KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ SÜRECİNE YÖNELİK S.N PERSONEL İLE İLGİLİ TARİH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ SÜRECİNE YÖNELİK S.N PERSONEL İLE İLGİLİ TARİH"

Transkript

1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ SÜRECİNE YÖNELİK S.N PERSONEL İLE İLGİLİ TARİH 1 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde ve bağlı sağlık tesislerinde 663 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli yöneticilerin göreve başlama işlemleri nasıl yapılacaktır? Genel Sekreterler başlayışlarını kendilerine gönderilen e-posta ekindeki formla, diğer sözleşmeli yöneticilerin başlayışlarını ise bir liste halinde kuruma bildirim yapacaklardır. 2 Personelin aylıksız izinli sayılması için bir onay alınmasına gerek var mıdır? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun tarih ve 2012/36 sayılı genelgesinin 1. ve 2. Maddelerinde Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapan ve kurumumuzca kendileri ile sözleşme imzalanan personelin sözleşme tarihi itibariyle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izinli sayılmaları hususu Bakanlık Makamı nın 30/10/2012 tarih ve sayılı Onayı ile uygun görülmüş olup; bu personelin aylıksız izinli sayılmasına ilişkin ayrıca bir onay alınmayacak ve ÇKYS modülü üzerinden gerekli kayıt işlemleri ilgili birimlerce tesis olunacaktır. İlgili personelin görevden ayrılış ve başlayış işlemleri birimlerince yapılacak ve Kurum a bilgi verilecektir. Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, ücretsiz izinli sayılacak personel ile ilgili yukarıda belirtilen onaya istinaden ÇKYS ye aktarma işlemi devam etmekte olup işlemler tamamlanınca sözleşme tarihine göre Kurumca sisteme işlenecektir. 3 Sözleşme imzalayan personelin ne zaman göreve başlaması gerekir? İl dışından atananlar birkaç gün sonra başlayabilir mi? Sözleşme imzalayan personelin sözleşme tarihi itibari ile göreve başlaması gerektiğinden sayılı genelgeye istinaden mevcut görevinden ayrılarak yeni görevine başlaması gerekmektedir. 4 Genel Sekreterliklere Uzman Personel ve Büro Personeli ne zaman alınacak? Birliklerde görevlendirilecek uzman ve büro görevlilerine yönelik alım yöntemleri ve birliklere sayısal dağılımı konusunda çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanmasını müteakip bilgilendirme yapılacaktır. 5 Kamu Hastaneleri Kurum dışındaki kurumlardan sözleşme imzalayan yöneticilerin muvafakat işlemleri nasıl olacaktır? Muvafakatları kurum tarafından alınmaktadır. Alınmasını müteakip sözleşme imzalayarak görevlerine başlayacaklardır. Ancak sürecin hızlandırılması açısından ilgililerin elden takip yapmaları önem arz etmektedir. 6 Birlik bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev alan personelimizden mecburi hizmet kapsamında olanların sözleşmeli çalışma süresi mecburi hizmet süresinden sayılacak mıdır? 663 Sayılı KHK 33. maddesine eklenen 8. maddesi gereğince "Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri Birlik merkezinde de sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır."

2 7 Görevli olan doktorların kongre ye katılmak üzere yurt dışına çıkmak için izin kağıdı almak istediklerinde Genel Sekreterin onayı yeterli mi? SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ'nin İzin işlemleri başlıklı 13'üncü maddesinde "Her derece ve unvandaki personelin yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve yurtdışı izin işlemlerine ilişkin onaylar, ilgili personelin disiplin amiri tarafından imzalanacaktır." hükmü yer almaktadır. Kurumumuz Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yazım çalışmalrı tamamlanmış ve yayın aşamasına gelinmiştir. Yayınlandığında ilgili personelin disiplin amiri kim olacaksa ona göre işlem yapılacaktır. Ancak "ülke dışına görevlendirme" ise farklı bir işlem olup yurt dışına görevlendirilecek personelin işlemleri görevlendirmenin gerekçesi olan ilgili mevzuata göre (farklı mevzuatlarda farklı kurumlara yetki verildiğinden) farklı makamlarca sonuçlandırılabilmektedir. (Örnek: Hac için görevlendirmeyi Diyanet İşleri Başkanlığının, Büyük Elçiliklere, Konsoloslukara veya Misyon Şefliklerine görevlendirmeyi Dış İşleri Bakanlığının, Yurtdışı Sağlık Birimlerine Bakanlığımızın görevlendirme yapması gibi). Birliğin en üst yöneticisi olarak Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlanıncaya kadar Genel Sekreter tarafından söz konusu izinler verilebilecektir. 8 Sözleşme imzalanan personel Ek ödemelerini nasıl alacaklar? Sözleşmeli statüde göreve başlayan yöneticilere ödenecek ek ödeme miktarları, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında varılacak mutabakata göre belli olacak olup, söz konusu görüşmeler halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yönerge çalışmaları sonlandırılmak üzere olup yakın tarihte yayınlanacaktır. 9 Personelin il içi hareketleri nasıl olacak ve Sağlık Müdürlüklerindeki özlük dosyaları ne olacak? Kamu Hastaneleleri Birliklerinin kurulduğu 2 Kasım 2012 tarihi itibariyle İl Sağlık Müdürlüklerinin il içi Birlik personel hareketleri ile ilgili bir yetkisi kalmamıştır. Birlik personelinin il içerisindeki hareketlerinin ve özlük dosyaları ile ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair genelge hazırlanmış olup yayım aşamasındadır Sıyılı KHK kapsamında yapılan sözleşmelerden damga vergisi alınacak mı? Damga Vergisi Kanununun 9. maddesine ve Ek-2 sayılı tablonun 25. sırasında yer alan hükümler doğrultusunda 663 Sıyılı KHK kapsamında yapılan sözleşmeler damga vergisinden muaftır. 11 Hastane Yöneticisi(Başhekim) ile Başhekim(Hastane Yöneticisi) ibareleri arasında yetkilendirme açısında bir fark var mıdır? Ücret ve Ek ödeme yönünden sözleşme imzaladığı pozisyonun haklarını kullanacak ancak Yürüttüğü görev ve kullandığı yetkiler bakımından bir fark bulunmamaktadır. Başhekim sözleşmesi imzalayıp Hastane yöneticiliği görevi de uhdesine verilen Başhekim Hastane yöneticisine yönelik Harcama yetkililiği, disiplin amirliği gibi tüm yetkileri kullanacak ve ona ait görevleri yerine getirecektir. 12 Atamalar ve görevlendirmelerde valilik imzası yerine yeni sistemde imza atacak yetkili kimdir? ÇKYS'de düzenleme yapılacak mıdır? Süre belli midir?

3 Atamalarda atamayı sonuçlandıran imza Genel Sekretere veya yetki devri yaptığı yöneticiye ait olacaktır. ÇKYS üzerindeki düzenleme işlemleri devam etmekte olup 15 Kasıma kadar tamamlanması planlanmaktadır 13 Başhekim ve başhekim yardımcılarımı mesaide yönetici olarak çalışmakta mesai sonrası meslekleri ile ilgili ameliyat poliklinik gibi hizmetleri mesai sonrası performans olarak değerlendirebilirmiyiz? Sözleşmeli yöneticiler alacakları sözleşme ücreti ve ek ödeme dışında bir ücret alamazlar. 14 Başkemimiz aynı zamanda ilçe Sağlık Müdürlüğü, TSM sorumlu hekimliği yapıyor. Bu teknik olarak mümkün mü? Sözleşmeli başhekimin ücretsiz izne ayrılmış olması gerekeceğinden, bu kişinin Kamuya ait ve kadrolu olarak yürütülmesi gereken bir görevi sürdürebilmesi hukuken mümkün değildir. 15 Sözleşmeli Yöneticilere Aile yardımı, asgari geçim indirimi ve çocuk yardımı ödenecek mi? Aile yardımı, asgari geçim indirimi ve çocuk yardımı ödenecektir. S.N İDARİ İŞLER İLE İLGİLİ TARİH 1 Kamu Hastaneleri Birlikleri adları ve genel bütçe kodları nelerdir? Kamu Hastaneleri Birlikleri adları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu web sayfasında yayınlanmıştır. Genel bütçe kodları genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ulaşmayan veriler için e-posta adresine mail gönderilmesi gerekmektedir. 2 Birliğe bağlı sağlık tesislerinin isimlerinde herhangi bir değişiklik yapılacak mıdır? Birliğe bağlı sağlık tesislerinin isimlerinde geçiş sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 3 Mühürlerin standartına yönelik bir çalışma var mıdır? Genel sekreterler mührü nereden tedarik edecektir? Mühürlerin standardına yönelik çalışmalar yapılmakta olup, duyurulacaktır. Genel sekreterliklerce Darphaneden tedarik edilecek mühür gelinceye kadar mevcut sağlık tesislerinin mühürleri kullanılabilecektir. 4 Hastane Tabelalarındaki isimlerde değişiklik olacak mı? Genel sekreterlikler, sağlık tesisi olan hastane ve ADSM'ler için hazırlanmış tabela standardı var mıdır? Kamu Hastane birliğine bağlı sağlık tesisleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut isim tabelalarını kullanmaya devam edeceklerdir. Standart çalışmaları devam etmektedir. 5 Disiplin amirleri yönetmeliği yayınlandı mı? Disiplin amirleri yönetmeliği çalışmaları devam etmekte olup Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmıştır. Yayınlanma aşamasındadır. 6 Sağlık tesislerinde Birim sorumlusu adı altında görevlendirme yapılması uygun mudur? 663 Sayılı KHK'da yer alan yönetici kadrolarının görevlerini ifa etmek üzere başkaca bir görevlendirme yapılamaz. Bunun haricinde yapılan iş ve işlemlerin özelliğine göre birim sorumluları (örneği satın alma sorumlusu, depo sorumlusu, vb. gibi) görevlendirilebilir. 7 Sağlık tesisleri İl SGK Müdürlüğüne hangi mevzuata istinaden bildirilecektir?

4 5510 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İşyerinin nakli, devri, intikali başlıklı 33. Maddesinin 4 fıkrası hükümleri çerçevesinde bildirim yapılacaktır. 8 Kamu Hastaneleri Birliği imza yetkileri ile ilgili genelge yayımlanacak mı? Yönergenin 23. maddesinde geçen imza yetkileri ile ilgili genelge her bir Kamu Hastaneleri Birliğince bizzat hazırlanarak yayımlanacaktır. Birlik içindeki Genel Sekretere bağlı yöneticilerin İmza yetkileri Genel Sekreter tarafından belirlenecektir. Kurumumuzca bu yönde bir genelge yayımlanmayacaktır. 9 Başhekimliğin onayladığı işler vardı. Bazı belgelerin başhekimlik tarafından onaylanması gerekiyor. Bina sayımız fazla başhekim sayımız az. Bu onayları başhekim oradaki hekimlerin bazılarına yetki verip onaylatabilir mi? Örn.il dışı sevkler gibi.. Bu çeşit görevlendirmeler Hastane yöneticisi tarafından yapılabilecektir. Hastane yöneticisi ve başhekimliğin aynı kişide birleştirilmesi durumunda görevlendirmeler başhekim tarafından yapılabilecektir. 10 Genel Sekreterin Harcama Yetkisini Başkanlardan birine devretmesi halinde Gerçekleştirme görevlisi nasıl belirlenecektir? Genel Sekreterlik merkezindeki iş ve işlemler için uzmanlara, Birliğe bağlı bulunan sağlık tesislerinin iş ve işlemleri için ise her bir sağlık tesisinin kendi idari mali hizmetler müdürüne Gerçekleştirme Görevlisi yetkisi devredilebilir. 11 Birliğin bulunduğu il içerisindeki kurum ve kuruluşlar ile sağlık tesisinin bulunduğu ilçe içerisindeki kurum veya kuruluşlar arasında yapılacak yazışmalar Valilik veya Kaymakamlık üzerinden mi yapılacaktır? Birliğin bulunduğu il içerisindeki kurum ve kuruluşlar ile sağlık tesisinin bulunduğu ilçe içerisindeki kurum veya kuruluşlar arasında yapılacak yazışmalar Genel Sekreterce veya usulünce kendisine yetki devredilmiş olan imzaya yetkili makamlarca imzalanır /4c kapsamında memur çalıştıran işyerleri için iyeri tescil işlemleri nasıl ve nereye yapılacaktır? 5510/4c kapsamında memur çalıştıran işyerleri için iyeri tescil işleminin SGK nın web sayfası üzerinden sayfasındaki kesenek bilgi sistemini tıkalyınca açılan sayfasındaki Kurum Tescili Uygulaması (http://uyg.sgk.gov.tr/kurumtescil4c) sayfasından talimatlar takip edilerek doldurulacak olan formun imzalanarak ve mühürlenerek iadeli taahlütlü posta ile Ankara SGK Başkanlığına gönderilmesi şeklinde yapılması gerekmektedir. 13 Genel Sekreterlikler bina kiralamasıda nasıl bir süreç takip etmelidir? Genel Sekreterliğin idari hizmetlerini yürütmesi için gerekli Hizmet binası kiralaması Başbakanlığın 2007/11 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamındadır. Bina kiralamaya yönelik müracaatların yazılı olarak Kurumumuz Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığına yapılması gerekmektedir. 13 Sözleşmeli Personelin maaşları SAY2000i Maaş Programından hesaplanabilir mi? Maliye Bakanlığının Say2000İ maaş programında kadro karşılığı sözleşmeli personel bilgi giriş ekranından veriler girilerek maaş bordrosu oluşturulabilir.

5 13 Birliğin Avukatlık hizmetleri nasıl yürütülecektir? Haziran 2013 tarihine kadar Muhakemat hizmetleri Kurumumuz ve Sağlık Müdürlüğünce müştereken yürütülecek. Bu tarihten sonraki bu nevi takipler Kamu Hastaneleri Birliklerinde görev yapacak olan avukatlarca yürütülecektir. S.N FİNANS İŞLERİ İLE İLGİLİ TARİH 1 Genel sekreterliklerde ve sağlık tesislerinde çalışan sözleşmeli personel için SGK bildirgeleri kim tarafından yapacaktır? 663 Sayılı KHK göre sözleşme imzalayan her kademedeki personelin tamamı için (Sağlık tesislerindekiler de dahil) SGK ya gönderilecek bildirge, genel sekreterliklerce yapılacaktır. 2 Birlik personelinin niteliği ve statüsü nasıl olacaktır? Sözleşme yapılan personel; kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaktır. 663 sayılı KHK Birlik personelinin niteliği ve statüsü başlıklı 32. Maddesinin 6. Fıkrası gereği Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır. ve 7. fıkrası Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden bu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. Hükümlerinde belirtilmiştir. 3 Genel sekreterlik bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde birden fazla muhasebe yetkilisi (Saymanlık Müdürü) bulunması durumunda muhasebe yetkilisi kim olacaktır? Sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürüten Maliye Bakanlığı na bağlı döner sermaye saymanlıkları 2012 yılı sonuna kadar birliklere bağlı sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürüteceklerdir yılı başından itibaren her bir birliğe bir döner sermaye saymanlığı Maliye Bakanlığı İle koordineli olarak tahsis edilecek olup, bu saymanlık ikinci bir duyuruya kadar birliğin merkezi ve bağlı sağlık tesislerinin muhasebe iş ve işlemlerini yürütecektir. Konu ile ilgili genel sekreterlere e-posta olarak bilgilendirme yapılmıştır. 4 Genel sekreterlik adına Hangi Banka Şubesine hesap açtırılacak? Finans yönetiminin sağlanabilmesi ve mali hareketliliğin takip edilebilmesi amacıyla, mali uygulamalarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliği adına Halk Bankasına hesap açtırılması ve parasal işlemlerin bu hesap üzerinden takip edilmesi gerekmektedir yılı Kasım - Aralık aylarına ait SGK dan alınacak fatura bedelleri Hangi banka hesabına gönderilecektir?

6 Birliklere bağlı sağlık tesislerinin fatura tahakkuklarına istinaden Global Bütçe kapsamında SGK dan alınan fatura bedelleri, 2012 yılı Kasım Aralık aylarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sağlık tesisinin Halk Bankasında bulunan daha önceki ödeneklerin gönderildiği hesabına gönderilecek olup, mali işlemlerin bu hesaplardan gerçekleştirilmeye devam edilmesi gerekmektedir 6 Hastaneler bünyesinde çalışmakta olan sözleşmeli yöneticilerin maaş işlemleri Genel Sekreterlik tarafından yeni açtırılmış olan birim kodundan mı yoksa; her hastanenin kendi birim kodundan mı yapılacaktır? Maaş farkı nasıl yapılacaktır? Sağlık tesislerindeki sözleşmeli yöneticilerin maaş işlemleri de dahil olmak üzere; genel sekreterlik bünyesinde açtırılmış olan birim kodları üzerinden yapılacaktır. Sözleşme imzalayarak göreve başlayan tüm yöneticilerin genel bütçe maaş işlemleri görevlendirilen tek bir mutemetlik birimi kanalı ile Genel Sekreterlikçe koordine edilecektir. Yani ilgili sağlık tesisleri mutemetliklerince sözleşmeli yöneticilerin genel bütçe maaş ödemeleri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Genel Bütçe maaş ödemeleri peşin yapıldığından tarihleri arasındaki gün farkı için ek bordro yapılacak ve yeni sözleşme ücretlerine göre 15 Kasım 2012 tarihinde maaş farkı da ayrıca alınacaktır. Öte yandan; göreve başladığı tarihte ücretsiz izne ayrılmış sayılan sözleşmeli yöneticilerin bir önceki aydan fazla almış sayıldıkları söz konusu süreye ait ücretler de kendi (veya kurum değiştirenler için eski) mutemetleri aracılığı ile mahsuplaşma yoluyla iade edilecektir. 7 Personel özlük ödemelerine ait tahakkuk işlemlerini yürüten personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda ne yapılacak? Birliğe bağlı sağlık tesislerinden herhangi birinde, personel özlük ödemelerine ait tahakkuk işlemlerini yürüten personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, birliğe bağlı diğer sağlık tesislerinden personel özlük ödemelerini tahakkuk ettirecek personelin görevlendirilerek maaş, ek ödeme ve özlük işlerine ait diğer ödemelerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 8 Bağlı sağlık tesislerinin mevcut stok fazlaları kimin onayı ile devredilecektir? 9 Depolarında stok fazlası veya ihtiyaç fazlası mal ve malzeme bulunan sağlık tesislerinden, ihtiyacı olan sağlık tesislerine veya acil ihtiyacı olmayan sağlık tesislerinden acil ihtiyacı olan sağlık tesislerine Genel sekreterin onayı ile mal ve malzeme devri yapılacaktır. Devam eden ihalelerde komisyon üyelerinin 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayıp idareden ayrılması, aynı sağlık tesisinde mevcut yöneticilik sıfatının sona ermesi ya da aynı sağlık tesisinde 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli yönetici olması durumunda ihale komisyon işlemleri nasıl yapılacaktır?

7 Bilindiği üzere Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde ihale komisyonu üyeliği unvana bağlı bir görev değildir. Başka bir ifadeyle ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu görevlendirmeleri isim belirtilmeden Hastane Müdür Yardımcısı olarak yapılmamakta bizzat kişinin adı-soyadı ile birlikte unvanları belirtilerek yapılmaktadır. Dolayısıyla Başhekim Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı iken ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerin bu görevlerinden (unvanlarından) ayrılmaları nedeniyle ihale komisyon üyelikleri kalkmamaktadır. Yine bu kişilerin benzer şekilde muayene ve kabul komisyonu ile kontrol teşkilatındaki görevleri de devam etmektedir. Bununla birlikte muayene ve kabul komisyonu ile kontrol teşkilatı için ilgili mevzuat dâhilinde yeni görevlendirmelerde yapılabilir. Bununla birlikte her ne kadar genel uygulama bu olmakla beraber ihale komisyonu görevlendirme onaylarının incelenerek kişilerin adı ve soyadı belirtilmeden unvan bazında genel bir görevlendirme (Örneğin; Satın Almadan Sorumlu Başhekim Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı İhale Komisyonu Başkanıdır gibi) yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda böyle bir görevlendirme yapılmışsa bu kişilerin ihale komisyonu görevleri sona ermektedir. Bu durumda yedek üyeler ile devam edilmesi gerekmektedir. 10 Kamu Hastaneleri Birlikleri genel bütçe kodları nelerdir? Genel bütçe kodları genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ulaşmayan veriler için e-posta adresine mail gönderilmesi gerekmektedir. Kurum WEB sayfamızda da yayımlanmıştır. 11 Yetki devrinde genel ve döner sermaye bütçe farkı gözetmeksizin sınırsız devir yapılabilir mi? Döner Sermaye kaynaklı iş ve işlemler için yetki devrinde parasal üst sınır aranmaksızın ve fakat Genel Bütçe Kaynaklı iş ve işlemler içinse Tebliğde belirtilen limitler içerisinde devir yapılabilir. 12 Sözleşme imzalamadan önceki kurumunda da Harcama Yetkilisi olanlar Önceki Harcama yetkililiğini iptal ettirecek mi? Önceki görev yaptıkları sağlık tesisindeki Harcama yetkililiklerinin yine önceki kurumları tarafından iptal ettirilmesi gerekmektedir. 13 Birliğimize bağlı tesislerinin mevcut HBYS programları hakkında bilgi aldık. Tesislerimizin bir çoğunun sözleşmesi bu yıl sonunda bitiyor. Birliğimizin henüz bir programı yok. Diğer 12 birimde 6 ayrı yazılım kullanılıyor. Tesislerimiz için önümüzdeki dönemde farklı bir yazılım kullanılacak mı? Tek yazılıma geçilecek mi? Şu aşamada mevcut yazılımların kullanım süreleri uzatılacak olursa ne kadar bir süre için uzatılacak? Bilindiği üzere tarihli ve sayılı yazımızda da belirtildiği üzere HBYS yazılımlarının kurulumu, kullanıcı eğitimi, veri tabanı entegrasyonu vb. yeni yazılıma geçiş süreçleri ile faturalandırma uygulamaları dikkate alınıp maliyet etkinlik çalışması yapılarak sağlık tesislerinin verilerinin entegrasyonunu sağlayacak şeklide birbirleriyle uyumlu teknik şartnameler hazırlanarak 2014 ve sonraki yıllarda tek bir yazılımda birleştirilebilecek şeklide ihale dokümanlarının hazırlanması gerekmektedir. Konunun bu çerçevede kurum ihtiyaçları da dikakte alınarak değerlediririlmesi gerekmektedir.

8 14 Hastaneler bünyesinde çalışmakta olan yöneticilerin maaş işlemleri Genel Sekreterlik tarafından kurumun yeni açılmış olan birim kodundan mı yoksa; hastanenin birim kodundan mı yapacaktır? Birlik sözleşmeli personelinin maaş ve özlük işlerine ilişkin ödemeler birlik genel bütçe kurum kodundan ödenecektir. Döner Sermaye sabit ve diğer ek ödemeye ilişkin ödemeler Döner Sermaye bütçesinden ödecenek olup; Genel Sekreter, Mali, Tıbbi, ve İdari İşler Başkanları, Uzman ve Büro personeli ile Hastane yöneticisi ve altındaki diğer yönetici sözleşmeli personelin ek ödemelerinin nereden ödeneceği 2012 yılı Kasım Ayının ikinci haftası tarafınıza duyurulacaktır S.N ŞİFRELER İLE İLGİLİ TARİH 1 TDMS şifresi nereden ve nasıl alınacaktır? TDMS şifreleri genel sekreterlerin e-posta adreslerine gönderilecektir. TDMS şifresi ile döner sermaye bütçe sistemine de giriş yapılabilecektir. 2 MKYS şifresi nereden ve nasıl alınacaktır? MKYS şifreleri İl Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki Stok koordinasyon biriminden alınacaktır. 3 Genel Sekreterlikler; Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sistemi (HYS), ve Say2000i için şifreler nereden ve nasıl alınacaktır? Genel Sekreterlikler; ilin defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile irtibata geçecektir. 4 ÇKYS-İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) şifresi nereden ve nasıl alınacaktır? ÇKYS-İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) şifresi genel sekreterlere Kurum tarafından bildirilecektir. 5 İlaç raporları için SGK 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme yapan başhekimlere yeni şifre verilecek mi? İlaç raporları için kullanılan şifreler kişiye özel olmayıp kuruma verilen şifrelerdir. Bu nedenle mevcut şifreler kullanılmaya devam edilecektir. Ancak şifreye ulaşılamıyor ise yeni başhekim SGK İl Müdürlüğüne giderek şifre alacaktır. 6 Medula Dönem sonlandırması için yeni şifre tahsisi yapılak mı? Sağlık tesislerince Medula Sisteminde dönem sonlandırılması yapabilmesi amacıyla sağlık tesisleri adına yeni yöneticiler ve kullanıcılar için SGK dan Medula işlemleri için şifre alınacaktır.

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi İçindekiler Çalışma Grupları ve İletişim Bilgileri... 3 TANIMLAR... 4 I - İLK YAPILACAK İŞLEMLER... 5 A- VERGİ KİMLİK NUMARASI İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ YAZIŞMA KODLARI...

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2014/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İzmir/30.07.2013 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM....2 Muhakemat Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlayanlar Hasan Basri DAYIOĞLU

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Menteşe

Detaylı