Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT"

Transkript

1 Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE **, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN ****, Nezih ERADAMLAR ***** ÖZET Amaç: Bu araştırman ın amac ı üç grup evli çiftte cinsellik ile çift uyumu aras ındaki ilişkiyi araştırmakt ır. Yöntem: Bu çalışmaya, evlilik sorunlar ı nedeniyle Evlilik Dan ışma Merkezi'ne (EDAM) ba şvuran (n=50) ve mahkeme tarafı ndan EDAM'a yönlendirilen (n=50) iki grup evli çift ile genel populasyondan (n=50) daha önce herhangi bir psikolojik yardım almam ış olan evli çiftler alındı. Değerlendirmede veri toplama aracı olarak, Çift Uyum Ölçe ği ve eşlerin cinsel yaşamları ile ilgili soruları da içeren yarı yap ılandırılm ış sosyodemografik veri formu kullan ılm ıştır. Bulgular: Her üç grup; yaş ortalaması, evlilik süresi, do ğum yeri, dini inanç gibi sosyodemografik veriler aç ısından birbirine benzer bulunmu ştur. Gruplar öğrenim düzeyi, ilk evlilik ya şı, evlenme biçimi, ekonomik düzey, sosyal güvence gibi sosyodemografik veriler aç ısından ise farkl ılık göstermektedir. Cinsel sorunu olan çiftler ile cinsel sorunu olmayan çiftlerin uyum düzeyleri kar şılaştırıldığında, kontrol grubunda cinsel sorunu olmayanların çift uyumu anlaml ı derecede yüksek bulunurken, EDAM ve mahkeme grubunda farkl ılık saptanmadı. Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler, EDAM ve mahkeme grubunda cinsel sorun ile çift uyumu aras ında doğrudan bir bağlantı olmadığın ı, kontrol grubunda ise cinsel sorun ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: Cinsellik, çift uyumu, evlilik, çiftler Düşünen Adam; 2005, 18(2): ABSTRACT The Association Between Sexuality and Dyadic Adjustment: A Comparative Study in Three Groups of Couples Objective: The present study examines the association between sexuality and dyadic adjustment in three groups of couples. Method: In this research; first group consists of couples who have a demand for professional counselling (n=50) (Marital Counselling Unit-EDAM). Second group consists of couples who were sent by the family law court for marital counselling (n=50) and the control group consists of nonpatients (n=50). In evaluation, in addition to Dyadic Adjustment Scale, semistructured question form naire together socio demographical data and sexual life was used. Results: The sociodemographical characteristics of the three groups such as mean age, duration of marriage, birthplace and religious belief were found similar and the others such as educational level, age at marriage, types of marriage, socioeconomic status and social security status were found statistically different. At the comparison of dyadic adjustment of couples who have and don't have sexual dysfunction; the dyadic adjustment of couples who don't have sexual dysfunction was found significantly higher in the control group. The dyadic adjustment did not show statistical significance in the the family law court group and EDAM's group. Conclusion: Results indicated that in the family law court group and EDAM's group sexual dysfunction was not significantly associated with dyadic adjustment, but in the control group sexual dysfunction was directly correlated with dyadic adjustment. Key words: Sexuality, dyadic adjustment, marriage, couples Bak ırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa ğlığı ve Sinir Hastal ıklar ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12. Psikiyatri Servisi, * Uzm. Dr., ** 2. Psikiyatri Servisi, Uzm. Dr., *** Ass. Dr., **** Şef Uzm. Dr., ***** Şef Yrd. Uzm. Dr. 72

2 GİRİŞ Geçmi şte ülkemizde tabu olarak kabul edilen, tartışmaya aç ılmayan, hatta bir sorun olarak bile görülmeyen evlilik sorunları, son y ıllarda artık daha rahat gündeme getirilebilmektedir. Evlilik içi çatışma ve sorunlar, toplumun; ruh sa ğ- lığı profesyonellerinden çözüm bekledi ği konular aras ına girmi ştir ( 1 ). Mutluluk, tatmin ve beklentilerin gerçekle şmesi, ortak bir evlilik kavram ına yol açan kar şılıklı uyum ile mümkündür (2). Carl Rogers (1972) bu evlilik kavram ını evlilik uyumunun temeli olarak görür. E ğer her iki taraf da birbirlerinin evlilik kavramlann ı tam olarak kavrar ve aç ık olarak anlarsa iyi niyet olu şur ve ili şkide daha az sorun ya şanır. Kavram ve alg ılayışlarda farklıl ıklar olmas ı durumunda ise, problemlerin doğmas ı muhtemeldir (3). Suzan Spreche (1993), ayr ılık ile sonuçlanan birlikteliklerde olumlu duygular ın, özellikle doyum ve ba ğlılığın zaman içinde giderek azald ığını belirtmi ştir. Ayrıca olumlu duygular azald ıktan sonra a şkın kaybolduğunu, insanların ili şkilerini; a şk bittiği için değil de ili şkilerinde tatminsizlik ve mutsuzluk nedeniyle bitirdiklerini ileri sürmü ştür (4). Evlilik uyumunda önemli faktörlerden biri de cinsel uyumdur (5). Hawton ve Catalan, cinsel i şlev bozukluklar ı ve evlilik problemleri aras ında bir ilişkinin bulunduğunu, burada önemli olan ın, hangisinin birincil hangisinin ikincil olduğunun ay ırt edilmesi oldu ğunu belirtmi ştir (6). Evlilik ve cinsel sorunlar aras ındaki ili şkinin oldukça belirgin olduğunu belirten Crowe, kendi kliniğinde bu oran ı yaklaşık % 60 olarak bildirmi ştir (7). Eri ştiren (1999), cinsel i şlev bozukluğu ve evlilik içi çatışma tan ıları ile terapiye al ı- nan olgular ın psikiyatrik komorbidite ve evlilik ili şkilerinin değerlendirmesiyle ilgili yaptığı araştırmas ında, cinsel i şlev bozukluğu olgular ı- nın evliliklerini diğer gruba oranla belirgin düzeyde daha iyi olarak saptam ıştır. Cinsel i şlev bozukluklar ında psikiyatrik komorbidite oranları gerek ülkemizde, gerekse uluslararas ı literatürde % 30 ile % 50 aras ında deği şmektedir. Psikiyatrik komorbidite oran ınm literatürle uyumlu olduğu bildirilmi ştir ( 1 ). Amerika'da yap ılan Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam çal ışmas ının çoklu varyans analizi sonuçları evlilikte cinselli ğin evlilik sürecinden biraz olumsuz yönde etkilendi ğini ortaya koymuştur (8). Kaplan, birçok çiftin birbirlerini fiziksel ve ruhsal olarak reddettikleri aç ıkça görüldüğü halde cinsel sorunlar ını öne ç ıkararak tedavi aray ışına girdikleri görü şündedir. Ona göre evlilik içinde kar şıl ıklı güven ve bağımlılık gereksiniminin belirli ölçüde doyurulaca ğını bilme iyi bir cinsellik için zorunluluktur. Genel uyumun bozuk oldu ğu çiftlerde cinsellik, çiftin çatışmalarının ta şınabildiği her yaşantıda izleri görülebilen, bağışlanan veya esirgenen, bilinçli veya bilinçd ışı bir silah olabilmektedir (9). Brezsnyak (2004), 60 evli çift ile yapti ğı çalışmada cinsel arzunun evlilik doyumunu olumlu yönde etkilediğini saptam ıştır (10) Purnine (1997), yapt ığı çal ışman ın sonuçlar ına dayanarak; çiftlerin cinsel doyumunda erkeklerin, e şlerinin tercihlerini anlamas ın ın ve çiftlerin cinsellikte uyumlu olmalar ının etkili olduğunu ileri sürmü ştür. Ayr ıca çiftler aras ındaki uyumun, kad ınların erkeklerin evlilikteki rol tercihlerini anlayabilmelerinden olumlu etkilendi ğini belirtmi ştir (11) Birçok klinisyen, cinsel i şlev bozukluklarının, evlilik içi çat ışmaların nedeni olmaktan çok, ili şkinin alt ında yatan dinamiklerin d ışa yans ı- mas ıyla ortaya ç ıktığını, diğer bir deyi şle çiftin 73

3 ilişkilerindeki soruna ikincil olarak geli ştiğine inanm ıştır. Bu dü şünce, cinsel terapi için ba şvuran çiftlerin, belli düzeyde, e şler aras ı çatışma yaşadığı gerçeğiyle de örtü şmektedir ( 1 ). Bu tart ışmalar sürerken, tedavilerde de bütün bu karışıklıklara uygun olarak farkl ı yaklaşımlar ortaya ç ıkmaktad ır. Baz ı araştırmac ılar, e ş terapisinin seks terapisinden önce olmas ı gerektiğini savunarak, bu tür bir tedavinin biraz daha uzun sürebilece ğini, ancak daha etkili ve kal ıc ı çözümlere ula şılacağın ı belirtmektedir (1,12) Diğerleri ise, yak ınma konusu olan sorunu en kısa sürede çözmeye çal ışmanın öncelikli hedef olmas ı gerektiğini, eğer ba şarılı olunamazsa e ş terapisinin ön plana al ınmasının uygun olacağını iddia etmektedirler ( 1 ). Bu çalışman ın amac ı, üç grup evli çiftin cinsel yaşantılarının çift uyumuna etkisini kar şılaştırmakt ır. YÖNTEM Araştırma grubunu Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evlilik Danışma Merkezi'ne (EDAM) ilk kez ba şvuran 50 evli çift (50 kad ın, 50 erkek) ile mahkeme tarafından psikolojik yard ıma ihtiyaç duyup duymadıklann ın belirlenmesi için EDAM'a yönlendirilen bo şanma a şamas ındaki 50 çift olu şturmuştur. Kar şılaştırma grubunu ise, herhangi bir psikolojik yard ım almamış rastlant ısal olarak seçilen 50 evli çift (50 kad ın, 50 erkek) olu şturmuştur. Araştırmaya toplam 150 evli çift (150 kad ın, 150 erkek) kat ılmıştır. Ara ştırmada veri toplamak amac ıyla; Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) ve çe şitli demografik bilgilerin toplandığı bilgi formu kullan ılmıştır. Çift Uyum Ölçeği çiftlerin alg ıladıkları biçimde ikili ili şkilerinin özelliklerini ölçmek için geli ştirilmi ş 32 maddelik bir ölçektir. Dört alt ölçekten olu şur; (a) e şler aras ı tatmin alt ölçeği; negatif ve pozitif dü şünce modelleri ile pozitif ve aversif iletişimi sorgulayan 10 madde içerir; (b) e şler aras ı bağlılık alt ölçeği; birlikte geçirilen zaman ı ve konu şmaları anlatan 5 maddeden olu şur; c) e şler aras ı fikir birliği alt ölçeği; evlilik ili şkisindeki temel konular hakk ındaki anla şma düzeyini gösteren 13 maddeden olu şur; d) duygusal ifade alt ölçeği; sevgi gösterme şekillerinde anla şma derecesini gösterir ve sevgi gösteren davran ışları yapmay ı içeren 4 maddeyi içerir. Toplam ölçüm puanları evlilik doyumu ve tatmin derecesini yans ıtmaktad ır. Testten al ınabilecek puanlar ın dağılımı 'dir. Toplam uyum puan ının yüksek olu şu bireyin ili şkisinin ya da evlilik uyumunun daha iyi oldu ğunu gösterir ( 13). Çift uyum ölçeği Spainer tarafından 1976 y ılında geli ştirilmi ştir ( 14). Çift Uyum Ölçe ğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çal ışmas ı 1997 y ılında Fışıloğlu ve Demir taraf ından yap ılmıştır (15) Çiftlerin cinsel ya şantıları, çift uyum ölçeğinin cinsel ilişkide uyum maddesi ve e şlerin cinsel yaşamları ile ilgili sorulan içeren yar ı yap ıland ı- rılmış soru formu ile değerlendirilmi ştir. Çift Uyum Ölçeği ve demografik veri formu kişinin kendini değerlendirmesini gerektirdi ğinden çalışmaya okuma yazma bilen evli çiftler al ındı. Yardım talebi olan evli çiftler ilk poliklinik başvuruları s ıras ında çal ışmaya al ındı. Daha önce yard ım için başvurmu ş ve terapi sürecinde olan çiftler çal ışma dışı b ırakıldı. İSTATİSTİKSEL ANALİZ Araştırmada kullan ılan "Çift Uyum Ölçe ğinin- ÇUÖ (Dyadic Adjustment Scale)" ortalama puanlar ının gruplar aras ı karşılaştırılmas ında var- 74

4 Tablo 1. Gruplara göre ya ş, evlilik süresi ve ilk evlilik ya şı ortalamas ı dağılımı. EDAM MAHKEME KONTROL ort±ss. T SS P ort±ss. T SS P ort±ss. T SS P ANOVA P Yas 36.1± ± ± Erkek 38.7± ± ±1.1 Kadın 33.6± ± ± Evlilik süresi 14.8± ± ±1.1 İlk evlilik ya şı 24.0± ± ± Gruplar arası evlilik süresi: F: 0.7 SS: 2 Gruplar arası ilk evlilik ya şı : F: 3.6 SS: 2 Tablo 2. Öğrenim durumunun gruplara göre kar şılaştır ılması. Öğrenim durumu EDAM Mahkeme Kontrol x2 SS P N % N % N % Okuma-yazma İlkokul Orta-lise Meslek eğitimi Üniversite yans analizi (ANOVA), "ileri ki-kare testi", sosyodemografik özelliklerin gruplara göre ve gruplar ın ölçek puanlarına göre karşılaştırılmas ında ki-kare testi, bağımsız gruplarda student t testi, lineer regresyon ve nonparametrik korelasyon analizleri uygulanmıştır. BULGULAR Her üç grup; ya ş ortalamas ı, evlilik süresi, doğum yeri, çocuk say ısı, aile bütünlüğü, inanç gibi sosyodemografik veriler aç ısından birbirine benzer bulunmu ştur. Gruplar ö ğrenim düzeyi, ilk evlilik yaşı, evlenme biçimi, ekonomik düzey, sosyal güvence gibi sosyodemografik veriler aç ısından ise farkl ılık göstermektedir (Tablo 1, 2, 3, 4). Yukar ıdaki sonuçlar özetlenecek olursa; kontrol grubunda sosyoekonomik düzey ve yüksek ö ğrenim düzeyi EDAM grubuna anlaml ı derecede farkl ı bulunmu ştur. Ancak, regresyon ve korelasyon analizi yap ıldığında bu Tablo 3. Demografik ve ekonomik durumun gruplara göre karşılaştır ılmas ı. Şu anda çal ışm ıyor Bir dönem işsiz kalmış EDAM Mahkeme Kontrol x2 SS P N % N % N % Ailenin ekonomik yönden geçim zorluğu Yoğun Orta Hafif Sorun yok Sosyal güvencesi olmayanlar Doğum yeri Köy İlçe Kent Doğum yeri bölge Marmara B Ege B Karadeniz B İç Anadolu B Doğu Anadolu B Güneydoğu Anadolu B. Akdeniz B Yurtdışı farklılığın çift uyumunu etkilemediği ve grupların karşılaştırılabilir olduğu saptanm ıştır (Tablo 5, 6, 7, 8). Çal ışmaya al ınan üç grubun ilk evlilik yaşı karşılaştırıldığında; kontrol grubunda ilk 75

5 Tablo 4. Çiftin evlenme biçiminin gruplara göre kar şılaştırılması. Evlenme biçimi EDAM Mahkeme Kontrol x2 SS P N % N % N % Kaçarak Anlaşarak Görücü usulü isteyerek Görücü usulü zorla Bir süre birlikte yaşayarak Diğer Tablo 5. EDAM grubunda öğrenim durumu çift uyum korelasyonu. Öğrenim durumu Genel uyum Öğrenim r (correlation coefficient) 1,000,168* durumu p (significance) -,095 Genel r,168* 1,000 uyum p,095 - * r<0.05 bağıntı yok evlilik yaşı daha yüksek ve ortalama 25 olarak saptanm ışt ır (Tablo 1). Yine üç grubun evlenme biçimleri karşılaştırıldığında, EDAM grubunda görücü usulü evlenme biçiminin anlaml ı derecede daha yüksek oldu ğu saptanm ıştır. Mahkeme grubunda ise, evliliklerin daha çok görücü usulü isteyerek, görücü usulü zorla veya anla şarak gerçekle ştiği görülmü ştür. Kontrol grubunda ise, anla şarak evlenme biçiminin daha yüksek olduğu gözlenmi ştir (Tablo 4). E ş ile cinsel ili şkilerinin nas ıl olduğunun tan ımlanmas ına göre gruplar kar şılaştırıldığında, gruplar aras ında istatistiksel olarak anlaml ı bir farkl ılık saptanm ıştır (p = 0.000). İleri kikare Tablo 6. Mahkeme grubunda öğrenim durumu çift uyum korelasyonu. Öğrenim durumu Genel uyum Öğrenim r (correlation coefficient) 1,000 -,129* durumu p (significance) -,202 Genel r -,129* 1,000 uyum p,202 * r<0.05 bağıntı yok Tablo 7. Kontrol grubunda ö ğrenim durumu çift uyum korelasyonu. Öğrenim durumu Genel uyum Öğrenim r (correlation coefficient) 1,000,012* durumu p (significance) -,906 Genel r,012* 1,000 uyum p,906 * r<0.05 bağınt ı yok Tablo 8. Uyumu etkileyebilecek faktörler (ö ğrenim durumu, eve ekonomik yönden katk ısı olma, işsiz kalma ve ekonomik geçim zorlu ğu) aç ısından regresyon analizi. B SE P Öğrenim durumu,697 1,248,577 Ekonomik katk ıs ı olanlar -2,275 1,406,107 İşsiz kalma -1,312,793,099 Ekonomik geçim zorlu ğu 1,285 1,207,288 testi yap ıldığında; mahkeme grubunda e şi ile cinsel ili şkilerini çok kötü tan ımlayanların say ı- s ı diğer iki gruba göre yüksek bulunmu ştur. Ayrıca, kontrol grubunda e şi ile cinsel ili şkilerini çok iyi tan ımlayanların say ısı diğer iki gruba göre anlaml ı olarak yüksektir (Tablo 9). Cinsel ili şkiye zorlanma aç ısından gruplar kendi aralarında kar şılaştırıldığında, gruplar aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ılık saptanm ıştır (p = 0.001). İleri kikare testi yap ılığında; kontrol grubunda cinsel ili şkiye zorlananların say ıs ı diğer gruplarla kar şılaştırıldığında istatistiksel olarak anlaml ı oranda dü şük bulunmu ştur (Tablo 9). 76

6 Tablo 9. Eş ile cinsel ilişkiyi tan ımlama ve cinsel ili şkiye zorlanman ın gruplara göre kar şılaştırılmas ı. Eşle cinsel ilişkiyi tan ımlama Çok iyi İyi Orta Kötü Çok iyi Cinsel ilişkiye zorlanma Yok Bazen S ıkl ıkla Her zaman EDAM Mahkeme Kontrol x2 SS P N % N % N % ? E ş ile cinsel ilişkiyi tan ımlama, cinsiyete göre gruplar aras ında kar şılaşt ırıldığında, EDAM grubunda istatistiksel olarak anlaml ılığa yakın bir farkl ılık saptanm ıştır (p = 0.05). İleri kikare testi uyguland ığında bu farkl ılığın EDAM grubunda kad ınların daha yüksek oranda e şi ile cinsel ilişkisini kötü olarak bildirmelerinden kaynakland ığı anlaşılmıştır (Tablo 10). Cinsel ilişkiye zorlanma cinsiyete göre gruplar aras ında kar şılaştırıldığında, mahkeme grubunda istatistiksel olarak anlaml ı bir farkl ılık saptanm ıştır (p = 0.01). İleri kikare testi uyguland ı- ğında bu farkl ılığın, mahkeme grubunda kad ınların daha yüksek oranda her zaman cinsel ili ş- kiye zorlanma bildirmelerinden kaynakland ığı anla şılmıştır (Tablo 10). Çal ışmaya al ınan gruplar ın var olan cinsel sorunlar ının gruplar aras ında kar şılaştırmas ı Tablo 11'de verilmi ştir. Cinsel sorun aç ısından gruplar aras ında anlaml ı bir farkl ıl ık saptanmamıştır. EDAM grubunda "cinsel ili şkiyi tan ımlamaya" göre çiftler uyum aç ıs ından karşılaşt ırıldığında, çok iyi/iyi olarak tanimlayan çiftler ile orta olarak tanimlayan çiftler aras ında istatistiksel olarak anlaml ılığa yakın bir farkl ılık saptanm ışt ır (p = 0.05). Mahkeme ve kontrol grubunda ise, her üç grupta da istatistiksel olarak anlaml ı fark lılık saptanm ıştır. Çok iyi/iyi tan ımlayan çiftlerin uyum ortalama puan ı belirgin olarak yüksek Tablo 10. Eş ile cinsel ilişkinin ve cinsel ilişkiye zorlanman ın cinsiyete göre kar şılaştır ılmas ı. EDAM * MAHKEME ** KONTROL *** Erkek Kadın Erkek Kad ın Erkek Kad ın N % N % N % N % N % N % Eşle cinsel ili şkiyi tan ımlama Çok iyi İyi Orta Kötü Çok iyi Cinsel ilişkiye zorlanma Yok Bazen S ıkl ıkla Her zaman Eşle cinsel ilişkiyi tan ımlama Cinsel ilişkiye zorlanma * x2: 9.26 SS: 4 P: 0.05 * x2: 5.85 SS: 3 P: 0.01 ** x2 : 7.62 SS: 4 P: 0.1 ** x2: 11.4 SS: 2 P: 0.01 *** x2 : 020 SS: 4 P: 0.9 *** x2 : 1.15 SS: 2 P: 05 77

7 Cinsel ve Çift Uyumu Aras ındaki ilişki: Üç Grup Evli Çifte Karşılaştırmal ı Bir Çalışma Erbek, Beştepe, Akar, Alpkan, Eradamlar Tablo 11. Var olan cinsel sorunlar ın gruplara göre karşılaştır ılmas ı. EDAM Mahkeme Kontrol xz SS P Cinsel sorun N % N % N % Kad ında cinsel ilgi ve istekte azalma Kad ında orgazm olamama Kad ında cinsel ilgi ve istekte azalma ile birlikte orgazm olamama Erkette cinsel ilgi ve istekte azalma Erken bo şalma Cinsel ili şki s ıras ında ağrı Sertleşme bozukluğu Cinsel ilgi ve istekte azalma ile beraber erken bo şalma Tablo 12. EDAM, mahkeme ve kontrol grubunun genel "çift uyum" ortalama puanlarinin "cinsel ili şkiyi tan ımlamaya" göre kar şılaştır ılmas ı. Tablo 13. EDAM, mahkeme ve kontrol gruplar ın ın genel "çift uyum" ortalama puanlarinin "cinsel ili şkiye zorlanmaya" göre kar şılaştır ılmas ı. EDAM Grubu GRUP Ort±Std. Sapma F SS P Çok iyi/iyi (1) 91.6± Orta (2) 79.9±22 0 Kötü/çok kötü (3) 82.1±22.8 (1)-(2) (1)-(3) (3)-(2) MAHKEME Grubu GRUP Çok iyi/iyi (1) Orta (2) Kötü/çok kötü (3) (1)-(2) (1)-(3) (3)-(2) Ortalama Farklar ı Ort±Std. Sapma 96.6± ± ±23.7 Ortalama Farklar ı Std. Hata P F SS Std. Hata P EDAM Grubu GRUP Yok (1) Bazen (2) Sıkhkla/her zaman (3) (1)-(2) (1)-(3) (3)-(2) Ort±Std. Sapma 89.0± ± ±18.9 Ortalama Farklar ı MAHKEME Grubu P GRUP Ort±Std. Sapma Yok (1) 66.9±36.9 Bazen (2) 62.5±21.7 Sıkhkla/her zaman (3) 34.0±15.8 (1)-(2) (1)-(3) (3)-(2) Ortalama Farklar ı KONTROL Grubu KONTROL Grubu GRUP Ort±Std. Sapma F SS P GRUP Ort±Std. Sapma F Çok iyi/iyi (1) 118.9± Yok (1) 115.7± Orta (2) 96.1±25.1 Bazen (2) 83.1±33.4 Kötü/çok kötü (3) 60.6±43.2 Sıklıkla/her zaman (3) 17.0± Ortalama Farklar ı Std. Hata P (1)-(2) (1)-(3) (3)-(2) F SS P Std. Hata P F SS P Std. Hata P SS P Ortalama Farklar ı Std. Hata P bulunurken, kötü/çok kötü olarak tan ımlayanların çift uyum ortalama puanlar ı belirgin olarak dü şük bulunmu ştur (p = 0.000) (Tablo 12). EDAM grubunda "cinsel ili şkiye zorlanmaya" göre çiftler uyum aç ısından kar şılaştırıldığında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ılık saptan- mamıştır. Mahkeme grubunda "cinsel ili şkiye zorlanmaya" göre uyum aç ıs ından çiftler kar şılaştırıldığında, cinsel ili şkiye zorlanmayanlar ile s ıkl ıkla/her zaman cinsel ili şkiye zorlananlar aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ılık saptanm ışt ır (p=0.01). Kontrol grubunda cinsel ili şkiye zorlanmayanlar ın çift uyumu ortalamas ı 78

8 Karşılaşt ırmalı Bir Çalışma Tablo 14. Gruplara göre genel "çift uyum" ortalama puanlar ın ın cinsel sorun olup olmamas ına göre karşılaştırılmas ı. EDAM MAHKEME KONTROL Cinsel sorun Ort.±Std. T SS P Ort.±Std. T SS P Ort.±Std. T SS P Yok 89.2± ± Var 82.8± ± ± ±34.6 Tablo 15. Cinsel ili şkide uyum. EDAM Mahkeme Kontrol x2 SS P Cinsel ili şkide uyum N % N % N % Her zaman veya hemen her zaman anla şırız Arada bir anla şamay ız S ıkhkla anla şamay ız Hemen hiç veya hiç anla şamay ız cinsel ilişkiye bazen ve s ıklıkla/her zaman zorlananlara göre istatistiksel olarak anlaml ı derecede yüksek bulunmu ştur (p = 0.000) (Tablo 13). Her üç grubun cinsel sorun olup olmamas ına göre çift uyumlan kar şılaştırıldığında; kontrol grubunda istatistiksel aç ıdan anlaml ı bir farkl ı- lık saptanm ıştır (p = 0.000). Bu grupta cinsel sorunu olmayanların çift uyumu cinsel sorunu olanlara göre daha yüksek bulunmu ştur (Tablo 14). Çift uyum ölçeğinin cinsel ili şkide uyum maddesi gruplar aras ında kar şılaştırıldığında gruplar aras ında istatistiksel aç ıdan anlaml ı farkl ıl ık saptanmıştır (p = 0.000). İleri kikare testi uygulandığında mahkeme grubunda cinsellik konusunda hemen hiç veya hiç anla şamayanlann sayıs ın ın diğer iki gruba göre daha fazla bulunmu ştur. Kontrol grubunda ise s ıklıkla anlaşamay ız diyenlerin say ısı diğer iki gruba göre anlaml ı derecede dü şüktür (Tablo 15). TARTIŞMA E şlerin cinsel fonksiyonları ile evlilik doyumu aras ındaki ili şki, bilimsel literatürde çok az yer almıştır ( 16). Hartman ve arkada şları yapt ıkları çalışmada, evli çiftlerde iyi cinsel ili şkinin doyumlu bir evlilik için gerekli ve zorunlu bir koşul olmadığını, cinsel sorunun evlilik sorunu olmadan da görülebildi ğini, doyumlu cinsel yaşantının da her zaman diğer alanlardaki doyumla beraber olmad ığını saptam ıştır (7). Frank ve arkada şları, cinsel sorunlar ve evlilik içi sorunlar ile ba şvuran iki grubu evlilik doyumu aç ıs ından kar şılaştırmıştır. Sonuçta, evlilik sorunu ile ba şvuran hastalar ın 2/3' sinde di ğer alanlarda da sorun oldu ğunu, cinsel sorun nedeni ile ba şvuran hastaların evliliklerinin daha doyumlu oldu ğunu saptam ışlard ır (17). Eri ştiren (1999), yapt ığı benzer bir çal ışmada, cinsel i şlev bozukluğu olgularının evlilik doyumlarının evlilik sorunları olan olgulardan daha yüksek oldu ğunu saptam ıştır. Bu durumu, yaşanan ve paylaşılan cinsel sorunun, çiftin, birbirlerini desteklemeye, uyumsuz yönlerini gör- 79

9 mezden gelerek daha ciddi olan soruna yani cinsel soruna odaklanmalar ına ve böylece daha uyumlu ilişki profili çizmi ş olabileceklerine bağlam ıştır. Bu nedenle, cinsel i şlev bozukluğu olan çiftlerin ili şkilerinin uyumlu oldu ğu şeklinde sonuç ç ıkarman ın yanl ış olacağını belirtmi ş- tir (1). Bu çal ışmada beklediğimiz gibi mahkeme grubunda cinsel uyum kötü, kontrol grubunda ise, daha iyi bulunmuştur. Uyumsuzluktan kaynaklanan evlilik sorunlar ı nedeniyle kendilerini duygusal olarak e şlerinden uzak hisseden kad ınlar, Kay ır' ın da belirttiği gibi eşlerinin cinsel birle şmeye yönelik girişimlerini hayret ve k ızgınlıkla kar şılay ıp geri çevirmektedirler ( 18). EDAM grubunda kad ınların cinsel uyumlarını erkeklere göre daha kötü olarak bildirmeleri, Reichman' ın, kadın ve erkeğin duygusal yakınl ık deneyimlerinin birbirinden farkl ı olduğu, erkeklerin cinsel ili şkiyi duygusal yak ınlığı arttırmak için kullan ırken, kad ınların cinsel yak ınlık için duygusal yak ınlığa ihtiyaç duyduklar ı görüşünü destekler niteliktedir ( 19). Evlilik içi çatışmalar nedeniyle e şine karşı kırg ınl ık hisseden kad ınların çati şmalarini bu sebeple cinsel alana çekmeleri olas ı bir durum olarak görülmektedir. Sonuç olarak, cinsellik ve çift uyumu biribiri ile yak ından ili şkili görülmektedir. Cinsel ili şkiye zorlamaya göre gruplar kar şılaştırıldığında kontrol grubunda di ğer iki gruba oranla hiç cinsel ili şkiye zorlama olmamas ı dikkat çekicidir. Diğer iki grupta istatistiksel olarak anlaml ı olmasa da cinsel ili şkiye zorlama görülmektedir. Cinsel ilişkiye zorlama cinsiyete göre gruplar aras ında karşılaştırıldığında mahkeme grubundaki kad ınların anlaml ı derecede yüksek oranda her zaman cinsel ili şkiye zorlandıklarını bildirdikleri saptanm ıştır. Bu da evlilik içi çatışmanın kad ınlar tarafından cinsel alana çekildi ği görü şünü desteklemektedir. Bu çalışmanın bulguları da Kaplan' ın vurguladığı gibi çiftler aras ındaki uyumsuzlu ğun çiftin çatışmalarının her alana oldu ğu gibi cinsellik alan ına da ta şınabileceği görüşünü desteklemektedir (7) Beklendiği gibi, çalışmaya al ınan üç grupta da cinsel ili şkiye zorlananlar ın çift uyumu zorlanmayanlara göre dü şük bulunmu ştur. Hartman, 20 olguda cinsel i şlev bozukluluğu ile e şler aras ındaki çat ışmanın ilişkisini incelemi ş- tir. Cinsel i şlev bozukluğu olan çiftlerin ili şkilerinde kar şılıklı sayg ının olduğu, bu çiftlerin esnek, payla şımcı bir liderlik anlay ışı taşıdıkları, tav ır ve tutumlarında her türlü sorumluluğu kabul etme yönünde davrand ıklan, kendilerinin ve eşlerinin duygu, düşünce ve davran ışlarına, diğer gruplara oranla daha fazla duyarl ılık gösterdikleri ve otonomilerine daha dü şkün oldukları belirtilmi ştir. Hartman, cinsel i şlev bozuklu ğu ile gelen kadınlann evlilik tedavisinden de ğil, cinsel tedaviden daha fazla yararland ıkların ı bildirmiştir (2 ). Bu çalışmada ise, cinsel sorunu olan çiftler ile cinsel sorunu olmayan çiftler uyum aç ısından üç grupta kar şılaştırıldığında kontrol grubunda cinsel sorunu olmayanlar ın çift uyumu daha yüksek bulunurken EDAM ve mahkeme grubunda farklılık saptanmam ıştır. Bu durum EDAM ve mahkeme grubunda zaten kötü olan çift uyumunun daha çok çiftler aras ındaki ciddi sorunlardan kaynakland ığı ve cinsel i şlev bozukluğunun bu sorunlara ikincil olarak geli ştiği veya ağır çatışma yaratan sorunlar ın yanında cinsel sorunlar ın önemsiz kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle, cinsel sorunlar ın çiftlerin uyumunu etkilemediği şeklinde sonuç ç ıkarmak yanl ış olacaktır. 80

10 Cinsel ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Çii tte Karşılaşt ırmalı Bir Çalışma Sonuçlar, cinsellik ve çift uyumunun yak ından ilişkili olduğunu ve birbirlerini kar şılıklı olarak etkileyebileceği desteklemektedir. SONUÇ Bu çalışmada çift uyumu gibi kendini rapor etme türü bir ölçek kullan ıldığından, karşılaşılan en önemli sorun yan ıtların gerçek durumu ne oranda yans ıttığıdır. Bu tür ölçümlere s ıklıkla sosyal istenirlik eğilimleri bulaşır ve bunu kontrol etmek kolay değildir. Bu tür e ğilimleri kontrol etmek amac ıyla bundan sonra yap ılacak olan çal ışmalarda birlikte sosyal istenirli ğin ölçümünün de yap ılmas ı uygun olacakt ır. KAYNAKLAR 1. Eriştiren P: Cinsel i şlev bozukluğu tan ıs ı konarak terapiye alınan kad ın olgularla, evlilik içi çat ışma nedeniyle terapiye al ınan kad ın olguların, psikiyatrik komorbidite ve evlilik ilişkilerinin değerlendirilmesi. 3P Dergisi, Cilt:8, Haziran, 5-13, Janetius T: Marriage and marital adjustment, Philippines, Menacherry. Dhambathya Marrashatiam Kottayam: Jeevan Books, Israel, Sprecher S: "I love you more today than yesterday": romantic partners' perceptions of changes in love and related affect over time. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 76, No. 1, 46-53, Ficher IV, Zuckerman M: Marital compatibility in Sensation seeking trait as a factor in marital adjustment. Journal of Sex & Marital Therapy, Vol. 7, No:1, Hawton K, Catalan J, Martin P: Long-Term Outcome of Sex Therapy Behaviour Research Therapy 24(6): , Türkmenoğlu M: Remisyonda bipolar I kadın ve erkek hastalarda evlilik ilişkisi ve cinsellik. Uzmanlık Tezi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi, 6. Psikiyatri Birimi, İstanbul, Liu C: Does quality of marital sex decline with duration? Arch Sex Behav 32(1):55-60, Kaplan HS. Comprehensive Evaluation of Disorders and Sexual Desire. Washington, DC, American Psychiatric Press, Brezsnyak M, Whisman MA: Sexual desire and relationship functioning : the effects of marital satisfaction and power. Journal of Sex&Marital Therapy. Haziran-Temmuz 30(3): , Purnine DM, Carey MP: Interpersonal communication and sexual adjustment : the roles of understanding and agreement. J Consult Clin Psychol Aral ık 65(6): , Berg P, Snyder DK: Differential diagnosis of marital and sexual distress : a multidimensional approach. Journal of Sex & Marital Therapy; Kış 7(4):290-5, Yavuz AA: The dyadic adjustment scale; a validation study with a Turkish sample. Lisanüstü Uzmanl ık Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Eddy JM: An empirical evaluation of the dyadic adjustment scale: exploring the differences between marital "satisfaction" and "adjustment". Behavioral Assesment 13: , Lasswell ME & Laswell TE: Marriage and the Family. Washington DC: Health & Company, Schiavi RC, Derogatis LR: The assessment of sexual function and marital interaction. Journal of Sex & Marital Therapy 5(3): , Frank E, Abdersen C, Kupher D.J: Profiles of couples seeking sex therapy and marital therapy. American Journal of Psychiatry, 133: , Sarımurat N: Dört Grup Evli Kad ının (konversiyon bozukluğu, intihar giri şimi, psikonevrotik poliklinik hastaları, normal kontrol) Karşılaştırılmal ı İncelemesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dal ı, Uzmanl ık Tezi, İstanbul, Greeff AP, Malherbe HL: Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex&Marital Therapy 27: , Hartman MC: The Interface between sexual dysfunction and marital conflict. American Journal of Psychiatry 137(5): ,

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

pecya Evlilik Uyumu Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN ****

pecya Evlilik Uyumu Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN **** Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN **** ÖZET Karşı l ıkl ı etkile şen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birli ği yapabilen ve sorunların

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ MEME KANSERLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Aytül Yüntem Uzm. Hem.Nermin Güdüloğlu Uzm. Hem.Ayşegül İnce Uzm.Hem.Elif Akbal Prof. Dr.Haluk Onat Prof. Dr. Necdet

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Sempozyum 16. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sempozyum 16. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Evli Çiftlerde Evlilik Uyumu ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkiler n Dr. Cennet ŞAFAK ÖZTüRK 1, Prof. Dr. Haluk ARKAR 2 1 Klinik Psikolog Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik-İzmir

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITAL ADJUSTMENT

THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITAL ADJUSTMENT Büşra ÇELEBİ 1, Pervin NEDİM BAL 2 EVLİ BİREYLERİN DOĞUM SIRALARININ EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3 Özet Bu araştırmada evli bireylerin doğum sıralarının evlilik uyum düzeyiyle bir ilişkisi olup olmadığını

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 17.09.2004 KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Dr. Ay e Okanlı Özet: Kadının sa lı ını tehdit eden, a rılı vücut de i

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

Sosyometri. Halk Sağlığı. Mart-2005

Sosyometri. Halk Sağlığı. Mart-2005 Sosyometri Halk Sağlığı Mart-2005 Jacob Levy Moreno (889-974) Mitterndorf Kampı, Viyana (92) Amerikan Hava Kuvvetleri (944) Hudson Islah Evi (963) Sosyometrinin amacı, bireylerin spontanlıklarını ve yaratıcılıklarını

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET. pecya ABSTRACT

Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET. pecya ABSTRACT Yaşhlarda Travma Sonras ı Stres Bozukluğunda Eş Tan ı Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET Amaç: Ya şlı ve erişkin TSSB olan ki

Detaylı

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ FATMA ARPACI 1, ŞADAN TOKYÜREK 2, NAİLE BİLGİLİ 3 Gazi Üniversitesi Özet Araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin incelenmesi

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

ÇİFT PSİKOTERAPİSİNDE KADINLAR 16 19 Haziran 2010 Anadolu Psikiyatri Günleri Uz.Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir İlişki Psikoterapileri Enstitüsü İstanbul Çift ilişkilerinde, özellikle evliliklerde, cinsiyet

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Gülseren ÜNAL * ÖZET Bu çal ışmada bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşlerinin aile işlevlerinin ne ölçüde sağl ıkl ı olduğunun araşnrılmas

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Fatma ARPACI * Şadan TOKYÜREK Öz Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacı ile yapılan araştırmaya

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı: EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cem İncesu 2. Doğum Tarihi: 09. 09. 1963 3. Unvanı: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi 198187

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ 14 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANKSİYETE VE GENEL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION LEVEL OF ANXIETY AND GENERAL HEALTH OF INDIVIDUALS OVER 14 YEARS OF AGE Birgül ÖZKAN*

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS Şubat 204 Cilt:3 Sayı: Makale No: 24 ISSN: 246999 EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi haticeyalcin@kmu.edu.tr Özet

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Şatır T., Pektaş A., Mırsal N., Yılmaz

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasindaki İlişki* The Relationship between the Marital Adjustment and Social Support in Pregnancy

Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasindaki İlişki* The Relationship between the Marital Adjustment and Social Support in Pregnancy ARAŞTIRMA DOI:10.17681/hsp.16572 Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasindaki İlişki* The Relationship between the Marital Adjustment and Social Support in Pregnancy Mehtap GÜMÜŞDAŞ a, Serap EJDER

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Psikolojiye Giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ğine Başvuru S ıras ında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tan ı ile ilişkisinin Araştırılmas ı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ğine Başvuru S ıras ında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tan ı ile ilişkisinin Araştırılmas ı Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ğine Başvuru S ıras ında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tan ı ile ilişkisinin Araştırılmas ı Betül ALTUĞ *, Ümran TÜZÜN ** ÖZET Hasta çocuğun tedavisi ile uğraşan

Detaylı

15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayten YILMAZ 1, İlknur Aydın AVCI 2 ÖZET Bu araştırma, Nisan Mayıs 2009 tarihleri arasında Samsun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

pecya L İSE ÖĞRENC İLER İN İN S İĞARA IÇME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞKENLER ARASINDAK İ İ LIŞK İLER İLE BAZI

pecya L İSE ÖĞRENC İLER İN İN S İĞARA IÇME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞKENLER ARASINDAK İ İ LIŞK İLER İLE BAZI 14- Pfeffer, C.R.: Suicidal Behavior among Children and Adolescents: Risk Identification and Intervention American Psychiatric Press. Review of Psychiatry Vol 7. Edited by Allen J. Frances, Robert E. Halles

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ M. Bulut, H. A. Savaş, N. Cansel GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Sociodemographic Characteristics of Patients, Applied

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY

ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Gökhan DOĞAN *, Eflatun ADAM * ÖZET Sosyal ya şamdaki değişimin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, 30-40 sene gibi

Detaylı