Lenfadenopatili ve Splenomegalili Hastaya Yaklaşım. Hazırlayan: Int. Dr. Ezgi KAYA Ocak 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lenfadenopatili ve Splenomegalili Hastaya Yaklaşım. Hazırlayan: Int. Dr. Ezgi KAYA Ocak 2014"

Transkript

1 Lenfadenopatili ve Splenomegalili Hastaya Yaklaşım Hazırlayan: Int. Dr. Ezgi KAYA Ocak 2014

2 Lenf nodları; lenf sıvısının, tehlikeli mikroorganizmalardan ve anormal proteinlerden arındırılması için lenfatik yol boyunca vücutta yaygın olarak yerleşmişlerdir. Lenf sıvısı subkapsüler sinüse dökülen afferent lenfatik damarlarla lenf nodlarına dökülür ve tek bir efferent damar ile lenf nodunu terk eder. Böylelikle lenfatik sıvı ve bileşenleri immunolojik olarak aktif hücrelerle karşılaşmış olurlar. Lenf nodu makrofajlardan, dendritik hücrelerden, B ve T lenfositlerden zengindir. B lenfositler folliküler ve perifolliküler alanlarda, T lenfositler ise interfolliküler ve parakortikal alanlarda yer alırlar. Bu hücreler antijen sunumu, tanımlanması için beraber fonksiyon görürler.

3 Doğal immun yanıt ile hücresel komponentlerde proliferasyon ve genişleme oluşur ve bu da sıklıkla lenf nodunda büyüme ile sonuçlanır. Küçük çocuklarda, devamlı yeni antijenlerle karşılaştıklarından palpabl lenf nodu saptanması doğaldır. Hatta palpabl olmayan lenfadenopati anormal bir durumu düşündürmelidir. Yetişkinlerde 1-2 cm den daha büyük çaplı lenf nodlarında genellikle anormal bir durum göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat kasıkta bulunan 1-2 cm çaplı lenf nodlarının genellikle normal olduğu söylenebilir.

4 Büyümüş lenf nodlarının yerleşimi invazyon hakkında çok değerli bilgiler verir. Örneğin; servikal lenfadenopati faranjitli hastalarda tipiktir. Yaygın lenfadenopati ise genellikle immun sistemin generalize bozukluğu, yaygın enfeksiyon veya yaygın neoplaziler gibi durumlarda karşımıza çıkar.

5 Ayırıcı tanı Lenfadenopatinin ayırıcı tanısı oldukça geniştir. Pratikte retrospektif araştırmalara rağmen lenf nodlarının büyüme nedeni sıklıkla bulunamamakta ve tanımlanamamış infeksiyöz süreçlere bağlanmaktadır. Lenf nodlarının büyümesinin major sebepleri: bakteriyel, mikobakteriyel, fungal, klamidyal, paraziter ve viral infeksiyonlardır. Otoimmun hastalıklara (Romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus vb.) sıklıkla lenfadenopati eşlik etmektedir ve bu hastalıklarda lenfoma insidansı artmıştır. Lenfadenopati, fenitoin gibi ilaçlara karşı oluşan reaksiyonlar sonucunda da karşımıza çıkabilmekte ve biyopsi bulguları lenfoma ile karışabilmektedir.

6 İmmun sistemdeki bütün hücreler malignleşme potansiyeline sahiptirler. Bu malignitelerden bazıları tipik olarak lenfadenopati ile karşımıza çıkarlar. Lenfadenopati Hodgkin lenfoma, non-hodgkin lenfoma, Waldenström s makroglobulinemi, B hücreli kronik lenfositik lösemide başlangıç belirtisi olarak sıklıkla karşımıza çıkarken Multipl Myelom da nadir olarak saptanmaktadır. Bütün sistem maligniteleri lenf nodlarına metastaz yapıp lenfadenopatiye neden olabilirler. Bu tip metastazlar genellikle primer tümörün primer drenaj bölgelerinde görülmektedir. Örneğin; meme kanseri aksiller lenf nodlarına, akciğer kanseri mediastinal lenf nodlarına, baş ve boyun kanserleri servikal bölge lenf nodlarına metastaz yaparlar. Gaucher hastalığı gibi depo hastalıklarına başlangıç bulgusu olabildiği gibi, hipertiroidizm gibi endokrin bozukluklarda, sarkoidozda, dermatopatik lenfadenitte de saptanabilir.

7

8

9 Lenf Nodu değerlendirmesi Lenfadenopatili hasta değerlendirmesi dikkatli öykü alma, kusursuz bir fizik muayene, laboratuvar testleri ve ihtiyaç duyulduğunda görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılmalıdır. Hastanın yaşı ve eşlik eden sistemik semptomlar önemli ipuçları verebilir. Bir çocukta saptanan servikal lenfadenopati, 60 yaşındaki bir erişkinde saptanmasından daha az endişe vericidir. Beraberinde ateş, gece terlemesi veya kilo kaybı olması immun sistemin malignitelerine işaret edebilir. Lenfadenopatilerin nedenini saptarken geçirilen infeksiyonun türü, kullanılan ilaçlar, seyahat öyküsü veya önceki maligniteler yardımcı olabilir.

10 Fizik muayene lokalize veya yaygın lenfadenopatinin saptanmasında oldukça önemlidir. Lenfadenopatinin yerleşimi tanıda ipuçları verebilir. Örneğin karsinomlar ve infeksiyonlar lenfatik drenaj alanlarında lenfadenopatiye neden olurlar. Genellikle hassas lenf nodları infeksiyöz süreçlerde karşımıza çıkarken ağrısız lenfadenopati malign durumlarla ilişkili olabilir. Lenf nodlarının sertlik derecesi de tanıda önemlidir. Örneğin; metastatik karsinomda taş kadar sertken, lenfomada lastik kıvamında, infeksiyöz durumlarda ise yumuşaktır. Çapı 3-4 cm den daha büyük olan lenf nodları yetişkinlerde oldukça endişe vericidir.

11 Görüntüleme Görüntüleme yöntemleri: Rutin radyografiler, CT, MRI, PET, USG toraks ve abdomendeki lenfadenopatilerin boyutlarının saptanmasında yararlıdır. Toraks grafileri mediastinal ve hiler lenfadenopatilerin değerlendirilmesinde en kolay ve en ekonomik yöntemdir fakat CT kadar doğru bilgiler veremez. CT ve USG abdominal ve retroperitoneal lenfadenpatilerin saptanmasında en yararlı yöntemlerdir. MRI ve PET, lenfadenopati değerlendirmesinde ilk tercih olarak kullanılmazlar. PET sıklıkla Hodgkin Lenfomalı hastalarda ve agresif seyirli non Hodgkin Lenfomalı hastalarda kesin tanı için özellikle de tedavi sonrası yeniden değerlendirmede kullanılırlar çünkü malignensi temizlense dahi mediasten ve retroperitonda lenf nodları normal boyutlara gerilememiş olabilir.

12 Girişimsel Yöntemler Lenf nodu aspirasyonu veya biyopsisi lenfadenopati açısından kesin tanı yöntemleridir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi lenf nodundaki karsinomun tanısında oldukça popüler bir yöntemdir. Lenfoma tanısında bazen bu yöntem kullanılmasına rağmen başlangıç yaklaşımında uygun değidir. Kalın iğne biyopsisi subtipleme için gerekli materyal sağlanmasında kullanılmaktadır. Fakat eksizyonel biyopsi patolojistlerin histolojik, immunolojik, ve genetik araştırmalarda bulunabilmesi için uygun materyal sağlarken, tanının konulmasında da daha etkili bir yöntemdir.

13 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım Lenfadenopatili hastalar doktora farklı şikayetlerle başvurabilirler. En sık başvuru sebebi boyunda, aksillada veya kasıkta lenf nodunun hissedilmesi ve bir uzman görüşüne ihtiyaç duyulmasıdır. Bazen de fizik muayene esnasında beklenmeyen bir bulgu olarak veya başka bir şikayetin değerlendirilmesi sırasında saptanabilir. Son olarak ise görüntüleme yöntemleri ile abdomen veya toraksta beklenmeyen lenfadenopatiler ile karşılaşılabilir. Nodlar multipl ve 2-3 cm den büyükse mediastinoskopi, paramediastinal insizyon, laparoskopi veya laparatomi yöntemleriyle biyopsi alınması tanı için sıklıkla gerekmektedir.

14 Yeni saptanmış lenfadenopatisi olan hastaya yaklaşım lokalizasyonuna (aksilla, boyun, kasık), boyutuna, süresine, büyümüş lenf nodu sayısına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Daha önceden tanı konulmuş malignitesinin drenaj alanında saptanan lenf noduna (örneğin;baş boyun kanseri olan bir hastanın boynunda lenf nodu saptanması) en iyi yaklaşım lenf nodu aspirasyonu olacaktır. Lenfoid malignensilerin tanısı için yeterli olmasa da karsinomlar bu yöntemle sıklıkla saptanabilir.

15 En sık lenf nodunun yumuşak ve 2-3 cm den büyük olmadığı durumlarla karşılaşılır ve hastanın genellikle sistemik semptomları yoktur. Bu tip durumlarda en uygun yaklaşım kısa aralıklarla izlemdir. Tam kan sayımı ve periferik yaymanın incelenmesi de hastalığın tanımlanmasında yardımcı olabilir.( Ör: İnfeksiyöz Mononükleoz) Bu gibi durumlarda hastaya genellikle antibiyotik tedavisi verilir. Eğer lenf nodunun boyutunda birkaç hafta içinde küçülme olmazsa veya büyürse biyopsi kaçınılmazdır.

16 Splenomegali Dalak insan vücudundaki en büyük lenfoid organdır. Mikroorganizmaları ve yabancı proteinleri etkisiz hale getirmekte büyük payı olsa da bunun dışında birçok görevi vardır.

17 Dalak boyutunun ve fonksiyonun değerlendirilmesi Büyümüş bir dalağı fizik muayene ile saptamak oldukça önemli ve zor bir beceridir. Dalağın fizik muayenesi hasta supin pozisyonda yatarken veya sağ lateral dekübit pozisyonundayken yapılır. İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon temel yaklaşımlardır. Büyümüş bir dalağın gözle görülmesi veya solunumla hareketi nadir görülen durumlardır. Bu boyuttaki dalakta alt sınır muayenesine düşük seviyelerde başlanmazsa gözden kaçabilir.

18

19 Dalağın büyüklüğü inspirasyon sırasında midklavikular çizgide subkostal hattı ne kadar geçtiği hesaplanarak belirlenir. Oskültasyon muayenenin önemli bir parçasını oluşturmaz fakat inspirasyon sırasında üfürüm duyulması splenik infarkta işaret edebilir. Çoğu zaman böbrek ve dalak muayene esnasında karışsa da dalağın solunum ile hareketli olması ayrımda yardımcı olabilir.

20

21 Laboratuar değerlendirmesi Dalağı olmayan ve fonksiyonsuz bir dalağa sahip olanların dolaşımında Howell-Jolly cisimcikleri gözlenir. Splenik hiperfonksiyonu (hipersplenizm) olanlarda sitopeniler gözlenir. Otoimmün hemolitik anemili hastaların dalağı sıklıkla palpe edilebilirken, ITP için bu geçerli değildir.

22

23 Dalak USG, CT, radyonüklid görüntüleme yöntemleri ve PET ile görüntülenebilir. USG dalak boyutunu göstermede oldukça başarılıdır ve tekrarlanabilir. CT özellikle dalak boyutunu, abse veya tümör varlığının değerlendirmesi açısından daha değerli bilgiler vermektedir. PET dalaktaki fokal lezyonların değerlendirilmesi, Teknesyum işaretli karaciğer ve dalak görüntülemesinde ise splenomegaliye neden olan karaciğer hastalıklarının belirlenmesi için kullanılır.

24

25 Dalağın yerleşimi ve kanamaya eğilimi nedeniyle ince veya kalın iğne biyopsileri tercih edilmemektedir. Rutin uygulamada dalak biyopsisi laparotomi veya laparoskopi esnasında yapılan splenektomi ile olmaktadır. Splenik travma veya rüptür nedeniyle splenektomi yapılan hastalarda operasyon sırasında dalak hücrelerinin abdomende değişik yerleşimlerde ekimi olabilmekte ve aksesuar dalak oluşabilmektedir. Splenektomi sonrası trombositopeninin devam etmesi veya Howell-Jolly cisimciklerinin görülmesi aksesuar dalağı düşündürmelidir.

26 Splenomegalisi olan hastaya yaklaşım Hastalar genellikle sol üst kadran ağrısı veya erken doyma şikayetleriyle doktora başvurmaktadırlar. Splenik infarkt ise sol üst kadran ve sol omuza vuran bir ağrıya sebep olmaktadır. Bazı hastalarda açıklanamayan sitopeni araştırılırken splenomegali saptanabilmektedir. Günümüzde genellikle dalak büyüklüğü başka nedenlerle yapılan abdomen görüntüleme yöntemleriyle ortaya çıkmaktadır.

27 Fizik muayene esnasnda palpabl dalağın saptanması ince yapılı bayanlar dışında her zaman anormal kabul edilmelidir ve nedeni araştırılmalıdır. Öncelikle varsa sistemik infeksiyonlar gözden geçirilmeli, tedavi sonrası dalak boyutları yeniden değerlendirilmelidir. Hiçbir özellik saptanamayan hastalarda altta yatan bir karaciğer hastalığı veya otoimmün bir sürecin olabileceği unutulmamalıdır.

28 TEŞEKKÜR EDERİM

PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEYBELİADA SANATORYUMU GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM - ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF DR ARMAĞAN HAZAR PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

ABDOMĠNAL ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPĠ UYGULANAN OLGULARDA DALAK DOZLARI ÖLÇÜMÜ YAPILARAK DOZĠMETRĠK VERĠNĠN ORTAYA KONULMASI

ABDOMĠNAL ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPĠ UYGULANAN OLGULARDA DALAK DOZLARI ÖLÇÜMÜ YAPILARAK DOZĠMETRĠK VERĠNĠN ORTAYA KONULMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ ANABĠLĠM DALI Tez Danışmanı Prof. Dr. Zafer KOÇAK ABDOMĠNAL ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPĠ UYGULANAN OLGULARDA DALAK DOZLARI ÖLÇÜMÜ YAPILARAK

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN MEME KANSERİ TANI ALGORİTMALARI. Prof. Dr. Ekmel TEZEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

AİLE HEKİMLERİ İÇİN MEME KANSERİ TANI ALGORİTMALARI. Prof. Dr. Ekmel TEZEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HEKİMLERİ İÇİN MEME KANSERİ TANI ALGORİTMALARI Prof. Dr. Ekmel TEZEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 2013 Bu kitapçıktaki formlar www.ekmeltezel.com adresinden

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı