Diabetes Care 32:1-11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diabetes Care 32:1-11"

Transkript

1 D e r l e m e l e r / Y o r u m l a r / A D A B i l d i r i l e r i O R T A K B İ L D İ R İ Tip 2 Diyabette Hipergliseminin İlaçla Tedavisi: Tedavinin Başlanması ve Düzenlenmesinde Uzlaşı Sağlanan Akış Şeması Amerikan Diyabet Derneği ve Diyabet Çalışmaları için Avrupa Birliği nin ortak bildirisi DAVID M. NATHAN, MD 1 JOHN B. BUSE, MD, PHD 2 MAYER B. DAVIDSON, MD 3 ELE FERRANNINI, MD 4 RURY R. HOLMAN, FRCP 5 ROBERT SHERWIN, MD 6 BERNARD ZINMAN, MD 7 Tip 2 diyabetin ilaçla tedavisi konusunda uzlaşı sağlanan akış şeması, yeni girişimlerin elde edilebilirliğine ve bunların klinik rollerini belirleyen yeni kanıtlara bağlı olarak güncellenmesi beklentisi ile Ağustos 2006 da yayınlanmıştı. Yazarlar, tedavi akış şemasını ve bunun önemli kısımlarını geliştirmek için doğrulama çalışmalarına devam etmektedir. Tedavi şemasının yeni bilgiler ortaya çıkmadan çok sık değiştirilmesinin riskli olduğunu düşünmekteyiz. Ortak tedavi akış şemasının bir güncellemesi, özellikle tiazolinedionlar ile ilgili güvenlik sorunlarına yönelik olarak Ocak 2008 de yayımlandı. Bu gözden geçirmede, haklarında şimdi daha çok klinik veri ve deneyim olan yeni ilaç sınıflarına odaklanmış bulunmaktayız. Diabetes Care 32:1-11 Tip 2 diyabet epidemisinin tanınarak ona özgü glisemik hedeflerin başarılmasının morbiditeyi belirgin şekilde azaltabileceğinin anlaşılması, hipergliseminin etkin tedavisinin birincil öncelik olmasını sağlamıştır (1-3). Tip 2 diyabetle ilişkili en önde gelen metabolik bozukluk olan hipergliseminin tedavisi eskiden beri diyabet tedavisinin merkezine alınmakla birlikte; dislipidemi, hipertansiyon, hiperkoagülabilite, obezite ve insülin direnci gibi birlikte bulunan diğer unsurlara yönelik tedaviler de araştırma ve tedavinin önemli odak noktası olmuştur. Tip 1 diyabet durumunda, glisemi düzeylerini nondiyabetik aralığa olabildiğince yakın şekilde idame ettirmenin, retinopati, nefropati ve nöropati dahil diyabete özgü mikrovasküler komplikasyonlar üzerine olan güçlü yararlı etkileri gösterilmiştir (4,5); tip 2 diyabette, daha yoğun tedavi stratejilerinin mikrovasküler komplikasyonları benzer şekilde azalttığı gösterilmiştir (6-8). Daha düşük A1C düzeylerine neden olan yoğun glisemik tedavinin, tip 1 diyabetteki kardiyovasküler hastalık (KVH) komplikasyonları üzerine yararlı etkisinin olduğu da gösterilmiştir (9,10); bununla birlikte, günümüzdeki çalışmalar, tip 2 diyabette yoğun diyabet tedavisinin KVH üzerine olan yararlı etkinliğini göstermede başarısız olmuşlardır (11-13). From the 1 Diabetes Center, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts; the 2 University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, North Carolina; the 3 Clinical Center for Research Excellence, Charles R. Drew University, Los Angeles, California; the 4 Department of Internal Medicine, University of Pisa, Pisa, Italy; the 5 Diabetes Trials Unit, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Oxford University, Oxford, U.K.; the 6 Department of Internal Medicine and Yale Center for Clinical Investigation, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut; and the 7 Samuel Lunenfeld Research Institute, Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada. Corresponding author: David. M. Nathan, This article is being simultaneously published in 2009 by Diabetes Care and Diabetologia by the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. An American Diabetes Association consensus statement represents the authors collective analysis, evaluation, and opinion at the time of publication and does not represent official association opinion. DOI: /dc by the American Diabetes Association and Springer. Copying with attribution allowed for any non-commercial use of the work. Yaşam tarzına yönelik uygulamalar, insülin, sülfonilüreler ve metformin gibi eski tedavilere ek olarak yeni kan şekeri düşürücü ilaç sınıflarının gelişmesi, tip 2 diyabet için mevcut tedavi seçeneklerinin sayısını artırmıştır. İster tek başına, ister diğer kan şekeri düşürücü girişimlerle birlikte olsun, hekimlere ve hastalara yönelik mevcut artmış seçenek sayısı, bu yaygın hastalığın tedavisinde en uygun yolun hangisi olduğu konusunda mevcut olan belirsizliği ortaya çıkarmıştır (14). Her ne kadar son yıllarda tip 2 diyabetin tedavisi ile ilgili çok sayıda derleme yayınlanmış olsa da (15-17), hekimlerin takip edecekleri ortak bir yol bildirilmemiştir. Biz, tip 2 diyabetli hastalar için en uygun girişimleri seçmekte sağlık hizmeti sağlayanlara kılavuzluk etmek için gebe olmayan erişkinlerdeki hipergliseminin tedavisine yönelik aşağıdaki ortak yaklaşımı geliştirdik. Süreç Takip edilen kılavuzlar ve akış şemaları iki grup kaynaktan gelen verilere göre hazırlanmaktadır. Kaynak gruplarından biri, farklı tedavi yöntemlerinin etkinliği ve güvenilirliğini araştıran klinik çalışmalardır. Bu yazıdaki yazar grubu, glisemiyi düşürmek için monoterapi olarak veya kombinasyon halinde ilaç kullanımı ile ilişkili çok çeşitli çalışmaları gözden geçirdi. Ne yazık ki, farklı diyabet tedavi rejimlerini doğrudan karşılaştıran iyi düzeyde kontrollü klinik çalışma şeklindeki yüksek kaliteli kanıtların azlığı, bir ilaç sınıfının veya özel bir kombinasyon tedavisinin bir başkasına kıyasla önerilmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir. Önerilerimize dayalı ikinci grup kaynak ise, diyabetin tedavisindeki yararları, riskleri ve maliyeti hesaba katan mevcut bilgimiz ve klinik deneyimimizi temel alan klinik kararlar idi. Tüm klinik karar vermelerde olduğu gibi, literatürün kanıta-dayalı gözden geçirilmesi, subjektif şekilde tedavinin risk 1

2 Nathan ve Arkadaşları ve maliyetine karşın yararlarının değerlendirilmesi ile desteklendi. Her ne kadar başkalarının değişik kararları olabileceğini bilsek de, bizim tedavi akış şemamızın bu yeni revizyonunda yapılan önerilerin tedaviye yol göstereceğine ve zamanla daha iyi glisemik kontrol ve sağlık durumu sağlayacağına inanmaktayız. Tedavinin glisemik hedefleri Tip 1 diyabetteki Diyabet Kontrol ve Komplikasyonları Çalışması (DCCT) (4) ve Stokholm Diyabet Çalışması (5) ve tip 2 diyabetteki İngiltere Prospektif Diyabet Çalışması (UKPDS) (6,7) ve Kumamoto çalışması (8) gibi kontrollü klinik araştırmalar, daha iyi uzun-dönem sonuçlara yol açan tedavinin glisemik hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Epidemiyolojik verilerle (18,19) birlikte klinik çalışmalar, uzun dönem mikrovasküler ve nöropatik komplikasyonların azaltılmasının etkin bir yolu olarak gliseminin düşürülmesini desteklemektedir. Günlük temel kan glukozu için en uygun hedef düzeyler ve kronik gliseminin bir göstergesi olarak A1C, sistematik olarak çalışılmamıştır. Bununla birlikte, hem DCCT (4), hem de UKPDS (6,7), kendi hedefleri olarak nondiyabetik aralıktaki glisemik düzeylerin elde edilmesini belirlemiştir. Hiçbir çalışma, yoğun tedavi gruplarında A1C düzeylerini nondiyabetik aralıkta sürdürebilmeyi başaramamıştır, diyabetik olmayanların ortalamasından 4 SS daha yukarda olan yaklaşık %7 lik ortalama düzeyler elde edilmiştir. En son glisemik hedef Amerikan Diyabet Derneği tarafından önerilmiştir, genel olarak A1C düzeyinin %7 nin altında olması uygulanabilirlik ve zaman içerisinde komplikasyonlarda azalma hedeflenerek seçilmiştir (1). Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından belirlenen en son glisemik hedef %6.5 ten küçük bir A1C düzeyidir. Nondiyabetik aralığın üst sınırı, Ulusal Glikohemoglobin Standardizasyon Programı (NGSP) uyarınca ilan edilen ve ticari olarak mevcut birçok test tarafından ölçülebilen DCCT/ UKPDS-standardize edilmiş testi ile birlikte %6.1 (ortalama ± SS. %5 ± 2 lik A1C düzeyi) dir (20). Son zamanlardaki birkaç klinik çalışma, çeşitli girişimlerle %6.5 A1C düzeylerini hedeflemişlerdir (11,12). Birincil amacı, <%6.0 lık A1C düzeyinin elde edilmesine kıyasla <%7.9 luk A1C elde edilmesinin amaçlandığı müdahalelerle KVH nin azaltılması olan Diyabette Kardiyovasküler Riski Kontrol Eylemi (ACCORD) çalışmasının sonuçları, yoğun tedavi grubunda artmış KVH mortalitesi göstermiştir (11). Diyabet ve Vasküler Hastalıkta Etki: Preterax ve Diamicron MR Kontrollü Değerlendirme (ADVANCE) çalışmasından ve Ordu Mensupları Diyabet Çalışması ndan elde edilen sonuçlar, ki her ikisinde de ACCORD çalışmasından farklı girişimler ve çalışma grupları kullanılmıştır, ACCORD çalışmasına benzer seviyede %6.5 lik A1C düzeylerinin elde edildiği yoğun rejimler ile toplam veya KVH mortalitesinde herhangi bir artış göstermemiştir (12,13). Bununla birlikte, bu çalışmaların hiçbiri kendi birincil KVH sonlanım noktalarında, yoğun glisemik kontrolün herhangi bir yararını da gösterememiştir. Bizim ortak görüşümüz, %7 lik bir A1C düzeyinin, <%7 lik bir A1C düzeyini elde etme hedefi ile tedavi başlanması veya tedaviye değişikliği için bir uyarı olarak algılanmasıdır. Bu hedefin bazı hastalar için uygun ya da uygulanabilir olmadığının farkındayız, nitekim her hasta için verilecek klinik karar, daha yoğunlaştırılmış bir rejimin potansiyel faydaları ve risklerini göz önüne almalıdır. Yaşam beklentisi, hipoglisemi riski ve KVH mevcudiyeti gibi faktörler, tedavi rejimini yoğunlaştırmadan önce her hasta için ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Tip 2 diyabete eşlik eden hipertansiyon ve dislipidemi gibi hiperglisemi dışındaki anormalliklere sürekli dikkat edilmesinin, mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları iyileştirdiği gösterilmiştir. Glisemik olmayan risk faktörleri için tedavinin mantığı ve hedeflerinin tartışılması ve benzer şekilde bunların nasıl başarılacağına ilişkin öneriler için okuyucular yayımlanmış kılavuzlara bakabilirler (1,21,22). Antihiperglisemik girişimlerin seçimindeki ilkeler Özel antihiperglisemik ajanlardaki seçimimiz, glukozu düşürmedeki etkinliklerine, uzun-dönem komplikasyonları azaltabilecek ekstra-glisemik etkilerine, güvenilirlik profillerine, tolere edilebilirliklerine, kullanım kolaylığına ve maliyetine dayanmaktadır. Glisemiyi düşürmedeki etkinlik Glisemi üzerindeki ayırt edici etkileri dışında, komplikasyonlar üzerindeki etkileri ile ilişkili olarak glukoz düşürücü bir ilaç sınıfının veya bir ilaç kombinasyonunun diğerlerinden daha üstün olduğu önerisini desteklemek için şu anda yeterli veri bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, tedavinin uzundönem komplikasyonlar üzerindeki yararlı etkileri, glisemik hedeflerin elde edilmesi için kullanılan girişimlerin diğer başka özelliklerinden değil de esas olarak elde edilen glisemik kontrol düzeyine bağlı gibi görünmektedir. UKPDS çalışması, üç glukoz düşürücü ilaç sınıfını (sülfonilüre, metformin veya insülin) karşılaştırmış, fakat diyabet komplikasyonları açısından herhangi bir ilacın bir diğerine olan belirgin bir üstünlüğünü gösterememiştir (6,7). Bununla birlikte, farklı sınıfların glisemik düzeyleri düşürmede değişken etkinlikleri vardır (Tablo 1) ve bir uygulamanın seçiminde dikkate alınacak prensip, ilacın glisemik hedefleri başarma ve idame ettirme özelliği olacaktır. Geleneksel uygulamalara kıyasla yoğun girişimlerin üstünlüğünü gösteren tedavi-amacı (intention-to-treat) analizlerine ek olarak DCCT ve UKPDS çalışmaları, zaman içerisindeki ortalama A1C düzeyleri ile retinopati ve nefropati gelişimi ve ilerlemesi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu göstermiştir (23,24). Bu nedenle biz, kan glukoz-düşürücü ilaçları ve aynı şekilde bu tür ajanların kombinasyonlarını, A1C düzeylerini düşürme ve idame ettirme kapasitelerine dayanarak ve güvenilirliklerine, özel yan etkilerine, tolere edilebilirliliklerine, kullanım kolaylıklarına ve maliyetine göre karar vermenin ve karşılaştırma yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz. İlaçların nonglisemik etkileri Glisemi üzerinde olan değişken etkilerine ek olarak, her bir tedavinin hipertansiyon veya dislipidemi gibi KVH risk faktörleri üzerine olan özel etkilerinin de önemli olduğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere müdahalelerin, uzun-dönem glisemik kontrol için beklentileri iyileştirebilecek veya kötüleştirebilecek etkilerini de dahil ettik. Buna örnek olarak tip 2 diyabetik hastalardaki vücut kitlesindeki değişimler, insülin direnci veya insülin salgılama kapasitesi sayılabilir. Özgün diyabet girişimlerinin seçimi ve bunların tip 2 diyabet tedavisindeki rolleri Çok sayıda derleme, aşağıda sıralanmış özgün diyabet girişimlerinin özellikleri üzerine odaklanmıştır (25-34). Ayrıca, meta-analizler ve derlemeler ilaçların glukoz-düşürücü etkinliklerini ve diğer özelliklerini özetlemiş ve karşılaştırmışlardır (35-37). Buradaki amaç, ilaç seçimlerinin, önerildikleri sıranın ve tedavi kombinasyonlarının kullanımının haklılığını göstermek için yeterli bilgi sağlamaktır. Ne yazık ki, önerilen glisemik düzeylere ulaşılması için ilaçların yeterliliğinin bire bir karşılaştırılmasını sağlayacak yüksek 2

3 Ortak Bildiri Tablo 1- Glukoz-düşürücü uygulamaların özeti Monoterapi ile A1C deki beklenen Girişim düşüş (%) Avantajları Dezavantajları Aşama 1: onaylanmış içerik Basamak 1: başlangıç tedavisi Kilo vermek ve aktiviteyi artırmak için yaşam tarzı Çok fazla yarar Birçok kişi için ilk yıl içerisinde yetersiz Metformin Kilo nötral GİS yan etkileri, böbrek yetmezliğinde kontrendike Basamak 2: ilave tedavi İnsülin Doz limiti yok, hızlı etkili, Günlük 1 ila 4 enjeksiyon, kilo alma, iyileşmiş lipid profili hipoglisemi, analoglar pahalı Sülfonilüre Hızlı etkili Kilo alma, hipoglisemi (özellikle glibenklamid veya klorpropamid ile) Aşama 2: daha az onaylanmış TZD ler İyileşmiş lipid profili Sıvı retansiyonu, KKY, kilo alma, (pioglitazon), Mİ de potansiyel kemik kırığı, pahalı, azalma (pioglitazon) Mİ de potansiyel artış (roziglitazon) GLP-1 agonist Kilo verme Günde 2 enjeksiyon, sık GİS yan etkiler, uzun dönem güvenilirlik belli değil, pahalı Diğer tedaviler α-glukozidaz inhibitörü Kilo nötral Sık GİS yan etkiler, dozaj günde 3 kez, pahalı Glinid a Hızlı etkili Kilo alma, dozaj günde 3 kez, hipoglisemi, pahalı Pramlintid Kilo verme Günde 3 enjeksiyon, sık GİS yan etkiler, uzun dönem güvenilirlik belli değil, pahalı DPP-4 inhibitörü Kilo nötral Uzun dönem güvenilirlik belli değil, pahalı Repaglinid, A1C düşürülmesinde nateglinidden daha etkilidir. KKY, konjestif kalp yetmezliği; GİS, gastrointestinal sistem; Mİ, miyokard infarktüsü. kaliteli çalışma sayısı halen çok azdır. Yazarlar, bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Bununla birlikte, tüm mevcut glukoz-düşürücü tedavilerin ve bunların kombinasyonlarının etkinliğini karşılaştıran özenli, kapsamlı çalışmalar olmasa bile, aşağıdaki kılavuzları oluşturmak için her bir girişimin özellikleri ile ilgili yeterli veri olduğuna inanmaktayız. Bir hastanın daha iyi uzun-dönem diyabet kontrolü olması olasılığını artıran önemli bir müdahale, diyabetin metabolik anormalliklerinin genellikle daha az ciddi olduğu erken dönemde diyabet teşhisini koymaktır. Başlangıç tedavisi esnasındaki daha düşük glisemi düzeyleri, zaman içerisinde daha düşük A1C düzeyleri ve azalmış uzun-dönem komplikasyonları ile ilişkilidir (38). Yaşam tarzı uygulamaları Tip 2 diyabet riskini artıran en önemli çevresel faktörler, aşırı beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve sonrasında ortaya çıkan kilo fazlalığı ve obezitedir (39,40). Beklendiği gibi, bu faktörleri tersine çeviren veya düzelten müdahalelerin, yerleşmiş tip 2 diyabette glisemi kontrolü üzerinde yararlı etkisinin olduğu gösterilmiştir (41). Ne yazık ki, yüksek tekrar kilo alma oranı, uzun dönemde glisemi kontrolünün etkin bir yöntemi olarak yaşam tarzı müdahalelerinin rolünü sınırlamaktadır. Kilo vermenin glisemiyi etkin bir şekilde düşürdüğünü gösteren en ikna edici uzun-dönem veriler, bariyatrik cerrahi uygulanan tip 2 diyabetik hastaların takibinden elde edilmiştir. >20 kg lık ortalama sabit kilo kaybı durumunda, diyabet neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır (42-45). Kilo vermenin glisemi üzerine olan yararlı etkilerine ek olarak, kilo kaybı ve egzersiz, kan basıncı ve aterojenik lipid profilleri gibi birlikte bulunan KVH risk faktörlerini düzeltir ve obezitenin diğer sonuçlarını hafifletir (41,46,47). Bu tür yaşam şekli değişikliklerinin, olağan yaşam tarzına sokulmasında ve bunların devam ettirilme- 3

4 Nathan ve Arkadaşları sindeki güçlük dışında, genellikle minör kas iskelet yaralanmaları, ayak travması ve ülserleri gibi artmış aktivitenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek nöropati ile ilişkili potansiyel sorunlar gibi birkaç istenmeyen neticesi vardır. Teorik olarak, pleiotropik yararları, güvenilirlik profili ve düşük maliyeti ile birlikte etkin olarak kilo verilmesi, eğer yapılabilir ve uzun süre devam ettirilebilirse- diyabetin kontrol edilmesi yöntemlerinin en maliyet-etkin olanıdır. Genellikle hızlı ortaya çıkan haftalar ila aylar içinde- ve sıklıkla önemli bir kilo kaybından önce oluşan bu yararlı etkiler göz önüne alındığında (47), kilo verme ve aktivite artırma için yaşam tarzı müdahale programı, nadir istisnalar dışında diyabet tedavisinin bir parçası olarak alınmalıdır. Dört kg kadar küçük bir kilo kaybı, sıklıkla hiperglisemiyi hafifletecektir. Bununla birlikte, tip 2 diyabetik hastalarda glisemik hedefleri idame ettirmek için yaşam tarzı programlarının sınırlı uzun dönem başarısı, hastaların büyük bir çoğunluğunun diyabetlerinin seyri esnasında ek tedavi gerektireceğini göstermektedir. İlaçlar Günümüzde mevcut glukoz düşürücü girişimlerin monoterapi olarak kullanıldıkları durumdaki özellikleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Her bir tedavinin ve kombinasyonların klinik çalışmalarda gösterilen glukozdüşürücü etkinliği, sadece girişimin intrinsik özelliğine değil, aynı zamanda diyabetin süresine, bazal glisemiye, önceki tedaviye ve diğer faktörlere de bağlıdır. Tedaviye başlamak için veya tedavi değiştirileceği zaman, bir ilaç sınıfı veya bir sınıftaki özel bir ilacın seçilmesindeki en önemli faktör glisemik kontrolün mevcut düzeyidir. Glisemi düzeyi yüksek olduğunda (örneğin; A1C>%8.5) daha fazla ve daha hızlı glukoz düşürücü etkinliği olan sınıfların veya kombinasyon tedavisinin potansiyel olarak daha erken başlanması önerilir; bununla birlikte, yakın zaman önce başlamış diyabeti olan hastalar, daha az yoğun girişimlere, daha uzun süreli hastalığı olanlardan daha iyi bir şekilde yanıt verirler (48). Glisemik düzeyler hedef düzeylere yakın olduğunda (örneğin; A1C<%7.5), glisemi düşürücü potansiyelleri daha az olan ve/veya etkisi daha yavaş başlayan ilaçlar düşünülebilir. Açıkçası, glisemik hedefler ve bunlara ulaşmak için kullanılan ilaçlar, özel güvenilirlik sorunları ile birlikte A1C düşürme potansiyelleri ve beklenen uzun-dönem yararı ve aynı şekilde yan etkiler, tolere edilebilirlik, kullanım kolaylığı, uzun-dönem devam edilebilmesi, maliyeti ve ilaçların nonglisemik etkileri dahil rejimlerin diğer özellikleri tartılarak her bir hasta için bireyselleştirilmelidir. Tip 2 diyabet, gliseminin kötüleşmesi ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır; eğer tedavi hedeflerine ulaşılacaksa zamanla daha yüksek dozlar ve ilave tedaviler gerekli olur. Metformin: Dünyanın büyük bir bölümünde, metformin kullanımdaki tek biguaniddir. En önemli etkisi hepatik glukoz çıkışını azaltmak ve açlık glisemisini düşürmektir. Genel olarak, metformin monoterapisi A1C düzeylerini ~ %1.5 oranında düşürecektir (27, 49). En yaygın yan etkileri gastrointestinal olmak üzere çoğunlukla iyi tolere edilir. Metformin monoterapisi genellikle hipoglisemiye neden olmaz ve prediyabetik hiperglisemili hastalarda hipoglisemiye neden olmaksızın güvenle kullanılır (50). Metformin vitamin B12 absorpsiyonunu engeller ancak nadiren anemi ile ilişkilidir (27). Metforminin en önemli nonglisemik etkisi, diğer birçok kan glukoz-düşürücü ilaçların aksine ya kiloyu sabit tutması ya da hafif bir kilo kaybına neden olmasıdır. UKPDS, metforminin KVH sonlanım noktalarına yararlı etkisi olduğunu göstermiştir (7) ki bunun doğrulanması gerekmektedir. Böbrek fonksiyon bozukluğu, metformin kullanımı için kontrendikasyon olarak değerlendirilir çünkü çok nadir (tedavi edilen her hastada 1 olgudan az) fakat potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyon olan laktik asidoz riskini artırabilir (51). Bununla birlikte, son zamanlardaki çalışmalar, hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı <30 ml/dk olmadığı sürece metforminin güvenli olduğunu göstermiştir (52). Sülfonilüreler: Sülfonilüreler insülin sekresyonunu artırarak glisemiyi düşürürler. Etkinlik anlamında, metformine benzerdir, A1C düzeylerini ~%1.5 oranında düşürürler (26,49). En önemli yan etkisi, uzamış ve yaşamı tehdit edici olabilen hipoglisemidir, fakat yardım gereksinimi, koma veya nöbet ile karakterize olan bu tür ataklar nadirdir. Bununla birlikte, şiddetli ataklar göreceli olarak yaşlılarda daha sıktır. Klorpropamid ve glibenklamid (ABD ve Kanada da gliburid olarak bilinir), daha tercih edilebilir olan ikinci-nesil sülfonilürelerden (gliklazid, glimepirid, glipizid ve bunların çoğaltılmış formülasyonları) belirgin olarak daha fazla hipoglisemi riski ile birliktedir (Tablo 1) (53,54). Ayrıca, ~2 kg lık kilo alımı, sülfonilüre başlanmasını takiben yaygındır. Her ne kadar sülfonilüre monoterapisinin glukoz-düşürücü etkisinin başlangıcı, örneğin; tiazolidinedion (TZD) lara kıyasla göreceli olarak hızlı olsa da, zaman içerisinde glisemik hedeflerin idamesi TZD veya metformin ile yapılan monoterapi kadar iyi değildir (55). Sülfonilüre tedavisi, Üniversite Grubu Diyabet Programı (UGDP) çalışmasında artmış KVH mortalitesinin potansiyel bir nedeni olarak suçlanmıştır (56). UGDP tarafından ortaya atılan, ilaç sınıfı olarak sülfonilürelerin tip 2 diyabette KVH mortalitesini artırabileceği endişesi UKPDS veya ADVANCE çalışmaları tarafından doğrulanmamıştır (6,12). Sülfonilürelerin glisemik yararları, neredeyse tamamen maksimum dozun yarısında ortaya çıkar ve daha yüksek dozlardan genel olarak kaçınılmalıdır. Glinidler: Her ne kadar sülfonilüre reseptörü içerisinde farklı bir bölgeye bağlansalar da, sülfonilürelere benzer şekilde glinidler de insülin sekresyonunu artırırlar (28). Sülfonilürelerden daha kısa dolaşım yarı-ömürleri vardır ve daha sık olarak kullanılmalıdırlar. Günümüzde ABD de mevcut olan iki glinid içerisinden repaglinid, A1C düzeylerini ~ %1,5 oranında düşürerek neredeyse metformin veya sülfonilüreler kadar etkilidir. Nateglinid, monoterapi veya kombinasyon tedavisi olarak kullanıldığında, A1C düzeyini düşürmede repaglinidden bir miktar daha az etkilidir (57,58). Kilo alma riski sülfonilürelerdekine benzerdir fakat hipoglisemi, en azından nateglinid ile, bazı sülfonilüreler ile olandan daha seyrek olabilir (58,59). α-glukozidaz inhibitörleri: α-glukozidaz inhibitörleri, proksimal ince bağırsakta polisakkaridlerin sindirim hızını azaltır, esas olarak hipoglisemiye neden olmaksızın postprandiyal glukoz düzeylerini düşürür. A1C düzeylerini ~% oranında azaltacak şekilde glisemiyi düşürmekte metformin veya sülfonilürelerden daha az etkilidir (29). Karbonhidrat daha distalden emildiği için malabsorbsiyon ve kilo kaybı ortaya çıkmaz; bununla birlikte, karbonhidratların kalın bağırsağa geçişinin artması, artmış gaz üretimine ve gastrointestinal semptomlara neden olur. Klinik çalışmalarda, katılımcıların %25-45 i, bu yan etkinin bir sonucu olarak α-glukozidaz inhibitörünü kullanmayı bırakmıştır (29,60). Bozulmuş glukoz toleransı olan yüksek riskli bireylerde diyabet gelişimini önleme yöntemi olarak akarbozu araştıran bir klinik 4

5 Ortak Bildiri çalışmada, ciddi KVH sonlanım noktalarında beklenmeyen bir azalma gösterilmiştir (60). α-glukozidaz inhibitörlerinin bu potansiyel yararının doğrulanması gerekmektedir. Tiazolidinedionlar: Tiazolidinedionlar (TZD ler veya glitazonlar), peroksizom proliferatör-aktive edilmiş reseptör γ modülatörleridir; kas, yağ ve karaciğerin endojen ve egzojen insüline olan duyarlılıklarını artırırlar ( insülin duyarlılaştırıcılar ) (31). Monoterapi olarak kullanıldığında TZD lerin glukoz-düşürücü etkinliği ile ilgili veriler, A1C düzeylerinde % lük bir azalma göstermiştir. TZD lerin, özellikle sülfonilürelere kıyasla daha kalıcı bir etkisi var gibi görünmektedir (55). TZD ler ile ilişkili en yaygın istenmeyen etkiler, periferik ödem ve konjestif kalp yetmezliği hakkında iki kat artmış risk ile birlikte kilo alımı ve sıvı retansiyonudur (61,62). Viseral yağda bir miktar azalma ile birlikte daha çok cilt altı olmak üzere adipositede bir artış olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir. TZD lerin aterojenik lipid profilleri üzerine ya faydalı (pioglitazon) ya da nötral (roziglitazon) bir etkisi vardır (63,64). Çeşitli meta-analizler, roziglitazon ile miyokard infarktüsü (65,66) riskinde %30-40 lık bir rölatif artış olduğunu göstermişlerdir. Diğer taraftan, makrovasküler olaylarda Prospektif Pioglitazon Klinik Çalışması (PROactive), 3 yıllık takip sonrasında plasebo ile karşılaştırıldığında pioglitazonun birincil KVH sonlanım noktaları üzerinde (tüm nedenlere bağlı mortalite, ölümcül olmayan ve sessiz miyokard infarktüsü, inme, majör bacak ampütasyonu) herhangi bir önemli etkisi olmadığını göstermiştir (67). Pioglitazon ölüm, miyokard infarktüsü ve düşük istatistiksel önemi olduğu bildirilen tartışmalı bir ikincil son nokta olan inmede %16 lık biz azalma ile ilişkiliydi (67). Meta-analizler, pioglitazonun KVH riski üzerine olası bir yararlı etkisi olduğunu desteklemektedir (68). Her ne kadar veriler, roziglitazon ile bir KVH risk veya pioglitazon ile bir KVH yararlılığı açısından kesin karar verilmesi için yetersiz olsa da, her ikisinin de artmış sıvı retansiyonu ve konjestif kalp yetmezliği riski, ayrıca kadınlarda ve belki de erkeklerde artmış kırık riski ile ilişkili olmalarına (55,61,62,70) dayanarak herhangi bir TZD kullanırken dikkatli olunması (69) gerektiğini daha önceden tavsiye etmiştik. Her nekadar yukarıda tartışılan meta-analizler roziglitazon ile ilişkili potansiyel kardiyovasküler risk açısından kesin değilse de, şimdi önerilen diğer seçenekler göz önüne alınarak, konsensus grup üyeleri oy çokluğuyla roziglitazon kullanımına karşı çıkmışlardır. Günümüzde ABD de TZD ler metformin, sülfonilüreler, glinidler ve insülin ile birlikte kullanım için onaylanmıştır. İnsülin: İnsülin, günümüzdeki mevcut ilaçların en eskisidir ve bu nedenle tedavisi ile ilgili en fazla deneyimimiz olan ilaçtır. Ayrıca, gliseminin düşürülmesinde en çok etkili olan ajandır. Yeterli dozda kullanıldığında insülin, herhangi bir düzeydeki A1C yi terapötik hedef düzeyine veya yakınına düşürebilir. Diğer kan glukoz-düşürücü ilaçların aksine sonrasında terapötik etkinin ortaya çıkmayacağı maksimum insülin dozu yoktur. Tip 2 diyabetin insülin direncinin üstesinden gelmek ve A1C yi hedef düzeye düşürmek için tip 1 diyabeti tedavi etmede gerekli olan doza kıyasla göreceli olarak daha yüksek dozlarda insülin ( 1 ünite/kg) gerekli olabilir. Her nekadar başlangıç tedavisi genellikle orta veya uzun-etkili insülinlerle bazal insülin kaynağını artırmayı amaçlasa da, hastalar kısa veya hızlı etkili insülinler ile prandiyal tedavi ihtiyacı da duyabilirler (Şekil 1). Çok hızlı etkili ve uzunetkili insülin analoglarının A1C düzeylerini eski, hızlı etkili veya orta etkili formülasyonlardan daha etkin bir şekilde düşürdükleri gösterilmemiştir (71-73). İnsülin tedavisinin, özellikle kötü glisemik kontrolü olan hastalarda olmak üzere triaçilgliserol ve HDL kolesterol düzeyleri üzerine yararlı etkileri vardır (74), fakat muhtemelen gliseminin düzeltilmesi ile orantılı olarak ve esasen glikozürinin azaltılması sonucunda olan ~ 2-4 kg lık bir kilo alımı ile ilişkilidir. Normogliseminin ve ~ %7 lik ortalama A1C düzeylerinin elde edilmesinin hedeflendiği klinik çalışmalarda ciddi hipoglisemi atakları, her 100 hasta-yılında bir ila üç arasında ortaya çıkmıştır (8,75-77), buna kıyasla DCCT yoğun tedavi grubunda bu oran her 100 hasta-yılında 61 olmuştur (4). Daha uzun, pik yapmayan profilleri olan insülin analogları, NPH ile kıyaslandığında hipoglisemi riskini hafifçe azaltmaktadır ve çok kısa etki süreleri olan analoglar, regüler insüline kıyasla hipoglisemi riskini düşürmektedir (76,77). Glukagon-benzeri peptid-1 agonistleri (eksenatid): İnce bağırsaktaki L-hücreleri tarafından üretilen ve doğal yoldan ortaya çıkan bir peptid olan glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1) 7-37, glukozun stimüle ettiği insülin sekresyonunu güçlendirir. Ekspendin-4 ün insandaki GLP-1 sekansı ile benzerliği bulunmaktadır ancak daha uzun dolaşım yarı-ömrü vardır. Pankreatik β-hücre üzerindeki GLP-1 reseptörüne güçlü bir şekilde bağlanır ve glukoz aracılı insülin salınımını artırır (32). Sentetik eksendin-4 (eksenatid) kullanım için ABD de 2005 yılında onaylanmıştır ve cilt altı enjeksiyon ile günde 2 kez uygulanmaktadır. Her ne kadar bu yeni bileşik hakkında diğer kan glukoz-düşürücü ilaçlardan daha az yayımlanmış veri olsa da, eksendin-4, esas olarak postprandiyal kan glukoz düzeylerini düşürerek A1C düzeylerini oranında azaltıyor görünmektedir (78-81). Eksenatid ayrıca glukagon sekresyonunu azaltır ve gastrik motiliteyi yavaşlatır. Hipoglisemi ile ilişkili değildir fakat göreceli olarak yüksek oranda gastrointestinal rahatsızlıklara neden olur ki tedavi edilen hastaların %30-45 i bir kez veya daha fazla bulantı, kusma veya diyare atağı yaşarlar (78-81). Bu yan etkiler zamanla azalma eğilimindedir. Yayınlanmış çalışmalarda, eksenatid 6 ay sonunda ~ 2-3 kg kilo kaybı ile ilişkilidir ki bunun bir kısmı gastrointestinal yan etkilerin bir sonucu olabilir. Son zamanlardaki bildirilerde, GLP agonistlerinin kullanımı ile ilişkili olarak bir pankreatit riski olduğu iddia edilmiştir; bununla birlikte, olguların sayısı çok azdır ve şu anda ilişkinin nedensel mi yoksa rastlantısal mı olduğu açık değildir. Günümüzde eksenatid ABD de sülfonilüre, metformin ve/veya TZD ile birlikte kullanım için onaylanmıştır. Birkaç diğer GLP-1 agonisti ve formülasyonu gelişim aşamasındadır. Amilin agonistleri (pramlintid): Pramlintid, β-hücre hormonu amilinin sentetik bir analoğudur. Öğünlerden önce cilt altına uygulanır ve gastrik boşalmayı yavaşlatır, glukoza bağımlı bir şekilde glukagon üretimini inhibe eder ve esas olarak postprandiyal glukoz yükselmelerini azaltır (33). Klinik çalışmalarda, A1C düzeyleri oranında düşmüştür (82). Bu ilacın klinik olarak en önemli yan etkileri gastrointestinal özelliktedir. Klinik çalışmalarda tedavi edilen katılımcıların ~ %30 unda bulantı gelişmiştir, fakat bu yan etki tedavi devamında azalma eğilimindedir. Bu ilaçla ilişkili kilo kaybı 6 ay sonunda ~ kg kadardır; eksenatid ile olduğu gibi bu kilo kaybının da bir kısmı gastrointestinal yan etkilerin sonucu olabilir. Günümüzde pramlintid ABD de sadece, regüler insülin veya hızlı-etkili insülin analogları ile bileşik tedavi olarak onaylanmıştır. 5

6 Nathan ve Arkadaşları Yatmadan önce orta-etkili insülin veya sabah uzun-etkili insülin ile başlayın (10 ünite veya 0.2 ünite/kg başlanabilir) Açlık kan şekerini (parmak ucundan) genel olarak günde bir kez kontrol et ve tipik olarak açlık düzeyleri tutarlı bir şekilde hedef aralıkta (3,9-7,2 mmol/l [ mg/dl] olana dek her 3 günde bir dozu artır. Eğer açlık kan şekeri >10 mmol/l (180 mg/dl) ise doz daha fazla artırılabilir, örneğin her 3 günde bir 4 ünite Eğer hipoglisemi görülürse veya açlık kan şekeri <3.9 mmol/l (70 mg/dl) ise, yatmadan önceki dozu 4 ünite veya %10 azaltın -hangisi daha büyükse Hayır 2-3 ay sonra A1C %70 Evet Eğer kş hedef aralıkta ise ( mmol/l [ mg/dl]) kş ni öğle yemeği, akşam yemeği ve gece yatarken kontrol et. Kş sonuçları temel alınarak aşağıdaki gibi 2. bir enjeksiyon ekle. Genellikle yaklaşık 4 ünite ile başlanabilir ve kş hedef aralıkta olana kadar her 3 günde bir 2 ünite ile ayarlanır Rejime devam et, A1C yi her 3 ayda bir kontrol et Hayır Öğle-öncesi kş normal aralıkta değil. Kahvaltıda hızlı-etkili insülin ekle Akşam-öncesi kş normal aralıkta değil. Kahvaltıda NPH veya öğleye hızlıetkili insülin ekle Yatma vakti kş normal aralıkta değil. Geceye hızlı etkili insülin ekle a 3 ay sonra A1C %70 Evet Öğün öncesi kş düzeylerini tekrar kontrol et ve eğer normal aralıkta değilse, başka bir enjeksiyon eklenmesi gerekebilir. Eğer A1C hâlâ normal aralıkta değilse, postprandial 2. saat düzeylerini kontrol et ve öğün öncesi hızlı-etkili insülin dozunu ayarlı Şekil 1. İnsülin rejimlerinin başlanması ve ayarlanması. İnsülin rejimleri, yaşam tarzı ve öğün programını dikkate almalıdır. Akış şeması sadece insülinin başlanması ve ayarlanması için temel prensipleri sunmaktadır. Daha ayrıntılı açıklamalar için 90. kaynağa bakınız. a Önceden karıştırılmış insülinler dozların ayarlanması esnasında önerilmez; bununla birlikte, eğer hızlı- ve orta-etkili insülinlerin oranı mevcut sabit oranlardakine benzer ise, genellikle kahvaltı ve/veya akşam yemeği öncesinde rahatlıkla kullanılabilirler. kş, kan şekeri. 6

7 Ortak Bildiri METFORMİN TİTRASYONU 1. Öğünlerle birlikte günde bir veya iki kez alınan düşük doz (500 mg) veya günde bir kez 850 mg metformin ile başla. 2. Eğer gastrointestinal yan etkiler görülmediyse 5-7 gün sonra, dozu günde iki kez 850 mg veya iki 500 mg tablete çıkar (ilaç kahvaltıdan ve/veya akşam yemeğinden önce alınır). 3. Eğer doz artırıldığında gastrointestinal yan etkiler görülürse, önceki daha düşük doza düşür ve dozu daha sonra artırmayı dene. 4. Maksimum etkin doz günde iki kez 1000 mg kadar olabilir fakat sıklıkla günde iki kez 850 mg dır. Yaklaşık 2500 mg/gün dozları ile hafif düzeyde daha fazla etkinlik gözlenmiştir. Gastrointestinal yan etkiler, kullanılabilecek dozu kısıtlayabilir. 5. Maliyet konuları temel alındığında, jenerik metformin ilk tercih edilecek tedavidir. Daha uzun etkili formülasyonlar bazı ülkelerde mevcuttur ve günde bir kez verilebilir. Dipeptidil peptidaz dört inhibitörleri: Bağırsak kaynaklı esas insülinotropik peptidler olan GLP-1 ve glukoz-bağımlı insülinotropik peptid (GIP), dipeptidil peptidaz dört (DPP-4) tarafından hızlı bir şekilde yıkılır. DPP-4, immün hücreler dahil birçok dokuda üretilen hücre membran proteini ailesinin bir üyesidir (34). DPP-4 inhibitörleri GLP-1 ve GIP in etkilerini artıran küçük moleküllerdir ve böylece glukoz aracılı insülin salınımını artırır ve glukagon salınımını baskılarlar (83,84). İlk oral DPP-4 inhibitörü olan sitagliptin, monoterapi olarak ve metformin veya TZD lerle kombinasyon halinde kullanılmak üzere Ekim 2006 da Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. Diğer bir DPP-4 inhibitörü olan vildagliptin, Avrupa da Şubat 2008 de onaylanmıştır ve diğer birkaç bileşik de gelişim aşamasındadır. Bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarda DPP-4 inhibitörleri, A1C düzeylerini oranında azaltır, kilo üzerine nötral etkilidir ve göreceli olarak iyi tolere edilirler (83,84). Monoterapi olarak kullanıldıklarında hipoglisemiye neden olmazlar. Metformin ile sabit-dozlu bir kombinasyon tableti mevcuttur. Bu sınıf bileşikler için, immün fonksiyonu bozma potansiyeli endişe nedenidir; üst solunum yolu enfeksiyonunda bir artış bildirilmiştir (34). Diyabet tedavisi nasıl başlanır ve uygulamalar nasıl geliştirilir Diyabetik ketoasidoz veya aşırı derecede katabolik veya hiperozmolar durumdaki hastalar ya da yeterli şekilde kendilerini hidrate edemeyen hastalar gibi (aşağıdaki ÖZEL DU- RUMLAR/HASTALAR bölümüne bakınız) nadir durumlar dışında tedavinin başlanması veya düzenlenmesi için hastaneye yatış gerekli değildir. Hasta, diyabet bakım takımındaki anahtar oyuncu olup eğitilmeli ve de glisemik hefefleri elde etmek ve hipoglisemiyi önlemek ve tedavi etmek için sağlık bakım çalışanlarının kılavuzluğunda ilaçlarını düzenlemesine izin verilmelidir. Birçok hasta monoterapi ile etkin bir şekilde tedavi edilebilir; bununla birlikte, hastalığın ilerleyici doğası, glisemiyi hedef düzeye getirmek ve idame ettirmek için birçoğu değilse bile büyük bir kısmı zaman içerisinde kombinasyon tedavisi kullanımını gerektirecektir. Başlangıçta günlük temelde hedeflenen glisemi ölçümleri açlık ve öğün öncesi glukoz düzeyleridir. Kan şekerinin kendi kendine izlenmesi [Self-monitoring of blood glucose (SMBG)] özellikle insülin dozlarının titre edilmesinde olmak üzere tedavinin düzenlenmesi veya yeni girişimlerin eklenmesinde önemli bir elementtir. Gerekli SMBG ölçüm sayısı ve buna duyulan ihtiyaç açık değildir (85) ve kullanılan ilaçlara bağlıdır. Sülfonilüre veya glinid içermeyen ve bu nedenle hipoglisemiye neden olma olasılığı olmayan oral glukoz-düşürücü ilaçlar SMBG gerektirmezler (86). Bununla birlikte, SMBG terapötik kan glukoz hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek ve hastaların laboratuvar kaynaklı kan glukoz testi olmasını gerektirmeden tedavi rejimlerinin düzenlenmesi için kullanılabilir. İnsülin tedavisi, daha sık izlem gerektirmektedir. A1C ile ölçülen uzun-dönem gliseminin nondiyabetik hedef aralıkta olmasını sağlayacak plazma veya kapiller glukoz düzeyleri (parmaktan alınan kapiller örnekleri ölçen çoğu ölçüm aleti plazma glukozuna eşit değerler vermek üzere ayarlanmıştır) 3.9 ile 7.2 mmol/l (70 ile 130 mg/dl) arasındaki açlık ve öğün öncesi düzeyleridir. Öğün öncesi düzeyler normal aralıkta olmasına rağmen eğer A1C düzeyleri arzulanan hedefin üzerinde kalmaya devam ediyorsa, genellikle öğünden dakika sonraki değerler kontrol edilebilir. A1C düzeylerinin hedef aralıkta olması için bu değerlerin <10 mmol/l (180 mg/dl) olması gerekir. Sülfonilüre veya insülin içeren rejimlerle hedef glisemik düzeylerin başarılmasına yönelik uğraşılar, glukoz düzeylerinin mmol/l (55-70 mg/dl) aralığında olduğu hafif hipoglisemi ile ilişkili olabilir. Bu ataklar genel olarak iyi tolere edilir, glukoz tabletleri veya ml (4-6 oz) meyve suyu ya da diyet olmayan gazoz gibi oral karbonhidratlarla kolaylıkla tedavi edilebilir ve bilinç kaybı veya nöbetin görülebildiği daha ciddi hipoglisemi tablosuna nadiren ilerler. Tedavi akış şeması Akış şeması (Şekil 2), her bir girişimin özelliklerini, sinerjilerini ve maliyetini göz önünde bulundurmaktadır. Hedef, A1C düzeyini <%7 yapmak ve idame ettirmek ve de hedef glisemik düzeyle elde edilmediğinde ilacın olanak sağladığı ölçüde hızlı doz ayarlamaları ile müdahaleleri değiştirmektir. Güçlü kanıtlar, yeni teşhis edilen diyabette, özellikle insülin tedavisi ile gliseminin agresif olarak düşürülmesinin sürekli remisyona, yani glukoz düşürücü ilaçlara gereksinim olmadan normoglisemiye yol açabileceğini göstermektedir (87,88). Tip 2 diyabet ilerleyici bir hastalık (89) olduğundan hastalar, zaman içerisinde glukoz-düşürücü ilaçların eklenmesinin gerekebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Amilin agonistleri, α-glukozidaz inhibitörleri, glinidler ve DPP-4 inhibitörleri, birinci- veya ikinci-aşamadaki ajanlarla kıyaslandığında daha düşük veya eşit toplam glukoz-düşürücü etkinlikleri ve/veya sınırlı klinik verileri veya göreceli maliyetleri nedeniyle bu tedavi şemasında tercih edilen ajanların bulunduğu iki aşamaya da dahil edilmemiştir (Tablo 1). Bununla birlikte, seçilmiş hastalarda uygun seçenekler olabilirler. Aşama 1: Onaylanmış ana tedaviler Bu girişimler, hedef glisemik düzeylerin elde edilmesi için yeri en iyi belirlenmiş ve en etkili ve de maliyet-etkin tedavi stratejilerini temsil etmektedir. Aşama 1 tedavi şeması, tip 2 diyabetli birçok hasta için tercih edilen tedavi rotasıdır. Basamak 1: yaşam tarzı değişikliği ve metformin: Kilo verme ve aktivite düzeyinin artırılmasının hedefe ulaşılması ve sürdürülmesi durumunda ortaya çıkan çok sayıda gösterilmiş kısa- ve uzun-dönem yararlara ve aynı şekilde sürdürülebildiğinde görülen maliyet-etkinliğe dayanılarak, yaşam tarzı değişikliklerinin yeni başlangıçlı 7

8 Nathan ve Arkadaşları Teşhiste Yaşam tarzı Metformin Aşama 2: Aşama 1: Onaylanmış ana tedaviler Yaşam tarzı Metformin Bazal insülin Yaşam tarzı Metformin Sülfonilüre a BASAMAK 1 BASAMAK 2 BASAMAK 3 Daha az onaylanmış tedaviler Yaşam tarzı Metformin Pioglitazon Hipoglisemi yok Ödem, KKY Kemik Kaybı Yaşam tarzı Metformin GLP-1 agonist b Hipoglisemi yok Kilo kaybı Bulantı/kusma Şekil 2- Tip 2 diyabetin metabolik tedavisi için akış şeması; yaşam tarzı değişiklikleri her vizitte vurgula ve A1C <%7 olana dek her 3 ayda bir, sonrasında en azından 6 ayda bir A1C düzeylerini kontrol et. Eğer A1C %7 ise girişimler değiştirilmelidir. a Glibenklamid (gliburid) veya klorpropamid dışındaki sülfonilüreler. b Güvenilirlik konusunda emin olmak için klinik kullanım yetersiz. METFORMİN TİTRASYONU başlıklı metin kutusuna bakınız. İnsülin başlanması ve ayarlanması için Şekil 1 e bakınız. KKY, konjestif kalp yetmezliği. tip 2 diyabetin tedavisinde ilk basamak olarak başlanması gerektiği konusunda fikir birliği vardır (Şekil 2). Bu girişimler uygun eğitimli sağlık hizmeti çalışanları genellikle davranışsal modifikasyonda deneyimli uzman diyetisyenler- tarafından uygulanmalıdır ve toplum içindeki etnik ve kültürel farklılıklara duyarlı olunmalıdır. Ayrıca, kan şekerini, kan basıncını ve lipid düzeylerini iyileştirmek ve kilo verilmesini sağlamak ya da en azından kilo almasını engellemek için yapılan yaşam tarzı girişimleri, ilaçlar kullanıldıktan sonra bile tip 2 diyabetin tedavisi boyunca üzerinde durulacak esas konular olarak kalmalıdır. Tip 2 diyabetlilerin %10-20 sini oluşturan, obez veya aşırı kilolu olmayan hastalar için diyet içeriğinin ve aktivite düzeylerinin değiştirilmesi destekleyici rol oynayabilir, fakat hâlâ ilaçlar genel olarak diyabetin seyrinde erken dönemde gerekli olmaktadır (aşağıdaki ÖZEL DURUM- LAR/HASTALAR bölümüne bakınız). Yazarlar, ya kilo vermede başarısızlık, tekrar kilo alma, ilerleyici hastalık ya da bu faktörlerin kombinasyonu neticesinde, tip 2 diyabetli birçok birey için yaşam tarzı girişimlerinin metabolik hedeflerin ulaşılması ve sürdürülmesinde başarısız olduğunu fark etmişlerdir. Bu nedenle, metformin tedavisinin teşhis esnasında yaşam tarzı değişiklikleri ile eş zamanlı olarak başlanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Metformin, glisemi üzerine olan etkisi, kilo Yaşam tarzı Metformin Pioglitazon Sülfonilüre a Yaşam tarzı Metformin Bazal insülin Yaşam tarzı Metformin Yoğun insülin alma veya hipoglisemiye yol açmaması, genel olarak düşük düzeyde yan etkileri, yüksek kabul edilme düzeyi ve göreceli olarak düşük maliyeti nedeniyle özel kontrendikasyonları olmaması durumunda başlangıç farmakolojik tedavi olarak önerilmektedir. Metformin tedavisi, tolere edildiği sürece 1-2 ay içerisinde maksimum etkin dozuna kadar titre edilmelidir (Metformin Titrasyonu başlıklı metin kutusuna bakınız). Devam eden semptomatik hipoglisemi durumunda diğer glukoz düşürücü ilaçların süratli bir şekilde eklenmesi düşünülmelidir. Basamak 2: ikinci bir ilaç eklenmesi: Eğer yaşam tarzı değişikliği ve metforminin maksimum tolere edilen dozu, glisemik hedeflerin elde edilmesi veya sürdürülmesinde başarısız olursa, tedavinin başlangıcından sonraki 2-3 ay içerisinde veya hedef A1C düzeyinin elde edilemediği herhangi bir zamanda başka bir ilaç eklenmelidir. Bu ilaç, eğer metformin kontrendike ise veya tolere edilemediyse de gerekli olabilir. Metformine eklenecek ikinci ilaçla ilgili olarak fikir birliği, ya insülin ya da sülfonilürenin seçilmesidir (Şekil 2). Yukarıda tartışıldığı gibi, A1C düzeyi > %8.5 olan veya hiperglisemiye ikincil semptomları olan hastalar için daha etkili glisemi-düşürücü ajan, insülin, göz önüne alınarak A1C düzeyi kısmen, sonrasında hangi ilacın seçileceğini belirleyecektir. İnsülin tedavisi, bazal insülin (orta veya uzun etkili) ile başlanabilir (önerilen insülin rejimleri için Şekil 1 e bakınız) (90). Bununla birlikte, birçok yeni teşhis edilen tip 2 diyabet hastası, hiperglisemi semptomları var olduğunda bile genellikle oral ilaçlara yanıt verecektir (48). Basamak 3: ek düzenlemeler: Eğer yaşam tarzı değişikliği, metformin ve sülfonilüre veya bazal insülin hedef glisemiye ulaşılmasını sağlayamadıysa, sonraki basamak insülin tedavisine başlamak veya tedaviyi yoğunlaştırmaktır (Şekil 1). İnsülin tedavisinin yoğunlaştırılması genellikle, postprandiyal glukoz artışlarını azaltmak için seçilmiş öğünlerden önce verilen kısa- veya hızlı-etkili insülinleri içerebilecek ek enjeksiyonlardan oluşmaktadır (Şekil 1). İnsülin enjeksiyonları başlandığında, sinerjistik oldukları düşünülmediği için insülin salgılatıcıları (sülfonilüre veya glinidler) kesilmeli veya azaltılmalı ve sonra kesilmelidir. Özellikle A1C düzeyi hedefe yakın olduğunda (A1C < %8.0), üçüncü bir oral ajanın eklenmesi düşünülebilirse de, gliseminin düşürülmesinde insülinin başlanması veya yoğunlaştırılmasından daha etkili olmadığı ve daha pahalı olduğu için bu yaklaşım genellikle tercih edilmez (91). Aşama 2: daha az onaylanmış tedaviler Seçilmiş klinik durumlarda, ikinci aşama tedavi şeması düşünülebilir. Hipoglisemi özellikle istenmediğinde (örneğin; tehlikeli meslekleri olan hastalarda), eksenatid veya pioglitazon eklenmesi düşünülebilir. Rosiglitazon önerilmemektedir. Kilo verilmesi önemli bir sorun ve A1C düzeyi hedefe yakın ise (<%8.0) eksenatid bir seçenektir. Eğer bu girişimler hedef A1C ye ulaşılmasında etkili değilse veya tolere edilemezse, bir sülfonilüre eklenmesi düşünülebilir. Alternatif olarak, ikinci aşama girişimler durdurulmalı ve bazal insülin başlanmalıdır. Özel kombinasyonların seçilmesinin mantığı Zaman içerisinde hastaların çoğu için birden fazla ilaç gerekli olacaktır. Her bir ajanın seçimi, glukoz düşürücü etkileri ve Tablo 1 de listelenen diğer özellikleri temel alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte, ikinci bir antihiperglisemik ilaç eklendiğinde, özel kombinasyonların sinerjisi ve diğer etkileşimler dikkate alınmalıdır. Genel olarak, farklı etki mekanizmaları olan antihiperglisemik ilaçların en fazla sinerjisi olacaktır. İnsülin ile birlikte metformin (92), kilo alımını sınırlandırırken gliseminin düşürülmesinin özellikle etkin bir yoludur. 8

9 Özel konular/hastalar Açlık plazma glukoz düzeyleri >13.9 mmol/l (250 mg/dl), rastgele glukoz düzeylerinin sürekli olarak 16.7 mmol/l (300 mg/dl) nin üzerinde olması, A1C nin %10 un üzerinde olması veya ketonüri mevcudiyeti olarak ya da poliüri, polidipsi ve kilo kaybı ile birlikte semptomatik diyabet olarak tanımlanan katabolizma ile birlikte ciddi düzeyde kontrolsüz diyabet durumunda, yaşam tarzı müdahalesi ile birlikte insülin tedavisi seçkin tedavidir. Bu özellikleri olan bazı hastaların tespit edilmemiş tip 1 diyabeti olabilir; diğerlerinin şiddetli insülin eksikliği ile birlikte olan tip 2 diyabeti olabilir. İnsülin hızlı bir şekilde titre edilebilir ve glukoz düzeylerinin hızlı bir şekilde hedef düzeyleri dönme olasılığı ile ilişkilidir. Semptomlar geriledikten ve glukoz düzeyleri düştükten sonra, oral ajanlar sıklıkla eklenebilir ve eğer istenirse insülinin kesilmesi olasıdır. Sonuçlar Tip 2 diyabet yaygın bir hastalıktır. Uzun dönem sonuçları insanların büyük acılar çekmesine ve önemli ekonomik maliyete dönüşür; bununla birlikte, uzun dönem mikrovasküler ve nöropatik komplikasyonlarla ilişkili morbiditenin büyük bölümü, glukoz düzeylerini nondiyabetik aralığa yakın düzeye getirecek girişimlerle büyük ölçüde azaltılabilir. Her ne kadar yeni ilaç sınıflarının ve çok sayıda kombinasyonun glisemiyi düşürdüğü gösterilmiş olsa da, güncel tedaviler, diyabetli hastalar için optimal sağlık bakım durumu sağlaması en muhtemel glisemik düzeylerin elde edilmesi ve sürdürülmesinde başarısız olmuştur. Özet Burada sunulan kılavuzlar ve tedavi akış şemaları şunların altını çizmektedir: Normogliseminin yaklaşık da olsa başarılması ve sürdürülmesi (A1C< %7.0) Yaşam tarzı değişikliği ve metformin içeren başlangıç tedavisi Hedeflenen glisemik düzeylere ulaşılamazsa veya ulaşılacağı şüpheli ise ilaçların vakit kaybedilmeden eklenmesi ve yeni rejimlere başlanması Hedeflenen düzeylere ulaşamayacak olan hastalarda insülin tedavisinin erkenden eklenmesi. Çıkar çatışması D.M.N. has received a research grant for investigator-initiated research from sanofi aventis and support for educational programs from GlaxoSmithKline. J.B.B. has conducted research and/or served on advisory boards under contract between the University of North Carolina and Amylin, Becton Dickinson, Bristol-Myers Squibb, Hoffman- LaRoche, Eli Lilly, GlaxoSmith-Kline, Novo Nordisk, Merck, Novartis, Pfizer, and sanofi aventis. M.B.D. has received research support from Eli Lilly, Merck, and Pfizer; has served on advisory boards for Amylin, GlaxoSmithKline, Merck, and sanofi aventis; and has been on speakers bureaus for Amylin, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, and Pfizer. E.F. has received research support from Astra Zeneca, Merck Sharpe&Dohme, and Novartis and serves on scientific advisory boards for Amylin, AstraZeneca, Glaxo- SmithKline, Roche, Merck Sharpe & Dohme, Novartis, Servier, sanofi aventis, Boehringer Ingelheim, and Takeda. R.R.H. has received research support from Bristol- Myers Squibb, GlaxoSmith-Kline, Merck Sante, Novo Nordisk, Pfizer, and Pronova and has served on advisory boards and/or received honoraria for speaking engagements from Amylin, GlaxoSmithKline, Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, and sanofi aventis. R.S. has served on advisory boards for Amylin, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Di-Obex, Eli Lilly, Insulet, Merck, Mann-Kind, and Novartis. B.Z. has received research support from GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, and Novo Nordisk and has been a member of scientific advisory boards and/or received honoraria for speaking engagements from Amylin, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Pfizer, sanofi aventis, and Servier. Kaynaklar 1. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes 2008 (Position Statement). Diabetes Care 31(Suppl. 1):S12 S54, European Diabetes Policy Group: A desktop guide to type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 16: , National Institute for Clinical Excellence: Clinical guidelines for type 2 diabetes mellitus: management of blood glucose [article online], Available from nice.org.uk./guidancet/cg66 4. Diabetes Control and Complications Trial Research Group: The effect of intensive diabetes treatment on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus: the Diabetes Control and Complications Trial. N Engl J Med 329: , Reichard P, Nilsson B-Y, Rosenqvist U: The effect of long-term intensified insulin treatment on the development of microvascular Ortak Bildiri complications of diabetes mellitus. N Engl J Med 329: , UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Intensive blood glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complication in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 352: , UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Effect of intensive blood glucose control with metformin on complication in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 352: , Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E, et al.: Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with NIDDM: a randomized prospective 6-year study. Diabetes Res Clin Pract 28: , Diabetes ControlandComplications Trial/ Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group: Intensive diabetes therapy and carotid intima media thickness in type 1 diabetes. N Engl J Med 348: , Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group: Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 353: , The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group: Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 358: , The ADVANCE Collaborative Group: Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 358: , Abraira C, Duckworth WC, Moritz T: Glycaemic separation and risk factor control in the Veterans Affairs Diabetes Trial: an interim report. Diabetes Obes Metab. 29 July 2008 [Epub ahead of print] 14. Nathan DM: Finding new treatments for diabetes how many, how fast... how good? N Engl J Med 356: , Nathan DM: Initial management of glycemia in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 347: , Sheehan MT: Current therapeutic options in type 2 diabetes mellitus: a practical approach. Clin Med Res 1: , Inzucchi SE: Oral antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes. JAMA 287: , Klein R, Klein BEK, Moss SE, et al.: Glycosylated hemoglobin predicts the incidence and progression of diabetic retinopathy. JAMA 260: , Chase HP, Jackson WE, Hoops SL, et al.: Glucose control and the renal and retinal complications of insulin-dependent diabetes. JAMA 261: ,

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Editorial Review Board:

Editorial Review Board: 1 İnsülin tedavisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak Tip 2 Diyabetli hastalarda insülin analogları ve hazır karışım insülin analogları neden, ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır 2 Editorial Review Board: Barbara

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR

GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR ADA AMERICAN DIABETES ASSOCIATION EASD THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 2015 GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR 2. Bask Editör Prof. Dr. fiazi mamo lu Atıf önerisi: American Diabetes Association.

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. çözüm sarkoendoplazmik retikulum stresini azaltmak mı? 17 Doç. Dr. Umut Özcan

İÇİNDEKİLER. çözüm sarkoendoplazmik retikulum stresini azaltmak mı? 17 Doç. Dr. Umut Özcan ÇNDK H GDNZ 3 BS DÜZN KUUU 4 UU BKNI V KCI 5 BS PG 7 K Z 15 K01 etabolik sendrom tedavisinde çözüm sarkoendoplazmik retikulum stresini azaltmak mı? 17 Doç. Dr. Umut zcan K02 ansiyon tanısı koyarken ofis

Detaylı

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ TIP 2 DİYABETLİ HASTALARA VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mahsa MALEK EV EKONOMİSİ (BESLENME

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Editor Former Editor Associate Editors Statistical consultant Publishing Manager Corresponding Address Publisher National Editorial

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPİTOR 20 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı