xiii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "xiii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE"

Transkript

1 çindekiler iii çindekiler Sunufl... xiii Toksikoloji... 1 TOKS KOLOJ YE G R fi... 3 Toksikolojinin Tarihçesi... 3 Toksikoloji le liflkili Bilim Dallar... 4 Toksikolojinin Alt Gruplar... 4 Çevre Toksikoloji (Ekotoksikoloji)... 4 Besin Toksikolojisi... 5 Endüstriyel Toksikoloji... 5 Klinik Toksikoloji... 5 Forensik Toksikoloji... 5 Biyokimyasal Toksikoloji... 5 Analitik Toksikoloji... 5 Toksisite Oluflumunu Etkileyen Faktörler... 5 Temas Yolu... 5 Akut Toksisite... 6 Subakut Toksisite... 6 Subkronik Toksisite... 6 Kronik Toksisite... 6 Doz... 6 LD50 (Letal Doz 50)... 7 LC50 (Letal Konsantrasyon 50)... 7 TOKS K ETK MEKAN ZMALARI... 7 Reversibl ve Irreversibl Toksik Etkiler... 7 Ksenobiyotiklerin Hücredeki Moleküler Hedefleri... 8 Toksik Etki Mekanizmalar... 8 Reseptörler le Etkileflme... 8 Membran Fonksiyonunu Etkileme... 8 Hücresel Enerji Üretiminin Engellenmesi... 9 Biyomoleküllere Kovalent Ba lanma... 9 Kalsiyum Homeostaz n n Bozulmas... 9 TOKS KOK NET K Absorbsiyon Toksik Maddelerin Absorbsiyonunu Etkileyen Faktörler Toksik Maddenin Verilifl (Maruz Kalma) Yolu Toksik Maddenin Dozu Toksik Maddenin Absorbsiyonunu Etkileyen Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri Membrandan Geçifl fiekilleri Basit Difüzyon Aktif Transport Biyomekanik Geçifl Toksik Maddelerin Organizmadaki Absorbsiyon Yollar Gastrointestinal Yolla Absorbsiyon Akci erlerden Emilim Deriden Emilim ÜN TE

2 iv çindekiler Da l m Kandaki Da l m Dokulardaki Da l m Biyotransformasyon (Metabolizma) Faz I Reaksiyonlar Oksidasyon Reaksiyonlar Redüksiyon Reaksiyonlar Hidroliz Reaksiyonlar (Kopma Reaksiyonlar ) Faz II Reaksiyonlar Ksenobiyotik Biyotransformasyonunda Genetik Faktörlerin Etkisi At l m ( trah) Böbreklerden trah (Renal trah) Glomerüler Filtrasyon Tubuler Salg lanma (Sekresyon) Tubuler Reabsorbsiyon Safra Yoluyla trah Akci erlerden trah Di er At l m Yollar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Okuma Parças Yararlan lan Kaynaklar S ra Sizde Yan t Anahtar ÜN TE laç Etkileflmelerine Ba l Toksisite G R fi LAÇLARIN ETK LEfiMELER NE NEDEN OLAN FAKTÖRLER LAÇ ETK LEfi M MEKAN ZMALARI FARMAKOD NAM K ETK LEfiMELER FARMAKOK NET K ETK LEfiMELER Absorpsiyonun De iflimine Ba l Etkileflmeler Da l m Oran n n De iflmesi Biyotransformasyonun De iflmesi Eliminasyonun Etkilenmesi S TOKROM P450 ARACILIKLI TOKS K LAÇ ETK LEfiMELER Varfarin Teofilin Siklosporin Statinler Kalsiyum Kanal Blokerleri Sedatif Hipnotikler ve Anksiyolitik Ajanlar Antidepresanlar β-blokerler Anestezikler Antiepileptikler Karbamazepin Fenitoin Valproik Asit... 30

3 çindekiler v Antineoplastik Ajanlar S TOKROM P450 ARACILIKLI OLMAYAN TOKS K LAÇ ETK LEfiMELER Antidepresan Serotonerjik laçlar ve Sempatomimetikler PDE-5 nhibitörleri ve Organik Nitratl Bileflikler Digoxin Arilamin Sulfonamidler ve Hidrazin Türevi laçlar Merkaptopurin ve Azatiyopirin ALKOL - LAÇ ETK LEfiMELER Alkol - laç Etkileflmelerinin Mekanizmalar Baz Spesifik Alkol - laç Etkileflmeleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Genetik Toksikoloji G R fi MUTAJENEZ S Mutasyon Tipleri ve Oluflum Mekanizmalar Nokta Mutasyonlar (Gen Mutasyonlar ) Kromozomal Aberasyonlar Genom Mutasyonlar DNA Onar m KARS NOJENEZ S Kanser Gelifliminde Rol Oynayan Risk Faktörleri Genetik Faktörler Yafl Çevresel Faktörler Co rafi Faktörler Beslenme laçlar ve Medikal Tedaviler nfeksiyonlar nflamatuvar Hastal klar Karsinojenezisin Geliflim Evreleri Bafllang ç Evresi (Initiation) Geliflme Evresi (Promotion) lerleme Evresi (Progression) Karsinojenik Maddelerin S n fland r lmas Genotoksik Karsinojenler Epigenetik Karsinojenler Kanserin Önlenmesi TERATOJENEZ S Teratolojide Genel Prensipler Duyarl Dönemler (Kritik Periyod) Genetik Faktörler Doza Ba ml l k Teratojenik Etki Mekanizmalar Teratojenik Etkiler ÜN TE

4 vi çindekiler Fonksiyonel ve Postnatal Bozukluklar Fertilite Bozukluklar Yap sal Defektler (Malformasyonlar) Geliflim Gerili i ntrauterin Ölüm Di er Etkiler Transplasental Karsinojenezis Gebelik Döneminde laç Kullan m Gebelikte Keyif Verici Maddelerin Kullan m Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar ÜN TE Sistemik Toksikoloji G R fi KARAC ERDE OLUfiAN TOKS K ETK LER Karaci erin Yap ve Fonksiyonlar Karaci er Toksisitesinin Mekanizmalar Karaci er Toksisitesinin Tan s Toksisiteye Ba l Olarak Karaci erde Geliflen Bozukluklar BÖBREK TOKS S TES Böbreklerin Yap ve Fonksiyonlar Böbrek Toksisitesinin Mekanizmalar Böbrek Toksisitesinin Tan s Toksisiteye Ba l Olarak Böbreklerde Geliflen Bozukluklar SOLUNUM S STEM TOKS S TES Solunum Sisteminin Yap s ve Fonksiyonlar Solunum Sistemi Toksisitesinin Mekanizmalar Solunum Sistemi Toksisitesinin Tan s Toksik Maddelere Karfl Solunum Sisteminde Oluflan Genel Reaksiyonlar Solunum Sisteminin Farkl Bölgelerinde Geliflen Toksik Etkiler S N R S STEM TOKS S TES Sinir Sisteminin Yap s ve Fonksiyonlar Nörotoksik Etki Mekanizmalar Nörotoksisitenin Tan s Nörotoksisite Geliflimi Durumunda Ortaya Ç kan Bozukluklar KALP - DAMAR S STEM TOKS S TES KalbinYap s ve Fonksiyonlar Kardiyotoksisite Geliflim Mekanizmalar Kardiyotoksisitenin Tan s Toksisiteye Ba l Olarak Kalpte Meydana Gelen Bozukluklar Damarlar n Yap ve Fonksiyonlar Damar Sisteminde Meydana Gelen Toksik Etkiler ENDOKR N S STEM TOKS S TES Hormon Salg lanmas n n Denetimi Tiroid Bezi Toksisitesi Tiroid Toksisitesi Geliflim Mekanizmalar... 75

5 çindekiler vii Tiroid Toksisitesinin Tan s Tiroid Toksisitesine Ba l Olarak Ortaya Ç kan Bozukluklar Adrenal Bez Toksisitesi Adrenal Bez Toksisitesi Geliflim Mekanizmalar Adrenal Korteks Toksisitesine Ba l Olarak Geliflen Bozukluklar Pankreas Toksisitesi Pankreas Toksisitesi Geliflim Mekanizmalar Pankreas Toksisitesi Geliflimi Durumunda Ortaya Ç kan Bozukluklar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Zehirlenmeler ve Tedavi Prensipleri...82 ZEH RLENMELER Girifl AKUT ZEH RLENMELERDE TANI Otopsi Tan s Klinik Tan Yaflam Belirtilerinin De erlendirilmesi NÖROLOJ K BULGULAR DERMATOLOJ K BULGULAR GASTRO NTEST NAL BEL RT LER Laboratuar Tan s ZEH RLENMELER N TEDAV S lk Yard m Hastan n Tafl nmas Suni Solunum ve Kalp Masaj leri Tedavi Absorbsiyonun Engellenmesi Antidot ve fielatörlerle Tedavi Absorbe Olan Toksik Maddenin Eliminasyonunun H zland r lmas Semptomatik ve Destekleyici Tedavi ANAFLAKT K fiok Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Madde Ba ml l ve Doping MADDE BA IMLILI I BA IMLILI IN NEDENLER lac n Pekifltiri Yapmas Pozitif Pekifltiri Negatif Pekifltiri Bireysel Psikolojik Nedenler (Predispozisyon) Kiflilik Yap s Genetik Polimorfizm ÜN TE 6. ÜN TE

6 viii çindekiler Al flkanl klar Toplumsal Nedenler PS fi K BA IMLILIK F Z KSEL BA IMLILIK Fiziksel Ba ml l k Derecesini Etkileyen Faktörler Yoksunluk Sendromu (Kesilme Sendromu) TOLERANS Çapraz Tolerans Çapraz Ba ml l k BA IMLILIK T PLER Morfin Tipi Ba ml l k Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Alkol Tipi Ba ml l k (Alkolizm) Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Barbitürat Tipi Ba ml l k Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Tütün Tipi Ba ml l k Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Amfetamin Tipi Ba ml l k Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Kokain Tipi Ba ml l k Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Esrar Tipi Ba ml l k Ba ml l n Bafll ca Özellikleri Halusinojen Tipi Ba ml l k Khat Tipi Ba ml l k Uçucu Solvent Tipi Ba ml l k DOP NG VE DOP NG AMACIYLA KULLANILAN MADDELER DOP NG KULLANIMININ NEDENLER YARIfiMA VE YARIfiMA DIfiINDA KULLANIMI YASAK OLAN MADDELER Anabolik Steroidler Hormon ve Benzerleri Beta-2 Agonistler Antiöstrojenik Aktivite Gösteren Maddeler Diüretik ve Di er Siliciler KULLANIMI YASAKLI OLAN YÖNTEMLER Oksijen Transferini Artt ranlar Kimyasal ve Fiziksel Uygulamalar Gen Dopingi YARIfiMADA KULLANIMI YASAK OLAN MADDELER Stimülanlar Narkotik Analjezikler Kannabinoidler Glukokortikoidler Alkol Beta- Adrenerjik Blokörler Özet Kendimizi S nayal m

7 çindekiler ix Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Okuma Parças Yararlan lan Kaynaklar Besin Güvenli ine Girifl ve Besin Ö eleri BES N GÜVENL NE G R fi BES N KONTROLLER N N AMACI: BES NLERE UYGULANAN KAL TE KONTROL YÖNTEMLER : BES N Ö ELER : ANORGAN K TUZLAR VE ELEMENTLER: Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Besin Katk Maddeleri ve Besin Kirleticileri BES NLERDEK K MYASAL MADDELER BES N KATKI MADDELER Uluslararas Numaraland rma Sistemi ve E Kodu BES NLERE KATILACAK BES N KATKI MADDELER N N BEL RLENMES BES N KATKI MADDELER N N NSAN SA LI I ÜZER NDE ETK LER Besin Katk Maddelerinin Türkiye deki Kullan m BES N K RLET C LER Önemli G da Kirleticisi Maddeler a-polihidroksi Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) b- Poliklorlu Dibenzo-p-Dioksinler ve Poliklorlu Dibenzofuranlar (PCDD/F) c-a r Metaller d-su Dezenfeksiyon Yan Ürünleri d- Radyoaktivite Kal nt lar Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Besin Güvenli inde Sertifikasyon BES N DENET MLER NE GENEL B R BAKIfi BES N DENET MLER N N TAR HSEL GEL fi M BES N GÜVENL NDE SERT F KASYON Sertifikasyon un Önemi ULUSLAR ARASI BES N GÜVENL VE KAL TES LE LG L STANDARTLAR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar ÜN TE 8. ÜN TE 9. ÜN TE

8 x çindekiler S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 11. ÜN TE Besin Sanitasyonu ve Hijyeni BES N GÜVENL BES N SAN TASYONU BES N K RL L NE YOL AÇAN VE BES N GÜVENL N BOZAN ETMENLER BAKTER LER VE ÖZELL KLER BAKTER LER N BULAfiMA KAYNAKLARI POTANS YEL TEHL KEL BES NLER POTANS YEL TEHL KEL OLMAYAN BES NLER Bakterilerin Bulaflma Yollar Nelerdir? BES N GÜVENL N SA LAMA YOLLARI K fi SEL H JYEN Kiflisel Hijyeni Sa lamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hijyenik Yönden Uygun El Y kama Aflamalar BES N H JYEN Sat n Alma Besinlerin Depolanmas Genel Depolama lkeleri Haz rlama ve Piflirme Besinleri Haz rlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Besinleri Piflirirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar So utma ve Yeniden Is tma Besinleri So uturken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Servis Servis Sonras Bulafl klar n Y kanmas Çöplerin Kald r lmas Uygun Bir Çöp Bidonu Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Çevre Sa l na Girifl ÇEVRE TANIMI ÇEVREN N CANLILAR ÜZER NE ETK S ÇEVRE B L NC Çevre Bilinci ve Günlük Yaflant m zdaki Uygulamalar ÇEVRE K RL L Çevre Kirlili i Nedenleri ÇEVRE K RL L N N YOL AÇTI I OLUMSUZLUKLAR Hava Kirlili inin Nedenleri Gürültü Kirlili i Su Kirlili i Yeralt Suyu Kirlili i Su Kirlili inin Nedenleri

9 çindekiler xi Toprak, Hava ve Su Kirlili ine Karfl Al nabilecek Önlemler Kimyasal Kirleticiler ATIKLARIN GER DÖNÜfiÜMÜ GER DÖNÜfiÜMÜN YARARLARI Geri Dönüflebilen Maddeler Geri Dönüflüm Sembolleri ve Kodlar GER DÖNÜfiÜM YÖNTEMLER Baz Çevre Koruma Önlemleri Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lacak ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Çevre Sa l ve Ekoloji G R fi EKOLOJ N N TANIMI VE EKOLOJ K KAVRAMLAR Ekoloji Bilim Dal n n Tan m Ekolojik Kavramlar Çevre Habitat ve Biyotop Ekolojik Nifl Popülasyon Komünite Ekolojik Valans Biyolojik Çeflitlilik ve Önemi Sürdürülebilirlik Minimum Yasas EKOS STEM Ekolojik liflkiler Ekosistemlerin Fonksiyonlar Enerji Ak fl Madde Döngüsü Popülasyon Denetimi EKOLOJ K FAKTÖRLER Abiyotik Faktörler klimsel Abiyotik Faktörler klimsel Olmayan Abiyotik Faktörler Biyotik Faktörler KENTSEL EKOLOJ Kent Kavram Kentsel Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Kent ve Do al Yaflam Kentlerde Ekolojik Alanlar n Gereklili i Kentlerde Yeflil Alanlar n Etkileri Ekolojik Etkileri Genel Sa l k Durumu ve Ruh Sa l Üzerine Etkileri Ekonomik Etkileri Kentleflme Etkileri ÜN TE

10 xii çindekiler Kent- Do al Yaflam Birlikteli ine Yönelik Çabalar Ekolojik Tasar m Yaklafl mlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

11 Sunufl xiii Sunufl Anadolu Üniversitesi Uzaktan E itim Sistemi içinde yer alan Eczane Hizmetleri Program için haz rlanan bu kitapta; toksikoloji, çevre sa l ve besin güvenli i alanlar n n mesle inizle ilgili konular nda temel bilgilerin verilmesi amaçlanm flt r. Her kimyasal n doza ba ml olarak toksik etki gösterebilmesi gerçe i, toksikolojinin u rafl konusunu ilaç, kozmetik, pestisit, besin katk maddeleri, ev temizlik malzemesi ve endüstriyel kimyasallar olarak çok genifl bir alana yaymaktad r. Bir yandan kimyasallar n yaratt tehlikeler, di er taraftan modern yaflam n sürdürülmesinde bunlar n artan miktarlarda kullan lma gereklili i kimyasallar n üretim öncesi ve sonras zarars zl k limitlerini belirleyen bir bilim dal olarak toksikolojinin önemini artt rm flt r. Yaflam n sürdürülebilmesi ve sa l n korunmas yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Bu nedenle güvenli besin tüketimi bir zorunluluktur. Yaflam m - z n temel maddesi olan besinler, üretimden tüketime kadar geçen aflamalarda hijyenik koflullar n yeterince sa lanamamas veya katk maddeleri nedeniyle zararl hale gelebilmekte ve sa l m z için gizli bir tehlike oluflturabilmektedir. Bir tüketici olarak besin güvenli ini sa lamada bize de baz görevler düflmektedir. Her fleyden önce besin güvenli i konusunda tüketici bilincine sahip olmam z gerekmektedir. Günümüzde dünya üzerinde yaflayan türlerin birbirleriyle ve çevreleriyle karmafl k flekilde olan iliflkileri ekolojik yaklafl mlarla yorumlanabilmektedir. Ekosistemin parças olarak hayat n devam ettiren insanlar n sa l kl ve mutlu yaflayabilmesi için, do ada bulunan canl ve cans z varl klar aras nda var olan dengenin korunmas gerekmektedir. Önceki yüzy llarda çevre problemleri yoktu veya bu kadar gelece i ya da günümüzdeki gibi insan ve canl sa l n tehdit eder boyutlara ulaflmam flt. Günümüzde teknoloji ve sanayinin geliflmesi ile çevre sorunlar artm flt r. Ayr ca insanlar n bu konuda bilinçsiz olmalar ndan kaynaklanan birçok çevre problemi yaflanmaktad r. Kitab n ilgili ö renciler, meslek sahipleri ve konuya ilgi duyanlar için yararl olaca inanc yla eme i geçen tüm yazarlara içten teflekkürlerimi sunar, tüm toplumumuzun güvenli yar nlara ulaflmas n dilerim. Editör Doç.Dr. Bülent ERGUN

12 1TOKS KOLOJ, BES N GÜVENL VE ÇEVRE SA LI I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Toksikolojinin görevlerini ve u rafl alanlar n aç klayabilecek Toksisiteyi etkileyen faktörleri özetleyebilecek Toksik etki mekanizmalar n aç klay p bu mekanizmalara örnekler verebilecek Toksikokinetik parametreleri yorumlayabilecek Ksenobiyotiklerin toksikokinetik profilinin toksisite geliflimindeki önemini de erlendirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Toksikoloji Toksisite Reversibl toksik etkiler rreversibl toksik etkiler Absorbsiyon Da l m Biyotransformasyon trah. çerik Haritas Toksikoloji,Besin Güvenli i Ve Çevre Sa l Toksikoloji TOKS KOLOJ TOKS S TE TOKS K ETK MEKAN ZMALARI TOKS KOK NET K

13 Toksikoloji TOKS KOLOJ YE G R fi Toksikoloji kelime anlam olarak zehir bilimini ifade eder ve maddelerin canl organizmalar üzerine istenmeyen, zararl ve olumsuz etkilerini inceleyen bir bilim dal olarak tan mlan r. Her y l endüstriyel, ilaç, kozmetik ve g da katk maddesi olarak üretilen pek çok kimyasal madde bir yandan yaflam m z için avantaj sa larken bir yandan da daha çok kimyasal maddeye maruz kalmam za neden olmaktad r. Bu maddeler az veya çok oranda toksik etki meydana getirebilirler ve sa l m z için tehlikeli sonuçlar oluflturabilirler. Bu kimyasal maddelerin etkilerini bilmek ve onlara toksik düzeyde temas önlemek toksik etki oluflum riskini azaltmaktad r. Bu anlamda zararl etkenlerden korunmak, olas riskleri belirlemek ve bilgilendirmek ve zehirlenmelerde yeni tedavi yaklafl mlar gelifltirmek toksikolojinin u rafl alanlar aras nda say labilir. Kimyasal maddeler (g dalar dahil) ve radyasyon formunda fiziksel ajanlar gibi bütün yabanc maddeler yani ksenobiyotikler toksikolojinin ilgi alan na girer. Ksenobiyotik, organizman n normal metabolizmas için gerekli olmayan çeflitli yollarla d flar dan al nan ilaçlar dahil tüm yabanc maddeleri tan mlar. Hormonlar, baz aminoasitler gibi canl organizmalar için endojen olan veya vücut için gerekli vitaminler, mineraller gibi ekzojen kaynakl maddeler de yüksek dozlarda toksik etki gösterirler ve bu nedenle toksikolojinin araflt rma alan na girerler. Ksenobiyotiklerin biyolojik sistemlerde oluflturduklar olumsuz, istenmeyen etkileri toksik etki olarak tan mlan r. Toksisite ise ksenobiyotiklerin toksik etki oluflturmas d r. Aminoasit: Proteinleri oluflturan temel yap tafl. Hormon: ç salg bezleri taraf ndan salg lan p kana verilerek vücudun baflka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplar n faaliyete geçiren ve genellikle protein yap s tafl yan madde. Endojen: Bir organizmada üretilen veya ondan kaynaklanan. Ekzojen: Organizmada üretilmeyen d fl kaynakl. Toksikolojinin görevleri nelerdir say n z. SIRA S ZDE Toksikolojinin Tarihçesi DÜfiÜNEL M Toksikoloji, günümüzde çok yeni ve geliflen bir bilim dal olmas na ra men, M.Ö. ki y llara ait kaynaklarda bile zehirler ile ilgili bilgilere rastlanmaktad r. M.Ö lü y llara ait Ebers papirüslerinde akonitin, opium metaller (kurflun, SORU bak r, antimon) dahil pek çok zehir ile ilgili bilgi bulunmaktad r. Eski ça lardan beri zehirleyerek öldürmek insanlar taraf ndan bilinen ve kullan lan bir yöntemdi. Roma imparatoru Nero nun (37-68) üvey babas n n zehirli bir D KKAT mantar olan Amanita phalloides ile ve üvey kardeflinin siyojenik glikozitler ile ze- SIRA S ZDE 1 SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU D KKAT SIRA S ZDE AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

14 4 Toksikoloji, Besin Güvenli i ve Çevre Sa l Paracelsus: ( ) sviçreli doktor ve kimyager. 16. yüzy l n önemli bilim adamlar ndan ve modern t bb n kurucular ndan biri oldu u kabul edilir. Bundan baflka modern farmakolojinin de babas olarak nitelendirilebilir. hirlenerek öldürüldü ü bilinmektedir. Kleopatra (M.Ö ) kobra y lan n n zehiriyle intihar girifliminde bulunmufl ve ölmüfltür. Rönesans n geç dönemlerinde Paracelsus, toksikolojinin bilimsel temellerini, toksisitenin göreceli bir kavram oldu unu ve doza ba l oldu unu ifade eden bir bilim adam olarak karfl m za ç kmaktad r. Doz-cevap kavram n, toksik etki-kimyasal yap iliflkilerinden, çevresel faktörlerden ve mesleki toksikolojiden söz eden ilk kiflidir. Paracelsus un günümüzde de geçerlili ini her geçen gün artt ran Bütün maddeler zehirdir, hiçbir madde yoktur ki zehir olmas n; lac zehirden ay ran do ru dozudur sözü toksikoloji literatürünün temelini oluflturmaktad r. Toksikolojinin farkl bir bilim dal olarak geliflmesinin temelleri 18. ve 19. yüzy llarda at lm flt r. Zehirlerin belirlenmesi, ilaç ve di er kimyasal maddelerin toksik etkilerinin araflt r lmas için hayvan çal flmalar yap lm flt r. Bonaventure Orfila ( ), modern toksikolojinin babas olarak kabul edilir. Do al ajanlar n toksisitesi konusunda ilk ana kitab yazm flt r (1815). Toksikolojiyi farmakoloji ve klinik t ptan ay rarak ba ms z bir disiplin olarak ele alan ilk kiflidir. Deneysel toksikolojiye önemli katk sa layan Magendi ( ) ve ö rencisi Claud Bernard ( ) emetin, striknin ve siyanürün etki mekanizmalar n araflt rm fllar ve bu maddelerin toksikokinetik özelliklerini bulmufllard r. Ayn zamanda Claud Bernard karbonmonoksitin etki mekanizmas n aç klam flt r. Modern toksikoloji 20. yüzy lda h zla geliflmeye bafllam flt r. I. Dünya savafl nda fosgen ve mustard n savafl gaz olarak kullan lmas n takiben, II. Dünya savafl y llar nda pestisitlerin, ilaçlar n, sentetik fiberlerin ve endüstriyel kimyasallar n üretiminin artmas yla, 1960 y l nda talidomit facias yla ilaçlarda toksikolojik araflt rman n öneminin bir kez daha gözler önüne serilmesiyle toksikoloji popüler hale gelmifltir. Dünyan n birçok ülkesinde son y llarda toksikoloji dernekleri ve toksikoloji dergi ve kitaplar n n say s her geçen gün artmaktad r. Bu geliflmeler ile yaflam ve sa l tehdit eden kimyasal maddeler ile mücadelede her geçen gün daha fazla yol al nmaktad r. Toksikoloji le liflkili Bilim Dallar Toksikoloji, toksik maddelerin mekanizmalar n n ve etkilerinin araflt r lmas nda tüm temel t p, biyoloji ve kimya bilimleri ile birlikte çal flmaktad r ve multidisipliner bir alan olarak geliflimini sürdürmektedir. Farmakoloji, patoloji, fizyoloji, biyokimya, analitik kimya, halk sa l ve mikrobiyoloji toksikoloji ile ortak çal flma içerisinde olan bilim dallar olarak say labilir. Toksikolojinin Alt Gruplar Toksikoloji geliflme sürecinde olan bir bilim dal oldu u için alt dallar say ca ve kapsam olarak de iflim göstermektedir y l nda Loomis toksikolojiyi çevre toksikolojisi, ekonomik toksikoloji ve forensik toksikoloji olarak 3 gruba ay rm flt r y l nda ise bu s n flama Hodgson taraf ndan çevre toksikolojisi, besin toksikolojisi, endüstriyel toksikoloji, klinik toksikoloji ve forensik toksikoloji olarak yeniden düzenlenmifltir. Günümüzde bu say y artt rmak mümkündür. Çevre Toksikoloji (Ekotoksikoloji) Çevre toksikolojisi, çevrede bulunan kimyasal maddelerin yay l mlar n ve canl lar ve ekosistem üzerindeki zararl etkileri ile bu zararl etkilerin önlenmesi konusunda çal flmalar yapan toksikolojinin alt dal d r.

15 1. Ünite - Toksikoloji 5 Besin Toksikolojisi Besinlerde bulunabilecek toksik maddelerin (siyanojenetik glikozitler, aflatoksinler, pestisit kal nt lar ) biyolojik sistemlerdeki etkilerini araflt r r. Endüstriyel Toksikoloji flyerlerinde çal flan kiflileri maruz kald klar kimyasal maddelerin zararl etkilerinden korumak için faaliyet gösteren toksikoloji dal d r. Çal flma ortam ndaki kimyasal maddelerin müsaade edilebilir düzeylerini belirler ve bunun takibini yapar. Klinik Toksikoloji Zehirlenmelerde, zehirlenme etkeninin tan mlanmas ve ölçümü, zehirlenen kiflinin tan ve tedavisinin düzenlenmesi ile ilgilenen toksikoloji dal d r. Forensik Toksikoloji Kimyasal maddelerin zararl etkilerinin t bbi ve yasal yönleri ile ilgilenir. Yasal amaçlarla toksikolojinin kullan m d r. Adli Toksikoloji olarak da adland r l r. Günümüzde ba ml l k yapan maddeler de dahil olmak üzere adli t bb n konusuna giren zehirlenme olaylar nda analitik toksikoloji yöntemleri kullan larak vücut s v ve dokular nda yap lan analizler ile adalete fl k tutulmaktad r. Biyokimyasal Toksikoloji Ksenobiyotiklerin toksikokinetik özelliklerini ve hücresel etkilerini (DNA, enzim gibi) belirlemek için in vitro ve in vivo araflt rmalar yapan toksikolojinin alt dal d r. Analitik Toksikoloji Ksenobiyotiklerin kalitatif ve kantitatif tayinleri için analitik kimya yöntemlerini uygulayarak vücut s v ve dokular nda analizini konu alan bilim dal d r. Aletli analiz yöntemlerindeki h zl geliflme çok küçük miktarlar n bile analizine imkan sa lamaktad r. Analitik toksikoloji yöntemleri toksikolojinin tüm alanlar nda kullan - lan yard mc yöntemlerdir. Toksisite Oluflumunu Etkileyen Faktörler Canl organizmalara zarar veren mineral, bitkisel, hayvansal ya da sentetik maddeler toksik madde ve bu maddelerle organizman n geçici ya da sürekli olarak bozulmas toksisite (zehirlenme, intoksikasyon) olarak tan mlanmaktad r. Tüm ksenobiyotikler uygun yol ve uygun dozda canl organizmaya verildi inde toksik etki oluflturma potansiyeline sahiptir. Toksisite oluflumunu etkileyen faktörler; 1. Temas Yolu 2. Temas Süresi ve s kl 3. Doz n vivo: Canl varl k içinde anlam na gelen deyim. Organizman n içinde gerçekleflen her türlü fizyolojik olay veya reaksiyon için kullan l r. n vitro: Organizma d fl nda yapay bir ortamda yap lan her çeflit deney ve araflt rmalar ifade etmek için kullan l r. Kalitatif: Bir bilefli i oluflturan bileflen ya da elementlerin her birinin yap s n n belirlenmesi. Kantitatif: Bir maddeyi oluflturan elementlerden her birinin do as n n ve miktar n n belirlenmesi. Temas Yolu Toksik maddelerin vücuda girifl yollar oral, inhalasyon, dermal ve paranteral yollard r. Toksik maddeler genel olarak en h zl etkiyi intravenöz yol ile vücuda al nd klar nda meydana getirirler. Di er girifl yollar için s ralama flu flekildedir; intravenöz > inhalasyon > intraperitonal > subkutan > intramuskuler > intradermal > oral > dermal.

16 6 Toksikoloji, Besin Güvenli i ve Çevre Sa l Temas Süresi ve S kl Toksik maddeler ile meydana gelen zehirlenmeler, toksik maddeye maruz kalma süresi ve s kl na ba l olarak; a. Akut toksisite b. Subakut toksisite c. Subkronik toksisite d. Kronik toksisite olarak 4 gruba ayr l r. Akut Toksisite Akut toksisite, ksenobiyoti in toksik dozuna bir kere veya 24 saatten az bir süre içinde birçok kere maruz kalma sonucu meydana gelir. Akut maruz kalma sonucu maddeye ait akut toksisite belirtileri k sa bir süre içerisinde ortaya ç kar. Radyasyona akut maruz kalma sonucu karsinojenik etkinin maruziyetten y llar sonra ortaya ç kmas gibi istisnai durumlarda vard r. Bu flekilde akut maruziyete ra men toksik etkinin daha sonra görülmesine gecikmifl akut toksiksisite denir. Benzolizm, benzene kronik maruziyet sonucu görülen meslek hastal. Silikozis, özellikle maden iflçilerinde silikaya (SiO 2 ) kronik maruziyet sonucu görülen meslek hastal. Plumbizm, kurflun veya kurflun tuzlar na kronik maruziyet sonucu görülen meslek hastal. Lösemi, akyuvarlar n normalin üzerinde ço almas ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Subakut Toksisite 1 ay veya daha az süre içerisinde toksik etki oluflturabilecek miktarda ksenobiyoti in vücuda girmesi ile oluflan toksisiteye subakut toksisite denir. Pestisitlerin özellikle organik fosforlu inseksitisitlerin tar mda uygulanmas s ras nda bu tip zehirlenme olaylar na s k rastlan r. Subakut toksisite belirtileri akut toksisite belirtilerine çok benzerdir. Subkronik Toksisite Ksenobiyoti e temas süresi subakut ile kronik süre (1-3 ay) aras ndad r. Toksisite belirtileri kronik toksisiteye daha yak nd r. Kronik Toksisite Vücutta birikme özelli ine sahip olan ksenobiyotiklere 3 ay veya daha uzun süre maruz kalma sonucu ortaya ç kan zehirlenmelerdir. Genel olarak bir maddenin vücuttan at l m h z absorbsiyon h z na göre daha yavafl ise bu madde vücutta birikebilir bu duruma kümülasyon denir. Kronik toksisite endüstride kimyasal maddelere maruz kalan iflçiler için önemlidir. Kronik zehirlenme sonucu benzolizm, silikozis, plumbizm gibi birçok meslek hastal oluflmaktad r. Ayr ca hava, su, besin maddesi yoluyla çevre kirleticilerine maruz kalma sonucu görülen kronik zehirlenmelerde oldukça önemlidir. Kronik toksisitede bafllang çta bazen akut toksisite benzeri ancak daha hafif fliddette belirtiler ve uzun dönem sonunda maddeye ait kronik toksisite belirtileri görülmektedir. Toksik maddelerin akut toksisite belirtileri ile kronik toksisite belirtileri birbirinden farkl d r. Akut benzen zehirlenmesinde bafll ca toksik etki, santral sinir sisteminin depresyonu iken kronik benzen zehirlenmesinde ortaya ç kan bafll ca toksik etki lösemidir. Doz Toksisiteyi belirleyen temel faktördür. Bir maddenin ne kadar toksik oldu unu ifade etmek için yani toksisite derecesini ifade etmek için akut toksisite letalite birimi olan LD50 ifadesi kullan l r.

17 1. Ünite - Toksikoloji 7 LD50 (Letal Doz 50) LD50, solunum yolu d fl nda di er tüm yollarla vücuda girerek etki gösteren kat veya s v haldeki kimyasal maddelerin belirli koflullarda bir kez verildi inde bir gruptaki deney hayvanlar n n % 50 sini öldüren dozunu ifade eder ve bu de er mg/kg olarak belirtilir. Ksenobiyotik vücuda hangi yol ile giriyorsa o yoldan deney hayvanlar na uygulanmas daha stabil LD50 de eri elde edilmesine olanak sa lar. LD50 de eri maddelerin toksik etki oluflturma potansiyellerini karfl laflt rmay sa lar ve bu ifade ile bir maddenin hangi dozlarda zararl oldu unu anlamak mümkündür. LC50 (Letal Konsantrasyon 50) LD50 solunum yolu ile vücuda girerek etkisini gösteren maddelerin akut toksisite ölçüsünü tan mlar. Belli koflullarda solunum yolu ile vücuda verildi inde bir gruptaki deney hayvanlar n n % 50 sini öldüren konsantrasyondur ve birim olarak ppm veya mg/mm 3 olarak ifade edilir. TOKS K ETK MEKAN ZMALARI Toksik etkiler, toksik madde ve/veya onlar n metabolitleri ile organizman n belli yap lar aras nda biyokimyasal etkileflim sonucunda meydana gelir. Bu toksik cevaplar n ço u hücre ölümü ve kritik bir organ n hasar fleklinde oldu u gibi, hücre ölümüne neden olmayan fakat normal fizyolojik süreçlerdeki biyokimyasal ve fizyolojik dengenin bozulmas fleklinde de ortaya ç kabilir. Ksenobiyoti in toksik etkisinde tek bir spesifik süreç veya etki yerinden bahsetmek ço u kez zordur. Toksisite Derece S n f Hemen hemen toksik olmayan >15 gr/kg > 1L Az Toksik 5-15 gr/kg 500 ml- 1L Orta Toksik gr/kg ml Çok Toksik mg/kg 30 ml- 1çay kafl Son derece Toksik 5-50 mg/kg 1çay kafl -7 damla fiiddetli toksik < 5 mg/kg < 7 damla Reversibl ve Irreversibl Toksik Etkiler Toksik maddeler ile meydana gelen etkiler, e er organizma bu maddeye düflük konsantransyonda ve/veya k sa süre maruz kalm fl ise genelde reversibld r. rreversibl toksik etkiler ise maddeye daha uzun süre ve/veya daha yüksek konsantrasyonlarda maruziyet sonucu meydana gelir. Toksik maddelerin reversibl etkileri, maddeye maruziyet kesildikten sonra kaybolurken irreversibl etkiler maruziyet dursa bile devam eder ve hatta ilerler. Karsinomalar, mutasyonlar, nöron hasar ve karaci er sirozu gibi etkiler irreversibld r. Baz etkiler ise maddeye maruziyet kesildikten bir süre sonra yok olsa da irreversibl olarak de erlendirilir. Örne in irreversibl asetilkolin esteraz inhibisyonuna neden olan insektisidler bu enzimin aktivitesini enzim yeniden sentezleninceye kadar inhibe ederler.

18 8 Toksikoloji, Besin Güvenli i ve Çevre Sa l Reversibl, geriye dönebilir, eski haline gelebilir. rreversibl, geriye döndürülemez, de ifltirilemez. Nöron, sinir hücresi. Steatozis, hücre içinde ya toplanmas, ya l dejenerasyon. Oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunumun son evresidir. Nekroz, bir veya daha fazla say da hücrenin ya da doku bölümü veya organ n irreversibl hasar ndan kaynaklanan patolojik ölüm. Apoptiz, programl hücre ölümüne ba l belirli bir moleküler ifllem serisinin sonunda meydana gelen organizman n yaflam döngüsü için gerekli tek bir hücre ölümü. Ligand, reseptöre ba lanan hücre d fl nda bir bileflik. Reversibl etkiler; oksidatif fosforilasyonda azalma, ATP sentezinde azalma, protein sentezinde azalma, iyon konsantrasyon de ifliklikleri ve su al m sonucu hücresel fliflme, steatozisdir. rreversibl etkiler; nekroz, apoptoz Ksenobiyotikler, hem nekrotik hem de apoptotik hücre ölümünü konsantrasyon, maruz kalma süresi, spesifik doku ve hücre tipine ba l olarak tetikleyebilir. Ksenobiyotiklerin Hücredeki Moleküler Hedefleri Ksenobiyotikler hücrede protein (reseptörler, enzimler, tafl y c lar ve yap sal proteinler), lipit ve nükleik asit moleküllerini hedef al r ve bu moleküller ile etkileflmeleri sonucu toksik etkiler meydana gelir. Toksik Etki Mekanizmalar 1. Reseptörler ile etkileflme 2. Membran fonksiyonunu etkileme 3. Hücresel enerji üretiminin engellenmesi 4. Biyomoleküllere kovalent ba lanma 5. Kalsiyum homeostaz n n bozulmas olarak s n fland r l r. Reseptörler le Etkileflme Reseptörler, plazma membran nda, sitoplazmada veya çekirdekte yerleflim gösteren fiziksel veya kimyasal sinyallerin hücreye aktar m na arac l k eden makromoleküllerdir. Reseptöre ba lanan ligand agonist veya antagonist olabilir. Agonist reseptörün fizyolojik fonksiyonunu indüklerken, antagonist ise reseptör fonksiyonunu bloke eder. Reseptörler etkileflti i toksik maddelere kimyasal yap bak m ndan seçicilik gösterirler. Birçok toksik madde yap sal olarak sinir sisteminde nöronlar aras nda iletimi sa layan nörotransmitterlere benzedi i için reseptörler ile etkileflebilir. Örne in zehirli bir mantar olan Amanita muscaria da bulunan muskarin asetilkoline yap ca benzeyen bir toksindir. Asetilkolin reseptörlerine ba lan r ve kolinerjik zehirlenme belirtileri (diyare, idrar ç k fl nda arma, miyozis, bronfliyal sekresyonlarda artma, emezis, lakrimasyon, salivasyon) meydana gelir. Membran Fonksiyonunu Etkileme Hücre membran bütünlü ünün bozulmas farkl tipteki toksik maddelere maruziyet sonucu meydana gelebilir. Eter ve halotan gibi genel anestezikler ve di er pek çok lipofilik madde hücre membran nda birikir ve hücre içine oksijen ve glukoz tafl yan transport ile hücre içine girer, bu yüzden hücrelere oksijen ve glukoz tafl nmas azal r. Membran ayr flmas, organik solventler ve deterjanlar ile temas sonucu meydana gelir. Civa ve kadmiyum iyonlar fosfolipitler ile kompleks yapar ve membran yüzey alan n geniflletir ve sonuç olarak onlar n fonksiyonlar n n de iflmesine neden olur. Kuvvetli asit ve bazlar hücre membranlar ndaki proteinlerin denatürasyonuna yol açar. Benzeri etkiler tüm korozif maddeler ile görülebilir. Karbontetraklorür gibi birçok toksik maddenin nekrotik etkisinin mekanizmas n hücre membron fonksiyonunu etkileme oluflturur. Hücre membran bütünlü ünün bozulmas na ba l olarak hücre fonksiyonu durur.

19 1. Ünite - Toksikoloji 9 Hücresel Enerji Üretiminin Engellenmesi Birçok ksenobiyotik toksik etkisini, hücresel enerji oluflumunu engelleyerek gösterir. ATP formundaki yüksek enerjili fosfat, hücrenin pek çok yap m ve y k m reaksiyonlar için gereklidir. ATP iki yolla üretilir; oksidatif fosforilosyon (aerobik yol) ve glikolitik yol (anaerobik yol). Memeli hücrelerinde önemli olan oksidatif fosforilasyondur. Hemoglobindeki demir-2-iyonunun (ferro), nitritler gibi oksidan maddelerle demir-3- iyonuna (ferri) yükseltgenerek methemoglobin oluflturmas dokulara oksijen tafl nmas n engeller. Karbonmonoksit (CO) hemoglobindeki ferro k sm na ba larak oksijenin yerini al r ve nitritler gibi dokularda oksijen yetersizli ine neden olur. Siyanür, kükürt hidrojen ve sodyum azid gibi maddeler sitokrom oksidaz enzimini inhibe ederek, dokularda oksijen kullan m n engellerler. Biyomoleküllere Kovalent Ba lanma Ksenobiyotiklerin elektrofilik metabolitleri, nükleofilik gruplara kovalent ba lanarak onlarla irreversibl olarak reaksiyona girebilirler. Bu nükleofilik hedefler hücredeki protein, DNA ve lipit gibi makromoleküllerdir. Proteinler ile toksik maddelerin etkileflmesi enzimin, tafl y c n n ve yap sal proteinin inaktivasyonuna neden olur. Karbonmonoksitin bir tafl y c protein olan hemoglobine ba lanmas dokulara oksijen tafl nmas n n durmas na neden olur. Kollajen gibi ekstraselüler yap sal proteinlerin toksik maddelerden etkilenmesi pek mümkün de ildir. Ancak ozon ve asbest gibi baz toksik maddeler akci erlerde kollajen depolanmas nda art fla neden olabilirler. ntraselüler yap sal proteinler arsenik ve paraquat gibi toksik maddeler taraf ndan hasara u rayabilir. Toksik maddeler, enzimleri yar flmal (kompetitif) veya yar flmas z (nonkompetitif) olmak üzere iki flekilde inhibe eder. Yar flmal inhibisyonda, substrata yap ca benzeyen toksik madde, enzimin ayn aktif bölgesi için substratla yar fl r. Toksik madde enzim kompleksi e er kovalent bir ba de ilse reversibldir. Örne in karbamat grubu insektisitler asetilkolinesteraz enzimini reversibl olarak inhibe eder. Yar flmas z inhibisyonda, toksik madde enzimin hidroksil (-OH), sülfidril (-SH), amino (-NH 2 ), imidazol gruplar na ba lan r. Bu durumda enzim normal substrat ile birleflse de enzim fonksiyonu durmufl olur. Yar flmas z inhibisyon ço u kez irreversibldir. nhibe olan enzimin fonksiyonu, yeni enzim sentezine kadar durur. Civa, arsenik, kurflun, bak r ve siyanür gibi çeflitli maddeler sülf dril grubu içeren enzimleri yar flmas z flekilde inhibe ederek toksik etki gösterirler. Organofosforlu insektisitlerde asetilkolinesteraz enzimini irreversibl olarak inhibe ederler. Toksik maddeler (alkilleyici ajanlar gibi) ile DNA ve RNA aras ndaki kovalent ba lanma kanser, mutasyon ve teratojenezise neden olabilir. Aminopterin ve metotreksat gibi antimetabolitler DNA ve RNA ile birleflebilir ve sonra onlar n replikasyonlar na kat l rlar. Sigara duman nda bulunan 3,4-benza[a]piren DNA ya kovalent ba lanarak mutasyona neden olur ve karsinojenezisi indükler. Korozif, afl nd r c. Substrat, enzimin etkiledi i madde. Kalsiyum Homeostaz n n Bozulmas Hücresel kalsiyum homeostaz hücresel fonksiyonlar n yerine getirilmesi için oldukça önemlidir. Ekstraselüler Ca +2 seviyesi sitoplazma konsantrasyondan 10 kat daha fazlad r. Bu iyonik farkl l k plazma membran na yerleflmifl Ca +2 tafl y c AT- Paz, endoplazmik retikulm, mitokondri ve nükleusta intraselüler kalmoduline ba lanarak depo edilmesi ile korunur. Hücre içinde Ca +2 art fl hücreye potansiyel zararl etkilere sahip çok say da enzimi aktif hale geçirir. Kalsiyumun aktive etti i en-

20 10 Toksikoloji, Besin Güvenli i ve Çevre Sa l zimler fosfolipazlar (membran hasar na yol açar), proteazlar (membran ve hücre iskeleti proteinlerini parçalar), ATP azlar (ATP tüketilmesini h zland r r), endonükleaz lard r (kromatin parçalanmas ). Bu enzimler hücresel hasara neden olurlar. Sitoplazmada Ca +2 art fl farkl mekanizmalar yolu ile meydana gelir. Örne in karbontetraklorür ve bromobenzen Ca +2 ATPaz inhibe eder, asetaminofen ve karbontetraklorür plazma membran hasar ile kadmiyum ise mitokondriden Ca +2 sal verilmesi ile sitoplazmada Ca +2 un artmas na neden olur. TOKS KOK NET K Toksikokinetik, vücudun al nan toksik maddeyi nas l ve ne ölçüde etkiledi i sorusunun cevab ile ilgilenir. Vücuda herhangi bir yol ile al nan toksik maddenin absorbsiyon, da l m, metabolizma ve at l m h z ile bu parametreler aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi toksikokineti in konusudur. Toksik bir maddenin toksikokinetik profilini belirleyen 4 parametre vard r. Bunlar, 1. Absorbsiyon 2. Da l m 3. Metabolizma (Biyotransformasyon) 4. At l m ( trah) Baz kaynaklar metabolizma ve at l m eliminasyon bafll alt nda aç klar. Eliminasyon toksik madde etkinli inin sonland r lmas anlam na gelir. Etkinin sonlanmas nda metabolizma ve at l m olaylar rol oynar. Absorbsiyon Toksik maddelerin vücut membranlar ndan geçerek kan dolafl m n girmesi absorbsiyon olay d r. Toksik maddelerin, toksik etkisini gösterebilmesi için belirli bir konsantrasyonda membranlardan geçip, etki yerine ulaflmas gerekir. Toksik Maddelerin Absorbsiyonunu Etkileyen Faktörler a. Toksik maddenin verilifl (maruz kalma) yolu b. Toksik maddenin dozu c. Toksik maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri Hücre membran, temel olarak her iki yüzünde birer protein tabakas ile kapl çift katmal tabakadan oluflur. Toksik Maddenin Verilifl (Maruz Kalma) Yolu Toksik maddenin vücuda verildi i bölgedeki kan ak m, yüzey geniflli i ve geçirgenli i ne kadar fazla ise absorbsiyon o kadar h zl olur. Toksik Maddenin Dozu Toksik maddenin uyguland yerdeki konsantrasyonu ne kadar fazla olursa absorbsiyonu genellikle o kadar h zl olur. Toksik Maddenin Absorbsiyonunu Etkileyen Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri Molekül büyüklü ü: Molekülü büyük olan toksik maddelerin absorbsiyon h z küçük moleküllü maddelere göre daha yavaflt r. Lipid çözünürlü ü (Lipofilite): Maddenin ya da çözünme e iliminin ölçüsü yani lipofilitesi lipid / su partisyon katsay s ile ifade edilir. Maddenin lipid / su partisyon katsay s ne kadar büyükse hücre membran ndan absorbsiyonu o kadar fazla olur.

21 1. Ünite - Toksikoloji yonizasyon derecesi: Maddelerin ço u zay f asit veya zay f baz niteli indedir. Zay f asit veya zay f bazlar n sulu ortamda iyonize olma oranlar, ortam n ph s ve maddenin pka de eri ile ilgilidir. Maddelerin noniyonize formlar fazla lipid çözünürlü e sahip oldu u için membranlardan daha kolay geçer. yonize formlar n ise lipid çözünürlü ü az oldu u için membranlar kolayl kla aflamaz. Yani bir madde hangi ortamda ne kadar noniyonize formda ise en fazla oradan emilir. Buna göre; asidik maddeler asit ortamda, bazik maddeler bazik ortamda noniyonize olurlar ve daha fazla emilirler. 11 ph, hidrojen konsantrasyonunun kologoritmas olarak tan mlanabilir, çözeltinin asitlik veya bazl k derecesini tarif eder. Hangi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip toksik maddeler vücut SIRA membranlar ndan S ZDE geçerek etki yerlerine ulaflabilir? Membrandan Geçifl fiekilleri Basit Difüzyon DÜfiÜNEL M Toksik maddelerin % 90 vücut membranlar n bu yolla geçer. SORU Filtrasyon ve osmozda bir pasif difüzyon olay d r. Maddeler, konsantrasyonlar n n yüksek oldu u ortamdan düflük oldu u ortama geçer. Enerji gerektirmeyen bir olayd r. Her iki ortamda da konsantrasyon eflitleninceye kadar devam D KKAT eder. 2 SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Aktif Transport SIRA S ZDE Basit difüzyonun tam tersi flekilde düflük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona do ru geçifl vard r. ATP gerektiren bir olayd r. Tafl ma için hücre membran na yerleflmifl olan tafl y c lar toksik maddeleri hücre içine tafl r. Tafl y c lar n tafl ma kapasitesi doygunlu a ulaflabilir ve bu sebeple ksenobiyotik konsantrasyonu ne olursa olsun ortamda tafl y c molekül olmad için tafl ma durur. K T A P Kolaylaflt r lm fl difüzyon; basit difüzyon gibi yüksek konsantrasyondan düflük konsantrasyona do ru geçifl olur, ortamda tafl y c moleküller vard r, ATP gerektirmeyen bir olayd r. Kolaylaflt r lm fl difüzyon basit difüzyondan daha h zl olur ve TELEV ZYON daha büyük moleküllerin hücre membranlar ndan geçiflini sa lar. SIRA S ZDE AMAÇLARIMIZ Filtrasyon, membrandaki AMAÇLARIMIZ porlardan süzme olay d r. Osmoz, suyun geçiflini ifade eder. K T A P TELEV ZYON Biyomekanik Geçifl Molekül a rl 1000 daltondan yüksek olan büyük moleküllerin NTERNET geçifllerinde önemlidir. Enerji ve membranda özel veziküller olmas n gerektiren bir tafl ma fleklidir. Fagositoz (kat maddelerin hücre içine al m ) ve pinositoz (s v maddelerin hücre içine al m ) olarak tan mlan r. Toksik Maddelerin Organizmadaki Absorbsiyon Yollar Gastrointestinal Yolla Absorbsiyon Toksik maddelere ba l zehirlenmeler en çok a z yoluyla al nan maddelerle oldu- u için gastrointestinal yol ile absorbsiyon önem tafl maktad r. A z yolu ile al nan maddelerin absorbsiyon yeri ince barsaklard r. Yüzey alan, geçirgenlik, kan ak m ve geçifl süresi gibi faktörler asidik, bazik ve nötral yap daki tüm ksenobiyotiklerin barsaklardan emiliminin daha h zl olmas n sa lar. Mide yüzey alan n n küçük olmas ve ksenobiyotiklerin midede daha k sa süre kalmas midenin absorbsiyondaki etkinli ini k s tlar. Toksik maddelerin gastrointestinal kanaldan absorbe olma h z n n belirlenmesinde fiziksel özelliklerin katk s büyüktür. Kat haldeki toksik maddeler mide barsak kanal nda önce ufak taneciklerine parçalan r (desentegrasyona), daha sonra bu tanecikler mide barsak suyunda çözünür (dissolüsyon) ve absorbe olurlar. NTERNET Dalton (Da), molekül büyüklü ü birimi.

22 12 Toksikoloji, Besin Güvenli i ve Çevre Sa l Gastrointestinal sistem, mide-barsak sistemini ifade eder. Gastrointestinal Absorbsiyonu Etkileyen Faktörler 1. Ksenobiyoti in fizikokimyasal özellikleri: pka, molekül büyüklü ü, lipit çözünürlü ü. 2. Ksenobiyoti in stabilitesi: Midenin asit ortam na ve di er ph lara dayan kl l. 3. Ksenobiyoti in farmasötik flekli: Çözünürlü ü az olan farmasötik flekillerin absorbsiyonu zor olur. 4. Gastrointestinal kanal n boflalma zaman : Gastrik boflalma zaman, mide içeri inin yar ya inmesi için geçen süreyi ifade eder. A z yoluyla al nan bir ksenobiyoti in ince barsa n sonuna eriflmesi için geçen süre ortalama 5 saattir ve sa l kl yetiflkin bireylerde bu sürenin yaklafl k 1 saat kadar midede geçer. Beslenme flekli ve baz hastal k durumlar gastrik boflalma zaman n etkileyerek ksenobiyotiklerin as l absorbsiyon yeri olan barsaklara ulaflma zaman n de ifltirir ve buna ba l olarak absorbsiyonu h zland rabilir veya yavafllatabilir. Gastrik boflalmay geciktiren durumlar diyabet, ülser, gebelik, yafll l k, ya l besinler, a r egzersiz, çok s cak besinler, h zland ran durumlar aras nda ise so uk içecekler, hafif egzersiz, sa yana yatma say labilir. Enterohepatik Siklus Karaci er taraf ndan metabolize edilen ksenobiyoti in bir k sm n n safra yoluyla ince barsa a at lmas, barsaktan tekrar emilerek karaci ere gelmesi ve döngünün giderek azalan flekilde devam etmesi olay d r. Bu durum ksenobiyoti in etki süresinin uzamas na neden olur. Enterohepatik siklus özellikle karaci er için toksik etkisi olan ksenobiyotiklerin etkisini fliddetlendiren bir durumdur. Enterohepatik siklusa kat lan ksenobiyotiklere digoksin, steroid hormonlar, morfin, kloramfenikol, oral kontraseptifler, diazepam gibi ilaçlar, DDT gibi organik klorlu insektisitler, pentaklorofenol gibi fungusitler, hekzakloro-1,3-butadien gibi halojenli hidrokarbonlar örnek olarak verilebilir. Akci erlerden Emilim Solunum havas yla al nan toksik maddeler, irritan ve kostik etkileriyle solunum yolunda zararl lokal etkilere neden olabildi i gibi akci erlerden absorbe olup önemli sistemik toksik etkilere de yol açabilmektedir. Gazlar, aeresoller ve tanecikler akci er alveollerinden emilirler. Akci er alveolar epitelin çok ince ve yüzey alan n n çok genifl olmas, fazla kanlanan bir organ olmas akci erleri vücuttaki etkin emilim alanlar ndan birisi yapar. Solunum yollar d fl ortama maruz kalan en büyük epitelyal yüzeyi oluflturdu u için solunum havas yla birlikte giren çok say da toksik maddenin hem lokal hem de sistemik etkilerini önlemek için ortamdan uzaklaflt r lmas gerekir. Bu amaçla burundan alveollere kadar karmafl k bir savunma sistemi mevcuttur. Solunum sisteminin sahip oldu u bu savunma mekanizmas ksenobiyotiklerin % 80 inin akci- erlerden uzaklaflt rlmas n sa lar. Ancak büyüklü ü 2 mikrometreden küçük olan toksik maddeler alveollere ulafl p absorbe olur. Daha büyük olan toksik maddeler üst solunum yollar nda (burun, a z, yutak, g rtlak) tutulurlar, bu maddelerin bu bölgelerdeki absorbsiyonlar önemsizdir, ancak buralarda birikerek toksik etki gösterirler. Silikat, asbest ve kömür tozlar n n bu flekilde birikimleri ile kronik fibrozis tablosu oluflur.

23 1. Ünite - Toksikoloji Deriden Emilim Epidermik bir bariyer olan stratum korneum tabakas birçok ksenobiyoti in deriden absorbsiyonunu önlemektedir. Ancak epidermiste meydana gelen bir zedelenme, inflamasyon veya deri kan ak m n n artmas ksenobiyotiklerin deriden absorbsiyonunun artmas na neden olur. Deriden absorbsiyonu fazla olan maddelere organofosforlu insektisidler, iyot, a r metal tuzlar, sinir gaz, nikotin, baz hormonlar, vitaminler, metanol örnek olarak verilebilir. Da l m Absorbsiyon sonucunda kana geçen ksenobiyotikler, k lcal damarlardan d flar geçerek interstisyel s v ya ve etki yerine da l rlar. Baz toksik maddeler buradan hücre içine de girebilir. Doku kan ak m, ph, ksenobiyotiklerin fizikokimyasal özellikleri, protein ve dokulara ba lanma afinitesi ve fizyolojik engeller (kan-beyin engeli, plesantal engel) da l m etkileyen faktörler aras nda say labilir. Kandaki Da l m Tüm ksenobiyotikler de iflik oranlarda plazma proteinlerine ba lanarak etki yerlerine tafl n rlar. Ksenobiyotiklerin ço u için bu protein albumindir. Bundan baflka, α 1 -asit glikoprotein, mmunglobulinler ve lipoproteinler de ksenobiyotikleri ba layarak etki yerlerine tafl rlar. Yaln zca proteinlere ba lanmam fl serbest maddeler plazmadan etki yerine ulaflabilir ve orada etkisini gösterebilir. Plazma proteinlere ba lanmada t pk aktif transportta oldu u gibi doygunlu a ulaflabilen bir süreçtir. Plazma proteinlerine ba lanan iki ilaç ayn anda kullan ld nda plazma proteinlerine afinitesi daha fazla olan ilaç di erinin plazma konsantrasyonun artmas na neden olur. Bu durum çoklu ilaç kullan m nda ilaç etkileflimleri aç s ndan oldukça önemlidir. Albumin daha çok asidik özellikteki maddeleri ba larken α 1 -asit glikoproteinler ise daha çok bazik ilaçlar ba lar. Dokulardaki Da l m Baz toksik maddeler dokularda hücre içi veya hücre d fl yap lara ba lanarak depo edilirler. Böylece afinitelerinin fazla oldu u dokularda ksenobiyotikler birikir. Karaci er ve böbrek toksik maddelerin ba lanmas nda da önemli bir kapasiteye sahiptir. Böbrek ve karaci erde kadmiyumu ba layan metallothionein proteini bulunur. Flor, kurflun, tetrasiklinler kemikte birikir. Paraquat akut zehirlenmelerde bafll ca akci erlerde toplan r. yot ve iyodürler tiroid bezinde, arsenik saç, k l, t rnak gibi keratince zengin dokularda, karbonmonoksit özellikle kandaki hemoglobinde birikir. Organofosforlu insektisitler gibi lipofilik özelli i fazla olan toksik maddeler ise ya dokusunda depolan rlar. Biyotransformasyon (Metabolizma) Vücuda giren toksik maddelerin enzimlerin etkisi ile kimyasal de iflikli e u rayarak y k m ürünlerine (metabolit) dönüflmesine biyotransformasyon denir. Biyotransformasyon için en önemli organ karaci er olmakla birlikte akci er, mide, barsaklar da biyotransformasyon yapan organlard r. Biyotransformasyon sonucunda toksik maddelerden etkisiz metabolitler oluflabildi i (detoksikasyon) gibi maddenin nsektisit, böcek ve ilgili türleri öldürmek için kullan l n bileflikler. 13 Kostik, dokular afl nd ran maddeler için kullan lan bir terimdir. Fibrozis, bir organ veya dokunun normal bir bileflenini oluflturan fibröz dokunun aksine tepkisel bir mekanizma veya olaya ba l fibröz doku oluflumu. nterstisyel s v, dokular meyadana getiren hücreler aras ndaki s v d r. Afinite, ilgi, çekim analam na gelen t p terimi.

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2310 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1307 GIDA B L M VE TEKNOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Nevzat ARTIK (Ünite 1, 3-10) Prof.Dr. Ender Sinan POYRAZO LU (Ünite 1, 3-10) Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME Yazarlar Prof.Dr. smail F LYA (Ünite 1, 2, 3) Ö r.gör.dr. Önder CANBOLAT (Ünite 2, 3) Prof.Dr. brahim AK (Ünite

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii lac n Keflfi ve Tarihçesi... 2 LACIN TANIMI VE TAR HÇES... 3 LAÇ ETKEN MADDES KAYNAKLARI... 5 K MYASAL MADDELERDEN LACA GEÇ fi... 5 LAÇLARIN S MLEND R LMELER... 6

Detaylı

Editörler. xii. olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir.

Editörler. xii. olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir. ÖNSÖZ T pk kitab n daha önceki bask lar nda oldu u gibi bu bask da da genifl uygulamas olan kavramlar pekifltirmeye ve izole gerçekleri derlemeyi en aza indirmeye çal flt k. Bu bask da yer alan her bölüm

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii T bbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler... 2 G R fi... 3 DROG TANIMI... 3 Bitkilerin simlendirilmesi... 4 EKSTRE TANIMI... 5 S v Ekstreler... 5 Yumuflak Ekstreler...

Detaylı

112 Kanser ve Beslenme

112 Kanser ve Beslenme 112 Kanser ve Beslenme Ahmet Ayd n 1. G R fi Hayat m z sürdürebilmemiz için hücrelerimizin sürekli yenilenmesi yani bölünüp ço almalar gerekir. Yaflam süresini dolduran hücreler vücuttan at l rlarken yerlerine

Detaylı

Hijyen ve Sanitasyon. Yazar Ö r.gör. Dönüfl Ç ÇEK. Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK

Hijyen ve Sanitasyon. Yazar Ö r.gör. Dönüfl Ç ÇEK. Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1888 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 993 Hijyen ve Sanitasyon Yazar Ö r.gör. Dönüfl Ç ÇEK Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E-SERTİFİKA PROGRAMI

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES

V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES V. BÖLÜM Ç HAVA KAL TES 5.1. Ç HAVA KAL TES ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan hacimlerde solunan havan n temizli i ile ilgili olup, kaliteli iç hava, otoritelerce belirlenen zararl deriflik

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl... 2 BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M... 3 GIDA SANAY... 4 G da Sanayinin Tan m ve fllevi... 4 Türkiye de G da Sanayinin

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ Yazarlar Prof.Dr. Kadir YEfi LBA (Ünite 1-8) Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Ünite 7-10) Editör Prof.Dr. Kadir YEfi LBA ANADOLU

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI

FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI FARMAKOK NET K: LAÇLARIN EM L M, DA ILIMI, METABOL ZMASI VE ATILIMI Öner SÜZER* Farmakokinetik, ilaçlar n emilimi, da l m, metabolizmas ve at l m, yani vücudun ilaca ne yapt ile ilgilenir. Bu bölümde öncelikle

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA Yazarlar Prof.Dr. R dvan SAY (Ünite 1, 5) Doç.Dr. Ülkü Dilek UYSAL (Ünite 2) Yard.Doç.Dr. Mutlu fiah N (Ünite

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Yaflam kayna m z olan oksijenin sa l m z için zararl olabilece ini hiç düflünmüfl müydünüz? Asl nda dünya atmosferindeki oksijen molekülleri, ayn zamanda,

Detaylı

Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1

Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1 Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1 Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 2 VÜCUT YAPISI ÖLÇÜM YÖNTEMLER VE fi fimanlikla BAfiA ÇIKMA Dizi Editörü Yard. Doç. Dr. Ali K z let Kapak Tasar

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı