FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir."

Transkript

1 FORMÜLÜ: Her tablet etkin madde olarak; 1000 mg metformin hidroklorür içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler: Metformin, tip 2 diyabet hastalarında bazal ve post prandiyal plazma glukozunu düģürerek glukoz toleransını iyileģtiren biguanid grubu antihiperglisemik ajandır. Etki mekanizması diğer oral hiperglisemik ajanlardan farklıdır. Metformin baģlıca 3 yol ile etkisini gösterir; 1) Hepatik glukoz üretimini azaltır, 2) Kaslarda periferik glukoz alımını ve kullanımını arttırarak, insülin duyarlılığını arttırır, 3) Glukozun bağırsaktan emilimini geciktirir, Metformin, insulin salınımını uyarmadığı için, sülfonilürelerden farklı olarak, ne tip 2 diyabetli hastalarda ne de normal kiģilerde hipoglisemi oluģturmaz ve hiperinsülinemiye sebep olmaz. Metformin tedavisi sırasında, açlık insülin seviyeleri ve gün boyu süren plazma insülin cevabı azalırken, insülin sekresyonu değiģmez. Farmakokinetik Özellikler: Emilim ve Biyoyararlanım: Oral alınan 850 mg metforminin biyoyararlanımı yaklaģık % 50-60'dır. Metformin ile 850 mg'dan 2550 mg'a kadar dozlarda yapılan çalıģmalarda biyoyararlanımın doz ile doğrusal orantılı olmadığı tespit edilmiģtir. Bunun nedeni atılımdan ziyade metformin emiliminin doygunluğa ulaģması ve tam olmamasıdır. Yiyecekler metforminin emilimini geciktirir veya uzatır. Metformin 850 mg tabletin farmakokinetik değerleri; yiyecek ile alındığında, aç karnına alınmasına göre; ortalama plazma doruk konsantrasyonu (Cmax) % 40 oranında daha düģük, eğri altında kalan plazma konsantrasyonu (AUC) % 25 düģük, ve doruk plazma konsantrasyonuna eriģme zamanı (Tmax) 35 dak. daha uzundur. Bu düģüklüğün klinik gerekçesi bilinmemektedir. Dağılım: Metformin plazma proteinlerine ihmal edilebilecek kadar düģük oranlarda bağlanır. Metforminin alıģılagelmiģ klinik dozlarını takiben, kararlı plazma konsantrasyonlarına saat içinde eriģilir. Metabolizma ve Atılım: Tek doz intravenöz uygulanmayı takiben metformin idrardan değiģmeden atılır ve karaciğerde metabolizmaya uğramadığı gibi safra yoluyla da atılmamaktadır. Metforminin renal klerensi, kreatinin klerensinden yaklaģık 3.5 kat daha fazladır. Bu durum ilacın baģlıca tübüler sekresyon ile atıldığını gösterir. Metforminin ağızdan uygulanmasını takiben emilen ilacın yaklaģık % 90 ı böbrek yolu ile 24 saat içinde atılır. Metforminin plazma yarı ömrü yaklaģık 6.2 saattir. ENDİKASYONLARI : Metformin tip 2 diyabetli hastaların glisemik kontrolleri iyileģtirmek için tek baģına kullanıldığı gibi, egzersiz ve diyet tedavisine ek olarak da kullanılır. Metformin 10 yaģından büyük çocukların kullanımı için uygundur.

2 Metformin eriģkinlerde (> 17 yaģ) glisemik kontrolü iyileģtirmek için, sülfonilüre veya insülin ile birlikte kullanılabilir. KONTRENDİKASYONLARI : Metformin aģağıdaki hastalarda kontrendikedir: 1. Böbrek hastalığı veya böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda (serum kreatinin seviyesi > 1.4 mg/dl), 2. Ġlaç tedavisi gerektiren kalp yetmezliği durumlarında, 3. Metformine aģırı duyarlılığı olan hastalarda, 4. Akut veya kronik metabolik asidozda (diyabetik ketoasidoz, diyabetik prekoma), UYARILAR / ÖNLEMLER : Laktik asidoz: Metformin birikmesine bağlı olarak meydana gelebilen laktik asidoz nadir ancak ciddi bir metabolik komplikasyondur. Laktik asidozun bildirildiği hastalar belirgin böbrek yetmezliği olan diyabet hastalarıdır. Laktik asidozun insidansı; kontrolü kötü yapılmıģ diyabet, ketozis, uzun süreli açlık, aģırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği ve hipoksi ile giden risk arttırıcı durumların iyi kontrol edilmesi ile azaltılabilir. Böbrek fonksiyonlarının izlenmesi: Metforminin böbrek yolu ile atıldığı bilinmektedir. Bu yüzden metforminin birikme ve laktik asidoz geliģtirme riski, renal fonksiyonlarının bozulma derecesiyle orantılı olarak artar. Bu yüzden, serum kreatinin seviyeleri yaģına göre normalin üzerinde olan hastalar metformin kullanmamalıdırlar. Ġleri yaģtaki hastalarda ise metformin dikkatli kullanılmalı ve etkili en düģük doz tercih edilmelidir. 80 yaģın üzerindeki yaģlı hastalarda böbrek fonksiyonları düzenli olarak takip edilmeli ve ilacın maksimum dozu verilmemelidir. Radyolojik görüntüleme yapılacak hastalarda intravenöz kontrast madde böbrek fonksiyonlarında ani değiģikliklere sebep olabileceğinden, metformin bu hastalarda geçici olarak (48 saat önce) kesilmeli ve böbrek fonksiyonları kontrol edildikten sonra tekrar baģlanmalıdır. Hipoksik durumlar: Hipoksi; kardiyovasküler Ģok, akut konjestif kalp yetmezliği, akut miyokard enfarktüsü ve diğer hipoksik durumlarda, laktik asidoz ile birlikte seyrettiği için ve prerenal azotemiye sebep olabileceğinden metformin tamamı ile kesilmelidir. Cerrahi uygulamalar: Her türlü cerrahi operasyon öncesinde (hastanın ağızdan katı ve sıvı gıda alımına engel olmayan küçük cerrahiler hariç) metformin kullanımı geçici olarak durdurulmalı ve hastanın böbrek fonksiyonları ameliyat sonrasında kontrol edilmeden tekrar baģlanmamalıdır. Alkol alımı: Alkol, metforminin laktat metabolizması üzerindeki etkisini potansiyalize eder. Bu yüzden hastalar aģırı alkol almaması konusunda uyarılmalıdır. BozulmuĢ karaciğer fonksiyonları: BozulmuĢ karaciğer fonksiyonları ile birlikte laktik asidoz görülebildiğinden, metformin

3 karaciğer hastalığının laboratuvar ve klinik bulgularının olduğu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hipoglisemi: Normal koģullar altında metformin alan hastalarda hipoglisemi oluģmaz. Ama kalori alımı az ise meydana gelebilir. Kan glukoz kontrolünün kaybı: Herhangi bir diyabetik rejim ile stabilize edilmiģ hastalarda; ateģ, travma, enfeksiyon veya cerrahiye bağlı olarak glukoz kontrolünde bozulma görülebilir. Bu gibi durumlarda metformin kesilmeli ve insülin uygulanmalıdır. Gebelikte kullanım: Metformin, gebelik kategorisi B olan bir ilaçtır. Son çalıģmalar göstermiģtir ki; gebelik sırasında kan glukoz seviyelerinin anormal olması konjenital anomali riskini arttırmaktadır. Çoğu uzman gebelik esnasında insülin kullanılmasını önermektedir. Metformin açıkça gerekli olmadığı sürece gebelik süresince kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanım: Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için emziren annelerde kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanım: Metforminin tip2 diyabetli, yaģlar arasındaki pediatrik hastalarda etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmıģtır. Çocuklarda önerilen maksimum günlük doz 2000mg dır. Araç ve makine kullanmaya etkisi : Metformin tedavisi hipoglisemiye neden olmaz. Bu yüzden makine ve araç kullanma becerisi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Yine de metformin ile birlikte diğer antidiyabetik ilaçları kullanan hastalar hipoglisemi açısından dikkatli olmalıdırlar. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER : Gastrointestinal etkiler: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı görülebilir (> % 10). Bu yan etkiler sıklıkla tedavinin ilk baģlangıcında meydana gelebilir ve çoğu vakada kendiliğinden geçer. Gastrointestinal semptomları azaltmak için metforminin yemeklerle veya yemekten sonra günde 2 veya 3 doza bölünmüģ Ģekilde alınması tavsiye edilir. Dozun yavaģ arttırılması gastrointestinal tolerabiliteyi arttırabilir. Ağızda metalik tat yaygındır (% 3). Bazı aģırı duyarlı kiģilerde hafif eritem bildirilmiģtir. Bu gibi yan etkilerin sıklığı oldukça azdır (< % 0.01). Uzun süreli metformin kullanan hastalarda B12 vitamininin emiliminin ve serum seviyesinin azalması görülür, ve genellikle klinik olarak anlamlı değildir (< % 0.01). Laktik asidoz çok seyrek görülür (0.03 vaka/1000 hasta yılı) BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA DANIġINIZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ : Furosemid: Furosemid, metforminin renal klirensinde belirgin bir değiģiklik olmaksızın plazma

4 ve kan Cmax değerini % 22, ve kan AUC değerini % 15 oranında arttırır. Metformin ile birlikte uygulandığında ise; furosemidin renal klirensinde bir değiģiklik olmaksızın; Cmax değeri % 31 azalır, AUC değeri % 12 azalır ve terminal yarı ömrü % 32 azalır. Nifedipin: Sağlıklı gönüllülerde tek doz olarak yapılan bir çalıģma göstermiģtir ki; nifedipin metforminin plazma Cmax değerini % 20 ve AUC değerini % 9 arttırmıģtır. Metforminin Tmax ve yarı ömrü etkilenmemiģtir. Nifedipin metforminin emilimini arttırmıģtır. Metforminin nifedipin üzerine etkisi ise minimaldir. Katyonik ilaçlar: Renal tübüler sekresyon ile atılan katyonik ilaçların (digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, ranitidin, triamteren, trimetoprim, vankomisin vb.) teorik olarak metformin ile etkileģim potansiyelleri vardır. Bu tip bir etkileģme metformin ve oral uygulanan simetidin arasında izlenmiģtir. Metforminin, plazma ve kan doruk konsantrasyonu % 60 artmıģ; plazma ve kan AUC değeri % 40 artmıģtır. Metforminin ise simetidinin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Her ne kadar bu tip etkileģmelerin teorik olduğu düģünülse de katyonik ilaç alan hastalarda yine de dikkatli olunmalıdır. Diğerleri: Hiperglisemi meydana getirmeye meyilli bazı ilaçlar, glisemik kontrolün kaybolmasına neden olabilir. Bu ilaçlar tiazidler ve diğer diüretikler, kortikositeroidler, fenotiazinler, tiroid ilaçları, östrojenler, oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokerleri ve izoniaziddir. Bu ilaçlar metformin kullanan hastaya verildiğinde, hasta hiperglisemi riski açısından dikkatli takip edilmelidir. Metformin alan hastalarda bu tür ilaçların kullanımı kesildiğinde ise, hasta hipoglisemi açısından dikkatle takip edilmelidir. Metformin plazma proteinlerine çok az miktarda bağlandığı için plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi ilaçlarla az etkileģim gösterir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Tip 2 diyabetli hastalardaki hipergliseminin tedavisi için sabit bir metformin dozu yoktur. Metformin dozu hastaya göre günlük maksimum doz aģılmayacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Maksimum günlük doz eriģkin için 2550 mg, çocuklar için (10-16 yaģ arası) 2000 mg dır. Metformin bölünmüģ dozlarda yemek ile birlikte verilmelidir. Metformine hem gastrointestinal yan etkileri minimalize etmek açısından, hem de gerekli olan minimum dozu tespit edebilmek için, düģük doz ile baģlamak gerekir. EriĢkinlerde kullanım: Günlük 1500 mg ın altında klinik cevap genellikle beklenmez. Yine de düģük dozda baģlamak ve kademeli olarak arttırmak gastrointestinal semptomları minimalize etmek için tavsiye edilir. Metforminin genellikle baģlangıç dozu yemeklerle birlikte verilen günde 2 defa 500 mg veya günde tek doz 850 mg'dır. Doz artıģı, günlük doz 2000 mg'a kadar, haftada 500 mg veya 2 haftada 850 mg'ı aģmamalıdır. Ġki hafta sonra; günde 2 defa 500 mg'dan günde 2 defa 850 mg'a geçilebilir. Maksimum günlük doz 2550 mg'ın verildiği hastalarda ilave kan glikoz kontrolleri gereklidir mg üzerindeki dozlar 3 kerede verildiğinde daha iyi tolare edilir. Çocuklarda kullanım: Genellikle baģlangıç dozu yemekler ile birlikte günde 2 defa verilen 500

5 mg metformindir. Doz artıģı gerekli olduğunda haftada 500 mg olarak yapılmalıdır. Maksimum günlük doz 2000 mg dır. Dozlar öğünlere bölünmüģ Ģekilde verilmelidir. Diğer antidiyabetik tedaviden geçiģ: Hastalar bir baģka standart oral hipoglisemik ajan tedavisinden (klorpropamid hariç) metformine geçerken, genellikle geçiģ periyodu gerekli değildir. Klorpropamid kullanan hastalarda ise klorpropamid vücutta uzun süre bulunabileceği için, özellikle ilk 2 hafta hasta hipoglisemi yönünden dikkatli olarak takip edilmelidir. EriĢkinlerde metformin ve oral sülfanilüre tedavisinin birlikte kullanımı: Eğer hastalar metforminin maksimum dozuna 4 hafta süresince cevap vermemiģler ise; daha önce sülfonilürelerle tedavi baģarısız olmuģ olsa bile metforminin maksimum dozuna devam ederken, oral sülfonilüreler kademeli olarak eklenmelidir. Metformin ve sülfonilürelerin birlikte kullanımı esnasında istenilen kan glikoz kontrolü her bir ilacın dozu ayrı ayrı değiģtirilerek ayarlanabilir. Eğer hasta 1 ile 3 ay süresince kombine tedaviye her 2 ilacın da maksimum dozu kullanılmasına rağmen yeterli cevabı vermemiģ ise; insüline de geçmeyi içeren alternatif tedaviler düģünülmelidir. DOZAŞIMI ve TEDAVİSİ : Metforminin çok yüksek doz alınmasında dahi hipoglisemi gözlenmemiģtir. Ama bu durumda laktik asidoz meydana gelmektedir. Metformin zehirlenmesi görülen hastalarda diyaliz önerilmektedir. SAKLAMA KOŞULLARI : 25o C nin altındaki oda sıcaklığında ve ıģıktan koruyarak saklayınız. Çocukların ulaģamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ : Diaformin 850 mg Tablet TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI : 100 Film tabletlik blister ambalajlarda. Hekime danıģmadan kullanılmamalıdır. Reçete ile satılır. RUHSAT TARİHİ VE NO.: / RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ : ALĠ RAĠF ĠLAÇ SAN. A.ġ. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No: Ġkitelli Ġstanbul Mayıs 2002

6

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLANGE 850 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Metformin hidroklorür 850 mg ( 662.90 mg metfomin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler Boyar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorür DC granül içerir. Yardımcı

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir efervesan tablet 0.5 mg repaglinid içermektedir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Euthyrox 50 µg Tablet. FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir.

Euthyrox 50 µg Tablet. FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir. Euthyrox 50 µg Tablet FORMÜLÜ: Her bir tablet 50 µg levotiroksin sodyum içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikler Tiroid hormonları, vücutta bütün hücrelerin özellikle sinir sistemi hücrelerinin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMARYL 2 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Glimepirid 2 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat İndigo karmin aluminyum lakı (E 132) 137,200

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

RİFCAP 150 mg KAPSÜL

RİFCAP 150 mg KAPSÜL RİFCAP 150 mg KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül 150 mg Rifampisin ihtiva eder. Jelatin kapsül: Boyar madde olarak, titanyum dioksit, eritrosin, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Rifampisin, semisentetik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ

HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ HELĠPAK TEDAVĠ PAKETĠ UYARI: BU ĠLAÇLAR SADECE DOKTORUNUZ TARAFINDAN BELĠRTĠLEN ġekġlde KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIġTIR. BU AMBALAJDA BULUNAN ĠLAÇLAR TEK BAġLARINA VEYA BAġKA ĠLAÇLARLA BĠRLĠKTE, DĠĞER

Detaylı

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği Ig VENA N Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL 1 ml solüsyon içeriği Aktif madde: Virus inaktivasyonu yapılmıģ normal insan immünglobülini 50mg Minimum %95 i IgG olan 50 g/l

Detaylı

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ PARASİNUS TABLET FORMÜLÜ : Beher tablet; Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ 500 mg 30 mg içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Parasinus Tablet,

Detaylı

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET

KEPPRA 500 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: KEPPRA 500 mg FİLM TABLET Her bir film tablette; 500 mg levetirasetam ve boyar madde olarak, titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit (E172) bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film Tablet Sarı film kaplı, homojen görünüģlü, bir yüzü ortadan çentikli, oblong tabletler

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film Tablet Sarı film kaplı, homojen görünüģlü, bir yüzü ortadan çentikli, oblong tabletler KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARĠT 500 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Klaritromisin 500.0 mg Yardımcı maddeler: Kroskarmeloz sodyum, mikrokristalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Gliklazid...60 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat...71.36

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. GLUMĐKRON tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. GLUMĐKRON tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GLUMĐKRON tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin Madde: Her tablet 80 mg gliklazid içermektedir. Yardımcı Maddeler: Laktoz (60.0 mg) içermektedir.

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet

Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet Exjade 500 mg Suda Dağılabilen Tablet FORMÜLÜ Suda dağılabilen her tablet, aktif madde olarak 500 mg deferasiroks içerir. Yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAVOG 0.2 mg efervesan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAVOG 0.2 mg efervesan tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAVOG 0.2 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vogliboz 0.2 mg Yardımcı maddeler: Potasyum hidrojen karbonat Yardımcı maddeler

Detaylı