AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR"

Transkript

1 AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR Olga Papadopoulou Yunanistan DanıĢtayı Üye Yardımcısı Avrupa-Birliği Danıştayları Derneği tarafından organize edilen hakim değişimi programı çerçevesinde 29 Eylül-10 Ekim 2012 tarihleri arasında Türk Danıştay ını ziyaret etme fırsatını buldum. İstanbul da doğdum ve 15 yaşına kadar yaşadığım ve dilini konuşabildiğim bu ülkeyi ilgilendiren, bahsi geçen programa isteyerek katıldığımı belirtmek isterim. Zira bu bana raporda genel süreçlerini sunmaya çalışacağım enteresan hukuk sisteminin geçirdiği değişim ve dönüşümü daha yakından tanıma imkanı sağladı. 1- Ġlk Tespitler 1.1. Türkiye de ikili hukuk istemi çok uzun süreden beri yürürlüktedir. Esas itibariyle Fransız ve Alman hukuk geleneği içinde yer alan bu sistemde, yönetim kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmıştır. Ancak yasallık, hukuka uygunluk ilkesi çerçevesinde iş görülmesi esas olup, bu alan idari yargı ve adli yargının güvencesi altındadır Bu ülkede hukuk devletini güçlendirmek ve pekiştirmek üzere atılan adımlar ve geçekleştirilen yargı reformları, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde yoğunlaştırılmıştır. Bu reformların temel amacı, bir yandan yürürlüğe konulan yasaların ve teşekkül ettirilen kurumların temel hak ve özgürlüklere uygun olarak gerçekleştirilmesi, diğer yandan da yargı erkinin etkililiğini iyileştirmek en nihayet hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendirecek mekanizmalar yaratmaktır Türk Anayasa Mahkemesinin 1962 yılından beri faaliyet gösterdiğini 50 yılık bir geçmişi olduğunu da belirtmek gerekir Anayasa Mahkemesinin yetkileri sırasıyla; a) Yasaların, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Meclis İçtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Söz konusu düzenlemeler Anayasada öngörüldüğü üzere belirtilen kişiler ve organlar tarafından doğrudan Anayasa Mahkemesinin önüne götürülebilir. Bunlar Cumhurbaşkanı, iktidar ve muhalefet partisi grupları ve belli sayıda milletvekilleridir. Soyut norm denetimi için başvuru süresi, kaldırılması istenilen hükmün resmi gazetede yayımından itibaren 60 gündür. b) Mahkemeler, davanın görüldüğü sırada, olaya uygulanacak olan yasa veya KHK hükmünün yargılama başlangıcında Anayasaya aykırı olduğuna dair güçlü kuşkunun bulunması halinde söz konusu norm Anayasa Mahkemesine götürülebilir. Mahkeme 5 aylık süre içinde kararını açıklar. c) Eylül 2012 tarihinden itibaren tüm bireylerin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ihlallerini incelenmesini isteme hakkı Anayasal teminat altına alınmış olup, ilgililer adli ve idari başvuru yollarını tükettikten sonra bireysel başvuru dilekçelerini Anayasa Mahkemesine sunabilirler. d) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi halinde yasada belirtilen sebepler çerçevesinde siyasal partilerin kapatılmasına karar verir. e) Aynı zamanda siyasal partilerin gelir ve giderlerini kontrol eder. f) Son olarak; Anayasa Mahkemesi, bazı devlet organları ile birlikte Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile Askeri Yüksek Yargının başkan ve üyelerinin görev suçlarından dolayı yargılamasını yapar.

2 Bu gün itibariyle Anayasa Mahkemesi, bir defaya mahsus olmak üzere 12 yıllık süreyle atanan 17 üyeden oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyeleri TBMM (3 üye) ve Cumhurbaşkanı (14 üye) tarafından belirlenir. Mahkeme üyelerinin çoğunluğu Türk yüksek yargıçlarındandır. Yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi üyelerini bizzat kendisi belirleyemez. Cumhurbaşkanına sunulan 3 aday arasından Cumhurbaşkanı birisini seçer. Mahkemenin başkanı ve başkanvekili kendi üyeleri arasından 4 yıl süre için seçilir ve yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Üyelere yardımcı olmak üzere yasada öngörülen önemli (yeterli) sayıda hakim raportör bulunur. Raportörler en az 5 yıl görev yapmış olan hakim ve savcılar ile hukuk profesörleri ve bu alanlarda çalışma yapmış araştırma görevlileri, Danıştay ve Sayıştay da 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip tetkik hakimi ve denetçiler arasından seçilir. Bu kişiler hakim sınıfının sahip olduğu hak ve ayrıcalıklara sahip olurlar. Mahkeme başkanı tarafından görevlendirilen (üyeler tarafından değil) Raportörler, dosyalar için hazırladıkları raporları ve karar taslağını (bir seansta) müzakereye sunarlar. Mahkeme, Daire ve Genel kuruldan oluşur. Daireler bir başkan ve 4 üyenin katılımı ile oluşur. Parti kapatma davaları gibi özel olarak yetkilendirilen davalara Genel Kurul olarak bakılır. Prensip olarak yargılama usulü yazılı olup duruşma yapılması istisnadır. 2- Ġdari UyuĢmazlıklarda Yargılama Usulü : Anayasanın 36. maddesi uyarınca herkes davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hukuk Teorisinde, yargının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6 maddesi ışığında yorum yapması ve Strazburg Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını dikkate alması zorunludur. İdari uyuşmazlıklarda prosedür yazılı olup, karşıtlık ve re'sen araştırma ilkesi mevcuttur. Yunanistan hukuk sistemine göre farklı yanı duruşmaya davetin istisna olmasıdır. Davalarda ana kural duruşmasız olarak karar verilmesidir. Her zaman ilk derece davalarda tarafların istemesi halinde duruşma zorunlu olup, ikinci aşamada (temyiz, itiraz) taraflar duruşmaya davet edilmeyi isteme hakkına sahiptirler, ancak bu aşamada hakim taraf isteklerini kabul etmek zorunda değildir, duruşmalar her halûkârda halka açıktır. Diğer bir önemli nokta da dilekçelerin kabul edilebilirlik yönünden ilk incelemeye tabi tutulmasıdır. (Örneğin, istemin incelenme kabiliyetine sahip olup olmadığı, menfaat ihlalinin varlığı ve dilekçelerin süresinde verilip verilmediği gibi) eksikliklerin varlığı halinde ilk inceleme aşamasında dilekçeler reddedilir. İlk inceleme aşamasında giderilebilecek bir eksiklik varsa bu hususun düzeltilmesi için ilgililere bir süre verilmesi zorunludur. İdari uyuşmazlıklarda tedbir kararı verme prosedürü de öngörülmüştür. İlgililerin dilekçelerinde istemeleri halinde, koşullar oluşmuş ise idari işlemin uygulanması durdurulabilir. (Yürütmenin durdurulması) Yürütmenin durdurulmasına karar verebilmek için iki koşulun bir arada bulunması gerekir. a) İşlemin uygulanması halinde telafisi imkansız veya güç bir zarar riskinin bulunması b) Yazılı kurala (hukuka) açıkça aykırılık. Bu iki koşulun bir arada bulunmaması halinde talep hakim tarafından reddolunur. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre idari yargı hakiminin yetkisi idari işlemler üzerinde hukuka uygunluk denetimi yapmakla sınırlıdır. İdari yargıç idari işlemin yerindeliğini denetleyemeyeceği gibi idarenin yerine geçecek şekilde de yetki kullanamaz. İptal davalarında, idari başvuruya karşın bir işlem yapılması ya da başvuruya sessiz kalınmış olması gerekir. İptal sebepleri şekil ve içerik olarak hukuka aykırılık, yetkisiz işlem tesiri gibi nedenlerdir. Tam yargı davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukukun ilgiliye tanıdığı gerçek bir zararın varlığı ve hukuka aykırılık nedeniyle oluşması halinde hakim eski hale iade için gerekli kararları verir.

3 3- Ġdari UyuĢmazlıklarda Organizasyon : 3.1. Günümüzde, idari uyuşmazlıkları karara bağlamakla yetkili olarak düzenlenmiş olan mahkemeler; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleridir. Tüm bu mahkemeler idari yargı alanı içinde konumlandırılmış olup adli yargıdan (medeni ve ceza hukukunda yetkili) ayrılmışlardır yılına kadar idari uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmaya yetkili mahkeme Danıştay dı. O dönemde idari nitelikte karar alma yeteneğine sahip bazı organlar bulunmaktaydı ve bu organların kendilerinin ve üyelerinin yetki, organizasyonu ve fonksiyonları itibariyle mahkeme olarak nitelendirilmesi mümkün değildi Bugün itibariyle ilk derece mahkemesi olarak davalara bakmaya yetkili mahkemeler, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleridir. Bazı davalarda ise ilk derece mahkemesi Danıştay dır.( ileride görülecek ) İdare Mahkemeleri kamu hukuku ve idari uyuşmazlıklardan doğan davalarda yargılama yapmakta olup, bir başkan ve bağımsızlık teminatına sahip hakimlerden oluşan üyelerle kuruludur. Bu hakimlerin prensip olarak hukuk fakültesi mezunu olmaları gerekli olup, bununla birlikte iktisat fakülteleri, idari ve siyasal bilimler fakülteleri ile programlarında yeterli derecede hukuk derslerine yer veren fakültelerden birinden mezun olmaları ve geleceğin hakimlerini hazırlayan Adalet Akademisine (ilerde görülecek) kabul edilmiş olmaları gerekir. İdare Mahkemeleri kural olarak bir başkan ve iki üyeden oluşan bir heyet halinde çalışır. Bazı tür davalarda idare mahkemeleri tek hakim olarak fonksiyon görürler. Bu gibi hallerde başkan veya bir başka üye davayı tek hakim sıfatıyla sonuçlandırır. İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görev alanına bırakılan hususlar hariç olmak üzere tüm davalara bakmakla yetkilidirler. Bu davalar iptal ve tam yargı davalardır. Uyuşmazlıkların nitelendirilmeleri yasa tarafından belirlenir ve içtihatlar ve idari yargılama usulü yasasına göre karara bağlanır. Şunu da belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi içtihadına göre, normal olarak idari nitelikteki bir kısım uyuşmazlıkların adliye mahkemelerinde görülmesi mümkündür. İkili yargı düzenindeki bu istisna uyuşmazlığın niteliğinden veya kamu yararı ölçütünün kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bir kısım davalarda Danıştay ın ilk ve son derece mahkemesi olarak karar bağlama yetkisi bulunmaktadır. Bu uyuşmazlıklar; a) Bakanlar kurulunun kesin ve yürütülebilir nitelikteki bireysel veya düzenleyici işlemlerinden kaynaklanan iptal davaları ile Bakanlar Kurulu kararlarından kaynaklanan tam yargı davaları. Başbakan tarafından alınan karalara karşı yapılan başvurularda ise yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. b) Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan müşterek kararnamelere karşı açılan davalar Danıştay ın görevindedir ki, kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarını ilgilendirmesi gerekir. Aksi halde sair kararnamelere idare mahkemelerinde bakılmaktadır. (itiraf edeyim ki bu görevlendirme kuralının içeriğini anlamadım) c) Bakanlıkların genel düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar d) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca alınan ve ülke çapında uygulanan genel düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar e) Danıştay İdari Dairesince verilen kararlar üzerine uygulanan işlem ve eylemlere karşı açılan davalar f) Birden fazla İdare ve vergi mahkemesinin görev alanına giren konulardan doğan uyuşmazlıklar g) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılan davalar Danıştay da görülür. Yüksek Disiplin Kurulu Danıştay Başkanı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları ile ilgili disiplin suçları ile ilgili soruşturma açma ve ceza vermeye yetkilidir.

4 h) Tahkim yolu öngörülmemiş olan imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda ilk ve son derece mahkemesi olarak Danıştay yetkilidir Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleri nihai kararı veren üst derece mahkemelerdir. Günümüzde Türkiye de 30 civarında Bölge İdare Mahkemesi bulunmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen nihai kararların itiraz başvurularını karara bağlar. Aynı zamanda İdare ve Vergi Mahkemelerinin arasında doğan görev ihtilaflarını çözer ve yasada öngörülen diğer görevleri yerine getirir yılında 4577 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle Bölge İdare Mahkemesinin nihai karar verme konusundaki yetkileri artırılmıştır. Bölge İdare Mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan kurul halinde karar verir ve üyelerini Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tayin eder. Anayasaya göre Türkiye de Danıştay en yüksek idari yargı organıdır ve İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararları temyizen inceleyerek karara bağlar. Aynı zamanda Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar da temyizen yine Danıştay da incelenir. (ilerde incelenecek) Tabi ki bütün nihai kararların temyizen Danıştay da incelenmesi mümkün değildir sayılı yasayla bir kısım nihai kararları hakkında verilecek üst yargı denetim incelenmesi Bölge İdare Mahkemesine bırakılmıştır. Bu reform doğal olarak Danıştay ın iş yükünü büyük ölçüde hafifletmiştir. İdare (ve vergi ) Mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları Danıştay ın uyuşmazlığı çözmekle görevli ilgili dairesince incelenir. Bunun yanında Danıştay ın yargılama yapan Dairesince ilk derece mahkemesi olarak verilen nihai kararların temyiz incelenmesi de İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulu nca yapılır. Bu kurullara Danıştay Başkanı veya başkanvekilleri başkanlık eder. Anılan kişilerin bulunmadığı durumlarda ( ya da engel bir sebebin varlığı hallerinde ) en kıdemli Daire başkanı kurula başkanlık eder. Söz konusu kurullar idari ve vergi davalarına bakan ilgili dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. Dairenin başkan ve üyeleri kendi dairesinin kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularının görüşüldüğü toplantılara katılamaz oy kullanamazlar. Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel Kurullar aynı zamanda idare (vergi) mahkemelerinin vermiş olduğu ve Danıştay ca bozularak gönderilen dosyalarla ilgili mahkemenin ilk kararında ısrar etmesi halinde ısrar kararlarını temyizen incelemeye de yetkilidirler. Danıştay dan ayrıntılı bir şekilde söz etmeden önce, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Ulusal Yargı Ağı Projesi hakkında kısaca bilgi vermekte fayda görüyorum. 4- Türkiye Adalet Akademisi : Türkiye Adalet Akademisi gelecekte hakim ve savcı olarak görev yapacak kişilerin eğitimini sağlamlaştıran, hakim ve savcı olarak atandıktan sonra da izleyen seminer ve programlarla mesleki formasyon ve kariyer sağlayan bir kurumdur. Akademinin hakim savcılara yönelik mesleki gelişmeler konusunda danışmanlık yapmak ve uluslararası işbirliği ağına katılarak gelişmeleri paylaşmak gibi ek görevleri vardır. Bu katılım hakimlerin yetiştirilmesine ilişkin olarak komşu ülkelerin eğitim programlarına da katkıda bulunmaktadır. (özellikle bazı eski Sovyetler Birliği Ülkeleri) Ayrıca bazı Avrupa ülkelerince yapılan eğitici programlar ve yabancı üniversiteler ile uluslararası organizasyonlardan da faydalanmaktadır. Akademi 50'ye yakın ülke ile karşılıklı işbirliği halindedir. Akdemi eskiden eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyordu ve doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı idi. Bu gün itibariyle kendi (bağımsız) bütçesine ve sekreteryasına sahip ( bağlı 5 yönetim birimiyle) geniş bahçeleri, spor alanları, restoranları, bir kütüphanesi 350 yatak kapasiteli bir yurdu bulunan kampüste faaliyet gösteren kamu tüzel kişisidir. Akademinin yönetimi prensip olarak Akademi Genel Kurulu na aittir. Genel Kurul, mahkemelerden, barolardan, noterlerden, üniversite bölümlerinden seçilenler ile Adalet Bakanlığınca tayin olunan üyeler ve bizzat

5 Akademi yöneticilerinin katılımıyla oluşur. Genel Kurul seçimle yönetim Kurulunu tayin eder. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşur. Ayrıca üç üyeden oluşan denetim kurulu bulunur. Amaç uluslararası düzeyde model olabilecek bir kurum olabilmektir. Akademiye kabul edilebilmek ve nihayetinde hakim savcı olabilmek (adli yargı, idari yargı ve askeri yargıda) Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yarışma sınavını başarıyla geçmiş olmak gerekir. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar yazılı sınav ve ikisi akademi öğretim üyesi olan toplam 7 kişiden oluşan komitenin yaptığı sözlü sınavdır. Staj süresi toplam iki yıl olup iki bölümden oluşur. Birinci bölümde öğrenciler (adaylar) yaklaşık 17 ay mahkeme ve savcılık birimlerinde pratik staj yaparlar. Daha sonraki 7 ay boyunca akademide tamamlayıcı eğitime devam ederler. Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak olan final sınavını geçmek zorundadırlar. Bu aşamadan sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görev yerlerine tayin olurlar. Bu eğitim, demokratik kurulların yerleşmesini, yargı bağımsızlığını, temel hak ve özgürlüklere saygıyı ve mesleki etik kurallarına vurgu yapan bir eğitimdir. Ayrıca Akademi ve HSYK işbirliği ile eğitim faaliyetleri, atanmış hakim ve savcıların eğitimini güçlendirmek üzere 16 ayrı bölgede devam etmektedir. 5- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) : Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakerenin en önemli konularını teşkil eden Yargı Reformu Stratejisi Türkiye tarafından hazırlanarak 2000 yılında komisyona sunuldu. Bu stratejide anahtar madde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanması ve fonksiyonları idi. HSYK ile ilgili en kritik husus ise kurulun tam bağımsız olmayışı ve etkisizliğiydi. Sonuçta HSYK organik olarak Adalet Bakanlığına bağlıydı ve bu yapı kurulun bağımsızlığı konusunda şüphe yaratıyordu. Özellikle durum ilk derece hakimlerini çok zayıf göstermekteydi. Kurulun kararlarına karşı idari ve yargısal başvuru yolu kapalıydı. Teftiş Kurulu kendisine bağlı olan Adalet Bakanlığının baskın rolü HSYK nın güvenilirliği ve etkinliğini olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Bu kurum, 2010 yılında Anayasada yapılan revizyonla yeniden düzenlendi. Bu prensipler kurul üyelerinin demokratik meşruiyetleri ve prestijlerini sağlamlaştırmıştır. Bundan sonra kurul Adalet Bakanlığından bağımsız olmuş, kendi bütçesi ve bağımsız sekreteryaya kavuşmuştur. Kurul üç daire ve 22 üyeden oluşmuştur. Bu üyeler Danıştay, Yargıtay Genel kurulları ve ilk derece hakim savcılar ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bazı hususlarda HSYK üyeleri (Genel Kurul olarak) tüm üyelerin katılımıyla karar verirler. Teftiş Kurulu HSYK ya bağlıdır. Teftiş Kurulu başkanı ve bağlı müfettişler HSYK genel kurulunca tayin edilir. Bu aşamadan sonra adalet Bakanlığına ait olan hakimlerin ve savcıların denetlenme ve haklarında soruşturma yapma yetkileri büyük ölçüde HSYK ya devredilmiştir. HSYK nın hakimlerin görevine son veren karaları yargı denetimine açıktır. HSYK'nın yetkileri sırasıyla; Adalet Bakanlığının önerisi üzerine mahkemelerin kaldırılması ve yargı yetkilerinin değiştirilmesine dair nihai kararları vermek, hakimlerin ayrılmaları, değişimleri, terfileri ve yargılama yetkileri ile disiplin konularında kararları almak, hakim ve savcıların faaliyetlerini yasalara uygun yürütüp yürütmediğini kontrol etmek, teftiş faaliyetlerini yürütmek, haklarında soruşturma yaptırmak üzere karar vermek, görevdeki hakimler arasından Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek, eğitim programlarına katılmak üzere özelliklede Adalet Akademisi tarafından yapılan başvurular hakkında karar vermek şeklindedir. Bu yapı ve yetkileri çerçevesinde günümüzdeki HSYK esas itibariyle bağımsız yargı erkinin garantisidir.

6 6- Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi ( UYAP ) : Uyap bilgi sistemi, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. Amaç, savcılık servisi ile avukatlar ve vatandaşlar arasında online bilgi akışı sağlamaktır. Bu proje e- adalet ve e- devlet projesine entegre edilmiştir. Söz konusu sistem Adalet Bakanlığı veri tabanına ulaşmaya imkan verdiği gibi bakanlığın diğer birimleri ile de ( ceza infaz kurumları, Adli Tıp Kurumu gibi ) bağlantılıdır. Bu veri tabanına diğer mahkeme ve yüksek mahkemelerde ( Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, İlk derece ve İstinaf Mahkemeleri ) bağlıdır. Bu ağdan Adalet Bakanlığı gibi diğer kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu veri tabanına ulaşmakta mümkündür. Bunlar; emniyet, tapu kadastro, istatistik kurumu, sosyal güvenlik kurumu gibi kurumlardır. Bu bağlantılar; adli, idari ve ceza yargılamalarının her aşamasına dair gerekli olan bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Mesela; yargılama sırasında hakim, adli ve ceza yargılaması sırasında yargılama için ilgili hakkında ihtiyaç duyduğu nüfus ve kişisel bilgilere anında ve sınırsız olarak ulaşabilmektedir. Uyap'ın Sunduğu Hizmetler Şunlardır; a) Elektronik Bilgi Bankasıdır. İlgililerin mevzuata, mahkemelerin bozma kararlarına, önemli içtihatlara, yargısal yorumlar içeren makalelere ve hukuk terimleri sözlüğüne doğrudan ulaşmasını mümkün kılar. b) SMS yoluyla bilgi sağlayan bir sistemdir. Bu sisteme kayıt olmak ücretsizdir. Her vatandaşın sahip olduğu kimlik numarasıyla kolayca sisteme girmek mümkündür. Bu sistemden bilgi alınması arzu edilirse her bir gönderi için 1 lira ( ½ euro yaklaşık ) ödenmesi gerekir. Bu sistem sayesinde SMS yoluyla davanın her aşaması hakkında mahkemelere gitmek zorunda kalmaksızın davanın takibi ve dosyadaki bilgilerin tamamına sınırsız şekilde ulaşmak mümkündür. c) Bu sistem hakim savcılar ile idari personelin bilgilendirilmesini, bilhassa gelişmelerin takibini sağlayan teknik bir yöntemdir. d) İlgililerin bir webmail üzerinden bilgi ve tecrübelerini paylaşması mümkündür. e) İlgililerin fikir ve tecrübelerini paylaştıkları ve söyleşi yaptıkları bir forum vardır. f) Vatandaşlık portalı aracılığıyla, elektronik imza kullanarak ilgililerce dava ve dosyalara müdahale etmek mümkündür. g) Avukatlık portalını ise avukatlar kendileri kullanır. Bu portal üzerinden dava dosyalarına ve içeriğine ulaşmak, doküman örneği almak, dosyaya bilgi belge sunmak, dilekçe koymak ve gerekli ödemeleri yapmak mümkündür. Bazı koşulların birarada bulunması ve her halukarda hakimin izniyle dosyadaki dökümanlara ulaşabilecekleri gibi aksi de mümkündür. Kamu tüzel kişileri için özel bir portaldır. 1-Uzmanlık gerektiren dosyaların uzmanlarınca incelenmesi, kararların yayılması ve elektronik imza ile onaylanması bu portal üzerinden gerçekleştirilir. Ulaşılmak istenilen temel amaç; bürokrasi ve maliyeti azaltan, her zaman ve yer değiştirmek zorunda kalmadan davalarla ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan etkili, açık ve güvenilir, basitleştirilmiş ve hızlı bir sistem yaratmaktır. Ancak bu sistemin kişisel verilerin korunmasında sorunlara neden olabileceğini de belirtmek gerekir. 7- DanıĢtay : 7.1. Danıştay ilk kez 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kurulmuştur. İdari sistemi liberalleştirmek için yapılan reformlar ile yeni kurumların oluşturulduğu bu dönem, fransız düşünce sisteminin etkisi altındaydı. Danıştayın görevi esas itibariyle idari ve danışma niteliğindeydi yılında yeni Cumhuriyet anayasasında da düzenlenen Danıştay'ın fonksiyonu yargısal değil idari nitelikteydi Anayasasında Danıştay, yüksek yargı organı

7 olarak düzenlenmiştir. Sonuç olarak; 1982 Anayasası, 2575 ve 2576 sayılı yasalarla bugünkü idari yargı sistemi yürürlüğe konulmuştur. İdari yargılama sistemi ve organizasyonu ile Danıştay'ın görevleri raporun 2 ve 3 numaralı bölümlerinde açıklanmıştır. 7.2.Danıştay da görev yapan hakimler üç ayrı kategoridedir. Üyeler müzakerelere katılır ve davalar hakkında karar verirler. Tetkik hakimleri dosyaları raporte ederler ve dosyalara ait karar taslaklarını gözden geçirirler. Üyeler genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip hakimlerdir. Kıdemli tetkik hakimleri, Daire başkanının nezaretinde dosyaları tetkik hakimlerine havale ederler. Kendilerine ise dosyaları incelemek ve hazırlamak üzere yeterince zaman verilir. Tetkik Hakimleri dosyaları hazırlar ve raporlarını müzakere edilmek üzere heyete sunarak, bozma kararlarını üyelerin paraf etmelerini takiben kaleme alırlar. Hakimler ( Üye, Kıdemli Tetkik Hakimi, Tetkik Hakimi ) daire işlerine ilişkin mevzuatı ve daire içtihatlarını iyi bilmeleri için bir daireye bağlı olarak çalışırlar. Her tetkik hakimi, bir ayda ortalama 50 dosya hazırlamak zorundadır. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde tetkik hakimleri çalışma istek ve arzularını benimle paylaştılar. Karara bağlanmayı bekleyen çok sayıda dosyaya gelince; konusunda fevkalade uzmanlaşmış olan hakimlerin iki heyet halinde dosyaları bölüştüğü bir ortamda birikimin azaltılması, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir amaç gibi gözükmüyor. Bu amaçla da emsal nitelikteki dosyalar tetkik hakimleri tarafından heyete götürülüyor. Danıştay da aynı zamanda dosyaları inceleyerek yazılı görüş veren savcılar da görev yapmaktalar. Danıştay savcılarının yargılama sırasında hükümet komiseri rolü de bulunmakla birlikte, bu rol günümüzde son derece sınırlıdır. Danıştay da görev yapan hakimler, idari yargıda görev yapan hakim savcılar arasından; a) HSYK tarafından tayin edilirler. b) Üyelerin ¾ 'ü HSYK tarafından atanmasına karşılık ¼ oranındaki kontenjan Cumhurbaşkanına ayrılmış olup, Cumhurbaşkanı bu atamaları yüksek yöneticiler arasından yapar. Danıştay Başkanı üyeler tarafından ve üye tam sayısının salt çoğunluğuca 4 yıllık süre için seçilir. Bu göreve seçilebilmek için en az 4 yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir. Danıştay Başsavcısı da genel kurul tarafından 4 yıllık süre için seçilir. Aynı zamanda iki başkanvekili ve daire başkanları da genel kurulca seçilir.yasada ayrıca idari organizasyondan sorumlu Genel Sekreterlik düzenlenmiştir. Bugün itibariyle Danıştay da 156 üye, 37 savcı ve 309 tetkik hakimi, idari ve teknik personelden oluşan binden fazla personel çalışmaktadır Bugün Danıştay da biri danışmanlık görevi ağır basan idari daire olmak üzere, idari ve vergi uyuşmazlıklarına bakan toplam 15 daire bulunmaktadır. Daireler arasındaki görev dağılımı Danıştay ve Daire başkanlarınca hazırlanarak Başkanlar Kurulunca belirlenir ve kararlar Resmi gazetede yayımlanır ve takibeden aydan itibaren yürürlüğe girer.iki dairenin görev alanına giren davalara, iki dairenin heyetleri ortak olarak bakmaya yetkilidir. Bu tür davalarda Daireler müzakere toplantılarını 9 üye ile yaparlar ve çoğunluk oyuyla karar verilir. Daireye başkan veya kıdemli üye başkanlık eder. Her Daire, bir başkan ve 4 üyeden oluşan bir heyet tarafından karar alır, karar çoğunluk oyuyla verilir. İdari dairenin çok önemli danışma görevleri vardır. Başbakanlık ve bakanlar kurulunca gönderilen yasa tasarıları hakkında görüş bildirir. Tüzük taslaklarını ve kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerini inceler. Ayrıca sözünü ettiğimiz kurul halinde çalışan diğer bazı organlardan da bahsetmemiz gerekir. a) Danıştay Genel Kurulu, başkan, başkanvekilleri, başsavcı, daire başkanları, genel sekreter ve üyelerin katılımıyla oluşur. Kurulun gündemi başkan tarafından belirlenir. b) İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları; Danıştay dairelerince verilen bozma kararlarına karşı yapılan ısrar kararları ve Danıştay ın ilk derece baktığı davaları temyizen inceler.

8 c) İçtihatları Birleştirme Kurulu; Danıştay başkanı, başsavcı, daire başkanları ve üyelerden oluşur. Bu kurul, ister bir dairenin, isterse birden fazla dairenin ( aynı konuda )vermiş olduğu çelişkili kararların uygun bir yönde birleştirilmesini sağlar. d) Danıştay daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu; Farklı daireler arasındaki görev dağılımına bakmak ve daireler arasında ortaya çıkan görev ihtilaflarını çözmekle yetkilidir. e) Başkanlık Kurulu; 6 üyeden oluşur üye ve hakimlerin görev yapacağı daireleri belirlemeye yetkilidir. f) Yüksek Disiplin Kurulu; Danıştay hakimleri ile ilgili disiplin işlerini yürütmeyle görevlidir. g) Disiplin Kurulu ise Danıştay'da görev yapan teknik ve idari personelin disiplin işlerinde karar verir Danıştay'da eskiden olduğu gibi bugün itibariylede çok büyük sayıda çözüm bekleyen uyuşmazlık (yaklaşık dosya ) bulunmaktadır. Karşılaşılan bu durum hakimler ve özellikle de dosyaları hazırlayan tetkik hakimlerinin yakındıkları en önemli konudur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ( kanımca Yunanistan'da olduğu gibi ) en önemli problem idari yargıya ilişkin çok sayıda dosyanın makul sürede yargılamanın yapılamaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gitmesidir. Bu gayretin çerçevesinde 6110 sayılı yasayla Danışta ya iki yeni daire kurularak yargılamayı hızlandırabilmek için çok sayıda yeni üye ataması yapıldı ve engelleyici sebeplerin iyileştirilmesi amacıyla bir çok yeni kurallar getirildi yılları arasında Danıştay'da ilk derece, temyiz dosyası karara bağlanırken, arasında ilk derece temyiz dosyasının karara bağlandığını belirtmek gerekir. Buna göre son yıllarda yargılama sürelerinin önemli ölçüde azaldığını söyleyebiliriz Danıştay 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren yerleştiği metrekare alan üzerine kurulu çok sayıda bina ve entegre tesisten oluşan modern bir komplekste görev yapıyor. Yalnızca üyeler değil tetkik hakimleri de dahil olmak üzere her hakimin kendine ayrılmış bir bürosu bulunmakta ve mükemmel bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda iyi düzenlenmiş bir kütüphane, çok sayıda toplantı ve duruşma salonu, arşivleri, şık bir restoran ( meslektaşlarımın davet ettiği ve zevk alarak türk mutfağının lezzetlerini tatma imkanı bulduğum ) büyük bir kafeterya, Türkiye'de çok popüler olan çay içmek için birçok çay ocağı bulunduran komplekste, spor salonları, sağlık merkezi, kreş, konferans salonları, otopark, banka şubesi ve postane de bulunmaktadır. Bu yapıların yüksek yargı faaliyetine uygun koşullar sağladığı açıktır Ziyaretim süresince çok sayıda müzakereye katıldım. Birinci Daire; idari nitelikteki bu dairede, yüksek düzeydeki memurların ceza yargılama iznine ilişkin dosyalar sunuldu, vergi uyuşmazlıklarına bakan 9. Daire; vergi uyuşmazlıklarına ilişkin dosyalar incelendi.14. Dairede; çevre mevzuatının ihlalinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin dosyalar, 6. Dairede; imar planlarına ve yapı ruhsatlarına ilişkin dosyalar ile çevre planlarına dair projelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin dosyalar incelenerek karara bağlandı. Aynı zamanda İdari Dava Daireleri kurulu müzakerelerini dinleme imkanı da buldum. Ayrıca bir duruşmada da hazır bulundum. Müzakereler yargılama prosedürünün, davalara ait ileri sürülen iddiaların en geniş biçimde ele alınmasını sağlayan en önemli bölümüydü. Ben özellikle programın bu bölümünü hazırlayan Türk meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

9 7.7. Danıştay'ın Uluslararası İlişkiler bürosunun başında bulunan meslektaşım Yavuz Kabasakal ile Anayasa Mahkemesi, Ankara İdari ve Bölge İdari Mahkemeleri ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine ziyaretler gerçekleştirdik Anayasa Mahkemesine yapılan ziyaret : Anayasa Mahkemesi genel sekreteri bizleri yeni yerlerinde kabul etti. Mahkeme, insanı rahatlatan güzel bir bahçeyle çevrili mükemmel çalışma koşulları sağlayan bir binaya sahip. Genel sekreter bize mahkemenin kurumsal yapısı ile görev ve yetkileri konusunda detaylı şekilde açıklamalarda bulundu. Mahkeme bu aşamadan sonra kişisel başvuruları kabul etmekle yargı sistemi içinde yeni bir role kavuşmuş gözüküyor İlk derece idari yargı yeri olan Ankara İdare ve Bölge İdare Mahkemelerini ziyaret: Ziyaretimiz sırasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı tarafından mahkemeleri ve kurumsal yapılar ve yetkileri hakkında sistematik ve teferruatlı bilgiler sunuldu. Birlikte mahkeme kalemlerini ziyaret ettik ve sekreterya ve yargılama formasyonu ile bir davanın karar verilmesine kadar geçirdiği süreçleri izleme imkanı bulduk. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı UYAP ( geçen bölümde değinildi ) sisteminin, dava açmada, yargı süreçlerini hızlandırmada ve büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlama hususunda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki kolaylıkları özellikle vurguladı. ( Davalar açılmasından itibaren ortalama 1 yıl içerisinde karara bağlanabiliyor.) Belirtilen kurumsal koşullar, güvenilir ve etkili bir denetim ve Adalet Akademisinde hakimlere eğitim kalitesi sağlayacaktır Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret : Fakülte dekanı bizi kabul ederek eğitim programı hakkında bizi bilgilendirdi. Fakültenin organizasyon görevleri ile akademik kadronun yetkileri konusunda bilgi verdi. Üniversitenin büyük kampüsünü ve kütüphanesini görme fırsatı buldum. Değişim programı sorumluları ve Danıştay'daki diğer meslektaşlarım titizlikle hazırlanan bir organizasyon çerçevesinde, Anadolu medeniyetleri müzesi, yeniden restorasyon görmüş olan eski Ankara mahallesini gezdirdiler. Ankara sokaklarında, sevimli yaya yollarında yürüdük. Şehir merkezini, üniversite mahallesini gördükten sonra, Atatürk Orman Çiftliğinde yemek yedik ve samimi bir arkadaşlık ortamında sohbet ettik. Ankara manzaralı büyük başka bir parkı, alışveriş merkezini de gezdik. Ankara yakınlarında bulunan ve geleneksel yapılarını koruyan Beypazarı beldesini genç sunucu ve mahalli kılavuzlar eşliğinde gezerek zengin popüler kültür hakkında bilgi edindik. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu sahnesini ziyaret ettik ve olağanüstü bir gösteriyi izleme imkanı bulduk. Ankara'da kaldığım bu uzun süre boyunca Danıştay'daki meslektaşlarımla samimi duygularımı ve bilhassa aynı yargı kültürünü, benzer yargı süreçlerini, bağımsız ve tarafsız yargı gücünün korunmasına ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaştım. Hakimler ve İdari personel tarafından çok sıcak karşılandım. Daha iyi çalışabilmem için kitap ve dökümanlar masamda daima hazır edildi. Derin bir dinginlik içinde fakat aynı zamanda canlı bir arkadaşlık ortamında yürüttüğümüz bu görüşmeler taşıdığım inancımı kuvvetlendirdi. Danıştay'daki odamı süsleyen bir buket güzel çiçek ve adımın dokunduğu minyatür halı şimdi Atina'daki evimi süslüyor. Bu ziyaretin canlı hatıralarını ve bende bıraktığı olağanüstü duyguları daima koruyacağım. Not: Bu metnin çevirisi Mehmet ÇELĠK tarafından yapılmıģtır Atina - Aralık 2012

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU KONU : UNDP destekli Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi projesi kapsamında yurt dışı çalışma ziyareti ÇALIŞMA ZİYARETİ TARİHİ : 16-23

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 18/1986 Sayılı Kuzey Kıbrıs

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 GRUP ADI 8. GRUP GRUP -8 GRUP KATILIMCILARI GRUP PUANI SIRA ORTALAMASI İDARİ YARGI HAKİMLERİ SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 9,9 SORUN: İş yükünün aşırı derecede

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 8953 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5235 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2004

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı