T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 Temmuz 1989 CUMARTESİ Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ KANUN ithalatla Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Amaç ve kapsam Madde 1. Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının önlenmesi amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak idarî, malî, ekonomik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Tanımlar Madde 2. Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping : Bir ülkeden Türkiye'ye ihraç edilen bir malın aynı veya benzer bir malın normal değerinin altında bir ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokulmasını, b) Sübvansiyon : Menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; Türkiye'ye ihraç edilen bir malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, dolaylı veya dolaysız bir faydanın sağlanmasını, c) ihraç fiyatı : İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı, d) Benzer mal : Dampinge ve/veya sübvansiyona konu malın tamamen benzeri olan bir malı böyle bir malın bulunmaması halinde sözkonusu malın özelliklerine benzer özelliklere sahip bir başka malı, e) Normal değer : 1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan aynı veya benzer mal için normal ticarî işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı, Resmî Gazete Kodu : Yasama Boluma Sayfa : 1 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır. 30/6/1989 Tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 89/14300 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan Yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Veya ihracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticarî işlemler çerçevesinde aynı veya benzer malın satışlarının olmaması yahut bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, aynı veya benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı, 3. Veya üretim maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı, f) Karşılaştırılabilir fiyat : Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan malın ihraç fiyatı ile karşılaştırılabilecek aynı veya benzer bir malın fiziksel özellikleri, satış miktarı ve şartları bakımından, aynı ticarî aşamada, tercihan fabrika çıkış aşamasında, mümkün olduğu kadar yakın tarihler dikkate alınarak tespit edilen fiyatı, g) Damping marjı : Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı, h) Sübvansiyon miktarı: Menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; ihraç edilen malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, dolaylı veya dolaysız sağlanan faydaların tutarını, i) Zarar : Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın, damping yapılmasından ve/veya sübvansiyon verilmesinden dolayı, bir üretim dalında maddî zarara yol açmasını veya maddî zarar tehdidi oluşturmasını veya piyasanın bozulmasına sebep olmasını veya bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirmesini, j) Bakanlık : İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı, k) Genel Müdürlük : İthalat Genel Müdürlüğünü, 1) Kurul : ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu, İfade eder. Önlem alınmasını gerektiren haller Madde 3. Önlem alınmasını gerektiren haller, dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında maddî zarara yol açması veya maddî zarar tehdidi oluşturması veya piyasa bozulmasına sebep olması veya yeni kurulacak bir üretim dalının fizikî kuruluşunu geciktirmesidir. Şikâyet ve inceleme Madde 4. Genel Müdürlük şikâyet üzerine veya gerektiğinde resen damping ve/veya sübvansiyon incelemesi yapabilir veya yaptırabilir. Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddî zarar gördüğünü veya maddî zarar tehdidi altında bulunduğunu veya piyasanın bozulduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirdiğini iddia eden ilgili gerçek veya tüzelkişiler veya ilgili meslek kuruluşları Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Şikâyet ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir. Genel Müdürlüğün görevleri Madde 5. Genel Müdürlüğün bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır : a) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde resen verilen bilgi ve belgeler veya mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön incelemeyi yapmak, b) Soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda Kurula teklif sunmak, c) Soruşturma açılması kararı alınması halinde, soruşturmayı yürütmek ve soruşturma sonucunu, alınabilecek önlemlerle ilgili önerisi ile birlikte Kurula sunmak, d) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve görevleri Madde 6. Kurul, ithalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile ithalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından teşekkül eder. Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilir. Kurulun görevleri şunlardır : a) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek, b) Soruşturmanın herhangi bir safhasında yeterli delil olması halinde geçici önlem alınmasını Bakanlığa teklif etmek, c) Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek, bunun gerektireceği tedbirleri almak, damping marjı ve/veya sübvansiyon miktarını belirlemek ve alınacak nihai kararları gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlük aracılığıyla Bakanlığın onayına sunmak, d) Tahhhütlerin yerine getirilmemesi durumumla gerekli önlemleri almak. Kurulun çalışma usul ve esasları Hakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikte tespit edilir. Yasama Bölümü Sayfa :2 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi Madde 7. Yapılan soruşturma sonucunda Kurul tarafından belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar dampinge konu malın fiilî ithalinde dampinge karşı vergi, sübvansiyona konu malın fiilî ithalinde ise telafi edici vergi alınır. Bununla birlikte, dampinge ve/veya sübvansiyona konu ithalat nedeni ile meydana gelen zararın telafisinin, tespit edilen damping marjı veya sübvansiyon miktarından daha az bir miktar veya oranda vergi konulmasıyla mümkün olabileceğinin belirlenmesi halinde bu oran veya miktarda vergi uygulanır. Bu vergilerin, fiilî ithali evvelce gerçekleştirilen mallar için, geriye dönük olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Ancak, geriye dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez. Mükellef Madde 8. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi mükellefi;.dampinge ve/veya sübvansiyona konu malı ithal eden gerçek ve tüzelkişilerdir. Tahsil mercii Madde 9. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi Gümrük İdarelerince, ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağlanır. Soruşturma Madde 10. Resen veya şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın bir zarar ika ettiği tespit edildiği takdirde, soruşturma açılır. Soruşturmanın usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit edilir. Taahhütler Madde 11. Soruşturma sırasında, ihracatçının fiyatlarını; zararı veya damping marjını ve/veya sübvansiyon miktarını ortadan kaldırmaya yetecek bir düzeye çıkarmayı kabul ve taahhüt etmesi veya ihracatında bir miktar kısıtlamasına riayet edileceğini beyan ve taahhüt etmesi veya damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın zarar verici etkisinin kalmadığının tespit ve kararlaştırılması veya şikâyet konusunun ortadan kalkması hallerinde, Kurul tarafından soruşturma durdurulabilir. Soruşturmanın durdurulması daha önce alınması kararlaştırılan geçici önlemlerin kesin Önleme dönüştürülmesini engellemez. Taahhütler ile ilgili esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir. Geçici önlemler Madde 12. Şikâyet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında, ülke menfaatinin acil müdahaleyi ve/veya geçici önlemler alınmasını gerektirmesi hallerinde, Kurulca belirlenen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir teminat alınması Bakanlık makamının onayı ile kararlaştırılabilir. Damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir teminat alınmasının kararlaştırılması halinde, bu durum Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Geçici önlemlerin geçerlilik süresi dört aydır. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça iki ay daha uzatılabilir. Geçici önlemlerin uygulama esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Kesin önlemler Madde 13. Soruşturmanın neticelendirilmesinden sonra kesin önlem alınmasını gerektiren hallerin tespiti durumunda, Kurulca belirlenen ve Bakanlıkça onaylanarak kesinleşen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak nispette dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi alınır. Daha önce teminat alınmış olması halinde 14 üncü maddeye göre işlem yapılır. Alınan kesin önlemlerden dampinge karşı verginin veya telafi edici verginin oranının ve/veya miktarının geçerlilik süresi, bu vergilerin uygulamasının değişen şartlara göre gözden geçirilme esasları ile alınacak kesin önlemlerin uygulama esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yasama Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Soruşturmaya konu olan aynı veya benzer mal için hem sübvansiyon verilmiş olması hem de damping yapılmış olması halinde, dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi birlikte uygulanamaz. Bunlardan yalnızca nispeti yüksek olanı uygulanır. Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi konulmuş olması, ilgili malın fiilî ithalatını engellemez. Geri ödeme Madde 14. Kesinleşen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, daha önce alınan teminattan yüksek ise fark tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha önce alınan teminattan düşük ise fark geri ödenir. Soruşturma sonucunda dampingin ve/veya sübvansiyonun bulunmadığına karar verilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir. Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı iade veya imha edilmek istenen malın evvelce alınmış olan dampinge karşı vergisi veya telafi edici vergisi, gümrük mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde iade edilir. Diğer mevzuat Madde 15. Gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahsiline, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin bu Kanuna aykırı olmayan usul ve şekle müteallik hükümleri, dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin tahsili, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır. ödenmeyen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince kovuşturulur. Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler Madde sayılı Gümrük Kanununun 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Bakanlar Kurulu kararlan ve yönetmelikler Madde 17. Bu Kanunun; a) 7, 12 ve 13 üncü maddelerinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararları ile, b) 4, 6, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen Yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılır. Yürürlük Madde 18. Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 28/6/1989 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 1 Temmuz 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 89/14284 Bakanlar Kurulu Kararları 23/12/1988 tarihli ve 88/13637 sayılı Kararnamenin eki Karar'la tespit edilen tasarruf kesintisi nispetinin % 4, Devlet veya işveren katkı nispetinin % 6 olarak, 15/7/1989 tarihinden geçerli olmak üzere, tespiti; Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskan Bakanı L. KAYALAR Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Karar Sayısı: 89/14285 C. ÇİÇEK Devlet Bakanı V. M.YAZAR Devlet Bakanı 1. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı G. TANER Ulaştırma Bakanı V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Konut edindirme yardımı ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması ve 23/12/1988 tarihli ve 88/13623 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması, 11/11/1986 tarih ve 3320 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A.BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı İ F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam C. ÇİÇEK Devlet Bakanı V. M.YAZAR Devlet Bakanı i. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı I. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı t. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı G. TANER Ulaştırma Bakam V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam t. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : /6/1989 Tarihli ve 89/14285 Sayılı Kararnamenin Eki 1/1/ /6/1989 1/7/1989 tarihinden tarihleri arasında uy- itibaren uygulanacak Yardımdan Yararlanılacak Sürenin gulanacak miktarlar miktarlar İlk 6 aylık dönemi için ayda ikinci 6 aylık dönemi için ayda Üçüncü 6 aylık dönemi için ayda Dördüncü 6 aylık dönemi için ayda Kalan süreler için ayda » Karar Sayısı : 89/ /7/1985 tarih ve 85/9678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Geçici Köy Korucularına Ödenecek Aylık Ücret, Giyim Bedeli ile Hizmetin Sonunda Verilecek Tazminata Dair Esaslar"ın 1 inci maddesinin ekli Kararda belirtildiği şekilde değiştirilmesi; 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine 3175 sayılı Kanunla eklenen 2 nci fıkraya göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALT1NKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı V. M. YAZAR Devlet Bakanı 1. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı 1. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı 27/6/1989 tarih ve 89/14286 sayılı Kararnamenin eki Karar C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakam E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A. AKYOL Milli Eğitim Bakam G. TANER Ulaştırma Bakanı V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Madde 1 10/7/1985 tarih ve 85/9678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ve "Geçici Köy Korucularına ödenecek Aylık Ücret, Giyim Bedeli ile Hizmetin Sonunda Verilecek Tazminata Dair Esaslar"ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "1 - Hizmetin devamı süresince her ay; 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurları için tespit edilen en küçük gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar ile Devlet memurlarına ödenen memuriyet taban aylığının % 70'i her nevi vergi, resim ve harçtan muaf olarak, birlikte ve peşin olarak ödenir." Madde 2 Bu Karar 1/7/1989 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Karar Sayısı: 89/ /10/1988 tarihli ve 88/13388 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 28/6/1989 tarihli ve 38 sayılı Raporu üzerine, 8/6/1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A.AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı t. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakanı İ. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı t. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı E. KONUKMAN Milli Savunma Bakanı V. A.AKYOL Milli Eğitim Bakanı G. TANER Ulaştırma Bakanı V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Madde 1 8/11/1988 tarihli ve 88/13458 sayılı Kararnamenin eki Esasların 6 ncı maddesinin 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca Doğal Gaz Dağıtımı ve iletim Yatırımları (Bu yatırımlara istinaden müteahhitler veya müteahhitlerin taşoranları tarafından yapılacak müteahhitlik yatırımları hariç) ile hastane, gemi inşa, gemi inşa ve onarım tesisleri (yüzer havuzlar dahil) ve yat inşa yatırımları kapsamındaki ithalat yöre farkı gözetilmeksizin ve bu yatırımlarla ilgili Teşvik Belgeleri'nin yeni veya daha evvelki yıl program Kararnamelerine istinaden düzenlenmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın sözkonusu fon'dan muaftır. Madde 2 8/11/1988 tarihli ve 88/13458 sayılı Kararnamenin eki Esasların 8 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ancak Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ödemeleri toplam sabit yatırım tutarının Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (yatırımın bizzat 1. ve 2. derecede kalkınmada öncelikli yörelerde yapılması şartıyla) % 40'ını, diğer yörelerde ise % 33'ünü geçemez. Madde 3 8/11/1988 tarihli ve 88/13458 sayılı Kararnamenin eki Esasların "Teşvik Edilmeyen Yatırım Konuları'' Bölümünün B-II lmalat-(a)-2 şıkkı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2. Komple yeni balık unu ve yağı yatırımı (Balık yağı işleme yatırımları hariç) Madde 4 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 Bu Esasları Başbakanlık yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :3

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Turizm Bakanlığından : Amaç Yönetmelik Turizm Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilâtında sürekli görevle atanacak personelde bulunması gereken niteliklerin tesbitine ilişkin esasları düzenlemektir. Yasal Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik 7 Nisan 1988 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de Başbakanlık tarafından yayımlanan "Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık; Turizm Bakanlığını, Bakan; Turizm Bakanını, Yurtdışı Teşkilâtı; Diplomatik Temsilcilikler ve Konsolosluklar nezdindeki Tanıtma Müşavirlikleri ve Ataşeliklerini, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, İdari Ataşe; Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirlikleri ve Ataşelikleri kadrolarında görevli personeli, Başbakanlık Yönetmeliği; 7 Nisan 1988 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ile ek ve tadillerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yurtdışında Görevlendirme Esasları, Yurtdışında Görevlendirilecek Personelde Aranacak Nitelikler Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi, Tanıtma Ataşe Yardımcısında Aranacak Nitelikler Madde 4 Yurtdışı teşkilâtına Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi, Tanıtma Ataşe Yardımcısı olarak atanabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak, b) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, c) İlk defa yurtdışına atanacak personel için, yurtdışı geçici görevler dahil, atanma tarihinden geriye doğru aralıksız en az üç yıl süre ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtının ana hizmet birimlerinde çalışmış olmak, d) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini veya görev yapılacak ülke dilini veya bu ülkede en yaygın yabancı dili yeterli şekilde bildiği ve yurtdışı görev için gerekli mesleki ehliyete sahip bulunduğu Başbakanlık Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak '"Yabancı Dil Bilgisi" ve "Mesleki Ehliyet" sınavları ile tespit edilmiş olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

9 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, f) Olumlu sicil almış olmak, g) Yurtdışına atanmasına mani bir hali bulunmamak, şarttır. İdari Ataşede Aranacak Nitelikler Madde 5 Yurtdışı teşkilâtına İdari Ataşe olarak atanabilmek için; a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, c, e, f, g bentlerinde sayılan nitelikleri taşımak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini veya görev yapılacak ülke dilini veya bu ülkede en yaygın yabancı dili görevinin gerektirdiği ölçüde bildiği ve görevi için gerekli mesleki ehliyete sahip bulunduğu, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak "Yabancı Dil Bilgisi" ve "Mesleki Ehliyet" sınavları ile tespit edilmiş olmak, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar BİRİNCİ KISIM Tanıtma Müşavirliği, Tanıtma Müşavir Yardımcılığı, Tanıtma Ataşeliği ve Tanıtma Ataşe Yardımcılığı Sınavları Yabancı Dil Sınavı Madde 6 Yurtdışı teşkilâtına Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı olarak atanacakların yabancı dil sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar, sözlü sınava alınmazlar. Yazılı Sınav a) Hizmetin özelliğine uygun bir konuda, yabancı dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabancı dile çeviri yaptırılmak, b) Ataşe ve daha yukarı kadrolara atanacaklar için ayrıca, hizmetle ilgili bir konuda yabancı dilden kompozisyon yazdırılmak, suretiyle yapılır. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Yabancı Dil Sınav Kurulu Madde 7 Yabancı dil sınav kurulu, Bakanın onayı ile yüksek öğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan yabancı dil sınavında başarı gösteren veya yabancı dil bilmesi şartıyla, Başbakanlık Yönetmeliği uyarınca sınava tabi olmayan bir Bakanlık mensubundan oluşur. Mesleki Ehliyet Sınavı Madde 8 Yurtdışı taşkilâtına Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Tanıtma Ataşesi ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı olarak atanacaklar; a) Genel Turizm bilgisi, b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : c) Bakanlık teşkilâtı, politikası ve ilkeleri, d) Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler, e) Temsil yeteneği ve protokol, 0 Genel kültür, konularında mülakat şeklinde sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarı için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Mesleki Ehliyet Sınav Muafiyeti Madde 9 Bakanlıkla daire başkanlığı veya daha üst görevlerde çalışmış olanlarla bölge veya il müdürlüğü yapmış bulunanlar, bu görevlerde toplam bir yıl çalışmış olmaları şartıyla mesleki ehliyet imtihanına tabi tutulmazlar. Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu Madde 10 Mesleki ehliyet sınav kurulu, Bakanın onayı ile üst derecedeki görevliler arasından seçilecek üç kişi ile gerektiğinde, üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılacak bir öğretim üyesinden oluşur. ÎKÎNCÎ BÖLÜM İdari Ataşelik Sınavları yapılır. tdari Ataşe Yabancı Dil Sınavı Madde 11 Yabancı dil sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınav yabancı dilden Türkçe'ye çeviri suretiyle, sözlü sınav ise mülakat şeklinde Başarılı sayılmak için sınavların herbirinden 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması şarttır. Bakanlık yurtdışı teşkilâtında en az üç yıl Süreyle daimi görev yapmış veya yabancı dilde öğrenim yapan lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya atama tarihinden önceki üç yıl içerisinde Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezini başarı ile bitirmiş olanlar ayrıca yabancı dil sınavına tabi tutulmazlar. İdari Ataşe Yabancı Dil Sınav Kurulu Madde 12 İdari Ataşe Yabancı Dil Sınav Kurutu, Bakanlık Makam onayı ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre oluşturulan heyetçe yapılan yabancı dil sınavında başarı gösteren veya yabancı dil bilmek şartıyla Başbakanlık Yönetmeliği uyarınca sınava tabi olmayan Bakanlık mensupları arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. İdari Ataşe Mesleki Ehliyet Sınavı Madde 13 İdari Ataşe olarak atanacaklar, idari ve mali konulardan mülakat şeklinde sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarı için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Sınavda başarılı sayılarak İdari Ataşe olarak atanacaklar Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek en az 30 saatlik bir kursa tabi tutulurlar. İdari Ataşe Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu Madde 14 İdari Ataşe Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu, Bakanlık Makam Onayı ile konu ile ilgili Bakanlık mensupları arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 I Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Değerlendirme Kurulu Madde 15 Müsteşarın başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü ve Personel Dairesi Başkanı'ndan oluşan Değerlendirme Kurulu müsteşarın gerekli gördüğü zamanlarda toplanarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtiçinden yurtdışına ve yurtdışından yurtiçine yapılacak atamalar ve süre uzatımları hakkında Bakan'ın onayına sunulacak teklifleri hazırlar. Sınav işlemleri Madde 16 Sınavlarla ilgili her türlü işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Duyuru Madde 17 Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sınavlar Bakanlık teşkilâtına sınav tarihlerinden en az 15 gün önce duyurulur. GEÇİCİ MADDE 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli iken 354 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesi ile Kültür Bakanlığına devredilen personel ile anılan KHK'nin geçici 4 üncü maddesi ile İl Kültür Müdürlükleri haline getirilen Kültür ve Turizm Müdürlükleri personelinden 354 ve 355 sayılı KHK'lerin Geçici 2 nci maddelerine istinaden Turizm Bakanlığına devredilen veya atananların, Kültür Bakanlığında geçen hizmet süreleri 4 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen 3 yıllık süreye dahildir. GEÇİCİ MADDE 2 Yurtdışına atanacak personelin, kaldırılan Kültür ve Turizm ile Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarında geçen hizmet süreleri, yurtdışına yapılacak atamalar için gerekli sürelerin hesabında Turizm Bakanlığında geçmiş sayılır. Yürürlük Madde 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür. Tebliğler Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İhracat (89/27) 1 Peşin döviz ve prefinansman kredisi karşılığında yapılacak fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu prim kesintilerinin hesaplanmasında, Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki kur esas alınacaktır. 2 "İhracat (89/10)" sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : Döviz Tevdiat Hesapları Karşılığı Tululacak Munzam Karşılıklara Uygulanacak Faiz Oranlan 26/12/1985 tarih, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan l/k sayılı Bankamız Genelgesinin birinci maddesi (b) bendi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde tesis edilecek Döviz Tevdiat Hesapları Munzam Karşılıklarına Temmuz 1989'da uygulanacak faiz oranları aşağıdadır. Döviz Cinsi Faiz Oranı % ABD DOLARI BATI ALMAN MARKI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVİÇRE FRANGI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 1 Temmuz 1989 Say» : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA 1, 2 VE 3 TEMMUZ 1989 TARİHLERİNDE UYGULANACAK KURLAR: BÜLTEN NO: 19B9/127 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF DÖVİZİN CiNSi ALIŞ SATIŞ ALIŞ EFEKTİF SATIŞ 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA ŞİLİNİ ALMAN MARKI BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FİN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YENİ KANADA DOLARI KUVEYT DİNARI NORVEÇ KRONU İNGİLİZ STERLİNİ SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI AVUSTURYA ŞİLİNİ 1 ABD DOLARI ALMAN MARKI 1 ABD DOLARI BELÇİKA FRANGI 1 ABD DOLARI DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI FİN MARKKASI 1 ABD DOLARI FRANSIZ FRANGI 1 ABD DOLARI HOLLANDA FLORİNİ 1 ABD DOLARI İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI İTALYAN LİRETİ 1 ABD DOLARI JAPON YENİ 1 ABD DOLARI KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ ABD DOLARI 1 AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) ABD DOLARI BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) TURK LİRASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 8

13 J Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ'MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET* LtttUtU TİP VE VADELER İTİBARIYLA 1 TEMMUZ 1989 TARİMİNOEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1- Üzerinde faiz kupona buluntayıp Iskontolu olarak Hazine Ihalaaf İla alınan Devlet iç Borçlaraıa Senetlerinin delerleri aşağıdadır. (T:Devlet İç Borçlara* Tahvili, B:Haztne Bonosu) VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIN GÜN SAYİSİ ( TL ÜZERİNDEN) 12/07/89 12T /07/ /07/ /08/ /08/89 12T / /09/89 12T /09/ /10/ /10/89 12T /11/ /11/89 12T /11/ /11/89 12T /12/ /12/89 12T /01/ /01/90 12T /02/ /02/90 12T /03/ /03/90 12T /04/90 12T /90 12T /06/90 12T Vadeleri yukarıdaki tarihlsrla aynı olneyan fakat yukarıdaki tarihlar arasında galan,üzahntje faiz kuponu bulunmayıp Iskontolu olarak alınan Dsvtat İç Borclanaa Sanatlarinda vade tarihi olarak Ustada yar alan bir sonraki tarih asas alınır. 3. Uzarinda faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet İç Borclanaa Senetlerinin delerleri aşağıdadır. VADE YİLLİK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM FAİZ ORANI < Tl ÜZERİNDEN) 11/07/89 24T /08/89 24T /09/89 18T /10/89 24T /10/89 24T /11/89 24T /12/89 24T /01/90 36T /02/90 36T /03/90 36T /04/90 24T /05/90 18T /06/90 24T /07/90 36T /07/90 36T /06/90 24T /09/90 36T Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : TÜRKİYE CUMHURtYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET- (.ERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 1 TEMMUZ 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TAttRt TANIN FAİZ ORANI ( Tl ÜZERİMDEN) 07/10/90 07/11/90 05/12/90 01/01/91 22/01/91 08/04/91 06/05/91 03/06/91 01/07/91 25/09/91 10/11/91 24T T T T T T S6T T T T T vt 1989 yıl Harında ihraç edilaia bu lira değişken faizli Devlet Tahvili ar tul* defterleri aşağıdadır.(bu kıymetler, Kanu Kurumlarının yapacaklar* İnala ve özlasaetarcfe vc Haz-ine'ce satılan Nillf En t ak bedellerinin ödeme* inde neaıinat defterleri üzerinden kabul edilir.) VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ OEGER TARİHİ TANIN FAİZ ORANI ( TL ÜZERİNDEN) 20/02/91 24T2-D /02/92 36T2-D /02/93 48T2-D /11/91 36T2-D /10/92 48T /03/91 24TD /03/92 36TD /03/93 48TD 118,828 03/04/91 24TD /04/92 36TD /05/91 24TD /05/92 36TD /06/91 24TD /06/92 36TD Yukarıdaki aaddelerd* belirtilenler dı»ında kalan Devlet İç Borçlara» Senetleri neainal delerleri üzerinden defterlendirflecektir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 10

15 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Temmuz 1989 CUMARTESİ Sayı: İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Tunceli Kadastro Hâkimliğinden : E. No : 1985/5 K. No : 1989/114 Karar Tarihi : 30/5/1989 Nizalı Parsel : 470 Köyü : Örenönü Köyü Davacı : Kekil Tutar Davalılar : Mehmet Gündoğan, Hasan Carus, Hıdır Payço, Kamer Gündoğan, Süleyman Gündoğan, Hasan Payço, FadimeTuncer, Süleyman Tuncer, Hasan Kayaalp, Beser Uğurlu, Hatice Fakir, Salih Kılıç, Hüseyin Ay, Mehmet Yeter, Süleyman Doğan, Beser Yıldız, Hatice Tuncer, Hüseyin Tuncer, İsmail Tuncer. Hüküm özeti : Tunceli merkez örenönü Köyüne ait 470 nolu parselin davacıya ait olmadığı ve ibraz ettiği tapu kaydının kapsamından kalmadığı davalılara ait olduğu anlaşıldığından davacının davasının reddine parselin tespit gibi davalılar adlarına tapuya tesciline karar verilmiş olmakla, Yukarıda yazılı davalılar örenönü Köyünden Kekil kızı, 1940 doğumlu Hatice Fakir ile Hüseyin oğlu, 1930 doğumlu Örenönü Köyünden Hüseyin Ay'ın bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden, bu kararın davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ yapılmasına, iş bu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur Eskişehir 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1989/75 K. No : 1989/551 Mahkememizden verilen yukarıda numaraları yazılı 6/6/1989 tarihli karar ile, bir suçtan dolayı Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 2/12/1988 gün ve 1987/51 esas, 1988/75 karar sayılı ilâmı ile 8 sene 9 ay hapis cezasına hükümlü Kadir ve Fatma'dan olma 1959 doğumlu Mehmet Yuvuz'un hükümlülük süresi içinde vesayet alüna alınmasına, kendisine vasi olarak Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Kukucuk Köyü, hane 42'de nüfusa kayıtlı Eyüp oğlu 1927 doğumlu Kadir Yavuz'un tayinine karar verilmiş olup, iş bu kararın 15 gün ilân 8 günde kesinleşme süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilgililere ilân olunur. 9273

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1988/1098 Davacı ASKİ vekili Av. Neşe Engin tarafından, davalı Mustafa Atasoy aleyhine açılan alacak davası sonunda. Davalı Mustafa Atasoy'un adresi tesbit edilip Mahkememizden verilen 13/6/1989 gün ve 1988/ sayılı karar davalıya tebliğ edilemediğinden; , TL. sı bedeli, bu miktarın dava tarihine kadar gecikme cezası tutarı , TL. ki toplam , TL. nin davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine, ,60 Lira ücreti vekâlet ile , TL. Mahkeme masrafının keza davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine dair işbu karar özeti davalı Mustafa Atasoy'a ilânen duyurulur. İlân neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm kesinleşecektir /1122 Davacı ASKİ Gen.Müd. vekili Av. Neşe Engin tarafından, davalı Mustafa Demiryürek aleyhine açılan alacak davası sonunda. Mahkememizden verilen 13/6/1989 gün ve 1988/ sayılı karar davalının adresi tesbit edilip tebliğ edilemediğinden , TL. kaçak su bedelinin zabıt tarihi olan 8/8/1988 tarihinden itibaren yasal temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesine, , TL ücreti vekâlet ile , TL. Mahkeme masrafının keza davalıdan alınıp davacı idareye verilmesine dair işbu karar özeti davalı Mustafa Demiryürek'e ilânen duyurulur. İlân neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm kesinleşecektir Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Maliye Bakanlığı vekili tarafından davalılar Hanım Polat ve arkadaşları aleyhine açılmış bulunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında, Diyarbakır İli Dumrul Köyünde ikamet eden davalı Zeynep Polat bunca aramalara rağmen bulunamamış adreside tesbit edilememiş olduğundan davalının Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/67 esas ve 20/10/1989 tarihli duruşmaya icabet etmesi veya kendisini temsılen bir vekil göndermesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Erzincan 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 1988/698 Davacı Şahin Bulut tarafından davalı Ayten Bulut hakkında Mahkememize açılan davada; Davalı Ayten Bulut'a duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresi belli olmadığından davetiyenin tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine kadar verildiğinden davalının duruşmanın bırakıldığı 19/9/1989 günü duruşmaya bizzat gelmesi veya vekille temsil ettirmesi, ettirmediği takdirde yargılama yokluğunda devam olunacağı ve hüküm verileceği (H.U.M.K. nun 213, 337. madde) hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8840

17 1 Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1988/98 K. No : 1989/23 Sanık : Bülent Balcıoğlu-Ahmet Tuncel oğlu 1963'de Halime'den olma İzmir Altıntaş mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, İzmir Yeşilyurt mahallesinde oturur. Reşit olmayan Mağdure Nurten Eryiğit'in rızası ile ırzına geçmek, kızlığını bozmak ve rızası ile kaçırıp alıkoymak suçlarından yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizin 21/3/1989 tarih, E. 1988/98 ve 1989/23 sayılı kararı ile neticeten onüç ay on gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Kanun ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına, ilân tarihinden itibaren İS gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliği olunur Malatya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 11/4/1989 gün ve 1988/1861 Esas 1989/137 karar sayılı ilamı ile 3167 sayılı Yasaya muhalefet suçundan dolayı 3167 sayılı Yasanın 13/1 maddesi ile , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 700, TL. yargılama giderinin tahsiline karar verilen Bingöl İli Merkez Gökdere Köyü nüfusunda kayıtlı olup Malatya Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak Onur Galeri altında oto alım satımı yapar Selim ve Zübeyde'den'- den olma 1955 doğumlu Yadin Kılıç hakkında mahkememizce verilen gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının ve 30. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/4/1989 gün ve 1985/1676 esas 1989/144 karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan dolayı T.C.K. 491/ilk 522, 55/3 ve 6476 sayılı Yasanın 4. maddeleri ile , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 3000, TL. yargılama giderinin tahsiline karar verilen Malatya Merkez Melekbaba Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup halen İstanbul Fatih Karadeniz Cad. Amelikan Apt. No: 1 de ikamet eder Ramazan ve Cemile'den olma 1968 doğumlu Derviş Aslan hakkında mahkememizce verilen gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur Adilcevaz Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1987/87 K. No : 1989/ sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Hatim oğlu Kevser'den doğma 1955 doğumlu Diyarbakır ili Merzez Kuşburnu köyü Nüfusunda kayıtlı Hikmet Aslan hakkında Mahkememizden verilen 27/2/1989 gün ve 1987/87 esas. 1989/16 sayılı kararı ile 3493 sayılı yasa gereğince Mahkememizin görevsizliğine ilişkin sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tesbit edilemediği meskeninin meçhul kaldığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Yasası gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ilân ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 8851

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1986/531 Davacılar Abdulkadir İnanç, Turabi Tural, Haluk öztrak (İflas memurluğu) Vekilleri Avukat Sami Demirkaya tarafından davalı Cafer Atalay (ölü), aleyhine ikame eylediği satış vaadi sebebiyle hükmen tescil davasının yapılan duruşmaları sırasında verilen ara kararı gereğince : Mirasçı Turhal Gümüştop Köyü nüfusuna kayıtlı Gazi Atalay'ın mirasçısı Nafiye Atalay'ın bütün aramalara rağmen tebligata yarar sarih adresinin tesbit edilemediğinden mirasçı Nafiye Atalay'ın davetiye yerine geçerli olmak üzere Resmî Gazete'de ilân edilmesine karar verilmiş olmakla adı geçenin duruşma günü olan 13/9/1989 günü saat 9.00'da Turhal Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşma için hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruşmada hazır bulunmadığı ve kendisini bir vekille temsil ettirmediği taktirde duruşmanın yokluğunda devam edip sonuçlanacağı hususu ilân olunur Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1988/168 K. No : 1989/202 Develi İlçesi, Öksüt Köyü, Cilt : 038/02-Sayfa : 5 Kütük : 33'de nüfusa kayıtlı, Hamdi kızı 1968 D.lu, Emine Ayhan ile, aynı hanede nüfusa kayıtlı, Yusuf oğlu, 1968 D.lu, Muharrem Ayhan'ın şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına dair karar davalı Muharrem Ayhan'a karar yerine tebliğ olmak üzere ilân olunur Gölcük Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1987/774 K. No : 1988/135 Trafik Yasasına muhalefet suçundan sanık Mehmet özer (Mustafa oğlu Fatma'dan olma 1944 D.lu Nevşehir Merkez Göreme Aydın Mahallesi Hane 69 da nüfusa kayıtlı) hakkında 2918 S.Y. 36/1-3, 647/4,2918 S.Y.nın 21,647/4, T.C.K. 72. maddesi gereğince verilen , TL. Hafif Para Cezası'na havi karar, bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 S.K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen Tebliğine, ilânın neşir tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ilân masraflarının kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur E. No : 1985/544 K. No : 1987/1091 Trafik Yasasına aykırı hareket suçundan sanık Sivas İli Hafik İlçesi Akkoç Köyü 18'de kayıtlı Hasan oğlu Makbüle'den olma 1956 D.lu Eyüp Yalçınkaya hakkında 2918 S.K.nun 36/ /4-6. maddeleri gereğince verilen 7.250, TL. Hafif Para Cezası kararı Bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilânen tebliğine, neşir tarihinden 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilân masraflarının kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 8862

19 I Temmuz 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Ordu Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1985/138 K. No : 1988/ yılında vergi kaçakçılığı suçundan sanık Ordu İli Karacaömer Köyü nüfusanda kayıtlı Ahmet Celal oğlu Naciye'de olma, 1943 Ts. doğumlu Dursun Şimşek ve 17 arkadaşı hakkında mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması neticesinde; adı geçen sanığın sahte fatura düzenliyerek başkalarına verdiği ve böylece kaçakçılık eylemine yardım ettiği anlaşıldığından VUK.nun 359/1. maddesi gereğince 3 ay hapis ve 3 ay süre ile ticaret meslek ve sanatının icrasından mahrumiyetine 213 sayılı VUK.nun 347/2. maddesi gereğince sanık hakkında tayin edilen cezanın 1/2 oranında indirilerek sonuç olarak bir ay 15 gün hapis ve bir ay 15 gün süre ile Ticaret ve sanatından mahrumiyetine, sanık hakkında verilen hükmün Ordu'da çıkan gazetelerin birinde ilân edilmesine 25/1/1988 gün ve aynı sayı ile karar verilmiş, gıyabi hüküm bu güne kadar yapılan araştırmalara rağmen sanık Dursun Şimşek'e tebliğ edilemediği gibi adresi de tespit edilemediğinden hükmün Resmî Gazete'de ilân yoluyla tebliğ cihetine gidilmiştir. İşbu hüküm Özetinin 7201 sayılı K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânına, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1-1 Bafra Kadastro Hâkimliğinden : E. No : 1965/233 K. No : 1975/83 Davacılar Cemal Duyar, Abdullah Varol, Emine Yaman, Süleyman Genç, Ali Özkan, Halil Eser, Mustafa Yalçın, Mahmut Uslu, Süleyman Korkmaz, Ayşe Eser, Veli Ayan, Orman İdaresi Sapan T.A. Şirketi mümessili İhsan Abacıoğlu tarafından davalılar İbrahim öksüz Maliye Hazinesi ve müşterekleri aleyhine açılan tesbite itiraz daasının yapılan yargılaması sonunda. Mahkememizin görevsizliğine dosyanın görevli Bafra Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair verilen hüküm taraflardan Emine Eser (Erol) mirasçıları ile Ahmet Çoduroğlu mirasçılarına, Halis Öksüz ve Cemal Duyar'a karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ağlasun Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1988/22 K. No : 1989/24 Karar Tarihi : 20/4/1989 Vergi kaçakçılığı ve sahte evrak düzenlemek suçundan sanık Burdur ili"ağlasun İlçesi Başköy Kasabası nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde oturur Ramazan ve Fatma'dan olma 1953 doğumlu Mustafa Baysal hakkında 213 sayılı Yasanın 344/2. maddesi delaletiyle 359/1, T.C.Y. 59/2. maddeleri gereğince neticeten yirmi ikibin beşyüz lira ağır para cezasını kapsayan 20/4/1989 tarihli karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi uyarınca adı geçene ilân suretiyle tebliğine, tebligatın iş bu karar özetinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân giderlerinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 8970

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 1989 Sayı : Ayancık Asliye Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1988/204 Karar No : 1988/374 Etkili eylem suçundan sanık Ayancık İlçesi Erdemli Köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf ve Halime'den olma 2/6/1970 D. lu, Aydın Çetinkaya hakkında Mahkememizce icra kılınan yargılaması sonunda; Sanığın T.C.K. nun 4S6/4. maddesi uyarınca verilen 6.000, TL. ağır para cezasına dair Mahkememizin 21/12/1988 tarih ve 1985/204 Esas : 1988/374 sayılı gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilememiş ve ikametgâhıda meçhul kalmış olmakla 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi uyarınca hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ayrıca Adliye Divanhanesinde İS gün süre ile asılı bırakılmasına, Mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren İS gün sonra sanık Aydın Çetinkaya'ya tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No : 1988/113 Karar No : 1988/ Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Sinop İli Merkez Dibekli Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim Mustafa oğlu Hanife'den olma 15/7/1958 D.Iu, Çakır Karaduman hakkında Mahkememizde icra kılınan yargılaması sonunda; Sanığın 6136 Sayılı Yasanın 13/3, 2790, 647 Sayılı Yasa ile değişik 3506 Sayılı Yasa ile T.C.K. nun 72. maddesi uyarınca verilen , er lira ağır para cezasına dair Mahkememizce verilen 28/12/1988 tarih ve 1988/113 Esas : 1988/388 Karar sayılı gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş, ikametgâhıda meçhul kalmış olmakla 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ayrıca Adliye Divanhanesinde 15 gün süre ile asılı bırakılmasına, Mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Çakır Karaduman'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Esas No: 1988/28 Karar No : 1988/287 Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık ayancık İlçesi Akcakese Köyünden Nihat ve Yaşar'dan olma 24/9/1972 D.Iu, Turgay Saraç hakkında Mahkememizce icra kılınan yargılaması sonunda; Sanığın T.C.Y. nın 493/1, 522, 2253 Sayılı Yasanın 12/2. maddesi uyarınca sonuçta verilen iki sene üç ay hapis cezasına dair Mahkememizin 26/10/1988 tarih ve 1988/28 Esas : 1988/287 Karar sayılı gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilememiş ve ikametgâhıda meçhul kalmış olmakla 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ayrıca Adliye Divanhanesinde 15 gün süre ile asılı bırakılmasına, Mahkemece karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Tuncay Saraç'a tebliğ edilmiş sayılmasına, dair ilân olunur Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1989/558 Ankara İli Çankaya İlçesi öveçler Mahallesi Cilt No : 081/001 Sayfa No : 69 Kütük Sıra No : 70'de nüfusa kayıtlı Bahar ve İsmail'den olma 1968 D.Iu, Ahmet Vural'a cezası müddetince M. K. nun 357 inci maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı ve halen, Ulubatlı Hasan Mah. Güneş Sokak, Yeşim Apt. 10/3'de ikamet eden Bahar Vural'ın vasi tayin edildiğine dair Mahkememizce verilen 5/6/1989 tarih ve 1989/ sayılı ilâmı ile karar «eritmiştir. İlân olunur. 9114

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 YASAMA BOLUMU 1 Ekim 1994 CUMARTESİ Kanunlar Sayı : 22068 Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 3 Haziran 1986 SALI Sayı : 19126

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları

T.C. Resmî Gazete. 18 Temmuz 1982 PAZAR. Atama Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Temmuz 1982 PAZAR Sayı: 17758 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 8 Kasım 1982 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İileri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1982 PAZARTESİ Sayı : 17862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin İÇİNDEKİLER Kapsadığı Yayımlandığı Tarih Sayı Tarihler 10 Şubat 2009 398-22/7/2006 tarihli

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU Kanun No: 4904 Kabul Tarihi: 25.6.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 05.07.2003-25159 BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : 16077 Sayı : 16077

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 04 13 Mayıs 2011 Yayımlandığı Tarih 14 Mayıs 2011 Sayı 484 İÇİNDEKİLER -

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1991 PAZARTESİ Sayı : 20832 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı