2007 hatýrlanacak bir yýl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 hatýrlanacak bir yýl"

Transkript

1

2

3 2007 hatýrlanacak bir yýl AYHAN KESER EDÝTÖR 1 Ýçeride ve dýþarýda 2007 yýlý, yaþanan ekonomik dalgalanmalar, seçimler ve tartýþmalarla hafýzalarda kalacak bir yýl oldu. Türkiye'de daha çok siyasi geliþmeler gündemi belirlerken, dünyada ekonomik geliþmeler ön plandaydý. Türkiye 2007'ye Cumhurbaþkanlýðý tartýþmalarý ile girdi ve bu konu uzun süre gündemi iþgal ederek beklenmeyen bir krize dönüþtü. Bu düðümü yapýlan erken seçim sonrasý oluþan yeni parlamento aritmetiði çözdü. Sonuçta, gecikmeli de olsa çoðunluðun desteðine sahip bir Cumhurbaþkaný seçilmiþ ve istikrarlý hükümet yapýsý devam etmiþ oldu. Siyasi kriz ve seçim ortamýna raðmen temel makroekonomik dengelerde bozulma görülmedi. Hedefler tam olarak tutmasa da makul sýnýrlar içerisinde kaldý. Türkiye ekonomisi kýsmen kazandýðý güç sayesinde, küresel krizleri daha az hisseder oldu. Yýlýn son döneminde gündeme gelen Kuzey Irak operasyonu, piyasalar ve yatýrýmcýlarý pek fazla tedirgin etmedi, sýnýrlý bir operasyon riski satýn alýndý. Merkez Bankasý, siyaset ve iþ dünyasýndan gelen baskýlara raðmen temkinli tutumunu sürdürdü ve faiz indiriminde kontrolü elden býrakmadý. Dünya ekonomisine ise ABD'de patlak veren subprime mortgage krizi damgasýný vurdu. Kredi riski yüksek, ödeme güçlüðü çekebilecek kiþilere verilen konut kredilerinin geri dönmemesiyle baþlayan ve bu kredilerin ikincil piyasadaki menkul kýymetlerine aþýrý miktarda yatýrým yapan banka ve mali kurumlarýn zora düþmesiyle patlak veren bu kriz, etkileri halen devam eden global bir çalkantýya sebep oldu. Büyük zararlar açýklamaya baþlayan dev finansal kurumlardan bazýlarýnýn üst yöneticileri koltuklarýndan oldu. Yaþanan bu kriz, global likiditenin akýþkanlýðýný azalttýðý gibi maliyetini de yükseltemeye baþladý. Dolayýsýyla, önümüzdeki dönemde global likiditeye ihtiyaç duyan geliþmekte olan ülkeler de subprime mortgage krizinin maliyetinden paylarýna düþeni ödeyecekler. Bir diðer önemli gündem konusu da petrol fiyatýnýn 100 dolara yaklaþmasý. Beklentilerin çok üzerine çýkan petrol fiyatlarý, global ekonomik dengeleri sarsmýþ durumda. Baþta Rusya olmak üzere petrol ve doðal gaz ihraç eden ülkeler refaha kavuþurken Türkiye gibi ithalatçý ülkelerin ödediði fatura aðýrlaþýyor. Çokça tartýþýlan cari açýk probleminin çözümünü de zorlaþtýrýyor. Gelelim Bank Asya için 2007 yýlýnýn nasýl geçtiðine. Bank Asya, içeride ve dýþarýda yaþanan dalgalanmalara raðmen istikrarlý büyümesini bu yýl da sürdürdü. Hedeflendiði gibi sektörden aldýðý payý artýrarak paydaþlarýna ve ülke ekonomisine daha fazla katký saðladý. Þube sayýsý 118'e çýkarken çalýþan sayýsý 3.300'e yaklaþtý. Bankamýz 11. yýlýný yeni genel müdürlük binasýnda kutladý. Bankacýlýkta rekabetin en yoðun yaþandýðý kredi kartý pazarýnda, Bank Asya - katýlým bankacýlýðý adýna- yaptýðý atakla adýndan söz ettirdi. Yýllýk kart ücretinin kaldýrýlmasý ve diðer AsyaCard avantajlarý yoðun bir tanýtým kampanyasýyla duyuruldu. Bundan sonrasý için hedefimiz, Asya- Card'ýn bir milyon eþiðini aþarak "alýþveriþi hafifleten" farklý tarzý ile müþterilerimizin beðenerek ve memnuniyetle kullandýklarý bir kart olmaya devam etmesi Bana bu hedefe 2008 yýlý bitmeden ulaþacakmýþýz gibi geliyor, ne dersiniz? Saðlýcakla kalýn! Ýçeride ve dýþarýda 2007 yýlý, yaþanan ekonomik dalgalanmalar, seçimler ve tartýþmalarla hafýzalarda kalacak bir yýl oldu. Türkiye'de daha çok siyasi geliþmeler gündemi belirlerken, dünyada ekonomik geliþmeler ön plandaydý.

4 BANK ASYA Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu TAHSÝN TEKOÐLU A. SELÇUK BERKSAN SALÝH SARIGÜL ÜNAL KABACA M. ÞEVKÝ KAVURMACI TACETTÝN NEGÝÞ ATIF BÝLGÝN AHMET ÇELÝK ÜNSAL SÖZBÝR YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Dr. MAHMUT DEMÝRKAN Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) ANADOLU DA BÝR HOÞGÖRÜ KENTÝ: KONYA Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. ISSN: Moðol istilasý nedeniyle Afganistan sýnýrlarý içerisinde bulunan Horasan bölgesindeki Belh þehrinden Anadolu nun ortasýndaki Konya ya göç eden Mevlânâ Celaleddin Rumi, ömrünün geri kalan kýsmýný burada geçirir. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Ýster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahýmýz ümitsizlik dergahý deðildir. Yüz kere tövbeni bozmuþ olsan da yine gel sözlerindeki hoþgörü anlayýþýyla bundan 8 asýr önce bütün insanlara barýþ mesajlarý veren Mevlânâ UNESCO nun 2007 yýlýný Mevlânâ Yýlý olarak ilan etmesiyle sesini bütün dünyaya duyurdu. Bu vesile ile Konya, birçok organizasyona ev sahipliði yaptý. PROJE TASARIM 4 BANK ASYA 11. YILINA YENÝ BÝNASINDA GÝRDÝ 14 KONYA MEVLÂNÂ ÞUBESÝ CÝHAN HABER AJANSI VE REKLAMCILIK A.Þ DERGÝ GRUBU Yayýn Direktörü FAHRÝ SÖKE Yayýn Editörü ÝSMAÝL KAVAK Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Editör HAMDÝ ÖZEN Kapak Tasarýmý YAVUZ KARAPINAR Sayfa Tasarýmý A.KADÝR BÜYÜKBÝNGÖL Kapak Fotoðrafý HALÝL ÖZCAN Tashih EKREM ALTINTEPE Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Türkiye nin en genç katýlým bankasý Bank Asya, Altunizade deki binanýn yetersiz kalmasý sonucu 1 Ekim 2007 den itibaren Ümraniye deki yeni genel müdürlük binasýnda hizmet vermeye baþladý. Toplamda 500 ü kredi hesabý olmak üzere 18 bin mevduat ve bireysel cari hesap müþterisi bulunan Mevlânâ Þubesi, Konya da ayný klasmandaki bankalar arasýnda en üst seviyede yer alýyor.

5 16 BOÐAZÝÇÝ KURUMSAL ÞUBESÝ 24 BEDÝRHAN GÖKÇE: GÖZÜNDE YAÞ OLANIN GÖNLÜNDE AÞK VARDIR 6» HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ Amacýmýz etkin, hýzlý, uyumlu, çözüme odaklý ve kolaylaþtýrýcý çözümlerle bankamýzýn hukuki alanlarda geliþmesine katký saðlamak. 20» ENERJÝDE KÖPRÜYÜZ Önümüzdeki dönemde çok önemli özelleþtirme ihalelerinin yapýlacaðýný ifade eden Boðaziçi Kurumsal Þube Müdürü Özcan Özverim, tüm bu özelleþtirmelerle yakýndan ilgilendiklerini söyledi. 26 SEMRA LOKMAN: BEKLENTÝLERÝ AKSÝYONA DÖNÜÞTÜREN ÞUBEYÝZ Gaziosmanpaþa Þubesi Müdürü Semra Lokman: Geliþen piyasalarý takip ederek, müþterilerimiz için fýrsat olabileceðine inandýðýmýz doðru projeleri müþterilerimiz talep etmeden önerebilmekteyiz. 40 BANK ASYA ÇIRAÐAN KOLEJSPOR A SPONSOR OLDU Bank Asya, 3.lig basketbol takýmlarýndan Çýraðan Kolejspor a sponsor oldu. Sponsorluk anlaþmasý sonrasý Çýraðan Kolejspor un adý, Bank Asya Çýraðan Kolejspor olarak deðiþti. Þunu iyi bilmemiz gerek ki bizim insanýmýz ince ruhlu ve kýrýlgandýr. Gözü yaþlýdýr. Gözünde yaþ olanýn da yüreðinde aþk vardýr. Bu ilahi aþktan beþeri aþka kadar geniþ bir yelpazedir. 30 BEYLÝKDÜZÜ ÞUBESÝ Bank Asya Beylikdüzü Þube Müdürü Ballý: Þubemiz, banka yönetimi tarafýndan belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde katýlým bankacýlýðýnýn ürün ve hizmetlerini müþterilerine sunuyor. 42 SÝÝRT BATTANÝYESÝ Siirt denilince ilk akla gelen el sanatlarýnýn baþýný battaniye, kilim ve bakýr çekiyor. Bunlarýn içinde de Siirt battaniyesi ayrý bir öneme sahip. Türkiye enerjide Doðu-Batý arasýnda terminal ülke olacak. Türkiye-Yunanistan Doðalgaz Boru Hattý daha sonra Adriyatik Denizi üzerinden Ýtalya ya uzatýlacak. 34» MAHMUT DEMÝRKIRAN Bir iþ yapma biçimi ve yönetim tekniði olarak proje yönetimi, hem akademik çevrelerin hem de iþ dünyasýnýn en çok konuþulan yönetim konularýndan biri haline gelmiþtir.» BANK ASYA DAN HABERLER Bank Asya Kültür Hizmetleri kapsamýnda yayýnlanan, Prof. Dr. Ýlber Ortaylý nýn kaleme aldýðý Mekânlar ve Olaylarýyla Topkapý Sarayý adlý kitap, Topkapý Sarayý nda tanýtýldý.» SAÐLIK 36 38» MORTGAGE Bank Asya Hukuk Müþaviri Avukat Murat Çaðlar tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de uzun süre çok konuþulan konut finansmanýný (mortgage) inceledi. 48 Kýþ mevsiminde özellikle metabolizmanýn koruma altýna alýnýp daha da güçlendirilmesi gerektiðini ifade eden Çiftçi, Bunun en etkili yollarýndan biri yeterli ve dengeli beslenmedir.

6 Bank Asya 11. yýlýna yeni binasýnda girdi 4 BANK ASYA / SAYI: 27 Türkiye nin en genç katýlým bankasý Bank Asya, 1 Ekim tarihinden itibaren Ümraniye deki yeni genel müdürlük binasýnda hizmet vermeye baþladý. Bankanýn kuruluþundan itibaren kullanýlan Altunizade deki genel müdürlük binasý, Bank Asya nýn büyümesine ve kurumsallaþmasýna paralel olarak artan ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorlanýnca, Banka yeni bir bina arayýþýna girmiþ ve bir süre sonra Ümraniye deki yeni genel müdürlük binasýnýn yapýmýna baþlanmýþtý. Temeli 16 Þubat 2006 tarihinde atýlan Bank Asya nýn yeni genel müdürlük binasý, 1,5 yýldan kýsa bir sürede tamamlanarak 1 Ekim 2007 de faaliyete geçti. Ýçinde en son teknoloji ürünü teknik donanýmlarýn kullanýldýðý yeni akýllý bina, Bank Asya nýn genç, modern, dinamik ve güven veren çizgisini gözler önüne seriyor.

7 Bank Asya nýn 9 aylýk net kârý 141 milyon YTL Bank Asya 2006 yýlý 9 aylýk dönemde 94 milyon YTL olan vergi sonrasý net kârýný, 2007 yýlý 9. ayýnda 141 milyon YTL ye yükseltti. Bank Asya nýn vergi öncesi kârý da 173 milyon YTL olarak gerçekleþti yýlýnda da kârlý bir þekilde büyümesini sürdüren Bank Asya nýn 2006 yýlý 9 aylýk dönemde 94 milyon YTL olan net kârý, 2007 yýlý ayný döneminde % 49 artýþla 141 milyon YTL ye yükseldi. Yýl sonuna göre Bank Asya nýn özkaynaklarý % 22 artýþla 773 milyon YTL ye, aktif toplamý % 36 artýþla milyon YTL ye, cari ve katýlma hesaplarý yoluyla topladýðý fonlar da % 34 artýþla milyon YTL ye yükseldi. Öte yandan Bank Asya nýn nakdi krediler toplamý milyon YTL ye, gayrinakdi krediler toplamý ise milyon YTL ye ulaþtý. Alt yapý çalýþmalarýna 2007 yýlýnda da aðýrlýklý olarak devam eden Bank Asya nýn ayný dönem içinde þube sayýsý 118 e, personel sayýsý e yükseldi. Bank Asya 2007 yýlý 9. Ay Rakamlarý ( ) SEÇÝLMÝÞ VERÝLER (Milyon YTL) Yüzdelik Artýþ Aktif Toplam Toplanan Fonlar Nakdi Krediler Toplamý Gayrinakdi Krediler Toplamý Özkaynaklar (Adet) Þube Sayýsý Personel Sayýsý Yüzdelik Artýþ ( Milyon YTL) Net Dönem Kârý Ünal Kabaca: Bank Asya olarak 2008 yýlýnda yüzde 40 oranýnda bir büyüme hedefliyoruz Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca, bankanýn 2007'nin 9. ay sonu itibariyle net kârýnýn, önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 49 artýþla 141 milyon YTL'ye yükseldiðini, aktif büyüklüðünün ise, 5.6 milyon YTL'ye yükseldiðini belirtti. Ümraniye deki Bank Asya nýn yeni genel müdürlük binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Kabaca, Geçtiðimiz yýl da Bank Asya kârlý bir þekilde büyümeye devam etti yýlýnda 62 olan þube sayýsý ay itibariyle 118'e yükseldi. dedi. Kabaca, personel sayýsýnýn ise 4 yýlda yaklaþýk 2,5 kat artarak, bugün 3 bin 288'e yükseldiðini aktardý. Bank Asya'nýn aktif büyüklüðünün ay sonu itibariyle milyon YTL'ye yükseldiðini belirten Ünal Kabaca, Banka'nýn 2006 yýlý 9 aylýk dönemde 94 milyon YTL olan net kârýnýn, 2007 yýlý ayný döneminde yüzde 49 artýþla 141 milyon YTL'ye yükseldiðini belirtti. Bank Asya'nýn halka arzýndan sonraki baþarýsýna dikkat çeken Kabaca, yüzde 45 olan halka arz oranýnýn yüzde 30'unun yabancý, yüzde 15'inin de yerli yatýrýmcý olduðunu aktardý yýlýnýn kritik bir yýl olduðuna iþaret eden Kabaca, Türkiye'nin dinamik bir ülke olduðunu ancak dünyadaki geliþmelerden de soyutlanamayacaðýný, gerçekleþecek bir dalgalanmadan etkilenebileceðini ifade etti. Bank Asya olarak 2008 yýlýnda þube açma hedeflerinin devam ettiðini belirten Kabaca, yüzde 40 civarýnda da büyüme gerçekleþtirmeyi öngördüklerini kaydetti. Yurt dýþýna açýlým çalýþmalarýnýn da devam ettiðini ifade eden Kabaca, 2009 yýlýnda Hindistan'la ilgili projelerinin gerçekleþebileceðini, ayrýca diðer ülkelere de gidebileceklerini ifade etti. BANK ASYA, MEVLÂNÂ YILI NI DÝYAR-I MEVLÂNÂ ÝLE UÐURLADI Toplantýnýn ardýndan 2007 Mevlânâ Yýlý etkinlikleri kapsamýnda Bank Asya Kültür Hizmetleri tarafýndan yayýnlanan "Diyar-ý Mevlânâ" adlý kitaptan seçilen 50 kadar fotoðrafýn yer aldýðý "Diyar-ý Mevlânâ" adlý serginin de açýlýþý yapýldý. Kur an tefsiri uzmaný ve araþtýrmacý Doç. Dr. Murat Sülün tarafýndan yayýna hazýrlanan "Abideleri ve Günümüze Mesajlarýyla Diyar-ý Mevlânâ", hem görsel yönüyle hem de bilgiye ve tahlile dayanan içeriðiyle alanýnda orijinal bir çalýþma olma özelliðini taþýyor.

8 Bank Asya Baþ Hukuk Müþaviri Salim Köse: Hukuki alanlarda çözüme odaklý çalýþýyoruz 6 BANK ASYA / SAYI: 27 RÖPORTAJ ve FOTOÐRAFLAR: MUSTAFA AK

9 Bank Asya Baþ Hukuk Müþaviri Salim Köse, amaçlarýnýn ve hedeflerinin, etkin, hýzlý, uyumlu, çözüme odaklý ve kolaylaþtýrýcý çözümlerle Bank Asya nýn hukuki alanlarda geliþmesine katký saðlamak olduðunu söylüyor. 7 Bank Asya Baþ Hukuk Müþaviri Salim Köse ile Hukuk Müþavirliðinin yeni yapýlanmasý, faaliyetleri, misyon ve vizyonu üzerine konuþtuk. Hukuk müþavirliðinin faaliyet alaný hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Hukuk müþavirliðinin çalýþma alaný, yapýlan iþin doðasý gereði Müþavirlik Hizmetleri ve Dava Takip olarak ikiye ayrýlýyor. Týpta nasýl, hastalýða yakalanmadan önceki döneme iliþkin önleyici hekimlik ve hastalýk sonrasýnda ise tedavi hekimliði varsa, bir nevi hukukta da böyle. Henüz adli aþamaya gelmemiþ ve tabi gelmesini de arzu etmediðimiz konularda Müþavirlik Hizmetleri iþin sahibi. Ancak, bütün çabalara raðmen adli aþamaya gelmiþ uyuþmazlýklarda gerekli hukuksal iþlemlerin baþlatýlmasý ve sonuçlandýrýlmasý iþlerinde Dava ve Takip ekibimiz devreye giriyor. Yeniden yapýlanma sonucu neler deðiþti, ya da neleri deðiþtirdiniz? Ýþe öncelikle, hýzlý, etkin ve rahat bir þekilde çalýþmamýzý saðlayacak sistemi kurmakla baþladýk. Bunu yaparken de tecrübemizden ve diðer bankalardaki iyi iþleyen örneklerden istifade ettik. Yönetim kurulumuzun onayladýðý Hukuk Müþavirliði Yönetmeliði ile bankamýzýn hukuki alanlardaki ihtiyaçlarýný karþýlayacak nitelikte önemli yetki ve görevler aldýk. Daha sonra, aldýðýmýz bu yetkilerle daha alt düzenlemeler yaparak çalýþmaya baþladýk. Ýhtiyaç duyduðumuzda bu nitelikteki düzenlemeleri yapmaya devam edeceðiz. Þu anda kurmuþ olduðumuz bu sistemin çok saðlýklý, büyüyen bankamýza yakýþan bir sistem ve organizasyon olduðunu düþünüyorum. Ancak niyetimiz, bankamýzýn diðer birimlerinin de -þayet varsa- bu eksikliklerinin tespit edilmesi ve elbirliðiyle bu eksikliklerin giderilmesine çalýþýlmasý yönündedir. Bu arada, elbette her þey iyi organizasyon yapmakla bitmiyor. Çok çalýþarak sonuç da almalýyýz. Sürekli olarak sistem diyorsunuz Evet bu doðru; hep sistem diyorum. Diyorum çünkü meslek hayatým boyunca iyi sisteme sahip organizasyonlarýn ne kadar önemli, baþarýlý ve dirençli olduklarýný, gerek kendilerinin gerekse çalýþanlarýnýn krizlerden yara almadan kurtulduklarýný gözleme imkaný buldum. Sistemi iyi kurarsanýz, bu sistemin sýnýrlarý dahilinde her türlü riski alabiliyorsunuz. Ama sistemi iyi kuramazsanýz yaptýðýnýz en sýradan iþler bile gün oluyor karþýnýza devasa bir problem olarak çýkabiliyor. Hukuk Müþavirliði olarak amacýnýz ve hedefiniz nedir ve bu hedefi gerçekleþtirmek için neler yapýyorsunuz? Amacýmýz ve hedefimiz, etkin, hýzlý, uyumlu, çözüme odaklý ve kolaylaþtýrýcý çözümlerle bankamýzýn hukuki alanlarda geliþmesine katký saðlamak. Bu amaç ve hedefe ulaþabilmek için önce kadromuzu güçlendirdik. Yönetimimizin verdiði destekle bu konuda iyi bir mesafe katettik. Deneyimli ve aktif bir kadro yapýmýz var. Bununla birlikte eðitimsel geliþimin her aþamada þart olduðuna inandýðýmýzdan, bir yandan bankamýz personeline yönelik hizmet içi kurslarýn hukuk bölümleri, müþavirliðimiz tarafýndan yerine getirilirken, öte yandan hukuk ekibimizin geliþimi için de eðitimler planlýyoruz yýlý içinde özellikle uluslararasý özel hukuk iliþkilerinden doðan anlaþmazlýklar ile biliþim suçlarý ve daha özelinde internet yolu ile iþlenen suçlar, müþavirliðimizin özel önem vereceði alanlar. Ýnternet bankacýlýðýnýn ve kredi kartý kullanýmýnýn her

10 8 BANK ASYA / SAYI: 27 geçen gün artmasý, bu alanda iþlenen suçlar ile hukuksal anlaþmazlýklarýn da artacaðýný gösteriyor. Bu konuda özel çalýþmalarýmýz var. Ve elbette Bankacýlýk Kanunu. Tüm bankacýlarýn bu konuda okumalarý ve bilgi sahibi olmalarý gerekir. Bunun dýþýnda, elbette asýl önemli iþimiz olan, Bankamýz alacaklarýnýn hýzlý bir þekilde takip ve tahsili ile bankanýn leh ve aleyhindeki davalarýn yürütülmesinde azami çabayý göstermek, bu çabamýzýn sonucunda da maksimum düzeyde sonuç almak en büyük hedefimiz. Ýþ yoðunluðunuz hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Biliyorsunuz, bankamýz her geçen gün büyüyor. Bu büyüme, doðal olarak etap etap bütün birimlerimize artan iþ yoðunluðu olarak yansýyor. Genel Müdürlük birimlerimiz ile her geçen gün sayýsý artan þubelerimizden yoðun bir hukuksal destek talebi var. Gerçi, bu taleplerin bir bölümü þubelerimizin kendi bilgi birikimleriyle rahatlýkla halledebilecekleri konulardan oluþuyor ama bu konuda da çalýþmalarýmýz var. Sonuçlandýrdýðýmýzda bilgi iþlem birimimizin de katkýsýyla daha pratik yöntemler sunabileceðiz. Bankamýzýn yeni ürünler çýkarmasý, yeni iþ alanlarýna yönelmesi ve yabancý bankalarla uluslararasý alanda yeni iþ hacimleri oluþturma çabalarý, her adýmda hukuksal boyutun göz önünde bulundurulmasýný elzem kýlmaktadýr. Müþavirliðimiz, birime ulaþan tüm baþvurulara yapýcý bir anlayýþ ile hukuksal çözümler getirme çabasý içindedir. Dava ve takip sayýlarýmýzda da, büyümeye endeksli makul artýþlar gözlenmekte. Görebildiðimiz kadarý ile iþ yapýsý, hem nicelik, hem de nitelik olarak özel bir kadro yapýsýný gerektiriyor. Kaç kiþi ile çalýþýyorsunuz? Onyedisi hukukçu olmak üzere toplam yirmiyedi personelimiz var. Artan iþ hacmi ve yeni yapýlanma çalýþmalarý nedeni ile sanýrým önümüzdeki aylarda yeni arkadaþlara da ihtiyacýmýz olacak. Geliþen ve büyüyen Bank Asya da hukuk müþavirliðinin misyonu ne olacak? Bankamýzýn hak ve hukukunu her türlü adli ve idari mercide savunmak ve temsil etmek baþlýca misyonumuz. Tabi bunu yaparken en büyük dayanaðýmýz ise hukuk. Hukuk burada geniþ bir kavram. Hukukun kaynaklarý, evrensel prensipler ve anayasalardan baþlar, kanun, yönetmelik, tüzük gibi iç düzenlemelerden hukukçunun vicdanýna kadar geniþ bir yelpaze oluþturur. Hukuk kurallarý, bazen yazýlýdýr, bazen de deðildir. Bu noktada, en önemli husus, hukukçunun yapýcý ve çözümcü olmasýdýr. Hukuku sadece, yazýlý bir kuralý, bir olaya tatbik etmek olarak algýlamamak gerekir. Hukuk kurallarýný, esnemez ve bükülmez yorumlamamak, ortamý çekilmez ve çalýþýlmaz hale getirmemek de gerekir. Hukuk, demirden kafes olmamalý. Hukukçu olmaz ý gösterdiði kadar olan ý veya olabileceði de gösterebilmelidir. Ýnsanlar anlaþamadýðý durumlarda hukuka ve mahkemelere baþvurmaktadýr. Bu nedenle hukuk, çözümcü olmalýdýr. Elbette çözüm ama tabii ki hukuk çerçevesinde, hukukun dýþýna çýkmadan. Bu konuda bankamýzýn diðer birimleri de yeterince bilinçli olmalýdýr. Sizin de belirttiðiniz gibi bankacýlýk ürünleri her geçen gün deðiþiyor ve geliþiyor. Bankamýz da bu paralelde ve hatta daha hýzlý bir tempoda büyüyor. Katýlým bankacýlýðýnda yakýn vadede yeni bakýþ açýlarýyla yeni ürünlerin piyasaya gireceði artýk çok sýk konuþuluyor. Her yeni geliþme ve ürünün mutlak bir hukuksal tabaný, zemini olmak zorunda. Bu nedenle, kurumsal hukuk ihtiyacýný sadece bir takým dava ve icra takiplerine hasredemeyiz. Teþbihte hata olmasýn, kurumsal yapýlarda hukuk vücutta dolaþan kan gibidir. Nasýl, tüm organlarýn kana ayrý ayrý ihtiyacý varsa, kurumsal birimlerin de ayrý ayrý hukuksal desteðe ihtiyacý vardýr. Bir diðer ifade ile, hukuk hepimizin ihtiyacý. Biz hukuk müþavirliði olarak, bankamýzýn tüm birimlerinin hukuksal destek talepleri karþýsýnda hazýrýz.

11

12 Anadolu da bir hoþgörü kenti: Konya 10 BANK ASYA / SAYI: 27 HABER ve FOTOÐRAFLAR: MUZAFFER SALCIOÐLU

13 Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Ýster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahýmýz ümitsizlik dergahý deðildir. Yüz kere tövbeni bozmuþ olsan da yine gel Dünyanýn ilk yerleþim yerlerinden biri olma özelliðine sahip olan Konya, Milat tan Önce 8000 li yýllardan itibaren birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir kent. Hititler, Lidyalýlar, Persler, Selevkoslar ve Romalýlarýn hakimiyetinde bulunan Konya, 7. yüzyýlýn baþlarýnda Sasaniler, ortalarýnda da Emeviler tarafýndan yönetilmiþ olup, 10. yüzyýla kadar Bizans eyaleti olarak varlýðýný sürdürdü ve 1071 yýlýnda Anadolu nun kapýlarýnýn Türklere açýlmasýnýn ardýndan Büyük Selçuklu Sultaný Kutalmýþoðlu Sultan Süleyman Þah tarafýndan fethedildi. Selçuklu Devleti nin baþkenti olan Ýznik, 1. Haçlý Seferi ile kaybedilince baþkent Konya ya taþýnýr ve Konya, Anadolu Türkleri ne uzun yýllar baþkentlik yapar. Baþkent olduktan sonra günden güne geliþen ve pek çok mimari eserle süslenen kent, kýsa zamanda Anadolu nun geliþmiþ þehirlerinden biri haline gelir. Bu dönemde Moðol istilasý nedeniyle Afganistan sýnýrlarý içerisinde bulunan Horasan bölgesindeki Belh þehrinden Anadolu nun ortasýndaki Konya ya göç eden Mevlânâ Celaleddin Rumi, ömrünün geri kalan kýsmýný burada geçirir. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Ýster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahýmýz ümitsizlik dergahý deðildir. Yüz kere tövbeni bozmuþ olsan da yine gel sözlerindeki hoþgörü anlayýþýyla bundan 8 asýr önce bütün insanlara barýþ mesajlarý veren Mevlânâ, UNESCO nun 2007 yýlýný Mevlânâ Yýlý olarak ilan etmesiyle sesini bütün dünyaya duyurdu. Bu vesile ile Konya, birçok organizasyona ev sahipliði yaptý. Ýlk olarak Konya da eðitim gösteren Merve Eðitim Kurumlarý nýn düzenlediði Mevlânâ nýn Ýzinde Barýþ ve Hoþgörü Proje Olimpiyatý na (MEVÝPO) 22 ülkeden 180 okul katýldý. Daha sonra Konya Valiliði, Büyükþehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüðü iþbirliði ile Mevlânâ Hoþgörüsünde Uluslararasý Gençlik Buluþmasý düzenlendi ve bu organizasyona da Türkiye nin 41 ilinden ve 22 ülkeden 2 bin 500 e yakýn genç katýlarak Mevlânâ yý ve Konya yý tanýma fýrsatý buldu. Gençler, beþ gün boyunca süren etkinliklerde kendi kültürlerini de tanýtma imkaný yakaladý. Hazreti Mevlânâ nýn doðumunun 800. yýlý dolayýsýyla Ekim ayý baþýnda düzenlenen etkinlikte ise 300 semazen Konya Atatürk Stadyumu nda binlerce davetliye unutulmaz bir sema ziyafeti sundu. Pek çok yerli ve yabancý ismin katýldýðý kutlama törenlerinde Mevlânâ nýn hayatý ve anlayýþý üzerinde duruldu. Törende, Kenan Iþýk ve bir grup çocuk, tiyatro oyunu þeklinde Mevlânâ nýn hayatýndan kesitleri diyaloglar halinde sundu. Orhan Þallýel yönetimindeki senfoni orkestrasýnýn, Mevlânâ Yýlý için bestelenen eserlerini sunduðu törende, MFÖ grubu ve Ahmet Özhan birer konser verdi. Kutlama programýnda ýþýklý gösteriler izleyenleri adeta büyüledi. Tarihi eserleri bakýmýndan Türklüðün sayýlý þehirleri arasýnda yer alan Konya, Selçuklulara iki asýrdan fazla baþkentlik yapmasý sebebiyle, Türk mimarisinin gözde eserleri sayýlan abidelerle süslenmiþtir. Bu yönden Selçuklu devrinde Konya, Bursa, Edirne ve Ýstanbul dan önce En Muhteþem Türk Þehri mertebesine yükselmiþtir. Konya da Türk-Ýslâm döneminden önce yapýlan eserlerin günümüze ulaþamadýðý söylenir.

14 Konya da bulunan Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, Ýnce Minareli Medrese, Sýrçalý Medrese, Selçuklu dönemi eserlerindendir. Osmanlý dönemine ait eserlerin en tanýnmýþý ise Sultan Selim ve Aziziye camileridir. 12 BANK ASYA / SAYI: 27 Yapýlan kazýlar neticesinde Hitit, Roma ve Bizans kalýntýlarý bulunmakla beraber, Konya da ayakta kalan âbidelerin hepsi Türk Çaðý nda yapýlmýþtýr. Bu eserlerin baþýnda Konya nýn sembolü sayýlan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafýndan yapýlan ve Kubbe-î Hadra (En Yeþil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteþem âbide firuze çinilerle kaplýdýr ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde kavuþturulmuþtur. Ayrýcý Mevlânâ Müzesi, Türkiye de Topkapý Sarayý ndan sonra en fazla ziyaretçi aðýrlayan müze konumunda. Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, Ýnce Minareli Medrese, Sýrçalý Medrese, Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeþme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, su yolu ve diðer altyapý kuruluþlarýna sahip bulunan Konya da Osmanlý dönemine ait eserlerin en tanýnmýþý ise Sultan Selim ve Aziziye camileridir. Yüzölçümü olarak Türkiye nin en büyük þehri olan Konya 39 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Konya nýn nüfusu, 2000 Yýlý Genel Nüfus Sayýmý na göre yaklaþýk 2 milyon 200 bin, þehir merkezi ise 742 bin 690 dýr. Bu rakamlara göre Konya; Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Bursa dan sonra Türkiye de en fazla nüfusa sahip beþinci il konumunda. Kentin ekonomisi sanayi aðýrlýklý Konya daki toplam Organize Sanayi Bölgesi sayýsý Organize Sanayi Bölgesinde 150 iþletme, 2 ve 3. Organize Sanayi nde 255 iþletme, Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesinde 305 iþletme faaliyet gösteriyor. 4. Organize Sanayi Bölgesi nin kuruluþ çalýþmalarý halen sürüyor. Merkezde 60 ýn üzerinde küçük sanayi sitesi ve bu sitelerde 20 binden fazla iþyeri bulunuyor. Gýda, inþaat ve inþaat malzemeleri, ayakkabýcýlýk, otomotiv yan sanayi ve hazýr giyim-tekstil sektörlerinin yoðun olarak faaliyet gösterdiði Konya da geliþmiþ sektörlerin baþýnda otomotiv yan sanayi geliyor. Otomotiv yan sanayinin gelmiþ olduðu noktada tek eksik bir otomobil fabrikasý. Konya da tarým üretimine baðlý olarak tarým makineleri ve komple un fabrikalarý, makine yedek parça sektörü ve küçük sanayi oldukça geliþmiþ. Türkiye nin ziraat alet ve makineleri ihracatýnýn yüzde 45 i Konya dan gerçekleþiyor. Konya ayakkabý sektöründe de son yýllarda gösterdiði atýlýmlarla Türkiye de ilk üç il arasýnda yer alýyor. Ayakkabýcýlýk sektöründe 2 bine yakýn iþletmede 18 bin kiþi çalýþýyor. Ayakkabýcýlýk sanayinde yýllýk üretim kapasitesi ortalama milyon çift ayakkabý. Konya dan yoðun olarak ihracat yapýlan ülkeler; Irak, Ýran, Suriye, Hindistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ýsviçre, Mýsýr, Ürdün, Kazakistan ve Almanya. Konya nýn toplam ihracatý Konya dýþýndaki gümrükler aracýlýðýyla yapýlan ihracatla birlikte 1 milyar dolar seviyelerinde. 35 bin KOBÝ si bulunan Konya, bugün 106 ülkeye 80 deðiþik sektördeki ürün yelpazesiyle yýllýk 1 milyar dolar ihracat gerçekleþtiriyor. Konya daki sanayicilerin yüzde 64 ü ihracat yapýyor. Ýþletmelerin yaklaþýk yüzde 40 ýnda özellikli makine ve ekipman bulunuyor. Bunlar yeni teknolojik ürünlerden oluþuyor. Tahýl ambarý olarak bilinen Konya, Türkiye nin toplam tarýmsal üretiminin yüzde 10 unu, top-

15 Yüzölçümü olarak Türkiye nin en büyük þehri olan Konya 39 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Konya nýn nüfusu, 2000 Yýlý Genel Nüfus Sayýmý na göre yaklaþýk 2 milyon 200 bin, þehir merkezi ise 742 bin 690 dýr. 13 lam tuz üretiminin de yüzde 65 ini, kentteki üç ayrý þeker fabrikasý ise þeker üretiminin yüzde 25 ini karþýlýyor. Kentte yýlda en az uluslararasý fuar düzenleyerek ulusal ve uluslararasý tanýtým yapýlýyor. Topkapý Sarayý ndan sonra en çok ziyaret edilen ikinci müze olma özeliðini taþýyan Mevlânâ Müzesi, Çatalhöyük ü ve Meke Gölü ile 3, 4 ve 5 yýldýzlý otelleri ile Konya bir turizm merkezi. Mevlânâ nýn 800. doðum yýldönümü dolayýsýyla UNESCO nun da 2007 yýlýný Dünya Mevlânâ Yýlý ilan etmesiyle kentte turizm alanýnda önemli bir hareketlilik yaþanacak. 85 bini aþan öðrencisi ile Türkiye nin en hýzlý geliþen ve en dinamik üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi, Konya nýn bir üniversite þehri olmasýný saðladý. Vakýf üniversitesi kurma çalýþmalarý devam ediyor. Ayrýca yine kentte ara eleman sýkýntýsýnýn giderilmesi için geniþ kapsamlý bir mesleki eðitim merkezi kurulacak. Konya Teknokent, kuruluþunu takip eden 2 yýl içinde çok hýzlý bir geliþim göstererek yüzde 100 doluluk oranýna ulaþtý, 520 dönümlük kendi arazisi üzerinde kendi binalarýnýn inþaatýný baþlattý yýlýnýn sonunda hizmete girecek. Ar-Ge kuruluþu sayýsý itibarýyla Türkiye nin en büyük ilk dört teknokentinden biri konumuna geldi. Bölgede biliþim teknolojisinin yaný sýra Tarýmsal Teknolojiler, Biyoteknoloji, Savunma Sanayii, Makine Tasarým Teknolojileri, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Saðlýk Teknolojileri konularýndaki Ar-Ge çalýþmalarýnýn desteklenmesi, bölgenin bu konularda uzmanlaþmasý öngörülüyor. Konya ili sýnýrlarý içerisinde 206 belediye ile hizmet veriliyor. Coðrafi alan olarak da Konya, Türkiye nin 19 da 1 ine tekabül ediyor. Konya nýn yemekleri Konya nýn en meþhur yemeklerinden biri etliekmek, diðeri ise fýrýn kebabý. Normal etliekmeklerde 60 gram kýyma, 100 gram sebze (soðan, domates, biber) kullanýlýr. Bol etli isteyenlere ise 120 gram et, 100 gr sebze kullanýlýr. Onun için bu tip etli ekmekler için bol deyimi kullanýlýr. Fýrýn kebabý ise koyunun belli yerlerinden alýnan parçalar, usulüyle iki aþamadan geçirilerek fýrýnda piþirilerek hazýrlanýr. Konya nýn Ballý Börek, Zülbiye gibi yiyecekleri de lezzetleriyle ünlüdür. Ayrýca, zerde, arabaþý çorbasý, papara, tandýr böreði, kaygana tatlýsý, bamya çorbasý, höþmerim, etli pilav ve su böreði de tercih edilen yemeklerdendir.

16 Mevlânâ Þube Müdürü Mazhar Peker: Konya da önceliðimiz müþteri memnuniyeti 14 BANK ASYA / SAYI: 27 HABER VE FOTOÐRAFLAR: ÝLYAS DAL

17 Toplamda 500 ü kredi hesabý olmak üzere 18 bin mevduat ve bireysel cari hesap müþterisi bulunan Bank Asya Mevlânâ Þubesi, Konya da kurulduðu tarih itibariyle ayný klasmandaki bankalar arasýnda en üst seviyede yer alýyor. Mazhar Peker Konya Þube Müdürü 15 Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Mevlânâ Þubesi 2003 yýlýnda hizmete açýldý. Hoþgörünün merkezine en yakýn olan Mevlânâ Þubesi, Mevlânâ Müzesi yolu üzerinde bulunuyor. Hazreti Mevlânâ nýn felsefesinin izlerini takip ederek 4 yýldýr müþterilerine bankacýlýkta hoþgörülü hizmet anlayýþýný sunan þube, müþteri iliþkilerinde güven, sevgi ve memnuniyeti ön planda tutuyor. Konya da hizmet verdiði ikinci yýlýnda bir anket çalýþmasý yapan Bank Asya Mevlânâ Þubesi, müþterileri üzerindeki saygýnlýðýný bir kez daha kanýtlamýþ oldu. Anket sonucuna göre Bank Asya, Konya da faaliyet gösteren bankalar arasýnda müþteri memnuniyetini en ön planda tutan banka sýralamasýnda en iyiler arasýnda yer aldý. Kendi hinterlandý içersinde mevduat ve plasman bakýmýndan Konya da ön sýralarda yer alan Bank Asya Mevlânâ þubesi, Türkiye geneli baz alýndýðýnda kurulan 35. Bank Asya þubesi. Toplamda 500 ü kredi hesabý olmak üzere 18 bin mevduat ve bireysel cari hesap müþterisi bulunan Bank Asya Mevlânâ Þubesi, Konya da kurulduðu tarih itibariyle ayný klasmandaki bankalar arasýnda en üst seviyede yer alýyor. Bulunduðu mevkii itibariyle küçük ve orta ölçekli iþletmelerin bulunduðu þehir merkezinde yer alan Bank Asya Mevlânâ Þubesinde yapýlan iþlem adedi ve müþteri yoðunluðu diðer þubelere oranla daha fazla. Buna baðlý olarak müþterilerini güler yüzle ve memnuniyetle karþýlayan banka personeli bir fatura yatýrmak için gelen vatandaþý bile yoðun ilgiyle karþýlayarak, o müþterinin Bank Asya ailesine katýlmasýný saðlýyor. Müþterilerinin hem bankasý hem de Finansal danýþmaný olduklarýný söyleyen Asya Katýlým Bankasý A.Þ. Mevlânâ Þube Müdürü Mazhar Peker, bütün müþterilerini eþit mesafede aðýrladýklarýný söyleyerek Bütün müþterilerimizle birebir sýcak iliþki kurarak onlara Bank Asya nýn bir parçasý olduklarýný hissettiriyoruz diyor. Ya olduðun gibi görün; ya göründüðün gibi ol. sözünü ilke edinerek Mevlânâ hoþgörüsü ve tevazusunu taþýdýklarýný belirten Peker, Müþterilerimize yapabileceðimiz þeylerin sözünü vererek söylediklerimizin arkasýnda durmaktayýz. Yapamayacaðýmýz iþ için baþtan olamayacaðýný söyleyerek net cevap veriyoruz. Bu da müþteri tarafýndan memnuniyetle karþýlanarak bize artý puan olarak geri dönüyor. dedi. 15 yýllýk bankacýlýk hayatýna son 5 yýldýr Bank Asya ailesinde devam eden Peker, 4 yýl Müdür Yardýmcýlýðý yaptýktan sonra, 1 yýldýr da þube müdürü olarak görev yapýyor. Ýþletme bölümü mezunu olan Peker, Bank Asya ailesine isteyerek ve severek baðlý olduðunu ifade ediyor. Amaç ve hedeflerinin Bank Asya Mevlânâ Þubesi nin bulunduðu hinterland ve il sýnýrlarý içersinde layýk olduðu en üst seviyeye taþýmak olduðunu aktaran Peker, 22 kiþilik deneyimli personelle tam hýzla çalýþtýklarýný sözlerine ekliyor. Bank Asya Genel Müdürlüðü nün verdiði manevi destekle çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren þube personeli, müþterilerinde oluþturduklarý hoþgörü izlenimi sayesinde hýzla büyüyerek gelecek vaat ediyor. Güler yüzlü hizmet anlayýþý Konyalýlarýn beðenisini kazanýyor.

18 Boðaziçi Kurumsal Þube Müdürü Özcan Özverim: Ekonominin kalbinin attýðý yerde payýmýzý artýrmak için çalýþýyoruz 16 BANK ASYA / SAYI: 27 HABER: MEHMET KUÞ / FOTOÐRAFLAR: MEHMET ALÝ POYRAZ

19 Özverim: Boðaziçi Kurumsal Þubesi olarak Bank Asya nýn müþteriye dönük dost yüzünü, müþteri odaklý ve hýzlý çözümler üreten tarzýný göstererek, bölgede tanýnan ve aranýlan bir þube olma düþüncesindeyiz. 17 Bank Asya nýn iki yýl önce Baþkent ile baþlayan Kurumsal Þube konseptinden baþarýlý sonuçlar alýnmasý neticesinde, bu sene baþýnda beþ yeni kurumsal þube daha açýldý. Bank Asya nýn 6 kurumsal þubesinden birisi olan Boðaziçi Kurumsal Þube, 20 kiþilik bir ekiple Ýstanbul un kalbi konumundaki bir bölgede, Boðaziçi bölgesinde, faaliyete baþladý. Boðaziçi bölgesi Sarýyer Maslak tan baþlayýp, tüm Boðaz bölgesi ile Þiþli ve Kaðýthane yi içine alýp, eski Ýstanbul dediðimiz tüm Suriçi bölgesine kadar uzanmakta. Kurumsal þubenin faaliyet gösterdiði bölgede genellikle banka-finans kuruluþlarýnýn, çok uluslu þirketler ile ticaret ve sanayide önemli paylara sahip ve kurumsallaþmýþ þirketlerin genel merkezleri bulunmakta. Bölgede genel olarak katýlým bankalarýnýn yeterince tanýnmadýðýný söyleyen Boðaziçi Kurumsal Þube Müdürü Özcan Özverim, banka-firma iliþkilerinin oldukça mekanik ve fiyat odaklý bir yapýda seyrettiðinin altýný çiziyor. Þube olarak Bank Asya nýn müþteriye dönük dost yüzünü, müþteri odaklý ve hýzlý çözümler üreten tarzýný göstererek, bölgede tanýnan ve aranýlan bir þube olma düþüncesinde çalýþtýklarýný ifade eden Özverim, hedef odaklý olarak çalýþan dört farklý kurumsal pazarlama portföyü bulunduðunu ve bunlarýn her birinin, aktif pasifiyle, orta ölçekli bir þube konumunda olduðunu kaydetti. Öncelikle tatlý rekabetin þube içersinde portföylerde baþladýðýný, bu rekabetin sonuçlarýnýn titizlikle takip edildiðini belirten Özcan Özverim sözlerine þöyle devam etti: Tabii ki daha sonra þubece kenetlenerek, önce diðer kurumsal þubelerle, daha sonra da diðer bankalarla rekabet etmekteyiz. Bu rekabetin uzun soluklu bir rekabet olduðu bilinci ile öne çýkabilmek için bazý stratejik kararlar aldýk. Bu kararlarýn ilki, açýlýþýmýzýn ikinci yýlýný doldurmadan bölgemizde kurumsal müþteri kriterlerimize uygun bütün firmalara ulaþma hedefi idi. Bu doðrultuda sene baþýndan beri, 23 Kasým itibariyle bin 319 yeni firmaya ulaþtýk ve bunlarýn bir kýsmý ciro kriterlerimize uymadýðý için ticari þubelere pas edildi, bir kýsmý ileride çalýþabileceðimiz ve zaman zaman tekrar aranarak iþ almaya çalýþacaðýmýz hedef firmalar havuzuna konuldu. Önemli miktarda firmanýn evraklarý mali tahlil sürecine sokuldu ve bir kýsmýnýn kredi limitleri çýkarýlarak aktif olarak çalýþýlmaya baþlandý. Diðeri ise, sürdürülebilir büyüme için ticari þubelerimizden devraldýðýmýz mevcut müþterileri-

20 18 BANK ASYA / SAYI: 27 mizin bankacýlýk iþlerinden alýnan payýn zaman içerisinde arttýrýlmasý idi. Bu doðrultuda ise ticari þubelerimize nazaran daha az sayýda müþteri ile çalýþmanýn verdiði konsantre olabilme avantajýný kullanarak, müþterilerimizin tüm finansal süreçlerini analiz edip iþ alma konusunda istekli olduk ve geldiðimiz noktada, risk, mevduat ve verim arttýrma konusunda oldukça müspet sonuçlara ulaþtýk. Seçimlerin geride kaldýðýný ve önümüzdeki dönemde çok önemli özelleþtirme ihalelerinin yapýlacaðýný ifade eden Þube Müdürü Özcan Özverim, tüm bu özelleþtirmelerle yakýndan ilgilendiklerini söyledi. Önce EGO, sonra elektrik daðýtým þirketlerinin, ardýndan elektrik üretim þirketlerinin özelleþtirme takviminin belli olacaðýný kaydeden Özverim sözlerini þöyle sürdürdü: Daha sona KGM tarafýndan bakým onarým ve iþletimi yapýlan otoyollar ve baðlantý yollarý ile Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin iþletme ve ücret toplama merkezlerinin iþletme haklarý özelleþtirilecek. Ve ayrýca þeker fabrikalarýyla, Bandýrma, Samsun ve Ýskenderun limanlarýnýn da özelleþtirme süreci 2008 yýlýnda baþlayacaktýr. Biz þube olarak tüm bu ihaleleri yakýndan takip etmekteyiz ve bu ihalelerle ilgilenen gruplarla baðlantýlarýmýzý güçlendirerek, önümüzdeki dönemde ciddi bir iþ potansiyeli yakalama düþüncesindeyiz. Kurumsal bankacýlýk faaliyetleri ve hedeflerinin yaný sýra, tüm Bank Asya çalýþanlarýnýn ortak hedefi haline gelen kredi kartý sayýsýný, 1 milyon kart seviyesine ulaþtýrmada, þube olarak, gerek kredi kartý pazarlamasý, gerekse kart satýþýný destekleyecek üye iþ yeri anlaþmalarý konusunda, diðer þubelerle ve ÜTEK koordineli çalýþmalarla hedefin yakalanmasýnda aktif olarak çalýþtýklarýný vurgulayan Özcan Özverim sözlerini þöyle tamamladý: Bu yoðun iþ temposu içerisinde, artýk gelenekselleþtirdiðimiz bowling turnuvalarýyla þubedeki ekip arkadaþlarýmýzýn daha da kaynaþýp, bir nebzede olsa iþ streslerini atmalarýna yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Ancak bazý bayan arkadaþlarýmýzýn bowling konusundaki baþarýsýnýn da erkek arkadaþlarýmýzda strese neden olduðunu belirtmekte fayda var. Bu konudaki nihai hedefimiz düzenli antrenmanlar yapan bowling ekibimizle diðer birim ve þubelere hodri meydan demektir. Son olarak, çalýþma hayatýmýzda derin bir iz býrakan, ani bir vefat olayý yaþadýk, yakýn zaman önce çalýþma arkadaþýmýz Kadire Gervan ý kaybettik. Biz dergimiz vasýtasýyla onu burada tekrar rahmetle anýyor, tüm Bank Asya camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz.

21

22 Türkiye, enerjide doðu-batý arasýnda terminal ülke olacak 20 BANK ASYA / SAYI: 27 HABER: ZAHÝR BACANLI / FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Türkiye de enerjide yüksek orandaki dýþa baðýmlýlýðý azaltmak için arz güvenliðini saðlamak, daha çok yerli kaynaklardan elektrik ve enerji üretimine aðýrlýk verilmesi gerekiyor lerde karanlýkta kalmamak için yaklaþýk 130 milyar dolarlýk enerji yatýrýmýna ihtiyaç var. Bu da Türkiye deki yatýrýmlarýn yaklaþýk beþte biri seviyesinde. Tüm diðer enerji yatýrýmlarý dahil bu rakamýn 128 milyar dolarý bulmasý bekleniyor. Son araþtýrmalar neticesinde dünya enerji ihtiyacýnýn 2030 yýlýna kadar yüzde 60 artmasý bekleniyor. Petrol ve doðalgaz, enerjideki bugünkü paylarýný koruyacak ve artan enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý için bütün dünyada yaklaþýk 16 trilyon dolar yatýrýma ihtiyaç doðacak. Bunun 3 trilyon dolarý doðalgaz çýkartma çalýþmalarý için harcanacak. Yatýrýmlarýn bir an önce baþlayabilmesi için hukuki ve kurumsal altyapýnýn

23 Enerji arzýnýn coðrafi kaynaklarýnda önemli kaymalar meydana gelecek, böylece üretimdeki artýþýn neredeyse tamamý, kaçýnýlmaz olarak OECD üyesi olmayan ülkelerde gerçekleþecek. Jeopolitik açýdan çok önemli bir bölgede bulunan Türkiye, dünya ispatlanmýþ petrol rezervlerinin yüzde 73 üne ve gaz rezervlerinin yüzde 72 sine sahip bölgelerle komþu olduðu için kilit bir jeopolitik önem kazanacak. 21 oluþturulmasý, enerji piyasasýnýn hedeflendiði gibi serbestleþtirilmesi, elektrik daðýtýmýnýn özelleþtirilmesi gerekiyor. Bir taraftan Ortadoðu ve Avrasya, diðer taraftan enerji tüketim merkezleri arasýndaki coðrafi konumu, Türkiye yi, enerji güvenliðinin saðlanmasýnda anahtar ülke konumuna getiriyor. Türkiye de son yýllarda görülen büyümenin önümüzdeki dönemde devam edeceði düþünüldüðünde, yýllarý arasýnda kömür ve hidrokarbon kapasitesi kullanýmýnýn talebi karþýlamasý için ilave teknolojilere yatýrým yapýlmasý gerekiyor. Böylece, nükleer enerji, bir tercih olmanýn ötesinde kaçýnýlmaz bir zorunluluk haline gelmekte. TÜRKÝYE ENERJÝDE ÜRETÝCÝ VE TÜKETÝCÝ ARASINDA DOÐAL KÖPRÜ Önümüzdeki yýllarda enerji arzýnýn coðrafi kaynaklarýnda önemli kaymalar meydana gelecek, böylece üretimdeki artýþýn neredeyse tamamý, kaçýnýlmaz olarak OECD üyesi olmayan ülkelerde gerçekleþecek. Bu geliþme Türkiye için þu demek: Jeopolitik açýdan çok önemli bir bölgede bulunan Türkiye, dünya ispatlanmýþ petrol rezervlerinin yüzde 73 üne ve gaz rezervlerinin yüzde 72 sine sahip bölgelerle komþu olduðu için kilit bir jeopolitik önem kazanacak. Hazar Bölgesi, Orta Asya ve Ortadoðu gibi hidrokarbon zengini ülkelerle, çoðunluðu Avrupa da bulunan tüketici pazarlar arasýnda doðal bir köprü olma yolunda, çok önemli enerji projeleri geliþtirmekte olan Türkiye, coðrafyasýndan para kazanacak. Mavi Akým ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattý projelerinin hayata geçmiþ olmasý, Türkiye yi uluslararasý petrol piyasasýnýn da bir parçasý haline getirdi. Yeni açýlan Türkiye - Yunanistan Doðalgaz Boru Hattý ile Þahdeniz doðal gazý, Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarýna ulaþtýrýlacak. Yunanistan a ilk yýl 250 milyon metreküp, ikinci yýl 500 milyon metreküp ve sonraki yýllarda yýllýk 750 milyon metreküp olmak üzere gaz ihracatý yapýlacak. Türkiye-Yunanistan Doðalgaz Boru Hattý daha sonra Adriyatik Denizi üzerinden Ýtalya ya uzatýlacak. ÇALIÞMAYAN BÝR SERBEST PÝYASA Fiiliyatta fazla çalýþmayan bir serbest piyasa var, arz fazlalýlýðýndan bu hissedilmedi. Þimdi enerji açýðý, petrol fiyatlarýnýn artmasýyla birlikte hidroelektrik, nükleer, rüzgâr ve diðer alternatif enerji kaynaklarý Türkiye de yeni yatýrým projeleriyle atak yapma aþamasýna geldi. Türkiye de yatýrým yapýlan alanlardan hidroelektrik santral projelerinde yüzde 9 talep artýþý sözkonusu. Dünyada baþka yerde böyle bir talep artýþý görülmesi zor. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü su kullaným anlaþmasý yaparak hidroelektrik santrallerini özel sektöre yaptýrmayý öngörüyor adet büyük-küçük hidroelektrik santrali müracaatý var. Bunlarýn kurulu gücü toplam 15 bin 200 MW. Yabancý ülkelerle ikili iþbirliði kapsamýnda bulunan 16 projeyle birlikte projelerin tamamýna müracaatlar oldu, eldeki bütün hidroelektrik potansiyeli özel sektöre açýldý e kadar

24 Devlet Planlama Teþkilatý planýna göre, enerji arz güvenliðini saðlamak üzere azami oranda iç kaynak kullanýlmasý temel öncelik olacak. Bu öncelik kapsamýnda dýþa baðýmlýlýðý azaltýcý bir anlayýþla, kamu ve özel sektör katýlýmý ile petrol, doðal gaz ve kömür arama çalýþmalarýna artan bir þekilde devam edilecek. 22 BANK ASYA / SAYI: milyar kwh lik (kilovatsaat) hidroelektrik potansiyelinin tamamý kullanýlacak. Daha önceki hýzla gitseydi bu projeler ancak 50 yýlda tamamlanacaktý. Devlet Planlama Teþkilatý nýn yýllarýný kapsayan eylem planýna göre nükleer enerji, elektrik üretim kaynaklarý arasýna dahil edilecek, Köylerin Altyapýsýnýn Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamýnda köylerin elektrik alt yapý sorunlarý çözülecek; doðal gaz transit boru hatlarýnýn yapýmý tamamlanarak, Avrupa ya gaz daðýtýmýnda Türkiye nin etkin bir rol almasý saðlanacak. Ceyhan ýn uluslararasý enerji piyasasýnda ana daðýtým noktalarýndan biri olmasýnýn amaçlandýðý plana göre, doðal gaz ana iletim þebekeleri yenilenecek ve doðal gaz kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý sürdürülecek. Plana göre, enerji arz güvenliðini saðlamak üzere azami oranda iç kaynak kullanýlmasý temel öncelik olacak. Bu öncelik kapsamýnda dýþa baðýmlýlýðý azaltýcý bir anlayýþla, kamu ve özel sektör katýlýmý ile petrol, doðal gaz ve kömür arama çalýþmalarýna artan bir þekilde devam edilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarýndan azami þekilde yararlanýlmasý noktasýnda, hidrolik, rüzgarlý jeotermal, güneþ ve biyokütle potansiyelini belirleme çalýþmalarý sürdürülecek, bu kaynaklarýn verimli ve etkin bir þekilde kullanýmýný ve yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla araþtýrma geliþtirme, tip proje ve uygulama çalýþmalarý gerçekleþtirilecek. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kaynak Alanlarýnýn koordinatlarý, potansiyeli, baðlantý ve ulaþým durumlarý, arazi mülkiyeti bilgilerini kapsayan çalýþmalar yapýlarak, yatýrýmcýlarýn hizmetine sunulacak. Pompajlý HES potansiyel belirleme çalýþmalarý sürdürülecek. TÜBÝTAK ile birlikte yenilenebilir enerji alanýnda AR-GE projeleri yürütülecek.

25 Devlet Planlama Teþkilatý nýn Köylerin Altyapýsýnýn Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamýnda köylerin elektrik alt yapý sorunlarý çözülecek; doðalgaz transit boru hatlarýnýn yapýmý tamamlanarak, Avrupa ya gaz daðýtýmýnda Türkiye nin etkin bir rol almasý saðlanacak. 23 ENERJÝ YATIRIMLARI HIZLANDIRILACAK Elektrikte arz güvenliðinin artýrýlmasýnýn öneminin vurgulandýðý plana göre, yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasý ve baþlayan yatýrýmlarýn bir an önce bitirilmesini teminen gerekli önlemler alýnacak, mevcut tesislerin verimli þekilde kullanýlmasý saðlanacak yýlýnda baþlayan termik santral rehabilitasyonlarý 2010 yýlýnda, hidroelektrik santral rehabilatasyonlarý ise 2012 yýlýnda tamamlanacak. Ambarlý Fuel- Oil Santrali 4. ve 5. üniteleri rehabilite edilerek çift yakýtlý (motorin-doðal gaz) kombine çevrim santraline dönüþtürülecek yýlýnda tamamlanacak proje ile hem üretim maliyeti düþürülecek hem de 540 megavat kapasite artýþý saðlanacak. Elektrik arz güvenlik durumu devamlý olarak izlenecek. Kamu Yatýrým Programýnda yer alan hidroelektrik ve termik santral projeleri hýzla tamamlanacak. Öte yandan, Ceyhan ýn uluslararasý enerji piyasasýnda ana daðýtým noktalarýndan ve dünya enerji fiyatlarýnýn teþekkülünde önemli merkezlerden birisi olmasý saðlanacak. Doðal gaz boru hatlarýnýn yapýmý tamamlanarak, Avrupa ya gaz daðýtýmýnda ülkenin etkin rolü saðlanacak. Bu çerçevede NABUCCO projesinin gerçekleþmesi için çabalar sürdürülecek. Bu paralelde boru hattý birinci kesimi ilgili ülkelerin iþbirliði ile tamamlanacak. Yunanistan a kadar olan bölümü tamamlanan Türkiye-Yunanistan Ýtalya Doðalgaz Hattý Projesi nin, Yunanistan-Ýtalya kesiminin hayata geçirilmesi için Ýtalya ve Yunanistan arasýndaki boru hattýnýn 2012 yýlýnda gerçekleþmesine yönelik çalýþmalar yakýndan takip edilecek. Doðalgazýn 2010 yýlýna kadar Türkiye nin tüm illerine götürülmesi saðlanacak. Bu paralelde EPDK ihalelerini sürdürecek. Doðalgaz tedarikçi firma sayýsý ve depolama kapasitesi artýrýlarak arz güvenliði güçlendirilecek.

26 Bedirhan Gökçe: Gözünde yaþ olanýn gönlünde aþk vardýr 24 BANK ASYA / SAYI: 27 RÖPORTAJ: KAMÝL MAMAN / FOTOÐRAFLAR: BURAK SOYSAL Ýnsanlar neden þiirlere hayran olurlar? Az sözle çok þey anlatmak, insan zekâsýnýn en duygusal yanlarýný keþfetmek þiirle baþlamýþ bir gelenek gibi sanki insanlar için. Türkiye de herkesten çok þiirle arasýnda daha güçlü bir baðý olanlardan birisi hiç þüphesiz Bedirhan Gökçe. O, çok sevdiði þiirleri ayný zamanda insanlara sevdirmek gibi bir misyon yüklenmiþ. Ve þimdi ise Adam Kavgada Belli Olur isimli yeni albümü müzik marketlerde yerini aldý. Ciðerin Yansýn, Oðluma, Üþüme (Kime Ne), Ihlamurlar Çiçek Açtýðý Zaman, Baba Uyan, Ýsyanlý Sükut, Yedinci Cadde, Yenik Serçe (Adý Nermin), Uy Havar, Kerkük Çýðlýðý ve Namýssýz Seni isimli þiirlerden oluþan albümün ilk klibi ise Ciðerin Yansýn isimli eserine geldi. Bu eserde ayný zamanda Cengiz Kurtoðlu usta yorumcuya eþlik ediyor. Size göre þiir nasýl bir kavramdýr? Þiir için çok kiþi çok þey söylemiþ. Bunca yýl da söylenmiþ, bunun üzerine ben ne söylerim de bir eksiði tamamlarým, bilemiyorum. Ama ben þiiri darasý alýnmýþ söz olarak nitelendiriyorum. Salt söz. Gereksiz bütün sözlerden arýndýrýlmýþ söz. Þairlerin þiirlerini de sizin sayenizde tanýmýþ ve öðrenmiþ oluyoruz. Bu büyük bir hizmet deðil mi? Onu çok doðru söylüyorsun. Okuma tembeli bir toplumuz. Biz þimdi Yahya Kemal i bugün biliyorsak bunu Münir Nurettin Selçuk tan biliyoruz. Mesela Orhan Gencebay la bir kesim Cemal Safi yi tanýdý. Müziðin gücü, okumanýn gücü, þiirin gücü daha sonra bir þeyleri sattýrmaya baþladý. Bir nevi þiir yorumlamak þairin ve þiirinin reklamýný yapmak onlarý insanlara tanýtmaktýr. Edebiyata girdiði andan itibaren baþ tacý olabilecek nice þairlerimiz var. Mesela Ayla Aydemir in Sol Yaným Acýyor þiiri benimle tanýndý. Þiir biraz daha okumayý seven kitlenin iþi herhalde. Þiir okumak ayný zamanda Türkçe yi de etkili ve güzel kullanmayý saðlýyor. Türkçe dünyanýn en güzel dillerinden bir tanesidir. Çok zengin ve çok doðurgandýr. Ýnsan kendini ifade etmek istediði zaman kelimede sýkýntý çekmez. Yeter ki biraz okumuþ olsun. Önemli olan kendi dilini bilmek kendi diline sahip çýkmak ayný zamanda bununla da o toplum kendi genlerine sahip çýkmýþ olur. Dilin ana hatlarýna sahip çýkýlmasý lazým. Biz de dil kompleksi var birde. Dikkat edin Ýstanbul da þöyle bir gezin dükkân isimlerini yabancý görürsünüz. Bu tarz bir eylemin kimseye faydasý yok. Þöyle bir þey var mý acaba, Türkçe yi her güzel kullanan ayný zamanda güzel þiir de okuyabilir.?

27 Türkiye de herkesten çok þiirle arasýnda daha güçlü bir baðý olanlardan birisi hiç þüphesiz Bedirhan Gökçe. O çok sevdiði þiirleri ayný zamanda insanlara sevdirmek gibi bir misyon yüklenmiþ. Ve þimdi ise Adam Kavgada Belli Olur isimli yeni albümü müzik marketlerde yerini aldý. 25 Yok böyle bir þey olamaz. O zaman bütün tiyatro sanatçýlarý þiir yorumcusu olurdu. Þiir okumak baþka bir þey. Özdemir Asaf ýn çok güzel ifadesi vardýr: Bir þiiri anlamasan da olur ama onu kötü okuma ne olur. Bu albüm þiir sevenlere deðil þiir sevmeyenlere ithaf edilmiþtir. Albüm þiiri sevdirmek için mi hazýrlandý? Öyle bir iddiamýz yok elbette ama ne yaparýz da þiiri sevmeyen insanlarýmýz onu sevmeye baþlar diye bir çalýþma koyduk ortaya. Tabii þöyle bir iddiamýz da var: Þiiri seven bir yüreðin bu albümü dinlediðinde mest olacaðýna eminiz. Çünkü Adam Kavgada Belli Olur gerçekten ince eleyip sýk dokunarak hazýrlanmýþ bir çalýþma. Geçmiþte þiiri sevdiremeyen ama bunun yanýnda Uf ne þiir ya! dedirten insanlar da oldu. Kötü altyapý, tiyatral ve abartýlý okuma üslubu ve illa da mesaj verecek endiþesi ile hazýrlanan þiirler insanlarý bazý zamanlarda þiirden uzaklaþtýrdý. Bizim þiir sevmeyenlerden kastýmýzda bu bahsettiðimiz tavýrlardan dolayý þiire uzak düþmüþ olanlar. Aþk acýsý, ayrýlýk, umut, memleket sevdasý, hasret, evlat ve baba sevgisi gibi konularýn tümünü içerisinde barýndýran bu albüm insan olan herkesi kucaklayan bir çalýþma oldu. Zaten bunu yurt içinde ve yurt dýþýnda verdiðim konserlerde insanlarýn bize þiiri tekrardan sevdirdiniz demesi yaptýðýmýz çalýþmanýn insanlar üzerinde iyi sonuçlar verdiðini gösteriyor. Þunu iyi bilmemiz gerek ki bizim insanýmýz ince ruhlu ve kýrýlgandýr. Gözü yaþlýdýr. Gözünde yaþ olanýn da yüreðinde aþk vardýr. Bu ilahi aþktan beþeri aþka kadar geniþ bir yelpazedir. Albümünüze Adam Kavgada Belli Olur ismini vermenizin bir nedeni olmalý? Sen seni bil, sen seni derken Yunus Emre, çocukken ne söylemek istemiþ derdim kendi kendime. O gün anlayamadýðýmý yaþým ilerledikçe anladým. Yunus, sen, seni bil yani kendi özünü bil diyordu bize. Bugün insan býrakýn baþkasýný kendini bilemiyor, çözemiyor ve anlayamýyor maalesef. En sevdiðimin ölüm haberini aldýðýmda ben nasýl birisiyim, en sevdiðim sýrtýmdan vurduðunda nasýl oluyorum, yýllarca kurduðum dostluklarýmýn sonunda ufacýk bir kýrgýnlýðýn araya girmesi hangi beni ortaya çýkarýyor! Nikâh salonundaki ben ile mahkeme salonundaki ben ayný mý? Para mý kariyer mi, imkânlarýmý elimden aldýklarýnda hep ayný ben miyim? Mesele þu; mutluyken herkes iyi olur ama adam kavgada belli olur. Albümde farklýlýk oluþturma, þiire zenginlikler katmak adýna neler denediniz? Öncelikle bugüne kadar gelinen þiir sürecinde o güzelim Anadolu Türkçesi ile o asil Ýstanbul Türkçesini ayný albümde toplamak bu albümün en zengin yaný. Asýl olan köylüyü köylü gibi, kentliyi ise kentli gibi anlatmaktýr þiirde ve hâl dilinde. Biz bunu yapmaya çalýþtýk son albümümüzde. Aðzýný gözünü eðip bükmeden bu iþ nasýl yapýlýr onu baþardýk. Bugüne kadar denenmemiþ esprili þiirleri dinleyiciye sunmaya çalýþtýk fakat biz biliyoruz ki gözyaþý ile kahkahayý ýslatmak çok zordur. Bence bu albümde her yürek taþýyanýn yüreði burkulur ve ayný yürek kahkaha atmasa da tebessümle son bulur. Her þey bir tarafa zaten zengin ve farklý olan benim ülkem. Bana düþen ise sadece bu kýrýlgan sesimle bu güzelliklere ayna tutmaktý.

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER BANK ASYA Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER EDÝTÖR Dünya ekonomisine damgasýný vuran küresel krizin olumsuz etkileri, geçtiðimiz Ekim ayýndan itibaren ülkemizde de hissedilmeye baþlanmýþ ve özellikle

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek!

Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! BANK ASYA Yeni açýlýmlar yeni baþarýlar getirecek! AYHAN KESER EDÝTÖR Ekim ayýnýn gündemi IMF ve Dünya Bankasý Ýstanbul Zirvesiydi. Zirvede alýnan kararlar, küresel ekonomi ile finansal mimariyi yeniden

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Tüm Paylaþýmcýlara Merhaba... Dergimiz Paylaþým'ýn yeni yýlýn ilk günlerine denk gelen ikinci sayýsýyla sizleri yeniden selamlýyoruz. Bildiðiniz gibi, 2006 sizlere Türkiye Finans çatýsý altýnda hizmet

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı