4.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR"

Transkript

1 BÖLÜM 4 : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2:Bu yönerge, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ; organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama ile birlikte işleyişini kapsar. Yasal Dayanak Madde 3:Bu yönerge 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulama Usul ve Esasları Madde 4:Fen İşleri Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun u ve Fen İşleri Müdürlüğü Görev; Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. İlkeler Madde 5 5.1:Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. 5.2:Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak. 5.3:Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek. 5.4:Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek. Tanımlar Madde Belediye : Muratpaşa Belediyesi 6.2 Belediye Başkanlığı : Muratpaşa Belediye Başkanlığını 6.3 Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğünü 6.4 Personel : Fen İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personelleri 6.5 Genel Evrak : Fen İşleri Müdürlüğü genel evrak İşlemlerini 4.2 : ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde 7:Fen İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısı aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. 7.1 Fen İşleri Müdürü 7.2 Yol İşleri Servis Sorumlusu Harita Mühendisi Harita Teknikeri Formen 00.YG.01/R.00/25.193

2 7.3 Asfalt İşleri Servis Sorumlusu İnşaat Mühendisi Harita Teknikeri Formen İşçi Çavuşu İşçi 7.4 Yapım İşleri Servis Sorumlusu Sanat Yapıları ve Restorasyon İnşaat Mühendisi Mimar Elektrik Mühendisi Makine Mühendisi Harita Teknikeri İnşaat Teknikeri Peyzaj Mimarı Formen Usta İşçi Depocu Marangozhane Usta İşçi Boyahane Usta İşçi Metal İşleri Usta Kaynakçı İşçi 7.5 Destek Servisi Servis Sorumlusu Satınalma Sorumlusu Fiyat Araştırma Görevlisi Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi Ulaşım Başşoför Şoför Operatör Yağcı Santral Görevlisi Büro Görevlisi 7.6 Kazı Ruhsat Servisi Servis Sorumlusu 7.7 Yazı İşleri Servisi Servis Sorumlusu Yazı İşleri Personeli Evrak Kayıt Görevlisi Arşiv Görevlisi Puantör Sekreter 7.8 Ruhsatlı Yapılar Yıkım Servisi Servis Sorumlusu 00.YG.01/R.00/26.193

3 7.8.2 İnşaat Mühendisi Yazı İşleri Personeli Usta İşçi 7.9 Makine İkmal Servisi Servis Sorumlusu Makine Teknikeri Motor Ustası Kaporta Ustası Elektrik Ustası İş Makinesi Ustası Fren Ustası Lastikçi Makine Ekspektörü Satınalma Görevlisi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Depocu Yağlamacı Yıkamacı Madde 8:Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 8.1:Belediye sınırları içerisinde 5393 ve 5216 sayılı yasalarla tanımlanan bayındırlık hizmetlerini sunmak. 8.2:İlçe sınırları içindeki yolların yapım, bakım, onarım ve tamirlerinin yapılması. 8.3:İmar planları doğrultusunda yolların genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak. 8.4:Müdürlüğün sorumluluğu altındaki araç, gereç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini sağlamak. 8.5:Hizmet binalarının bakım, tamir ve onarımlarının yapılması. 8.6:Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak stratejik planlama ve performans programları ile yıllık yatırım programlarını yapmak, bu yatırım programlarını 4734 sayılı K.İ.K. ve diğer ilgili yasalar kapsamında bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. Madde 9:Fen İşleri Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 9.1:Fen İşleri Müdürü 9.1.1:Diğer Müdürlük ve makamlarla irtibat ve koordinasyonu sağlamak :Müdürlük faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve kalite planları hazırlamak :Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmetleri kapsamında yer alan faaliyetleri planlamak :Belediye kalite yönetim kurulu tarafından yayınlanan prosedür ve talimatları uygulamak ve ilişkili dokümanların müdürlük personeli tarafından kullanılmasını sağlamak :Müdürlük faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak :Müdürlük faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek :Birim kalite geliştirme ekip üyelerini belirlemek ve ekip üyelerinin kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili iş bölümünü yapmak :Müdürlük faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için gerekli raporları hazırlamak ve üst makama sunmak :Müdürlük faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak. 00.YG.01/R.00/27.193

4 9.1.10:Müdürlük faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak :Müdürlük faaliyetleriyle ilgili birim çalışanları ile toplantılar düzenlemek :Müdürlük faaliyetleri ile ilgili izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek ve üst makama raporlamak :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Birim personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak :Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek, :Birim kalite hedeflerini belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak :Birim görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak :Birim görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planları hazırlamak ve üst makama onaylatmak :Birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı anket çalışmalarını başlatmak :Birim harcama yetkilisidir :Birim personelinin 1. sicil amirliği yetkilisidir :Birim personelinin ödül veya cezalandırılması ile ilgili üst makamlara öneride bulunmak :Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilen zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmasından Belediye Başkanına karşı sorumludur. 9.2:Yol İşleri Servisi 9.2.1:Yol İşleri Servis Sorumlusu :İmar planı bulunan bölgelerde, plana uygun imar yollarının yapılmasını sağlamak :Plansız alanlarda kalan mevcut kadastro yolların bakım ve tesviyesinin programlanması, yapılmasını sağlamak :Yapılması gereken imar yollarının yapım işlerinin planlanması ve programlanması ; işlerle ilgili işçilerin, araçların, malzemelerinin sevk ve idaresi :İşler için gerekli eleman, araç ve malzemelerin cinsinin, miktarının tespiti :İşlerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili dış birimlerle yapılacak yazışmaların metnini hazırlamak :Serviste yapılacak olan işlerin yapılan plan ve programa uygun olarak yapılmasını sağlamak :İşçi, araç ve malzemelerin verimli ve doğru biçimde idaresini ve kullanılmasını sağlamak :İhale yöntemi ile yapılan işlerin, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :İhale yöntemi ile alınan malzemelerin teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini hazırlamak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve 00.YG.01/R.00/28.193

5 bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Harita Mühendisi :Yol yapım işleri ile ilgili olarak verdiği projelendirme, hesap, malzeme inceleme, miktar ve yaklaşık maliyet hesaplama ve kontrollük işlerini yapmak :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemelerinin güvenliğini sağlamak, doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak :Plansız alanlarda kalan mevcut kadastrolu yolların bakım ve tesviyesini yapmak :Harita mühendisliği ile ilgili iç ve dış birimlerle irtibatta bulunmak :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yol yapım işlerinde süreci programlayacaktır :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yol Yapım İşleri Servisinde yapılacak olan imar yollarının projesini hazırlamak, metrajını çıkarmak ve bedelini tespit etmek, uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde harita mühendisliği ile ilgili hususların kontrollüğünü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Harita Teknikeri :Yol Yapım İşleri Servis Sorumlusunun ve servisteki görevli teknik elemanların yapılacak olan; imar yollarının ve mevcut kadastro yolların bakım ve tesviyesi ile ilgili olarak verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yapmak :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak, doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yapılan işlerde kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürekli uygulanmasını sağlayacaktır :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yol Yapım Servisince yapılacak olan imar yollarının ve mevcut kadastro yolların ilgili işleri, servis sorumlusunun ve servis teknik elemanlarının verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takibini yapmak :İhale yöntemi ile yapılan işlerde branşı ile ilgili hususların teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğünü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak. 00.YG.01/R.00/29.193

6 :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Formen :Yol Yapım İşleri Servis Sorumlusunun ve servisteki görevli teknik elemanların yapılacak olan; imar yollarının ve mevcut kadastro yolların bakım ve tesviyesi ile ilgili olarak verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yapmak :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak, doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yapılan işlerde kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlamak :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürekli uygulanmasını sağlamak :Yol Yapım Servisince yapılacak olan imar yollarının ve mevcut kadastro yolların ilgili işleri, Servis Sorumlusunun ve Servis Teknik elemanlarının verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takibini yapmak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur. 9.3:Asfalt İşleri Servisi 9.3.1:Asfalt İşleri Servisi Servis Sorumlusu :Servis personelinin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, :Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, :Gelen vatandaşa bilgi vermek :Personelinin iş disiplini ve iş verimliliğinin sağlanması :Servis personelini sevk idaresi ve denetlemesi :Stratejik planlama ve gelen taleplerin değerlendirilerek, iş planlaması yapılması :Servisçe yürütülen çalışmalar iş ve işçi güvenliğinin sağlanması :Hakediş Kontrolü ve yapılan imalatın uygunluğunu denetlemek ve teslim etmek :Malzemenin niteliklere uygun olmadığı tespit edilenlerin geri teslimini veya hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak :Servisin çalışmalarını etkin bir şekilde sağlanması için gerekli malzeme ve araçların teminini sağlamak, :Gerçekleştirilen işlerin zamanında teslimini yapmak :Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak :Servis faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kaynakları tespit etmek :Servis içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 00.YG.01/R.00/30.193

7 :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Stratejik planlama ve gelen talepler doğrultusunda servis faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Meclis toplantılarına katılmak :Yapılan işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu denetlemek :Servise gelen yazılara cevap vermek :Sorumluluk alanında bulunan işlerin teknik sorumlularınca yaptırılmasını sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu, ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :İnşaat Mühendisi :Servis personelinin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, :Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, :Stratejik planlama ve gelen talepler doğrultusunda iş akışının sürdürülmesini sağlamak :Servisçe yürütülen çalışmalar iş ve işçi güvenliğinin sağlanması :Hakediş Kontrolü ve yapılan imalatın uygunluğunu denetlemek ve servis sorumlusuna teslim etmek :Servise gelen yazılara cevap vermek :Gelen vatandaşa bilgi vermek :Servis personelini çalıştırma, ve denetlemesi :Stratejik planlama ve gelen taleplerin değerlendirilerek, iş planlaması yapılması :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Harita Teknikeri :Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak :Arazi keşfini yapmak :Arazide yapılacak imalatın projesine uygun aplikasyonunu ve son kot hesap detaylarının alınması :Kullanılan malzemeyi teslim almak ve laboratuar deneylerini yaptırmak :Servisce yürütülen arazi çalışmalarında iş ve işçi güvenliğinin sağlanması :Yapılacak/yapılan imalatın uygunluğunu denetlemek ve servis sorumlusuna teslim etmek :Belirlenen işlerin zamanında teslimini yapmak :Üst makamlar tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak :Arazide imalat yapılacak alan ve yapılan imalatların kot kontrolünün yapılması, denetlenmesi ve uygulanmasına iştirak etmek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, 00.YG.01/R.00/31.193

8 :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Servis personelinin arazide çalıştırma ve denetlemesi :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Formen :Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak :Kullanılacak malzemeyi teslim almak :Servisçe yürütülen arazi çalışmalarında iş ve işçi güvenliğinin sağlanması :Yapılacak/yapılan imalatın uygunluğunu denetlemek :5393 sayılı Belediye Kanunu ve tarihli Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Fen İşleri Müdürüne ve servis sorumlusuna karşı sorumludur :Servisçe yürütülen arazi çalışmalarında iş ve işçi güvenliğinin sağlanması :Yapılacak/yapılan imalatın uygunluğunu denetlemek :İşçi Çavuşu :Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak :Kullanılacak malzemeyi teslim almak :Belirlenen işlerin zamanında teslimini yapmak :Kullandığı iş makinelerinin bakımını ve verimli çalışmasını sağlamak :İşçilerin çalışmasını düzenlemek ve takip etmek :İş makinelerinin bakımının yapılaması ve sevk idaresini yapmak :5393 sayılı Belediye Kanunu ve tarihli Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Fen İşleri Müdürüne, servis sorumlusuna, teknik kadroya, formenlere karşı sorumludur :İş makinelerinin, kullanılan alet edevatın kullanım kılavuzuna uygun kullanmasını sağlamak ve denetlemek :İşçi :Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynakları en uygun, en verimli şekilde kullanmak :Kullandığı malzemeyi teslim almak ve teslim etmek :Kullandığı aletlerin bakımını ve verimli çalışmasını sağlamak :5393 sayılı Belediye Kanunu ve tarihli Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Fen İşleri Müdürüne, servis sorumlusuna, teknik kadroya, formenlere ve işçi çavuşuna karşı sorumludur :İş makinelerini, kullandığı alet edevatını kullanım kılavuzuna uygun kullanmak :Amirinin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmak. 00.YG.01/R.00/32.193

9 9.4:Yapım İşleri Servisi 9.4.1:Yapım İşleri Servis Sorumlusu :Belediye mülkiyetindeki arsalara yeni inşaatlar yapmak, mevcut binalarda gerekli onarımları ve tadilatları yapmak, Belediye mülkiyetindeki eski binalarda restorasyon işlerini yapmak :Yaya kaldırımı, refüj, kavşak ve yağmur suyu drenajı imalatları yapmak :Belediye mülkiyetindeki arsa ve yollara ihale yöntemi ile yaptırılacak olan bina ve diğer imalatların kontrollüğünü yapmak ve yaptırmak ve hak edişlerini hazırlamak :Serviste yapılacak olan işlerin yapılan plan ve programa uygun olarak yapılmasını sağlamak :İşçi, araç ve malzemelerin verimli ve doğru biçimde idaresini ve kullanılmasını sağlamak :İhale yöntemi ile yapılan işlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak :Yapım İşleri Servisinde yapılması gereken her türlü yeni inşaat tamirat tadilat ve restorasyon işlerinin planlanması ve programlanması :Bu işler için gerekli eleman, araç ve malzemelerin cinsinin miktarının tespiti :Bu işlerle ilgili malzemelerin yeterlilik ve kalitesini kontrol etmek :İşlerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili dış birimlerle temas etmek yazışmaların metnini hazırlamak :Daha öncelerden yapılmış olan yaya kaldırımı,drenaj kanalı ve ızgaraları gibi kullanıma açık imalatların sağlıklı çalışmasını sağlamak için gerekli kontrolleri yapmak,yaptırmak ve gerekli onarım ve tadilatların yapılmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Belediye mülkiyetindeki arsalara yapılacak olan işlerin uygulama ve kontrollük işlerinin yapılması :İhale yöntemi ile yaptırılan inşaat onarım ve restorasyon işlerinin teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini hazırlamak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Sanat Yapıları ve Restorasyon Bölümü İnşaat Mühendisi :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun betonarme, statik, restorasyon ve onarım işleri ile ilgili olarak verdiği projelendirme, hesap, malzeme inceleme miktar ve yaklaşık maliyet hesaplama ve kontrollük işlerini yapmaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Statik ve betonarme işlerde süreci programlayacaktır :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarının statik projesini hazırlamak, metrajını çıkarmak ve bedelini tespit etmek, uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak :İnşaat mühendisliği işleri ile ilgili dış birimlerle irtibatta bulunmak ve gerekli yazışmaları hazırlamak :Statik ve betonarme işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak. 00.YG.01/R.00/33.193

10 :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yaya kaldırımı, refüj, kavşak ve yağmur suyu drenaj hattı yapım işlerinde yasaların verdiği inşaat mühendisliği yetkisini kullanmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde inşaat mühendisliği ile ilgili hususların kontrollüğü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Mimar :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun mimari ve restorasyon, onarım işleri ile ilgili olarak verdiği projelendirme, hesap, malzeme inceleme miktar ve yaklaşık maliyet hesaplama ve kontrollük işlerini yapmaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Mimari işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Mimari işlerde süreci programlayacaktır :Mimari işleri ile ilgili dış birimlerle irtibatta bulunmak ve gerekli yazışmaları hazırlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarının mimari projesini hazırlamak, metrajını çıkarmak ve bedelini tespit etmek, uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak :Yaya kaldırımı, refüj, kavşak ve yağmur suyu drenaj hattı yapım işlerinde yasaların verdiği mimarlık yetkisini kullanmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde mimarlık ile ilgili hususların teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Elektrik Mühendisi :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri ile ilgili olarak verdiği elektrik tesisatı ile ilgili projelendirme, hesap, malzeme inceleme, miktar ve yaklaşık maliyet hesaplama işleri ve kontrollük işlerini yapmaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Elektrik tesisat işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Elektrik tesisat işlerde süreci programlayacaktır :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır. 00.YG.01/R.00/34.193

11 :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :Elektrik işleri ile ilgili dış birimlerle irtibatta bulunmak ve gerekli yazışmaları hazırlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarının elektrik tesisat projesini hazırlamak, metrajını çıkarmak, bedelini tespit etmek, uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak :Refüj ve kavşaklardaki yapım işlerinde elektrik tesisatı ile ilgili olan imalatları yapmak ve yasaların verdiği elektrik mühendisliği yetkisini kullanmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde elektrik mühendisi ile ilgili hususların teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :Halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda elektrik tesisatı ile ilgili bakım ve onarımları yapmak ve yaptırmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Makine Mühendisi :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri ile ilgili olarak verdiği makine ve su tesisatı ile ilgili projelendirme, hesap, malzeme inceleme, miktar ve yaklaşık maliyet hesaplama işleri ve kontrollük işlerini yapmaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Makine ve su tesisat işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Makine ve su tesisat işlerde süreci programlayacaktır :Halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda makine ve su tesisatı ile ilgili bakım ve onarımları yapmak ve yaptırmak :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :Makine mühendisliği işleri ile ilgili dış birimlerle irtibatta bulunmak ve gerekli yazışmaları hazırlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarının makine ve su tesisat projesini hazırlamak, metrajını çıkarmak, bedelini tespit etmek, uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak :Refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı işlerindeki makine ve su tesisatı ile ilgili olan imalatları yapmak ve yasaların verdiği makine mühendisliği yetkisini kullanmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde makine mühendisi ile ilgili hususların teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak 00.YG.01/R.00/35.193

12 :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Harita Teknikeri :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun ve servisteki görevli teknik elamanların yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun ve servis teknik elemanlarının verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yaptırmak :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yapılan işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürecini uygulanmasını sağlayacaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarında, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun ve servis teknik elemanlarının verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takibi yapmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde branşı ile ilgili hususların teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :İnşaat Teknikeri :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun, servisteki görevli teknik elamanların ve formenlerin yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun, servis teknik elemanlarının ve formenlerin verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yaptırmak :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yapılan işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürecini uygulanmasını sağlayacaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. 00.YG.01/R.00/36.193

13 :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarında, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak oluşturulan usta ve işçilerde müteşekkil arazi ekibinin verilen işin zamanında, güvenlikli, doğru ve tekniğine uygun olarak yapılmasını, işçinin arazideki çevre düzenine uyum, kılık, kıyafet, işe başlama bitirme, mola verme ve verimli çalışmasını takip ve sağlamak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Peyzaj Mimarı :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri ile ilgili olarak verdiği peyzaj işleri ile ilgili projelendirme, hesap, malzeme inceleme, miktar ve yaklaşık maliyet hesaplama işleri ve kontrollük işlerini yapmaktır :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Peyzaj işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Peyzaj işlerinde süreci programlayacaktır :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :Peyzaj mimarlığı işleri ile ilgili dış birimlerle irtibatta bulunmak ve gerekli yazışmaları hazırlamak :Halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda peyzaj işleri ile ilgili bakım ve onarımları yapmak ve yaptırmak.sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarının peyzaj projesini hazırlamak, metrajını çıkarmak, bedelini tespit etmek, uygulamasını ve kontrollüğünü yapmak :Refüj, kavşaklar ve yaya kaldırımı imalatı işlerindeki peyzaj ile ilgili olan imalatları yapmak ve yasaların verdiği peyzaj mimarlığı yetkisini kullanmak :İhale yöntemi ile yaptırılan işlerde peyzaj mimarlığı ile ilgili hususların teknik şartnamesini hazırlamak, kontrollüğü yapmak ve hak edişlerini hazırlamak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Formen :Yapım İşleri Servis Sorumlusunun ve servisteki görevli teknik elemanların yapılacak olan yapılarla ilgili olarak verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yapmak 00.YG.01/R.00/37.193

14 :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak, doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Yapım İşleri Servis Sorumlusuna ve görevli teknik elemanlara bağlı olarak çalışacaktır :Yapım Servisince yapılacak olan yapıların ilgili işleri, Servis Sorumlusunun ve Servis Teknik elemanlarının verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takibini yapmak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :İhale yöntemi ile yaptırılan ve ara denetim elemanı olarak görev almadığı işlerde geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Usta :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun, servisteki görevli teknik elemanların ve formenlerin yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun, servis teknik elemanlarının ve formenlerin verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yaptırmak :Fen İşleri Müdürlüğü işyerinde branşı ile ilgili olarak oluşturulan atölyenin ustalığını yapacaktır. Marangozhane, boyahane ve metal işleri, kaynakhane gibi bölümlerde yapılacak olan işlerin atölye bazında sorumlusudur. Arazi işlerinde ise kaldırım ustası, bina işlerinde duvar, kalıp, sıva, boya, elektrik, su tesisat, fayans, seramik ve benzeri işlerdeki malzemenin doğru ve yerinde mümkün olan en az zayiatla güvenli ve tekniğe uygun olarak kullanılması, sorumluluğunda çalışan işçilerin iş güvenliği ve iş verimini sağlamak :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarında, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve işleri ile ilgili olarak oluşturulan usta ve işçilerden müteşekkil arazi ekibinin verilen işin zamanında, güvenlikli, doğru ve tekniğine uygun olarak yapılmasını, işçinin arazideki çevre düzenine uyum, kılık, kıyafet, işe başlama bitirme, mola verme ve verimli çalışmasını takip ve sağlamak :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yapılan işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürecini uygulanmasını sağlayacaktır :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :İşçi :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun, servisteki görevli teknik elamanların, formenlerin ve işçi çavuşunun yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, 00.YG.01/R.00/38.193

15 onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun, servis teknik elemanlarının, formenlerin ve işçi çavuşunun verdiği işleri yapmak :Yaptığı işlerde sorumluluğuna verilen araç ve malzemenin güvenliğine dikkat edecek, doğru ve verimli kullanacaktır :Yapım İşleri Servis Sorumlusuna, yapım işleri servisinde görevli teknik elemanlara, yapım işleri formenine ve ustasına bağlı olarak çalışacaktır :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarında, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak oluşturulan usta ve işçilerden müteşekkil arazi ekibinde verilen işi zamanında, güvenlikli, doğru ve tekniğine uygun olarak yapılmak, arazideki çevre düzenine uyumak, kılık, kıyafet, işe başlama bitirme, mola verme ve verimli çalışmayı yapmak :Yetki bölümünde belirtilen işlerin işçi sorumluluğunu alacaktır, yaptığı ve yaptırdığı işlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapacaktır :İşi yaparken kullandığı araç ve gereçlerin korunmasını sağlayacak, malzemeleri zayiatsız olarak kullanacak, muhafazalarını yapacak, çalışma saatlerine uyacak ve amirlerinin talimatları yönünde çalışacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürecine uyacaktır :Depocu :Kendisinden istenilen yedek parça, kullanım malzemelerinin eskilerini alıp yenilerinin verilmesi :Depodaki malzemelerle ilgili kayıtları tutmak :Bu seviyenin altına inilmesi durumunda vb. işleme kartlarının günlük takip edilerek, tamamlanması için satın alma ünitesini uyarması işlemlerin başlatılması :Belediye yönetiminin olanakları dikkate alınıp belirlenen stok seviyesinde günlük, haftalık, aylık, yıllık yedek parça kullanım malzemelerinin depoda bulundurulması için ilgilileri zamanında bilgilendirmek :Depodaki malzemeleri, nitelikleri ve kullanım fonksiyonları bozulmayacak şekilde muhafaza etmek :Deponun günlük temizliğini yapmak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Tüketim malzemelerinin değiştirme süresindeki talep edilip edilmediğine karar vermesi :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler sorumludur :Marangozhane Bölümü :Marangozhane Ustası :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun, servisteki görevli teknik elemanların ve formenlerin yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun, servis teknik elemanlarının ve formenlerin verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yaptırmak :Fen İşleri Müdürlüğü işyerinde branşı ile ilgili olarak oluşturulan atölyenin ustalığını yapacaktır. Marangozhane, boyahane ve metal işleri, kaynakhane gibi bölümlerde yapılacak olan işlerin atölye bazında sorumlusudur. Arazi işlerinde ise kaldırım 00.YG.01/R.00/39.193

16 ustası, bina işlerinde duvar, kalıp, sıva, boya, elektrik, su tesisat, fayans, seramik ve benzeri işlerdeki malzemenin doğru ve yerinde mümkün olan en az zayiatla güvenli ve tekniğe uygun olarak kullanılması, sorumluluğunda çalışan işçilerin iş güvenliği ve iş verimini sağlamak :Yaptığı ve yaptırdığı işlerde sorumluluğuna verilen işçi, araç ve malzemenin güvenliğini sağlamak ve doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarında, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve işleri ile ilgili olarak oluşturulan usta ve işçilerden müteşekkil arazi ekibinin verilen işin zamanında, güvenlikli, doğru ve tekniğine uygun olarak yapılmasını, işçinin arazideki çevre düzenine uyum, kılık, kıyafet, işe başlama bitirme, mola verme ve verimli çalışmasını takip ve sağlamak :Çalışan işçilerin, kullanılan araçların ve malzemelerin sevk ve idaresini yapacaktır :Yapılan işlerdeki kullanılacak malzemelerin tespit, takip, verimli kullanılması ve muhafazasını sağlayacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürecini uygulanmasını sağlayacaktır :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur :Marangozhane İşçisi :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun, servisteki görevli teknik elamanların, formenlerin ve işçi çavuşunun yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun, servis teknik elemanlarının, formenlerin ve işçi çavuşunun verdiği işleri yapmak :Yaptığı işlerde sorumluluğuna verilen araç ve malzemenin güvenliğine dikkat edecek, doğru ve verimli kullanacaktır :Yapım İşleri Servis Sorumlusuna, yapım işleri servisinde görevli teknik elemanlara, yapım işleri formenine ve ustasına bağlı olarak çalışacaktır :Yapım İşleri Servisince Belediye mülkiyetine yapılacak olan her türlü bina inşaatlarında, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak oluşturulan usta ve işçilerden müteşekkil arazi ekibinde verilen işi zamanında, güvenlikli, doğru ve tekniğine uygun olarak yapılmak, arazideki çevre düzenine uyumak, kılık, kıyafet, işe başlama bitirme, mola verme ve verimli çalışmayı yapmak :Yetki bölümünde belirtilen işlerin işçi sorumluluğunu alacaktır, yaptığı ve yaptırdığı işlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapacaktır :İşi yaparken kullandığı araç ve gereçlerin korunmasını sağlayacak, malzemeleri zayiatsız olarak kullanacak, muhafazalarını yapacak, çalışma saatlerine uyacak ve amirlerinin talimatları yönünde çalışacaktır :Yapılan işlerdeki hazırlanan program sürecine uyacaktır :Boyahane Bölümü :Boyahane Ustası :Yapım İşleri Servisi Sorumlusunun, servisteki görevli teknik elemanların ve formenlerin yapılacak olan tüm inşaatlarla, restorasyon, onarım işleri, refüj, kavşaklar, yaya kaldırımı ve yağmur suyu drenaj hattı imalatı işlerinde, halen mevcut Belediye mülkiyetindeki her türlü binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ile ilgili olarak servis sorumlusunun, servis teknik elemanlarının ve formenlerin verdiği işlerin yapılması için gerekli sevk, idare, temin ve takip işlerini yaptırmak. 00.YG.01/R.00/40.193

10.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELERİ VE TANIMLAR

10.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELERİ VE TANIMLAR BÖLÜM 10 : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 10.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELERİ VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı; Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürü Şef Yazılım Servisi Donanım ve Teknik Servis İdari İşler Servisi Kent Bilgi Sistemi Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Emlak ve İstimlak Müdürü İmar Uygulama Harita Emlak ve İstimlak Kentsel Dönüşüm İdari İşler KARS BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 199 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı