ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK-"

Transkript

1 ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK- ĠLGĠLĠ ĠHALE TARĠHĠ: SÖZLEġME TARĠHĠ: Şubat-2011 ANKARA 221

2 ĠÇĠNDEKĠLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı Madde 4- Sözleşmenin Dili Madde 5- Tanımlar Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler Madde 8- Vergi Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Madde 9 - Sözleşmenin Ekleri Madde 10- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler Madde 12- Ödeme Yeri ve Şartları Madde 13- İş Programı Madde 14- Avans ve İhzarat Verilmesine Ait Hususlar Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları Madde 16- Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları Madde 17- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar Madde 18- İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması Madde 19- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Madde 20- Teslim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Madde 21- Kesin Kabul Süresi Madde 22- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Madde 23- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar Madde 24- Teknik Personel Bulundurulması Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi Madde 28- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları Madde 29- İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi Madde 30- İşin devamı süresince Geçici ve Kesin Hakediş Raporlarında Kullanılacak Teklif Birim Fiyatları Madde 31- İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Madde 32- Diğer Hususlar Madde 33- Anlaşmazlıkların Çözümü Madde 34- Yürürlük

3 ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME (TEKLĠF BĠRĠM FĠYATLI ĠġLER ĠÇĠN) -TASLAK- Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara ĠliĢkin Bilgiler 2.1. İdarenin Adresi : AyaĢ karayolu 25. km Sincan-ANKARA Telefon numarası : (0 312) Faks numarası : (0 312) Yüklenicinin adı : Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: Tel. No : Faks No : 2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 223

4 Madde 3- ĠĢin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı 3.1. İşin Adı: Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi 3.2.İşin Yapılma Yeri: ASO I. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları ve civarı İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: İdare, yaptığı ihale konusu işlere ait imalat kalemlerini aşağıda belirtildiği üzere 3 (üç) e ayırmıştır. 1. OG-AG Şalt Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi 2. SCADA Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi 3. Yer Alt Kablolarının Temin ve Tesis Edilmesi. İnşaat imalatları İdare tarafından gerçekleştirilecektir. Yapılan ihale ile elde edilen mali ve teknik veriler çerçevesinde idare, yukarıda belirtilen iş kalemlerinin tamamını tek bir yükleniciye verebileceği gibi ayrı ayrı yüklenicilere de verebilir. Bu hususta İdare serbesttir. İdare, istediği imalat kalemlerini veya bu imalatlara ait alt imalatların bir kısmını, herhangi bir orana bağlı kalmaksızın sözleşme kapsamı dışında tutmakta veya başka bir yükleniciye vermekte serbesttir. Sözleşme konusu iş, Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırlarını kapsar. İstekliler tarafından verilen teklif sabit birim fiyatları esas alınarak iş artış veya azalışı herhangi bir orana bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilebilecektir. A) OG-AG ŞALT SİSTEMİNİN TEMİN ve TESİS EDİLMESİ: İhale şartnamesi, ekleri ve tüm ihale dökümanları ile belirtilen elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili Orta Gerilim (kısaca OG olarak anılacaktır.) ve Alçak Gerilim (kısaca AG olarak anılacaktır.) şalt sisteminin hazırlanan/hazırlanacak projesine ve tekniğine ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasıdır. 224

5 Yapılacak ihale neticesinde, Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecek elektrik malzemelerinin özelliklerinin farklılık arz edebileceği sebebiyle ihale sonrasında uygulama projesi Yüklenici tarafından revize edilip idare tarafından onaylanacaktır. Akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkilendirilmesi halinde yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınacaktır. Bu işlerin tamamı Yüklenici tarafından bila bedel yerine getirilecektir. Uygulama projeleri ihale sonrasında yüklenici tarafından hazırlanacak, İdarenin oluru alınacak ve ilgili kuruluşlara onaylatılacaktır. Akabinde imalat ve montaja geçilecektir. Bu hususlara riayet edilmemesi nedeniyle oluşabilecek tüm zararı Yüklenici bila bedel karşılayacaktır. İmalatlar idare tarafından onaylı projeye göre yapılacaktır. Aksi imalatlar, kesin kabul onayına kadar olan süreç içinde reddedilir. Dağıtım ve trafo merkezleri içindeki elektriksel ekipmanların birbiri ile, elektriksel ekipmanların bina içi tesisatı ile irtibatlandırılmasında kullanılabilecek kablo ve bağlantı işleri bu iş kalemi kapsamındadır. Dağıtım ve Trafo Merkezleri arasındaki ring kablo işleri ile bina iç tesisat işleri bu iş kalemi kapsamında değildir. B) SCADA SİSTEMİNİN TEMİN ve TESİS EDİLMESİ: İhale şartnamesi, ekleri ve tüm ihale dökümanları ile belirtilen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol, kumanda ve izlenmesi için kurulması planlanan SCADA sisteminin, projelendirilerek tesis edilmesi ve işler vaziyette anahtar teslimi olarak teslim edilmesidir. İş bu ihale kapsamında tesis edilecek SCADA sistemi yeni dağıtım merkezleri ve bu merkezlerin eski merkezlerle olan irtibatlarıyla sınırlı olacaktır. Ancak teklif edilecek SCADA sistemi her türlü donanım ve yazılım ürünleri ile birlikte Bölge kurulacak ve mevcut tesislerle birlikte elektrik dağıtım şebekesinin tamamının en az 2 (iki) katı kapasitesindeki bir tesisi sorunsuz olarak çalıştırabilecek seviyede olacaktır. Ekipman seçimi buna göre yapılacaktır. Bu husus kabul kriteridir. SCADA sistemi Orta Gerilim seviyesinde olup, Alçak Gerilim seviyesinde ise sadece devre kesici elemanlarının konum (pozisyon) bilgileri alınarak sisteme uzaktan açtırma verilecektir. AG seviyesinde kapama yapılması talep edilmemektedir. Ancak tesis edilmiş olması halinde motorlu TMŞ lerde kapama işlemi yapılacaktır. 225

6 C) YERALTI KABLOLARININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ: İş bu şartname, ekleri ve tüm ihale dökümanları ile belirtilen elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili tüm OG ve AG gerilim seviyesindeki kablolarının temin ve montajının projesine ve tekniğine uygun olarak yapılmasıdır. İhale konusu yapılacak işler; söz konusu elektrik dağıtım şebekesinin işbu ihale şartnamesi ile ekli bütün evrak ve projelerine, bu şartnamede belirtilen ve belirtilmemiş olsa dahi olması gereken en üst düzeydeki teknik ile ulusal ve uluslararası standartlara, yürürlükte olan ilgili yasa ve yönetmelikleri içeren mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak; tedariki, imalatı, fabrika testlerinin (tip ve/veya rutin) yapılması, nakliyesi, depolanması ve korunması, montajı, saha ve işletme fonksiyon ve güvenirlik testlerinin yapılması, devreye alınması, idareye fabrika, sınıf ve saha eğitimlerinin verilerek öğretilmesi, denenmesi, gerekli kurum ve kuruşlar nezdinde geçici ve kesin kabullerinin yapılarak kusursuz bir şekilde çalışır vaziyette anahtar teslimi olarak teslim edilmesi, işin sonunda tüm hesap, resim ve detayları ile nihai (as-built) projelerinin hazırlanıp ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılarak geçici ve kesin kabullerinin yapılıp idareye teslim edilmesi işlerini kapsar. İdare, her malzeme için şartname hükümlerine göre marka ve model belirleyecektir. Onayı alınmayan ürün sahaya sevk edilemez. Yapılacak her türlü imalat ve montaja ait iş ve malzemeler; gerekli olan her imalat kademesinde, montaj, test ve devreye alma aşamalarında ilgili olduğu ulusal ve/veya uluslar arası standartlar çerçevesinde denenecek ve test edilecektir. Yüklenici, söz konusu ürün veya hizmet için ilgili standartlarına göre test prosedürünü hazırlayacak ve İdarenin onayına sunacaktır. İdare gerekmesi halinde değişiklik veya düzenlemelerini yapacak ve buna göre ürünler teste tabi tutulacaktır. Deneme ve testler saha, fonksiyon veya imalat aşamasında olabileceği gibi rutin tüm testleri kapsamaktadır. Kullanılacak malzemelerin tamamı ayırt edilmeksizin idare personelleri tarafından gerekli görülen testlere tabi tutulduktan sonra sahaya sevk edilecektir. Yüklenici, yapacağı testlerden her aşamada İdareyi bilgilendirecektir. 226

7 İdarenin yapacağı ihale sonucunda satın alınacak ürünlerin tespit edip yüklenicinin belirlenmesinden sonra kullanılacak ürün özelliklerine göre; trafo ve dağıtım merkezlerinin elektrik yerleşim planları, yüklenici tarafından hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacaktır. Yukarıda açıklandığı üzere, sözleşme düzenlenmesini müteakip öncelikli olarak ihale sonucu alınması kararlaştırılan ürünler ile SCADA sistemlerinde kullanılacak olan teknoloji ve ekipmanları dikkate alarak Yüklenici; 1. Trafo ve dağıtım merkezlerinin elektrik yerleşim planları, 7 (yedi) takvim günü içinde hazırlanacak ve idarenin onayına sunulacaktır. 2. Bölgenin tamamına ait elektrik uygulama projesini tamamen 30 (otuz) takvim günü içinde proje ve ekipman teknik kriterleri içinde tekniğine uygun olarak hazırlayacak, İdarenin olur görüşünü alacak ve ilgili mercilere onaylatacaktır. 3. Uygulama projelerinin montaj ve işin yapılacağı mahal ve yerlerini de inceleyerek doğruluğunu onaylayacaktır. 4. İş öncesi planlamasını yapacaktır. İş planı, düzenlenecek sözleşmenin taraflarca onaylanmasını müteakip 7 (yedi) takvim gününde onay için idareye sunulacaktır. Madde 4- SözleĢmenin Dili Sözleşmenin dili Türkçe dir. Madde 5- Tanımlar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6- SözleĢmenin Türü ve Bedeli 6.1. Bu Sözleşme, Teklif sabit birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile, istenilen özellikleri şartname ve şartnameyi oluşturan evrak ve dökümanlara dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş /imalat kaleminin miktarı ile ihale komisyonunca kesinleştirilen birim fiyatların 227

8 çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... TL (rakam ve yazıyla) -veya Avrupa Birliği Para Birimi Euro- bedel üzerinden akdedilmiştir İhale sonucu kesinleşen sözleşme bedelinin, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda vermiş olduğu toplam rakama bölünmesi sonucu eksiltme katsayısı bulunur. Bulunan eksiltme katsayısı ile isteklinin vermiş olduğu teklif birim fiyatlar çarpılarak yeni birim fiyatlar oluşturulur. Yapılan işlerin bedellerin ödenmesinde, oluşturulan yeni birim fiyatlar geçerlidir. Madde 7- SözleĢme Bedeline Dâhil Olan Giderler Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Ancak İdarenin, yatırım teşvik belgesi alması halinde KDV muafiyetine haiz olmasından dolayı teşvik kapsamındaki malzeme ve imalatlar için KDV ödenmeyecektir. Ayrıca idarenin yatırım teşvik belgesine sahip olması durumunda olması muhtemel diğer hakları da idare lehine saklıdır. Yüklenici bu durumlara itiraz edemez. Madde 8- Vergi Resim ve Harçlar ile SözleĢmeyle Ġlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir. Madde 9 - SözleĢmenin Ekleri 9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, idarenin lehine olan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir: 1- İdari Şartname, 2- Standart Formlar, 1. ASO 1 2. ASO 2 3. ASO 3 228

9 4. ASO 4 5. ASO 5 6. ASO 6 7. ASO 7 3- Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Teklif Mektubu Örneği, 4- Fiyat İcmali, 5- Teklif Birim Fiyat Cetvelleri, 6- Özel İdari ve Teknik Şartname, 7- SCADA Teknik Şartnamesi, 8- Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 9- Sözleşme (Taslak), 10- Tek Hat Şeması, 11- Özel ve Teknik Şartname ve Dokümanlar, (*) - Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi (EMO Yayınları No: 23) - Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesi (TEDAŞ Genel Müdürlüğü Proje ve Tesis Daire Başkanlığı) - Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Esasları (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) - Elektrik Dağıtım Tesisleri Malzeme, Montaj, Demontaj ve Demontajdan Montaj Birim Fiyat Tarifleri Kitabı (TEDAŞ Genel Müdürlüğü) - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliği, - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliği, - Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, - Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, - OG-AG Elektrik Şebekesinin Kabulü, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ, EPDK, BOTAŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş., BTK vs. ilgili kurumların yapılacak olan iş, malzeme ve imalatlarla ilgili yürürlülükteki şartname, yönetmelik, tüzük vs. oluşan mevzuat hükümleri, - Özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslar arası standartlar. (TSE, IEC, VDE, CENELEC) (*) Söz konusu ekler İhale Dosyasına konulmamış olup, ancak bunların yürürlükte olan en son halleri ile hükümlerine uyulacaktır. Anılan dökümanlar istekli tarafından teslim alınmış kabul edilecektir İlgili ihale şartnamesinin ilgili hükümleri gereği İdare tarafından çıkarılan zeyilnameler ve yapılan açıklamalar ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 229

10 9.4- Ayrıca ihale konusu yapılacak iş ile ilgili şartname ve eklerinde belirtilmemiş veya aksi belirtilmiş olsa dahi, her türlü yürürlükteki ilgili ulusal ve uluslar arası standart ve mevzuat hükümlerinin tamamı ihale dökümanı kapsamındadır İşin yapımı sırasında yapılan iş ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerinin tamamı ihale dökümanı kapsamındadır. Madde 10- ĠĢe BaĢlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 1. OG-AG Şalt Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi ve 2. Yer Alt Kablolarının Temin ve Tesis Edilmesi işleri için; yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren maksimum 120 (Yüzyirmi) takvim günü olarak belirlenmiştir. 3. SCADA Sisteminin Temin ve Tesis Edilmesi işi için ; belirlenmiştir. yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren maksimum 300 (Üçyüz) takvim günü olarak Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. 230

11 10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: Gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. a) Gecikme Cezası: İdare tarafından varsa verilen süre uzatımı hariç; iş zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için iş bu ihale konusu iş için yüklenicinin hakedişinden (beşbin) Türk Lirası gecikme cezası kesilir. b) İşin devamı sırasında bekleme tazminatı: İşin devamı sırasında yüklenicinin işleri, iş bu sözleşme ve eklerine uygun yapmaması halinde, yapılan işlerin kusurlu olduğu idare temsilcisi ve/veya kontrol tarafından tespit olunanları, yükleniciye ihtar edilir ve makul bir süre verilir. Yüklenici kendisine verilen süre içinde kusurlu olan işleri yıkıp yeniden yapmaya zorunludur. Yüklenici bundan dolayı herhangi bir talepte bulunamaz. Yüklenici kendisine verilen süre içinde, belirtilen kusurlu işleri düzelterek yapmazsa veya verilen süre içinde fen gereklerine göre bitirmezse, bekleme tazminatı ödemek zorundadır. Bekleme tazminatı, beher gün için, gecikme cezası kadardır. c) Geçici kabulden sonra uygulanacak ceza: Geçici kabulde saptanan noksanlıklar, idare tarafından belirlenen süre içinde yüklenici tarafından tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra noksanlıkların tamamlanmasına kadar geçecek her gün için gecikme cezası bendinde yazılı miktar kadar ceza uygulanır ve kesilen ceza hiçbir şekilde yükleniciye ödenmez. İdare kusurlu işleri, dilediği takdirde üçüncü bir tarafa yaptırabilir. İdarenin üçüncü tarafa ödeyeceği bedel, yükleniciden %25 (yüzde yirmi beş) fazlasıyla tahsil edilir. Yüklenici bu hususu itirazsız, peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin tatbiki, sözleşmenin diğer yaptırımlarının uygulanmasına engel değildir. d) Kesin kabul aşamasında uygulanacak ceza: Yüklenici, kesin kabul tarihine kadar işi, kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise idare; ya yükleniciye yukarıda belirtilen miktarda günlük gecikme cezası uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme 30 (otuz) günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici nam ve hesabına kendisi giderir. 231

12 e) İş programındaki terminlere uyulmaması halinde uygulanacak ceza: Yüklenicinin idareye sözleşmenin yapılmasını müteakip sunduğu ve idarece kabul edilen iş programına uymaması halinde, uyulmayan her takvim günü için iş bu ihale konusu iş için yüklenicinin hakedişinden (beşbin) TL gecikme cezası kesilir. Bu cezaların birinin uygulanması aynı anda diğerlerinin de uygulanmasını engellemez. Bu cezaların toplamı sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) unu geçemez. İdare, ceza miktarının sözleşme bedelinin %10 unu geçmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 11- Teminata ĠliĢkin Hükümler Kesin Teminat: Bu işin kesin teminat miktarı;...dır. Yüklenici,...Euro/TL değerinde kesin teminatı idareye vermiştir Ek Kesin Teminat: İş miktarında artış olması ve/veya ilave iş yaptırılması halinde; ödenecek bedelin % 10 u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş miktarında artış olması ve/veya ilave iş yaptırılması halinde ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubu da süresiz ve kati olarak verilecektir. 232

13 11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen ilgili hükümler uygulanır Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12- Ödeme Yeri ve ġartları Yüklenicinin hakedişi Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nde ödenecektir Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla, iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedelinin ödenek imkânları dâhilinde ödenmesinde idare serbesttir Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 (otuz) günde bir düzenlenir Hakedişlerin onay süresi 15 (onbeş) takvim günüdür. Ödemeler onayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır Ödemeler; eğer teklif sabit birim fiyatı Euro bazında ise, faturanın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası Euro döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirası türünden veya doğrudan Euro olarak yapılır. Bu hususta İdare serbesttir Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 233

14 Madde 13- ĠĢ Programı Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde, sözleşme konusu olan işlere ait alt kısımları ve bitirme tarihleri ile aylık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, aylık imalatı ve iş miktarlarını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 14- Avans ve Ġhzarat Verilmesine Ait Hususlar Avans ödenmeyecektir İhzarat ödenmeyecektir Eksiksiz olarak tüm imalatı yapılmış olan tüm kalemler, sözleşme sonrası bulunan indirimli teklif sabit birim fiyatının %95 i nispetinde hakedişe girer Tüm işe ait bakiye %5 bedel; kesin hesabın çıkarılması, iş bu ihale konusu olan işlerin tamamının eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirilerek geçici kabul işlemlerinin tamamlanması ve nihai as-built projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılarak idareye eksiksiz olarak teslim edilmesini müteakip fatura karşılığı ödenir. Madde 15- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması ġartları Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. İmalat kalemlerine ait maliyetlerde belli bir orana bağlı kalmaksızın oluşabilecek artış, fiyat farkı ödenmesi gerektirmez. 234

15 15.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Alt yüklenicilere ĠliĢkin Bilgiler ve Sorumlulukları İdare nin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması bakımından idari şartname ve/veya Yapım İşleri Genel Şartnamesi ndeki hükümler uygulanacaktır. Madde 17- Montaj, ĠĢletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait ġartlar İş bittikten sonra yüklenici tesisin işletilmesine yönelik İdare elemanlarına işletme semineri verecek, işletme-bakım ve temin edilen ekipmanların garanti belgeleri, katalogları ve benzeri dokümanlara havi dosya Türkçe olarak hazırlayacak ve 4 takım halinde İdareye verecektir. Madde 18- ĠĢin ve ĠĢ Yerinin Korunması ve Sigortalanması İhale Şartnamesindeki hükümler dâhilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 19- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 235

16 gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur Mücbir sebep halleri: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir, ancak bu durumda yüklenicinin yedi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz. Mücbir sebeplerin işe etkisi derecesi ile bu sebeplerle uzatılacak süre miktarlarını takdir ve tespit yetkisi idareye aittir İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 20- Teslim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine ĠliĢkin ġartlar İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri ihale şartname ve ekleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Madde 21- Kesin Kabul Süresi Kesin kabul süresi, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (yirmi dört) ay olup, bu süre geçici kabul tarihinden itibaren başlar. 236

17 Madde 22- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden ve/veya İdare adına tayin edilen Müşavir elemanlarından oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 23- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna ĠliĢkin ġartlar Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 24- Teknik Personel Bulundurulması Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren idari şartnamede belirtilen teknik personeli iş yerinde (açıklamalarda belirtildiği şekilde) bulundurmak zorundadır Yüklenici, belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- Proje Sorumlusu için TL/Gün x Kişi, 2- Şantiye Şefi için 500 TL/Gün x Kişi, 3- Şantiye ve SCADA Mühendisleri için 250 TL/Gün x Kişi, 3- Diğer personel için 200 TL/Gün x Kişi, ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte 237

18 sözleşmenin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 5 (beş) gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 3 (üç) gün içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı idare tarafından belirlenecek hükümlere göre tasfiye edilir. 238

19 Madde 26- SözleĢmenin Feshine ĠliĢkin ġartlar Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 27- SözleĢme Kapsamında Yaptırılabilecek Ġlave ĠĢler ve ĠĢ EksiliĢi Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 28- Yüklenicinin SözleĢme Konusu ĠĢ Ġle Ġlgili ÇalıĢtıracağı Personele ĠliĢkin Sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 29- ĠĢ Kalemi Miktarlarının DeğiĢmesi İhale şartnamesi dökümanlarından olan ve yüklenicinin teklif mektubunda sunduğu birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında artış ve eksiliş meydana gelmesi halinde de iş bu sözleşmenin 6.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde indirim uygulanıp bulunan yeni teklif sabit birim fiyatları aynen uygulanacaktır. Madde 30- ĠĢin devamı süresince Geçici ve Kesin HakediĢ Raporlarında Kullanılacak Teklif Birim Fiyatları Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, Teklif sabit birim fiyat esasına göre yaptırılacak olan bu işte; Yüklenicinin ilgili ihale için teklif etmiş olduğu Birim Fiyat Teklif Cetvellerinden, ihale sonucu tespit edilen ve indirim yapıldıktan sonra bulunan yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. 239

20 Yüklenicinin yaptığı işlerden doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, kesin hesapları ve sayısal işletme planlarını da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Hakediş raporlarının düzenlenmesi ihale şartname ve eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. Madde 31- ĠĢin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için idareye vermeye mecburdur. Madde 32- Diğer Hususlar İş, iş bu sözleşme ile ilgili ihale şartnamesine ait dökümanlar ve eklerinde belirtilen hususlar çerçevesinde ikmal ettirilecektir Yüklenici aşağıda belirtilen hususlara uymayı kabul ve taahhüt eder: 1. Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi, teşvik aldığı kalemler için KDV ödemeleri yapmayacaktır. Bu hususu Yüklenici peşinen kabul etmiştir. 2. Ayrıca Yüklenici, teklif birim fiyatlarında tariflenmemiş olan imalat ve yeni birim fiyat tespitinin gerekmesi halinde söz konusu kalemleri; TEDAŞ 2010 yılı birim fiyatlarından ihale sonucu taraflarca mutabakata varılan %...iskonto oranı ile, Bayındırlık Bakanlığı 2010 yılı birim fiyatlarından ihale sonucu taraflarca mutabakata varılan %...iskonto oranı ile, Özel fiyatlarda ASO tasdikli fatura bedeli +%... müteahhitlik karı ile Yapmayı kabul ve taahhüt eder Yüklenici, işin yapımı esnasında İdare ve/veya III. şahıslara ait tesisat, mal, malzeme vs. zarar vermesi halinde herhangi bir mağduriyetin oluşmasına neden olmadan bu durumu acilen bila bedel giderir. 240

21 32.4. İndirim uygulanmış olan teklif sabit birim fiyatları kesin kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır. Madde 33- AnlaĢmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 34- Yürürlük Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. 34 maddeden ibaret olan bu Sözleşme, idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra,... tarihinde imza altına alınarak 1 (bir) nüsha düzenlenmiş ve asıl nüshası idarece, fotokopisi yüklenici tarafından alıkonulmuştur. ĠDARE YÜKLENĠCĠ 241

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/78855 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde

Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde Kasko ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmetinin Alınması işi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/524988 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE

Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE Yemek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/93466 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta GEREDE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO 8 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/46668 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/1977 Gıda Maddesi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ 1 Mal Alım Sözleşmesi Taslak İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı