AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR"

Transkript

1 AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR Olga Papadopoulou Yunanistan DanıĢtayı Üye Yardımcısı Avrupa-Birliği Danıştayları Derneği tarafından organize edilen hakim değişimi programı çerçevesinde 29 Eylül-10 Ekim 2012 tarihleri arasında Türk Danıştay ını ziyaret etme fırsatını buldum. İstanbul da doğdum ve 15 yaşına kadar yaşadığım ve dilini konuşabildiğim bu ülkeyi ilgilendiren, bahsi geçen programa isteyerek katıldığımı belirtmek isterim. Zira bu bana raporda genel süreçlerini sunmaya çalışacağım enteresan hukuk sisteminin geçirdiği değişim ve dönüşümü daha yakından tanıma imkanı sağladı. 1- Ġlk Tespitler 1.1. Türkiye de ikili hukuk istemi çok uzun süreden beri yürürlüktedir. Esas itibariyle Fransız ve Alman hukuk geleneği içinde yer alan bu sistemde, yönetim kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmıştır. Ancak yasallık, hukuka uygunluk ilkesi çerçevesinde iş görülmesi esas olup, bu alan idari yargı ve adli yargının güvencesi altındadır Bu ülkede hukuk devletini güçlendirmek ve pekiştirmek üzere atılan adımlar ve geçekleştirilen yargı reformları, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde yoğunlaştırılmıştır. Bu reformların temel amacı, bir yandan yürürlüğe konulan yasaların ve teşekkül ettirilen kurumların temel hak ve özgürlüklere uygun olarak gerçekleştirilmesi, diğer yandan da yargı erkinin etkililiğini iyileştirmek en nihayet hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendirecek mekanizmalar yaratmaktır Türk Anayasa Mahkemesinin 1962 yılından beri faaliyet gösterdiğini 50 yılık bir geçmişi olduğunu da belirtmek gerekir Anayasa Mahkemesinin yetkileri sırasıyla; a) Yasaların, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Meclis İçtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Söz konusu düzenlemeler Anayasada öngörüldüğü üzere belirtilen kişiler ve organlar tarafından doğrudan Anayasa Mahkemesinin önüne götürülebilir. Bunlar Cumhurbaşkanı, iktidar ve muhalefet partisi grupları ve belli sayıda milletvekilleridir. Soyut norm denetimi için başvuru süresi, kaldırılması istenilen hükmün resmi gazetede yayımından itibaren 60 gündür. b) Mahkemeler, davanın görüldüğü sırada, olaya uygulanacak olan yasa veya KHK hükmünün yargılama başlangıcında Anayasaya aykırı olduğuna dair güçlü kuşkunun bulunması halinde söz konusu norm Anayasa Mahkemesine götürülebilir. Mahkeme 5 aylık süre içinde kararını açıklar. c) Eylül 2012 tarihinden itibaren tüm bireylerin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ihlallerini incelenmesini isteme hakkı Anayasal teminat altına alınmış olup, ilgililer adli ve idari başvuru yollarını tükettikten sonra bireysel başvuru dilekçelerini Anayasa Mahkemesine sunabilirler. d) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi halinde yasada belirtilen sebepler çerçevesinde siyasal partilerin kapatılmasına karar verir. e) Aynı zamanda siyasal partilerin gelir ve giderlerini kontrol eder. f) Son olarak; Anayasa Mahkemesi, bazı devlet organları ile birlikte Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile Askeri Yüksek Yargının başkan ve üyelerinin görev suçlarından dolayı yargılamasını yapar.

2 Bu gün itibariyle Anayasa Mahkemesi, bir defaya mahsus olmak üzere 12 yıllık süreyle atanan 17 üyeden oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyeleri TBMM (3 üye) ve Cumhurbaşkanı (14 üye) tarafından belirlenir. Mahkeme üyelerinin çoğunluğu Türk yüksek yargıçlarındandır. Yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi üyelerini bizzat kendisi belirleyemez. Cumhurbaşkanına sunulan 3 aday arasından Cumhurbaşkanı birisini seçer. Mahkemenin başkanı ve başkanvekili kendi üyeleri arasından 4 yıl süre için seçilir ve yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Üyelere yardımcı olmak üzere yasada öngörülen önemli (yeterli) sayıda hakim raportör bulunur. Raportörler en az 5 yıl görev yapmış olan hakim ve savcılar ile hukuk profesörleri ve bu alanlarda çalışma yapmış araştırma görevlileri, Danıştay ve Sayıştay da 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip tetkik hakimi ve denetçiler arasından seçilir. Bu kişiler hakim sınıfının sahip olduğu hak ve ayrıcalıklara sahip olurlar. Mahkeme başkanı tarafından görevlendirilen (üyeler tarafından değil) Raportörler, dosyalar için hazırladıkları raporları ve karar taslağını (bir seansta) müzakereye sunarlar. Mahkeme, Daire ve Genel kuruldan oluşur. Daireler bir başkan ve 4 üyenin katılımı ile oluşur. Parti kapatma davaları gibi özel olarak yetkilendirilen davalara Genel Kurul olarak bakılır. Prensip olarak yargılama usulü yazılı olup duruşma yapılması istisnadır. 2- Ġdari UyuĢmazlıklarda Yargılama Usulü : Anayasanın 36. maddesi uyarınca herkes davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hukuk Teorisinde, yargının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6 maddesi ışığında yorum yapması ve Strazburg Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını dikkate alması zorunludur. İdari uyuşmazlıklarda prosedür yazılı olup, karşıtlık ve re'sen araştırma ilkesi mevcuttur. Yunanistan hukuk sistemine göre farklı yanı duruşmaya davetin istisna olmasıdır. Davalarda ana kural duruşmasız olarak karar verilmesidir. Her zaman ilk derece davalarda tarafların istemesi halinde duruşma zorunlu olup, ikinci aşamada (temyiz, itiraz) taraflar duruşmaya davet edilmeyi isteme hakkına sahiptirler, ancak bu aşamada hakim taraf isteklerini kabul etmek zorunda değildir, duruşmalar her halûkârda halka açıktır. Diğer bir önemli nokta da dilekçelerin kabul edilebilirlik yönünden ilk incelemeye tabi tutulmasıdır. (Örneğin, istemin incelenme kabiliyetine sahip olup olmadığı, menfaat ihlalinin varlığı ve dilekçelerin süresinde verilip verilmediği gibi) eksikliklerin varlığı halinde ilk inceleme aşamasında dilekçeler reddedilir. İlk inceleme aşamasında giderilebilecek bir eksiklik varsa bu hususun düzeltilmesi için ilgililere bir süre verilmesi zorunludur. İdari uyuşmazlıklarda tedbir kararı verme prosedürü de öngörülmüştür. İlgililerin dilekçelerinde istemeleri halinde, koşullar oluşmuş ise idari işlemin uygulanması durdurulabilir. (Yürütmenin durdurulması) Yürütmenin durdurulmasına karar verebilmek için iki koşulun bir arada bulunması gerekir. a) İşlemin uygulanması halinde telafisi imkansız veya güç bir zarar riskinin bulunması b) Yazılı kurala (hukuka) açıkça aykırılık. Bu iki koşulun bir arada bulunmaması halinde talep hakim tarafından reddolunur. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre idari yargı hakiminin yetkisi idari işlemler üzerinde hukuka uygunluk denetimi yapmakla sınırlıdır. İdari yargıç idari işlemin yerindeliğini denetleyemeyeceği gibi idarenin yerine geçecek şekilde de yetki kullanamaz. İptal davalarında, idari başvuruya karşın bir işlem yapılması ya da başvuruya sessiz kalınmış olması gerekir. İptal sebepleri şekil ve içerik olarak hukuka aykırılık, yetkisiz işlem tesiri gibi nedenlerdir. Tam yargı davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukukun ilgiliye tanıdığı gerçek bir zararın varlığı ve hukuka aykırılık nedeniyle oluşması halinde hakim eski hale iade için gerekli kararları verir.

3 3- Ġdari UyuĢmazlıklarda Organizasyon : 3.1. Günümüzde, idari uyuşmazlıkları karara bağlamakla yetkili olarak düzenlenmiş olan mahkemeler; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleridir. Tüm bu mahkemeler idari yargı alanı içinde konumlandırılmış olup adli yargıdan (medeni ve ceza hukukunda yetkili) ayrılmışlardır yılına kadar idari uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmaya yetkili mahkeme Danıştay dı. O dönemde idari nitelikte karar alma yeteneğine sahip bazı organlar bulunmaktaydı ve bu organların kendilerinin ve üyelerinin yetki, organizasyonu ve fonksiyonları itibariyle mahkeme olarak nitelendirilmesi mümkün değildi Bugün itibariyle ilk derece mahkemesi olarak davalara bakmaya yetkili mahkemeler, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleridir. Bazı davalarda ise ilk derece mahkemesi Danıştay dır.( ileride görülecek ) İdare Mahkemeleri kamu hukuku ve idari uyuşmazlıklardan doğan davalarda yargılama yapmakta olup, bir başkan ve bağımsızlık teminatına sahip hakimlerden oluşan üyelerle kuruludur. Bu hakimlerin prensip olarak hukuk fakültesi mezunu olmaları gerekli olup, bununla birlikte iktisat fakülteleri, idari ve siyasal bilimler fakülteleri ile programlarında yeterli derecede hukuk derslerine yer veren fakültelerden birinden mezun olmaları ve geleceğin hakimlerini hazırlayan Adalet Akademisine (ilerde görülecek) kabul edilmiş olmaları gerekir. İdare Mahkemeleri kural olarak bir başkan ve iki üyeden oluşan bir heyet halinde çalışır. Bazı tür davalarda idare mahkemeleri tek hakim olarak fonksiyon görürler. Bu gibi hallerde başkan veya bir başka üye davayı tek hakim sıfatıyla sonuçlandırır. İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görev alanına bırakılan hususlar hariç olmak üzere tüm davalara bakmakla yetkilidirler. Bu davalar iptal ve tam yargı davalardır. Uyuşmazlıkların nitelendirilmeleri yasa tarafından belirlenir ve içtihatlar ve idari yargılama usulü yasasına göre karara bağlanır. Şunu da belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi içtihadına göre, normal olarak idari nitelikteki bir kısım uyuşmazlıkların adliye mahkemelerinde görülmesi mümkündür. İkili yargı düzenindeki bu istisna uyuşmazlığın niteliğinden veya kamu yararı ölçütünün kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bir kısım davalarda Danıştay ın ilk ve son derece mahkemesi olarak karar bağlama yetkisi bulunmaktadır. Bu uyuşmazlıklar; a) Bakanlar kurulunun kesin ve yürütülebilir nitelikteki bireysel veya düzenleyici işlemlerinden kaynaklanan iptal davaları ile Bakanlar Kurulu kararlarından kaynaklanan tam yargı davaları. Başbakan tarafından alınan karalara karşı yapılan başvurularda ise yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. b) Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan müşterek kararnamelere karşı açılan davalar Danıştay ın görevindedir ki, kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarını ilgilendirmesi gerekir. Aksi halde sair kararnamelere idare mahkemelerinde bakılmaktadır. (itiraf edeyim ki bu görevlendirme kuralının içeriğini anlamadım) c) Bakanlıkların genel düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar d) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca alınan ve ülke çapında uygulanan genel düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar e) Danıştay İdari Dairesince verilen kararlar üzerine uygulanan işlem ve eylemlere karşı açılan davalar f) Birden fazla İdare ve vergi mahkemesinin görev alanına giren konulardan doğan uyuşmazlıklar g) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılan davalar Danıştay da görülür. Yüksek Disiplin Kurulu Danıştay Başkanı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları ile ilgili disiplin suçları ile ilgili soruşturma açma ve ceza vermeye yetkilidir.

4 h) Tahkim yolu öngörülmemiş olan imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda ilk ve son derece mahkemesi olarak Danıştay yetkilidir Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleri nihai kararı veren üst derece mahkemelerdir. Günümüzde Türkiye de 30 civarında Bölge İdare Mahkemesi bulunmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen nihai kararların itiraz başvurularını karara bağlar. Aynı zamanda İdare ve Vergi Mahkemelerinin arasında doğan görev ihtilaflarını çözer ve yasada öngörülen diğer görevleri yerine getirir yılında 4577 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle Bölge İdare Mahkemesinin nihai karar verme konusundaki yetkileri artırılmıştır. Bölge İdare Mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan kurul halinde karar verir ve üyelerini Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tayin eder. Anayasaya göre Türkiye de Danıştay en yüksek idari yargı organıdır ve İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararları temyizen inceleyerek karara bağlar. Aynı zamanda Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar da temyizen yine Danıştay da incelenir. (ilerde incelenecek) Tabi ki bütün nihai kararların temyizen Danıştay da incelenmesi mümkün değildir sayılı yasayla bir kısım nihai kararları hakkında verilecek üst yargı denetim incelenmesi Bölge İdare Mahkemesine bırakılmıştır. Bu reform doğal olarak Danıştay ın iş yükünü büyük ölçüde hafifletmiştir. İdare (ve vergi ) Mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları Danıştay ın uyuşmazlığı çözmekle görevli ilgili dairesince incelenir. Bunun yanında Danıştay ın yargılama yapan Dairesince ilk derece mahkemesi olarak verilen nihai kararların temyiz incelenmesi de İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulu nca yapılır. Bu kurullara Danıştay Başkanı veya başkanvekilleri başkanlık eder. Anılan kişilerin bulunmadığı durumlarda ( ya da engel bir sebebin varlığı hallerinde ) en kıdemli Daire başkanı kurula başkanlık eder. Söz konusu kurullar idari ve vergi davalarına bakan ilgili dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. Dairenin başkan ve üyeleri kendi dairesinin kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularının görüşüldüğü toplantılara katılamaz oy kullanamazlar. Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel Kurullar aynı zamanda idare (vergi) mahkemelerinin vermiş olduğu ve Danıştay ca bozularak gönderilen dosyalarla ilgili mahkemenin ilk kararında ısrar etmesi halinde ısrar kararlarını temyizen incelemeye de yetkilidirler. Danıştay dan ayrıntılı bir şekilde söz etmeden önce, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Ulusal Yargı Ağı Projesi hakkında kısaca bilgi vermekte fayda görüyorum. 4- Türkiye Adalet Akademisi : Türkiye Adalet Akademisi gelecekte hakim ve savcı olarak görev yapacak kişilerin eğitimini sağlamlaştıran, hakim ve savcı olarak atandıktan sonra da izleyen seminer ve programlarla mesleki formasyon ve kariyer sağlayan bir kurumdur. Akademinin hakim savcılara yönelik mesleki gelişmeler konusunda danışmanlık yapmak ve uluslararası işbirliği ağına katılarak gelişmeleri paylaşmak gibi ek görevleri vardır. Bu katılım hakimlerin yetiştirilmesine ilişkin olarak komşu ülkelerin eğitim programlarına da katkıda bulunmaktadır. (özellikle bazı eski Sovyetler Birliği Ülkeleri) Ayrıca bazı Avrupa ülkelerince yapılan eğitici programlar ve yabancı üniversiteler ile uluslararası organizasyonlardan da faydalanmaktadır. Akademi 50'ye yakın ülke ile karşılıklı işbirliği halindedir. Akdemi eskiden eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyordu ve doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı idi. Bu gün itibariyle kendi (bağımsız) bütçesine ve sekreteryasına sahip ( bağlı 5 yönetim birimiyle) geniş bahçeleri, spor alanları, restoranları, bir kütüphanesi 350 yatak kapasiteli bir yurdu bulunan kampüste faaliyet gösteren kamu tüzel kişisidir. Akademinin yönetimi prensip olarak Akademi Genel Kurulu na aittir. Genel Kurul, mahkemelerden, barolardan, noterlerden, üniversite bölümlerinden seçilenler ile Adalet Bakanlığınca tayin olunan üyeler ve bizzat

5 Akademi yöneticilerinin katılımıyla oluşur. Genel Kurul seçimle yönetim Kurulunu tayin eder. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşur. Ayrıca üç üyeden oluşan denetim kurulu bulunur. Amaç uluslararası düzeyde model olabilecek bir kurum olabilmektir. Akademiye kabul edilebilmek ve nihayetinde hakim savcı olabilmek (adli yargı, idari yargı ve askeri yargıda) Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yarışma sınavını başarıyla geçmiş olmak gerekir. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar yazılı sınav ve ikisi akademi öğretim üyesi olan toplam 7 kişiden oluşan komitenin yaptığı sözlü sınavdır. Staj süresi toplam iki yıl olup iki bölümden oluşur. Birinci bölümde öğrenciler (adaylar) yaklaşık 17 ay mahkeme ve savcılık birimlerinde pratik staj yaparlar. Daha sonraki 7 ay boyunca akademide tamamlayıcı eğitime devam ederler. Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak olan final sınavını geçmek zorundadırlar. Bu aşamadan sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görev yerlerine tayin olurlar. Bu eğitim, demokratik kurulların yerleşmesini, yargı bağımsızlığını, temel hak ve özgürlüklere saygıyı ve mesleki etik kurallarına vurgu yapan bir eğitimdir. Ayrıca Akademi ve HSYK işbirliği ile eğitim faaliyetleri, atanmış hakim ve savcıların eğitimini güçlendirmek üzere 16 ayrı bölgede devam etmektedir. 5- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) : Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakerenin en önemli konularını teşkil eden Yargı Reformu Stratejisi Türkiye tarafından hazırlanarak 2000 yılında komisyona sunuldu. Bu stratejide anahtar madde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanması ve fonksiyonları idi. HSYK ile ilgili en kritik husus ise kurulun tam bağımsız olmayışı ve etkisizliğiydi. Sonuçta HSYK organik olarak Adalet Bakanlığına bağlıydı ve bu yapı kurulun bağımsızlığı konusunda şüphe yaratıyordu. Özellikle durum ilk derece hakimlerini çok zayıf göstermekteydi. Kurulun kararlarına karşı idari ve yargısal başvuru yolu kapalıydı. Teftiş Kurulu kendisine bağlı olan Adalet Bakanlığının baskın rolü HSYK nın güvenilirliği ve etkinliğini olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Bu kurum, 2010 yılında Anayasada yapılan revizyonla yeniden düzenlendi. Bu prensipler kurul üyelerinin demokratik meşruiyetleri ve prestijlerini sağlamlaştırmıştır. Bundan sonra kurul Adalet Bakanlığından bağımsız olmuş, kendi bütçesi ve bağımsız sekreteryaya kavuşmuştur. Kurul üç daire ve 22 üyeden oluşmuştur. Bu üyeler Danıştay, Yargıtay Genel kurulları ve ilk derece hakim savcılar ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bazı hususlarda HSYK üyeleri (Genel Kurul olarak) tüm üyelerin katılımıyla karar verirler. Teftiş Kurulu HSYK ya bağlıdır. Teftiş Kurulu başkanı ve bağlı müfettişler HSYK genel kurulunca tayin edilir. Bu aşamadan sonra adalet Bakanlığına ait olan hakimlerin ve savcıların denetlenme ve haklarında soruşturma yapma yetkileri büyük ölçüde HSYK ya devredilmiştir. HSYK nın hakimlerin görevine son veren karaları yargı denetimine açıktır. HSYK'nın yetkileri sırasıyla; Adalet Bakanlığının önerisi üzerine mahkemelerin kaldırılması ve yargı yetkilerinin değiştirilmesine dair nihai kararları vermek, hakimlerin ayrılmaları, değişimleri, terfileri ve yargılama yetkileri ile disiplin konularında kararları almak, hakim ve savcıların faaliyetlerini yasalara uygun yürütüp yürütmediğini kontrol etmek, teftiş faaliyetlerini yürütmek, haklarında soruşturma yaptırmak üzere karar vermek, görevdeki hakimler arasından Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek, eğitim programlarına katılmak üzere özelliklede Adalet Akademisi tarafından yapılan başvurular hakkında karar vermek şeklindedir. Bu yapı ve yetkileri çerçevesinde günümüzdeki HSYK esas itibariyle bağımsız yargı erkinin garantisidir.

6 6- Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi ( UYAP ) : Uyap bilgi sistemi, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. Amaç, savcılık servisi ile avukatlar ve vatandaşlar arasında online bilgi akışı sağlamaktır. Bu proje e- adalet ve e- devlet projesine entegre edilmiştir. Söz konusu sistem Adalet Bakanlığı veri tabanına ulaşmaya imkan verdiği gibi bakanlığın diğer birimleri ile de ( ceza infaz kurumları, Adli Tıp Kurumu gibi ) bağlantılıdır. Bu veri tabanına diğer mahkeme ve yüksek mahkemelerde ( Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, İlk derece ve İstinaf Mahkemeleri ) bağlıdır. Bu ağdan Adalet Bakanlığı gibi diğer kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu veri tabanına ulaşmakta mümkündür. Bunlar; emniyet, tapu kadastro, istatistik kurumu, sosyal güvenlik kurumu gibi kurumlardır. Bu bağlantılar; adli, idari ve ceza yargılamalarının her aşamasına dair gerekli olan bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Mesela; yargılama sırasında hakim, adli ve ceza yargılaması sırasında yargılama için ilgili hakkında ihtiyaç duyduğu nüfus ve kişisel bilgilere anında ve sınırsız olarak ulaşabilmektedir. Uyap'ın Sunduğu Hizmetler Şunlardır; a) Elektronik Bilgi Bankasıdır. İlgililerin mevzuata, mahkemelerin bozma kararlarına, önemli içtihatlara, yargısal yorumlar içeren makalelere ve hukuk terimleri sözlüğüne doğrudan ulaşmasını mümkün kılar. b) SMS yoluyla bilgi sağlayan bir sistemdir. Bu sisteme kayıt olmak ücretsizdir. Her vatandaşın sahip olduğu kimlik numarasıyla kolayca sisteme girmek mümkündür. Bu sistemden bilgi alınması arzu edilirse her bir gönderi için 1 lira ( ½ euro yaklaşık ) ödenmesi gerekir. Bu sistem sayesinde SMS yoluyla davanın her aşaması hakkında mahkemelere gitmek zorunda kalmaksızın davanın takibi ve dosyadaki bilgilerin tamamına sınırsız şekilde ulaşmak mümkündür. c) Bu sistem hakim savcılar ile idari personelin bilgilendirilmesini, bilhassa gelişmelerin takibini sağlayan teknik bir yöntemdir. d) İlgililerin bir webmail üzerinden bilgi ve tecrübelerini paylaşması mümkündür. e) İlgililerin fikir ve tecrübelerini paylaştıkları ve söyleşi yaptıkları bir forum vardır. f) Vatandaşlık portalı aracılığıyla, elektronik imza kullanarak ilgililerce dava ve dosyalara müdahale etmek mümkündür. g) Avukatlık portalını ise avukatlar kendileri kullanır. Bu portal üzerinden dava dosyalarına ve içeriğine ulaşmak, doküman örneği almak, dosyaya bilgi belge sunmak, dilekçe koymak ve gerekli ödemeleri yapmak mümkündür. Bazı koşulların birarada bulunması ve her halukarda hakimin izniyle dosyadaki dökümanlara ulaşabilecekleri gibi aksi de mümkündür. Kamu tüzel kişileri için özel bir portaldır. 1-Uzmanlık gerektiren dosyaların uzmanlarınca incelenmesi, kararların yayılması ve elektronik imza ile onaylanması bu portal üzerinden gerçekleştirilir. Ulaşılmak istenilen temel amaç; bürokrasi ve maliyeti azaltan, her zaman ve yer değiştirmek zorunda kalmadan davalarla ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan etkili, açık ve güvenilir, basitleştirilmiş ve hızlı bir sistem yaratmaktır. Ancak bu sistemin kişisel verilerin korunmasında sorunlara neden olabileceğini de belirtmek gerekir. 7- DanıĢtay : 7.1. Danıştay ilk kez 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kurulmuştur. İdari sistemi liberalleştirmek için yapılan reformlar ile yeni kurumların oluşturulduğu bu dönem, fransız düşünce sisteminin etkisi altındaydı. Danıştayın görevi esas itibariyle idari ve danışma niteliğindeydi yılında yeni Cumhuriyet anayasasında da düzenlenen Danıştay'ın fonksiyonu yargısal değil idari nitelikteydi Anayasasında Danıştay, yüksek yargı organı

7 olarak düzenlenmiştir. Sonuç olarak; 1982 Anayasası, 2575 ve 2576 sayılı yasalarla bugünkü idari yargı sistemi yürürlüğe konulmuştur. İdari yargılama sistemi ve organizasyonu ile Danıştay'ın görevleri raporun 2 ve 3 numaralı bölümlerinde açıklanmıştır. 7.2.Danıştay da görev yapan hakimler üç ayrı kategoridedir. Üyeler müzakerelere katılır ve davalar hakkında karar verirler. Tetkik hakimleri dosyaları raporte ederler ve dosyalara ait karar taslaklarını gözden geçirirler. Üyeler genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip hakimlerdir. Kıdemli tetkik hakimleri, Daire başkanının nezaretinde dosyaları tetkik hakimlerine havale ederler. Kendilerine ise dosyaları incelemek ve hazırlamak üzere yeterince zaman verilir. Tetkik Hakimleri dosyaları hazırlar ve raporlarını müzakere edilmek üzere heyete sunarak, bozma kararlarını üyelerin paraf etmelerini takiben kaleme alırlar. Hakimler ( Üye, Kıdemli Tetkik Hakimi, Tetkik Hakimi ) daire işlerine ilişkin mevzuatı ve daire içtihatlarını iyi bilmeleri için bir daireye bağlı olarak çalışırlar. Her tetkik hakimi, bir ayda ortalama 50 dosya hazırlamak zorundadır. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde tetkik hakimleri çalışma istek ve arzularını benimle paylaştılar. Karara bağlanmayı bekleyen çok sayıda dosyaya gelince; konusunda fevkalade uzmanlaşmış olan hakimlerin iki heyet halinde dosyaları bölüştüğü bir ortamda birikimin azaltılması, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir amaç gibi gözükmüyor. Bu amaçla da emsal nitelikteki dosyalar tetkik hakimleri tarafından heyete götürülüyor. Danıştay da aynı zamanda dosyaları inceleyerek yazılı görüş veren savcılar da görev yapmaktalar. Danıştay savcılarının yargılama sırasında hükümet komiseri rolü de bulunmakla birlikte, bu rol günümüzde son derece sınırlıdır. Danıştay da görev yapan hakimler, idari yargıda görev yapan hakim savcılar arasından; a) HSYK tarafından tayin edilirler. b) Üyelerin ¾ 'ü HSYK tarafından atanmasına karşılık ¼ oranındaki kontenjan Cumhurbaşkanına ayrılmış olup, Cumhurbaşkanı bu atamaları yüksek yöneticiler arasından yapar. Danıştay Başkanı üyeler tarafından ve üye tam sayısının salt çoğunluğuca 4 yıllık süre için seçilir. Bu göreve seçilebilmek için en az 4 yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir. Danıştay Başsavcısı da genel kurul tarafından 4 yıllık süre için seçilir. Aynı zamanda iki başkanvekili ve daire başkanları da genel kurulca seçilir.yasada ayrıca idari organizasyondan sorumlu Genel Sekreterlik düzenlenmiştir. Bugün itibariyle Danıştay da 156 üye, 37 savcı ve 309 tetkik hakimi, idari ve teknik personelden oluşan binden fazla personel çalışmaktadır Bugün Danıştay da biri danışmanlık görevi ağır basan idari daire olmak üzere, idari ve vergi uyuşmazlıklarına bakan toplam 15 daire bulunmaktadır. Daireler arasındaki görev dağılımı Danıştay ve Daire başkanlarınca hazırlanarak Başkanlar Kurulunca belirlenir ve kararlar Resmi gazetede yayımlanır ve takibeden aydan itibaren yürürlüğe girer.iki dairenin görev alanına giren davalara, iki dairenin heyetleri ortak olarak bakmaya yetkilidir. Bu tür davalarda Daireler müzakere toplantılarını 9 üye ile yaparlar ve çoğunluk oyuyla karar verilir. Daireye başkan veya kıdemli üye başkanlık eder. Her Daire, bir başkan ve 4 üyeden oluşan bir heyet tarafından karar alır, karar çoğunluk oyuyla verilir. İdari dairenin çok önemli danışma görevleri vardır. Başbakanlık ve bakanlar kurulunca gönderilen yasa tasarıları hakkında görüş bildirir. Tüzük taslaklarını ve kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerini inceler. Ayrıca sözünü ettiğimiz kurul halinde çalışan diğer bazı organlardan da bahsetmemiz gerekir. a) Danıştay Genel Kurulu, başkan, başkanvekilleri, başsavcı, daire başkanları, genel sekreter ve üyelerin katılımıyla oluşur. Kurulun gündemi başkan tarafından belirlenir. b) İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları; Danıştay dairelerince verilen bozma kararlarına karşı yapılan ısrar kararları ve Danıştay ın ilk derece baktığı davaları temyizen inceler.

8 c) İçtihatları Birleştirme Kurulu; Danıştay başkanı, başsavcı, daire başkanları ve üyelerden oluşur. Bu kurul, ister bir dairenin, isterse birden fazla dairenin ( aynı konuda )vermiş olduğu çelişkili kararların uygun bir yönde birleştirilmesini sağlar. d) Danıştay daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu; Farklı daireler arasındaki görev dağılımına bakmak ve daireler arasında ortaya çıkan görev ihtilaflarını çözmekle yetkilidir. e) Başkanlık Kurulu; 6 üyeden oluşur üye ve hakimlerin görev yapacağı daireleri belirlemeye yetkilidir. f) Yüksek Disiplin Kurulu; Danıştay hakimleri ile ilgili disiplin işlerini yürütmeyle görevlidir. g) Disiplin Kurulu ise Danıştay'da görev yapan teknik ve idari personelin disiplin işlerinde karar verir Danıştay'da eskiden olduğu gibi bugün itibariylede çok büyük sayıda çözüm bekleyen uyuşmazlık (yaklaşık dosya ) bulunmaktadır. Karşılaşılan bu durum hakimler ve özellikle de dosyaları hazırlayan tetkik hakimlerinin yakındıkları en önemli konudur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ( kanımca Yunanistan'da olduğu gibi ) en önemli problem idari yargıya ilişkin çok sayıda dosyanın makul sürede yargılamanın yapılamaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gitmesidir. Bu gayretin çerçevesinde 6110 sayılı yasayla Danışta ya iki yeni daire kurularak yargılamayı hızlandırabilmek için çok sayıda yeni üye ataması yapıldı ve engelleyici sebeplerin iyileştirilmesi amacıyla bir çok yeni kurallar getirildi yılları arasında Danıştay'da ilk derece, temyiz dosyası karara bağlanırken, arasında ilk derece temyiz dosyasının karara bağlandığını belirtmek gerekir. Buna göre son yıllarda yargılama sürelerinin önemli ölçüde azaldığını söyleyebiliriz Danıştay 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren yerleştiği metrekare alan üzerine kurulu çok sayıda bina ve entegre tesisten oluşan modern bir komplekste görev yapıyor. Yalnızca üyeler değil tetkik hakimleri de dahil olmak üzere her hakimin kendine ayrılmış bir bürosu bulunmakta ve mükemmel bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda iyi düzenlenmiş bir kütüphane, çok sayıda toplantı ve duruşma salonu, arşivleri, şık bir restoran ( meslektaşlarımın davet ettiği ve zevk alarak türk mutfağının lezzetlerini tatma imkanı bulduğum ) büyük bir kafeterya, Türkiye'de çok popüler olan çay içmek için birçok çay ocağı bulunduran komplekste, spor salonları, sağlık merkezi, kreş, konferans salonları, otopark, banka şubesi ve postane de bulunmaktadır. Bu yapıların yüksek yargı faaliyetine uygun koşullar sağladığı açıktır Ziyaretim süresince çok sayıda müzakereye katıldım. Birinci Daire; idari nitelikteki bu dairede, yüksek düzeydeki memurların ceza yargılama iznine ilişkin dosyalar sunuldu, vergi uyuşmazlıklarına bakan 9. Daire; vergi uyuşmazlıklarına ilişkin dosyalar incelendi.14. Dairede; çevre mevzuatının ihlalinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin dosyalar, 6. Dairede; imar planlarına ve yapı ruhsatlarına ilişkin dosyalar ile çevre planlarına dair projelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin dosyalar incelenerek karara bağlandı. Aynı zamanda İdari Dava Daireleri kurulu müzakerelerini dinleme imkanı da buldum. Ayrıca bir duruşmada da hazır bulundum. Müzakereler yargılama prosedürünün, davalara ait ileri sürülen iddiaların en geniş biçimde ele alınmasını sağlayan en önemli bölümüydü. Ben özellikle programın bu bölümünü hazırlayan Türk meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

9 7.7. Danıştay'ın Uluslararası İlişkiler bürosunun başında bulunan meslektaşım Yavuz Kabasakal ile Anayasa Mahkemesi, Ankara İdari ve Bölge İdari Mahkemeleri ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine ziyaretler gerçekleştirdik Anayasa Mahkemesine yapılan ziyaret : Anayasa Mahkemesi genel sekreteri bizleri yeni yerlerinde kabul etti. Mahkeme, insanı rahatlatan güzel bir bahçeyle çevrili mükemmel çalışma koşulları sağlayan bir binaya sahip. Genel sekreter bize mahkemenin kurumsal yapısı ile görev ve yetkileri konusunda detaylı şekilde açıklamalarda bulundu. Mahkeme bu aşamadan sonra kişisel başvuruları kabul etmekle yargı sistemi içinde yeni bir role kavuşmuş gözüküyor İlk derece idari yargı yeri olan Ankara İdare ve Bölge İdare Mahkemelerini ziyaret: Ziyaretimiz sırasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı tarafından mahkemeleri ve kurumsal yapılar ve yetkileri hakkında sistematik ve teferruatlı bilgiler sunuldu. Birlikte mahkeme kalemlerini ziyaret ettik ve sekreterya ve yargılama formasyonu ile bir davanın karar verilmesine kadar geçirdiği süreçleri izleme imkanı bulduk. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı UYAP ( geçen bölümde değinildi ) sisteminin, dava açmada, yargı süreçlerini hızlandırmada ve büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlama hususunda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki kolaylıkları özellikle vurguladı. ( Davalar açılmasından itibaren ortalama 1 yıl içerisinde karara bağlanabiliyor.) Belirtilen kurumsal koşullar, güvenilir ve etkili bir denetim ve Adalet Akademisinde hakimlere eğitim kalitesi sağlayacaktır Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret : Fakülte dekanı bizi kabul ederek eğitim programı hakkında bizi bilgilendirdi. Fakültenin organizasyon görevleri ile akademik kadronun yetkileri konusunda bilgi verdi. Üniversitenin büyük kampüsünü ve kütüphanesini görme fırsatı buldum. Değişim programı sorumluları ve Danıştay'daki diğer meslektaşlarım titizlikle hazırlanan bir organizasyon çerçevesinde, Anadolu medeniyetleri müzesi, yeniden restorasyon görmüş olan eski Ankara mahallesini gezdirdiler. Ankara sokaklarında, sevimli yaya yollarında yürüdük. Şehir merkezini, üniversite mahallesini gördükten sonra, Atatürk Orman Çiftliğinde yemek yedik ve samimi bir arkadaşlık ortamında sohbet ettik. Ankara manzaralı büyük başka bir parkı, alışveriş merkezini de gezdik. Ankara yakınlarında bulunan ve geleneksel yapılarını koruyan Beypazarı beldesini genç sunucu ve mahalli kılavuzlar eşliğinde gezerek zengin popüler kültür hakkında bilgi edindik. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu sahnesini ziyaret ettik ve olağanüstü bir gösteriyi izleme imkanı bulduk. Ankara'da kaldığım bu uzun süre boyunca Danıştay'daki meslektaşlarımla samimi duygularımı ve bilhassa aynı yargı kültürünü, benzer yargı süreçlerini, bağımsız ve tarafsız yargı gücünün korunmasına ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaştım. Hakimler ve İdari personel tarafından çok sıcak karşılandım. Daha iyi çalışabilmem için kitap ve dökümanlar masamda daima hazır edildi. Derin bir dinginlik içinde fakat aynı zamanda canlı bir arkadaşlık ortamında yürüttüğümüz bu görüşmeler taşıdığım inancımı kuvvetlendirdi. Danıştay'daki odamı süsleyen bir buket güzel çiçek ve adımın dokunduğu minyatür halı şimdi Atina'daki evimi süslüyor. Bu ziyaretin canlı hatıralarını ve bende bıraktığı olağanüstü duyguları daima koruyacağım. Not: Bu metnin çevirisi Mehmet ÇELĠK tarafından yapılmıģtır Atina - Aralık 2012

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI İÇİNDEKİLER Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İDARİ YARGI Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU KONU : UNDP destekli Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi projesi kapsamında yurt dışı çalışma ziyareti ÇALIŞMA ZİYARETİ TARİHİ : 16-23

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı