SAMSUN BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES (SASK ) GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2011 YILI FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES (SASK ) GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2011 YILI FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 SAMSUN BÜYÜK EH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES (SASK ) GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2011 YILI FAAL YET RAPORU 1

2 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördü üm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir oldu una bir defa daha kuvvetle inanmı tım. Samsunluların hal ve durumlarında gördü üm, gözlerinden okudu um vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli olmu tur. 2

3 3

4 Saygıde er Meclis Üyeleri, Sevgili Samsunlular, Sizlerle birlikte, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yönetimi devraldı ımızdan bu yana on üç yılı geride bıraktık. Yönetim olarak bizler, on üç yıllık çalı ma süremiz içerisinde söz verdi imiz gibi Samsunumuzu gelece e ta ımak, dünya kentleri arasında yer almak ve insanımızı bu kentte ya amaktan gurur duyacakları bir kent haline getirmek üzere çok çalı tık ve çalı maya da devam ediyoruz Sayılı Kanun ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı, mali saydamlık, hesap verme sorumlulu u, iyi yönetim ilkeleri esas alınarak; stratejik yönetim anlayı ı çerçevesinde belirlenen stratejiler ile kamuda planlama, planlara göre yönetme, faaliyet ve projelerin takibi, sonuçların izlenmesi ve de erlendirilmesi amaçlanmı tır. Her faaliyet yılı sonunda oldu u gibi, bu yıl da yaptı ımız çalı malarımızı tüm detaylarıyla ele aldı ımız 2011 Yılı Faaliyet Raporu nu hazırladık. Bu rapor, farklı alanlarda, farklı ba lıklar altında attı ımız her adımın hesabını ortaya koyuyor. Sizler için, kentimiz için neler yaptık tek tek anlatıyor. Yerel yönetim anlayı ımızın temelini olu turan, katılımcılık, effaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri do rultusunda hazırladı ımız bu Faaliyet Raporu, sizlere de önemli sorumluluklar getiriyor. Bu raporu incelemek, yapılan çalı maları tüm detaylarıyla denetlemek ve bir Samsunlu olarak yapılan çalı maları de erlendirmeniz gerekiyor. De i en ve bizlere daha verimli, etkili çalı ma imkanı sa layan yerel yönetim kanunlarına ba lı olarak 2009 yılında sizlerin de katkılarıyla; öneri ve taleplerinizle kentimiz için Yılları Stratejik Planı nı olu turmu tuk. Ayrıca Stratejik Planı nın yıllık dilimlerini olu turan Performans Programları nı yaptık Yılı Faaliyet Raporu da 2011 Mali Yılı Performans Programı nın uygulama yılı olarak önem ta ımaktadır. Sizlerden biraz evvel de belirtti im gibi; bu raporu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Yapılan çalı maları de erlendirmenizi ve bundan sonraki çalı malar için görü ve önerilerinizi bizlerle payla manızı istiyorum. Zira elimizdeki imkanlarla daha iyi ve etkin hizmetin yolu ihtiyaçların do ru tespitinden geçiyor. Samsun da, hızlı bir de i im sürecini hep birlikte ya ıyoruz. Samsun un gelece ini belirleyecek bu de i ime yine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Samsun, on yılda kelimenin tam anlamıyla ça atladı. Bunu hep birlikte ba ardık. Bugün hayatımızı çok kolayla tıran birçok dev yatırımın in aat a amasındaki zorluklara birlikte gö üs gerip, sıkıntıları birlikte a tık. Sizler deste inizi hiç eksik etmediniz. Bundan sonra da aynı anlayı ve hassasiyetle çalı maya devam edece iz. nanıyorum ki; önümüzdeki yıllar daha verimli ve etkin projelerin hayata geçti ini hep birlikte görecek, Samsun u hak etti i yere hep birlikte ta ıyaca ız. Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyük ehir Belediye Ba kanı 4

5 Genel Kurulumuzun Saygıde er Üyeleri; Geçen yıllarda oldu u gibi 2011 yılında da Samsun Büyük ehir Belediyesi SASK Genel Müdürlü ü teknik ve idari tecrübesi, hizmet verdi i nitelikli insan kayna ı ile Samsun umuza güç katmaya devam edecektir Yılı Faaliyet Raporu, stratejik yönetim ve performans yönetimi uygulamaları esas alınarak hazırlanmı olup effaf, hesap verilebilir, tarafsız ve anla ılır bir rapor olması hedeflenmi tir. Bu sayede Genel Müdürlü ümüzün yıl içerisindeki performansının de erlendirilmesi sa lanmı aynı zamanda Samsun halkının ödedi i su paralarının nasıl ve nereye harcandı ının görülmesi mümkün olmu tur. SASK nin alt yapı çalı malarında göstermi oldu u performans, yatırımlarının ne kadar isabetli ve bilinçli yapıldı ının göstergesidir. Daha güzel ve ya anabilir bir Samsun için çalı malarımıza devam edece imizi temenni ediyor tüm çalı ma arkada larım ve Samsun halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Co kun ÖNCEL SASK Genel Müdürü 5

6 Ç NDEK LER Sayfa No GENEL KURUL ÜYELER 3 BA KANIN SUNUMU 4 SASK GENEL MÜDÜRÜNÜN SUNUMU 5 I-GENEL B LG LER 7 A-Misyon ve Vizyon 7 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 C- dareye li kin Bilgiler 8 1.Fiziksel Yapı 9 2.Örgüt Yapısı 10 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynakları 11 5.Sunulan Hizmetler 13 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi 15 II-AMAÇ VE HEDEFLER 16 A- darenin Amaç ve Hedefleri 16 B-Temel Politikalar ve Öncelikler 19 C-Di er Hususlar 19 III-FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER 19 A-Mali Bilgiler 19 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 19 2-Temel Mali Tablolara li kin Açıklamalar 24 B-Performans Bilgileri 27 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 27 HUKUK MÜ AV RL 27 TEFT KURULU BA KANLI I 29 TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 31 S V L SAVUNMA UZMANLI I 33 PROJE YÖNET M B R M 35 NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I 38 B LG LEM DA RES BA KANLI I 40 ABONE LER DA RES BA KANLI I 43 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 50 SU ARITMA DA RES BA KANLI I 53 ELEKTR K MAK NE VE MALZEME KMAL DA RES BA KANLI I 63 KANAL ZASYON VE ATIKSU ARITMA DA RES BA KANLI I 70 ÇME SUYU DA RES BA KANLI I 92 IV-KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES 105 A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-De erlendirme V-ÖNER VE TEDB RLER 105 EKLER EK A MAL H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI 106 EK B ÜST YÖNET C N N Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 107 EK C ÜST YÖNET C N N Ç KONTOL GÜVENCE BEYANI 108 6

7 I. GENEL B LG LER A) M SYON VE V ZYON Misyon: çmesuyu temini ve da ıtımı ile atıksuların toplanarak arıtılması hizmetlerini vatanda odaklı anlayı ile etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz olarak yürüten ve bu hizmetleri yerine getirirken ekolojik dengeyi korumayı amaçlayan ve kurumsal geli iminde modern yönetim anlayı ını benimseyen bir kurum olmak. Vizyon: çmesuyu ve atıksu hizmetlerinin sunumunda standartların üzerinde kaliteyi hedefleyen, çevre ve halkı ile bütünle mi, alanında örnek ve öncü bir kurum olmak. B) YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR SASK Genel Müdürlü ü ba ta 2560, 5216, 5393 ve 5018 sayılı kanunlar olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı mar Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu ve SASK hale Yönetmeli ine tabi olarak i lemlerini yürütmektedir Sayılı Kanun un (de i ik /05/1984) 2. inci maddesi SASK Genel Müdürlü ü nün görev ve yetkilerini tanımlamı tır. Madde 2: SASK nin görev ve yetikleri unlardır : a. çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sa lanması ve ihtiyaç sahiplerine da ıtılması için; kaynaklardan abonelere ula ıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp i letmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilenmelere giri mek, b. Kullanılmı sular ile ya ı sularının toplanması, yerle im yerlerinden uzakla tırılması ve zararsız bir biçimde bo altma yerine ula tırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden ba lanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp i letmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giri mek, c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmı sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak, e. Her türlü ta ınır ve ta ınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmamı araç ve gereçleri satmak, SASK nin hizmetleri ile ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu ve özel kurulu larla ortak olarak kurmak ve i letmek bu maksat ile kurulmu veya kurulmakta olan tesislere i tirak etmek, f. Kurulu amacına dönük çalı maların gerekli kılması halinde her türlü ta ınmaz malı kamula tırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 7

8 C) DAREYE L K N B LG LER Tarihi Geli im Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlü e giren yedi ilde Büyük ehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyük ehir kapsamına alınmı tır. Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, lkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmu tur sayılı kanuna ve bu kanunda de i iklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar kurulunun 94/6372 sayılı kararıyla Samsun Büyük ehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (SASK ) kurulmu tur. Bakanlar Kurulu Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmı tır. SASK Genel Müdürlü ü, Samsun Büyük ehir Belediyesine ba lı, müstakil bütçeli, kamu tüzel ki ili ine haiz bir kurulu tur. 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlü e giren 5216 Sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu Büyük ehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarında de i iklik yapmı tır. Ayrıca Kanun un Geçici 2. maddesi Büyük ehir Belediyelerinin sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmi tir. Buna göre, Kanun un yürürlü e girdi i tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak artıyla, nüfusu bir milyona kadar olan Büyük ehirler de yarıçapı yirmi kilometre olan alan Büyük ehir Belediye sınırlarına dahil edilmi tir. Bu kanuna göre Samsun da 4 olan ilk kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe belediyesi olmak üzere toplam 15 belediyeden olu makta iken; 22 Mart 2008 tarih Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyük ehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda de i iklik yapılması hakkında kanunun Madde 1: lçe kurulması hakkındaki alt maddelerinde; 41. Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel ki ilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum lk Kademe Belediyesine katılmı tır. Atakum merkez köyler ba lanmak üzere Samsun linde Atakum ilçe belediyesi, 42. Canik lk Kademe Belediyesi merkez olmak ve köyler ba lanmak üzere Samsun linde Canik ilçe belediyesi, 43. Gazi ve Ye ilkent ilk kademe belediyelerinin tüzel ki ilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte lkadım lk Kademe Belediyesine katılmı tır. lkadım merkez olmak ve köyler ba lanmak üzere Samsun linde lkadım ilçe belediyesi ve Samsun Büyük ehir hudutları dahilinde olan Tekkeköy ilçe belediyesi ile birlikte 4 merkez ilçe belediyesinden olu maktadır. 8

9 Mevzuat SASK Genel Müdürlü üne ba lı olan daire ba kanlıkları ve di er görevlileri tüm çalı malarını a a ıda belirtilen kanun ve usullere uygun bir ekilde yapmak ve yürütmekle yükümlüdürler. lerin mevzuata uygun bir ekilde yürütülmesinden sorumludurlar Sayılı SK Kanunu 5216 Sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3194 Sayılı mar Kanunu 2872 Çevre Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Sayılı Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i 4734 / 4964 Sayılı Kamu hale Kanunu 5812 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu hale Mevzuatındaki Son De i iklikler 4735 Sayılı Kamu hale Sözle me Kanunu 1-F Z KSEL YAPI SASK Genel Müdürlü ümüzün; 1 adet Merkez hizmet binası (kira) 1 adet antiye Binası ve alanı 1 adet çme Suyu Barajı 2 adet çme Suyu Arıtma Tesisi 197 adet çme Suyu Deposu 70 adet çme Suyu Terfi Merkezi 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı 5 Adet Atıksu Terfi Merkezi 9 bölgede aktif olarak çalı an tahsilat veznesi (Tablo.1) bulunmaktadır. Tablo.1. SASK Genel Müdürlü ü Tahsilat Vezneleri Listesi SASK Tahsilat Vezneleri SASK Merkez Binası Derebahçe Hizmet Binası Gazi Su Tahsilat Veznesi Tekkeköy Su Tahsilat Veznesi Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi lyasköy Su Tahsilat Veznesi Türki Su Tahsilat Veznesi 9

10 2-ÖRGÜT YAPISI SASK Genel Müdürlü ü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun un (de i ik /05/1984) 5. maddesine göre Samsun Büyük ehir Belediye Meclisi SASK Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Büyük ehir Belediye Ba kanı ve Büyük ehir Belediyesi sınırları içindeki di er belediyelerin ba kanları Büyük ehir Belediye Meclisinin do al üyesidir. Saski Genel Müdürlü ü Genel Kurulu; Büyük ehir ve lçe Belediye Ba kanları 5 üye, Adalet ve Kalkınma Partisi nden 11 üye, Cumhuriyet Halk Partisi nden 4 üye, Milliyetçi Hareket Patisi nden 4 üye, Ba ımsız 1 üye, olmak üzere toplam 25 üyeden olu maktadır. Samsun Büyük ehir Belediye Meclisi SASK Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve görevleri görü üp karara ba lamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile toplanır. SASK nin i lemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalı acak olan 2 (iki) denetçi tarafından denetlenebilir. Denetçiler SASK nin çalı malarına ili kin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dı ı i lemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul a verirler (2560 sayılı yasanın 11. Maddesi). SASK Yönetim Kurulu 1 ba kan ve 5 üyeden olu ur, Büyük ehir Belediye Ba kanı Yönetim Kurulu nun ba kanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette e itlik halinde ya lı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun di er üç üyesi Samsun Büyük ehir Belediyesi Ba kanının teklifi ve çi leri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu ola an olarak her hafta belirli günlerde toplanır (2560 sayılı yasa Madde 8). Yönetim Kurulumuz her hafta Pazartesi günü toplanarak 2560 sayılı yasanın 9.Maddesine göre görevini yerine getirmektedir. 10

11 3-B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR SASK Genel Müdürlü ü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojinin en son imkanlarını zamanında kullanarak, ülke içindeki di er su ve kanalizasyon idarelerine örnek te kil edecek bir yol izlemektedir. Bilgi lem Daire Ba kanlı ı yönetiminde Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKB S) projesi kapsamında otomasyon programları yaptırılarak uygulamaların düzenli bir ekilde yürütülmesi sa lanmaktadır. Netcad, Autocad, Microstation 95, MNG GIS mar Otomasyonu ile Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKB S), MNG GIS ve mar Otomasyonu programı kapsamında halihazır (Sayısal) haritalar ve kadastro bilgileri, ilgili birimlerimiz tarafından payla ımlı olarak sistem içerisinde alınmaktadır. Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve çe itli veri bankalarının olu turulabilmesi için ba ta teknik elemanlar olmak üzere bütün çalı anların bilgisayar kullanımı sa lanmaktadır. Abone Bilgi Sistemi sayesinde abonelerimizin güncel bilgilerine ula ılmaktadır. Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi ile muhasebe kayıtlarının uygun tutulması ve izlenmesi sa lanmaktadır. Terfi merkezlerinin otomasyonu yapılarak personel tasarrufu sa lanmaktadır ve su kayıpları minimize edilmektedir. adresli kurumsal internet sayfası yenilenmesi ve güncellenmesi çalı maları e-saski bilgi sistemi sayesinde devam etmektedir. SASK Arıza Takip Programı ile abonelerin tüm ikayetlerine cevap verilmekte olup ayrıca adresi üzerinden kaçak su ihbarları, öneri ve istekler, bilgi edinme ile ilgili abone ba vuruları de erlendirilmektedir. 4 - NSAN KAYNAKLARI Genel Müdürlü ümüz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin, hizmet içi e itim, dareye gelen-giden evrak akı ının takip edilmesini, kayıt altına alınması gibi konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununu ve 2560 sayılı Kanunun verdi i yetki ile personel rejimi ve politikası belirlenmektedir. Genel Müdürlü ümüzde 89 memur, 165 i çi, 32 geçici i çi ve 23 sözle meli personel çalı maktadır. Genel Müdürlü ümüz norm kadro uygulamasını gerçekle tirmi olup, buna göre 369 memur, 190 daimi i çi, 33 geçici i çi kadrosu bulunmaktadır. 11

12 Grafik. 1. Statüsüne Göre Personel Da ılımı 10% 29% Memur, 89 ki i Sözle meli Personel, 23 ki i 54% 7% çi, 165 ki i Geçici çi, 32 ki i Grafik.2. E itim Durumuna Göre Personel Da ılımı 19% 40% 8% Fakülte, 59 Ki i Yüksekokul, 26 Ki i Lise, 71 Ki i Ortaokul, 32 Ki i lkokul, 121 Ki i 10% 23% Grafik.3. Cinsiyet Durumuna Göre Personel Da ılımı 8% Bay, 284 Ki i Bayan, 25 Ki i 92% Grafik.4. Ya Durumuna Göre Personel Da ılımı 19% 2% 30 Ya altı Ya arası 50 Ya üstü 79% 12

13 5-SUNULAN H ZMETLER Harita. Samsun Büyük ehir Belediyesi Sınırları SASK Genel Müdürlü ümüz Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerle im yerlerinin su, kanalizasyon ve ya mursuyu hizmetlerini yürütmektedir. SASK Genel Müdürlü ü hizmet alanı nüfusu (2011 nüfusuna göre) olup faaliyet alanı içerisinde 4 adet (Atakum, lkadım, Canik, Tekkeköy) ilçe belediyesi, 2 adet belde belediyesi (Çınarlık, Dikbıyık) bulunmaktadır. SASK Genel Müdürlü ü hizmet alanı büyüklü ü ha olup, hizmet alanı sınırları içinde 78 köy bulunmaktadır. Su Temini Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (SASK ), 2560 sayılı kanun gere i Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisindeki ya ayan nüfusa, nitelikli çme Suyu ve Kullanma Suyu Standartları çerçevesinde su üretimini sa lamak, su üretiminde kullanılan çme Suyu Arıtma Tesisinin i letilmesi, günümüz kentsel geli imine ve teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin artırılması veya gelece e yönelik sistem ve tesislerin kurulmasını ve i letilmesini sa lamakla yükümlüdür. SASK Genel Müdürlü ü, hizmet alanı nüfusunun %99,03 üne içme suyu hizmeti götürmektedir yılı içerisinde, SASK Genel Müdürlü ü çme Suyu Dairesi Ba kanlı ı ekipleri tarafından mt, ihale yolu ile mt olmak üzere toplam mt içme suyu ebeke hattı dö enmi tir yılı aralık ayı sonu itibariyle hizmet alanımız içerisindeki toplam içme suyu ebeke hattı mt dir. 13

14 Ayrıca hizmet alanımız içerisinde toplam m³ hacme sahip 197 adet depo, 70 adet terfi merkezi bulunmakta olup bu tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalı maları yapılmaktadır. Kanalizasyon Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü (SASK ); evsel ve endüstriyel atıksular ile ya mur sularının, yönetmeliklere uygun bir ekilde toplanması, yerle im yerlerinden uzakla tırılması ve sıhhi bir biçimde bo altma yerine ula tırılmasını sa lamak ve bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak yada yaptırmak, gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak, bu tesislerin bakım, onarım ve revizyonunu yapmak yada yaptırmakla görevlidir. Bununla birlikte bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının evsel atıksular ve endüstriyel atıklarla kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak görevleri arasındadır. SASK Genel Müdürlü ü, hizmet alanında nüfusun %87,13 üne kanalizasyon hizmeti götürmektedir yılı içerisinde, SASK Genel Müdürlü ü Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Ba kanlı ı tarafından mt atıksu, mt ya mursuyu olmak üzere toplam mt hat dö enmi tir Yılları arasında SASK Genel Müdürlü ü ve ller Bankası tarafından toplam 961,136 mt atıksu, mt ya mursuyu olmak üzere toplam mt hat dö enmi tir. Ayrıca ya mursuyu hatları, baca ve ızgaraların bakım ve onarımları yapılmakta olup 5216 Sayılı Büyük ehir Belediyesi yasası ile sınırlar dahilindeki derelerin ıslahı ve rusubat temizli i hizmetleri yürütülmektedir. Ya mursuyu ve Dere Islahı Hizmetleri; SASK Genel Müdürlü ü, ya mur suyu ızgaraları, ebekeler ve kolektörler yaparak, ya ı sularını yerle im yerlerinden uzakla tırılmasını ve zararsız bir ekilde bo altma yerine ula tırılmasını sa lamaktadır. Ayrıca 15 Mayıs 2009 tarih 12 numaralı karar ile Samsun Büyük ehir Belediyesi sınırları içerisinde Tekkeköy- lkadım-canik ve Atakum bölgelerinde bulunan 19 adet derenin ıslah çalı malarının tek elden yürütülmesi ve hızlı bir ekilde tamamlanması amacı ile, 1- Kamula tırmaların Samsun Büyük ehir Belediyesi tarafından yapılması, tarih 2560 sayılı SASK görev ve yetkileri hakkında Kanunun 25. maddesi gere i bedeli Büyük ehir Belediyesi tarafından kar ılanması ko uluyla, a) Dere ıslah ve kamula tırma projelerinin SASK tarafından yapılması, b) Dere ıslahlarının SASK tarafından yapılması c) Gerekti inde bakımı, temizli i ve i letilmesinin SASK tarafından yapılması, Samsun Büyük ehir Belediyesi hudutları dahilindeki su baskını riski ta ıyan ve ivedilikle yapılması gereklilik arz eden dere ıslahı, ya mursuyu ve aynı anda yapılması gerekli atıksu kolektörlerinin afet kapsamında mütalaa edilerek ihalelerinin yapılması hususunda SASK Genel Müdürlü üne yetki verilmesi SASK Genel Kurulunun tarihli toplantısında oybirli i ile kabul edilmi tir. Bu karar kapsamında; 2011 yılında; Tekkeköy lçesi abano lu-kirazlık-organize Sanayi Dereleri, Atakum lçesinde Kurupelit (Kamaz) Deresinin ıslah çalı maları yapılmı tır. 14

15 6- YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM Samsun Su ve Kanalizasyon daresi nin yönetimi a a ıdaki organlarca sa lanır. Bunlar Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Genel Kurul; Samsun Büyük ehir Belediye Meclisi SASK Genel Kurulu olarak görevli yetkilidir. Büyük ehir Belediye Ba kanı Genel Kurulun ba kanıdır. Büyük ehir Belediye Ba kanı ve Büyük ehir Belediyesi sınırları içindeki di er belediyelerin ba kanları Büyük ehir Belediye Meclisinin do al üyesidir. SASK Genel Kurulunun görev yetkilerini 2560 sayılı yasanın 6.maddesindeki hükümlere göre yürütmektedir. Denetçiler; SASK nin i lemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalı acak olan 2 (iki) denetçi tarafından denetlenebilir. Denetçiler SASK nin çalı malarına ili kin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dı ı i lemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul a verirler (2560 sayılı yasanın 11. Maddesi). Yönetim Kurulu; SASK Yönetim Kurulu 1 ba kan ve 5 üyeden olu ur, Büyük ehir Belediye Ba kanı Yönetim Kurulu nun ba kanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette e itlik halinde ya lı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun di er üç üyesi Samsun Büyük ehir Belediyesi Ba kanının teklifi ve çi leri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Genel Müdürlük; 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Daire Ba kanı, 27 ube Müdürü ile yönetilmektedir. SASK Denetçilerin haricinde Tefti Kurulu Ba kanlı ınca da tefti, denetleme, inceleme ve soru turma yaparak iç kontrol sistemini yürütür. Tefti Kurulu Ba kanı do rudan Genel Müdüre ba lı olup bu kontrollerini Genel Müdür adına yapar. SASK Genel Müdürlü ü ne ait bir denetim birimi mevcut olup Genel Müdürlük birimlerinin rutin denetim soru turmalarını yapmaktadır. çi leri Bakanlı ı vesayet denetimi kapsamında, genel i yürütümünü tefti etmektedir. Sayı tay Bakanlı ı tarafından da dı denetimi yapılmaktadır. Ayrıca Mülkiye veya Bakanlık Müfetti leri tarafından da denetim yapılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun öngördü ü ve kurumlarda mali yönetimde önemli bir yere sahip iç denetçi kadrolarına 5436 sayılı kanun gere i atama yapılmı tır. 15

16 II-AMAÇ VE HEDEFLER A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER SASK Genel Müdürlü ü nün Yılları Stratejik Planında belirledi i 3 stratejik amaç ve bu amaçlara ba lı hedeflerine a a ıda ayrıntılı olarak de inilmi tir. STRATEJ K AMAÇ-1 Stratejik Hedef 1.1 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. Hizmet alanımızdaki yerle im birimlerine kaliteli, ucuz, kesintisiz içme ve kullanma suyu temin etmek, izlemek için gerekli olan tesisleri kurmak ve i letmek. Halen faaliyet alanı içerisinde içmesuyu verilen %97'lik nüfusun (2011 yılında %99,03'e ula tı) %100'üne su verilmesini sa lamak. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Atakum Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Atakum Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. Atakum Bölgesinde yeni terfi merkezleri yapılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Atakum Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Canik Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Canik Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Canik Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Canik Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. lkadım Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet lkadım Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. lkadım Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. lkadım Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi hattı dö enmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Tekkeköy Bölgesinde yeni ebeke hattı dö enmesi. Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması. Tekkeköy Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması. Faaliyet Daire Ba kanlı ımıza ait i makinası parkının 2010 yılında takviye edilerek yenilenmesi. Faaliyet Stratejik Hedef 1.2 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. Faaliyet çme suyu çalı malarında bozulan yolların tamiratının yapılması için m2 asfalt, m2 kilitli parke, mt bordür dö enmesi. Mevcut içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin i letilmesi, gerek ana isaleden gelen ve tüketimin % 94'ünü kar ılayan arıtılmı suyun kalitesinin korunması, gerekse sondaj ve kaynaklardan temin edilen ve tüketimin % 6'sını kar ılayan ve tamamı klorlanamayan suyun % 100'ünün klorlanarak standartlara uygun temiz ve sa lıklı olarak da ıtılması. çme suyu depolarının ve terfi merkezlerinin görevli personel tarafından 24 saat kontrol edilmesi, i letilmesi, bakım onarımları ve enerji giderleri Faaliyet Gerek sondajlardan, gerekse ehir ebeke suyundan sa lanacak içme suyunun klorlanması. Faaliyet Gerek halen mevcut olup hazırlanan içme suyu projelerinde kullanılan, gerekse bu proje gere i yeni yapılacak olan içme suyu depoları ile terfi hatlarına konulacak klor cihazlarının otomatik ölçüm ve otomatik dozaj ayarı yapan cihazlarla de i tirilmesi. Faaliyet çme suyu depolarının her yıl ve yılın ilk dört ayı içerisinde temizlenerek dezenfeksiyonlarının yapılması. 16

17 Stratejik Hedef 1.3 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k nolu Büyük ehir Belediyesi Kanunu ile yeni katılan belde ve köylerden sonra % 53'lere varan kayıp/kaçak oranının %48 seviyelerine dü ürülerek (2011 yılında %38,55 seviyesine dü ürüldü) fiziksel kayıpların azaltılması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet çme suyu hatlarında olu acak arızaların tamirat, bakım, onarımlarının yapılması. Abone ba lantı kaçaklarının azaltılması maksadıyla her yıl kendi ekibimiz ve ihale yoluyla abone ba lantısı yenilenmesi. Yeni devir alınan köy depolarının bakım ve onarımlarının yapılması. Faaliyet Stratejik Hedef 1.4 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. Faaliyet çmesuyu ebekesinin hidrolik modelleme ve bölgesel zon sistemine uyarlanması hususunda gerekli teknik incelemelerin yapılarak seçilecek pilot bölgede olu turulacak zonda basınç kontrol vanası takılarak alınacak neticelerin de erlendirilmesi. letme ve personel masraflarının azaltılarak % 20 tasarruf sa lamak amacıyla depolara telsiz veya GSM sinyali ile çalı an otomatik kontrol vanaları, hidrolik vanalar ve elektrik kumandalı vanalar takılarak personelden ve depo ta kınlarından olu an kayıplardan tasarruf etmek üzere kurulacak SCADA sisteminin alt yapısını olu turmak. SCADA Sisteminin kuruması için proje hazırlanıp, alt yapısının olu turulması. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet ATAKUM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. CAN K Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. LKADIM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi. Stratejik Hedef 1.5 Sorumlu Birim: çme Suyu Dai.Ba k. çme suyu depolarını ve di er tesisleri do al çevre ile uyumlu hale getirmek için bakım onarım ve çevre tanzimlerinin yapılması, i letilmesi. Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet ATAKUM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. CAN K Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. LKADIM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması. Stratejik Hedef 1.6 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Faaliyet Stratejik Hedef 1.7 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik Faaliyet ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile kar ıla ıldı ında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi. Stratejik Hedef 1.8 Sorumlu Birim: Elk. Mak. Su arıtma tesisleri için elektrik üretim tesisi kurulması. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Stratejik Hedef 1.9 Sorumlu Birim: Su Arıtma Dai. Ba k. Periyodik bakımların sıkla tırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara ba lı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması. Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler de erlendirilerek olu an arızaların malzeme, i çilik, çevresel etkenler gibi sebeplerden hangisi sonucu olu tu unun tesbit edilip bunlara kar ı önlem alınması. Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla kar ıla ıldı ında sebebi ara tırılarak çözüm üretilmesi. Samsun halkının temiz su ihtiyacını kar ılamak için " nsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" do rultusunda sa lıklı su temin edilecektir. Faaliyet Faaliyet Suyun dezenfeksiyonu için klorlama yapılacaktır. Suyun bulanıklı ını gidermek için Alüminyum Sülfat ve Poli Elektrolit kullanılacaktır. Stratejik Hedef 1.10 Sorumlu Birim: Su Arıtma Dai. Ba k. Faaliyet Stratejik Hedef 1.11 Sorumlu Birim: Su Arıtma Dai. Ba k. çme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan her türlü makine ve ekipmanların bakım ve onarımı yapılacaktır. Makine ve ekipmanların aksamının bakım ve onarımı yapılacaktır yılında Çar amba 1 ve Çar amba 2 hattı yenilenecektir. Samsun ve yöresinde, ileriye dönük su sıkıntısı ya amamak için artan nüfus ve su ihtiyacını kar ılamak amacı ile 2. kademe arıtma tesisinin yapımı için, 4 katlı durultucu ve ekipmanları ile 16 adet hızlı kum filtresi ve ekipmanları sa lanacaktır. Faaliyet kısım arıtma projesi fizibilite çalı maları ve in aatı yapılacaktır. Stratejik Hedef 1.12 Sorumlu Birim: Bilgi lem Alt yapı bilgi sisteminin entegrasyonu ve güncellenmesi. Dai. Ba k. Alt yapı bilgilerinin kent bilgi sistemine entegrasyonunun sa lanabilmesi için arayüz yazılım alınması, güncellemelerin Faaliyet yapılması. 17

18 STRATEJ K AMAÇ-2 Stratejik Hedef 2.1 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. Faliyet Faliyet Faliyet Faliyet Faliyet Faaliyet Faaliyet Stratejik Hedef 2.2 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. Faliyet Faliyet Stratejik Hedef 2.3 Sorumlu Birim: Kan. ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. Faliyet Faliyet Atıksuların, ya mursularının ve derelerin çevreye ve insan sa lı ına zarar vermeksizin bertarafını sa lamak için gerekli yapı ve tesisleri in a etmek, kurmak ve i letmek. SASK hizmet alanı içerisinde atıksu hatları, kollektör hatları, ya mursuyu hatları, terfi hatları, derindeniz de arjı hatları yapılması (485 km). SASK hizmet alanı içerisinde birle ik kanalizasyon sistemi olarak çalı an hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi için ATIKSU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 78 km yılında 69,1km yılında 60,3 km yılında 59,6 km yılında 61,1 km TOPLAM 328,16 km ) (Gerçekle en 2010 yılında 52,4 km yılında 58,3 km) SASK hizmet alanı içerisinde birle ik kanalizasyon sistemi olarak çalı an hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi için YA MURSUYU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 33,5 km yılında 29,9km yılında 29,2 km yılında 27,7 km yılında 28,1 km toplam 148,37 km ) (Gerçekle en 2010 yılında 37,45 km yılında 35,37 km) Atıksu kollektör ve terfi hatlarının yapılması (8,03 km). DER N DEN Z DE ARJ HATLARININ yapılması ( 0,53 km ) Altınkum- Çatalçam- Taflan bölgesine 2 adet ATIKSU TERF STASYONU yapılması. SASK hizmet alanı içerisinde bulunan mevcut atıksu ve ya mursuyu hatları, ya mursuyu boxları ve açık kanalların rehabilitasyonu, bakım ve onarımlarını yapmak ( m 3 ). SASK çalı maları sonucunda bozulan yolların asfalt yamalarının yapılaması. 288 km² Dere ıslahlarının yapılması. SASK hizmet alanı içersinde bulunan derelerin ıslah projelerinin ve in aatlarının yapılması. SASK hizmet alanı içersinde bulunan derelerin bakım ve temizliklerinin yapılması. Atıksu Arıtma Tesislerinin in aatlarının tamamlanması. Batı Atıksu Arıtma Tesisinin Tamamlanması letmeye alınması. Do u Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin 3 yıl içerisinde tamamlanması ve i letmeye açılması. Stratejik Hedef 2.4 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Faaliyet Stratejik Hedef 2.5 Sorumlu Birim: Elk. Mak. ve Malz. kml. Dai. Ba k. Periyodik bakımların sıkla tırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara ba lı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması. Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler de erlendirilerek olu an arızaların malzeme, i çilik, çevresel etkenler gibi sebeplerden hangisi sonucu olu tu unun tesbit edilip bunlara kar ı önlem alınması. Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla kar ıla ıldı ında sebebi ara tırılarak çözüm üretilmesi. Faaliyet Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile kar ıla ıldı ında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi. Vatanda memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat i lemlerinin basit, hızlı ve do ru ekilde yapılması için her türlü STRATEJ K AMAÇ-3 teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirli ini sa layacak özkaynak yaratmak. Stratejik Hedef 3.1 Sorumlu Birim: Bilgi lem Kent Bilgi Sisteminin Güncellenmesi. Dai. Ba k. Faaliyet Arazi bilgilerinin alınarak sayısal ortama aktarımı sa lanmasına yönelik çalı maların yapılması. Faaliyet Stratejik Hedef 3.2 Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef. 3.3 Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef. 3.4 Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef.3.5. Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Stratejik Hedef.3.6. Sorumlu Birim: Abone leri Dai. Ba k. Kent Bilgi Sisteminin sürekli güncel halde tutulması için yazılım deste i alınması yılı sonuna kadar ortalama tüketimin altında su kullanan yüksek tüketimli abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek tedbirleri almak ve uygulamak. Abone ikayetlerini yasal süreler içinde cevaplandırarak mü teri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak yılı sonuna kadar sayaç okuma hatalarını on binde 2'nin altına dü ürmek ve okumadan kaynaklanan itirazları en geç 3 i günü içinde sonuçlandırmak. Kuyu suyu (Yer altı Suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik i lemlerinin yapılmasını sa lamak ve buna ba lı olarak gelirimizi arttırmak. 10 yıllık damga süresini doldurmu sayaçları her yıl periyodik olarak yenileriyle de i tirmek. Faaliyet Stratejik Hedef.3.7 Sorumlu Birim: nsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dai Ba k Faaliyet So uk Su Sayacı alımı yapılacaktır. Kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak e itim planları yapmak kurum ve kurulu lardan gelen e itimleri iyi de erlendirmek. E itim programı için birimlerim e itim ihtiyaç ve taleplerini almak ve uygulamak. Stratejik Hedef.3.8 Sorumlu Birim: çme Suyu SASK hizmet binası için yeni arsa temini ve proje hazırlanması. Dairesi Ba k., Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dai. Ba k. 18

19 B- TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER Temel politikamız; SASK faaliyet alanı içerisindeki tüm yerle im yerlerine içilebilir içme suyu temin etmek ve kanalizasyonların en iyi ekilde bertaraf edilmesini sa lamak ve atıksu arıtma tesislerine ta ınmasını ve arıtılmasını temin ederek yönetmeliklere uygun bertaraflarını sa lamaktır. Önceliklerimiz ise insan odaklı bir geli me ve yönetim anlayı ı sergilemek, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda effaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatanda memnuniyeti ilkeleri esasında çalı malarımızı devam ettirmektir. C- D ER HUSUSLAR Yakın gelecekte Genel Müdürlü ümüzün öncelik verdi i ba lıca konular u ekilde özetlenmektedir; Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz De arjı i lerinin bir an önce yapımının tamamlanması, Hizmet alanı içerisindeki bütün orman köylerinin sa lıklı içilebilir suya kavu turulması, Kayıp kaçak oranının % 30 lara çekilmesi, Bütün abone bilgilerinin yenilenerek T.C. kimlik numaralarına göre kayıt edilmesi, III-FAAL FAAL YETLERE L K N N B LG LG VE DE ERLEND ERLEND RMELER RMELER A) MAL B LG LG LER LER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Tablo.2. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gider Bütçe Bilgisi Özeti G DERLER 2011 YILI BA LANGIC BÜTÇES 2011 YILI SONU BÜTÇES 2011 YILI HARCAMASI 2012YILI BÜTÇES 1 Personel Giderleri , , , ,00 2 SGK Devlet Prim Giderleri , , , ,00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 4 Faiz Giderleri , , , ,00 5 Cari Transferler , , , ,00 6 Sermaye Giderleri , , , ,00 8 Borç Verme , , , ,00 9 Yedek Ödenekler , , , Yılından Devir ,00 TOPLAM , , , ,00 19

20 Grafik.5. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gider Bütçesi 10,75% 14,97% 42,21% 2,66% 27,97% pers.gid sgk gideri mal ve hzm al. faiz gid. cari trans. sermaye giderleri Borç Verme 1,08% 0,34% Tablo.3. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gider Bütçesi Açıklaması PERSONEL G DER ,70 Memur Gideri ,09 Sözle meli Personel ,22 çi Gideri ,39 SGK DEVLET PR M G DER ,08 Memur Gideri ,02 Sözle meli Personel ,39 çi Gideri ,67 MAL VE H ZMET ALIM G DER ,24 Üretime Yönelik Mal ve Malz AL ,12 Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al ,57 Yolluklar ,37 Görev Giderleri ,58 Hizmet Alımı ,37 Temsil ve Tanıtma Gideri ,73 Menkul Mal.Gayrimaddi Hak.Al ,65 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım ,85 FA Z G DER ,39 CAR TRANSFERLER ,66 SERMAYE G DERLER (YATIRIM G D.) ,55 Genel Yönetim Hizmetleri ,18 Mamul Mal Alımları ,18 nsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.B k ,00 Mamul Mal Alımları 3.068,00 Bilgi lem Dairesi Ba kanlı ı ,45 Mamul Mal Alımları 5.640,40 Gayri Maddi Hak Alımları ,05 20

21 Elektrik Makine k.daire Ba k ,00 Mamul Mal Alımları 2.950,00 Hukuk leri Mü avirli i 3.784,26 Mamul Mal Alımları 3.784,26 Proje Yönetim Hizmetleri ,48 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid ,48 Mali Hizmetler ube Müdürlü ü 2.790,70 Mamul Mal Alımları 2.790,70 Gelir Hizmetleri ube Müdürlü ü 4.908,80 Mamul Mal Alımları 4.908,80 Abone leri Daire Ba kanlı ı ,07 Mamul Mal Alımları ,07 Kanalizasyon Atıks Arıtma Dai.B k ,71 Mamul Mal Alımları ,66 Gayri Maddi Hak Alımları ,50 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,75 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,80 Su Arıtma Hizmetleri ,56 Mamul Mal Alımları ,05 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,51 Su Hizmetleri Daire Ba kanlı ı ,34 Mamul Mal Alımları ,68 Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,24 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,42 BELED YELERE BORÇ VERME ,03 G DERLER GENEL TOPLAMI ,65 21

22 Tablo.4. SASK Genel Müdürlü ü 2011 Yılı Gelir Bütçesi Açıklaması Yurtiçi Satı lar 2011 Tahakkuk A - Su Gelir Tahakkuk Mesken Su Alıcıları ,85 Ticarethane Su Alıcıları ,18 Resmi Daire Su Alıcıları ,20 Liman Su Alıcıları ,17 n aat Su Alıcıları ,51 Su Tahakkuk Toplamı ,91 B - Di er Gelirler Tahakkuk Sa lık Hizmetlerine li kin Gelirler ,61 Sayaç Bakım Üçreti ,16 Tes.Mua.Sayaç Bakım Üçreti 2.866,28 Mevduat Faizleri ,27 Gecikme Cezası ve Faizler ,70 Kaçak Su Kul.Alınan Ceza ,78 Di er dari Para Cezalar ,53 Tanımlanamayan Di er Para Cezaları ,45 ller Bankası ,49 Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı ,21 Su Tes.Harc.Katılım Payı ,28 Basılı Evrak Satı Geliri ,05 Proje Onay Bedeli ,42 Abone Açma Ba lama Üçreti ,75 Foseptik Temizleme Üçreti 5.090,90 Kanal Açma Üçreti ,30 Kanal Ba lama Üçreti ,82 Kanal Temizleme Üçreti 2.491,67 Hasar Kar ılıkları ,33 Su Analiz Geliri 735,00 cra Masrafları Geliri ,74 Hurda Satı Geliri ,50 rat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 Yeniden De erlendirme Farkları ,39 Afetlerde Kullanılacak Gelirler ,73 Ki ilerden Alacaklar 2.850,00 KDV ve Di erleri ,37 Di er Gelirler Toplamı ,73 Su Tahakkuk Toplamı ,91 Di er Gelirler Tahakkuk Toplamı ,73 TOPLAM ,64 Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Top ,40 GENEL TOPLAM ,04 22

23 Yurtiçi Satı lar 2011 Tahsilat A - Su Da ıtım Üçretleri ,10 Mesken Su Tüketim Geliri ,90 Ticarethane Su Tüketim Geliri ,09 Resmi Daire Su Tüketim Geliri ,42 n aat Su Tüketim Geliri ,32 Liman Su Tüketim Geliri ,94 Atık Su Geliri 243,43 B - Di er Gelirler ,08 Basılı Evrak Satı Geliri ,05 Proje Onay Bedeli ,42 Sa lık Hizmetlerine li kin Gelirler , D ER GEL RLER A - GEN.BÜTÇE VERG GEL.TAHS.AL.PAY ,49 ller Bankası Payı ,49 B - SU DA ITIM ÜÇRETLER ,79 Sayaç Bakım Üçreti ,51 Tes.Mua.Sayaç Tamir Üçreti 2.866,28 C - SU BA LAMA ÜCRET ,75 Abone Açma Ba lama Üçreti ,75 D - KANAL ZASYON ÜCRET ,69 Foseptik Temizleme Üçreti 5.090,90 Kanal Acma Üçreti ,30 Kanal Ba lama Ücreti ,82 Kanal Temizleme Ücreti 2.491,67 E - TA INMAZ MALLARDAN ALINAN GEL RLER ,83 Hasar kar ılıkları ,33 Hurda Geliri ,50 F - TAHS SL GEL RLER ,66 Mevduat Faizleri ,27 Yeniden De erlendirme Farkları ,39 G - SU VE KAN.TES.ELDE.ED.K ,90 Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı ,21 Su Tes.Harcamalarına Katılım Payı ,28 KDV ,41 H - PARA CEZALARI ,83 Kacak Su Kullananlardan Alınan Ceza ,85 Di er dari Para Cezalar ,53 Tanımlanamayan Di er Para Cezaları ,45 I - GEC KME CEZALARI VE FA ZLER ,70 Gecikme Cezası ve Faizler ,70 rat Kaydedilecek Teminat ,00 J - ALACAKLARDAN TAHS LATLAR ,30 Su Analiz Geliri 735,00 cra Masrafları Geliri ,74 Ki ilerden Alacaklar 2.850,00 Afetlerde Kullanılacak Gelirler ,73 Tanımlanamayan Di er Gelirler ,83 GEL RLER TOPLAMI ,18 D ER GEL RLER ,94 GEL RLER GENEL TOPLAMI ,12 23

24 2-TEMEL MAL TABLOLARA L K N AÇIKLAMALAR 24

25 GENEL MÜDÜRLÜK B R MLER HUKUK MÜ AV RL TEFT KURULU BA KANLI I TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü S V L SAVUNMA UZMANLI I PROJE YÖNET M B R M 25

26 HUKUK MÜ AV RL 26

27 B) PERFORMANS B LG LER 1-FAAL YET VE PROJE B LG LER HUKUK MÜ AV RL Hukuk Mü avirli imize Genel Müdürlü ümüzün tahakkuk etmi ve tahsil edilemeyen alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri ve davalar açılmakta, yine idaremiz aleyhine açılan davalarda Genel Müdürlü ün temsili sa lanmakta, hak ve alacakları korunmaya çalı ılmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlü ümüzün faaliyetleri sırasında kar ıla ılan hukuksal sorunlarda yazılı ve sözlü görü bildirilmektedir. Hukuk Mü avirli imiz, 1 Hukuk Mü aviri Vekili, 4 irket i çisi ve 3 sözle meli avukat ile çalı malarını sürdürmektedir. Tablo.5. Hukuk Mü avirli i 2011 Yılı Çalı ma Raporu SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYA SAYISI 191 KURUMUMUZCA AÇILAN DAVA SAYISI 77 KURUMUMUZA AÇILAN DAVA SAYISI 10 G R LEN DURU MA SAYISI 425 G D LEN KE F SAYISI 0 SONUÇLANAN CRA KOVU TURMA SAYISI 624 SONUÇLANAN DAVA DOSYA SAYISI 87 TEMY Z ED LEN DOSYA SAYISI 26 BA VURUYA BIRAKILAN DOSYA SAYISI 126 SÜRMEKTE OLAN CRA KOVU TURMA SAYISI ,316,871,98 TL YAPILAN CRA KAVU TURMA SAYISI ,201,77 TL G D LEN HAC Z SAYISI 224 AVANS/MAHKEME VE CRA G DERLER Ç N ,70 TL SU BEDEL ,66 TL GEC KME CEZASI KAÇAK SU+KAÇAK SU TAKS T CRA G DER TAHS LATI MÜHÜR FEKK + EBEKE TAKS T GELEN YAZI -BELGE 1522 G DEN YAZI -BELGE 1961 GÖRÜ YAZISI 8 DURU MA 377 YAPILAN TEMY Z 26 ABONE LER DA RE BA KANLI I 221 MAL H ZMETLER DA RE BA KANLI I 22 EMN YET MÜDÜRLÜ Ü 1300 L JANDARMA MÜDÜRLÜ Ü 883 TAPU S C L MÜDÜRLÜ Ü 639 BANKALAR ,927,64 TL 58,511,32 TL 53,053,26 TL 5,253,93 TL 27

28 TEFT KURULU BA KANLI I 28

29 TEFT KURULU BA KANLI I 5216, 5018, 4483 Sayılı Kanunla Tefti Kurulu Ba kanlı ı Yönetmeli inin verdi i yetkiyle kurulmu olup, do rudan Genel Müdürlü e ba lı olarak, tefti, denetleme, inceleme ve soru turmaları Genel Müdür adına yapmaktadır. Kurum içinde yıllık tefti programları hazırlamak, idari ve disiplin soru turmaları yapmak, rapor hazırlamak ve bu raporları Genel Müdür e sunmak görevleri arasındadır. Tefti Kurulu Ba kanlı ında bir müfetti, (Tefti Kurulu Ba kanı) bir yeminli katip bulunmaktadır 2011 yılı içerisinde 14 adet dosya hazırlanmı olup,bunlardan 8 tanesi disiplin dosyasıdır. Disiplin dosyalarından 2 tanesi memur disiplin dosyası, 6 tanesi kadrolu i çi disiplin dosyasıdır. 6 adet de inceleme dosyası hazırlanmı tır. Bu inceleme dosyalarından bir tanesi memur inceleme dosyası, 3 tanesi kadrolu i çi, bir tanesi irket i çisi dosyasıdır. 1 tanesi de Valilik kanalıyla gelen ihbar dilekçesi inceleme dosyasıdır. 29

30 TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 30

31 TUTANAK VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü Genel Kurul Çalı maları Samsun Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı, SASK Genel Müdürlü ü Genel Kurulu tarihinden tarihine kadar Mayıs Ola an döneminde 2, Kasım ola an döneminde 2, Ocak ayında ola anüstü olmak üzere toplam 5 kez Genel Kurul toplantısı yapılmı ve 14 konu karara ba lanmı tır. Genel kurulca karara ba lanan konuların gerekli hazırlıkları yapılmı, alınan kararlar izlenip, bant çözümleri yapılarak Genel Kurulca karara ba lanan konularla ilgili tutanaklar ile kararları yazılarak süresi içinde gere i yapılmak üzere ilgili makam ve birimlere ula ması sa lanmı tır. Yönetim Kurulu Çalı maları SASK Genel Müdürlü ü Yönetim Kurulu Büyük ehir Belediye Ba kanının Ba kanlı ında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve üyelerin katılımıyla toplanır. Yılın tatil günleri hariç her hafta pazartesi günleri, acil durumlarda di er günlerde de olmak üzere tarihinden tarihine kadar 58 toplantı ile 396 konuyu karara ba layarak gere i yapılmak üzere ilgili birimlere ula ması sa lanmı tır. SASK Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu görü me tutanakları ve kararları, karar defterine yazılarak, alınan kararların ar ivlendirilme i lemleri yapılmı tır. Ayrıca; 2011yılı içinde Yönetim Kurulu onayı ile ihalesi yapılan i lerin, ihale dokümanlarının satı ı ve sunulan tekliflerin kabulü gerçekle tirilmi tir. Tutanak ve Kararlar ube Müdürlü ü bünyesinde 1 ube Müdürü Vekili ve 1 i çi görev yapmaktadır. 31

32 S V L SAVUNMA UZMANLI I 32

33 S V L SAVUNMA UZMANLI I Sivil Savunma Uzmanlı ı, Sivil Savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan SASK Genel Müdürünün, bu konularda yardımcısı, mü aviri, koordinatörü ve düzenleyicisidir. Sivil Savunma Uzmanlı ı; a) Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, kuruma ba lı, daire, müessese ve te ekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak, b) lgililerle de i birli i halinde planlanan i lerin gerçekle tirilmesini, de i iklik ve yeniliklerinin i lenmesini, icabında uygulanmasını, takip ve tedvirini sa lamak, c) Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, d) Yangın Yönetmeli ine istinaden kurulan ekiplerin, kurulu ve e itimlerini yaptırmak, e) Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin kurulu ta uygulanmasını teklif ve takip etmek, f) Seferberli e ili kin olarak; Personel Ertelemeleri, sava hasarı Onarım Planı, 24 Saat Çalı ma Planı (Çizelgesi) vs., l Afet Acil Yardım Planına uygun olarak, SASK Genel Müdürlü ünün Afet Acil Yardım Planını yapmak ba lıca görevleridir. Sivil Savunma Uzmanlı ında l ki i sivil savunma uzmanı olarak görev yapmaktadır yılına ait Afet Acil Yardım Planı güncelle tirilerek, l Afet ve Acil Durum Müdürlü üne gönderilmi tir. - l Acil Kurtarma ekiplerinden su onarım grubunda görev alanların güncellenmesi yapılmı olup, yeni görev alanlara görevleri tebli edilmi tir. -Sivil Savunma Planı ve Yangın Söndürme Yönergesi güncellenerek l Afet ve Acil Durum Müdürlü üne bilgi verildi. - l Emniyet Müdürlü ünün Grev ve Lokavtlarda kurumumuzda alınacak güvenlik önlemlerine ait planlar güncellenerek gönderilmi tir. - limiz Afetlerde Çalı ma Rehberinin güncellenmesi amacıyla, kurumumuzda bulunan araç, gereç, malzeme ve teçhizatın özelliklerini gösterir çizelgeler, l Afet ve Acil Durum Müdürlü üne gönderilmi tir. -SASK Genel Müdürlü ünce hazırlanan planların ve Yangın talimatının güncellenmesi yapılmı tır. -SASK Ana Hizmet Binasına ait Yangın Söndürme Tüpleri yenilenmi tir. -Arama Kurtarma Birlik Müdürlü ünün ve tarihleri arasında yapmı oldu u KBR (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon) ve Dekantaminasyon (temizli i) hizmetleri ile ilgili e itim alınmı tır. -Sava Hasarı Onarım Planının güncelleme çalı maları tamamlanmı tır. l Afet ve Acil Durum Müdürlü ünden gelen ve kurumumuzu ilgilendiren konularda çe itli yazı malara cevap verilmi tir. 33

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 1 2 3 4 SUNU I - GENEL B LG LER A M SYON, V ZYON VE TEMEL DE ERLER B YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C DAREYE L K N B LG LER 1 Fiziksel Yapı 2 Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 nsan Kaynakları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÝSKÝ DÝYARBAKIR SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; En içten saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Muğlalılar; En içten saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

II. BÖLÜM YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. BÖLÜM YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI Ç NDEK LER I. BÖLÜM GENEL B LG LER 1.1 Özet Konsolide Finansal Göstergeler 1.2 Ola an Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1.3 Kısaca Kuveyt Türk 1.4 Tarihçe 1.5 Ortaklık ve Sermaye Yapısı & Ana Sözle mede Yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2

T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2 T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2 T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? Bu rapor 832 Sayılı Sayı tay Kanununa 26.06.1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunla

Detaylı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞ. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Berlediye Başkanı

BAŞKAN SUNUŞ. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Berlediye Başkanı BAŞKAN SUNUŞ Şehrimiz, hızla büyüyen, gelişen ve yenilenen bir kent konumundadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehrin altyapı mimarı olan KASKİ de bu gelişimi yakalayan örnek kurumlardan biridir. Şehrimizi

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 2011 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Nisan 2012 Bu önemli i tir. Kanun böyle emrediyorsa, yapt i in güven duygusuna muhtaç her vatanda gibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 1-2

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 1-2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 1-2 I-GENEL BİLGİLER Misyon -Vizyon 3 Yetki Görev ve Sorumluluklar 4 Teşkilat Yapısı (Organizasyon Şeması) 8 Fiziksel Kaynaklar 9 İnsan Kaynakları 39 II-PERFORMANS BİLGİLERİ

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

LI PERFORMANS ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI 2015 YILI PERFORMAN OGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PER FORMANS PROGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS

LI PERFORMANS ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI 2015 YILI PERFORMAN OGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PER FORMANS PROGRAMI PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS LI PERFORMANS ROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMAN 05 YILI PERFORMANS OGRAMI PROGRAMI ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI NS 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI P FORMANS

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı