T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 Temmuz 1989 CUMARTESİ Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ KANUN ithalatla Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Amaç ve kapsam Madde 1. Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının önlenmesi amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak idarî, malî, ekonomik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar Madde 2. Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping : Bir ülkeden Türkiye'ye ihraç edilen bir malın aynı veya benzer bir malın normal değerinin altında bir ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokulmasını, b) Sübvansiyon : Menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; Türkiye'ye ihraç edilen bir malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, dolaylı veya dolaysız bir faydanın sağlanmasını, c) ihraç fiyatı : İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı, d) Benzer mal : Dampinge ve/veya sübvansiyona konu malın tamamen benzeri olan bir malı böyle bir malın bulunmaması halinde sözkonusu malın özelliklerine benzer özelliklere sahip bir başka malı, e) Normal değer : 1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan aynı veya benzer mal için normal ticarî işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı, Resmî Gazete Kodu : Yasama Boluma Sayfa : 1 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır. 30/6/1989 Tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 89/14300 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan Yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Veya ihracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticarî işlemler çerçevesinde aynı veya benzer malın satışlarının olmaması yahut bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, aynı veya benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı, 3. Veya üretim maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı, f) Karşılaştırılabilir fiyat : Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan malın ihraç fiyatı ile karşılaştırılabilecek aynı veya benzer bir malın fiziksel özellikleri, satış miktarı ve şartları bakımından, aynı ticarî aşamada, tercihan fabrika çıkış aşamasında, mümkün olduğu kadar yakın tarihler dikkate alınarak tespit edilen fiyatı, g) Damping marjı : Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı, h) Sübvansiyon miktarı: Menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; ihraç edilen malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, dolaylı veya dolaysız sağlanan faydaların tutarını, i) Zarar : Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın, damping yapılmasından ve/veya sübvansiyon verilmesinden dolayı, bir üretim dalında maddî zarara yol açmasını veya maddî zarar tehdidi oluşturmasını veya piyasanın bozulmasına sebep olmasını veya bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirmesini, j) Bakanlık : İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı, k) Genel Müdürlük : İthalat Genel Müdürlüğünü, 1) Kurul : ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu, İfade eder. Önlem alınmasını gerektiren haller Madde 3. Önlem alınmasını gerektiren haller, dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında maddî zarara yol açması veya maddî zarar tehdidi oluşturması veya piyasa bozulmasına sebep olması veya yeni kurulacak bir üretim dalının fizikî kuruluşunu geciktirmesidir. Şikâyet ve inceleme Madde 4. Genel Müdürlük şikâyet üzerine veya gerektiğinde resen damping ve/veya sübvansiyon incelemesi yapabilir veya yaptırabilir. Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddî zarar gördüğünü veya maddî zarar tehdidi altında bulunduğunu veya piyasanın bozulduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirdiğini iddia eden ilgili gerçek veya tüzelkişiler veya ilgili meslek kuruluşları Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Şikâyet ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir. Genel Müdürlüğün görevleri Madde 5. Genel Müdürlüğün bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır : a) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde resen verilen bilgi ve belgeler veya mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön incelemeyi yapmak, b) Soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda Kurula teklif sunmak, c) Soruşturma açılması kararı alınması halinde, soruşturmayı yürütmek ve soruşturma sonucunu, alınabilecek önlemlerle ilgili önerisi ile birlikte Kurula sunmak, d) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve görevleri Madde 6. Kurul, ithalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile ithalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından teşekkül eder. Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilir. Kurulun görevleri şunlardır : a) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek, b) Soruşturmanın herhangi bir safhasında yeterli delil olması halinde geçici önlem alınmasını Bakanlığa teklif etmek, c) Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek, bunun gerektireceği tedbirleri almak, damping marjı ve/veya sübvansiyon miktarını belirlemek ve alınacak nihai kararları gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlük aracılığıyla Bakanlığın onayına sunmak, d) Tahhhütlerin yerine getirilmemesi durumumla gerekli önlemleri almak. Kurulun çalışma usul ve esasları Hakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikte tespit edilir. Yasama Bölümü Sayfa :2 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi Madde 7. Yapılan soruşturma sonucunda Kurul tarafından belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar dampinge konu malın fiilî ithalinde dampinge karşı vergi, sübvansiyona konu malın fiilî ithalinde ise telafi edici vergi alınır. Bununla birlikte, dampinge ve/veya sübvansiyona konu ithalat nedeni ile meydana gelen zararın telafisinin, tespit edilen damping marjı veya sübvansiyon miktarından daha az bir miktar veya oranda vergi konulmasıyla mümkün olabileceğinin belirlenmesi halinde bu oran veya miktarda vergi uygulanır. Bu vergilerin, fiilî ithali evvelce gerçekleştirilen mallar için, geriye dönük olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Ancak, geriye dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez. Mükellef Madde 8. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi mükellefi;.dampinge ve/veya sübvansiyona konu malı ithal eden gerçek ve tüzelkişilerdir. Tahsil mercii Madde 9. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi Gümrük İdarelerince, ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağlanır. Soruşturma Madde 10. Resen veya şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın bir zarar ika ettiği tespit edildiği takdirde, soruşturma açılır. Soruşturmanın usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit edilir. Taahhütler Madde 11. Soruşturma sırasında, ihracatçının fiyatlarını; zararı veya damping marjını ve/veya sübvansiyon miktarını ortadan kaldırmaya yetecek bir düzeye çıkarmayı kabul ve taahhüt etmesi veya ihracatında bir miktar kısıtlamasına riayet edileceğini beyan ve taahhüt etmesi veya damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın zarar verici etkisinin kalmadığının tespit ve kararlaştırılması veya şikâyet konusunun ortadan kalkması hallerinde, Kurul tarafından soruşturma durdurulabilir. Soruşturmanın durdurulması daha önce alınması kararlaştırılan geçici önlemlerin kesin Önleme dönüştürülmesini engellemez. Taahhütler ile ilgili esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir. Geçici önlemler Madde 12. Şikâyet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında, ülke menfaatinin acil müdahaleyi ve/veya geçici önlemler alınmasını gerektirmesi hallerinde, Kurulca belirlenen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir teminat alınması Bakanlık makamının onayı ile kararlaştırılabilir. Damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir teminat alınmasının kararlaştırılması halinde, bu durum Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Geçici önlemlerin geçerlilik süresi dört aydır. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça iki ay daha uzatılabilir. Geçici önlemlerin uygulama esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Kesin önlemler Madde 13. Soruşturmanın neticelendirilmesinden sonra kesin önlem alınmasını gerektiren hallerin tespiti durumunda, Kurulca belirlenen ve Bakanlıkça onaylanarak kesinleşen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak nispette dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi alınır. Daha önce teminat alınmış olması halinde 14 üncü maddeye göre işlem yapılır. Alınan kesin önlemlerden dampinge karşı verginin veya telafi edici verginin oranının ve/veya miktarının geçerlilik süresi, bu vergilerin uygulamasının değişen şartlara göre gözden geçirilme esasları ile alınacak kesin önlemlerin uygulama esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yasama Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Soruşturmaya konu olan aynı veya benzer mal için hem sübvansiyon verilmiş olması hem de damping yapılmış olması halinde, dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi birlikte uygulanamaz. Bunlardan yalnızca nispeti yüksek olanı uygulanır. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi konulmuş olması, ilgili malın fiilî ithalatını engellemez. Geri ödeme Madde 14. Kesinleşen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, daha önce alınan teminattan yüksek ise fark tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha önce alınan teminattan düşük ise fark geri ödenir. Soruşturma sonucunda dampingin ve/veya sübvansiyonun bulunmadığına karar verilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir. Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı iade veya imha edilmek istenen malın evvelce alınmış olan dampinge karşı vergisi veya telafi edici vergisi, gümrük mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde iade edilir. Diğer mevzuat Madde 15. Gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahsiline, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin bu Kanuna aykırı olmayan usul ve şekle müteallik hükümleri, dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin tahsili, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır. ödenmeyen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince kovuşturulur. Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler Madde sayılı Gümrük Kanununun 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Bakanlar Kurulu kararlan ve yönetmelikler Madde 17. Bu Kanunun; a) 7, 12 ve 13 üncü maddelerinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararları ile, b) 4, 6, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen Yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılır. Yürürlük Madde 18. Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 28/6/1989 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 1 Temmuz 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 89/14284 Bakanlar Kurulu Kararları 23/12/1988 tarihli ve 88/13637 sayılı Kararnamenin eki Karar'la tespit edilen tasarruf kesintisi nispetinin % 4, Devlet veya işveren katkı nispetinin % 6 olarak, 15/7/1989 tarihinden geçerli olmak üzere, tespiti; Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskan Bakanı L. KAYALAR Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Karar Sayısı: 89/14285 C. ÇİÇEK Devlet Bakanı V. M.YAZAR Devlet Bakanı 1. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı G. TANER Ulaştırma Bakanı V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Konut edindirme yardımı ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması ve 23/12/1988 tarihli ve 88/13623 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması, 11/11/1986 tarih ve 3320 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A.BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı İ F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam C. ÇİÇEK Devlet Bakanı V. M.YAZAR Devlet Bakanı i. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı I. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı t. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı G. TANER Ulaştırma Bakam V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam t. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : /6/1989 Tarihli ve 89/14285 Sayılı Kararnamenin Eki 1/1/ /6/1989 1/7/1989 tarihinden tarihleri arasında uy- itibaren uygulanacak Yardımdan Yararlanılacak Sürenin gulanacak miktarlar miktarlar İlk 6 aylık dönemi için ayda ikinci 6 aylık dönemi için ayda Üçüncü 6 aylık dönemi için ayda Dördüncü 6 aylık dönemi için ayda Kalan süreler için ayda » Karar Sayısı : 89/ /7/1985 tarih ve 85/9678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Geçici Köy Korucularına Ödenecek Aylık Ücret, Giyim Bedeli ile Hizmetin Sonunda Verilecek Tazminata Dair Esaslar"ın 1 inci maddesinin ekli Kararda belirtildiği şekilde değiştirilmesi; 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine 3175 sayılı Kanunla eklenen 2 nci fıkraya göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALT1NKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı V. M. YAZAR Devlet Bakanı 1. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı 1. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı 27/6/1989 tarih ve 89/14286 sayılı Kararnamenin eki Karar C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakam E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A. AKYOL Milli Eğitim Bakam G. TANER Ulaştırma Bakanı V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Madde 1 10/7/1985 tarih ve 85/9678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ve "Geçici Köy Korucularına ödenecek Aylık Ücret, Giyim Bedeli ile Hizmetin Sonunda Verilecek Tazminata Dair Esaslar"ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "1 - Hizmetin devamı süresince her ay; 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurları için tespit edilen en küçük gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar ile Devlet memurlarına ödenen memuriyet taban aylığının % 70'i her nevi vergi, resim ve harçtan muaf olarak, birlikte ve peşin olarak ödenir." Madde 2 Bu Karar 1/7/1989 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı: 89/ /10/1988 tarihli ve 88/13388 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 28/6/1989 tarihli ve 38 sayılı Raporu üzerine, 8/6/1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A.AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı t. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı t. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A.AKYOL Milli Eğitim Bakanı G. TANER Ulaştırma Bakanı V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Madde 1 8/11/1988 tarihli ve 88/13458 sayılı Kararnamenin eki Esasların 6 ncı maddesinin 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca Doğal Gaz Dağıtımı ve iletim Yatırımları (Bu yatırımlara istinaden müteahhitler veya müteahhitlerin taşoranları tarafından yapılacak müteahhitlik yatırımları hariç) ile hastane, gemi inşa, gemi inşa ve onarım tesisleri (yüzer havuzlar dahil) ve yat inşa yatırımları kapsamındaki ithalat yöre farkı gözetilmeksizin ve bu yatırımlarla ilgili Teşvik Belgeleri'nin yeni veya daha evvelki yıl program Kararnamelerine istinaden düzenlenmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın sözkonusu fon'dan muaftır. Madde 2 8/11/1988 tarihli ve 88/13458 sayılı Kararnamenin eki Esasların 8 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ancak Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ödemeleri toplam sabit yatırım tutarının Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (yatırımın bizzat 1. ve 2. derecede kalkınmada öncelikli yörelerde yapılması şartıyla) % 40'ını, diğer yörelerde ise % 33'ünü geçemez. Madde 3 8/11/1988 tarihli ve 88/13458 sayılı Kararnamenin eki Esasların "Teşvik Edilmeyen Yatırım Konuları'' Bölümünün B-II lmalat-(a)-2 şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2. Komple yeni balık unu ve yağı yatırımı (Balık yağı işleme yatırımları hariç) Madde 4 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 Bu Esasları Başbakanlık yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :3

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Turizm Bakanlığından : Amaç Yönetmelik Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtında sürekli görevle atanacak personelde bulunması gereken niteliklerin tesbitine ilişkin esasları düzenlemektir. Yasal Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik 7 Nisan 1988 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de Başbakanlık tarafından yayımlanan "Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık; Turizm Bakanlığını, Bakan; Turizm Bakanını, Yurtdışı Teşkilâtı; Diplomatik Temsilcilikler ve Konsolosluklar nezdindeki Tanıtma Müşavirlikleri ve Ataşeliklerini, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, İdari Ataşe; Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirlikleri ve Ataşelikleri kadrolarında görevli personeli, Başbakanlık Yönetmeliği; 7 Nisan 1988 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ile ek ve tadillerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yurtdışında Görevlendirme Esasları, Yurtdışında Görevlendirilecek Personelde Aranacak Nitelikler Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi, Tanıtma Ataşe Yardımcısında Aranacak Nitelikler Madde 4 Yurtdışı teşkilâtına Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi, Tanıtma Ataşe Yardımcısı olarak atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak, b) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, c) İlk defa yurtdışına atanacak personel için, yurtdışı geçici görevler dahil, atanma tarihinden geriye doğru aralıksız en az üç yıl süre ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtının ana hizmet birimlerinde çalışmış olmak, d) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini veya görev yapılacak ülke dilini veya bu ülkede en yaygın yabancı dili yeterli şekilde bildiği ve yurtdışı görev için gerekli mesleki ehliyete sahip bulunduğu Başbakanlık Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak '"Yabancı Dil Bilgisi" ve "Mesleki Ehliyet" sınavları ile tespit edilmiş olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

9 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, f) Olumlu sicil almış olmak, g) Yurtdışına atanmasına mani bir hali bulunmamak, şarttır. İdari Ataşede Aranacak Nitelikler Madde 5 Yurtdışı teşkilâtına İdari Ataşe olarak atanabilmek için; a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, c, e, f, g bentlerinde sayılan nitelikleri taşımak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini veya görev yapılacak ülke dilini veya bu ülkede en yaygın yabancı dili görevinin gerektirdiği ölçüde bildiği ve görevi için gerekli mesleki ehliyete sahip bulunduğu, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak "Yabancı Dil Bilgisi" ve "Mesleki Ehliyet" sınavları ile tespit edilmiş olmak, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar BİRİNCİ KISIM Tanıtma Müşavirliği, Tanıtma Müşavir Yardımcılığı, Tanıtma Ataşeliği ve Tanıtma Ataşe Yardımcılığı Sınavları Yabancı Dil Sınavı Madde 6 Yurtdışı teşkilâtına Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı olarak atanacakların yabancı dil sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar, sözlü sınava alınmazlar. Yazılı Sınav a) Hizmetin özelliğine uygun bir konuda, yabancı dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabancı dile çeviri yaptırılmak, b) Ataşe ve daha yukarı kadrolara atanacaklar için ayrıca, hizmetle ilgili bir konuda yabancı dilden kompozisyon yazdırılmak, suretiyle yapılır. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Yabancı Dil Sınav Kurulu Madde 7 Yabancı dil sınav kurulu, Bakanın onayı ile yüksek öğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan yabancı dil sınavında başarı gösteren veya yabancı dil bilmesi şartıyla, Başbakanlık Yönetmeliği uyarınca sınava tabi olmayan bir Bakanlık mensubundan oluşur. Mesleki Ehliyet Sınavı Madde 8 Yurtdışı taşkilâtına Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı olarak atanacaklar; a) Genel Turizm bilgisi, b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : c) Bakanlık teşkilâtı, politikası ve ilkeleri, d) Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler, e) Temsil yeteneği ve protokol, 0 Genel kültür, konularında mülakat şeklinde sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarı için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Mesleki Ehliyet Sınav Muafiyeti Madde 9 Bakanlıkla daire başkanlığı veya daha üst görevlerde çalışmış olanlarla bölge veya il müdürlüğü yapmış bulunanlar, bu görevlerde toplam bir yıl çalışmış olmaları şartıyla mesleki ehliyet imtihanına tabi tutulmazlar. Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu Madde 10 Mesleki ehliyet sınav kurulu, Bakanın onayı ile üst derecedeki görevliler arasından seçilecek üç kişi ile gerektiğinde, üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılacak bir öğretim üyesinden oluşur. ÎKÎNCÎ BÖLÜM İdari Ataşelik Sınavları yapılır. tdari Ataşe Yabancı Dil Sınavı Madde 11 Yabancı dil sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınav yabancı dilden Türkçe'ye çeviri suretiyle, sözlü sınav ise mülakat şeklinde Başarılı sayılmak için sınavların herbirinden 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması şarttır. Bakanlık yurtdışı teşkilâtında en az üç yıl Süreyle daimi görev yapmış veya yabancı dilde öğrenim yapan lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya atama tarihinden önceki üç yıl içerisinde Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezini başarı ile bitirmiş olanlar ayrıca yabancı dil sınavına tabi tutulmazlar. İdari Ataşe Yabancı Dil Sınav Kurulu Madde 12 İdari Ataşe Yabancı Dil Sınav Kurutu, Bakanlık Makam onayı ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre oluşturulan heyetçe yapılan yabancı dil sınavında başarı gösteren veya yabancı dil bilmek şartıyla Başbakanlık Yönetmeliği uyarınca sınava tabi olmayan Bakanlık mensupları arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. İdari Ataşe Mesleki Ehliyet Sınavı Madde 13 İdari Ataşe olarak atanacaklar, idari ve mali konulardan mülakat şeklinde sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarı için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Sınavda başarılı sayılarak İdari Ataşe olarak atanacaklar Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek en az 30 saatlik bir kursa tabi tutulurlar. İdari Ataşe Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu Madde 14 İdari Ataşe Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu, Bakanlık Makam Onayı ile konu ile ilgili Bakanlık mensupları arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 I Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Değerlendirme Kurulu Madde 15 Müsteşarın başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü ve Personel Dairesi Başkanı'ndan oluşan Değerlendirme Kurulu müsteşarın gerekli gördüğü zamanlarda toplanarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtiçinden yurtdışına ve yurtdışından yurtiçine yapılacak atamalar ve süre uzatımları hakkında Bakan'ın onayına sunulacak teklifleri hazırlar. Sınav işlemleri Madde 16 Sınavlarla ilgili her türlü işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Duyuru Madde 17 Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sınavlar Bakanlık teşkilâtına sınav tarihlerinden en az 15 gün önce duyurulur. GEÇİCİ MADDE 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli iken 354 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesi ile Kültür Bakanlığına devredilen personel ile anılan KHK'nin geçici 4 üncü maddesi ile İl Kültür Müdürlükleri haline getirilen Kültür ve Turizm Müdürlükleri personelinden 354 ve 355 sayılı KHK'lerin Geçici 2 nci maddelerine istinaden Turizm Bakanlığına devredilen veya atananların, Kültür Bakanlığında geçen hizmet süreleri 4 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen 3 yıllık süreye dahildir. GEÇİCİ MADDE 2 Yurtdışına atanacak personelin, kaldırılan Kültür ve Turizm ile Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarında geçen hizmet süreleri, yurtdışına yapılacak atamalar için gerekli sürelerin hesabında Turizm Bakanlığında geçmiş sayılır. Yürürlük Madde 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür. Tebliğler Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İhracat (89/27) 1 Peşin döviz ve prefinansman kredisi karşılığında yapılacak fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu prim kesintilerinin hesaplanmasında, Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki kur esas alınacaktır. 2 "İhracat (89/10)" sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : Döviz Tevdiat Hesapları Karşılığı Tululacak Munzam Karşılıklara Uygulanacak Faiz Oranlan 26/12/1985 tarih, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan l/k sayılı Bankamız Genelgesinin birinci maddesi (b) bendi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde tesis edilecek Döviz Tevdiat Hesapları Munzam Karşılıklarına Temmuz 1989'da uygulanacak faiz oranları aşağıdadır. Döviz Cinsi Faiz Oranı % ABD DOLARI BATI ALMAN MARKI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVİÇRE FRANGI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 1 Temmuz 1989 Say» : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA 1, 2 VE 3 TEMMUZ 1989 TARİHLERİNDE UYGULANACAK KURLAR: BÜLTEN NO: 19B9/127 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF DÖVİZİN CiNSi ALIŞ SATIŞ ALIŞ EFEKTİF SATIŞ 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA ŞİLİNİ ALMAN MARKI BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FİN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YENİ KANADA DOLARI KUVEYT DİNARI NORVEÇ KRONU İNGİLİZ STERLİNİ SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 ABD DOLARI ALMAN MARKI 1 ABD DOLARI BELÇİKA FRANGI 1 ABD DOLARI DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI FİN MARKKASI 1 ABD DOLARI FRANSIZ FRANGI 1 ABD DOLARI HOLLANDA FLORİNİ 1 ABD DOLARI İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI İTALYAN LİRETİ 1 ABD DOLARI JAPON YENİ 1 ABD DOLARI KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ ABD DOLARI 1 AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) ABD DOLARI BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) TURK LİRASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 8

13 J Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ'MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET* LtttUtU TİP VE VADELER İTİBARIYLA 1 TEMMUZ 1989 TARİMİNOEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1- Üzerinde faiz kupona buluntayıp Iskontolu olarak Hazine Ihalaaf İla alınan Devlet iç Borçlaraıa Senetlerinin delerleri aşağıdadır. (T:Devlet İç Borçlara* Tahvili, B:Haztne Bonosu) VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIN GÜN SAYİSİ ( TL ÜZERİNDEN) 12/07/89 12T /07/ /07/ /08/ /08/89 12T / /09/89 12T /09/ /10/ /10/89 12T /11/ /11/89 12T /11/ /11/89 12T /12/ /12/89 12T /01/ /01/90 12T /02/ /02/90 12T /03/ /03/90 12T /04/90 12T /90 12T /06/90 12T Vadeleri yukarıdaki tarihlsrla aynı olneyan fakat yukarıdaki tarihlar arasında galan,üzahntje faiz kuponu bulunmayıp Iskontolu olarak alınan Dsvtat İç Borclanaa Sanatlarinda vade tarihi olarak Ustada yar alan bir sonraki tarih asas alınır. 3. Uzarinda faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet İç Borclanaa Senetlerinin delerleri aşağıdadır. VADE YİLLİK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM FAİZ ORANI < Tl ÜZERİNDEN) 11/07/89 24T /08/89 24T /09/89 18T /10/89 24T /10/89 24T /11/89 24T /12/89 24T /01/90 36T /02/90 36T /03/90 36T /04/90 24T /05/90 18T /06/90 24T /07/90 36T /07/90 36T /06/90 24T /09/90 36T Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : TÜRKİYE CUMHURtYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET- (.ERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 1 TEMMUZ 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TAttRt TANIN FAİZ ORANI ( Tl ÜZERİMDEN) 07/10/90 07/11/90 05/12/90 01/01/91 22/01/91 08/04/91 06/05/91 03/06/91 01/07/91 25/09/91 10/11/91 24T T T T T T S6T T T T T vt 1989 yıl Harında ihraç edilaia bu lira değişken faizli Devlet Tahvili ar tul* defterleri aşağıdadır.(bu kıymetler, Kanu Kurumlarının yapacaklar* İnala ve özlasaetarcfe vc Haz-ine'ce satılan Nillf En t ak bedellerinin ödeme* inde neaıinat defterleri üzerinden kabul edilir.) VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ OEGER TARİHİ TANIN FAİZ ORANI ( TL ÜZERİNDEN) 20/02/91 24T2-D /02/92 36T2-D /02/93 48T2-D /11/91 36T2-D /10/92 48T /03/91 24TD /03/92 36TD /03/93 48TD 118,828 03/04/91 24TD /04/92 36TD /05/91 24TD /05/92 36TD /06/91 24TD /06/92 36TD Yukarıdaki aaddelerd* belirtilenler dı»ında kalan Devlet İç Borçlara» Senetleri neainal delerleri üzerinden defterlendirflecektir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 10

15 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Temmuz 1989 CUMARTESİ Sayı: İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Tunceli Kadastro Hâkimliğinden : E. No : 1985/5 K. No : 1989/114 Karar Tarihi : 30/5/1989 Nizalı Parsel : 470 Köyü : Örenönü Köyü Davacı : Kekil Tutar Davalılar : Mehmet Gündoğan, Hasan Carus, Hıdır Payço, Kamer Gündoğan, Süleyman Gündoğan, Hasan Payço, FadimeTuncer, Süleyman Tuncer, Hasan Kayaalp, Beser Uğurlu, Hatice Fakir, Salih Kılıç, Hüseyin Ay, Mehmet Yeter, Süleyman Doğan, Beser Yıldız, Hatice Tuncer, Hüseyin Tuncer, İsmail Tuncer. Hüküm özeti : Tunceli merkez örenönü Köyüne ait 470 nolu parselin davacıya ait olmadığı ve ibraz ettiği tapu kaydının kapsamından kalmadığı davalılara ait olduğu anlaşıldığından davacının davasının reddine parselin tespit gibi davalılar adlarına tapuya tesciline karar verilmiş olmakla, Yukarıda yazılı davalılar örenönü Köyünden Kekil kızı, 1940 doğumlu Hatice Fakir ile Hüseyin oğlu, 1930 doğumlu Örenönü Köyünden Hüseyin Ay'ın bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden, bu kararın davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ yapılmasına, iş bu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur Eskişehir 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1989/75 K. No : 1989/551 Mahkememizden verilen yukarıda numaraları yazılı 6/6/1989 tarihli karar ile, bir suçtan dolayı Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2/12/1988 gün ve 1987/51 esas, 1988/75 karar sayılı ilâmı ile 8 sene 9 ay hapis cezasına hükümlü Kadir ve Fatma'dan olma 1959 doğumlu Mehmet Yuvuz'un hükümlülük süresi içinde vesayet alüna alınmasına, kendisine vasi olarak Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Kukucuk Köyü, hane 42'de nüfusa kayıtlı Eyüp oğlu 1927 doğumlu Kadir Yavuz'un tayinine karar verilmiş olup, iş bu kararın 15 gün ilân 8 günde kesinleşme süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilgililere ilân olunur. 9273

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1988/1098 Davacı ASKİ vekili Av. Neşe Engin tarafından, davalı Mustafa Atasoy aleyhine açılan alacak davası sonunda. Davalı Mustafa Atasoy'un adresi tesbit edilip Mahkememizden verilen 13/6/1989 gün ve 1988/ sayılı karar davalıya tebliğ edilemediğinden; , TL. sı bedeli, bu miktarın dava tarihine kadar gecikme cezası tutarı , TL. ki toplam , TL. nin davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine, ,60 Lira ücreti vekâlet ile , TL. Mahkeme masrafının keza davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine dair işbu karar özeti davalı Mustafa Atasoy'a ilânen duyurulur. İlân neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm kesinleşecektir /1122 Davacı ASKİ Gen.Müd. vekili Av. Neşe Engin tarafından, davalı Mustafa Demiryürek aleyhine açılan alacak davası sonunda. Mahkememizden verilen 13/6/1989 gün ve 1988/ sayılı karar davalının adresi tesbit edilip tebliğ edilemediğinden , TL. kaçak su bedelinin zabıt tarihi olan 8/8/1988 tarihinden itibaren yasal temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine, , TL ücreti vekâlet ile , TL. Mahkeme masrafının keza davalıdan alınıp davacı idareye verilmesine dair işbu karar özeti davalı Mustafa Demiryürek'e ilânen duyurulur. İlân neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm kesinleşecektir Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Maliye Bakanlığı vekili tarafından davalılar Hanım Polat ve arkadaşları aleyhine açılmış bulunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında, Diyarbakır İli Dumrul Köyünde ikamet eden davalı Zeynep Polat bunca aramalara rağmen bulunamamış adreside tesbit edilememiş olduğundan davalının Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/67 esas ve 20/10/1989 tarihli duruşmaya icabet etmesi veya kendisini temsılen bir vekil göndermesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Erzincan 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 1988/698 Davacı Şahin Bulut tarafından davalı Ayten Bulut hakkında Mahkememize açılan davada; Davalı Ayten Bulut'a duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresi belli olmadığından davetiyenin tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine kadar verildiğinden davalının duruşmanın bırakıldığı 19/9/1989 günü duruşmaya bizzat gelmesi veya vekille temsil ettirmesi, ettirmediği takdirde yargılama yokluğunda devam olunacağı ve hüküm verileceği (H.U.M.K. nun 213, 337. madde) hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8840

17 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1988/98 K. No : 1989/23 Sanık : Bülent Balcıoğlu-Ahmet Tuncel oğlu 1963'de Halime'den olma İzmir Altıntaş mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, İzmir Yeşilyurt mahallesinde oturur. Reşit olmayan Mağdure Nurten Eryiğit'in rızası ile ırzına geçmek, kızlığını bozmak ve rızası ile kaçırıp alıkoymak suçlarından yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizin 21/3/1989 tarih, E. 1988/98 ve 1989/23 sayılı kararı ile neticeten onüç ay on gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Kanun ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına, ilân tarihinden itibaren İS gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliği olunur Malatya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 11/4/1989 gün ve 1988/1861 Esas 1989/137 karar sayılı ilamı ile 3167 sayılı Yasaya muhalefet suçundan dolayı 3167 sayılı Yasanın 13/1 maddesi ile , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 700, TL. yargılama giderinin tahsiline karar verilen Bingöl İli Merkez Gökdere Köyü nüfusunda kayıtlı olup Malatya Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak Onur Galeri altında oto alım satımı yapar Selim ve Zübeyde'den'- den olma 1955 doğumlu Yadin Kılıç hakkında mahkememizce verilen gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının ve 30. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/4/1989 gün ve 1985/1676 esas 1989/144 karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan dolayı T.C.K. 491/ilk 522, 55/3 ve 6476 sayılı Yasanın 4. maddeleri ile , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 3000, TL. yargılama giderinin tahsiline karar verilen Malatya Merkez Melekbaba Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup halen İstanbul Fatih Karadeniz Cad. Amelikan Apt. No: 1 de ikamet eder Ramazan ve Cemile'den olma 1968 doğumlu Derviş Aslan hakkında mahkememizce verilen gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur Adilcevaz Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1987/87 K. No : 1989/ sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Hatim oğlu Kevser'den doğma 1955 doğumlu Diyarbakır ili Merzez Kuşburnu köyü Nüfusunda kayıtlı Hikmet Aslan hakkında Mahkememizden verilen 27/2/1989 gün ve 1987/87 esas. 1989/16 sayılı kararı ile 3493 sayılı yasa gereğince Mahkememizin görevsizliğine ilişkin sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tesbit edilemediği meskeninin meçhul kaldığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Yasası gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ilân ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 8851

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1986/531 Davacılar Abdulkadir İnanç, Turabi Tural, Haluk öztrak (İflas memurluğu) Vekilleri Avukat Sami Demirkaya tarafından davalı Cafer Atalay (ölü), aleyhine ikame eylediği satış vaadi sebebiyle hükmen tescil davasının yapılan duruşmaları sırasında verilen ara kararı gereğince : Mirasçı Turhal Gümüştop Köyü nüfusuna kayıtlı Gazi Atalay'ın mirasçısı Nafiye Atalay'ın bütün aramalara rağmen tebligata yarar sarih adresinin tesbit edilemediğinden mirasçı Nafiye Atalay'ın davetiye yerine geçerli olmak üzere Resmî Gazete'de ilân edilmesine karar verilmiş olmakla adı geçenin duruşma günü olan 13/9/1989 günü saat 9.00'da Turhal Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşma için hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruşmada hazır bulunmadığı ve kendisini bir vekille temsil ettirmediği taktirde duruşmanın yokluğunda devam edip sonuçlanacağı hususu ilân olunur Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1988/168 K. No : 1989/202 Develi İlçesi, Öksüt Köyü, Cilt : 038/02-Sayfa : 5 Kütük : 33'de nüfusa kayıtlı, Hamdi kızı 1968 D.lu, Emine Ayhan ile, aynı hanede nüfusa kayıtlı, Yusuf oğlu, 1968 D.lu, Muharrem Ayhan'ın şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına dair karar davalı Muharrem Ayhan'a karar yerine tebliğ olmak üzere ilân olunur Gölcük Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1987/774 K. No : 1988/135 Trafik Yasasına muhalefet suçundan sanık Mehmet özer (Mustafa oğlu Fatma'dan olma 1944 D.lu Nevşehir Merkez Göreme Aydın Mahallesi Hane 69 da nüfusa kayıtlı) hakkında 2918 S.Y. 36/1-3, 647/4,2918 S.Y.nın 21,647/4, T.C.K. 72. maddesi gereğince verilen , TL. Hafif Para Cezası'na havi karar, bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 S.K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen Tebliğine, ilânın neşir tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ilân masraflarının kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1985/544 K. No : 1987/1091 Trafik Yasasına aykırı hareket suçundan sanık Sivas İli Hafik İlçesi Akkoç Köyü 18'de kayıtlı Hasan oğlu Makbüle'den olma 1956 D.lu Eyüp Yalçınkaya hakkında 2918 S.K.nun 36/ /4-6. maddeleri gereğince verilen 7.250, TL. Hafif Para Cezası kararı Bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilânen tebliğine, neşir tarihinden 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilân masraflarının kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 8862

19 I Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Ordu Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1985/138 K. No : 1988/ yılında vergi kaçakçılığı suçundan sanık Ordu İli Karacaömer Köyü nüfusanda kayıtlı Ahmet Celal oğlu Naciye'de olma, 1943 Ts. doğumlu Dursun Şimşek ve 17 arkadaşı hakkında mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması neticesinde; adı geçen sanığın sahte fatura düzenliyerek başkalarına verdiği ve böylece kaçakçılık eylemine yardım ettiği anlaşıldığından VUK.nun 359/1. maddesi gereğince 3 ay hapis ve 3 ay süre ile ticaret meslek ve sanatının icrasından mahrumiyetine 213 sayılı VUK.nun 347/2. maddesi gereğince sanık hakkında tayin edilen cezanın 1/2 oranında indirilerek sonuç olarak bir ay 15 gün hapis ve bir ay 15 gün süre ile Ticaret ve sanatından mahrumiyetine, sanık hakkında verilen hükmün Ordu'da çıkan gazetelerin birinde ilân edilmesine 25/1/1988 gün ve aynı sayı ile karar verilmiş, gıyabi hüküm bu güne kadar yapılan araştırmalara rağmen sanık Dursun Şimşek'e tebliğ edilemediği gibi adresi de tespit edilemediğinden hükmün Resmî Gazete'de ilân yoluyla tebliğ cihetine gidilmiştir. İşbu hüküm Özetinin 7201 sayılı K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1-1 Bafra Kadastro Hâkimliğinden : E. No : 1965/233 K. No : 1975/83 Davacılar Cemal Duyar, Abdullah Varol, Emine Yaman, Süleyman Genç, Ali Özkan, Halil Eser, Mustafa Yalçın, Mahmut Uslu, Süleyman Korkmaz, Ayşe Eser, Veli Ayan, Orman İdaresi Sapan T.A. Şirketi mümessili İhsan Abacıoğlu tarafından davalılar İbrahim öksüz Maliye Hazinesi ve müşterekleri aleyhine açılan tesbite itiraz daasının yapılan yargılaması sonunda. Mahkememizin görevsizliğine dosyanın görevli Bafra Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair verilen hüküm taraflardan Emine Eser (Erol) mirasçıları ile Ahmet Çoduroğlu mirasçılarına, Halis Öksüz ve Cemal Duyar'a karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ağlasun Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1988/22 K. No : 1989/24 Karar Tarihi : 20/4/1989 Vergi kaçakçılığı ve sahte evrak düzenlemek suçundan sanık Burdur ili"ağlasun İlçesi Başköy Kasabası nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde oturur Ramazan ve Fatma'dan olma 1953 doğumlu Mustafa Baysal hakkında 213 sayılı Yasanın 344/2. maddesi delaletiyle 359/1, T.C.Y. 59/2. maddeleri gereğince neticeten yirmi ikibin beşyüz lira ağır para cezasını kapsayan 20/4/1989 tarihli karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi uyarınca adı geçene ilân suretiyle tebliğine, tebligatın iş bu karar özetinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân giderlerinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 8970

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Ayancık Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1988/204 Karar No : 1988/374 Etkili eylem suçundan sanık Ayancık İlçesi Erdemli Köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf ve Halime'den olma 2/6/1970 D. lu, Aydın Çetinkaya hakkında Mahkememizce icra kılınan yargılaması sonunda; Sanığın T.C.K. nun 4S6/4. maddesi uyarınca verilen 6.000, TL. ağır para cezasına dair Mahkememizin 21/12/1988 tarih ve 1985/204 Esas : 1988/374 sayılı gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilememiş ve ikametgâhıda meçhul kalmış olmakla 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi uyarınca hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ayrıca Adliye Divanhanesinde İS gün süre ile asılı bırakılmasına, Mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren İS gün sonra sanık Aydın Çetinkaya'ya tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No : 1988/113 Karar No : 1988/ Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Sinop İli Merkez Dibekli Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim Mustafa oğlu Hanife'den olma 15/7/1958 D.Iu, Çakır Karaduman hakkında Mahkememizde icra kılınan yargılaması sonunda; Sanığın 6136 Sayılı Yasanın 13/3, 2790, 647 Sayılı Yasa ile değişik 3506 Sayılı Yasa ile T.C.K. nun 72. maddesi uyarınca verilen , er lira ağır para cezasına dair Mahkememizce verilen 28/12/1988 tarih ve 1988/113 Esas : 1988/388 Karar sayılı gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş, ikametgâhıda meçhul kalmış olmakla 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ayrıca Adliye Divanhanesinde 15 gün süre ile asılı bırakılmasına, Mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Çakır Karaduman'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No: 1988/28 Karar No : 1988/287 Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık ayancık İlçesi Akcakese Köyünden Nihat ve Yaşar'dan olma 24/9/1972 D.Iu, Turgay Saraç hakkında Mahkememizce icra kılınan yargılaması sonunda; Sanığın T.C.Y. nın 493/1, 522, 2253 Sayılı Yasanın 12/2. maddesi uyarınca sonuçta verilen iki sene üç ay hapis cezasına dair Mahkememizin 26/10/1988 tarih ve 1988/28 Esas : 1988/287 Karar sayılı gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilememiş ve ikametgâhıda meçhul kalmış olmakla 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ayrıca Adliye Divanhanesinde 15 gün süre ile asılı bırakılmasına, Mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Tuncay Saraç'a tebliğ edilmiş sayılmasına, dair ilân olunur Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1989/558 Ankara İli Çankaya İlçesi öveçler Mahallesi Cilt No : 081/001 Sayfa No : 69 Kütük Sıra No : 70'de nüfusa kayıtlı Bahar ve İsmail'den olma 1968 D.Iu, Ahmet Vural'a cezası müddetince M. K. nun 357 inci maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı ve halen, Ulubatlı Hasan Mah. Güneş Sokak, Yeşim Apt. 10/3'de ikamet eden Bahar Vural'ın vasi tayin edildiğine dair Mahkememizce verilen 5/6/1989 tarih ve 1989/ sayılı ilâmı ile karar «eritmiştir. İlân olunur. 9114

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını, 10. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : İthalatta Haksız Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kanun No. : 3577 Kabul Tarihi : 14 Haziran 1989 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 7105 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3577 Kabul Tarihi : 14.6.1989 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1.7.1989 Sayı : 20212 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 28

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 47 EK III 4 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 189 KKTC MERKEZBANKASINDARTEBLİĞ BANKALARDA İÇ DENETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası

T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası T.C. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunu, Yasası 5083 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5083 Kabul Tarihi

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı