SAMSUN BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES (SASK ) GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2011 YILI FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES (SASK ) GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2011 YILI FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 SAMSUN BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES (SASK ) GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2011 YILI FAAL YET RAPORU 1

2 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördü üm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir oldu una bir defa daha kuvvetle inanmı tım. Samsunluların hal ve durumlarında gördü üm, gözlerinden okudu um vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli olmu tur. 2

3 3

4 Saygıde er Meclis Üyeleri, Sevgili Samsunlular, Sizlerle birlikte, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yönetimi devraldı ımızdan bu yana on üç yılı geride bıraktık. Yönetim olarak bizler, on üç yıllık çalı ma süremiz içerisinde söz verdi imiz gibi Samsunumuzu gelece e ta ımak, dünya kentleri arasında yer almak ve insanımızı bu kentte ya amaktan gurur duyacakları bir kent haline getirmek üzere çok çalı tık ve çalı maya da devam ediyoruz Sayılı Kanun ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı, mali saydamlık, hesap verme sorumlulu u, iyi yönetim ilkeleri esas alınarak; stratejik yönetim anlayı ı çerçevesinde belirlenen stratejiler ile kamuda planlama, planlara göre yönetme, faaliyet ve projelerin takibi, sonuçların izlenmesi ve de erlendirilmesi amaçlanmı tır. Her faaliyet yılı sonunda oldu u gibi, bu yıl da yaptı ımız çalı malarımızı tüm detaylarıyla ele aldı ımız 2011 Yılı Faaliyet Raporu nu hazırladık. Bu rapor, farklı alanlarda, farklı ba lıklar altında attı ımız her adımın hesabını ortaya koyuyor. Sizler için, kentimiz için neler yaptık tek tek anlatıyor. Yerel yönetim anlayı ımızın temelini olu turan, katılımcılık, effaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda hazırladı ımız bu Faaliyet Raporu, sizlere de önemli sorumluluklar getiriyor. Bu raporu incelemek, yapılan çalı maları tüm detaylarıyla denetlemek ve bir Samsunlu olarak yapılan çalı maları de erlendirmeniz gerekiyor. De i en ve bizlere daha verimli, etkili çalı ma imkanı sa layan yerel yönetim kanunlarına ba lı olarak 2009 yılında sizlerin de katkılarıyla; öneri ve taleplerinizle kentimiz için Yılları Stratejik Planı nı olu turmu tuk. Ayrıca Stratejik Planı nın yıllık dilimlerini olu turan Performans Programları nı yaptık Yılı Faaliyet Raporu da 2011 Mali Yılı Performans Programı nın uygulama yılı olarak önem ta ımaktadır. Sizlerden biraz evvel de belirtti im gibi; bu raporu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Yapılan çalı maları de erlendirmenizi ve bundan sonraki çalı malar için görü ve önerilerinizi bizlerle payla manızı istiyorum. Zira elimizdeki imkanlarla daha iyi ve etkin hizmetin yolu ihtiyaçların do ru tespitinden geçiyor. Samsun da, hızlı bir de i im sürecini hep birlikte ya ıyoruz. Samsun un gelece ini belirleyecek bu de i ime yine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Samsun, on yılda kelimenin tam anlamıyla ça atladı. Bunu hep birlikte ba ardık. Bugün hayatımızı çok kolayla tıran birçok dev yatırımın in aat a amasındaki zorluklara birlikte gö üs gerip, sıkıntıları birlikte a tık. Sizler deste inizi hiç eksik etmediniz. Bundan sonra da aynı anlayı ve hassasiyetle çalı maya devam edece iz. nanıyorum ki; önümüzdeki yıllar daha verimli ve etkin projelerin hayata geçti ini hep birlikte görecek, Samsun u hak etti i yere hep birlikte ta ıyaca ız. Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyük ehir Belediye Ba kanı 4

5 Genel Kurulumuzun Saygıde er Üyeleri; Geçen yıllarda oldu u gibi 2011 yılında da Samsun Büyük ehir Belediyesi SASK Genel Müdürlü ü teknik ve idari tecrübesi, hizmet verdi i nitelikli insan kayna ı ile Samsun umuza güç katmaya devam edecektir Yılı Faaliyet Raporu, stratejik yönetim ve performans yönetimi uygulamaları esas alınarak hazırlanmı olup effaf, hesap verilebilir, tarafsız ve anla ılır bir rapor olması hedeflenmi tir. Bu sayede Genel Müdürlü ümüzün yıl içerisindeki performansının de erlendirilmesi sa lanmı aynı zamanda Samsun halkının ödedi i su paralarının nasıl ve nereye harcandı ının görülmesi mümkün olmu tur. SASK nin alt yapı çalı malarında göstermi oldu u performans, yatırımlarının ne kadar isabetli ve bilinçli yapıldı ının göstergesidir. Daha güzel ve ya anabilir bir Samsun için çalı malarımıza devam edece imizi temenni ediyor tüm çalı ma arkada larım ve Samsun halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Co kun ÖNCEL SASK Genel Müdürü 5

6 Ç NDEK LER Sayfa No GENEL KURUL ÜYELER 3 BA KANIN SUNUMU 4 SASK GENEL MÜDÜRÜNÜN SUNUMU 5 I-GENEL B LG LER 7 A-Misyon ve Vizyon 7 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 C- dareye li kin Bilgiler 8 1.Fiziksel Yapı 9 2.Örgüt Yapısı 10 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynakları 11 5.Sunulan Hizmetler 13 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 15 II-AMAÇ VE HEDEFLER 16 A- darenin Amaç ve Hedefleri 16 B-Temel Politikalar ve Öncelikler 19 C-Di er Hususlar 19 III-FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER 19 A-Mali Bilgiler 19 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 19 2-Temel Mali Tablolara li kin Açıklamalar 24 B-Performans Bilgileri 27 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 27 HUKUK MÜ AV RL 27 TEFT KURULU BA KANLI I 29 TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 31 S V L SAVUNMA UZMANLI I 33 PROJE YÖNET M B R M 35 NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I 38 B LG LEM DA RES BA KANLI I 40 ABONE LER DA RES BA KANLI I 43 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 50 SU ARITMA DA RES BA KANLI I 53 ELEKTR K MAK NE VE MALZEME KMAL DA RES BA KANLI I 63 KANAL ZASYON VE ATIKSU ARITMA DA RES BA KANLI I 70 ÇME SUYU DA RES BA KANLI I 92 IV-KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES 105 A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-De erlendirme V-ÖNER VE TEDB RLER 105 EKLER EK A MAL H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI 106 EK B ÜST YÖNET C N N Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 107 EK C ÜST YÖNET C N N Ç KONTOL GÜVENCE BEYANI 108 6

7 I. GENEL B LG LER A) M SYON VE V ZYON Misyon: çmesuyu temini ve da ıtımı ile atıksuların toplanarak arıtılması hizmetlerini vatanda odaklı anlayı ile etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz olarak yürüten ve bu hizmetleri yerine getirirken ekolojik dengeyi korumayı amaçlayan ve kurumsal geli iminde modern yönetim anlayı ını benimseyen bir kurum olmak. Vizyon: çmesuyu ve atıksu hizmetlerinin sunumunda standartların üzerinde kaliteyi hedefleyen, çevre ve halkı ile bütünle mi, alanında örnek ve öncü bir kurum olmak. B) YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR SASK Genel Müdürlü ü ba ta 2560, 5216, 5393 ve 5018 sayılı kanunlar olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı mar Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu ve SASK hale Yönetmeli ine tabi olarak i lemlerini yürütmektedir Sayılı Kanun un (de i ik /05/1984) 2. inci maddesi SASK Genel Müdürlü ü nün görev ve yetkilerini tanımlamı tır. Madde 2: SASK nin görev ve yetikleri unlardır : a. çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sa lanması ve ihtiyaç sahiplerine da ıtılması için; kaynaklardan abonelere ula ıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp i letmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilenmelere giri mek, b. Kullanılmı sular ile ya ı sularının toplanması, yerle im yerlerinden uzakla tırılması ve zararsız bir biçimde bo altma yerine ula tırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden ba lanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp i letmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giri mek, c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmı sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak, e. Her türlü ta ınır ve ta ınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmamı araç ve gereçleri satmak, SASK nin hizmetleri ile ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu ve özel kurulu larla ortak olarak kurmak ve i letmek bu maksat ile kurulmu veya kurulmakta olan tesislere i tirak etmek, f. Kurulu amacına dönük çalı maların gerekli kılması halinde her türlü ta ınmaz malı kamula tırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 7

8 C) DAREYE L K N B LG LER Tarihi Geli im Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlü e giren yedi ilde Büyük ehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyük ehir kapsamına alınmı tır. Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, lkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmu tur sayılı kanuna ve bu kanunda de i iklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar kurulunun 94/6372 sayılı kararıyla Samsun Büyük ehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (SASK ) kurulmu tur. Bakanlar Kurulu Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmı tır. SASK Genel Müdürlü ü, Samsun Büyük ehir Belediyesine ba lı, müstakil bütçeli, kamu tüzel ki ili ine haiz bir kurulu tur. 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlü e giren 5216 Sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu Büyük ehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarında de i iklik yapmı tır. Ayrıca Kanun un Geçici 2. maddesi Büyük ehir Belediyelerinin sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmi tir. Buna göre, Kanun un yürürlü e girdi i tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak artıyla, nüfusu bir milyona kadar olan Büyük ehirler de yarıçapı yirmi kilometre olan alan Büyük ehir Belediye sınırlarına dahil edilmi tir. Bu kanuna göre Samsun da 4 olan ilk kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe belediyesi olmak üzere toplam 15 belediyeden olu makta iken; 22 Mart 2008 tarih Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyük ehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda de i iklik yapılması hakkında kanunun Madde 1: lçe kurulması hakkındaki alt maddelerinde; 41. Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel ki ilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum lk Kademe Belediyesine katılmı tır. Atakum merkez köyler ba lanmak üzere Samsun linde Atakum ilçe belediyesi, 42. Canik lk Kademe Belediyesi merkez olmak ve köyler ba lanmak üzere Samsun linde Canik ilçe belediyesi, 43. Gazi ve Ye ilkent ilk kademe belediyelerinin tüzel ki ilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte lkadım lk Kademe Belediyesine katılmı tır. lkadım merkez olmak ve köyler ba lanmak üzere Samsun linde lkadım ilçe belediyesi ve Samsun Büyük ehir hudutları dahilinde olan Tekkeköy ilçe belediyesi ile birlikte 4 merkez ilçe belediyesinden olu maktadır. 8

9 Mevzuat SASK Genel Müdürlü üne ba lı olan daire ba kanlıkları ve di er görevlileri tüm çalı malarını a a ıda belirtilen kanun ve usullere uygun bir ekilde yapmak ve yürütmekle yükümlüdürler. lerin mevzuata uygun bir ekilde yürütülmesinden sorumludurlar Sayılı SK Kanunu 5216 Sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3194 Sayılı mar Kanunu 2872 Çevre Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Sayılı Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i 4734 / 4964 Sayılı Kamu hale Kanunu 5812 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu hale Mevzuatındaki Son De i iklikler 4735 Sayılı Kamu hale Sözle me Kanunu 1-F Z KSEL YAPI SASK Genel Müdürlü ümüzün; 1 adet Merkez hizmet binası (kira) 1 adet antiye Binası ve alanı 1 adet çme Suyu Barajı 2 adet çme Suyu Arıtma Tesisi 197 adet çme Suyu Deposu 70 adet çme Suyu Terfi Merkezi 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı 5 Adet Atıksu Terfi Merkezi 9 bölgede aktif olarak çalı an tahsilat veznesi (Tablo.1) bulunmaktadır. Tablo.1. SASK Genel Müdürlü ü Tahsilat Vezneleri Listesi SASK Tahsilat Vezneleri SASK Merkez Binası Derebahçe Hizmet Binası Gazi Su Tahsilat Veznesi Tekkeköy Su Tahsilat Veznesi Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi lyasköy Su Tahsilat Veznesi Türki Su Tahsilat Veznesi 9

10 2-ÖRGÜT YAPISI SASK Genel Müdürlü ü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun un (de i ik /05/1984) 5. maddesine göre Samsun Büyük ehir Belediye Meclisi SASK Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyük ehir Belediye Ba kanı ve Büyük ehir Belediyesi sınırları içindeki di er belediyelerin ba kanları Büyük ehir Belediye Meclisinin do al üyesidir. Saski Genel Müdürlü ü Genel Kurulu; Büyük ehir ve lçe Belediye Ba kanları 5 üye, Adalet ve Kalkınma Partisi nden 11 üye, Cumhuriyet Halk Partisi nden 4 üye, Milliyetçi Hareket Patisi nden 4 üye, Ba ımsız 1 üye, olmak üzere toplam 25 üyeden olu maktadır. Samsun Büyük ehir Belediye Meclisi SASK Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve görevleri görü üp karara ba lamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile toplanır. SASK nin i lemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalı acak olan 2 (iki) denetçi tarafından denetlenebilir. Denetçiler SASK nin çalı malarına ili kin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dı ı i lemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul a verirler (2560 sayılı yasanın 11. Maddesi). SASK Yönetim Kurulu 1 ba kan ve 5 üyeden olu ur, Büyük ehir Belediye Ba kanı Yönetim Kurulu nun ba kanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette e itlik halinde ya lı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun di er üç üyesi Samsun Büyük ehir Belediyesi Ba kanının teklifi ve çi leri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu ola an olarak her hafta belirli günlerde toplanır (2560 sayılı yasa Madde 8). Yönetim Kurulumuz her hafta Pazartesi günü toplanarak 2560 sayılı yasanın 9.Maddesine göre görevini yerine getirmektedir. 10

11 3-B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR SASK Genel Müdürlü ü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojinin en son imkanlarını zamanında kullanarak, ülke içindeki di er su ve kanalizasyon idarelerine örnek te kil edecek bir yol izlemektedir. Bilgi lem Daire Ba kanlı ı yönetiminde Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKB S) projesi kapsamında otomasyon programları yaptırılarak uygulamaların düzenli bir ekilde yürütülmesi sa lanmaktadır. Netcad, Autocad, Microstation 95, MNG GIS mar Otomasyonu ile Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKB S), MNG GIS ve mar Otomasyonu programı kapsamında halihazır (Sayısal) haritalar ve kadastro bilgileri, ilgili birimlerimiz tarafından payla ımlı olarak sistem içerisinde alınmaktadır. Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve çe itli veri bankalarının olu turulabilmesi için ba ta teknik elemanlar olmak üzere bütün çalı anların bilgisayar kullanımı sa lanmaktadır. Abone Bilgi Sistemi sayesinde abonelerimizin güncel bilgilerine ula ılmaktadır. Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi ile muhasebe kayıtlarının uygun tutulması ve izlenmesi sa lanmaktadır. Terfi merkezlerinin otomasyonu yapılarak personel tasarrufu sa lanmaktadır ve su kayıpları minimize edilmektedir. adresli kurumsal internet sayfası yenilenmesi ve güncellenmesi çalı maları e-saski bilgi sistemi sayesinde devam etmektedir. SASK Arıza Takip Programı ile abonelerin tüm ikayetlerine cevap verilmekte olup ayrıca adresi üzerinden kaçak su ihbarları, öneri ve istekler, bilgi edinme ile ilgili abone ba vuruları de erlendirilmektedir. 4 - NSAN KAYNAKLARI Genel Müdürlü ümüz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin, hizmet içi e itim, dareye gelen-giden evrak akı ının takip edilmesini, kayıt altına alınması gibi konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu ve 2560 sayılı Kanunun verdi i yetki ile personel rejimi ve politikası belirlenmektedir. Genel Müdürlü ümüzde 89 memur, 165 i çi, 32 geçici i çi ve 23 sözle meli personel çalı maktadır. Genel Müdürlü ümüz norm kadro uygulamasını gerçekle tirmi olup, buna göre 369 memur, 190 daimi i çi, 33 geçici i çi kadrosu bulunmaktadır. 11

12 Grafik. 1. Statüsüne Göre Personel Da ılımı 10% 29% Memur, 89 ki i Sözle meli Personel, 23 ki i 54% 7% çi, 165 ki i Geçici çi, 32 ki i Grafik.2. E itim Durumuna Göre Personel Da ılımı 19% 40% 8% Fakülte, 59 Ki i Yüksekokul, 26 Ki i Lise, 71 Ki i Ortaokul, 32 Ki i lkokul, 121 Ki i 10% 23% Grafik.3. Cinsiyet Durumuna Göre Personel Da ılımı 8% Bay, 284 Ki i Bayan, 25 Ki i 92% Grafik.4. Ya Durumuna Göre Personel Da ılımı 19% 2% 30 Ya altı Ya arası 50 Ya üstü 79% 12

13 5-SUNULAN H ZMETLER Harita. Samsun Büyük ehir Belediyesi Sınırları SASK Genel Müdürlü ümüz Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerle im yerlerinin su, kanalizasyon ve ya mursuyu hizmetlerini yürütmektedir. SASK Genel Müdürlü ü hizmet alanı nüfusu (2011 nüfusuna göre) olup faaliyet alanı içerisinde 4 adet (Atakum, lkadım, Canik, Tekkeköy) ilçe belediyesi, 2 adet belde belediyesi (Çınarlık, Dikbıyık) bulunmaktadır. SASK Genel Müdürlü ü hizmet alanı büyüklü ü ha olup, hizmet alanı sınırları içinde 78 köy bulunmaktadır. Su Temini Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (SASK ), 2560 sayılı kanun gere i Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisindeki ya ayan nüfusa, nitelikli çme Suyu ve Kullanma Suyu Standartları çerçevesinde su üretimini sa lamak, su üretiminde kullanılan çme Suyu Arıtma Tesisinin i letilmesi, günümüz kentsel geli imine ve teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin artırılması veya gelece e yönelik sistem ve tesislerin kurulmasını ve i letilmesini sa lamakla yükümlüdür. SASK Genel Müdürlü ü, hizmet alanı nüfusunun %99,03 üne içme suyu hizmeti götürmektedir yılı içerisinde, SASK Genel Müdürlü ü çme Suyu Dairesi Ba kanlı ı ekipleri tarafından mt, ihale yolu ile mt olmak üzere toplam mt içme suyu ebeke hattı dö enmi tir yılı aralık ayı sonu itibariyle hizmet alanımız içerisindeki toplam içme suyu ebeke hattı mt dir. 13

14 Ayrıca hizmet alanımız içerisinde toplam m³ hacme sahip 197 adet depo, 70 adet terfi merkezi bulunmakta olup bu tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalı maları yapılmaktadır. Kanalizasyon Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (SASK ); evsel ve endüstriyel atıksular ile ya mur sularının, yönetmeliklere uygun bir ekilde toplanması, yerle im yerlerinden uzakla tırılması ve sıhhi bir biçimde bo altma yerine ula tırılmasını sa lamak ve bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak yada yaptırmak, gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak, bu tesislerin bakım, onarım ve revizyonunu yapmak yada yaptırmakla görevlidir. Bununla birlikte bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının evsel atıksular ve endüstriyel atıklarla kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak görevleri arasındadır. SASK Genel Müdürlü ü, hizmet alanında nüfusun %87,13 üne kanalizasyon hizmeti götürmektedir yılı içerisinde, SASK Genel Müdürlü ü Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Ba kanlı ı tarafından mt atıksu, mt ya mursuyu olmak üzere toplam mt hat dö enmi tir Yılları arasında SASK Genel Müdürlü ü ve ller Bankası tarafından toplam 961,136 mt atıksu, mt ya mursuyu olmak üzere toplam mt hat dö enmi tir. Ayrıca ya mursuyu hatları, baca ve ızgaraların bakım ve onarımları yapılmakta olup 5216 Sayılı Büyük ehir Belediyesi yasası ile sınırlar dahilindeki derelerin ıslahı ve rusubat temizli i hizmetleri yürütülmektedir. Ya mursuyu ve Dere Islahı Hizmetleri; SASK Genel Müdürlü ü, ya mur suyu ızgaraları, ebekeler ve kolektörler yaparak, ya ı sularını yerle im yerlerinden uzakla tırılmasını ve zararsız bir ekilde bo altma yerine ula tırılmasını sa lamaktadır. Ayrıca 15 Mayıs 2009 tarih 12 numaralı karar ile Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisinde Tekkeköy- lkadım-canik ve Atakum bölgelerinde bulunan 19 adet derenin ıslah çalı malarının tek elden yürütülmesi ve hızlı bir ekilde tamamlanması amacı ile, 1- Kamula tırmaların Samsun Büyük ehir Belediyesi tarafından yapılması, tarih 2560 sayılı SASK görev ve yetkileri hakkında Kanunun 25. maddesi gere i bedeli Büyük ehir Belediyesi tarafından kar ılanması ko uluyla, a) Dere ıslah ve kamula tırma projelerinin SASK tarafından yapılması, b) Dere ıslahlarının SASK tarafından yapılması c) Gerekti inde bakımı, temizli i ve i letilmesinin SASK tarafından yapılması, Samsun Büyük ehir Belediyesi hudutları dahilindeki su baskını riski ta ıyan ve ivedilikle yapılması gereklilik arz eden dere ıslahı, ya mursuyu ve aynı anda yapılması gerekli atıksu kolektörlerinin afet kapsamında mütalaa edilerek ihalelerinin yapılması hususunda SASK Genel Müdürlü üne yetki verilmesi SASK Genel Kurulunun tarihli toplantısında oybirli i ile kabul edilmi tir. Bu karar kapsamında; 2011 yılında; Tekkeköy lçesi abano lu-kirazlık-organize Sanayi Dereleri, Atakum lçesinde Kurupelit (Kamaz) Deresinin ıslah çalı maları yapılmı tır. 14

15 6- YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM Samsun Su ve Kanalizasyon daresi nin yönetimi a a ıdaki organlarca sa lanır. Bunlar Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Genel Kurul; Samsun Büyük ehir Belediye Meclisi SASK Genel Kurulu olarak görevli yetkilidir. Büyük ehir Belediye Ba kanı Genel Kurulun ba kanıdır. Büyük ehir Belediye Ba kanı ve Büyük ehir Belediyesi sınırları içindeki di er belediyelerin ba kanları Büyük ehir Belediye Meclisinin do al üyesidir. SASK Genel Kurulunun görev yetkilerini 2560 sayılı yasanın 6.maddesindeki hükümlere göre yürütmektedir. Denetçiler; SASK nin i lemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalı acak olan 2 (iki) denetçi tarafından denetlenebilir. Denetçiler SASK nin çalı malarına ili kin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dı ı i lemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul a verirler (2560 sayılı yasanın 11. Maddesi). Yönetim Kurulu; SASK Yönetim Kurulu 1 ba kan ve 5 üyeden olu ur, Büyük ehir Belediye Ba kanı Yönetim Kurulu nun ba kanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette e itlik halinde ya lı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun di er üç üyesi Samsun Büyük ehir Belediyesi Ba kanının teklifi ve çi leri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Genel Müdürlük; 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire Ba kanı, 27 ube Müdürü ile yönetilmektedir. SASK Denetçilerin haricinde Tefti Kurulu Ba kanlı ınca da tefti, denetleme, inceleme ve soru turma yaparak iç kontrol sistemini yürütür. Tefti Kurulu Ba kanı do rudan Genel Müdüre ba lı olup bu kontrollerini Genel Müdür adına yapar. SASK Genel Müdürlü ü ne ait bir denetim birimi mevcut olup Genel Müdürlük birimlerinin rutin denetim soru turmalarını yapmaktadır. çi leri Bakanlı ı vesayet denetimi kapsamında, genel i yürütümünü tefti etmektedir. Sayı tay Bakanlı ı tarafından da dı denetimi yapılmaktadır. Ayrıca Mülkiye veya Bakanlık Müfetti leri tarafından da denetim yapılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun öngördü ü ve kurumlarda mali yönetimde önemli bir yere sahip iç denetçi kadrolarına 5436 sayılı kanun gere i atama yapılmı tır. 15

16 II-AMAÇ VE HEDEFLER A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER SASK Genel Müdürlü ü nün Yılları Stratejik Planında belirledi i 3 stratejik amaç ve bu amaçlara ba lı hedeflerine a a ıda ayrıntılı olarak de inilmi tir. STRATEJ K AMAÇ-1 Stratejik Hedef 1.1 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. Hizmet alanımızdaki yerle im birimlerine kaliteli, ucuz, kesintisiz içme ve kullanma suyu temin etmek, izlemek için gerekli olan tesisleri kurmak ve i letmek. Halen faaliyet alanı içerisinde içmesuyu verilen %97'lik nüfusun (2011 yılında %99,03'e ula tı) %100'üne su verilmesini sa lamak. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Atakum Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Atakum Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. Atakum Bölgesinde yeni terfi merkezleri yapılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Atakum Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Canik Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Canik Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Canik Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Canik Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. lkadım Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet lkadım Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. lkadım Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. lkadım Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Tekkeköy Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Tekkeköy Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Faaliyet Daire Ba kanlı ımıza ait i makinası parkının 2010 yılında takviye edilerek yenilenmesi. Faaliyet Stratejik Hedef 1.2 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. Faaliyet çme suyu çalı malarında bozulan yolların tamiratının yapılması için m2 asfalt, m2 kilitli parke, mt bordür dö enmesi. Mevcut içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin i letilmesi, gerek ana isaleden gelen ve tüketimin % 94'ünü kar ılayan arıtılmı suyun kalitesinin korunması, gerekse sondaj ve kaynaklardan temin edilen ve tüketimin % 6'sını kar ılayan ve tamamı klorlanamayan suyun % 100'ünün klorlanarak standartlara uygun temiz ve sa lıklı olarak da ıtılması. çme suyu depolarının ve terfi merkezlerinin görevli personel tarafından 24 saat kontrol edilmesi, i letilmesi, bakım onarımları ve enerji giderleri Faaliyet Gerek sondajlardan, gerekse ehir ebeke suyundan sa lanacak içme suyunun klorlanması. Faaliyet Gerek halen mevcut olup hazırlanan içme suyu projelerinde kullanılan, gerekse bu proje gere i yeni yapılacak olan içme suyu depoları ile terfi hatlarına konulacak klor cihazlarının otomatik ölçüm ve otomatik dozaj ayarı yapan cihazlarla de i tirilmesi. Faaliyet çme suyu depolarının her yıl ve yılın ilk dört ayı içerisinde temizlenerek dezenfeksiyonlarının yapılması. 16

17 Stratejik Hedef 1.3 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k nolu Büyük ehir Belediyesi Kanunu ile yeni katılan belde ve köylerden sonra % 53'lere varan kayıp/kaçak oranının %48 seviyelerine dü ürülerek (2011 yılında %38,55 seviyesine dü ürüldü) fiziksel kayıpların azaltılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet çme suyu hatlarında olu acak arızaların tamirat, bakım, onarımlarının yapılması. Abone ba lantı kaçaklarının azaltılması maksadıyla her yıl kendi ekibimiz ve ihale yoluyla abone ba lantısı yenilenmesi. Yeni devir alınan köy depolarının bakım ve onarımlarının yapılması. Faaliyet Stratejik Hedef 1.4 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. Faaliyet çmesuyu ebekesinin hidrolik modelleme ve bölgesel zon sistemine uyarlanması hususunda gerekli teknik incelemelerin yapılarak seçilecek pilot bölgede olu turulacak zonda basınç kontrol vanası takılarak alınacak neticelerin de erlendirilmesi. letme ve personel masraflarının azaltılarak % 20 tasarruf sa lamak amacıyla depolara telsiz veya GSM sinyali ile çalı an otomatik kontrol vanaları, hidrolik vanalar ve elektrik kumandalı vanalar takılarak personelden ve depo ta kınlarından olu an kayıplardan tasarruf etmek üzere kurulacak SCADA sisteminin alt yapısını olu turmak. SCADA Sisteminin kuruması için proje hazırlanıp, alt yapısının olu turulması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet ATAKUM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. CAN K Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. LKADIM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. Stratejik Hedef 1.5 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. çme suyu depolarını ve di er tesisleri do al çevre ile uyumlu hale getirmek için bakım onarım ve çevre tanzimlerinin yapılması, i letilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet ATAKUM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. CAN K Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. LKADIM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. Stratejik Hedef 1.6 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Faaliyet Stratejik Hedef 1.7 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik Faaliyet ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile kar ıla ıldı ında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi. Stratejik Hedef 1.8 Sorumlu Birim: Elk. Mak. Su arıtma tesisleri için elektrik üretim tesisi kurulması. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Stratejik Hedef 1.9 Sorumlu Birim: Su Arıtma Dai. Ba k. Periyodik bakımların sıkla tırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara ba lı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması. Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler de erlendirilerek olu an arızaların malzeme, i çilik, çevresel etkenler gibi sebeplerden hangisi sonucu olu tu unun tesbit edilip bunlara kar ı önlem alınması. Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla kar ıla ıldı ında sebebi ara tırılarak çözüm üretilmesi. Samsun halkının temiz su ihtiyacını kar ılamak için " nsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" do rultusunda sa lıklı su temin edilecektir. Faaliyet Faaliyet Suyun dezenfeksiyonu için klorlama yapılacaktır. Suyun bulanıklı ını gidermek için Alüminyum Sülfat ve Poli Elektrolit kullanılacaktır. Stratejik Hedef 1.10 Sorumlu Birim: Su Arıtma Dai. Ba k. Faaliyet Stratejik Hedef 1.11 Sorumlu Birim: Su Arıtma Dai. Ba k. çme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan her türlü makine ve ekipmanların bakım ve onarımı yapılacaktır. Makine ve ekipmanların aksamının bakım ve onarımı yapılacaktır yılında Çar amba 1 ve Çar amba 2 hattı yenilenecektir. Samsun ve yöresinde, ileriye dönük su sıkıntısı ya amamak için artan nüfus ve su ihtiyacını kar ılamak amacı ile 2. kademe arıtma tesisinin yapımı için, 4 katlı durultucu ve ekipmanları ile 16 adet hızlı kum filtresi ve ekipmanları sa lanacaktır. Faaliyet kısım arıtma projesi fizibilite çalı maları ve in aatı yapılacaktır. Stratejik Hedef 1.12 Sorumlu Birim: Bilgi lem Alt yapı bilgi sisteminin entegrasyonu ve güncellenmesi. Dai. Ba k. Alt yapı bilgilerinin kent bilgi sistemine entegrasyonunun sa lanabilmesi için arayüz yazılım alınması, güncellemelerin Faaliyet yapılması. 17

18 STRATEJ K AMAÇ-2 Stratejik Hedef 2.1 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. Faliyet Faliyet Faliyet Faliyet Faliyet Faaliyet Faaliyet Stratejik Hedef 2.2 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. Faliyet Faliyet Stratejik Hedef 2.3 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. Faliyet Faliyet Atıksuların, ya mursularının ve derelerin çevreye ve insan sa lı ına zarar vermeksizin bertarafını sa lamak için gerekli yapı ve tesisleri in a etmek, kurmak ve i letmek. SASK hizmet alanı içerisinde atıksu hatları, kollektör hatları, ya mursuyu hatları, terfi hatları, derindeniz de arjı hatları yapılması (485 km). SASK hizmet alanı içerisinde birle ik kanalizasyon sistemi olarak çalı an hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi için ATIKSU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 78 km yılında 69,1km yılında 60,3 km yılında 59,6 km yılında 61,1 km TOPLAM 328,16 km ) (Gerçekle en 2010 yılında 52,4 km yılında 58,3 km) SASK hizmet alanı içerisinde birle ik kanalizasyon sistemi olarak çalı an hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi için YA MURSUYU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 33,5 km yılında 29,9km yılında 29,2 km yılında 27,7 km yılında 28,1 km toplam 148,37 km ) (Gerçekle en 2010 yılında 37,45 km yılında 35,37 km) Atıksu kollektör ve terfi hatlarının yapılması (8,03 km). DER N DEN Z DE ARJ HATLARININ yapılması ( 0,53 km ) Altınkum- Çatalçam- Taflan bölgesine 2 adet ATIKSU TERF STASYONU yapılması. SASK hizmet alanı içerisinde bulunan mevcut atıksu ve ya mursuyu hatları, ya mursuyu boxları ve açık kanalların rehabilitasyonu, bakım ve onarımlarını yapmak ( m 3 ). SASK çalı maları sonucunda bozulan yolların asfalt yamalarının yapılaması. 288 km² Dere ıslahlarının yapılması. SASK hizmet alanı içersinde bulunan derelerin ıslah projelerinin ve in aatlarının yapılması. SASK hizmet alanı içersinde bulunan derelerin bakım ve temizliklerinin yapılması. Atıksu Arıtma Tesislerinin in aatlarının tamamlanması. Batı Atıksu Arıtma Tesisinin Tamamlanması letmeye alınması. Do u Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin 3 yıl içerisinde tamamlanması ve i letmeye açılması. Stratejik Hedef 2.4 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Faaliyet Stratejik Hedef 2.5 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Periyodik bakımların sıkla tırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara ba lı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması. Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler de erlendirilerek olu an arızaların malzeme, i çilik, çevresel etkenler gibi sebeplerden hangisi sonucu olu tu unun tesbit edilip bunlara kar ı önlem alınması. Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla kar ıla ıldı ında sebebi ara tırılarak çözüm üretilmesi. Faaliyet Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile kar ıla ıldı ında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi. Vatanda memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat i lemlerinin basit, hızlı ve do ru ekilde yapılması için her türlü STRATEJ K AMAÇ-3 teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirli ini sa layacak özkaynak yaratmak. Stratejik Hedef 3.1 Sorumlu Birim: Bilgi lem Kent Bilgi Sisteminin Güncellenmesi. Dai. Ba k. Faaliyet Arazi bilgilerinin alınarak sayısal ortama aktarımı sa lanmasına yönelik çalı maların yapılması. Faaliyet Stratejik Hedef 3.2 Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef. 3.3 Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef. 3.4 Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef.3.5. Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef.3.6. Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Kent Bilgi Sisteminin sürekli güncel halde tutulması için yazılım deste i alınması yılı sonuna kadar ortalama tüketimin altında su kullanan yüksek tüketimli abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek tedbirleri almak ve uygulamak. Abone ikayetlerini yasal süreler içinde cevaplandırarak mü teri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak yılı sonuna kadar sayaç okuma hatalarını on binde 2'nin altına dü ürmek ve okumadan kaynaklanan itirazları en geç 3 i günü içinde sonuçlandırmak. Kuyu suyu (Yer altı Suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik i lemlerinin yapılmasını sa lamak ve buna ba lı olarak gelirimizi arttırmak. 10 yıllık damga süresini doldurmu sayaçları her yıl periyodik olarak yenileriyle de i tirmek. Faaliyet Stratejik Hedef.3.7 Sorumlu Birim: nsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dai Ba k Faaliyet So uk Su Sayacı alımı yapılacaktır. Kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak e itim planları yapmak kurum ve kurulu lardan gelen e itimleri iyi de erlendirmek. E itim programı için birimlerim e itim ihtiyaç ve taleplerini almak ve uygulamak. Stratejik Hedef.3.8 Sorumlu Birim: çme Suyu SASK hizmet binası için yeni arsa temini ve proje hazırlanması. Dairesi Ba k., Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. 18

19 B- TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER Temel politikamız; SASK faaliyet alanı içerisindeki tüm yerle im yerlerine içilebilir içme suyu temin etmek ve kanalizasyonların en iyi ekilde bertaraf edilmesini sa lamak ve atıksu arıtma tesislerine ta ınmasını ve arıtılmasını temin ederek yönetmeliklere uygun bertaraflarını sa lamaktır. Önceliklerimiz ise insan odaklı bir geli me ve yönetim anlayı ı sergilemek, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda effaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatanda memnuniyeti ilkeleri esasında çalı malarımızı devam ettirmektir. C- D ER HUSUSLAR Yakın gelecekte Genel Müdürlü ümüzün öncelik verdi i ba lıca konular u ekilde özetlenmektedir; Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz De arjı i lerinin bir an önce yapımının tamamlanması, Hizmet alanı içerisindeki bütün orman köylerinin sa lıklı içilebilir suya kavu turulması, Kayıp kaçak oranının % 30 lara çekilmesi, Bütün abone bilgilerinin yenilenerek T.C. kimlik numaralarına göre kayıt edilmesi, III-FAAL FAAL YETLERE L K N N B LG LG VE DE ERLEND ERLEND RMELER RMELER A) MAL B LG LG LER LER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Tablo.2. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gider Bütçe Bilgisi Özeti G DERLER 2011 YILI BA LANGIC BÜTÇES 2011 YILI SONU BÜTÇES 2011 YILI HARCAMASI 2012YILI BÜTÇES 1 Personel Giderleri , , , ,00 2 SGK Devlet Prim Giderleri , , , ,00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 4 Faiz Giderleri , , , ,00 5 Cari Transferler , , , ,00 6 Sermaye Giderleri , , , ,00 8 Borç Verme , , , ,00 9 Yedek Ödenekler , , , Yılından Devir ,00 TOPLAM , , , ,00 19

20 Grafik.5. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gider Bütçesi 10,75% 14,97% 42,21% 2,66% 27,97% pers.gid sgk gideri mal ve hzm al. faiz gid. cari trans. sermaye giderleri Borç Verme 1,08% 0,34% Tablo.3. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gider Bütçesi Açıklaması PERSONEL G DER ,70 Memur Gideri ,09 Sözle meli Personel ,22 çi Gideri ,39 SGK DEVLET PR M G DER ,08 Memur Gideri ,02 Sözle meli Personel ,39 çi Gideri ,67 MAL VE H ZMET ALIM G DER ,24 Üretime Yönelik Mal ve Malz AL ,12 Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al ,57 Yolluklar ,37 Görev Giderleri ,58 Hizmet Alımı ,37 Temsil ve Tanıtma Gideri ,73 Menkul Mal.Gayrimaddi Hak.Al ,65 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım ,85 FA Z G DER ,39 CAR TRANSFERLER ,66 SERMAYE G DERLER (YATIRIM G D.) ,55 Genel Yönetim Hizmetleri ,18 Mamul Mal Alımları ,18 nsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.B k ,00 Mamul Mal Alımları 3.068,00 Bilgi lem Dairesi Ba kanlı ı ,45 Mamul Mal Alımları 5.640,40 Gayri Maddi Hak Alımları ,05 20

21 Elektrik Makine k.daire Ba k ,00 Mamul Mal Alımları 2.950,00 Hukuk leri Mü avirli i 3.784,26 Mamul Mal Alımları 3.784,26 Proje Yönetim Hizmetleri ,48 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid ,48 Mali Hizmetler ube Müdürlü ü 2.790,70 Mamul Mal Alımları 2.790,70 Gelir Hizmetleri ube Müdürlü ü 4.908,80 Mamul Mal Alımları 4.908,80 Abone leri Daire Ba kanlı ı ,07 Mamul Mal Alımları ,07 Kanalizasyon Atıks Arıtma Dai.B k ,71 Mamul Mal Alımları ,66 Gayri Maddi Hak Alımları ,50 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,75 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,80 Su Arıtma Hizmetleri ,56 Mamul Mal Alımları ,05 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,51 Su Hizmetleri Daire Ba kanlı ı ,34 Mamul Mal Alımları ,68 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,24 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,42 BELED YELERE BORÇ VERME ,03 G DERLER GENEL TOPLAMI ,65 21

22 Tablo.4. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gelir Bütçesi Açıklaması Yurtiçi Satı lar 2011 Tahakkuk A - Su Gelir Tahakkuk Mesken Su Alıcıları ,85 Ticarethane Su Alıcıları ,18 Resmi Daire Su Alıcıları ,20 Liman Su Alıcıları ,17 n aat Su Alıcıları ,51 Su Tahakkuk Toplamı ,91 B - Di er Gelirler Tahakkuk Sa lık Hizmetlerine li kin Gelirler ,61 Sayaç Bakım Üçreti ,16 Tes.Mua.Sayaç Bakım Üçreti 2.866,28 Mevduat Faizleri ,27 Gecikme Cezası ve Faizler ,70 Kaçak Su Kul.Alınan Ceza ,78 Di er dari Para Cezalar ,53 Tanımlanamayan Di er Para Cezaları ,45 ller Bankası ,49 Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı ,21 Su Tes.Harc.Katılım Payı ,28 Basılı Evrak Satı Geliri ,05 Proje Onay Bedeli ,42 Abone Açma Ba lama Üçreti ,75 Foseptik Temizleme Üçreti 5.090,90 Kanal Açma Üçreti ,30 Kanal Ba lama Üçreti ,82 Kanal Temizleme Üçreti 2.491,67 Hasar Kar ılıkları ,33 Su Analiz Geliri 735,00 cra Masrafları Geliri ,74 Hurda Satı Geliri ,50 rat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 Yeniden De erlendirme Farkları ,39 Afetlerde Kullanılacak Gelirler ,73 Ki ilerden Alacaklar 2.850,00 KDV ve Di erleri ,37 Di er Gelirler Toplamı ,73 Su Tahakkuk Toplamı ,91 Di er Gelirler Tahakkuk Toplamı ,73 TOPLAM ,64 Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Top ,40 GENEL TOPLAM ,04 22

23 Yurtiçi Satı lar 2011 Tahsilat A - Su Da ıtım Üçretleri ,10 Mesken Su Tüketim Geliri ,90 Ticarethane Su Tüketim Geliri ,09 Resmi Daire Su Tüketim Geliri ,42 n aat Su Tüketim Geliri ,32 Liman Su Tüketim Geliri ,94 Atık Su Geliri 243,43 B - Di er Gelirler ,08 Basılı Evrak Satı Geliri ,05 Proje Onay Bedeli ,42 Sa lık Hizmetlerine li kin Gelirler , D ER GEL RLER A - GEN.BÜTÇE VERG GEL.TAHS.AL.PAY ,49 ller Bankası Payı ,49 B - SU DA ITIM ÜÇRETLER ,79 Sayaç Bakım Üçreti ,51 Tes.Mua.Sayaç Tamir Üçreti 2.866,28 C - SU BA LAMA ÜCRET ,75 Abone Açma Ba lama Üçreti ,75 D - KANAL ZASYON ÜCRET ,69 Foseptik Temizleme Üçreti 5.090,90 Kanal Acma Üçreti ,30 Kanal Ba lama Ücreti ,82 Kanal Temizleme Ücreti 2.491,67 E - TA INMAZ MALLARDAN ALINAN GEL RLER ,83 Hasar kar ılıkları ,33 Hurda Geliri ,50 F - TAHS SL GEL RLER ,66 Mevduat Faizleri ,27 Yeniden De erlendirme Farkları ,39 G - SU VE KAN.TES.ELDE.ED.K ,90 Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı ,21 Su Tes.Harcamalarına Katılım Payı ,28 KDV ,41 H - PARA CEZALARI ,83 Kacak Su Kullananlardan Alınan Ceza ,85 Di er dari Para Cezalar ,53 Tanımlanamayan Di er Para Cezaları ,45 I - GEC KME CEZALARI VE FA ZLER ,70 Gecikme Cezası ve Faizler ,70 rat Kaydedilecek Teminat ,00 J - ALACAKLARDAN TAHS LATLAR ,30 Su Analiz Geliri 735,00 cra Masrafları Geliri ,74 Ki ilerden Alacaklar 2.850,00 Afetlerde Kullanılacak Gelirler ,73 Tanımlanamayan Di er Gelirler ,83 GEL RLER TOPLAMI ,18 D ER GEL RLER ,94 GEL RLER GENEL TOPLAMI ,12 23

24 2-TEMEL MAL TABLOLARA L K N AÇIKLAMALAR 24

25 GENEL MÜDÜRLÜK B R MLER HUKUK MÜ AV RL TEFT KURULU BA KANLI I TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü S V L SAVUNMA UZMANLI I PROJE YÖNET M B R M 25

26 HUKUK MÜ AV RL 26

27 B) PERFORMANS B LG LER 1-FAAL YET VE PROJE B LG LER HUKUK MÜ AV RL Hukuk Mü avirli imize Genel Müdürlü ümüzün tahakkuk etmi ve tahsil edilemeyen alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri ve davalar açılmakta, yine idaremiz aleyhine açılan davalarda Genel Müdürlü ün temsili sa lanmakta, hak ve alacakları korunmaya çalı ılmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlü ümüzün faaliyetleri sırasında kar ıla ılan hukuksal sorunlarda yazılı ve sözlü görü bildirilmektedir. Hukuk Mü avirli imiz, 1 Hukuk Mü aviri Vekili, 4 irket i çisi ve 3 sözle meli avukat ile çalı malarını sürdürmektedir. Tablo.5. Hukuk Mü avirli i 2011 Yılı Çalı ma Raporu SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYA SAYISI 191 KURUMUMUZCA AÇILAN DAVA SAYISI 77 KURUMUMUZA AÇILAN DAVA SAYISI 10 G R LEN DURU MA SAYISI 425 G D LEN KE F SAYISI 0 SONUÇLANAN CRA KOVU TURMA SAYISI 624 SONUÇLANAN DAVA DOSYA SAYISI 87 TEMY Z ED LEN DOSYA SAYISI 26 BA VURUYA BIRAKILAN DOSYA SAYISI 126 SÜRMEKTE OLAN CRA KOVU TURMA SAYISI ,316,871,98 TL YAPILAN CRA KAVU TURMA SAYISI ,201,77 TL G D LEN HAC Z SAYISI 224 AVANS/MAHKEME VE CRA G DERLER Ç N ,70 TL SU BEDEL ,66 TL GEC KME CEZASI KAÇAK SU+KAÇAK SU TAKS T CRA G DER TAHS LATI MÜHÜR FEKK + EBEKE TAKS T GELEN YAZI -BELGE 1522 G DEN YAZI -BELGE 1961 GÖRÜ YAZISI 8 DURU MA 377 YAPILAN TEMY Z 26 ABONE LER DA RE BA KANLI I 221 MAL H ZMETLER DA RE BA KANLI I 22 EMN YET MÜDÜRLÜ Ü 1300 L JANDARMA MÜDÜRLÜ Ü 883 TAPU S C L MÜDÜRLÜ Ü 639 BANKALAR ,927,64 TL 58,511,32 TL 53,053,26 TL 5,253,93 TL 27

28 TEFT KURULU BA KANLI I 28

29 TEFT KURULU BA KANLI I 5216, 5018, 4483 Sayılı Kanunla Tefti Kurulu Ba kanlı ı Yönetmeli inin verdi i yetkiyle kurulmu olup, do rudan Genel Müdürlü e ba lı olarak, tefti, denetleme, inceleme ve soru turmaları Genel Müdür adına yapmaktadır. Kurum içinde yıllık tefti programları hazırlamak, idari ve disiplin soru turmaları yapmak, rapor hazırlamak ve bu raporları Genel Müdür e sunmak görevleri arasındadır. Tefti Kurulu Ba kanlı ında bir müfetti, (Tefti Kurulu Ba kanı) bir yeminli katip bulunmaktadır 2011 yılı içerisinde 14 adet dosya hazırlanmı olup,bunlardan 8 tanesi disiplin dosyasıdır. Disiplin dosyalarından 2 tanesi memur disiplin dosyası, 6 tanesi kadrolu i çi disiplin dosyasıdır. 6 adet de inceleme dosyası hazırlanmı tır. Bu inceleme dosyalarından bir tanesi memur inceleme dosyası, 3 tanesi kadrolu i çi, bir tanesi irket i çisi dosyasıdır. 1 tanesi de Valilik kanalıyla gelen ihbar dilekçesi inceleme dosyasıdır. 29

30 TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 30

31 TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü Genel Kurul Çalı maları Samsun Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı, SASK Genel Müdürlü ü Genel Kurulu tarihinden tarihine kadar Mayıs Ola an döneminde 2, Kasım ola an döneminde 2, Ocak ayında ola anüstü olmak üzere toplam 5 kez Genel Kurul toplantısı yapılmı ve 14 konu karara ba lanmı tır. Genel kurulca karara ba lanan konuların gerekli hazırlıkları yapılmı, alınan kararlar izlenip, bant çözümleri yapılarak Genel Kurulca karara ba lanan konularla ilgili tutanaklar ile kararları yazılarak süresi içinde gere i yapılmak üzere ilgili makam ve birimlere ula ması sa lanmı tır. Yönetim Kurulu Çalı maları SASK Genel Müdürlü ü Yönetim Kurulu Büyük ehir Belediye Ba kanının Ba kanlı ında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve üyelerin katılımıyla toplanır. Yılın tatil günleri hariç her hafta pazartesi günleri, acil durumlarda di er günlerde de olmak üzere tarihinden tarihine kadar 58 toplantı ile 396 konuyu karara ba layarak gere i yapılmak üzere ilgili birimlere ula ması sa lanmı tır. SASK Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu görü me tutanakları ve kararları, karar defterine yazılarak, alınan kararların ar ivlendirilme i lemleri yapılmı tır. Ayrıca; 2011yılı içinde Yönetim Kurulu onayı ile ihalesi yapılan i lerin, ihale dokümanlarının satı ı ve sunulan tekliflerin kabulü gerçekle tirilmi tir. Tutanak ve Kararlar ube Müdürlü ü bünyesinde 1 ube Müdürü Vekili ve 1 i çi görev yapmaktadır. 31

32 S V L SAVUNMA UZMANLI I 32

33 S V L SAVUNMA UZMANLI I Sivil Savunma Uzmanlı ı, Sivil Savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan SASK Genel Müdürünün, bu konularda yardımcısı, mü aviri, koordinatörü ve düzenleyicisidir. Sivil Savunma Uzmanlı ı; a) Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, kuruma ba lı, daire, müessese ve te ekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak, b) lgililerle de i birli i halinde planlanan i lerin gerçekle tirilmesini, de i iklik ve yeniliklerinin i lenmesini, icabında uygulanmasını, takip ve tedvirini sa lamak, c) Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, d) Yangın Yönetmeli ine istinaden kurulan ekiplerin, kurulu ve e itimlerini yaptırmak, e) Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin kurulu ta uygulanmasını teklif ve takip etmek, f) Seferberli e ili kin olarak; Personel Ertelemeleri, sava hasarı Onarım Planı, 24 Saat Çalı ma Planı (Çizelgesi) vs., l Afet Acil Yardım Planına uygun olarak, SASK Genel Müdürlü ünün Afet Acil Yardım Planını yapmak ba lıca görevleridir. Sivil Savunma Uzmanlı ında l ki i sivil savunma uzmanı olarak görev yapmaktadır yılına ait Afet Acil Yardım Planı güncelle tirilerek, l Afet ve Acil Durum Müdürlü üne gönderilmi tir. - l Acil Kurtarma ekiplerinden su onarım grubunda görev alanların güncellenmesi yapılmı olup, yeni görev alanlara görevleri tebli edilmi tir. -Sivil Savunma Planı ve Yangın Söndürme Yönergesi güncellenerek l Afet ve Acil Durum Müdürlü üne bilgi verildi. - l Emniyet Müdürlü ünün Grev ve Lokavtlarda kurumumuzda alınacak güvenlik önlemlerine ait planlar güncellenerek gönderilmi tir. - limiz Afetlerde Çalı ma Rehberinin güncellenmesi amacıyla, kurumumuzda bulunan araç, gereç, malzeme ve teçhizatın özelliklerini gösterir çizelgeler, l Afet ve Acil Durum Müdürlü üne gönderilmi tir. -SASK Genel Müdürlü ünce hazırlanan planların ve Yangın talimatının güncellenmesi yapılmı tır. -SASK Ana Hizmet Binasına ait Yangın Söndürme Tüpleri yenilenmi tir. -Arama Kurtarma Birlik Müdürlü ünün ve tarihleri arasında yapmı oldu u KBR (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon) ve Dekantaminasyon (temizli i) hizmetleri ile ilgili e itim alınmı tır. -Sava Hasarı Onarım Planının güncelleme çalı maları tamamlanmı tır. l Afet ve Acil Durum Müdürlü ünden gelen ve kurumumuzu ilgilendiren konularda çe itli yazı malara cevap verilmi tir. 33

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI SASKİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI i BAŞKANIN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde yayımlanan Belediyelerin yapması

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE EKİBİ Binyamin KAYACAN Sefa DENİZ Leviha GÖRENTAŞ Proje Koordinatörü Proje Üyesi

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

SPORTĐF HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

SPORTĐF HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Sportif hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyelere verilen yetkiler doğrultusunda Belediye

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı