A. Esra İșmen GAZİOĞLU **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. Esra İșmen GAZİOĞLU **"

Transkript

1 M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: GENÇ YETİȘKİNLERİN EVLİLİK VE AİLE HAYATINA İLİȘKİN GÖRÜȘLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * A. Esra İșme GAZİOĞLU ** ÖZET Bu çalıșma, geç yetișkileri evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșlerii değerledirmek amacıyla gerçekleștirilmiștir. Öreklem grubu 546 lisas ve tezsiz yüksek lisas öğreciside olușmuștur. Öğrecileri evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșleri araștırmacı tarafıda geliștirilmiș, 109 maddede olușa bir aket yoluyla değerledirilmiștir. Araștırma soucuda; erkekleri kadılara göre daha yüksek pua aldıkları maddelerde bazıları șulardır: evlilik dii bir zorululuktur, boșamak güahtır, evli bireyler bașka romatik ilișkilere girebilirler, evlilikte ailei reisi erkektir, evlilikte eșler birbirlerii dövebilirler, evi yöetimie eșleri ae ve babaları da katılmalıdır, evlilikte eșitlik olmaz. Kadıları erkeklere göre daha yüksek pua aldıkları bazı maddeler ise: eșler tüm ișleri paylașmalıdır, evlilikte erkek mutlaka yașça büyük olmalıdır, eșler birbirlerie karșı arkadașça davramalıdırlar, her iki eș de çalıșmalıdır, kariyer sahibi olmak evlilikte daha öemlidir, evlilikte güç paylașılmalıdır, evlilik gereksizdir șeklidedir. Aahtar sözcükler: Evliliğe yöelik tutum, aile hayatıa yöelik tutum, geç yetișki. INVESTIGATION OF YOUNG ADULTS VIEWS ABOUT MARRIAGE AND FAMILY LIFE SUMMARY I this study, the ivestigatio of youg adults views about marriage ad family life was aimed. The sample of the study cosists of 546 udergraduate ad graduate studets. A scale which has bee developed by researcher was used i order to determie studet s views about marriage ad family life. The results revealed that, for some items me had higher scores tha wome such as marriage is religious ecessity, divorce is a * Bu çalıșma, III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kogresi de (25-27 Mart 2005) bildiri olarak suulmuștur. ** Yard. Doç. Dr, İstabul Üiversitesi Hasa Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 107

2 si, married couples may have other romatic relatioships, ma is the master of the family, couples may beat each other, mother- i -law ad father- i -law ought to be ivolved i family maagemet, there is o equality i a marriage. Accordig to other results, for some items, wome had higher scores tha me such as, couples ought to share all the chores, husbad must be older tha wife, couples ought to treat friedly each other, both spouse ought to have a job, havig a career is more importat tha gettig married, power ought to be shared i a marriage, marriage is uecessary. Key words: Attitudes toward marriage, attitudes toward family life, youg adult. Sosyal ilișkileri, yapı ve kurumları, adet ve geleekleri sosyokültürel değișme süreci içide ele ala ve değișme oktalarıı tespit etmeyi amaçlaya çalıșmalar, geellikle geleeksel-moder ayrımıı temel alırlar. Özellikle Türk toplumu ve bezeri toplumlar içi geleeksel-moder ölçütü gerçektede alamlıdır. Bu durumda, Türk toplumu içi sosyokültürel değișme süreci geellikle geleeksel veya klasik Osmalı toplum yapısıda, Tazimat la birlikte bașlaya ve bugüe kadar devam ede moderleșmeye geçiș sürecii ifade etmektedir (Türköe, 1994). Bu süreç içeriside cisiyet algıları, cisiyet rol ve statüleri cisler arası ilișkileri düzeleme biçimleri gibi özelliklerle ilgili cisiyet kültürü ve bir kurum olarak evliliğe ilișki algılar da değișime uğramaktadır. Türk toplumuda geleeksel evliliklerde moder evliliklere doğru gelișe bir eğilimi olduğu görülmektedir (İmamoğlu, 2000). DPT i raporlarıa göre daha iyi eğitimli, șehirde yașaya geçler arasıda, aileler tarafıda düzelemiș evlilik oralarıda düșme olduğu saptamıștır (Atalay, Kotaș, Beyazıt ve Madeoğlu, 1993; İmamoğlu, 1993; İmamoğlu & Yasak 1997). Daha iyi eğitimli kadıları eșlerii kedileri seçmeyi, ileri yașlarda evlemek istemelerii yaı sıra, evi geçimii sağlama kousuda paydaș olmayı, ailede alıacak kararlara daha çok katılmak istedikleri belirlemiștir (İmamoğlu, 1993). Buula birlikte, İmamoğlu & Yasak (1997) yaptıkları araștırmada kocaları evlilikleride karılarıda daha fazla doyum elde ettiklerii, geiș aile ile daha iyi ilișkiler içeriside olduklarıı, ciselliğe daha fazla öem atfettiklerii saptamıșlardır. Kadılar ise (İmamoğlu, 1993); kocalarıı oları daha az aladıklarıı hissettiklerii, kocalarıa karșı daha destekleyici olduklarıı, yașadıklarıı, deeyimlerii eșleriyle daha çok koușup paylaștıklarıı acak olarda bekledikleri karșılıkları almadıklarıı, kocalarıı olara daha az saygı gösterdiğii, fiziksel șiddete bașvurabildiklerii ifade etmișlerdir. Eșitlik açısıda bakıldığıda, kadılar ev ișleri ve evi geçimii sağlama koularıda daha eșitlikçi tutumlara sahiptirler, kocalarıa, kocalarıı olara güvediğide daha az güvemektedirler. 108

3 Evlilik hem yetișkiler hem de çocuklar içi bazı elverișli durumlar içerebilmektedir. Tek ebeveyli ailelerde gele çocuklar iki ebeveyli ailelerde gelelere göre iki kat daha fazla okulda ayrılmakta, üç kat daha fazla yoksulluk içide yașamaktadırlar (Hetherigto ve ark., 1998). Ayrıca evli çiftler daha sağlıklı ve daha mutludurlar (Horwitz & White, 1998, Phares & Lum, 1996). Buua birlikte ABD de bir kurum olarak evliliğe giderek daha az değer verilmekte, birlikte yașama gibi tercihler yaygılașmaktadır (Hetherigto ve ark., 1998; Tasker ve Richard, 1994). Amerika değerleri estitüsü, yetișkileri %33 ü evlemei mi? yoksa bekar kalmaı mı? daha iyi olduğua ilișki çelișkili tutumları olduğuu ifade etmektedir (Marti, Specter, Marti ve Marti, 2003). Yurtdıșıda evliliğe yöelik tutumları araștıra çalıșmalarda, erkekleri kadılarda, evli bireyleri bekâr olalarda, parteri ola kadıları olmayalarda, babaları çocuksuz erkeklerde daha çok geleeksel evlilik değerlerie sahip oldukları saptamıștır. Flouri ve Buchaa (2001) erkeklerde düșük sosyoekoomik seviye ve itelik yoksuluğuu evliliğe yöelik geleeksel tutumları kestirdiğii belirlemișlerdir. Wu ve Balakrisha, (1992) daha yașlı, evli, kırsal bölgede yașaya daha az eğitimli, sıklıkla kiliseye gide, daha fazla çocuk sahibi olmak isteye kadıları evlilik ve birlikte yașamaya karșı daha tutucu tutumlara sahip olduklarıı belirlemișlerdir. Wright ve Youg (1998) babaerkil ailelerde gele çocukları aaerkil ailelerde gelelere orala, toplumsal cisiyetle ilgili daha geleeksel tutumlara sahip olduklarıı belirlemișlerdir. Stokes ve Peyto (1986) ev kadılarıı kadıı rollerie yöelik görüșlerii çalıșa kadılarda daha geleeksel olduğuu saptamıșlardır. Salts ve Seismore (1994) bakireleri evlilikle ilgili tutumlarıı bakire olmayalarda daha olumlu olduğuu saptamıșlardır. Muech ve Ladrum u (1994) aktardığıa göre yapıla araștırmalar, ebeveyleri boșamıș çocukları gelecekteki evliliklerii bașarısı kousuda korkulu, edișeli olduklarıı, geel olarak evliliğe yöelik daha olumsuz bakıș açısıa sahip olduklarıı, ebeveylerii evliliğii mutsuz olarak algılaya kızları evliliğe yöelik daha olumsuz tutumlara sahip olduklarıı göstermektedir. Kozuch ve Cooey (1995) ebeveyleri yoğu çatıșma yașaya ya da boșamıș ola ergeleri evlilik öcesi birlikte yașamaya daha kabulkar yaklaștıklarıı bulmușlardır (Akt: Marti, Marti ve Marti, 2001). Görüldüğü gibi evliliğe yöelik tutumlar birçok farklı değișkele ilișkilidir. Bu çalıșma, geç yetișkileri evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșlerii değerledirmek, bu görüșleri cisiyet açısıda farklılașıp farklılașmadığıı saptamak amacıyla gerçekleștirilmiștir. Araștırma sayeside sosyo kültürel değișme süreci içide bulua ülkemizde geçleri evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșlerii değerledire çalıșmalara veri sağlaması umulmaktadır. 109

4 YÖNTEM Bu çalıșma, geç yetișkileri evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșlerii değerledirmek amacıyla gerçekleștirilmiș, tarama türüde bir araștırmadır. Öreklem Öreklem grubu 546 lisas ve tezsiz yüksek lisas öğreciside olușmuștur. Öğrecileri yaș ortalaması (M: 22.07), yaș rajı ise șeklidedir. Katılımcıları 382 si kız, 164 ü erkektir. Veri Toplama Araçları Öğrecileri evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșleri araștırmacı tarafıda geliștirilmiș, 109 maddede olușa bir aket yoluyla değerledirilmiștir. Geliștirile aket, evlilik öcesi ilișkiler, evleme kararıı almak, evlemek çocuk sahibi olmak, roller, büyük ebeveyle ilișkiler, cisel yașam gibi evlilik ve aile hayatıa ilișki birçok kouyu içere bir akettir. Katılımcılar her bir maddeye 5 li bir skala üzeride (Kesilikle katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesilikle katılmıyorum) yaıt vermișlerdir. BULGULAR Öğrecileri akete verdikleri cevapları cisiyet açısıda farklılașıp farklılașmadığıı saptamak içi yapıla t-testi soucuda erkekleri görüșlerii kadılarda 37 maddede farklılaștığı, kadıları görüșlerii erkeklerde 23 maddede farklılaștığı saptamıștır (Tablo 1). Tablo: 1 Evlilik ve aile hayatıa ilișki görüșleri cisiyete göre t-testi souçları Kadı Erkek Karșılaștırma Maddeler S S sd t Herkes evlemelidir ** Çocuk sahibi oldukta sora eșler birbirlerie daha az zama ayırmalıdırlar Evi idaresi tek ește toplamalıdır Evlilik dii bir zorululuktur ** ** ** 110

5 Tablo: 1-Devam Kadı Erkek Karșılaștırma Maddeler S S sd t Eșler tüm ișleri paylașmalıdır Evlilikte saygı sevgide daha öemlidir ** * Boșamak güahtır ** Kadılar çocuk sahibi oluca ișlerii bırakmalıdır Evli çiftler asla boșamamalıdır Çocuk yapmaya eșler birlikte karar vermelidirler Eșleri arkadaș çevresi ayı olmalıdır Evlilikte öce flört döemi gereklidir Evlilikte eșleri özel yașamları gizli tutulmalıdır Evli bireyler bașka romatik ilișkilere girebilirler Evlilikte ailei reisi erkektir Çocuklar evliliği kurtarır Evlilikte eșler birbirlerii dövebilirler ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 111

6 Tablo: 1-Devam Kadı Erkek Karșılaștırma Maddeler S S sd t Evlilikte evi ekoomik idaresi eșler tarafıda paylașılmalıdır Asıl aile kayıvalide ve kayıpederide içide buluduğu ailedir Eș olmak demek ayı șekilde düșümek demektir Çocuk sahibi olmak içi eșlerde birii istemesi yeterlidir Büyükae ve büyükbabalar istedikleri içi çocuk sahibi olumalıdır Evlilikte erkek mutlaka yașça büyük olmalıdır Çocuk sahibi oldukta sora karı koca olmak yerie ae, baba olmak daha çok öem kazaır Eșler bir elmaı iki yarısı gibidirler Evi yöetimie eșleri ae ve babaları da katılmalıdır Evledikte sora mutlaka çocuk sahibi olumalıdır Evli olmak içi imam ikâhı yeterlidir ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** 112

7 Tablo: 1-Devam Kadı Erkek Karșılaștırma Maddeler S S sd t İki göül bir oluca samalık seyra olur Çocuğu sorumluluğu aeye aittir Erkek adamı erkek çocuğu olur Eșler birbirlerie karșı cisel çekicilik hissetmelidirler Eșler birbirlerii eleștirebilmelidirler Eșler bütü aktivitelere birlikte katılmalıdırlar. Eșler birbirlerii evlilikte e beklediklerii bilmelidirler Evlilikte eșler birbirleride sorumludurlar Eșler yapacakları șeyler içi birbirleride izi almalıdırlar Eșler tatile ayrı ayrı gidebilmelidirler Erkek eve girdiğide kadı evde olmalıdır Hamilelik süreci duygusal açıda paylașılmalıdır ** ** ** * * ** ** ** ** ** ** ** 113

8 Tablo: 1-Devam Kadı Erkek Karșılaștırma Maddeler S S sd t Eșler birbirlerie karșı arkadașça davramalıdırlar İki isaı eș olmaları içi evlemeleri gerekmez Evlilikte örf ve adetler eșlerde biri dahi istese sürdürülmelidir Eșler birbirlerie tahammül edemedikleride boșamalıdırlar Her iki eș de çalıșmalıdır İsalar gerçek yüzlerii evledikte sora gösterirler Kariyer sahibi olmak evlilikte öemlidir Evlilikte bireyleri birbirlerii çok fazla taımaları öemli değildir Ciselliği seyrii erkek yöledirir Evlemek içi karșılıklı çekim yeterlidir Evleecek bireyleri kișilik gelișimleri yeterli olguluğa erișmiș olmalıdır ** ** ** ** ** * ** ** ** ** * 114

9 Tablo: 1-Devam Kadı Erkek Karșılaștırma Maddeler S S sd t Evlilikte güç paylașılmalıdır ** Evlilikte eșitlik olmaz ** Evlilik geleceği sigortasıdır ** Eșler arkadaș olmalıdır ** Evleir evlemez çocuk sahibi olumalıdır Doğum kotrolüü sorumluluğuu tek eș üstlemelidir Evlilikte ailei reisi kadıdır Kadıı cisel fatezi kurması uygu değildir ** ** ** ** Evlilik gereksizdir * **p<.01, *p<.05 Daha sora, kadı ve erkekler açısıda farklılașa maddelere iki tablou (Tablo 2, Tablo 3) sol yaıda yer verilmiș, ilgili maddelere katılıyorum ve kesilikle katılıyorum șeklide yaıt vere katılımcıları grup geelideki (N= 546) frekas ve yüzdeleri ise diğer sütulara yerleștirilmiștir. 115

10 Tablo 2: Erkekleri kadılara göre daha yüksek pua aldıkları maddeler Erkekleri kadılara göre daha yüksek pua aldıkları maddeler N=546 Katılıyorum ve Kesilikle katılıyorum f % Herkes evlemelidir 132 %24.2 Çocuk sahibi oldukta sora eșler birbirlerie daha az zama ayırmalıdırlar 22 %4.1 Evi idaresi tek ește toplamalıdır 53 %9.7 Evlilik dii bir zorululuktur 94 %17.2 Boșamak güahtır 33 %6 Kadılar çocuk sahibi oluca ișlerii bırakmalıdır 77 %14.1 Evli çiftler asla boșamamalıdır 40 %7.3 Eșleri arkadaș çevresi ayı olmalıdır 140 %25.6 Evli bireyler bașka romatik ilișkilere girebilirler 36 %6.6 Evlilikte ailei reisi erkektir 104 %19 Çocuklar evliliği kurtarır 94 %17.2 Evlilikte eșler birbirlerii dövebilirler 27 %4.9 Asıl aile kayıvalide ve kayıpederide içide buluduğu ailedir 28 %5.1 Eș olmak demek ayı șekilde düșümek demektir 126 %23.1 Çocuk sahibi olmak içi eșlerde birii istemesi yeterlidir 23 %4.2 Büyükae ve büyükbabalar istedikleri içi çocuk sahibi olumalıdır 8 %1.4 Çocuk sahibi oldukta sora karı koca olmak yerie ae, baba olmak daha çok öem kazaır 206 %37.7 Eșler bir elmaı iki yarısı gibidirler 322 %59 116

11 Tablo 2-Devam Erkekleri kadılara göre daha yüksek pua aldıkları maddeler N=546 Katılıyorum ve Kesilikle katılıyorum f % Evi yöetimie eșleri ae ve babaları da katılmalıdır 20 %3.7 Evledikte sora mutlaka çocuk sahibi olumalıdır 223 %40.8 Evli olmak içi imam ikahı yeterlidir 37 %6.8 İki göül bir oluca samalık seyra olur 121 %22.2 Çocuğu sorumluluğu aeye aittir 27 %4.9 Erkek adamı erkek çocuğu olur 37 %6.7 Eșler bütü aktivitelere birlikte katılmalıdırlar. 165 %30.2 Evlilikte eșler birbirleride sorumludurlar 468 %85.7 Eșler yapacakları șeyler içi birbirleride izi almalıdırlar 309 %56.6 Erkek eve girdiğide kadı evde olmalıdır 136 %24.9 Evlilikte örf ve adetler eșlerde biri dahi istese sürdürülmelidir 114 %20.9 Evlilikte bireyleri birbirlerii çok fazla taımaları öemli değildir 20 %3.6 Ciselliği seyrii erkek yöledirir 43 %7.9 Evlemek içi karșılıklı çekim yeterlidir 58 %10.6 Evlilikte eșitlik olmaz 55 %10.1 Evlilik geleceği sigortasıdır 132 %24.1 Evleir evlemez çocuk sahibi olumalıdır 17 %3.1 Doğum kotrolüü sorumluluğuu tek eș üstlemelidir 25 %4.6 Kadıı cisel fatezi kurması uygu değildir. 31 %

12 Tablo 3: Kadıları erkeklere göre daha yüksek pua aldıkları maddeler Kadıları erkeklere göre daha yüksek pua aldıkları maddeler N=546 Katılıyorum ve Kesilikle katılıyorum f % Eșler tüm ișleri paylașmalıdır 433 %79.3 Evlilikte saygı sevgide daha öemlidir 302 %55.3 Çocuk yapmaya eșler birlikte karar vermelidirler 515 %94.3 Evlilikte öce flört döemi gereklidir 410 %75.1 Evlilikte eșleri özel yașamları gizli tutulmalıdır 361 %66.1 Evlilikte evi ekoomik idaresi eșler tarafıda paylașılmalıdır 452 %82.8 Evlilikte erkek mutlaka yașça büyük olmalıdır 183 %33.5 Eșler birbirlerie karșı cisel çekicilik hissetmelidirler 476 %87.2 Eșler birbirlerii eleștirebilmelidirler 511 %93.6 Eșler birbirlerii evlilikte e beklediklerii bilmelidirler 532 %97.4 Eșler tatile ayrı ayrı gidebilmelidirler 159 %29.1 Hamilelik süreci duygusal açıda paylașılmalıdır 529 %96.9 Eșler birbirlerie karșı arkadașça davramalıdırlar 501 %91.8 İki isaı eș olmaları içi evlemeleri gerekmez 163 %29.9 Eșler birbirlerie tahammül edemedikleride boșamalıdırlar 283 %51.8 Her iki eș de çalıșmalıdır 284 %52 İsalar gerçek yüzlerii evledikte sora gösterirler 184 %

13 Tablo 3-Devam Kadıları erkeklere göre daha yüksek pua aldıkları maddeler N=546 Katılıyorum ve Kesilikle katılıyorum f % Kariyer sahibi olmak evlilikte öemlidir 74 %13.5 Evleecek bireyleri kișilik gelișimleri yeterli olguluğa erișmiș olmalıdır 519 %95.1 Evlilikte güç paylașılmalıdır 482 %92.7 Eșler arkadaș olmalıdır 488 %89.4 Evlilikte ailei reisi kadıdır 37 %6.8 Evlilik gereksizdir. 27 %4.9 TARTIȘMA Üiversite ve yüksek lisas öğrecileri üzeride gerçekleștirile bu araștırmada elde edile souçlara geel olarak bakıldığıda erkekleri evliliğe yöelik görüșlerii kadılarda daha geleeksel olduğu, kadıları ise daha moder eșitlikçi bir bakıș açısıa sahip oldukları söyleebilir. Bu bulgu yurt içi (Bacalı, 2001; İmamoğlu, 2000) ve yurtdıșıda yapıla çalıșmalarla bezerlik göstermektedir. Yurt dıșıda yapıla araștırmalar kadıları erkeklere orala evlilik rollerie yöelik daha eșitlikçi, ve daha az tutucu olduklarıı ortaya koymaktadır (Chia, Chog, Cheg, Castellow, Moore ve Hayes, 1986; Flouri, Buchaa 2001; Salts ve Seismore, 1994 ). Bacalı (2001), Akara ve Koya da okuya üiversite öğrecilerii eș tercihlerii icelediği çalıșması soucuda; erkekleri öemsedikleri özellikleri geleeksel kültüre, kadıları öemsedikleri özellikleri moder kültüre uygu olduğuu saptamıș bu soucu, erkekleri varola düzei koruma çabalarıı ve kadıları varola toplumsal düzei pek beimsememiș olmalarıı, varola düzei değișmesii istemelerii bir göstergesi olarak ortaya çıktığıı düșüdüğüü ifade etmiștir. Fișek (2005) erkeği kültürel olarak daha değerli kabul edildiğii belirterek aede așırı koruyuculuk, vericilik ve koruma göre, bağımsızlığı özedirilmeye erkeği, karșı cisle ilișkiside fazla yakılıkta ve alıștığı ilgiyi göremeyeceğide korku duyabileceğii vurgulamaktadır. Bu korkuu, hem erkek hem de kadıı mağdur edebilecek bir yapı olușturduğuu ifade etmektedir. Bu bağlamda, erkeği varola düzei ödee bedellere rağme sürdürmek istemesi iroiktir. 119

14 Araștırma soucuda erkekleri boșamak güahtır, evli çiftler asla boșamamalıdır, kadıları ise evlilikte öce flört döemi gereklidir, iki isaı eș olmaları içi evlemeleri gerekmez ifadeleride daha yüksek pua almaları; Kah ve Lodo u (1991) evliliğe yöelik daha tutucu tutumları ola kișileri evlilik öcesi cisel ilișki ve boșamaya karșı yaklașımlarıı, kișisel özgürlük ve mutluğu vurgulaya evliliğe yöelik liberal tutumları olalarda daha az destekleyici olacağıa ilișki görüșlerii destekler iteliktedir (Akt: Salts ve Seismore 1994). Araștırmada elde edile bir diğer bulguya göre Evli bireyler bașka romatik ilișkilere girebilirler maddeside erkekler kadılarda daha yüksek pua almıșlardır. Türkiye gibi geleeksel özellikleri ağır basa buula birlikte değișme süreci içide olduğu düșüülebilecek ülkelerde biride Çi dir. Higgis, Zheg, Liu ve Hui Su u (2002) İgiliz ve Çili öğreciler üzeride yaptıkları araștırmada her iki grup da evlilik dıșı ilișkiye karșı olduklarıı ortaya koya bir eğilim göstermișlerdir. Çi öreklemideki erkekleri %65 i, kadıları %72.5 i evlilik dıșı ilișkiye karșı olduklarıı belirtmișler. Acak bulgular, Çili erkekleri evlilik dıșı ilișkiye daha toleraslı baktıklarıı, eğer sevgili kedilerii ise boșamaya göülsüz olduklarıı, buula birlikte sevgili, eșlerii olduğuda boșamaya daha hazırlıklı olduklarıı ifade etmișlerdir. Kou bu araștırmada bu deli detaylı sorgulamamıș olsa da Türk erkeklerii evlilik dıșı ilișki kousudaki görüșlerii Çili erkeklerle bezerlik gösterebileceği düșüüldüğüde kouu daha soraki araștırmalarda ele alıması gerektiği iacı tașımaktadır. Evlilikte erkek mutlaka yașça büyük olmalıdır ifadeside kadılar lehie farklılık çıkması araștırmalarla bezerlik göstermektedir. Higgis, Zheg, Liu ve Hui Su (2002) erkeği daha uzu, daha yașlı ve daha eğitimli olmasıı erkek egeme (male - domiat) ormları temsil ettiğii belirtmișler ve İgiliz ve Çili öğreciler üzeride yaptıkları araștırma soucuda; erkek egeme ormları Çi öreklemide daha baskı olduğuu ve bu ormları daha çok kadılar tarafıda tercih edildiğii saptamıșlardır. Bezeri bir bulgu Chia, Chog, Cheg, Castellow, Moore ve Hayes (1986) tarafıda yapıla bașka bir araștırmada da elde edilmiștir. Çili ve Amerikalı üiversite öğrecileri üzeride geröekleștirle araștırma soucuda, Amerikalı öğrecilerle karșılaștırıldığıda kız ve erkek Çili öğrecileri daha erkek egeme tutumlara sahip oldukları saptamıștır. Kadı ve erkekleri görüșlerideki farklılıklar bir keara bırakılıp grup geelide bazı maddelerde elde edile % likler dikkate alıdığıda çarpıcı bazı bulgularla karșılașılmaktadır. Çalıșmaya katılaları %17.22 si çocukları evliliği kurtardığıı, %23.1 i eș olmaı ayı șekilde düșümek demek olduğuu, %30.2 si eșleri bütü aktivitelere birlikte katılmaları gerektiğii, %24.9 u erkek eve girdiğide kadıı evde olması gerektiğii, %24.1 i evliliği gelecek sigortası olduğuu, %92.7 si evlilikte gücü paylașılması gerektiğii, %97.4 ü eșleri, birbirlerii evlilikte e beklediklerii 120

15 bilmeleri gerektiğii, %29.1 i eșleri tatile ayrı ayrı gidebileceklerii ifade etmișlerdir. Bir yada özellikle yüksek sosyoekoomik seviyede eșitlik ve yakılık alayıșıı varlığı bir diğer yada erkek egeme ormları varlıklarıı sürdürmeside olduğu gibi evlilik ve evlilik içideki rollerle ilgili çelișkili görüșlerde bir arada bulumaktadır. Fișek e (1996) göre güümüz Türk aileside geleeksellik ve moderlik bir arada görülebilmektedir. Değișim ve belirsizliği yașadığı döemlerde bu olağa olsa bile evlilikte, arta belirsizlikte kayaklaa olası çatıșmalar da beklemelidir. Moder çiftler ideal bir eșitlik ve yakılık alayıșı ile arkadașlığa özlem duygularıı paylașmaktadır. Sosyo ekoomik gelișmeyle birlikte erkekleri güç kousudaki baskılıklarıda azalma, kadıı etkililiğide artma ve daha eșitlikçi bir evlilik ilișkisie sahip olmada artıș görülmektedir (İmamoğlu ve Yasak 1997). Değișe bağlamda kadıı statüsüü yükselmesi, eșleri cisiyet searyolarıda uyușmazlık ve alamıı tam kavrayamadıkları yei ilișkisel bekletiler gibi etkeler, eșleri duygularıı daha deride zedelemesie yol açabilir. Burada e problematik faktör kadıları daha bağımsız olmak eve ilișki sorumluluklarıı azaltmak ve özellikle ev dıșı faaliyetlerde bulumak istemeleridir. Erkek, bilimeyei korkusu ve esek olma isteği arasıda kalırke, kadı da bağımsızlık isteği ve bağımsızlığı getirdiği sorumluluğu korkusu arasıda kalabilir. Kadı ayı zamada evliğie zarar veriyor olmaı korkusuu yașayabilir (Fișek ve Scherler, 1996). Bu çalıșma soucuda, üiversite ve yüksek lisas düzeyide eğitim almıș ya da almakta ola geç yetișkileri evlilik ve aile içideki rollerle ilgili çelișkili görüșler tașıdıkları, kadı ve erkekleri evliliğe yöelik tutumlarıı geleeksel-moder ölçütü içeriside farklılaștığı saptamıștır. Bu bulgularda hareketle așağıdaki öeriler geliștirilmiștir: a- Eğer evlilik ve aile hayatıa yöelik tutumlar gelecekte, kou ile ilgili ormları belirleyecekse sosyal politika kararları alıırke dikkat edilmelidir. Öreklem grubuu üiversite öğrecileride oluștuğu ve daha az eğitimli bireylerde geleeksel ve tutucu tutumlara rastlama olasılığıı artabileceği dikkate alıdığıda gelecekte yapılacak evliliklerde yașaabilecek problem alalarıyla ilgili daha geiș araștırmalar yapmak ve öleme/müdahale yötemleri belirleme gereksiimi ortaya çıkmaktadır. b- Batıda yaygı olarak kullaıla evliliğe hazırlık programları ya da evlilik okulu modelideki çalıșmalar Türkiye gerçekleri göz öüe alıarak yaygılaștırılmalıdır. c- Cisiyet ve evlilikle ilgili tutumlar üzeride etkili olduğu saptamıș bulua değișkeleri (kök ailedeki ilișkiler, boșamıș ailelerde gelme, sosyoekoomik seviye farklılıkları, medei durum gibi) bir arada ele alacak yei çalıșmalar yapılmalıdır. d- Evlilik ve aile hayatı ile ilgili zama içeriside olușabilecek görüș farklılıklarıı saptamayı ve karșılaștırma yapmayı mümkü kılacak ölçek çalıșmaları yapılmalıdır. 121

16 KAYNAKLAR Atalay, B., Kotaș, Y.M., Beyazıt, S. ve Madeoğlu, K. (1993). Türk Aile Yapısı Araștırması. Akara: Devlet Plalama Teșkilatı Matbaası Bacalı, H. (2001). Eș tercihleri, Türk Psikolojik Daıșma ve Rehberlik Dergisi, II (15), Chia, R.C, Chog, C.J., Cheg, B.S., Castellow, W., Moore, C.H., ve Hayes, M. (1986). Attitude toward marriage roles amog Chiese ad America college studets. The Joural of Social Psychology, 126 (1), Fișek, G. (2005). Narsizm, erkekler ve evlilik kültürüü yükledikleri. III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kogresi de suula bildiri, İstabul. Fișek, G. O., Scherler, H. R. (1996). Toplumsal değișim ve eșler: Cisiyet searyolarıı sıırlarıı geișletme amaçlı bir terapi yaklașımı. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (36), Flouri, E., Buchaa, A. (2001). What predicts traditioal attitudes to marriage? Childre ve Society, 15, Hetherigto, E. M., Bridges, M., ve Isabella, G. M. (1998). What matters? What does ot? Five perspectives o the associatio betwee marital trasitios ad childre s adjusmet. America Psychologist, 53, Higgis, L.T., Zheg, M., Liu, Y., ve Hui Su, C. (2002). Attitudes to marriage ad sexual behaviors: A survey of geder ad culture differeces i Chia ad Uited Kigdom. Sex Roles, 46 (3/4), Horwitz, A. V. ve White, H. R. (1998). The relatioship of cohabitatio ad metal health: A study of a youg adult cohort. Joural of Marriage ad the Family, 60, İmamoğlu, O. (2000). Chagig geder roles ad marital satisfactio i Turkey. I Geder ad Idetity Costructio Eds. F. Acar, A. Ayata, (pp ). Netherlads: Brill Ic. İmamoğlu, O (1993). Değișe düyada değișe aile içi roller. Kadı Araștırmaları Dergisi, 1,

17 İmamoğlu, O., Yasak, Y. (1997). Dimesios of marital relatioships as perceived by Turkish husbads ad wives. Geetic, Social ad Geeral Psychology Moographs, 123(2), Marti, P.D., Marti, M., ve Marti, D. (2001). Adolescet premarital sexual activity, cohabitatio, ad attitudes toward marriage. Adolescece, 36 (143), Marti, P.D., Specter, G., Marti, M., ve Marti, D. (2003). Expressed attitudes of adolescets toward marriage ad family life. Adolescece, 38 (150), Muech, D.M., ve Ladrum, R.E. (1994). Family dyamics ad attitudes toward marriage. Joural of Psychology, 128 (4), Phares, V., ve Lum, J. J. (1996). Family demographics of cliically referred childre: What we kow ad what we eed to kow. Joural of Abormal Psychology, 24, Salts, C.J., ve Seismore, M. (1994). Attitudes toward marriage ad premarital sexual activity of college freshme. Adolescece, 29 (116), Stokes, J.P., Peyto, J.S. (1986). Attitudial differeces betwee full-time homemakers ad wome who work outside the home. Sex Roles, 15, Tasker, F.L. ve Richard, M.P. (1994). Adolescets attitudes toward marriage ad marital prospects after paretal divorce: A review. Joural of Adolescet Research, 9, Türköe, M. (1994). Sosyokültürel değișme sürecide Türk toplumuu cisiyet kültürü. Yayımlamamıș Doktora Tezi, Hacettepe Üiversitesi, Akara. Wright, D. W., Youg, R. (1998). The effects of family structure ad materal employmet o the developmet of geder related attitudes amog me ad wome. Joural of Family Issues, 19, Wu, Z., Balakrisha, T.R. (1992). Attitudes towards cohabitatio ad marriage i Caada. Joural of Comparative Family Studies, 23,

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi Araştırma makalesi Lise Öğrecileride Riskli Madde Kullaımıı İcelemesi Examiig The Risky Substace Usage I High School Studets 1 2 3 4 Hülya Karataş, Hasa Kademir, Sulta Basmacı Kademir, Reşit Akı 1- Harra

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11 Abat İzzet Baysal Üiversitesi Derisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Hazira-2010 ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KADIN ÖĞRETMENLERİN KARİYER ENGELLERİNİN İNCELENMESİ 11 ÖZET Bu araştırmaı amacı, öğretme alılarıa öre, ilköğretim

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Balka Med J DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1 Trakya Uiversity Faculty of Medicie Origial Article 69 Akademisyelerde İş Doyumuu Etkileye Faktörler Factors Effectig Job Satisfactio Amog Academic Staff Nezih

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 2002; 6(4): 159-164 14-18 Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 14-18 YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA?

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE YÖNETİCİLER VE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 17 KASIM 216 HAZIRLAYANLAR Çağlar ÇABUK - Ceyda AFACAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu*

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu* Kastamou Ui., Orma Fakültesi Dergisi, 2017,17 (1): 45-56 Kastamou Uiv., Joural of Forestry Faculty Doi: 10.17475/kastorma.296490 Araştırma makalesi Üiversite Öğrecileri Açısıda Ketsel Kültürel Peyzajlarda

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Cilt/Volume VI Sayı/Number 1 Nisa/April 2013 Sosyal Bilimler Dergisi/Joural of Social Scieces 107 KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Coğrafi Bilimler Dergisi,2, (2), -7 MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research to Determie the Touristic Behaviours ad Profiles

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Ekim 2005 Cilt:3 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi 497-52 LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Kürşat AKBULUT,

Detaylı

The perception of Gender and Women in Turkey

The perception of Gender and Women in Turkey Survey of Social Perceptions of Gender and Women in Turkey Kadir Has University Gender and Women Studies Research Center The perception of Gender and Women in Turkey Quantitative Research Summary May 8,

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

OLASILIK VE TÜMEVARIM*

OLASILIK VE TÜMEVARIM* OLASILIK VE TÜMEVARIM* Yaza: Has Reichebach** Çevire: Hasa Aydı*** Tümevarım Soruu: Sık sık yieleme şeklideki olasılık yorumu, olasılık kuramı içeriside iki işleve sahiptir. İlki, sık sık yieleme bir olasılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

SESSION 6E: Kalkınma I 871

SESSION 6E: Kalkınma I 871 SESSION 6E: Kalkıma I 871 Kuzet Eğrisi Bağlamıda Türkiye de Fiasal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisii Aalizi Aalysig the Relatioships betwee Fiacial Developmet ad Icome Iequality i Turkey as a Parallel

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi Çocuk Dergisi (1):2-29, Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara Verile A z-difl Sa l Kousuda Alatsal ve Görsel E itimi Bilgi Düzeyie Etkisi Süreyya SARVAN *, Emie EFE ** Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Erdal Demirha Afyo Kocatepe Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışma Türkiye de 1990 yılıı ilk çeyreğide

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı