Yüz yirminci Birleşim Pazartesi. İçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüz yirminci Birleşim. 19. 8. 1963 Pazartesi. İçindekiler"

Transkript

1 DÖNEM : 1 CİLT: 20 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ 'i m Yüz yirminci Birleşim Pazartesi - 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen Kâğıtlar Sayfa Başkanlık Divanının Genel >. Kurula sunuşları , Milletlerarası Kalkınma Birliğinden temin olunan. Kalkınma Kredisi Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/383, 3/673) Vazife ile yurt dışına gidecek olan içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'- nın dönüşüne kadar kendisine, Gümrik ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm Vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/674) Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi (2/276, 4/241) Şahsî işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20.gün izin verilmesini istiyen İçindekiler Sayfa Devlet Bakanı Raif Aybar'a tarihinden tarihine kadar izin verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, imar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/675) 203: Çay ilçeninin Geneli (Aydoğmuş) köyü cilt 12, sayfa 107, hane 65 te kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma doğumlu Kadir Ceylan'ın ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin geri verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/670, 3/669) Görüşülen işler Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) (S. Sayısı: 304) 204: Yoklama Sorular ve cevaplar 205 A. Yazılı sorular ve cevapları Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Milletlerarası Ziraat teşkilâtı tarafından Hükümetimizle birlikte yü-

2 / Sayfa rütülen Doğu Akdeniz pilot bölgesi çalışmalarının ne safhada bulunduğuna dair *' Başbakandan soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet' îzmen'in yazılı cevabı (7/90) 205: İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, İzmir ili ilçelerindeki köylüye, 5373 sayılı Zeytincilik Kanunu gereğince, son on yıl içinde, ne miktar delicelik yer verilmesinin tesbit edildiğine ve, bu yerlerin tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ sürüncemede kalan kısımlar olup olmadığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı. (7/284), 206: Konya Milletvekili Kadircan * Kaflı'nm, Konya'nın Yunak ilçesi belediyesinde fazla memur çalıştırılması sebebinin araştırılıp araştırılmadığına ve belediye mu'hasibi hakkındaki şikâyetlere niçin son verilmediğine dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı (7/288) 218: istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlarla duruşmaya ait tutanakların ya- > ymlanmasma ne zaman başlanauağma dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/309).' İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'ın, Ankara ili telefo.n rehberinin yeni baskısının ne zaman yapılacağına ve İsparta ilinin ulaştırma işlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı İh* Sayfa san Şeref Dura'nm yazılı cevabı (7/319) 219: I Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, Niksar'ın Osmaniye köyünü, Niksar'a giden şoseye bağlıyan toprak yolun, bir şahıs tarafından sürülüp, ekilerek kapatıldığının doğru olup olmadığına dair soru önergesi, ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı (7/321) 222: Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde, 1963 ekim yılında, kullanılan kimyevi gübrenin çeşit ve tutarının ne olduğuna dair soru önergesi, ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı. (7/324) 223: Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Ergene nehrinin ıslahı için ciddî bir çalışma olup olmadığına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin'in yazılı cevabı. (7/326) Aydın Milletvekili Hilmi Aydinçer'in, gerek incir fiyatlarının yükseltilmesi ve gerekse müstahsilin incir tarımına teşviki için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'le Ticaret.Bakanı Ahmet Oğuz un yazılı cevapları (7/330) 225: Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Sosyal Yardım Fonu tesisi ve toplanan paraların tevzi şekli * hakkındaki Yönetmelik gereğince, 1962 ve 1963 yıllarında, muhtelif grupa dâhil derneklere ne miktar yardım yapıldığına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun yazılı cevabı (7/331) 228:238

3 Birinci Oturum Basın - Yayın ve Turizm işleriyle görevli Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı yerine aynı işleri yürütmek üzere, 265 sayılı Kanuna uygun olarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulması üzerine 'bu Bakanlığa Basın - Yayın ve Turizm Bg.kanıNurettin Ardıçoğlu'ıran atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. - İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın; bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 2 şer üye alınarak kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı yeniden açık oya sunularak kanunlaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ; Devlet Su llşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde; İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde; 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarılarının Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan metinleri üzerinde görüşmeler yapıldı ve tasarılar Millet Meclisince de aynen kabul olunarak kanunlaştı. Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısının ek 3 neü maddesi benimsenmediği için Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden ayrılarak 6 şar üyeden teşekkül edecek bir karma komisyona havalesi kabul olundu. Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen diğer maddeler benimsendi. Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kajldırılmasına dair kanun tasarını üzerinde bir süre görüşüldü ; 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 201 Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. Başkan Kâtip Başkanvekili Anikara Mekki Keskin İbrahim Sıtkı Hatipoğlu Kâtip Ağrı Rıza Polat İkinci Oturum Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler (Ek 11 nci madde hariç) 'benimsendi. Beniımsenmiiyen ek 11 nci madde, Cumhuriyet senatosu ve Millet Meclisinden seçilecek 6 şar üyeden kurulu Karma Komisyona havale olundu. İstanbul İli Eyüp ilçesine Ibağlı Göztepe bucağında Gazioısımanpaışa adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısı kalbul edildi. Saat 16 da yapılacak olan Türkiye Büyülk Millet Meclisi Birleşik toplantısından sonra toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. Başkan Başkanvekili Mekki Keskin Kâtip Ankara İbrahim Sıtkı Ağrı Rıza Polat Hatipoğlu Üçüncü Oturum Milletvekillerinin seçmenleriyle temasları ve memleket içinde incelemelerde bulunmaları için Millet Meclisinin 19 Ağustos 1963 Pazartesi gününe kadar tatil yapması hakkında parti grupları adına verilen müşterek önerge okundu, kabul olundu. 19 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. Başkan Başkanvekili Mekki Keskin Kâtip Ağrı Rıza Polat Kâtip Konya Vefa Tanır

4 2. GELEN KAĞITLAR Tasanlar j dir Ceylân'm ölüm cezasına çarptırılması hak- 1. İstimlâk Kanununun 1, 14, 21 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunun 27 'kında Başbakanlık tezkeresi. (3/669) Komisyonuna) (Adalet nci maddesine 'bir fıkra eklenmesine dair İstanbul, Samatya, Hacıpîri mahallesi, sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun Sarmaşiıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 tasarısı (1/514) (İçişleri, Adalet, Bayındırlık, sayısında nüfûsa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, Maliye ve Plân komisyonlarına) M Melek 'İten doğma doğumlu Recep 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırıknası Trabzon'da (bir üniversite kurulması hakkındaki 'hakkında Başbakanlı'k tezkeresi. (3/671) (Ada 6594 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı let Komisyonuna) (1/515) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) yılı Millî Korunma bilançosu ile 3. Kat mülkiyeti kanunu tasarısı. (1/516) J kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair Sayıştay (Adalet Komisyonuna) Başkanlığı tezkeresi. (3/672) (Sayıştay 4. ; Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/517) (Millî Savunma ve İçişleri komisyonlarına) 5. Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna elk kanun tasarısı. (1/518) (İçişleri, Millî Savun- i raıa, Maliye ve Plân komisyonlarına) Teklif 6. Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 59 arkadaşının, Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması ha'kkmda kanun teklifi. (2/566) (Maliye ve Plân komisyonlarına) Tezkereler 7. Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu dle Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/668) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 8. Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü. cilt 12, sayfa!07, hane 65 te kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Elif Uen doğma doğumlu Ka- Komisyonuna) Raporlar 11. Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin Sakarya iline bağlanması halkkıhda kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. (1/457) (S. Sayısı : 365) 12. Türk Farmıakopesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 366) 13. Devlet Orman işletmeleriyle kereste fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları muameleleri hakkında-tanzim edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komitsyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 3/110, 3/124, 3/340) (S. Sayısı : 367) 14. Serbest malî müşavirlik kanunu tasarı - si ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ljanunu teklifi ve Geçici Komisyon r-appru. (1/476, 2/529) (S. Sayısı : 368)

5 KÂTİPLER BÎRÎNCÎ OTURUM Açılma saati : 18,00 BAŞKAN Fuad Siraıen. Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğiu (Balıkesir) BAŞKAN Millet Meclisinin birleşimini açıyorum. 3. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI BAŞKAN Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları vardır. Okutuyorum efendim: 1. Milletlerarası Kalkınma Birliğinden temin olunan Kalkınma Kredisi Anaçlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının geriverilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/383, 3/673) Millet Meclisi Başkanlığına mm tarihli ve /250 sayılı yazımızla sunulmuş olan «Milletlerarası Kalkınma -Birliğinden temin olunan Kalkınma Kredisi Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının geriverilmesinli rica ederim. ismet İnönü, Başbakan BAŞKAN Oyunuza sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Geriverilecektir. 2. Vazife ile yurt dışına gidacek olan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekaia'nın dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm vekillik etmesinin, başbakanın teklifi üzerine uygun garilldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/674) Mille't Meclisi Başkanlığına Vazife ile yurt dışına 'gidecek 'olan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve 'Tekel Baltanı Orhan öztrak'm vekillik etmesinin, Başibakanıu teklifi üzerine, 'mulvafık görülmüş «olduğunu arz ederim. Cumihuııbaşkanı Cemal Gürsel 203 BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. 3. Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmlesine dair kanun teklifinin geriverilmesine ıdair önergesi (2/276, 4/241) Millet Meclisi Başkanlığına sayılı îmar Kanununun 42 nci -maddecinin değiştirilmesine dair kanun teklifimizin geriverilmesini saygılarımızla rica ederiz. O..S en a fosu Ağrı Üyesi Vcysi Yardımcı Mardin Milletvekili Talât Oğuz Ağrı 'Milletvekili Kerem özean Bursa 'Milletvekili Cevdet Perin Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral Yoagat Milletvekili Turgut Nizamoğlu Çankırı 'Milletvekili Nure'ttfm Ok Esldşe'hir Milletvekili Seyfi öztürk Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz Niğde Milletvekili Mehmet A.lhnsoy BAŞKAN Ger iver ilmesin i oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiş, gerdverilmiştir. 4. ışahsi işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmesini istiyen Devlet Bakanı Raif Aybar'a tarihinden tarihine kadar izin verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, İmar ve İskân Bakam Fahrettin Kerim Gökay'ın Vekillik edeöpğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/675) Millet Meclisi Başkanlığına Şahsi işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmesini istiyen Devlet Bakanı Raif

6 M. Meclisi B : 120 Aybar'a tarihinden tarihine kadar iziinı verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, îmar ve îskân Balkanı Fahrettin Kerim Gökay'm vemllik etmesinin, Başh akanın teklifi üzerine, muvafık görülmüjş olduğunu arz ederim. Cumhurbaşkanı Cemal Gürse] BAŞKAN Bilginize sunulmuştur. 5. Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü cilt 12, sayfa 107, hane 65 te kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma doğumlu Kadir Ceylan'm ölüm cezasına çarptırılmasına dair i 'Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/670, 3/669) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına îlgi : tarihli ve 5/ sayılı fazımıza; ölüm cezasına hükümlü Kadir Ceylân tara- 19, :1 fmdan verilen tarihli dilekçe ile vâki 'taıs'h'lhi karar istemi dolayıısiyîe isteği incelenmek üzere adı gecene ait mahkûmiyet dosyasının iadesi hususu, Adalet Bakanlığının tarihli ve «ayılı yazısiyle isteriilinektedir. G'ereğine müsaadelerini arz eder'im. Başbakan îsmet tnönü BAŞKAN Geriveriiecektir. AHMET ŞBNER (Trabzon) Üniversite için bir önergemiz vardı. Geçici Komisyon kurulmasını istedik. BAŞKAN 'Geçici Kmnlisylon kurulmasını istediniz. Şimdi gündeme -girmediği için önergeyi oya sunamadım. îç'tüzük gereğince böyle 'hareket edilmesi.gerekiyor. Arkadaşlar, evvelce ittihaz buyurduğunuz. ka.rara göre sorular üzeninde yalnız Çarşamba günü konuşma yapılacaktır. Bugün, Pazartesi olduğuna göre sorulan bırakarak diğer maddelere gecivorum. BAŞKAN öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler : 1, Devlet Yatırım. Bankası hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) (S. Sayısı : 304) (1) BAŞKAN Hükümet burada. Komisyon Lütfen yerini alsın. Arkadaşlar, Ibu tasarımın evvelce önceliği -kabul edilmişti. Tümü üzerinde de görüşmeler bitmişti. _ ışimdi maddeler üzerinde görüşmeye iba'şlıyacağız. Maddelere gedilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... E'tmiyenle.r... Kabul edilmiştir. Devlet Yatınm Bankası hakkında Kanun BÖLÜM : I Genel hükümler Kuruluş ve hukukî 'bünye.madde 1. Maliye Bakanlığına bağlı olarak, hususi 'hukuk hükümlerine tabi ve tüzel (1) 304 S. Sayılı basmayazı tarihli 111 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 4. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 204 kişiliğe sahip muhtar bir «Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. Banka 'bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup bu kanun ve «İktisadi Devlet Teşekküllehi, müesseseleri ve iştirakleri.hakkındaki Kanun hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. Bankanın muaîmeleleni ticari esaslara göre yürütülür'; Genel Müluısebe ve Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi değildir. Bankanın merkezli Ankara'dır, sulbe açamaz. Kasa muameleleri T. O. Merkez Bankası vasıtasiyle yürü tülü ı*. BAŞKAN ErziiK-aıı Milletvekili Zeynel Gündtağidu, 1 nci madde üzerinde söz istemiş. (Yok sesleri) 1 rici madde 'hakkında. Turan Kut. (Ekseriyet yok, seslem) ; 5, kişindaı ayağa, kalkarak müracaat etmesi lâzım. Turan Kut, yok. Fakat madde hakkında bir. takriri vardır, okutuyorum: Millet 'Meclisi Başkanlığına 304 sıra. sayısında, kayıtlı (Devlet Yatırım Bankası) kanun tasarısının, 1 nci 'maddesinin tbirinci satırındaki (hususi) kelim esin in (özel).

7 M. Meclisi B : ve 4 neü ben'dlerirideki ('muameleleri) kelimelerinin (işlemleri) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Tekirdağ Turiıan Kut Gerefecje Kanunun Anayasa 'diline, yaşıyan ve konuşulan Tür!kçe? ye uygunluğunun sağlanması için teklif edilmiştir. Turhan Kut (A.P. sıralarından 5 'milletvekili ayağa kalkarak 'ekseriyet olmaldiğını 'beyan e'titi.) BAŞKAN 5 arkadaş, ekseriyet almadığını beyan ederek ayağa kalkmıştır, yoklama yapacağız. AHMET ŞENER (Traibzon) Sayın Başkan, Karadenizde kurulaealk Tekn!i!k Üniversite kanun tasarüsı için 'bir önerce yermiştik. Gündeme alınması için değil, encümen kurulması :1 için. Sunuşlar kısmında reye konabilirdi. Şimdiye kadar 'böyle yapıldı, önergemiz bir Geçidi Komisyon kurulması için'dı. Teamül olal-ak... 'BAŞKAN Bunu tetkik ederiz efendüm. Sizin 'balhsettiğffiiz husus gündeme girmediği için, 'bu şekilde bir komisyon teş'kilinli oya sunam amı tik. AHMET ŞENER (Traibzon) Bir 'komasyon teşkil edilecekti, Sayın Başkan. BAŞKAN Şimdi arkadaşlar, bu takrir gündeme alınmadığı için Kanunlar Müdürlüğünün bana beyanı üzerine gelecek oturumda 'gündeme alınıp oya sunulacağını arz etmiştim. Yalnız şimdi öğreniyorum ki; diğer Reisvekilii arkadaşlar ibâzı müstacel hussuısatta bu gibi te'klifleri gündeme alınmadığı halde oylamışlar. Şimdi Mecliste ekseriyet mevcutâolduğu, yoklama n'et'icesinde anlaşılırsa, slizin hu takririnizi oylatacağım efendim. 5. YOKLAMA (Yoklama yapıldı) (BAŞKAN Arkadaşlar, çoğunluk olmadığı için Birleşimi '211 Ağustos Çarşamfba günü saat 15 de toplanmak üzere kapatıyorum. Kapanma saati : 18,20 i. Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Milletlerarası Ziraat teşkilâtı tarafından Hükümetimizle birlikte Doğu Akdeniz pilot bölgesi çalışmalarının ne safhada bulunduğuna dair Başbakandan soru önergesi ve Tarım Bakam Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/90) Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile rica ederim SORULAR VE CEVAPLAR A YAZILI SORUL AR.VE CEVAPLARI Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı özel fonundan yardım edilmek; ve bu teşkilâtın müesseselerinden olan Milletlerarası Ziraat Teşkilâtı tarafından Hükümetimizle birlikte üzere, yürütülmek Antalya, Burdur ve İsparta illerini içine alan Doğu - Akdeniz pilot bölgesi çalışmaları halen ne safhadadır. 2. Bu çalışmalar rını kapsamaktadır? hangi faaliyet kolla- 3. Bu çalışmaların daha tesirli olabilmesi için ne gibi tedbirler alınabilir; ve bu mahiyette tedbirler alınması düşünülmekte midir?

8 T. O. Tarım Bakanlığı Plânlama ve Ekonomik, Araştırmalar Grupu M. Meclisi B : Konu : Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın önergesi Hk. Millet ı Meclisi Başkanlığına İlgi : Kanunlar Dairesi Müdürlüğü ifadeli gün ve 1720/7740 sayılı yazıları : gün ve 7/ /35132 sayılı yazıları : Antalya, Burdur, İsparta illerini içine alan Doğu - Akdeniz Pilot Bölgesi çalışmaları hakkında Başbakan tarafından cevacandırılmak üzere Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın günlü, yazıb soru önergesinin Bakanlığımızca cevaplandırılması tensibedilmiş olmakla tetkik edildi, önergeye konu olan «soruların karşılıkları aşağıda dere edilmiş tir. 1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı adına özel Fon ve FAO ile Türk Hükümeti adına Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yürütülen Antalya Bölge Plânlaması çalışmaları 1963 yılı programına uygun olarak ilerlemektedir yılı ikinci yansında başlıyan evanter çalışmalan bütün sektörlerde devam et- ımektedir. Yıl sonundan önce bâzı sektörlerde analizlerin sonuçlanndan fapdalanılarak plânlamaya geçilecektir. Çalışmalar 1965 yılı başında hazırlanacak bir bölge plânı ile sonuçlanmış olacaktır yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş bulunan çalışmalar ilişikte sunulan, (Rapor sonu sahibine getirilmek suretiyle özel dosyasına konulmuştur. Antalya Bölge Plânlama Projesi 1962 yıl sonu ara raporu) özetinde açıklanmış bulunmaktadır yılı içinde devam eden çalışmalar hakkında hazırlanmış olan son 6 aylık devreye ait ara raporu basılmakta olup ikmal edilir edilmez ayrıca takdim edilecektir. 2. Antalya Bölge Plânlama Projesi çalışmalarında bütün iktisadi ve sosyal alanlarda faaliyet gösterilmektediır. Bu alanların başlıcaları şunlardır : Tarım (Zirai iktisat ve pazarlama, zirai mücadele, su kaynakları, arazi tevhidi, arazi ıslâhı, bağ ve bahçecilik), or ıo : 1 inancılık, sanayi (Küçük sanatlar, ulaştırma, turizm), bankacılık, kamu hizmetleri, arazi kullanılışı ve toplum kalkınması yılının ikinci yarısında Antalya Bölge Plânlama Projesi ikinci safhasına geçilmiştir. Çalışmaların daha şümullü ve tesirli olabilmesi, daha detaylı etüdlere gidilmesi için bu safhada özel fondan çeşitli alanlarda 23 uzman ve müşavir temin edilecektir. Yabancı uzman sayısı kadar Türk personeli de bu çalışmalara katılacaktır. Sektör çalışmalarına katılacak Türk personeli için aynı zamanda bir hizmet içi eğitim mahiyetinde olan Antalya Projesi çalışmaları, bundan sonra yapılacak bölgesel araştırmalar ve bölge plânlaması için eleman ihtiyacımızı karşılamayı da istihdaf etmektedir. Ayrıca yapılan etüdler sayesinde, bölgedeki kamu kuruluşlarının koordinasyon konuları ve meseleleri tesbit edilmekte proje ve teklifler Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından programlara zamanında aksettirilmektedir. Gereğine müsaadelerini arz ederim. M. îamen Tarım Bakanı 2. İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, İzmir ili ilçelerindeki köylüye, 5373 sayılı Zeytincilik Kanunu ger eğinme, son on yıl> içinde, ne miktar delicelik yer verilmesinin tesbit edildiğine ve bu yerlerin tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ sürüncemede kalan kısımlar olup olmadığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/284) Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygılarımla rica ederim. izmir Milletvekili Ari Ertunga sayılı Zeytincilik Kanunu gereğince son 10 yıl zarfında Devlete ait yabani zeytinlik sahalarının halka dağıtımı konusunda izmir elinin ayrı ayrı her ilçesinde köylüye ne kadar delicelik yer verilmesi tesbit edilmiştir? Dağıtım için parsallenen bu sahaların tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ sürüncemede kalan yerler var mıdır? Varsa mik-

9 M. Meclisi B : 120 tar ve yüzölçümü ne kadardır ve bu sürüncemeden dolayı müsebbipleri hakkında her hangi bir muamele yapılmış mıdır? Bu dağıtım işlerinin ilk başlama tarihleri ile dağıtılan, tapusu verilen ve dağıtılmıyan yabani delicelik sahaların, izmir ilçeleri itibariyle ayrı ayrı parsel adedi ve yüzölçümü tutarı ne kadardır? 2. Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan ağaçlandırma faaliyetinin, 5 Yıllık İktisadi Plân gereğince ilerde arazi sınıflandırılması (Classiffication) yapıldığında ziraat sahası olarak ayrılması çok mümkün bulunan yerlerde yapıldığı ve yapılmak istendiği görülmektedir. Hakiki ormanlık olarak kalması gereken sahalar dururken Hazinenin dahi olsa bu ziraat sahalarına çam dikilmesi fakir milletinizin bu iş, için ayırdığı milyonların heder edilmesi demektir. Bu itibarla hakikatin anlaşılması için yalnız Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya Orman başmüdürlükleri çevreleri içinde gerek bu yıl ve gerekse programları yapılmışsa gelecek yıllar itibariyle ayrı ayrı il, ilçe, köy ve mevki isimleri belirtilmek kaydiyle ağaçlandırma yapılması istenen yerlerin yüzölçümü ne kadardır ve bu sahalara ne kadar masraf yapılarak ne yibi ağaçlar dikilmektedir? T. C. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Gn. Md. Şb. Md. 371/ Konu : İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nıh yazılı soru önergesi Hk. Millet Meclisi Başkanlığına İlgi : tarih Ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/ /25442 sayılı yazı, 1. İzmir Milletvekili Arif Ertunga tarafından 3573 sayılı Kanuna göre İzmir ilinde 10 yıl içerisinde ne kadar yabani zeytinlik sahasının tesbit edildiği ve ne miktarının çiftçilere tevzi edilip tapuya tescil edildiği ve sürüncemede kalan işler olup olmadığına dair yazılı soru önergesi tetkik edildi : 1950 yılından bugüne kadar İzmir ilinde 3573 sayılı Kanuna göre 115,113 dekar Devlet O : 1 yabani zeytinlik sahasının tesbit ve tefriki, bunun 91,152 dekarının parsel olarak parselasyonu yapılmıştır. Parsellenen sahanın 65,908 dekarlık kısmı parsel halinde isteklilere tevzi ve 23,580 dekar sahanın da şahsa tapuya tescil muamelesi yapılmıştır. Halen talep vâki olmadığı için 25,245 dekar delicelik tevzie amade olarak bulunmaktadır. Buna dair İzmir ilinin ilçeleri üzerinden ayrı ayn olmak üzere istenilen bütün malûmat ekli 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Dağıtım için parsellenen bu sahaların tapu muamelesi, köylüye tevzi, tescil ve teslim işleri 5373 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren normal olarak devam etmektedir. Sürüncemede kalmış her hangi bir muamele mevcut değildir. 2. Orman Genel Müdürlüğünce ağaçlandırılan sahalar meselesine gelince : Türkiye toprak haritasını yapmış olan Harvey Oakes'e göre memleketimizde mutlak orman toprağı karakterindeki saha hektardır. Bunun hektarı vejetasyonu ile kaplı bulunmakta, mütebaki hektarı tahribedilerek verimsiz ziraat arazisi haline getirilmiştir. Asırlardan beri devam eden düzensiz ve bilgisiz toprak işlemeciliği aşırı otlatma gibi unsurlar elele vererek Türkiye tabiatını tahribetmiştir. Mera ve orman sahası daralmış erozyon korkunç bir kuvvet kazanarak yurdun insan barındırma gücünün kaybına sebebolmuş ve dolayısiyle topraktan geçimini temin eden geniş köylü kütlesi fakir düşmüştür. Türkiye'de bugün zirai sektörde müşahede edilen başlıca problem arazi darlığından ziyade hektardan alman birimin düşüklüğü ve zirai kültürü alınmış marjinal arazinin azaltılması teşkil etmektedir. Nitekim, 5 Yıllık Kalkınma Plânının,, «Tarımda teknik ıslahat, toprağın dengeli olarak kullanılması ve bununla ilgili tedbirler paragrafı altında (Bu programın yürütülmesi tarım kesiminde kesin değişikliğin yapılmasını gerektirir. Yurdumuz tarım toprağının genişletilmesi, küçük ayarlamalar yapılarak artırılması dönemini aşmıştır. Bugün karşılaştığımız mesele işlenen toprağın nasıl azaltılabileceği, erozyonun nasıl önleneceği, toprağın kullanılmasındaki dengenin nasıl elde edilebileceğidir.) 207

10 M. Meclisi B : 120 FAO tarafından neşredilen «Projet de Developpement Mediterraneen isimli raporda (Sahife 222) ise (Türkiye'de yeniden açılarak ziraat kültürüne tahsis olunacak arazi mevcut değildir, aksine sürülmüş düşük verimli topraklar ve step mer'alar emniyet hududunu geçmiştir) denilmektedir. Aynı raporun 223 ncü sahifesinde, (bu miktarın % 20 nisbetinde azaltılması, ormanların korunması, meraların ıslahı ve ziraatteki hektardan alman verimin artırılması ve mutlaka erozyonun önlenmesi) tavsiye edilmektedir. Bu konudaki çalışmalarda ve saha seçiminde, menileket gerçekleri daima göz önünde tutulmaktadır Yıllık Plân gereğince ilerde yapılacak olan arazi sınıflandırılmasını yakardaki gerçekler ışığı altında umumi olarak mütalâa ettiğimizde : a) Klâsifikasyon hedefinin; sınırlandırılması istenen şeyleri uygun kategoriler içinde toplamak bunların tetkikini kolaylaştırarak hususiyetlerini hatırlamak ve aralarındaki Miskinlikleri izah etmek olduğu, ' b) Hiçbir toprak klâsifikasyonunun, toprağın kullanma değerini tâyin ve tesbit etmediği, c) Toprak klâsifikasyonları, toprak tekâmüjü ve buna müessir olan unsur ve kuvvetler göz önünde tutularak toprakları büyük gruplara ayırır ve memleketlere ve hattâ büyük toprakçılara göre değişik toprak klâsifikasyon :1 metodları mevcudolduğu, hakikatleri ile karşılaşırırz. Kaldı ki, Türkiye toprak klâsifikasyonu, 1954 yılında Harvey Oakes tarafından hazırlan-- mıştır. Bu çalışmada Amerika'da kabul edilen * toprak klâsifikasyonu metodu esas tutulmuştur. (Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Neşriyat : 18) yılı içinde Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya Orman Başmüdürlükleri bölgeleri içerisinde il, ilçe ve mevki isimleri belirtilerek ağaçlandırma yapılan yerler, bunların yüzölçüleri, dikilen ağaç cins ve adedi ve bu maksatla ayrılan tahsisatlarını gösterir cetveller eklidir. (Antalya Or. Baş. Md. cetvel No, 2, Balıkesir Or. Baş. Md. cetvel No. 3, İzmir Or. Baş. Md. cetvel No. 4, Muğla Or. Baş. Md. cetvel No. 5) 5 Yıllık Kalkınma Plânı gereğince bütün orman başmüdürlüklerinin yılları ve ağaçlandırılması hedef tutulan sahaları ve faaliyet nevileri vilâyetler itibariyle programlanmıştır. İşin detayı olan il, ilçe, mevki intihap konusu tahsisat durumu etüdce imkânları ile alâkadar olduğu * takdir buyurulur. Ek Oj> man Genel Müdürlüğü, başmüdürlükleri itibariyle tahakkuku hedef tutulan, çalışmalara ait II proje No. 6 ilişik olarak sunulmuştur. Gereğini rica ederim. Mehmet İzmen Tarım Bakanı 20fc -

11 M. Meclisi B ; , :1 İzmir ili yabani zeytinlik sahaları tesbit, parselâj, tevzi ve tescil muamelelerine ait cetvel Tesbit edilen Parsellenen Tevzi edilen Tescil edilen Tevzi edilmiyen Kazanın adı Dekar Parsel Dekar Parsel Dekar Parsel Dekar Parsel Dekar Bayındır Bergama Çeşme Dikili Foça Karaburun Kemalpaşa Kınık Kiraz Menemen Merkez ödemiş Seferihisar Selçuk Tire Torbalı Urla x Ö Yekûn Not: Dağıtım 3573 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamıştır. 209

12 M. Meclisi fi : « O : 1 Antalya Orman Başmüdürlüğü 1963 yılı ağaçlandırma çalışmalan S. No. İşletme. adı Bölge adı Mevkii Vüsati Ha. Döner sermaye Katma bütçe Alanya Antalya : Avsalar Merkez Bük Gediz Merkez Serik Merkez Avs. recine or. Merkez fidanlığı Lara ve merkez Bük Odayeri Dereli ve fid. Kurşunlu Inekhane Belek Inekhane Şehir koruluğu Yekûn Burdur Melli Yeşilova Merkez Elyazı Hayriye Sultanpmarı Şehir koruluğu Yekûn Düzlercamı Elmalı Eğirdir Düzlercamı Aykırçayı Kuluca İsparta Pazarköy Merkez İsparta Pazarköy İsparta Düzlercamı Aykırçay Ali ihsan Kalmaz Aşağı Gökdere Yaka Çamyol Aşağı Gökdere Fi. Ş. A. ihsan Kalmaz Şehir koruluğu Karacahisar Savaçık , Yekûn 210

13 M. Meclisi B : :1 Bölge adı Mevkii Vüsati Ha. Döner sermaye Katma bütçe Gürsu Demre Sunaldağı Demre kumluğu ' Yekûn Taşağıl Sorgun Mihrap Sorgun ormanı Yekûn Sipahi Toto Yekûn Ha.l G. Y. 211

14 M. Meclisi B : ,,8. İ963,0:1 Balıkesir Orman Başmüdürlüğü mıntakasınâa 1963 takvim yılı içinde döner İli Mevkii İlçesi 1963 yılında ağaçlandırılacak sahanın Nev'i Vüsati Ha. Balıkesir Dursunbey İvrindi Dursunbey Baydağı Madradağı Damlıca Osmaniye Akdağ Palamutdağı Yanık \ Yekûn Balıkesir Sındırgı Bulakbaşı Altıağaç Sapçıbaşı Sekderesi Yanık Yekûn 350 Balıkesir Vilâyet ormanı Çanakkale Erdek Merkez Kapıdağı üümrek Kalabaklı Yanık Yanık Yekûn 380 Çanakkale Eceabat öveydağı Yenice Can Güredağı Eğribakabaağaç Katrandağı Yekûn 250 Çanakkale Bayramiç Dallıca Babadağı Yekûn 150 Vilâyet toplamı Genel toplam

15 M. Meclisi B : O : 1 ve katma bütçeden ağaçlandınlan sahalar ve yapılan masraflar cetvelidir yılı Mayıs ayının sonuna göre ağaçlandırılan sahalar ve masraflar Katma bütçe Döner sermaye Hektar Lira Hektar Lira _ ' hektar ve lira 1962 yılı bütçesinden _ Yalnız bakım yapıldı Yalnız bakım yapıldı. "' İ r ha lira 1962 yılı bütç'e sinden , Yalnız bakını yapıldı /

16 İli M. Meclisi B ı: < :1 İzmir Orman Başmüdürlüğü mıntakasmda İlçesi Köyü Mevkii 1963 yılında ağaçlandırılacak saha îzmir :. Manisa. İzmir Bayındır > Selçuk ödemiş Kemalpaşa Foça Merkez > Merkez Gördes Bayındır K Kızlar A. Sarlık Ovacık Selçuk Bozdağ Dereköy Y. Foça Çiğli Narlıdere Yeniköy Yamanlar Sümbüller Kocaeli Keçili ' Sığırova Mehmetler K. Kızla'r 270 A. Sarhk 134 Ovacık 53 Davutdağı 470 Gölcük 200 Karabel 215 Çamdağ 146 Çiğli 10 Narlıdere Vil. Ormanı 40 Başpmar 729 Karagöl 200 Beydere S. Beli 200 K. Kapayıka 30 Sığırova 313 ' Akyurt 500 Akyurt 100 Yekûn Muğla Orman Başmüdürlüğü mıntakasmda 1963 yılında İlçesi Köyü Mevkii 1963 yüı programına alınmış olan saha Ha yılı başından Mayıs ayı So. Ka. Ağaç. Koçarlı Mersinbeleni Mersinbeleni Merkez Acipayam Merkez Çivril Fethiye Merkez Merkez Çötel Kumluova Paşayaylası Alâattintepesi Çamlık Aktaş Kumluova Kıncılar Kıncılar 337 Köyceğiz Yatağan Marmaris Muğla Toparlar Kavaklıdere. Ovacık Muğla Balıklar Gökçuku Hisarönü Kızıldağ

17 M. Meclisi B : ; : yılında ağaçlama programına alınan ve ağaçlandırılan sahalar Ağaç cinsi Dikilen. fidan Ha. Şerit Ha. Arazi hazırlama Teras Ha. Ot alma Ha. Katma Lira K. Sarfiyat Döner Lira K, K. Çam Karaçam Kızılcam Karaçam Kızılcam lira ko Karaçam Kızılcam Meşe ağaçlama programına alman ve ağaçlandırılan sahalar Dikilen fidanın Cinsi Adedi Yapılan masraf Ağaçlamanın cinsi Kızılcam Fıstıkçamı Okaliptüs K. Akasyası Kızılcam Karaçam Kızılcam Kg Orman içi yanık saha ağaçlaması Bozuk orman imarı Vilâyet ormanı Orman içi yanık saha ağaçlaması Vilâyet ormanı Bozuk drman imarı Okaliptüs ve eksibe ağaçlama Maden direği ormanı t Orman içi yanık saha ağaçlaması Vilâyet ormanı 215

18 M. Meclisi Bv: O : 1 Orman Genel Müdürlüğü 5 yıllık ağaçlandırma plânı ( ) devresi Başmüdürlükler itibariyle çalışmaların zaman ve mekân düzeni senelere göre saha vüsatleri ve lüzumlu sarfiyat miktarları Proje No: 1 Kavak ağaçlaması Baş. Müd. Adı 1963 Ha Ha Ha Ha Ha. Yekûn Ha. (Balıkesir îzmir Muğla Antalya (Balıkesir îzmir Muğla Pnoje No: Okaliptüs Ağaçlaması Antalya Balıkesir îzmir Muğla Pnoje.No: 3 Hisli gelişen ürünler ağaçlaması 500 ' S Proje No: 4 Antalya Balıkesir îzmir Muğla Antalya Balıkesir -îzmir Muğla Proje No: 5 Maden direği ormanı tesisi ağaçlaması Diğer orman içi ağaçlamalar ı , , Antalya Balıkesir îzmir Muğla Proje No: ' * Orman dışı ağaçlamaları vilâyet koruluğu tesisi

19 Proje No: 7 M. Meclisi B : :1 Orman imarı ağaçlamaları Baş. Müd. Adı 1963 Ha Ha. Ha. Ha Ha. Yekûn Ha. Antalya (Balıkesir (îzmir Muğla ! < Proje No: 8 Fidanlık kurulması Antalya [Balıkesir îzmir (Muğla 1. _. 1, Proje No: 9 Tohum kontrol lâboratuvan ve tohum evleri kuruluşu Antalya Balıkesir îzmir Muğla X X X X X Proje No: 10 Toprak lâboratuvan Antalya Balıkesir lîzmir Muğla ' Proje No: 11 Kavakçılık Enstitüsü ve tâli istasyonlan kuruluşu Antalya (Balıkesir lîzmir Muğla X X X X 1-217

20 M. Meclisi Bı: Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, Konya'nın Yunak ilçesi belediyesinde fazla memur çalıştırılması sebebinin araştırılıp araştırılmadığına ve belediye muhasibi hakkındaki şikâyetlere niçin son verilmediğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanlı Hıfzı Oğuz Bekatanın yazılı cevabı (7/288) Millet Meclisi Başkanlığı Ankara İçişleri Başkanlığının aşağıdaki sorularıma yazılı olarak cevap vermesine tavassutunuzu say* gı ile rica ederim. Konya Milletvekili Kadircan Kaflı Konya Vilâyetinin Yunak İlcisinden bildirildiğine göre : 1. Evvelce belediye bir kâtiple idare edilirken şimdi hem muhasip hem başkâtip, hem veznedar çifte çifte zatıba memuru ve haddinden fazla müstahdem vardır. Geliri az ve hizmeti de ağır olmayan bu belediyenin kadrosu şişirilerek israfa ve âmme hizmetlerinin görülememesine sebep olunması üzerinde durulmuş mudur? durulmuşsa bir tetbir alınması düşünülmemiş midir? 2. Belediye muhasibi Mahmut Yavaşoğlu belediyenin sattığı taşınmayan mallardan 3 parsel arsa almış, şimdiye kadar belediye ye bedelini ödememiştir. Evvelce muhtar durumda iken iki sene içinde 3 katlı apartman yaptırmış, 3 parsel arsa daha almış ve sahip olmuştur. Belediye ilk okul mezunu dahi olmayan bu memurun elinde gibidir. Ve Belediyenin mallarına dilediği şekilde tasarruf etmektedir. Ayni memur ne kadar akrabası varsa belediye ye müstahdem yapmış ihtiyacı olmayan asker ailelerine asker ailesi parası çıkarmıştır." Bu durum tetkik ve teftiş edilmiş midir? Neticesi nedir? 3. Yapılan şikâyetler bir memura havale edilmekte tahkik olunmakta fakat tahkik evrakı sonra imha edilmektedir. Valiye telgrafla şikâyet edildiği halde Vali Yunak'a geldiğinde memurun elini sıkmış, giderken gözlerinden öpmüştür. Tahkik ve teftiş sırasında halk ile temas edilmemekte, şikâyetler dinlenmemekte, tahkikat tek taraflı yapılmaktadır. Bu hususta Bakanlığın bilgisi var mıdırf Varsa şikâyetlere niçin son verilememektedir f * :1 T. C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İd. ıgn. (Md Şb, Mâ, i 2, D. Rs. Mua, /16243 Konu : Kadircan Kaflı'nın yazılı soru önergesi hakkında. Millet Meclisi Bakanlığına' ligi :' tarihli ve Millet Meclisi 'Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/288* 5157/28708 sayılı yûzl. Konya Milletvekili Kadircan Kaflı tarafından verilen yazılı soru önergesi üzerine malîıallen.yaptırılan tetkikat neticesinde;. 1. Yunak İlçesinde 1954 yılında belediye kurulduğu, belediyenin kuruluşunda bir muhasip, 'iki zabıta memuru, bir ebe, bir kalfa, bir tahsildar, bir vergi memuru, bir fidanlık bekçisi ve iki tanzifatçı kadrosu ihdas edilerek belediyenin faaliyete 'başladığı, 19S9 yılı bütçesiyle bir başkâtip ve 'müteakip yıllarda da bir kamyon şoförü, bir gazhane bekçisi ve.bir bahçıvan kadrolarının ihdas edildiği, yılında Elektrik tesisinin faaliyeti dolâyısiyle belediyeye bağlı işletme kurulduğu, işletme için bir muhasip, bir elektrik fen memuru, bir makinist, bir yağcı ve bir tahsildar kadrosunun ihdas edildiği, ıgerek belediyede ve gerekse işletme fuzuli kadronun bahis mevzuu olmadığı, 2. Hıalen Yunak (belediye başkâtibi olan ve evvelce bu belediyede muhasip bulunan Mahmut Yavaşoğlu 'nun belediyeden üç parsel arsayı kendi namına başkalarına aldırttığı ve bu hususun tahkiki Bakanlığımız müfettişlerince yapılmakta olduğu, 1954 yılında belediyeye intisaibeden Mahmut Yavaşoğlu'nun 19î3i9 ders yılında Yunak ilk okulundan mezun olduğu, belediyeden halen üç muhtaç asker ailesinin yardım aldığı ve bu yardımların kanuna uygun şekilde verildiği, belediye memur ve müstahdemlerinden Mahmut Yavaşoğlu'nun akrabasının sadece gazhane bekçisi olduğu ve bu bekçinin ise istifaen görevinden ayrıldığı, 3. Valiliğe verilen şikâyetlerin tahkiki mucip olanlarının tahkik ettirildiği ve tahkik evrakının derecattan geçirilmek suretiyle gerekli işlemin yaptırıldığı, 'bütün vatandaşların arzu,

21 M. Meclisi B : 120 dilek ve şikâyetlerinin dinlenildiği, kanuna uygum olanlarının ilgililere emir verilerek yaptırıldığı anlaşılmıştır. Arz ederim. Hıfzı Oğuz IBekata içişleri Bakanı v 4. ı İstanbul Milletvekili 'Reşit Ülker'in, Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlarla duruşmaya <t>it tutanakların yayınlanmasına m,e zaman başlanacağına dir soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak \ Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/309) Millet Meclisi Sayın Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet duyurulmasını saygılarımla rica ederim. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker (Soru : 27 Mayıs Devriminin üçüncü yıldönümünü idrak etmekte bulunmaktayız.!bu büyük devrimin hukukî dayanaklarından 'biri de Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlardır. Gerek bu kararlar ve gerekse duruşmanın zabıtları devrim tarihimizin en kıymetli vesikalarıdır. Maalesef bugüne kadar bu kararların ve zabıtların yayınlanmaması yüzünden tahrif hareketleri almış yürümüştür. Diğer taraftan devrim tarihini incelemek istiyenler için bu vesikaların' elde bulunmaması 'büyük bir eksiklik olmuştur. Adalet Bakanlığı, bu devrim belgelerinin yayınlanmasına ne zaman girişecektir, bir hazırlık var mıdır, var ise hangi safhadadır? T. C. Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 1963 C. 1. G. Müdürlüğü Sayı : Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in yazılı sorusunun cevaplandırıldığı hakkında, Millet Meclisi Başkanlığıma llıgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman gün ve 7/ /32407 sayılı yazılarına: İstanbul, Milletvekili Reşit Ülker tarafından :1 verilen tarihli yazılı soru önergesinde: «'27 Mayıs Devriminin 3 ncü yıldönümünü idrak etmekte bulunmaktayız. Bu büyük devrimin 'hukukî dayanaklarından 'biri de Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlardır. Gerek bu ka< narlar ve gerekse duruşmanın zabıtları devrim tarihimizin en kıymetli vesikalarıdır. Maalesef bugüne kadar bu kararların ve zabıtların yayınlanmaması yüzünden tahrif hareketleri almış yürümüştür. Diğer taraftan devrim tarihini incelemek istiyenler için bu vesikaların elde.bulunmaması muştur. 'büyük bir eksiklik ol Adalet Bakanlığı, bu devrim belgelerinin yayınlanmasına ne zaman girişecektir, bir hazırlık varmadır, var ise hangi safhadadır? denilmekte ve sorunun Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılması talebolunmatktadır. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci madclesi uyarınca, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 28 Ağustos 196ı2 gün ve 1İİIİ92 sayılı Resmî Gazetede ilân edilmesiyle hukukî varlığı sona eren Yüksek Adalet Divanı tarafından ittihaz olunup, sözü geçen kanunun ay;nı maddesi hükmüne tevfikan Anayasa Mahkemesine tevdi edilmiş olan kararlarla bunlara ait duruşma zabıtnamelerinin yayınlanması yararlı olacağı düşünülmekte isede," 'büyük bir hacim tutan kararlarla, duruşma zabıtnamelerinin basılması mühim.bir meblâğa ihtiyaç gösterdiğinden, bütçemiızdeki tahsisat kifayetsizliği sebebiyle, bunların şimdilik neşrine imkân görülememektedir. Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine delâlet buyurulması arz olunur. Abdülhak Kemal Yörük Adalet Bakanı 5. İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, Ankara ili telefon rehberinin yeni baskısının ne zaman yapılacağına ve İsparta ilinin ulaştırma işlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nm yazılı cevabı (7/319) Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına emir

22 M. Meclisi B : 120 ve müsaadeleriniz saygı ile arz ve rica olunur. 7 Haziran 1963 Ali ihsan Balım İsparta Milletvekili 1. Ankara ilimiz telefon rehberinin 1960 senesinde İnkılâptan önce basılmış olması hasebiyle bugünün ihtiyacına artık cevap veremez hale geldiği herkesin malûmudur. Yeni baskısı acaba ne zaman yapılabilecektir 1? 2. İsparta ilinin PTT hizmetleri bakımından bilhassa kesafet arz ettiği Eğridir, Yalvaç, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde telefon konuşmaları için mesai saatlerinin uzatılmasına, hiç olmazsa sabah yediden akşam ondökuza kadar genişletilmesine ihtiyacolduğu resmî ve özel sektör tesisleri ve halk tarafından beyan ve talebolunmaktadır, bu ilçelerde mesai saatlerinin yukarda beyan edildiği şekilde yeniden tanzimine imkân* yok mudur? 3. DDY da mesaj eri hizmetlerinin ashabimesalihe cazip gelecek, kamyon nakliyatı ile rekabete imkân verecek şekilde ıslahı zımnmdaki ne gibi tedbirler alınmıştır ve alımlması tasarlanmıştır? Eşyanın imalât veya istihsalinin yapıldığı yerden mal sahibinin iş yerine kadar birtakım lüzumsuz formalite ve yorgunluklara meydan verilmeksizin nakledilmesini temin edecek bir nakliye sisteminin Avrupa memleketlerinde olduğu gibi uygulanması düşünülüyor mu? DDY hizmetlerinin özel teşebbüs kara nakliyesi ile âdil bir şekilde rekabeti için zorlayıcı kanuni müeyyideler dışında serbest rekabeti mümkün kılacak ne gibi tedbirler düşünülmektedir ve bunlardan hangileri realize edilmiştir, kısaca bilgi verilmesini rica ederim. 4. Motorlutren ile seyahati hızlandırmak gayesi ile Afyon - Karakuyu ile Burdur - İsparta arasında bir tek vagon tahsisi yerine İsparta ve Burdur için ayrı birer vagon tahsisi ve böylece İsparta yolcularının mecburi bir şekilde Baladız - Burdur arasını katetmeksizin Baladız'dan doğru İsparta'ya varmalarını temin etmek kabil değil midir? Motorlu tren için ayrı birer vagonun İsparta ve Burdur'a tahsisi kabil değilse çok kısa olan Baladız - Burdur arasının normal lokomotifle tahrik edilen bir vagon ile katedilmesi düşünülemez mi? 5. İsparta, Eğridir, Burdur çevrelerinin Havayolları şebekesi ile bağlantılarını temin :1 için her iki ile eşit mesafede bir hava alanının Baladız civarına inşası düşünülemez mi? T. C. Ulaştırma Bakanlığı özel Kalem Müdürlüğü Kayıt No. : 876/1 Konu : İsparta Milletvekili Sayın Ali İhsan Balım'm muhtelif konular hakkındaki yazılı sorusu cevabı Hk. Millet, Meclisi Başkanlığına Ankara İlgi : gün ve Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 7/ /34272 sayılı yazınız. İsparta Milletvekili Sayın Ali İhsan Balım'- m yazılı olarak arzuladıkları soru cevapları aşağıda arz olunmuştur : 1. Ankara şehri telefon rehberinin yeni baskısının bugüne kadar tabolunamamasına sebep, Ankara - Yenişehir, Bahçelievler ve Yenimahalle telefon santrallerine yapılan ilâve ve tevsiattan ileri gelmiştir. Ankara şehri telefon rehberi taslağı hazırlanmış olup, yeni aboneleri de içine alacak şekilde bu yıl içinde bastırılmak üzere yakında ihaleye çıkarılacaktır. 2. İsparta iline bağlı ilçelerden : a) Eğridir PTT merkezi halen 8-12, arasında mesai yapmaktadır. Bu ilçenin PTT trafiği ve turistik ehemmiyeti de nazarı dikkate alınarak, kadrosuna bir telefon memuru verilmek suretiyle telefon mesaisinin 8-24 olarak uzatılması kararlaştırılmıştır. Boş kadro temin edilir edilmez, bu mesai şekli sağlanacaktır. b) Yalvac'ın günlük ortalama telgraf trafiği 30, şehirlerarası telefon trafiği 25 adeddir. Mevcut 100 lük telefon santraline 53 abone bağlıdır. Mesaisi 8-12, dur. Keçiborlu'nun günlük ortalama telgraf trafiği 20, şehirlerarası telefon 14 adeddir. Mevcut 50 lik santraline 27 abone bağlıdır. Mesaisi 8-12, dur. Senirkent'in günlük ortalama telgraf trafiği 14, şehirlerarası telefon trafiği 20 adeddir. Mev-

23 . M. Meclisi B : 120 cut 100 lük santraline 52 abone bağlıdır. Mesaisi 8-12, dur. Bu üç ilçenin, yukarda izah olunan telgraf ve telefon trafik ve santral durumları itibariyle tesbit edilen şimdiki mesaileri haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyacak vaziyettedir. PTT merkezleri mesaileri, trafik ve hususiyetlerine göre 4 grupa ayrılarak 4 tip üzerinden, tesbit edilmektedir. Yukarda adı geçen ilçe PTT merkezlerinin mesaileri de buna göre ayarlanmış olup diğer PTT merkezleriyle de eşitliği sağlanmış bulunmaktadır.. Bu itibarla bu üç ilçe PTT mesailerinin uzatılması mümkün görülememektedir. 3. Mesaj eri nakliyatı, yılda ton gibi umumi nakliyata nisbeti çok düşük olan bir taşımadır. Taşıma ücreti diğer seyri hafif taşıma ücretlerine nazaran yüksek oluşu bu taşımanın yolcu ve ekspres trenlerinin furgonlarında veya bu trenlere bağlanacak sürate mütehammil yük vagpnlariyle taşımasından ötürüdür. Yolcu furgonları umumiyetle yolcu bagajları için kullanıldığından buralara fazla mesajeri eşya da koymak esasen mümkün değildir. Bu gibi taşımalar için karayolu nakliye araçları daha müsaittir. Kapıdan kapıya yapmayı düşündüğümüz nakliyat konusunda bu cins nakliyata ehemmiyet verilerek mesaj eri taşımalarını teşvik edici faktörler ki, bu arada nakil fiyatı da, nazarı itibara alınacaktır. Kapıdan kapıya nakliyat konusu üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Bu işin tahakkuku, muntazam ambalaj (konteyner, lift, v. s.) ile tren taşımasından evvel ve sonra yapılacak kombine nakliyat mevzuuna bağlıdır. Bu konuda tecrübe mahiyetinde 28 aded konteyner, Eskişehir fabrikalarında imal edilmiş ve ilk tecrübeleri İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılmak üzere etüdleri hazırlanmıştır. Ancak, nakliyecilerle yapılan temasta kara nakliyat kanunu çıkmadıkça kombine nakliyat garantisinin verilemiyeceği ifade edilmiştir. İşletmenin malî ve vasıta imkân durumu bu mevzuu tahakkuk ettirmeye müsait değildir. Bununla beraber malî imkânların müsaadesi veya kombine nakliyata yanaşacak bir nakliyeciyle anlaşma çareleri araştırılmaktadır M :1 Esasen Çukurova sebzelerinin İstanbul haline kadar sevkı ve orada teslim tecrübeleri fiiliyat sahasına intikal ettirilmiş ise de maalesef rağbet görmemiştir. Kana nakil araçları ile âdil bir rekabet için: a) Nakliye.Vengisinin, Devletin yaptığı yoldan faydalanan kara nakil vasıtasından da 'alinması, b) Eşyanın, yolcunun ve personelin emniyetinin sağlanması, e) Kara naildi aracının maddi varlığının dplayısiyle millî servetin korunması, d) Şehirlerarası karayoluna amut kıöy, kasaba yollarının inşası,! e) Demiryolu tamir, 'bakım v. s. masraflarının da Devletçe karşılanması, f) Tarife politikasının bir otoriteden ayarlanması. Bütün 'bu faktörlerden sadece eşit vergi prensibine doğru bir adım olmak üzere yalnız akar yakıta, zam yapılmış ise de bunun eşya ve yolcu Kim. ücretlerinle mühim bir akis yapacağı umulmamaktadır. 4. Haydarpaşa. - Konya mototrenine Afyon'da irtibat vermek üzere Denizli ve İsparta ve Burdur arasında işliyen mototren Afyon'-, dan birleşik olarak tek tren halinde hareket etmekte ve Karakuyu'da 'birbirinden ayrılarak birisi Denizli'ye, diğeri Burdur ve İsparta'ya, ertesi günler de tspahta - Burdur'dan ve Denizli'den hareket edip keaa Karakuyu'da (birleşerek tek tren halinde Afyon'a; devom etmektedirler. Betaıhsis İsparta veya Burdur'a giden veya buralardan hareket eden yolcu miktarı ayrı bir mototren işletilmesini icabettirmediği gibi Baladımda mototrenden veya mototrene aktarma edecek yolcular için Baladuz - Burdur - Baladız arasında buharlı makina ile ayrı bir tren sefere konulması da iktisadi olımıyacağından Ve esasen Burdur için ayrı, İsparta için ' ayrı mototren işletilmesine de bugünkü vasıta mevcudu müsait bulunmadığından mototrenin Baladız'dan Burdur'a uğratılarak İsparta'ya ;ve avdette de keza Burdur'a uğraıtıiarak Karak uyu'ya devam ettirilmesi en rantabl bir işletme sistemidir. 5. Bn konu iki müesseseyi ilgilendirmekte olup; n) Devi ot Hava Meydanları İşletmesi yö-

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ mm^ 42 nci Birleşim 21,3. 1968 Perşembe îfûıdekiler S»yfa 1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 208 2. _ GELEN KÂĞITLAR 209 3. YOKLAMA 209 4. _ SORULAR

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ DORKM:TOI CÎLT : 2 TOPLANTI:! T, B M, M TUTANAK DERGİSİ Onuncu birleşim 29 XI 1946 Cuma t fîegen tıodtanak ggeti 130 2 hayale edilen kâğıtlar 130,131 3 Başkş,nj3fc iy^nmın Kamutaya sunuşla*} 131 1 $ajnı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 60 görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Kurumumuza ivazsız olarak bağışlanan ISUZU marka çöp aracının trafik

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:4 CİLT : 4 TOPLANTI: MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ 4 ncü Birleşim 0.. 975 Salı Sayfa I. Geçen tutanak özeti 80 II. Gelen kâğıtlar 80:8 III. Yoklama 8 IV. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 8 A)

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 394) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 08/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1.OTURUM

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 08/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1.OTURUM ERENLER N 08/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1.OTURUM G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Çaykışla Mahallesi Revizyon Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 01/09/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Rüzgar Enerji Santrali kurmak üzere hazırlanan

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8)

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 12 Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı