Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 1

2 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. M. KEMAL ATATÜRK 2

3 ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 1- Misyonumuz 5 2- Vizyonumuz 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 1- Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Yetkileri 6 2- Ġl Özel Ġdaresinin Devlet TeĢkilatındaki Yeri 8 C- TeĢkilat Yapısı 9 1-Vali Ġl Genel Meclisi Ġl Encümeni 13 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE 14 DEĞERLENDĠRMELER 1- Mali Hizmetler Müdürlüğü 16 2-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 34 3-Encümen Müdürlüğü 40 4-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 66 5-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 83 6-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 86 7-Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü 94 8-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 153 III-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN 193 BELĠRLENMESĠ IV-DEĞERLENDĠRME 195 V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 196 VI-GÜVENCE BEYANLARI 198 3

4 Kıymetli Üyeler ve Değerli katılımcılar ; 2011 yılının genel değerlendirmesini sizlere ve kamuoyuna aktarmak istiyorum. Görev anlayıģımızda; aktif ve standardın üzerinde hizmet, etkin takip ve iletiģim, yapıcı-vatandaģ odaklı yaklaģım, üretkenlik, cesaret, kararlılık ve tarafsızlık gibi ilkeleri ön planda tuttuk. Süregelen çalıģmaların ve göreve baģlamamızla birlikte Çankırı Ġli nde yapılabileceklerin belirlenmesi ve bu tespitlere göre uygun projelerin üretilmesini titizlikle takip ettik. Bugün sizlere Ġl Özel Ġdaresi ve kamu kuruluģlarınca gerçekleģtirilen hizmet ve yatırımlardan özet bilgiler vereceğim. Hizmetlerin gerçekleģtirilmesinde emeği geçen il Encümen Üyeleri ile Ġl Genel Meclisimizin siz değerli üyelerine, verilen kaynaklar ve kararları hizmete dönüģtüren daire müdürleri ve maiyetindeki personele ve bizlere çalıģmalarımızda katkıda bulunan herkese teģekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum. Bilindiği üzere; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve Performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu Mart ayında vali veya genel sekreter tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun 39. maddesi uyarınca hazırlanan iģ bu faaliyet raporu Ġl Genel Meclisinin takdirine arz olunmuģtur. 4

5 I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON -VĠZYON Misyon Çankırı Ġl Özel Ġdaresi nin Misyonu Çankırı Ġline, ildeki kiģi ve kuruluģlara yönelik, baģta eğitim, sağlık, tarım, kırsal altyapı, turizm, kültür, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ÇeĢitli zenginlikleri değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, akılcı biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çankırı Ġl Özel Ġdaresi nin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, kırsalkent arasındaki farklılıkları en aza indiren, sorumluluk alanındaki yurttaģların müģterek ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde karģılayan, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; ÇalıĢıp üreten, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı bir kuruluģ olmaktır. 5

6 Bu yolda Çankırı Ġl Özel Ġdaresi; Katılımcılık ve aktif hemģehrilik: Karar alma ve uygulamada yurttaģ katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aģamalarında kamu oyunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlilik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Bütün VatandaĢlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayıģla hizmet sunar. UlaĢılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaģabilirliliğini etkin olarak sağlar. B-GÖREV VE YETKĠLERĠ : 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6.maddesi, Ġl Özel Ġdaresinin görev ve sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıģtır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar il sınırları içinde, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar belediye sınırları dıģında Ġl Özel Ġdarelerine görev olarak verilmiģtir Sayılı Kanunun dıģında, diğer bazı Kanunlarla da Ġl Özel Ġdaresine verilmiģ görevler mevcuttur. a) Ġl Sınırları Ġçindeki Görevler Gençlik ve Spor Sağlık Tarım Sanayi ve Ticaret Ġlin Çevre Düzeni Planı Bayındırlık ve Ġskan Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi Kültür, Sanat, Turizm Sosyal Hizmet ve Yardımlar 6

7 Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi Çocuk Yuvaları ve YetiĢtirme Yurtları Ġlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer Ġhtiyaçlarının Giderilmesi b) Belediye Sınırları DıĢındaki Görevleri: Ġmar Yol, Su, Kanalizasyon Katı Atık, Çevre Acil Yardım ve Kurtarma Orman Köylerinin Desteklenmesi Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi c) Diğer Kanunlarla Verilen Görevler: 5286 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu 3194 sayılı Ġmar Kanunu 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 2510 Sayılı Ġskan Kanunu 7478 Sayılı Köy Ġçme Suları Kanunu 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın Ġmhası Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Ayrıca 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 69.maddesinde; "Acil durum plânlaması MADDE 69.- Ġl özel idaresi; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Hükmü yer almıģtır. Ayrıca; Ġl özel idaresine, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüģ ve düģüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapma görev ve yetkisi verilmiģtir. Ġl Özel Ġdaresinin Görevleri, Devletin tüm görev ve fonksiyonlarını (savunma, asayiģ, yargı ve dıģiģleri dıģında kalan ) kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen, kaynak ve teģkilatlanma açısından yerine getirilmesi ise, mümkün olamamaktadır. Ġl Özel Ġdarelerine 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve diğer 7

8 Kanunlarla verilen görevler, o kadar geniģ kapsamlıdır ki, bu görevlerin, hemen hemen tamamı merkezi yönetim birimleri tarafından da yürütülmektedir. Özel idarelere verilen görevleri, yerel yönetim görevi mi yoksa merkezi yönetim görevi mi diye kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Oysaki tarihli 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununda sayılan görevlerin, "mahalli ve müģterek nitelikte olması" gerektiği belirtilmiģtir. Ġl Özel Ġdaresinin görev ve yetki alanı, kendisine yüklenen hizmetleri yürütemeyecek kadar geniģ olmakla beraber, belediyeler ve köyler arasında bölünmüģ durumdadır. Ġl Özel Ġdareleri günümüze dek, fiilen ellerinde kalan bir kısım görevleri, kendilerine ait olmayan personel, teģkilat ve parayla yapmak zorunda kalmıģtır. Böylelikle, günümüzde baģarı ile hizmet yapma olanağından uzak düģmüģ bulunmaktadırlar. Bu durum, bir yandan kırsalda yaģayan vatandaģlarımız için çok önemli, bayındırlık, eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaratmakta, öte yandan siyasal katılma bakımından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni, bugüne kadar, il özel idarelerine verilen görev ve sorumluluklar ile orantılı gelir, yetki, imtiyaz, araç gereç ve personelin verilmemiģ olmasından kaynaklanmıģtır tarihli 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile baģlayan yeni dönemde bu durumun ilerleyen zaman dilimi içerisinde ortadan kalkacağı düģünülmektedir. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN DEVLET TEġKĠLATI ĠÇĠNDEKĠ YERĠ : Ġl Özel Ġdareleri; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli taģınır ve taģınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kiģiliğe sahip birer kamu kuruluģudur. Türk Demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare Ģekli olarak bilinmektedir. Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edilegelmiģtir. Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının geliģtirilmesi doğrultusunda 21 Kasım 1988 yılında imzalanan Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik ġartı, Devletimiz tarafından da kabul edilmiģtir. Ġl Özel Ġdarelerinin amacı; Ġl halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karģılamak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının Ġl düzeyinde baģarısını sağlamaktır. 8

9 9

10 C- TEġKĠLAT YAPISI a) Vali : 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 29. maddesine göre Vali, Ġl Özel Ġdaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Aynı Kanunun 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri Ģu Ģekilde belirtilmiģtir. Valinin görev ve yetkileri Madde 30- Valinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Ġl Özel Ġdaresi teģkilatının en üst amiri olarak il özel idaresi teģkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) Ġl Özel Ġdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Ġl özel idaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Ġl Encümenine baģkanlık etmek. e) Ġl özel idaresinin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Ġl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçe meclis ve encümenin yetkisi dıģında kalan aktarmaları yapmak, j) Ġl özel idaresi personelini atamak. k) Ġl özel idaresi, bağlı kuruluģlarını ve iģlemlerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b ) Ġl Genel Meclisi : 2972 Sayılı Kanuna göre yapılan 29 Mart 2009 tarihli Mahalli Ġdareler Seçim sonucuna göre Çankırı Ġl Genel Meclisi 27 üyeden ulaģmaktadır. Ġl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunu nun 10. maddesinde sayılmıģtır. 10

11 Ġl Genel Meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalıģma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini görüģmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Ġl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dıģındaki alanların imar planlarını görüģmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi iģletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beģ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. ġartlı bağıģları kabul etmek. Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģlet devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dıģındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılma veya ayrılmaya karar vermek. Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıģında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Yeni yasal düzenlemeye göre Ġl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok beģ gün, bütçe görüģmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 gün toplanarak çalıģmalarını yürütmektedir. 11

12 Ġl Genel Meclisi Üyelerinin Ġlçelere Göre Dağılımı Merkez 5 ÇerkeĢ 2 Ilgaz 2 KurĢunlu 2 ġabanözü 2 Yapraklı 2 Orta 2 Eldivan 2 Atkaracalar 2 Kızılırmak 2 Bayramören 2 Korgun 2 TOPLAM 27 Meclis BaĢkanlık Divanı Ġl Genel Meclisi üyeleri arasından ve gizli oyla seçilen Meclis BaĢkanı, Meclis birinci ve ikinci baģkan vekilleri, iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört katip üyeden oluģmaktadır. Ġhtisas Komisyonları 5302 Sayılı Kanunun 16. maddesi ve Ġl Genel Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere her yıl Ġl Genel Meclisi üyeleri arasından seçimle en az üç, en çok beģ kiģi (Plan ve Bütçe ile Ġmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kiģi) olmak üzere ihtisas komisyonları oluģturulmaktadır. Ġhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluģturulur. Eğitim, Kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. Ġmar ve bayındırlık komisyonu dıģındaki komisyonların çalıģma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iģ günü, diğer komisyonlar ise en fazla beģ iģ günü toplanarak kendisine havale edilen iģleri sonuçlandırır. Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iģler komisyonlarda görüģüldükten sonra Ġl Genel Meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalıģmalarında uzman kiģilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenidir, çeģitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Ġl Genel Meclisi tarafından belirlenecek bedel karģılığında verilir. 12

13 c) Ġl Encümeni : 5302 sayılı Kanunu gereği Ġl Özel Ġdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen Ġl Encümeni nin baģkanlığını Vali yürütmektedir. Ġl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beģ üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, Valinin her yıl birim amirleri arasından belirleyeceği beģ üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluģmaktadır. Valinin katılmadığı Ġl Encümeni toplantısına Genel Sekreter baģkanlık eder. Ġl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğu toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. Encümenin görev ve yetkileri Ģunlardır: Stratejik plan ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüģ bildirmek. Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararı almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ milyar Türk lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliģkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dıģındaki umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüģ bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 13

14 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 14

15 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Mali Hizmetler Müdürlüğü 15

16 Mali Hizmetler Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları Bütün mali iģlemleri muhasebeleģtirmek ve her muhasebe kaydını belgeye dayandırmak, Genel Bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Ġdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ġncelenmek üzere SayıĢtay tarafından istenilecek belgeleri hazırlamak, sorguları cevaplandırmak ve gereğini yerine getirmek, Bütçe takvimini hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek ve uygulamayı takip etmek, Ġl Özel Ġdaresi mali yılı bütçesini hazırlamak, Ġl Özel Ġdaresinin gelirlerini tahsil ederek, buna ait tüm iģ ve iģlemleri gerçekleģtirmek, Ġl Özel Ġdaresinin taģınmaz mallarına ait, küçük onarım bakım ve tamirlerini yaptırmak, Ġç denetim, ön mali kontrol, muhasebe iģ ve iģlemleri yürütmek. Denetim raporlarını, birimlerle koordineli Ģekilde cevaplamak, Ġl Özel Ġdaresi nin ortağı bulunduğu Ģirket, iģtirak ve birlikler ile organize sanayi bölgelerine ait her türlü iģ ve iģlemleri yürütmek, Stratejik ve Kalkınma planlarına uyumlu olarak, Ġl Özel Ġdaresinin yatırım planlarını yapmak, yaptırmak, Birim arģivini oluģturmak, birim personelinin eğitim çalıģmalarını yürütmek. Kamu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planını diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak, Eylem planı ile ilgili iģlemlerde güncellenmesi ve faaliyetlerde Koordinatörlük yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iģ ve iģlemleri yapmak 16

17 MALĠ BĠLGĠLER BÜTÇE VE KESĠN HESAP 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun 44 ve 45. maddesi çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2011 Mali Yılı Bütçe Taslağı, da Vali Tarafından Ġl Encümenine sunulmuģtur. Bütçe taslağı, Ġl Encümenince incelendikten ve görüģüldükten sonra görüģüyle birlikte da Ġl Genel Meclisine sunulmuģtur Mali Yılı Bütçe Taslağı, Ġl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiģ ve Komisyonca hazırlanan rapor Ġl Genel Meclisinde görüģmeye açılmıģ, komisyonların görüģleri doğrultusunda son Ģekli verilmiģ ve meclisin onayına sunulmuģtur. Ġlimiz Özel Ġdaresinin 2011 yılı bütçesi tarih ve 157 sayılı Ġl Genel Meclisinin almıģ olduğu karar ile uygulamaya konulmuģtur Mali Yılı Gelir Bütçesi Ġl Genel Meclisince kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesi aģağıdaki gibidir; 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi 0% 4% 7% 0% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 89% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel İdare Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 17

18 GELİRLER ÖDENEK (TL) Vergi Gelirleri ,00 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel 32,00 Gelirler Diğer Gelirler ,00 Sermaye Gelirleri 8,00 TOPLAM , Mali Yılı Gider Bütçesi Ġl Genel Meclisince kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesi Ekonomik düzeyde tablodaki gibidir; 2011 Yılı Mali Yılı Gider Bütçesi 15% 10% 0% 0% 7% 32% 33% 3% Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur.ve Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme GĠDERLER Yedek Ödenek ÖDENEK (TL) Personel Giderleri ,00 Sosyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri ,00 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 Faiz Fiderleri ---- Cari Transferler ,00 Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri ,00 Borç Verme Yedek Ödenek ,00 TOPLAM ,00 18

19 2011 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı Ġl Genel Meclisince kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesinin fonksiyonel dağılımı aģağıdaki gibidir; 2011 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri 0% 17% 1% 49% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri 32% 0% 0% 1% 0% Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri GĠDERLER ÖDENEK (TL) Genel Kamu Hizmetleri ,00 Savunma Hizmetleri ,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik 5.008,00 Hizmetleri Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler ,00 Çevre Koruma Hizmetleri ---- Ġskan ve Toplam Refahı Hizmetleri ,00 Sağlık Hizmetleri ,00 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,00 Eğitim Hizmetleri ,00 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım ,00 Hiz TOPLAM ,00 19

20 2011 Mali Yılı Bütçe Uygulaması 2011 MALĠ YILI GELĠRLERĠ 2011 Mali Yılı Gelirleri 1% 2% 20% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 77% Bakanlık Yardımı Toplam ÖZEL ĠDARE GELĠRLERĠ VERGĠ GELĠRLERĠ ,92 SOSYAL GÜVENLĠK GELĠRLERĠ --- TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,16 DĠĞER GELĠRLER ,84 SERMAYE GELĠRLERĠ ---- ÖZEL ĠDARE GELĠRLERĠ TOPLAMI ,92 BAKANLIK YARDIMLARI ,36 BAKANLIK YARDIMI TOPLAMI ,36 TOPLAM BÜTÇE GELĠRLERĠ ,28 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADELER TOPLAMI NET BÜTÇE GELĠRĠ ,28 20

21 Gelirlerimiz: ,92 TL Vergi gelirleri(harçlar) ,16 TL TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirleri ( ġartname satıģ bedeli, Mal satıģ gelirleri, Sağlık hizmetlerine iliģkin gelirler, Tarımsal hizmet gelirleri,kiralar ) ,36 TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar ( Bakanlıklardan gelen Yardımlar Muhtar MaaĢları ,00 TL, Genel bütçeli Ġdarelerden Alınan Yardımlar ,43 TL, Eğitim hizmetleri için ,19 TL, Genel bütçeli idarelerden alınan proje yard için ,68 TL, Mahalli idareler projeleri için ,06TL, KiĢilerden alınan yardım ,00 ) ,84 TL Diğer Gelirler ( Faizler, Maden katkı payı, Ġller bankası payı, Cezalar ) olmak üzere toplam gelirlerimiz ,96 TL bütçe gelirlerinden olarak gerçekleģmiģ bulunmaktadır. Ġl Özel Ġdaremizin; 5302 Sayılı Özel Ġdaresi Kanunun 37. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri gereğince Mali denetimleri yapılmaktadır Yılı bütçesine iliģkin harcama bilgileri aģağıdaki gibidir: GĠDERLER ÖDENEKLER (TL) Personel Giderleri ,33 Sosyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri ,78 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,68 Faiz Giderleri ---- Cari Transferler ,61 Sermaye Giderleri ,29 Sermaye Transferleri ,60 Borç Verme ---- Yedek Ödenek ---- TOPLAM ,29 21

22 2011 Yılı Bütçesine ĠliĢkin harcama bilgileri Personel Giderleri 36% 0% 35% Ssyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Giderleri Cari Transferler 6% 0% 17% 6% Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Giderlerimiz: ,33 TL, Personel Giderleri ( Köye Yönelik Hizmetler Personeli ,55 TL, Özel Ġdare Personeli ,20 TL, Muhtar maaģları ,78 TL, Afet ve Acil iģler Müd. Personeli ,80 TL) ,78 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( ĠĢçi Sigortaları ve Memur Emekli Sandığı ) ,68 TL Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ( Tüm Kurumların Akaryakıt, Yakacak, Malzeme,Kırtasiye Elektrik, Su, Yolluklar, Tedavi,Makine Teç. Al. ve Onr. Bina Küçük Onr. vb. giderler ) ,78 TL Cari Transferler ( Paylar, Hizmet birliklerine Yardım ve Emekli ikramiyeleri, E.Y.Y yardımları vb. ) ,29 TL Sermaye Giderleri ( Tüm Kurumların Yatırımlar ) ,60 TL Sermaye Transferleri olmak üzere giderlerimiz 2011 yılında ,29 TL dir 22

23 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2011 YILI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal KURUM ADI Cari Yıl Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 (2011) ÇANKIRI-ATKARACALAR Ġlçe ,15 Özel Ġdaresi ÇANKIRI-BAYRAMÖREN Ġlçe ,54 Özel Ġdaresi ÇANKIRI-ÇERKEġ Ġlçe Özel ,95 Ġdaresi ÇANKIRI-ELDĠVAN Ġlçesi Özel ,98 Ġdaresi ÇANKIRI- ILGAZ Ġlçesi Özel ,21 Ġdaresi ÇANKIRI- KIZILIRMAK Ġlçesi ,88 Özel Ġdaresi ÇANKIRI- KORGUN Ġlçesi Özel ,08 Ġdaresi ÇANKIRI-KURġUNLU Ġlçesi Özel ,95 Ġdaresi ÇANKIRI- ORTA Ġlçesi Özel ,25 Ġdaresi ÇANKIRI-ġABANÖZÜ Ġlçesi Özel ,76 Ġdaresi ÇANKIRI-YAPRAKLI ĠlçesĠ Özel ,24 Ġdaresi ÇANKIRI- GENEL ,59 SEKRETERLĠK MALĠ HĠZMETLER ,32 MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE ,36 EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HĠZMETLER ,47 MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ , SOSYAL HĠZMETLER 900,00 MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR(KÖYE YÖNELĠK ,68 HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 7.031,12 MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ ,66 MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM ,29 23

24 Yoksullara Mikro Kredi Projesi için ,00 TL katkı sağlanmıģtır. YOKSULLARA MĠKRO KREDĠ PROJESĠ a) Projenin amacı :Dar gelirli ailelerde bayanların kendilerine gelir getirici bir iģ yapabilmeleri için sağlanan sermaye ile 325 bayana kredi verilmiģtir. Dağıtılan ve Geri Alınan Krediler : DAĞITILAN KREDĠ MĠKTARI ,00 GERĠ ALINAN KREDĠ MĠKTARI ,00 GERĠ ÖDEME ORANI %100 SEKTÖR DAĞILIM LĠSTESĠ KĠġĠ SAYISI ÜRETĠM 131 Ġġ VE TĠCARET 59 SEYYAR SATICILIK 40 TARIM 5 HAYVANCILIK 8 DÜKKANLAR 77 HĠZMETLER 5 TOPLAM

25 YOKSULLARA MĠKROKREDĠ PROJESĠNĠN YILLARA GÖRE ÖDEME DAĞILIMI YIL MĠKTARI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,00 TL Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Kırsaldan Kentsele Hünerli Eller Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Merkezi Finans ve Ġhale Birimi (MFĠB) bu Hibe Programının sözleģme makamıdır. ĠĢkur bu Hibe Programının uygulanması ve teknik izlemesinden sorumludur. Ġl Özel Ġdaresi bu Projenin sahibidir. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Tarım Ġl Müdürlüğü bu Projenin ortağıdır. 25

26 Çankırı Ġli nde ekonominin güçlendirilmesi ve iģ ortamının iyileģtirilmesine katkıda bulunmak için kadının istihdam edilebilirliğini verilecek beceri kazandırma eğitimiyle artırmak, kadınlara kiģisel geliģim yollarını öğretmek, kendilerini geliģtirmelerine fırsat sağlamak, yöresel ürünlerin üretimine yönelik verilecek kalite-hijyen mesaj ve bilincine bağlı olarak üretim, istihdam ve gelir artıģını sağlamak, giriģimcilik ruhunun kadınlarda geliģtirilmesi, göçün önlenmesi\azaltılması Projenin genel hedefleridir. Bölgedeki kadınların kaliteli yöresel ürünlerin yapımına iliģkin eğitilmesi, kadınların üreteceği yöresel ürünlerin kadın giriģimciler aracılığıyla pazarlanması, kadının istihdamına engel teģkil eden konularda bilgilendirmeler yapılması, yöresel ürünlerin üretiminde kalite ve hijyeni alıģkanlıkları kazandırılması, süt ve süt ürünleri ile un ve unlu mamuller gibi yöresel ürün olarak kabul edilen ürünleri üreten kadınların bir araya getirileceği bir kooperatif kurmalarının sağlanması projenin özel hedefleridir olup; ĠĢsiz kadınlar, kırsal kesimden kent merkezine göç eden kadınlar, gıda sektöründe yer almak isteyen kadınlar proje kapsamında eğitime alınmıģ 50 kadının 20 si giriģimci düzeyinde eğitilmiģ, 7 kadın giriģimci olarak Hazımiye Medresesinde birlikte üretme ve gelir elde etme imkanı sağlamıģtır. Hedefe kısmen de olsa ulaģılmıģtır. 26

27 KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠKLERĠNE YAPILAN YARDIMLAR 2011 yılı Özel Ġdare Bütçesinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım tertibine ayrılan ödenekten ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam TL Ġlçelere gönderilmiģtir. Buna göre Ġlçelere dağılımı aģağıya çıkarılmıģtır. ĠLÇESĠ : YARDIM MĠKTARI : MERKEZ KORGUN ORTA ġabanözü ILGAZ KURġUNLU ATKARACALAR ELDĠVAN KIZILIRMAK ÇERKEġ BAYRAMÖREN YAPRAKLI TOPLAM

28 KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠKLERĠNE YAPILAN YARDIMLARIN AÇILIMI ĠLÇESĠ KONUSU MĠKTARI MERKEZ Alaçat köyü cami Ģadırvan yapımı Ġnandık köyü arazi satın alınması için Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Çatalelma köyünün içmesuyu dinamosunun karģ. Yukarıpelitözü köyü yemekhane inģaatı için Dutağaç köyü misafirhane ve gasilhane inģaatı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için BaĢeğmez Köyü devam eden köy konağı için YeĢilyurt köyünün köy konağı için Pehlivanlı köyü büz alımı için 500 Alanpınar köyüne kilitli parke döģemesi için Alaçat Köyü sulama suyu için Ġçyenice Köyü Köy Konağı onarımı için TOPLAM KORGUN Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Apsarı Köyü anayol istinat duvarı yapımı Maruf köyü yol parke taģı döģeme iģi Ildızım köyü yol koruma duvarı için Apsarı köyü içmesuyu motoru tamiri için Maruf köyü köy içi yolların parke taģı döģeme iģi Dikenli köyü köy konağı onarımı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Buğay köyünün içmesuyu deposu için TOPLAM

29 ORTA Doğanlar Köyü kilit parke yapımı Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Yenice köyü Köy konağı onarımı Derebayındır köyü mezarlık duvarı yapımı için Tutmacıbayındır köyü muhtarlığa devredilen okul binasının onarımı Ortabayındır köyü Ġmamevi inģaatı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Ġncecik köyü köprü menfez istinat duvarı yapımı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için TOPLAM ġabanözü ILGAZ Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları TOPLAM Hizmet Birliğince hazırlanan iki proje yardım Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Kurmalar köyü köy konağı için Ġkikavak köyü köy konağı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Yerkuyu Köyünün içmesuyu motoru alımı Belören köyü parke döģeme iģi Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Ilgaz bakım evinde kullanılan aracın bakım ve muayenesi için TOPLAM

30 ELDĠVAN Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Gölez Köyü Kanalizasyon borusu alımı için Çukurözü köyü ilkokul binası tadilatı için TOPLAM ATKARACALAR Birliğin Muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Ilıpınar Köyü Köy konağı onarımı TOPLAM KURġUNLU Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Sumucak köyü köy konağı Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Kapaklı köyünün su ihtiyacını karģılayan su pompası alımı için Çukurca köyü Cami Onarımı için TOPLAM KIZILIRMAK Kahyalı köyü imam evi yapımı Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Saraycık köyü mezarlık duvarı yapımı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Tepealagöz köyü Cami yapımı için

31 Yeni Saraycık Grubu içmesuy çalıģmaları için TOPLAM ÇERKEġ BAYRAMÖREN Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Dağçukurören köyü cami müģtemilatı için Kabak köyü köy konağı Göynükçukuru köyü cami inģaatı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Gelik-Ovacık köyü köy konağı yapımı için Kadıköy köyünün yalnızca mah su deposu ve köy odası onarımı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Aliözü Köyü su deposu onarımı Karacahöyük köyü köy konağı onarımı Güzelyurt köyü içmesuyu Ģebekesi asbest boru değiģimi için TOPLAM Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Yurtpınar Köyü Melen Çayı üzerindeki ahģap tarihi köprünün onarım için Ġncekaya Köyünün köy konağı inģaatı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Yusufoğlu Köyü Köy Konağı inģaatı için TOPLAM YAPRAKLI Ayva köyü cami onarımı Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Ayseki köyü parke taģı döģeme iģçiliği için Kullar köyü hayvan sulama amaçlı çeģme yapımı

32 Belibedir köyü köy konağı yapımı Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Ayseki köyü kanalizasyon çalıģmaları için Kavak Köyü park yapımı TOPLAM GENEL TOPLAM

33 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 33

34 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları Ġl Özel Ġdaresinin insan gücüne iliģkin her türlü hizmet ve personel alımlarını yapmak. Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için insan kaynaklarının kısa orta ve uzun vade planlamasını yapmak ve Özel Ġdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak. Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerindeki değiģme ve geliģmeler doğrultusunda norm kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak, çalıģmaların sürekliliğini sağlamak ve Kalkınma plan ve programlarında personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. Personelin atama ve nakil ile ilgili iģlemleri yürütmek, Personelin derece ve kademe ilerlemelerini yapmak, Personele iliģkin sicil ve benzeri kayıtları mevzuata uygun olarak tutmak, Personelin emeklilik hizmetlerini yapmak, Personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ve toplam kalitenin artırılması ve benzeri faaliyetleri planlamak ve organize etmek, kurum içinde ekip çalıģmasını geliģtirmek, ekip ruhunu oluģturmak ve Kurumun liderlik uygulamalarını güçlendirmek. Görevde yükselme eğitimine tabii personeli tespit ederek, görevde yükselme eğitimine alınmalarını ve unvan değiģikliği yapmak isteyen personel ile birlikte görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavına katılmalarına ait iģ ve iģlemleri yürütmek, ĠĢçi statüsündeki çalıģanların iģe alınması, sosyal ve özlük iģlemlerinin takibi ve sicil dosyalarını düzenlemek, ĠĢçi statüsündeki personelin sigorta iģ ve iģlemlerini yürütmek, Personelin aylık maaģ bordroları ile geçici görev yolluğu ve benzeri iģlem ve ödemelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak hazırlamak, Personelin fiziki, ruhi ve benzeri sağlık sorunları ile ilgilenmek, bulaģıcı ve salgın bir hastalık durumu görüldüğünde yada sezinlendiğinde, anında ilgili kuruluģlar ve üst yönetimleri haberdar etmek, ĠĢçi personelin periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak ve Personelin sağlık hizmetlerine ait her türlü iģ ve iģlemlerini yürütmek, Ġl Özel Ġdaresi nin basın ve halkla iliģkilerini, Valilik Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, 4982 Sayılı Bilgi 34

35 Edinme Hakkı Kanunu gereği, bilgi edinme talepleri hakkındaki iģ ve iģlemleri yürütmek, Nüfus Kanunu na göre adrese dayalı kayıt sistemini uygulamak, koordine etmek ve denetlemek, SözleĢmeli personel ve geçici iģçi olarak çalıģtırılanların iģ ve iģlemlerini yürütmek, özlük dosyalarını tutmak ve bu Ģekilde çalıģtırılanlar ile hizmet satın alımı yoluyla çalıģtırılanların kayıtlarını tutmak. Birim ArĢivini oluģturmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iģ ve iģlemleri yapmak. Bilgi ĠĢlem Bürosu Ġnsan Kaynaklarında Alt Birim olarak E-Bakanlık Projesi kapsamında tüm iģ ve iģlemleri elektronik ortama aktarmak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Bilgi-ĠĢlem Merkezi hizmetleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Faaliyetlere ait bilgisayarda yapılması gereken afiģ, yazı ve benzeri basımları yapmak, yaptırmak, Kurum bilgisayarlarının bakım onarım ve tamirlerini zamanında yapmak, yaptırmak, gerekli malzemelerini satın almak, kullanılamayacak durumdaki bilgisayarları yenilemek, Bilgisayar kullanan personele, ferdi yada grup olarak gerekli olan eğitimi sağlamak, 35

36 Genel Sekreterlik Ana Birimler Encümen Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ġlçe Özel Ġdare Müdürlükleri tarih ve 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununa göre oluģacak olan teģkilat yapısı: Yasada yer alan hükümden; Ġl özel idaresi teģkilâtı Genel Sekreterlik Mali ĠĢler Sağlık Tarım Ġmar Ġnsan Kaynakları Hukuk ĠĢleri Ayrıca 5302 Sayılı Kanunda; "Ġhtiyaca göre oluģturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleģtirilmesi Ġl Genel Meclisinin kararıyla olur." Hükmü yer almıģtır. 36

37 Memur Statüsündeki Personelin Unvanlara Göre Dağılımı SIRA SINIF UNVAN ADET 1 GĠH Genel Sekreter 1 2 AH Avukat 1 3 GĠH Mali Hizmetler Md. 1 4 GĠH Ġnsan Kay.Eğt.Müd. 1 5 GĠH Tarımsal Hiz. Md. 1 6 GĠH Köye Yönelik Hiz.Müd. 1 7 GĠH Encümen Md. 1 8 GĠH Çevre Kont.Kor.Md 1 9 GĠH Sosyal Hiz.Md GĠH Destek Hiz.Md GĠH ġef 8 12 GĠH Ambar Memuru 1 13 GĠH Memur 3 14 GĠH ġoför 1 15 GĠH Veri Haz.Kont.ĠĢlt GĠH Ġlçe Özel Ġdare Md TH Mühendis TH Tekniker 8 19 TH Teknisyen 6 20 YH Bekçi 3 21 YH Hizmetli 2 22 YH Kaloriferci 1 23 TH Mimar 1 SÜREKLĠ ĠġÇĠ KADROLARI ÇĠZELGESĠ SINIFI GÖREV ÜNVANI ADEDĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ AHÇI AHÇI YARDIMCISI ATÖLYE USTASI ATÖLYE USTA YARD ASFALT SERĠCĠ OPRT ASFALT SER.OP.YRD ASFALT USTASI ASFALT USTA YARD BĠNA MAL BAKICISI BOYA BADANA UST BOYA BAD.UST.YRD

38 ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ DĠSTRĠBÜTÖR OPRT BÜRO GÖREVLĠSĠ DÜZ ĠġÇĠ ELEKT.TESĠS.USTASI ĠNġAAT USTASI Ġġ MAK.OPRT (B) Ġġ MAK.OPRT (K) Ġġ MAK.OPR.YRD(B) Ġġ MAK.SÜR.OP.(ġFR) Ġġ MAK.YAĞCISI KALORĠFERCĠ KONKASÖR OPRT(B) KÖY TES.TEKNS. NĠVOCU SEYYAR TAM.UST. SEY.TAM.UST.YARD SONDAJ ĠġÇĠSĠ SÜRVEYAN ġenör SÜR.OPRT.(ġOFÖR) TABANCACI TEMĠZLĠK ĠġÇĠSĠ TOPOĞRAF TOPLAM

39 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Encümen Müdürlüğü 39

40 Encümen Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları: Ġl Genel Meclisinin toplanması ile ilgili gündem, ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaģtırılmasının sağlanması. Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir Ģekilde sunulmasının sağlanması. Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yapılarak zapta geçirilmesinin sağlanması ile zabıtlara uygun Ģekilde meclis kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve baģkanına imzalattırılması. Meclis kararlarının Valiliğe süresi içinde sunulması,takibi ve Meclis kararlarının usulüne uygun olarak kamuya ve meclis üyelerine duyurulması. Meclis üyeleri ile Ġhtisas komisyonlarına ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajların hazırlanması. Meclis üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli Ģekilde tutulması. Meclis baģkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon baģkanlarına ulaģtırılmasının sağlanması. Komisyonların diğer kamu kurum ve kuruluģları ile yapacağı yazıģmaları koordine etmek. Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalattırılmasını ve Meclis baģkanına ulaģtırılmasını sağlamak. Raporların kaydının yapılarak, rapor ve eklerinin çoğaltılmasının sağlanarak Meclis üyeleri ve diğer ilgililere zamanında ulaģtırılmasının sağlanması. Ġhtiyaç duyulması halinde Komisyon çalıģmalarında yardımcı olmak üzere bilirkiģi, teknik eleman temini için gerekli çalıģmalar yapmak. Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümeni toplantı salonu temizliği ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, takip etmek. Encümen BaĢkanının emir ve gözetimi doğrultusunda Encümen gündemini hazırlamak ve hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak.encümen gündemini sırasıyla encümen karar defterine yazmak, imzalattırmak. Encümen toplantılarını ilgililere duyurmak, toplantı salonunu hazırlamak. Encümende alınan kararların raportörlüğünü yapmak, yazılan kararları varsa muhalefet Ģerhleriyle beraber, encümen baģkan ve üyelerine imzalatmak. GörüĢülmek üzere encümene gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgeleri gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere iade etmek. 40

41 ĠĢlemi tamamlanan encümen karar ve dosyalarının ilgili birimlere zamanında göndermek, Ġl Encümenin 2886 sayılı kanun uyarınca yapılan iģlemlerde ihale komisyonu olduğundan, Bu Komisyonun sekretarya iģlemlerini yürütmek. Ġl Özel Ġdare kurum arģivini oluģturmak, birim personelinin eğitim çalıģmalarını yürütmek. Ġl Özel Ġdaresinin evrak, kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili iģ ve iģlemleri yapmak, Ġl Genel Meclisi ve Encümen üyelerinin özlük iģlemlerini yürütmek. Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi,güncellenmesi ve uygulanmasının sağlanması. YazıĢma usullerini kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütmek, idareye gelen ve giden tüm evrakları kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iģ ve iģlemleri yapmak Ġl Genel Meclisi Yılı BirleĢim Karar Sayısı Ġl Encümeni Yılı Toplantı Karar Sayısı

42 2011 YILI ĠL GENEL MECLĠS TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR KARAR TAR. ALINAN KARAR ÖZETĠ KARAR NO Ilgaz Mülayim köyü 119 ada, 45,46.47 parseldeki taģınmaz üzerine 13 afetzedeyi barındırmak amaçlı mevzi imar planı 1 Ġl Özel Ġdaresinin 2010 yılı gelir ve gideri ile hesap ve iģlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu seçimi 2 Ġncelemeye alınan Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü makine parkında bulunan araç ve makinelerin kira tespiti say..sos.yard.day.teģvik K.nun,5263 S.K 19.md.değiĢik 7.md.ger. S.Y.D.V mütevelli heyetin belirlenmesi 4 Mülkiyeti Hazineye ait Ġl Özel Ġdaresi adına tahsisli bulunan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinin kira bedeli tespiti 5 ĠGM üyeleri Hüseyin KAYMAK ve Nurettin DERELĠ'nin ġubat ayı 1. birleģimine katılamayacaklarına ait mazeretleri 6 Ilgaz KırıĢlar köyü 178 ada, 4 parselde, 162 ada 1 parselde ve 180 ada 2 parsellere konut amaçlı mevzi imar planı 7 Ilgaz Ġl Genel Meclis üyesi Hasan ÇAKIR'ın mazereti nedeniyle ġubat ayı 2. birleģimine katılamayacağı izni 8 Merk.Germece köyü sınırları dahilinde 98596,98m2 lik alanın kum-çakıl ocağı olarak 5 yıl iģletilmesi için ruhsat izni 9 ĠÖĠ adına kayıtlı Eldivan Çay Mah. Nergizlik mevkii 882,14m2 lik alan üzerine kaymakam konutu yapılması kaydıyla 10 Kızılırmak Kaymakam lojmanına demirbaģ için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması 11 Atkaracalar Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarıl. 12 Ġlçeler AO ve ĠO yakacak, kırtasiye vs. için (Tüketime Yönelik Mal 13 42

43 ve Malz.Alımları)na Toplam: TL öde.akt. Mrk.A.pelitözü -Tozlu Deresi 108 ada, 2216 parseldeki taģınmaz üzerine Katı Atık depolama tes.amaçlı revizyon imarı 14 Korgun Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması 15 Ilgaz ĠHL onarımı için Milli Eğt.Md.nün 2011 bütçesinden (Din Eğitim Hizmetleri) har.kal TL ödeneğin aktarıl. 16 Ġncelenen Mrk.A.pelitözü -Tozlu Deresi 108 ada, 2216 parseldeki taģınmaza Katı Atık depolama tes.amaçlı revizyon 17 Mrk.A.pelitözü Karayazı mevkii 2026 parseldeki 4500m2 lik taģınmaz üzerine akaryakıt ve LPG amaçlı mevzi imar planı 18 Eldivan Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması 19 Ġnc.alınan Ilgaz KırıĢlar köyü 178 ada, 4 parselde, 162 ada 1 parselde ve 180 ada 2 parsellere konut amaçlı mevzi im.pl. 20 Ilgaz Devlet Hast.morg, asansör ve giriģ tadilatı için Ilgaz Devlet Hastanesi Onarımı har.kal tl ödeneğin akta. 21 Merk.Germece köyü sınırları dahilinde 98596,98m2 lik alanın kum-çakıl ocağı olarak 5 yıl iģletilmesi için izin ver.memesi 22 Mrk.ve Ġlçelerdeki su depolarının tamiri ve klorlama cihazı alımı için 2011 bütçesinden Toplam: TL ödeneğin akt. 23 Ġnc.alınan Mrk.A.pelitözü Karayazı mevkii 2026 parsel 4500m2 lik taģınmaz üzerine Akar.LPG amaçlı mevzi imar planı 24 ÇerkeĢ YĠBO ikmal inģaatı için Milli Eğitim Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinden ,54-TL ödeneğin aktarılması 25 Bayramören Özel Ġdare Müd.personel giderinde kullanılmak üzere 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması S.K 39. mad. gereğince hazırlanan Ġ.Ö.Ġ'nin 2009 yılı icraat ve faaliyetlerine ait Faaliyet Raporunun görüģülmesi 27 Ġlimiz Merkez Ayan köyü Yazılar mevkiinde 15 pafta,869,1301 ve 1382 parsellerde kayıtlı konut amaçlı mev.imar planı. 28 KurĢunlu Ġlçesi Eskiahır köyü 175 ada, parseller ile bitiģiğindeki 29 43

44 yol ve park alanına ait revizyon imar planı Merk.Cumhuriyet Mh.Mektepler mevkii mülkiyeti ĠÖĠ ait 142,00m2 tarihi ve mimari özellik taģıyan 2 katlı binanın satıģı 30 Ġ.Ö.Ġ çeģitli birimlerinde 2011'de asfalt yamacısı, bekçi, bayrakçı ve operatör olarak 28 adet geçici iģçi çalıģtırılması 31 KurĢunlu Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılm. 32 ÇerkeĢ Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis BaĢkanı seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis 1. BaĢkan V.seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis 2. BaĢkan V.seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince 2 Asil Katip Üye seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince 2 Yedek Katip Üye seçimi 38 Ġnc.alınan Merk.Ayan köyü Yazılar mevkiinde 15 pafta,869,1301 ve 1382 parsellerde kayıtlı konut amaçlı mev.imar plan. 39 ĠÖĠ nin 2010 Gelir-Gider ve hesap iģ ve iģlemlerinin denetimine ait incelemesini tamamlayan Denetim Koms.raporu 40 KurĢunlu Hocahasan Köyü KaĢınbaĢı mevkii 8.337,14 m2 4 adet 3 katlı kargir binada bulunan 20 adet dairenin satıģı 41 KurĢunlu Hocahasan Köyü Atdönüm mevkii Ġl Özel Ġdaresi adına kayıtlı 1036,32 m2 arsa vasıflı taģınmazın satıģı 42 Ġnc.alınan KurĢunlu Eskiahır köyü 175 ada, parseller ile bitiģiğindeki yol ve park alanına ait revizyon imar planı 43 Merk.Karatekin Mah m2 yüzölçümlü Mobilya atölyesi ve donanımının bakım ve onarımının yapılması kaydıyla 44 Ġl Jandarma Komt.ve birliklerinde ifade alma odalmarına TL 45 44

45 demirbaģ alımı için protokol dahilinde yaptırılması 5302 sayılı kanunun 16. maddesi gereğince zorunlu ve kurulması gerekli 7 adet Ġhtisas Komisyonlarına üye seçimi 46 Atkaracalar Özel Ġdare Müd.personel giderinde kullanılmak üzere 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması. 47 Eldivan Kaymakam lojmanının yakacak giderlerinde kullanılmak üzere 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılm. 48 Tarım Ġl Müd.ne 5302 S.K 7. maddesinin ( c ) bendi gereğince 3 (Üç) adet binek taģıt aracının satın alınması 49 Ġl Milli Eğt.Müd.ne 5302 S.K 7. mad. ( c ) bendi gereğince 1adet binek taģıtı,1 Minübüs ve 1 kamyonet satın alınması sayılı kanunun 25. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince Ġl Encümenine 5 üye seçimi 51 Ġlimiz Köylerinin ihtiyaçları için Ġller Bankası payından Toplam: TL ödeneğin teklifte belirtilen miktar kadar 52 ÇerkeĢ Dağçukurören köyü 102 ada,6 parsel ile 155 ada,11 parselde Süt sığırcılığı,yem üretimi amaçlı mevzi imar planı 53 Ġlçelerimiz köylerine kanalizasyon ve kilit parke için köy katkısı alınarak Ġlçe KHGB ce protokol dahilinde yaptırılması 54 Birlik BaĢk.ca satın alınarak Ġl Özel Ġdaresinin kullanımına tahsis edilen 8 adet aracın Ġdaremizce bedelsiz devralınması 55 M.ġAHĠN,R.YILMAZ,N.ERDAL,N.SATILMIġ,N.ERĠNCE,S.DEMĠRT Aġ'ın Mayıs 1. birleģimine katılamayacağına ait 56 ÇerkeĢ Dağçukurören köyü 102 ada,6 parsel ile 155 ada,11 parselde Süt sığırcılığı,yem üretimi amaçlı mevzi imar planı 57 Kızılırmak ĠGM üyesi Tuğrul KAYA ve Ali DOĞAN'ın Mayıs ayı 2. birleģimine katılamayacağına ait izin talebi 58 Ġl Özel Ġdaresi 2010 mali yılı Kesin Hesabı 59 Milli Eğitim Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 60 Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 61 C.ÖNGEL, M.ÇĠLOĞLU, A.R,KÜÇÜKKUTLU, O.USLU, H.ÇAKIR, G.EKER,T.R.ÖZGÜR, H.KAYMAK'ın izin talebleri 62 45

46 Ġl Sağlık Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 63 Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 64 Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 65 Korgun Ġl Genel Meclis üyeleri ġ.kilavuz ve C.SEZER'in Mayıs ayı 4. birleģimine katılamayacağına ait izin talebi 66 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 67 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 68 KurĢunlu Bereket köyü Bereketaltı mevkiinde 108 ada,12 parseldeki taģınmaz üzerine Akaryakıt ve LPG ist.mev.imar P. 69 Ilgaz Ġnköy sınırlarında m2 lik alanın Ilgaz Bel.BaĢk.na 10 yıllığına kiraya verilmesi için Ġl Encümenine yetki verl. 70 Bayramören Ġl Genel Meclis üyeleri A.ÇELĠK, N.DERELĠ'nin Mayıs ayı 5. birleģimine katılamayacağına ait izin talebi 71 Ġl Özel Ġdaresinin 2011 mali yılı yatırım proğramı 72 Tarım Ġl Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 73 Merkez Ġl Genel Meclis üyesi Hüseyin KAYMAK'ın Haziran ayı 1. birleģimine katılamayağına ait izin talebi 74 ġabanözü Kaymakam lojmanı bakım ve onarımı için, 2011 bütçesinden TL ödeneğin Ġlçe K.H.G.B aktarılması 75 Merk.Cumhuriyet Mh.Mektepler mevkii mülkiyeti ĠÖĠ ait 142 m2 tarihi ve mimari özellik taģıyan 2 katlı binanın satıģı 76 KurĢunlu,Atkaracalar ve ġabanözü ilçe ve köyleri çalıģmalarında kullanılmak üzere 2 adet çift kabin 4x4 arazi taģıtı alımı Komisyonlarca incelenen Ġl Özel Ġdaresinin 2010 yılı Kesin Hesabı 78 Komisyonca incelenen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2012 mali yılı yatırım proğramı 79 Komisyonca incelenen Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğünün 2012 mali yılı yatırım proğramı 80 KurĢunlu Ġlçe Özel Ġdare Müd.cari giderlerinde kullanılmak üzere ĠÖĠ 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması. 81 Atkaracalar Ġlçesi Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için, ĠÖĠ 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 0 ...Hususi İdareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

T.C. YÜREĞĠR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. YÜREĞĠR ĠLÇE BELEDĠYESĠ T.C. YÜREĞĠR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2012 Mali Yılı Performans Programı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I-GENEL BĠLGĠLER 3 A-Misyon, Vizyon ve Değerler 3 B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 5 C- Organizasyon Yapısı 12 D-Ġdareye

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2012

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2012 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2012 2012 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2012 31.12.2012 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 KASTAMONU İletişim Telefonlar Faks

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 SUNUġ Mahalli idareler arasında köklü bir geçmişe sahip olan il özel idarelerinin kurumsal yapısı, organları, yönetim

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı