*Bu çalışma Ankara Üniversitesi ATAUM 49. Dönem AB Temel Eğitimi Kursu Bitirme Ödevi olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*Bu çalışma Ankara Üniversitesi ATAUM 49. Dönem AB Temel Eğitimi Kursu Bitirme Ödevi olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Transkript

1 *Bu çalışma Ankara Üniversitesi ATAUM 49. Dönem AB Temel Eğitimi Kursu Bitirme Ödevi olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2007/2/EC SAYILI (INSPIRE) AB DİREKTİFİ VE 95/46/EC SAYILI(VERİ KORUMA) AB DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ(AÇIKLIĞI) İLKESİ 49. Dönem AB Temel Eğitim Kursu Cem KAHRAMAN Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ankara-2012

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2007/2/EC SAYILI (INSPIRE) AB DİREKTİFİ VE 95/46/EC SAYILI(VERİ KORUMA) AB DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ(AÇIKLIĞI) İLKESİ 49. Dönem AB Temel Eğitim Kursu Cem KAHRAMAN Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ankara-2012

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu ödevdeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(06/02/2012) Ödevi Hazırlayan Kursiyerin Adı ve Soyadı Cem KAHRAMAN Tarih İmza

4 KISALTMALAR AB CMK GBG GBV HBB İMK INSPIRE KVK TAKBİS TCK TKGM TMK TST TUCBS UKVA YHGK ZGB : Avrupa Birliği : Ceza Muhakemeleri Kanunu : Avusturya Tapu Sicil Kanunu : İsviçre Tapu Sicil Tüzüğü : Harita Bilgi Bankası : İsviçre Medeni Kanunu : Avrupa Mekansal/Konumsal Veri Altyapısı : Kadastro Veri Konsolidasyonu : Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi : Türk Ceza Kanunu : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü : Türk Medeni Kanunu : Tapu Sicil Tüzüğü : Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi : Ulusal Konumsal/Mekansal Veri Ağı : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu : İsviçre Medeni Kanunu i

5 İÇİNDEKİLER - GİRİŞ 1. Tapu Sicili ve Tapu Sicilinin Aleniyeti(=Açıklığı) İlkesi Tapu Sicili Nedir? Tanımı Kapsamı Tapu Sicilinin Aleniyeti(=Açıklığı) Tanımı Kapsamı İlgi Kavramı ve Tapu Memurlarının Sorumluluğu Yargıtay Kararları Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Aleniyet İlkesi Bilgi Edinme Hakkı ve Aleniyet Tanım Kural İstisnalar Kişisel Verilerin Korunması ve Aleniyet Tarihli Halkoylaması ile T.C. Anayasası na Eklenen Hükümler Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 95/46/EC sayılı (Veri Koruma) Direktifi Çerçevesinde Aleniyet ve Veri Paylaşımı T.C. Anayasası Kapsamında Türk Ceza Kanunu Kapsamında Avrupa Topluluğu Mekansal/Konumsal Veri Altyapısını Oluşturan 2007/2/EC sayılı (INSPIRE) Direktifi Çerçevesinde Aleniyet ve Veri Paylaşımı Tanımı Tarihsel Gelişimi Avrupa Birliği ndeki Uygulama Türkiye deki Durum..29 SONUÇ VE ÖNERİLER 32 KAYNAKÇA.35 ii

6 GİRİŞ : Mülkiyet konusu her dönemde önem arzeden bir konuma sahip olması nedeniyle mülkiyet hakkı ve bunun 3. kişilere bildirilmesi, bu kişilerce bu hakka saygı duyulmasının sağlanması için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılagelmiş ve hemen hemen tüm anayasal nitelikli metinlerde bir hak olarak yer almış ve bu hakkın korunması için de diğer düzenlemelerin devreye girmesi için gerekli çalışmalar yapılarak mülkiyet hakkının sağlam temellere oturtulması hedeflenmiştir. Dünyadaki, Avrupa Birliği ndeki ve ülkemizdeki düzenlemeler de bu düşünce paralelinde şekillenmiş ancak bu hakkın korunmasına yönelik düzenlemeler yapılırken diğer anayasal ya da yasal hakların engellenmemesi gerektiği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu nedenle de gerek AB de gerekse ülkemizde bilgi edinme hakkı karşısında mülkiyet ve kişisel verilerin korunması hakkı çatışma alanı oluşturmuş olup kanunkoyucunun bu alanda belirleyici olacak adımları atmada isteksiz davranması nedeniyle uygulamada (konumuz açısından tapu sicilinin aleniyetinin/açıklığının sağlanmasında) sorunlar ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği nin 2007/2/EC Sayılı (INSPIRE) AB Direktifi ve 95/46/EC Sayılı (Veri Koruma) AB Direktifleri, Avrupa Temel Haklar Şartı, Tavsiye Kararları vb. düzenlemeler, T.C. Anayasası 20. Maddesine eklenen son fıkra hükümleri ile halen TBMM de yasalaşmayı bekleyen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu Tasarısı nın bu alandaki sorunları çözmede bir anahtar olacağı düşünülmekte olup, Tapu Sicilinin Aleniliği(=Açıklığı) İlkesi ndeki ilgi kavramının tam anlamıyla çözüme kavuşturulması için diğer yasal düzenlemelerin de hayata geçirilmesi yerinde olacaktır. Bu çalışmada yukarıda söz edilen düzenlemeler ışığında yapılması gerekenler irdelenmiş olup, tartışmalı olan bu konunun çözümü için katkı sağlanması amaçlanmıştır. 1

7 1. Tapu Sicili ve Tapu Sicilinin Aleniyeti(=Açıklığı) İlkesi 1.1. Tapu Sicili Nedir? Tanımı Tapu Sicili TMK nın 7. maddesinde düzenlenen resmi sicillerdendir. Devlet memurları tarafından belgelere dayanılarak tutulur. Yani, devletin yerine getirdiği bir kamu hizmeti sonucunda tapu sicili oluşur. Ancak TMK dışında kalan düzenlemeler (TST, Tapu Kanunu vb.) kamu hukuku nitelikli olduğundan tapu sicili özel hukuk ve kamu hukuku tarafından düzenlenen karma nitelikli bir kurumdur.(sapanoğlu, 2012) Kapsamı Dar anlamda tapu kütüğünü ifade etmekle birlikte kütüğü tamamlayan kayıt ve belgeler de geniş anlamda tapu sicilini oluştururlar.(sapanoğlu, 2012) TMK nın 997 ilâ 1027 maddeleri arasında düzenlenen tapu sicilinin unsurları da ayrıca TST 6. maddede sayma yoluyla; A) Ana Siciller : a) Tapu kütüğü, b) Kat mülkiyeti kütüğü, c) Yevmiye defteri, d) Resmi belgeler (resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri) e) Plan. B) Yardımcı Siciller : a) Mal sahipleri sicili, b) Aziller sicili, c) Düzetmeler sicili, d) Kamu orta malları sicili olarak sayılmıştır. Maddede ayrıca Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya ve uygulatmaya yetkili olduğu da belirtilmiştir. 2

8 1.2. Tapu Sicilinin Aleniyeti(=Açıklığı) Tanımı Taşınmaz hukukunun en önemli ilkelerinden birisi tapu sicilinin aleni olmasıdır. Tapu Sicilinin Açıklığı(Aleniyeti) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu(=TMK.) maddesinde; Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. şeklinde düzenlenmiştir. Ayni haklar eşya üzerinde var olup bu eşyanın üzerinde bir hak olarak herkese karşı ileri sürülme kabiliyetini haizdirler. Taşınmazlardaki ayni hakların aleniliği iki ayrı ancak birbirini tamamlayan şekilde olmaktadır: Maddi alenilik ve şekli alenilik. Maddi alenilik, tapu sicilinde tescille şekil kazanmış ve ayni hakkın bu görünüşünün arkasındaki gerçek hak durumunu ortaya koymasıdır. Şekli alenilik ise TMK maddesi ile ifadesini bulan Tapu Sicilinin Aleniliği İlkesidir.( T. Kılıç, 2011) Bir taşınmazın aidiyetinin, herkese karşı ileri sürülebilir olması ve herkes tarafından bu hakka saygı duyulması, hakkın kabul edilmesi gerekir. Bu çerçevede tapu sicili mülkiyet hakkı için 3. kişilere karşı aleniyeti sağlayan en önemli araçtır. Tapu Sicili, taşınmazlar üzerindeki haklara karine teşkil eder ve taşınmazlar için taşınırlarda zilyetliğin gördüğü benzer görevleri ifa eder. TMK maddesi 1. fıkrası; Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır. şeklinde düzenlenmiş olup TMK 997. madde 2. fıkra ile de tapu sicilinin hangi unsurlardan oluştuğu belirtilmiş ve son fıkrada da yardımcı sicillerin tüzükte belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 3

9 Eski Medeni Kanunda ilgisini inanılır kılma yerine ispat etme ön şartı getirilmiş iken İsviçre Medeni Kanunu ndaki(=zgb) değişikliklere paralel olarak 4721 sayılı yeni Medeni Kanun ile ilgisini inanılır kılma ön şartı getirilmiştir. Ticaret Sicili dışındaki diğer resmi sicillerde de olduğu gibi tapu sicilindeki alenilik ilkesi, her isteyenin (tapu) sicilindeki kayıtları inceleyebileceği anlamına gelmez. Kanuna göre bir kimsenin bir taşınmaz ile ilgili olup olmadığının takdiri tapu müdürüne verilmiş bir yetki şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu konuda belirli bir ölçüt belirlemek ya da kazuistik bir tespit yapmak mümkün değildir.(erişgin, 1987 : 102a ; M. Kılıç, 2005 :123) Tapu müdürü tapu sicilini incelemek, bilgi ve örnek almak amacıyla gelen bir kimsenin bu kaydı incelemesinde korunmaya değer hukuksal bir yararı/menfaati olup olmadığına bakacaktır. Tapu müdürlüğüne, genelde haciz koydurmak için alacaklıların sıkça başvurduğu görülmektedir. Hakkında icrai takibat yaptırmak isteyen alacaklının borçluya ait taşınmaz bulunup bulunmadığını araştırmak istemesi halinde, bu kimseler taşınmazla ilgisiz kabul edilmeli, bilgi verilmemeli, icra daireleri yolu ile soru konusu etmeleri istenmelidir. Belge ve kayıt örneği ancak tapu sicilinde hak sahibi görünen kimselere veya temsilcilerine, mevzuat hükümleri gereğince görevleri nedeniyle kurumlara ve resmi görevlilere verilebilir Kapsamı Aleniyet konusu kişi ve kurumlara göre değişik şartlar taşımakta olup hepsinde kanunen ya da korunmaya değer bir ilginin varlığının arandığı, bu bağlamda TMK Madde paralelinde bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bilgi ve belge örneği istenmesi tapu müdürlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe ile yapılmalıdır. Tapu müdürlüğü yazılı istem olmadıkça hiç bir işlem yapamaz (TST.11). Başvuru fişine imzası alınarak da istem yazılı hale getirilebilir. 4

10 Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bu bağlamda tapu sicil ve kadastro müdürlükleri, avukatların görevlerinin yerine getirilmesinde onlara yardımcı olmak zorundadır. Kanundaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Resmi kurum temsilcileri de tapu sicilini görevleri nedeniyle ve sadece görev kapsamında inceleyebilir, örnekler alabilirler. Ancak bu hususa ilişkin görevlendirilme yazılarını tapu müdürlüğüne göstermeleri gerekir. Özel hukuk tüzel kişileri adına tapu sicilini inceleme yetkisi ise yetki belgelerinde belirtilen temsilcilerine veya bu temsilcilerce yetkilendirilmiş kişilere aittir. Tapu sicili dışında da ayrıca, Noterlik Kanunu, Bankalar Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nda yer verilen hükümlerle bilgi ve belgelerin kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerin dışında üçüncü kişilere açıklanmasını engelleyici ve hangi bilgi ve belgelerin bu kapsamda olduğunu gösteren sınırlamalar getirilmiştir. Diğer bazı kanunlarda idareye, üçüncü kişilere ve hatta yargı mercilerine bazı bilgi ve belgeleri vermekten imtina hakkı tanınmış, bu hakkın kullanımı ilgili kanunlarda ayrı ve farklı şartlara bağlanmıştır. Tapu sicilleri, ana ve yardımcı sicillerle resmi belgelerden oluşur ve kamunun menfaatleri için düzenli tutulmaları gerekir. Kamu menfaatleri ile ilgili olan bu siciller tapu müdürlüğü binası dışına çıkarılamaz.(tst 100) Çünkü bu siciller tapu dairesi dışına çıkarıldığı takdirde; üzerinde pek çok suistimal, hukuki dayanaktan yoksun tescil ve terkinler yapılabilme tehlikesi vardır. Bu durum o sicilde yazılı yüzlerce hak sahibini mağdur edebilir. Tapu müdürlüklerinden mahkeme, icra mahkemesi, icra (ve iflas) müdürlüğü ve savcılık gibi adli makamlarca istenecek bilgi ve belgelerin bu makamlara verilmesi herhangi bir harç ve vergiye tabi değildir. 5

11 1.2.3 İlgi Kavramı ve Tapu Memurlarının Sorumluluğu İlgi kavramının muğlak olması uygulamada hem vatandaşları hem de tapu memurlarını (M.K madde sorumluluğu) sıkıntıya sokmaktadır. İlgi her ne kadar hukuken korunmaya değer menfaat olarak söylenegelse de bu kavramın içinin doldurulması gerektiği açıktır. Mevcut düzenlemeler ışığında konuyu ele aldığımızda, esasında, kanunkoyucunun da bu sınırı belirlemek istemediğini ya da bundan imtina ettiğini ve ilgili olma durumunun uygulamacılar tarafından talep anında sunulan bilgi ve belgelere göre takdir yetkisi kullanılarak tespit edilmesini öngördüğünü anlıyoruz. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere bu husus Anayasal koruma altına alınmış bir hak olan kişisel verilerin korunması(özel hayatın gizliliği) ile doğrudan ilgili olduğundan bu konuda tapu memuru veya tapu müdürünün uygulamada takdir yetkisinin kullanırken hak kaybına ya da ihlaline yer vermeyecek şekilde elinin güçlendirilmesi ve konuya ilişkin yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir Yargıtay Kararları TMK.m.1020 de tapu sicilinin aleni olduğu hükmü, sadece taşınmaz üzerindeki tüm hakları gösteren tapu kütüğüyle sınırlı tutulmadığından, tüm asli ve yardımcı sicillerin de bu açıklık ilkesine tabi olduğu doktrinde kabul edilmektedir. Ancak Yargıtay kararlarında yardımcı sicillerin incelenmesi sorumluluğunun tapu memurunda olduğu belirtilerek aleniyet ilkesinin yalnızca asli sicillerle sınırlı olması gerektiği belirtilmiştir.(yhkg.2003/435 sayılı kararında; aleniyet ilkesinin sadece tapu kütüğüne ilişkin olduğu şeklindedir.) (Oktay Özdemir, 2006) Kanaatimizce de sadece asli sicillerin ilgisini inanılır kılan kişilere açık olması gerekir. Ancak, asli sicillerde yardımcı sicillerle bağlantı kurulmuş olması halinde ilgilisine yardımcı sicilleri de inceleme hakkı verilebileceği düşünülmektedir. 6

12 1.2.5 Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Aleniyet İlkesi Kişinin ne kadar taşınmazı olduğu veya taşınmazları üzerinde şerh, beyan, irtifak veya ipoteklerin olup olmadığı ve bu kapsamda borçlarının ve yükümlülüklerinin de bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler özel hayatının gizliliğinin korunması şemsiyesinin altında mıdır, değil midir? Aleniyet konusunun tartışılmasındaki esas neden de budur ve aslında bu soruya verilecek cevaba göre aleniyetin kapsamının ne olacağı şekillenecektir. Tapu sicilinin sadece belli hakları öğrenmek üzere açılması da tapu sicilinin aleniyetini sağlamaz. Sadece mülkiyet hakkının öğrenilmesi ya da belli sütün ya da sicillerin görülmesi de aleniyeti sağlamak bakımından yeterli değildir. Çünkü bir taşınmaz üzerinde birden çok ayni hak olabilir ve bunlardan sadece bir kısmının görülüp, diğerlerinin görünmemesi gerçek bir aleniyet sağlamaz. Örneğin intifa ile yükümlü taşınmazın malikinin kim olduğunun bilinmesi bu taşınmazı rehin alan için yeterli değildir. O halde tüm ayni haklar ilgili üçüncü kişiler için bilinir olmalıdır. (Başpınar, 2008; M. Kılıç, 2005; Oktay Özdemir, 2006, 2008) Diğer yandan ayni hakları göstermeyen, diğer yan unsurları gösteren ancak kişilik haklarını ihlal edeceği söylenemeyen bütün sicillerdeki bilgilerin de açık olması tam bir aleniyet için gereklidir. Belli defter veya sütunların açık olup diğerlerinin olmaması aleniyeti sağlamak bakımından yeterli değildir.(başpınar, 2008; M. Kılıç, 2005; Oktay Özdemir, 2006, 2008) İsviçre Medeni Kanunu nun tapu sicilinin aleniyetini düzenleyen 970.maddesinde 1994 yılında yapılan değişikliğe göre yılında tekrar değiştirilmiştir- 970.maddesine göre herkes tapu sicilinde kayıtlı olan malikin kim olduğunu öğrenme hakkına sahipti. Yine de bu hüküm herkese tapu sicilini inceleme hakkını vermemekte, sadece tapu sicilinde malik olarak görünenleri öğrenme hakkı vermekteydi. Tapu sicilinde malik olarak gözükenleri öğrenmek hakkına sahip olmak için hiçbir menfaat ispatına gerek bulunmamaktaydı. Ancak bu bilgileri herhangi bir koşul yerine getirmeden öğrenme hakkına sahip olan kişilere örnek alma hakkı tanınmamaktaydı.( Oktay Özdemir, 2006, 2008) 2005 yılında yürürlüğe giren Elektronik İmza Kanunu ile ilgili İMK.970 ve 970a maddelerinde yapılan değişiklik gereği, kanunun 970. maddesinin 7

13 ikinci ve üçüncü fıkrasında değişiklik yer almaktadır. Hükmün ilk fıkrasında menfaatini inanılır kılan herkesin tapu sicilini inceleme ve örnek alma hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra aşağıdaki fıkraya yer verilmiştir: Herkes tapu kütüğünde yer alan aşağıdaki bilgileri öğrenme hakkına sahiptir: - Taşınmaz ve bu taşınmazla ilgili bilgiler - Malikin ismi ve kimliği, - Mülkiyet şekli ve edinim tarihi Üçüncü fıkrada irtifaklar, taşınmaz yükü ve beyanlarla ilgili olarak özel bir ilgi ispatına gerek kalmadan hangi bilgilere serbestçe ulaşılma imkânını sağlama konusunda Federal Konsey yetkili kılınmıştır. Ancak bu yetki kullanılırken kişilik haklarının korunmasının dikkate alınacağı da hükme bağlanarak hükmün kişilik hakları ile bağlantısı açık olarak ortaya konulmuştur.( Başpınar, 2008; Oktay Özdemir, 2006, 2008) Değişiklikle M.K. 970a da da önemli değişiklik yapılmış ve kantonların taşınmaz mülkiyeti kazanımlarını ilan edeceği hükme bağlanmıştır. (Başpınar, 2008; Oktay Özdemir, 2006, 2008) Avusturya Tapu Sicil Kanununa (GBG 7) göre, tapu sicilleri herkese açık olup, herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes herhangi tapu sicili sayfasını inceleyerek bilgi almak veya herhangi bir tapu sicili sayfasının bir suretini alma hakkına sahiptir. Elektronik sicil uygulamasına geçilmesiyle birlikte, önceden belirlenmiş olan ücreti ödemek şartıyla her hangi bir sınırlama veya engelleme olmaksızın, tüm tapu sicili ve kadastro kayıtları herkesin kullanımına açılmış bulunmaktadır.( Başpınar, 2008; M. Kılıç, 2005) Ancak ada ve parsel bilgisinin girilmesi/verilmesi gerekmektedir. Ada parsel bilgisinin verilmesinin istenmesi ile aslında dolaylı olarak ilgi nin varlığı aranmakta ve bu bilgiye sahip olanlara, ilgisi sebebiyle taşınmaza ilişkin tüm bilgileri alma hakkının sağlanmış olduğu düşünülmektedir. 8

14 Avusturya hukukunda tapu ve kadastro sicilleri için bu şekilde neredeyse sınırsız bir aleniyet sağlanmasının asıl gerekçesi; söz konusu sicillerin kamusal siciller olması sebebiyle, herkesin sahip olduğu bilgi edinme hakkından hareketle, bunlara erişip gerekli bilgiyi alabilmesi ve denetleyebilmesi gerektiği düşüncesidir.( Başpınar, 2008; M. Kılıç, 2005) İspanya da oluşturulan taşınmaz veri ağına erişimde de taşınmaz maliki ve yasal yetkili(ilgili kuruluş ve yöneticiler) gibi önceden kayıtlı kullanıcılar (40500 kayıtlı kullanıcı yılı) taşınmazın fiziksel (yüzey, konum, kullanım, şekil, sınırlar, kartografik gösterim, ürün ve orman kullanımı, cinsi ve yapı niteliği bilgileri), hukuki(malik ya da kiracıların kimlik bilgileri, isim, ulusal kimlik numarası, adres vb. bilgiler) ve ekonomik(arazi ve binaların kadastral değerlerini ve değerlendirme kriterlerini) bilgilerini elde edebilirler, hatta 16 haneli bir kod ile bu belgelerin resmileştirilmesi imkânı da vardır.(bostancı vd., 2007) Bununla birlikte hem AB hem de İspanya yasaları dikkate alınarak bir kısım veriler korumalı(kısıtlamalı) olarak belirlenmiştir. Bu korumalı verilere erişim hakkı yasal erişim olarak sadece ilgili kuruluş ve yöneticiler ile ilgili malike verilmiştir. Bu nedenle veri tabanındaki bilgilere erişim yönünden başvuru sahibinin kimliği çok önemlidir.(bostancı vd., 2007) Serbest erişimli kullanıcılar(kimlik denetimi gerektirmeyen sorgulamalar için) da ekonomik ve malik bilgileri dışındaki tüm verileri elde edebilirler. Tüm bu servisler ücretsizdir.( Bostancı vd., 2007) Fransız hukukunda Alsace-Moselle'de uygulanan sistemde, aleniyet ilkesi kapsamında; taşınmazla ilgili tüm hakların, sınırlamaların ve yükümlülüklerin temel veri olarak kabul edilmesi sonucunda tüm bu veriler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tüm kullanıcıların kullanımına açılmıştır.( M. Kılıç, 2005) Tapu sicilinde sınırsız aleniyet ilkesinin uygulandığı/benimsendiği diğer ülkeler ise Avusturya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve diğer eski Yugoslavya'ya bağlı ülkelerdir. (M. Kılıç, 2005) 9

15 İnternet aracılığıyla tüm bilgilere ulaşma hedefinin devlet politikası olması ve buna ilişkin olarak geliştirilen e-devlet sistemi göz önüne alınarak diğer ülkelerdeki gelişmeler izlediğinde tapu sicillerindeki bilgilerin vatandaşların bilgisine belli bir oranda şartsız ulaştırılmasına doğru bir gidiş bulunmaktadır. Ancak bu konunun ülkemizin şartları çerçevesinde ne şekilde uygulanabileceği konusu Medeni Kanunumuzun kaynak kanunu İsviçre Medeni Kanunu ve ilgili Tüzük(=GBV) hükümlerinde yapılan değişiklikler ve bu ülkedeki mevcut uygulamaların incelenmesi sonucunda daha net ortaya konulabilecektir. Bu konuda ayrıca özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının veri paylaşımının sağlanması noktasında Avrupa Birliği Mekansal Bilgi Altyapısı Kurulumuna yönelik Avrupa Konseyince düzenlenen 2007/2/EC (INSPIRE) Direktifi ve bu direktifin uygulanmasına yönelik çıkarılan uygulama yönetmeliği hükümleri dikkate alınmalıdır. Kişilik haklarının korunması da bu düzenlemelerde yer almış ve elektronik sicilde verilerin paylaşıma açılmasının kişilik hakları ile bağlantısı açık olarak ortaya konulduğundan bu hususun da yine dikkate alınması gerekmektedir. (Efendioğlu ve Sezgin, 2007) 1.3. Bilgi Edinme Hakkı ve Aleniyet Tanım 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2.maddesi; Kanunun Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağını, 3.maddesi herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğunu, bu çerçevede Türkiye de ikamet eden yabancılar ile Türkiye de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu kanun hükümlerinden yararlanacaklarını hükme bağlamaktadır. 10

16 Kural Kanunun 5. maddesine göre kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maddenin 2. fıkrası; bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. ile kanunun ana kuralını belirlemiştir. Bu düzenleme ile TMK.1020 deki ilgili kavramının aşıldığı ya da geçerliliğini kaybettiği gibi bir anlam ortaya çıksa da kanunkoyucu daha sonraki maddelerde getirdiği düzenlemeler ile Kanun kapsamı dışında kalan istisnai durumları belirterek konuyu açıklığa kavuşturmuştur.(oktay Özdemir, 2006) İstisnalar Bilgi Edinme Kanunu nun 4. bölümünde; Bilgi Edinme Hakkının Sınırları düzenlenmekte ve özel hayatın gizliliği başlıklı 21.maddede; Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. şeklinde hüküm tesis edilmiş olup Anayasa Mahkemesi nin (1963/336 Esas, 1967/29 Karar) bir kararında kişinin mal durumu da özel hayatındandır. Bunun da gizliliğine dokunmamak gerekir şeklinde değerlendirmede bulunulduğundan mal varlığı ve buna ilişkin bilgilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun istisnaları kapsamında yer aldığını söylemek doğru olacaktır. (Başpınar, 2008; M. Kılıç, 2005) Kanunun ticari sır başlıklı 23.maddesinde ayrıca; Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 11

17 şeklinde düzenlemeler yapılarak kanaatimizce tapu sicilinin yalnızca ilgilisine açık olduğu yönündeki düzenlemeye paralel hükümler tesis edilmiştir.(oktay Özdemir, 2006) 1.4. Kişisel Verilerin Korunması ve Aleniyet Tarihli Halkoylaması ile T.C. Anayasası na Eklenen Hükümler Kapsamında Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, bir taraftan kişisel verilerin yaygın bir şekilde toplanarak işlenmesini kolaylaştırmak ve bunları ilgililerin yararlanmasına sunmak zorunlu olmakta, diğer taraftan hakkında veri toplanan kişinin kişilik haklarının korunması da çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, kişilerle ilgili bilgilerin bilişim sistemlerine yerleştirilmesi ve işlenmesiyle ilgili esas ve usullerin düzenlenmesi, bunlara uymayanlar hakkında ceza yaptırımlarının getirilmesi, kişilik haklarının korunması ve yasal güvencelerin sağlanması zorunlu bulunmaktadır. (Akıllıoğlu, 2004; URL 10) Bu nedenle, yapılacak düzenlemelerde elektronik bilgi altyapısını kullananların ihtiyaçları olan verileri toplamalarını kolaylaştıracak, engellemeyecek, aynı zamanda disipline edebilecek olması yanında hakkında bilgi toplanan veri süjesinin de haklarını ihlal etmeyecek ve gizliliğini koruyacak dengeli bir seçim yapmak zorunlu olmaktadır. Bu bağlamda "Kişisel verilerin işlemden geçirilmesi" konusu 1981'den bu yana bir Avrupa Sözleşmesi (No 108) ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Sözleşme, 1986 da yürürlüğe girmiştir. 108 No.lu Sözleşme yalnızca kişisel verilerin korunması konusunda genel ilkeleri tespit etmiştir. Türkiye de bir "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun bulunmadığından bu Sözleşme ye taraf olunamamıştır. (Akıllıoğlu, 2004 ; URL 10) Ayrıca, AB vatandaşlarının temel haklarını ve AB'nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenleyen, Ekim 2000'de Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleşen AB zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarının 12

18 bilgisine sunulup kabul gören ve 7-8 Aralık'taki "Nice Zirvesi"nde onaylanan Avrupa Temel Haklar Şartı (8.madde) da kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir.(url 11) Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu bu temel haklar bildirgesi 2000 yılında ilan edilmiş ve Lizbon Antlaşmasının 2009'da yürürlüğe girmesiyle diğer Avrupa Birliği antlaşmalarıyla aynı yasal değeri kazanmıştır. İngiltere ve Polonya imzaladıkları bir protokolle bu bildirgeye sınırlı bir şekilde katılmışlardır.(url 11) Bunun yanında 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi, 2002/58 sayılı Özel Hayatın Korunması ve Elektronik İletişim Hakkında AB Direktifi ve tavsiye kararları(recommendations) da AB nin konuya bakış açısını ortaya koymak açısından önem arz eden hükümler içermektedir. Ancak, yukarıda sözü edilen 108 no.lu Sözleşmenin onaylanabilmesi için, imzalayan devletin sözleşmede öngörülen ilkeler çerçevesinde bir yasa kabul etmesi gerektiğinden Adalet Bakanlığınca "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Taslağı" hazırlık çalışmaları yapılmış, ilgili Tasarı de T.B.M.M. ye sevk edilmiş ve halen Adalet Komisyonu nda beklemektedir. Ayrıca, kişilerle ilgili bilgilerin bilişim sistemlerine yerleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili esas ve usullerin düzenlenmesi, bunlara uymayanlar hakkında ceza yaptırımlarının getirilmesi hususlarında Türk Ceza Kanunu nda da ilgili hükümlere yer verilmektedir. Halen T.B.M.M. Adalet Komisyonu nda olan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı hazırlanırken göz önünde bulundurulan ilke ve standartlara ilişkin olarak Tasarı nın, Avrupa Konseyinin 108 Sayılı Sözleşmesindeki ilke ve standartlar göz önüne alınarak hazırlandığı belirtilmektedir.(url 10;URL 12) Tasarı'da şu ilkelere yer verilmiştir; Kişisel veriler ancak özel bir maksatla toplanabilir ve başka amaçlarla kullanılamaz. Veriler güncel, amaca uygun olmalı ve ancak gerektiği sürece muhafaza edilmelidir. 13

19 Hakkında veri toplanan kişi bunları öğrenme ve gerektiğinde yanlış olanlarını düzeltme hakkına sahiptir. Kişilerin dini, siyasi inancı, genetik ve tıbbi özellikleri gibi özel niteliği olan hassas veriler özel yöntemlerle korunmalıdır. Öte yandan, Avrupa Konseyinin anılan Sözleşme nin hazırlık çalışmalarına Avrupa Birliği de kurum olarak aktif bir şekilde katılmış ve önemli katkılarda bulunmuştur. Avrupa Birliği 20 Temmuz 1995 tarih ve 95/46/EC sayılı Konsey Direktifini kabul etmiştir. Tasarı hazırlık çalışmalarında söz konusu Avrupa Birliği Direktifi de göz önünde tutulmuştur. (URL 12) Çalışmalarda yukarıda söz konusu edilen tavsiye kararları göz önüne alınmakla beraber, sektörel bazda bir yaklaşımın Tasarı nın hacmini çok genişleteceği düşünülmüş ve bundan bilinçli olarak vazgeçilmiştir. Buna göre, tavsiye kararlarında yer alan ilkelerin, Tasarı da öngörülen Kurul tarafından, sektörel bazda yayınlanacak tebliğlerle ilgililere duyurularak ileriki dönemde uygulamaya konulmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür.(url 12) Anayasaya tarihli Halkoylaması ile eklenen 20. Maddenin son fıkrası ile Özel hayatın gizliliği ve korunması üst başlıklı Özel hayatın gizliliği alt başlıklı 20.madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; Madde 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3/10/ /5 md.).. (Ek fıkra: 07/05/ /2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya 14

20 kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. Buna göre söz konusu Tasarının ihdas edilen bu temel hakkın içinin doldurulması için bir an önce yasalaşması gerekmektedir Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Kapsamında Tasarı, hem özel sektör hem de kamu sektörünü kapsamına almıştır. Dolayısıyla, kişisel verilerin gerçek kişilerle tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca işlenmesinde uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu veriler geleneksel dosyalama yöntemiyle işlenebileceği gibi, otomatik işleme de tabi tutulabilir. Her iki yöntem de Tasarı kapsamındadır. Tasarı da belirlenen kişisel veri işleme yöntem ve ilkeleri şunlardır: Kişisel veriler yasal ve dürüst olarak toplanacak ve işlenecektir. Veriler ancak belirli ve meşru amaçlarla muhafaza edilebilir. Veriler amaca aykırı olarak açığa vurulamaz. Veriler, güncel olarak ve kullanış amacına yeterli sürede muhafaza edilecektir. Kişinin hakkındaki verileri öğrenme, yanlışları düzeltme ve sildirme hakkı vardır. Tasarı da, belirlenen görevleri yapmak üzere tüzel kişiliğe, idari ve mali özerkliğe sahip ve doğrudan Başbakana bağlı "Kişisel Verileri Koruma Kurumu"nun kurulması, özel sektöre ile kişiler arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde de Verileri Koruma Yüksek Kurulu nun görev alması öngörülmektedir. Tasarının 8. Maddesiyle kişisel verilerin 3. kişilere aktarımıyla alakalı esaslar belirlenmiş aktarmayı isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kanundan doğan bir görevi yerine getirmek için bilgiye ihtiyaç duyulması ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında a, b, c, ç ve d bentlerinde sayılan hukuka uygunluk 15

21 nedenlerinin gerçekleşmesini şart koşmuştur. Konuya ilişkin istisnalar da 2., 3. ve 4. fıkralarda belirlenmiştir.(url 12) Bu tasarı yaslaşana kadar doktrin ve yargı kararları uygulamaya yön verecektir. Danıştay İdari İşler Genel Kurulu nun tarih ve 1985/42E., 1985/42K. sayılı kararına göre, kamu yönetimi bir bütündür. Bir kamu yönetimi vergi idaresinden bilgi istediyse yönetimin bütünlüğü adına buna izin verilmelidir.(danıştay Dergisi Sayı 60-61, 1986, s )(akıllıoğlu,2004) 16

22 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 95/46/EC sayılı (Veri Koruma) Direktifi Çerçevesinde Aleniyet ve Veri Paylaşımı Kişisel verilerin akışındaki engelleri kaldırmak için, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunma seviyesi bu tür verilerin işlenmesine ilişkin olarak tüm Üye Devletlerde eşit olmalıdır; bu yüzden bu kanunları yaklaştırmak için Topluluk eylemine gerek duyulduğu, ulusal kanunların yakınlaştırılmasından kaynaklanan eşdeğer koruma dikkate alındığında, Üye Devletler, özellikle kişisel gizlilik hakkı başta olmak üzere, bireylerin özgürlükleri ve haklarının korunması gerekçesiyle, kişisel verilerin aralarında serbest dolaşımını artık engelleyemeyecekleri; bu nedenle Üye Devletler veri işlemenin yasallığını yöneten genel koşulları, kendi ulusal yasalarına koyabilecekleri, kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki ulusal kanunların amacının, başta kişisel mahremiyet hakkı olmak üzere, hem Topluluk kanununun genel esaslarında, hem de İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerini Koruma hakkındaki Avrupa Sözleşmesinin 8. maddesinde tanınan temel hakları ve özgürlükleri korumak olduğu, Topluluk içinde yüksek seviyeli bir korumanın sağlanması için çabalanması gerektiği, kişisel mahremiyet başta olmak üzere bireylerin haklarının ve özgürlüklerinin korunması hakkında bu Direktifte belirtilen esaslar, 108 no.lu ve 28 Ocak 1981 tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesinde belirtilenleri güçlendirip ve genişlettiği, koruma esasları, faaliyetleri Topluluk hukukunca yönetilen herhangi bir kişinin kişisel verilerinin tüm işlenmesine uygulanması gerektiği, Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 100a maddesi veya madde 56-(2), madde 57 kapsamında Üye Devletler üzerine düşen yükümlülükler saklı kalmak üzere; kamu güvenliği, savunma, devlet güvenliğine dair AB Anlaşmasının V ve VI. Başlığında atıfta bulunulan faaliyetler ile ceza kanunları alanındaki Devlet faaliyetleri; Topluluk hukuku kapsamında olmadığı bu direktif ile bir zorunluluk olarak sunulmuştur. (URL 7; URL 8) 28. madde ile Denetleme makamı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki Çalışma Grubu Ve Denetleme Makamı olarak belirlenmiştir. 2. bent ile Her bir Üye Devlet, kişisel verilerin işlenmesine dair bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin idari tedbirleri veya 17

23 yönetmelikleri hazırlarken, denetim makamına danışılmasını sağlayacaktır. hükmü getirilerek mevzuat ve uygulamaların uyumlaştırılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Transferi başlıklı 25. Maddesi ile prensipler belirlenmiş ve genel prensipleri tek tek sıralanmıştır. 26. madde ile istisnalar belirlenmiş olup (a) ve (d) bentleri veri transferinin konumuz açısından hangi şartlar dâhilinde yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 1. Madde 25 den derogasyon (uygulama dışı tutma) yoluyla ve özel durumları yöneten iç hukukun aksini belirtmesi haricinde, Üye Devletler, aşağıdaki koşullarda madde 25 (2) nin anlamı dahilinde yeterli koruma seviyesini sağlamayan üçüncü bir ülkeye kişisel verilerin transfer dizisini veya transferinin yapılabilmesini sağlayacaktır: (a) Veri öznesi önerilen transfer için açık şekilde rızasını vermişse veya. (d) Transfer; kanuni hakların tesisi, işletilmesi veya savunulması için veya önemli kamu menfaati zemininde yasal olarak gerekliyse veya zorunluysa, veya.. Üye Devletler Komisyonun kararına uymak için gerekli tedbirleri alacaklardır. Madde 31 (2) de atıfta bulunulan prosedüre uygun olarak, Komisyon, bazı standart sözleşme maddelerinin paragraf 2 nin gerektirdiği şekilde yeterli teminat sunmasına karar verirse, Üye Devletler, Komisyon kararına uymak için gerekli tedbirleri alacaklardır. 18

24 2.1. T.C. Anayasası Kapsamında T.C Anayasası nın, tarihli Halkoylaması sonucunda kabul edilen tarihli 5982 sayılı Kanun un 2. maddesi ile değişikliğe uğrayan 20. maddesi ile kişisel verilerin ne şekilde düzenleneceği, işleneceği, korunacağı veya silineceği hususları belirtilmiş ve bu hususlara ilişkin esas ve usullerin Kanun ile düzenleneceği belirtilmiştir. Anayasaya eklenen yukarıdaki fıkra, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak kişiye temel bir hak ihdas etmektedir. Bu temel hak ile kişisel verilerin ancak kişinin açık rızası veya kanunda öngörülen hallerde işlenebileceği ifade edilmiş olup, bu konulardaki usul ve esaslar kanuna bırakılmaktadır. Böylece kişisel verilerin mahremiyetini teminat altına almaktadır. Bu durumda Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı nın bir an önce yasalaşması önem arz etmektedir Türk Ceza Kanunu Kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Dokuzuncu Bölüm de Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar düzenlenmiş olup 136. madde ve devamında Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçları ve ilgili yaptırımlar ile bu suçun nitelikli halleri hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136- Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Nitelikli haller ise 137. Maddede hüküm altına alınmıştır. Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 19

25 b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. şeklinde düzenlenmiştir. Şikayet başlıklı 139. maddede Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. şeklinde düzenleme yapılmıştır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun hukuki konusu kişisel veri dir. Kişisel verinin ne olduğu ya da bundan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin madde metninde bir açıklık bulunmamaktadır. Zira ceza kanunlarının kazuistik bir yöntemle kaleme alınması mümkün değildir. Madde gerekçesine göre, gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmelidir.(şener, 2011) 108 sayılı Sözleşme nin 2/a maddesine göre Kişisel nitelikteki veriler, kimliği belirtilen veya belirtilebilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri ifade eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısında da Kişisel veri, belirli veya kimliği belirlenebilir bir kisiye iliskin bütün bilgilerdir. denilerek benzer bir tanıma yer verilmiştir.(şener, 2011) Öğretide Şen tarafından yapılan tanıma göre kişisel veri Bireyin sahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayıran ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgi dir.(şener, 2011) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçu bakımından TCK nın 137. maddesinde cezayı ağırlaştırıcı iki nitelikli hal düzenlenmiştir. Buna göre söz konusu suçun; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin sağladığı yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, islenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 20

26 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçlarının cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren ilk nitelikli hali, suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin sağladığı yetki kötüye kullanılarak islenmesidir. Söz konusu ağırlaştırıcı nedeninin uygulanabilmesi için failin kamu görevlisi olması yeterli olmayıp, ayrıca suçun görevin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi gerekmektedir. (Şener, 2011) Bunun yanında kamu görevlisinin suçu görevinin sağladığı yetki kötüye kullanılarak işlemesi gerekmektedir. Buna göre kişisel verilerin görevin gereklerine aykırı hareket ederek hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi, durumunda söz konusu nitelikli halin uygulanması gerekmektedir.(şener, 2011) TCK nin 139 uncu maddesine göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme(yayma) veya ele geçirme suçunun soruşturma ve kovuşturması şikayete tabi değildir. Buna göre 135 inci maddenin bir ve ikinci fıkrası arasında bir ayrım yapılmadığından verilerin niteliğine bakılmaksızın bu suçlar re sen soruşturulur. TCK nin 136 ıncı maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme(yayma) veya ele geçirme suçu için öngörülen ceza miktarının üst sınırı 4 yıl olduğundan, görevli mahkeme 5235 sayılı Kanun 11.maddesi uyarınca asliye ceza mahkemesidir. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza TCK nin 137 nci maddesi uyarınca yarı oranında arttırılır. TCK nin 140 ıncı maddesi uyarınca, bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. TCK nin 66/1-d maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Nitelikli hallerin uygulanması durumunda cezanın üst sınırı beş yılın üstünde (verileri 21

27 hukuka aykırı olarak kaydetme suçu hariç) olduğundan dava zamanaşımı süresi 15 yıl olacaktır. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme hallerinde suçun takibi şikayete tabi tutulmamış ve re sen kovuşturma yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu'ndaki tüm bu düzenlemeler ışığında Kanunkoyucunun kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme konularında daha hassas olduğunu söylemek mümkündür. 22

28 3. Avrupa Topluluğu İçinde Mekansal/Konumsal Bilgi/Veri Altyapısını Oluşturan 2007/2/EC sayılı (INSPIRE) Direktifi Çerçevesinde Aleniyet ve Veri Paylaşımı 3.1. Tanımı Avrupa da özellikle çevresel veya çevreye ilişkin politika ve faaliyetlerde ihtiyaç duyulan coğrafi/mekansal veriye erişimi sağlamak amacıyla hayata geçirilen INSPIRE projesinin temel esasları tarih 2007/2/EC sayılı Direktif ile ortaya konmuştur. (URL 5; URL 6) Direktifin giriş bölümünde, INSPIRE Direktifinin kamu sektörü bilgisinin yeniden kullanımına ilişkin 2003/98/AT sayılı Direktifine tezat değil aksine bu direktifin INSPIRE Direktifini tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtilmektedir. Kamu bilgilerinin yeniden kullanımına ilişkin Direktifin (2003/98/AT) yanı sıra çevre verilerine erişime ilişkin Direktif (2003/4/AT) ve veri koruma Direktifinin (95/46/AT) de INSPIRE Direktifi ile ilgili olduğu belirtilmektedir. Kanunlarla korunan gizlilikler, adaleti engelleme, ticari bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet hakları, kişisel veri mahremiyeti, çevrenin korunması (koruma altındaki türlerin konumları) gibi hususlar da bu kapsamda sayılmıştır. INSPIRE direktifinin 6. Maddesi ile üye devletlere Mekânsal/Konumsal Bilgi Altyapısı nın bulundurulmasını, depolanmasını ve en üst seviyede korunmasını sağlamak üzere tasarlanmasının gerekliliği vurgulandıktan sonra Avrupa Birliği içindeki farklı kaynaklardan sürekli bir şekilde bir araya toplayıp pek çok kullanıcının kullanımı ve paylaşımını, bu verilerin diğer devletler ile paylaşılmak üzere bir yerde toplanmasını önermiştir Tarihsel Gelişimi Avrupa Komisyonu nun Mekansal Bilgi Altyapısı na (INSPIRE ) ilişkin ilk çalışmalar Eylül 2001 tarihi itibarıyla Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı Uzman grubunun Brüksel de bir araya gelmesi ile başlamıştır. Daha sonra INSPIRE Uzman grubuna dönüşen grubun üyeleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı temsilcileri ile Üye Ülkelerin çevresel ve coğrafi bilgi gruplarının görevlendirdiği kişilerden oluşmaktadır. Gözlemci olarak hükümet ve sivil 23

29 toplum temsilcileri de bu çalışma gruplarına davet edilmişlerdir de imzalanan bir mutabakat zaptı uyarınca Mart 2003 te INSPIRE için bir çerçeve direktif taslağı hazırlanmıştır. Temmuz 2004 te INSPIRE direktif taslağı Avrupa Komisyonunca kabul edilmiştir. Avrupa Komisyonu kapsamında sürdürülen bir dizi yasal çalışma sonucunda 15 Mayıs 2007 de Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısını kurmak üzere INSPIRE Direktifi yürürlüğe girmiştir.(url 5; URL 6; URL 13) Direktif, meta veri, verilerin teknik özellikleri, ağ hizmetleri, veri ve hizmet paylaşımı, izleme ve raporlama konularında ortak Uygulama Kurallarını kabul etmeyi gerekli bulmaktadır. INSPIRE Çalışma Programında, Mekânsal Veri İlgi Toplulukları uzman kişiler, teknik yeterlilik, mali kaynaklar, kullanıcı politikaları ve mekânsal bilgi aktarıcıları konularını birarada değerlendiren kendiliğinden örgütlenmiş topluluklar olarak tanımlanırken, Yasal Yetkili Örgütler, yerel, bölgesel, ülkesel ve uluslararası düzeyde yetkili ve belli bir konudaki veri kaynağından sorumlu kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Haziran 2010 tarihinde Yasal Yetkili Örgütlere üye olunmuştur Avrupa Birliği ndeki Uygulama Mekânsal/Konumsal Bilgi Altyapısının geniş kapsamlı kullanımlarının gereksiz yere kısıtlanmadığı şartlar altında bulundurulduğunda kullanım amacı için uygunluğunu ölçmek ve kullanımlar için başvuru şartlarını belirlemek/bilmek açısından mevcut mekânsal bilgiye ulaşmak kolaylaşır. Direktifin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan tarih 1089/2010 sayılı Uygulama Direktifi nin 4. maddesinde de mekansal/konumsal verilerle ilgili olan üye ülke temsilcileri gibi kullanıcılar, üreticiler, katma değerli hizmet sağlayıcılar veya eşgüdüm sağlayan organlar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilere bu imkanın tanınması önerilmiştir. 24. paragrafta Ağ hizmetleri ile ilgili hükümler, kişisel verinin işlenmesi ve serbest dolaşımı ile ilgili bireylerin korunmasına ilişkin 95/46/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 24 Ekim 1995 tarihli Konsey Direktifi gereğince, kişisel verinin korunması ile ilgili ilkelerle tam bir uyum içinde yerine getirilmelidir. şeklinde hükme bağlanmış olup 26. Paragraf ile de Üçüncü şahıslar tarafından, katma değer hizmetlerinin gelişimini teşvik etmek 24

30 amacıyla, yetkili kamu kurumları ve kamunun yararı için, idari ve ulusal sınırlara kadar uzanan mekânsal veriye erişim kolaylaştırılmalıdır. hükmü getirilerek kişisel veri niteliği taşımayan verilerin 3. şahıslar tarafından kullanılabilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu itibarla INSPIRE Direktifi nin IV. Bölüm Ağ Hizmetleri başlıklı 11. maddesi ile; 1.Üye ülkeler, bu Direktif gereğince metaverinin oluşturulduğu mekânsal veri kümeleri ve hizmetlerine ilişkin, aşağıdaki hizmetleri içeren bir ağ oluşturacak ve işletecektir: (a) ilgili metaveri içeriğini temel alan mekânsal veri kümeleri ve hizmetlerinin araştırılmasını ve metaveri kapsamında gösterimini mümkün kılan keşif hizmetleri; (b) görüntülenebilir mekânsal veri kümelerinin asgari olarak gösterimini, seyrini, yakınlaştırılmasını ve uzaklaştırılmasını, yatay veya dikey olarak kaydırılmasını ve örtüşümünü açıklayıcı bilgiler ve ilgili herhangi bir metaveri içeriğinin görüntülenmesini mümkün kılan görüntüleme hizmetleri; (c) yüklenecek mekânsal veri kümelerinin veya parçalarının kopyalarını ve uygulanabildiği yerde doğrudan erişimi sağlayacak yükleme hizmetleri; (d) birlikte çalışılabilirliği gerçekleştiren bir görüşle, mekânsal veri kümelerinin dönüşümünü sağlayacak dönüşüm hizmetleri; (e) mekânsal veri kümeleri talebine olanak sağlayan hizmetler. Bu hizmetler, ilgili kullanıcı isteklerini dikkate alacak ve kolaylıkla kullanılacak, kamunun kullanımına hazır olacak ve internet veya diğer uygun iletişim araçları vasıtasıyla bu hizmetlere erişilebilecektir. şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. 12. maddede ise Üye Ülkelerin, yetkili kamu kurumlarının mekânsal veri kümeleri ve hizmetlerinin Madde 11(1) de belirtilen ağ sistemine bağlanması için bu kurumlara teknik olanak verilmesini sağlaması gerektiği ve bu hizmetin, 25

31 aynı zamanda, mekânsal veri kümeleri ve hizmetleri, kısmen metaveri, ağ hizmetleri ve birlikte çalışabilirlik ile ilgili zorunlulukları içeren uygulama kuralları ile uyum sağlayan üçüncü kişilere istendiğinde verilmesini olanak sağlayan hükümler getirilmiştir. 13. madde ile ise kullanıma açılan veri ve hizmetlerin hangi şartlar dahilinde sınırlandırılabileceği öngörülmüş olup 1. Paragrafta; Mekânsal veri kümeleri ve hizmetlerine erişimin, uluslararası ilişkileri, kamu güvenliğini ve milli savunmayı olumsuz yönde etkilediği hallerde, Madde 11(1), (a) da belirtilen hizmetler vasıtasıyla, mekânsal veri kümeleri ve hizmetlerine kamu erişimi, Madde 11(1) de değişiklik yapmak suretiyle Üye Ülkeler tarafından sınırlanabilir. Madde 11(1)(b)-(e) de belirtilen hizmetler vasıtasıyla, mekânsal veri kümeleri ve hizmetlerine veya Madde 14(3) de belirtilen e-ticari hizmetlerine kamu erişimi, aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birini etkilediği hallerde, Madde 11(1) de değişiklik yapmak suretiyle Üye Ülkeler tarafından sınırlanabilir. a).. (f)gizliliğin ulusal yasa ya da Topluluk yasası ile sağlandığı ve halka bilgi verilmesi konusunda kişinin izni olmadığı takdirde, kişiye ait veri ve/veya dosyaların gizliliği;. sınırlanabilecek veri ve hizmetlerin tanımı açıkça yapılmıştır. Aynı maddenin 3. paragrafında da; Bu çerçevede ve paragraf 1 in (f) maddesinin uygulanması amacıyla, Üye Ülkeler, Direktif 95/46/EC nin koşullarının yerine getirilmesini sağlayacaktır. şeklinde hüküm tesis edilerek kişisel verilerin korunmasına ilişkin vurguyu tekrarlamıştır. Konumsal Verilerin ve Servislerin Karşılıklı İşlerliğine Dair, Avrupa Parlamentosu ve Konsey in 2007/2/EC (INSPIRE)Direktifi nin Uygulamasına 26

32 İlişkin tarihli ve 1089/2010 sayılı Yönetmelik ile de kadastro parsellerinin veri tabanında ne şekilde ve hangi şartlarla yer alabileceği hususları ile diğer teknik konular düzenlenmiştir.(mataracı ve Yomralıoğlu, 2010) tarihli INSPIRE direktifinin uygulamaları, tarihçesi, gelişimi, kaynakları ve yol haritasının da bulunduğu resmi sitesinde yayınlanan iyi uygulama örneklerinin listesi ve bu liste ile listedeki uygulamalara ilişkin verilen bilgiler ışığında da kişisel verilerin paylaşımı konusunda dikkatli ve hassas olunduğu, aleniyetin daha çok kadastral veriler ve haritalar üzerinden sağlandığı, malik ve ekonomik bilgilerin ise yine ilgili olma şartına bağlandığı anlaşılmaktadır.(mataracı ve Yomralıoğlu, 2010) Direktif ile tüm üye devletlerin ulusal mevzuatlarını şekillendirirken ve uyumlaştırırken, bu direktifi esas alması gerekli kılınmıştır. Direktif, arazi bilgisinin de içinde yer aldığı tüm kişisel verilerin işlenmesini ele almakta ve kişisel bilgilerin sadece spesifik amaçlar için kullanılabileceğini şart koşmaktadır. Buna göre, öncelikle kişisel veriler işlenirken üye devletler temel hak ve özgürlükleri ve vatandaşlarının gizlilik hakkını garanti etmelidir. Diğer yandan, erişim hakkını açıklayan 12 inci maddede ise, üye devletlerin her verinin kontrolörden (yetkilendirilen kişi ya da kişilerden) elde edilebileceğini garanti etmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir diğer maddede (13. madde) ise üye devletlerin, ulusal güvenliği, savunma, kamu güvenliği vb. nedenler için yasal önlemleri kabul edebileceği belirtilmektedir. Bu bilgilerin ışığında, kadastral kayıtları bazı ülkelerde isteyen herkes inceleyebilirken, bazılarında sınırlama ile birlikte inceleyebilmektedirler. Bazı ülkeler Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya ve Lüksemburg, herkese kadastral bilgilere erişim hakkı sunarken, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan bazı sınırlamalarla birlikte izin vermektedir. Sınırlamaya sahip ülkelerden, Avusturya ve Birleşik Krallık ta sorgulama malikin ismi ile değil sadece parsel numarası ile yapılabilmektedir. Yani erişim arazi ve taşınmazla sınırlıdır. Yine bu gruptaki 27

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, BAZI ÜLKE UYGULAMALARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1*

ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, BAZI ÜLKE UYGULAMALARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1* ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, BAZI ÜLKE UYGULAMALARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1* Protection Of Personal Data Around The Digital Media, Some Countries Practices and the Situation in Our Country

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ÖZET. Anahtar Sözcükler 1. Bilgi Edinme 2. Bilgi Edinme Hakkı 3. İnsan Hakları

ÖZET. Anahtar Sözcükler 1. Bilgi Edinme 2. Bilgi Edinme Hakkı 3. İnsan Hakları ÖZET Bilgi edinme hakkı düşünce hürriyetinin bir parçasıdır. Bilgi edinme hakkı olmadan düşünce hürriyeti düşünülemez. Bu kavram İçinde bulunduğumuz çağın ortaya çıkardığı yönetim anlayışının ve Anayasal

Detaylı

İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI A. Eda MANAV * ÖZET Kişisel veri, kişilerin isimleri, adresleri, telefon numaraları, hastalıkları, banka hesap numaraları, kredi kartları, şifreleri,

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER makaleler İnci BİÇKİN ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İnci BİÇKİN * I. GİRİŞ Farklı iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, zamanla teknolojik gelişmelere de ayak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Yayınları : 4 1. Basım, Nisan 2015. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 MAKALELER Milletlerarası Antlaşmaların Uygun Bulunmasına Dair Kararnamelerin Yargısal Denetimi Keziban GÜLCAN KAYA, Danıştay Savcısı Danıştay Kararları

Detaylı

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ KONU: 15.04.2015 Tarih ve 6639 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN un 29. Maddesi ile düzenlenmiş olan 4.5.2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

MAĞDUR HAKLARI İNCELEME RAPORU

MAĞDUR HAKLARI İNCELEME RAPORU MAĞDUR HAKLARI İNCELEME RAPORU 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 Rapor, Komisyonun 12.06.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER 1. Başlangıç... 1 2. İncelemenin Konusu ve Amacı... 1 3. İncelemede

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

14 mesleğimize bakış 3568 = Terazi SMMM Gürel ERCAN Sevgili meslektaşlarım meslek yaşamımızın 17. Yılını kutladığımız bu günlerde meslektaşlarımızın bu yoğun gündemlerinde meslek yaşamımızla ilgili bazı

Detaylı