AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR"

Transkript

1 AVRUPA-BĠRLĠĞĠ DANIġTAYLARI DERNEĞĠ HAKĠMLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANILAN RAPOR Olga Papadopoulou Yunanistan DanıĢtayı Üye Yardımcısı Avrupa-Birliği Danıştayları Derneği tarafından organize edilen hakim değişimi programı çerçevesinde 29 Eylül-10 Ekim 2012 tarihleri arasında Türk Danıştay ını ziyaret etme fırsatını buldum. İstanbul da doğdum ve 15 yaşına kadar yaşadığım ve dilini konuşabildiğim bu ülkeyi ilgilendiren, bahsi geçen programa isteyerek katıldığımı belirtmek isterim. Zira bu bana raporda genel süreçlerini sunmaya çalışacağım enteresan hukuk sisteminin geçirdiği değişim ve dönüşümü daha yakından tanıma imkanı sağladı. 1- Ġlk Tespitler 1.1. Türkiye de ikili hukuk istemi çok uzun süreden beri yürürlüktedir. Esas itibariyle Fransız ve Alman hukuk geleneği içinde yer alan bu sistemde, yönetim kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmıştır. Ancak yasallık, hukuka uygunluk ilkesi çerçevesinde iş görülmesi esas olup, bu alan idari yargı ve adli yargının güvencesi altındadır Bu ülkede hukuk devletini güçlendirmek ve pekiştirmek üzere atılan adımlar ve geçekleştirilen yargı reformları, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde yoğunlaştırılmıştır. Bu reformların temel amacı, bir yandan yürürlüğe konulan yasaların ve teşekkül ettirilen kurumların temel hak ve özgürlüklere uygun olarak gerçekleştirilmesi, diğer yandan da yargı erkinin etkililiğini iyileştirmek en nihayet hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendirecek mekanizmalar yaratmaktır Türk Anayasa Mahkemesinin 1962 yılından beri faaliyet gösterdiğini 50 yılık bir geçmişi olduğunu da belirtmek gerekir Anayasa Mahkemesinin yetkileri sırasıyla; a) Yasaların, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Meclis İçtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Söz konusu düzenlemeler Anayasada öngörüldüğü üzere belirtilen kişiler ve organlar tarafından doğrudan Anayasa Mahkemesinin önüne götürülebilir. Bunlar Cumhurbaşkanı, iktidar ve muhalefet partisi grupları ve belli sayıda milletvekilleridir. Soyut norm denetimi için başvuru süresi, kaldırılması istenilen hükmün resmi gazetede yayımından itibaren 60 gündür. b) Mahkemeler, davanın görüldüğü sırada, olaya uygulanacak olan yasa veya KHK hükmünün yargılama başlangıcında Anayasaya aykırı olduğuna dair güçlü kuşkunun bulunması halinde söz konusu norm Anayasa Mahkemesine götürülebilir. Mahkeme 5 aylık süre içinde kararını açıklar. c) Eylül 2012 tarihinden itibaren tüm bireylerin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ihlallerini incelenmesini isteme hakkı Anayasal teminat altına alınmış olup, ilgililer adli ve idari başvuru yollarını tükettikten sonra bireysel başvuru dilekçelerini Anayasa Mahkemesine sunabilirler. d) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi halinde yasada belirtilen sebepler çerçevesinde siyasal partilerin kapatılmasına karar verir. e) Aynı zamanda siyasal partilerin gelir ve giderlerini kontrol eder. f) Son olarak; Anayasa Mahkemesi, bazı devlet organları ile birlikte Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile Askeri Yüksek Yargının başkan ve üyelerinin görev suçlarından dolayı yargılamasını yapar.

2 Bu gün itibariyle Anayasa Mahkemesi, bir defaya mahsus olmak üzere 12 yıllık süreyle atanan 17 üyeden oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyeleri TBMM (3 üye) ve Cumhurbaşkanı (14 üye) tarafından belirlenir. Mahkeme üyelerinin çoğunluğu Türk yüksek yargıçlarındandır. Yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi üyelerini bizzat kendisi belirleyemez. Cumhurbaşkanına sunulan 3 aday arasından Cumhurbaşkanı birisini seçer. Mahkemenin başkanı ve başkanvekili kendi üyeleri arasından 4 yıl süre için seçilir ve yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Üyelere yardımcı olmak üzere yasada öngörülen önemli (yeterli) sayıda hakim raportör bulunur. Raportörler en az 5 yıl görev yapmış olan hakim ve savcılar ile hukuk profesörleri ve bu alanlarda çalışma yapmış araştırma görevlileri, Danıştay ve Sayıştay da 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip tetkik hakimi ve denetçiler arasından seçilir. Bu kişiler hakim sınıfının sahip olduğu hak ve ayrıcalıklara sahip olurlar. Mahkeme başkanı tarafından görevlendirilen (üyeler tarafından değil) Raportörler, dosyalar için hazırladıkları raporları ve karar taslağını (bir seansta) müzakereye sunarlar. Mahkeme, Daire ve Genel kuruldan oluşur. Daireler bir başkan ve 4 üyenin katılımı ile oluşur. Parti kapatma davaları gibi özel olarak yetkilendirilen davalara Genel Kurul olarak bakılır. Prensip olarak yargılama usulü yazılı olup duruşma yapılması istisnadır. 2- Ġdari UyuĢmazlıklarda Yargılama Usulü : Anayasanın 36. maddesi uyarınca herkes davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hukuk Teorisinde, yargının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6 maddesi ışığında yorum yapması ve Strazburg Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını dikkate alması zorunludur. İdari uyuşmazlıklarda prosedür yazılı olup, karşıtlık ve re'sen araştırma ilkesi mevcuttur. Yunanistan hukuk sistemine göre farklı yanı duruşmaya davetin istisna olmasıdır. Davalarda ana kural duruşmasız olarak karar verilmesidir. Her zaman ilk derece davalarda tarafların istemesi halinde duruşma zorunlu olup, ikinci aşamada (temyiz, itiraz) taraflar duruşmaya davet edilmeyi isteme hakkına sahiptirler, ancak bu aşamada hakim taraf isteklerini kabul etmek zorunda değildir, duruşmalar her halûkârda halka açıktır. Diğer bir önemli nokta da dilekçelerin kabul edilebilirlik yönünden ilk incelemeye tabi tutulmasıdır. (Örneğin, istemin incelenme kabiliyetine sahip olup olmadığı, menfaat ihlalinin varlığı ve dilekçelerin süresinde verilip verilmediği gibi) eksikliklerin varlığı halinde ilk inceleme aşamasında dilekçeler reddedilir. İlk inceleme aşamasında giderilebilecek bir eksiklik varsa bu hususun düzeltilmesi için ilgililere bir süre verilmesi zorunludur. İdari uyuşmazlıklarda tedbir kararı verme prosedürü de öngörülmüştür. İlgililerin dilekçelerinde istemeleri halinde, koşullar oluşmuş ise idari işlemin uygulanması durdurulabilir. (Yürütmenin durdurulması) Yürütmenin durdurulmasına karar verebilmek için iki koşulun bir arada bulunması gerekir. a) İşlemin uygulanması halinde telafisi imkansız veya güç bir zarar riskinin bulunması b) Yazılı kurala (hukuka) açıkça aykırılık. Bu iki koşulun bir arada bulunmaması halinde talep hakim tarafından reddolunur. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre idari yargı hakiminin yetkisi idari işlemler üzerinde hukuka uygunluk denetimi yapmakla sınırlıdır. İdari yargıç idari işlemin yerindeliğini denetleyemeyeceği gibi idarenin yerine geçecek şekilde de yetki kullanamaz. İptal davalarında, idari başvuruya karşın bir işlem yapılması ya da başvuruya sessiz kalınmış olması gerekir. İptal sebepleri şekil ve içerik olarak hukuka aykırılık, yetkisiz işlem tesiri gibi nedenlerdir. Tam yargı davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukukun ilgiliye tanıdığı gerçek bir zararın varlığı ve hukuka aykırılık nedeniyle oluşması halinde hakim eski hale iade için gerekli kararları verir.

3 3- Ġdari UyuĢmazlıklarda Organizasyon : 3.1. Günümüzde, idari uyuşmazlıkları karara bağlamakla yetkili olarak düzenlenmiş olan mahkemeler; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleridir. Tüm bu mahkemeler idari yargı alanı içinde konumlandırılmış olup adli yargıdan (medeni ve ceza hukukunda yetkili) ayrılmışlardır yılına kadar idari uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmaya yetkili mahkeme Danıştay dı. O dönemde idari nitelikte karar alma yeteneğine sahip bazı organlar bulunmaktaydı ve bu organların kendilerinin ve üyelerinin yetki, organizasyonu ve fonksiyonları itibariyle mahkeme olarak nitelendirilmesi mümkün değildi Bugün itibariyle ilk derece mahkemesi olarak davalara bakmaya yetkili mahkemeler, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleridir. Bazı davalarda ise ilk derece mahkemesi Danıştay dır.( ileride görülecek ) İdare Mahkemeleri kamu hukuku ve idari uyuşmazlıklardan doğan davalarda yargılama yapmakta olup, bir başkan ve bağımsızlık teminatına sahip hakimlerden oluşan üyelerle kuruludur. Bu hakimlerin prensip olarak hukuk fakültesi mezunu olmaları gerekli olup, bununla birlikte iktisat fakülteleri, idari ve siyasal bilimler fakülteleri ile programlarında yeterli derecede hukuk derslerine yer veren fakültelerden birinden mezun olmaları ve geleceğin hakimlerini hazırlayan Adalet Akademisine (ilerde görülecek) kabul edilmiş olmaları gerekir. İdare Mahkemeleri kural olarak bir başkan ve iki üyeden oluşan bir heyet halinde çalışır. Bazı tür davalarda idare mahkemeleri tek hakim olarak fonksiyon görürler. Bu gibi hallerde başkan veya bir başka üye davayı tek hakim sıfatıyla sonuçlandırır. İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görev alanına bırakılan hususlar hariç olmak üzere tüm davalara bakmakla yetkilidirler. Bu davalar iptal ve tam yargı davalardır. Uyuşmazlıkların nitelendirilmeleri yasa tarafından belirlenir ve içtihatlar ve idari yargılama usulü yasasına göre karara bağlanır. Şunu da belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi içtihadına göre, normal olarak idari nitelikteki bir kısım uyuşmazlıkların adliye mahkemelerinde görülmesi mümkündür. İkili yargı düzenindeki bu istisna uyuşmazlığın niteliğinden veya kamu yararı ölçütünün kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bir kısım davalarda Danıştay ın ilk ve son derece mahkemesi olarak karar bağlama yetkisi bulunmaktadır. Bu uyuşmazlıklar; a) Bakanlar kurulunun kesin ve yürütülebilir nitelikteki bireysel veya düzenleyici işlemlerinden kaynaklanan iptal davaları ile Bakanlar Kurulu kararlarından kaynaklanan tam yargı davaları. Başbakan tarafından alınan karalara karşı yapılan başvurularda ise yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. b) Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan müşterek kararnamelere karşı açılan davalar Danıştay ın görevindedir ki, kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarını ilgilendirmesi gerekir. Aksi halde sair kararnamelere idare mahkemelerinde bakılmaktadır. (itiraf edeyim ki bu görevlendirme kuralının içeriğini anlamadım) c) Bakanlıkların genel düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar d) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca alınan ve ülke çapında uygulanan genel düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar e) Danıştay İdari Dairesince verilen kararlar üzerine uygulanan işlem ve eylemlere karşı açılan davalar f) Birden fazla İdare ve vergi mahkemesinin görev alanına giren konulardan doğan uyuşmazlıklar g) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılan davalar Danıştay da görülür. Yüksek Disiplin Kurulu Danıştay Başkanı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları ile ilgili disiplin suçları ile ilgili soruşturma açma ve ceza vermeye yetkilidir.

4 h) Tahkim yolu öngörülmemiş olan imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda ilk ve son derece mahkemesi olarak Danıştay yetkilidir Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleri nihai kararı veren üst derece mahkemelerdir. Günümüzde Türkiye de 30 civarında Bölge İdare Mahkemesi bulunmaktadır. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen nihai kararların itiraz başvurularını karara bağlar. Aynı zamanda İdare ve Vergi Mahkemelerinin arasında doğan görev ihtilaflarını çözer ve yasada öngörülen diğer görevleri yerine getirir yılında 4577 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle Bölge İdare Mahkemesinin nihai karar verme konusundaki yetkileri artırılmıştır. Bölge İdare Mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan kurul halinde karar verir ve üyelerini Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tayin eder. Anayasaya göre Türkiye de Danıştay en yüksek idari yargı organıdır ve İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararları temyizen inceleyerek karara bağlar. Aynı zamanda Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar da temyizen yine Danıştay da incelenir. (ilerde incelenecek) Tabi ki bütün nihai kararların temyizen Danıştay da incelenmesi mümkün değildir sayılı yasayla bir kısım nihai kararları hakkında verilecek üst yargı denetim incelenmesi Bölge İdare Mahkemesine bırakılmıştır. Bu reform doğal olarak Danıştay ın iş yükünü büyük ölçüde hafifletmiştir. İdare (ve vergi ) Mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları Danıştay ın uyuşmazlığı çözmekle görevli ilgili dairesince incelenir. Bunun yanında Danıştay ın yargılama yapan Dairesince ilk derece mahkemesi olarak verilen nihai kararların temyiz incelenmesi de İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulu nca yapılır. Bu kurullara Danıştay Başkanı veya başkanvekilleri başkanlık eder. Anılan kişilerin bulunmadığı durumlarda ( ya da engel bir sebebin varlığı hallerinde ) en kıdemli Daire başkanı kurula başkanlık eder. Söz konusu kurullar idari ve vergi davalarına bakan ilgili dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur. Dairenin başkan ve üyeleri kendi dairesinin kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularının görüşüldüğü toplantılara katılamaz oy kullanamazlar. Kurullarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel Kurullar aynı zamanda idare (vergi) mahkemelerinin vermiş olduğu ve Danıştay ca bozularak gönderilen dosyalarla ilgili mahkemenin ilk kararında ısrar etmesi halinde ısrar kararlarını temyizen incelemeye de yetkilidirler. Danıştay dan ayrıntılı bir şekilde söz etmeden önce, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Ulusal Yargı Ağı Projesi hakkında kısaca bilgi vermekte fayda görüyorum. 4- Türkiye Adalet Akademisi : Türkiye Adalet Akademisi gelecekte hakim ve savcı olarak görev yapacak kişilerin eğitimini sağlamlaştıran, hakim ve savcı olarak atandıktan sonra da izleyen seminer ve programlarla mesleki formasyon ve kariyer sağlayan bir kurumdur. Akademinin hakim savcılara yönelik mesleki gelişmeler konusunda danışmanlık yapmak ve uluslararası işbirliği ağına katılarak gelişmeleri paylaşmak gibi ek görevleri vardır. Bu katılım hakimlerin yetiştirilmesine ilişkin olarak komşu ülkelerin eğitim programlarına da katkıda bulunmaktadır. (özellikle bazı eski Sovyetler Birliği Ülkeleri) Ayrıca bazı Avrupa ülkelerince yapılan eğitici programlar ve yabancı üniversiteler ile uluslararası organizasyonlardan da faydalanmaktadır. Akademi 50'ye yakın ülke ile karşılıklı işbirliği halindedir. Akdemi eskiden eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyordu ve doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı idi. Bu gün itibariyle kendi (bağımsız) bütçesine ve sekreteryasına sahip ( bağlı 5 yönetim birimiyle) geniş bahçeleri, spor alanları, restoranları, bir kütüphanesi 350 yatak kapasiteli bir yurdu bulunan kampüste faaliyet gösteren kamu tüzel kişisidir. Akademinin yönetimi prensip olarak Akademi Genel Kurulu na aittir. Genel Kurul, mahkemelerden, barolardan, noterlerden, üniversite bölümlerinden seçilenler ile Adalet Bakanlığınca tayin olunan üyeler ve bizzat

5 Akademi yöneticilerinin katılımıyla oluşur. Genel Kurul seçimle yönetim Kurulunu tayin eder. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşur. Ayrıca üç üyeden oluşan denetim kurulu bulunur. Amaç uluslararası düzeyde model olabilecek bir kurum olabilmektir. Akademiye kabul edilebilmek ve nihayetinde hakim savcı olabilmek (adli yargı, idari yargı ve askeri yargıda) Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yarışma sınavını başarıyla geçmiş olmak gerekir. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar yazılı sınav ve ikisi akademi öğretim üyesi olan toplam 7 kişiden oluşan komitenin yaptığı sözlü sınavdır. Staj süresi toplam iki yıl olup iki bölümden oluşur. Birinci bölümde öğrenciler (adaylar) yaklaşık 17 ay mahkeme ve savcılık birimlerinde pratik staj yaparlar. Daha sonraki 7 ay boyunca akademide tamamlayıcı eğitime devam ederler. Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak olan final sınavını geçmek zorundadırlar. Bu aşamadan sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görev yerlerine tayin olurlar. Bu eğitim, demokratik kurulların yerleşmesini, yargı bağımsızlığını, temel hak ve özgürlüklere saygıyı ve mesleki etik kurallarına vurgu yapan bir eğitimdir. Ayrıca Akademi ve HSYK işbirliği ile eğitim faaliyetleri, atanmış hakim ve savcıların eğitimini güçlendirmek üzere 16 ayrı bölgede devam etmektedir. 5- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) : Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakerenin en önemli konularını teşkil eden Yargı Reformu Stratejisi Türkiye tarafından hazırlanarak 2000 yılında komisyona sunuldu. Bu stratejide anahtar madde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapılanması ve fonksiyonları idi. HSYK ile ilgili en kritik husus ise kurulun tam bağımsız olmayışı ve etkisizliğiydi. Sonuçta HSYK organik olarak Adalet Bakanlığına bağlıydı ve bu yapı kurulun bağımsızlığı konusunda şüphe yaratıyordu. Özellikle durum ilk derece hakimlerini çok zayıf göstermekteydi. Kurulun kararlarına karşı idari ve yargısal başvuru yolu kapalıydı. Teftiş Kurulu kendisine bağlı olan Adalet Bakanlığının baskın rolü HSYK nın güvenilirliği ve etkinliğini olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Bu kurum, 2010 yılında Anayasada yapılan revizyonla yeniden düzenlendi. Bu prensipler kurul üyelerinin demokratik meşruiyetleri ve prestijlerini sağlamlaştırmıştır. Bundan sonra kurul Adalet Bakanlığından bağımsız olmuş, kendi bütçesi ve bağımsız sekreteryaya kavuşmuştur. Kurul üç daire ve 22 üyeden oluşmuştur. Bu üyeler Danıştay, Yargıtay Genel kurulları ve ilk derece hakim savcılar ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Bazı hususlarda HSYK üyeleri (Genel Kurul olarak) tüm üyelerin katılımıyla karar verirler. Teftiş Kurulu HSYK ya bağlıdır. Teftiş Kurulu başkanı ve bağlı müfettişler HSYK genel kurulunca tayin edilir. Bu aşamadan sonra adalet Bakanlığına ait olan hakimlerin ve savcıların denetlenme ve haklarında soruşturma yapma yetkileri büyük ölçüde HSYK ya devredilmiştir. HSYK nın hakimlerin görevine son veren karaları yargı denetimine açıktır. HSYK'nın yetkileri sırasıyla; Adalet Bakanlığının önerisi üzerine mahkemelerin kaldırılması ve yargı yetkilerinin değiştirilmesine dair nihai kararları vermek, hakimlerin ayrılmaları, değişimleri, terfileri ve yargılama yetkileri ile disiplin konularında kararları almak, hakim ve savcıların faaliyetlerini yasalara uygun yürütüp yürütmediğini kontrol etmek, teftiş faaliyetlerini yürütmek, haklarında soruşturma yaptırmak üzere karar vermek, görevdeki hakimler arasından Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek, eğitim programlarına katılmak üzere özelliklede Adalet Akademisi tarafından yapılan başvurular hakkında karar vermek şeklindedir. Bu yapı ve yetkileri çerçevesinde günümüzdeki HSYK esas itibariyle bağımsız yargı erkinin garantisidir.

6 6- Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi ( UYAP ) : Uyap bilgi sistemi, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir. Amaç, savcılık servisi ile avukatlar ve vatandaşlar arasında online bilgi akışı sağlamaktır. Bu proje e- adalet ve e- devlet projesine entegre edilmiştir. Söz konusu sistem Adalet Bakanlığı veri tabanına ulaşmaya imkan verdiği gibi bakanlığın diğer birimleri ile de ( ceza infaz kurumları, Adli Tıp Kurumu gibi ) bağlantılıdır. Bu veri tabanına diğer mahkeme ve yüksek mahkemelerde ( Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, İlk derece ve İstinaf Mahkemeleri ) bağlıdır. Bu ağdan Adalet Bakanlığı gibi diğer kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu veri tabanına ulaşmakta mümkündür. Bunlar; emniyet, tapu kadastro, istatistik kurumu, sosyal güvenlik kurumu gibi kurumlardır. Bu bağlantılar; adli, idari ve ceza yargılamalarının her aşamasına dair gerekli olan bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Mesela; yargılama sırasında hakim, adli ve ceza yargılaması sırasında yargılama için ilgili hakkında ihtiyaç duyduğu nüfus ve kişisel bilgilere anında ve sınırsız olarak ulaşabilmektedir. Uyap'ın Sunduğu Hizmetler Şunlardır; a) Elektronik Bilgi Bankasıdır. İlgililerin mevzuata, mahkemelerin bozma kararlarına, önemli içtihatlara, yargısal yorumlar içeren makalelere ve hukuk terimleri sözlüğüne doğrudan ulaşmasını mümkün kılar. b) SMS yoluyla bilgi sağlayan bir sistemdir. Bu sisteme kayıt olmak ücretsizdir. Her vatandaşın sahip olduğu kimlik numarasıyla kolayca sisteme girmek mümkündür. Bu sistemden bilgi alınması arzu edilirse her bir gönderi için 1 lira ( ½ euro yaklaşık ) ödenmesi gerekir. Bu sistem sayesinde SMS yoluyla davanın her aşaması hakkında mahkemelere gitmek zorunda kalmaksızın davanın takibi ve dosyadaki bilgilerin tamamına sınırsız şekilde ulaşmak mümkündür. c) Bu sistem hakim savcılar ile idari personelin bilgilendirilmesini, bilhassa gelişmelerin takibini sağlayan teknik bir yöntemdir. d) İlgililerin bir webmail üzerinden bilgi ve tecrübelerini paylaşması mümkündür. e) İlgililerin fikir ve tecrübelerini paylaştıkları ve söyleşi yaptıkları bir forum vardır. f) Vatandaşlık portalı aracılığıyla, elektronik imza kullanarak ilgililerce dava ve dosyalara müdahale etmek mümkündür. g) Avukatlık portalını ise avukatlar kendileri kullanır. Bu portal üzerinden dava dosyalarına ve içeriğine ulaşmak, doküman örneği almak, dosyaya bilgi belge sunmak, dilekçe koymak ve gerekli ödemeleri yapmak mümkündür. Bazı koşulların birarada bulunması ve her halukarda hakimin izniyle dosyadaki dökümanlara ulaşabilecekleri gibi aksi de mümkündür. Kamu tüzel kişileri için özel bir portaldır. 1-Uzmanlık gerektiren dosyaların uzmanlarınca incelenmesi, kararların yayılması ve elektronik imza ile onaylanması bu portal üzerinden gerçekleştirilir. Ulaşılmak istenilen temel amaç; bürokrasi ve maliyeti azaltan, her zaman ve yer değiştirmek zorunda kalmadan davalarla ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan etkili, açık ve güvenilir, basitleştirilmiş ve hızlı bir sistem yaratmaktır. Ancak bu sistemin kişisel verilerin korunmasında sorunlara neden olabileceğini de belirtmek gerekir. 7- DanıĢtay : 7.1. Danıştay ilk kez 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kurulmuştur. İdari sistemi liberalleştirmek için yapılan reformlar ile yeni kurumların oluşturulduğu bu dönem, fransız düşünce sisteminin etkisi altındaydı. Danıştayın görevi esas itibariyle idari ve danışma niteliğindeydi yılında yeni Cumhuriyet anayasasında da düzenlenen Danıştay'ın fonksiyonu yargısal değil idari nitelikteydi Anayasasında Danıştay, yüksek yargı organı

7 olarak düzenlenmiştir. Sonuç olarak; 1982 Anayasası, 2575 ve 2576 sayılı yasalarla bugünkü idari yargı sistemi yürürlüğe konulmuştur. İdari yargılama sistemi ve organizasyonu ile Danıştay'ın görevleri raporun 2 ve 3 numaralı bölümlerinde açıklanmıştır. 7.2.Danıştay da görev yapan hakimler üç ayrı kategoridedir. Üyeler müzakerelere katılır ve davalar hakkında karar verirler. Tetkik hakimleri dosyaları raporte ederler ve dosyalara ait karar taslaklarını gözden geçirirler. Üyeler genel kurulda oy kullanma yetkisine sahip hakimlerdir. Kıdemli tetkik hakimleri, Daire başkanının nezaretinde dosyaları tetkik hakimlerine havale ederler. Kendilerine ise dosyaları incelemek ve hazırlamak üzere yeterince zaman verilir. Tetkik Hakimleri dosyaları hazırlar ve raporlarını müzakere edilmek üzere heyete sunarak, bozma kararlarını üyelerin paraf etmelerini takiben kaleme alırlar. Hakimler ( Üye, Kıdemli Tetkik Hakimi, Tetkik Hakimi ) daire işlerine ilişkin mevzuatı ve daire içtihatlarını iyi bilmeleri için bir daireye bağlı olarak çalışırlar. Her tetkik hakimi, bir ayda ortalama 50 dosya hazırlamak zorundadır. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde tetkik hakimleri çalışma istek ve arzularını benimle paylaştılar. Karara bağlanmayı bekleyen çok sayıda dosyaya gelince; konusunda fevkalade uzmanlaşmış olan hakimlerin iki heyet halinde dosyaları bölüştüğü bir ortamda birikimin azaltılması, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir amaç gibi gözükmüyor. Bu amaçla da emsal nitelikteki dosyalar tetkik hakimleri tarafından heyete götürülüyor. Danıştay da aynı zamanda dosyaları inceleyerek yazılı görüş veren savcılar da görev yapmaktalar. Danıştay savcılarının yargılama sırasında hükümet komiseri rolü de bulunmakla birlikte, bu rol günümüzde son derece sınırlıdır. Danıştay da görev yapan hakimler, idari yargıda görev yapan hakim savcılar arasından; a) HSYK tarafından tayin edilirler. b) Üyelerin ¾ 'ü HSYK tarafından atanmasına karşılık ¼ oranındaki kontenjan Cumhurbaşkanına ayrılmış olup, Cumhurbaşkanı bu atamaları yüksek yöneticiler arasından yapar. Danıştay Başkanı üyeler tarafından ve üye tam sayısının salt çoğunluğuca 4 yıllık süre için seçilir. Bu göreve seçilebilmek için en az 4 yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir. Danıştay Başsavcısı da genel kurul tarafından 4 yıllık süre için seçilir. Aynı zamanda iki başkanvekili ve daire başkanları da genel kurulca seçilir.yasada ayrıca idari organizasyondan sorumlu Genel Sekreterlik düzenlenmiştir. Bugün itibariyle Danıştay da 156 üye, 37 savcı ve 309 tetkik hakimi, idari ve teknik personelden oluşan binden fazla personel çalışmaktadır Bugün Danıştay da biri danışmanlık görevi ağır basan idari daire olmak üzere, idari ve vergi uyuşmazlıklarına bakan toplam 15 daire bulunmaktadır. Daireler arasındaki görev dağılımı Danıştay ve Daire başkanlarınca hazırlanarak Başkanlar Kurulunca belirlenir ve kararlar Resmi gazetede yayımlanır ve takibeden aydan itibaren yürürlüğe girer.iki dairenin görev alanına giren davalara, iki dairenin heyetleri ortak olarak bakmaya yetkilidir. Bu tür davalarda Daireler müzakere toplantılarını 9 üye ile yaparlar ve çoğunluk oyuyla karar verilir. Daireye başkan veya kıdemli üye başkanlık eder. Her Daire, bir başkan ve 4 üyeden oluşan bir heyet tarafından karar alır, karar çoğunluk oyuyla verilir. İdari dairenin çok önemli danışma görevleri vardır. Başbakanlık ve bakanlar kurulunca gönderilen yasa tasarıları hakkında görüş bildirir. Tüzük taslaklarını ve kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerini inceler. Ayrıca sözünü ettiğimiz kurul halinde çalışan diğer bazı organlardan da bahsetmemiz gerekir. a) Danıştay Genel Kurulu, başkan, başkanvekilleri, başsavcı, daire başkanları, genel sekreter ve üyelerin katılımıyla oluşur. Kurulun gündemi başkan tarafından belirlenir. b) İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları; Danıştay dairelerince verilen bozma kararlarına karşı yapılan ısrar kararları ve Danıştay ın ilk derece baktığı davaları temyizen inceler.

8 c) İçtihatları Birleştirme Kurulu; Danıştay başkanı, başsavcı, daire başkanları ve üyelerden oluşur. Bu kurul, ister bir dairenin, isterse birden fazla dairenin ( aynı konuda )vermiş olduğu çelişkili kararların uygun bir yönde birleştirilmesini sağlar. d) Danıştay daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu; Farklı daireler arasındaki görev dağılımına bakmak ve daireler arasında ortaya çıkan görev ihtilaflarını çözmekle yetkilidir. e) Başkanlık Kurulu; 6 üyeden oluşur üye ve hakimlerin görev yapacağı daireleri belirlemeye yetkilidir. f) Yüksek Disiplin Kurulu; Danıştay hakimleri ile ilgili disiplin işlerini yürütmeyle görevlidir. g) Disiplin Kurulu ise Danıştay'da görev yapan teknik ve idari personelin disiplin işlerinde karar verir Danıştay'da eskiden olduğu gibi bugün itibariylede çok büyük sayıda çözüm bekleyen uyuşmazlık (yaklaşık dosya ) bulunmaktadır. Karşılaşılan bu durum hakimler ve özellikle de dosyaları hazırlayan tetkik hakimlerinin yakındıkları en önemli konudur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ( kanımca Yunanistan'da olduğu gibi ) en önemli problem idari yargıya ilişkin çok sayıda dosyanın makul sürede yargılamanın yapılamaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gitmesidir. Bu gayretin çerçevesinde 6110 sayılı yasayla Danışta ya iki yeni daire kurularak yargılamayı hızlandırabilmek için çok sayıda yeni üye ataması yapıldı ve engelleyici sebeplerin iyileştirilmesi amacıyla bir çok yeni kurallar getirildi yılları arasında Danıştay'da ilk derece, temyiz dosyası karara bağlanırken, arasında ilk derece temyiz dosyasının karara bağlandığını belirtmek gerekir. Buna göre son yıllarda yargılama sürelerinin önemli ölçüde azaldığını söyleyebiliriz Danıştay 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren yerleştiği metrekare alan üzerine kurulu çok sayıda bina ve entegre tesisten oluşan modern bir komplekste görev yapıyor. Yalnızca üyeler değil tetkik hakimleri de dahil olmak üzere her hakimin kendine ayrılmış bir bürosu bulunmakta ve mükemmel bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda iyi düzenlenmiş bir kütüphane, çok sayıda toplantı ve duruşma salonu, arşivleri, şık bir restoran ( meslektaşlarımın davet ettiği ve zevk alarak türk mutfağının lezzetlerini tatma imkanı bulduğum ) büyük bir kafeterya, Türkiye'de çok popüler olan çay içmek için birçok çay ocağı bulunduran komplekste, spor salonları, sağlık merkezi, kreş, konferans salonları, otopark, banka şubesi ve postane de bulunmaktadır. Bu yapıların yüksek yargı faaliyetine uygun koşullar sağladığı açıktır Ziyaretim süresince çok sayıda müzakereye katıldım. Birinci Daire; idari nitelikteki bu dairede, yüksek düzeydeki memurların ceza yargılama iznine ilişkin dosyalar sunuldu, vergi uyuşmazlıklarına bakan 9. Daire; vergi uyuşmazlıklarına ilişkin dosyalar incelendi.14. Dairede; çevre mevzuatının ihlalinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin dosyalar, 6. Dairede; imar planlarına ve yapı ruhsatlarına ilişkin dosyalar ile çevre planlarına dair projelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin dosyalar incelenerek karara bağlandı. Aynı zamanda İdari Dava Daireleri kurulu müzakerelerini dinleme imkanı da buldum. Ayrıca bir duruşmada da hazır bulundum. Müzakereler yargılama prosedürünün, davalara ait ileri sürülen iddiaların en geniş biçimde ele alınmasını sağlayan en önemli bölümüydü. Ben özellikle programın bu bölümünü hazırlayan Türk meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

9 7.7. Danıştay'ın Uluslararası İlişkiler bürosunun başında bulunan meslektaşım Yavuz Kabasakal ile Anayasa Mahkemesi, Ankara İdari ve Bölge İdari Mahkemeleri ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine ziyaretler gerçekleştirdik Anayasa Mahkemesine yapılan ziyaret : Anayasa Mahkemesi genel sekreteri bizleri yeni yerlerinde kabul etti. Mahkeme, insanı rahatlatan güzel bir bahçeyle çevrili mükemmel çalışma koşulları sağlayan bir binaya sahip. Genel sekreter bize mahkemenin kurumsal yapısı ile görev ve yetkileri konusunda detaylı şekilde açıklamalarda bulundu. Mahkeme bu aşamadan sonra kişisel başvuruları kabul etmekle yargı sistemi içinde yeni bir role kavuşmuş gözüküyor İlk derece idari yargı yeri olan Ankara İdare ve Bölge İdare Mahkemelerini ziyaret: Ziyaretimiz sırasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı tarafından mahkemeleri ve kurumsal yapılar ve yetkileri hakkında sistematik ve teferruatlı bilgiler sunuldu. Birlikte mahkeme kalemlerini ziyaret ettik ve sekreterya ve yargılama formasyonu ile bir davanın karar verilmesine kadar geçirdiği süreçleri izleme imkanı bulduk. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı UYAP ( geçen bölümde değinildi ) sisteminin, dava açmada, yargı süreçlerini hızlandırmada ve büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlama hususunda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki kolaylıkları özellikle vurguladı. ( Davalar açılmasından itibaren ortalama 1 yıl içerisinde karara bağlanabiliyor.) Belirtilen kurumsal koşullar, güvenilir ve etkili bir denetim ve Adalet Akademisinde hakimlere eğitim kalitesi sağlayacaktır Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ziyaret : Fakülte dekanı bizi kabul ederek eğitim programı hakkında bizi bilgilendirdi. Fakültenin organizasyon görevleri ile akademik kadronun yetkileri konusunda bilgi verdi. Üniversitenin büyük kampüsünü ve kütüphanesini görme fırsatı buldum. Değişim programı sorumluları ve Danıştay'daki diğer meslektaşlarım titizlikle hazırlanan bir organizasyon çerçevesinde, Anadolu medeniyetleri müzesi, yeniden restorasyon görmüş olan eski Ankara mahallesini gezdirdiler. Ankara sokaklarında, sevimli yaya yollarında yürüdük. Şehir merkezini, üniversite mahallesini gördükten sonra, Atatürk Orman Çiftliğinde yemek yedik ve samimi bir arkadaşlık ortamında sohbet ettik. Ankara manzaralı büyük başka bir parkı, alışveriş merkezini de gezdik. Ankara yakınlarında bulunan ve geleneksel yapılarını koruyan Beypazarı beldesini genç sunucu ve mahalli kılavuzlar eşliğinde gezerek zengin popüler kültür hakkında bilgi edindik. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu sahnesini ziyaret ettik ve olağanüstü bir gösteriyi izleme imkanı bulduk. Ankara'da kaldığım bu uzun süre boyunca Danıştay'daki meslektaşlarımla samimi duygularımı ve bilhassa aynı yargı kültürünü, benzer yargı süreçlerini, bağımsız ve tarafsız yargı gücünün korunmasına ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaştım. Hakimler ve İdari personel tarafından çok sıcak karşılandım. Daha iyi çalışabilmem için kitap ve dökümanlar masamda daima hazır edildi. Derin bir dinginlik içinde fakat aynı zamanda canlı bir arkadaşlık ortamında yürüttüğümüz bu görüşmeler taşıdığım inancımı kuvvetlendirdi. Danıştay'daki odamı süsleyen bir buket güzel çiçek ve adımın dokunduğu minyatür halı şimdi Atina'daki evimi süslüyor. Bu ziyaretin canlı hatıralarını ve bende bıraktığı olağanüstü duyguları daima koruyacağım. Not: Bu metnin çevirisi Mehmet ÇELĠK tarafından yapılmıģtır Atina - Aralık 2012

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/03/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (3.3.2007) 1 Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Madde: Amaç ve Kapsam 2 Bu Kanunun amacı; Anayasa

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2014-2018 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 1.1 YASAL ÇERÇEVE 4 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 5 1.2.1

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

YARGITAY 2010 2014 STRATEJİK PLANI

YARGITAY 2010 2014 STRATEJİK PLANI YARGITAY 2010 2014 STRATEJİK PLANI BAŞKAN SUNUŞU Günümüzün sürekli gelişen ve değişen ortamı kamu kurumlarını hizmet sunumunu kolaylaştıracak etkin strateji ve yöntemler geliştirmeye zorlamaktadır.

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KRİTERLERİ: YARGI, YASAMA VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKİYE İZLEME RAPORU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KRİTERLERİ: YARGI, YASAMA VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKİYE İZLEME RAPORU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KRİTERLERİ: YARGI, YASAMA VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKİYE İZLEME RAPORU 2010 Yazar: HANDE ÖZHABEŞ Haziran 2011 ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak Niyazi Bey Apt

Detaylı

ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

GİRİŞ BASINDA YARGI VE YARGITAY

GİRİŞ BASINDA YARGI VE YARGITAY Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlarım, GİRİŞ 2005-2006 Adli Yılını; Ülkemize, Milletimize ve tüm insanlığa barış, esenlik ve mutluluk getirmesi dileğiyle açıyorum. Adli yıl açılış

Detaylı

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek 5579 YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 158 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Yargıtay:

Detaylı

TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI

TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI Yüksek Lisans Tezi Danışman Doç. Dr. Ömer EROĞLU Hazırlayan Ali ÇATAL Isparta

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması

Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri

BİREYSEL BAŞVURU. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi BİREYSEL BAŞVURU İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 7 VI. ANAYASA YARGISINA İLİŞKİN DİLEKÇELER Dar ve teknik anlamda Anayasa yargısından ise, kanunların ve

Detaylı

ASKERÎ YARGITAYIN 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2009) SYMPOSIUM. FOR THE 95 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY HIGH COURT OF APPEALS

ASKERÎ YARGITAYIN 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2009) SYMPOSIUM. FOR THE 95 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY HIGH COURT OF APPEALS ASKERÎ YARGITAYIN 95 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2009) SYMPOSIUM FOR THE 95 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY HIGH COURT OF APPEALS (6-7 APRIL 2009) A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2009

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA UYGULANMASI INDIVIDUAL APPLICATION TO THE CONSTITUTIONAL COURT AND IMPLEMENTATIONS ON TAX DISPUTES Abstract Yazar / Author: Erhan Gümüş 1 The constitutional complaint, which applied in advanced legal systems and aimed

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı