Hematolojik Hastal klarda Terapötik Plazma De iflimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hematolojik Hastal klarda Terapötik Plazma De iflimi"

Transkript

1 DERLEME REVEW Hematolojik Hastal klarda Terapötik Plazma De iflimi Doç. Dr. Gürhan Kad köylü 1, Dr. Neslihan Soysal 2, Yrd. Doç. Dr. rfan Yavaflo lu 1, Prof. Dr. Zahit Bolaman 1 1 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal, AYDN 2 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, AYDN ÖZET Terapötik aferez, tedavi amac ile hasta tam kan ndan plazma ya da hücresel bileflenlerinin ayr lmas ifllemidir. Terapötik plazma de iflimi (TPD) ise büyük hacimlerde hasta plazmas n n ayr larak yerine replasman s v s n n konmas d r. TPD baflta hematoloji ve nöroloji olmak üzere, onkoloji, romatoloji, immünoloji, nefroloji, endokrinoloji, toksikoloji ve dermatolojide ilk seçenek ya da destekleyici tedavi olarak kullan lan bir terapötik aferezdir. TPD ile monoklonal oto-alloantikorlar, immün kompleksler, kriyoglobulinler, lipoproteinler, makromoleküller, metabolik ya da fiziksel sorunlara yol açabilen proteine ba l toksinler plazmadan uzaklaflt r l r. American Society For Apheresis (ASFA) 2007 de yeni kan t düzeyleri ile terapötik aferez ve TPD endikasyonlar nda ve kategorilerinde de iflikliklere gitmifltir. Bu yaz da ASFA 2007 k lavuzuna dayal olarak hematolojik hastal klarda TPD endikasyonlar tart fl lacakt r. Anahtar Kelimeler: Hematolojik hastal k, terapötik plazma de iflimi, Nobel Med 2008; 4(2): ABSTRACT THERAPEUTC PLASMA EXCHANGE N HEMATOLOGCAL DSEASES Therapeutic apheresis is a procedure of separation of plasma or other cellular components from whole blood as a treatment modality. Therapeutic plasma exchange (TPE) is a replacement of large volumes of patient plasma by replacement fluids. TPE is a therapeutic apheresis that is used as first line or supportive treatment mainly in hematology, neurology, oncology, rheumatology, immunology, nephrology, endocrinology, toxicology and dermatology. Monoclonal auto-alloantibodies, immune complexes, cryoglobulins, lipoproteins, macromoleculles, protein bound toxins that may cause metabolic or physical problems are removed from the plasma with TPE. n 2007, American Society For Apheresis (ASFA) made some changes in the indications and categories of therapeutic apheresis and TPE with the lights of new evidences. n this paper, we will discuss the indications of TPE in hematological diseases, according to new ASFA 2007 guideline. Key Words: Hematological diseases, therapeutic plasma exchange. Nobel Med 2008; 4(2): NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2

2 G R fi Terapötik aferez, tedavi amac ile hasta tam kan ndan plazma ya da hücresel bileflenlerinin ayr lmas ifllemidir. Terapötik plazma de iflimi (TPD) ise büyük hacimlerde hasta plazmas n n uzaklaflt r larak yerine replasman s v s n n konulmas ifllemidir. TPD ile monoklonal oto ya da alloantikorlar, immün kompleksler, kriyoglobulinler, lipoproteinler, makromoleküller, metabolik ya da fiziksel sorunlara yol açabilen proteine ba l toksinler plazmadan uzaklaflt r l r. Bunun yan s ra fazla plazma içeri inin ve enflamatuvar mediyatörlerin azalt lmas da TPD ile sa lanabilmektedir. 1, 2 Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve hemolitik üremik sendromlu (HÜS) hastalarda replasman s v s olarak mutlaka taze donmufl plazma (TDP) seçilmesi gerekirken, solvent deterjanla ifllenmifl plazma, %5 lik albumin, dekstran 40, %3 ve %6 l k hidroksietil niflasta, sohes ve Varihes solüsyonlar (%0,9 luk NaCl içinde %6 HES solüsyonu) di er replasman s v s seçeneklerini oluflturur. 2-5 TPD için uygulanacak plazma hacmi genellikle 40 ml/kg d r. Ancak plazma hacmi; kan hacmi (hasta a rl x 70) x (1-hematokrit) formülü ile hesaplanabilir. Hesaplanan plazma hacminin 1-1,5 kat TPD için kullan lmakta olup genellikle ml dir. 6, 7 Tablo 1: Kan t ve kategori düzeyleri 8,9 Kan t Düzeyi Düzey Düzey -1 Düzey -2 Düzey -3 Düzey Kategori Düzeyi Kategori Kategori Kategori Kategori V Kategori P (pending) En az bir tane uygun tasarlanm fl randomize kontrollü çal flmadan sa lanm fl kan tlar Randomize olmayan iyi tasarlanm fl kontrollü çal flmalardan sa lanm fl kan tlar yi tasarlanm fl kohort ya da tercihen bir/fazla merkez/araflt rma gurubunun olgu-kontrollü analitik çal flmalardan sa lanan kan tlar Giriflimli/giriflimsiz çoklu zaman serileri, kontrolsüz deneylerin sonuçlar ndan sa lanan kan tlar Uzman komitelerin raporlar, tan mlay c çal flmalar ya da klinik deneyimlere dayal sayg n yazarlar n görüflleri Terapötik aferez bu grup hastal klar için primer tedavi olarak ya da di er ilk seçenek tedavilere yard mc tedavi olarak standart ve kabul edilebilir. Etkinli i, kontrollü, iyi tasarlanm fl randomize çal flmalar n yada çok say da yay nlanm fl tart flmas z temele dayal d r. Terapötik aferez bu grup hastal klarda primer ilk seçenek tedaviden ziyade di er mutlak tedavilere destekleyici veya yard mc olarak uygulanmal d r. Etkinli i, baz hastal klar için randomize kontrollü çal flmalar baz lar nda küçük olgu serileri ya da bilgilendirici olgu sunular na dayal d r. Terapötik aferez yeterli kan tlar n olmad, ya olumlu risk/yarar bazen maliyet/etkinlik oran sa layamamas ya da terapötik aferezin etkinli inin saptanamad bu grup hastal klarda önerilebilir. Klasik tedavilerle uygun yan t al namayan hastalarda uygulanabilir. Etkinli i konusunda görüfl birli ini destekleyen raporlar çok azd r yada de iflkendir. Kontrollü çal flmalarda tart flmal sonuçlar elde edilmifltir. Bu grup hastal klarda terapötik aferezin yarar saptanmam flt r. Bu grup hastal klar, terapötik aferezin ABD de uygun olmayan yada FDA taraf ndan onays z araçlarla yap lan ancak ABD deki faz- çal flmalar n yap ld hastal klard r. Baflta hematoloji ve nöroloji olmak üzere, onkoloji, romatoloji, immünoloji, nefroloji, endokrinoloji, toksikoloji ve dermatolojide TPD primer ya da yard mc tedavi olarak kullan lan terapötik aferezdir. 1, 2, 7 American Society For Apheresis (ASFA) 2007 de yeni kan t düzeyleri ile terapötik aferez ve TPD endikasyonlar nda ve kategorilerinde de iflikliklere gitmifltir. 8, 9 Tablo 1 de kan t düzeyleri ve kategoriler, Tablo 2 de ise hematolojide TPD endikasyonlar belirtilmifltir. Bu yaz da ASFA 2007 k lavuzuna dayal olarak hematolojik hastal klarda TPD endikasyonlar tart fl lacakt r. TROMBOT K TROMBOS TOPEN K PURPURA Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ilk kez 1924 y l nda Moschowitz taraf ndan tan mlanm fl olmas na karfl n patogenezi ancak yak n geçmiflte aç kl a kavuflmufltur. Kal tsal, sisplatin, bleomisin, vinka alkaloidleri, mitomisin-c, kinin, oral kontraseptifler, siklosporin, takrolimus ve tiklopidin gibi ilaçlar; gebelik, sistemik lupus eritematozus (SLE), di er otoimmün ve kötücül hastal klar, kemik ili i transplantasyonu sonras sekonder ve idiopatik olarak TTP görülmektedir TTP li hastalar n plazmas nda beklenmedik derecede büyük multimerli von Willebrand faktörü (vwf) saptanm flt r. 12, 13 Normalde endotel hücrelerinden salg lanan beklenmedik derecede büyük multimerli vwf, küçük NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2 13 Tablo 2: Hematolojik hastal klarda terapötik plazma de iflimi (ASFA 2007) 8,9 Hematolojik hastal klar Trombotik trombositopenik purpura Hemolitik üremik sendrom Diare iliflkili (D+ tipik) Atipik (D-) Posttransfüzyonal purpura ABO-uyumsuz kemik ili i transplantasyonu Monoklonal gamopatide hiperviskozite M. Miyelomda akut böbrek yetersizli i Paraproteinemik polinöropatiler g G/A demiyelinizan polinöropati g M polinöropati (± Waldenström) M.Miyeloma ba l polinöropati POEMS Koagülasyon faktör inhibitörleri Otoimmün hemolitik anemi Aplastik anemi ve saf eritroid seri aplazisi Gebelikte eritrosit alloimmünizasyonu diopatik trombositopenik purpura POEMS: Polinöropati, Organomegali, Endokrinopati, Monoklonal protein, Deri bulgular ASFA: American Society For Apheresis (Amerikan Aferez Derne i) ASFA 2007 Endikasyon Kategorisi multimerlerine bir metalloproteinaz (vwf ü parçalayan proteaz) taraf ndan parçalanmaktad r. Bu proteaz ADAMTS13 (a disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin type 1 repeats) olarak da tan mlanm flt r. ADAMTS13 aktivitesinde azalma kal tsal ya da V V V Kan t Düzeyi Hematolojik Hastal klarda Terapötik Plazma De iflimi

3 edinsel olabilir. Kronik tekrarlayan kal tsal TTP de do- ufltan metalloproteinaz çok azalm fl ya da yoktur. fiiddetli (<%5) ADAMTS13 eksikli i idiopatik TTP li hastalar n % ünde saptanm flt r. Gebelik ve tiklopidin kullan m ile iliflkili fliddetli ADAMTS13 eksikli i gözlenebilirken transplantasyon sonras nda ve kötücül hastal klarda normal ya da hafif düflük miktarlarda olabilir. Kazan lm fl idiopatik TTP de vwf ü parçalayan metalloproteinaza karfl gg tipi inhibitör otoantikorlar rol oynamaktad r. Bu inhibitörler nedeniyle vwf parçalanamamakta, büyük multimerli vwf trombositlere tutunarak intravasküler adezyon ve agregasyona yol açmaktad r. Bu agregatlar mikrosirkülasyonu t kayarak TTP nin klinik semptomlar na yol açarlar. Bunun yan s ra trombosit-vwf agregatlar hemolize yol açarlar. Sekonder TTP de ise endotel hasar n n en önemli faktör oldu u kabul edilmektedir. 12, Trombositopeni, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, nörolojik bulgular, atefl ve böbrek tutulumu TTP nin klasik pentad n oluflturur. Tan için trombositopeni ve mikroanjiyopatik hemolitik anemi ikilisi yeterli kabul edilmektedir. Periferik yaymada flistositler, polikromazi, normo-blastlar ve parçalanm fl eritrositler saptan r. Serum laktat dehidrogenaz art fl karakteristiktir. 10 Eskiden TTP de %90 n üzerinde olan mortalite oranlar 1990 lardan itibaren TPD nin kullan ma girmesiyle %10-20 ye kadar düflmüfltür. TPD ile beklenmedik derecede büyük multimerli vwf ile metalloproteinaz inhibitörlerinin uzaklaflt r lmas ve plazma infüzyonuyla eksik ya da az miktarda olan ADAMTS13 enziminin yerine konulmas ile etkili olmaktad r. 12, 17 ASFA, TTP de TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. TDP veya kriyopresipitat uzaklaflt r lm fl plazma (kriyosupernatant) ile günlük ml/kg (ya da 1-1,5 plazma volümü) TPD yap lmal d r. Metilen mavisi, solvent-deterjan, fl k ya da fotokimyasal ifllem görmüfl plazma ile TPD düflük ADAMTS13 aktiviteli hastalarda yap labilir. Bafllang çta ard fl k günlerde trombosit say s > /mm 3, LDH ve bilirubin düzeyleri normale gelene kadar TPD ye devam edilmelidir. Stabil hastalarda günafl r yap labilir. Bafllang çta günafl r TPD uygulamas tart flmal olup nüks oranlar yüksektir. Her gün yap lan TPD ile günafl r yap lan TPD nin etkinli ini karfl laflt ran prospektif randomize çal flmalar da mevcut de ildir. TPD say s 3-90 aras nda olup süresini önceden belirleyen bir parametre yoktur. Gebelikte ortaya ç kan TTP de TPD güvenle uygulanmaktad r. 2, 9, 12, TPD uygulanan hastalar n %40 n da ço u plazma iliflkili alerjik ve febril reaksiyonlar görülürken anafilaksiyi de içeren fliddetli yan etkiler %0,4 dür. 2, 21 TDP ve kriyosupernatan plazma ile yap lan TPD aras nda yap lan iki randomize prospektif çal flmada bir fark bulunmam flt r. 22,23 Genellikle ilk bir haftada (7-20 gün aras ) yan t al n r. Ancak %21-64 oran nda nüks gözlenebilir. Nüks ortaya ç kan olgularda 200 mg/gün steroid, intravenöz immünglobulin ( V G), vinkristin, siklosporin, azatioprin ve siklofosfamid gibi immünsüpresif ilaçlar, rituksimab ve splenektomi di er tedavi seçenekleridir. 2, 12, HEMOL T K ÜREM K SENDROM Hemolitik üremik sendrom (HÜS) çocuklarda ortaya ç kan, akut bafllang çl mikroanjiopatik hemolitik anemi, böbrek yetersizli i ve trombositopeni ile karakterize bir trombotik mikroanjiopati nedenidir. Shiga toksini (verositotoksin) üreten Escherichia coli enfeksiyonu ile iliflkili HÜS de diare (D+) daha s k görülürken atipik (D-) HÜS böbrek veya kemik ili i transplantasyonu, solunum yolu enfeksiyonu, gebelik, otoimmün hastal klar ve siklosporin, kinin, mitomisin-c, oral kontraseptif gibi baz ilaçlar n kullan m na ba l olarak görülebilir. HÜS lü hastalarda ADAMTS13 aktivitesinde azalma saptanabilir. 2, 12, 27 D+ tipte Shiga toksininin glomerüler kapiller endotel hücrelerinde zedelenmeye, endotelden beklenmedik derecede büyük multimerli vwf sal n m na, trombosit adezyon ve agregasyonuna yol açt düflünülürken atipik HÜS de do rudan mikrovasküler endotel hücre zedelenmesi ve kompleman regülasyon bozuklu u suçlanmaktad r. 2, 12, 28 ASFA, D+ HÜS de kategori V olarak betimlemekte ve önermemektedir. D- HUS gurubunda kategori endikasyon olarak betimlemifl ve TPD önerilmifltir. 8, 9 D+ hastalarda tedavide izlem, eritrosit transfüzyonu, diyaliz ve transplantasyon uygulanmaktad r. D- hastalarda ise 1-1,5 plazma hacmi ile önce her gün sonra günafl r olarak TDP veya kriyopresipitat uzaklaflt r lm fl plazma ile TPD yap lmaktad r. Nörolojik bulgular düzelene, trombosit say s > /mm 3, LDH düzeyleri normale gelene kadar uygulanmal d r. 2, 9, 17, 18 POSTTRANSFÜZYONAL PURPURA Posttransfüzyonal purpura, kan transfüzyonundan 5-14 gün sonra geliflen ani bafllang çl fliddetli trombositopeni (<10.000/mm 3 ) ile karakterizedir. Purpurik döküntüler yan s ra ölümcül intrakranial kanamalar gözlenebilir. Mortalite oran %10-20 dir. Taze yada depo tam kan, depo ya da y kanm fl eritrosit süspansiyonu, TDP ve trombosit süspansiyonlar n n transfüzyonu sonras geliflebilir. Multipar kad nlarda ve çok transfüzyon yap lan hastalarda ço unlukla trombosit membran glikoproteini a da eksprese edilen HPA-1a, nadiren de HPA-1b, NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2 14

4 2b, 3a, 3b, 4a, 5b antijenlerine karfl antikorlar ile sensitizasyon ortaya ç kmakta bu anamnestik reaksiyonun hasta trombositlerini y k ma u ratarak posttransfüzyonal purpuraya yol açt düflünülmektedir. 2, 9, 29, 30 lk basamak tedavi 1 g/kg/gün 2 gün ya da 0,4 g/kg/gün 2-5 gün süre ile V G dir. Genellikle ilk bir hafta (1-20 gün) içinde yan t elde edilmektedir. Yüksek doz steroid de tedavide uygulanabilir. 2, 9, 17 ASFA, postransfüzyonal purpura tedavisinde TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. 8, 9 ntravenöz immünglobulin tedavisi etkili olmayan, fliddetli trombositopeni ve kanamal hastalarda plazma ya da albumin ile günlük 1-1,5 plazma hacmi TPD uygulanabilir. Trombosit say s >20.000/mm 3 ve non-purpurik kanamalar durana kadar TPD sürdürülmelidir. 2, 9, 17 ABO-UYUMSUZ KEM K L TRANSPLANTASYONU ABO-uyumsuz kemik ili i transplantasyonu akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu, akut böbrek yetersizli i, yayg n damar içi p ht laflma sendromu, vasküler kollaps ve ölüme yol açabilir. Majör ABO-uyumsuzlu unda al - c da vericinin ABO antijenlerine karfl, minör ABOuyumsuzlu unda ise vericide al c n n ABO antijenlerine karfl izohemaglutininler vard r. gm, ABO-uyumsuzlu- unda intravasküler hemolizin as l sorumlusudur. Transplantasyon için toplanan kemik ili i tam kanla ayn yo- unlukta akyuvar say s na sahiptir. Aferez ile çevresel kandan kök hücre toplanmas nda üründe akyuvar azd r (%2-5). Bu nedenle de hemoliz kemik ili i transplantasyonu sonras na göre daha azd r (%25-35). 9, 17, 31, 32 zohemaglutinin titresini azaltma amac yla TPD, ASFA taraf ndan kategori olarak önerilmektedir. 8, 9 1:1 plazma-albumin yerine koyma s v s ile günlük 1-1,5 plazma hacmi de iflimi önerilir. Hedef izohemaglutinin oran n n <1:16 olmas d r. Bu amaca yönelik olarak 2-4 kez TPD uygulamas yeterli olmaktad r. Bazen transplantasyon sonras erkenden engraftman olmas halinde minor ABO uyumsuz olgularda da TPD gerekebilir. mmünadsorbsiyon ve eritrosit uzaklaflt rmas di er tedavi yaklafl mlar d r. 9, 33 MULT PL M YELOM VE WALDENSTRÖM MAKROGLOBUL NEM S Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinden kaynaklanan klonal bir hastal kt r. MM hastalar n n %15-20 sinde akut böbrek yetersizli i görülür. Böbrek yetersizli inin en önemli nedeni hafif zincirlerin renal distal tübüllerde birikmesidir. Di er nedenler ise amiloidoz, hiperkalsemi, hiperürisemi, yineleyen üriner enfeksiyonlard r NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2 15 ASFA, MM ye ba l geliflen akut böbrek yetersizli i tedavisinde TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. VAD (vikristin, adriamisin, deksametazon) kemoterapisi, izotonik sodyum klorür ile hidrasyon, idrar alkalizasyonuna ek olarak k sa dönem (5-7 kez) her gün ya da gün afl r yerine koyma s v s olarak albumin kullan larak 1-1,5 plazma hacmi ile yap lan TPD hafif zincirleri azaltmaktad r. TPD, periton diyalizi veya hemodiyaliz ile birlikte uygulanabilir. 8, 9 TPD nin etkisinin araflt r ld 3 randomize kontrollü çal flmada konvansiyonel kemoterapiye olumlu katk saptan rken sa kal ma etkisi bulunmam flt r. 35, 37, 38 Hiperviskozite sendromu, Waldenström makroglobulinemili (WM) hastalar n %50-70 inde ve MM li hastalar n %5 inde monoklonal immünglobulinlerin endoteli zedeleyerek, kapiller kan ak m n engellemesi ile geliflen iskemi ve organ ifllev kusurudur. Paraprotein düzeyleri ile kan viskozitesi ve vasküler komplikasyonlar aras nda korelasyon her zaman bulunmaz. Ancak WM de gm >3 g/dl, ga MM de >4 g/dl ve gg3 MM de >6-7 g/dl olmas durumlar nda genellikle hiperviskozite sendromu ortaya ç kar. gm nin molekül a rl daha fazla oldu u için WM li hastalarda hiperviskozite sendromuna daha s k rastlan r. Serum viskozitesi normalde 1,5-1,8 Ostwald ünitesidir. Semptomatik hastalarda ise 6 n n üzerindedir. Hiperviskozite sendromu klinik bafl a r s, bafl dönmesi, nistagmus, iflitme ve görme kayb, somnolans, koma ve nöbetler gibi nörolojik semptomlar, mukozal kanamalar ve retinopati, nadiren kalp yetersizli i, halsizlik, ifltahs zl k, periferik nöropatiyi kapsar. 2, 9, 39, 40 ASFA, monoklonal gamopatiye ba l hiperviskozite sendromu tedavisinde TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. 8, 9 Yerine koyma s v s olarak albumin ile her gün 1-1,5 plazma hacmi TPD plazma viskositesini h zla azaltarak hiperviskozite semptomlar nda h zl bir düzelme sa lar. Genellikle 1-3 ifllem TPD serum viskozitesini düflürmede etkilidir. gm tipi paraproteinlerin %85 i intravasküler kompartmanda bulunur. Bu nedenle WM de intravasküler kompartmanda gerçekleflen TPD ile h zla yan t elde edilir. Ekstravasküler da l m gösteren gg ve ga monoklonal paraproteinemili MM de daha fazla say da ve büyük hacim de iflimli TPD gereksinimi olur. Hiperviskozite sendromunda kaskad filtrasyon veya membran filtrasyonu da faydal olmaktad r. 9, 41 Monoklonal gamopatili hastalarda (gm de %30, gg/a da %5-10 s kl kta) hem duyusal hem de motor polinöropati izlenebilir. POEMS (polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal protein, deri bulgular ) sendromunda ve önemi bilinmeyen monoklonal gamopatide polinöropati s kt r. 42, 43 Myelin-associated glycoprotein ve GM-1 gibi periferik sinir antijenlerine karfl oluflan antikorlar periferik nöropatiden sorumlu tutulmaktad r. 9, 44, 45 Hematolojik Hastal klarda Terapötik Plazma De iflimi

5 ASFA, TPD yi gg/a demiyelinizan polinöropatide kategori, gm polinöropatisinde (± WM) kategori, MM ye ba l polinöropatide kategori olarak ö- nerirken POEMS de kategori V olarak görmektedir. 8,9 Yerine koyma s v s olarak albumin ya da TDP ile yap lan 1-1,5 plazma hacmi TPD günafl r günde 5-6 kez uygulanabilir. Steroid, siklofosfamid, siklosporin gibi immünsüpresif ilaçlar, nükleozid analoglar, rituksimab n yan s ra çift filtrasyon fleklinde plazma de iflimi de bu hastalarda uygulanabilecek tedavi alternatifleridir. 9, 44, 45 KOAGÜLASYON FAKTÖR NH B TÖRLER Koagülasyon faktörlerinin aktivitesini nötralize eden ve genellikle gg yap s ndaki alloantikorlar olan koagülasyon faktör inhibitörleri, hemofili A da %20-30 ve hemofili B de %3-5 ortaya ç kmaktad r. Gebelik, otoimmün ve lenfoproliferatif hastal klar, ilaç kullan m ile iliflkili olarak meydana gelir. Amiloidoz, SLE, otoimmün, lenfoproliferatif veya miyeloproliferatif hastal klarda Faktör, V, X ve vwf ye karfl otoantikorlar geliflebilir. Allo- ve otoantikorlar koagülasyon faktörlerine ba lanak monosit-makrofaj sistemi taraf ndan y k larak s kl kla kanama bulgular - na neden olurken nadiren trombotik olaylar da izlenebilir. 2, 9, 46, 47 nhibitör düzeyi 5 Bethesda ünitesinden küçük olan hastalarda yüksek doz (100 Ü/kg) faktör kullan l rken, >5 Bethesda ünite olan hastalarda hem kanamay durdurmak hem de antikor sentezini bask lamak amac yla yüksek doz steroid tek bafl na ya da siklofosfamid, siklosporin gibi alkilleyici veya immünsüpresif ilaçlarla birlikte verilir. V G, rituksimab, Faktör V konsantreleri de di er tedavi seçenekleridir. 2, 9, 47 ASFA, koagülasyon faktör inhibitörlerinin tedavisinde TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. 8, 9 Günlük 1-1,5 plazma hacmi plazma ile yap l r. TPD say s n kanaman n durmas ve antikor titresinde azalma belirler. 2, 9, 48 Son y llarda immünadsorbsiyon yönteminin de tedavide yararl olabildi i gösterilmifltir. 2, 9, 49 OTO MMÜN HEMOL T K ANEM Otoimmün hemolitik anemide (O HA) eritrositlere karfl geliflen otoantikorlar nedeni ile hemoliz geliflir. Halsizlik ve sar l k temel bulgulard r. Eritrosit /i antijenlerine karfl oluflan gm yap s ndaki antikorlar n neden oldu u so uk aglütinin hastal düflük derecelerde (4-18 C) aglutinasyona yol açar. Ço unlukla enfeksiyonlar (mikoplazma, Epstein-Barr virüsü, sitomegalovirüs) ve lenfoproliferatif hastal klar n seyrinde izlenir. Klinik bulgular genellikle so ukta ortaya ç kar ve atefl, Raynaud fenomeni, akrosiyanoz, parmaklarda infarkt, nekroz, akut böb- rek yetersizli i görülebilir. Eritrositlerin Rh antijenlerine karfl oluflan gg yap s ndaki s cak antikorlar n oluflturdu u hemolizde ise reaksiyon 37 C de ortaya ç kar. %30 u idiopatik olup lenfoproliferatif, otoimmün veya kötücül hastal klar seyrine ya da ilaçlara ba l görülür. Viral ve sifiliz enfeksiyonu seyrinde geliflen paroksismal so uk hemoglobinürisine neden olan gg yap s ndaki Donath-Landsteiner antikoru, so ukta eritrosit membran na tutunur ve kompleman aktivasyonu ile hemolize neden olur. 50, 51 O HA tedavisinde hemolizin durdurulmas amac yla kortikosteroidler ve di er immünsüpresifler, vinka alkaloidleri, danazol, V G, rituksimab ve splenektomi kullan l r. 51,52 Plazmaferez, otoantikorlar uzaklaflt rarak semptomatik düzelme sa lar. 32 ASFA, O HA tedavisinde TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. 8,9 Her gün ya da günafl r 1-1,5 plazma hacmi ile yerine koyma s v s olarak albumin kullan larak hemoliz kontrol alt na al nana ve transfüzyon gereksinimi azalana kadar di er tedavilerle birlikte yap lan TPD etkilidir. Özellikle dirençli olgularda siklofosfamid ve V G ile birlikte iyi sonuçlar bildirilmifltir. gg büyük oranda ekstravasküler da ld ndan s cak O HA da etkisi azd r. 2,9,48, APLAST K ANEM VE SAF ER TRO D SER APLAZ S Aplastik anemi (AA) ve saf eritroid seri aplazisi (SESA) hematopoetik kök hücre hastal klar olup ve ço u idiopatik ve edinseldir. AA da ço unlukla üç seri de tutulur. Pansitopeni ve kemik ili inde hipo/asellülerite saptan r. SESA da yaln z eritroid seri etkilenir ve normositer-normokrom anemi, retikülositopeni, kemik ili inde eritroid seri öncü hücrelerinde ileri derecede azalma saptan r. Her iki hastal n etiyolojisinde immünolojik mekanizmalar suçlanmakta olup temel tedavisinde immünsupresif ilaçlar kullan lmaktad r. 9, 56, 57 ASFA, AA ve SESA tedavisinde TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. 8,9 Her gün ya da günafl r 1-1,5 plazma hacmi ile yap lan TPD hematopoez düzelene ya da uygun eritropoez sa lanana kadar (1-24 tedavi, 2-3 hafta) etkili olabilir. TPD bu hastal klarda primer tedavi olmay p kök hücre transplantasyonu aday olmayan ve immünsupresif tedaviye yan ts z hastalarda uygulanabilir. 2, 9, 17 GEBEL KTE ER TROS T ALLO MMÜN ZASYONU Gebelikte ço unlukla D (Rh) nadiren de Kell, Kidd, Duffy, C, E gibi eritrosit antijenlerine karfl geliflen alloantikorlar nedeniyle ortaya ç kan alloimmünizasyon NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2 16

6 yeni do anlar n 1/1.000 inde görülmektedir. Gebelik ya da do um s ras nda fetal-maternal hemoraji ya da daha önceki yap lm fl eritrosit transfüzyonu sonras nda 0,1 ml fötal hücre bile D antijenine sensitizasyona yol açabilir. Maternal alloantikorlar gg yap s nda oldu u için plasentadan geçerek fötusta intra/ekstravasküler hemolize neden olur. Klinikte fötus ya da yeni do an n hemolitik hastal, hidrops fötalis veya kern ikterus gözlenir. Ard s ra gebeliklerde risk artar. Anti-D kullan m riski azaltmaktad r. 2, 9, 58 Kan grubu uyumsuz babada antijen yok ise risk yoktur. Uyumsuz baba heterozigot ise fötus için %50 dir. Baba homozigot ve maternal antikor titrasyonu (>1/16 veya >4 kat art fl) yüksek ise ultrasonografi ve amniosentez ile izlem gereklidir. 9, 58 ASFA, gebelikte eritrosit allominizasyonu için TPD yi kategori endikasyon olarak önermektedir. 8, 9 Yüksek riskli gebelerde 7-20 haftalar aras nda albumin ile yap lacak günafl r 1-1,5 plazma hacmi TPD, takiben 20. haftadan sonra intrauterin eritrosit transfüzyonu, V G ve TPD ile %70 sa kal m sa lanm flt r. 2, 9, D YOPAT K TROMBOS TOPEN K PURPURA diyopatik/immün trombositopenik purpurada ( TP), s kl kla GPb/a ve daha az olarak GPb/X, GPa/a ve GPV gibi trombosit antijenlerine karfl oluflan otoantikorlar n bu antijenlere ba lanarak trombosit y k - m na yol açmas ile kanamaya yatk nl k ortaya ç kar. Akut TP genellikle çocuklarda görülür ve %70-80 i 6 ay içerisinde iyileflir. 6 aydan uzun süren trombositopeni ise kronik TP dir, ço unlukla eriflkinlerde izlenir. %30-40 remisyona girer, %40-50 si tedaviye dirençli kal r. Eriflkin TP li hastalar n %10 nunda sekonder olarak SLE, lenfoproliferatif hastal k, ilaç al m ve insan immün yetersizli i virüs enfeksiyonu saptan r Kanama semptomlar olan ve trombosit say s < /mm 3 hastalarda baflta steroid ilk basamak tedavisidir. Acil durumlarda V G kullan labilir. Dirençli ya da nüks etmifl olgularda splenektomi, anti-d, siklosporin, siklofosfamid, azathiopürin gibi immünsüpresifler, vinka alkaloidleri, danazol, interferon ve rituksimab uygulanabilir. 2, 9, ASFA, TP de TPD yi kategori V olarak görmektedir. 8, 9 Baz az say da hasta içeren çal flmalarda TPD nin splenektomi gereksinimini azaltt ileri sürülse de bunu destekleyen randomize kontrollü çal flma yoktur. 2, 9, 64, 65 Ancak son y llarda immünadsorbsiyonla dirençli TP - de olumlu sonuçlar elde edilmifltir. mmünadsorbsiyon ASFA taraf ndan kategori olarak kabul edilmifltir. 2,9,66 LET fi M Ç N: Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, ç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı/AYDN GÖNDER LD G TAR H: 07 / 08 / 2007 KABUL TAR H : 05 / 12 / 2007 KAYNAKLAR 1 Linenberger ML, Price TH. Use of cellular and plasma apheresis in the critically ill patient: part 1: technical and physiological considerations. J ntensive Care Med 2005; 20: Drew MJ. Therapeutic plasma exchange in hematological diseases and dysproteinemias. n: Apheresis, principles and practice. McLeod BC (editor). Second edition, Maryland, AABB Press 2003; Reimann PM, Mason PD. Plasmapheresis: technique and complications. ntensive Care Med 1990; 16: Le Conte P, Nicolas F, Adjou C, et al. Replacement fluids in plasmapheresis: cross-over comparative study. ntensive Care Med 1997; 23: Arslan O, Tek, Arat M, Ciftci, lhan O. Effects of replacement fluids on plasma viscocity used for therapeutic plasma exchange. Ther Apher Dialysis 2004; 8: Arslan O, Arat M, Göktürk S, Ayyildiz E, lhan O. Therapeutic plasma exchange and the clinical applications. Turk J Haematol 2003; 20: Galel AG, Malone JM, Viele MK. Transfusion Medicine. n: Wintrobe s Clinical Hematology. Greer JP, Foerster J, Lukens JN, et al (eds). 11th edition, Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins 2004; Szczepiorkowski ZM, Shaz BH, Bandarenko N, Winters JL. The new approach to assignment of ASFA categories-introduction to fourth special issue: clinical applications of therapeutic apheresis. J Clin Apher 2007; 22: Szczepiorkowski ZM, Bandarenko N, Kim HC, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical Practice-evidence-based approach from the apheresis applications committee of the American Society for Apheresis. J Clin Apher 2007; 22: Eldor A. Thrombotic thrombocytopenic purpura: diagnosis, pathogenesis and modern therapy. Baillieres Clin Haematol 1998; 11: Torok TJ, Holman RC, Chorba TL. ncreasing mortality from thrombotic thrombocytopenic purpura in the United States-analysis of national NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2 17 mortality data, Am J Hematol 1995; 50: Fontana S, Hovinga JA, Taleghani BM. Treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. Vox Sang 2006; 90: Moake JL. von Willebrand factor, ADAMTS-13, and thrombotic thrombocytopenic purpura. Semin Hematol 2004; 41: Tsai HM, Lian EC. Antibodies to von Willebrand factor-cleaving protease in acute thrombotic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 1998; 339: Bianchi V, Robles R, Alberio L, Furlan M, Lämmle B. VonWillebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) in thrombocytopenic disorders: a severely deficient activity is specific for thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood 2002; 100: Zheng XL, Kaufman RM, Goodnough LT, Sadler JE. Effect of plasma exchange on plasma ADAMTS13 metalloprotease activity, inhibitor level, and clinical outcome in patients with idiopathic and nonidiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood 2004; 103: Grima KM. Therapeutic apheresis in hematological and oncological diseases. J Clin Apher 2000; 15: von Baeyer H. Plasmapheresis in thrombotic microangiopathyassociated syndromes: review of outcome data derived from clinical trials and open studies. Ther Apher 2002; 6: Rock G, Shumak KH, Sutton DM, Buskard NA, Nair RC. Cryosupernatant as replacement fluid for plasma exchange in thrombotic thrombocytopenic purpura. Members of the Canadian Apheresis Group. Br J Haematol 1996; 94: Bandarenko N, Brecher ME. United States Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Apheresis Study Group (US TTP ASG): multicenter survey and retrospective analysis of current efficacy of therapeutic plasma exchange. J Clin Apher 1998; 13: Rock G, Clark B, Sutton D. The Canadian apheresis registry. Transfus Apheresis Sci 2003; 29: Zeigler ZR, Shadduck RK, Gryn JF, et al. Cryoprecipitate poor plasma does not improve early response in primary adult thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). J Clin Apheresis 2001; 16: Hematolojik Hastal klarda Terapötik Plazma De iflimi

7 23 Rock G, Anderson D, Clark W, et al. Does cryosupernatant plasma improve outcome in thrombotic thrombocytopenic purpura? No answer yet. Br J Haematol 2005; 129: Bohm M, Betz C, Miesbach W, et al. The course of ADAMTS-13 activity and inhibitor titre in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura with plasma exchange and vincristine. Br J Haematol 2005; 129: Kappers-Klunne MC, Wijermans P, Fijnheer R, et al. Splenectomy for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 2005; 130: Hong JJ, Kwaan HC. Haemostasis and Thrombosis: Current Clinical Practice: Current Management of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Hematology 2000; 4: Moake JL. Thrombotic microangiopathies. N Engl J Med 2002; 347: Kavanagh D, Goodship TH, Richards A. Atypical haemolytic uraemic syndrome. Br Med Bull 2006; 77-78: Gonzalez CE, Pengetze YM. Post-transfusion purpura. Curr Hematol Rep 2005; 4: McFarland JG. Detection and identification of platelet antibodies in clinical disorders. Transfus Apher Sci 2003; 28: Klumpp TR. mmunohematologic complications of bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1991; 8: Wu A, Buhler LH, Cooper DK. ABO-incompatible organ and bone marrow transplantation: current status. Transpl nt 2003; 16: Warkentin P, Hilden JM, Kersey JH, Ramsay NK, McCullough J. Transplantation of major ABO-incompatible bone marrow depleted of red cells by hydroxyethyl starch. Vox Sang 1985; 48: Rahman T, Harper L. Plasmapheresis in nephrology: an update. Curr Opin Nephrol Hyperten 2006; 15: Johnson WJ, Kyle RA, Pineda AA, O'Brien PC, Holley KE. Treatment of renal failure associated with multiple myeloma. Plasmapheresis, hemodialysis, and chemotherapy. Arch ntern Med 1990; 150: Knudsen LM, Hjorth M, Hippe E. Renal failure in multiple myeloma: reversibility and impact on the prognosis Nordic Myeloma Study Group. Eur J Haematol 2000; 65: Zucchelli P, Pasquali S, Cagnoli L, Ferrari G. Controlled plasma exchange trial in acute renal failure due to multiple myeloma. Kidney nt 1988; 33: Clark WF, Stewart AK, Rock GA, et al. Plasma exchange when myeloma presents as acute renal failure: a randomized, controlled trial. Ann ntern Med 2005; 143: Ghobrial M, Gertz MA, Fonseca R. Waldenstrom macroglobulinaemia. Lancet Oncol 2003; 4: Kwaan HC, Bongu A. The hyperviscosity syndromes. Semin Thromb Hemost 1999; 25: Accorsi P, Passeri C, Onofrillo D, acone A. Hyperviscosity syndrome in hematological diseases and therapeutic apheresis. nt J Artif Organs 2005; 28: Nobile-Orazio E, Barbieri S, Baldini L, et al. Peripheral neuropathy in monoclonal gammopathy of undetermined significance:prevalence and immunopathogenetic studies. Acta Neurol Scand 1992; 85: Miralles GD, O Fallon JR, Talley NJ. Plasma cell dyscrasia with polyneuropathy:the spectrum of POEMS syndrome. N Engl J Med 1992; 327: Bosch EP, Smith BE. Peripheral neuropathies associated with monoclonal proteins. Med Clin North Am 1993; 77: Oksenhendler P, Chevret S, Leger JM, et al. Plasma Exchange and chlorambucil in polyneuropathy associated with monoclonal gm gammopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995; 59: Cohen AJ, Kessler CM. Acquired inhibitors. Baillieres Clin Haematol 1996; 9: Hay CR. Acquired haemophilia. Baillieres Clin Haematol 1998; 11: von Baeyer H. Plasmapheresis in immune hematology: review of clinical outcome data with respect to evidence-based medicine and clinical experience. Ther Apher Dial 2003; 7: Freedman J, Garvey MB. mmunoadsorption of factor V inhibitors. Curr Opin Hematol 2004; 11: Semple JW, Freedman J. Autoimmune pathogenesis and autoimmune hemolytic anemia. Semin Hematol 2005; 42: Packman CH. Hemolytic anemia resulting from immune injury. n: Williams Hematology. Lichtman MA, Beutler MA, Kipps TJ, et al (eds). 7th edition, nternational edition, McGraw-Hill 2006; King KE, Ness PM. Treatment of autoimmune hemolytic anemia. Semin Hematol 2005; 42: Koo AP. Therapeutic apheresis in autoimmune and rheumatic diseases. J Clin Apher 2000; 15: Hughes P, Toogod A. Plasma exchange as a neccessary prerequisite for the indication of remission by human immunglogulin in auto-immune hemolytic anemia. Acta Haematol 1994; 91: Silva VA, Seder RH, Weintraub LR. Synchronization of plasma Exchange and cyclophosphamide in severe and refractory autoimmune hemolytic anemia. J Clin Apheresis 1994; 9: Marsh JC. Bone marrow failure syndromes. Clin Med 2005; 5: Nakao S, Feng X, Sugimori C. mmune pathophysiology of aplastic anemia. nt J Hematol 2005; 82: Moise KJ Jr. Management of rhesus alloimmunization in pregnancy. Obstet Gynecol 2002; 100: Berlin G, Selbing A, Gottvall T. Plasmapheresis Exchange and highdose V immunoglobulin in the treatment of severe Rhesus hemolytic disease. Prog Clin Biol Res 1990; 337: Voto LS, Mathet ER, Zapaterio JL, et al. High-dose gammaglobulin (VG) followed by intrauterine transfusions (UTs): a new alternative for the treatment of severe fetal hemolytic disease. J Perinat Med 1997; 25: British Committee for Standars in Haematology General Haematology Task Force. Guidelines for the investigation and management of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults, children and in pregnancy. Br J Haematol 2003; 120: Cines DB, Bussel JB. How treat idiopathic thrombocytopenic purpura (TP). Blood 2005; 106: Bolaman Z. Approach to immune thrombocytopenic purpura in adults. Haema 2003; 6: Blanchette VS, Hogan VA, McCombie NE, et al. ntensive plasma Exchange therapy in ten patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. Transfusion 1984; 24: Marder VJ, Nusbacher J, Anderson FW. One-year follow-up of plasma Exchange therapy in 14 patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. Transfusion 1981; 21: Snyder HW Jr., Cochran SK, Balint JP Jr., et al. Experience with protein A- immunoadsorption in treatment-resistant adult immune thrombocytopenic purpura. Blood 1992; 79: NOBEL MEDCUS 11 C LT: 4, SAY: 2 18

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ Dr. Nurcan Cengiz 1955 de tanımlandı (Gasser) Çocukluk çağında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerindendir. Batıda kronik böbrek yetmezliğinin de önemli sebeplerinden

Detaylı

PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI

PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ped.Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Amaç Goodpasture Sendromunda olduğu gibi istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması

Detaylı

I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP) TANI VE

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU GENEL BAKIŞ Kan ve dokularda pıhtılaş ayı etkileyen elliden fazla madde (şi dilik) ulu uştur Bu ları azıları pıhtılaş ayı sağlar(prokoagülan) Diğerleri pıhtılaş ayı

Detaylı

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim Prof. Dr. Mahmut Bayık Waldenström Macroglobulinemia (WM) Kemik iliğinin ve lenfatik dokuların lenfoplazmositik infiltrasyonu ve serumda

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

Klasik TTP: Nörolojik semptomlar ön plandadır, akut böbrek yetmezliği yoktur ya da minimaldir. HUS: Akut böbrek yetmezliği ön plandadır.

Klasik TTP: Nörolojik semptomlar ön plandadır, akut böbrek yetmezliği yoktur ya da minimaldir. HUS: Akut böbrek yetmezliği ön plandadır. TROMBOTĐK TROMBOSĐTOPENĐK PURPURA GĐRĐŞ Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) ve Hemolitik Üremik Sendrom (HUS) mikroanjiopatik hemolitik anemi ve trombositopeni ile seyreden multipl organ sistemini

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

Nilgün Çakar, Z.Birsin Özçakar, Fatih Özaltın, Mustafa Koyun, Banu Çelikel Acar, Elif Bahat, Bora Gülhan, Emine Korkmaz, Ayşe Yurt, Songül Yılmaz,

Nilgün Çakar, Z.Birsin Özçakar, Fatih Özaltın, Mustafa Koyun, Banu Çelikel Acar, Elif Bahat, Bora Gülhan, Emine Korkmaz, Ayşe Yurt, Songül Yılmaz, Nilgün Çakar, Z.Birsin Özçakar, Fatih Özaltın, Mustafa Koyun, Banu Çelikel Acar, Elif Bahat, Bora Gülhan, Emine Korkmaz, Ayşe Yurt, Songül Yılmaz, Oğuz Soylemezoglu, Fatoş Yalcınkaya (ahus infant grubu)

Detaylı

Trombotik Mikroanjiyopatiler

Trombotik Mikroanjiyopatiler Trombotik Mikroanjiyopatiler (TTP/HÜS) Genel Yaklaşım Dr Fehmi Hindilerden Bakırköy Sadi Konuk EA Hastanesi Hematoloji Kliniği Trombotik Mikroanjiyopati (TMA) sendromları Trombositopeni ve hemoliz varlığında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Hastalık hemolitik ve hipoplastik tip olarak iki ana klinik tabloda incelenebilir.

Hastalık hemolitik ve hipoplastik tip olarak iki ana klinik tabloda incelenebilir. PAROKSĐSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBĐNÜRĐ Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği yetersizliği ve trombozla kendini gösteren paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), hemopoietik kök

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr.

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Günhan Gürman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr Anahtar Sözcükler Lenfoplazmasitik lenfoma, Waldenström

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe.

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe. Tarihçe Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 1492 ilk girişim 1667 Dr.Jean-Baptiste Denis 1818 Dr.James Blundell Tarihçe 1914 Dr.Albert Hustin 1916

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA DA (TTP) PLAZMAFEREZ UYGULAMASININ KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ VE SONUÇLARI

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA DA (TTP) PLAZMAFEREZ UYGULAMASININ KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ VE SONUÇLARI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA DA (TTP) PLAZMAFEREZ UYGULAMASININ KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ VE SONUÇLARI

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Yenidoğanda transfüzyon Etkili ve yaşam kurtarıcı Diğer yaş gruplarından farklılıklar gösterir Transfüzyon ihtiyacı

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

mmun Olmayan Trombositopeniler

mmun Olmayan Trombositopeniler .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 67-74 mmun Olmayan Trombositopeniler Prof. Dr. Y ld z Ayd n Trombosit say

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu NIDDK USRDS EPİDEMİYOLOJİ A.B.D. de böbrek nakli sonrası diyalize dönen hasta oranı %4-5 (2010 yılında 5588 kişi) Kanada

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA

Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA 1 ITP yeni terminoloji, olgu, ayırıcı tanı, genel bilgiler ve tedavisi OIHA olgu, ayırıcı tanı, genel bilgiler ve tedavisi 6/12/2012 2 Kişinin trombositlerine

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ Dr. Güçhan ALANOĞLU Kan Toplama Kanın İşlenmesi Güvenli Kan Kanın Depolanması Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 KAPSAM 1. Alıcı Verici ABO ve Rh D Belirlenmesi 2. Alıcıda Antikor

Detaylı

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi İMMUN HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Prof. Dr. Yeşim AYDINOK Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi Transfüzyon Reaksiyonları Enfeksiyon İmmun Enfeksiyon dışı

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012

Prof Dr Davut Albayrak. Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ VE ÇOCUK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SAMSUN KMTD KURS-2012 KAN GRUBU ANTİJENLERİ Kan grubu kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan ve

Detaylı

Grup adı: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM- ANADAL UZMANLIK EĞİTİMİNDE HEMATOLOJİ

Grup adı: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM- ANADAL UZMANLIK EĞİTİMİNDE HEMATOLOJİ 1. ULUSAL HEMATOLOJİ ÇALIŞTAYI Grup adı: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM- ANADAL UZMANLIK EĞİTİMİNDE HEMATOLOJİ Katılımcılar: Nilgün Sayınalp, Muhlis Cem Ar, Aynur Uğur Bilgin, Burhan Turgut, Düzgün Özatlı, Sevgi

Detaylı

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler Prof. Dr. Cansun Demir Neden Önemli? Demir eksikliği Dünyada en sık rastlanan anemi Demir eksikliği 4-5 milyar (dünya nüfusunun %66

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları

Transfüzyon Reaksiyonları Transfüzyon Reaksiyonları Dr. Feruza TURAN SÖNMEZ Düzce Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Transfüzyon ve Komplikasyonları Kanın alınmasından başlamak üzere, transfüzyona kadar geçen aşamaların herhangi birinde

Detaylı

Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu

Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu Neonatal İTP Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu Doç.Dr. Hilal ÖZKAN, Prof.Dr. Nilgün KÖKSAL Uludağ Üniversitesi

Detaylı

DOI: /tpa

DOI: /tpa 348 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.348 Kritik çocuk hastalarda akut transfüzyon reaksiyonlar Acute transfusion reactions in critically ill children Demet Demirkol, Metin Karaböcüo

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ!

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir Kim kan verebilir? Yaş:

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Bu bölümde acil polikliniklerde veya çeşitli servislerden

Bu bölümde acil polikliniklerde veya çeşitli servislerden Hematolojik aciller Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Bu bölümde acil polikliniklerde veya çeşitli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tablet. Bir yüzü çentikli beyaz ila beyaza yakın kapsül şeklinde tablet. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMİNESS-N film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her tablet; 45 mg L-Histidin, 60 mg L-İzolösin, 90 mg L-Lösin, 96 mg L- Lizin asetat

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Hemolitik üremik sendrom

Hemolitik üremik sendrom Dicle Tıp Dergisi / F. Öktem ve E. Kuybulu. Hemolitik üremik sendrom 2011; 38 (4): 519-525 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0081 DERLEME / REVIEW ARTICLE Hemolitik üremik sendrom

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı