pecya Evlilik Uyumu Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN ****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Evlilik Uyumu Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN ****"

Transkript

1 Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR **, Nezih ERADAMLAR ***, R. Latif ALPKAN **** ÖZET Karşı l ıkl ı etkile şen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birli ği yapabilen ve sorunların ı olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evlili ği uyumlu bir evlilik olarak tan ımlan ır. Dolay ıs ıyla; mutluluk, doyum ve beklentilerin gerçekleşmesi, evlilikte kar şıl ıkl ı uyum ile mümkündür. Bu nedenle klinisyenler kadar ara ştırmac ılar da evlilik kalitesi ve evlilik uyumunun ara ştırılmas ına giderek artan bir ilgi duymaya başlamışlardır. Bu alanda ülkemizde daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu yaz ıda, Batı literatüründe ve ülkemizde e şler arasındaki uyum hakk ındaki çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanm ışt ır. An ılan çalışmalarda; sorun çözme becerisi, karşıl ıklı iletişim, bağlıl ık, aşk ve yak ın olma gereksinimi gibi evlilik uyumunu etkileyebilecek olas ı etkenler özetlenmi ş- tir. Ayr ıca çiftler arasındaki uyumsuzlu ğ un çocukların davranışları üzerine etkileri tartışılm ıştır. Anahtar kelimeler: Evlilik uyumu, evlilik, sorun çözme Düşünen Adam; 2005, 18 (1): ABSTRACT Marital Adjustment Couples who communicate with each other, agree on many marital and family issues and solve problem constructively are described as maritally adjusted; consequently happiness, satisfaction and fullfillment of expectations are possible only by mutual adjustments in a marriage. Therefore, clinicians as well as researchers have become increasingly interested in the quality and accord of marriage. And in this area there is a growing need for studies in our country. The present paper aims to review the major approaches and empirical studies on marital adjustment in western cultures and our own culture. In this review, the probable factors that can induce marital adjustment such as problem solving ability, mutual communication, intimacy, need of love and proximity have been summarized. Moreover, marital maladjustment and its effects on children behaviour have been discussed. Key words: Marital adjustment, marriage, problem solving Evlilik Uyumuna ilişkin Kavramlar ve Kuramsal Yakla şımlar Evlilik ilişkisi, evlilik doyumu, evlilik mutluluğu ve evlilik uyumu gibi kavramlar, pek çok ara ştırmaya temel olu şturmu ştur. Yaln ız psikiyatrist ve psikologlar de ğil, farkl ı bilim dalların- dan mensup pek çok bilim adam ı da konuya ilgi duymaktad ır. Farkl ı uzmanl ık alanları çerçevesinde bu kavramlar ı temel alan çok say ıda araştırma yap ılmaktad ır. Sosyal bilimciler tarafından bir evliliğin nas ıl iyi bir şekilde i şlev görece ği ile ilgili birçok te- Bak ırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa ğlığı ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12. Psikiyatri Servisi, * Uzm. Dr. Ass. Dr., *** Şef Yrd. Uzm. Dr., **** Şef Uzm. Dr. 39

2 tim kullan ılmıştır. Genel olarak evlilik iki basit şekilde değerlendirilir: İlk terim evliliğin iptali, bo şanma, aynl ık, terk etme gibi konulan içeren evlilik sürekliliği kavram ıdır. Sürekliliği olan bir evlilik e şlerden birinin doğal ölümü ile sonlan ır. Istikrars ız bir evlilik e şlerden birinin ya da her ikisinin iste ği ile sonlandınl ır. Diğer bir terim ise, eğer evlilik devam ediyorsa evlilik kalitesi kavram ıdır. Bu kavram evlilik süresince evlilik ili şkisinin nas ıl olduğu, eşlerin bu konuda ne hissettiği ve bu durumdan nas ıl etkilendiği ile doğrudan ili şkilidir. Evlilik uyumu, evlilik doyumu, mutluluğu, evlilik bütünlüğü kavramlar ı evlilik ili şkisinin kalitesini tan ımlamak için kullanılan kavramlard ır. Evlilik kalitesi kavram ı evlilik doyumu, evlilik uyumu ve evlilik bütünlüğünü de kapsayan genel bir kavramd ır ( 1). Evlilik kalitesi, evli çiftlerin ili şkilerinin öznel değerlendirilmesi olarak tan ımlan ır. Yüksek evlilik kalitesinin, iyi uyum, yeterli ileti şim, evlilik ilişkisinde yüksek doyum ve mutluluk derecesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir ( 1 ). Evliliğin niteliğini yordamada uyumun daha önemli olduğu dü şünülmektedir. Bu nedenle evliliğin niteliğini değerlendiren çal ışmalarda s ıkl ıkla çift uyumunu değerlendiren ölçekler kullan ılmaktadır. Tüm bu kavramlar ın nas ıl tan ımlanacağı ya da nas ıl ölçüleceği konusunda henüz bir fikir birliği olmamas ı nedeniyle, baz ı ara ştırmac ılar nas ıl adland ınl ırsa adland ırıls ın ya da nas ıl ölçülürse ölçülsün, bu kavramlar ın içeriklerinin benzer olduğu ve her birinin etkile şimi ve tutumları betimlediğini ileri sürmektedirler. Özellikle evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramlan, aralar ında yüksek korelasyon olmas ı nedeniyle çok s ık birbirine kan ştınlmakta ve e ş anlaml ı olarak kullan ılmaktad ır. Doyumlu çiftlerin ayn ı zamanda uyumlu çiftler oldu ğu belirtilerek bu iki kavram ın birbirinden farkl ı kavramlar olmadığı ileri sürülmektedir. Buna kar şılık baz ı ara şt ırmac ılar ise, bu korelasyon katsay ıs ın ın böyle yorumlanmas ın ın yanl ış olduğunu ileri sürerek doyum ve uyumun iki farkl ı kavram olduğuna i şaret etmektedirler (2). Görüldüğü gibi çok boyutlu olan e şler aras ındaki uyumun, nas ıl tan ımlanmas ı ve neleri kapsamas ı gerektiğine ilişkin görü ş ayrılıklar' 1900'lü yılların sonuna kadar sürmü ştür ve bu tart ışmalar halen devam etmektedir. Dolay ıs ıyla evlilik ilişkisi incelenirken, kavramlar ın tan ım ın ın çok iyi yap ılmas ı ve e şler aras ındaki uyumun, çat ışman ın ve doyumun farkl ı kavramlar olduğunun anlaşılmas ı gerekmektedir (2,3). Birbiri ile etkile şen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlar ını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği uyumlu bir evlilik olarak tan ımlan ır. Evlilik uyumu ayr ıca çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin sonucu olarak evlilik hayat ındaki memnuniyeti ve mutluluğu da tan ımlar. Bu noktada daha genel bir kavram olmas ı nedeniyle evlilik doyumu ile karışır. Oysa ki çift uyumunda, evlilik doyumunda olduğu gibi bireylerin öznel alg ısı aralar ındaki ili şkinin niteliği değerlendirilmektedir. Bu nedenle evlilik uyumunda e şlerden her birinin iyi bir ili şki sürdürebilme kapasiteleri de önemlidir (4). E şler aras ındaki çat ışma; e şler aras ındaki sözel ve fiziksel sald ırganlığı tan ımlar (2,3). Evlilik doyumu ise bireylerin ili şkilerinin tüm yönlerinde hissettikleri öznel mutluluk ve ho şnutluk duygular ı olarak tan ımlanmaktad ır (5). Evlilik Uyumunun Ölçülmesi Ülkemizde evlilik uyumunun ölçümü amac ıyla Çift Uyum Ölçe ğinin kullan ıldığı çalışmalarda demografik de ğişkenlerle evlilik uyumu aras ındaki ili şkiler incelenmi ştir. Tutarel K ışlak ve Çabukça yapt ıkları çal ışmada demografik değişkenler ile empatinin evlilik uyumunu yordamadaki katk ılanm ara ştırmış ve cinsiyete bağlı ola- 40

3 Erbek, Bevepe, Akar, Eradamlar, Alpkan rak empati puanlar ı aras ında fark olup olmad ığına bak ılm ıştır. Çal ışman ın sonuçlar ına göre, empatinin evlilik uyumunu yordayan anlaml ı bir deği şken olduğu, empatiyle ili şkinin niteliği aras ında olumlu bağlantının olduğu ve empati puanlann ın cinsiyete ba ğlı olarak de ğişmediği belirlenmi ştir (4). E şler aras ındaki uyumun ölçümüne ilişkin makalelerde görü ş aynl ıklar ı ve farklı yakla şımlar yer almaktad ır. Baz ı ara ştırmac ılar, e şler aras ındaki uyumu ölçerlerken, e şlerin evlilikleri ile ne hissettikleriyle ilgilenmi şler ve e şler aras ındaki uyumun belirleyicileri olarak e şlerin evlilik doyumu ya da mutluluğuna ilişkin bizzat kendilerinden ald ıklar ı bilgileri kullanm ıştır (2). Baz ı araştırmac ılar ise, e şler aras ındaki uyumu, e şlerin ayr ı ayrı duygular ı olarak değil de, e şler aras ındaki ili şkinin bir özelli ği olarak değerlendirmiştir. An ılan araştırmac ılar e şler aras ıdaki uyumu ölçerlerken ileti şim ve çat ışma gibi ili ş- kinin kapsadığı özellikleri kullanmıştır (2,6). Son y ıllarda ise Johnson, Amazola ve Booth (1992), e şler aras ındaki uyumun do ğas ın ı ve eşler arasındaki uyumun dura ğanlığın ı anlamak için evli çiftlerle 8 y ıll ık zaman içinde üç kez görü şme yapmıştır. Yapt ıkları analizler sonucunda, e şler aras ındaki uyumun nas ıl ölçülürse ölçülsün ki şilik özellikleri kadar durağan olduğunu belinmi şlerdir. Ayr ıca, ara ştırmada e şler aras ındaki mutluluk ve etkile şimin zaman içinde azald ığı, bo şanma eğilimi ve anla şmazlığın ise değişmediği görülmü ştür (2,7). Erel ve Burman (1995) ise, yaptıkları meta-analiz çal ışmas ında e şler aras ındaki uyum ile ilgili olan araştırmay ı incelemi ş ve bu çal ışmalar ı 3 boyuttan birine yerle ş- tirmi şlerdir. Bu boyutlar a şağıda belirtildiği gibidir: 1) E şler aras ındaki doyum (e şler aras ındaki uyumu; ahenk, doyum, gerilim çerçevesinde olumlu ya da olumsuz olarak de ğerlendiren çal ışma- lar). 2) E şler aras ındaki çat ışma (e şler aras ındaki fiziksel ve sözel sald ırganl ığın s ıklığı ve yoğunluğunu ölçmeye çal ışan ara şt ırmalar). 3) Ebeveyn çocuk ili şkisi (evlilik ili şkisini ebeveyn çocuk ili şkisine göre değerlendiren çal ışmalar) (2,8). Benzer şekilde Grych ve Fincham (1990), e şler aras ındaki doyum ile e şler aras ındaki çat ışma kavramlar ının birbirine z ıt kavramlar olarak görülmesine kar şın, mutsuz evliliklerin daima çatışma ile tan ımlanmayacağını ve çoğu evlilikte doyumlu olan çiftin çat ışma içinde olabilece ğini belirtmi ştir. Ayrıca e şler aras ındaki çat ışma örneğin; ebeveyn çocuk ili şkisi gibi çocuğun uyumunu etkileyen diğer etkenlerle de ili şkilidir (2,9). E şler Aras ındaki Uyumsuzlu ğun Çocuklar ın Davran ışlar ı Üzerine Etkileri Aile içinde ya şanan huzursuzluk ve gerginlik başta çocuklar olmak üzere, aile fertlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dolay ıs ıyla e şler aras ındaki uyum ile çocuğun uyumu aras ındaki ili şki s ıklıkla ara ştırılan konular ın başında gelmektedir. Çocu ğun uyumu denildiğinde, çocuğun davran ışm ırı uygunlu ğu, duygusal aç ıdan iyi olmas ı, benlik kavram ı ve ba şarı gibi unsurlar anla şılmaktad ır. E şler aras ındaki çat ışma ile çocuğun uyumu aras ındaki ili şkiyi inceleyen bir grup çal ışmada çocuktaki sald ırganl ık, antisosyal davran ış ve kayg ı gibi deği şkenler ele al ınm ıştır. Örneğin, çocuklar ebeveynleri aras ında ortaya ç ıkan anla şmazl ıklarda örnek alma yoluyla kavgan ın bir çözüm yolu oldu ğunu öğrenmekte; bu da çocu ğun saldırganlığını artt ırmaktadır. Benmerkezci olan küçük çocuklar ise, ebeveynleri aras ındaki çat ışmadan dolay ı kendi- 41

4 lerini suçlamaktad ırlar (2). Eşlerin Sorun Çözme Becerilerinin Evlilik Uyumuna Etkileri Evlilikte mutluluk çiftlerin ili şki kurma becerileri ile ili şkilidir. Bu bağlamda sorun çözme önemli bir ili şki kurma becerisidir. Evlilik doyumu ile sorun çözme becerileri ve çift ili şkileri ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Evlilik içi sorunlarda etkili sorun çözme yetene ğinin evlilik doyumuna önemli katk ısı olduğu tart ışılmazd ır. Evlilik sorunlann ı çözmede birçok uygun kodlama sistemi vard ır. Bu sistemler, sorun çözme becerisinden çok sürece odaklan ır. David R. Winemiller evlilik içi sorunlar ı çözmeyi değerlendiren bir ölçek olan Evlilik Etkin Kodlama Sistemini (Marital Efficacy Coding Sytem) kullanarak yapt ığı bir çal ışmada e şlerin etkili çözüm önerisinde bulunabilme becerilerinin evlilik doyumunun önemli belirleyicilerinden biri oldu ğunu belirtmi ştir. Evlilik doyumu, e şlerin hangi s ıklıkla sorun yaşadığı, sorunu çözerken gerçek yaşam ko şullarını hangi oranda göz önüne aldıkları ve ne s ıklıkta etkili çözüm yolu ürettikleri ile ili şkili bulunmuştur. Hiç şüphe yok ki, evliliklerinde doyumlu olmayan çiftlerin sorun çözümleri daha az sonuç vericidir ( 10). Yap ılan çal ışmada sorunu sonuçland ırma oranları ile önerilen çözüm yollann ın say ıs ı aras ında belirgin olumsuz bağlantı bulunmas ı, basit çözüm yollannın daha etkili olduğu ve aşırı aynntının sorun çözme etkili ğini azaltt ığını göstermektedir. Ayr ıca evlilik doyumu yüksek olan çiftlerin sorun s ıklığın ın daha az ve sorunlar ının daha tipik olduğu görülmü ştür. Sonuç olarak çiftlerin sorun çözme becerilerinin evlilik doyumu dü şük ve yüksek olan çiftleri öngörmede güçlü bir belirleyici olabilece ği ileri sürülmektedir ( 1 ). Ki şisel benzerlik ve e şin doğru alg ısı e şler aras ındaki yakınlığı artt ırır. Faktör analizleri evliliğin dört önemli boyutunu gözönüne sermi ştir. Bunlar; evlilikte uyum, ki şisel özellikler, yak ınl ık ve problem çözmedir ( 11 ). Lavee, Mc Cubbin ve Olson (1987), geçmi ş yaşam olaylann ın daha çok kişisel çatışma ve evlilikteki rollerle ili şkili olup evlilik uyumunda azalmaya neden oldu ğunu ileri sürmü ştür ( 12). Beach ve O'Leary (1993), depresif belirtilerin başlang ıcmın eşlerin olumsuz davran ışlarını tetikleyebilece ğini, depresif e şlerin sorun çözme ile ilgili tartışmalarda daha olumsuz sözel ve sözel olmayan davran ışlar sergilediklerini ve depresif olmayan e şe göre evlilikleri ile ilgili daha olumsuz alg ılara sahip oldukla ı= ileri sürmü ş- tür. Sorun çözme sürecinde e şlerin davran ışlarındaki deği şkenlik yaşam olaylar ı ile etkilenmekte olup e şlerin uyumlar ını da etkiler. Uyum sağlayıc ı sorun çözme becerilerini kullanan ki şilerin ya şam olaylan bağlamında pratik yapt ıkça becerileri güçlenir, evlilik içi sorunlan azal ır ve evlilik uyumlan artar. Evlilik çal ışmalan e şlerin sorun çözme davran ışlarını sözel içerik ve duygusal ifade aç ısından ele al ır. Sözel içerikle çal ışmalar olumsuz davran ışlann doyumlu çiftlerle doyumsuz çiftleri birbirinden ay ırdığın ı ve evlilik üzerinde olumsuz davram şlann y ıpratıc ı etki yaptığını göstermektedir. Ayr ıca e şlerin ileti şimleri s ıras ında sergiledikleri özgün duygularm sorunlu ve sorunsuz çiftleri ay ırmada çok belirleyici oldu ğu ileri sürülmektedir. Aynlma, sızlanma, üzüntü evlilik doyumundaki düşüşü öngörebildiği gibi e şler aras ındaki mizah evlilik doyumundaki art ışı öngörebilir ( 13). Yap ılan ara ştırmalarda çat ışmalarını başanl ı bir şekilde çözümleyen e şlerin çocuklar ına sorun çözmede çok iyi örnek olduklar ı belirtilmektedir. Davies ve Cummings 'e (1994) göre çocuklar ve ergenler sadece e şler aras ındaki çat ışma- 42

5 ya tepki vermezler, ayn ı zamanda çat ışman ın nas ıl çözümlendiğiyle de ilgilenirler. Dolay ısıyla, çocuklar ın duyguları ve davran ışları eşler aras ındaki çat ışman ın nas ıl çözümlendi ğiyle ilişkilidir ( 14). Eğer çiftler sürekli kavga ediyorlarsa, bu onlar ın mutsuz olduğu anlam ına gelmeyebilir. Baz ı işler çoğu konularda anla şamazlar fakat kar şılıkl ı konu şarak sorunlar ını çözümleyebilirler. Çocuğun davran ışlarını yordamak için de, çat ışman ın nas ıl çözümlendiğinin incelenmesi gerekmektedir. E şler aras ındaki çatışmaya uzun süre maruz kalan çocuklar ın, daha sonraki çatışma ortamlannda daha incinebilir olduklan ve daha çok duygusal tepki verdikleri görülmektedir. Literatürde, çat ışman ın asl ında insan ın yaşamının bir parças ı olduğu ve çocuklar ın eşler aras ında yaşanan s ıradan çat ışmalara maruz kalmalar ının yaşamda kar şılaşacaklar ı çatışmalar ile nas ıl başa ç ıkacaklann ı öğrenmeleri aç ısından yararl ı olabileceği de vurgulanmaktad ır. Ancak bu çatışmalar ki şiler aras ı ilişkileri y ıpratmam ışsa, çözümlenebiliyorsa ve fiziksel şiddet uygulama aşamas ına gelmemi ş ise, çocukların duygusal gelişiminde önemli bir rol oynayabileceği görülmektedir (2). Uyum sağlayıc ı sorun çözme becerileri e şleri yaşam olaylarına kar şı daha esnek hale getirebilirken uyumsuz sorun çözme becerileri e şleri soruna daha duyarl ı hale getirebilir. Örneğin, uyumlu becerileri olan bir çift, sorunlarını savunmac ı olmayan bir şekilde tart ışır, nötral ses tonunda birbirlerinin görü şünü öğrenmek ister ve sohbetlerine mizah katar. E şlerden birinin sorunu olduğunda sorunu birlikte çözerler, soruna kar şı birlikte bir savunma plan ı geli ş- tirirler. Tam tersine; e şlerden birinin sorun çözme becerisi yetersiz ise güçlüklerden dolay ı diğerini suçlay ıc ı ve sinirli olabilir, yüksek ses tonunu kullanabilir ve birlikte plan geli ştirmekten kaçabilir. Sonuç olarak da evlilik doyumunda azalma olur. K ısacas ı, yaşam olaylarında çift uyumunu artt ıran en önemli unsur e şler aras ındaki sağlıkl ı etkileşimdir. Yaşam olayları, bilişsel yetersizlik ve duygusal huzursuzluk durumunda sorun çözme davran ışında kötüle şmeye ve stresin artmas ına neden olabilir. Bu yetersizlik, e şleri birbirlerinin hatas ını aramaya daha yatkın hale getirir ve öfkeye, dü şmanlığa, üzüntüye, yetersiz ileti şime ve yetersiz duygusal paylaşıma neden olabilir ( 13). Thomas N. Bradbury ve Catherine L. Cohan'n ın (1997) yapt ıkları çal ışmada sorun çözme davranışının yaşam olaylanmn etkisini hafifletti ğini, kad ınların öfke gösterdiklerinde ve kayna şmaya yönelik davrand ıklannda yaşam olaylar ından kaynaklanan depresif yak ınmalar ında hafif azalma olduğunu saptam ıştır. Sonuç olarak bu durum depresif kad ınların evlilik uyumlar ında art ı- şa neden olur. Evlilikte erke ğin ki şiler aras ı sorunlar ı fazla olduğunda kad ının öfkesi, erkeğin depresif yak ınmalar ının art ışın ı öngörebilir. Özetle, kad ınların öfkesinin ya şam olaylan bağlamında kendi ki şisel ve evlilik uyumları için faydal ı olduğu ile ilgili bulgular vard ır. Beklenenin tersine bu çal ışmada, evlilik içi ciddi sorun olduğunda erke ğin olay ı aşırı derecede kafikatürize etmesinin bo şanma riskini artt ırdığı saptanm ışt ır. Mizah, kayg ı içeren bir kaçmma davran ışı olarak görülebilir. Çiftlerin sorunla yüzle şmekten kaç ınmas ına, sorunun sapt ınlmas ına yol açar, ancak sorunun çözümüne katk ıda bulunmaz. Evliliklerinde mutsuz olan kad ınların geri çekildiği, boyun eğici davrand ıklan, sorunun çözümüne katk ıda bulunmadıkları ve bu durumun dış olaylardan kaynaklanan evlilik sorunlannda uyum sağlay ıc ı olmadığı belirtilmi ştir. Bu durumda sorun tamamen çözülmez ve devam eder ( 13). Evlilik ili şkisi ile ilgili olarak köklerini Hill'in (1949) çal ışmalanndan alan kriz kuram ı, ailelerin i şlevlerini aç ıklamak için geli ştirilmesine 43

6 karşın, baz ı araştırmac ılar kuram ı, evliliğin sonuçlarını yordamak ve aç ıklamak için kullanmaktad ırlar. Bu yakla şım, evlilik doyumundaki azalmadan, ayr ılık ya da bo şanmadan krizin başarıs ızlıkla sonuçlanmas ın ı sorumlu tutar. Genel olarak daha fazla stres yaratan olaylar ya şayan eşler, evlilikle ilgili olumsuz sonuçlara daha yatk ınd ırlar. Bu durum e şlerin sorun çözme becerileri ve olaylar ı tan ımlama biçimlerine göre de değişmektedir (5). Evlilik Uyumuna ilişkin Yap ılan Çal ışmalar Batı literatüründe e şler aras ındaki ilişkiyi inceleyen çal ışmalar çok yayg ın olarak ara ştırılmas ına ve çok say ıda araştırma yap ılmasına karşın, ülkemizde bu konuya ili şkin yaklaşımların çok s ınırlı düzeyde olduğu görülmektedir. Şirvanl ı- Özen (1999), taraf ından yap ılan bir çal ışmada çat ışma ve bo şanman ın davran ış ve uyum sorunlar ı üzerindeki rolleri incelenmi ştir. Eşler aras ındaki uyumun çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirildi ği bu çalışmada, çat ışmal ı ve bo şanm ış ebeveynlerin çocuklar ının psikolojik sorun düzeyleri ve kayg ı düzeylerinin, çat ışmas ız ebeveynlerin çocuklar ına oranla daha yüksek olduğu; çat ışmas ız ebeveynlerin çocuklar ın ın, çat ışmal ı ve bo şanmışlannkine oranla çevrelerinden daha fazla sosyal destek alg ılad ıklan ortaya ç ıkmıştır (2,15). Y ılmaz (2001), tarafından yap ılan çal ışmada ise, eşler aras ındaki uyumun ve ebeveyn çocuk etkile şiminin, çocukların benlik alg ılan ve akademik başarıları ile olan ili şkileri; ilköğretim, lise ve üniversite ö ğrencilerinde incelemi ştir. Sonuç olarak, eğer çocuklar ın ebeveynleri aras ındaki uyuma ili şkin algılan yüksekse, benliklerine ili şkin değerlendirmeleri olumlu olmakta; eğer alg ılanan uyum dü şükse, bu olumsuzluk onlann benliklerine ili şkin alg ılarm ı da olumsuz yönde etkilemektedir (2,16). Gottman, kaç ıngan çiftlerin e şler aras ındaki farkl ılıklan kabul eder gibi göründüklerini ve güç durumlarda derin tart ışmalara girmediklerini belirtmi ştir. Çal ışmalar kaçmgan ileti şim paterni olan baz ı çiftlerin kabul edilebilir bir evlilik uyumlannın olabileceğini veya kaliteli bir evlilik sürdürebileceklerini göstermektedir. Bulgular ilişkilerinde e şitliğe önem veren payla şımc ı çiftlerin evlilik uyumlann ın daha iyi olduğunu, daha e şitlikçi ve yap ıc ı bir ileti şim içinde bulunduklann ı ortaya koymaktad ır. Birbiriyle paylaşma arzusu olmayan çiftlerin çat ışmaları çözme gereksinimini her zaman hissetmedikleri ya da e şlerden sadece birinin bütün kararlar ı aldığı, bu gibi durumlarda ileti şimin evlilik uyumunu daha az etkileyebilece ği söylenebilir. Bu çiftler bu aç ıdan geleneksel ya da çat ışmadan kaç ınan çiftlere benzetilebilir ( 17). Norman Epstein (1999), ileti şim paternlerinin evlilik uyumuna katk ısı ile ilgili yapt ığı bir çal ışmada, ili şkiye odakl ı evliliği olan kadınların evlilik uyumunun, ili şkiye daha az odakl ı olan kad ınlara göre daha iyi oldu ğunu ve bunun da ileti şimle ili şkili olduğunu, erkekler aç ısından ise bir farkl ılık olmadığını belirtmi ştir ( 18). Christensen ve ark., talep etme geri çekilme iletişim paterni olarak adland ırd ıklan ileti şim tipinin çiftler aras ında yayg ın olup ili şkide uyumla ters orant ılı olduğunu ileri sürmü ştür. Bu paternde, e şlerden biri bir konuda konu şurken, kar şı tarafı ele ştirir, ondan yak ınır. Bu s ırada diğer e ş tart ışmay ı sonland ırarak, konuyu de ğiştirerek, sessiz kalarak ya da oday ı terk ederek cevap verir ( 19). Ellis (1962) tarafından, sorunlu evlilik ili şkilerinde mant ıks ız beklentilerin rolü vurguland ıktan sonra evlilik uyumunda ve terapide bili şsel yakla şım dikkat çekmeye ba şlad ı. Mant ıksız düşünce ve i şlevsel olmayan bili şimlerin evlilik 44

7 uyumunu kötü etkiledi ği, mantıklı ve i şlevsel bilişimin ise evlilik uyumunu artt ırdığı yönünde bulgular daha fazla ortaya kondu ( 20). Baz ı ara ştırmac ılar, evlilik ili şkisinin doğas ı ile gerçekçi olmayan inan ışların çok yüksek oranda evlilikteki kötü uyumu öngörebildi ğini ileri sürmü ş ve bili şsel içeriğin evlilik sorunlar ına eşlik eden genel mant ıks ızl ıktan daha önemli olduğuna dikkati çekmi şlerdir. Ayn ı zamanda ki şinin kendisini ve e şini alg ılayışının yani ki şileraras ı ilişkilerdeki alg ının evlilik uyumunun önemli bir göstergesi oldu ğunu da vurgulam ışlard ır (20). Bir çal ışmada Creamer ve Campbell, uyumlu çiftlerin uyumsuz çiftlere göre kendilerini tanımlamalar ının benzer olduğunu saptam ışt ır. Ayrıca bu çal ışmada benzerlik ile çift uyumu aras ında olumlu ili şki olduğu saptanm ıştır (21 ). White ve Hatcher, e şlerin hissettikleri gereksinimlerin benzerliği ile uyumlar ı aras ında olumlu bir ili şki olduğuna dair kan ıtlar bulmu ştur (22). E ş seçimi dışında tamamlay ıc ılık gereksiniminin evlilik uyumu ve duyumunda önemli bir belirleyici olup olmad ığı merak edilen bir konu olmu ştur. Winch kuram ında uyumdan bahsetmemesine karşın, bu kuram doğal olarak gereksinimlerin tamamlanmas ına yönelik e ş seçiminde bulunanların evliliklerinde, tamamlay ıcı e ş seçiminde bulunmayanlara göre daha uyumlu oldukları şeklindedir. Bu yakla şımı kullanarak baz ı araştırmac ılar, ihtiyaçlar ın benzerli ğinin genel ölçümü ve evlilik uyumu aras ında olumlu bir ili şki olduğunu ileri sürmü ştür (23). Bireylerin gereksinimleri incelendi ğinde, Katz ve ark., evlilik uyumunun ihtiyaçlar ın tamamlay ıc ılığı ile ilişkili olduğunu saptam ıştır (24). Maslow (1954), uyumsuzluğun en s ık karşılaşılan sebeplerinin a şk gereksiniminin, duygunun, aidiyetin ortaya koyulmas ının olduğunu ileri sürmü ştür. Aynca yak ınlık gereksinimi ile otonominin birbiriyle çatıştığını belirterek, otonominin sevgiden ve diğerlerine sayg ıdan bağımsiz olduğunu ileri sürmü ştür (25,26). Geriye dönük çal ışmalar kad ınlarda depresyon ile evlilik uyumu aras ında bir ili şki olduğunu göstermektedir. Kötü evlilik uyumu bildiren kad ınların, evlilik uyumu iyi olanlardan belirgin olarak daha depresif olduklar ı saptanm ıştır. Kahn, Coyne ve Margolin (1985), çiftlerden biri depresif oldu ğunda e şler aras ı yakınlıkta, evlilik içi çat ışmalann çözülmesinde, ileti şim yeteneğinde, cinsel doyum ve duygu d ışavurumunda bozukluk olduğunu ileri sürmü ştür (27). Fox (1973), e şitlik ve güvene dayanan, birbirine bağl ı olma durumunun evlilik doyumunda önemli rol oynadığın ı ileri sürmektedir (28). Eşler aras ında bağl ıl ık ayr ıca çift uyumunun önemli yorday ıc ılarmdan biridir. Güven duygusu; evin geçimini sa ğlama, ev i şlerindeki rollerin payla şımı gibi e şitlik anlay ışı ile ili şkilidir. Güven yokluğunda, e şitlik ilkesine dayanan evlilik güvensizlik duygulan ile tehdit alt ına girer (29). Ayrıca Fox, her e şin ilişkilerinin kendi evlilik doyumlanmn önemli bir belirleyicisi olduğunu ileri sürmü ştür. Bu bulgular, Türkiye'de yap ılan benzer çal ışma gruplanyla uyumlu bulunmu ştur. Ayr ıca yüksek sosyoekonomik düzeydeki bireylerde oldu ğu gibi maddi bağıml ılığın azaldığı durumlarda, duygusal ba ğlılık ve birbiriyle ilgili olman ın, çiftler aras ında uyumun artmas ında ve evlilik doyumunda çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulam ıştır (28). Fowers ve Olson; canl ı, uyumlu, geleneksel ve uyumsuz başlıkları altında dört ayr ı evlilik öncesi çift grubu tan ımlamıştır. Bu gruplarla yap ı- lan çal ışmalarda, canl ı olarak tan ımlanan çiftler; güçlü ileti şim yetenekleri olan, duygusal ve cinsel doyumlar ı yüksek, birçok konuda uyum sa ğ- 45

8 layabilen, genel anlamda evlilik doyum düzeyi en yüksek olan gruptur. Uyumlu çiftler orta derecede doyumlu bulunmu ş olup bu grupta gözlenen doyum azalmas ının evlilik ve çocuklar ile ilgili konularda gerçek d ışı görü şlerden kaynaklanıyor olabileceği belirtilmi ştir. Geleneksel çiftler ayr ılmay ı en az dü şünen grup olmalanna rağmen oldukça doyumsuzken, uyumsuz çiftlerin gerilimli ve bo şanma eğiliminde olduklar ı bulunmuştur (30). Çift uyumunun önemli belirleyicileri aras ında say ılan davran ışsal birbirine bağlı olma, gereksinimlerin karşılanmas ı, duygusal dü şkünlük evlilik doyumunda da önemli rol oynar. Evlilikte yak ın olma ve evlilik doyumu aras ında çok doğrudan bir ili şki vard ır. Zaman geçtikçe e şler aras ında yak ınl ık artt ıkça evlilik doyumunda da artış olur (31 ). Waring ve Chelune (1983), kendini açma ile yakın olmanın ayn ı şey olmadığını, fakat kendini açman ın çiftler aras ında yak ınlığın derecesinin belirleyicisi olduğunu belirtmi ştir. Her ne kadar çiftler evlilik ili şkisinde yak ın olma ve kendini açma konusunda benzer görü şlere sahipse de kad ınlar ve erkekler aras ında yak ın olma ve evlilik doyumu alg ısın ın farkl ı olduğu saptanm ıştır (32). Reichman'a göre yak ın olma kad ın ve erkek için farkl ı i şlevlere doyum sağlamaktadır. Kadın için yakınlık ili şkiyi doyum ve mutluluğa götürür. Diğer yandan erkek, yak ın ilişkinin etkisini diğer işlev alanlar ına ta şır. Kad ın ve erkeğin duygusal yak ınl ık deneyimleri birbirinden farkl ıdır. Erkek cinsel ili şkiyi duygusal yak ınlığı artt ırmak için kullanırken kad ın cinsel yak ınlık için duygusal yak ınlığa gereksinim duyar (31,33). SONUÇ Sonuç olarak evlilik krizi nedeniyle psikolojik yardım için başvuran e şlerin uyumlann ı etkileyen sorunlar ın saptanarak, terapi sürecinde bu sorunlar üzerinde durulmas ı önemlidir. E şler aras ındaki etkile şimin ve uyumun artmas ı evlilik doyumunu da arttıracakt ır. Ülkemizde e şler aras ındaki uyumu de ğerlendiren, geçerlik ve güvenirliği yap ılmış ölçekler olmas ına rağmen bu konuda kültürümüze özgü ölçeklerin geli ştirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayn ı zamanda e şler aras ındaki uyuma ili şkin çal ışmalar incelenirken, uyum, doyum, çat ışma gibi kavramlarm tan ımlan ölçekler bağlam ında deği ştiği için bu kavramlann do ğru değerlendirilmesi önemlidir. Bu konuda daha ayd ınlatıc ı bilgi için kültürümüze uygun geli ştirilmi ş ölçekler ile çok say ıda ara ştırmaya ihtiyaç duyulmaktad ır. KAYNAKLAR 1. Spainer GB: The measurement of marital quality. Journal of Sex&Marital Therapy, Vol. 5, No. 3, Y ılmaz A: E şler aras ındaki uyum: kuramsal yakla şımlar ve görgü! çal ışmalar. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, Cilt: 1 Say ı: 4, Kitamura T, Aoki M: Sex differences in marital and social adjustment. Journal of Social Psychology, 138(1): 26-32, Kışlak Tutarel Ş, Çabukça F: Empati ve demografik deği şkenlerin evlilik uyumu ile ili şkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Ara ştırma Dergisi, Cilt: 2 Say ı : 6, Binici Azizo ğlu S: Psikolojik yard ım için başvuruda bulunan ve bulunmayan evli çiftlerin evlilik ili şkilerini değerlendirmelerinin kar şılaştırılmas ı. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dal ı, Eddy JM: An empirical evaluation of the dyadic adjustment scale: exploring the differences between marital "satisfaction" and "adjustment". Behavioral Assesment, 13: , Johnson DR, Amazola TO&Booth A: Stability and developmental change in marital quality: a three wave panel analysis. Journal of Marriage and the Family. 54: , Erel O, Bunnan B: Interrelatedness of marital relations and parent-child relations: a metaanalytic review. Psychological Bullentin, 118: , Grych JH, Fincham FD: Marital conflict and children's adjustment: a cognitive-contextual framework. Psychological Bullentin, 108: , Winemiller DR, 46

9 Mitchell ME: Development of a coding system for marital solving efficacy. Behav Res Ther Vol. 32(1): , Wring E, McElrath D: Dimensions of intimacy in marriage. Psychiatry, Vol. 44, May, Lavee Y, McCubbin HI, Olson DH: The effects of stressful life events and transitions on family functioning and well-being. Journal of Marriage and the Family, 49: , Cohan CL, Bradbury TN: Negative life events, marital interaction, and the longitudinal course of newlywed marriage. Journal of Personality and Social Psychology, 73(1): , Davies PT, Cummings EM: Marital conflict and child adjustment: an emotional security hypothesis. Psychological Bullentin, 116: , Şirvanl ı-özen: E şler aras ı çatışma ve bo şanman ın çocuklar üzerindeki etkileri I: Davran ış ve uyum problemleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(1): 19-29, Yılmaz A: E şler aras ındaki uyum, anne-baba tutumu ve benlik algısı aras ındaki ilişkilerin geli şimsel olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 16(47): 1-24, Gottman JM. The roles of conflict engagement, escalation and avoidance in marital interaction: a longitudinal view of five types of couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(1): 6-15, Gordon KC, Baucom DH: The interaction between marital standarts and communication pattems: how does it contribute to marital adjustment. Journal of Marital and Family Therapy, 25(2): , Klinetob NA, Smith DA: Demand-withdraw communication in marital interaction: tests of interspousal contingency and gender role hypothesis. Journal of Marriage and the Family, 58: , Möller AT, Zyl PDV: Relationship beliefs, interpersonal perception and marital adjustment. University of Stellenbosch, Creamer M, Campbell IM: The role of interpersonal perception in dyadic adjustment. Journal of Clinical Psychology, 44: , White SG, Hatcher C: Couple complementary and similarity. American Journal of Family Therapy, 12: 15-25, Meyer JP, Pepper S: Need compatibility and marital adjustment in young married couples. Journal of Personality and Social Psychology, 35(5): , ) Katz I, Glucksberg S, Krauss, R: Need satisfaction and rewards PPS scores in married couples. Journal of Consulting Psychology, 24: , Schaefer ES, Burnett CK: Stability and predictibility of quality of women's marital relationships and demoralization. Journal of Personality and Social Psychology, 53(6): , Maslow AH: Motivation and Personality. New York: Harper, Kahn J, Coyne JC, Margolin G: Depression and marital disaggrement: the social construction of despair. Journal of Personal and Social Relationships, 2: , Fox GL: Some determinants of modernism among women in Ankara, Turkey. Joumal of Marriage and the Family, 35: , İmamoğlu EO, Yasak Y: Dimensions of marital relationships as perceived by Turkish husbands and wives. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 123(2): , Fowers Blaire J, Montel Kelly H, Olson David H: The Edinburg family scale: A new measure of family functioning. Journal of Marital and Family Therapy, 22(1): , Greeff AP, Malherbe HL: Intimacy and marital satisfaction in spouses. Journal of Sex & Marital Therapy, 27: , Waring, EM, Chelune GJ: Marital intimacy and self disclosure. Journal of Clinical Psychology, 39: , Reichman R: The stranger in your bed. New York: John Wiley & Sons,

Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT

Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma ÖZET. pecya ABSTRACT Cinsellik ve Çift Uyumu Aras ındaki İlişki: Üç Grup Evli Ciftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Emrem BE ŞTEPE **, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN ****, Nezih ERADAMLAR ***** ÖZET Amaç: Bu araştırman

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı

ORTAOKULU YILILI SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK. t artma rir. şiddeti BANU ŞENER PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ

ORTAOKULU YILILI SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK. t artma rir. şiddeti BANU ŞENER PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ PHACI HACI ŞAKİR MELİHA NİLÜFER ÖZ ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILILI BANU ŞENER PSİKOLOJIK DANIŞMAN AİLE VE EVLİLİK DANIŞMAN PSİKODRAMA TERAPİSTİ İlkk şiddet

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN ADAPTATION OF THE MARRIAGE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS Şubat 204 Cilt:3 Sayı: Makale No: 24 ISSN: 246999 EVLİLİK UYUMU İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi haticeyalcin@kmu.edu.tr Özet

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

pecya Huzur Evinde Kalan Ya şl ıların Psikososyal Yönlerinin incelenmesi Nurgül BÖLÜKBA Ş *, Hatice ARSLAN *

pecya Huzur Evinde Kalan Ya şl ıların Psikososyal Yönlerinin incelenmesi Nurgül BÖLÜKBA Ş *, Hatice ARSLAN * Huzur Evinde Kalan Ya şl ıların Psikososyal Yönlerinin Nurgül BÖLÜKBA Ş *, Hatice ARSLAN * ÖZET Bu çalışma huzurevinde kalan ya şlıların psikososyal yönlerini, ya şlıl ıkta ilgili düşüncelerini ortaya

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL YAŞANTI DEĞİŞKENLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL YAŞANTI DEĞİŞKENLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL YAŞANTI DEĞİŞKENLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Özet Araştırmada ergenlerin kişilerarası ilişkilerini etkileyen

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Evlilikte uyum ve Dayanışma Evilik, iki kişinin farklı değerler, farklı kültürlerle ve iki ayrı aile öyküsüyle bir araya geldikleri ve kendilerini

Detaylı

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI

ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI ÇOCUK PSİKYATRİSİ KONSÜLTASYON VE STAJ PROGRAMI Programın Amacı: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyon ve Staj Programı nın amacı, asli olarak bilimsel bilgi ve mesleki etik kuralları gözeterek ruh

Detaylı

Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Stillerine Göre Yordanması 1

Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Stillerine Göre Yordanması 1 Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 2015, 5 (43) 44-54 Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme Stillerine Göre Yordanması 1 Predicting Marital Adjustment According

Detaylı

EVLİ ÇİFTLERDEKİ ÇİFT UYUMU VE EVLİLİK ÇATIŞMASININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EVLİ ÇİFTLERDEKİ ÇİFT UYUMU VE EVLİLİK ÇATIŞMASININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ EVLİ ÇİFTLERDEKİ ÇİFT UYUMU VE EVLİLİK ÇATIŞMASININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gül ŞENDİL'. yeşim KORKUT" ÖZ Bu araştırmanın amacı, evlilik uyum ve çatışma düzeylerinin evlenme tilrlerine

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER

KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 17.09.2004 KADINLARDA MASTEKTOM N N PS KOSOSYAL ETK LER Dr. Ay e Okanlı Özet: Kadının sa lı ını tehdit eden, a rılı vücut de i

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİNİ KABUL VE REDDEDİCİ ALGILAMA DÜZEYİNİN ANNENİN EVLİLİK DOYUMU

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI EVLİLİK UYUMU, EVLİLİK YATIRIMI, AİLE İÇİ ŞİDDET VE İNTİHAR GİRİŞİMİ ARASINDAKİ BAĞLANTILARIN SOSYAL PSİKOLOJİK

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

EVLİ KADINLARIN YAŞAM DOYUMUNUN EVLİLİK DOYUMU VE ÇALIŞMA DURUMU İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

EVLİ KADINLARIN YAŞAM DOYUMUNUN EVLİLİK DOYUMU VE ÇALIŞMA DURUMU İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ EVLİ KADINLARIN YAŞAM DOYUMUNUN EVLİLİK DOYUMU VE ÇALIŞMA DURUMU İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Dr. Yağmur Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi yagmur-haci@hotmail.com Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

Evlilik İlişkisini Geliştirme Programları*

Evlilik İlişkisini Geliştirme Programları* Cilt: il Sayı: 11 Vol: II No: 1 i Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Evlilik İlişkisini Geliştirme Programları* Seher Aydemir Sevim** ÖZET

Detaylı

pecya Huzurevindeki Ya şlı Bireylerde Ya şam Kalitesi ve Bireye Özgü Etkenler ile İlişkisi Alev KILIÇOĞLU *, Ç ınar YENİLMEZ ** ÖZET

pecya Huzurevindeki Ya şlı Bireylerde Ya şam Kalitesi ve Bireye Özgü Etkenler ile İlişkisi Alev KILIÇOĞLU *, Ç ınar YENİLMEZ ** ÖZET Huzurevindeki Ya şlı Bireylerde Ya şam Kalitesi ve Bireye Özgü Etkenler ile İlişkisi Alev KILIÇOĞLU *, Ç ınar YENİLMEZ ** ÖZET Amaç: Bu çal ışmada huzurevinde kalan yaşl ıların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

KİŞİSEL, SOSYO-EKONOMİK ve KÜLTÜREL BAZI DEĞİŞKENLERİN GENÇLERİN UYUM ALANLARI VE UYUM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ

KİŞİSEL, SOSYO-EKONOMİK ve KÜLTÜREL BAZI DEĞİŞKENLERİN GENÇLERİN UYUM ALANLARI VE UYUM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ KİŞİSEL, SOSYO-EKONOMİK ve KÜLTÜREL BAZI DEĞİŞKENLERİN GENÇLERİN UYUM ALANLARI VE UYUM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ Dr. Güzin KURÇ* Her birey sağlıklı ve mutlu yaşamak ister. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı Özgeçmiş Gökhan Atik Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Sokak, 06590, Ankara E-posta(lar): gokhanatik@gmail.com, gatik@ankara.edu.tr

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü

Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü Türk Psikoloji Dergisi, Haziran 28, 23 (61), 43-58 Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü Müjde Peksaygılı

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITAL ADJUSTMENT

THE EFFECT OF BIRTH ORDER OF SPOUSES ON THEIR MARITAL ADJUSTMENT Büşra ÇELEBİ 1, Pervin NEDİM BAL 2 EVLİ BİREYLERİN DOĞUM SIRALARININ EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3 Özet Bu araştırmada evli bireylerin doğum sıralarının evlilik uyum düzeyiyle bir ilişkisi olup olmadığını

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 GENEL İLETİŞİM Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER İletişimin tanımı İletişimin anlamı ve önemi İletişim süreci İşleyiş yönünden iletişim türleri İletişim türleri İletişim

Detaylı

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : 03.11.1981 3. Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu 06352 Ankara e-posta: frezya@hacettepe.edu.tr Adı Soyadı: Yeliz KINDAP Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 31.07.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005 Adı Soyadı: Ahmet AVCI Doğum Tarihi: 18.09.1979 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SOSYAL PSİKOLOJİ-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

pecya L İSE ÖĞRENC İLER İN İN S İĞARA IÇME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞKENLER ARASINDAK İ İ LIŞK İLER İLE BAZI

pecya L İSE ÖĞRENC İLER İN İN S İĞARA IÇME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞKENLER ARASINDAK İ İ LIŞK İLER İLE BAZI 14- Pfeffer, C.R.: Suicidal Behavior among Children and Adolescents: Risk Identification and Intervention American Psychiatric Press. Review of Psychiatry Vol 7. Edited by Allen J. Frances, Robert E. Halles

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI EVLİLİK UYUMUNUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, İLİŞKİYE DAİR İNANÇLAR VE ÇATIŞMA ÇÖZÜM

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikopatolojiye Giriş PSY 301 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Bergen Halis Serbest Tanım Domestic violence, intimate partner abuse, intimate partner

Detaylı

9 ~ 9 T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DA İRESİ BAŞKANLIĞI MALALIMLARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LİAKKINDAYÖNERGE

9 ~ 9 T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DA İRESİ BAŞKANLIĞI MALALIMLARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LİAKKINDAYÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DA İRESİ BAŞKANLIĞI MALALIMLARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LİAKKINDAYÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı