NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:"

Transkript

1 NST 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) 3 AKTS: 6 Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi. Seri çözümler. Sturm-Liouville teorisi. Dik polinomlar and özel fonksiyonlar. Laplace ve Fourier dönüşümleri. Kısmi diferansiyel denklemler. Değişkenlerin ayrıştırılması. Green fonksiyonu yöntemi. İntegral denklemlere giriş. Karmaşık sayılar. Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders Kitabı: E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Tenth Edition, Wiley, ISBN-13: NST 503 Nanobilim ve Nanoteknolojideki Gelişmeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Nanobilimin, nano teknolojinin ve bunların yüzey bilimi ile birleşiminin, günümüz enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak ve yeni enerji kaynaklarının ve sistemlerinin sağlanmasına yönelik dönüm noktası oluşturacak çözümler yaratarak sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulmasına çok ciddi katkılarda bulunma potansiyelleri vardır. Bu yüzden bu ders kapsamında aşağıda belirtilen konular ele alınacaktır. Ünite I: Kuantum Mekaniğine giriş, Schrodinger denklemi ve beklenen değer, Serbest, bir kutu içerisinde ve sonlu kuyu içerisindeki parçacık için Schrdinger denkleminin çözümleri, Potansiyel basamak ve dikdörtgen bariyer tarafından yansıtılma ve iletilme. Ünite II: Açısal momentum ve operatörleri, Eigen değerleri ve açısal momentum operatörlerinin Eigen fonksiyonları, spin, Pauli spin operatörleri ve özellikleri, hidrojen atomu, hallerin yoğunlukları, metallerin serbest electron teorisi. Ünite III: Nanoyapılarda kuantum sınırlaması ve taşınım, akım, rezervuarlar ve electron kanalları, nanoyapılar için iletkenlik formula, kuantize olmuş iletkenlik, hallerin localize yoğunluklar, bilistik taşınım, Coulomb blokajı, difüzyonla taşınım, Fock uzayı Ünite IV: İstatiksel mekanik, Mikrohaller ve entropi, entropinin istatiksel tanımı, karıştırma işleminin entropisi, Gibbs serbest enerjisi, Gibbs paradoksu, faz uzay yoğunluğu, ergodik hipotezi, Liouville teorisi, mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik topluluklar ve bağlantıları, dalgalanmalar, klasik istatistiksel systemler, Boltzman istatistiği ve kuantum istatistiksel sistemleri, Fermi-Dirac ve Bose_Einstein istatistiği ve uygulamaları. Ünite-V: Elektronik özellikler: Metallerin serbest electron teorisi, katıların bant teorisi, Bloch teorisi, Kroning-Penne modeli, metaller ve insülatörler, Yarıiletkenler: Sınıflandırılmaları, taşınım özellikleri, boyut ve boyutlandırma etkileri, bant yapıları, Brillouin bölgeleri, mobilite, dirençlilik, gevşeme zamanı, rekombinasyon merkezleri, Hall etkileri. Ünite-VI: Optik özellikler, fotoiletkenlik, optic absorpsiyon ve geçirgenlik, fotolüminesan, floresan, fosforesan, elektrolüminosan

2 Ünite-VII: Manyetik malzemeler: Temel manyetik olay; diamanyetizma, paramanyetizma, ferromanyetizma, ferrimanyetizma, anti-ferromanyetizma, bu tip malzeme örnekleri ve uygulamaları, RKKY etkileşimleri, ferroakışkanlar, süper iletkenliğe giriş; London denklemi ve Josephson etkisi. Ders Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri NST 507 Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Giriş ve sınıflandırma, Nanoteknolojinin tanımı ve nanoyapıların sınıflandırılması, Katıların ve atomların elektronik özellikleri, Atomlar arası bağlar, Serbest Elektron Modeli, Elektronik iletkenlik, Sistemin toplam enerjisindeki değişim, Nanomalzemelerin büyütme teknikleri, Nano düzeyde bilim, Quantum mekaniği, Moleküler transport ve Termodinamik, Nano düzeyde Momentum ve Energy transferi, Nano malzemelerin; dizayni, sentezi ve karakterizasyonu, Nano üretim, aygıt ve sistemler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ Doktora/ Yüksek Lisans Tezi (kredisiz) AKTS: 14 Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez danışmanın yol göstericiliğinde tez çalışması için yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarının tartışılıp değerlendirildiği bir derstir. Seminer (Kredisiz) AKTS: 10 Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sonuçlarını tez danışmanı ve öğretim üyelerine sunduğu bir derstir. Uzmanlık Alan Dersi (0-4-0) 0 (Kredisiz) AKTS: 6 Bu ders tez danışmanının öğrencilerine Yüksek Lisans/Doktora tez çalışmaları hakkında yol gösterdiği teorik bir derstir. Bu dersin ayrıntılı içeriği tez danışmanı tarafından kendi uzmanlık alanlarına göre belirlenir. Dersin Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri NST 509 İstatistik (3-0-0) AKTS: 6 İstatistik alanına ve mühendislerin istatistik metodolojisini mühendislik problem çözme prosesinin bir parçası olarak nasıl kullandığına bir giriş. Rastgele örneklem ile ilgili, veri özetlenmesi ve anlatım teknikleri gibi istatistiksel yöntemlerin değerlendirilmesi. Örneklem dağılımları, merkezi limit teoremi, ve parametrelerin nokta tahmini. Tahmin edicilerin önemli özellikleri, en büyük olabilirlik yöntemi, momentler yöntemi, Bayes tahmini. Ortalamalar için aralıklar, varyanslar ve standard sapmalar, oranlar ve tahmin aralıkları ve tolerans aralıkları. Tek bir örneklem için hipotez testleri, iki örneklem için güven aralıkları ve testler. Model yeterliliği kontrolü ve tanısal regresyon modelini içeren basit ve çoklu doğrusal

3 regresyon ve lojistik regresyona bir giriş. Tek ve çok faktörlü deneyler. Rastgeleleştirme, bloklama, faktöriyel tasarımlar, etkileşimler, grafiksel veri analizi ve kısmi faktöriyeller kavramları üzerinde durulacaktır. İstatistiksel kalite kontrol şemaları ve istatistiksel proses kontrol nün temelleri. Dersin Sorumlusu: Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition, NST 505 Mühendisler İçin İleri Ayrık Matematik (3-0-0) 3 AKTS: 6 Matematiksel mantık, sembolik gösterim, Küme kuramı, bağıntılar, yinelemeli bağıntılar ve fonksiyonlar. Örgüler ve cebirsel sistemler. Boole cebiri, Boole fonksiyonlarının minimizasyonu. Çizelgeler (Graflar), yollar, devreler, döngüler ve altgruplar. Bağlantılılık. Düzlemsel çizgiler ve özellikleri. Ağaçlar, bağlantılı düzlemsel çizgiler için Duler formülü. Kurtowski teoremi. Çizgilerin matris gösterimi. Euler yolu ve devresi. Yönlü çizgiler. Dijkstra algoritması. Güçlü bağıntılılık ve Warshall algoritması. Yönlü ağaçlar, arama ağaçları. Gramerler ve diller. Polonyalı gösterimi, ters Polonyalı gösterimi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN NST 511 Uygulamalı Deneysel Tasarım (3+0) 3 AKTS 6 Mühendislik ve teknoloji alanında çeşitli uygulamalardaki veri toplama ve analiz metotlarına giriş; deneysel tasarımın temel kavramları ve veri analizin istatistiksel modelleme kavramları; mühendislik çalışmalarında deneysel tasarımın rolü; istatistiksel temel kavramları; ANOVA analizi; faktöriyel dizayn; regresyon analizi; Nelder-Mead Simplex metodu; yüzey yanıt yöntemi; Taguchi metod. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zehra YILDIZ NST 513 Biyomateryaller (3-0-0) 3 AKTS 6 Organik ve inorganik biyomalzemelerin (polimer, metal, seramik) özellikleri. Moleküllerin ve hücrelerin biyomalzemelerle interaksiyonları. Biyomalzemelerin vücutla uyumluluğu, biyolojik duyarlılık. Moleküler ve hücresel mühendislik ilkeleri, lipid nanoteknolojisi ve doku mühendisliği Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Dilek Göktürk NST 515 Elektromanyetik Dalgalar (3-0-0) 3 AKTS: 6 Zamanla-değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, dalga denklemleri ve çözümleri, iletim hatları, dalga polarizasyonu, yansıma, kırılma ve difraksiyon, dalga kılavuzları ve rezonatörler, izotrop olmayan ortamlarda dalga yayılımı, dalga fonksiyonları

4 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK NST 517 Genetik Mühendisliği (3-0) 3 AKTS 6 Genetik mühendisliği tanımı, genetik mühendisliği ile üretilen nano teknoloji ürünleri, genetik manipulasyonların kullanım alanları. E.coli de klonlama çalışmaları, klonlamada kullanılan vektörler, prokaryotik plasmidler, bakteriyofajlar, kozmidler, ekspresyon vektörlerinin tasarımı ve oluşturulması. Diğer organizmaların klonlanması, ökaryotik plasmidler, PCR ve RT-PCR teknikleri. Yönlendirilmiş mutagenez, transformasyon, geçici transfeksiyon ve kalıcı transfeksiyon yönemleri. Gen bankalarında klonlama stratejileri, ekspresyon vektörlerinin önemi, rekombinantların seçimi, klonlanmış genlerin sekans analizi. Transgenik teknoloji nedir? Uygulama alanları nelerdir? Transgen ve hayvan klonlaması, biyoteknoloji, tarım ve ilaç endüstrisinde transgenlerin kullanımı, temel gen terapi teknikleri, viral vektörler ve viroterapi, sinir ve bağışıklık sistemi bozukluklarında gen terapisi ve örnek durumlar, kanserin gen terapisi ve bazı problemler, insan klonlanması ve etik sorunlar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Dilek Göktürk NST 519 Sezgiseller (3-0-0) Temel sezgiseller, meta sezgiseller ( tabu arama, genetik algoritma, karınca kolonisi, ve bunların hibritleri) Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Talbi, E.G., Meta-Heuristics from Design to Implementation, Wiley, NST 521 Endüstriyel Mikrobiyoloji (3+0) 3 Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların hakkında ayrıntılı bilgiler ve kaynakları; Endüstriyel mikroorganizmalardan aranılan belli başlı özellikler; Mikroorganizmaların çoğalmaları ve ürün oluşumu kinetiği; Mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkisi; Endüstriyel üretim yöntemleri ve doğru yöntem seçimi; Substratların genel özellikleri ve substrat formülasyonu; Endüstriyel mikroorganizmaların izolasyonu, seçimi, karakterizasyonu ve arzu edilen özelliklerinin geliştirilmesi; Kültür muhafazası; Starter kültürlerin hazırlanması; Fermentörlerin genel özellikleri, tasarım ilkeleri ve sistem kontrolü; Hücre ve enzim immobilizasyonu; Endüstriyel mikrobiyal prosesler ve fabrika gezilerini kapsar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 523 Yapay Sinir Ağlarına Giriş (3-0-0) 3

5 Bu ders içeriğinde nöral hesaplama ve öğrenmenin temeli olarak sinaptik bağlantı organizasyonu incelenecek olup, Perceptron ve amplifikatörler, çekicilerin ve melez hesaplama dahil tekrarlayan ağların dinamik teorileri öğretilecektir. Ek olarak geri yayılma ve Hebbian öğrenme yanı sıra algı modelleri, motor kontrolü, hafıza ve sinir gelişiminede giriş yapılacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Lütfü SARIBULUT NST 525 Sürekli Ortam Mekaniğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Tansörler ve integral teoremleri. Şekil değiştirmenin kinematiği, birim şekil değiştirme tansörü. Toplam türev, şekil değiştirme oranı, dönme ve girdap (vortisite). Euler-Cauchy gerilme prensipi ve gerilme tansörü. Denge kanunları, enerji denklemi ve dağıntı (entropi) prensibi. Bünye denklemlerinin teorisi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders Kitabı: J. N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge University Press, ISBN-13: NST 527 Bulanık Mantığa Giriş (3-0-0) 3 ECTS: 6 Klasik Küme ve Bulanık Küme Kavramları, Klasik Bağıntılar ve Bulanık Bağıntılar, Üyelik Fonksiyonları ve Üyelik Fonksiyonlarının Özellikleri, Üyelik Fonksiyonu Belirleme Yöntemleri, Bulanık Aritmetik, Bulanık Kontrol Sistemleri, Bulanık Sınıflandırma, Bulanık Doğrusal Regresyon, Bulanık Karar Verme Yöntemleri Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Ross, T.J., Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd Ed., John Wiley & Sons, NST 529 Nanomalzemelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6 Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında temel tanıtıcı nitelikte bilgi vermektir. Nanoboyuttaki malzemelerin mikro ve makro boyutlu malzemelerle karşılaştırılması, nanoteknolojideki temel terimlerin tanımlanması, nanomalzemelerin özelliklerinin moleküller ve micron boyutlu parçacıkların çzelliklerinden nasıl ve ne şekilde değişiklik gösterdiğinin açıklanması, Nanoboyuta inildikçe değişiklik gösteren fiziksel ve kimyasal özelliklerin tanımlanması, günümüzde üretimi yapılan nanomalzemeler, özellikleri ve potansiyel faydaları bu dersin öğrenme hedeflerini oluşturmaktadır. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY NST 533 Mikro ve Nano Akışkan Sistemler (3-0-0) 3 AKTS:6

6 Mikro ve Nano ölçekte akışa giriş, Kinematik Akış Denklemleri: Sınır değerlerde akışlar, Couette ve Poiseuille Akış: Navier-Stokes denklemleri ve çözümleri, Stokes Akış: İç ve Dış Stokes Akışları, Mikroakışkan laminar akış modelleri: Pasif skaler taşınım denklemleri, akışkan karışımların fiziği, Elektroosmotik Akış, Potansiyel Akış ve Elktrolit Çözelti Kimyası, Mikro ve nano kanallarda elektrokinetik potensiyel, Deneysel Akış Karakterizasyonu, Kanallarda madde ve elektriksel yüklü parçacık taşınımı, Mikro ve Nano akışkan kanal üretim metodları, BiyoMEMS uygulamaları, Kimyasal Reaksiyon uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 535 Modelleme ve Optimizasyon (3-0-0) 3 ECTS: 6 Matematiksel Programlama Problemlerinin Modellenmesi, Grafiksel Çözüm Yöntemleri, Simpleks Yöntemi, Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ağ Modelleri, En Küçük Örten Ağaç Problemi, Maksimum Akış Problemi, Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Arora J.S., Introduction to Optimum Design, 3rd Ed., Academic Press, NST 537 Nanobiyoloji (3+0) 3 (GÜZ) Biyolojik nano objeler: DNA nın yapısal ve fonksiyonel regülasyonu, protein-lipid kurulumu ve biyomimetik nano yapılar, DNA nın çok moleküllü kompleksleri; biyomedikal uygulamalar için işlev kazandırılmış inorganik nanopartiküller, yaşayan nanomakinalar; nanobiyoteknoloji yöntemleri: optik araçlar, nanokuvvet ve görüntüleme, yüzey metodları, kütle spetrometrisi, taşınımın elektriksel karakterizasyonu ve dinamikleri; nanobiyoteknoloji uygulamaları: gerçek zamanlı PCR, biyosensörler, DNA mikrodizinleri, protein mikrodizinleri, hücre biyoçipleri, çipte laboratuvar, biyotümleyici materyaller, in vivo gen transferi için viral vektörler; nanobiyoteknolojinin medikal, sosyal ve ekonomik yansımaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 539 Nanomalzemeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 (GÜZ) Özel Nano yapı büyütme teknikleri, epitaxial büyütme (katmanlı), elektron ışın litografi, taramalı tip litografi, Quantum nokta, quantum tel, quantum kuyu ve süper örgü yapılarının mekanik, termal, optik, elektronik ve manyetik özellikleri, ince filmlerin mekanik özellikleri, İnce film yapılarında ve uygulamalarındaki gelişmeler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ

7 NST 541 Nanoteknoloji ve Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Nanoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin önemi, nanoyapıların özellikleri, nanoteknolojinin sağlık, havacılık, uzay, çevre, enerji, ziraat ve gıda bilimi alanlarındaki uygulamaları, nanoteknolojinin günlük hayattaki etkileri, gelecekte nanoteknolojinin önemi Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Haşim KELEBEK NST 543 Gıda ve Biyolojik Ürünlerin Analizi İçin Nanoteknoloji Temelli Metotlar (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu dersin amacı, gıdalarda ve biyolojik ürünlerde bulunan nanoyapıların öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında nanoyapılar, kendi kendine oluşan nanoyapılar ve nanokompozitler ve bunları oluşturan bileşenler öğrencilere tanıtılacaktır. Ayrıca gıdaların daha fonksiyonel hale getirilmesi için kullanılan nanoteknoloji temelli taşıma sistemleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrenciler nanoyapıların karakterize edilmesinde kullanılan taramalı electron mikroskobu (SEM), geçirimli electron mikroskobu (TEM), dinamik ışık saçılımı ve X-ışınları kırınımı gibi teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN Ders Kitabı: Padua, G. W., Wang, Q. (Edts.) Nanotechnology Research Methods for Foods and Bioproducts, Wiley-Blackwell, NST 545 Gıda, İçecek ve Nutrasötik Endüstrilerinde Nanoteknoloji (2-0-2) 3 AKTS: 6 Nanoyapıların tasarımı ile gıdaların duyusal ve besleyici özelliklerinin iyileştirlmesi, Gıda, içecek ve nutrasötik endüstrilerinde nanokapsüllerin taşıyıcı sistem olarak kullanılmaları, Bir araya gelen kolloidlerin taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Gıda nano emülsiyonlarının üretimi, karakterizasyonu ve özellikleri, Gıdalara bulaşan kimyasal ve biyolojik maddelerin hızlı bir şekilde tayini için nanoteknoloji temelli yaklaşımlar, Gıda ve içecek sektöründe kullanılan nanokompozit ambalaj malzemeleri: Electrospun fiberlerin üretimi, fonksiyonları ve gıda sektöründe kullanım potansiyelleri, Süt nanotüpleri: teknoloji ve potansiyel uygulamaları, Nano ve mikro boyutta tasarlanmış membranların temelleri ve gıda ve içecek sektöründe kullanım uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Osman KOLA Ders Kitabı: Huang, Q. (Edt.) Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries, Woodhead Publishing, NST 547 Nanoteknoloji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik; Nano tabanlı ürünlerin çevre, sağlık ve güvenlik boyutlarına etkisinin değerlendirilmesi (3+0) 3

8 Nanoteknoloji günümüzün en popüler konularından biri ama peki bu teknolojinin çevre, sağlık ve güvenlik üzerine etkileri hakkında bizler neler biliyoruz? Bu yeni teknolojilerin çevre, sağlık ve güvenlik boyutları hakkında ülkemizde neler biliniyor, sürdürülebilirliği nedir? Nanoteknolojinin negatif etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin en az düzeye indirilmesin de izlenecek yol haritaları, pozitif etkilerinin belirlenmesi ve pozitif etkileri belirlenen bu teknolojilerin desteklenmesini sağlamak için doğru stratejilerin gelistirilmesi öncelikli araştırma konuları arasındadır. Nano-tabanlı teknolojilerin laboratuvardan piyasaya hızlı geçişiyle birlikte, ÇSG boyutlarının neler olduğu bilim dünyasında tartışılan konular arasındadır. Nanoteknolojinin ÇSG boyutları ve yaşam döngüsü açısıdan değerlendirmesi ile ilgili uluslararası araştırmaları, konu ile ilgili kurumlar ve genel durumun özetini içermektedir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 549 Omik Teknolojileri (3+0) 3 Genom analizi, yapısal genomik, işlevsel genomik, prokaryotik ve ökaryotik genom analizleri, genom veri tabanlarının kullanımı, genomik veri madenciliği. Transkriptom ve farklı organizmalarda gen ifadesinin analizi, gen ifadesi veri tabanları. Proteom, proteom veri tabanları ve veri madenciliği. Metabolom analizi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Özgür Cem Erkin NST 551 Polimer Nano Kompozitler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Kompozit malzemeler havacılık ve uçak sektöründe son kırk yıldan bu yana mucizeler meydana getirmiştir. Nano modifiyeli kompozitler daha yeni malzemelerdir ve elektronik, biyomedikal, havacılık, spor, otomobil ve inşaat gibi birçok alanda araştırmalar yapılmaktadır. Bugünün üretim mühendisi bu yeni malzemelerin farkında olmalıdır. Bu farkındalık gelecekte istihdam için yeni bir pazar açacaktır. Bu interaktif ders ve beraberindeki küçük laboratuar pratiği öğrencilere polimer nanokompozitlerin imalat yöntemleri hakkında bir fikir verecektir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan DİKE Ders Kitabı: Polymer Nanocomposites - Koo, Joseph H. NST 553 Proje Yönetimi (3+0+0) Proje yönetimi kavramları, projelerin sınıflandırılması, çizelgeleme (GANNT şeması, PERT ve CPM tanımları, PERT ve CPM arasındaki farklar), proje ağları ( proje ağları oluşturma kuralları), kritik yol (kritik yol ve kritik ağ bulma yolları), PERT (PERT zorlukları ve hesaplama yöntemleri), proje kaynak planlama ( tanımlama ve metotlar). Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Węglarz, J., Project Scheduling: Recent Models, Algorithms, and Applications, Kluwer, 1999.

9 NST 555 Sensör Teknolojisi (3+0) 3 Sensörler ile ilgili temel kavramlar, Kimyasal sensörlere giriş ve kısa tarihçe, Elektrokimyasal hücreler ve bileşenlerinin tanıtılması, Elektrotlar çeşitleri, Referans elektrotlar, Katı metal elektrotlar, İyon seçici elektrotlar, Elektrokimyasal analiz yöntemleri ve elektrokimyasal sensörler (amperometrik ve potansiyometrik), Modifiye elektrot hazırlama yöntemleri, Modifiye elektrotların uygulama alanları, Optik ve Termal sensörler, Kütle duyarlı sensörler, Biyosensörler ve uygulama alanları, Enzimler ve enzim immobilizasyon yöntemleri, Enzim, DNA ve Optik biyosensörler, Uygulamada kullanılan bazı kimyasal ve biyosensörler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zehra YILDIZ NST 557 Katı Hal Aygıtları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Yarıiletkenlerin temelleri, jonksiyonlar, BJTler ve MOSFETler, farklı jonksiyonlar, yarıiletkenlerin optik özellikleri, optik aygıtlar, fotodedektörler, güneş pilleri, LEDler ve lazerler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU NST 559 İstatistiksel Veri Analizi (3-0-0) Temel istatistiksel tanımlar ve parametreler, rasgele örnekleme, olasılık dağılımları, temel örnekleme dağılımları, güven aralığı-aralık tahmini, hipotez testleri, ki-kare testi uygunluk testi ve bağımsızlık testi, En küçük kareler metodu, lineer, çoklu lineer ve nonlineer regresyon. Faktör analizi ANOVA, parametrik olmayan istatistik. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition, NST 561 Katıların Yapısal, Elektriksel ve Optik Özellikleri (3+0+0) 3 AKTS: 6 Kristalografi, birim hücre, Miller indisleri, kusurlar (nokta, çizgisel ve düzlemsel kusurlar), metallerde serbest elektron teorisi, metallerin özdirenci, Hall olayı, katıların bant teorisi, etkin elektron kütlesi, Brillouin bölgeleri, özden ve katkılı yarıiletkenler, p-n eklemler, ışık yayan diyotlar, transistörler, güneş pilleri, yarıiletkenlerde direk ve direk olmayan optik geçişler, eksitonlar, lüminesans türleri. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 563 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri (3-0-0) Tahminlemeye Giriş, Temel İstatistiksel Kavramların İncelenmesi, Veri Yapılarının İncelenmesi ve Belli bir Tahimin Tekniğinin Seçimi, Hareketli Ortalama ve Düzgünleştirme Yöntemleri, Zaman Serileri ve Bileşenleri, Basit Linear

10 Regresyon, Çoklu Regresyon Analizi, Zaman Serileri Verileri ile Regresyon Analizi, Box-Jenkins (ARIMA) Methodolojisi, Tahmin Prosesisinin Yönetilmesi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Brockwell, P.J., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 2nd Edition, NST 500 Akademik Yazım Becerileri (Kredisiz) (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu ders, öğrencilerin üniversite düzeyinde makaleleri yazma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Ders kapsamında öğrenciler makalelerinde bilginin manıksal organizasyonu sağlayabilmeyi ve makalelerini uygun akademik stilde yazmayı öğrenirler. Makalelerini yapısal bir bütünlükle yazarak ve çıkarımsamalara, özetlere ve alıntılara uygun bir şekilde referans göstererek makalelerinde aşırma ve intihali önlemeyi sağlarlar. Ders ilerledikçe temel yapılar güçlendirilir, yeni öğeler eklenir ve öğrencilerden daha kapsamlı yazımlar beklenir. Sonuç olarak akademik yazım becerileri dersi, original akademik makaleler yazmayı isteyen öğrenciler için iyi bir kaynak teşkil etmektedir. Akademik yazım becerilerini geliştirmek isteyen yazarlar üç ana noktaya odaklanmalıdır. Güçlü bir yazım: Düşünme yazımdan once gelir. İyi yazarlar eserlerini yaratmadan önce kaynaklardan bilgiyi süzme ve ana noktaları gözden geçirme üzerine zaman harcarlar. Ayrıntılı bir yazı çerçevesi oluşturmak yazarların düşüncelerini organize edebilmesini sağlar. Güçlü bir akademik yazım sağlam bir planlama ile başlar. Mükemmel bir gramer: Gramer ile ilgili temel ve ayrıntı noktalarını öğrenin. Yazım denemeleri için zaman ayırın ve önemli gördüğünüz öğretmenler, öğretim üyeleri ve yazarlardan yazılarınız hakkında görüş alın. İngilizce gramer ayrıntılı ve karışık gelebilir, fakat güçlü yazarlar ana gramer noktalarını yıllar süren çalışma ve deneyim sonucu yönetebilmektedir. YourDictionary gibi gramer üzerine daha çok problemle karşılaşılan noktalar hakkında size yardım sağlayabilir. Noktalama işaretlerinin uygun kullanımı ve iyi bir yazım kontrolü becerisi de akademik yazım becerilerini geliştirmektedir. Tutarlı stil kullanma yaklaşımı: Üniversiteniz MLA, APA veya Şikago yazım stillerinden birini kullanıyor olabilir, bir stil seçiniz ve ona bağlı kalınız. Herbir stilin yazım kılavuzu sayıları, referansları, referans göstermeyi vb. nasıl yapacağınız konusunda size yönlendirecektir. Bu kılavuzların herbirini kitapçılarda bulabilir ya da bu klavuzlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz. MLA stili İngilizce sınıflarında kullanılırken APA stili psikoloji ve bilimsel yazımda kullanılmaktadır. Şikago stili ise genelde çalışma hayatında kullanılmaktadır. Akademik yazım becerileri güçlü bir kompozisyon, mükemmel bir gramer ve tutarlı stil kullanım yaklaşımlarını kapsamaktadır. Dersin Sorumlusu: Yabancı diller yüksek okulu okutmanları Ders Kitabı: Okutmanların ders notları NST 502 İleri Biyoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS 6 Giriş-biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı, biyoteknolojiye genel bakış, mikroorganizmalar ve metabolizmaları, son dönemde ki DNA/RNA teknolojileri, biyoteknolojide uygulamalarında

11 kullanılan moleküler teknikler, fermentasyon teknikleri ve prensipleri, biyoteknolojide temel işlemler, biyoteknolojik prosesler, enzim teknolojisi ve biyoteknolojik uygulamalarla ilgili biyoetik konularını içerir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 504 İleri Reaksiyon Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS 6 (3+0+0) 3 Bu ders, çoklu reaksiyonlarda istenen ürünü maksimize etmek için reaktör ve reaksiyon şartlarının seçimini ve kimyasal reaktörlerin ideallikten sapmalarını analiz ederek, reaktörlerde kalma zamanı dağılım fonksiyonlarını oluşturmayı ve gerçek reaktörlerin davranışlarının nasıl olacağını öğretir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Zehra YILDIZ Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 506 Nanobileşiklerin Analizi (2-0-2) 3 AKTS: 6 Nanobileşiklerin analizlerinde kullanılan enstrümental analiz metotlarının temel prensipleri, spektrokimyasal metotlar, optic spektrometri temelli analiz cihazları, mor ötesi-görünür bölge absorpsiyon uygulamaları, moleküler absorpsiyon spektometrisi ve uygulamaları, kromatografik metotlar ve uygulamaları: adsorpsiyon, kağıt, iyon değişim, gaz ve yüksek performans sıvı kromatografisi, kütle spektroskopisi ve uygulamaları Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Haşim KELEBEK Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 508 Uygulamalı Optimizasyon (MATLAB Programlama Dili ile) (3-0-0) 3 AKTS: 6 Optimizasyonun Temelleri ve MATLAB Programlama Diline Giriş, Grafiksel Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, Tek Boyutlu Problemler için Sayısal Yöntemler, Kısıtsız Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kısıtlı Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kesikli Optimizasyon, Global Optimizasyon Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Venkataraman, P., Applied Optimization with MATLAB Programming, John Wiley & Sons NST 510 Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS 6 Mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki çalışma koşulları, laboratuvarlarda kullanılan alet ve malzemeler, sterilizasyon ve yöntemleri, besi yerleri ve hazırlanışları, mikroorganizmaların ekim, sayım ve boyama yöntemleri, mikroorganizmaların biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve antibiyogram uygulamalarını içerir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN

12 NST 512 Biyokatalizör ve Antikor Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS 6 Biyokataliz protein enzimler veya tüm hücre sistemleri gibi doğal katalistlerin organik bileşikler üzerindeki kimyasal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıdır. Bu ders biyokatalizör dizaynının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Rekombinant enzim ve monoclonal antikor üretimi prensipleri. Temel İmmünolojik kavramlar, Hibridoma Teknolojisi ve Monoklonal Antikorların Üretilmesi kavramları, Monoklonal Antikorların Karakterizasyonu büyük ölçekte üretilmesi ve saflaştırılması. Rekombinant enzimlerin ve monoklonal antikorların kullanım alanları. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Dilek Göktürk Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 514 Biyoişaretleyiciler (3-0-0) 3 AKTS 6 Biyoişaretçilerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması. Biyoişaretleyici keşfinde kullanılan teknoloji; genomik, epigenomik, proteomik, metabolomik, lipidomik teknolojileri, floresan belirteçler, moleküler görüntüleme teknikleri, NMR, biyoenformasyon. Biyoişaretleyiciler ve moleküler genetik ve sitogenetik teşhis, ilaç geliştirilmesi ve keşfi, biyoişaretleyicilerin sağlık ve hastalıkta kullanılması. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin NST 516 Biyomimetik Nano Seramiklerin Klinik Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu dersin amacı öğrencilerin klinik uygulamalarda kullanılan biyomimetik nano seramikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında sert dokular (kemik ve diş), bu dokuların organik ve inorganik bileşenleri, yapıları ve özellikleri, kemik ve diş oluşumu ve sert dokuların biyomineralizasyonu işlenecektir. Sentetik nanoapatitler ve sentez metotları ve biyomimetik apatitler ve biyomimetik apatitlerin oluşturulmasında kullanılan metotlar ele alınıp tartışılacaktır. Öğrenciler ayrıca apatit türevli nanoseramiklerin klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Ali Emrah ÇETİN Ders Kitabı: Vallet-Regi, M. and Arcos, D. Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use from Materials to Applications, RSC Publishing, NST 518 Mikro ve Nano Ölçekte Kararkterizasyon (3-0-0) 3 AKTS:6 Ders, mikro ve nano-malzeme geliştirilmesi için gerekli olan önemli ve mevcut mikro ve nanomalzeme karakterizasyon tekniklerine giriş niteliğindedir. Ders, mikro ve nano ölçekte hazırlık süreçlerinde kullanılan temel tekniklerden dördü üzerine odaklanmaktadır. Bunlar optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu ve taramalı uç mikroskobudur. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY

13 Ders Kitabı/Kaynaklar: J. Goldstein, D. Newbury, D. Joy, C. Lyman, P. Echlin, E. Lifshin, L. Sawyer and J. Michael. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis 3rd Edition, Springer Science NST 522 Yarıiletken İnce Film Malzemelerin Temelleri (3+0+0) 3 AKTS: 6 Yarıiletken malzeme bilimine giriş, vakum bilimi ve teknolojisi, yarıiletken ince film büyütme yöntemleri, ince film oluşumu, yarıiletken ince filmlerin karakterizasyonu, epitaksi büyüme, ince filmlerde interdifüzyon ve reaksiyon, ince filmlerin yapısal, optik ve elektrik özellikleri, gelişmekte olan nano-boyutlu yarıiletken ince film malzemeler ve uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 524 Analog Entegre Devrelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Çok tranzistörlü yükselteçlerin tasarım ve analizleri, biaslama devreleri, diferansiyel çiftler, CMOS Op-Amp topolojileri, Op-Amp ların optimizasyonu, karşılaştırıcılar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU Ders Kitabı: Design of Analog CMOS Integrated Circuits, B. Razavi, McGraw-Hill, 2000 NST 526 Mikro and Nano Elektromekanik Sistemlere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Mikro ve nano elektromekanik sistemler (MEMS ve NEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma, taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU Ders Kitabı: Foundations of MEMS, C. Liu, Prentice Hall, NST 528 Kriging ve Stokastik Simülasyon Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6 Analizlerde kullanılan yazılımlar, verilerin organizasyonu, açınsayıcı veri çözümlemesi (AVÇ), aykırı değer testleri, grup çözümleme teknikleri, verilerin birleştirilmesi (düzenleme), uygun tekniğin belirlenmesi, üç boyutlu süreklilik analizi, kriging (tahmin etme) ve simülasyon teknikleri, işlem sonrası işleme, araştırma teknikleri, kafes tasarım parametreleri, simülasyon işlemi, çapraz doğrulama testleri ve simülasyon sonuçlarının doğrulanması, ortalama ve olasılık haritalama, elde edilen haritaların yorumlanması, maden cevherlerine uygulanması Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY

14 NST 530 Laboratuvar Biyogüvenliği (3+0) 3 Biyogüvenlik nedir? Recombinant DNA teknolojisinin güvenli kullanımı, enfekte materyallerin taşınması ile ilgili güncel düzenlemeler ve laboratuvar biyogüvenliği kavramı tanıtılacak, laboratuvarda biyogüvenlik kuralları, atık yönetimini, kayıtlama, ulusal ve uluslar arası düzenlemeler anlatılacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç. Dr. Dilek Göktürk Ders Kitabı: WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition. NST 532 Yönetimsel Karar Modelleri (3-0-0) En çok kullanılan yöneylem araştırması/yönetim bilimi tekniklerine giriş ve bu araçların Microsoft excel kullanılarak nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesi. Bu bağlamda, dersin konuları deterministic ve stokastik modelleme tekniklerinin bilgisayar tabanlı uygulamalarını kapsamaktadır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Ragsdale, C., Managerial Decision Modeling, South Westerm College, International Edition, NST 534 Mühendisler için Matematiksel Transform Teknikleri (3-0-0) 3 Fourier Dönüşümü ve FFT Kuramları; Laplace Kuramı Dönüşümü; Teorisi Z-Dönüşümü; elektrifikasyon sistemlerinin sayısal modelleme. Sinyallerin FFT alma. Laplace diferansiyel denklemler Z-Dönüşümü kullanarak, sayısal filtre tasarımı Transform. Dersin Sorumlusu: Yrd. Prof. Dr. Dr. Lütfü SARIBULUT Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 536 Aktif Gıda Bileşenlerinin Mikro/Nano Kapsülasyonu (2-0-2) 3 AKTS: 6 Mikro ve nano kapsülasyon sistemlerinin tasarlanmasında yeni stratejiler, Gıdaların yararlılıklarının iyileştirilmesi için yapısal tasarım ilkeleri: Gıdalarda bulunan nano boyutlu lamine biyopolimer yapıları, Biyopolielektrolit çoklu tabakaların kendiliğinden oluşumu ve ayrılması ve bu biyopolielektrolitlerin aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu ve kontrollü salınımında kullanım potansiyelleri, Karma arayüze sahip biyopolimer filmlerin teorik incelenmesi, gıda emülsiyonlarında taşıyıcı sistem olarak lipitlerin modülasyonu, Protein yapıların gıdalarda taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Nutrasötik bileşiklerin için taşıyıcı olarak kalsiyum kullanılarak çapraz bağlanmış soya protein tanecikleri ve mikroküreleri, Tek yüzey aktif madde ile yapılan mikroemülsiyonların tasarımı, Süt proteinleri ve fosfolipit temelli nanokapsülasyon sistemleri, Gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için zein nanoyapılarının kontrollü organizasyonu, Su içinde yağ emülsiyonlarındaki etkileşimin gerçek zamanlı görüntülenmesi,: Difüze olan dalga ve ultrasonic spektroskopi, Damla boyutuna dayanan çözünür hale getirme işlemi ve lipitlerin su içinde yağ emülsiyonlarında kristalizasyonu, Yem ve gıda sektörü için soya lesitini temelli nanoteknoloji uygulamalarının faydaları, Nanoemülsiyonlar kullanarak polifenollerin stabilitesinin ve oral biyoyararlılığının arttırılması, Gıda bileşenleri için

15 kullanılan malzemeler: Pratik çözümler üretebilmek için özelliklerinin kavranması, Püskürtmeli kurutucu kullanarak aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için yaklaşımlar, Nano ve mikro boyutta aroma salınımı: Moleküller ve damlacıklar, Lipitlere capsule etme yolu ile lezzet bileşiklerinin taşınımı: Kek ve hamur hacmi içerisinde lezzet maddelerinin tutuklanması, Koaserve edilmiş protakal yağının raf ömrü ve lezzet salınımı. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Osman KOLA Ders Kitabı: Huang, Q., Given, P., Qian, M. (Edts.). Micro/Nanoencapsulation of Active Food Ingredients, American Chemical Society, NST 538 Mikrodalga Teorisi (3-0-0) 3 AKTS: 6 Elektromanyetik Dalga yayılımı, iletim hattı teorisi, dalga kılavuzu, koaksiyel hat, şerit hattı, mikro şerit hattı, mikrodalga rezonatörleri, güç bölücüler ve yönlü kuplörler, mikrodalga filtreleri, aktif RF ve mikrodalga cihazları, osilatörler ve karıştırıcılar Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK NST 540 Çok Amaçlı Karar Verme (3-0-0) 3 AKTS: 6 Çok Amaçlı Optimizasyona Giriş, Ağırlıklı Toplama Yöntemi, Skalarizasyon Yöntemleri, Çok-kriterli Doğrusal Programlama, Çok Amaçlı Simpleks Yöntemi, Çok Amaçlı Kombinasyonal Optimizasyon Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Ehrgott, M., Multicriteria Optimization, 2nd Ed., Springer, ISBN NST 542 Nano Fotonik (3-0-0) 3 AKTS: 6 Nano mertebesinde ışık güdümlemesi, Maxwell Bağıntıları, Işık-madde etkileşimi, Nanoyapıların Elektromagnetik özellikleri, Fotonik kristaller, Güneş enerji sistemleri, Fotonik Nano devreler, Metel optic, Plazmonik nano yapılar, ve sensörler, Metamalzemeler, negative kırıcılık indisi ve super çözünürlük. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ NST 544 Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Nanoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6 Gıda alanında nanoteknoloji uygulamaları: yeni fırsatlar, yeni sorular, yeni ilgi alanları ve sorunlar. Gıda teknolojisinin gelişimi, yeni gıdalar ve yeni gıdaların kabul edilebilirliliğine yönelik eğilimler. Nanoteknolojiye karşı toplumsal algı: genetik olarak modifiye edilmiş gıdalardan çıkarılan dersler. Gıdalardaki doğal nanoyapılar. Gıda katkı maddeleri ve gıda üretiminde kullanılan gıda bileşenleri içn nanoteknoloji uygulamaları. Gıda ambalajlamada nanoteknoloji. Gıda sektöründe nanoteknoloji uygulamalarının potansiyel faydaları ve pazar kaynaklı itici güçler. Tasarlanmış nanoparçacıklar ve

16 gıdalar: Temas ve risk değerlendirmesi. Nanogıdaların tüketiciye olan potansiyel riskleri. Gıdala ve gıdalarla temas eden malzemelerdeki nanoteknoloji uygulamaları üzerine yasal ve düzenleyici görüşler. Nanoteknolojinin gıda alanındaki uygulamaları hakkında yöneticiler için yapı taşlağı. Nanogıdalar: Bilinenler ve bilinmeyenler, gelecekte üretilecek gıdalar için nanoteknoloji temelli öngörüler. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. M. Sertaç Özer Ders Kitabı: Ghaudry, Q., Castle, L. And Watkins, R. (Edts.) Nanotechnologies in Food, RSC Publishing, Frewer, L. J., Norde, W., Fischer, A., Kampers, F. (Editors.) Nanotechnolgy in the Agri-Food Sector, Wiley, NST 546 Nanoteknoloji, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (3-0-0) 3 AKTS:6 Nanoteknolojininde içinde bulunduğu yeni teknolojilerin gelişimi ve bunların kullanımı insan sağlığına ve çevreye potansiyel istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu ders, ilgili alanda insan sağlığı ve çevre bakımından maruz kalınan riskleri, ölçüm araçlarını, risk değerlendirme ve yönetimini konu alan araştırma çerçevesinin ve sürecin gerekliliklerinin öngörülü modelleme vasıtasıyla belirlenmesini işlemektedir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY NST 548 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (3-0-0) 3 AKTS: 6 Başlangıç-değer problemlerinin sayısal çözümleri, çok basamaklı yöntemler, Runge-Kutta yöntemleri. Kararlılık ve yakınsaklık. Sınır-değer problemlerinin sayısal çözümleri, atış yöntemleri, sonlu farklar ve kolokasyon yöntemleri. Diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, parabolik, eliptik ve hiperbolik denklemler için yöntemler. Katı cisim ve akışkanlar mekaniğinden seçilmiş başlıklar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları. NST 550 İmalat ve Servis Sistemlerinin Yönetimi (3+0+0) 3 AKTS: 6 Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlama, envanter yönetimi, servis ve ürün tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlama, tesis yeri seçimi ve tesis planlama. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill, NST 554 Farmasotik Biyoteknoloji (3+0) 3 AKTS: 6 Moleküler Biyoteknolojiye giriş, rekombinant protein üretimi ve yeni protein bazlı sağaltım ilaçlarının

17 dizaynı. Antikor mühendisliği ve monoklonal antikorlar, rekombinant aşılar ve gen terapisi. Sağaltım proteinlerinin immunojenesitesi, interferonlar, interlökinler, insülin, büyüme hormonları ve diğer büyüme faktörleri. Nanopartikül taşıyıcılarının farmasotik uygulamaları; kanser tedavisinde aktifleştirilebilir nanopartiküller: nanobiotikler. Omik teknolojieri ve kişiselleştirilmiş ilaçlar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin NST 556 Risk Yönetimi (3+0+0) 3 AKTS: 6 Risk türleri, risk tanımı, risk seviyeleri, risk sınıflandırma sistemleri, risklerin organizasyon üzerindeki etkileri, risk yönetiminin oluşturulması, risk yönetiminin amaç ve genel ilkeleri, proje risk yönetimi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Frame, J.D., Managing risk in organizations, Wiley, NST 558 Simülasyon Modelleme ve Analiz (3-0-0) 3 AKTS: 6 Tanım ve sınıflandırma, rassal olaylar ve istatistiksel analizler, simülasyon modelleme teknikleri, üretim ve servis sistemlerinin simülasyonu, dağılımların belirlenmesi: hipotez testleri, envanter sistemlerinin simülasyonu, simülasyonda çalıştırma sayıları, kesme algoritmaları, yönetimsel oyunlar, bakım sistemlerinin simülasyonu, akıllı simülasyonlar (yapay zeka ve simülasyon), simülasyon paket programları, görsel simülasyon paket programları (arena, promodel, simio) ile uygulama ve alıştırmalar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Kaynak Kitap: Robinson,S., Simulation: The Practice of Model Development and Use, John Wiley & Sons, NST 560 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6 İş ile ilgili olan sağlık tehlikelerinin (kimyasal, fizikseli fizyolojik ve ergonomik) değerlendirilmesi tanıtılması, mevzuatın tanıtılması, meslek hastalıklarını önlenmesi, çalışanların sağlık performansının artırılması, İnsan-makine etkileşimi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, İş sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve değişimi, iş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler, iş verimini artırmayı etkileyen etmenler, çalışanlarda risk grupları. İş sağlığının önemi, Ülkemizde İş sağlığının genel görünümü, İş sağlığının temelleri, Meslek hastalığının tanımı, İş ile ilgili hastalıklar-nedenleri ve korunma yolları, Meslek hastalıkları ile ilgili kimyasal, Fiziksel ve biyolojik riskler, İş Kazaları, Sağlık güvenlik hakkı, Güvenlik kültürü kavramı. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Gerek NST 562 Nano Ağlar (3-0-0) 3 ECTS: 6 Nano makinalar, robotlar ve ağlara giriş. Nano ağların kısa tarihçesi. Nano ağ uygulamaları.

18 Nano ağlar için haberleşme yaklaşımları, elektromanyetik ve moleküler haberleşme. Nano ölçekli algılayıcı ve uyarıcı ağlar. Nano ölçekli parçacık ağları. Nano ölçekli ağlar arası iletişim. Nano ölçekli bilgi teorisi. Nano ağlarda diğer konular. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 564 Dağıtık Gömülü Sistemlerdeki Gelişmeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Dağıtık gömülü sistemlere giriş, Dağıtık gömülü sistem uygulamaları, Dağıtık gömülü sistemler için donanım ve yazılım, Fiziksel katman protokolleri, Bağ katmanı protokolleri, Ağ katmanı protokolleri, Taşıma katmanı protokolleri, Uygulama katmanı protokolleri, Eşzamanlıma, Lokalizasyon, İşletim sistemleri, Veritabanı yönetimi ve sorgulama, Çokluortam haberleşme protokolleri, Dağıtık gömülü sistemlerde diğer konular Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 566 Bilgisayar Haberleşmesi (3-0-0) 3 ECTS: 6 Bilgisayar ağlarına giriş, Mimari ve tasarım ilkeleri, Tekil-gönderim yönlendirme, Çoklugönderim yönlendirme, Taşıma katmanı protokolleri, Kuyruk yönetimi, Servis Kalitesi (QoS), Bağ katmanı protokolleri, Kablosuz haberleşme, Gelecek Internet mimarileri, Bilgisayar ağlarında diğer yeni konular Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: L. L. Peterson and B. Davie, Computer Networks, The Morgan Kaufmann Series in Networking, Öğretim üyesinin ders notları

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

03/03/2015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders İçerikleri 03/03/2015

03/03/2015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders İçerikleri 03/03/2015 T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 3 Elektrik Enerjisi Kullanımının

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

CHEM142 Genel Kimya Laboratuvarı II

CHEM142 Genel Kimya Laboratuvarı II CHE 101 Kimya Mühendisliğine Giriş Kimya mühendisliğinin temel kavramları, tarihi, ve tanımlanması. Kimya mühendisliğinin modern dünyadaki rolü, gelecekteki yeri ve mesleği bekleyen geleceğe dönük çözüm

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-0 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (3-0-3) Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT101 MATEMATİK 1 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 Akademik Yılı LİSANS DERS İÇERİKLERİ ( I. SINIF) KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ EE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER-I Doğrusal Uzaylar: Alanlar, doğrusal bağımsızlık, temel, doğrudan toplam dekompozisyonu, ölçülendirilmiş

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı