0zcnqMi$ Yrd. Dog. DT. GOKHAN DURUKSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0zcnqMi$ Yrd. Dog. DT. GOKHAN DURUKSU"

Transkript

1 0zcnqMi$ Yrd. Dog. DT. GOKHAN DURUKSU Yazryma Adresi Telefon Faks : : : e-posta KOGEM (K6k Hiicre ve Gen Tedavileri A.U.M.) Umutepe YerleqkesiTrp Fak. Morfoloji Binasr 1. Kat /Ttirkiye : I i. edu.tr BGirinn Fakiilte/Enstitii tiniversite Utxe nilcilnni Tiirkiye Orta Dolu Teknik FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU Ttirkiye Orta Do[u Teknik Miihendislik Fakiiltesi Mezuniyet Yrlr 6grenim Alanr Derece BIYOTEKNOLOJi Doktora 2007 Lisans 2001 GIDA NAUHgNOiSLiGi AKADEMiK/MESLEKTE DENEYiM Kurum/I(urulug Orta Dopu Teknik Une Tiirkiye $ehir Btiliim/Birim Kok Hticre ve Gen Tedavileri Aragtrrma ve Uygulama Merkezi (KOGEM) Kok Hiicre ve Gen Tedavileri Ttirkiye Aragtrrma ve Uygulama Merkezi(KOGEM) Tiirkiye Ankara BIYOTEKNOLOJi Giirev Giirev Tiirii Diinemi Yrd. Dog. Dr. Aragtrrma Gorevlisi (Dr.) 20ll Aragtrrma Gdrevlisi 2009 UZMANLIK ALANLARI Uzmanhk Alanlan Biyoteknoloji, Hayvan Doku Kiilttirti, Genetik Miihendisli[i, Hayvan Histolojisi Ve Sitolojisi Kdk Hiicre, Hiicre Ktilfiirii, Genetik Mtihendisligi, Hiicre Biyolojisi PROJE DENEYIMi Proje Adr Kurum Biitge Tarih Giirev Proje Tiirii

2 60000 in Vitro Koqullarda Apoptoza Ydnlendirilen Kondrositlerin Prolaktin Geni Aktarrlmrg Mezenkimal Kok Hi.icrelere Yanttt insan Kemik Danrgman Yiiriitticii Danryman iligi raynakh Mezenkimal Kok Hticrelerin, Meme Kanser Hiicrelerinin Eksozomlanna Gdsterdi[i Kanser Kargttr Tepkinin Araqtrnlmast. Metastatik Osteosarkom Hayvan Modelinde Bmp2 Salgrlayan Mezenkimal KOk Hiicrelerin Intravenciz Uygulama Sonrast Viicutta Da[rhmr Ve Osteosarkom t t Hiicrelerinin Diferansiasyon Ve Qofialmalart Uzerine Etkileri. -Farkh Kanser Hattt Hticrelerinden Elde Edilen Eksozomlarm Stroma ve Ktik Hiicreler Uzerine Yiiriitiicii Aragtrrmac/Uzman Yiiriiflicii Etkisi Yeni Bor Bazh Biyomalzemelerin Sentezleri, Formtilasyonlart Ve Teronostik Etkilerinin incelenmesi Pankreatik Adacrk Neogenezinden Sorumlu Genlerin (Mafa, Ngn3, Pax4) Onciil K<)k Hticrelere Aktanlmasryla Fonksiyonel instilin Ureten Hiicrelerin Eldesi ve Doku Miihendisli[i Yaklaqrmr Multiple Myeloma Kaynakh Mezenkimal KOk Hticrelerin ve Bu Hiicrelerden Elde Edilen Uyanlmrg Pluripotent Kdk Hiicrelerin Osteojenik Farkhlaqma Potansiyelinin Kargrlagtrrmah Olarak incelenmesi t AraqtrrmacrNzman 0l

3 Mezenkimal Ktik Hticrelerin Tiroid Kanseri Hticre Hatlarr Uzerindeki Qo[alma Engelleyici Etkisinin incelenmesi Deneysel in vitro Tip 1 Modeli Diyabet Geliqtirme s r Y urutucu 0t AraqtrrmactNzman. I l Stirekli Kiiltiir Sisteminde Kolajen Kaplanmrg MikroTaqryrcrlar Uzerine immobilize Edilmig Mezenkimal Kok I Yiiriitticti Hticrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Ekspresyonu Mezenkimal Kok Hiicreden Farkhlaqmrg Endotel Benzeri Hiicrelerin Anj iogenez Yeteneklerinin Gergek Zamanh PZR ile Molektiler Dtizeyde incelenmesi Yiiriitiicii l AragtrrmactNzman Yiiriitticti Yiiriitticii AraqtrmacrNzman Ratlarda deneysel olarak olugturulan glokom modelinde, intravitreal kdk hticre implantasyonunun gangliyon hiicre rejenerasyonu tizerine etkisi Srgan yap dokusu kaynakh mezenkimal kok hticrelerine elektroporator kullanrlarak GFP geni aktanmrnrn optimizasyonu. Farkh insan Doku Hiicrelerinde Telomer Uzunlu[u ve Telomeraz Aktivitesi Aspergillus fumigatus endo-beta mannanaz Orta Do[u enziminin Aspergillus Teknik sojae ve Pichia pastoris 'te t iiretilmesi oicnn AKADEMiK FAALiYETLER Son Bir Yrlda Uluslararasl indekslere Kayrth Makale/Derleme igin Yaprlan Danlgmanhk Sayst Son Bir Yrlda Projeler igin Yaprlan Danrymanhk Sayrsr

4 r68 Yaylnlara Ahnan Toplam Atrf Saylsr o'n Devam Tamamla Ed"o Yiiksek Danrymanltk Yaprlan Ogrenci Sayrsl Lrsans Z Doktora 5 I Uzmanhk VII. Temel Kdk Hiicre Teknikleri Ve Molekiiler Biyoloji Uygulamalart Kursu Dtizenleme Kurulu Uyesili[i, Ekim 2009,. VIII. Temel Kok Hticre Teknikleri Ve Molekiiler Biyoloji Uygulamalarr Kursu Dtizenleme Kurulu Uyeli[i, 2-6 Kasrm 2009,. IX. Temel Ktik Hiicre Teknikleri Ve Molektiler Biyoloji Uygulamalarr Kursu Dtizenleme Kurulu UyeliEi, 22-26Mart 2010,. X. Temel Kok Hi.icre Teknikleri Ve Molekiiler Biyoloji Uygulamalart Kursu Dtizenleme Kurulu Uyeli[i, I 4- I 8 Hazir an 2010,. XII. Temel Kdk Hticre Teknikleri Ve Molekiiler Biyoloji Uygulamalan Kursu Dtizenleme Kurulu Uyelifi,29 Kasrm-3 Arahk Difer Faaliyetler (Eser/gii rev/faaliyet/so rumlu luk/olay/iiyelik 2010,.Xl[. Temel Kdk Hticre Teknikleri Ve Molektiler Biyoloji Uygulamalart Kursu vb.) Diizenleme Kurulu Uyeli[i, l3-17 Arahk 2010,.XlV. Temel Kdk Hi.icre Teknikleri Ve Molektiler Biyoloji Uygulamalan Kursu Diizenleme Kurulu Uyeli[i, 2l-25 Mart20ll,.XV. Temel Kok Hiicre TeknikleriVe Molekiiler Biyoloji Uygulamalart Kursu Dtizenleme Kurulu Uyeli[i, 9-13 Mayrs 201l,.l. Uluslararast Kattltmlt Kok Hiicre Araqtrrmalan Kongresi Diizenleme Kurulu Uyel igi, 2SEylnl-2 Ekim 2011, SakaryaXVl. Temel Kiik Hiicre Teknikleri Ve Molekiiler Biyoloji.. Uygulamalart Kursu Dtizenleme Kurulu Uyelili, 28 Kasrm-2 Arahk 2011,. 6otit lnn Sdzlii Bildirileri Sozli.i l. 6autu Bildiri Mansiyon l.odiilii VI. Dr Aysun - Ahmet Ktigiikel Trp Odtilleri Poster Kdk Hiicre ve Hticresel Tedavi Derne[i Bildiri Mansiyon 3. Odtilii Katrltmlt Kdk Hticre Araqttrmalart Kongresi Poster Bildiri odtitti z.si 1. Uluslararast 6zel Ankara Giiven Hastanesi Kok Hiicre ve Hticresel TedaviDerne[i

5 l. Uluslararasr Katrhmh Kdk Hticre Sempozyumu, Sdzlii Bildiri odtitti z.si Ondokuz Mayrs YAYINLARI SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yaylnlanan makaleler Hakki, Sema S.; Kayis, Seyit Ali; Hakki, Erdogan E.; Bozkurt, S. Buket; Duruksu, Gokhan; Unal, Zehra Seda; Turac, Gizem; Karaoz, Erdal, Comparison of Mesenchymal Stem Cells lsolated From Pulp and Periodontal Ligament,2015, JOURNAL OF PERIODONTOLOGY Akpinar, Gurler; Kasap, Murat; Aksoy, Ayca; Duruksu, Gokhan; Gacar, Gulcin; Kataoz, Erdal, Phenotypic and Proteomic Characteristics of Human Dental Pulp Derived Mesenchymal Stem Cells from a Natal, an Exfoliated Deciduous, and an Impacted Third Molar Tooth, 2014, STEM CELLS INTERNATIONAL Ogulur,lsmail; Gurhan, Gulben;Aksoy, Ayca;Duruksu, Gokhan; Inci, Cigdem;Filinte, Deniz; Kombak, Faruk Erdem;Karaoz,Erdal;Akkoc, Tunc, Suppressive effect of compact bone-derived mesenchymal stem cells on chronic airway remodeling in murine modelof asthma, 2014, INTERNATIONAL IMMLTNOPHARMACOLOGY Simsek, T.; Duruksu, G.; Okcu, A.;Aksoy, A.; Erman, G.;Utkan, Z.;Canturk,Z.;Karaoz,E., Effect of hypothyroidism in the thyroidectomized rats on immunophenotypic characteristics and differentiation capacity of adipose tissue derived stem cells,20l4, EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES Aydin, Adem; Duruksu, Gokhan;Erman, Gulay; Subasi, Cansu;Aksoy, Ayca; Unal, Zehra Seda; Karaoz, Erdal, Neurogenic Differentiation Capacity of Subacromial Bursal Tissue-Derived Stem Cells,2014, JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH Cakici, Cihangir; Buyrukcu, Bugra; Duruksu, Gokhan; Haliloglu, Ahmet Hakan; Aksoy, Ayca; Isik, Ayca; Uludag, Orhan; Ustun, Huseyin; Subasi, Cansu; Karaoz,Erdal, Recovery of Fertility in Azoospermia Rats after Injection of Adipose-Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells: The Sperm Generation, 201 3, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL Erdem, Arzum; Duruksu, Gokhan; Congur, Gulsah; Karaoz, Erdal, Genomagnetic assay for electrochemical detection of osteogenic differentiation in mesenchymal stem cells, 2013, ANALYST Karaoz,Erdal;Okcu, Alparslan; ljnal,zehra Seda; Subasi, Cansu; Saglam, Ozlem; Duruksu, Gokhan, Adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells efficiently differentiate into insulinproducing cells in pancreatic islet microenvironment both in vitro and in vivo, 2013, CYTOTHERAPY Yilmaz, Sema; Inandiklioglu, Nihal; Yildizdas, Dincer; Subasi, Cansu; Acikalin, Arbil; Kuyucu, Yurdun; Bayram, Ibrahim; Topak, Ali; Tanyeli, Atila; Duruksu, Gokhan; Kataoz, Erdal, Mesenchymal Stem Cell: Does it Work in an Experimental Modelwith Acute Respiratory Distress Syndrome?,2013, STEM CELL REVIEWS AND REPORTS Karaoz, Erdal; Kabatas, Serdar; Duruksu, Gokhan; Okcu, Alparslan; Subasi, Cansu; Ay, Birol; Musluman, Murat; Civelek, Erdinc, Reduction of Lesion in Injured Rat Spinal Cord and Partial Functional Recovery of Motility after Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation, 201 2, TURKI SH NEUROSURGERY Karaoz, Erdal; Demircan, Pmar Cetinalp; Saglam, Ozlem; Aksoy, Ayca; Kaymaz, Figen; Duruksu, Gokhan, Human dental pulp stem cells demonstrate beffer neural and epithelial stem cell properties than bone marrow-derived mesenchymal stem cells,2011, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY

6 Karaoz,Erdal; Ayhan, Selda; Okcu, Alparslan; Aksoy, Ayca; Bayazit, Gulay; Gurol, A. Osman; Duruksu, Gokhan, Bone marrow-derived mesenchymal stem cells co-cultured with pancreatic islets display beta cell plasticity, 2011, JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE Karaoz, Erdal; Ayhan, Selda; Gacar, Guelcin; Aksoy, Ayca; Duruksu, Goekhan; Okcu, Alparslan; Demircan, P. Cetinalp; Sariboyaci, A. Eker; Kaymaz, Figen; Kasap, Murat,Isolation and characterization ofstem cells from pancreatic islet: pluripotency, differentiation potential and ultrastructural characteristics, , CYTOTffiRAPY Karaoz, E.; Genc, Z. S.; Demircan, P. C.; Aksoy, A.; Duruksu, G., Protection of rat pancreatic islet function and viability by coculture with rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells,2010, CELL DEATH & DISEASE Karaoz, Erdal; Dogan, Burcu Nur; Aksoy, Ayca; Gacar, Guelcin; Akyuz, Serap; Ayhan, Selda; Genc, Zehra Seda; Yuruker, Sinan; Duruksu, Goekhan; Demircan, Pinar Cetinalp; Sariboyaci, Ayla Eker, Isolation and in vitro characterisation of dental pulp stem cells from natal teeth,2010, HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY Duruksu, Goekhan; Ozturk, Bengu; Biely, Peter; Bakir, Ufuk; Ogel, ZumrutB., Cloning, Expression and Characterization of Endo-beta-1,4-Mannanase from Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and Pichia pastoris, 2009, BIOTECHNOLOGY PROGRESS makaleler Erdal Karaoz, Soykan Ankan, Ayga Aksoy,Zehra Seda Unal, Mine Adaq, Gdkhan Ada5, Gdkhan Duruksu, Stromal Stem Cells from Parathyroid Glands of Patients with Secondary Hyperparathyroidism Demonstrate Higher Telomerase Activity and Osteogenic Differentiation Ability than Normal Bone Marrow Derived Stromal Stem Cells, 2013, British Journal of Medicine and Medical Research Hakemli kon lann bildiri alan yayrnlar Modification of Collagen to Enhance The Differentiation of Rat Pancreatic Islet Derived Stem Cells into Insulin Producing Cells, Beta Cell Workshop (BCW-ISG-2O15),2015 Different Responses of Stromal and Mesenchymal Stem Cells to the Extracellular vesicles derived from Malign Stromal Cells and Cancer Cell Lines, EMBO/EMBL Symposium: Frontiers in Stem Cells and Cancer, 2015 The effect of extracellular matrix proteins on cell viability and growth of pancreatic beta cell line BRIN-BDl l, Tissue Engineering andregenerative Medicine International Society Asia-Pacific Annual Conference (TERMIS-AP 201 4), 2014 Hiicre Nakli Tedavilerinde Uyanlmrg Pluripotent K<ik Hticrelerin Kullanrmr (Merkezi Sinir Sistemi), Santral Sinir Sistemi Hastahklannda K<ik Hiicre Uygulamalan Sempozyumu,20l4 Comparative Analysis of Beta Cell Marker Expression in Pancreatic Islet Derived and Adipose Tissue Derived Adult Stem Cells, ISLET Society Meeting 2014,2014 The effect ofpax4 gene expression on the differentiation ofpancreatic islet and adipose tissue derived stem cells into insulin producing cells, Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS/EU 201 4), The synergistic effect of NGN3 and PAX4 expressions on in pancreatic islet derived stem cells, Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine lnternational Society (TERMIS/EU 2014),2014

7 Saphkh ve Multiple Myeloma Olgularrnrn Kemik iligi-faynakh Mezenkimal Kok Hiicrelerinin Osteojenik Farkhlagma Potansiyelinin Kargrlagtrrmah Olarak incelenmesi, 1. KOk Hiicre ve Hticresel Tedaviler Kongresi, 2014 Pankreatik Beta Hiicrelerin Hiicre Drgr Matriks Proteinlerine Yantfi: Canltltk, Qo[alma ve Fonksiyon, l. Kdk Hticre ve Hticresel Tedaviler Kongresi,2014 Farkh Meme Kanser Hticrelerinden Elde Edilmig Eksozomlarm Meme Stroma ve Kemik ili[i Kaynakh Krik Hiicrelerinde Kanserlegtirme Potansiyeli, l. KOk Hiicre ve Hiicresel Tedaviler Kongresi,20l4 Kemik iligi faynakh Mezenkimal Kdk Hiicrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Ekspresyonunun Norojenik Farkhlagma Potansiyeli Uzerindeki Etkisi, 1. Kdk Hiicre ve Hiicresel Tedaviler Kongresi, Uyarrlmrq Pluripotent K<ik Hiicrelere Genel Bakrg, l. Kdk Hiicre ve Hiicresel Tedaviler Kongresi, 2014 Pax4 Geni Aktanlmrg Pankreatik Adacrk Kaynakh Kdk Hiicrelerin Endokrin hiicre Yoniinde Farkhlagma Potansiyeli, i. Kdk Hiicre ve Hiicresel Tedaviler Kongresi, 2014 Pankreatik Adacrk- ve Adipoz Doku- Kaynakh Kok Hticrelerin Endokrin Hiicre Ytiniinde Fark lagma Potansiyellerinin Karqrlagtrnlmah Olarak incelenmesi, 4. Kdk Hticre Sempozyumu, 20t3 Recovery of Motility in Rats with Spinal Cord Injury after Treatment with VEGF+ Mesenchymal Stem Cells, Biological and Clinical Aspects of the Use of Somatic Stem Cells in Regenerative Medicine,20l3 Mezenkimal Kdk Hiicrelerin Ba[rgrk Baskrlayrcr Ozellikleri, 1. Uluslararasr Kattltmh Hiicre Oltimti Aragtrrma Kongresi, 2013 Modifuing Collagens from Wharton?s Jelly for Improvement of Mesenchymal Stem Cells Adhesion and Proliferation, TERMIS-AP 2013, 2013 Improvement of Differentiation Efficiency into Insulin-Secreting Cells by Ngn3 and Pax4 Expression, Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS-EU 2013),2013 Gen Aktanm Yontemleri ve Kdk Hiicre Uygulamalarr, TEMD Bilimsel Etkinlik Programr,2013 Functionalized PEG Hydrogels as Immunoactive Barriers for Pancreatic Islet Cell Encapsulation Beta Cell Workshop 2013,2013, Hemocompatibility andcell-surface Interaction, Nanomaterials in Medicine Workshop,2013 Infiltrated Bone Marrow insan Dig Pulpasi Kaynakli K<ik HiicrelerinK562 (insan Kronik Myeloid L<isemi) Hiicre Dizisi Uzerine Sitotoksik Etkisinin Aragttrrlmast, 1. Uluslararast Kattltmlt Kdk Hiicre Aragtrrmalan Kongresi, Uzun Stire Ktiltiire Edilen Srgan Kemik iligi faynat<h Mezenkimal K<ik Hiicrelerde Genomik Kararhhlrn Karyotipik Analizlerle incelenmesi, 1. Uluslararasr Katrhmh KOk Hiicre Ara;trmalart Kongresi, 2011 Mezenkimal K<ik Hiicrelerde Trail Gen Ekspresyonunun Karakterizasyonu, Katrhmh Kok Hiicre Aragttrmalarr Kongresi, 2011 l. Uluslararast ileri Derece Uzun Siireli Kiilttiriin Sigan Kemik iligi faynakli Mezenkimal Kdk Hiicreler Uzerindeki Etkilerinin Ayrintili incelenmesi, l. Uluslararast Kattltmh Kok Hiicre Araqttrmalart Kongresi, 2011

8 Telomerase Activity: Indicator for Stable Transformation Efficiency in Mesenchymal Stem Cells, 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine, Pancreatic Islets Protected by Pancreatic Islet Derived Stem Cells Through Cytokines,5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine, 2010 Mezenkimal Krik Hiicrelerine Kahcr Gen Aktarrmrnda 6n Gdsterge Olarak Telomeraz Enzim Aktivitesi Kullanrlabilir mi?, l.uluslararasr Katrhmh Kdk Hiicre Sempozyumu, 2010 Pankreas Adacrk Kaynakh Kdk Hiicrelerce Salgrlanan Sitokinlerin Streptozotosin ile Hasar Olugturulmug Pankreatik Adacrklar Uzerine Koruyucu Etkisi, l.uluslararasr Katrhmh Kdk Hiicre Sempozyumu, 2010 Characterization ofcatalytic Activity of Endo-Mannanase, lnternational Symposium On Biotechnology: Developments And Trends (BTMETU2009, 2009 Heterologous Expression ofglycosidases of A.fumigatus in A.sojae and P.pastoris for Synthesis of Novel Carbohydrates, 12. lntemational Congress of Mycology (IUMS 2008),2008 Production of Endo-1,4-b-Mannanase of Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and Pichia Pastoris,3. CONFERENCE ON PHYSIOLOGY OF YEASTS AND FILAMENTOUS FUNGI (PYFF3),2007 lslets oflangerhans,2. ed., Stem Cells in Pancreatic Islets, ISBN: ,2014 Geligim Biyolojisi, Sistem Biyolojisi. Geligim Biyolojisinin Trp, Ekoloji ve Evrime Uzanmast, ISBN: , Geligim Biyolojisi, KOk Hiicre Kavramr Organogeneze Giriq, ISBN: ,2013 Diizenleme Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ fatura ödeme tl yükle

ÖZGEÇMİŞ fatura ödeme tl yükle ÖZGEÇMİŞ fatura ödeme tl yükle KİMLİK BİLGİLERİ ADI VE SOYADI : Erdal KARAÖZ DOĞUM YERİ : İzmir DOĞUM TARİHİ : 12.09.1963 YABANCI DİLİ : İNGİLİZCE UZMANLIK ALANI : HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AKADEMİK UNVANLARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN GACAR

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN GACAR ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN GACAR TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: Yazışma Adresi : 47434470542 1972 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

Prof. Dr. ALP CAN. ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ. (Ekim 2014)

Prof. Dr. ALP CAN. ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ. (Ekim 2014) Prof. Dr. ALP CAN ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ (Ekim 14) Adı Soyadı Alp Can Doğum Tarihi 7 Ağustos 1963 Unvanı Adres İletişim bilgileri Kişisel web sitesi Profesör Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri Doğum Tarihi 09/03/1980 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli (1 çocuk) Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687

Detaylı

Cell Line, DU145. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008.

Cell Line, DU145. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 27(1): article number: 37, 2008. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Harika ATMACA Doğum Tarihi: 27.06.1983 Ünvanı: Araş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Đncivez, Zonguldak

ÖZGEÇMĐŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Đncivez, Zonguldak ÖZGEÇMĐŞ Unvanı, Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. R. Seda TIĞLI AYDIN Đletişim adresi : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tel (Dahili) : 0 372 257 4010 (1276) Yabancı Dil : Đngilizce (ÜDS: 80) Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri :Bursa Uzmanlık Dalı :Histoloji ve Embriyoloji Akademik Ünvanı :Yardımcı Doçent Doktor Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Narçın Ünsal İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, MOBIGEN 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

EDİZ DEMİRPENÇE. 1987 Lisans Ankara Üniversitesi Tıp 1981 Lise Kadıköy Anadolu Lisesi Fen-Biyoloji

EDİZ DEMİRPENÇE. 1987 Lisans Ankara Üniversitesi Tıp 1981 Lise Kadıköy Anadolu Lisesi Fen-Biyoloji EDİZ DEMİRPENÇE 1. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum tarihi ve Yeri: 13 Haziran 1964, Ankara Halen Görevi: TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Dekanı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adresi: TOBB ETÜ Tıp Fakültesi

Detaylı

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org.

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org. THD 2008 Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR Kurs Kitabı www.thd.org.tr İçindekiler 5 BİLİMSEL PROGRAM 7 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI

Detaylı

Lisans/Y.Lisans: Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 2001-2006 (DÖNEM BĠRĠNCĠSĠ)

Lisans/Y.Lisans: Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 2001-2006 (DÖNEM BĠRĠNCĠSĠ) Adı Soyadı: MEHMET SAĞLAM Doğum Yeri/Tarihi: SAMSUN-ĠLKADIM 24/08/1982 Öğrenim Durumu: Doktora İlkokul: 23 Nisan Ġlköğretim Okulu 1988-1993 Ortaokul ve Lise: Milli Piyango Anadolu Lisesi 1993-2000 Lisans/Y.Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Kamer Kılınç Doğum Tarihi: 1953 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Fakültesi, Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (01/09/2008-31/08/2009)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (01/09/2008-31/08/2009) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (01/09/2008-31/08/2009) 1. Öğretim Elemanı ve İdari Personel Sayısı : Prof.Dr.: 14 Doç.Dr.: 2 Yrd.Doç.Dr.: - Öğretim Görevlisi:1 Araş.Gör.: 16 Okutman:- Uzman:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 87.5 ÇOK İYİ 2007 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 87.5 ÇOK İYİ 2007 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12469342102 NİMET BÖLGEN 7/1/79 12:00 AM A134200 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 87.5

Detaylı

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994 1. Adı Soyadı: Murat Aydın SAV 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1957 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1974 1980 Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1990

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2001. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Fizyoloji AD, TOKAT

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2001. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Fizyoloji AD, TOKAT CURRICULUM VITAE ERBAŞ Oytun Kişisel Bilgiler Soyadı: ERBAŞ Adı: OYTUN Doğum Tarihi: 15-11-1978 Cinsiyet: ERKEK Uyruğu: T.C Doğum Yeri: ÖDEMİŞ-IZMIR E-Mail: Adres: Telefon numarası : Bilim Uni. Tıp Fakultesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Mine ERGÜVEN Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Eczacılık

Detaylı

ESİN AKTAŞ ÇETİN1, CEM MUHLİS AR2, GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL3, SEMA BİLGİÇ1, FATİH SALMAN 1 GÜNNUR DENİZ 1

ESİN AKTAŞ ÇETİN1, CEM MUHLİS AR2, GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL3, SEMA BİLGİÇ1, FATİH SALMAN 1 GÜNNUR DENİZ 1 İnsan Mezenkimal Kök Hücre Fenotipik Karakterizasyonu; Yağ ve Kemik Hücrelerine Yönlendirilmesi Phenotypic Characterization of Human Mesenchymal Stem Cells; Their Differentiation into Fat and Bone Cells

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oktay Arda İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Avrupa Konutları (TEM) Blok 11 Daire 102 Abdi İpekçi Cad. Karayolları Mah. Gaziosmanpaşa İSTANBUL : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Present Address : Dept. Molecular Biology and Genetics Gebze Institute of Technology (GYTE), Kocaeli

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Present Address : Dept. Molecular Biology and Genetics Gebze Institute of Technology (GYTE), Kocaeli CURRICULUM VITAE Personal Details Name : Isil (Aksan) Kurnaz Date of Birth : 18 May 1974 Place of Birth : Istanbul, Turkey Languages : English (fluent) Present Address : Dept. Molecular Biology and Genetics

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1996

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: UTKU ATEŞ Doğum Tarihi: 8 Şubat 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1996 Doktora Histoloji ve Embriyoloji AbD

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KÖK HÜCRE VE DENTAL PULPA KÖK HÜCRELERİ STEM CELLS IN DENTISTRY AND DENTAL PULP STEM CELLS ÖZET

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KÖK HÜCRE VE DENTAL PULPA KÖK HÜCRELERİ STEM CELLS IN DENTISTRY AND DENTAL PULP STEM CELLS ÖZET D E R L E M E L E R DİŞ HEKİMLİĞİNDE KÖK HÜCRE VE DENTAL PULPA KÖK HÜCRELERİ STEM CELLS IN DENTISTRY AND DENTAL PULP STEM CELLS Çiğdem ATALAYIN 1 Zeynep ERGÜCÜ 2 Hüseyin TEZEL 3 ÖZET Rejeneratif tıp alanında

Detaylı

VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM

VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS SEKRETERİ : YRD.DOÇ.DR. MURAT KASAP KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. 1. Adı Soyadı : Gürkan ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. Doktora Doktora Tıp Fakültesi, Fizyoloji

Detaylı

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: TÜLAY İREZ(ÖCAL) 2. Doğum Tarihi: 1951 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ankara Üni. Fen Fakültesi 1972 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 Adı Soyadı: Metin Aytekin Doğum Tarihi: 18 MAY 1975 H indeks: 11 (Google Scholar) Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı Bölüm Üniversite Dönem Lisans Biyoloji Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Korkut Ulucan Doğum Tarihi: 08 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Bölüm/Program Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1999

Detaylı

ODTÜ Biyoteknoloji. 25. Yıl Etkinliği. 14 Kasım 2014. Editor: Prof. Dr. Nesrin Hasırcı. www.btec.metu.edu.tr

ODTÜ Biyoteknoloji. 25. Yıl Etkinliği. 14 Kasım 2014. Editor: Prof. Dr. Nesrin Hasırcı. www.btec.metu.edu.tr ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği 14 Kasım 2014 Editor: Prof. Dr. Nesrin Hasırcı www.btec.metu.edu.tr ÖNSÖZ Değerli Biyoteknoloji EABD Öğretim Üyeleri, Mezunlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz, Bildiğiniz

Detaylı

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya irfanaltuntas@hotmail.com. : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 48000 Kötekli / MUĞLA

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya irfanaltuntas@hotmail.com. : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 48000 Kötekli / MUĞLA KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Birimi E-Posta Kişisel Web Sayfası ÖĞRENİM BİLGİLERİ Lisans Prof. Dr. İrfan ALTUNTAŞ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya irfanaltuntas@hotmail.com Yüksek Lisans

Detaylı