TEMEL BİLİMLER. 4. Aşağıdaki kaslardan hangisi hem kalça hem de diz eklemi üzerine etkili kaslardan. A) M. sartorius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BİLİMLER. 4. Aşağıdaki kaslardan hangisi hem kalça hem de diz eklemi üzerine etkili kaslardan. A) M. sartorius"

Transkript

1 3. Deneme Sınavı TEMEL BİLİMLER 1. Aşağıdaki açıklıklardan hangisi fossa cranii mediada bulunur? A) Canalis nervi hypoglossi B) Foramen jugulare C) Canalis caroticus D) Meatus acusticus internus 4. Aşağıdaki kaslardan hangisi hem kalça hem de diz eklemi üzerine etkili kaslardan biri değildir? A) M. sartorius B) M. quadriceps femoris C) M. gracilis D) M. adductor magnus E) M. semitendinosus E) Apertura canaliculi vestibuli 2. Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin inttrakapsüler bağlarından değildir? A) Ligamentum collaterale tibiale B) Ligamentum cruciatum anterior C) Ligamentum meniscofemorale anterior D) Ligamentum cruciatum posterior E) Ligamentum meniscofemorale posterior 5. Aşağıdakilerden hangisi trigonum inguinale nin medial sınırını yapan anatomik yapıdır? A) M. sartorius B) Ligamentum inguinale C) Arteria iliaca externa D) M.rektus abdominisin dış kenarı E) Arteria epigastrica inferior 3. Aşağıdakilerden hangisi fossa pterygopalatina da bulunan yapılardan biri değildir? A) Arteria maxillaris B) Vena maxillaris C) N. canalis pterygoidei D) Nervus maxillaris E) Ganglion pterygopalatinum 6. Meatus nasi superior a açılan anatomik yapı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ductus nasolacrimalis B) Sinus frontalis C) Sinus sphenoidalis D) Sinus ethmoidalis posterior E) Sinus ethmoidalis anterior 1

2 Temel Bilimler 7. Arteria gastroduodenalis aşağıdakilerden hangisinin dalıdır? A) Truncus coeliacus B) Arteria gastroduodenalis C) Arteria hepatica dextra D) Arteria mesenterica superior E) Arteria hepatica communis 10. Aşağıdaki bağlardan hangisinin kesilmesi sonucu uterus un inervasyonu bozulur? A) Ligamentum sacrouterinum B) Ligamentum latum uteri C) Ligamentum transversum cervicis D) Ligamentum ovarii proprium E) Ligamentum teres uteri 8. Aşağıdaki venlerden hangisi direkt vena cava süperiora açılır? A) Vena facialis B) Vena thyroidea media C) Vena thyroidea superior D) Vena azygos E) Vena lingualis 11. Aşağıdakilerden hangisi yüz bölgesinden ağrı duyusunun taşınması ile ilgilidir? A) Tractus spinothalamicus lateralis B) Tractus spinothalamicus anterior C) Nucleus gracilis D) Nucleus spinalis nervi trigemini E) Nucleus principalis nervi trigemini 9. Vena portae hepatis aşağıdaki ligamentlerden hangisinin içerisinde yer alır? A) Ligamentum falciforme hepatis B) Ligamentum coronarium hepatis C) Ligamentum hepatoduodenale D) Ligamentum hepatogastricum E) Ligamentum teres hepatis 12. Sinus rectus a açılan anatomik yapı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sinus cavernosus B) Sinus petrosus superior C) Confluens sinium D) Sinus petrosus inferior E) Sinus sagittalis inferior 2

3 3. Deneme Sınavı 13. Arteria cerebri posterior aşağıdaki cisterna ların hangisinde seyreder? A) Cisterna interpeducularis B) Cisterna ambiens C) Cisterna cerebellomedullaris D) Cisterna basilaris E) Cisterna fossa lateralis cerebri 14. Ductus cochlearis i sacculus a birleştiren yapı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ductus reuniens B) Ductus endolymphathicus C) Ductus utriculosaccularis D) Ductus semicircularis anterior E) Ductus semicircularis posterior 15. Hücre çekirdeğinde yer alan PPARs bölgesinin uyarılması sonucu aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin hücrede sayısı artar? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Peroksizom D) Mitokondri E) Proteazom 16. Aşağıdaki hücre bağlantılarından hangisinin yapısında konneksin adı verilen moleküller yer almaktadır? A) Zonula Adherens B) Macula Adherens C) Zonula okludens D) Hemidesmosom E) Neksus 17. Aşağıda verilen kollajen proteinlerinin sentezi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Prokollojen hücrede granüllü endoplazmik retikulumda üretilir. B) Prokollojenin büyük bölümü üçlü alfa heliks bir yapı gösterir. C) Golgide lizin ve prolinin hidroksilenmesi, prokollojenin glikozlanması ve disülfit bağ oluşumu gerçekleşir. D) Tropokollojen hücre dışı alanda prokollojenin sarmal içermeyen kısımlarının kırpılmasıyla meydana gelir. E) Kollojen liflerinin oluşumu lizil oksidazların tropokollojen molekülleri arasında çapraz bağlar oluşturmasıyla gerçekleşir. 18.Aşağıdaki yapılardan hangisinde tek katlı kübik epitel bulunur? A) Kornea B) Trakea C) Vermilion D) Tuba uterina E) Tiroid folikülleri 3

4 Temel Bilimler 19. Aşağıdakilerden hangisi Glisson üçgeni olarak adlandırılan portal alan içerisinde yer almaz? A) Safra kanalikülleri B) Hepatik arteriyolün dalı C) Santral ven D) Portal venin dalı E) Remark kordonları 22.Aşağıdakilerden hangisi lenf düğümünde T lenfositten zengin bölgedir? A) Germinal merkez B) Subkapsüler sinus C) Medüller sinüs D) Parakorteks E) Hilum 20. Aşağıdaki hücrelerden hangisi cerebellar kortekste yer alan hücrelerden biri değildir? A) Piramidal Hücre B) Sepet hücre C) Yıldız hücre D) Purkinje hücresi E) Golgi hücresi 23. Aşağıdaki yapılardan hangisi embriyonun gelişim sürecinde ektoderm germ yaprağından köken almaz? A) Saç ve tırnaklar B) Pupilla kasları C) Timus D) Dişin mine tabakası E) Meme bezleri 21. Aşağıdaki hücrelerden hangisi kemikte Howship lakunası olarak adlandırılan bölgelerde bulunmaktadır? A) Osteoprogenitör hücreler B) Osteoklast C) Osteoblast D) Osteosit E) Sementoblast 24. Terminal bronşiyollerde sürfaktan benzeri madde sentezi yapan hücre aşağıdakilerden A) Clara hücresi B) Küçük granüllü hücreler C) Bazal hücre D) Goblet hücre E) Mikrovilluslu fırça hücreleri 4

5 3. Deneme Sınavı 25. Aşağıdakilerden hangisi kalpte uyarının en yavaş iletildiği bölümdür? A) Sinoartiyal düğüm B) Atriyoventriküler düğüm C) His hüzmesi D) Purkinje lifleri E) Myokard 28. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin salınımı hipotalamo hipofizer aksın yetmezliğinden etkilenmez? A) ACTH B) Prolaktin C) FSH D) Oksitosin E) TSH 26. Aşağıdakilerden hangisi glomerul filtrasyon membranında gerçekleşen süzme olayında görev almaz? A) Fenestralı endotel hücreleri B) Jukstaglomerüler hücreler C) Podosit hücre uzantıları D) Lamina demsa E) Lamina rara 27. İç kulakta korti organında yer alan kıl (tüy) hücrelerinin ses dalgalarını algılaması (uyarılması) aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle olur? A) Ca + kanallarının açılması ve hücreye Ca + girişi B) K + kanallarının açılması ve hücreye K + girişi C) Na + kanallarının kapanması ve hücreye Na + girişinin durması D) Ca + kanallarının kapanması hücreden Ca + çıkışının durması E) Na + kanallarının açılması K + kanallarının kapanması hücreye Na + girişinin olması K + çıkışının durması 29. Aşağıda verilen serotonerjik reseptörlerden hangisi migren patogenezinde rol oynamaktadır? A) 5 HT1D B) 5 HT2A C) 5 HT2C D) 5 HT3 E) 5 HT4 30. Kalbin oskültasyonunda duyulan atriyoventriküler kapakların kapanma sesi aşağıdaki kalp döngüsü dönemlerinden hangisinin hemen öncesine denk gelmektedir? A) Atriyum sistolü fazı B) Ventrikül izovolumetrik kontraksiyon fazı C) Hızlı ventriküler ejeksiyon fazı D) Ventrikül izovolumetrik gevşeme fazı E) Hızlı ventrikül doluş fazı 5

6 Temel Bilimler 31. Aşağıdakilerden hangisi mide asit salgısını artırıcı etkiye sahiptir? A) Somatostatin B) Prostoglandin C) Histamin D) Atropin E) Sempatik aktivasyon 34.Aşağıdaki proteinlerden hangisi hücrenin serbest ribozomlarında sentezlenir? A) Kollajen B) Lizozomal asit fosfatazlar C) Albümin D) Golgi membran proteinleri E) Mitokondri membran proteinleri 32. Aşağıdakilerden hangisi kortizolün etkilerinden biri değildir? A) Kemik dokunun yapımını artırır. B) T lenfositlerin proliferasyonunu inhibe eder. C) Glukoneogenezde artışa neden olur. D) Vücut yağının distribüsyonunda değişikliğe neden olur. 35.Aşağıdaki enzimlerden hangisinin kofaktör olarak bakır ihtiyacı vardır? A) Piruvat Kinaz B) Ksantin oksidaz C) Alkol dehidrogenaz D) Dopamin β hidroksilaz E) Karboksipeptidaz A E) Kasların yıkımında artışa neden olur. 33.Aşağıdakilerden hangisinin membranlardan geçiş katsayısı diğerlerinden daha düşüktür? A) Su 36.Kollajen sentezi sırasında pro kollajen üzerindeki prolin ve lizin rezidülerinin hidroksilasyonu aşağıdaki hücre bölümlerinden hangisinde gerçekleşir? A) Granüllü endoplazmik retikulum ribozomları 6 B) Üre C) Gliserol D) Potasyum E) Sodyum B) Granüllü endoplazmik retikulum lümeni C) Golgi D) Mitokondri E) Ekstrasellüler matriks

7 3. Deneme Sınavı 37.Aşağıdakilerden hangisi serbest radikaller ve serbest radikal hasarı için yanlıştır? A) Serbest radikaller membranlarda daha çok doymuş yağ asitlerine saldırırlar B) Serbest radikal hasarı zincirleme bir reaksiyondur C) Serbest radikallerin yarı ömrü kısadır D) Serbest radikaller LDL membranını hasarlandırarak ateroskleroz oluşumunu arttırırlar E) Proteinlerde serbet radikal hasarı otoimmün hastalıklarda artışa neden olur 40.Aşağıdaki hücre bölümleri ve enzim eşleşmelerinden hangisi kısa zincirli yağ asitlerinin β oksidasyon sırasında aktiflenmeleri için doğrudur? A) Sitoplazma Tiyokinaz B) İntramembraner aralık Tiyoforaz C) Mitokondri dış zarı Karnitin açil transferaz I D) Mitokondri iç zarı Karnitin açil transferaz II E) Mitokondri matriksi Tiyokinaz 38.Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin karbon iskeleti α ketoglutarata dönüşerek metabolize olur? A) Alanin B) Valin C) Glutamat D) Fenilalanin E) Triptofan 39.Organizmada ksenobiyotiklerin fazla miktarda olması aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesinde artışa neden olur? A) Piruvat dehidrogenaz enzim kompleksi B) Fosfofruktokinaz 1 C) Asetil KoA Karboksilaz D) ALA Sentaz E) Sitrat Liyaz 41.Aşağıdakilerden hangisi lipoprotein metabolizması için yanlıştır? A) Şilomikronlar içerisinde bulunan triaçilgliserollerin kaynağı diyetteki lipidlerdir B) VLDL içindeki triaçilgliseroller periferik hücreler tarafından hepatik lipaz ile metabolize edilir C) Lipoprotein elektroforezinde en önde HDL ilerler D) Dolaşımdaki IDL karaciğer tarafından dolaşımdan temizlenebilir E) HDL ve VLDL arasında lipid alış verişi kolesterol ester transfer proteini ile 7

8 Temel Bilimler 42.Üre döngüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üre döngüsünde hız kısıtlayacı enzim karbomoil fosfat sentaz I dir B) Üre döngüsü hız kısıtlayan enziminin çalışması için N Asetilglutamata ihtiyacı vardır C) Arjinin N Asetilglutamat sentezini indükler 45.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi trikarboksilik asit siklusunda yer alan oksidatif dekarboksilasyon basamağıdır? A) Sitrat sentaz B) İzositrat dehidrogenaz C) Fumaraz D) Süksinat dehidrogenaz E) Piruvat dehidrogenaz D) Döngüde ornitin rejenarasyonu sağlanır E) Uzun süreli açlıkta üre sentezi 43.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferinde görev alır? A) Tiyamin B) Folik asit C) Pantotenik asit 46.Aşağdaki glikozaminoglikanlardan hangisi diğerlerine göre daha fazla sülfat grubu içerir? A) Hyaluronik asit B) Kondroitin sülfat C) Heparin D) Dermatan sülfat E) Keratan sülfat D) Piridoksin E) Tokoferol 44.Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde demir eksikliği anemisi görülür? A) B12 vitamini B) Folik asit C) Tiyamin D) C vitamini E) Riboflavin 47.Aşağıdaki elektron transport zinciri bileşenlerinden hangisi intramembraner alanda bulunur? A) NADH dehidrogenaz B) Sitokrom c C) Süksinat dehidrogenaz D) Sitokrom oksidaz E) Ubikinon sitokrom c oksidoredüktaz 8

9 3. Deneme Sınavı 48.İnsülin/glukagon oranının düşük olduğu dönemde aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesinde azalma gözlenir? A) Glikojen fosforilaz B) Piruvat karboksilaz C) Hormona duyarlı lipaz D) HMG KoA liyaz E) Asetil KoA karboksilaz 51.Aşağıdakilerden hangisi ökaryotlarda mrna sentezini gerçekleştiren enzimdir? A) Telomeraz B) RNA polimeraz II C) DNA polimeraz β D) RNA polimeraz III E) RNA polimeraz I 52.Histon proteinleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 49.Organizmada kısa ömürlü protein yıkımın daha çok aşağıdaki organellerden hangisinde gerçekleşir? A) Lizozom B) Peroksizom C) Proteozom D) Mitokondri E) Golgi A) Histon proteinlerini kodlayan mrna dan intronlar uzaklaştırılır B) Histon proteinleri lizin amino asidinden zengindir C) Prokaryotlarda histon proteinleri bulunmaz D) Histon proteinlerinden H1 çekirdek histonu değildir E) Non histon protein kompleksi DNA replikasyonunda yer alır 50.Aşağıdakilerden hangisi IMP Dehidrogenazı inhibe ederek pürin nükleotid sentezini bozar? A) AMP artışı B) IMP artışı C) Adriamisin D) Aktinomisin E) Mikofenolat 53.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi transaminasyon reaksiyonlarına katılmaz? A) Triptofan B) Tirozin C) Histidin D) Treonin E) Lösin 9

10 Temel Bilimler 54.Aşağıdaki büyüme hormonu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Glukoneogenezi arttırır B) Protein sentezini arttırır C) Lipogenezi arttırır D) İskelet kaslarına glukoz girişini azaltır E) Böbreklerden Na + tutulmasını arttırır yılının sonbahar ayında meydana gelen bir terör saldırısında ABD Senato üyelerine gönderilen mektuptaki şarbon sporları nedeniyle 22 kişi Bacillus anthracis ile enfekte olmuştur (11 i deri 11 i akciğer şarbonu). Bu kişilerden beş tanesi de ölmüştür. Yukarıdaki bilgileri okuyan bir tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Şarbon basilini araştırmaya karar veriyor. Yaptığı çalışmalar sonucunda, basilin sporu sayesinde uzun yıllar doğada ölmeden kalabildiği bilgisine ulaşıyor. Spora bu özelliği kazandıran yapı aşağıdakilerden A) Poli D Glutamik asit yapısında olması B) Kalsiyum dipikolinat C) Polimetafosfattan oluşan enerji granülleri D) Mezodiaminopimelik asit E) Lipid içeriğinin yüksek olması 55. Aşağıdaki bakteri cinslerinden hangisi peritriköz flagellaya sahiptir? A) Salmonella B) Shigella C) Klebsiella D) Treponema 57. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi polipeptid yapıda olup, etkisini fosfatidiletanolaminden zengin dış zara bağlanarak göstermektedir? A) Polimiksin B) Linezolid C) Basitrasin D) Siprofloksasin 10 E) Acinetobacter E) Vankomisin

11 3. Deneme Sınavı 58. Pnömokok menenjiti olan bir hastanın yapılan antibiyogramında, bakterinin penisiline dirençli olduğu saptanıyor (MIC >2 ɥg/ ml). Daha geniş duyarlılık testi yapılıncaya kadar tercih edilmesi gereken en uygun antibiyotik aşağıdakilerden A) Yüksek doz Penisilin G B) Oksasilin 61. Aşağıdaki virülans faktörlerinden hangisi bütün Mikobakterilerde bulunmaz? A) Mikolik asit B) Sülfatidler C) Kord faktörü D) Peptidoglikan tabaka E) Hücre duvarı proteinleri C) Vankomisin D) TMP SXT E) Gentamisin 59. Vankomisin e Orta Duyarlı S.aureus suşlarının meydana gelmesinde temel mekanizma aşağıdakilerden A) Farklı pentapeptid öncüllerinin sentezi B) Hücre duvar kalınlığının artırılması C) Beta laktamaz üretimi D) Aktif effluks E) Por çağının kısılması 60. Diş çekimi, rahim içi araç takılması gibi travma öyküsü sonrasında kronik, ağrısız, fistülize olabilen lezyonlara neden olan Aktinomyces in tedavisinde öncelikli olarak hangi antibiyotiğin kullanılması en uygundur? A) Vankomisin B) TMP SXT C) Meropenem D) Penisilin 62. Aşağıdaki bakterilerden hangisi psikrofil özelliktedir? A) Yersinia enterocolitica B) Staphylococcus aureus C) Vibrio parahaemolyticus D) Enterococcus spp. E) Klindamisin E) Vibrio cholerae 11

12 Temel Bilimler 63. Hint Filmi izlemeyi seven bir Tıp Fakültesi öğrencisi izlediği filmde Hindistan sokaklarında dilenen bir adam görüyor. Adamın el parmaklarında pençe şeklinde kıvrılmalar dikkatini çekiyor. Adamın ellerine daha dikkatli bakan öğrenci adamın el parmaklarının uçlarında kayıplar olduğunu fark ediyor. Bu kliniğe sebep olan mikroroganizma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tedavisinde INH ve rifampisin kullanılır. B) Mikroorganizmanın kültürü için yumurtalı besiyerleri kullanılabilir. C) Mikroorganizma zorunlu intraselüler bir bakteridir. 64. Yedi gün önce ateş, boğaz ağrısı şikayetleriyle acil servise başvuran hastaya amoksisilin tedavisi başlanıyor. Yedi gün boyunca antibiyotiklerini aksatmadan kullanan hastanın şikayetlerinde gerileme olmuyor. Tedavi sırasında hastanın servikal bölgesinde fistülize olan lenfademegalisi meydana geliyor. Yukarıda verilen vakadan sorumlu olası etkeni üretebilmek hangi spesifik besiyeri kullanılmalıdır? A) Çikolata agar B) NewYork City besiyeri C) BCYE agar D) MSA agar D) Mikroroganizma 37 C de üreyemediği için vücudun yüzeyel kısımlarını tutar. E) Ağır giden formunda granülomların gösterilmesiyle tabı konur. 65. Fekaloral yoldan bulaşan, gebede fulminan seyirli olan hepatit virüsü aşağıdakilerden A) HAV B) HBV C) HCV D) HDV E) HEV 12

13 3. Deneme Sınavı 66. Yirmibeş yaşında HIV (+) kadın tekrarlayan kanlı ishal ataklarıyla başvuruyor. Dışkı kültürleri Salmonella, Shigella ve Campylobacter açısından negatif bulunuyor. Yapılan kolonoskopisinde çok sayıda ülsere lezyona rastlanılıyor. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden 69. Aspergillus tanısı için ELISA testinde mantarın hangi antijeni kullanılır? A) Galaktomannan B) Mannan C) β glukan D) Kitin E) N asetil glukozamin A) CMV B) EBV C) HHV 8 D) VZV E) HSV Orak hücre anemili hastalarda geçici aplastik krizlere yol açabilen virüs aşağıdakilerden A) Parvovirus B19 B) Sitomegalovirus C) Coronavirüs D) BK virüs 70. Aşağıdaki mantarlardan hangisi sistemik mikoz etkenlerinden değildir? A) Histoplasma capsulatum B) Blastomyces dermatidis C) Paracoccioides brasiliensis D) Sporothrix schenkii E) Crytococcus neoformans E) Human Herpesvirüs tip Ense derisinden yapılan biyopside antijenin floresan mikroskopla gösterilmesi hangi mikroorganizmanın tanısı için tipiktir? A) Rabdovirüs B) Herpesvirüs tip 1 C) Herpesvirüs tip 2 D) Sitomegalovirüs E) Adenovirüs 71. Artrosporların solunmasıyla bulaşan ve akciğerde sferül oluşturan mantar A) Histoplasma capsulatum B) Blastomyces dermatidis C) Paracoccioides brasiliensis D) Sporothrix schenkii E) Cocidioides immitis 13

14 Temel Bilimler 72. Yüzeyleri kirpiklerle çevrili ve tanımlanmış içyapılarında bir makronükleus bir de mikronükleus mevcuttur Yukarıdaki ifade aşağıdaki parazitlerden hangisine aittir? A) Balantidium coli B) Plasmodium vivax C) Plasmodium falciparum 75. Aşağıdakilerden hangisi tip 2 aşırı duyarlılık örneği değildir? A) Hemolitik anemiler B) Akut Romatizmal Ateş C) Pemfigus vulgaris D) Serum hastalığı E) Myastenia Gravis D) Cryptosporidium parvum E) Sarcocystis 76. T lenfositlere antijen sunan dendritik hücre grubu aşağıdakilerden 73. Plasmodium enfeksiyonları sırasında insandan sivrisineğe geçen form aşağıdakilerden A) Sporozoid B) Promastigot C) Gametosit A) Foliküler dendirtik hücre B) Langerhans hücresi C) Kupfer hücresi D) Mikroglial hücre E) Plazma hücresi D) Merozoid E) Hipnozoid 74. Aşağıdaki parazitlerden hangisi eozinofilik pnömoniye neden olmaz? A) Ascaris lumbricoides B) P.westermani C) Strongyloides stercoralis D) Ancylostoma duodenale E) Schistosoma haematobium 77.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamatuar reaksiyonlarda meydana gelen vasküler geçirgenlik artışının en sık nedenidir? A) Endotelyal hücre kontraksiyonu B) Direkt endotel zedelenmesi C) VEGF etkisi ile endotelyal geçirgenlik artışı D) Lökosite bağlı endotel zedelenmesi E) Yeni sentezlenen immatür damarlar 14

15 3. Deneme Sınavı 78.Aşağıdakilerden hangisinde plazma hücrelerinden zengin, ortasında koagülasyon nekrozu olan granülomatöz inflamasyon görülür? A) Difteri B) Sifiliz C) Kedi tırmığı hastalığı D) Lepra E) Tüberküloz 80.Sekiz yaşındaki erkek hasta trafik kazası nedeniyle acil servise getiriliyor. Hastanın laboratuar testlerinde hemoglobin 7 mg/dl olarak geliyor ve hastaya eritrosit süspansiyonu takılıyor. Kısa bir süre sonra hastada nefes almada zorluk, ciltte kaşıntı ile birlikte yaygın kızarıklık ve dilde şişme şikayetleri ortaya çıkıyor. Hastanın alınan öyküsünde immün yetmezlik tanısı olduğu ve sık sık enfeksiyon geçirdiği öğreniliyor. Bu hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) En sık görülen konjenital immün yetmezliktir. B) Hastalar genellikle dekada kadar yaşar. C) Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar görülür. D) SLE gibi otoimmün hastalık riski artar. E) Ataksi Telenjektazi ile birlikteliği sıktır. 79. Aşağıdakilerden hangisinde görülen infarktüsün soluk enfarkt olması beklenmez? A) Retina B) Böbrek C) Karaciğer D) Safra kesesi E) Kalp 81.Aşağıdaki klinik bulgulardan hangisi Sjögren sendromunda diğerlerine göre daha az görülür? A) Tübülointertisyel nefrit B) Artrit C) Myozit D) Karaciğer tutulumu E) Lenfadenopati 15

16 Temel Bilimler 82.CDK4 protoonkogen aktivasyonunda aşağıdaki malignitelerden hangisinin ortaya çıkması daha olasıdır? A) Glioblastom B) Küçük hücreli akciğer karsinomu C) Mantle cell lenfoma D) Hepatoblastom E) Burkitt lenfoma 84.Dört yaşında erkek hasta ateş, öksürük ve pürülan balgam şikayeti ile doktora başvuruyor. Hastanın alınan öyküsünde son 6 aydır sık sık solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğreniliyor. Fizik muayenede gelişme geriliği ve bitkin görünüm izleniyor. İdeal vücut ağırlığının %50 sinde olduğu ve belirgin kas zayıflığı bulunuyor. Yapılan laboratuar testlerinde Hb:8.9 g/dl, Hematokrit:%29.1, Platelet: /mm 3, Lökosit:6300/mm 3, Serum albümin:4.3 g/dl, Total protein 7.0 g/dl, Glukoz:56 mg/dl ve kreatinin:0.4 mg/dl olarak tespit ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kwashiorkor B) Kurşun zehirlenmesi C) Blumia nevroza D) Folat eksikliği E) Marasmus 83.Aşağıdakilerden hangisi postgangliyonik sempatik nöronların neoplazisi olan nöroblastomda kötü prognoz kriteri değildir? A) TrkB ekspresyonu B) 1p delesyonu C) Hastanın 3 yaşında olması D) Hiperdiploidi E) Schwannian stroma olmaması 85.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin geç döneminde bütün damar duvarı katlarında fibrozis ve damarda daralma ile karakterize vaskülit görülür? A) Kawasaki hastalığı B) Behçet hastalığı C) Takayasu arteriti D) Buerger hastalığı E) Churg Strauss sendromu 16

17 3. Deneme Sınavı 86.Aşağıdaki endokardit etiyolojilerinden hangisine emboli daha sık eşlik eder? A) Karsinoid Sendrom B) Akut Romatizmal Ateş C) Libman Sacks Endokarditi D) Akut İnfektif Endokardit E) Nonbakteriyal Trombotil Endokardit 89. Aşağıdaki renal papilla nekrozuna neden olan patolojilerden hangisine enfeksiyon eşlik etme olasılığı daha fazladır? A) Diabetes Mellitus B) Analjezik nefropati C) Orak hücreli anemi D) Obstruktif üropati E) İlaca bağlı interstitisyel nefrit 87.İskemik hücre hasarında aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Hücre dışına potasyum çıkışında artma B) Glikojen depolarında azalma C) Hücre içi sodyum ve kalsiyum düzeylerinde artma D) Laktik asit üretiminde artma E) Hücre içi ph yükselmesine bağlı çekirdek kromatininde kondansasyon 90.Aşağıdaki iktiyozis alt tiplerinden hangisi lenfoid ve viseral tümörlerle ilişkili olabilir? A) Konjenital iktiyoziform eritroderma B) Lameller iktiyozis C) İktiyozis vulgaris D) Resesif X'e bağlı iktiyozis E) Keratinopatik iktiyozlar 88.Aşağıdakilerden hangisi metafizden epifize doğru uzanım gösteren ve radyoterapi ile malignleşebilen kemik tümörüdür? A) Osteoklastom B) Enkondrom C) Kondroblastom D) Osteoid osteom E) Soliter ekzostoz 91.Aşağıdakilerden hangisi sekonder Membranoproliferatif glomerulonefrit nedenlerinden biri değildir? A) Hepatit B B) Sistemik lupus eritematozus C) Alfa 1 antitripsin eksikliği D) KML E) KLL 17

18 Temel Bilimler 92.Dâhiliye polikliniğine tiroid bezine uyan lokalizasyonda ani ağrı ile başvuran hastadan alınan anamnezde yaklaşık 3 4 hafta önce burun akıntısı ve öksürükle seyreden ÜSYE hikayesi olduğu öğreniliyor. Kan tahlillerinde eritrosit sedimentasyon hızında belirgin artış saptanan hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Subakut lenfositik tiroidit 94.Aşağıdakilerden hangisi H.Pyloriye bağlı gastritin özelliklerinden biri değildir? A) Midenin antrum ve pilorunu tutar. B) Bu zeminden mide adenokanseri gelişebilir. C) Gastrin sekresyonu normal veya azalmıştır. D) Alınan endoskopi örneğinde plazma hücreleri görülebilir. B) Riedel tiroiditi C) Kronik lenfositik tiroiditis D) Subakut granulomatoz tiroidit E) Papiller tiroid kanseri 95.Aşağıdakilerden hangisi Wilson hastalığının teşhisinde en sensitif biyokimyasal testtir? A) Karaciğerde bakır B) Kanda serbest bakır C) Kan seroluplazmin düzeyi D) Kan albumin düzeyi E) İdrarda bakır atılımı 93. Aşağıdaki germ hücreli testis tümörlerinden hangisi KIT mutasyonu görülmesiyle diğerlerinden ayrılır? A) Embriyonel karsinom B) Endodermal sinus tümörü C) Klasik seminom D) Koryokarsinom E) Teratom 96.Aşağıdakilerden hangisi genetik olarak meme kanserini arttıran durumlardan biri değildir? A) Cowden sendromu B) Gorlin sendromu C) Ataksi telenjiektazi D) Peutz Jegher sendromu E) BRCA 2 mutasyonu 18

19 3. Deneme Sınavı 97.Aşağıdakilerden hangisi Berry anevrizmasına eşlik eden durumlardan biri değildir? A) Ehler danlos sendromu B) OD Polikistik böbrek hastalığı C) Fibromuskular displazi D) Nörofibromatozis tip II E) Marfan sendromu 99.Aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren farmasötik ilaç şekillerinin bazıları aşağıda verilmiştir; I Kapsül II Süspansiyon III Tablet IV Çözelti Aşağıdakilerden hangisinde bu farmasötik şekillerin emilim hızları en hızlıdan en yavaşa doğru olarak sıralanmıştır? A) II, IV, I, III B) III, I, II, IV C) IV, II, I, III D) II, IV, III, I E) IV, II, III, I 100.G proteinleri ile ilişkili reseptörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) G s proteini ile kenetli reseptörler etki ettikleri dokularda stimülasyona ve dolayısıyla da düz kaslarda kasılmaya neden olurlar. 98.Aşağıdaki pankreas tümörlerinden hangisinde daha sık hipoklorhidri görülür? A) İnsulinoma B) Glukagonoma C) Somatostatinoma D) Gastrinoma E) Musinoz kistadenom B) Gq proteininin aktivitesi sonucu hücre membranından fosfatidil difosfat yıkılır. C) Gi proteini ile kenetli M 2, H 3 gibi reseptörler otoreseptör olarak görev alabilirler. D) Vazopressin V 1 reseptörü G q kenetli iken, V 2 reseptörü G s kenetlidir. E) G s proteininin aktivitesi fosfodiesterazlar 19

20 Temel Bilimler 101.Benzodiazepinler tarafından ortaya çıkarılan solunum depresyonunun doksapram tarafından geri çevrilmesi aşağıdaki farmakodinamik ilaç etkileşimlerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Allosterik inhibisyon B) Kimyasal antagonizma C) Aditif etkileşim D) Non kompetetif antagonizma E) Fizyolojik antagonizma 104.Allerjik rinit yakınmaları ile başvuran bir hastaya minimum sedasyon yan etkisi olan santral antikolinerjik yan etkilere de neden olmayacak olan bir antihistaminik başlanması planlanıyor. Bu amaçla kullanılabilecek olan antihistaminik ilaç aşağıdakilerden A) Levosetirizin B) Dimenhidrinat C) Meklizin D) Siproheptadin 102.CYP2D6 genetik polimorfizminden ötürü kardiyak depresan etkileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen β blokör ilaç aşağıdakilerden E) Hidroksizin A) Nadolol B) Esmolol C) Pindolol D) Metoprolol E) Atenolol 103. Aşağıdakilerden hangisi kolinomimetik ilaçların kullanım endikasyonları arasında yer almaz? A) Açık açılı glokom B) Süksinilkolinin nöromusküler blokajını geri çevirme C) Dar Açılı glokom D) Alzheimer Hastalığı E) Gevşek tip nörojenik mesane 105.Herediter anjiyoödem tedavisinde kullanılan rekombinant kallikrein inhibitörü aşağıdakilerden A) Aprotinin B) Ekallantid C) Karperitid D) İkatibant E) Eptifibatid 20

21 3. Deneme Sınavı 106.Uykuya dalamama probleminden ötürü psikiyatri kliniğine başvuran bir hastaya terapötik dozlarda fizyolojik uyku üzerine olumsuz etkileri en az olan bir ilaç başlanacaktır. Bu hastanın tedavisinde hipnotik olarak kullanılabilecek en uygun ilaç aşağıdakilerden A) Bupropion B) Klorazepat C) Siklobarbital D) Eszopiklon E) Meprobamat 108.Antiepileptik olarak valproik asit kullanılan bir hastada ek ilaç olarak kullanılabilecek olan ve CYP enzimleri ile metabolize olmayan antiepileptik ilaç aşağıdakilerden A) Primidon B) Etosüksimid C) Karbamazepin D) Levetirasetam E) Fenitoin 109.Aşağıda verilen parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Rasajilin MAO A enzim inhibitörü B) Rotigotin Dopamin reseptör agonisti 107.Genel anestezi altında operasyon uygulanan bir hastaya nöromusküler blokaj amacıyla mivaküryum uygulanmış, operasyon sonrası solunum fonksiyonlarının geri dönmesi gecikmiş ve kan bankasından kan transfüzyonu sonrası solunum fonksiyonları geriye dönmüştür. Bu hastada atipik kolinesteraz aktivitesini tesbit etmek amacıyla kullanılabilecek olan lokal anestezik ilaç aşağıdakilerden A) Etidokain B) Mepivakain C) Dibukain D) Artikain E) Tetrakain C) Entakapon KOMT enzim inhibitörü D) Difenhidramin Santral etkili antikolinerjik E) L Dopa Dopamin prekürsörü 110.Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi androjen reseptörlerini bloke edici etkisinden dolayı prostat kanseri tedavisinde kullanılır? A) Finasterid B) Flutamid C) Tamoksifen D) Anastrozol E) Ganireliks 21

22 Temel Bilimler 111.Aşağıda verilen ve osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi osteoblastlardan salınan RANK ligandına bağlanıp aktivitesini önleyerek etki gösterir? A) Teriparatid B) Kalsitriol C) Salkatonin D) Denosumab E) Alendronat 114.Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi yağ asidi oksidasyonunu inhibe ettiğinden kalp yetmezliği ve angina tedavisinde kullanılır? A) Digoksin B) İzosorbit mononitrat C) Fasudil D) Trimetazidin E) Milrinon 112.Aşağıda verilen insülin preparatlarından hangisinin yarılanma ömrü diğerlerinden daha uzundur? A) Glargin B) Glulisin C) NPH D) Aspart 115.Kemoterapi sonrası gecikmiş emeziste kullanılan nörokinin 1 reseptör antagonizmasıyla etki gösteren ilaç aşağıdakilerden A) Nabilon B) Ondansetron C) Alosetron D) Aprepitant E) Metoklopramid E) Lispro 113.Aşağıda verilen antikoagulanlardan hangisi oral olarak kullanılabilen reversibl P2Y 12 reseptör antagonistidir? A) Dabigatran mesilat B) Heparin C) Tikagrelor D) Apiksaban E) Enoksaparin 116.Kronik hiperürisemili gut hastalarında kullanılan non pürin, ksantin oksidaz inhibitörü ilaç aşağıda verilenlerden A) Allopürinol B) Kolşisin C) Rasburikas D) Febuksostat E) Probenesid 22

23 3. Deneme Sınavı 117.Aşağıda verilen antibiyotik ve elimine olduğu organ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Pensilin G Böbrek B) Nafsilin Karaciğer,Safra C) Klaritromisin Böbrek D) Sefaperazon Böbrek E) Azitromisin Karaciğer,Safra 119.Aşağıda verilenlerden hangisi Taenia saginata, Taenia solium ve Schistosoma enfestasyonunda ilk sıra tedavide kullanılır? A) Albendazol B) Mebendazol C) Paramomisin D) Bithinol E) Prazikuantel 118.Yirmi yedi yaşında gebe olduğu öğrenilen bayan hasta diş apsesi şikayetiyle acil servise başvuruyor. Hastanın diş apsesi nedeniyle üç gün önce yine acil servise başvurduğu ve burada hastaya penisilin G verildiği, fakat hastanın şikayetlerinin geçmediği öğreniliyor. Bu hastaya aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin verilmesi daha uygundur? A) Linezolid B) Metronidazol C) Vankomisin 120.Etki göstermek için fosforillenmeye ihtiyaç duymayan, CMV tedavisinde kullanılan antiviral ajan aşağıda verilenlerden A) Sidofovir B) Foskarnet C) Asiklovir D) Gansiklovir E) Famsiklovir D) Kloramfenikol E) Linkozamid 23

24 Klinik Bilimler KLİNİK BİLİMLER 1.Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta bayılma yakınması ile başvurdu. Birkaç haftadır baş dönmesi varmış, bayılmadan önceki günlerde baş dönmesi şiddetlenmiş ve fenalık hissetmiş. Daha önce sağlık sorunu olmayan ve herhangi bir ilaç kullanmayan hastanın holter monitöründe kaydedilen ritmi aşağıdadır. 2. Tele mesafesinden çekilmiş akciğer PA grafisinde kotların altında çentiklenme görülen ve Willis poligonunda konjenital berry anevrizması olabilen patolojik durum aşağıdakilerden A) Biküspid aort B) Ventriküler septal defekt C) Atrial septal defekt D) Fallot tetralojisi E) Aort koarktasyonu Yukarıda sunulan olgu ile ilgili olarak bundan sonra atılacak en uygun adım aşağıdakilerden A) Kalıcı pace maker takmak B) Elekktrofizyolojik inceleme yapmak C) Koroner anjiografi yapmak D) Efor testi yapmak E) Nöroloji konsültasyonu istemek 3. Altmış beş yaşında erkek hasta 4 saattir süren göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. EKG'de Dil, DİN ve avf derivasyonlarında 3 mm yükselmiş ST elevasyonu görülen hastanın atardamar basıncı 140/90 mmhg, nabız dakika sayısı 80/R olarak saptanıyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır? A) Düşük molekül ağırlıklı heparin B) Metoprolol 5 mg IV günde 3 kez C) Streptokinaz infüzyonu D) Diltiazem 60 mg oral E) Aspirin 325 mg 24

25 3. Deneme Sınavı 4. Yaklaşık 6 aydır giderek artan solunum sıkıntısı nedeni ile poliklinikte değerlendirilen 55 yaşındaki erkek hastanın solunum muayenesinde yer yer inspiriyum sonu railer duyuluyor, çomak parmak bulgusu tespit ediliyor. AC PA grafisinde retiküler infiltratlar tespit edilen hastanın solunum fonksiyon testlerinde zorlu vital kapasitesi beklenenden düşük bulunurken FEV1/FVC oranı %90 bulunuyor. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hastanın mevcut bulgularını açıklayabilir? A) Amfizem B) İdiyopatik pulmonerfibroz C) Kronik bronşit 6.On altı yaşındaki allerjik astım hastasının son günlerde inhale steroid ve uzun etkili beta iki agonist tedavisine rağmen solunum sıkıntıları düzelmiyor. İnhale steroid dozu artırılan hatta bir dönem oral steroid ve teofilin tedavisi de alan hastanın tedavisine yönelik olarak verilebilecek en iyi alternatif ajan aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) İpratropium bromid B) Montelukast C) Zafiriukast D) N asetil sistein E) Omalizumab D) Bronşiektazi E) Allerjik bronkopulmoneraspergilloz 5.Plevral efüzyon nedeni ile değerlendirilmekte olan 23 yaşındaki bayan hastanın beyaz renkli plevral sıvısı nedeni ile şilotoraksı olabileceği düşünülüyor. Şilotoraksı var diyebilmek için hastanın plevral sıvısında aşağıdaki parametrelerden hangisinin yüksek olması gerekmektedir? A) Trigliserit B) Lökosit C) Alkalen fosfataz D) HDL kolesterol E) Albümin 7.Ateş, başağrısı ve şuur bulanıklığı ile acile başvuran hastanın yapılan BOS incelemesinde protein artmış, şeker normal ve lenfosit hakimiyeti dışında bol eritrosit olan bir profil saptanıyor. Hastanın çekilen MR incelemesinde temporal lobda hiperintens alanlar saptanıyor. Bu hastada en olası patojen aşağıdakilerden hangidir? A) N.meningitidis B) Herpes simplex virüs (HSV) C) S.pneumoniae D) L. monocytogenes E) S.aureus 25

26 Klinik Bilimler 8.Asemptomatik bakteriürisi olduğu saptanan hasta hangi durumda tedavi edilmelidir? A) İleri yaş B) Diabetes mellitus varlığı C) Erkek hasta D) Üriner girişim E) Ürolitiazis 10.Elli altı yaşında erkek hasta son 3 aydır ortaya çıkan kilo kaybı ve halsizlik şikayeti ile başvuruyor. Dört yıl önce hepatit B'e bağlı karaciğer sirozu tanısı konulduğu, sonradan kontrollere gitmediği anlaşıldı. Fizik muayenesinde ikter, jinekomasti, sağ üst kadranda sert ağrılı hepatomegali ve umblikus hizasına uzanan asit tespit edilen hastanın biyokimyasal incelemelerinde ALT 231 IU/I, AST 346 IU/I, ALP 740 IU/I ve GGT 420 IU/I bulundu. Tam kan sayımında Hgb 8.5 g/dl, Htc %27, total lökosit sayısı 4100/mm 3 ve trombosit sayısı /mm 3 idi. Eritrosit sedimentasyon hızı 77 mm/saat bulundu. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden A) Spontan asit infeksiyonu B) Sirozun klinik olarak dekompanse hale gelmesi C) Kronik HBV infeksiyonu ile akut HDV süperinfeksiyonu 9.Ateş, başağrısı, ishal ve öksürük şikayetleri ile başvuran hastanın çekilen akciğer grafisinde yaygın bilateral infiltrasyon gözleniyor. Biyokimya tetkiklerinde hiponatremi saptanan hastanın en olası pnömoni etkeni aşağıdakilerden A) Streptococcus pneumoniae B) Haemophilus influenzae C) Legionella pneumophila D) Staphylococcus aureus E) Klebsiella pneumoniae D) Hepatoselüler kanser E) Tüberküloz peritoniti Sorudaki (bir önceki soru) hastada ilk yapılması gereken biyokimyasal inceleme ne olmalıdır? A) Asit mayiinin biyokimyasal incelenmesi B) Alfa feto protein düzeyi ölçümü C) HBe Ag ve HBV DNA ölçümü D) Anti HDV Ab E) Direkt bilirubin 26

27 3. Deneme Sınavı 12.İnflamatuvar barsak hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı A) Aktif CD4 T hücreleri inflamasyonun gelişmesinden sorumludur. B) Ülseratif kolitte ANCA pozitifliği oldukça özgül olup kolon tutulumu arttıkça pozitiflesir. C) Crohn hastalığında perianal tutulum tüm hastaların yaklaşık üçte birinde görülür 14.Tip 2 diabetes mellitusu (DM) olan bir hastanın kan şekeri hiperglisemik seyrediyor ve regüle edilemiyorsa, bu durumun en olası nedeni aşağıdakilerden A) Fiziksel aktivitenin artırılması B) Tiazid grubu diüretik kullanması C) Stresin azalması D) Prednizolonun kesilmesi E) Kalori kısıtlaması ve kilo vermesi D) Ülseratif kolitte rektum daima tutulmuştur. E) Crohn hastalığında non kazeifiye granulomatöz lezyonların varlığı tipiktir. 13.Aşağıdakilerden hangisi Cushing Sendromunun karakteristik özelliklerinden birisi değildir? A) Bozulmuş glukoz toleransı B) Depresyon C) Hipopotasemi D) Kas hipertrofisi E) Osteoporoz 15.Fetal distres nedeniyle 1 gün önce sectio sezeryo abdominalis ameliyatı ile doğum yapan 28 yaşında kadın hastada bulantı, kusma, ateş, çarpıntı yakınması ortaya çıkıyor. Ateş 38,5 C, yer, zaman, mekân oryantasyonu bozuk, çok ajite durumda. Solunum dakika sayısı 24, nabız dakika sayısı 120/R, TA 110/50 mmhg, tiroidi diffüz büyük olarak palpe ediliyor. Hastanın biyokimya tetkikinde Ca 2+ 11,3 mg/dl, ALT 45 IU/L, AST 55 IU/L, ALP 380 IU/L bulunuyor, başka özellik saptanmıyor. Yukarıda sunulan olgunun acil tedavisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmamalıdır? A) İzotonik NaCI infüzyonu B) Nazal oksijen C) Antipiretik olarak aspirin D) İntravenöz propiltiourasil E) Propranalol 27

28 Klinik Bilimler 16.Aşağıdaki hemolitik anemi sebeplerinde hangisinde MCV düşüklüğü beklenir? A) Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği B) Paroksizmal soğuk hemoglobinüri C) Pirüvat kinaz eksikliği D) Sıcak antikorlara bağlı oto immün hemolitik anemi E) Beta talasemi minör soruda (bir önceki soru) bahsedilen hastanın ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken en önemli hastalık aşağıdakilerden A) Akut lenfoblastik lösemi B) Sezary Sendromu C) Küçük hücreli lenfositik lenfoma D) Lökomoid reaksiyon E) Multiple myeloma 19.Belli bir sağlıklı gönüllü gurubunda değerlendirilmekte olan yeni bir diüretik ajan sonrası, gönüllülerin kan elektrolitleri aşağıdaki gibi bulunmuştır. Bu diüretik ajan aşağıdaki diüretiklerden hangisi ile benzerlik göstermektedir? Yaklaşık bir aydır halsizlik şikayetleri olan 60 yaşındaki erkek hastanın poliklinik muayenesinde yaygın lenfadenopatisi olduğu tespit ediliyor, hemogramında 75 bin lökosit/mm 3, hemoglobin 10 g/dl, trombositler 151 bin/mm3 bulunuyor. Periferik yaymasında %85 lenfosit olduğu görülüyor. Kemik iliği aspirasyonu değerlendirilmesinde %50 lenfosit tespit ediliyor. En muhtemel tanı aşağıdakilerden A) Akut lenfoblastik lösemi B) Sezary sendromu C) LÖkomoid reaksiyon D) Kronik lenfositik lösemi E) Multiple myeloma Plazma Plasebo Tedavi Kalsiyum Potasyum Sodyum A) Tiazid B) Furosemid C) Mannitol D) Amilorid E) Asetazolamid 20.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kan gazı aspirin intoksikasyonu ile uyumludur? PH HC03 PC02 A B C D E)

29 3. Deneme Sınavı 21.Kırk iki yaşında bayan hasta sinüzit nedeni ile on gündür amoksisillin kullanırken hızlı gelişen ateş, ürtiker ve oligüri bulguları ile başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde eozinofili, hafif proteinüri ve eozinofılüri tespit ediliyor. Bu hastanın mevcut tablosuna neden olan hastalığın mekanizması aşağıdakilerden A) İlaca bağlı immün kompleks glomerülonefrit B) Tip IV ilaca bağlı interstisyel nefrit C) Akut sistitin akut piyelonefrite ilerlemesi D) Endotoksik şok E) Nefrotoksik akut tübüler nekroz 23. Allopurinol ile kullanıldığında toksisitesi belirgin olarak artan ilaç aşağıdakilerden A) İfosfamid B) 6 merkaptopurin C) Adriamisin D) İdarubisin E) Klorambusil 24. Hasta ötiroid sendromu ile gerçek hipotiroidiyi birbirinden ayıran en uygun seçenek aşağıdakilerden A) T4 seviyesi hasta ötiroidde normal, hipotiroidide düşüktür. B) T3 seviyesi hasta ötiroidde normal, hipotiroidide düşüktür. C) TSH seviyesi gerçek hipotiroidde düşük, hasta ötiroidde yüksektir. D) rt3 seviyesi hipotiroidide azalır, hasta ötiroidde yüksektir. E) rt3 seviyesi hipotiroidide artar, hasta ötiroidde azalır. 22. Vinkristin, bleomisin ve L asparaginaz ın ortak özelliği aşağıdakilerden A) Aynı endikasyonda kullanılmaları B) Kemik iliği süpresyonu yapmamaları C) Böbrek toksik olmaları D) Nörotoksik olmaları E) Hiperglisemi yapmaları 25. Aşağıdakilerden hangisi tiroid krizi tedavisinde kullanılmaz? A) Fenobarbital B) Propil tiouracil C) Potasyum iyodür D) Aspirin E) Parasetamol 29

30 Klinik Bilimler 26. Renal transplantasyon yapılan bir hastada hiperakut (dakikalar içinde) rejeksiyonun nedeni aşağıdakilerden A) Dolaşımdaki anti HLA antikorları B) Arteriolar skleroz C) Fokal segmental glomeruloskleroz D) Tubulo interstisiyel T lenfosit infiltrasyonu E) İnterstisiyel fibrozis 28. Santral pontin myelinozis hangi elektrolit bozukluğunun hızlı düzeltilmesi sırasında görülebilir? A) Hipernatremi B) Hiponatremi C) Hiperkalemi D) Hipokalemi E) Hipomagnesemi 29.Aşağıdakilerden hangileri diyabetik nefropati için karekteristik patolojik lezyonlardır? A) Nodüler glomerüloskleroz Armani Ebstein lezyonu B) Diffüz glomerüloskleroz Afferent arteroskleroz C) Nodüler glomerüloskleroz Diffüz glomeruloskleroz D) Efferent arterioloskleroz Capsular drop lezyonu 27. Altı yıldır diabetes mellitusu olan 68 yaşında obez bir kadın hastada mental konfüzyon, aşırı dehidratasyon, letarji ve hipovolemi bulguları vardır. Ateşi ve Kussmaul solunumu saptanmıyor. E) Eksüdatif lezyon Diffüz glomeruloskleroz 30 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden A) Nonketotik hiperosmolar koma B) Diyabetik ketoasidoz koması C) Hipoglisemik koma D) Şok E) Serebrovasküler hastalık 30. MEN 1 sendromunda en sık görülen adacık hücre tümörü aşağıdakilerden A) Vipoma B) Gastrinoma C) Glukagonoma D) İnsülinoma E) Somatostaninoma

31 3. Deneme Sınavı 31. Belirli bir hastalık nedeniyle ölenlerin sayısını, belirli bir hastalığa yakalananların sayısına böldiğimizde aşağıdaki değerlerden hangisini elde ederiz? A) Fatalite hızı B) Mortalite hızı C) Kaba ölüm hızı D) Atak hızı E) Epizod hızı 34.Polikliniğe başvuran 35 yaşında bayan hasta sürekli hazımsızlık şikayeti çektiğini, aylardır devam eden boyun ve sırt ağrılarının olduğunu belirtiyor. Yıllardır ara ara bayıldığını belirten hastada en olası tanı aşağıdakilerden Konversiyon Hipokondriazis Somatizasyon bozukluğu Obsesif kompulsif bozukluk Dürtü kontrol bozukluğu 32.Aşağıdakilerden hangisi etkenin sağlam kişiye ulaşabilme ve vücuduna yerleşip üreyebilme yeteneğine verilen isimdir? A) Antijenite B) Patojenite C) Enfektivite D) Toksijenite E) Virulans 33. Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi Pitriazis Rozasea için yanlıştır? A) Koebner fenomeni pozitiftir. B) Etiyolojisinden HHV 6 7 sorumludur. C) Kıvrım yerlerinde çam ağacı belirtisi görülür. D) Somon rengi plaklarla karakterizedir. E) Damla şeklinde lezyonlarla karakterizedir. 35.Romatoloji polikliniğine romatoid artrit öntanısıyla başvuran hastada anamnezde yaklaşık 8 haftadır devam eden 7 küçük ekleminde ağrı, kan değerlerinde negatif Romatoid faktör ve CCP proteinleri bulunan ve ESR si yüksek tespit edilen hastada 2010 ACR kriterlerine göre toplam kaç puan olarak hesaplanmalıdır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 31

32 Klinik Bilimler 36.Karşı gözün optik siniri hasarlandığında sağlam gözün direk ve indirek ışık refleksi nasıl etkilenir? A) D( ) I(+) B) D(+) I( ) C) D( ) I( ) D) D) (+) I(+) E) Optik sinirin ışık refleksine etkisi yoktur. 39.Aşağıdakilerden hangisi serebellar sistem hasarındaki karşılaşılabilecek bulgulardan biri değildir? A) Disdiokokinezi B) Dismetri C) Anosognozi D) İntensiyonel tremor E) Dissinerji 37.Aşağıdakilerden hangisinde Lhermitte bulgusu görülür? A) Amyotrophic Lateral sclerosis B) Guillan Barre sendromu C) Multipl Sklerozis D) Parkinson hastalığı E) Spinal muskular atrofi 40. Yirmi yaşında bir genç kız ani başlayan körlük şikayetiyle hekime getiriliyor. Hasta hiçbirşeyi görmediğini ve kötü güçlerin buna sebep olduğunu söylüyor. Kör olması hakkında aldırmaz görünen hastanın fizik muayenesinde görsel refleksleri normal bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Konversiyon B) Hipokondriyazis C) Kompulsiyon D) Şizofreni E) Distimi 38.Aşağıdakilerden hangisi EEG endikasyonlarından değildir? A) Epileptik nöbetlere bağlı deşarjların orijinlerini ve tiplerini tespit etmek B) Beyin ölümü tanısına yardımcı olmak 41. Aşağıdakilerden hangisi radyasyona en dirençlidir? A) Lökositler B) Eritrositler 32 C) Koma ve demans tanısına yardımcı olmak D) İntrakraniyal kitle şüphesi varlığı E) Ensefalopatilerin tanı ve takibinde C) Gonadlar D) Lens E) Merkezi sinir sistemi

33 3. Deneme Sınavı 42.Aşağıdaki durumlardan hangisinde akciğer tromboembolisi beklenmez? A) Immobilizasyon B) Operasyon C) Antitrombin eksikliği D) Protein S hiperstimulasyonu E) Vaskülitler 45.Takipne, dispne, inleme ve siyanozu olan 1 günlük term yenidoğanın akciğer grafisinde buzlu cam görünümü ve hava bronkogramı görülüyor. Aşağıdaki predispozan etkenlerden hangisi bu bebeğin akciğer patolojisi nedenleri arasında düşünülmez? A) Perinatal asfiksi B) Erken membran rüptürü C) Mekonyum aspirasyon sendromu D) Konjenital pnömoni 43.Aşağıdaki muayene bulgularından hangisi yenidoğan bir bebeğin fiziksel matürasyonunu belirlemede kullanılmaz? A) Cilt görünümü B) Ayak tabanı çizgilenmesi C) Meme dokusu D) Postür E) Kulak kepçesi 44.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde güncel yenidoğan tarama testi programı içinde yer almaz? A) Fenilketonüri B) Hipotiroidi C) Kistik fibröz E) Konjenital alveolar proteinozis 46.Yenidoğanın akciğer hastalıklarında görülen radyolojik bulgular ve hastalık eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hastalık Radyolojik Bulgu A) Respiratuar distres İnce retikülogranüler infiltrasyon sendromu B) Mekonyum Aspirasyonu Kaba yama tarzında retikülogranüler infiltrasyon C) Pnömotoraks Akciğerde havalanma artışı C) Atelektazi Homojen dansite artışı ve mediastende çekilme D) Biotinidaz eksikliği E) Akçaağaç şurubu idrar hastalığı E) Yenidoğanın geçici takipnesi Fissür çizgisi ve havalanma fazlalığı 33

34 Klinik Bilimler 47.Aşağıdakilerden hangisi 46 XX karyotipe sahip kız bebeklerde yenidoğan döneminde belirsiz dış genital yapı nedenlerinden biri değildir? A) Klasik 21 hidroksilaz enzim eksikliği B) 21 hidroksilaz eksikliği tuz kaybettirmeyen form C) 11 beta hidroksilaz eksikliği D) 17 alfa hidroksilaz eksikliği E) 3 beta steroid dehidrogenaz eksikliği 50.Glukoz toleransında bozulma nöropati ve ensefalopati aşağıdaki eser elementlerden hangisinin eksikliğinde görülür? A) Bakır B) Krom C) Molibden D) Selenyum E) Çinko 48.Bilirubin ensefalopatisi düşünülen 34 haftalık prematüre bir bebekte ilk gün içinde aşağıdakilerden hangisi beklenmez? A) Stupor B) Konvulsiyon C) Ateş D) Hipotoni E) Zayıf emme 49.Turner sendromu tanısı alan 12 yaşındaki bir çocukta aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Distal radiusta kondrodisplazi B) Otoimmun tiroidit C) İnflamatuar barsak hastalığı D) Hipogonodotropik hipogonodizm E) Sensörinöral işitme kaybı 51.İki yaşında bir çocuk aşağıdaki nöromotor gelişim basamaklarından hangisini yapması beklenmez? A) On kelimeyi anlar ve kullanır B) Tutunarak merdiven çıkar C) Üç küp ile köprü yapar D) Resimleri tanır ve adlandırır E) Kalem ile daire ve enine çizgi çizer 52.Akut pyelonefrit atağı geçiren 3 aylık bir çocukta uretero pelvik darlığı en iyi gösteren görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden A) Voiding sistoüreterografi B) Doppler ultrasonografi C) İntravenöz pyelografi D) Diüretikli dietilentriamin pentaasetik asit(dtpa) sintigrafi E) 2 3 dimerkaptosüksinik asit(dmsa) sintigrafi 34

35 3. Deneme Sınavı 53.On dört aylık bir süt çocuğu tartı alamama şikayetiyle başvuruyor. Boy ve kilo persantilleri <3p saptanıyor. Postnatal 6 ve 10. ayda 2 kez febril nötropeni nedeniyle tedavi almış. Laboratuar incelemesinde, steatore, laktik asit yüksekliği, metabolik asidoz, direkt grafide metafizyal dizostoz ve genetik analizinde mitokondriyal DNA da delesyon saptanıyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden A) Crohn hastalığı B) Abetalipoproteinemi C) Shwachman Diamond Sendromu D) Pearson sendromu E) Wolman hastalığı 55.İki aylık erkek bebek doğumdan itibaren renginde morarma şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede taşipneik, her iki akciğer bazallerinde ince krepitan raller sağ 2. İnterkostal aralıkta devamlı üfürüm, geniş nabız basıncı, artmış prekordiyal aktivite, S 2 tek duyuluyor. Telerontgenogramda kombine ventriküler hipertrofi ve artmış pulmoner vaskülarite izleniyor. Bu bebeğin en olası tanısı aşağıdakilerden A) Ebstein anomalisi B) Total pulmoner venöz dönüş anomalisi C) Scimiter sendromu D) Turunkus arteriozus E) Fallot tetralojisi 54.Aşağıdakilerden hangisi febril konvulsiyonda tekrarlama riskini artıran bir neden değildir? A) Ebevenylerde febril konvülsiyon öyküsü B) Serum sodyum düşüklüğü C) Kız cinsiyet D) Bir yaşından küçük olmak E) Ateş çıktıktan sonraki ilk 24 saat içinde nöbet geçirmek 56.Tekrarlayan pnömoni atakları nedeniyle tetkik edilen 3 yaşındaki erkek çocukta çekilen anjiografide; sistemik arterlerden beslenen, ventilasyon fonksiyonu olmayan sol hemitoraks altında ektrapulmoner yerleşimli lokalize akciğer dokusu izleniyor. Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden A) Macleod sendromu B) Konjenital lober amfizem C) Kistik adenomatoid malformasyon D) Pulmoner sekestrasyon E) Bronkojenik kist 35

36 Klinik Bilimler 57.Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kistik fibrozis klinik bulgularından biri değildir? A) Allerjik bronkopulmoner aspergilloz B) Pulmoner arteriyal hipertansiyon C) Sensorinöral işitme kaybı D) Neonatal intrahepatik kolestaz E) Distal intestinal obstrüksiyon sendromu 60.Aşağıdaki çocukluk çağı döküntü hastalıklarından hangisinde kaşıntı beklenen bulgulardan biridir? A) Kızamık B) Kızıl C) Roseola infantum D) Enfeksiyöz mononükleozis E) Meningokoksemi 58.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk yaş grubu sistemik lupus eritematozusunda beklenen klinik bulgulardan biri değildir? A) Protein kaybettiren enteropati B) İnterstisyel akciğer hastalığı C) Avasküler nekroz D) Lenfoid hipoplazi E) Trombositopenik trombotik mikroanjiyopati 59.Aşağıdaki metabolik bozukluklardan hangisi atopik dermatit ayırıcı tanısında yer almaz? A) Pridoksin eksikliği B) Fenilketonüri C) Alkaptonüri D) Multıpl karboksilaz eksikliği E) Çinko eksikliği Aşağıdakilerden hangisi çocukluklarda konjenital panhipoptüitarizminde beklenen bulgulardan biri değildir? A) Konvülsiyon B) Apne C) Hipoglisemi D) Düşük doğum ağırlığı E) Mikrofallus

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı NMH 501 Musküler Distrofiler Dersin ECTS Kredisi 5 Prof.Dr.Haluk Topaloğlu Musküler distrofilerin sınıflaması, çocukluk çağında

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı