SAYI 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sufitherapy.ca www.sufiterapi.net www.sufitherapy.net SAYI 4"

Transkript

1 SAYI 4. İmamı Gazali den Aşk Tasavvuf, Niyet ve Kalplerin Keşfi? 4. Sufi Terapi Seansı: Niyet Mutlu ailede sevgi, duaları Risale-i Nur Terapi: İki hal, ahlak Evlilikte Hiberaktiflik sorunu Ferîdeddin Attar dan Pendname Tasavvufun mevzuu, ma rifetullahtır.

2 Psıkoterapist Notu Sayfa 2 Tasavvuf, Niyet ve Kalplerin Keşfi? İletişim Sufi Therapy Counselling İngilizce Siteler Türkçe Site Twıtter SAYI NO 4 2 Mayıs 2014 CUMA Bu sayımızda ücretsiz genel terapimizde 4. Seansa geldik. Temiz, ihlaslı, samimi niyet tüm amellerin başıdır ve tüm Hadis kitaplarındaki 1. Hadis der ki: Ameller niyetlere göredir. Kalben Allah a yönelmede sağlam niyet olmazsa salik, yolcu yolda kalır ve bu noktada çakılır, ilerleyemez. Tasavvuf kalb ile meşgul olan bir ilimdir. Ma'lûmdur ki, kalb nasıl olursa dış a'zâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arzeder. Allah Teâlânın, her kulun kalbini günde bir kaç kere kontrol ettiği hadisinin manâsına i'tibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalb ele alınmıştır. Bu bakımdan İmâm-ı Gazâli nin kalb, kalblerin keşfi ve hallerinin bilinmesi için yazdığı (Mükâşefetü'l-Kulûb) gayet mühim bir eserdir. Bu sayımızda Gazâli ye göre tasavvufta aşk nedir konusuna yer verdik. Tasavvufu bir zühd, manevi bir eğitim, rabbanîlik ve ihsan manasına aldığımız zaman dört mezhep imamını bunun dışında görmek mümkün değildir. Çünkü mezhep imamları ve hadis uleması hep belli bir zühdi hayatın içindedirler. Dünya tamaı, şöhret ve şehvet onların sür'atle kaçıp uzaklaşmaya çalıştığı hususlardır. İmam-ı Azam'ın kadılığı kabul etmeyişi, ticarî hayatta helal kazanç tutkusu, İmam Malik'in Hz. Peygamber sevgisi, İmam Şafiî'nin zahid ve sûfîlere karşı takdirkar ifadeleri, İmam Ahmed'in Kitabu'z-zühd yazacak kadar zahidlik tutkusu, hep bu özelliklerinden dolayıdır. Nitekim İmam Gazzalî İhyau ulumi'd-din adlı eserinin başında ilmin faziletini anlatırken bu büyük imamların zühd ve takva hayatlarına da temas etmektedir. Tasavvufu tarikat ve şeyhe intisab ile seyr u sülûk manasında düşündüğümüz zaman dört imam devrinde henüz bu manada bir sistem gelişmemişti. İmam-ı Azam'a atfen menakıb kitaplarında geçen ve Ca'fer-i Sadık'ı tanıdıktan sonra hayatında meydana gelen manevi değişikliği anlatmak üzere rivayet edilen: "Son iki yılım olmasaydı Nu'man helak olmuştu." sözü kendisinin ilme güvenmek gibi bir hataya düşeceğini; ancak Hz. Ca'fer'i tanıdıktan sonra işin zühd ve takva boyutunun da farkına vararak bu vartayı atlattığını ifade etmektedir. Bilindiği gibi Ca'fer-i Sadık ehl-i beyt imamlarından ve tasavvuf ricalindendir. Allah'ın kullarını ve dostlarını sevmek, sevenlerle beraber olmak "Kişi sevdiğiyle beraberdir." ilkesine göre manevi kazanç sağlar. Nitekim Buharî'nin rivayet ettiği uzunca bir hadiste Allah, kendisi için bir araya gelen ve zikreden kullarını bağışladığını; hatta dünyevi bir amaçla o zikredenlerin arasında bulunan kimsenin de bu bağışlanmadan hissedar olduğunu belirtmektedir.(buharî, Deavât, 66) Bu hadis iyiler ve zikir ehli arasında bulunmanın kurtuluşa vesile olacağını belirtmekte; bir bakıma iyiler ve zikir ehliyle birlikteliğe teşvik etmektedir. Tasavvuf erbabının ümidi, belki bu hadisteki ehl-i zikir ile birlikte bulunanlara gelecek rahmet müjdesidir. Seyr u sülük ve intisab, dünyevi ve uhrevi kurtuluşun tek reçetesi değildir. Çünkü manevi kurtuluş, son nefese bağlıdır. Son nefeste iman selameti elde etmenin yolu, bu dünyada istikamet üzere yaşamaktır. Takvaya ermektir, îbadet ve muamelatta ihsan ve ihlasta devamlılıktır. İnsan bunları hangi surette gerçekleştirebiliyorsa ona sımsıkı sarılmalıdır. Süfîler bu duyguları seyr u sülûk ile gerçekleştirdiklerinden bu konuda ısrarlı davranıyorlar. Tasavvuf ta eğitim ve terbiye işine verilen genel ad seyr u sülûktür. Lügatte seyr gezmek, seyr etmek ve yürümek anlamınadır. Sülûk ise gitmek ve yola girmek demektir. Tasavvuf ıstılahında seyr, cehaletten ilme, kötü huylardan güzel ahlaka, kulun fanî varlığınıdan Hakk'ın varlığına yönelmektir. Sülûk, tasavvuf yoluna girmiş kişiyi Hakk'a vuslata hazırlayan ahlakî eğitimdir.. Faruk Arslan MSW, RSW, Psikoterapist

3 Sufi Terapi/Kitap Sayfa 3 Sufi Terapi'nin Fethullah Gülen Hocaefendi'den Sosyal Bilimlere ve Psikoterapiye kazandırdığı yeni tanımlama Vecd-ihlas Vicdan terminolojisi vicdanın temiz hali olarak bilimsel kayıtlara Kanada nın Wilfrid Laurier Üniversitsi nde girdi. Batılı bilim adamları Gülen in tanımını daha önce Kozmik Vicdan ve Trans-Vicdanı olarak tesbit etmişlerdi. Çünkü vicdan yanlış yapmaktan alıkoyan bir iç bekçidir, doğruları tartan iç ölçüdür, hakikatin nasıl yapılacağını anlatan bir iç eğilimdir. Trans-Vicdan lı, ihlas, samimiyet ve kalp merkezli Sufi Terapi der ki: Allah'a kul olan, köle olan kula kul olmaz, kimseye köle olmaz, satın alınamaz çünkü vicdanı hür ve temiz özgür bir savaşçıdır...kalbin Zümrüt Tepeleri-1 SKalbin Zümrüt Tepeleri, bir seri halinde ilk defa Sızıntı dergisinde yayınlanmaya başladı. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından kaleme alınan ve Kur an ve Sünnet çizgisinde, tasavvufî düşünceye asrın anlayışı içinde farklı bir bakış açısı sunan bu serinin ilk kitabında toplam 47 başlıkbulunuyor. Kalbin Zümrüt Tepeleri-2 Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir seri halinde ilk defa Sızıntı dergisinde yayınlanmaya başladı. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından kaleme alınan ve Kur an ve Sünnet çizgisinde, tasavvufî düşünceye asrın anlayışı içinde farklı bir bakış açısı sunan bu serinin ikinci kitabında toplam 50 başlık bulunuyor. Kalbin Zümrüt Tepeleri-3 Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir seri halinde ilk defa Sızıntı dergisinde yayınlanmaya başladı. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından kaleme alınan ve Kur an ve Sünnet çizgisinde, tasavvufî düşünceye asrın anlayışı içinde farklı bir bakış açısı sunan bu serinin üçüncü kitabında toplam 32 başlık bulunuyor. Kalbin Zümrüt Tepeleri-4 Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir seri halinde ilk defa Sızıntı dergisinde yayınlanmaya başladı. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından kaleme alınan ve Kur an ve Sünnet çizgisinde, tasavvufî düşünceye asrın anlayışı içinde farklı bir bakış açısı sunan bu serinin dördüncü kitabında toplam 13 başlık bulunuyor.

4 Sufi Terapi/ Risale Perspective Sayfa 4 Risale-i Nur Terapi: İki Hal ve İki Ahlak Hedonizm diye adlandırılan dünyevi zevklerin ve dünya sevgisinin insan hayatında önplana çıkması ahir zamanın en büyük fitnesi ve psikolojik hastalığıdır. İnsanın hisleri akıl ve fikre üstün geldiği zaman üstad Said Nursi nin teşhisiyle dehşetli bir durum ortaya çıkar. İnsanlar kısa vadeli zevkle meigul olur, ölüm ve ötesini düşünmez. Bu hal nedeniyle laik bir ahlak geliştirir. Bu ahlakın rehberi felsefedir ve akıl hocası firavunlaşan nefsimizdir. Çıkarı için en küçük şeylere dahi ibadet eder, tek arzusu nefsin doymak bilmeyen cebbar, azgın, mağrur isteklerini tatmindir. Allah ı aklına getirmeyip, hoşca vakşt geçirip mutlu olacağına kendini inandırmıştır. Seküler ahlak öğretisinin kişye verdiği ego ideali menfaattir. Seküler ahlakın dayanak noktası kuvvettir. Çözümlenmesi gereken konularda güç, para, sosyal statü kullanılarak sorun çözülür. Güçlüysen haklısın ilkesizliği geçerlidir.şahsi çıkarı için yapamayacağı onursuzluk yoktur. Bu bireylerden oluşan toplumda şiddet, kavga, saldırı, saygısızlık, birbirine tahammülsüzlük, ötekileştirme bitmeyecektir. Çünkü yaşamlarında ptensip mücadeledir. Büyük balık küçük balığı yutar mantıksızlığına kendini kaptırmıştır. Hayatı cidal olarak gördüğünden yardımlaima ahlakı, özveri, fedakarlık gelişmez. Bu letaifler öldürüldüğü zaman psikolojik bunalımlarla yüzleşir. İnsanlar zengin olsa bile yalnızdır. Kalabalıklar içinde gtek başınadır. Hiç gerçek dostu olmaz, herkesi kendi gibi zan eder ve endişe duyar. Seküler ahlakta topluluklar arasındaki bağ ve ilişki ırk, soy sop ve kan bağına göre kurulduğundan milliyetçilik, ulus devletçilik ve şövenistlik virüsü beynini, kalbini, ruhunu zehirlemiştir. Kanında akan nefret, kin, düşmanlık virüsü bulaşıcıdır ve etrafındakileri de negatif milliyetçilikle etkiler. Sevgi, kardeşlik, vefakarlık gibi duygular yapmacıktır, samimi olamaz. Üstad Said Nursi, bu hedonistik hissiyatın ve halin yol açtığı ahlak yozlaşmasına karşı antidot olarak modern insanın lezzet olarak gördüğü şeyler içinde elemi gösterir ve aklı devreye sokar. Bediüzzaman duyguların yönetimini, kişinin kendini yönetmesini aklın rehberliğine veriyor. Akıl yürütme yöntemiyle insanların zevk tuzaklarına düşmesini engelliyor. Meşru helal dairesi keyfe kafidir diyerek dini yaşantının insanları bu dünyada da mutlu ettiğini kanıtlıyor. İkna ve akıl yürütme misalleri ile Kur an ahlakına uygun yaşamı öneren üstad, bir yenilenme ufku açarken, modern ilimlerle inkara gidenlere bilimsel, tatmin edici ve etkileyici izahlar sunuyor. Tabiat risalesi naturalizme karşı mistitizm formülünü mantıksal örgülerle takdim ediyor. Oruç tutmanın ve tesettürün insan psikolojisine faydalarını anlatırken bunların insan doğasına uygunluğunu net delillerle dile getiriyor. Kuran hikmetinin sunduğu ahlakın hocası bir kul olan Hz. Muhammed (SAV) ve sadece Allah ın rızası içim amel eder, çalışır ama cenneti bile elde etmeyi gaye edinmez. Razı olan ve razı olunan nefis olmak hedeftir, Allah ın rızası kazanıldıktan sonra iki dünyada da saadet elde edilir. Felsefe ahlakına karşı Kur an ın reçetesi sevgi, merhamet ve rahmet eksenlidir. Erdemli ve onurlu yaşamak isteyen ideal bir ruh adayı, başkalarına faydalı olmak için gayret edecek, kendi çıkarlarını ikinci plana atacaktır. Dini ahlakta dayanak noktası kuvvet değil haktır, doğruluktur. Haklı olanın güçlü olduğu, adaletin eşit dağıtıldığı toplumlarda ırkçılık, ayrımcılık, kast sistemi olmaz. Dini Ahlakta ortak yaşam prensibi mücadele, kavga değil, yardımlaşma ve paylaşmadır. Kainatta yaratılan düzende hayvanlar, bitkiler arasında dayanışma var iken, akıl sahibi insanların cidale düşmesi yoldan sapmaktır. Allah rızasını kazanmak için infak eden, önce komşusunu, hastaları, zayıfları, ihtiyarları ve fakirleri düşünen bir toplumda Kur an ahlakı oturmuştur. Müslüman ahlakına göre, İslam milleti ve küfür mileti diye iki millet vardır, üçüncü millet yoktur. Kendi milletini, vatanını, dinini, toprağını, ailesini sevmek vardır, ancak ötekine olumsuz milliyetçilikle düşmanlık, kin ve nefret beslemek yoktur. Sevgi ve aşk eksenli yaşayan müslüman Sufi, aksiyon merkezli hayatında kimseyi küçük görmez, sevgi dolu kalbi ile kazanmaya çalışır. Müslümanlar modernite adı altında felsefenin Amerikanvari Batı ahlakıyla yaşayınca bencil, egoist, çıkarcı toplum oluştu. Narsist bireyler arttı. Lüzumlu olmayan ihtiyaçlar ve beklentiler büyüdü ve sonuç olarak tatminsiz bir nesil yetişti. Ulaşamadığı dünyevi zevkler için mutsuzluk sendromu yaşadı, ulaştıktan sonra ise zevki gitti, geride elemi, üzüntüsü kaldı. Güven ve saygı duygusu yıprandı, yalnızlık insanlar arasında en ciddi psiko sosyal sorun haline geldi.

5 Sufi Terapi/Zikir Sayfa 5 Dat e and Ti me English Arabic Times There is no god but God Lâ ilâhe illallah God Allah KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİ SUFİ TERAPİ ZİKİR TAKVİMİ Table 2 The Daily Dhikr Schedule, Recitation of God's Names He Hu 200 The Truth Hak 108 The All-Overwhelming Kahhâr 306 The All-Powerful Kâdir 314 The All-Strong Kaviyy 116 Table 4 The Daily Dhikr Schedule, Sekine (Peacefulness), Recitation of God's The All-Compelling Cebbâr 206 Names Date and Time English Turkish Number The Master Mâlik 90 The All-Loving Vedûd 2 0 The Unique The All- Living or Arabic of Times Ferd 33 Hayy 14 The Peerlessly All- Single Vâhid 19 The Self- Subsistent Kayyûm 156 The One Ehad 13 The Just Adl 104 The Judge Hakem 68 The Eternally Besought -of-all Samed 134 The Pure One Kuddus 170

6 Sufi Terapi/ Sevgi Duaları Sayfa 6 Karı Kocanın Arasındaki Soğukluğun Kalkması için Dua YÂ SAMEDÜ MİNGAYRİ ŞİBHİN FELÂ ŞEY'E KEMİSLİHİ Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Es- Samed»dir. Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için müracaat olunan, içinde boşluk ve aralığı olmayan tek mercî' demektir. Mânâsı: Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah'ım! Zâtı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zâtı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misâli olmaz. Samadaniyet sırrını akıl sahipleri bilmekten âcizlerdir. Cenâb -ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki: Karı-koca yahut iki dost arasında anlaşama-mazlık olsa; aralarını düzeltmek için bu ism-i şerifi bin defa okusa aralarında sevgi hasıl olur. Her namazdan sonra 10 istiğfar 11 salavat 1 fatiha 3 ihlas 1 felak 1 nas 1 ayetel kürsi okudukdan sonra yukardaki duayı 100 kere okusa her namaz vaktinden sonra yada bir suya okursa eşine içirirse araları düzelir. Evde Huzur İçin Tesirli Bir Dua Huysuz geçimsiz eş veya insanlar için her gün 100 kere "Ya Muksit" okunursa o insal yumuşar ve geçimli hale gelir. Evinizde tüm aile bireyleri ile huzurlu yaşamak istiyorsanız bu duayı ve zikirleri uygulayın. ALLAH ın izniyle bi süre içinde kendinizde farkı göreceksiniz. Hergün 11 KEVSER SURESİ okuyun aşağıdaki zikirleride devamlı içinizden çekin. KEVSER SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM İnna ağtayna kel kev ser. Fe salli li rabbike ven har. İnne şanieke hüvel ebter. Günlük çekeceğiniz zikir bu, çok tesirli bir zikir: ESTAĞFİRULLAH ENNEHU KANE GAFFARA YA CEBBAR Sevdiğinin Çok Sevmesi İçin (Meryem 96) İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec alu lehumur rahmânu vuddâ. İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir. Niyet edip dileğiniz gerçekleşene kadar hergün istediğiniz sayıda okuyunuz.

7 Sufi Terapi/ Evlilik Sayfa 7 Evlilikte Hiberaktiflik sorunu Evlilik cinsellik dışında bir dostluk ilişkisidir, eşinizin size ruhen eşit ve sizi tamamlayıcı olması gerekir. İçeride ve dışarıda ortak noktaya bakacak iki insan mutlu yuva kurar, bir çıkar ortaklığı değildir. Sevgi, saygı ve güven bağları ile sağlam temele oturur. Dine bağlılık, birlikte vakit geçirme, birbirlerini övme ve takdir edebilme önemlidir. Evlilik, psikolojik ihtiyaçtır. En iyi aşık evliler, en duygusal insanlar değil, birbirlerine en fazla zaman ayıran gerçek dostlardır. Ruh ikizi eşiniz de size tıpatıp benzeyen değildir, sizin yarım elmanızı tamamlayan öteki yarım elmadır. Son yıllarda insanlar cinselliği sosyal medyanında gelişmesiyle hiberaktif olarak yaşamaya başladılar, eşlerden biri buna uyum sağlamadığı zaman sorunlar başlıyor. Ailede güven krizi ortaya çıkınca boşanmalar yaşanıyor. Ülkemizde boşanma oranları, Batılılaşma hastalıklarıyla beraber Kanada, ABD, Avusturalya ve Avrupa ülkelerini yakaladı. Hiberaktif arzu, meşru dairede nasıl çözümlenir, harama girilmeden orta yol nasıl bulunur? Evlilikte arzu bozukluğu nun Hiperaktif şekli evliliklerde devreye girmiş durumda. Yani ilişkilerde aşırılık isteme, doymak bilmeme, partneri bunaltacak kadar aktif beklentileriniz var. Nedir hiperaktif arzu? Mahrem ilişkide aşırılık, doymak bilmeme, kendisinde bu anlamda fazla enerji olduğunu kabul etmekle birlikte doyurmak için zaman ve çaba harcama. Bu arzuyu eşle abartı derecede giderirken, eşinin kendisinden nefret etmeye başladığını görememe. Veya eşten karşılık bulamıyorsa, arzusunu doyurmak için başka kişilere yönelme hali. Hiperaktif arzu genellikle kontrolsüz, sürekli olması istenen, önüne gelen herkesle kolaylıkla yapılan, içinden gelen arzuyu engelleyemeyen ve benzeri tabirlerle anlatılmaya çalışılır. Hiperaktif arzu sorunu yaşayan kişilerin genellikle kişilik bozukluğu, saldırgan depresyon, narsistik veya sınır kişilik bozukluğu yaşayan kimseler olduğu bilinmektedir. Arzu fazlalığı ve bu duyguya yatırım yapıp arzularını sürekli olarak yatıştırma çabası bir anlamda bağımlılık tır. Bilgisayar bağımlılığı gibi, alkol/sigara/madde bağımlılığı gibi. Çünkü bağımlılığın temelinde kişinin bağımlı olduğu eyleme olan ihtiyacı yatar. Kişi, bağımlılık maddesine ulaşmak için türlü yollar dener. Bu nesneyi kendisi için realize etmeye çalışır. Bağımlılık nesnesine ulaşamadığı zaman. hırçınlaşır, huzursuzlaşır. Hiperaktif arzu yaşayan insanlar da böyledir. Eşini sürekli ilişkiye zorlar. Gece demez gündüz demez, misafir demez, hastalık demez, ortam demez, çoluk/çocuk demez, evde cenaze var demez! Karşılığını bulamadığında surat asar, sinirlenir, eşinin burnundan getirir. Evlilik, iki insanın birbirine eş olmasıdır. Birbirini incitmeden, birbirlerinin maddi/manevi ve fiziksel ihtiyaçlarını gidermeleri harika olur. Kimsenin kimsenin sınırlarını (yani normallerini) zorlamadığı, karşılıklı konuşup anlaşarak uyum içinde yaşayıp gittikleri tatlı bir yaşantıdır. Elbette varsa arızalar çözümlenmelidir. Kendinizle ve ilişkilerinizle ilgili farkındalıklarınızı artırmalısınız. Hem siz hem eşiniz mutlu olsun. Evlilikte kadın ve erkek mutluysa çocuklar haydi haydi mutlu oluyor. Eşlerin birbirilerinin cinsel taleplerini karşılaması sevaptır. Ters ilişki dışında İslami yasak ve bir engel yoktur. Bir hanımın kocasının dışarıda kalan gözünü doyurması, zinadan kurtarması, talep ettiği biçimde cinsel fantazi ve taleplerini karşılaması yuvasını kurtarır ve onu cennetlik hale getirir. Bir partrnerin aşırı ilişkiden tiksinti geldiği için ya da kişinin kendisi Eşim bana yetmiyor. diyerek boşanması doğru değildir. Yatağının namusunu kirletmeyen kadın asla boşanmaz. Evlendikten sonraki dönemde dinin, ailenin muhafazası adına ortaya koyduğu hükümlere sımsıkı sarılmalı, aile mahremiyeti ve aile sırlarını korumada azamî hassasiyet gösterilmelidir. Bu yapılabildiği takdirde şeytanın avenesi ve şeytanlaşmış insanlar, yuvanın içine nüfuz edip onu içten içe tahrip etme fırsatı bulamayacaktır. Bu şekilde koruyucu ve önleyici maddi manevi tedbirler almanın yanı başında, dualarla manevi bir kalkan edinerek sürekli ilahi himayeye sığınma da mutlu bir yuvanın devamı adına çok önemlidir.

8 Sufi Terapi/ Pendname Sayfa 8 Ferîdeddin Attar dan Pendname İranlı ünlü şair ve mutasavvıf Ferîdeddin Attar (ölm.1221) XIII. yüzyılda yetişen ve bir çok şairi etkileyen şahsiyetlerden biridir. Bu şairlerin başında Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Sadî, Hafız, Molla Camî ve Mahmud-i Şebisterî gelir. Eczacılık ve tıp ile ilgilendiği için Attar mahlasını alan şair Horasan da yetişmiştir. Irak, Şam, Mısır, Hicaz, Hindistan ve Türkistan a seyahat eden şair tasavvufta isim yapmış birçok şeyhle tanışmış ve iyi bir eğitim görmüştür. Attar kendine ait olduğundan şüphe duymadığımız eserlerine bakıldığında hoşgörülü bir sünnîdir. Şair olarak daha çok mesnevî ve tasavvufi gazel türünde başarılı olmuştur. Horasan üslubuyla Farsça kaleme aldığı eserlerinde rahat, sade ve akıcı bir dil kullanır. Mesnevilerinde ele alacağı konuyu çerçeve hikayelere yerleştirir ve bazen bir konudan başka bir konuya atlar. Belli başlı eserleri: İlahiname: 6500 beyitlik bir mesnevidir. Son olarak Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Esrarname: Attar n ilk tasavvufi mesnevisi olan 26 bölümlük bu eser XV. yüzlyılda Türkçeye aktarılmıştır. Musibetname: Kırk bölümlük bu eserde şairin tasavvufi görüşleri derli toplu olarak görülebilir. Husrevname: Tasavvufi olmayan bu mesnevi bir aşk hikayesidir. Muhtarname: Attar ın rubailerinden oluşan bir seçkidir. Mantıkuttayr: Vahdet-i vücud görüşünü işleyen alegorik bir eserdir. Türkçeye birkaç defa çevirilmiş, son çevirisi Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılmıştır. Tezkiretu l-evliya: Büyük sufilerin yaşamöykülerinden bahseden ansiklopedik mensur bir eserdir. Birçok dile çevrildiği gibi, Türkçeye de çevrilmiş, son çeviriyi Süleyman Uludağ yaptı. Pendname dışında ona nispet edilen eserlerin hiçbiri ona ait değildir. Pendname: Çocuklara öğütleri içeren, bu arada dervişlere sık sık hitabedilen bu mesnevinin Attar a aidiyeti şüphelidir. Eserin değerlendirilmesi esnasında XIII.-XV. yüzyıllar arasındaki islam dünyası, özellikle İran çok yönlü olarak göz önünde bulundurulmalı, o günden bugüne nelerin değiştiği, nelerin değişmediği, nereden nereye gelindiği tarafsız bir bakış açısıyla irdelenmelidir. Eser bugünün koşullarıyla değerlendirilecek olursa, olumlu hususların yanı sıra, günümüze ters düşen pekçok olumsuzlukla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Kadına, çocuğa, eğitim anlayışına yaklaşım, batıl inançlar, çalışma, özgürlük kavramı, araştırmanın önemi, neden-sonuç ilişkisine girmeksizin hazır bilginin ne derece doğru olduğu gibi ana başlıklar kuşkusuz yapılacak değerlendirmeyi daha da sağlıklı kılacaktır. Alameti oldu dört şey iyi talihliliğin. Azizdir bunlara sahip olan. İlk delilidir temiz yaratılış. Layık değil taca, tahta bu hasleti olmayan. Doğru olur iyi talihlilerin düşüncesi. Azapta kalır kötü olan düşüncesi. Kim düşünürse emin olduğunu Allah azabından, Değildir mümin, hâzâ kâfir! Beş günden fazla dünya ömrü. Gafildir kim düşünmezse ileriyi. Terketmek dünya zevklerini, Sarılmak gerek gönül sahiplerinin eteğine. Olma nefsânî zevkler peşinde. Olma fâni âlemi seven biri. Yok yararı dünya meşakkati çekmenin; Bulacak seni ölüm eninde sonunda. Çıktı mı can bedeninden, kemiklerin toprak olacak. Çaren yok can vermekten başka. Yol kesen haydut nefsinden başka.

9 Sufi Terapi/Kalp Merkezli Farkındalık Sayfa 9 Tasavvufun mevzuu, ma rifetullahtır İmam-ı Gazali Hz.'lerine (li hikmetin) ömrünün son günlerinde maneviyat (tasavvuf) nasip olmuş ve şöyle buyurmuş. Anladım ki, hakiki kurtuluş Rasulullah'ın ruh cereyanına bağlanmaktan ibaretmiş. Gerisi (talebe, alim yetiştirmek (binlerce) ve kitaplar yazmak) yalan, vehim ve hayalden ibaret. Tasavvuf,kalbin ve nefsin iyi ve kötü hallerini bilip,kötü hallerden temizlenmeyi ve iyi hallerle bezenip Allah-ü teala ya yakın olmayı öğretir. Tasavvufun mevzuu, ma rifetullahtır. Yani, Allahü tealayı bilmektir. Tasavvufun kurucusu (vazıı) Hazreti Allah celle celalühüdür. Tasavvuf,dinin ruhudur. Tasavvufun lüzumuna dair, iki büyük zatın iki kıymetli sözünü buraya almakla iktifa ediyoruz: İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor: - (Tasavvufa intisabım olan son)iki sene olmasaydı, Numan helak olmuştu Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri buyuruyor: Hace Alaeddin Attar ın hizmetine yüz vurmayınca, Allah Teala yı bilemedim Tasavvufun hedefi insan olunca,tasavvufun insana nasıl baktığını bilmek lazımdır: İnsanın iki cephesi vardır. 1-Maddi vücut 2- Manevi vücut. Maddi vücut herkes tarafından bilinen ve görülen vücuttur. Manevi vücut ise gözle görülmez. Kur anı kerimde ve hadis-i şeriflerde isimleri geçen, Kalb, Ruh, Akıl, Nefs gibi unsurlar hep manevi vücudun azalarıdır.bu unsurlar hayvanlarda yoktur. İnsan maddi vücudunun yaşaması için yemeye, içmeye, teneffüs etmeye ihtiyacı olduğu gibi, manevi vücudun da gıdaya ihtiyacı vardır. Manevi vücudun gıdası ise nurdur. Nur Allahü Teala Hazretlerinden gelir. Cenab-ı Hak, Kur an-ı Kerimin; 191 yerinde manevi kalb den, 49 yerinde nur dan, 59 yerinde akıl dan, 9 yerinde ruh tan bahsediyor.tasavvuf işte bu;kalb,ruh, akıl ve nefs gibi manevi unsurlarla alakalanır. Tasavvufu hedefi, insanın vücudunu, manevi ölüm ve manevi hastalıklardan korumak, dünya ve ahirette insanı manen, huzurlu ve sıhhatli yaşatmaktır. Tasavvuf imine göre insanın manevi vücudunda iki zıt varlık vardır. Bunardan biri ruh, diğeri de nefstir. (Cenab-ı Hak Kur an-ı Keriminde her ikisinden de bahsetmektedir.)bu iki zıt varlık insanın vücuduna hakim maki in mücadele ederler. Vücut ülkesinde her ikisi de sultan olup idareyi ele almak isterler. İnsanın vücudu, bu iki varlığın mücadele ve savaş alanıdır. Nefsin gıdası günahlar, yardımcısı da şeytandır. İnsanın içinden her türlü kötü düşünce, fiil ve ahlaksızlığın sebebi nefstir. Nefs (insana) mübalağa ile kötülüğü emreder Yusuf suresi a.52 İnsanın en büyük düşmanı iki kaşının arasındaki nefstir (hadis-i şerif) nefs kötülüklerin deposudur (mektubat i. Rabbani) şte din ve tasavvuf, insanın indeki bu habis ve kötü varlığın terbiyesi ve temizlenmesi ile alakalanır. Sufi terapi ile insandaki bu kötü varlığın temizlenmesi, nefsin mağlup olup ruhun galip gelmesi için çalışıyoruz. En çok sorulan soru: Letaifi Rabbaniye nedir? Letaifin çalışmasında özel bir yöntem var mı? Letaif kelimesi latifenin çoğuludur. İnsanın maddî kalb ile alakası bulunan, ruh ve nefs gibi manevi varlığı için kullanılan cevheridir. "Latif," esma-i hüsnadandır. Lütufkar anlamına geldiği gibi, ince, cismi olmayan, gözle görülmeyen anlamına da gelir. Nitekim: "Gözler O'nu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Latif'dir. Habîr'dir." (el-en'am, 6/103) ayetindeki "Latif' bu anlama, yani gözle görülmeyen ama herşeyden haberdar olan anlamındadır. "Latife" de aynı kökten olup gözle görülmeyen anlamı taşır. Nakşbendiyye'de ruhun altı latîfesi vardır. Bunlardan biri halk (yaratılış) alemine, beşi emr alemine aiddir. Emr alemine aid olanlar: "Kalb, ruh, sırr, hafi, ahfa"dır. Bunlara letaif-i hamse denir. Halk aleminden olan ise "nefs-i nâtıka"dır. Seyr u sülûk sırasında önce emr aleminden olan letaif-i hamsenin sırasıyla zikre iştiraki sağlanır. Kalb, ruh, sırr, hafi, ahfa denilen bu latifeler çalışmaya başlayınca sıra nefs-i natıkaya gelir.. Bunların çalışma şeklini tarif edecek olan kimseler irşada mezun olanlardır. Bunların çalışmasında en önemli unsur salikin bunların zikrinde o bölgeye yoğunlaşabilmesi ve dış dünya ile irtibatını kesip kendi içine dönmesidir. Letaif bu yoğunlaşmaya bağlı olarak erken veya geç çalışmaya başlar. Ancak amaç letaifin çalıştırılması değildir. Belki huzûr-ı kalbe, şerh-i sadra; yani insanın göğsünün îman ve itminan ile genişlemesine vasıtadır. Emr alemine aid olan letaifin mahalli sadır; yani göğüs kafesidir. Burada sol memenin iki parmak altında "kalb", onun tam simetriği olan sağ memenin iki parmak altında "ruh", sol memenin iki parmak üstünde "sırr", onun simetriğinde sağda "hafî" ve hepsinin üstünde orta noktada "ahfa" yer alır. Bu mahallerde vücudun kan ve sinir hareketiyle hafî olarak yapılan zikre katılır hale gelmesi, letaifin çalışması ve dolayısıyla şerh-i sadrın gerçekleşmesi demektir. Şerhi sadır ile beden zakir hale gelince insanın ihsana ermesi kolaylaşır. Çünkü hedef ihsan ve vuslat-ı ilahiyyedir. Tabiî bu noktaya gelinceye kadar başka yapılacak görevler ve aşılacak merhaleler de vardır.

10 Sufi Terapi/3. Seans Sayfa Seans İhlaslı, Samimi, Temiz Niyet Yaşam kısa ve lüzumlu işler pek çok. Olumsuz, negatif düşünüp niyetinizi karartmak akıl ve ruh sağlığının yanısıra fiziksel sağlığa da zarar veriyor. Nefret, kin, öfke, düşmanlık, kıskançlık, hased, suçluluk gibi olumsuz düşünceler elem,keder, stres, üzüntü gibi hislerle beyni kemiriyor ve bizi yoruyor. Beynimiz ve kalbimiz bize yardım etmemeye başlıyor, sinir sistemi işlevini yapamayınca bir çok psikomatik hastalıklar ortaya çıkıyor. Sufi terapide ihlaslı, samimi, temiz, pak, has niyet çok önemli. Hatta bu olmadan yedi kaliteden oluşan insan olma ufkunu, dairesini dolaşmanız biraz zor, burada çakılırsınız... Manevi Kalp enfekte olunca tüm beden rahatsızdır, ruh ve akıl arasında denge kurulamaz. Manevi inanç teokratik konudur, modern tıb pozitif bilimdir ayrımı artık psikoterapide kalmadı. Bedenimizin salgıları, hormonları, savunma sistemi bizden pozitif iyi niyetli düşünmemizi talep ediyor ki, organizmamız kendine yardım ve tamir işlevini başlatsın. Artan iyileşme beklentileri beyinde ruh ve manevi kalp halini düzenleyen salgıları artırıyor. Hz. Yakup un Hz. Yusuf un özlemiyle Kur anda geçen duası bize şunu öğretiyor: Yaratıcı nın size yardım edeceğine kesin bir imanla inanmalı ve yalnız Allah tan yardım dilemeli, sıkıntı, üzüntü ve kederinizi yalnız Mevla ya arz etmelisiniz. Kişinin ümit, sevgi, bağışlama, kendinizi Yaratıcı ya bırakma, ona yalnız ona dayanma, güvenme ve sadece ondan yardım isteme duyguları iyileşme beklentisini artırıyor. Depresyon, stres, ansiyete sorunları yaşayanlar, Allah ı tanımakla kafalarındaki ego kalıplarını değiştiriyor. Zaten egomuz bize kıyas yaparak Allah ın yanında bir hiç olduğumuzu idrak etmemiz için verilmiştir. Batı tarzı yaşantı biçiminde bireyler, daha bencil, çıkarcı ve tüketim çılgını haline geliyorlar. Dünyevi makam mansıp, mal ve mülk, şan ve şöhret, zenginlik ve daha nice metaları elde etseler bile mutlu olamıyorlar. İnsanlarda dizginlemeyen hırs ve beklenti düzeyinin yükselmesi kişinin gücünü aşarsa, ne kadar zengin olursa olsun stres yaşıyor ve fakir konumuna düşüyor. Az ile yetinme, Alllah ın rızasını elde etme hedefi ne büyük bir şans ve zenginliktir ki, tahammülün çok üstündeki stres atmosferlerinden bile başarı ile çıkabilir. Emek, çalışmak, dürüst olmak, insanlara faydalı olmak, iyilikte yarışmak, yardımsever olmak, kavgacılığı değil yardımlaşmayı, affı, merhameti, sevgiyi önplana çıkarmak, ahlaklı, vicdanlı ve insaflı olmak pozitif düşünce kodlarıdır. İnanan insanın en önemli sığınağı duadır ve duamın 3 önemli psikolojik faydası vardır: 1. Problemlerini kelimelerle ifade etmeye imkan verir. Sorunlarınızın karışıklık ve belirsizlikten kurtulması önemlidir. Allah tan herşeyi isteyebilirsiniz, sınır yoktur. Ancak öncelikle ne isteyeceğinizi bilmeli, sorunun adını koymalı ve duada bunu söylemelisiniz.. 2. Dua ile yalnız olmadığınız duygusu size yerleşir, ağır yükünüzü paylaşmanız sizi hafifletir. En çaresiz ve ümitsiz durumlarda bile her şeyi duyan, her şeyi bilen ve kudreti yeten Allah a inanmak, sığınmak, güvenmek o kişiye sakinlik ve güven verir. Güven duygusunun gelişmesi iradenizin güçlenmesine, korkularınızı yenmenize yardımcı olur. 3. Çaresiz kişi pasiftir, umutsuzdur, dua ile bir şeyler yapmış olur ve ümit doğar. Kimsesizlerin kimsesi olan Allah a tam tevekkül eden kullara mutlaka sorundan çıkış yolu gösterilir. Allah, bir kapıyı kapatırsa mutlaka başka bir kapıyı açacaktır. Dua edin ki, icabet edeyim buyurmuştur.. Niyetimizi düzeltip, değiştirmemiz gereken olumsuz düşünce kalıplarından bazıları şunlardır: İçimdekini dışarı yansıtamıyorum. Çirkinim, bedenim, görüntüm kötü, sesim berbat, her şeyi berbat ediyorum. Duygularımı göstermem iyi bir şey değil. Eğer bir sorunu gözrmezden gelirsem, o sorun ortadan kalkar. Bana zarar verecek kişiye elimden gelen her yolu kullanarak engel olurum. Çok mutsuz olmayı hak ediyorum, istediğimi alamam. Eksiklerimi görmezden gelerek faydalı olabilirim. Karar verirken veya işimi yaparken yada kötü bir durumla karşılaştığımda başkalarının bana ne yapacağımı söylemelerine gereksinim duyarım. Başkaları beni eleştiriyorsa bunda haklıdırlar. Diğer insanlar bilerek beni aşağılıyorlar. Başarısız olunacak bir işle uğraşmaktansa hiç uğraşmamak daha iyidir. Sahip olduklarımı ancal sıkı sıkı elimde tutarak koruyabilirim. Rahatsız verici duygulara katlanamam, hemen onlardan kurtulmalıyım. İnsanların beklediği şekilde kurallara uyarsam bu benim davranış özgürlüğüme engel olacaktır. Benim için neyin iyi olduğunu biliyorum, başka insanların bana ne yapmam gerektiğini söylemesinler. İnsanlar işleri benim tarzımda yapmalıdırlar, ben en iyi yöntemi bilirim. Tanınmak, övülmek ve hayranlık duyulmak çok önemlidir. Diğer insanlar ne kadar özel bir insan olduğumu fark etmelidir. İnsanlar bana çok yakınlaşırda ne olduğum ortaya çıkar ve ben uzaklaşırlar. İnsanları eğlendirirsem beni severler, yoksa ben bir hiçim. Çoğunlukla diğer insanlar dost değildir.

11 Sufi Terapi/4. Session English Sayfa 11 Session Four: Purity of Intention The Prophet Mohammad said: Have compassion. God shows compassion to those who show compassion to others. Show mercy to those on earth, so that God in heaven may show mercy to you (Hadith). Every soul fears death, but must come to the end. Cherishing ambitions strengthens the desire to live. Time obliterates the ambitions of humans. The soul multiplies ambitions, but death brings an end. A Sufi needs to purify his\her life intentions and goals, by seeking the abode of the Hereafter in what God has given you. Forget not your portion of the world, avoid traps in the world s journeying that conceal much destruction. The enjoyment of this world is short; the Hereafter is eternal for those who obey God's commands, filled with His fear. The soul weeps in desire for the world even though salvation lies in renouncing it. There is no such abode after death, therefore renounce it before. The first step is the will and intent to avoid what has been forbidden and what is deviant, engaging only in what is allowed. The second is care even with what is allowed. A Sufi shows no pull toward worldly attractions, and prefers to serve God over every other thing. The carnal self is our the real enemy. Humility is the opposite of arrogance, haughtiness and pride. A Sufi must know him or herself to be ordinary, others good, the self bad. I encourage patients in therapy to write poems, paint or play music to find their expression as part of the Art therapy model and homework is given to patients every week. Reading about each concept will lead them to think, and provide a reflective basis for their perception of the depression or problems. Prayer: The Prophet Jacob said in Qur an: He said, "I only complain of my suffering and my grief to Allah, and I know from Allah that which you do not know. (Qur an; Yusuf, 86). In Arabic: Kâle innemâ eşkû bessî ve huznî ilallâhi ve a lemu inallâhi mâ lâ ta lemûn(ta lemûne) Homework, see Table 10. Table 10 - Homework for Session Four Reading Commitment Expansion Decision Resolution Meditation 13 Names Dhikr 6 Names Dhikr Special Dua Memorize Dua Sufi Technique Sufi Technique Sufi Technique Sufi Technique Sufi Technique Prayers Morning AfternoonX2 Evening Night Concepts Sincere Intention Endeavor Contraction Openness

12 Sufi Terapi/ Duygu ve Düşünce Takip Ödevi Sayfa 12 Ev Ödevi olarak Excel dosyasına haftada en az üç gün yapmanız şartıyla aşağıdaki olay, duygu ve düşünce takip cetvelini koyuyorum. Hergün yaparsanız daha iyi olur ama zor gelir diye haftada üç ile başlayalım. 10 baremli not verme çizelgesinde kendi kendine not veriniz. Olay Kim, ne, ne zaman, nerede Duygular Ne hissettin? Her düşünceye 0 ile 100 arası not ver? Otomatik Düşünceler, Hayaller Zihninde böyle düşünmeye başlamadan önce neler oluyordu? Ağır basanları işaretle. Hangi olay bu sıcak düşünceleri destekliyor? Hangi olay bu sıcak düşünceleri desteklemiyor? Alternatif balans düşünceler neler? Bunları yaz ve her alternatıfe ve balans düşünceye 0 ile100 arası not ver. Duygul arı Şimdi Yenide n Notland ır 2. bölümd e yer alan duygula ra ve yeni duygula ra not ver DÜŞÜNCE ÇETELESİ Duygular Not Baremi: Yok az az az orta orta orta çok çok güçlü güçlü

13 Sufi Terapi/Haftalık İsmi Azam Dua Sayfa 13 HURMA VE KARPUZ Resulullahın (s.a.v.)en sevdiği meyve,yaş hurma ve karpuzdu. Her kim hurmayı üç, beş gibi tek adet olarak yerse, ona zarar vermez ve onun için faydalı bir gıda olur. Taze hurmayı kuru hurmayla, yaş üzümü kuru üzümle taze ceviz ve bademi kuruları ile yemek de sünnettir. Karpuz yiyerek bereketlenmelidir. Zira onda Cennet suyundan bir damla vardır. Cennetteki her yiyecekte karpuz lezzeti vardır. Hadis-i şerifte: Karpuz, yiyecektir (açlığı giderir), içecektir (susuzluğu giderir), reyhandır( güzel kokar), çövendir (içi arındırır), mesaneyi ve karnı yıkar. buyrulmuştur. Karpuz, ağız kokusunu güzelleştirir, baş ağrısını sakinleştirir, gözün görmesini arttırır ve susuzluğu giderir, iştahı açar. Karındaki kurtları öldürür. İnsanın karnından yetmiş hastalığı çıkarır, bunların yerine şifa verir. Midesi hassas olanlar karpuz yerken dikkatli olmalıdır. ÖDEV. EZBERLEYİNİZ: Hz. Yusuf hasreti ile yanıp tutuşan Hz. Yakup un duası: "Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah a arzediyorum. (Yusuf, 86). ق ال إ ن م ا أ ش ك و ب ثه ي و ح ز ن ي إ ل ىا ه لل و أ ع ل م م ن ا ه لل م ا ال ت ع ل م ون

14 Sufi Terapi/Haftalık Risale-i Nur Tekniği Sayfa 14 Risale-i Nurdan Nefsime 4 Nasihat 13. Yunus (AS) misali hep balık karnında bir günahkarsın. Sana yardım edecek tek güç tüm sebeplere müdahale etme kudreti olaan Müsebbibül Esbab olan Allah tır. O halde La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minazzalimin duasını günde 7 defa yap ki, sahili selamete çıkasın. Cinni insi tüm şeytanlar kaçar, belki şeytanın bile müslüman olur. 14. Rabbini hakkıyla tesbih ve hamd etmeden dilinle Sübhanallah demen gırtlaktan aşağıya inmeyen boş bir lakırdıdır. La ilahe illa aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşıl azim duasını parola gibi günde 7 defa tekrar etmeden kalbin zümrüt tepelerine çıkamazsın. 15. İnsani ve cinni şeytanların şerrrinden emin olmak istiyorsan evden çıkarken, yatarken, her araca bindiğinde havada, karada, suda her zaman ve heryerde Bismillahillazi la yadurru ma smihi şeyyün fil ardı vela fissemai ve hüvessemiül alim duasını 3 defa oku ve tevekkül et. Haşrin son üç ayetini sabah ve akşam ihmal etme ki 70 bin melek muhafızın her daim insani, cinni, özellikle nisa şeytanlarına karşı korusun seni. 16. Salim kalp ile Allah ım Yalnız Sana Kulluk Eder ve Yalnız Senden Yardım İsteriz duasını, yani İyyake nağbüdü ve iyyake nestaini en az günde 40 defa sağlam yapıp duanı Sidretül Münteha ötesine ulaştırmadan ve salihlerin kabul olunan duasına katılmadan kul olamazsın, şirketi maneviyeden hisse alamazsın.

15 Sufi Terapi/Haftalık Kalbin Zümrüt Tepeleri Sayfa 15 Çile Zevk u sefadan bütün bütün el çekerek, beden ve cismaniyeti aşma istikametinde katlanılan sıkıntı, eziyet mânâlarına gelen çile; hak yolcusunun, nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesi adına, asgarî kırk gün olmak üzere, çetin bir perhiz ve disiplin içinde yaşamasına denir ki, bu süre zarfında derviş, yeme-içme, uyuma-konuşma.. gibi hususlarda zaruret sınırları içinde kalarak, vaktinin büyük bir bölümünde ibadet, zikir, fikir, murakabe ve muhâsebe ile meşgul olur ve âdeta ölmeden evvel ölmüş gibi davranarak, sürekli ölüm temrinleriyle nefsânîliği açısından fenâ bulur ve ruhunun bütün menfezleriyle Hakk'a açık bir hakikat eri donanımıyla yeniden hayata "bismillah" der ve Rabbine yürür. Daha çok dervişlerin, tekye ve zâviyelerinin tenha bir köşesinde veya evlerinin âsûde bir hücresinde çekmeğe çalıştıkları çile; riyâzet mülâhazasının hatırlattığı hususları çağrıştıran, hatta bazı yanları itibarıyla onun fonksiyonlarını edaya vesîle olan bir Hakk'a kurbet hamlesi veya aktif bir vuslat beklentisidir. Asgarîsi kırk gün olması itibarıyla, kelimeyi Farsça aslına ircâ ederek "çile" dedikleri gibi, bazen de o kelimenin Arapça karşılığıyla "erbaîn" de demişlerdir. Kırk demek olan erbaîn, tam kırk gün demek değildir; bu süre bazen gün, bazen hafta, bazen ay, bazen de senelerce sürebilir.. bazen derviş, bütün bütün cismaniyetten sıyrılıp çıkmak ve nefs-i hayvânîsini aşabilmek için ömür boyu bile çile çıkarabilir; çile ile oturur-kalkar.. kapılarını sürekli ızdıraba açık tutar.. dahası, Hak yolunda katlanılan şeyleri sevgilinin armağanı olarak kabul eder.. dertler, sıkıntılar, kederler ağırlaştıkça o, hayatı daha bir sever.. yaşadığını duyuyor olma neşvesi içinde musibetleri hoşâmedî ile karşılar ve Allah için başa gelen her şeyi aziz bir misafir gibi selâmlar; hatta bazı gönül erleri, onu belâ şeklinde insana ihsan edilmiş bir nimet kabul ederek, "hel min mezîd" (Kaf sûresi 50/30) deyip, artırılmasını bile istedikleri olmuştur. Fuzûlî, Mecnûn'u konuşturma sadedinde bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade eder: "Az eyleme inâyetini ehl-i derdden, Yani ki, çok belâlara kıl müptelâ beni." Mevlânâ, ızdırap ve çileleri, her sabah kapımızı çalan bir misafire benzetir ve bu aziz misafirin i'zaz edilmesi gerektiğini vurgular: ه ر د م ى ف كرى چو مهم ان ع ز يز آي د اند ر س ين ه ه ر ر وز ن يز ر س ول غ م اگر آي د ب ر ت و ك ن ار ش گ ير ه مچ ون آشن اي ى "Her an aziz bir misafir gibi gönlüne bir tasa, bir keder gelir çatar... Eğer sana bir gam elçisi gelirse, onu bir dost gibi karşıla, kucakla; zaten o da sana yabancı değil; yani, arada bir âşinalık var." Mevlânâ'nın bu düşüncelerini İbrahim Hakkı, çağının ifade urbasını giydirerek, şöyle seslendirir: "Gelir çûn kalbine hüzün, elem, gam; Çek onu sen, sana bil âşina hoş. Nüzûl eyler kalbe havâtır Hak'dan, Kabul et cümleyi, de: Merhaba hoş! Müsafirdir gam, et izzet ona kim, Gide senden Hudâ'ya her belâ hoş..... Cefâdan kaçma, nâmerd olma Hakkı, Cefâdan merd-i Hak bulmuş safâ hoş." Eşrefoğlu Rûmî ise, zehirin şeker-şerbet kabul edilmesini salıklar ve: "Eşrefoğlu Rûmî, yari sevenlerin budur kârı, Ol dost için ağuları şeker gibi yutmak gerek." der.

16 Sufi Terapi/Haftalık Kalbin Zümrüt Tepeleri Okuma Sayfa 16 Bu yolda, belâ ve musîbetlerle içli-dışlı olmak, hiç olmazsa celâli-cemali bir bilmek, safâyı-cefâyı aynı görmek önemli bir esas kabul edilmekle beraber, halvethâne veya çilehâne hücrelerinde geçirilen "erbaîn"lerin kendine göre bazı usûl ve âdâbı vardır: Dervişler dünyasında ana çizgileriyle çile; kırk gün veya birkaç tane kırk gün, meâlîye müştak hak yolcusunun duygu ve düşüncelerinin bulanmayacağı, kalb ufkunun kirlenmeyeceği müsait bir yerde, tamamen uhrevîliğe kilitlenerek, öteler ve öteler ötesi mülâhazalarıyla saflaşıp derinleşmesinin, kalb ve ruhun hayat seviyesine yükselerek ruhânîlerle aynı atmosferi paylaşmanın en kestirme yoludur ve bütün semâvî olan-olmayan ya da semâvî olduğu bilinmeyen din şeklindeki organizasyonlarda, ruha kendi gücünü kazandırma veya ruhun gücünü ortaya çıkarma mülâhazalarıyla başvurulagelen bir yöntemdir. Hem mistisizmi hem yogizmi hem de parapsikolojiyi alâkadar eden böyle bir konunun yeri Kalbin Zümrüt Tepeleri olmasa gerek. Sofîler, Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Mûsâ'nın, Rabbiyle mülâkat hazırlığı adına kırk günlük tasfiye faslını,[1] "erbaîn" de diyebileceğimiz "çile"ye bir me'haz ve mesnet kabul ettikleri gibi, İsrailoğulları'nın bir yerde zaaf gösterip, savaştan geri durmalarına karşılık, hem bir ceza hem de daha sonraki mücadeleleri adına bir hazırlık olması açısından, kırk yıllık "Tîh" hayatlarını[2] da önemli bir kaynak kabul ederler. Hristiyanlık'ta da Paskalya öncesi kırk günlük bir perhiz dönemi vardır ki, işte bu, onlarda da farklı bir "erbaîn"in var olduğunu gösterir. Her din ve sistem taraftarı, erbaîn'i farklı yorumlayıp farklı yaşasa da, semâvî dinler ve gayri semâvî organizasyonların hemen hepsinde çilenin var olduğu söylenebilir. Hatta tam kırk gün olmasa da, Kitap ve Sünnet'le müeyyed bulunan itikâfı da böyle bir tecrid ve tecerrüd hamlesi içinde zikretmek mümkündür. Ayrıca, bu konuda hem İslâm dünyasında hem Yahudilik ve Hristiyanlık âleminde, hem de Müslümanlar arasındaki farklı mezhep ve düşünce sistemlerinde ister çile unvanıyla, ister erbaîn nâmıyla, hem nefislerin tezkiyesi hem de ruhların terbiyesi adına, belli bir süre için bir tecrid ve tecerrüdden, bir halvet ve inzivadan hep bahsedilegelmiştir. Bizim dünyamızda böyle bir tasfiye ve tezkiye şimdiye kadar hep çilehâne veya halvethânelerde gerçekleştirilmiştir; başkalarınınki de, kendilerine mahsus mâbedlerin bir köşesinde... Derviş, bağlı bulunduğu mürşidin rehberliğinde bu çilehâne veya halvethâneye girer.. orada tam bir inziva hayatı yaşar.. az yer, az uyur, az konuşur.. günlerini tamamen ibadetle geçirir.. her gününü, her gecesini farklı bir muhâsebe ile değerlendirir, farklı bir murakabe ile derinleştirir.. sürekli zikirle kalbine hayat üfler, fikirle enfüsâfâk arası seyahatten seyahate koşar.. kalbî ve ruhî hayata sıkı tutunarak bütün benliğinde Rabbini duymaya çalışır ve her zaman gönlünün bir yanından kendine aralanan kapının arkasını, halvette halveti, uzlette de vahdeti görmeğe, duymaya çalışır.. bu yolda en küçük şafak emarelerini bile, kalbinin yamaçlarında gerçek birer tülû gibi müşahede etme, rasat etme noktalarını araştırır.. imkânlarının sınırlılığını, iradesinin yetmezliğini acz u fakr iniltileriyle dile getirir; getirir ve Hakk'ın sonsuz kudretiyle ümidini şahlandırır.. nâçâr kaldığı yerde kendisine sürpriz bir şekilde bir kapı aralanacağı recâsıyla, sık sık: "Kerem kıl, kesme sultanım keremin bînevâlerden Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlerden" (M. Lütfi) der ve en miskin bir dilenci gibi hâlini, o her şeye nigehbân Rabbine arz eder. Mârifeti, muhabbeti arttıkça, o da Rabbiyle münasebetlerini daha bir derinleştirerek, sadece O'nu görüp, O'nu duyup, O'nu düşünmeğe himmetini hasreder.. ve en zarûrî ihtiyaçlarını dahi asgarîye indirerek, âdeta ruhânîler gibi, bütün bütün cismaniyetin üstüne çıkarak, evvelâ ahvâl ve evsafında, sonra da zâtında semâvîlere mahrem-i râz olur ve kurb-i sultanda üns esintileri teneffüs etmeğe başlar. Çile hep aynı olsa da, dervişler onu, biraz istidatları biraz da mukavemetlerine göre farklı farklı çıkarırlar. Kimileri, dünyevîlikten tamamen sıyrılarak, gece-gündüz demeden, yemez-içmez-uyumaz; bunlara ciddî ihtiyaç hissedince de, "def-i belâ" kabîlinden hepsini geçiştirir ve sürekli zikir, fikir ve ibadetle dopdolu yaşar.. kimileri, bedenî ve cismanî ihtiyaçlarını ölmeme çizgisinde götürür ve ötesini israf sayar.. kimileri, hayatın her saniye, salise ve âşiresini duyma gayreti gösterir ve zamanın en küçük bir parçasının bile kurbet yolunun dışında geçip gitmesine fırsat vermez. Saatler gelip geçer, haftalar birbirini takip eder, elemler ve ızdıraplar içinde mahrumiyetler uzar gider de, çileyi artık bir yaşam biçimi olarak duymaya başlamış derviş, "erbaîn"lerin bitmesini kat'iyen istemez. Gerçi Sofiye usûlüne göre, kırk gün tamam olunca rüya ya da daha başka müşahedelere binaen dervişin halvet durumu gözden geçirilir; iç dünyasının atlasına kalbî, ruhî hayat seviyesini aksettiren birinin, belli merasimlerle "erbaîn"leri sona erdirilir ve çileye bir nokta konur ama, tezkiye ve arınmanın tamamlanmamış olması mülâhazasıyla da, yeni erbaîn fasılları her zaman söz konusu olabilir. Sızıntı, Haziran-Temmuz 1999, Cilt 21, Sayı

17 Sufi Terapi/Haftalık Ev Ödevi Sayfa 17 BU HAFTANIN OKUMA ÖDEVLERİ ŞUNLAR: Kast ve Azim Basiret ve Firaset İhlas Kabz u Bast Sekine Vera Şevk u İştiyak Muhabbet

18 Sufi Terapi/Haftalık Şiir veya Günlük Sayfa 18 Son ev ödevi Kalbin Zümrüt Tepeleri nden bu 8 Sufi konsepti okuduktan sonra şiir yazma veya günlük tutmadır. Bir not defteri alınız, bilgisayara değil, elyazınızla yazarak günlük tutmaya başlayınız.. Eğer şiir yazamıyorsanız bunu yapabilirsiniz.. Öğrendiklerinizi şiir ve günlüğe dökmeye çalışınız ve yazarak zihne, kalbe, ruha kazıyınız. ÖRNEK BİR ŞİİRİM. ÜSTAD SAİD NURSİ NİN SİNEK RİSALESİNE YAZILMIŞTIR: RÜYETİ MAHLASIM.

19 Sufi Terapi/ Risale-i Nur Ufku Sayfa 24 Risale-i Nur ve Ferdiyet Makamı "Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır." Ferid makamı ne demektir? Her dönem ve asırların kendilerine ait hususiyetleri ve ilcaatları vardır. Bir dönemde, ferdiyetçilik öne çıkar ve insanlar o ferdin etrafında halkalanır, feyzi ve hakikatı onunla yudumlarlar. O asrın gerekleri de, o ferdi teyid eder. Cenab-ı Hak her asrın ve dönemin gereklerine ve hükümlerine göre O muazzam kullarını donatıp gönderir. Ta ki, o asrı irşat ile terbiye etsin. İşte daha çok, tasavvuf geleneğinde var olan gavsiyet, kutbiyet, ferdiyet gibi makamlar, bu ihtiyaca cevap veren müesseseler hükmünü almışlar. Bu makamlar, her dönemde dini ihya eden ve insanlara o dönemin şartlarına münasip dini yorumlayan ve insanları terbiye ve irşad eden zatlara verilen unvanlardır. Elbette, bu işin irşad ve toplumsal yönü olduğu gibi, bir de manevi ve riyaset yönü vardır. Gavsiyet: Bütün makamları kat etmiş, makamların sonlarına yaklaşmış, asrının en büyük söz sahibi konumuna gelmiş, meded veren, insalara manen yardım makamına erişmiş zatlara verilen bir unvandır.. İlahi feyz ve cezbe onda tam tecelli etmiş. Adeta velayet şehrinin reisi olur. Onun izin ve mededini alamayanlar velayete çıkamadıkları gibi, onun riyasetinin dışına da çıkamazlar. Bu makama sahip, nurani zatlar, her dönem ve asırda Allahın inayeti ile yetişmişler. Kutbiyet makamı ise, makamların en yükseği ve son merhalesidir. Bu makama çıkanlar, adeta Rasulullah (asv) ın o asırda bir halifesi ve vekili konumunda olurlar. Bu iki makamı yani gavs ve kutbiyet makamını cem edenlere ise, Kutbu Azam ya da Gavs-ı Azam denir. Bu makama gelen zatlar Ferdiyet makamına erişmişler demektir. Ferdiyet makamda bulunan zat, kimseden ders almadan, terbiyesine girmeden, doğrudan Allah ve Resulünden feyizlenen zattır. Günümüzde cemaat ve cemiyet manası kuvvet bulup inkişaf etmesinden dolayı, o ferdiyet manası artık cemaata aksetmiştir. Yani bütün o makam ve feyizler cemaatin uhdesine verilmiştir. Risale-i Nur ve talebeleri bu ferdiyet manasına mazhar olduklarından, ferdiyetin gerekleri ve harika halleri Nur dairesine intikal etmiştir. Onun için Nur talebesi başka kutup ve velilerin riyasetine girmeye mecburiyeti kalmıyor. Bu asrın dehşeti ve ağır şartlarından dolayı Allah kereminden bu asrın insanlarına böyle bir yolu açmış bir ikram, bir lütuf eseri, meşakkatsiz ve kısa bir zaman da, Risale-i Nur'un feyzi ve irşadı ile velayet mertebelerine ulaşmayı mümkün kılmıştır. Zaten ferdiyet makamı bir cihette vehbidir. Allah dilediğine ihsan eder. Özet olarak, Risale-i Nur'un ve onun cemaatinin şahsi manevisi, bu zamanın "Ferit makamını"temsil ediyor. Cemaat içindeki talebe ve tabiler ise, bu Ferit makamının hücreleri ve atomları mesabesindedir. Nasıl beden hücrelerden müteşekkil ise, bu manevi Ferit makamı da cemaatin bireylerinden müteşekkildir.

20 Sufi Terapi/ Sufi Telkini Sayfa 20 "Mişkatu'l Envar" Nurlar Menbaı Eş-Şeyhu l Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri, Allahu Teala'dan rivayet edilen Kutsi Hadislerden oluşan "Mişkatu'l Envar" eserinden alınmıştır... İKİNCİ HADİS Bize Yunus b. Yahya anlattı. Ona Ebu'l Vakt Abdu'l evvel b. İsa es-seczi, ona Abdu'l a'la b. Abdu'lvahid el-melihi, ona İsmail b. İbrahim, ona Muhammed b. Gatrif, ona Halife el- Cumahi, ona Ka'nabi, ona Abdulaziz ed-deraverdi, ona A'la, ona babası, ona da Ebu Hureyre'e rivayet etmiş ki: Resulallah (s.a.u) şöyle buyurdu: - Yüce ALLAH buyurdu ki: "Ben, ortaklardan, şirkten en müstağni olanıyım. Kim bir amel (iş) yapar da bu amele Benden başkasını ortak kılarsa, Ben o amelden beriyim. O amel, ortak koştuğu şeye aittir." ÜÇÜNCÜ HADİS Bize Ebu'l Ganaim b. Ebu'l Futuh el-harrani'nin azatlısı Mesud b. Abdullah b. Bedr el- Habeşi anlattı, ona Yunus, ona Ebu'l Vakt, ona el-melihi, ona İsmail el-herevi, ona Muhammed b. Abdullah, ona Ahmed b. Necde, ona Yahya b. Abdu'lhamid, ona İbn Mübarek, ona Yahya b. Eyyub, ona Ubeydullah b. Zahr, ona Ali b. Yezid, ona Kasım, ona Ebu İmame rivayet etmiştir ki: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: - Yüce ALLAH buyurdu ki: "Benim katımda en çok gıpta edilen velim, malı az, salâtm lezzetinde payı büyük, Rabbine güzellikle ibadet eden, gizli ve açık Ona itaat eden mümin kulumdur. İnsanlar arasında tanınmaz, kimse parmağıyla onu bir başkasına göstermez. Rızkı az olur, ama o buna sabreder, sonra... -Hz. Resulullah- eliyle yere vurarak, "Ölümü çabuk, ağlayanı ve mirası az olur" buyurdu."

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA Editörden Resulullah ın Nurunda Kuran ve Sünnete Uyabilmek Özgü MUŞTU Mustafa Özbağ Efendiden Gül Destesi Gülenay ZİYA Peygamberler Tarihi Aslı GÜNDÜZ Fethi Güzel Şehirden Dost Diyarına Sükûtun Bendesi

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda

Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Hakikatları araştırıp onlara bürünmek isteyenlere yadigarımdır. Muhammed Nurullah Seyda Kapak Tasarım İsa AKALIN Baskı - Cilt Mega Basım ISBN No 978-605-87260-0-0 Elvan Ajans Osmanbey Cd. Spor Sk. No.8

Detaylı

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin, Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca gittik; Şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz! Al-i İmran s.53 2010 Ocak / Şubat sayısı Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Detaylı

T E B R İ K. KADINLARDAKİ 23.KROMOZOM ve GENETİK FARKLILIK HİCRİ YILBAŞI RESULULLAH A MEKTUP. TEFSİR Said Nur UNUTKAN. SİYER Mahmut TUĞLUCA

T E B R İ K. KADINLARDAKİ 23.KROMOZOM ve GENETİK FARKLILIK HİCRİ YILBAŞI RESULULLAH A MEKTUP. TEFSİR Said Nur UNUTKAN. SİYER Mahmut TUĞLUCA HİCRET 6 MENKIBE Kümesra 8 9 M. İbrahim HIZIR T E B R İ K HİCRİ YILBAŞI 1431 16 TEFSİR 18 20 Said Nur UNUTKAN RESULULLAH A MEKTUP 26 TASAVVUF 28 Hüseyin FİDAN SİYER Mahmut TUĞLUCA 30 Zeynullah DEMİRPAZU

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh Merhabalar efendim, Receb ve Şa bân ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i

Detaylı

İRŞAD EYLÜL / RAMAZAN ÖZEL SAYISI

İRŞAD EYLÜL / RAMAZAN ÖZEL SAYISI İRŞAD EYLÜL / RAMAZAN ÖZEL SAYISI Ramazan da Allahu Teâlâ yı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. O Ramazan ayı ki, insanları İrşad için, hak ile batılı

Detaylı

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK İÇİNDEKİLER 5 10 14 Kâinatın Efendisi Peygamberimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı I Ayın Sohbeti Dinimizin Direği Namaz Mehmet Emin Uzunosmanoğlu Kadir Mısıroğlu ile Röportaj Tasavvuf 16 Namaz

Detaylı

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE?

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? CEMİL PASLI KONYA-2009 ÖNSÖZ olmaktır. İnsanın dünyaya gönderilme sebebi ve hikmeti: iyi insan, kamil insan, mükemmel insan İnsan bütün yaratılanların en üstünü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESULULLAH IN NUR UNDA KUR AN VE SÜNNETE UYABİLMEK ÖZGÜ MUŞTU HZ. MEVLANA NIN UFKUNDA MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDİDEN GÜL DESTESİ

İÇİNDEKİLER RESULULLAH IN NUR UNDA KUR AN VE SÜNNETE UYABİLMEK ÖZGÜ MUŞTU HZ. MEVLANA NIN UFKUNDA MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDİDEN GÜL DESTESİ İRŞAD AĞUSTOS 2009 Ebu d Derda (r.a) rivayet ediyor ki, Resulullah (s.a.v)ın şöyle dediğini işittim. Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dâhil etmiş

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

Biz Gönülden İnandık mı?...

Biz Gönülden İnandık mı?... hiç taviz vermiyorlar. Uçak yolculukları dahil, caiz damgası olmayan yiyecekleri yemiyorlar. Kendi değerlerindeki ihlâs ve samimiyetlerinden dolayı da Allah bu dünyada onları mükâfatlandırıyor. Bizde ise

Detaylı

Hadislerle Nasihatlar

Hadislerle Nasihatlar EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Hadislerle Nasihatlar Cilt 1 Vuslat: 2 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 2 Isbn 978-605-61107-2-6 (cilt 1) 978-605-61107-1-9 (takım) Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı

EBU L-HASAN EL-HARAKÂNÎ NİN NEFSİ TEZKİYE METODU * Özet

EBU L-HASAN EL-HARAKÂNÎ NİN NEFSİ TEZKİYE METODU * Özet - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1335-1359, ANKARA-TURKEY EBU L-HASAN EL-HARAKÂNÎ NİN NEFSİ TEZKİYE METODU * Ahmet Emin SEYHAN ** Özet İslâm

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 005 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Haccı Anlamak - Dr. Ömer Menekşe-Din İşl. Yüksek Krl. Uzmanı 4 Ocak - Amellerde İyi Niyet ve

Detaylı

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir.

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Âsitâne 1 Başlarken... Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Semazen Yayın Grubu Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Holat Yazı İşlerinden

Detaylı

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010.

Mehmed Zahid Kotku. Nefsin Terbiyesi. Vuslat: 6. Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6. Isbn 978-605-61107-6-4. Basım Tarihi Şubat 2010. EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Nefsin Terbiyesi Vuslat: 6 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 6 Isbn 978-605-61107-6-4 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh. Yılanlı Ayazma Sk. Örme

Detaylı

Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya) TEMMUZ / AĞUSTOS Oruç tutan müminin susması tespih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. (Deylemi) Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Detaylı

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal Dü ünceniz genç kal DÜŞÜNCE & FİKİR DERGİSİ SAYI: 14 Kadınların Emsalsiz görevi Şiraz; Heyecan, aşk ve gazelin şehri... Hz. Peygamber in gözünden Hz. Hatice Lübnan a YEŞİLAY İnsan kaçakçılığı; Kadınların

Detaylı

Suriye de katliam devam ediyor...

Suriye de katliam devam ediyor... Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 10 SAYI: 40 Ocak - Şubat - Mart 2014 ISSN 1305-5356 Suriye de katliam devam ediyor... 988 Lazkiye 518 Qunaitra 514 Tartus 7.603 Daraa 9.813

Detaylı

ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ

ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ ESMÂ-İ HÜSNÂ İZAHI BURÇLARI VE İNSANA ETKİLERİ En güzel isimler demek olan esmâ-i hüsnâ, naslarda (Kur an ve Sünnette) Allah Teâlâ hakkında kullanılan isim ve sıfatlardan oluşur. Kur ân-ı Kerîm de ve peygamberimizin

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Osman Nuri Topbaş hocaefendiyle

Osman Nuri Topbaş hocaefendiyle Osman Nuri Topbaş hocaefendiyle Gerçek tasavvuf ise, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla hem zâhiren hem de bâtınen bütünleşebilme gayretidir. Allah Rasûlü (s.a.v.), mânevî olgunluğun zirvesinde bulunmasına

Detaylı