliği (3-0) 3 AKTS 6 Genetik mühendisliği tanımı, genetik mühendisliği ile üretilen nano teknoloji ürünleri, genetik manipulasyonların kullanım alanları. E.coli de klonlama çalışmaları, klonlamada kullanılan vektörler, prokaryotik plasmidler, bakteriyofajlar, kozmidler, ekspresyon vektörlerinin tasarımı ve oluşturulması. Diğer organizmaların klonlanması, ökaryotik plasmidler, PCR ve RT-PCR teknikleri. Yönlendirilmiş mutagenez, transformasyon, geçici transfeksiyon ve kalıcı transfeksiyon yönemleri. Gen bankalarında klonlama stratejileri, ekspresyon vektörlerinin önemi, rekombinantların seçimi, klonlanmış genlerin sekans analizi. Transgenik teknoloji nedir? Uygulama alanları nelerdir? Transgen ve hayvan klonlaması, biyoteknoloji, tarım ve ilaç endüstrisinde transgenlerin kullanımı, temel gen terapi teknikleri, viral vektörler ve viroterapi, sinir ve bağışıklık sistemi bozukluklarında gen terapisi ve örnek durumlar, kanserin gen terapisi ve bazı problemler, insan klonlanması ve etik sorunlar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Dilek Göktürk NST 519 Sezgiseller (3-0-0) Temel sezgiseller, meta sezgiseller ( tabu arama, genetik algoritma, karınca kolonisi, ve bunların hibritleri) Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Talbi, E.G., Meta-Heuristics from Design to Implementation, Wiley, NST 521 Endüstriyel Mikrobiyoloji (3+0) 3 Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların hakkında ayrıntılı bilgiler ve kaynakları; Endüstriyel mikroorganizmalardan aranılan belli başlı özellikler; Mikroorganizmaların çoğalmaları ve ürün oluşumu kinetiği; Mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkisi; Endüstriyel üretim yöntemleri ve doğru yöntem seçimi; Substratların genel özellikleri ve substrat formülasyonu; Endüstriyel mikroorganizmaların izolasyonu, seçimi, karakterizasyonu ve arzu edilen özelliklerinin geliştirilmesi; Kültür muhafazası; Starter kültürlerin hazırlanması; Fermentörlerin genel özellikleri, tasarım ilkeleri ve sistem kontrolü; Hücre ve enzim immobilizasyonu; Endüstriyel mikrobiyal prosesler ve fabrika gezilerini kapsar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 523 Yapay Sinir Ağlarına Giriş (3-0-0) 3

5 Bu ders içeriğinde nöral hesaplama ve öğrenmenin temeli olarak sinaptik bağlantı organizasyonu incelenecek olup, Perceptron ve amplifikatörler, çekicilerin ve melez hesaplama dahil tekrarlayan ağların dinamik teorileri öğretilecektir. Ek olarak geri yayılma ve Hebbian öğrenme yanı sıra algı modelleri, motor kontrolü, hafıza ve sinir gelişiminede giriş yapılacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Lütfü SARIBULUT NST 525 Sürekli Ortam Mekaniğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Tansörler ve integral teoremleri. Şekil değiştirmenin kinematiği, birim şekil değiştirme tansörü. Toplam türev, şekil değiştirme oranı, dönme ve girdap (vortisite). Euler-Cauchy gerilme prensipi ve gerilme tansörü. Denge kanunları, enerji denklemi ve dağıntı (entropi) prensibi. Bünye denklemlerinin teorisi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders Kitabı: J. N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge University Press, ISBN-13: NST 527 Bulanık Mantığa Giriş (3-0-0) 3 ECTS: 6 Klasik Küme ve Bulanık Küme Kavramları, Klasik Bağıntılar ve Bulanık Bağıntılar, Üyelik Fonksiyonları ve Üyelik Fonksiyonlarının Özellikleri, Üyelik Fonksiyonu Belirleme Yöntemleri, Bulanık Aritmetik, Bulanık Kontrol Sistemleri, Bulanık Sınıflandırma, Bulanık Doğrusal Regresyon, Bulanık Karar Verme Yöntemleri Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Ross, T.J., Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd Ed., John Wiley & Sons, NST 529 Nanomalzemelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6 Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında temel tanıtıcı nitelikte bilgi vermektir. Nanoboyuttaki malzemelerin mikro ve makro boyutlu malzemelerle karşılaştırılması, nanoteknolojideki temel terimlerin tanımlanması, nanomalzemelerin özelliklerinin moleküller ve micron boyutlu parçacıkların çzelliklerinden nasıl ve ne şekilde değişiklik gösterdiğinin açıklanması, Nanoboyuta inildikçe değişiklik gösteren fiziksel ve kimyasal özelliklerin tanımlanması, günümüzde üretimi yapılan nanomalzemeler, özellikleri ve potansiyel faydaları bu dersin öğrenme hedeflerini oluşturmaktadır. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY NST 533 Mikro ve Nano Akışkan Sistemler (3-0-0) 3 AKTS:6

6 Mikro ve Nano ölçekte akışa giriş, Kinematik Akış Denklemleri: Sınır değerlerde akışlar, Couette ve Poiseuille Akış: Navier-Stokes denklemleri ve çözümleri, Stokes Akış: İç ve Dış Stokes Akışları, Mikroakışkan laminar akış modelleri: Pasif skaler taşınım denklemleri, akışkan karışımların fiziği, Elektroosmotik Akış, Potansiyel Akış ve Elktrolit Çözelti Kimyası, Mikro ve nano kanallarda elektrokinetik potensiyel, Deneysel Akış Karakterizasyonu, Kanallarda madde ve elektriksel yüklü parçacık taşınımı, Mikro ve Nano akışkan kanal üretim metodları, BiyoMEMS uygulamaları, Kimyasal Reaksiyon uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 535 Modelleme ve Optimizasyon (3-0-0) 3 ECTS: 6 Matematiksel Programlama Problemlerinin Modellenmesi, Grafiksel Çözüm Yöntemleri, Simpleks Yöntemi, Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ağ Modelleri, En Küçük Örten Ağaç Problemi, Maksimum Akış Problemi, Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Arora J.S., Introduction to Optimum Design, 3rd Ed., Academic Press, NST 537 Nanobiyoloji (3+0) 3 (GÜZ) Biyolojik nano objeler: DNA nın yapısal ve fonksiyonel regülasyonu, protein-lipid kurulumu ve biyomimetik nano yapılar, DNA nın çok moleküllü kompleksleri; biyomedikal uygulamalar için işlev kazandırılmış inorganik nanopartiküller, yaşayan nanomakinalar; nanobiyoteknoloji yöntemleri: optik araçlar, nanokuvvet ve görüntüleme, yüzey metodları, kütle spetrometrisi, taşınımın elektriksel karakterizasyonu ve dinamikleri; nanobiyoteknoloji uygulamaları: gerçek zamanlı PCR, biyosensörler, DNA mikrodizinleri, protein mikrodizinleri, hücre biyoçipleri, çipte laboratuvar, biyotümleyici materyaller, in vivo gen transferi için viral vektörler; nanobiyoteknolojinin medikal, sosyal ve ekonomik yansımaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 539 Nanomalzemeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 (GÜZ) Özel Nano yapı büyütme teknikleri, epitaxial büyütme (katmanlı), elektron ışın litografi, taramalı tip litografi, Quantum nokta, quantum tel, quantum kuyu ve süper örgü yapılarının mekanik, termal, optik, elektronik ve manyetik özellikleri, ince filmlerin mekanik özellikleri, İnce film yapılarında ve uygulamalarındaki gelişmeler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ

7 NST 541 Nanoteknoloji ve Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Nanoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin önemi, nanoyapıların özellikleri, nanoteknolojinin sağlık, havacılık, uzay, çevre, enerji, ziraat ve gıda bilimi alanlarındaki uygulamaları, nanoteknolojinin günlük hayattaki etkileri, gelecekte nanoteknolojinin önemi Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Haşim KELEBEK NST 543 Gıda ve Biyolojik Ürünlerin Analizi İçin Nanoteknoloji Temelli Metotlar (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu dersin amacı, gıdalarda ve biyolojik ürünlerde bulunan nanoyapıların öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında nanoyapılar, kendi kendine oluşan nanoyapılar ve nanokompozitler ve bunları oluşturan bileşenler öğrencilere tanıtılacaktır. Ayrıca gıdaların daha fonksiyonel hale getirilmesi için kullanılan nanoteknoloji temelli taşıma sistemleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrenciler nanoyapıların karakterize edilmesinde kullanılan taramalı electron mikroskobu (SEM), geçirimli electron mikroskobu (TEM), dinamik ışık saçılımı ve X-ışınları kırınımı gibi teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN Ders Kitabı: Padua, G. W., Wang, Q. (Edts.) Nanotechnology Research Methods for Foods and Bioproducts, Wiley-Blackwell, NST 545 Gıda, İçecek ve Nutrasötik Endüstrilerinde Nanoteknoloji (2-0-2) 3 AKTS: 6 Nanoyapıların tasarımı ile gıdaların duyusal ve besleyici özelliklerinin iyileştirlmesi, Gıda, içecek ve nutrasötik endüstrilerinde nanokapsüllerin taşıyıcı sistem olarak kullanılmaları, Bir araya gelen kolloidlerin taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Gıda nano emülsiyonlarının üretimi, karakterizasyonu ve özellikleri, Gıdalara bulaşan kimyasal ve biyolojik maddelerin hızlı bir şekilde tayini için nanoteknoloji temelli yaklaşımlar, Gıda ve içecek sektöründe kullanılan nanokompozit ambalaj malzemeleri: Electrospun fiberlerin üretimi, fonksiyonları ve gıda sektöründe kullanım potansiyelleri, Süt nanotüpleri: teknoloji ve potansiyel uygulamaları, Nano ve mikro boyutta tasarlanmış membranların temelleri ve gıda ve içecek sektöründe kullanım uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Osman KOLA Ders Kitabı: Huang, Q. (Edt.) Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries, Woodhead Publishing, NST 547 Nanoteknoloji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik; Nano tabanlı ürünlerin çevre, sağlık ve güvenlik boyutlarına etkisinin değerlendirilmesi (3+0) 3

8 Nanoteknoloji günümüzün en popüler konularından biri ama peki bu teknolojinin çevre, sağlık ve güvenlik üzerine etkileri hakkında bizler neler biliyoruz? Bu yeni teknolojilerin çevre, sağlık ve güvenlik boyutları hakkında ülkemizde neler biliniyor, sürdürülebilirliği nedir? Nanoteknolojinin negatif etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin en az düzeye indirilmesin de izlenecek yol haritaları, pozitif etkilerinin belirlenmesi ve pozitif etkileri belirlenen bu teknolojilerin desteklenmesini sağlamak için doğru stratejilerin gelistirilmesi öncelikli araştırma konuları arasındadır. Nano-tabanlı teknolojilerin laboratuvardan piyasaya hızlı geçişiyle birlikte, ÇSG boyutlarının neler olduğu bilim dünyasında tartışılan konular arasındadır. Nanoteknolojinin ÇSG boyutları ve yaşam döngüsü açısıdan değerlendirmesi ile ilgili uluslararası araştırmaları, konu ile ilgili kurumlar ve genel durumun özetini içermektedir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 549 Omik Teknolojileri (3+0) 3 Genom analizi, yapısal genomik, işlevsel genomik, prokaryotik ve ökaryotik genom analizleri, genom veri tabanlarının kullanımı, genomik veri madenciliği. Transkriptom ve farklı organizmalarda gen ifadesinin analizi, gen ifadesi veri tabanları. Proteom, proteom veri tabanları ve veri madenciliği. Metabolom analizi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Özgür Cem Erkin NST 551 Polimer Nano Kompozitler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Kompozit malzemeler havacılık ve uçak sektöründe son kırk yıldan bu yana mucizeler meydana getirmiştir. Nano modifiyeli kompozitler daha yeni malzemelerdir ve elektronik, biyomedikal, havacılık, spor, otomobil ve inşaat gibi birçok alanda araştırmalar yapılmaktadır. Bugünün üretim mühendisi bu yeni malzemelerin farkında olmalıdır. Bu farkındalık gelecekte istihdam için yeni bir pazar açacaktır. Bu interaktif ders ve beraberindeki küçük laboratuar pratiği öğrencilere polimer nanokompozitlerin imalat yöntemleri hakkında bir fikir verecektir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan DİKE Ders Kitabı: Polymer Nanocomposites - Koo, Joseph H. NST 553 Proje Yönetimi (3+0+0) Proje yönetimi kavramları, projelerin sınıflandırılması, çizelgeleme (GANNT şeması, PERT ve CPM tanımları, PERT ve CPM arasındaki farklar), proje ağları ( proje ağları oluşturma kuralları), kritik yol (kritik yol ve kritik ağ bulma yolları), PERT (PERT zorlukları ve hesaplama yöntemleri), proje kaynak planlama ( tanımlama ve metotlar). Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Węglarz, J., Project Scheduling: Recent Models, Algorithms, and Applications, Kluwer, 1999.

9 NST 555 Sensör Teknolojisi (3+0) 3 Sensörler ile ilgili temel kavramlar, Kimyasal sensörlere giriş ve kısa tarihçe, Elektrokimyasal hücreler ve bileşenlerinin tanıtılması, Elektrotlar çeşitleri, Referans elektrotlar, Katı metal elektrotlar, İyon seçici elektrotlar, Elektrokimyasal analiz yöntemleri ve elektrokimyasal sensörler (amperometrik ve potansiyometrik), Modifiye elektrot hazırlama yöntemleri, Modifiye elektrotların uygulama alanları, Optik ve Termal sensörler, Kütle duyarlı sensörler, Biyosensörler ve uygulama alanları, Enzimler ve enzim immobilizasyon yöntemleri, Enzim, DNA ve Optik biyosensörler, Uygulamada kullanılan bazı kimyasal ve biyosensörler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zehra YILDIZ NST 557 Katı Hal Aygıtları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Yarıiletkenlerin temelleri, jonksiyonlar, BJTler ve MOSFETler, farklı jonksiyonlar, yarıiletkenlerin optik özellikleri, optik aygıtlar, fotodedektörler, güneş pilleri, LEDler ve lazerler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU NST 559 İstatistiksel Veri Analizi (3-0-0) Temel istatistiksel tanımlar ve parametreler, rasgele örnekleme, olasılık dağılımları, temel örnekleme dağılımları, güven aralığı-aralık tahmini, hipotez testleri, ki-kare testi uygunluk testi ve bağımsızlık testi, En küçük kareler metodu, lineer, çoklu lineer ve nonlineer regresyon. Faktör analizi ANOVA, parametrik olmayan istatistik. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition, NST 561 Katıların Yapısal, Elektriksel ve Optik Özellikleri (3+0+0) 3 AKTS: 6 Kristalografi, birim hücre, Miller indisleri, kusurlar (nokta, çizgisel ve düzlemsel kusurlar), metallerde serbest elektron teorisi, metallerin özdirenci, Hall olayı, katıların bant teorisi, etkin elektron kütlesi, Brillouin bölgeleri, özden ve katkılı yarıiletkenler, p-n eklemler, ışık yayan diyotlar, transistörler, güneş pilleri, yarıiletkenlerde direk ve direk olmayan optik geçişler, eksitonlar, lüminesans türleri. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 563 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri (3-0-0) Tahminlemeye Giriş, Temel İstatistiksel Kavramların İncelenmesi, Veri Yapılarının İncelenmesi ve Belli bir Tahimin Tekniğinin Seçimi, Hareketli Ortalama ve Düzgünleştirme Yöntemleri, Zaman Serileri ve Bileşenleri, Basit Linear

10 Regresyon, Çoklu Regresyon Analizi, Zaman Serileri Verileri ile Regresyon Analizi, Box-Jenkins (ARIMA) Methodolojisi, Tahmin Prosesisinin Yönetilmesi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Brockwell, P.J., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 2nd Edition, NST 500 Akademik Yazım Becerileri (Kredisiz) (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu ders, öğrencilerin üniversite düzeyinde makaleleri yazma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Ders kapsamında öğrenciler makalelerinde bilginin manıksal organizasyonu sağlayabilmeyi ve makalelerini uygun akademik stilde yazmayı öğrenirler. Makalelerini yapısal bir bütünlükle yazarak ve çıkarımsamalara, özetlere ve alıntılara uygun bir şekilde referans göstererek makalelerinde aşırma ve intihali önlemeyi sağlarlar. Ders ilerledikçe temel yapılar güçlendirilir, yeni öğeler eklenir ve öğrencilerden daha kapsamlı yazımlar beklenir. Sonuç olarak akademik yazım becerileri dersi, original akademik makaleler yazmayı isteyen öğrenciler için iyi bir kaynak teşkil etmektedir. Akademik yazım becerilerini geliştirmek isteyen yazarlar üç ana noktaya odaklanmalıdır. Güçlü bir yazım: Düşünme yazımdan once gelir. İyi yazarlar eserlerini yaratmadan önce kaynaklardan bilgiyi süzme ve ana noktaları gözden geçirme üzerine zaman harcarlar. Ayrıntılı bir yazı çerçevesi oluşturmak yazarların düşüncelerini organize edebilmesini sağlar. Güçlü bir akademik yazım sağlam bir planlama ile başlar. Mükemmel bir gramer: Gramer ile ilgili temel ve ayrıntı noktalarını öğrenin. Yazım denemeleri için zaman ayırın ve önemli gördüğünüz öğretmenler, öğretim üyeleri ve yazarlardan yazılarınız hakkında görüş alın. İngilizce gramer ayrıntılı ve karışık gelebilir, fakat güçlü yazarlar ana gramer noktalarını yıllar süren çalışma ve deneyim sonucu yönetebilmektedir. YourDictionary gibi gramer üzerine daha çok problemle karşılaşılan noktalar hakkında size yardım sağlayabilir. Noktalama işaretlerinin uygun kullanımı ve iyi bir yazım kontrolü becerisi de akademik yazım becerilerini geliştirmektedir. Tutarlı stil kullanma yaklaşımı: Üniversiteniz MLA, APA veya Şikago yazım stillerinden birini kullanıyor olabilir, bir stil seçiniz ve ona bağlı kalınız. Herbir stilin yazım kılavuzu sayıları, referansları, referans göstermeyi vb. nasıl yapacağınız konusunda size yönlendirecektir. Bu kılavuzların herbirini kitapçılarda bulabilir ya da bu klavuzlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz. MLA stili İngilizce sınıflarında kullanılırken APA stili psikoloji ve bilimsel yazımda kullanılmaktadır. Şikago stili ise genelde çalışma hayatında kullanılmaktadır. Akademik yazım becerileri güçlü bir kompozisyon, mükemmel bir gramer ve tutarlı stil kullanım yaklaşımlarını kapsamaktadır. Dersin Sorumlusu: Yabancı diller yüksek okulu okutmanları Ders Kitabı: Okutmanların ders notları NST 502 İleri Biyoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS 6 Giriş-biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı, biyoteknolojiye genel bakış, mikroorganizmalar ve metabolizmaları, son dönemde ki DNA/RNA teknolojileri, biyoteknolojide uygulamalarında

11 kullanılan moleküler teknikler, fermentasyon teknikleri ve prensipleri, biyoteknolojide temel işlemler, biyoteknolojik prosesler, enzim teknolojisi ve biyoteknolojik uygulamalarla ilgili biyoetik konularını içerir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 504 İleri Reaksiyon Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS 6 (3+0+0) 3 Bu ders, çoklu reaksiyonlarda istenen ürünü maksimize etmek için reaktör ve reaksiyon şartlarının seçimini ve kimyasal reaktörlerin ideallikten sapmalarını analiz ederek, reaktörlerde kalma zamanı dağılım fonksiyonlarını oluşturmayı ve gerçek reaktörlerin davranışlarının nasıl olacağını öğretir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Zehra YILDIZ Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 506 Nanobileşiklerin Analizi (2-0-2) 3 AKTS: 6 Nanobileşiklerin analizlerinde kullanılan enstrümental analiz metotlarının temel prensipleri, spektrokimyasal metotlar, optic spektrometri temelli analiz cihazları, mor ötesi-görünür bölge absorpsiyon uygulamaları, moleküler absorpsiyon spektometrisi ve uygulamaları, kromatografik metotlar ve uygulamaları: adsorpsiyon, kağıt, iyon değişim, gaz ve yüksek performans sıvı kromatografisi, kütle spektroskopisi ve uygulamaları Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Haşim KELEBEK Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 508 Uygulamalı Optimizasyon (MATLAB Programlama Dili ile) (3-0-0) 3 AKTS: 6 Optimizasyonun Temelleri ve MATLAB Programlama Diline Giriş, Grafiksel Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, Tek Boyutlu Problemler için Sayısal Yöntemler, Kısıtsız Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kısıtlı Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kesikli Optimizasyon, Global Optimizasyon Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Venkataraman, P., Applied Optimization with MATLAB Programming, John Wiley & Sons NST 510 Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS 6 Mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki çalışma koşulları, laboratuvarlarda kullanılan alet ve malzemeler, sterilizasyon ve yöntemleri, besi yerleri ve hazırlanışları, mikroorganizmaların ekim, sayım ve boyama yöntemleri, mikroorganizmaların biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve antibiyogram uygulamalarını içerir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN

12 NST 512 Biyokatalizör ve Antikor Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS 6 Biyokataliz protein enzimler veya tüm hücre sistemleri gibi doğal katalistlerin organik bileşikler üzerindeki kimyasal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıdır. Bu ders biyokatalizör dizaynının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Rekombinant enzim ve monoclonal antikor üretimi prensipleri. Temel İmmünolojik kavramlar, Hibridoma Teknolojisi ve Monoklonal Antikorların Üretilmesi kavramları, Monoklonal Antikorların Karakterizasyonu büyük ölçekte üretilmesi ve saflaştırılması. Rekombinant enzimlerin ve monoklonal antikorların kullanım alanları. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Dilek Göktürk Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 514 Biyoişaretleyiciler (3-0-0) 3 AKTS 6 Biyoişaretçilerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması. Biyoişaretleyici keşfinde kullanılan teknoloji; genomik, epigenomik, proteomik, metabolomik, lipidomik teknolojileri, floresan belirteçler, moleküler görüntüleme teknikleri, NMR, biyoenformasyon. Biyoişaretleyiciler ve moleküler genetik ve sitogenetik teşhis, ilaç geliştirilmesi ve keşfi, biyoişaretleyicilerin sağlık ve hastalıkta kullanılması. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin NST 516 Biyomimetik Nano Seramiklerin Klinik Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu dersin amacı öğrencilerin klinik uygulamalarda kullanılan biyomimetik nano seramikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında sert dokular (kemik ve diş), bu dokuların organik ve inorganik bileşenleri, yapıları ve özellikleri, kemik ve diş oluşumu ve sert dokuların biyomineralizasyonu işlenecektir. Sentetik nanoapatitler ve sentez metotları ve biyomimetik apatitler ve biyomimetik apatitlerin oluşturulmasında kullanılan metotlar ele alınıp tartışılacaktır. Öğrenciler ayrıca apatit türevli nanoseramiklerin klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Ali Emrah ÇETİN Ders Kitabı: Vallet-Regi, M. and Arcos, D. Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use from Materials to Applications, RSC Publishing, NST 518 Mikro ve Nano Ölçekte Kararkterizasyon (3-0-0) 3 AKTS:6 Ders, mikro ve nano-malzeme geliştirilmesi için gerekli olan önemli ve mevcut mikro ve nanomalzeme karakterizasyon tekniklerine giriş niteliğindedir. Ders, mikro ve nano ölçekte hazırlık süreçlerinde kullanılan temel tekniklerden dördü üzerine odaklanmaktadır. Bunlar optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu ve taramalı uç mikroskobudur. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY

13 Ders Kitabı/Kaynaklar: J. Goldstein, D. Newbury, D. Joy, C. Lyman, P. Echlin, E. Lifshin, L. Sawyer and J. Michael. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis 3rd Edition, Springer Science NST 522 Yarıiletken İnce Film Malzemelerin Temelleri (3+0+0) 3 AKTS: 6 Yarıiletken malzeme bilimine giriş, vakum bilimi ve teknolojisi, yarıiletken ince film büyütme yöntemleri, ince film oluşumu, yarıiletken ince filmlerin karakterizasyonu, epitaksi büyüme, ince filmlerde interdifüzyon ve reaksiyon, ince filmlerin yapısal, optik ve elektrik özellikleri, gelişmekte olan nano-boyutlu yarıiletken ince film malzemeler ve uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 524 Analog Entegre Devrelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Çok tranzistörlü yükselteçlerin tasarım ve analizleri, biaslama devreleri, diferansiyel çiftler, CMOS Op-Amp topolojileri, Op-Amp ların optimizasyonu, karşılaştırıcılar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU Ders Kitabı: Design of Analog CMOS Integrated Circuits, B. Razavi, McGraw-Hill, 2000 NST 526 Mikro and Nano Elektromekanik Sistemlere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Mikro ve nano elektromekanik sistemler (MEMS ve NEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma, taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU Ders Kitabı: Foundations of MEMS, C. Liu, Prentice Hall, NST 528 Kriging ve Stokastik Simülasyon Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6 Analizlerde kullanılan yazılımlar, verilerin organizasyonu, açınsayıcı veri çözümlemesi (AVÇ), aykırı değer testleri, grup çözümleme teknikleri, verilerin birleştirilmesi (düzenleme), uygun tekniğin belirlenmesi, üç boyutlu süreklilik analizi, kriging (tahmin etme) ve simülasyon teknikleri, işlem sonrası işleme, araştırma teknikleri, kafes tasarım parametreleri, simülasyon işlemi, çapraz doğrulama testleri ve simülasyon sonuçlarının doğrulanması, ortalama ve olasılık haritalama, elde edilen haritaların yorumlanması, maden cevherlerine uygulanması Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY

14 NST 530 Laboratuvar Biyogüvenliği (3+0) 3 Biyogüvenlik nedir? Recombinant DNA teknolojisinin güvenli kullanımı, enfekte materyallerin taşınması ile ilgili güncel düzenlemeler ve laboratuvar biyogüvenliği kavramı tanıtılacak, laboratuvarda biyogüvenlik kuralları, atık yönetimini, kayıtlama, ulusal ve uluslar arası düzenlemeler anlatılacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç. Dr. Dilek Göktürk Ders Kitabı: WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition. NST 532 Yönetimsel Karar Modelleri (3-0-0) En çok kullanılan yöneylem araştırması/yönetim bilimi tekniklerine giriş ve bu araçların Microsoft excel kullanılarak nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesi. Bu bağlamda, dersin konuları deterministic ve stokastik modelleme tekniklerinin bilgisayar tabanlı uygulamalarını kapsamaktadır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Ragsdale, C., Managerial Decision Modeling, South Westerm College, International Edition, NST 534 Mühendisler için Matematiksel Transform Teknikleri (3-0-0) 3 Fourier Dönüşümü ve FFT Kuramları; Laplace Kuramı Dönüşümü; Teorisi Z-Dönüşümü; elektrifikasyon sistemlerinin sayısal modelleme. Sinyallerin FFT alma. Laplace diferansiyel denklemler Z-Dönüşümü kullanarak, sayısal filtre tasarımı Transform. Dersin Sorumlusu: Yrd. Prof. Dr. Dr. Lütfü SARIBULUT Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 536 Aktif Gıda Bileşenlerinin Mikro/Nano Kapsülasyonu (2-0-2) 3 AKTS: 6 Mikro ve nano kapsülasyon sistemlerinin tasarlanmasında yeni stratejiler, Gıdaların yararlılıklarının iyileştirilmesi için yapısal tasarım ilkeleri: Gıdalarda bulunan nano boyutlu lamine biyopolimer yapıları, Biyopolielektrolit çoklu tabakaların kendiliğinden oluşumu ve ayrılması ve bu biyopolielektrolitlerin aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu ve kontrollü salınımında kullanım potansiyelleri, Karma arayüze sahip biyopolimer filmlerin teorik incelenmesi, gıda emülsiyonlarında taşıyıcı sistem olarak lipitlerin modülasyonu, Protein yapıların gıdalarda taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Nutrasötik bileşiklerin için taşıyıcı olarak kalsiyum kullanılarak çapraz bağlanmış soya protein tanecikleri ve mikroküreleri, Tek yüzey aktif madde ile yapılan mikroemülsiyonların tasarımı, Süt proteinleri ve fosfolipit temelli nanokapsülasyon sistemleri, Gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için zein nanoyapılarının kontrollü organizasyonu, Su içinde yağ emülsiyonlarındaki etkileşimin gerçek zamanlı görüntülenmesi,: Difüze olan dalga ve ultrasonic spektroskopi, Damla boyutuna dayanan çözünür hale getirme işlemi ve lipitlerin su içinde yağ emülsiyonlarında kristalizasyonu, Yem ve gıda sektörü için soya lesitini temelli nanoteknoloji uygulamalarının faydaları, Nanoemülsiyonlar kullanarak polifenollerin stabilitesinin ve oral biyoyararlılığının arttırılması, Gıda bileşenleri için

15 kullanılan malzemeler: Pratik çözümler üretebilmek için özelliklerinin kavranması, Püskürtmeli kurutucu kullanarak aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için yaklaşımlar, Nano ve mikro boyutta aroma salınımı: Moleküller ve damlacıklar, Lipitlere capsule etme yolu ile lezzet bileşiklerinin taşınımı: Kek ve hamur hacmi içerisinde lezzet maddelerinin tutuklanması, Koaserve edilmiş protakal yağının raf ömrü ve lezzet salınımı. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Osman KOLA Ders Kitabı: Huang, Q., Given, P., Qian, M. (Edts.). Micro/Nanoencapsulation of Active Food Ingredients, American Chemical Society, NST 538 Mikrodalga Teorisi (3-0-0) 3 AKTS: 6 Elektromanyetik Dalga yayılımı, iletim hattı teorisi, dalga kılavuzu, koaksiyel hat, şerit hattı, mikro şerit hattı, mikrodalga rezonatörleri, güç bölücüler ve yönlü kuplörler, mikrodalga filtreleri, aktif RF ve mikrodalga cihazları, osilatörler ve karıştırıcılar Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK NST 540 Çok Amaçlı Karar Verme (3-0-0) 3 AKTS: 6 Çok Amaçlı Optimizasyona Giriş, Ağırlıklı Toplama Yöntemi, Skalarizasyon Yöntemleri, Çok-kriterli Doğrusal Programlama, Çok Amaçlı Simpleks Yöntemi, Çok Amaçlı Kombinasyonal Optimizasyon Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Ehrgott, M., Multicriteria Optimization, 2nd Ed., Springer, ISBN NST 542 Nano Fotonik (3-0-0) 3 AKTS: 6 Nano mertebesinde ışık güdümlemesi, Maxwell Bağıntıları, Işık-madde etkileşimi, Nanoyapıların Elektromagnetik özellikleri, Fotonik kristaller, Güneş enerji sistemleri, Fotonik Nano devreler, Metel optic, Plazmonik nano yapılar, ve sensörler, Metamalzemeler, negative kırıcılık indisi ve super çözünürlük. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ NST 544 Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Nanoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6 Gıda alanında nanoteknoloji uygulamaları: yeni fırsatlar, yeni sorular, yeni ilgi alanları ve sorunlar. Gıda teknolojisinin gelişimi, yeni gıdalar ve yeni gıdaların kabul edilebilirliliğine yönelik eğilimler. Nanoteknolojiye karşı toplumsal algı: genetik olarak modifiye edilmiş gıdalardan çıkarılan dersler. Gıdalardaki doğal nanoyapılar. Gıda katkı maddeleri ve gıda üretiminde kullanılan gıda bileşenleri içn nanoteknoloji uygulamaları. Gıda ambalajlamada nanoteknoloji. Gıda sektöründe nanoteknoloji uygulamalarının potansiyel faydaları ve pazar kaynaklı itici güçler. Tasarlanmış nanoparçacıklar ve

16 gıdalar: Temas ve risk değerlendirmesi. Nanogıdaların tüketiciye olan potansiyel riskleri. Gıdala ve gıdalarla temas eden malzemelerdeki nanoteknoloji uygulamaları üzerine yasal ve düzenleyici görüşler. Nanoteknolojinin gıda alanındaki uygulamaları hakkında yöneticiler için yapı taşlağı. Nanogıdalar: Bilinenler ve bilinmeyenler, gelecekte üretilecek gıdalar için nanoteknoloji temelli öngörüler. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. M. Sertaç Özer Ders Kitabı: Ghaudry, Q., Castle, L. And Watkins, R. (Edts.) Nanotechnologies in Food, RSC Publishing, Frewer, L. J., Norde, W., Fischer, A., Kampers, F. (Editors.) Nanotechnolgy in the Agri-Food Sector, Wiley, NST 546 Nanoteknoloji, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (3-0-0) 3 AKTS:6 Nanoteknolojininde içinde bulunduğu yeni teknolojilerin gelişimi ve bunların kullanımı insan sağlığına ve çevreye potansiyel istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu ders, ilgili alanda insan sağlığı ve çevre bakımından maruz kalınan riskleri, ölçüm araçlarını, risk değerlendirme ve yönetimini konu alan araştırma çerçevesinin ve sürecin gerekliliklerinin öngörülü modelleme vasıtasıyla belirlenmesini işlemektedir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY NST 548 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (3-0-0) 3 AKTS: 6 Başlangıç-değer problemlerinin sayısal çözümleri, çok basamaklı yöntemler, Runge-Kutta yöntemleri. Kararlılık ve yakınsaklık. Sınır-değer problemlerinin sayısal çözümleri, atış yöntemleri, sonlu farklar ve kolokasyon yöntemleri. Diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, parabolik, eliptik ve hiperbolik denklemler için yöntemler. Katı cisim ve akışkanlar mekaniğinden seçilmiş başlıklar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları. NST 550 İmalat ve Servis Sistemlerinin Yönetimi (3+0+0) 3 AKTS: 6 Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlama, envanter yönetimi, servis ve ürün tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlama, tesis yeri seçimi ve tesis planlama. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill, NST 554 Farmasotik Biyoteknoloji (3+0) 3 AKTS: 6 Moleküler Biyoteknolojiye giriş, rekombinant protein üretimi ve yeni protein bazlı sağaltım ilaçlarının

17 dizaynı. Antikor mühendisliği ve monoklonal antikorlar, rekombinant aşılar ve gen terapisi. Sağaltım proteinlerinin immunojenesitesi, interferonlar, interlökinler, insülin, büyüme hormonları ve diğer büyüme faktörleri. Nanopartikül taşıyıcılarının farmasotik uygulamaları; kanser tedavisinde aktifleştirilebilir nanopartiküller: nanobiotikler. Omik teknolojieri ve kişiselleştirilmiş ilaçlar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin NST 556 Risk Yönetimi (3+0+0) 3 AKTS: 6 Risk türleri, risk tanımı, risk seviyeleri, risk sınıflandırma sistemleri, risklerin organizasyon üzerindeki etkileri, risk yönetiminin oluşturulması, risk yönetiminin amaç ve genel ilkeleri, proje risk yönetimi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Frame, J.D., Managing risk in organizations, Wiley, NST 558 Simülasyon Modelleme ve Analiz (3-0-0) 3 AKTS: 6 Tanım ve sınıflandırma, rassal olaylar ve istatistiksel analizler, simülasyon modelleme teknikleri, üretim ve servis sistemlerinin simülasyonu, dağılımların belirlenmesi: hipotez testleri, envanter sistemlerinin simülasyonu, simülasyonda çalıştırma sayıları, kesme algoritmaları, yönetimsel oyunlar, bakım sistemlerinin simülasyonu, akıllı simülasyonlar (yapay zeka ve simülasyon), simülasyon paket programları, görsel simülasyon paket programları (arena, promodel, simio) ile uygulama ve alıştırmalar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Kaynak Kitap: Robinson,S., Simulation: The Practice of Model Development and Use, John Wiley & Sons, NST 560 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6 İş ile ilgili olan sağlık tehlikelerinin (kimyasal, fizikseli fizyolojik ve ergonomik) değerlendirilmesi tanıtılması, mevzuatın tanıtılması, meslek hastalıklarını önlenmesi, çalışanların sağlık performansının artırılması, İnsan-makine etkileşimi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, İş sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve değişimi, iş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler, iş verimini artırmayı etkileyen etmenler, çalışanlarda risk grupları. İş sağlığının önemi, Ülkemizde İş sağlığının genel görünümü, İş sağlığının temelleri, Meslek hastalığının tanımı, İş ile ilgili hastalıklar-nedenleri ve korunma yolları, Meslek hastalıkları ile ilgili kimyasal, Fiziksel ve biyolojik riskler, İş Kazaları, Sağlık güvenlik hakkı, Güvenlik kültürü kavramı. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Gerek NST 562 Nano Ağlar (3-0-0) 3 ECTS: 6 Nano makinalar, robotlar ve ağlara giriş. Nano ağların kısa tarihçesi. Nano ağ uygulamaları.

18 Nano ağlar için haberleşme yaklaşımları, elektromanyetik ve moleküler haberleşme. Nano ölçekli algılayıcı ve uyarıcı ağlar. Nano ölçekli parçacık ağları. Nano ölçekli ağlar arası iletişim. Nano ölçekli bilgi teorisi. Nano ağlarda diğer konular. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 564 Dağıtık Gömülü Sistemlerdeki Gelişmeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Dağıtık gömülü sistemlere giriş, Dağıtık gömülü sistem uygulamaları, Dağıtık gömülü sistemler için donanım ve yazılım, Fiziksel katman protokolleri, Bağ katmanı protokolleri, Ağ katmanı protokolleri, Taşıma katmanı protokolleri, Uygulama katmanı protokolleri, Eşzamanlıma, Lokalizasyon, İşletim sistemleri, Veritabanı yönetimi ve sorgulama, Çokluortam haberleşme protokolleri, Dağıtık gömülü sistemlerde diğer konular Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 566 Bilgisayar Haberleşmesi (3-0-0) 3 ECTS: 6 Bilgisayar ağlarına giriş, Mimari ve tasarım ilkeleri, Tekil-gönderim yönlendirme, Çoklugönderim yönlendirme, Taşıma katmanı protokolleri, Kuyruk yönetimi, Servis Kalitesi (QoS), Bağ katmanı protokolleri, Kablosuz haberleşme, Gelecek Internet mimarileri, Bilgisayar ağlarında diğer yeni konular Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: L. L. Peterson and B. Davie, Computer Networks, The Morgan Kaufmann Series in Networking, Öğretim üyesinin ders notları

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati RF Mikroelektroniği EE 433 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301, EE

Detaylı

FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI * Farmasötik Nanoteknoloji Programı

FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI * Farmasötik Nanoteknoloji Programı FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI * Farmasötik Nanoteknoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Eczacılık Fakültesi mezunları, Mühendislik

Detaylı

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2011-2012Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2008-2009Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2008-2009 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optimizasyona Giriş MFGE 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer Cebir

Detaylı

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kuantum Fiziği PHYS 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 102, MATH 158

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları

Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kısmi Diferansiyel Denklemler MATH378 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5002 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Numerik ve Yaklaşık Yöntemler Dersin Orjinal Adı: Numerical and Approximate Methods Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOJ 430 Her

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları

Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Olasılık Teorisi ve İstatistik MATH392 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN Top T U L KODU l. Sİ FFZ5103 Kuantum Mekaniği I (i) FFZ5104 İleri Atom Fiziği

Detaylı

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları

Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları Termal Sistem (ME 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Termal Sistem ME 408 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ME 303, ME 301 Dersin Dili

Detaylı

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Analiz MATH381 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 135 Matematik Analiz

Detaylı

Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları

Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Stokastik Süreçler MATH495 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math392 veya öğretim

Detaylı

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler EE 312 Güz 3 0 0 3

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları

Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Akışkanlar Mekaniği (CEAC 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği CEAC 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157, MATH

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2005-2006Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri (SE 100) Ders Detayları

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri (SE 100) Ders Detayları Yazılım Mühendisliğinin Temelleri (SE 100) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Mühendisliğinin Temelleri SE 100 Güz 1 2 0 2 2 Ön Koşul

Detaylı

Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları

Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları Doğrusal Programlama (IE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Doğrusal Programlama IE 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları

Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kimyasal Süreç Hesaplamaları CEAC 207 Güz 3 2 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kesikli Programlama IE 506 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları (MATH524) Ders Detayları

Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları (MATH524) Ders Detayları Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları (MATH524) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Zorunlu Dersler Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS IENG540 Optimizasyon Modelleri ve Algoritmalar 3 0 3 8 IENG560 Olasılıksal Analiz

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI 1. YARIYIL MAT11 GENEL MATEMATİK I 6 6 FİZ11 FİZİK I 1 6 6 KİM11 KİMYA 1 5 5 EM11 BİLGİSAYAR

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları

Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Gevşek Hesaplama (COMPE 474) Ders Detayları Ders Adı Gevşek Hesaplama Ders Kodu COMPE 474 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2017 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2016 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mikrodalga Devre Tasarımı EE 434 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 310

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelleme Analiz ve Benzetim ENE 303 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İngilizce Zorunlu Doktora

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC Yüksek Lisans ve Doktora DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi BTEC601 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (MFGE 201) Ders Detayları Ders Adı Mühendislik Mekaniği I Ders Kodu MFGE 201 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

RF Entegre Devre Tasarımı (EE 575) Ders Detayları

RF Entegre Devre Tasarımı (EE 575) Ders Detayları RF Entegre Devre Tasarımı (EE 575) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS RF Entegre Devre Tasarımı EE 575 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Ders Adı Uygulamalı Matematik Ders Kodu MATH 463 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math 262 Adi

Detaylı