Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 1

2 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. M. KEMAL ATATÜRK 2

3 ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 1- Misyonumuz 5 2- Vizyonumuz 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 1- Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Yetkileri 6 2- Ġl Özel Ġdaresinin Devlet TeĢkilatındaki Yeri 8 C- TeĢkilat Yapısı 9 1-Vali Ġl Genel Meclisi Ġl Encümeni 13 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE 14 DEĞERLENDĠRMELER 1- Mali Hizmetler Müdürlüğü 16 2-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 34 3-Encümen Müdürlüğü 40 4-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 66 5-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 83 6-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 86 7-Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü 94 8-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 153 III-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN 193 BELĠRLENMESĠ IV-DEĞERLENDĠRME 195 V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 196 VI-GÜVENCE BEYANLARI 198 3

4 Kıymetli Üyeler ve Değerli katılımcılar ; 2011 yılının genel değerlendirmesini sizlere ve kamuoyuna aktarmak istiyorum. Görev anlayıģımızda; aktif ve standardın üzerinde hizmet, etkin takip ve iletiģim, yapıcı-vatandaģ odaklı yaklaģım, üretkenlik, cesaret, kararlılık ve tarafsızlık gibi ilkeleri ön planda tuttuk. Süregelen çalıģmaların ve göreve baģlamamızla birlikte Çankırı Ġli nde yapılabileceklerin belirlenmesi ve bu tespitlere göre uygun projelerin üretilmesini titizlikle takip ettik. Bugün sizlere Ġl Özel Ġdaresi ve kamu kuruluģlarınca gerçekleģtirilen hizmet ve yatırımlardan özet bilgiler vereceğim. Hizmetlerin gerçekleģtirilmesinde emeği geçen il Encümen Üyeleri ile Ġl Genel Meclisimizin siz değerli üyelerine, verilen kaynaklar ve kararları hizmete dönüģtüren daire müdürleri ve maiyetindeki personele ve bizlere çalıģmalarımızda katkıda bulunan herkese teģekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum. Bilindiği üzere; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve Performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu Mart ayında vali veya genel sekreter tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun 39. maddesi uyarınca hazırlanan iģ bu faaliyet raporu Ġl Genel Meclisinin takdirine arz olunmuģtur. 4

5 I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON -VĠZYON Misyon Çankırı Ġl Özel Ġdaresi nin Misyonu Çankırı Ġline, ildeki kiģi ve kuruluģlara yönelik, baģta eğitim, sağlık, tarım, kırsal altyapı, turizm, kültür, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ÇeĢitli zenginlikleri değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, akılcı biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaģam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çankırı Ġl Özel Ġdaresi nin Vizyonu ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, kırsalkent arasındaki farklılıkları en aza indiren, sorumluluk alanındaki yurttaģların müģterek ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde karģılayan, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; ÇalıĢıp üreten, Ġnsan Odaklı, Öngörülü, Ġhtiyaçlara duyarlı bir kuruluģ olmaktır. 5

6 Bu yolda Çankırı Ġl Özel Ġdaresi; Katılımcılık ve aktif hemģehrilik: Karar alma ve uygulamada yurttaģ katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aģamalarında kamu oyunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlilik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Bütün VatandaĢlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayıģla hizmet sunar. UlaĢılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaģabilirliliğini etkin olarak sağlar. B-GÖREV VE YETKĠLERĠ : 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6.maddesi, Ġl Özel Ġdaresinin görev ve sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıģtır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar il sınırları içinde, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar belediye sınırları dıģında Ġl Özel Ġdarelerine görev olarak verilmiģtir Sayılı Kanunun dıģında, diğer bazı Kanunlarla da Ġl Özel Ġdaresine verilmiģ görevler mevcuttur. a) Ġl Sınırları Ġçindeki Görevler Gençlik ve Spor Sağlık Tarım Sanayi ve Ticaret Ġlin Çevre Düzeni Planı Bayındırlık ve Ġskan Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi Kültür, Sanat, Turizm Sosyal Hizmet ve Yardımlar 6

7 Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi Çocuk Yuvaları ve YetiĢtirme Yurtları Ġlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer Ġhtiyaçlarının Giderilmesi b) Belediye Sınırları DıĢındaki Görevleri: Ġmar Yol, Su, Kanalizasyon Katı Atık, Çevre Acil Yardım ve Kurtarma Orman Köylerinin Desteklenmesi Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi c) Diğer Kanunlarla Verilen Görevler: 5286 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu 3194 sayılı Ġmar Kanunu 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 2510 Sayılı Ġskan Kanunu 7478 Sayılı Köy Ġçme Suları Kanunu 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın Ġmhası Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Ayrıca 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 69.maddesinde; "Acil durum plânlaması MADDE 69.- Ġl özel idaresi; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Hükmü yer almıģtır. Ayrıca; Ġl özel idaresine, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüģ ve düģüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapma görev ve yetkisi verilmiģtir. Ġl Özel Ġdaresinin Görevleri, Devletin tüm görev ve fonksiyonlarını (savunma, asayiģ, yargı ve dıģiģleri dıģında kalan ) kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen, kaynak ve teģkilatlanma açısından yerine getirilmesi ise, mümkün olamamaktadır. Ġl Özel Ġdarelerine 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve diğer 7

8 Kanunlarla verilen görevler, o kadar geniģ kapsamlıdır ki, bu görevlerin, hemen hemen tamamı merkezi yönetim birimleri tarafından da yürütülmektedir. Özel idarelere verilen görevleri, yerel yönetim görevi mi yoksa merkezi yönetim görevi mi diye kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Oysaki tarihli 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununda sayılan görevlerin, "mahalli ve müģterek nitelikte olması" gerektiği belirtilmiģtir. Ġl Özel Ġdaresinin görev ve yetki alanı, kendisine yüklenen hizmetleri yürütemeyecek kadar geniģ olmakla beraber, belediyeler ve köyler arasında bölünmüģ durumdadır. Ġl Özel Ġdareleri günümüze dek, fiilen ellerinde kalan bir kısım görevleri, kendilerine ait olmayan personel, teģkilat ve parayla yapmak zorunda kalmıģtır. Böylelikle, günümüzde baģarı ile hizmet yapma olanağından uzak düģmüģ bulunmaktadırlar. Bu durum, bir yandan kırsalda yaģayan vatandaģlarımız için çok önemli, bayındırlık, eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaratmakta, öte yandan siyasal katılma bakımından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni, bugüne kadar, il özel idarelerine verilen görev ve sorumluluklar ile orantılı gelir, yetki, imtiyaz, araç gereç ve personelin verilmemiģ olmasından kaynaklanmıģtır tarihli 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile baģlayan yeni dönemde bu durumun ilerleyen zaman dilimi içerisinde ortadan kalkacağı düģünülmektedir. ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN DEVLET TEġKĠLATI ĠÇĠNDEKĠ YERĠ : Ġl Özel Ġdareleri; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli taģınır ve taģınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kiģiliğe sahip birer kamu kuruluģudur. Türk Demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare Ģekli olarak bilinmektedir. Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edilegelmiģtir. Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının geliģtirilmesi doğrultusunda 21 Kasım 1988 yılında imzalanan Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik ġartı, Devletimiz tarafından da kabul edilmiģtir. Ġl Özel Ġdarelerinin amacı; Ġl halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karģılamak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının Ġl düzeyinde baģarısını sağlamaktır. 8

9 9

10 C- TEġKĠLAT YAPISI a) Vali : 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 29. maddesine göre Vali, Ġl Özel Ġdaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Aynı Kanunun 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri Ģu Ģekilde belirtilmiģtir. Valinin görev ve yetkileri Madde 30- Valinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Ġl Özel Ġdaresi teģkilatının en üst amiri olarak il özel idaresi teģkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) Ġl Özel Ġdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Ġl özel idaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Ġl Encümenine baģkanlık etmek. e) Ġl özel idaresinin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Ġl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Ġl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçe meclis ve encümenin yetkisi dıģında kalan aktarmaları yapmak, j) Ġl özel idaresi personelini atamak. k) Ġl özel idaresi, bağlı kuruluģlarını ve iģlemlerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Ġl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b ) Ġl Genel Meclisi : 2972 Sayılı Kanuna göre yapılan 29 Mart 2009 tarihli Mahalli Ġdareler Seçim sonucuna göre Çankırı Ġl Genel Meclisi 27 üyeden ulaģmaktadır. Ġl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunu nun 10. maddesinde sayılmıģtır. 10

11 Ġl Genel Meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalıģma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini görüģmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Ġl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dıģındaki alanların imar planlarını görüģmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi iģletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. TaĢınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beģ yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. ġartlı bağıģları kabul etmek. Ġl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģlet devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Ġl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dıģındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılma veya ayrılmaya karar vermek. Ġl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dıģında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Yeni yasal düzenlemeye göre Ġl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok beģ gün, bütçe görüģmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 gün toplanarak çalıģmalarını yürütmektedir. 11

12 Ġl Genel Meclisi Üyelerinin Ġlçelere Göre Dağılımı Merkez 5 ÇerkeĢ 2 Ilgaz 2 KurĢunlu 2 ġabanözü 2 Yapraklı 2 Orta 2 Eldivan 2 Atkaracalar 2 Kızılırmak 2 Bayramören 2 Korgun 2 TOPLAM 27 Meclis BaĢkanlık Divanı Ġl Genel Meclisi üyeleri arasından ve gizli oyla seçilen Meclis BaĢkanı, Meclis birinci ve ikinci baģkan vekilleri, iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört katip üyeden oluģmaktadır. Ġhtisas Komisyonları 5302 Sayılı Kanunun 16. maddesi ve Ġl Genel Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere her yıl Ġl Genel Meclisi üyeleri arasından seçimle en az üç, en çok beģ kiģi (Plan ve Bütçe ile Ġmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kiģi) olmak üzere ihtisas komisyonları oluģturulmaktadır. Ġhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluģturulur. Eğitim, Kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. Ġmar ve bayındırlık komisyonu dıģındaki komisyonların çalıģma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iģ günü, diğer komisyonlar ise en fazla beģ iģ günü toplanarak kendisine havale edilen iģleri sonuçlandırır. Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iģler komisyonlarda görüģüldükten sonra Ġl Genel Meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalıģmalarında uzman kiģilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenidir, çeģitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Ġl Genel Meclisi tarafından belirlenecek bedel karģılığında verilir. 12

13 c) Ġl Encümeni : 5302 sayılı Kanunu gereği Ġl Özel Ġdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen Ġl Encümeni nin baģkanlığını Vali yürütmektedir. Ġl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beģ üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, Valinin her yıl birim amirleri arasından belirleyeceği beģ üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluģmaktadır. Valinin katılmadığı Ġl Encümeni toplantısına Genel Sekreter baģkanlık eder. Ġl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğu toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. Encümenin görev ve yetkileri Ģunlardır: Stratejik plan ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüģ bildirmek. Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararı almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģ milyar Türk lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. TaĢınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine iliģkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dıģındaki umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüģ bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 13

14 II- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 14

15 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Mali Hizmetler Müdürlüğü 15

16 Mali Hizmetler Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları Bütün mali iģlemleri muhasebeleģtirmek ve her muhasebe kaydını belgeye dayandırmak, Genel Bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Ġdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ġncelenmek üzere SayıĢtay tarafından istenilecek belgeleri hazırlamak, sorguları cevaplandırmak ve gereğini yerine getirmek, Bütçe takvimini hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek ve uygulamayı takip etmek, Ġl Özel Ġdaresi mali yılı bütçesini hazırlamak, Ġl Özel Ġdaresinin gelirlerini tahsil ederek, buna ait tüm iģ ve iģlemleri gerçekleģtirmek, Ġl Özel Ġdaresinin taģınmaz mallarına ait, küçük onarım bakım ve tamirlerini yaptırmak, Ġç denetim, ön mali kontrol, muhasebe iģ ve iģlemleri yürütmek. Denetim raporlarını, birimlerle koordineli Ģekilde cevaplamak, Ġl Özel Ġdaresi nin ortağı bulunduğu Ģirket, iģtirak ve birlikler ile organize sanayi bölgelerine ait her türlü iģ ve iģlemleri yürütmek, Stratejik ve Kalkınma planlarına uyumlu olarak, Ġl Özel Ġdaresinin yatırım planlarını yapmak, yaptırmak, Birim arģivini oluģturmak, birim personelinin eğitim çalıģmalarını yürütmek. Kamu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planını diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak, Eylem planı ile ilgili iģlemlerde güncellenmesi ve faaliyetlerde Koordinatörlük yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iģ ve iģlemleri yapmak 16

