Mekanik Tesisatlarda Proje AĢamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mekanik Tesisatlarda Proje AĢamaları"

Transkript

1 Mekanik Tesisatlarda Proje AĢamaları Mekanik tesisatlar için yapılan projeler hayata geçirilebilmesi için çeģitli resmi dairelerden ve mercilerden yapılabilir onayı alması gereklidir. Bu merciler proje konularına göre değiģiklik gösterebilir. Örneğin Ģehir içinde bir iģ merkezi yada otel yapılmak isteniyorsa projesi sırasıyla Makina mühendisleri odası, Büyük Ģehir belediyesi, Ġtfaiye müdürlüğü, Su ve kanalizasyon idaresi ve Ġlçe belediyesi makina Ģefliği tarafından kontrol edilerek onaylanır. Bu onaylar alındıktan sonra tesise yapım ruhsatı verilir. Firmamız, hazırladığı tüm projelerin onay safhalarında müģterisi ile birlikte hareket ederek, tüm aģamaları yakından takip eder. Projelerin denetim birimlerine, standartlara ve yönetmeliklere uygun Ģekilde teslimini sağlar. Öneri raporu; tasarımın baģlangıç safhası olup mimarın ve iģverenin düģüncelerini destekleyecek Ģekilde tesiste uygulanacak tesisat Ģekli ve yapılabilirliği hususunda bilgiler içerir. Yapı ve tesisler için çözüm Ģekilleri, tesisat çeģitleri, iģletme ve amortisman masrafları dikkate alınarak yapılacak karģılaģtırma ve verimlilik hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etüdler, tesislerin ilke ve sistemleri üzerindeki öneriler, kroki, Ģema, hesaplarla belirten rapordur. Uygulama ön projesi; öneri raporunda belirtilen esaslara göre, mimar ve iģverence de kabul edilmiģ fikir ve düģünceler ıģığında tesisatın mimari planlar üzerinde ifade ediliģidir. Bu proje de boru ve kanalların geçiģ yerleri, yaklaģık boru ölçüleri, makina ve cihazların yerleģme Ģekilleri ile proje ve hesapların uygun Ģekli olarak önerilir. Proje ölçeği 1/100 'dür. Uygulama projesi, öneri raporu ve ön proje ile birlikte ana temelleri oluģturulmuģ iģin, mimari uygulama projesi üzerinde ifade edilmesi ve teknik hesaplarının yapılması safhasıdır. Tüm hesaplar, planlar ve kolon Ģemalarını kapsar. Proje ölçeği 1/50 'dir.

2 Detaylar; Uygulama projesi akabinde detaylandırma iģleri de yapılır. Tesisatın yoğun olduğu hacimlerde 1/20 ve 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünümleri ile tecrit detayları, yalıtım ve kanal kesitleri, boru askı ve genleģme detayları, kullanılan cihaz ve makinelerin bağlantı Ģemaları için gerekli 1/10, 1/5 ve 1/1 gibi uygun ölçekli detay projeleri hazırlanır. ĠĢi ihale etmek amacı ile projede belirtilen tesisatın maliyetini hesaplamak üzere ihale dosyası hazırlanır. Ġhale dosyası; bu dosyada birinci keģifte esas olarak metrajın yapılması, Birim fiyatı bulunmayan iģlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi. Birim listesinin ve özel teknik Ģartnamenin hazırlanması. KeĢif özetinin yapılması. Ġsteniyorsa yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak eksiltme Ģartnamesi ve sözleģme düzenlenmesi iģlemidir. ĠĢ veren tesisini bu iģlemlerden sonra rahatlıkla gerçekleģtirebilir. Tesisin ihale edilmesi ile birlikte istek dahilinde teknik uygulama içinde projeci tarafından danıģmalık desteği verilir. BĠNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELĠĞĠ ĠNDEX Projede Bulunması Ġstenen Belgeler MADDE 9 - Isı yalıtım projesinde aģağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır. a ) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825 de verilen Binanın Özgül Isı Kaybı ve Yıllık Isıtma Enerjisi Ġhtiyacı çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), Tablo 1 de verilen yıllık ısıtma enerjisi (Qı) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir. b ) Konutlar dıģında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları Ģematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilmelidir.

3 c ) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dıģ duvar, tavan ve taban/döģemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanıģı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döģeme elemanlarının alanları ve U değerleri belirtilmelidir. d ) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve U değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değiģim sayısı (nh) belirtilmelidir. e ) Havalandırma tipi belirtilmelidir. f ) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluģabilecek yoğuģma TS 825-EK 6 da belirtildiği Ģekilde tahkik edilmelidir. g) - DıĢ yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriģ, hatıl ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılacaktır. h) Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadil ve eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır. I) BitiĢik nizam olarak projelendirilmiģ alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitiģik duvar olan bölümleri de dıģ duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır. i) Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825 e uyulacaktır. Isı Yalıtımı Prensip Detayları MADDE 10 Isı yalıtımı prensip detayları EK: 2/1-24 de verilmiģtir. Detaylar Isı Yalıtım Projesinin hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla verilmiģtir. Yapılacak hesaplar sonucunda bulunacak malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleģtirilecektir. Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluģmasını önlemektir. Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır. Teknolojik geliģmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.

4 Mimari Uygulama Projesi MADDE 11 - Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak Ģekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban/döģeme-duvar bileģim detaylarını ihtiva etmelidir. Isı Ġhtiyacı Kimlik Belgesi MADDE 12 Tablo 3 de örneği verilen ısı ihtiyacı kimlik belgesi, yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesi ne eklenmelidir. Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina giriģine asılmalıdır. Tesisat Ruhsat Denetim Müdürlüğü Tesisat Ruhsat Denetim Müdürlüğü daha önce Ġmar Müdürlüğü bünyesinde Makine Elektrik ġefliği olarak görevini sürdürmekteydi yılından itibaren Tesisat Ruhsat Denetin Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Tesisat Ruhsat Denetim Müdürlüğü bünyesinde Müdür, ġef, Makine, Elektrik Mühendisleri, Kalem Memurları ve ArĢiv Memuru görev yapmaktadır. Her sene okullardan gelen stajyerler de hem yardımcı eleman olarak çalıģmakta, hem de bilgi ve becerilerini geliģtirmektedirler. Tesisat Ruhsat Denetim Müdürlüğünün baģlıca görevleri Ģunlardır: Ġlçemizde bulunan iģyerlerinin çalıģma ruhsatı yönünden denetleyerek ruhsatız olanları ruhsata bağlar.kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ruhsata bağlanması mümkün olmayan iģyerlerinin tahliye edilmeleri için gerekli yasal iģlemleri yapar. Yine iģyerlerinde ve binalarda bulunan asansörlerin, buhar kazanlarının, buhar jeneratörlerinin, oto klavların, kızgın yağ kazanlarının, kompresörlerin, hamamların, sıhhi banyo ve saunalar, kuaförlerin, düğün salonlarının yıllık periyodik muayenelerini yapar. ĠnĢaat ruhsatı eki olan sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, asansör, paratöner, havalandırma ve klima tesisatı, soğutma tesisatı, uydu anteni ve yalıtım projelerini kontrol eder ve tasdikler. Yine binaların uygun olanlarının yapı kullanma izin belgesi verilemesinde Yapı Denetim Müdürlüğü ile birlikte çalıģır.

5 Yukarı belirtilen konularla ilgili vatandaģların Ģikayetleri değerlendirir ve gereğini yapar.yine beldemizin sıhhat, selameti, Ģehir estetiği açısından iģyerlerinin çalıģma durumlarını kontrol eder ve yönlendirir.diğer birimlere belirtilen görevleri dahilinde yardımcı olur. Yeni Gayri Sıhhi Müessese açacak vatandaģlarımızın tamamlamaları gereken evrakları Ģunlardır: ĠLK DEFA ĠġYERĠ RUHSATI MÜRACAATINDA BULUNANLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER 1. Kiracı ise; kira kontratı fotokopisi, mal sahibi ise;tapu fotokopisi 2. Noterden tasdikli taahhütname.(örneği Belediye den alınacak.) 3. 3 adet vergi levhası fotokopisi. 4. Motor Beyannamesi.(Örneği Belediye den alınacak) 5. 1 adet telli dosya. 6. Ç.T.V. Makbuzu. BUNLARA ĠLAVE OLARAK ġġrketlerden 7. ġirket faaliyet belgesi. 8. Sorumlu müdürün imza sirküleri. 9. Ticaret sicil gazetesi. 10. LPG / CNG dönüģüm yapan iģyerlerinden imalat yeterlilik belgesi ve Mühendislik Yetki Belgesi. 11. LPG bayilerinden zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi. TAAHHÜTNAME ĠSTANBUL Ġli, GAZĠOSMANPAġA Ġlçesi... kapı sayılı yerde iģletmeyi düģündüğüm, iģyerini açma ve çalıģma ruhsatlarına iliģkin yönetmeliğin 12.Maddesince belirtilen G.S Müesseseler, öncelikle kendi tür iģyerlerini ait sanayi bölgelerinde kuruluģ ve iskanla konutlara ruhsat verilebilir. koģulunu sağlamamaktadır.ancak iģyerime Belediyece verilecek müracaat belgesi, geçici çalıģma belgesi ve ruhsatın verilen süre içerisinde çevre sağlığı gereklerine uyacağıma, aksi hareketler tespiti halinde iptal edilmesini Belediye nizce uygun görücelek süre bitiminde iģyerimi kanun, tüzük ve yönetmeliklerin icar ettiği çalıģma alanının içerisinde taģıyacağımı, Ġ.S.K.Ġ. tarafından belirtilen koģulları yerine getireceğime, müracaat belgemin veya geçici çalıģma belgemin müktesep bir hak kazandırmayacağını ve müddet içerisinde GAZĠOSMANPAġA BELEDĠYE BAġKANLIĞI nca alınacak olan yeni harç ve rüsumlara hiçbir itirazımın olmadığını, taahhüte uymadığımın tespiti halinde Belediye nin iģyerime uygulayacağı kanuni müeyyideleri peģinen kabul ve taahhüt ederim.

6 Ancak vatandaģların iģyeri müracaatlarını zamanında yapmadıkları gözlenmektedir.yeni iģyeri açacak vatandaģların önce belediyeye gelip bu iģi yapıp, yapamayacağını ve bu iģ için neler gerektiğini öğrenmeleri gerekmektedir.ve iģyerini açmadan önce iģlemlerini tamamlayıp ruhsatını alması gerekmektedir. Ayrıca periyodik muayeneye tabi iģyerlerinin zamanında müracaat edip, periyodik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. VatandaĢların birbirlerini Ģikayet konusunda daha dikkatli davranmalıdır. ĠnĢaat ruhsatı alacak vatandaģların müdürlüğümüzde inģaat eli olarak tamamlanması gereken evrakları Ģunlardır; 1 Adet Isı Yalıtımlı Mimari Projesi 3 Adet Elektrik Projesi 3 Adet Sıhhi Tesisat Projesi 2 Adet Isı Yalıtımlı Projesi 1 Adet Isı Yalıtımlı Taahhütnamesi 1 Adet Makine TUS u 1 Adet Elektrik TUS u 2 Adet Makine Bilgi Formu 2 Adet Elektrik Bilgi Formu 1 Adet Tapu Fotokopisi Ġlave ve tadilat projelerinde mevcut proje Trafo Belgesi (Toplu konutlarda m2 yi aģan iģyerlerinde) Doğalgazlı binalarda ĠĞDAġ tasdikli doğalgaz projesi Ancak tesisat mühendislerinin tescil belgelerini zamanında getirmeleri gerekmektedir. SATIN ALACAĞINIZ EV, DAĠRE, DÜKKAN VE BÜROLARDA ISI YALITIM RAPORU ARAYINIZ ÇÜNKÜ ISI YALITIMI; YAKIT SARFĠYATI YÜZÜNDEN KABARIK FATURALAR ÖDEMENĠZĠ ENGELLER. (Isı kaybı yüksek yapılar yeterli ısı yalıtımına sahip yapılara göre %50 veya %80 daha fazla yakıt tüketerek hava kirliliğine, yakıt israfına neden olur.) HEP BERABER SOLUDUĞUMUZĠYAġAMIN TEMEL UNSURLARINDAN HAVAMIZIN ZEHĠRLĠ GAZ VE PARTĠKÜLLERLE KĠRLENMESĠNĠ AZALTIR. ATMOSFERĠN ISINMASINA DOLAYISIYLA KÜRESEL ISINMA DEDĠĞĠMĠZ KUTUPLARDAKĠ BUZLARIN ERĠMESĠ DÜNYANIN ÇÖLLEġMESĠ GĠBĠ BÜYÜK ÖLÇEKLĠ SORUNLARA NEDEN OLAN OLAYIN ENGELLENMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠDĠR. SATAN KÂRLI, ALAN KÂRLI.

7 Isı yalıtımlı, binalarda;inģaat ısıtma ve soğutma tesisatı ilk yatırım giderlerinden önemli tasarruf sağlamaktadır.bu tasarrufları Ģöyle sıralayabiliriz. Radyatör dilim sayısı azalır. Boru çapları incelir. Kazan kapasitesi ve boyutları küçülür. Kazan dairesi ve yakıt deposu küçülür. Baca kesiti daralır. Sirkülasyon pompası kapasitesi küçülür ve bunlara ait inģaat ve montaj bedelleri azalır.ġģte bu nedenlerle inģaat taahhüdü yapan ve konut yaparak satan müteahhitler kârlı.çünkü bu kalemlerden sağlanan tasarruf, ısı yalıtım için yapılan masrafı henüz yapı bitmeden karģılamakta yani ısı yalıtım daha iģin baģında kendini amorti etmekte, yapı maliyetinde bir artıģ olmamaktadır.diğer taraftan bir konutun ısı yalıtımlı olarak inģa edilmesi, satarken tercih nedeni olmaktadır. Isı yalıtımından dolayı yakıt tüketiminin düģük olması, yapının ömrü boyunca bir kazanç olarak kalmaktadır.isı yalıtım, yapıların dıģ ortam (DıĢ hava, toprak) ile temasta olan tüm yüzeylerine veya ısıtılmayan mekânlara bitiģik yüzeylere uygulanır.bunlar çatı, dıģ duvar, çıkma altı, bodrum tavanı, toprağa oturan döģeme ve toprak altı duvarlardır. Isı yalıtımın, konut ve yapı satın alan ya da yaptıranlara sağladığı yararlar bunlarla bitmemektedir. Isı yalıtımlı binalarda; Ġç mekan ve konforu sağlıklı olmaktadır. Tamir ve bakım giderleri azalmaktadır. ÇalıĢma verimi artmaktadır. Ürün maliyeti düģmektedir.

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Isı Yalıtım Yönetmeliği Isı Yalıtım Yönetmeliği BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması

Detaylı

[1] YÖNETMELİK. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

[1] YÖNETMELİK. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; Amaç ve Kapsam BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama esaslarının

Detaylı

KIRġEHĠR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRġEHĠR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KIRġEHĠR ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DÜZENLEME ESASLARI 02 Nisan 2012 Yapım iģlerinin yatırım programına alınması için, arsa ve mülkiyet problemlerinin olmaması ve projelerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... I ĠÇĠNDEKĠLER... III I. 1 II. MĠMAR VE MĠMARĠ HĠZMETLER... 3 III. ESER KAVRAMI VE MĠMARĠ ESERLERĠN FSEK TEKĠ YERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... I ĠÇĠNDEKĠLER... III I. 1 II. MĠMAR VE MĠMARĠ HĠZMETLER... 3 III. ESER KAVRAMI VE MĠMARĠ ESERLERĠN FSEK TEKĠ YERĠ... ÖNSÖZ Otuzlu yaģlarımda bana hukukçu olmasaydın hangi mesleği seçerdin diye sorduklarında hep iç mimar olmak isterdim diye cevap verdim. Hala da aynı cevabı veriyorum. Belki bunda en önemli sebeplerden

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI. Yapı ruhsatı almak için belediyelere veya valiliklere verilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. YAPI RUHSATI (İNŞAAT İZNİ) ALINMASI Yapı Ruhsatı (İnşaat izni) 1. Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ Sayı: 24043 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bayındırlık ve İskân

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ Adres: Atalar Mh.Atalar Cd. No:62/A Kartal / İSTANBUL Tel : 0 ( 216 ) 469 69

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 825 Mayıs 2008 ICS 91.120.10 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı