Yüz yirminci Birleşim Pazartesi. İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüz yirminci Birleşim. 19. 8. 1963 Pazartesi. İçindekiler"

Transkript

1 DÖNEM : 1 CİLT: 20 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ 'i m Yüz yirminci Birleşim Pazartesi - 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen Kâğıtlar Sayfa Başkanlık Divanının Genel >. Kurula sunuşları , Milletlerarası Kalkınma Birliğinden temin olunan. Kalkınma Kredisi Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/383, 3/673) Vazife ile yurt dışına gidecek olan içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'- nın dönüşüne kadar kendisine, Gümrik ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm Vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/674) Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi (2/276, 4/241) Şahsî işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20.gün izin verilmesini istiyen İçindekiler Sayfa Devlet Bakanı Raif Aybar'a tarihinden tarihine kadar izin verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, imar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/675) 203: Çay ilçeninin Geneli (Aydoğmuş) köyü cilt 12, sayfa 107, hane 65 te kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma doğumlu Kadir Ceylan'ın ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin geri verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/670, 3/669) Görüşülen işler Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) (S. Sayısı: 304) 204: Yoklama Sorular ve cevaplar 205 A. Yazılı sorular ve cevapları Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Milletlerarası Ziraat teşkilâtı tarafından Hükümetimizle birlikte yü-

2 / Sayfa rütülen Doğu Akdeniz pilot bölgesi çalışmalarının ne safhada bulunduğuna dair *' Başbakandan soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet' îzmen'in yazılı cevabı (7/90) 205: İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, İzmir ili ilçelerindeki köylüye, 5373 sayılı Zeytincilik Kanunu gereğince, son on yıl içinde, ne miktar delicelik yer verilmesinin tesbit edildiğine ve, bu yerlerin tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ sürüncemede kalan kısımlar olup olmadığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı. (7/284), 206: Konya Milletvekili Kadircan * Kaflı'nm, Konya'nın Yunak ilçesi belediyesinde fazla memur çalıştırılması sebebinin araştırılıp araştırılmadığına ve belediye mu'hasibi hakkındaki şikâyetlere niçin son verilmediğine dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı (7/288) 218: istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlarla duruşmaya ait tutanakların ya- > ymlanmasma ne zaman başlanauağma dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/309).' İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'ın, Ankara ili telefo.n rehberinin yeni baskısının ne zaman yapılacağına ve İsparta ilinin ulaştırma işlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı İh* Sayfa san Şeref Dura'nm yazılı cevabı (7/319) 219: I Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nm, Niksar'ın Osmaniye köyünü, Niksar'a giden şoseye bağlıyan toprak yolun, bir şahıs tarafından sürülüp, ekilerek kapatıldığının doğru olup olmadığına dair soru önergesi, ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı (7/321) 222: Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde, 1963 ekim yılında, kullanılan kimyevi gübrenin çeşit ve tutarının ne olduğuna dair soru önergesi, ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı. (7/324) 223: Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Ergene nehrinin ıslahı için ciddî bir çalışma olup olmadığına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin'in yazılı cevabı. (7/326) Aydın Milletvekili Hilmi Aydinçer'in, gerek incir fiyatlarının yükseltilmesi ve gerekse müstahsilin incir tarımına teşviki için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'le Ticaret.Bakanı Ahmet Oğuz un yazılı cevapları (7/330) 225: Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Sosyal Yardım Fonu tesisi ve toplanan paraların tevzi şekli * hakkındaki Yönetmelik gereğince, 1962 ve 1963 yıllarında, muhtelif grupa dâhil derneklere ne miktar yardım yapıldığına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun yazılı cevabı (7/331) 228:238

3 Birinci Oturum Basın - Yayın ve Turizm işleriyle görevli Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı yerine aynı işleri yürütmek üzere, 265 sayılı Kanuna uygun olarak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulması üzerine 'bu Bakanlığa Basın - Yayın ve Turizm Bg.kanıNurettin Ardıçoğlu'ıran atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. - İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın; bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 2 şer üye alınarak kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı yeniden açık oya sunularak kanunlaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ; Devlet Su llşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde; İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde; 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarılarının Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan metinleri üzerinde görüşmeler yapıldı ve tasarılar Millet Meclisince de aynen kabul olunarak kanunlaştı. Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısının ek 3 neü maddesi benimsenmediği için Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden ayrılarak 6 şar üyeden teşekkül edecek bir karma komisyona havalesi kabul olundu. Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen diğer maddeler benimsendi. Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kajldırılmasına dair kanun tasarını üzerinde bir süre görüşüldü ; 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 201 Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. Başkan Kâtip Başkanvekili Anikara Mekki Keskin İbrahim Sıtkı Hatipoğlu Kâtip Ağrı Rıza Polat İkinci Oturum Belediye Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler (Ek 11 nci madde hariç) 'benimsendi. Beniımsenmiiyen ek 11 nci madde, Cumhuriyet senatosu ve Millet Meclisinden seçilecek 6 şar üyeden kurulu Karma Komisyona havale olundu. İstanbul İli Eyüp ilçesine Ibağlı Göztepe bucağında Gazioısımanpaışa adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısı kalbul edildi. Saat 16 da yapılacak olan Türkiye Büyülk Millet Meclisi Birleşik toplantısından sonra toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. Başkan Başkanvekili Mekki Keskin Kâtip Ankara İbrahim Sıtkı Ağrı Rıza Polat Hatipoğlu Üçüncü Oturum Milletvekillerinin seçmenleriyle temasları ve memleket içinde incelemelerde bulunmaları için Millet Meclisinin 19 Ağustos 1963 Pazartesi gününe kadar tatil yapması hakkında parti grupları adına verilen müşterek önerge okundu, kabul olundu. 19 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. Başkan Başkanvekili Mekki Keskin Kâtip Ağrı Rıza Polat Kâtip Konya Vefa Tanır

4 2. GELEN KAĞITLAR Tasanlar j dir Ceylân'm ölüm cezasına çarptırılması hak- 1. İstimlâk Kanununun 1, 14, 21 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunun 27 'kında Başbakanlık tezkeresi. (3/669) Komisyonuna) (Adalet nci maddesine 'bir fıkra eklenmesine dair İstanbul, Samatya, Hacıpîri mahallesi, sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun Sarmaşiıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 tasarısı (1/514) (İçişleri, Adalet, Bayındırlık, sayısında nüfûsa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, Maliye ve Plân komisyonlarına) M Melek 'İten doğma doğumlu Recep 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırıknası Trabzon'da (bir üniversite kurulması hakkındaki 'hakkında Başbakanlı'k tezkeresi. (3/671) (Ada 6594 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı let Komisyonuna) (1/515) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) yılı Millî Korunma bilançosu ile 3. Kat mülkiyeti kanunu tasarısı. (1/516) J kâr ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair Sayıştay (Adalet Komisyonuna) Başkanlığı tezkeresi. (3/672) (Sayıştay 4. ; Sivil Savunma Kanununa iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/517) (Millî Savunma ve İçişleri komisyonlarına) 5. Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna elk kanun tasarısı. (1/518) (İçişleri, Millî Savun- i raıa, Maliye ve Plân komisyonlarına) Teklif 6. Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu ve 59 arkadaşının, Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması ha'kkmda kanun teklifi. (2/566) (Maliye ve Plân komisyonlarına) Tezkereler 7. Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu dle Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/668) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 8. Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü. cilt 12, sayfa!07, hane 65 te kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Elif Uen doğma doğumlu Ka- Komisyonuna) Raporlar 11. Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin Sakarya iline bağlanması halkkıhda kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. (1/457) (S. Sayısı : 365) 12. Türk Farmıakopesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 366) 13. Devlet Orman işletmeleriyle kereste fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları muameleleri hakkında-tanzim edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komitsyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, 3/110, 3/124, 3/340) (S. Sayısı : 367) 14. Serbest malî müşavirlik kanunu tasarı - si ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ljanunu teklifi ve Geçici Komisyon r-appru. (1/476, 2/529) (S. Sayısı : 368)

5 KÂTİPLER BÎRÎNCÎ OTURUM Açılma saati : 18,00 BAŞKAN Fuad Siraıen. Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğiu (Balıkesir) BAŞKAN Millet Meclisinin birleşimini açıyorum. 3. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI BAŞKAN Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları vardır. Okutuyorum efendim: 1. Milletlerarası Kalkınma Birliğinden temin olunan Kalkınma Kredisi Anaçlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının geriverilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/383, 3/673) Millet Meclisi Başkanlığına mm tarihli ve /250 sayılı yazımızla sunulmuş olan «Milletlerarası Kalkınma -Birliğinden temin olunan Kalkınma Kredisi Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının geriverilmesinli rica ederim. ismet İnönü, Başbakan BAŞKAN Oyunuza sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Geriverilecektir. 2. Vazife ile yurt dışına gidacek olan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekaia'nın dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm vekillik etmesinin, başbakanın teklifi üzerine uygun garilldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/674) Mille't Meclisi Başkanlığına Vazife ile yurt dışına 'gidecek 'olan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın dönüşüne kadar kendisine, Gümrük ve 'Tekel Baltanı Orhan öztrak'm vekillik etmesinin, Başibakanıu teklifi üzerine, 'mulvafık görülmüş «olduğunu arz ederim. Cumihuııbaşkanı Cemal Gürsel 203 BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. 3. Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmlesine dair kanun teklifinin geriverilmesine ıdair önergesi (2/276, 4/241) Millet Meclisi Başkanlığına sayılı îmar Kanununun 42 nci -maddecinin değiştirilmesine dair kanun teklifimizin geriverilmesini saygılarımızla rica ederiz. O..S en a fosu Ağrı Üyesi Vcysi Yardımcı Mardin Milletvekili Talât Oğuz Ağrı 'Milletvekili Kerem özean Bursa 'Milletvekili Cevdet Perin Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral Yoagat Milletvekili Turgut Nizamoğlu Çankırı 'Milletvekili Nure'ttfm Ok Esldşe'hir Milletvekili Seyfi öztürk Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz Niğde Milletvekili Mehmet A.lhnsoy BAŞKAN Ger iver ilmesin i oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiş, gerdverilmiştir. 4. ışahsi işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmesini istiyen Devlet Bakanı Raif Aybar'a tarihinden tarihine kadar izin verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, İmar ve İskân Bakam Fahrettin Kerim Gökay'ın Vekillik edeöpğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/675) Millet Meclisi Başkanlığına Şahsi işleri ve sıhhi sebeplerine binaen 20 gün izin verilmesini istiyen Devlet Bakanı Raif

6 M. Meclisi B : 120 Aybar'a tarihinden tarihine kadar iziinı verilmesinin ve avdetine kadar kendisine, îmar ve îskân Balkanı Fahrettin Kerim Gökay'm vemllik etmesinin, Başh akanın teklifi üzerine, muvafık görülmüjş olduğunu arz ederim. Cumhurbaşkanı Cemal Gürse] BAŞKAN Bilginize sunulmuştur. 5. Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü cilt 12, sayfa 107, hane 65 te kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma doğumlu Kadir Ceylan'm ölüm cezasına çarptırılmasına dair i 'Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/670, 3/669) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına îlgi : tarihli ve 5/ sayılı fazımıza; ölüm cezasına hükümlü Kadir Ceylân tara- 19, :1 fmdan verilen tarihli dilekçe ile vâki 'taıs'h'lhi karar istemi dolayıısiyîe isteği incelenmek üzere adı gecene ait mahkûmiyet dosyasının iadesi hususu, Adalet Bakanlığının tarihli ve «ayılı yazısiyle isteriilinektedir. G'ereğine müsaadelerini arz eder'im. Başbakan îsmet tnönü BAŞKAN Geriveriiecektir. AHMET ŞBNER (Trabzon) Üniversite için bir önergemiz vardı. Geçici Komisyon kurulmasını istedik. BAŞKAN 'Geçici Kmnlisylon kurulmasını istediniz. Şimdi gündeme -girmediği için önergeyi oya sunamadım. îç'tüzük gereğince böyle 'hareket edilmesi.gerekiyor. Arkadaşlar, evvelce ittihaz buyurduğunuz. ka.rara göre sorular üzeninde yalnız Çarşamba günü konuşma yapılacaktır. Bugün, Pazartesi olduğuna göre sorulan bırakarak diğer maddelere gecivorum. BAŞKAN öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler : 1, Devlet Yatırım. Bankası hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) (S. Sayısı : 304) (1) BAŞKAN Hükümet burada. Komisyon Lütfen yerini alsın. Arkadaşlar, Ibu tasarımın evvelce önceliği -kabul edilmişti. Tümü üzerinde de görüşmeler bitmişti. _ ışimdi maddeler üzerinde görüşmeye iba'şlıyacağız. Maddelere gedilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... E'tmiyenle.r... Kabul edilmiştir. Devlet Yatınm Bankası hakkında Kanun BÖLÜM : I Genel hükümler Kuruluş ve hukukî 'bünye.madde 1. Maliye Bakanlığına bağlı olarak, hususi 'hukuk hükümlerine tabi ve tüzel (1) 304 S. Sayılı basmayazı tarihli 111 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 4. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 204 kişiliğe sahip muhtar bir «Devlet Yatırım Bankası kurulmuştur. Banka 'bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup bu kanun ve «İktisadi Devlet Teşekküllehi, müesseseleri ve iştirakleri.hakkındaki Kanun hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. Bankanın muaîmeleleni ticari esaslara göre yürütülür'; Genel Müluısebe ve Artırma ve Eksiltme kanunlarına tabi değildir. Bankanın merkezli Ankara'dır, sulbe açamaz. Kasa muameleleri T. O. Merkez Bankası vasıtasiyle yürü tülü ı*. BAŞKAN ErziiK-aıı Milletvekili Zeynel Gündtağidu, 1 nci madde üzerinde söz istemiş. (Yok sesleri) 1 rici madde 'hakkında. Turan Kut. (Ekseriyet yok, seslem) ; 5, kişindaı ayağa, kalkarak müracaat etmesi lâzım. Turan Kut, yok. Fakat madde hakkında bir. takriri vardır, okutuyorum: Millet 'Meclisi Başkanlığına 304 sıra. sayısında, kayıtlı (Devlet Yatırım Bankası) kanun tasarısının, 1 nci 'maddesinin tbirinci satırındaki (hususi) kelim esin in (özel).

7 M. Meclisi B : ve 4 neü ben'dlerirideki ('muameleleri) kelimelerinin (işlemleri) olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Tekirdağ Turiıan Kut Gerefecje Kanunun Anayasa 'diline, yaşıyan ve konuşulan Tür!kçe? ye uygunluğunun sağlanması için teklif edilmiştir. Turhan Kut (A.P. sıralarından 5 'milletvekili ayağa kalkarak 'ekseriyet olmaldiğını 'beyan e'titi.) BAŞKAN 5 arkadaş, ekseriyet almadığını beyan ederek ayağa kalkmıştır, yoklama yapacağız. AHMET ŞENER (Traibzon) Sayın Başkan, Karadenizde kurulaealk Tekn!i!k Üniversite kanun tasarüsı için 'bir önerce yermiştik. Gündeme alınması için değil, encümen kurulması :1 için. Sunuşlar kısmında reye konabilirdi. Şimdiye kadar 'böyle yapıldı, önergemiz bir Geçidi Komisyon kurulması için'dı. Teamül olal-ak... 'BAŞKAN Bunu tetkik ederiz efendüm. Sizin 'balhsettiğffiiz husus gündeme girmediği için, 'bu şekilde bir komisyon teş'kilinli oya sunam amı tik. AHMET ŞENER (Traibzon) Bir 'komasyon teşkil edilecekti, Sayın Başkan. BAŞKAN Şimdi arkadaşlar, bu takrir gündeme alınmadığı için Kanunlar Müdürlüğünün bana beyanı üzerine gelecek oturumda 'gündeme alınıp oya sunulacağını arz etmiştim. Yalnız şimdi öğreniyorum ki; diğer Reisvekilii arkadaşlar ibâzı müstacel hussuısatta bu gibi te'klifleri gündeme alınmadığı halde oylamışlar. Şimdi Mecliste ekseriyet mevcutâolduğu, yoklama n'et'icesinde anlaşılırsa, slizin hu takririnizi oylatacağım efendim. 5. YOKLAMA (Yoklama yapıldı) (BAŞKAN Arkadaşlar, çoğunluk olmadığı için Birleşimi '211 Ağustos Çarşamfba günü saat 15 de toplanmak üzere kapatıyorum. Kapanma saati : 18,20 i. Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, Milletlerarası Ziraat teşkilâtı tarafından Hükümetimizle birlikte Doğu Akdeniz pilot bölgesi çalışmalarının ne safhada bulunduğuna dair Başbakandan soru önergesi ve Tarım Bakam Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/90) Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile rica ederim SORULAR VE CEVAPLAR A YAZILI SORUL AR.VE CEVAPLARI Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı özel fonundan yardım edilmek; ve bu teşkilâtın müesseselerinden olan Milletlerarası Ziraat Teşkilâtı tarafından Hükümetimizle birlikte üzere, yürütülmek Antalya, Burdur ve İsparta illerini içine alan Doğu - Akdeniz pilot bölgesi çalışmaları halen ne safhadadır. 2. Bu çalışmalar rını kapsamaktadır? hangi faaliyet kolla- 3. Bu çalışmaların daha tesirli olabilmesi için ne gibi tedbirler alınabilir; ve bu mahiyette tedbirler alınması düşünülmekte midir?

8 T. O. Tarım Bakanlığı Plânlama ve Ekonomik, Araştırmalar Grupu M. Meclisi B : Konu : Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın önergesi Hk. Millet ı Meclisi Başkanlığına İlgi : Kanunlar Dairesi Müdürlüğü ifadeli gün ve 1720/7740 sayılı yazıları : gün ve 7/ /35132 sayılı yazıları : Antalya, Burdur, İsparta illerini içine alan Doğu - Akdeniz Pilot Bölgesi çalışmaları hakkında Başbakan tarafından cevacandırılmak üzere Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın günlü, yazıb soru önergesinin Bakanlığımızca cevaplandırılması tensibedilmiş olmakla tetkik edildi, önergeye konu olan «soruların karşılıkları aşağıda dere edilmiş tir. 1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı adına özel Fon ve FAO ile Türk Hükümeti adına Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yürütülen Antalya Bölge Plânlaması çalışmaları 1963 yılı programına uygun olarak ilerlemektedir yılı ikinci yansında başlıyan evanter çalışmalan bütün sektörlerde devam et- ımektedir. Yıl sonundan önce bâzı sektörlerde analizlerin sonuçlanndan fapdalanılarak plânlamaya geçilecektir. Çalışmalar 1965 yılı başında hazırlanacak bir bölge plânı ile sonuçlanmış olacaktır yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş bulunan çalışmalar ilişikte sunulan, (Rapor sonu sahibine getirilmek suretiyle özel dosyasına konulmuştur. Antalya Bölge Plânlama Projesi 1962 yıl sonu ara raporu) özetinde açıklanmış bulunmaktadır yılı içinde devam eden çalışmalar hakkında hazırlanmış olan son 6 aylık devreye ait ara raporu basılmakta olup ikmal edilir edilmez ayrıca takdim edilecektir. 2. Antalya Bölge Plânlama Projesi çalışmalarında bütün iktisadi ve sosyal alanlarda faaliyet gösterilmektediır. Bu alanların başlıcaları şunlardır : Tarım (Zirai iktisat ve pazarlama, zirai mücadele, su kaynakları, arazi tevhidi, arazi ıslâhı, bağ ve bahçecilik), or ıo : 1 inancılık, sanayi (Küçük sanatlar, ulaştırma, turizm), bankacılık, kamu hizmetleri, arazi kullanılışı ve toplum kalkınması yılının ikinci yarısında Antalya Bölge Plânlama Projesi ikinci safhasına geçilmiştir. Çalışmaların daha şümullü ve tesirli olabilmesi, daha detaylı etüdlere gidilmesi için bu safhada özel fondan çeşitli alanlarda 23 uzman ve müşavir temin edilecektir. Yabancı uzman sayısı kadar Türk personeli de bu çalışmalara katılacaktır. Sektör çalışmalarına katılacak Türk personeli için aynı zamanda bir hizmet içi eğitim mahiyetinde olan Antalya Projesi çalışmaları, bundan sonra yapılacak bölgesel araştırmalar ve bölge plânlaması için eleman ihtiyacımızı karşılamayı da istihdaf etmektedir. Ayrıca yapılan etüdler sayesinde, bölgedeki kamu kuruluşlarının koordinasyon konuları ve meseleleri tesbit edilmekte proje ve teklifler Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından programlara zamanında aksettirilmektedir. Gereğine müsaadelerini arz ederim. M. îamen Tarım Bakanı 2. İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, İzmir ili ilçelerindeki köylüye, 5373 sayılı Zeytincilik Kanunu ger eğinme, son on yıl> içinde, ne miktar delicelik yer verilmesinin tesbit edildiğine ve bu yerlerin tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ sürüncemede kalan kısımlar olup olmadığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/284) Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygılarımla rica ederim. izmir Milletvekili Ari Ertunga sayılı Zeytincilik Kanunu gereğince son 10 yıl zarfında Devlete ait yabani zeytinlik sahalarının halka dağıtımı konusunda izmir elinin ayrı ayrı her ilçesinde köylüye ne kadar delicelik yer verilmesi tesbit edilmiştir? Dağıtım için parsallenen bu sahaların tapusu ile köylüye tesliminde hâlâ sürüncemede kalan yerler var mıdır? Varsa mik-

9 M. Meclisi B : 120 tar ve yüzölçümü ne kadardır ve bu sürüncemeden dolayı müsebbipleri hakkında her hangi bir muamele yapılmış mıdır? Bu dağıtım işlerinin ilk başlama tarihleri ile dağıtılan, tapusu verilen ve dağıtılmıyan yabani delicelik sahaların, izmir ilçeleri itibariyle ayrı ayrı parsel adedi ve yüzölçümü tutarı ne kadardır? 2. Orman Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan ağaçlandırma faaliyetinin, 5 Yıllık İktisadi Plân gereğince ilerde arazi sınıflandırılması (Classiffication) yapıldığında ziraat sahası olarak ayrılması çok mümkün bulunan yerlerde yapıldığı ve yapılmak istendiği görülmektedir. Hakiki ormanlık olarak kalması gereken sahalar dururken Hazinenin dahi olsa bu ziraat sahalarına çam dikilmesi fakir milletinizin bu iş, için ayırdığı milyonların heder edilmesi demektir. Bu itibarla hakikatin anlaşılması için yalnız Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya Orman başmüdürlükleri çevreleri içinde gerek bu yıl ve gerekse programları yapılmışsa gelecek yıllar itibariyle ayrı ayrı il, ilçe, köy ve mevki isimleri belirtilmek kaydiyle ağaçlandırma yapılması istenen yerlerin yüzölçümü ne kadardır ve bu sahalara ne kadar masraf yapılarak ne yibi ağaçlar dikilmektedir? T. C. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Gn. Md. Şb. Md. 371/ Konu : İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nıh yazılı soru önergesi Hk. Millet Meclisi Başkanlığına İlgi : tarih Ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/ /25442 sayılı yazı, 1. İzmir Milletvekili Arif Ertunga tarafından 3573 sayılı Kanuna göre İzmir ilinde 10 yıl içerisinde ne kadar yabani zeytinlik sahasının tesbit edildiği ve ne miktarının çiftçilere tevzi edilip tapuya tescil edildiği ve sürüncemede kalan işler olup olmadığına dair yazılı soru önergesi tetkik edildi : 1950 yılından bugüne kadar İzmir ilinde 3573 sayılı Kanuna göre 115,113 dekar Devlet O : 1 yabani zeytinlik sahasının tesbit ve tefriki, bunun 91,152 dekarının parsel olarak parselasyonu yapılmıştır. Parsellenen sahanın 65,908 dekarlık kısmı parsel halinde isteklilere tevzi ve 23,580 dekar sahanın da şahsa tapuya tescil muamelesi yapılmıştır. Halen talep vâki olmadığı için 25,245 dekar delicelik tevzie amade olarak bulunmaktadır. Buna dair İzmir ilinin ilçeleri üzerinden ayrı ayn olmak üzere istenilen bütün malûmat ekli 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Dağıtım için parsellenen bu sahaların tapu muamelesi, köylüye tevzi, tescil ve teslim işleri 5373 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren normal olarak devam etmektedir. Sürüncemede kalmış her hangi bir muamele mevcut değildir. 2. Orman Genel Müdürlüğünce ağaçlandırılan sahalar meselesine gelince : Türkiye toprak haritasını yapmış olan Harvey Oakes'e göre memleketimizde mutlak orman toprağı karakterindeki saha hektardır. Bunun hektarı vejetasyonu ile kaplı bulunmakta, mütebaki hektarı tahribedilerek verimsiz ziraat arazisi haline getirilmiştir. Asırlardan beri devam eden düzensiz ve bilgisiz toprak işlemeciliği aşırı otlatma gibi unsurlar elele vererek Türkiye tabiatını tahribetmiştir. Mera ve orman sahası daralmış erozyon korkunç bir kuvvet kazanarak yurdun insan barındırma gücünün kaybına sebebolmuş ve dolayısiyle topraktan geçimini temin eden geniş köylü kütlesi fakir düşmüştür. Türkiye'de bugün zirai sektörde müşahede edilen başlıca problem arazi darlığından ziyade hektardan alman birimin düşüklüğü ve zirai kültürü alınmış marjinal arazinin azaltılması teşkil etmektedir. Nitekim, 5 Yıllık Kalkınma Plânının,, «Tarımda teknik ıslahat, toprağın dengeli olarak kullanılması ve bununla ilgili tedbirler paragrafı altında (Bu programın yürütülmesi tarım kesiminde kesin değişikliğin yapılmasını gerektirir. Yurdumuz tarım toprağının genişletilmesi, küçük ayarlamalar yapılarak artırılması dönemini aşmıştır. Bugün karşılaştığımız mesele işlenen toprağın nasıl azaltılabileceği, erozyonun nasıl önleneceği, toprağın kullanılmasındaki dengenin nasıl elde edilebileceğidir.) 207

10 M. Meclisi B : 120 FAO tarafından neşredilen «Projet de Developpement Mediterraneen isimli raporda (Sahife 222) ise (Türkiye'de yeniden açılarak ziraat kültürüne tahsis olunacak arazi mevcut değildir, aksine sürülmüş düşük verimli topraklar ve step mer'alar emniyet hududunu geçmiştir) denilmektedir. Aynı raporun 223 ncü sahifesinde, (bu miktarın % 20 nisbetinde azaltılması, ormanların korunması, meraların ıslahı ve ziraatteki hektardan alman verimin artırılması ve mutlaka erozyonun önlenmesi) tavsiye edilmektedir. Bu konudaki çalışmalarda ve saha seçiminde, menileket gerçekleri daima göz önünde tutulmaktadır Yıllık Plân gereğince ilerde yapılacak olan arazi sınıflandırılmasını yakardaki gerçekler ışığı altında umumi olarak mütalâa ettiğimizde : a) Klâsifikasyon hedefinin; sınırlandırılması istenen şeyleri uygun kategoriler içinde toplamak bunların tetkikini kolaylaştırarak hususiyetlerini hatırlamak ve aralarındaki Miskinlikleri izah etmek olduğu, ' b) Hiçbir toprak klâsifikasyonunun, toprağın kullanma değerini tâyin ve tesbit etmediği, c) Toprak klâsifikasyonları, toprak tekâmüjü ve buna müessir olan unsur ve kuvvetler göz önünde tutularak toprakları büyük gruplara ayırır ve memleketlere ve hattâ büyük toprakçılara göre değişik toprak klâsifikasyon :1 metodları mevcudolduğu, hakikatleri ile karşılaşırırz. Kaldı ki, Türkiye toprak klâsifikasyonu, 1954 yılında Harvey Oakes tarafından hazırlan-- mıştır. Bu çalışmada Amerika'da kabul edilen * toprak klâsifikasyonu metodu esas tutulmuştur. (Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Neşriyat : 18) yılı içinde Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya Orman Başmüdürlükleri bölgeleri içerisinde il, ilçe ve mevki isimleri belirtilerek ağaçlandırma yapılan yerler, bunların yüzölçüleri, dikilen ağaç cins ve adedi ve bu maksatla ayrılan tahsisatlarını gösterir cetveller eklidir. (Antalya Or. Baş. Md. cetvel No, 2, Balıkesir Or. Baş. Md. cetvel No. 3, İzmir Or. Baş. Md. cetvel No. 4, Muğla Or. Baş. Md. cetvel No. 5) 5 Yıllık Kalkınma Plânı gereğince bütün orman başmüdürlüklerinin yılları ve ağaçlandırılması hedef tutulan sahaları ve faaliyet nevileri vilâyetler itibariyle programlanmıştır. İşin detayı olan il, ilçe, mevki intihap konusu tahsisat durumu etüdce imkânları ile alâkadar olduğu * takdir buyurulur. Ek Oj> man Genel Müdürlüğü, başmüdürlükleri itibariyle tahakkuku hedef tutulan, çalışmalara ait II proje No. 6 ilişik olarak sunulmuştur. Gereğini rica ederim. Mehmet İzmen Tarım Bakanı 20fc -

11 M. Meclisi B ; , :1 İzmir ili yabani zeytinlik sahaları tesbit, parselâj, tevzi ve tescil muamelelerine ait cetvel Tesbit edilen Parsellenen Tevzi edilen Tescil edilen Tevzi edilmiyen Kazanın adı Dekar Parsel Dekar Parsel Dekar Parsel Dekar Parsel Dekar Bayındır Bergama Çeşme Dikili Foça Karaburun Kemalpaşa Kınık Kiraz Menemen Merkez ödemiş Seferihisar Selçuk Tire Torbalı Urla x Ö Yekûn Not: Dağıtım 3573 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamıştır. 209

12 M. Meclisi fi : « O : 1 Antalya Orman Başmüdürlüğü 1963 yılı ağaçlandırma çalışmalan S. No. İşletme. adı Bölge adı Mevkii Vüsati Ha. Döner sermaye Katma bütçe Alanya Antalya : Avsalar Merkez Bük Gediz Merkez Serik Merkez Avs. recine or. Merkez fidanlığı Lara ve merkez Bük Odayeri Dereli ve fid. Kurşunlu Inekhane Belek Inekhane Şehir koruluğu Yekûn Burdur Melli Yeşilova Merkez Elyazı Hayriye Sultanpmarı Şehir koruluğu Yekûn Düzlercamı Elmalı Eğirdir Düzlercamı Aykırçayı Kuluca İsparta Pazarköy Merkez İsparta Pazarköy İsparta Düzlercamı Aykırçay Ali ihsan Kalmaz Aşağı Gökdere Yaka Çamyol Aşağı Gökdere Fi. Ş. A. ihsan Kalmaz Şehir koruluğu Karacahisar Savaçık , Yekûn 210

13 M. Meclisi B : :1 Bölge adı Mevkii Vüsati Ha. Döner sermaye Katma bütçe Gürsu Demre Sunaldağı Demre kumluğu ' Yekûn Taşağıl Sorgun Mihrap Sorgun ormanı Yekûn Sipahi Toto Yekûn Ha.l G. Y. 211

14 M. Meclisi B : ,,8. İ963,0:1 Balıkesir Orman Başmüdürlüğü mıntakasınâa 1963 takvim yılı içinde döner İli Mevkii İlçesi 1963 yılında ağaçlandırılacak sahanın Nev'i Vüsati Ha. Balıkesir Dursunbey İvrindi Dursunbey Baydağı Madradağı Damlıca Osmaniye Akdağ Palamutdağı Yanık \ Yekûn Balıkesir Sındırgı Bulakbaşı Altıağaç Sapçıbaşı Sekderesi Yanık Yekûn 350 Balıkesir Vilâyet ormanı Çanakkale Erdek Merkez Kapıdağı üümrek Kalabaklı Yanık Yanık Yekûn 380 Çanakkale Eceabat öveydağı Yenice Can Güredağı Eğribakabaağaç Katrandağı Yekûn 250 Çanakkale Bayramiç Dallıca Babadağı Yekûn 150 Vilâyet toplamı Genel toplam

15 M. Meclisi B : O : 1 ve katma bütçeden ağaçlandınlan sahalar ve yapılan masraflar cetvelidir yılı Mayıs ayının sonuna göre ağaçlandırılan sahalar ve masraflar Katma bütçe Döner sermaye Hektar Lira Hektar Lira _ ' hektar ve lira 1962 yılı bütçesinden _ Yalnız bakım yapıldı Yalnız bakım yapıldı. "' İ r ha lira 1962 yılı bütç'e sinden , Yalnız bakını yapıldı /

16 İli M. Meclisi B ı: < :1 İzmir Orman Başmüdürlüğü mıntakasmda İlçesi Köyü Mevkii 1963 yılında ağaçlandırılacak saha îzmir :. Manisa. İzmir Bayındır > Selçuk ödemiş Kemalpaşa Foça Merkez > Merkez Gördes Bayındır K Kızlar A. Sarlık Ovacık Selçuk Bozdağ Dereköy Y. Foça Çiğli Narlıdere Yeniköy Yamanlar Sümbüller Kocaeli Keçili ' Sığırova Mehmetler K. Kızla'r 270 A. Sarhk 134 Ovacık 53 Davutdağı 470 Gölcük 200 Karabel 215 Çamdağ 146 Çiğli 10 Narlıdere Vil. Ormanı 40 Başpmar 729 Karagöl 200 Beydere S. Beli 200 K. Kapayıka 30 Sığırova 313 ' Akyurt 500 Akyurt 100 Yekûn Muğla Orman Başmüdürlüğü mıntakasmda 1963 yılında İlçesi Köyü Mevkii 1963 yüı programına alınmış olan saha Ha yılı başından Mayıs ayı So. Ka. Ağaç. Koçarlı Mersinbeleni Mersinbeleni Merkez Acipayam Merkez Çivril Fethiye Merkez Merkez Çötel Kumluova Paşayaylası Alâattintepesi Çamlık Aktaş Kumluova Kıncılar Kıncılar 337 Köyceğiz Yatağan Marmaris Muğla Toparlar Kavaklıdere. Ovacık Muğla Balıklar Gökçuku Hisarönü Kızıldağ

17 M. Meclisi B : ; : yılında ağaçlama programına alınan ve ağaçlandırılan sahalar Ağaç cinsi Dikilen. fidan Ha. Şerit Ha. Arazi hazırlama Teras Ha. Ot alma Ha. Katma Lira K. Sarfiyat Döner Lira K, K. Çam Karaçam Kızılcam Karaçam Kızılcam lira ko Karaçam Kızılcam Meşe ağaçlama programına alman ve ağaçlandırılan sahalar Dikilen fidanın Cinsi Adedi Yapılan masraf Ağaçlamanın cinsi Kızılcam Fıstıkçamı Okaliptüs K. Akasyası Kızılcam Karaçam Kızılcam Kg Orman içi yanık saha ağaçlaması Bozuk orman imarı Vilâyet ormanı Orman içi yanık saha ağaçlaması Vilâyet ormanı Bozuk drman imarı Okaliptüs ve eksibe ağaçlama Maden direği ormanı t Orman içi yanık saha ağaçlaması Vilâyet ormanı 215

18 M. Meclisi Bv: O : 1 Orman Genel Müdürlüğü 5 yıllık ağaçlandırma plânı ( ) devresi Başmüdürlükler itibariyle çalışmaların zaman ve mekân düzeni senelere göre saha vüsatleri ve lüzumlu sarfiyat miktarları Proje No: 1 Kavak ağaçlaması Baş. Müd. Adı 1963 Ha Ha Ha Ha Ha. Yekûn Ha. (Balıkesir îzmir Muğla Antalya (Balıkesir îzmir Muğla Pnoje No: Okaliptüs Ağaçlaması Antalya Balıkesir îzmir Muğla Pnoje.No: 3 Hisli gelişen ürünler ağaçlaması 500 ' S Proje No: 4 Antalya Balıkesir îzmir Muğla Antalya Balıkesir -îzmir Muğla Proje No: 5 Maden direği ormanı tesisi ağaçlaması Diğer orman içi ağaçlamalar ı , , Antalya Balıkesir îzmir Muğla Proje No: ' * Orman dışı ağaçlamaları vilâyet koruluğu tesisi

19 Proje No: 7 M. Meclisi B : :1 Orman imarı ağaçlamaları Baş. Müd. Adı 1963 Ha Ha. Ha. Ha Ha. Yekûn Ha. Antalya (Balıkesir (îzmir Muğla ! < Proje No: 8 Fidanlık kurulması Antalya [Balıkesir îzmir (Muğla 1. _. 1, Proje No: 9 Tohum kontrol lâboratuvan ve tohum evleri kuruluşu Antalya Balıkesir îzmir Muğla X X X X X Proje No: 10 Toprak lâboratuvan Antalya Balıkesir lîzmir Muğla ' Proje No: 11 Kavakçılık Enstitüsü ve tâli istasyonlan kuruluşu Antalya (Balıkesir lîzmir Muğla X X X X 1-217

20 M. Meclisi Bı: Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, Konya'nın Yunak ilçesi belediyesinde fazla memur çalıştırılması sebebinin araştırılıp araştırılmadığına ve belediye muhasibi hakkındaki şikâyetlere niçin son verilmediğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanlı Hıfzı Oğuz Bekatanın yazılı cevabı (7/288) Millet Meclisi Başkanlığı Ankara İçişleri Başkanlığının aşağıdaki sorularıma yazılı olarak cevap vermesine tavassutunuzu say* gı ile rica ederim. Konya Milletvekili Kadircan Kaflı Konya Vilâyetinin Yunak İlcisinden bildirildiğine göre : 1. Evvelce belediye bir kâtiple idare edilirken şimdi hem muhasip hem başkâtip, hem veznedar çifte çifte zatıba memuru ve haddinden fazla müstahdem vardır. Geliri az ve hizmeti de ağır olmayan bu belediyenin kadrosu şişirilerek israfa ve âmme hizmetlerinin görülememesine sebep olunması üzerinde durulmuş mudur? durulmuşsa bir tetbir alınması düşünülmemiş midir? 2. Belediye muhasibi Mahmut Yavaşoğlu belediyenin sattığı taşınmayan mallardan 3 parsel arsa almış, şimdiye kadar belediye ye bedelini ödememiştir. Evvelce muhtar durumda iken iki sene içinde 3 katlı apartman yaptırmış, 3 parsel arsa daha almış ve sahip olmuştur. Belediye ilk okul mezunu dahi olmayan bu memurun elinde gibidir. Ve Belediyenin mallarına dilediği şekilde tasarruf etmektedir. Ayni memur ne kadar akrabası varsa belediye ye müstahdem yapmış ihtiyacı olmayan asker ailelerine asker ailesi parası çıkarmıştır." Bu durum tetkik ve teftiş edilmiş midir? Neticesi nedir? 3. Yapılan şikâyetler bir memura havale edilmekte tahkik olunmakta fakat tahkik evrakı sonra imha edilmektedir. Valiye telgrafla şikâyet edildiği halde Vali Yunak'a geldiğinde memurun elini sıkmış, giderken gözlerinden öpmüştür. Tahkik ve teftiş sırasında halk ile temas edilmemekte, şikâyetler dinlenmemekte, tahkikat tek taraflı yapılmaktadır. Bu hususta Bakanlığın bilgisi var mıdırf Varsa şikâyetlere niçin son verilememektedir f * :1 T. C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İd. ıgn. (Md Şb, Mâ, i 2, D. Rs. Mua, /16243 Konu : Kadircan Kaflı'nın yazılı soru önergesi hakkında. Millet Meclisi Bakanlığına' ligi :' tarihli ve Millet Meclisi 'Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/288* 5157/28708 sayılı yûzl. Konya Milletvekili Kadircan Kaflı tarafından verilen yazılı soru önergesi üzerine malîıallen.yaptırılan tetkikat neticesinde;. 1. Yunak İlçesinde 1954 yılında belediye kurulduğu, belediyenin kuruluşunda bir muhasip, 'iki zabıta memuru, bir ebe, bir kalfa, bir tahsildar, bir vergi memuru, bir fidanlık bekçisi ve iki tanzifatçı kadrosu ihdas edilerek belediyenin faaliyete 'başladığı, 19S9 yılı bütçesiyle bir başkâtip ve 'müteakip yıllarda da bir kamyon şoförü, bir gazhane bekçisi ve.bir bahçıvan kadrolarının ihdas edildiği, yılında Elektrik tesisinin faaliyeti dolâyısiyle belediyeye bağlı işletme kurulduğu, işletme için bir muhasip, bir elektrik fen memuru, bir makinist, bir yağcı ve bir tahsildar kadrosunun ihdas edildiği, ıgerek belediyede ve gerekse işletme fuzuli kadronun bahis mevzuu olmadığı, 2. Hıalen Yunak (belediye başkâtibi olan ve evvelce bu belediyede muhasip bulunan Mahmut Yavaşoğlu 'nun belediyeden üç parsel arsayı kendi namına başkalarına aldırttığı ve bu hususun tahkiki Bakanlığımız müfettişlerince yapılmakta olduğu, 1954 yılında belediyeye intisaibeden Mahmut Yavaşoğlu'nun 19î3i9 ders yılında Yunak ilk okulundan mezun olduğu, belediyeden halen üç muhtaç asker ailesinin yardım aldığı ve bu yardımların kanuna uygun şekilde verildiği, belediye memur ve müstahdemlerinden Mahmut Yavaşoğlu'nun akrabasının sadece gazhane bekçisi olduğu ve bu bekçinin ise istifaen görevinden ayrıldığı, 3. Valiliğe verilen şikâyetlerin tahkiki mucip olanlarının tahkik ettirildiği ve tahkik evrakının derecattan geçirilmek suretiyle gerekli işlemin yaptırıldığı, 'bütün vatandaşların arzu,

21 M. Meclisi B : 120 dilek ve şikâyetlerinin dinlenildiği, kanuna uygum olanlarının ilgililere emir verilerek yaptırıldığı anlaşılmıştır. Arz ederim. Hıfzı Oğuz IBekata içişleri Bakanı v 4. ı İstanbul Milletvekili 'Reşit Ülker'in, Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlarla duruşmaya <t>it tutanakların yayınlanmasına m,e zaman başlanacağına dir soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak \ Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/309) Millet Meclisi Sayın Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet duyurulmasını saygılarımla rica ederim. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker (Soru : 27 Mayıs Devriminin üçüncü yıldönümünü idrak etmekte bulunmaktayız.!bu büyük devrimin hukukî dayanaklarından 'biri de Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlardır. Gerek bu kararlar ve gerekse duruşmanın zabıtları devrim tarihimizin en kıymetli vesikalarıdır. Maalesef bugüne kadar bu kararların ve zabıtların yayınlanmaması yüzünden tahrif hareketleri almış yürümüştür. Diğer taraftan devrim tarihini incelemek istiyenler için bu vesikaların' elde bulunmaması 'büyük bir eksiklik olmuştur. Adalet Bakanlığı, bu devrim belgelerinin yayınlanmasına ne zaman girişecektir, bir hazırlık var mıdır, var ise hangi safhadadır? T. C. Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 1963 C. 1. G. Müdürlüğü Sayı : Konu : İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in yazılı sorusunun cevaplandırıldığı hakkında, Millet Meclisi Başkanlığıma llıgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman gün ve 7/ /32407 sayılı yazılarına: İstanbul, Milletvekili Reşit Ülker tarafından :1 verilen tarihli yazılı soru önergesinde: «'27 Mayıs Devriminin 3 ncü yıldönümünü idrak etmekte bulunmaktayız. Bu büyük devrimin 'hukukî dayanaklarından 'biri de Yassıada Mahkemesinin verdiği kararlardır. Gerek bu ka< narlar ve gerekse duruşmanın zabıtları devrim tarihimizin en kıymetli vesikalarıdır. Maalesef bugüne kadar bu kararların ve zabıtların yayınlanmaması yüzünden tahrif hareketleri almış yürümüştür. Diğer taraftan devrim tarihini incelemek istiyenler için bu vesikaların elde.bulunmaması muştur. 'büyük bir eksiklik ol Adalet Bakanlığı, bu devrim belgelerinin yayınlanmasına ne zaman girişecektir, bir hazırlık varmadır, var ise hangi safhadadır? denilmekte ve sorunun Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılması talebolunmatktadır. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci madclesi uyarınca, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 28 Ağustos 196ı2 gün ve 1İİIİ92 sayılı Resmî Gazetede ilân edilmesiyle hukukî varlığı sona eren Yüksek Adalet Divanı tarafından ittihaz olunup, sözü geçen kanunun ay;nı maddesi hükmüne tevfikan Anayasa Mahkemesine tevdi edilmiş olan kararlarla bunlara ait duruşma zabıtnamelerinin yayınlanması yararlı olacağı düşünülmekte isede," 'büyük bir hacim tutan kararlarla, duruşma zabıtnamelerinin basılması mühim.bir meblâğa ihtiyaç gösterdiğinden, bütçemiızdeki tahsisat kifayetsizliği sebebiyle, bunların şimdilik neşrine imkân görülememektedir. Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine delâlet buyurulması arz olunur. Abdülhak Kemal Yörük Adalet Bakanı 5. İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, Ankara ili telefon rehberinin yeni baskısının ne zaman yapılacağına ve İsparta ilinin ulaştırma işlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'nm yazılı cevabı (7/319) Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına emir

22 M. Meclisi B : 120 ve müsaadeleriniz saygı ile arz ve rica olunur. 7 Haziran 1963 Ali ihsan Balım İsparta Milletvekili 1. Ankara ilimiz telefon rehberinin 1960 senesinde İnkılâptan önce basılmış olması hasebiyle bugünün ihtiyacına artık cevap veremez hale geldiği herkesin malûmudur. Yeni baskısı acaba ne zaman yapılabilecektir 1? 2. İsparta ilinin PTT hizmetleri bakımından bilhassa kesafet arz ettiği Eğridir, Yalvaç, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde telefon konuşmaları için mesai saatlerinin uzatılmasına, hiç olmazsa sabah yediden akşam ondökuza kadar genişletilmesine ihtiyacolduğu resmî ve özel sektör tesisleri ve halk tarafından beyan ve talebolunmaktadır, bu ilçelerde mesai saatlerinin yukarda beyan edildiği şekilde yeniden tanzimine imkân* yok mudur? 3. DDY da mesaj eri hizmetlerinin ashabimesalihe cazip gelecek, kamyon nakliyatı ile rekabete imkân verecek şekilde ıslahı zımnmdaki ne gibi tedbirler alınmıştır ve alımlması tasarlanmıştır? Eşyanın imalât veya istihsalinin yapıldığı yerden mal sahibinin iş yerine kadar birtakım lüzumsuz formalite ve yorgunluklara meydan verilmeksizin nakledilmesini temin edecek bir nakliye sisteminin Avrupa memleketlerinde olduğu gibi uygulanması düşünülüyor mu? DDY hizmetlerinin özel teşebbüs kara nakliyesi ile âdil bir şekilde rekabeti için zorlayıcı kanuni müeyyideler dışında serbest rekabeti mümkün kılacak ne gibi tedbirler düşünülmektedir ve bunlardan hangileri realize edilmiştir, kısaca bilgi verilmesini rica ederim. 4. Motorlutren ile seyahati hızlandırmak gayesi ile Afyon - Karakuyu ile Burdur - İsparta arasında bir tek vagon tahsisi yerine İsparta ve Burdur için ayrı birer vagon tahsisi ve böylece İsparta yolcularının mecburi bir şekilde Baladız - Burdur arasını katetmeksizin Baladız'dan doğru İsparta'ya varmalarını temin etmek kabil değil midir? Motorlu tren için ayrı birer vagonun İsparta ve Burdur'a tahsisi kabil değilse çok kısa olan Baladız - Burdur arasının normal lokomotifle tahrik edilen bir vagon ile katedilmesi düşünülemez mi? 5. İsparta, Eğridir, Burdur çevrelerinin Havayolları şebekesi ile bağlantılarını temin :1 için her iki ile eşit mesafede bir hava alanının Baladız civarına inşası düşünülemez mi? T. C. Ulaştırma Bakanlığı özel Kalem Müdürlüğü Kayıt No. : 876/1 Konu : İsparta Milletvekili Sayın Ali İhsan Balım'm muhtelif konular hakkındaki yazılı sorusu cevabı Hk. Millet, Meclisi Başkanlığına Ankara İlgi : gün ve Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 7/ /34272 sayılı yazınız. İsparta Milletvekili Sayın Ali İhsan Balım'- m yazılı olarak arzuladıkları soru cevapları aşağıda arz olunmuştur : 1. Ankara şehri telefon rehberinin yeni baskısının bugüne kadar tabolunamamasına sebep, Ankara - Yenişehir, Bahçelievler ve Yenimahalle telefon santrallerine yapılan ilâve ve tevsiattan ileri gelmiştir. Ankara şehri telefon rehberi taslağı hazırlanmış olup, yeni aboneleri de içine alacak şekilde bu yıl içinde bastırılmak üzere yakında ihaleye çıkarılacaktır. 2. İsparta iline bağlı ilçelerden : a) Eğridir PTT merkezi halen 8-12, arasında mesai yapmaktadır. Bu ilçenin PTT trafiği ve turistik ehemmiyeti de nazarı dikkate alınarak, kadrosuna bir telefon memuru verilmek suretiyle telefon mesaisinin 8-24 olarak uzatılması kararlaştırılmıştır. Boş kadro temin edilir edilmez, bu mesai şekli sağlanacaktır. b) Yalvac'ın günlük ortalama telgraf trafiği 30, şehirlerarası telefon trafiği 25 adeddir. Mevcut 100 lük telefon santraline 53 abone bağlıdır. Mesaisi 8-12, dur. Keçiborlu'nun günlük ortalama telgraf trafiği 20, şehirlerarası telefon 14 adeddir. Mevcut 50 lik santraline 27 abone bağlıdır. Mesaisi 8-12, dur. Senirkent'in günlük ortalama telgraf trafiği 14, şehirlerarası telefon trafiği 20 adeddir. Mev-

23 . M. Meclisi B : 120 cut 100 lük santraline 52 abone bağlıdır. Mesaisi 8-12, dur. Bu üç ilçenin, yukarda izah olunan telgraf ve telefon trafik ve santral durumları itibariyle tesbit edilen şimdiki mesaileri haberleşme ihtiyaçlarını karşılıyacak vaziyettedir. PTT merkezleri mesaileri, trafik ve hususiyetlerine göre 4 grupa ayrılarak 4 tip üzerinden, tesbit edilmektedir. Yukarda adı geçen ilçe PTT merkezlerinin mesaileri de buna göre ayarlanmış olup diğer PTT merkezleriyle de eşitliği sağlanmış bulunmaktadır.. Bu itibarla bu üç ilçe PTT mesailerinin uzatılması mümkün görülememektedir. 3. Mesaj eri nakliyatı, yılda ton gibi umumi nakliyata nisbeti çok düşük olan bir taşımadır. Taşıma ücreti diğer seyri hafif taşıma ücretlerine nazaran yüksek oluşu bu taşımanın yolcu ve ekspres trenlerinin furgonlarında veya bu trenlere bağlanacak sürate mütehammil yük vagpnlariyle taşımasından ötürüdür. Yolcu furgonları umumiyetle yolcu bagajları için kullanıldığından buralara fazla mesajeri eşya da koymak esasen mümkün değildir. Bu gibi taşımalar için karayolu nakliye araçları daha müsaittir. Kapıdan kapıya yapmayı düşündüğümüz nakliyat konusunda bu cins nakliyata ehemmiyet verilerek mesaj eri taşımalarını teşvik edici faktörler ki, bu arada nakil fiyatı da, nazarı itibara alınacaktır. Kapıdan kapıya nakliyat konusu üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Bu işin tahakkuku, muntazam ambalaj (konteyner, lift, v. s.) ile tren taşımasından evvel ve sonra yapılacak kombine nakliyat mevzuuna bağlıdır. Bu konuda tecrübe mahiyetinde 28 aded konteyner, Eskişehir fabrikalarında imal edilmiş ve ilk tecrübeleri İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılmak üzere etüdleri hazırlanmıştır. Ancak, nakliyecilerle yapılan temasta kara nakliyat kanunu çıkmadıkça kombine nakliyat garantisinin verilemiyeceği ifade edilmiştir. İşletmenin malî ve vasıta imkân durumu bu mevzuu tahakkuk ettirmeye müsait değildir. Bununla beraber malî imkânların müsaadesi veya kombine nakliyata yanaşacak bir nakliyeciyle anlaşma çareleri araştırılmaktadır M :1 Esasen Çukurova sebzelerinin İstanbul haline kadar sevkı ve orada teslim tecrübeleri fiiliyat sahasına intikal ettirilmiş ise de maalesef rağbet görmemiştir. Kana nakil araçları ile âdil bir rekabet için: a) Nakliye.Vengisinin, Devletin yaptığı yoldan faydalanan kara nakil vasıtasından da 'alinması, b) Eşyanın, yolcunun ve personelin emniyetinin sağlanması, e) Kara naildi aracının maddi varlığının dplayısiyle millî servetin korunması, d) Şehirlerarası karayoluna amut kıöy, kasaba yollarının inşası,! e) Demiryolu tamir, 'bakım v. s. masraflarının da Devletçe karşılanması, f) Tarife politikasının bir otoriteden ayarlanması. Bütün 'bu faktörlerden sadece eşit vergi prensibine doğru bir adım olmak üzere yalnız akar yakıta, zam yapılmış ise de bunun eşya ve yolcu Kim. ücretlerinle mühim bir akis yapacağı umulmamaktadır. 4. Haydarpaşa. - Konya mototrenine Afyon'da irtibat vermek üzere Denizli ve İsparta ve Burdur arasında işliyen mototren Afyon'-, dan birleşik olarak tek tren halinde hareket etmekte ve Karakuyu'da 'birbirinden ayrılarak birisi Denizli'ye, diğeri Burdur ve İsparta'ya, ertesi günler de tspahta - Burdur'dan ve Denizli'den hareket edip keaa Karakuyu'da (birleşerek tek tren halinde Afyon'a; devom etmektedirler. Betaıhsis İsparta veya Burdur'a giden veya buralardan hareket eden yolcu miktarı ayrı bir mototren işletilmesini icabettirmediği gibi Baladımda mototrenden veya mototrene aktarma edecek yolcular için Baladuz - Burdur - Baladız arasında buharlı makina ile ayrı bir tren sefere konulması da iktisadi olımıyacağından Ve esasen Burdur için ayrı, İsparta için ' ayrı mototren işletilmesine de bugünkü vasıta mevcudu müsait bulunmadığından mototrenin Baladız'dan Burdur'a uğratılarak İsparta'ya ;ve avdette de keza Burdur'a uğraıtıiarak Karak uyu'ya devam ettirilmesi en rantabl bir işletme sistemidir. 5. Bn konu iki müesseseyi ilgilendirmekte olup; n) Devi ot Hava Meydanları İşletmesi yö-

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28 DÖNEM : 1 TOPLANTI : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ \ GiLT: 28 Altmışüçüncü Birleşim 26. 2. 1964 Çarşamba > ' Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 3 2. Gelen kağıtlar 4 3. Yoklamalar 4,5 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim 14. 7. 1967 Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar 90 3. Yoklama. 90 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DONEM : İ C Ü LT : 29 TOPLANTİ : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Ye t mi şy edinci Birleşim 28. 3. 1964 Cumartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 72 2. Gelen kâğıtlar 72:73 3. - Yoklama 73 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

Yüz Yirminci Birleşim. 24.9.1962 Pazartesi

Yüz Yirminci Birleşim. 24.9.1962 Pazartesi DÖNEM :1 OÎLT : 7 TOPLANTI : l MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Yüz Yirminci Birleşim 24.9.1962 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 38 2. Gelen kâğıtlar 38 3. Yoklama 39 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 2 CİLT: 27 TOPLANTI: H"l"«"l'it» i'l"l"»"l»»"h ı ( ' " it "! ınmıı ıı ıı ı>ıı» ınıhıı»ıı>mııi MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 59 ncu Birleşim 8.3.968 Cuma. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 24 İçindekiler 2.

Detaylı

MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36

MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36 DÖNEM :1 TOPLANTI : 4 MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36 56 Birleşrm 12. 2. IÖ65 Cuma Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2:3 2. Gelen kâğıtlar 3 3. Yoklama 4 4. Başkanlık Divanının Genel Kuntta sunuşları

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : CÎLT:9 TOPLANfl : S CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ Kırkbirinci Birleşim 6.2,963 Çarşamba Sayfa. Geçen tutanak özeti 494 2. Görüşülen işler 495 3. Yoklama 608. 963 yılı Bütçe kanunu tasarısı

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 DÖNEM : 1 TOPLANTI : S MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 Yüzsekizinci Birleşim 18. 6. 1964 Perşembe Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 2 3 3 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CtLT : 11 TOPLANTI: 11 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 8. 3.1972 Çarşamba İçindekiler Sayfa I. GEÇEN! TUTANAK ÖZETİ 227 II. GELEN KÂĞITLAR 227 III YOKLAMA 228 IV. JBAŞKANLTK DİVANININ GE NEL

Detaylı

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler DÖNEM ; 1 CİLT : 31 TOPLANTI : 3 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ >>» -«Yüz yirmiifcinci Birleşim 8.7. 1964 Çarşamba 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Başkanlık Divanının Genelkurula

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

29. 12. 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda deği ikjik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/508)

29. 12. 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda deği ikjik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/508) Dönem : 2 *f t g% Toplantı s MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : / İD 29. 12. 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda, deişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in, 657

Detaylı

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç...

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç... GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci... 4 1.1 Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları... 4 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı...

Detaylı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı

NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015-2019 Stratejik Planı NİĞDE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 Stratejik Planı Temmuz 2014 GİRİŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Grafikler Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Resimler Listesi...

Detaylı

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 1 OÎLT: 34 TOPLANTI : 4 MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ»m

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ D ÖNEM: 17 CİLT: 19 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 10 uncu Birleşim 1.10.19S5 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GHLEIN KAĞITLAR IH. BAŞKANLIĞIN GENEL KURU- LA SUNUŞLARI A) Çeşitli

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : İS YASAMA YILI :4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 61 119 uncu Birleşim 21. 5-. 1991 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 4 II. GELEN KÂĞITLAR 5 III. YOKLAMA * 7 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER C i L T : 66 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 95 nci Birleşim 29. 7. 1971 Perşembe İÇİNDEKİLER 1. GEÇEN TUTANAK ÖZE Yİ 2. GELEN KÂĞITLAR, 3. YOKLAMA Sayfa 270 271 271 4. BAŞKANLIK DİVANININ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE Sayı : 19473

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 119'uncu Birleşim 18 Haziran 2008 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 119'uncu Birleşim 18 Haziran 2008 Çarşamba DÖNEM: 23 CİLT: 23 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 119'uncu Birleşim 18 Haziran 2008 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 152 II. - GELEN KÂĞITLAR 155 III.-YOKLAMA

Detaylı

'UTANAK. 12 nci Birleşim 18.12. 2002 Çarşamba DÖNEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 İÇİNDEKİLER İOİ. Snvfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II.

'UTANAK. 12 nci Birleşim 18.12. 2002 Çarşamba DÖNEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 İÇİNDEKİLER İOİ. Snvfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. DÖNEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 T. 'UTANAK İOİ 12 nci Birleşim 18.12. 2002 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI

Detaylı