17 MALĠ BĠLGĠLER BÜTÇE VE KESĠN HESAP 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun 44 ve 45. maddesi çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2011 Mali Yılı Bütçe Taslağı, da Vali Tarafından Ġl Encümenine sunulmuģtur. Bütçe taslağı, Ġl Encümenince incelendikten ve görüģüldükten sonra görüģüyle birlikte da Ġl Genel Meclisine sunulmuģtur Mali Yılı Bütçe Taslağı, Ġl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiģ ve Komisyonca hazırlanan rapor Ġl Genel Meclisinde görüģmeye açılmıģ, komisyonların görüģleri doğrultusunda son Ģekli verilmiģ ve meclisin onayına sunulmuģtur. Ġlimiz Özel Ġdaresinin 2011 yılı bütçesi tarih ve 157 sayılı Ġl Genel Meclisinin almıģ olduğu karar ile uygulamaya konulmuģtur Mali Yılı Gelir Bütçesi Ġl Genel Meclisince kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesi aģağıdaki gibidir; 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi 0% 4% 7% 0% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 89% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel İdare Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 17

18 GELİRLER ÖDENEK (TL) Vergi Gelirleri ,00 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel 32,00 Gelirler Diğer Gelirler ,00 Sermaye Gelirleri 8,00 TOPLAM , Mali Yılı Gider Bütçesi Ġl Genel Meclisince kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesi Ekonomik düzeyde tablodaki gibidir; 2011 Yılı Mali Yılı Gider Bütçesi 15% 10% 0% 0% 7% 32% 33% 3% Personel Giderleri Sosyal Güv.Kur.ve Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme GĠDERLER Yedek Ödenek ÖDENEK (TL) Personel Giderleri ,00 Sosyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri ,00 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 Faiz Fiderleri ---- Cari Transferler ,00 Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri ,00 Borç Verme Yedek Ödenek ,00 TOPLAM ,00 18

19 2011 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı Ġl Genel Meclisince kabul edilen 2011 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesinin fonksiyonel dağılımı aģağıdaki gibidir; 2011 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri 0% 17% 1% 49% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri 32% 0% 0% 1% 0% Dinlenme,Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri GĠDERLER ÖDENEK (TL) Genel Kamu Hizmetleri ,00 Savunma Hizmetleri ,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik 5.008,00 Hizmetleri Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler ,00 Çevre Koruma Hizmetleri ---- Ġskan ve Toplam Refahı Hizmetleri ,00 Sağlık Hizmetleri ,00 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,00 Eğitim Hizmetleri ,00 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım ,00 Hiz TOPLAM ,00 19

20 2011 Mali Yılı Bütçe Uygulaması 2011 MALĠ YILI GELĠRLERĠ 2011 Mali Yılı Gelirleri 1% 2% 20% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 77% Bakanlık Yardımı Toplam ÖZEL ĠDARE GELĠRLERĠ VERGĠ GELĠRLERĠ ,92 SOSYAL GÜVENLĠK GELĠRLERĠ --- TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,16 DĠĞER GELĠRLER ,84 SERMAYE GELĠRLERĠ ---- ÖZEL ĠDARE GELĠRLERĠ TOPLAMI ,92 BAKANLIK YARDIMLARI ,36 BAKANLIK YARDIMI TOPLAMI ,36 TOPLAM BÜTÇE GELĠRLERĠ ,28 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADELER TOPLAMI NET BÜTÇE GELĠRĠ ,28 20

21 Gelirlerimiz: ,92 TL Vergi gelirleri(harçlar) ,16 TL TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirleri ( ġartname satıģ bedeli, Mal satıģ gelirleri, Sağlık hizmetlerine iliģkin gelirler, Tarımsal hizmet gelirleri,kiralar ) ,36 TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar ( Bakanlıklardan gelen Yardımlar Muhtar MaaĢları ,00 TL, Genel bütçeli Ġdarelerden Alınan Yardımlar ,43 TL, Eğitim hizmetleri için ,19 TL, Genel bütçeli idarelerden alınan proje yard için ,68 TL, Mahalli idareler projeleri için ,06TL, KiĢilerden alınan yardım ,00 ) ,84 TL Diğer Gelirler ( Faizler, Maden katkı payı, Ġller bankası payı, Cezalar ) olmak üzere toplam gelirlerimiz ,96 TL bütçe gelirlerinden olarak gerçekleģmiģ bulunmaktadır. Ġl Özel Ġdaremizin; 5302 Sayılı Özel Ġdaresi Kanunun 37. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri gereğince Mali denetimleri yapılmaktadır Yılı bütçesine iliģkin harcama bilgileri aģağıdaki gibidir: GĠDERLER ÖDENEKLER (TL) Personel Giderleri ,33 Sosyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri ,78 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,68 Faiz Giderleri ---- Cari Transferler ,61 Sermaye Giderleri ,29 Sermaye Transferleri ,60 Borç Verme ---- Yedek Ödenek ---- TOPLAM ,29 21

22 2011 Yılı Bütçesine ĠliĢkin harcama bilgileri Personel Giderleri 36% 0% 35% Ssyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Faiz Giderleri Cari Transferler 6% 0% 17% 6% Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Giderlerimiz: ,33 TL, Personel Giderleri ( Köye Yönelik Hizmetler Personeli ,55 TL, Özel Ġdare Personeli ,20 TL, Muhtar maaģları ,78 TL, Afet ve Acil iģler Müd. Personeli ,80 TL) ,78 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( ĠĢçi Sigortaları ve Memur Emekli Sandığı ) ,68 TL Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ( Tüm Kurumların Akaryakıt, Yakacak, Malzeme,Kırtasiye Elektrik, Su, Yolluklar, Tedavi,Makine Teç. Al. ve Onr. Bina Küçük Onr. vb. giderler ) ,78 TL Cari Transferler ( Paylar, Hizmet birliklerine Yardım ve Emekli ikramiyeleri, E.Y.Y yardımları vb. ) ,29 TL Sermaye Giderleri ( Tüm Kurumların Yatırımlar ) ,60 TL Sermaye Transferleri olmak üzere giderlerimiz 2011 yılında ,29 TL dir 22

23 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2011 YILI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal KURUM ADI Cari Yıl Kod 1 Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 (2011) ÇANKIRI-ATKARACALAR Ġlçe ,15 Özel Ġdaresi ÇANKIRI-BAYRAMÖREN Ġlçe ,54 Özel Ġdaresi ÇANKIRI-ÇERKEġ Ġlçe Özel ,95 Ġdaresi ÇANKIRI-ELDĠVAN Ġlçesi Özel ,98 Ġdaresi ÇANKIRI- ILGAZ Ġlçesi Özel ,21 Ġdaresi ÇANKIRI- KIZILIRMAK Ġlçesi ,88 Özel Ġdaresi ÇANKIRI- KORGUN Ġlçesi Özel ,08 Ġdaresi ÇANKIRI-KURġUNLU Ġlçesi Özel ,95 Ġdaresi ÇANKIRI- ORTA Ġlçesi Özel ,25 Ġdaresi ÇANKIRI-ġABANÖZÜ Ġlçesi Özel ,76 Ġdaresi ÇANKIRI-YAPRAKLI ĠlçesĠ Özel ,24 Ġdaresi ÇANKIRI- GENEL ,59 SEKRETERLĠK MALĠ HĠZMETLER ,32 MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE ,36 EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HĠZMETLER ,47 MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ , SOSYAL HĠZMETLER 900,00 MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR(KÖYE YÖNELĠK ,68 HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 7.031,12 MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ ,66 MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM ,29 23

24 Yoksullara Mikro Kredi Projesi için ,00 TL katkı sağlanmıģtır. YOKSULLARA MĠKRO KREDĠ PROJESĠ a) Projenin amacı :Dar gelirli ailelerde bayanların kendilerine gelir getirici bir iģ yapabilmeleri için sağlanan sermaye ile 325 bayana kredi verilmiģtir. Dağıtılan ve Geri Alınan Krediler : DAĞITILAN KREDĠ MĠKTARI ,00 GERĠ ALINAN KREDĠ MĠKTARI ,00 GERĠ ÖDEME ORANI %100 SEKTÖR DAĞILIM LĠSTESĠ KĠġĠ SAYISI ÜRETĠM 131 Ġġ VE TĠCARET 59 SEYYAR SATICILIK 40 TARIM 5 HAYVANCILIK 8 DÜKKANLAR 77 HĠZMETLER 5 TOPLAM

25 YOKSULLARA MĠKROKREDĠ PROJESĠNĠN YILLARA GÖRE ÖDEME DAĞILIMI YIL MĠKTARI ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TOPLAM ,00 TL Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Kırsaldan Kentsele Hünerli Eller Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Merkezi Finans ve Ġhale Birimi (MFĠB) bu Hibe Programının sözleģme makamıdır. ĠĢkur bu Hibe Programının uygulanması ve teknik izlemesinden sorumludur. Ġl Özel Ġdaresi bu Projenin sahibidir. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Tarım Ġl Müdürlüğü bu Projenin ortağıdır. 25

26 Çankırı Ġli nde ekonominin güçlendirilmesi ve iģ ortamının iyileģtirilmesine katkıda bulunmak için kadının istihdam edilebilirliğini verilecek beceri kazandırma eğitimiyle artırmak, kadınlara kiģisel geliģim yollarını öğretmek, kendilerini geliģtirmelerine fırsat sağlamak, yöresel ürünlerin üretimine yönelik verilecek kalite-hijyen mesaj ve bilincine bağlı olarak üretim, istihdam ve gelir artıģını sağlamak, giriģimcilik ruhunun kadınlarda geliģtirilmesi, göçün önlenmesi\azaltılması Projenin genel hedefleridir. Bölgedeki kadınların kaliteli yöresel ürünlerin yapımına iliģkin eğitilmesi, kadınların üreteceği yöresel ürünlerin kadın giriģimciler aracılığıyla pazarlanması, kadının istihdamına engel teģkil eden konularda bilgilendirmeler yapılması, yöresel ürünlerin üretiminde kalite ve hijyeni alıģkanlıkları kazandırılması, süt ve süt ürünleri ile un ve unlu mamuller gibi yöresel ürün olarak kabul edilen ürünleri üreten kadınların bir araya getirileceği bir kooperatif kurmalarının sağlanması projenin özel hedefleridir olup; ĠĢsiz kadınlar, kırsal kesimden kent merkezine göç eden kadınlar, gıda sektöründe yer almak isteyen kadınlar proje kapsamında eğitime alınmıģ 50 kadının 20 si giriģimci düzeyinde eğitilmiģ, 7 kadın giriģimci olarak Hazımiye Medresesinde birlikte üretme ve gelir elde etme imkanı sağlamıģtır. Hedefe kısmen de olsa ulaģılmıģtır. 26

27 KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠKLERĠNE YAPILAN YARDIMLAR 2011 yılı Özel Ġdare Bütçesinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım tertibine ayrılan ödenekten ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam TL Ġlçelere gönderilmiģtir. Buna göre Ġlçelere dağılımı aģağıya çıkarılmıģtır. ĠLÇESĠ : YARDIM MĠKTARI : MERKEZ KORGUN ORTA ġabanözü ILGAZ KURġUNLU ATKARACALAR ELDĠVAN KIZILIRMAK ÇERKEġ BAYRAMÖREN YAPRAKLI TOPLAM

28 KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠKLERĠNE YAPILAN YARDIMLARIN AÇILIMI ĠLÇESĠ KONUSU MĠKTARI MERKEZ Alaçat köyü cami Ģadırvan yapımı Ġnandık köyü arazi satın alınması için Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Çatalelma köyünün içmesuyu dinamosunun karģ. Yukarıpelitözü köyü yemekhane inģaatı için Dutağaç köyü misafirhane ve gasilhane inģaatı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için BaĢeğmez Köyü devam eden köy konağı için YeĢilyurt köyünün köy konağı için Pehlivanlı köyü büz alımı için 500 Alanpınar köyüne kilitli parke döģemesi için Alaçat Köyü sulama suyu için Ġçyenice Köyü Köy Konağı onarımı için TOPLAM KORGUN Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Apsarı Köyü anayol istinat duvarı yapımı Maruf köyü yol parke taģı döģeme iģi Ildızım köyü yol koruma duvarı için Apsarı köyü içmesuyu motoru tamiri için Maruf köyü köy içi yolların parke taģı döģeme iģi Dikenli köyü köy konağı onarımı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Buğay köyünün içmesuyu deposu için TOPLAM

29 ORTA Doğanlar Köyü kilit parke yapımı Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Yenice köyü Köy konağı onarımı Derebayındır köyü mezarlık duvarı yapımı için Tutmacıbayındır köyü muhtarlığa devredilen okul binasının onarımı Ortabayındır köyü Ġmamevi inģaatı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Ġncecik köyü köprü menfez istinat duvarı yapımı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için TOPLAM ġabanözü ILGAZ Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları TOPLAM Hizmet Birliğince hazırlanan iki proje yardım Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Kurmalar köyü köy konağı için Ġkikavak köyü köy konağı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Yerkuyu Köyünün içmesuyu motoru alımı Belören köyü parke döģeme iģi Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Ilgaz bakım evinde kullanılan aracın bakım ve muayenesi için TOPLAM

30 ELDĠVAN Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Gölez Köyü Kanalizasyon borusu alımı için Çukurözü köyü ilkokul binası tadilatı için TOPLAM ATKARACALAR Birliğin Muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Ilıpınar Köyü Köy konağı onarımı TOPLAM KURġUNLU Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Sumucak köyü köy konağı Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Kapaklı köyünün su ihtiyacını karģılayan su pompası alımı için Çukurca köyü Cami Onarımı için TOPLAM KIZILIRMAK Kahyalı köyü imam evi yapımı Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Saraycık köyü mezarlık duvarı yapımı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Tepealagöz köyü Cami yapımı için

31 Yeni Saraycık Grubu içmesuy çalıģmaları için TOPLAM ÇERKEġ BAYRAMÖREN Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Dağçukurören köyü cami müģtemilatı için Kabak köyü köy konağı Göynükçukuru köyü cami inģaatı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Gelik-Ovacık köyü köy konağı yapımı için Kadıköy köyünün yalnızca mah su deposu ve köy odası onarımı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Aliözü Köyü su deposu onarımı Karacahöyük köyü köy konağı onarımı Güzelyurt köyü içmesuyu Ģebekesi asbest boru değiģimi için TOPLAM Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Yurtpınar Köyü Melen Çayı üzerindeki ahģap tarihi köprünün onarım için Ġncekaya Köyünün köy konağı inģaatı için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Yusufoğlu Köyü Köy Konağı inģaatı için TOPLAM YAPRAKLI Ayva köyü cami onarımı Su depolarının klorlama cihazı ve tamiri için Ayseki köyü parke taģı döģeme iģçiliği için Kullar köyü hayvan sulama amaçlı çeģme yapımı

32 Belibedir köyü köy konağı yapımı Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Köylerin ihtiyacı olan ĠnĢaat Malzemesi için Ayseki köyü kanalizasyon çalıģmaları için Kavak Köyü park yapımı TOPLAM GENEL TOPLAM

33 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 33

34 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları Ġl Özel Ġdaresinin insan gücüne iliģkin her türlü hizmet ve personel alımlarını yapmak. Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için insan kaynaklarının kısa orta ve uzun vade planlamasını yapmak ve Özel Ġdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak. Ġl Özel Ġdaresi hizmetlerindeki değiģme ve geliģmeler doğrultusunda norm kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak, çalıģmaların sürekliliğini sağlamak ve Kalkınma plan ve programlarında personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. Personelin atama ve nakil ile ilgili iģlemleri yürütmek, Personelin derece ve kademe ilerlemelerini yapmak, Personele iliģkin sicil ve benzeri kayıtları mevzuata uygun olarak tutmak, Personelin emeklilik hizmetlerini yapmak, Personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ve toplam kalitenin artırılması ve benzeri faaliyetleri planlamak ve organize etmek, kurum içinde ekip çalıģmasını geliģtirmek, ekip ruhunu oluģturmak ve Kurumun liderlik uygulamalarını güçlendirmek. Görevde yükselme eğitimine tabii personeli tespit ederek, görevde yükselme eğitimine alınmalarını ve unvan değiģikliği yapmak isteyen personel ile birlikte görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavına katılmalarına ait iģ ve iģlemleri yürütmek, ĠĢçi statüsündeki çalıģanların iģe alınması, sosyal ve özlük iģlemlerinin takibi ve sicil dosyalarını düzenlemek, ĠĢçi statüsündeki personelin sigorta iģ ve iģlemlerini yürütmek, Personelin aylık maaģ bordroları ile geçici görev yolluğu ve benzeri iģlem ve ödemelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak hazırlamak, Personelin fiziki, ruhi ve benzeri sağlık sorunları ile ilgilenmek, bulaģıcı ve salgın bir hastalık durumu görüldüğünde yada sezinlendiğinde, anında ilgili kuruluģlar ve üst yönetimleri haberdar etmek, ĠĢçi personelin periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak ve Personelin sağlık hizmetlerine ait her türlü iģ ve iģlemlerini yürütmek, Ġl Özel Ġdaresi nin basın ve halkla iliģkilerini, Valilik Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, 4982 Sayılı Bilgi 34

35 Edinme Hakkı Kanunu gereği, bilgi edinme talepleri hakkındaki iģ ve iģlemleri yürütmek, Nüfus Kanunu na göre adrese dayalı kayıt sistemini uygulamak, koordine etmek ve denetlemek, SözleĢmeli personel ve geçici iģçi olarak çalıģtırılanların iģ ve iģlemlerini yürütmek, özlük dosyalarını tutmak ve bu Ģekilde çalıģtırılanlar ile hizmet satın alımı yoluyla çalıģtırılanların kayıtlarını tutmak. Birim ArĢivini oluģturmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iģ ve iģlemleri yapmak. Bilgi ĠĢlem Bürosu Ġnsan Kaynaklarında Alt Birim olarak E-Bakanlık Projesi kapsamında tüm iģ ve iģlemleri elektronik ortama aktarmak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Bilgi-ĠĢlem Merkezi hizmetleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Faaliyetlere ait bilgisayarda yapılması gereken afiģ, yazı ve benzeri basımları yapmak, yaptırmak, Kurum bilgisayarlarının bakım onarım ve tamirlerini zamanında yapmak, yaptırmak, gerekli malzemelerini satın almak, kullanılamayacak durumdaki bilgisayarları yenilemek, Bilgisayar kullanan personele, ferdi yada grup olarak gerekli olan eğitimi sağlamak, 35

36 Genel Sekreterlik Ana Birimler Encümen Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ġlçe Özel Ġdare Müdürlükleri tarih ve 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununa göre oluģacak olan teģkilat yapısı: Yasada yer alan hükümden; Ġl özel idaresi teģkilâtı Genel Sekreterlik Mali ĠĢler Sağlık Tarım Ġmar Ġnsan Kaynakları Hukuk ĠĢleri Ayrıca 5302 Sayılı Kanunda; "Ġhtiyaca göre oluģturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleģtirilmesi Ġl Genel Meclisinin kararıyla olur." Hükmü yer almıģtır. 36

37 Memur Statüsündeki Personelin Unvanlara Göre Dağılımı SIRA SINIF UNVAN ADET 1 GĠH Genel Sekreter 1 2 AH Avukat 1 3 GĠH Mali Hizmetler Md. 1 4 GĠH Ġnsan Kay.Eğt.Müd. 1 5 GĠH Tarımsal Hiz. Md. 1 6 GĠH Köye Yönelik Hiz.Müd. 1 7 GĠH Encümen Md. 1 8 GĠH Çevre Kont.Kor.Md 1 9 GĠH Sosyal Hiz.Md GĠH Destek Hiz.Md GĠH ġef 8 12 GĠH Ambar Memuru 1 13 GĠH Memur 3 14 GĠH ġoför 1 15 GĠH Veri Haz.Kont.ĠĢlt GĠH Ġlçe Özel Ġdare Md TH Mühendis TH Tekniker 8 19 TH Teknisyen 6 20 YH Bekçi 3 21 YH Hizmetli 2 22 YH Kaloriferci 1 23 TH Mimar 1 SÜREKLĠ ĠġÇĠ KADROLARI ÇĠZELGESĠ SINIFI GÖREV ÜNVANI ADEDĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ AHÇI AHÇI YARDIMCISI ATÖLYE USTASI ATÖLYE USTA YARD ASFALT SERĠCĠ OPRT ASFALT SER.OP.YRD ASFALT USTASI ASFALT USTA YARD BĠNA MAL BAKICISI BOYA BADANA UST BOYA BAD.UST.YRD

38 ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ ĠġÇĠ DĠSTRĠBÜTÖR OPRT BÜRO GÖREVLĠSĠ DÜZ ĠġÇĠ ELEKT.TESĠS.USTASI ĠNġAAT USTASI Ġġ MAK.OPRT (B) Ġġ MAK.OPRT (K) Ġġ MAK.OPR.YRD(B) Ġġ MAK.SÜR.OP.(ġFR) Ġġ MAK.YAĞCISI KALORĠFERCĠ KONKASÖR OPRT(B) KÖY TES.TEKNS. NĠVOCU SEYYAR TAM.UST. SEY.TAM.UST.YARD SONDAJ ĠġÇĠSĠ SÜRVEYAN ġenör SÜR.OPRT.(ġOFÖR) TABANCACI TEMĠZLĠK ĠġÇĠSĠ TOPOĞRAF TOPLAM

39 ÇANKIRI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Encümen Müdürlüğü 39

40 Encümen Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları: Ġl Genel Meclisinin toplanması ile ilgili gündem, ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaģtırılmasının sağlanması. Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir Ģekilde sunulmasının sağlanması. Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yapılarak zapta geçirilmesinin sağlanması ile zabıtlara uygun Ģekilde meclis kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve baģkanına imzalattırılması. Meclis kararlarının Valiliğe süresi içinde sunulması,takibi ve Meclis kararlarının usulüne uygun olarak kamuya ve meclis üyelerine duyurulması. Meclis üyeleri ile Ġhtisas komisyonlarına ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajların hazırlanması. Meclis üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli Ģekilde tutulması. Meclis baģkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon baģkanlarına ulaģtırılmasının sağlanması. Komisyonların diğer kamu kurum ve kuruluģları ile yapacağı yazıģmaları koordine etmek. Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalattırılmasını ve Meclis baģkanına ulaģtırılmasını sağlamak. Raporların kaydının yapılarak, rapor ve eklerinin çoğaltılmasının sağlanarak Meclis üyeleri ve diğer ilgililere zamanında ulaģtırılmasının sağlanması. Ġhtiyaç duyulması halinde Komisyon çalıģmalarında yardımcı olmak üzere bilirkiģi, teknik eleman temini için gerekli çalıģmalar yapmak. Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümeni toplantı salonu temizliği ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, takip etmek. Encümen BaĢkanının emir ve gözetimi doğrultusunda Encümen gündemini hazırlamak ve hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak.encümen gündemini sırasıyla encümen karar defterine yazmak, imzalattırmak. Encümen toplantılarını ilgililere duyurmak, toplantı salonunu hazırlamak. Encümende alınan kararların raportörlüğünü yapmak, yazılan kararları varsa muhalefet Ģerhleriyle beraber, encümen baģkan ve üyelerine imzalatmak. GörüĢülmek üzere encümene gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgeleri gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere iade etmek. 40

41 ĠĢlemi tamamlanan encümen karar ve dosyalarının ilgili birimlere zamanında göndermek, Ġl Encümenin 2886 sayılı kanun uyarınca yapılan iģlemlerde ihale komisyonu olduğundan, Bu Komisyonun sekretarya iģlemlerini yürütmek. Ġl Özel Ġdare kurum arģivini oluģturmak, birim personelinin eğitim çalıģmalarını yürütmek. Ġl Özel Ġdaresinin evrak, kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili iģ ve iģlemleri yapmak, Ġl Genel Meclisi ve Encümen üyelerinin özlük iģlemlerini yürütmek. Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi,güncellenmesi ve uygulanmasının sağlanması. YazıĢma usullerini kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütmek, idareye gelen ve giden tüm evrakları kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iģ ve iģlemleri yapmak Ġl Genel Meclisi Yılı BirleĢim Karar Sayısı Ġl Encümeni Yılı Toplantı Karar Sayısı

42 2011 YILI ĠL GENEL MECLĠS TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR KARAR TAR. ALINAN KARAR ÖZETĠ KARAR NO Ilgaz Mülayim köyü 119 ada, 45,46.47 parseldeki taģınmaz üzerine 13 afetzedeyi barındırmak amaçlı mevzi imar planı 1 Ġl Özel Ġdaresinin 2010 yılı gelir ve gideri ile hesap ve iģlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu seçimi 2 Ġncelemeye alınan Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü makine parkında bulunan araç ve makinelerin kira tespiti say..sos.yard.day.teģvik K.nun,5263 S.K 19.md.değiĢik 7.md.ger. S.Y.D.V mütevelli heyetin belirlenmesi 4 Mülkiyeti Hazineye ait Ġl Özel Ġdaresi adına tahsisli bulunan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinin kira bedeli tespiti 5 ĠGM üyeleri Hüseyin KAYMAK ve Nurettin DERELĠ'nin ġubat ayı 1. birleģimine katılamayacaklarına ait mazeretleri 6 Ilgaz KırıĢlar köyü 178 ada, 4 parselde, 162 ada 1 parselde ve 180 ada 2 parsellere konut amaçlı mevzi imar planı 7 Ilgaz Ġl Genel Meclis üyesi Hasan ÇAKIR'ın mazereti nedeniyle ġubat ayı 2. birleģimine katılamayacağı izni 8 Merk.Germece köyü sınırları dahilinde 98596,98m2 lik alanın kum-çakıl ocağı olarak 5 yıl iģletilmesi için ruhsat izni 9 ĠÖĠ adına kayıtlı Eldivan Çay Mah. Nergizlik mevkii 882,14m2 lik alan üzerine kaymakam konutu yapılması kaydıyla 10 Kızılırmak Kaymakam lojmanına demirbaģ için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması 11 Atkaracalar Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarıl. 12 Ġlçeler AO ve ĠO yakacak, kırtasiye vs. için (Tüketime Yönelik Mal 13 42

43 ve Malz.Alımları)na Toplam: TL öde.akt. Mrk.A.pelitözü -Tozlu Deresi 108 ada, 2216 parseldeki taģınmaz üzerine Katı Atık depolama tes.amaçlı revizyon imarı 14 Korgun Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması 15 Ilgaz ĠHL onarımı için Milli Eğt.Md.nün 2011 bütçesinden (Din Eğitim Hizmetleri) har.kal TL ödeneğin aktarıl. 16 Ġncelenen Mrk.A.pelitözü -Tozlu Deresi 108 ada, 2216 parseldeki taģınmaza Katı Atık depolama tes.amaçlı revizyon 17 Mrk.A.pelitözü Karayazı mevkii 2026 parseldeki 4500m2 lik taģınmaz üzerine akaryakıt ve LPG amaçlı mevzi imar planı 18 Eldivan Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması 19 Ġnc.alınan Ilgaz KırıĢlar köyü 178 ada, 4 parselde, 162 ada 1 parselde ve 180 ada 2 parsellere konut amaçlı mevzi im.pl. 20 Ilgaz Devlet Hast.morg, asansör ve giriģ tadilatı için Ilgaz Devlet Hastanesi Onarımı har.kal tl ödeneğin akta. 21 Merk.Germece köyü sınırları dahilinde 98596,98m2 lik alanın kum-çakıl ocağı olarak 5 yıl iģletilmesi için izin ver.memesi 22 Mrk.ve Ġlçelerdeki su depolarının tamiri ve klorlama cihazı alımı için 2011 bütçesinden Toplam: TL ödeneğin akt. 23 Ġnc.alınan Mrk.A.pelitözü Karayazı mevkii 2026 parsel 4500m2 lik taģınmaz üzerine Akar.LPG amaçlı mevzi imar planı 24 ÇerkeĢ YĠBO ikmal inģaatı için Milli Eğitim Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinden ,54-TL ödeneğin aktarılması 25 Bayramören Özel Ġdare Müd.personel giderinde kullanılmak üzere 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması S.K 39. mad. gereğince hazırlanan Ġ.Ö.Ġ'nin 2009 yılı icraat ve faaliyetlerine ait Faaliyet Raporunun görüģülmesi 27 Ġlimiz Merkez Ayan köyü Yazılar mevkiinde 15 pafta,869,1301 ve 1382 parsellerde kayıtlı konut amaçlı mev.imar planı. 28 KurĢunlu Ġlçesi Eskiahır köyü 175 ada, parseller ile bitiģiğindeki 29 43

44 yol ve park alanına ait revizyon imar planı Merk.Cumhuriyet Mh.Mektepler mevkii mülkiyeti ĠÖĠ ait 142,00m2 tarihi ve mimari özellik taģıyan 2 katlı binanın satıģı 30 Ġ.Ö.Ġ çeģitli birimlerinde 2011'de asfalt yamacısı, bekçi, bayrakçı ve operatör olarak 28 adet geçici iģçi çalıģtırılması 31 KurĢunlu Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılm. 32 ÇerkeĢ Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için 2011 bütçesinden (Menkul Mal Alım Gideri) ne TL aktarılması sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis BaĢkanı seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis 1. BaĢkan V.seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Meclis 2. BaĢkan V.seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince 2 Asil Katip Üye seçimi sayılı kanunun 11. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince 2 Yedek Katip Üye seçimi 38 Ġnc.alınan Merk.Ayan köyü Yazılar mevkiinde 15 pafta,869,1301 ve 1382 parsellerde kayıtlı konut amaçlı mev.imar plan. 39 ĠÖĠ nin 2010 Gelir-Gider ve hesap iģ ve iģlemlerinin denetimine ait incelemesini tamamlayan Denetim Koms.raporu 40 KurĢunlu Hocahasan Köyü KaĢınbaĢı mevkii 8.337,14 m2 4 adet 3 katlı kargir binada bulunan 20 adet dairenin satıģı 41 KurĢunlu Hocahasan Köyü Atdönüm mevkii Ġl Özel Ġdaresi adına kayıtlı 1036,32 m2 arsa vasıflı taģınmazın satıģı 42 Ġnc.alınan KurĢunlu Eskiahır köyü 175 ada, parseller ile bitiģiğindeki yol ve park alanına ait revizyon imar planı 43 Merk.Karatekin Mah m2 yüzölçümlü Mobilya atölyesi ve donanımının bakım ve onarımının yapılması kaydıyla 44 Ġl Jandarma Komt.ve birliklerinde ifade alma odalmarına TL 45 44

45 demirbaģ alımı için protokol dahilinde yaptırılması 5302 sayılı kanunun 16. maddesi gereğince zorunlu ve kurulması gerekli 7 adet Ġhtisas Komisyonlarına üye seçimi 46 Atkaracalar Özel Ġdare Müd.personel giderinde kullanılmak üzere 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması. 47 Eldivan Kaymakam lojmanının yakacak giderlerinde kullanılmak üzere 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılm. 48 Tarım Ġl Müd.ne 5302 S.K 7. maddesinin ( c ) bendi gereğince 3 (Üç) adet binek taģıt aracının satın alınması 49 Ġl Milli Eğt.Müd.ne 5302 S.K 7. mad. ( c ) bendi gereğince 1adet binek taģıtı,1 Minübüs ve 1 kamyonet satın alınması sayılı kanunun 25. maddesi ile Ġ.G.M ÇalıĢma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince Ġl Encümenine 5 üye seçimi 51 Ġlimiz Köylerinin ihtiyaçları için Ġller Bankası payından Toplam: TL ödeneğin teklifte belirtilen miktar kadar 52 ÇerkeĢ Dağçukurören köyü 102 ada,6 parsel ile 155 ada,11 parselde Süt sığırcılığı,yem üretimi amaçlı mevzi imar planı 53 Ġlçelerimiz köylerine kanalizasyon ve kilit parke için köy katkısı alınarak Ġlçe KHGB ce protokol dahilinde yaptırılması 54 Birlik BaĢk.ca satın alınarak Ġl Özel Ġdaresinin kullanımına tahsis edilen 8 adet aracın Ġdaremizce bedelsiz devralınması 55 M.ġAHĠN,R.YILMAZ,N.ERDAL,N.SATILMIġ,N.ERĠNCE,S.DEMĠRT Aġ'ın Mayıs 1. birleģimine katılamayacağına ait 56 ÇerkeĢ Dağçukurören köyü 102 ada,6 parsel ile 155 ada,11 parselde Süt sığırcılığı,yem üretimi amaçlı mevzi imar planı 57 Kızılırmak ĠGM üyesi Tuğrul KAYA ve Ali DOĞAN'ın Mayıs ayı 2. birleģimine katılamayacağına ait izin talebi 58 Ġl Özel Ġdaresi 2010 mali yılı Kesin Hesabı 59 Milli Eğitim Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 60 Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 61 C.ÖNGEL, M.ÇĠLOĞLU, A.R,KÜÇÜKKUTLU, O.USLU, H.ÇAKIR, G.EKER,T.R.ÖZGÜR, H.KAYMAK'ın izin talebleri 62 45

46 Ġl Sağlık Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 63 Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 64 Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 65 Korgun Ġl Genel Meclis üyeleri ġ.kilavuz ve C.SEZER'in Mayıs ayı 4. birleģimine katılamayacağına ait izin talebi 66 Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 67 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 68 KurĢunlu Bereket köyü Bereketaltı mevkiinde 108 ada,12 parseldeki taģınmaz üzerine Akaryakıt ve LPG ist.mev.imar P. 69 Ilgaz Ġnköy sınırlarında m2 lik alanın Ilgaz Bel.BaĢk.na 10 yıllığına kiraya verilmesi için Ġl Encümenine yetki verl. 70 Bayramören Ġl Genel Meclis üyeleri A.ÇELĠK, N.DERELĠ'nin Mayıs ayı 5. birleģimine katılamayacağına ait izin talebi 71 Ġl Özel Ġdaresinin 2011 mali yılı yatırım proğramı 72 Tarım Ġl Müdürlüğünün 2011 mali yılı yatırım proğramı 73 Merkez Ġl Genel Meclis üyesi Hüseyin KAYMAK'ın Haziran ayı 1. birleģimine katılamayağına ait izin talebi 74 ġabanözü Kaymakam lojmanı bakım ve onarımı için, 2011 bütçesinden TL ödeneğin Ġlçe K.H.G.B aktarılması 75 Merk.Cumhuriyet Mh.Mektepler mevkii mülkiyeti ĠÖĠ ait 142 m2 tarihi ve mimari özellik taģıyan 2 katlı binanın satıģı 76 KurĢunlu,Atkaracalar ve ġabanözü ilçe ve köyleri çalıģmalarında kullanılmak üzere 2 adet çift kabin 4x4 arazi taģıtı alımı Komisyonlarca incelenen Ġl Özel Ġdaresinin 2010 yılı Kesin Hesabı 78 Komisyonca incelenen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2012 mali yılı yatırım proğramı 79 Komisyonca incelenen Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğünün 2012 mali yılı yatırım proğramı 80 KurĢunlu Ġlçe Özel Ġdare Müd.cari giderlerinde kullanılmak üzere ĠÖĠ 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması. 81 Atkaracalar Ġlçesi Kaymakam lojmanına demirbaģ alımı için, ĠÖĠ 2011 bütçesinden TL ödeneğin aktarılması

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2011 YILI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI KARAR TAR. ALINAN KARAR ÖZETİ UY.T.

2011 YILI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI KARAR TAR. ALINAN KARAR ÖZETİ UY.T. 2011 YILI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI KARAR TAR. ALINAN KARAR ÖZETİ UY.T. Karar SONUÇ 03.01.2011 Ilgaz Mülayim köyü 119 ada, 45,46.47 parseldeki taşınmaz üzerine 13 afetzedeyi barındırmak amaçlı mevzi imar

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

yatkkkekekakkıttıtekakatareaktktdteatrzevrkezektövttttttt Ç A N K I R I 2010 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU

yatkkkekekakkıttıtekakatareaktktdteatrzevrkezektövttttttt Ç A N K I R I 2010 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU yatkkkekekakkıttıtekakatareaktktdteatrzevrkezektövttttttt Ç A N K I R I 2010 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 1 Kıymetli Üyeler ve Değerli katılımcılar ; 2010 yılının genel değerlendirmesini sizlere

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı