Silimarin Meme Kanseri Hücrelerinde (MCF-7) Doksorubisinin Etkisini Arttırır Mı?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Silimarin Meme Kanseri Hücrelerinde (MCF-7) Doksorubisinin Etkisini Arttırır Mı?"

Transkript

1 Silimarin Meme Kanseri Hücrelerinde (MCF-7) Doksorubisinin Etkisini Arttırır Mı? Nil Bahar Atasoy, Elif Bengisu Bilgin, Ahmet Ozan Kaleci, Mete, Cansu Ünsal, Alperen Kutay Yıldırım Danışman: Doç. Dr. Erkan Yurtcu Çınar AMAÇ: Doksorubisin birçok neoplazmda kullanılan antrasiklin grubu bir kemoterapötiktir. Ancak sınırlı sayıda hastanın fayda görmesi doksorubisin içeren kombinasyon kemoterapi rejimleri arayışlarına yol açmıştır. Binlerce yıldır hepatoprotektif etkisi bilinen Silimarin, deve dikeni (Silybum marianum) özütünden elde edilen bir flavolignindir. Antikarsinojenik ve antioksidan etkilerinin olması sebebiyle kemoterapi alan hastalarda en sık kullanılan ajanlar arasındadır. Silimarin, Avrupa ve Asya da Legalon TM ve Silipide IdB1016 adı altında klinik olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışmada silimarinin meme kanseri hücreleri üzerinde doksorubisinin etkinliğini arttırıp arttırmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: MCF-7 hücreleri standart koşullar altında kültüre edildi. Hücrelerin canlılıkları Tripan Mavisi atma, protein düzeyleri Bradford, uygulanacak doksorubisin dozu XTT yöntemiyle değerlendirildi. Silimarin dozu, oral yolla kullanıldığı zaman ulaştığı en yüksek plazma konsantrasyon değeri (300 ng/ml) olacak şekilde belirlendi. Hücrelere doksorubisin ve silimarin tek tek ve birlikte olacak şekilde 24 ve 48 saat süreyle uygulandı. Genotoksik hasar tek hücre jel elektroforez (Comet Yöntemi) ile belirlendi. SONUÇ: 24 ve 48 saat uygulama ile DNA hasarını anlamlı derecede artıran doksorubusinin silimarin ile kombine edildiğinde bu hasar tek başına uygulandığından daha yüksek değerlere ulaştı (p<0.05). Silimarin tek başına uygulandığında 24 saatte hasar oluştururken (p<0.05) 48 saatte oluşturmadı (p>0.05). İn vitro koşullarda silimarinin konvansiyonel kemoterapötiklerle kombine edildiğinde bu ajanların etkinliğini artırdığının gösterilmesi kombinasyon kemoterapileri için iyi bir aday olduğunu düşündürmektedir. Silimarinin etkinliğini değerlendirecek daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, Silimarin, Meme Kanseri, Genotoksisite

2 GİRİŞ Meme kanseri, dünyada tüm kanser türleri arasında %25 oranla ikinci sırada yer almaktadır, Türkiye de ise kadınlar arasında %45,1 lik oranla ilk sırada yer almaktadır (1,2). Hastalığın tedavisinde cerrahi, radyasyon tedavisi, endokrin tedavi ve/veya kemoterapi uygulanmaktadır. Kemoterapide sıklıkla doksorubisin, siklofosfamid, metotreksat ve florourasil gibi ilaçlar kullanılmaktadır. İçerisinde doksorubisinin de bulunduğu antrasiklinler, oksijen serbest radikalleri, hidroksil radikalleri ve hidrojen peroksit radikalleri içeren reaktif oksijen molekülleri oluşturarak DNA, mrna, protein ve lipid hasarı yapar. Oluşan lipid peroksidasyonu bu ilaç grubunun kalp kası toksisitesi için karakteristiktir (Öktem 2005). Doksorubisin S. Peucetius tan mutajenik uygulamayla elde edilen Streptomyces peucetius var. Caesius bakterisinden elde edilen antrasiklin grubu bir antibiyotiktir (Malla 2010). En büyük sitotoksik etkisini topoizomeraz II aktivitesini olumsuz etkileyerek gösterir. Ayrıca DNA da baz çiftlerinin arasına girerek DNA replikasyonunun ve transkripsiyonun bozulmasına neden olurlar. Sonuçta DNA onarım sistemi bozulur ve DNA kırıkları oluşur. Bu durumda hücre döngüsü durdurularak hücre apoptozise yönlendirilir. Ancak çeşitli meme kanseri olgularında doksorubisin gibi anti-kanser ajanlara direnç geliştiği bilinmektedir (Ergin 2011). Doksorubisin, suda çözünebilmesine rağmen nonpolar organik çözücülerde çözünmemektedir. Klinikte, meme, yumurtalık, mesane, akciğer, tiroid, mide kanserleri ve nöroblastoma, yumuşak doku sarkoması, multiple myeloma, Hodgkin's lenfoma gibi hastalıkların tedavisinde de yaygın bir kemoterapötik olarak kullanılan doksorubisinin bu özelliği, tercih edilmesini sağlamıştır (Arcamone 2000, Malla 2010). Doksorubisin gibi sistemik toksisite yaratabilen ilaçların normal dokulara zarar vermeden kanserli dokuya etki edecek dozda uygulanamadığı belirtilmiştir. Bu nedenle normal dokulara zarar vermeden ilacın etkili olmasını sağlayacak kombinasyon terapileri kullanılması uygun görülmüştür (Rastegar 2013, Ramakrishnan 2009). Flavanoidler, meyvelerde, bitkilerde ve diğer bitkisel ürünlerde bulunan anti-oksidan aktiviteye sahip bileşiklerdir. Bugüne kadar 4000 den fazla flavanoid tanımlanmıştır (Liu 2004). Normal hücrelerde flavonoidler genellikle anti-oksidan karakter göstermelerine rağmen kanser hücrelerindeki redoks dengesizliği sebebiyle pro-oksidan özellikleri ortaya çıkmaktadır. Pro-oksidanlar başta DNA olmak üzere plazma zarını da içeren diğer hücresel zarlarda ve yapılarda hasara yol açmaktadır (Schwartz 1996). Silimarin deve dikeni (silybum marianum) bitkisinden elde edilen ve silychristin, isosilychristin, silydianin, silybin A ve B, isosilybin A ve B içeren bir flavonoiddir (Abouzid 2012, Hadaruga 2009). İyi tolere edilebilen, düşük toksisite ve oldukça az yan etkilere sahip olan silimarin

3 2000 yıldan beri hepatit ve siroz tedavisi başta olmak üzere ve karaciğeri toksik ajanlardan koruma amacıyla kullanılmaktadır (Kalla 2014, Zhu 2001, Zi 1998, Hadaruga 2009). Silimarinin in vivo ve in vitro koşullarda antioksidatif, antilipid peroksidatif, antikanser, antifibrotik, antiinflamatuar ve immünomodülatör özelliklere sahip olduğu görülmüştür (Kalla 2014, Zi 1998). Silimarin antikarsinojenik etkileri sebebiyle kemoterapi alan hastalar arasında tamamlayıcı ve alternatif tedavi amacıyla en sık kullanılan ajandır (Ramasamy 2008). Son 30 yıldır silimarinin ticari formları (Legalon ve Silipide IdB1016) Avrupa ve Asya da klinik olarak da kullanılmaktadır (Huber 2008). Tek hücre jel elektroforezi (Comet Assay) tekniği hücre düzeyinde DNA hasarını saptamak ve miktarını belirlemek için uygulanan non-invaziv, hızlı ve hassas bir floresan mikroskobik yöntemdir. Yaşlanma, moleküler epidemiyoloji, klinik ve genetik toksikoloji alanlarında önemli uygulamaları olan Comet Assay son yıllarda giderek artan bir sıklıkta apoptozis, oksidatif stres, antioksidan çalışmalarında da yer almıştır (Dinçer 2010). Bu çalışmada silimarinin meme kanseri hücreleri üzerinde doksorubisinin etkinliğini arttırıp arttırmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmada MCF-7 (ATCC), insan meme kanseri hücreleri kullanıldı. Hücreler standart kültür koşularında ve %10 FBS içeren RPMI 1640 besiyeri içerisinde 37 0 C sıcaklıkta ve %5 CO 2 içeren inkübatörde (Heraeus, Hanau, Almanya) inkübe edildi. Doksorubusin ve Silimarin MCF7 ve silimarin hücrelere tek tek ve birlikte olacak şekilde 24 ve 48 saatlik sürelerle uygulandı. Hücre canlılığı tryphan blue atma tesit ile değerlendirildi. %95 ve üzerinde canlılık gösteren kültürler çalışmaya dahil edildi. Hücre proliferasyonu Doksorubisinin MCF-7 hücrelerinin proliferasyonu üzerine etkileri kolorimetrik olarak 3-(4,5-dimethyl-2-thiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H tetrazolium bromidin (XTT-Sigma-Aldrich) biyokimyasal indirgenmesi ilem değerlendrildi. Canlı hücrelerin mitokondrial aktivitesi sonucu oluşan formazan kristallerinin 540 nm'de spektrofotometrik olarak ölçüldü (Biotek Instrument ELx800, Winooski, Vermont, ABD). Hücre inhibisyonu, IC50 dozları ve IC50 dozunun yarı konsantrasyonu (metnin geri kalanında yarı doz olarak ifade edilecektir) proliferasyon grafiklerinin logaritmik eğrileriyle hesaplandı.

4 Comet Assay (Alkali Tek Hücre Jel Elektroforezi) Genotoksik hasarın belirlenmesi amacıyla uygulanan yöntem kısaca şu basanakları içermektedir. Tüm uygulama yapılan hücreler %0.5 lik düşük erime sıcaklığına sahip agaroz (LMPA; Sigma-Aldrich) ile karıştırıldıktan sonra 1% lik (w/v) normal erime sıcaklığına sahip agarozla (NMPA; Sigma- Aldrich) kaplı lamlara yayıldı. Lamlar lizis solüsyonu içinde karanlıkta 4 o C sıcaklıkta 2 saat boyunca inkübe edildikten sonra yüksek ph dereceli ortamda elektroforeze tabi tutuldu. Elektroforez sonrası Etidium bromür (EtBr) ile boynanarak flouresans mikroskopta değerlendirildi. (Yurtcu 2012). Tüm uygulamalar en az üçer defa tekrar edilerek her grup için her uygulama grubunda en az 100 hücre sayıldı. Hücrelerin nükleusları kuyruk ve baş oranlarına göre gözlemciler tarafından 0, +1, +2, +3, +4 olmak üzere değerlendirildi (Resim 1) (İşeri 2013). Resim1: Comet skorları Oluşan DNA Hasarlarına Göre Comet Skorları İstatistiksel Analiz 24. ve 48. saatler arası bağımlı iki grup ortalamalarının karşılaştırmaları için parametrik test varsayımları sağlandığından karşılaştırmalar Eşleştirilmiş t-testi ile yapılmıştır. Ancak 24. saatin ve 48. saatin kendi içlerindeki bağımlı 6 grup bakımından küresellik varsayımı sağlanmadığından parametrik olmayan istatistik analiz yöntemlerinden Friedman testi ile ve ardından Bonferroni-Dunn çoklu karşılaştırma yöntemi ile grup ortancaları karşılaştırılmıştır. p<0,05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Veri analizi SPSS 17.0 (SPSS Ver.17.0, Chicago IL, USA).

5 BULGULAR Doksorubusinin IC 50 dozu 24 saat ve 48 saat uygulama sonrasında MTT yöntemi ile belirlenen doksorubusin dozları sırasıyla 70 µm ve 40 µm olarak belirlendi (Resim 2) Resim 2: Doksrubisine ait IC50 konsantrasyonu DNA hasarı 24 saatlik uygulama sonucunda; Doksorubisin IC 50 konsantrasyonunda uygulamasına bağlı olarak ortaya çıkan DNA hasarı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Doksorubisin IC50 dozunun 24 saat uygulanmasıyla gözlenen DNA hasarı aynı zamanda silimarinin tek başına kullanıldığı grup, Doksorubisinin yarı dozunun uygulandığı grup ve doksorubisinin yarı dozunun silimarin ile kombine edilerek uygulandığı gruptan daha yüksekti. Doksorubisinin yarı dozunun kullanıldığı grupta elde edilen DNA hasarı kontrol grubundan anlamlı olarak farklı değildi. Doksorubisinin yarı dozunun silimarin ile kombine edilerek uygulandığı gruptan elde edilen DNA hasar değeri doksorubisinin IC50 dozunu içeren gruplardan ve silimarinin tek başına uygulandığı gruptan daha azdı ancak bu grubun doksorubisinin yarı dozunun tek başına uygulandığı gruptan daha fazla DNA hasarı oluşturduğu belirlendi. Silimarinin tek başına uygulandığı grupta gözlenen DNA hasarı doksorubisinin yarı dozunun uygulanmış olduğu gruptan daha yüksekti. Doksorubisinin IC50 dozuyla birlikte silimarinin uygulandığı grupta 24 saatlik uygulama sonrasında en yüksek düzeyde DNA hasarı gözlendi (Tablo 1). 48 saatlik uygulama sonucunda silimarinin tek başına kullanıldığı grup hariç bütün gruplarla kontrol grubunun arasında anlamlı bir fark gözlemlenmedi (p<0,05). Silimarinin tek başına kullanıldığı grup bütün gruplardan daha düşük DNA hasarına yol açtı. Doksorubisinin yarı dozunun

6 kullanıldığı grup, doksorubisinin yarı dozuyla birlikte silimarin kullanılan grup ve doksorubisinin IC50 dozunun uygulandığı grup birbirleriyle istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadı (p>0,05). Doksorubisinin IC50 dozu ile silimarinin beraber kullanıldığı grup en yüksek DNA hasarına yol açan grup olarak belirlendi (Tablo2 ve 3). 24 SAAT Kontrol Silimarin Dox IC 50 Dox IC 50 + Silimarin Dox IC 50/2 Dox IC 50/2 + Silimarin Kontrol p<0.05 p<0.05 p<0.05 p>0.05 p<0.05 Silimarin p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 Dox IC 50 p<0.05 p<0.05 p<0.05 Dox IC 50 +Silimarin p<0.05 p<0.05 Dox IC 50/2 Dox IC 50/2 +Silimarin p<0.05 Comet Skoru Standart Sapma 25,33 (± 3,78) 94 (± 8,54) 119 (± 26,51) 140 (± 13,74) 36,33 (± 14,5) 81,66 (± 8,73) Tablo1: 24 saat uygulama sonrası elde edilen Comet Skorları 48 SAAT Kontrol Silimarin Dox IC 50 Dox IC 50 + Silimarin Dox IC 50/2 Dox IC 50/2 + Silimarin Comet Skoru Standart Sapma Kontrol p>0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p< (± 5) Silimarin p<0.05 p<0.05 p<0.05 p< ,33 (± 20,84) Dox IC 50 p<0.05 p>0.05 p> ,33 (± 16,86) Dox IC 50 +Silimarin p<0.05 p< ,66 (± 5,5) Dox IC 50/2 p> ,33 (± 30,66) Dox IC 50/2 +Silimarin 111,33 (± 25,02) Tablo2: 24 saat uygulama sonrası elde edilen Comet Skorları

7 Uygulama/Süre 24 h 48 h Kontrol 25,33 21 Silimarin 94* 43,33 Doksorubisin IC ,33 Doksorubisin IC 50 +Silimarin ,66 Doksorubisin IC 50/2 36,33 108,33 Dox IC 50/2 +Silimarin 81,66 * 111,33 *p<0.05 Tablo 3: 24 ve 48 uygulamalar sonrası elde edilen Comet skorları TARTIŞMA Doksorubisin kemoterapi protokollerinde oldukça sık yer almakla birlikte tek başına yüksek dozda ya da uzun sürelerle kullanılması sistemik birikime yol açarak kardiyomiyopati, hipotansiyon, taşikardi, kardiyak dilatasyon, ventriküler yetmezlik gibi olumsuz yan etkiler oluşturur. Bu olumsuz yan etkilerini engellemek amacıyla çeşitli kombinasyon kemoterapi rejimleri arayışları ortaya çıkmıştır (Jose 2002). Kombinasyon terapilerinde kullanmak amacıyla bitkisel kaynaklı kimyasal bileşikler araştırmaların konusu olmuştur (Riddick 2005, Jin 2010 ve Rastegar 2013). Danz ve arkadaşları kırmızı şarapta bulunan bir stilbene olan resveratrolün neonatal rat ventrikül miyositlerinde doksorubisin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan kardiyomiyosit ölümünü inhibe ettiğini göstermişlerdir (Danz 2009). Silimarin deve dikeni bitkisinden elde edilen bir flavolignan olup en büyük biyoaktif bileşeni silibinindir. Binlerce yıldır hepatit ve siroz tedavisi başta olmak üzere alkol ve mantar gibi karaciğer hasarı oluşturan kimyasallara karşı hepatoprotektif ajan olarak kullanılmaktadır (Lee, 2011). Silimarinin normal hücreleri oksidatif hasara karşı koruyucu etkisinin olması ötesinde (Yurtcu, 2012) oral yolla alındığı zaman eriştiği en yüksek plazma konsantrasyonunda (300 ng/ml) doksorubisinin hepatosellüler karsinoma hücreleri üzerinde sitotoksik ve genotoksik etkilerini artırdığı in vitro olarak gösterilmiştir (Yurtcu, 2014). Daha önceki raporlarda çoğunluğu meme kanseri hücreleri olmak üzere kolon ve prostat kanseri gibi bazı hücre dizilerinde silimarin ve aktif bileşeni silibininin doksorubisin ile sinerjestik etkili olduğu gösterilmiştir (Rastegar 2013, Sadava 2013, Colombo 2011, ve Tyagi 2002 ve 2004). Ayrıca buna benzer etkilerin naringenin, quercetin ve resveratrol gibi diğer bitkisel kaynaklı kimyasallarla da elde edildiği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Zhang 2009, Václavíková 2008 ve Kim 2013). Ancak Rifki

8 ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada güçlü bir flavonoid olan hesperidinin doksorubisin ile birlikte kombine edildiğinde her iki ajanın tek baçlarına gösterdikleri apoptotik etkiyi gösöstermediği belirtilmiştir (Rifki 2014). Bu çalışmada silimarinin, doksorubisinin MCF-7 hücreleri üzerinde genotoksik etkilerini arttırıp arttırmadığı değerlendirilmiştir. Bu amaçla doksorubisin ve silimarin MCF7 meme kanseri hücrelerine hem tek başlarına hem de birlikte 24 ve 48 saat sürelerle uygulanmıştır. Gerek 24 gerekse 48 saat uygulama sonrasında oluşan DNA hasarı değerlendirildiğinde, doksorubisinin uygulama yapılmamış kontrol grubu hücrelere göre genotoksik hasarı istatiksel açıdan anlamlı olarak artırdığı belirlenmiştir (Tablo 2,3). Doksorubisinin her iki uygulama süresinde görülen bu etkisi silimarin ile birlikte uygulandığında istatiksel açıdan anlamlı olacak şekilde daha da artmıştır. Rastegar ve arkadaşları MCF7 hücrelerinde doksorubisinin silimarin ile birlikte uygulandığında canlılığı yalnız başına uygulandığından daha fazla düşürdüğünü göstermişlerdir. Ancak bu çalışmada hücrelere uygulanan doksorubisin dozları bizim XTT ile belirlediğimiz dozun altında, silimarin dozu ise ulaşılabilir plazma düzeyinin oldukça üzerindedir (Rastegar 2013). Tyagi ve arkadaşları silimarinin aktif bileşeni olan silibininin çeşitli kemoterapötiklerle olan ilişkisini MCF7 meme kanseri hücreleri üzerinde değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre silibinin en yüksek sinerjik etkiyi doksorubisin ile göstermektedir ve birlikte uygulanmaları ajanların tek başlarına uygulandıkları zaman gösterdikleri apototik etkiden daha yüksek bir etki göstermektedir (Tyagi 2004). Ramakrishnan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 24 saat silimarin uygulanmış HepG2 hücrelerinde hücre proliferasyonunun ve hücre döngüsünün inhibe edildiği, hücrelerin apoptoza yönlendirildiği görülmüştür (Ramakrishnan 2009). Bizim sonuçlarımız da bu çalışmaların sonuçlarını destekler nitelikte olup iki ajanın bir arada kullanılması tek başlarına kullanıldıklarından daha yüksek genotoksik hasar oluşturmuştur. Zhang ve arkadaşları doksorubisinin çeşitli flavonoidlerle kombinasyonu sonrasında ortaya çıkan sitotoksisiteyi inceledikleri çalışmada silimarinin bu etkinliği artırdığını göstermişlerdir. Silimarinin bu etkisinin altında yatan mekanizma Pgp proteini ile olan etkileşimidir. Silimarin MCF7 meme kanseri hücrelerinde ATPaz bağımlı bu hücresel pompaya bağlanarak onu inhibe etmekte böylece sitoplazmadan dışarı madde atımını engellemektedir. Böylece sitotoksik ajanın sitoplazmada birkimini sağlayarak daha etkin bir sonuç alınmasına yol açmaktadır (Zhang 2003). Çalışmamızda değerlendirmeye çalıştığımız bir diğer nokta doksorubisinin doz bağımlı etkinliğidir. Bu amaçla hücrelere XTT yöntemi ile belirlediğimiz IC 50 dozunun yarı konsantrasyonunu da uyguladık. Sonuçlarımıza göre yarı doz doksorubisin 24 saat uygulama sonrasında kontrol grubuna göre genotoksik hasarı anlamlı derecede artırmazken, uygulama süresi 48

9 saate çıkarıldığında anlamlı derecede artış sağlamaktaydı (Tablo 2, 3). Uygulama süreleri ve gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde; 24 saat uygulama sonrasında yarı doz doksorubisin uygulamasına bağlı artışın tam doz uygulamasından anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi. Elde ettiğimiz bu sonuç Öktem ve arkadaşlarının spheroid hücre kültürleri üzerine yaptıkları bir başka çalışmada da buldukları doksorubisinin artan dozlarıyla orantılı olarak ortaya çıkan sitotoksisitenin arttığı sonucunu destekler niteliktedir (Öktem 2005). İlginç bir nokta olarak yarı doz doksorubisin silimarin ile kombine edildiğinde ortaya çıkan değer kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti. Bu sonuç silimarinin diğer kemoterapötiklerle birlikte uygulandığında daha kısa sürede ve daha az konsantrasyonda etki ortaya çıkmasını sağladığını göstermiştir. Abncak uygulama süresi uzatıldığında (48 saat) silimarinin bu katkısı ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada ayrıca doksorubisin etkinliği süre bağımlı olarak da değerlendirilmiştir. Ancak doksorubisinin tek başına ve kombine uygulandığı hiçbir grupta zaman artışına bağlı olarak ortaya çıkan genotoksik hasarlarda anlamlı bir fark belirlenememiştir. Bu yüzden doksorubisine bağlı hasarın sadece doz bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Al- Ghamdi doksorubisinin etkinliğini göstermesi için en az 24 saate ihtiyaç olduğu ve hücrelerin %50 sini öldürmesi için gereken zamanın 40 saat olduğu belirtilmiştir. (Al-Ghamdi 2008). Çalışmamızda ayrıca silimarin hücrelere yalnız başına da uygulanarak ortaya çıkan genotoksik hasar değerlendirilmiştir. 24 saat uygulama sonrasında silimarin uygulamasına bağlı oluşan genotoksik hasar kontrol grubuna göre ve yarı doz doksorubisin uygulmasına göre anlamlı derecede yüksekti. Agarwal ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada silimarinin A431 epidermoid karsinom hücrelerinde büyümeyi güçlü bir şekilde inhibe ettiği ve apoptoza yönelime neden olduğu gözlemlemişlerdir (Agarwal 2002). Ancak uygulama süresi 48 saate çıkarıldığında oluşan hasar kontrol grubunda belirlediğimiz hasara göre yüksek değildi. Bulduğumuz bu sonuç Yurtcu ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 48 saatlik uygulamada silimarinin HepG2 hücreleri üzerinde etkinliğinin 24 saatlik uygulamaya göre azaldığı yönündeki sonuçlarını destekler niteliktedir (Yurtcu 2014). Silimarinin bioactive komponenti olan silibinin metal iyonları varlığında prooxidant etki gösterir (Riddick 2005 ve Vacek, 2014). Prooksidant çevre bu iyonların etkisi ile superoksit anyonu (O2 -) ve hidrojen peroksitten (H 2 O 2 ) hydroksil radikalleri (HO ) oluşumunu hızlandırır. Lipid peroksidasyonu gibi olayların başlaması ise serbest radikal yürütülü hasarın ilk basamaklarından birisidir. Sonuçta DNA, lipid ve proteinler kovalent olarak modifiye olur (Riddick 2005 ve Fritz, 2011). Kanser hücrelerindeki bozuk redoks potansiyeli ve antioksidan enzim savunma system kusurları bu hücreleri prooksidan hasarına duyarlı hale getirmesinin bulduğumuz sonuçları açıklar nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

10 Çalışmamızın sonuçlarını toplu olarak değerlendirdiğimizde i) silimarin doksorubusinin genotoksik hasar oluşturma potansiyelini artırdığını ii) silimarin kullanılan doksorubisin dozu azaltıldığında halde bile doksorubisinin etkinliği artırdığını iii) silimarin tek başına uygulandığında süre bağımlı olarak genotoksik hasar oluşturduğunu belirledik. Tüm bu noktalar göz önüne alındığında normal hücrelerde kemoterapötiklerin oluşturduğu toksik hasarı azaltan, kanser hücrelerinde seçici olarak etkinliği artıran silimarinin kombinasyon tedavileri için uygun bir aday olabileceğini düşünüyoruz. Ancak silimarinin gerçek potansiyelinin açığa çıkarılabilecek daha detaylı moleküler ve in vivo çalışmalara da ihityaç bulunmaktadır. KAYNAKLAR AbouZid S. (2012). Silimarin, Natural Flavonolignans from Milk Thistle, Phytochemicals - A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health, Dr Venketeshwer Rao (Ed.), ISBN: Agarwal R, Rana P.Singh, Anil K.Tyagi, Jifu Zhaoand, Silymarin inhibits growth and causes regression of established skin tumors in SENCAR mice via modulation of mitogen-activated protein kinases and induction of apoptosis. Carcinogenesis vol.23 no.3 pp , 2002 Arcamone F, Cassinelli G, Fantini G, Grein A, Orezzi P, Pol C, Spalla C. Adriamycin, 14-hydroxydaunomycin, a new antitumor antibiotic from S. peucetius var. caesius. Reprinted from Biotechnology and Bioengineering, Vol. XI, Issue 6, Pages (1969). Biotechnol Bioeng Mar 20;67(6): Danz, E.D., Skramsted, J., Henry, N., et al., Resveratrol prevents Doksorubisin cardiotoxicity through mitochondrial stabilization and the Sirt1 pathway. Free Radic. Biol. Med. 46, Darcansoy İşeri Ö, Yurtcu E, Haberal M. et al. Corchorus olitorius (jute) extract induced cytotoxicity and genotoxicity on human multiple myeloma cells (ARH-77). Pharm Biol Jun; 51(6): Dinçer Y, Kankaya S. DNA Hasarının Belirlenmesinde Comet assay, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(4): Hadaruga D.I. and Hadaruga N.G., Antioxidant Activity of Hepatoprotective Silimarin and Silybum marianum L. Extract Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timisoara) Volume 54(68), 2, 2009 Huber A, Thongphasuk P, Erben G, et al. Significantly greater antioxidant anticancer activities of 2,3-dehydrosilybin than silybin. Biochem Biophys Acta 1780(5): , 2008

11 Jin C, Li H, He Y, et al. Combination chemotherapy of doksorubisin and paclitaxel for hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo. J Cancer Res Clin Oncol 136(2): , Jose L. Quiles, Jesu s R. Huertas, Maurizio Battino, Jose Mataix, M.Carmen Ramı rez-tortosa Antioxidant nutrients and adriamycin toxicity Toxicology 180 (2002) 79/95 Kim TH1, Shin YJ, Won AJ, Lee BM, Choi WS, Jung JH, Chung HY, Kim HS. Resveratrol enhances chemosensitivity of doksorubisin in multidrugresistant human breast cancer cells via increased cellular influx of doksorubisinbiochim Biophys Acta Jan;1840(1): doi: /j.bbagen Lee DG1, Kim HK, Park Y, Park SC, Woo ER, Jeong HG, Hahm KS. Grampositive bacteria specific properties of silybin derived from Silybum marianum. Arch Pharm Res Aug;26(8): Lee YS, Jang KA, Cha JD. Synergistic antibacterial effect between silibinin and antibiotics in oral bacteria. J Biomed Biotechnol. 2012;2012: Liu RH. Potential synergy of phytochemicals in cancer preventi-on: mechanism of action. J.Nutr Dec;134(12 Suppl):3479S-3485S. Malla S., Niraula N.P., Singh B, Liou K., Sohng J.K. Limitations in doksorubisin production from Streptomyces peucetius Microbiological Research Volume 165, Issue 5, 20 July 2010, Pages Öktem G, Ayla Ş, Tuna S et al. Doksorubisinin Spheroid Hücre Kültürlerinde MCF-7 Hücreleri Üzerine Etkisi Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005, 25: P. K. Kalla, S. Chitti, S. T. Aghamirzaei et al. Anti-Cancer Activity of Silimarin on MCF-7 and NCIH-23 Cell Lines, 2014;Advances in Biological Research 8 (2): Ramakrishnan G1, Lo Muzio L, Elinos-Báez CM et al. Silimarin inhibited proliferation and induced apoptosis in hepatic cancer cells. Cell Prolif. 2009Apr;42(2): Ramasamy K, Agarwal R. Multitargeted therapy of cancer by silimarin. Cancer Lett 269(2): , 2008 Rastegar H, Ahmadi Ashtiani H, Anjarani S. et al. The Role Of Milk Thistle Extract İn Breast Carcinoma Cell Line (MCF-7) Apoptosis With Doksorubisin. Acta Med Iran Sep;51(9):591-8.

12 Riddick DS, Lee C, Ramji S, et al. Cancer chemotherapy and drug metabolism. Drug Metab Dispos 33(8): , Rifki F, Dyaningtyas Dewi P.P, Nunuk A. N. et al. Hesperidin as a preventive resistance agent in MCF-7 breast cancer cellsline resistance to doksorubisin Asian Pac J Trop Biomed 2014; 4(3): Schwartz JL. The dual roles of nutrients as anti-oxidants and pro-oxidants: their effects on tumor cell growth.. J Nutr Apr;126(4 Suppl):1221S- 7S. Tyagi AK, Agarwal C, Chan DC, et al. Synergistic anti-cancer effects of silibinin with conventional cytotoxic agents doksorubisin, cisplatin and carboplatin against human breast carcinoma MCF-7 and MDA-MB468 cells. Oncol Rep 11(2): , Tyagi AK, Singh RP, Agarwal C, et al. Silibinin strongly synergizes human prostate carcinoma DU145 cells to doksorubisin-induced growth inhibition, G2-M arrest, and apoptosis. Clin Cancer Res 8(11): , Ergin V, Doğan İ, Cumaoğlu A. et al. MCF-7 meme kanseri hücre hattında doksorubisin ve monensinin hücre çoğalması ve sağ kalım ile ilişkili gen ifadelenme düzeyleri üzerine etkisi. Journal of Experimental and Clinical Medicine 28 (2011) Václavíková, R., Kondrová, E., Ehrlichová, M., et al., The effect of flavonoid derivatives on Doksorubisin transport and metabolism. Bioorg. Med. Chem. 16, Yurtcu E, Işeri O, Sahin F. Genotoxic and cytotoxic effects of doksorubisin and silimarin on human hepatocellular carcinoma cells. Hum Exp Toxicol. doi: / , 2014 Zhang S1, Morris ME. Effects of the flavonoids biochanin A, morin, phloretin, and silimarin on P-glycoprotein-mediated transport.j Pharmacol Exp Ther Mar;304(3): Zhang, F.Y., Du, G.J., Zhang, L., et al., Naringenin enhances the anti-tumor effect of Doksorubisin through selectively inhibiting the activity of multidrug resistanceassociated proteins but not P-glycoprotein. Pharm. Res. 26, Zhu W., Zhang JS., Young CY. Silimarin inhibits function of the androgen receptor by reducing nuclear localization of the receptor in the human prostate cancer cell line LNCaP. Carcinogenesis Sep;22(9):

13 Zi X, Feyes D. K. and Agarwal R. Anticarcinogenic effect of a flavonoid antioxidant, silimarin, in human breast cancer cells MDA-MB 468: induction of G1 arrest through an increase in Cip1/p21 concomitant with a decrease in kinase activity of cyclin-dependent kinases and associated cyclins. Clin Cancer Res : Al-Ghamdi S. S. Time and Dose Dependent Study of Doksorubisin Induced du-145 Cytotoxicity. Drug Metabolism Letters, 2008, 2, (Son Erişim Tarihi: ) 2. (Son Erişim Tarihi: )

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Hücre döngüsü, Kanser kök hücresi, Multiselüler tümör sferoid, Prostat,Trabectedin

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Hücre döngüsü, Kanser kök hücresi, Multiselüler tümör sferoid, Prostat,Trabectedin [PS14] Trabectedin in (Yondelis; ET-743) CD133+/ CD44+ İnsan Prostat Kanser Kök Hücresi Üzerindeki Etkilerinin İki Boyutlu (2D) ve Üç Boyutlu (3D) Sistemde İncelenmesi Eda Açıkgöz 1, Ümmü Güven 2, Fahriye

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD

MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD GİRİŞ Tümörlerin yayılımının ve uzak organlara metastaz yapmasının

Detaylı

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition DUYGU PELİSTER - 20130701008 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SERVİKAL KANSER: SİLYMARİN VEYA KEMOTERAPİ

SERVİKAL KANSER: SİLYMARİN VEYA KEMOTERAPİ SERVİKAL KANSER: SİLYMARİN VEYA KEMOTERAPİ Burçin İrem ABAS¹, Çiğdem YENİSEY¹ ¹: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyokimya AD, AYDIN GİRİŞ Silymarin (SM) deve dikeni bitkisinin (milk thistle

Detaylı

Hücre Proliferasyonu ve Testleri

Hücre Proliferasyonu ve Testleri 1 Hücre Proliferasyonu ve Testleri Normal Hücre Çoğalması Normal dokularda, hücre bölünmesi ve çoğalması organizmanın devamlılığı için bir gereklilik;r. Hücre çoğalmasının olması gerekenden farklı olması

Detaylı

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun RATLARDA OLUŞTURULAN KARACİĞER TÜMÖR MODELİNDE OCTREOTİDE KEMOTERAPÖTİK AJANININ, ISI ŞOK PROTEİNLERİ, 8-HİDROKSİ DEOKSİGUANOZİN VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1Velid

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 5 Nisan 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 5 Nisan 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Nisan 2016 Salı İnt. Dr. Sena Aktaş Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Bazı Biyoaktif Bileşiklerin Kanser Hücrelerinde Farklı Ölüm Mekanizmalarını İndükleyici Etkilerinde Hücre İçi Kalsiyumun Rolü Yrd. Doç. Dr. Seval KORKMAZ FARGEM (Farmasötik( Araştırma Geliştirme Merkezi)

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ Seçici gen ifadesi embriyonun gelişmesini sağlayan 4 temel işlevi denetler: 1. Hücre çoğalması 2. Hücre farklılaşması 3. Hücre etkileşimleri 4. Hücre hareketi HÜCRE

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Prof. Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyete

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1997-2001

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1997-2001 1. Adı Soyadı: HATİCE YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08/04/1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Hava Kirliliği ve Kanser

Hava Kirliliği ve Kanser Hava Kirliliği ve Kanser Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı E-posta: bayram@gantep.edu.tr Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Ankara, 2-4 Nisan 2014 İçerik

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

Kemoterapötik ajan olarak dosetaksel in multipl miyelom hücre hattı (RPMI-8226) üzerindeki sitotoksik etkisi

Kemoterapötik ajan olarak dosetaksel in multipl miyelom hücre hattı (RPMI-8226) üzerindeki sitotoksik etkisi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 258-263 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011 Kemoterapötik ajan olarak dosetaksel in multipl miyelom hücre hattı (RPMI-8226) üzerindeki sitotoksik etkisi Zehra Dilşad

Detaylı

Rastgele (Stokas7k) kanser modeli - Tümör içindeki her hücre yeni bir kanseri başla5r

Rastgele (Stokas7k) kanser modeli - Tümör içindeki her hücre yeni bir kanseri başla5r Kanser Kök Hücre Kanser Modelleri Rastgele (Stokas7k) kanser modeli - Tümör içindeki her hücre yeni bir kanseri başla5r Kök hücre (Hiyerarşi) modeli - Tümör içindeki bazı hücreler yeni bir kanseri başla5r

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Pınar Obakan İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, MOBIGEN 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2015-2016 II Prof.Dr.Buket Alpertunga Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 Doz-cevap ilişkisi «Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı birbirinden ayıran

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi Hd 50 Hidrojen Molekülleri Hidrojen bakımından zengin alkali su Üstün antioksidan etkisi Gerekli mineral takviyeleri Dayanıklı ve mükemmel performans Hidrojen molekülleri doğal ortamda bulunur, basit yapıdadır

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TRASTUZUMAB. Dr. Dilek Dinçol

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TRASTUZUMAB. Dr. Dilek Dinçol ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TRASTUZUMAB Dr. Dilek Dinçol Binding of Herceptin to HER2 Trastuzumabın Etki Mekanizmaları HER2 aracılığıyla gelişen büyüme sinyallerini antagonist etki gösterir ADCC yi (antibody-dependent

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Esat Orhon DNA kırıklarının nedeni nedir? Unpaired Electrons Serbest radikal nedir? Çift oluşturamamış, tek kalmış elektron veya elektronlar içeren atomlar

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı Öğretim Üyesi : Prof. Dr. A. Emel ÖNAL Endokrin sistemin çalışmasını değiştiren, sağlıklı insanda veya çocuklarında sağlık

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

GIDALAR KANSERİN NERESİNDE?

GIDALAR KANSERİN NERESİNDE? GIDALAR KANSERİN NERESİNDE? PROF. DR. İSMAİL ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ Alkol %4-6 Diğer %10-15 Tütün %30-35 Şişmanlık %10-20 Enfeksiyon %15-20 Beslenme %25-30 Kansere Yol Açan Faktörler

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) ( ) TÜBA GEBİP

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) ( ) TÜBA GEBİP Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) (2005 2008) Danış ışman TÜBA T Üyesi: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Doç.. Dr. Ümit Yaşar ar Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İlaç geliştirme süreci

İlaç geliştirme süreci Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi, Ankara İlaç geliştirme süreci Pre-Klinik araştırmalar Klinik araştırmalar Onay sonrası Keşif Hayvan/in vitro test Sentez ve formülasyon Kısa süreli Uzun süreli Faz I Faz

Detaylı

SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SĠYAH VE YEġĠL ÇAYLARDAN HAZIRLANAN JELLERĠN ANTĠOKSĠDAN KAPASĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GülĢah Gedik A. M. Yılmaz, G. Biçim, A. S. Yalçın Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji A.D.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ. Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi MEME KANSERİNDE TIBBİ TEDAVİ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Evin Büyükünal İç Hastalıkları Medikal Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi A.B.D İstatistiklerine Göre 180.000 MEME KANSERİ VAKASI MEVCUT İLK TEDAVİDEN SONRA

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA HPV NİN ROLÜ VE KARSİNOGENEZ AÇISINDAN P53 VE BCL-2 İLE İLİŞKİSİ Ruksan ELAL 1, Arsenal SEZGİN ALİKANOĞLU 2, Dinç SÜREN 2, Mustafa YILDIRIM 3, Nurullah BÜLBÜLLER 4, Cem SEZER 2

Detaylı

Anahtar Kelimeler: apoptozis, flavopridol, kök hücre, prostat kanseri

Anahtar Kelimeler: apoptozis, flavopridol, kök hücre, prostat kanseri [PS13] Flavopridol ün CD133+/CD44+ Prostat Kanser Kök Hücrelerinde Büyüme, Hücre Döngüsü ve Apoptoz Üzerine Etkileri Burak Cem Soner 1, Hüseyin Aktuğ 2, Eda Açıkgöz 2, Fahriye Düzağaç 3, Ümmü Güven 3,

Detaylı

Özgün Heterosiklik Bileşiklerin Kanser Dizin Hücrelerinde Apoptotik Faktörler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Özgün Heterosiklik Bileşiklerin Kanser Dizin Hücrelerinde Apoptotik Faktörler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Özgün Heterosiklik Bileşiklerin Kanser Dizin Hücrelerinde Apoptotik Faktörler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Funda KOSOVA Manisa Celal Bayar Üniversitesi O Meme kanseri dünyada en yaygın

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması

Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması Karaciğer Sirozunda Dinamik Tiyol-Disülfid Dengesinin Araştırılması Aktaş B, Sapmaz F, Uzman M, Erdoğan S, Yeniova A NİSAN 2016 GİRİŞ Tiyoller reaktif oksijen ürünlerinin neden olduğu doku ve hücre hasarlarına

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Lourdes Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Serbest Radikaller Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA mıza verdiği zararlardır. Serbest

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM I-II-III 2 Alan İçi Şeçmeli Dersler Kurul Süresi : 10 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi : 10 Mart 2014 Sınav Tarihi

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD En iyi mikrop ölü mikrop (mu)? Vücudumuzdaki Mikroplar Bakteriler Mantarlar Virüsler Bakterilerle

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri Doğum Tarihi: 09.03.1980 (Ankara) e-posta: oiseri@gmail.com, odiseri@baskent.edu.tr Öğrenim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Orta Doğu Teknik

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ Gökhan Erdem GATA Tıbbi Onkoloji BD 19 Mart 2014 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyoloji, sağlık olaylarının görünme

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Umut Can YAĞAN İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI GENEL BİLGİ Hücre Kültürü laboratuarı 2007 de Prof.

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri Doğum Tarihi 09/03/1980 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli (1 çocuk) Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile

Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile Su Kimyası Tüm yaşayan organizmalar suya ihtiyaç duyarlar Çoğu hücre suyla çevrilidir ve hücrelerin yaklaşık %70 95 kadarı sudan oluşur. Yerküre içerdiği su ile canlılık için gerekli ortamı sunar. Canlıların

Detaylı