NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NST 501 (3-0-0) 3 AKTS:"

Transkript

1 NST 501 İleri Mühendislik Matematiği (3-0-0) 3 AKTS: 6 Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi. Seri çözümler. Sturm-Liouville teorisi. Dik polinomlar and özel fonksiyonlar. Laplace ve Fourier dönüşümleri. Kısmi diferansiyel denklemler. Değişkenlerin ayrıştırılması. Green fonksiyonu yöntemi. İntegral denklemlere giriş. Karmaşık sayılar. Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders Kitabı: E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Tenth Edition, Wiley, ISBN-13: NST 503 Nanobilim ve Nanoteknolojideki Gelişmeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Nanobilimin, nano teknolojinin ve bunların yüzey bilimi ile birleşiminin, günümüz enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak ve yeni enerji kaynaklarının ve sistemlerinin sağlanmasına yönelik dönüm noktası oluşturacak çözümler yaratarak sürdürülebilir enerji sistemlerinin oluşturulmasına çok ciddi katkılarda bulunma potansiyelleri vardır. Bu yüzden bu ders kapsamında aşağıda belirtilen konular ele alınacaktır. Ünite I: Kuantum Mekaniğine giriş, Schrodinger denklemi ve beklenen değer, Serbest, bir kutu içerisinde ve sonlu kuyu içerisindeki parçacık için Schrdinger denkleminin çözümleri, Potansiyel basamak ve dikdörtgen bariyer tarafından yansıtılma ve iletilme. Ünite II: Açısal momentum ve operatörleri, Eigen değerleri ve açısal momentum operatörlerinin Eigen fonksiyonları, spin, Pauli spin operatörleri ve özellikleri, hidrojen atomu, hallerin yoğunlukları, metallerin serbest electron teorisi. Ünite III: Nanoyapılarda kuantum sınırlaması ve taşınım, akım, rezervuarlar ve electron kanalları, nanoyapılar için iletkenlik formula, kuantize olmuş iletkenlik, hallerin localize yoğunluklar, bilistik taşınım, Coulomb blokajı, difüzyonla taşınım, Fock uzayı Ünite IV: İstatiksel mekanik, Mikrohaller ve entropi, entropinin istatiksel tanımı, karıştırma işleminin entropisi, Gibbs serbest enerjisi, Gibbs paradoksu, faz uzay yoğunluğu, ergodik hipotezi, Liouville teorisi, mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik topluluklar ve bağlantıları, dalgalanmalar, klasik istatistiksel systemler, Boltzman istatistiği ve kuantum istatistiksel sistemleri, Fermi-Dirac ve Bose_Einstein istatistiği ve uygulamaları. Ünite-V: Elektronik özellikler: Metallerin serbest electron teorisi, katıların bant teorisi, Bloch teorisi, Kroning-Penne modeli, metaller ve insülatörler, Yarıiletkenler: Sınıflandırılmaları, taşınım özellikleri, boyut ve boyutlandırma etkileri, bant yapıları, Brillouin bölgeleri, mobilite, dirençlilik, gevşeme zamanı, rekombinasyon merkezleri, Hall etkileri. Ünite-VI: Optik özellikler, fotoiletkenlik, optic absorpsiyon ve geçirgenlik, fotolüminesan, floresan, fosforesan, elektrolüminosan

2 Ünite-VII: Manyetik malzemeler: Temel manyetik olay; diamanyetizma, paramanyetizma, ferromanyetizma, ferrimanyetizma, anti-ferromanyetizma, bu tip malzeme örnekleri ve uygulamaları, RKKY etkileşimleri, ferroakışkanlar, süper iletkenliğe giriş; London denklemi ve Josephson etkisi. Ders Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri NST 507 Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Giriş ve sınıflandırma, Nanoteknolojinin tanımı ve nanoyapıların sınıflandırılması, Katıların ve atomların elektronik özellikleri, Atomlar arası bağlar, Serbest Elektron Modeli, Elektronik iletkenlik, Sistemin toplam enerjisindeki değişim, Nanomalzemelerin büyütme teknikleri, Nano düzeyde bilim, Quantum mekaniği, Moleküler transport ve Termodinamik, Nano düzeyde Momentum ve Energy transferi, Nano malzemelerin; dizayni, sentezi ve karakterizasyonu, Nano üretim, aygıt ve sistemler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ Doktora/ Yüksek Lisans Tezi (kredisiz) AKTS: 14 Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez danışmanın yol göstericiliğinde tez çalışması için yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarının tartışılıp değerlendirildiği bir derstir. Seminer (Kredisiz) AKTS: 10 Bu ders, lisansüstü öğrencilerin tez çalışması sonuçlarını tez danışmanı ve öğretim üyelerine sunduğu bir derstir. Uzmanlık Alan Dersi (0-4-0) 0 (Kredisiz) AKTS: 6 Bu ders tez danışmanının öğrencilerine Yüksek Lisans/Doktora tez çalışmaları hakkında yol gösterdiği teorik bir derstir. Bu dersin ayrıntılı içeriği tez danışmanı tarafından kendi uzmanlık alanlarına göre belirlenir. Dersin Sorumlusu: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri NST 509 İstatistik (3-0-0) AKTS: 6 İstatistik alanına ve mühendislerin istatistik metodolojisini mühendislik problem çözme prosesinin bir parçası olarak nasıl kullandığına bir giriş. Rastgele örneklem ile ilgili, veri özetlenmesi ve anlatım teknikleri gibi istatistiksel yöntemlerin değerlendirilmesi. Örneklem dağılımları, merkezi limit teoremi, ve parametrelerin nokta tahmini. Tahmin edicilerin önemli özellikleri, en büyük olabilirlik yöntemi, momentler yöntemi, Bayes tahmini. Ortalamalar için aralıklar, varyanslar ve standard sapmalar, oranlar ve tahmin aralıkları ve tolerans aralıkları. Tek bir örneklem için hipotez testleri, iki örneklem için güven aralıkları ve testler. Model yeterliliği kontrolü ve tanısal regresyon modelini içeren basit ve çoklu doğrusal

3 regresyon ve lojistik regresyona bir giriş. Tek ve çok faktörlü deneyler. Rastgeleleştirme, bloklama, faktöriyel tasarımlar, etkileşimler, grafiksel veri analizi ve kısmi faktöriyeller kavramları üzerinde durulacaktır. İstatistiksel kalite kontrol şemaları ve istatistiksel proses kontrol nün temelleri. Dersin Sorumlusu: Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition, NST 505 Mühendisler İçin İleri Ayrık Matematik (3-0-0) 3 AKTS: 6 Matematiksel mantık, sembolik gösterim, Küme kuramı, bağıntılar, yinelemeli bağıntılar ve fonksiyonlar. Örgüler ve cebirsel sistemler. Boole cebiri, Boole fonksiyonlarının minimizasyonu. Çizelgeler (Graflar), yollar, devreler, döngüler ve altgruplar. Bağlantılılık. Düzlemsel çizgiler ve özellikleri. Ağaçlar, bağlantılı düzlemsel çizgiler için Duler formülü. Kurtowski teoremi. Çizgilerin matris gösterimi. Euler yolu ve devresi. Yönlü çizgiler. Dijkstra algoritması. Güçlü bağıntılılık ve Warshall algoritması. Yönlü ağaçlar, arama ağaçları. Gramerler ve diller. Polonyalı gösterimi, ters Polonyalı gösterimi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN NST 511 Uygulamalı Deneysel Tasarım (3+0) 3 AKTS 6 Mühendislik ve teknoloji alanında çeşitli uygulamalardaki veri toplama ve analiz metotlarına giriş; deneysel tasarımın temel kavramları ve veri analizin istatistiksel modelleme kavramları; mühendislik çalışmalarında deneysel tasarımın rolü; istatistiksel temel kavramları; ANOVA analizi; faktöriyel dizayn; regresyon analizi; Nelder-Mead Simplex metodu; yüzey yanıt yöntemi; Taguchi metod. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zehra YILDIZ NST 513 Biyomateryaller (3-0-0) 3 AKTS 6 Organik ve inorganik biyomalzemelerin (polimer, metal, seramik) özellikleri. Moleküllerin ve hücrelerin biyomalzemelerle interaksiyonları. Biyomalzemelerin vücutla uyumluluğu, biyolojik duyarlılık. Moleküler ve hücresel mühendislik ilkeleri, lipid nanoteknolojisi ve doku mühendisliği Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Dilek Göktürk NST 515 Elektromanyetik Dalgalar (3-0-0) 3 AKTS: 6 Zamanla-değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, dalga denklemleri ve çözümleri, iletim hatları, dalga polarizasyonu, yansıma, kırılma ve difraksiyon, dalga kılavuzları ve rezonatörler, izotrop olmayan ortamlarda dalga yayılımı, dalga fonksiyonları

4 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK NST 517 Genetik Mühendisliği (3-0) 3 AKTS 6 Genetik mühendisliği tanımı, genetik mühendisliği ile üretilen nano teknoloji ürünleri, genetik manipulasyonların kullanım alanları. E.coli de klonlama çalışmaları, klonlamada kullanılan vektörler, prokaryotik plasmidler, bakteriyofajlar, kozmidler, ekspresyon vektörlerinin tasarımı ve oluşturulması. Diğer organizmaların klonlanması, ökaryotik plasmidler, PCR ve RT-PCR teknikleri. Yönlendirilmiş mutagenez, transformasyon, geçici transfeksiyon ve kalıcı transfeksiyon yönemleri. Gen bankalarında klonlama stratejileri, ekspresyon vektörlerinin önemi, rekombinantların seçimi, klonlanmış genlerin sekans analizi. Transgenik teknoloji nedir? Uygulama alanları nelerdir? Transgen ve hayvan klonlaması, biyoteknoloji, tarım ve ilaç endüstrisinde transgenlerin kullanımı, temel gen terapi teknikleri, viral vektörler ve viroterapi, sinir ve bağışıklık sistemi bozukluklarında gen terapisi ve örnek durumlar, kanserin gen terapisi ve bazı problemler, insan klonlanması ve etik sorunlar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Dilek Göktürk NST 519 Sezgiseller (3-0-0) Temel sezgiseller, meta sezgiseller ( tabu arama, genetik algoritma, karınca kolonisi, ve bunların hibritleri) Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Talbi, E.G., Meta-Heuristics from Design to Implementation, Wiley, NST 521 Endüstriyel Mikrobiyoloji (3+0) 3 Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların hakkında ayrıntılı bilgiler ve kaynakları; Endüstriyel mikroorganizmalardan aranılan belli başlı özellikler; Mikroorganizmaların çoğalmaları ve ürün oluşumu kinetiği; Mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkisi; Endüstriyel üretim yöntemleri ve doğru yöntem seçimi; Substratların genel özellikleri ve substrat formülasyonu; Endüstriyel mikroorganizmaların izolasyonu, seçimi, karakterizasyonu ve arzu edilen özelliklerinin geliştirilmesi; Kültür muhafazası; Starter kültürlerin hazırlanması; Fermentörlerin genel özellikleri, tasarım ilkeleri ve sistem kontrolü; Hücre ve enzim immobilizasyonu; Endüstriyel mikrobiyal prosesler ve fabrika gezilerini kapsar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 523 Yapay Sinir Ağlarına Giriş (3-0-0) 3

5 Bu ders içeriğinde nöral hesaplama ve öğrenmenin temeli olarak sinaptik bağlantı organizasyonu incelenecek olup, Perceptron ve amplifikatörler, çekicilerin ve melez hesaplama dahil tekrarlayan ağların dinamik teorileri öğretilecektir. Ek olarak geri yayılma ve Hebbian öğrenme yanı sıra algı modelleri, motor kontrolü, hafıza ve sinir gelişiminede giriş yapılacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Lütfü SARIBULUT NST 525 Sürekli Ortam Mekaniğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Tansörler ve integral teoremleri. Şekil değiştirmenin kinematiği, birim şekil değiştirme tansörü. Toplam türev, şekil değiştirme oranı, dönme ve girdap (vortisite). Euler-Cauchy gerilme prensipi ve gerilme tansörü. Denge kanunları, enerji denklemi ve dağıntı (entropi) prensibi. Bünye denklemlerinin teorisi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders Kitabı: J. N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge University Press, ISBN-13: NST 527 Bulanık Mantığa Giriş (3-0-0) 3 ECTS: 6 Klasik Küme ve Bulanık Küme Kavramları, Klasik Bağıntılar ve Bulanık Bağıntılar, Üyelik Fonksiyonları ve Üyelik Fonksiyonlarının Özellikleri, Üyelik Fonksiyonu Belirleme Yöntemleri, Bulanık Aritmetik, Bulanık Kontrol Sistemleri, Bulanık Sınıflandırma, Bulanık Doğrusal Regresyon, Bulanık Karar Verme Yöntemleri Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Ross, T.J., Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd Ed., John Wiley & Sons, NST 529 Nanomalzemelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6 Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında temel tanıtıcı nitelikte bilgi vermektir. Nanoboyuttaki malzemelerin mikro ve makro boyutlu malzemelerle karşılaştırılması, nanoteknolojideki temel terimlerin tanımlanması, nanomalzemelerin özelliklerinin moleküller ve micron boyutlu parçacıkların çzelliklerinden nasıl ve ne şekilde değişiklik gösterdiğinin açıklanması, Nanoboyuta inildikçe değişiklik gösteren fiziksel ve kimyasal özelliklerin tanımlanması, günümüzde üretimi yapılan nanomalzemeler, özellikleri ve potansiyel faydaları bu dersin öğrenme hedeflerini oluşturmaktadır. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY NST 533 Mikro ve Nano Akışkan Sistemler (3-0-0) 3 AKTS:6

6 Mikro ve Nano ölçekte akışa giriş, Kinematik Akış Denklemleri: Sınır değerlerde akışlar, Couette ve Poiseuille Akış: Navier-Stokes denklemleri ve çözümleri, Stokes Akış: İç ve Dış Stokes Akışları, Mikroakışkan laminar akış modelleri: Pasif skaler taşınım denklemleri, akışkan karışımların fiziği, Elektroosmotik Akış, Potansiyel Akış ve Elktrolit Çözelti Kimyası, Mikro ve nano kanallarda elektrokinetik potensiyel, Deneysel Akış Karakterizasyonu, Kanallarda madde ve elektriksel yüklü parçacık taşınımı, Mikro ve Nano akışkan kanal üretim metodları, BiyoMEMS uygulamaları, Kimyasal Reaksiyon uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Naime Filiz ÖZDİL Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 535 Modelleme ve Optimizasyon (3-0-0) 3 ECTS: 6 Matematiksel Programlama Problemlerinin Modellenmesi, Grafiksel Çözüm Yöntemleri, Simpleks Yöntemi, Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ağ Modelleri, En Küçük Örten Ağaç Problemi, Maksimum Akış Problemi, Ulaştırma Modeli, Atama Modeli, Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Arora J.S., Introduction to Optimum Design, 3rd Ed., Academic Press, NST 537 Nanobiyoloji (3+0) 3 (GÜZ) Biyolojik nano objeler: DNA nın yapısal ve fonksiyonel regülasyonu, protein-lipid kurulumu ve biyomimetik nano yapılar, DNA nın çok moleküllü kompleksleri; biyomedikal uygulamalar için işlev kazandırılmış inorganik nanopartiküller, yaşayan nanomakinalar; nanobiyoteknoloji yöntemleri: optik araçlar, nanokuvvet ve görüntüleme, yüzey metodları, kütle spetrometrisi, taşınımın elektriksel karakterizasyonu ve dinamikleri; nanobiyoteknoloji uygulamaları: gerçek zamanlı PCR, biyosensörler, DNA mikrodizinleri, protein mikrodizinleri, hücre biyoçipleri, çipte laboratuvar, biyotümleyici materyaller, in vivo gen transferi için viral vektörler; nanobiyoteknolojinin medikal, sosyal ve ekonomik yansımaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 539 Nanomalzemeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 (GÜZ) Özel Nano yapı büyütme teknikleri, epitaxial büyütme (katmanlı), elektron ışın litografi, taramalı tip litografi, Quantum nokta, quantum tel, quantum kuyu ve süper örgü yapılarının mekanik, termal, optik, elektronik ve manyetik özellikleri, ince filmlerin mekanik özellikleri, İnce film yapılarında ve uygulamalarındaki gelişmeler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ

7 NST 541 Nanoteknoloji ve Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Nanoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin önemi, nanoyapıların özellikleri, nanoteknolojinin sağlık, havacılık, uzay, çevre, enerji, ziraat ve gıda bilimi alanlarındaki uygulamaları, nanoteknolojinin günlük hayattaki etkileri, gelecekte nanoteknolojinin önemi Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Haşim KELEBEK NST 543 Gıda ve Biyolojik Ürünlerin Analizi İçin Nanoteknoloji Temelli Metotlar (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu dersin amacı, gıdalarda ve biyolojik ürünlerde bulunan nanoyapıların öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında nanoyapılar, kendi kendine oluşan nanoyapılar ve nanokompozitler ve bunları oluşturan bileşenler öğrencilere tanıtılacaktır. Ayrıca gıdaların daha fonksiyonel hale getirilmesi için kullanılan nanoteknoloji temelli taşıma sistemleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrenciler nanoyapıların karakterize edilmesinde kullanılan taramalı electron mikroskobu (SEM), geçirimli electron mikroskobu (TEM), dinamik ışık saçılımı ve X-ışınları kırınımı gibi teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN Ders Kitabı: Padua, G. W., Wang, Q. (Edts.) Nanotechnology Research Methods for Foods and Bioproducts, Wiley-Blackwell, NST 545 Gıda, İçecek ve Nutrasötik Endüstrilerinde Nanoteknoloji (2-0-2) 3 AKTS: 6 Nanoyapıların tasarımı ile gıdaların duyusal ve besleyici özelliklerinin iyileştirlmesi, Gıda, içecek ve nutrasötik endüstrilerinde nanokapsüllerin taşıyıcı sistem olarak kullanılmaları, Bir araya gelen kolloidlerin taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Gıda nano emülsiyonlarının üretimi, karakterizasyonu ve özellikleri, Gıdalara bulaşan kimyasal ve biyolojik maddelerin hızlı bir şekilde tayini için nanoteknoloji temelli yaklaşımlar, Gıda ve içecek sektöründe kullanılan nanokompozit ambalaj malzemeleri: Electrospun fiberlerin üretimi, fonksiyonları ve gıda sektöründe kullanım potansiyelleri, Süt nanotüpleri: teknoloji ve potansiyel uygulamaları, Nano ve mikro boyutta tasarlanmış membranların temelleri ve gıda ve içecek sektöründe kullanım uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Osman KOLA Ders Kitabı: Huang, Q. (Edt.) Nanotechnology in the food, beverage and nutraceutical industries, Woodhead Publishing, NST 547 Nanoteknoloji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik; Nano tabanlı ürünlerin çevre, sağlık ve güvenlik boyutlarına etkisinin değerlendirilmesi (3+0) 3

8 Nanoteknoloji günümüzün en popüler konularından biri ama peki bu teknolojinin çevre, sağlık ve güvenlik üzerine etkileri hakkında bizler neler biliyoruz? Bu yeni teknolojilerin çevre, sağlık ve güvenlik boyutları hakkında ülkemizde neler biliniyor, sürdürülebilirliği nedir? Nanoteknolojinin negatif etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin en az düzeye indirilmesin de izlenecek yol haritaları, pozitif etkilerinin belirlenmesi ve pozitif etkileri belirlenen bu teknolojilerin desteklenmesini sağlamak için doğru stratejilerin gelistirilmesi öncelikli araştırma konuları arasındadır. Nano-tabanlı teknolojilerin laboratuvardan piyasaya hızlı geçişiyle birlikte, ÇSG boyutlarının neler olduğu bilim dünyasında tartışılan konular arasındadır. Nanoteknolojinin ÇSG boyutları ve yaşam döngüsü açısıdan değerlendirmesi ile ilgili uluslararası araştırmaları, konu ile ilgili kurumlar ve genel durumun özetini içermektedir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 549 Omik Teknolojileri (3+0) 3 Genom analizi, yapısal genomik, işlevsel genomik, prokaryotik ve ökaryotik genom analizleri, genom veri tabanlarının kullanımı, genomik veri madenciliği. Transkriptom ve farklı organizmalarda gen ifadesinin analizi, gen ifadesi veri tabanları. Proteom, proteom veri tabanları ve veri madenciliği. Metabolom analizi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Özgür Cem Erkin NST 551 Polimer Nano Kompozitler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Kompozit malzemeler havacılık ve uçak sektöründe son kırk yıldan bu yana mucizeler meydana getirmiştir. Nano modifiyeli kompozitler daha yeni malzemelerdir ve elektronik, biyomedikal, havacılık, spor, otomobil ve inşaat gibi birçok alanda araştırmalar yapılmaktadır. Bugünün üretim mühendisi bu yeni malzemelerin farkında olmalıdır. Bu farkındalık gelecekte istihdam için yeni bir pazar açacaktır. Bu interaktif ders ve beraberindeki küçük laboratuar pratiği öğrencilere polimer nanokompozitlerin imalat yöntemleri hakkında bir fikir verecektir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan DİKE Ders Kitabı: Polymer Nanocomposites - Koo, Joseph H. NST 553 Proje Yönetimi (3+0+0) Proje yönetimi kavramları, projelerin sınıflandırılması, çizelgeleme (GANNT şeması, PERT ve CPM tanımları, PERT ve CPM arasındaki farklar), proje ağları ( proje ağları oluşturma kuralları), kritik yol (kritik yol ve kritik ağ bulma yolları), PERT (PERT zorlukları ve hesaplama yöntemleri), proje kaynak planlama ( tanımlama ve metotlar). Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Węglarz, J., Project Scheduling: Recent Models, Algorithms, and Applications, Kluwer, 1999.

9 NST 555 Sensör Teknolojisi (3+0) 3 Sensörler ile ilgili temel kavramlar, Kimyasal sensörlere giriş ve kısa tarihçe, Elektrokimyasal hücreler ve bileşenlerinin tanıtılması, Elektrotlar çeşitleri, Referans elektrotlar, Katı metal elektrotlar, İyon seçici elektrotlar, Elektrokimyasal analiz yöntemleri ve elektrokimyasal sensörler (amperometrik ve potansiyometrik), Modifiye elektrot hazırlama yöntemleri, Modifiye elektrotların uygulama alanları, Optik ve Termal sensörler, Kütle duyarlı sensörler, Biyosensörler ve uygulama alanları, Enzimler ve enzim immobilizasyon yöntemleri, Enzim, DNA ve Optik biyosensörler, Uygulamada kullanılan bazı kimyasal ve biyosensörler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Zehra YILDIZ NST 557 Katı Hal Aygıtları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Yarıiletkenlerin temelleri, jonksiyonlar, BJTler ve MOSFETler, farklı jonksiyonlar, yarıiletkenlerin optik özellikleri, optik aygıtlar, fotodedektörler, güneş pilleri, LEDler ve lazerler. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU NST 559 İstatistiksel Veri Analizi (3-0-0) Temel istatistiksel tanımlar ve parametreler, rasgele örnekleme, olasılık dağılımları, temel örnekleme dağılımları, güven aralığı-aralık tahmini, hipotez testleri, ki-kare testi uygunluk testi ve bağımsızlık testi, En küçük kareler metodu, lineer, çoklu lineer ve nonlineer regresyon. Faktör analizi ANOVA, parametrik olmayan istatistik. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Montgomery D.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 5th Edition, NST 561 Katıların Yapısal, Elektriksel ve Optik Özellikleri (3+0+0) 3 AKTS: 6 Kristalografi, birim hücre, Miller indisleri, kusurlar (nokta, çizgisel ve düzlemsel kusurlar), metallerde serbest elektron teorisi, metallerin özdirenci, Hall olayı, katıların bant teorisi, etkin elektron kütlesi, Brillouin bölgeleri, özden ve katkılı yarıiletkenler, p-n eklemler, ışık yayan diyotlar, transistörler, güneş pilleri, yarıiletkenlerde direk ve direk olmayan optik geçişler, eksitonlar, lüminesans türleri. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 563 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri (3-0-0) Tahminlemeye Giriş, Temel İstatistiksel Kavramların İncelenmesi, Veri Yapılarının İncelenmesi ve Belli bir Tahimin Tekniğinin Seçimi, Hareketli Ortalama ve Düzgünleştirme Yöntemleri, Zaman Serileri ve Bileşenleri, Basit Linear

10 Regresyon, Çoklu Regresyon Analizi, Zaman Serileri Verileri ile Regresyon Analizi, Box-Jenkins (ARIMA) Methodolojisi, Tahmin Prosesisinin Yönetilmesi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Brockwell, P.J., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 2nd Edition, NST 500 Akademik Yazım Becerileri (Kredisiz) (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu ders, öğrencilerin üniversite düzeyinde makaleleri yazma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Ders kapsamında öğrenciler makalelerinde bilginin manıksal organizasyonu sağlayabilmeyi ve makalelerini uygun akademik stilde yazmayı öğrenirler. Makalelerini yapısal bir bütünlükle yazarak ve çıkarımsamalara, özetlere ve alıntılara uygun bir şekilde referans göstererek makalelerinde aşırma ve intihali önlemeyi sağlarlar. Ders ilerledikçe temel yapılar güçlendirilir, yeni öğeler eklenir ve öğrencilerden daha kapsamlı yazımlar beklenir. Sonuç olarak akademik yazım becerileri dersi, original akademik makaleler yazmayı isteyen öğrenciler için iyi bir kaynak teşkil etmektedir. Akademik yazım becerilerini geliştirmek isteyen yazarlar üç ana noktaya odaklanmalıdır. Güçlü bir yazım: Düşünme yazımdan once gelir. İyi yazarlar eserlerini yaratmadan önce kaynaklardan bilgiyi süzme ve ana noktaları gözden geçirme üzerine zaman harcarlar. Ayrıntılı bir yazı çerçevesi oluşturmak yazarların düşüncelerini organize edebilmesini sağlar. Güçlü bir akademik yazım sağlam bir planlama ile başlar. Mükemmel bir gramer: Gramer ile ilgili temel ve ayrıntı noktalarını öğrenin. Yazım denemeleri için zaman ayırın ve önemli gördüğünüz öğretmenler, öğretim üyeleri ve yazarlardan yazılarınız hakkında görüş alın. İngilizce gramer ayrıntılı ve karışık gelebilir, fakat güçlü yazarlar ana gramer noktalarını yıllar süren çalışma ve deneyim sonucu yönetebilmektedir. YourDictionary gibi gramer üzerine daha çok problemle karşılaşılan noktalar hakkında size yardım sağlayabilir. Noktalama işaretlerinin uygun kullanımı ve iyi bir yazım kontrolü becerisi de akademik yazım becerilerini geliştirmektedir. Tutarlı stil kullanma yaklaşımı: Üniversiteniz MLA, APA veya Şikago yazım stillerinden birini kullanıyor olabilir, bir stil seçiniz ve ona bağlı kalınız. Herbir stilin yazım kılavuzu sayıları, referansları, referans göstermeyi vb. nasıl yapacağınız konusunda size yönlendirecektir. Bu kılavuzların herbirini kitapçılarda bulabilir ya da bu klavuzlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz. MLA stili İngilizce sınıflarında kullanılırken APA stili psikoloji ve bilimsel yazımda kullanılmaktadır. Şikago stili ise genelde çalışma hayatında kullanılmaktadır. Akademik yazım becerileri güçlü bir kompozisyon, mükemmel bir gramer ve tutarlı stil kullanım yaklaşımlarını kapsamaktadır. Dersin Sorumlusu: Yabancı diller yüksek okulu okutmanları Ders Kitabı: Okutmanların ders notları NST 502 İleri Biyoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS 6 Giriş-biyoteknolojinin tarihçesi ve amacı, biyoteknolojiye genel bakış, mikroorganizmalar ve metabolizmaları, son dönemde ki DNA/RNA teknolojileri, biyoteknolojide uygulamalarında

11 kullanılan moleküler teknikler, fermentasyon teknikleri ve prensipleri, biyoteknolojide temel işlemler, biyoteknolojik prosesler, enzim teknolojisi ve biyoteknolojik uygulamalarla ilgili biyoetik konularını içerir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN NST 504 İleri Reaksiyon Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS 6 (3+0+0) 3 Bu ders, çoklu reaksiyonlarda istenen ürünü maksimize etmek için reaktör ve reaksiyon şartlarının seçimini ve kimyasal reaktörlerin ideallikten sapmalarını analiz ederek, reaktörlerde kalma zamanı dağılım fonksiyonlarını oluşturmayı ve gerçek reaktörlerin davranışlarının nasıl olacağını öğretir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Zehra YILDIZ Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 506 Nanobileşiklerin Analizi (2-0-2) 3 AKTS: 6 Nanobileşiklerin analizlerinde kullanılan enstrümental analiz metotlarının temel prensipleri, spektrokimyasal metotlar, optic spektrometri temelli analiz cihazları, mor ötesi-görünür bölge absorpsiyon uygulamaları, moleküler absorpsiyon spektometrisi ve uygulamaları, kromatografik metotlar ve uygulamaları: adsorpsiyon, kağıt, iyon değişim, gaz ve yüksek performans sıvı kromatografisi, kütle spektroskopisi ve uygulamaları Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Haşim KELEBEK Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 508 Uygulamalı Optimizasyon (MATLAB Programlama Dili ile) (3-0-0) 3 AKTS: 6 Optimizasyonun Temelleri ve MATLAB Programlama Diline Giriş, Grafiksel Optimizasyon, Doğrusal Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, Tek Boyutlu Problemler için Sayısal Yöntemler, Kısıtsız Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kısıtlı Optimizasyon için Sayısal Yöntemler, Kesikli Optimizasyon, Global Optimizasyon Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Venkataraman, P., Applied Optimization with MATLAB Programming, John Wiley & Sons NST 510 Temel Mikrobiyoloji Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS 6 Mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki çalışma koşulları, laboratuvarlarda kullanılan alet ve malzemeler, sterilizasyon ve yöntemleri, besi yerleri ve hazırlanışları, mikroorganizmaların ekim, sayım ve boyama yöntemleri, mikroorganizmaların biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve antibiyogram uygulamalarını içerir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Rozelin AYDIN

12 NST 512 Biyokatalizör ve Antikor Mühendisliği (3-0-0) 3 AKTS 6 Biyokataliz protein enzimler veya tüm hücre sistemleri gibi doğal katalistlerin organik bileşikler üzerindeki kimyasal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıdır. Bu ders biyokatalizör dizaynının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Rekombinant enzim ve monoclonal antikor üretimi prensipleri. Temel İmmünolojik kavramlar, Hibridoma Teknolojisi ve Monoklonal Antikorların Üretilmesi kavramları, Monoklonal Antikorların Karakterizasyonu büyük ölçekte üretilmesi ve saflaştırılması. Rekombinant enzimlerin ve monoklonal antikorların kullanım alanları. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Dilek Göktürk Ders Kitabı: Öğretim üyesi ders notları NST 514 Biyoişaretleyiciler (3-0-0) 3 AKTS 6 Biyoişaretçilerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması. Biyoişaretleyici keşfinde kullanılan teknoloji; genomik, epigenomik, proteomik, metabolomik, lipidomik teknolojileri, floresan belirteçler, moleküler görüntüleme teknikleri, NMR, biyoenformasyon. Biyoişaretleyiciler ve moleküler genetik ve sitogenetik teşhis, ilaç geliştirilmesi ve keşfi, biyoişaretleyicilerin sağlık ve hastalıkta kullanılması. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin NST 516 Biyomimetik Nano Seramiklerin Klinik Uygulamaları (3-0-0) 3 AKTS: 6 Bu dersin amacı öğrencilerin klinik uygulamalarda kullanılan biyomimetik nano seramikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında sert dokular (kemik ve diş), bu dokuların organik ve inorganik bileşenleri, yapıları ve özellikleri, kemik ve diş oluşumu ve sert dokuların biyomineralizasyonu işlenecektir. Sentetik nanoapatitler ve sentez metotları ve biyomimetik apatitler ve biyomimetik apatitlerin oluşturulmasında kullanılan metotlar ele alınıp tartışılacaktır. Öğrenciler ayrıca apatit türevli nanoseramiklerin klinik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Ali Emrah ÇETİN Ders Kitabı: Vallet-Regi, M. and Arcos, D. Biomimetic Nanoceramics in Clinical Use from Materials to Applications, RSC Publishing, NST 518 Mikro ve Nano Ölçekte Kararkterizasyon (3-0-0) 3 AKTS:6 Ders, mikro ve nano-malzeme geliştirilmesi için gerekli olan önemli ve mevcut mikro ve nanomalzeme karakterizasyon tekniklerine giriş niteliğindedir. Ders, mikro ve nano ölçekte hazırlık süreçlerinde kullanılan temel tekniklerden dördü üzerine odaklanmaktadır. Bunlar optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu ve taramalı uç mikroskobudur. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY

13 Ders Kitabı/Kaynaklar: J. Goldstein, D. Newbury, D. Joy, C. Lyman, P. Echlin, E. Lifshin, L. Sawyer and J. Michael. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis 3rd Edition, Springer Science NST 522 Yarıiletken İnce Film Malzemelerin Temelleri (3+0+0) 3 AKTS: 6 Yarıiletken malzeme bilimine giriş, vakum bilimi ve teknolojisi, yarıiletken ince film büyütme yöntemleri, ince film oluşumu, yarıiletken ince filmlerin karakterizasyonu, epitaksi büyüme, ince filmlerde interdifüzyon ve reaksiyon, ince filmlerin yapısal, optik ve elektrik özellikleri, gelişmekte olan nano-boyutlu yarıiletken ince film malzemeler ve uygulamaları. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 524 Analog Entegre Devrelere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Çok tranzistörlü yükselteçlerin tasarım ve analizleri, biaslama devreleri, diferansiyel çiftler, CMOS Op-Amp topolojileri, Op-Amp ların optimizasyonu, karşılaştırıcılar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU Ders Kitabı: Design of Analog CMOS Integrated Circuits, B. Razavi, McGraw-Hill, 2000 NST 526 Mikro and Nano Elektromekanik Sistemlere Giriş (3-0-0) 3 AKTS: 6 Mikro ve nano elektromekanik sistemler (MEMS ve NEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma, taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mahmud Yusuf TANRIKULU Ders Kitabı: Foundations of MEMS, C. Liu, Prentice Hall, NST 528 Kriging ve Stokastik Simülasyon Teknikleri (3-0-0) 3 AKTS: 6 Analizlerde kullanılan yazılımlar, verilerin organizasyonu, açınsayıcı veri çözümlemesi (AVÇ), aykırı değer testleri, grup çözümleme teknikleri, verilerin birleştirilmesi (düzenleme), uygun tekniğin belirlenmesi, üç boyutlu süreklilik analizi, kriging (tahmin etme) ve simülasyon teknikleri, işlem sonrası işleme, araştırma teknikleri, kafes tasarım parametreleri, simülasyon işlemi, çapraz doğrulama testleri ve simülasyon sonuçlarının doğrulanması, ortalama ve olasılık haritalama, elde edilen haritaların yorumlanması, maden cevherlerine uygulanması Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Adem ERSOY

14 NST 530 Laboratuvar Biyogüvenliği (3+0) 3 Biyogüvenlik nedir? Recombinant DNA teknolojisinin güvenli kullanımı, enfekte materyallerin taşınması ile ilgili güncel düzenlemeler ve laboratuvar biyogüvenliği kavramı tanıtılacak, laboratuvarda biyogüvenlik kuralları, atık yönetimini, kayıtlama, ulusal ve uluslar arası düzenlemeler anlatılacaktır. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç. Dr. Dilek Göktürk Ders Kitabı: WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition. NST 532 Yönetimsel Karar Modelleri (3-0-0) En çok kullanılan yöneylem araştırması/yönetim bilimi tekniklerine giriş ve bu araçların Microsoft excel kullanılarak nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesi. Bu bağlamda, dersin konuları deterministic ve stokastik modelleme tekniklerinin bilgisayar tabanlı uygulamalarını kapsamaktadır. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Ders Kitabı: Ragsdale, C., Managerial Decision Modeling, South Westerm College, International Edition, NST 534 Mühendisler için Matematiksel Transform Teknikleri (3-0-0) 3 Fourier Dönüşümü ve FFT Kuramları; Laplace Kuramı Dönüşümü; Teorisi Z-Dönüşümü; elektrifikasyon sistemlerinin sayısal modelleme. Sinyallerin FFT alma. Laplace diferansiyel denklemler Z-Dönüşümü kullanarak, sayısal filtre tasarımı Transform. Dersin Sorumlusu: Yrd. Prof. Dr. Dr. Lütfü SARIBULUT Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 536 Aktif Gıda Bileşenlerinin Mikro/Nano Kapsülasyonu (2-0-2) 3 AKTS: 6 Mikro ve nano kapsülasyon sistemlerinin tasarlanmasında yeni stratejiler, Gıdaların yararlılıklarının iyileştirilmesi için yapısal tasarım ilkeleri: Gıdalarda bulunan nano boyutlu lamine biyopolimer yapıları, Biyopolielektrolit çoklu tabakaların kendiliğinden oluşumu ve ayrılması ve bu biyopolielektrolitlerin aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu ve kontrollü salınımında kullanım potansiyelleri, Karma arayüze sahip biyopolimer filmlerin teorik incelenmesi, gıda emülsiyonlarında taşıyıcı sistem olarak lipitlerin modülasyonu, Protein yapıların gıdalarda taşıyıcı sistem olarak kullanılması, Nutrasötik bileşiklerin için taşıyıcı olarak kalsiyum kullanılarak çapraz bağlanmış soya protein tanecikleri ve mikroküreleri, Tek yüzey aktif madde ile yapılan mikroemülsiyonların tasarımı, Süt proteinleri ve fosfolipit temelli nanokapsülasyon sistemleri, Gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için zein nanoyapılarının kontrollü organizasyonu, Su içinde yağ emülsiyonlarındaki etkileşimin gerçek zamanlı görüntülenmesi,: Difüze olan dalga ve ultrasonic spektroskopi, Damla boyutuna dayanan çözünür hale getirme işlemi ve lipitlerin su içinde yağ emülsiyonlarında kristalizasyonu, Yem ve gıda sektörü için soya lesitini temelli nanoteknoloji uygulamalarının faydaları, Nanoemülsiyonlar kullanarak polifenollerin stabilitesinin ve oral biyoyararlılığının arttırılması, Gıda bileşenleri için

15 kullanılan malzemeler: Pratik çözümler üretebilmek için özelliklerinin kavranması, Püskürtmeli kurutucu kullanarak aktif gıda bileşenlerinin kapsülasyonu için yaklaşımlar, Nano ve mikro boyutta aroma salınımı: Moleküller ve damlacıklar, Lipitlere capsule etme yolu ile lezzet bileşiklerinin taşınımı: Kek ve hamur hacmi içerisinde lezzet maddelerinin tutuklanması, Koaserve edilmiş protakal yağının raf ömrü ve lezzet salınımı. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Osman KOLA Ders Kitabı: Huang, Q., Given, P., Qian, M. (Edts.). Micro/Nanoencapsulation of Active Food Ingredients, American Chemical Society, NST 538 Mikrodalga Teorisi (3-0-0) 3 AKTS: 6 Elektromanyetik Dalga yayılımı, iletim hattı teorisi, dalga kılavuzu, koaksiyel hat, şerit hattı, mikro şerit hattı, mikrodalga rezonatörleri, güç bölücüler ve yönlü kuplörler, mikrodalga filtreleri, aktif RF ve mikrodalga cihazları, osilatörler ve karıştırıcılar Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK NST 540 Çok Amaçlı Karar Verme (3-0-0) 3 AKTS: 6 Çok Amaçlı Optimizasyona Giriş, Ağırlıklı Toplama Yöntemi, Skalarizasyon Yöntemleri, Çok-kriterli Doğrusal Programlama, Çok Amaçlı Simpleks Yöntemi, Çok Amaçlı Kombinasyonal Optimizasyon Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Tolunay GÖÇKEN Ders Kitabı: Ehrgott, M., Multicriteria Optimization, 2nd Ed., Springer, ISBN NST 542 Nano Fotonik (3-0-0) 3 AKTS: 6 Nano mertebesinde ışık güdümlemesi, Maxwell Bağıntıları, Işık-madde etkileşimi, Nanoyapıların Elektromagnetik özellikleri, Fotonik kristaller, Güneş enerji sistemleri, Fotonik Nano devreler, Metel optic, Plazmonik nano yapılar, ve sensörler, Metamalzemeler, negative kırıcılık indisi ve super çözünürlük. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ NST 544 Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Nanoteknoloji (3-0-0) 3 AKTS: 6 Gıda alanında nanoteknoloji uygulamaları: yeni fırsatlar, yeni sorular, yeni ilgi alanları ve sorunlar. Gıda teknolojisinin gelişimi, yeni gıdalar ve yeni gıdaların kabul edilebilirliliğine yönelik eğilimler. Nanoteknolojiye karşı toplumsal algı: genetik olarak modifiye edilmiş gıdalardan çıkarılan dersler. Gıdalardaki doğal nanoyapılar. Gıda katkı maddeleri ve gıda üretiminde kullanılan gıda bileşenleri içn nanoteknoloji uygulamaları. Gıda ambalajlamada nanoteknoloji. Gıda sektöründe nanoteknoloji uygulamalarının potansiyel faydaları ve pazar kaynaklı itici güçler. Tasarlanmış nanoparçacıklar ve

16 gıdalar: Temas ve risk değerlendirmesi. Nanogıdaların tüketiciye olan potansiyel riskleri. Gıdala ve gıdalarla temas eden malzemelerdeki nanoteknoloji uygulamaları üzerine yasal ve düzenleyici görüşler. Nanoteknolojinin gıda alanındaki uygulamaları hakkında yöneticiler için yapı taşlağı. Nanogıdalar: Bilinenler ve bilinmeyenler, gelecekte üretilecek gıdalar için nanoteknoloji temelli öngörüler. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. M. Sertaç Özer Ders Kitabı: Ghaudry, Q., Castle, L. And Watkins, R. (Edts.) Nanotechnologies in Food, RSC Publishing, Frewer, L. J., Norde, W., Fischer, A., Kampers, F. (Editors.) Nanotechnolgy in the Agri-Food Sector, Wiley, NST 546 Nanoteknoloji, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (3-0-0) 3 AKTS:6 Nanoteknolojininde içinde bulunduğu yeni teknolojilerin gelişimi ve bunların kullanımı insan sağlığına ve çevreye potansiyel istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu ders, ilgili alanda insan sağlığı ve çevre bakımından maruz kalınan riskleri, ölçüm araçlarını, risk değerlendirme ve yönetimini konu alan araştırma çerçevesinin ve sürecin gerekliliklerinin öngörülü modelleme vasıtasıyla belirlenmesini işlemektedir. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY NST 548 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (3-0-0) 3 AKTS: 6 Başlangıç-değer problemlerinin sayısal çözümleri, çok basamaklı yöntemler, Runge-Kutta yöntemleri. Kararlılık ve yakınsaklık. Sınır-değer problemlerinin sayısal çözümleri, atış yöntemleri, sonlu farklar ve kolokasyon yöntemleri. Diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, parabolik, eliptik ve hiperbolik denklemler için yöntemler. Katı cisim ve akışkanlar mekaniğinden seçilmiş başlıklar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları. NST 550 İmalat ve Servis Sistemlerinin Yönetimi (3+0+0) 3 AKTS: 6 Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlama, envanter yönetimi, servis ve ürün tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlama, tesis yeri seçimi ve tesis planlama. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Stevenson, W.J., Operations Management, McGraw-Hill, NST 554 Farmasotik Biyoteknoloji (3+0) 3 AKTS: 6 Moleküler Biyoteknolojiye giriş, rekombinant protein üretimi ve yeni protein bazlı sağaltım ilaçlarının

17 dizaynı. Antikor mühendisliği ve monoklonal antikorlar, rekombinant aşılar ve gen terapisi. Sağaltım proteinlerinin immunojenesitesi, interferonlar, interlökinler, insülin, büyüme hormonları ve diğer büyüme faktörleri. Nanopartikül taşıyıcılarının farmasotik uygulamaları; kanser tedavisinde aktifleştirilebilir nanopartiküller: nanobiotikler. Omik teknolojieri ve kişiselleştirilmiş ilaçlar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür Cem Erkin NST 556 Risk Yönetimi (3+0+0) 3 AKTS: 6 Risk türleri, risk tanımı, risk seviyeleri, risk sınıflandırma sistemleri, risklerin organizasyon üzerindeki etkileri, risk yönetiminin oluşturulması, risk yönetiminin amaç ve genel ilkeleri, proje risk yönetimi. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Esra KOYUNCU Ders Kitabı: Frame, J.D., Managing risk in organizations, Wiley, NST 558 Simülasyon Modelleme ve Analiz (3-0-0) 3 AKTS: 6 Tanım ve sınıflandırma, rassal olaylar ve istatistiksel analizler, simülasyon modelleme teknikleri, üretim ve servis sistemlerinin simülasyonu, dağılımların belirlenmesi: hipotez testleri, envanter sistemlerinin simülasyonu, simülasyonda çalıştırma sayıları, kesme algoritmaları, yönetimsel oyunlar, bakım sistemlerinin simülasyonu, akıllı simülasyonlar (yapay zeka ve simülasyon), simülasyon paket programları, görsel simülasyon paket programları (arena, promodel, simio) ile uygulama ve alıştırmalar. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN Kaynak Kitap: Robinson,S., Simulation: The Practice of Model Development and Use, John Wiley & Sons, NST 560 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (3-0-0) 3 AKTS:6 İş ile ilgili olan sağlık tehlikelerinin (kimyasal, fizikseli fizyolojik ve ergonomik) değerlendirilmesi tanıtılması, mevzuatın tanıtılması, meslek hastalıklarını önlenmesi, çalışanların sağlık performansının artırılması, İnsan-makine etkileşimi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, İş sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve değişimi, iş ile insan sağlığı arasındaki etkileşimler, iş verimini artırmayı etkileyen etmenler, çalışanlarda risk grupları. İş sağlığının önemi, Ülkemizde İş sağlığının genel görünümü, İş sağlığının temelleri, Meslek hastalığının tanımı, İş ile ilgili hastalıklar-nedenleri ve korunma yolları, Meslek hastalıkları ile ilgili kimyasal, Fiziksel ve biyolojik riskler, İş Kazaları, Sağlık güvenlik hakkı, Güvenlik kültürü kavramı. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Gerek NST 562 Nano Ağlar (3-0-0) 3 ECTS: 6 Nano makinalar, robotlar ve ağlara giriş. Nano ağların kısa tarihçesi. Nano ağ uygulamaları.

18 Nano ağlar için haberleşme yaklaşımları, elektromanyetik ve moleküler haberleşme. Nano ölçekli algılayıcı ve uyarıcı ağlar. Nano ölçekli parçacık ağları. Nano ölçekli ağlar arası iletişim. Nano ölçekli bilgi teorisi. Nano ağlarda diğer konular. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 564 Dağıtık Gömülü Sistemlerdeki Gelişmeler (3-0-0) 3 ECTS: 6 Dağıtık gömülü sistemlere giriş, Dağıtık gömülü sistem uygulamaları, Dağıtık gömülü sistemler için donanım ve yazılım, Fiziksel katman protokolleri, Bağ katmanı protokolleri, Ağ katmanı protokolleri, Taşıma katmanı protokolleri, Uygulama katmanı protokolleri, Eşzamanlıma, Lokalizasyon, İşletim sistemleri, Veritabanı yönetimi ve sorgulama, Çokluortam haberleşme protokolleri, Dağıtık gömülü sistemlerde diğer konular Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: Öğretim üyesinin ders notları NST 566 Bilgisayar Haberleşmesi (3-0-0) 3 ECTS: 6 Bilgisayar ağlarına giriş, Mimari ve tasarım ilkeleri, Tekil-gönderim yönlendirme, Çoklugönderim yönlendirme, Taşıma katmanı protokolleri, Kuyruk yönetimi, Servis Kalitesi (QoS), Bağ katmanı protokolleri, Kablosuz haberleşme, Gelecek Internet mimarileri, Bilgisayar ağlarında diğer yeni konular Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Alper K. Demir Ders kitabı: L. L. Peterson and B. Davie, Computer Networks, The Morgan Kaufmann Series in Networking, Öğretim üyesinin ders notları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof.Dr. Tamer BAYKARA Assist. Prof. Dr. Yıldız ÖZALP, yozalp@neu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Metin ÇELİK, metin.celik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2005-2006Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler (MATH 262) Ders Detayları Ders Adı Adi Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 262 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Zorunlu Dersler Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS IENG540 Optimizasyon Modelleri ve Algoritmalar 3 0 3 8 IENG560 Olasılıksal Analiz

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları

Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Kesikli Programlama (IE 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kesikli Programlama IE 506 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları

Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Modelleme Analiz ve Benzetim (ENE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelleme Analiz ve Benzetim ENE 303 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl. 2. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı) Ders Listesi 1. Yarıyıl MAT 105 Matematik I Z 4 1 4,5 6 FIZ 103 Fizik I Z 3 2 4 6 EEM 105 Elektrik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Eğitiminde Nanoteknolojinin Yeri Göknur Büke, Ersin Emre Ören, Turgut Baştuğ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3mes, Anadolu

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Optik Haberleşme Sistemleri (EE 406) Ders Detayları

Optik Haberleşme Sistemleri (EE 406) Ders Detayları Optik Haberleşme Sistemleri (EE 406) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Optik Haberleşme Sistemleri EE 406 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1982 yılında kurulan bölümümüz 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir 1300 1300 Lisans, 190 25 190 Yüksek Lisans, 25 Doktora 93 Bölüm kontenjanımız

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2404

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 2404 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: İSTATİSTİK II Dersin Orjinal Adı: İSTATİSTİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 404 Dersin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları

Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 104 Bahar

Detaylı

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) BAHAR DÖNEMĐ: GMB 500 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ BTEC 513 1-2 3 + 0 3 8

DERS BİLGİLERİ BTEC 513 1-2 3 + 0 3 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ BTEC 513 1-2 3 + 0 3 8 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı BİM618 Evrimsel Algoritmalar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Görüşme Saatleri 8.00-17.00 E posta: karaboga@erciyes.edu.tr http://abis.erciyes.edu.tr/sorgu.aspx?sorgu=236 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektromagnetik Dalgalar EEE323 5 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tarihçe Bölüm 1992 yılında kurulmuştur. 1994 yılında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1999 yılından bu güne Lisans eğitimi gerçekleşmektedir. Bölümümüzün MÜDEK ve EUR-ACE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİKSEL KESTİRİM ESYE647 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİKSEL KESTİRİM ESYE647 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İSTATİSTİKSEL KESTİRİM ESYE647 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE252 seviyesinde istatistik bilgisi. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Doktora

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ MEKATRONİĞİN TEMELLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL Vize %30 Dersin Koşulları Final %60 Ödev %10 Dersin Konuları Mekatronik Sistemler Birimler ve Ölçme

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları Ders Adı Cam Bilimi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 456 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi. Servet Turan, Anadolu Üniversitesi

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi. Servet Turan, Anadolu Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Eğitimi için Lisans Programı Oluşturulması ve İyileştirilmesi Servet Turan, Anadolu Üniversitesi Dünya Hammadde Tesbiti MÜHENDİSLİKLER VE ÜRÜN ÇEVRİMİ Jeofizik, Jeoloji

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları Ders Adı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ders Kodu CEAC 304 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (COMPE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Kodu COMPE 105 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Mühendisliğine Giriş COMPE 111 Güz 2 0 2 3 4 Ön Koşul

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı