DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP"

Transkript

1 DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP

2 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okuman z ve bir ba vuru kayna olarak saklaman z rica ediyoruz. PCB İçermez

3 Dikkat Bu ürünü sat n ald n z için te ekkürler. Ürünü emniyetli bir eklinde kurabilmek ve en iyi sekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapç dikkatlice okuyunuz. Kitapç ilerdeki ihtiyaçlar n z için ürünün yan nda bulundurunuz. Bu kitapç ktaki bilgiler haber vermeksizin de istirilebilir. Copyright 2008 Kanunlar n onaylad s n rlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir sekilde kopyalanamaz, kullan lamaz veya tercüme edilemez. Garanti Ürün e er bu kitapç kta anlat ld ndan farkl bir sekilde kullan l rsa garanti kapsam d nda kal r. Emniyet Uyar s Bu ürün uluslararas emniyet standartlar na uyacak bir ekilde üretilmi tir. Ürünü kullanmadan önce lüften a a daki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz. Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri 1. Giri limi V AC 50Hz - Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çal t r n z. E er evinizdeki gerilimin türünden emin de ilseniz lütfen yerel enerji sa lay c n zla ba lant kurunuz. - Üründe herhangi bir ba lant veya bak m yapmadan önce lütfen elektrik ebeke ba lant s n kesiniz. 2. A r Yükleme - Elektrik prizini a r yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik ark veya çarp lmalara neden olabilir. 3. S v lar - Bu ürün herhangi bir s v ile slat lmamal d r. Buna ek olarak, içi s v dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamal d r. 4. Temizleme - Temizlemeden önce ürünün fi ini prizden çekiniz. - Ürünün tozunu almak için hafif nemli bir bez kullan n z. 5. Havalanma - Ürüne yeterli havan n girebilmesi için üzerindeki delikler aç k b rak lmal d r. - Ürünü hal veya benzeri yumu ak malzemelerin üzerine koymak suretiyle çal t rmay n z. - Ürünün üzerine di er elektronik ürünler koymay n z. 6. Ba lant lar - Ürüne desteklenmeyen ekilde ba lant lar yapmay n z. Bu ürününüze zarar verecektir. 7. Ürünün LNB ba lant s - Ürünün ebeke ba lant s n, bir LNB ba lay p sökmeden önce kesiniz. Aksi taktirde LNB hasar görebilir 8. Televizyon Ba lant s - Ürünün ebeke ba lant s n, Televizyona ba lamadan önce kesiniz. Aksi taktirde televizyona zarar verebilirsiniz. 9. Topraklama - LNB kablosu sisteme iyice topraklanmal d r. 10. Yerle tirme - Y ld r m ya mur ve güne ten korumak için ürünü iç mekanlarda kullan n. - Ürünü radyatör veya s üreten herhangi bir aparata yak n koymay n. - Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uza a yerle tiriniz. - Havaland rmalar hiçbir ekilde kapatmay n z ve ürünü yatak, kanepe, kilim ve benzeri toz tutan yüzeyler üzerinde çal t rmay n z. - E er ürünü raf veya benzeri bir yere yerle tirecekseniz yeterli derecede havaland rman n oldu undan emin olun.

4 - Ürünü dü ebilece i güvensiz bir yere koymay n. - Ürünün dü mesi çocuk ve eri kinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir. 11. Y ld r m, F rt na veya Kullanm yorken - E er ürün uzunca bir süre kullan lmayacaksa ebeke ve anten ba lant s n kesiniz. Bu, y ld r m ve elektrik ebekesindeki dalgalanmalar n sebep olaca zarar engelleyecektir. 12. Alakas z Nesneler - Ürünün deliklerine ürünle alakas olmayan herhangi bir ey sokmay n z. Yüksek voltaj noktalar na dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz. 13. Parça De i imi - Bir parça de i imi gerekli oldu u zaman servis çal an n n üretici taraf ndan öngörülmü parçay kulland ndan emin olunuz. Aksi taktirde üründe daha büyük bir hasar olu abilir. Uyar 1. Elektrik kablosu ve fi inin hasar görmemesi için; - Elektrik kablosunda iste e göre de i iklik yapmay n z. - Herhangi bir elektrik k v lc m gördügünüzde fi i hemen prizden çekiniz. 3. Ürüne Zarar gelmemesi için; - Ürün ar zal yken kullanmay n z. Aksi taktirde daha ciddi hasarlar olusabilir. Bu gibi durumlarda lütfen sat c n zla ba lant ya geçiniz. - Ürünün Digital Kart veya modül yuvas na yabanc maddeler sokmay n z. Bu ürünün ömrünün k salmas na sebep olabilir. Enerji tasarrufu ile ilgili yap lmas gerekenler 1-Cihaz n z izlemedi iniz zamanlarda aç k b rakmay n z, Standby/bekleme konumuna al n z. E er uzun süre cihaz n z kulanmayacaksan z kapal konumda b rak n z. 2-Cihaz n z izledi iniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz.cihaz n z n ses seviyesini yüksek seviyelere ç kartmamak enerji tasarrufu sa lar. UYARI 1: Ulusal Çevre Mevzuat m z gere i pillerinizin ömrü bitti inde çöpe atmay n. Pil toplama noktalar na atarak özel bertaraf /geri kazan m amac yla ayr toplanmas n sa lay n z. UYARI 2: EEE yönetmeli ine uygundur. - Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya k v rmay n z. - Elektrik ba lant s n kesmek için lütfen fi ten tutarak çekiniz. - Is t c araçlar kablodaki plastik kaplaman n erimemesi için kablodan mümkün oldu u kadar uzak tutunuz. 2. Elektrik Çarpmas ndan korunmak için; - Ürünün içini açmay n z. - Ürünün içine metal veya yan c maddeler sokmay n z. - Elektrik fi ine slak ellerle dokunmay n z.

5 çindekiler 1 Ürünü Kullanmadan Önce Kurulum Ayarlar Kanal Ayarlar Genel Ayarlar Genel Kullan m levleri Teknik Özellikler 16 8 Tüketici Hizmetleri 17

6 TV/RADIO., - a b c d e f g h i j l l m n o p q r s t u v w x y z FAV 0 OPTS GUIDE INFO VOL C H LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE 1 Ürünü Kullanmadan Önce Paket çeri i Paketi açt n zda, a a da gösterilen gerekli parçalar n hepsinin tamam oldu undan emin olun. E er bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmü se, lütfen sat c n zla ba lant ya geçin. Uzaktan Kumanda Kullan c K lavuzu Piller SCART Kablosu Not: Ürünün resmi paketten ç kan üründen farkl olabilir. Ön Panel STAND BY CARD IN OPTS/ VOL CH STANDBY Tu u Al c y bekleme konumuna geçirir/ç kar r. STANDBY Ledi Bekleme konumundayken k rm z yanar. CARD IN Ledi Dijital kart tak l yken yanar. MENU/ Tu u Menü ye girmenizi sa lar. Menüde seçiminizi onaylaman z sa lar. Tu u Önceki menüye dönmenizi, seçimi iptal etmenizi sa lar. 6 q VOL w Ses ayar azaltma/artt rma tu lar. Menülerde Sa /Sol yön tu lar. 7 q CH w Kanal ileri/geri alma tu lar Menülerde Yukar /A a yön tu lar 8 RCU al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyallar al r. 9 Dijital Kart Yuvas Dijital kart ifreli(ücretli) yay nlar izlemenizi sa lar. 1

7 Arka Panel HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER LNB IN Uydu anten kablosuna ba lan r. LOOP OUT Ba ka bir uydu al c s na sinyal aktarmak için ba lan r. TV SCART TV Scart kablosuna ba lan r. RS-232C Bilgisayar ile haberle me kablosu ba lan r. Ko ullu eri im Baz TV ve Radyo kanallar n n serbest olarak yay nlanmas na kar n, birçok TV ve Radyo kanal ancak bir ko ullu eri im komponenti arac l yla abone olmak kayd art nda izlenebilmektedir VIDEO TV veya VCR a görüntü sinyal ç k. S/PDIF Dijital ses ç k. AUDIO L/R TV veya VCR a ses sinyal ç k. Güç Kablosu Dijital Kart n Yerle tirilmesi Dijital kart görünü te kredi kart na benzer ve abone oldu unuz yay nlar izlemenize /dinlemenize olanak verir. 1. Ön paneldeki sa kapa aç n 2. Elektronik çipi (ufak kare eklinde, alt n rengi bölüm) a a gelecek eklide tutun. 3. Dijital kart yuvaya yerle tirin. STAND BY CARD IN OPTS/ VOL CH 2

8 Uzaktan Kumanda , - g h i TV/RADIO a b c j l l d e f m n o p q r s t u v w x y z FAV GUIDE VOL OPTS 0 INFO CH LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE STANDBY Al c y bekleme konumuna geçirip, bekleme konumunda geri ç kar r. TV/RADIO TV ve Radio Modlar aras nda geçi yapar. Numerik Tu lar. FAV Favori listelerine geçi yapar. OPTS Al c ayarlar menüsüne giri yapar. GUIDE Elektronik TV Rehberine giri yapar. YÖN TU LARI Menülerde gezinmenizi sa lar. VOL Ses seviyesini artt r p, azalt r. LIST Kanal Listesi ni, menüsünü açar. TEXT Teletext moduna geçmenizi sa lar. LANG Ses dili seçimi yapman z sa lar. SUBT Altyaz dili seçimi yapman z sa lar. MUTE Al c y sessiz konuma geçirir. P r P Önceki kanala geri dönmenizi sa lar. Önceki menüye dönmenizi sa lar. INFO Program bilgisi ekran n açar. Onaylama tu u. CH Kanallar aras nda ileri, geri dola man z sa lar. RENKL TU LAR Teletext konu seçimi yapman z sa lar. FUNC Ses özelliklerini ayarlaman z sa lar. TIMER Kapanma zaman n ayarlaman z sa lar. MODE DIGITURK / Standart mod seçimini yapman z sa lar. THEME E-Rehber de bu tu ile tema seçebilirsiniz. 3

9 L R 2 Kurulum Bu bölüm uydu al c s n n nas l kurulaca n anlatmaktad r. ste inize göre a a daki ba lant ekillerinden birini seçin. Uydu al c n z di er bir elektronik sisteme ba lamadan önce lütfen uydu al c n z ve sistemin elektrik ebekesinden ayr oldu una emin olun. Anten/TV Ba lanmas Scart Kablosu ile 1. DISH IN giri ine anteni ba lay n. 2. Scart kablosunu figürdeki gibi ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER Scartkablosu VIDE O AUDI TV An enna TV An enna L R S/PDI O t IN t OUT F RCA Kablosu ile 1. DISH IN giri ine anteni ba lay n 2. RCA kablolar n figürdeki gibi ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER 4

10 TV An Ses Sistemi Ba lant s 1. Yüksek kalitede ses için S/PDIF ba lant s Dolby Digital decodere ba lan r. 2. Video ba lant s n TV nin VIDEO (Giri ) konnektörüne ba lay n. 3. AUDIO L/R ba lant s n, ses sisteminin AUDIO L/R giri ine RCA Kablosu ile ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER RCA Cabl e RCA Cabl e S/PDI F Cabl e L AUDIO IN R S/PDI F VIDEO IN AUDIO enna TV An L R TV An enna S/PDI IN t IN t OUT F 5

11 RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER HC235R-S2000IR-A AC / 60 Hz Max.10W Al c n n Çal t r lmas ve lk Aç l Ayarlar 1. Al c n n elektrik kablosunu prize tak n. 2. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY dü mesine bas n. TV/RADIO., - a b c d e f CAUTION j l l m n o g h i STAND BY CARD IN p q r s t u v w x y z OPTS/ VOL FAV 0 OPTS lk Aç l Ayarlar E er al c y ilk defa çal t r yorsan z kar n za dil seçim menüsü gelecektir. Uydu DIGITURK Kurulumu Eutelsat 3W DIGITURK Modu Eutelsat 3W Turksat Ayarları Değiştir. Yukar /A a yön tu lar ile dil seçimini yap n z ve tu una bas n z. Kurulum DIGITURK Modu menüsü ekranda görüntülenecektir. Kurulum DIGITURK Kurulumu DIGITURK Modu Anten Ayarı Otomatik Uydu Tarama ManualTP Arama 5 İlk Ayarlara Dönüş 6 YAZILIM GÜNVELLEME DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sa /Sol yön tu lar ile yap p tu u ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n bayinizden ö renebilirsiniz.) DIGITURK Kanal Kurulumunu Ba lat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçip tu u ile onaylay n z. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama i lemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. Taşı Yukar /A a yön tu lar ile DIGITURK Kurulumu sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. 6

12 3 Ayarlar Al c n za ait ayarlar yapabilmek için kumandan z n üzerindeki OPTS tu una bas n z. Ana menü görüntülenir. Ana menüden seçiminizi Yukar /A a tu lar ile yapabilirsiniz. imlerinizi tu u ile onaylayabilirsiniz. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. 1. Kurulum Menüsü ve Ayarlar Kurulum menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a yön tu lar ile Kurulum sat r n seçiniz ve tu una bas n z. ana menü Taşı ana menü Taşı Kurulum Kanal Ayarları Genel Ayarlar Ortak Arabirim Etiket Listesi Kurulum Kanal Ayarları Genel Ayarlar Ortak Arabirim Etiket Listesi DIGITURK Modu DIGITURK Modu Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tu una bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst kö esinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tu unu bast n zda bilgi ekran n n sa kö esinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tu una bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r. Not: Modlar aras nda da i im yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yap lmas gerekmektedir. 2. DIGITURK Kurulumu DIGITURK Kurulumuna ba lamadan önce 1.Bölümde anlat ld ekilde mod seçimi yap n z ve Dijital Kart n sayfa 2 de Dijital Kart n Yerle tirilmesi bölümünde anlat ld gibi al c n za tak ld na emin olunuz. Kurulum menüsünden Yukar /A a tu lar ile DIGITURK Kurulum sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. Kurulum menüsü görüntülenir. lem yapmak istedi iniz sat r seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. Kurulum DIGITURK Modu Uydu DIGITURK Kurulumu Eutelsat 3W DIGITURK Modu Eutelsat 3W Turksat DIGITURK Kurulumu Anten Ayarı Otomatik Uydu Tarama Taşı 4 ManualTP Arama 5 İlk Ayarlara Dönüş 6 YAZILIM GÜNCELLEME 1. Mod seçimi Al c n z hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/ ifresiz kanallar kurmaya uyumludur. 7 Ayarları Değiştir. DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sa /Sol yön tu lar ile yap p tu u ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n

13 bayinizden ö renebilirsiniz.) DIGITURK Kanal Kurulumunu Ba lat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçip tu u ile onaylay n z. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama i lemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. Önemli Not: Cihaz n z program izlemek için kullanm yorsan z, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere Standby/Bekleme tu una basman z gerekir. Al c n z Standby/Bekleme konumunda DIGITURK ten kanal ve yaz l mlar almaya devam eder. Güç kablosunu çeker yada Dijital kart ç kart rsan z Kanal ve yaz l m yüklemesi gerçekle mez. Al c n z n fi ini çekmeniz durumunda, al c n z tekrar açt n zda güncelle tirmelerin tamalanmas iki saat kadar sürebilir. 3. Anten Ayar Bu menüden izlemek istedi iniz uydunun ayarlar n görüntüleyebilir ve de i tirebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Anten ayar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Anten Ayar menüsü görüntülenir. Anten Ayarı Anten LNB Tipi LO Frekans 1(H/V) LO Frekans 2(H/V) Transponder 22KHz LNB Voltajı Anahtar Tipi im Sinyal Seviyesi Sinyal Kalitesi 20 Turksat 1C 9750/ / / V /6 Auto 13/18V Yok Yok Taşı Ayarları Değiştir. Kaydet STNDART Mod 20 Turksat 1C 21 Europe*Star 1 22 Eutelsat 2 F1 23 C-NSS Ku-NSS Hispasat 26 Ku-Intelsat C-Intelsat Ku-Intelsat % 51% Anten: Anten sat r ndan izlemek istede iniz uyduyu seçiniz. LNB Tipi: Tüm standart LNB tipleri listede mevcuttur. Listeden uygun LNB tipini seçebilir yada Bireysel Kullan c veya Dual Kullan c seçeneklerinden birini seçerek kumandan z n nümerik tu lar ile LNB frekans n girebilirsiniz. Transponder: Transponder sat r ndan Uydu üzerinde gösterilen bir transponder seçiniz. 8 22KHz: 22KHz seçimi Otomatik tir böylece al c band seçimini otomatik olarak yapar. LNB Voltaj : Cihaz LNB ye ba l ise LNB nin voltaj na göre 13/18V veya 14/19V seçilmelidir. Cihaz LOOP OUT destekli di er bir cihaza ba l ise ve di er cihazda do rudan LNB ye ba l ise LNB Voltaj Kapal seçilmelidir. Anahtar Tipi: Anahtar Tipi seçene i Yok, D SEqc, SMATV, Motor anten sisteminize göre seçebilirsiniz. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenek Yok seçilmelidir. im: im sat r Anahtar Tipi seçene inde yapt n z seçime göre de i ir. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenekte Yok seçilmelidir. Bu menüdeki ayarlar tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için, menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 4. Otomatik Uydu Tarama Anten Ayarlar n tamamlad ktan sonra Kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile Otomatik Uydu Tarama seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Otomatik Uydu Tarama menüsü görüntülenir. Otomatik Uydu Tarama Uydular 1 Ku-NSS K, Ni esat Thor Sirius 2,3 5 Eutelsat W3 6 Eutelsat W1 7 Hotbird 8 Eutelsat W2 9 Astra 1 10 Eutelsat 2 F3 11 Astra 1D/3A Sayfa Değiştir STNDART Mod Transponder 11462H / V / H / H / H / H / H / H / H /4 TÜM Kanalları Tara Şifresiz Kanalları Tara Taşı Otomatik uydu tarama menüsünün sol k sm nda uydu isimleri görüntülenir, taramak istedi iniz uyduyu Yukar /A a yön tu lar ile seçip tu u ile onaylay n z, uydu isminin yan nda seçim i areti görülecektir. Sa /Sol yön tu lar ile sa k s ma geçerek TÜM Kanallar Tara veya ifresiz Kanallar Tara seçeneklerinden birini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Otomatik Tarama ba lar ve menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir.

14 Standart (FTA) moda kaydedilir. Taranıyor 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 5 Kanal 6 kanal 7 Kanal Taramayı Durdur 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Radio 6 Radio 7 Radio Sinyal Seviyesi 83% Sinyal Kalitesi 49% İşlem 49% STNDART Mod De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir, Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanallar haf zaya al nacak ve Otomatik Uydu Tarama menüsüne geri dönülecektir. Önceki menüye dönmek için menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. girerek arama yapabilirsiniz. Bunun için; kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile Manuel TP arama seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Manuel TP Arama menüsü görüntülenir. Standart Moda (FTA) kaydedilir. ayarlar na geri döndürebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile lk Ayarlara Dönü sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ekranda Fabrika ayarlar na dönülecek. Onayl yor musunuz? mesaj görüntülenir. Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Al c n z bir süre sonra kapan p tekrar aç lacak ve fabrika ayarlar na dönmü olacakt r. Al c n z kurulumunu tekrar lk Aç l Ayarlar bölümünde anlat ld ekilde yapabilirsiniz. Download) havadan yaz l m güncelleme yöntemi ile al c n z n yaz l m n güncelleyebilirsiniz. Bunun için; Kurulum Menüsünden YAZILIM GUNCELLEME sat r n seçiniz ve tu una baz n. Ekranda Yeni yazilim algiliyor mesaj görüntülünir. Yeni yaz l m bulunursa otomatik olarak yüklenir, Yeni yaz l m bulunmamas durumunda Kurulum menüsüne geri dönülecektir. Manuel TP Arama STNDART Mod Anten Frekans Polarizasyon Sembol Oranı Fec Tarama Modu Şebeke Araması PID Arama Sinyal Seviyesi Sinyal Kalitesi 42.0e TURKS Dikey /6 Tüm Kanallar İptal Otomatik PID 20 Turksat 1C 21 Europe*Star 1 ( 22 Eutelsat 2 F1 23 C-NSS Ku-NSS Hispasat 26 Ku-Intelsat C-Intelsat Ku-Intelsat % 49% Taşı Ayarları Değiştir Arama Başlat Oran, FEC, Tarama Modu, ebeke Aramas, PID Arama sat rlar na gerekli bilgileri girerek tu una bas n z. Tarama ba lar, girdi iniz frekansta kanal bulunursa menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir. Herhangi bir kanal bulunumazsa ekranda Hiç bir kanal eklenmedi mesaj görüntülenir ve Manuel TP Arama menüsüne geri dönülür. Ayar i lemini tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 9

15 4 Kanal Ayarlar Kanal Ayarlar menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a tu lar ile Kanal Ayarlar sat r n seçiniz ve tu una bas n z. Kanal Ayarlar menüsü görüntülenir. Kanal Ayarları Taşı Kanal Özellikleri Liste Düzeni Uydu Silme Kanal Dizme UYDU-TP Liste Düzeni Kanal Listesini Sil STNDART Mod stedi iniz sat r Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. 1.Kanal Özellikleri Bu menüden ki isel tercihinize göre üç farkl favori listesi olu turabilir yada izlenmesini istemedi iniz kanal kilitleyip PIN kodu girilmeden izlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Özellikleri sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanal Özellikleri menüsü görüntülenir. Kanal Kilidi Kanal Özellikleri menüsünden kumandan z n üzerindeki Yukar /A a yön tu lar ile kilitlemek istedi iniz kanal seçiniz ve Sa /Sol yön tu lar ile Kilit i aretinin oldu u sat ra geliniz ve kumandan z n üzerindaki KIRMIZI tu ile onaylay n z. ifre ekran na do ru ifre girildi inde kanal kilitlenecek ve kanal isminin yan nda onay i areti görüntülenecektir. Kanallar aras nda gezinirken kilitlenmi bir kanal seçildi inde ekranda ifre ekran görüntülenecek ve ifre do ru girilmedi i sürece kanal gösterilmeyecektir. Not: ifre fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm t r. PIN kodunuzu Ebeveyn Ayarlar menüsünden de i tirebilirsiniz. 2.Liste Düzeni Bu menüden Kanallar silebilir, isimlendirebilir yada kanal ba ka bir konumu ta yabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Liste Düzeni sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Liste Düzeni menüsü görüntülenir. Not: Liste düzeni menüsüne Sadece STANDART (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Liste Düzeni 394 KANAL $ 395 KANAL 396 KANAL $ 397 KANAL 398 KANAL 12:57 PERS 26 Haz Turksat 1C 12652H /6 399 KANAL Fav1 Fav2 Fav3 391 Kanal 392 Kanal 393 Kanal 394 Kanal $ 395 Kanal 396 Kanal $ 397 Kanal 398 Kanal $ 399 Kanal $ 400 Kanal Turksat 1C 12652H /6 Sil Taşı İsim Ver $ 399 KANAL Taşı Kanal Değiştir Favori Listesi Olu turma Kanal Özellikleri menüsünden kumandan z n üzerindeki Yukar /A a Yön tu lar ile favori listesine eklemek istedi iniz kanal seçiniz ve Sa /Sol Yön tu lar ile kanal hangi favori listesine almak istiyorsan z seçip kumandan zdaki KIRMIZI tu a bas n z. Kanal ekledi iniz favori listesinde onay i ireti görüntülenecektir. Not: istedi iniz kanal ayn anda 3 favori listesine de ekleyebilirsiniz. 10 Kanal Silme Kanal silme i lemi için önce Liste Düzeni menüsünden Sa /Sol yön tu lar ile imleci sa bölüme getiriniz ve Yukar /A a tu lar ile Sil sat r n seçerek tu una bas n z. Sil sat r n n yan nda seçim i areti görüntülenir. Tekrar Sa /Sol yön tu lar ile imleci sol bölüme getirerek silmek istedi iniz kanal veya kanallar Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylay n z. Silmek için seçti iniz kanal n yan nda X i areti görüntülenir. Silme i lemini tamamlamak için tu una bas n z ve ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda silme i lemi gerçekle mi olur.

16 Kanallar n Ta nmas Kanal ta ma i lemi için Kanal silme i leminde oldu u gibi sa bölümden Ta sat r seçilir sol bölümden Yukar /A a tu lar ile ta mak istedi iniz kanal seçiniz ve tu u ile onaylay n z kanal isminin yan nda ta ma i areti görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile kanal ta mak istedi iniz yeni konumu seçiniz ve tu u ile onaylay n z kanal yeni yerine ta nm olacakt r. Kanal simlendirme Kanal simlendirme i lemi için Kanal silme ve ta ma i lemlerinde oldu u gibi sa bölümden sim ver sat r seçilir sol bölümden Yukar /A a tu lar ile isim vermek istenilen kanal seçilerek tu una bas l r. sim menüsü görüntülenir. Bu menüden harf, rakam yada i aretleri Yukar /A a veya Sa /Sol yön tu lar seçip tu u ile onaylayarak kanallar isimlendirebilirsiniz. 3.Uydu Silme Bu menüden seçili uydu alt ndaki tüm kanallar silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Uydu Silme sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Uydu Silme menüsü görüntülenir. Not: Uydu Silme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Uydu Silme SAT 1 Taşı Uydular Tüm Kanallar $ 0001 KANAL 0002 KANAL 0003 KANAL 0004 KANAL 0005 KANAL 0006 KANAL 0007 KANAL $ 0008 KANAL $ 0009 KANAL $ 0010 KANAL TV/Radyo Sol bölümdeki uydular k sm ndan silmek istedi iniz uyduyu seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Uydu isminin yan nda seçim i areti görüntülenir. Silme i lemini tamamlamak için tu una bas n z ve ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda silme i lemi gerçekle mi olur ve tüm kanalar silinir. 4.Kanal Dizme Bu menüden TV kanallan n Transporder, ebeke, Ortak Arabirim ( ifreli) seçeneklerine 11 STNDART Mod göre s ralayabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Dizme sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanal Dizme menüsü görüntülenir. Not: Kanal Dizme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Kanal Dizme Dizme Türü Ayarları Değiştir. Transponder Kaydet Kanallar n s ralanmas n istedi iniz s ralama eklini Sa /Sol yön tu lar ile seçiniz ve tu una bas n z ekranda Lütfen Bekleyiniz mesaj görüntülenir ve s ralama i lemi tamamland ktan sonra do rulu unu Kanal Listesi nden kontrol edebilirsiniz. 5.UYDU-TP Listesi Düzeni Bu menüde Uydu ve Transponder lar silebilir, düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden UYDU-TP Listesi Düzeni sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. UYDU-TP Listesi Düzeni menüsü görüntülenir. Menünün sol k sm nda Uydu listesi, sa k sm nda ise seçili uyduya ait Transponder listesi görüntülenir. Uydu listesinde düzenleme yapmak için Uydular k sm na Transponder listesinde düzenleme yapmak için Transponder k sm na geçmeniz gerekmektedir. STNDART Düzenleme Mod için tu una bas n z ve aç lan menüden Sil, Düzenle, Ekle seçeneklerinden istedi inizi seçebilirsiniz. Not: UYDU-TP Listesi Düzeni menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. 6.Kanal Listesini Sil Bu menüde bulundu unuz moda ait kanal listesini silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Listesini Sil sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ekranda Bu moda ait tüm kanallar silinecektir. Onayl yor musunuz? mesaj görüntülenir. Listenin silinmesi için Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Bulundu unuz moda ait tüm kanallar silinecektir. Transponder Şebeke ŞİFRELİ STNDART Mod

17 5 Genel Ayarlar Genel Ayarlar menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a tu lar ile Genel Ayarlar sat r n seçiniz ve tu una bas n z. Genel Ayarlar menüsü görüntülenir. Genel Ayarlar Tafl TV Ayar Ebeveyn Ayarlar Dil imi Di er Ayarlar stedi iniz sat r Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. 1.TV Ayar Bu menüden al c n n TV ayarlar n yapabilirsiniz. bunun için Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile TV Ayar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. TV Ayar menüsü görüntülenir. TV Sistemi, Scart Ç k, TV Ekran Modu, AC3 sat rlar n Yukar /A a tu lar ile seçip Sa /Sol tu lar ile seçimlerini de i tirebilirsiniz. TV Ayarı TV Sistemi Scart Çıkış TV Ekran Modu AC3 Taşı Ayarları Değiştir. Yürürlükteki Menüden Çık. PAL RGB 4:3 Stereo TV Sistemi: Bu ayar varsay lan olarak PAL seçene i ile gelir. TV nizin destekledi i di er seçenekleride seçebilirsiniz. Scart Ç k : Bu ayar varsay lan olarak RGB seçene i ile gelir. CVBS olarak da ayarlayabilirsiniz. TV Ekran Modu: Bu Ayar 4:3, 16:9 veya Letter Box olarak ayarlayabilirsiniz. Kaydet PAL NTSC PAL/NTSC EXIT STNDART Mod STNDART Mod 12 AC3: Bu Ayar Stereo veya AC3 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menüde yapm oldu unuz ayarlar kaydetmek için tu una bas n z. 2.Ebeveyn Ayarlar Al c n z etkin bir Ebeveyn kilidi i levi sunmaktad r. Dört haneli güvenlik ifresi ile özel menü ayarlar n engellemenize izin verir. Al c n z n ifresi fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm t r. Bu menüden ifrenizi ki isel tercihinize göre de i tirebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Ebeveyn Ayarlar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ebeveyn Ayarlar menüsü görüntülenir. Ebeveyn Ayarları Değiştir PIN Kodu Değiştir STNDART Mod PIN Kodu Değiştir Kilitli Menü imi ifre De i ikli i Mevcut ifrenizi ki isel tercihinize göre de i tirmek için Sa /Sol yön tu lar ile PIN Kodu De i tir seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Yeni ifre ve ifreyi Onayla sat rlara kumandan z n numaraland rma tu lar ile dört haneli ifreyi giriniz. De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda ifre de i tirme i lemi gerçekle mi olur. ifre imi Bu özellik ile özel menü ayarlar na ifre girilmeden ula lmas n engelleyebilirsiniz. Bunun için; Ebeveyn Ayarlar menüsünden Sa /Sol yön tu lar ile Kilitli Menü imi seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Kurulum ve Liste Düzeni sat rlar görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile bu seçenekleri seçip tu una bast n zda sat r n yan nda kilit i areti görüntülenir. Ayarlar ve Liste Düzeni Kilitli seçildi inde sadece ifre girildi inde bu menülere eri ilebilir.

18 3.Dil imi Bu menüden al c n z n tüm dil seçimi i lemlerini yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Dil imi sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Dil imi menüsü görüntülenir. 5.Ortak Arabirim Bu menüden al c n za tak lm olan Dijital Kart ile ilgili bilgileri ve ayarlar görüntüleyebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Ortak Arabirim sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ortak Arabirim menüsü görüntülenir. Dil imi STNDART Mod Menü Dili Ses Dili Altyazı Türkçe Türkçe Kapalı Ortak Arabirim Kart Irdeto Taşı Değiştir Kaydet Menüden Yukar /A a tu lar ile Menü Dili, Ses Dili, Altyaz seçeneklerini seçerek Sa /Sol yön tu lar ile seçiminizi yapabilirsiniz. 4.Di er Ayarlar Bu menüden al c n z ile ilgili di er ayarlar yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Di er Ayarlar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Di er Ayarlar menüsü görüntülenir. Diğer Ayarlar Saat Farkı TTXT Karıştırma Oranı OSD Tonu Ekran Koruyucu +04:00 Orta Orta Kapalı STNDART Mod 12:59 PERS 26 Haz -11: :30 Taşı Değiştir Kaydet Menüden Yukar /A a tu lar ile Saat Fark, TTXT Kar t rma Oran, OSD Tonu, Ekran Koruyucu seçeneklerini seçebilir ve sa /sol yön tu lar ile seçiminizi yapabilirsiniz. 13

19 6 Genel Kullan m levleri TV program izlerken veya radyo dinlerken, al c n z ile yapabilece iniz temel i levler a a da belirtilmi tir. 1. Mod seçimi Al c n z hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/ ifresiz kanallar kurmaya uyumludur. Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tu una bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst kö esinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tu unu bast n zda bilgi ekran n n sa kö esinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tu una bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r. Not: Modlar aras nda da i im yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yap lmas gerekmektedir. 2. Kanal imi Kanal seçimini kumandan z n üzerindeki numaraland rma tu lar ile kanal numaras n direkt olarak girerek, Kumandan z n veya Al c n z n üzerindeki CH tu lar ile tek tek seçebilirsiniz. Yukar daki normal i levlere ek olarak kanal de i tirme i lemini Kanal Listesi menüsü ile yapabilirsiniz. Bunun için; Kumandan z n üzerindeki LIST tu una veya ekranda hiç bir menü aç k de il iken tu una bast n zda Kanal Listesi görüntülenir. STANDART 0001 Kanal 0002 Kanal 0003 Kanal 0004 Kanal 0005 Kanal 0006 Kanal 0007 Kanal 0008 Kanal 0009 Kanal 0010 Kanal 0011 Kanal 0012 Kanal Kanal Listesinden seçmek istedi iniz kanal Yukar /A a tu lar ile seçip tu una bas n z. mi oldu unuz kanal görüntülenecektir. Liste menüsünde iken kumandan z n MODE tu una bas ld nda Liste ba l n n STANDART veya DIGITURK olarak de i ecektir. Liste ba l DIGITURK iken DIGITURK kanal s ralamas görüntülenir. Ba l k STANDART iken al c n z Standart (FTA) Modunda oldu undan Standart Mod kanal listesi görüntülenir. 3. TV / Radyo modu seçimi TV ve Radyo modlar aras nda seçim yapabilmek için kumandan z n üzerindeki TV/RADIO tu una bas n z. 4. Kanal Bilgisi Herhangi bir kanal izlerken kumandan z n üzerindeki INFO tu una bast n zda ekran n alt k sm nda bilgi çubu u görüntülenir. Tümü 13:00 12:45~13:45 Current INFO tu una ikinci kez tekrar bast n zda Program hakk nda daha detayl bilgi görüntülenir. Tümü 13:00 12:45~13:45 Current Page 1/1 12:45~13:45 Current Not Applicable 5. Ses Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için kumandan z n veya al c n z n üzerindeki VOL tu lar n kullan n z. 6. Ses dili seçimi Ses dili seçimi yapabilmek için kumandan z n üzerindeki LANG tu una bas n z. Ses dili menüsü görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile seçiminizi yap n z ve tu u ile onaylay n z. Not: Ses dili seçimini de i tirebilmeniz için yay nc kurulu taraf ndan birden fazla ses sinyalinin iletilmesi gerekmektedir. 14

20 7. EPG (Elektronik Program Rehberi) Yay n kurulu u destekliyor ise Elektronik Program Rehberi tüm programlar n genel bilgisini iletir. Elektronik Program Rehberini görüntülemek için uzaktan kumandan zdaki GUIDE tu una bas n z EPG görüntülenecektir. 001 Kanal 002 Kanal 003 Kanal 004 Kanal 005 Kanal 006 Kanal EPG Yok 14:22 PERS 3 - -: :- - 14:00 PERS 3 Tem 15:30 EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok Gün Gün İleri Etiket Ekle Etiket Listesini Görüntüle Taşı INFO Bilgi INFO Tema Önemli Not: Tüm yay n kurulu lar detayl TV rehberi sa lamaz. Birçok yay n kurulu u günlük program bilgisi sa lar fakat detayl aç klamada bulunmaz. Baz yay n kurulu lar ise hiç bir program bilgisi iletmez. EPG menüsünde sol k s mda kanallar sa k s mda ise program bilgisi görüntülenir. Yukar /A a yön tu lar ile kanallar aras nda gezinebilir ve Sa /Sol yön tu lar ile kanala ait önceki veya sonraki program bilgisini, KIRMIZI tu ile önceki gün MAV tu ile Sonraki günün program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Yay n ak nda istedi iniz program için etiket ekleyebilirsiniz. Program n yay n saati geldi inde bir uyar ekran görüntülenir. Etiket eklemek için EPG menüsünden Etiketi eklemek istedi iniz kanaldaki program Sa /Sol yön tu lar ile seçiniz ve kumandan z n üzerindeki SARI tu a bas n z. seçmi oldu unuz programa etiket eklenmi olacakt r. EPG menüsünde YE L tu a basarak Etiket Listesi menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Not: Etiket Listesi menüsüne ayn zamanda ana menüden ula abilirsiniz. 8. Otomatik Kapanma Otomatik Kapanma özelli i ile al c n z ayarlam oldu unuz sürenin sonunda bekleme (Standby) konumuna geçecektir. Bunun için Kumandan z n üzerindeki TIMER tu una basarak 180 dakikadan 20 dakikaya kadar kapanma zaman ayarlayabilirsiniz. 9. Teletext Günümüz TV yay nc l n n en önemli hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullan m n daha faydal hale getirmektedir. Teletext k saca, çe itli güncel bilgilerin yaz ve grafik olarak sayfalar halinde TV yay n ile birlikte iletilmesidir. Teletext yay n na girmek için kumandan z n üzerindeki TEXT tu una ard ndan tu una bas n z. Teletext yay n olmayan bir kanalda TEXT tu una basarsan z ekrana Teleteks Hizmeti Yok mesaj ç kacakt r. Televizyonunuzu teletext yay n na geçirmek için, teletext yay n olan bir kanalda TEXT tu una ard ndan tu una bas n z. Tekrar televizyon yay n na geçmek için ayn tu a bas n z. Teletext yay n na geçti inizde kar n za ilk olarak index sayfas gelecektir. S100 Bu sayfada, o teletext yay n ndaki konular n ba l klar ve ilk sayfa numaralar görülür. Yukar /A a tu lar ile sayfalar tek tek yada numaraland rma tu lar ile direkt sayfa numaras n girerek istedi iniz sayfaya gidebilirsiniz. Not: DIGITURK Modunda teletext sadece DIGITURK taraf ndan desteklenen kanallarda çal r. Etiket Listesi No Mod Kn.No Tarih Başla Dur Taşı Ekle Sil Düzenle Etiket Listesi menüsünden eklemi oldu unuz etiketi düzenleyebilir, silebilir veya yeni bir etiket ekleyebilirsiniz. 15

21 7 Teknik Özellikler Genel Al nan kanal tipi : Dijital TV ve radyo kanallar Kanal say s : 2000 Çal ma voltaj aral : 90 ~ 240 VAC, 50Hz Güç tüketimi : 25 W Max. LNB beslemesi : 13/18V 500mA max. DiSEqC : Ver 1.0 & 2.0 uyumlu Dijital tuner Empedans : 75 ohm Frekans geni li i : 950~2150 MHz Sinyal seviyesi : -25 ~ -75 dbm Sembol Oran : 1~45 MS/s FEC kod oran : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Flash memory SDRAM EEPROM : 4M Byte : 16M Byte : 256 K Byte Ses/Görüntü leme Audio Standard :IEC MPEG1 Layer I & II Audio Kanal :?? Audio Çözümleme : MPEG/MusiCAM Layer I & II Video Standard : IEC :2.0 Ekran Oran : 4:3, 16:9, Letterbox Video Çözünürlü ü : 720x576 / 720x486 Arka Panel Ba lant lar : 1 LNB Giri i (F-tip) : 1 Loop Out Ç k (F-tip) : 1 Skart (TV) : 1 Video (RCA) : 2 Audio (RCA) : 1 S/PDIF : 1 RS232C (9 pin D-sub) 16

22 8 Tüketici Hizmetleri DIGITURK Hizmet Merkezi 17

23 Uygunluk Beyanı Grundig Elektronik A.Ş. Dijital uydu alıcısı BS-900 DIGITURK ZAP, AS-900 DIGITURK ZAP Yukarıda belirtilen model numaralı ürünler Sınıf I kapsamında olup aşağıdaki direktif ve standartlarla uyumlu olduğunu beyan ediyoruz. Electromanyetik Uygunluk Direktifi 2004/108/EC EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN55020:2007 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 Low Voltage Direktifi 2006/95/EC EN 60065: A1:2006 Üretici/İthalatçı Firma Grundig Elektronik A.Ş. Beylikdüzü Mevki Büyükçekmece, İstanbul, Turkey

24

25 DIGITURK ZAP Uydu Al c s Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl n n no lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmi tir. Bu bölümü, ürünü ald n z Yetkili Sat c imzalayacak ve ka eleyecektir

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK ZAP Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI

DİJİTAL UYDU ALICISI THE SOUND OF FREEDOM DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. www.kamosonic.com GÜVENLİ KULLANIM Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU I Güvenlik Tedbirleri Bu kılavuzdaki bilgiler üretici firma tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da herhangi başka bir

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD

DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD DIGITURK HD Kullanma Kılavuzu BS-950 DIGITURK HD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI MAKYAJ SİHİRBAZI NEDİR? Oriflame Makyaj Sihirbazı, tek bir dokunuşta birbirinden farklı makyaj stilini ve görünüşü denemenize imkan tanır. Oriflame müşterilerinin

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. .merihvideo.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. .merihvideo.com.tr KULLANIM KILAVUZU.merihvideo.com.tr KURULUM HDMI / AV Kablo Bağlantısı TV Video LAudio R Adaptör ve IR Bağlantısı IR Alıcı Göz 1 [ UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA (RCU) MUTE Tuş Fonksiyon

Detaylı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı

AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı AT-16000 Full HD Mini Multimedya Uydu Alıcısı 24/10/2013 - R-00 İçindekiler Güvenlik Uyarıları Uzaktan Kumanda Bağlantı Noktaları AT-16000 Sistem Bağlantısı AT-16000 Kurulum Ayarları Detaylı Kurulum A/V

Detaylı

KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI

KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI KS-HD2505 DİJİTAL MİNİ HD UYDU ALICISI Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektirik riskine karşı, cihazın kapağını açmayınız. İçerisinde, teknik olmayan kişilerce müdahale edilemeyecek parçalar bulunmaktadır.

Detaylı

1.1 Özellikler. Aksesuarlar: Güvenlik Talimatları, özellikler ve Aksesuarlar

1.1 Özellikler. Aksesuarlar: Güvenlik Talimatları, özellikler ve Aksesuarlar Güvenlik Talimatları, özellikler ve Aksesuarlar Alıcıyı çalıştırmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Kapağı asla açmayın. Olası elektrik tehlikesi nedeniyle alıcının içine dokunmak tehlikelidir.

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Botech Dijital Kablo TV Alıcısı. Model : BSD1000

Kullanma Kılavuzu. Botech Dijital Kablo TV Alıcısı. Model : BSD1000 Botech Dijital Kablo TV Alıcısı Model : BSD1000 İçerik I.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 3 II.ÇEVRENİN KORUNMASI 5 III.GENEL BİLGİLER 5 1.Önsöz...5 2.Ana Özellikler.. 5 3.Donanım. 6 3.1.Ön Panel...6 3.2.Arka Panel...6

Detaylı

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU DIGITURK Ağustos 2007 İÇERİK 1. ÖN PANEL TANITIMI... 3 2. ARKA PANEL TANITIMI... 4 3. KURULUM... 5 4. GENEL KULLANIM SIRASINDA KANAL KURULUMU... 8 5. DİĞER ÖNEMLİ MENÜLER...

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 3 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP 1. Genel Özellikler DLNA: Aynı ağa bağlı cihazlar arasında bağ kurulabilir ve iki cihaz arasında dosya paylaşımı yapılabilir. Örneğin; bilgisayarınızdaki bir filmi veya herhangi bir medya dosyasını hiçbir

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

UYDU ALICILARI EĞİTİM

UYDU ALICILARI EĞİTİM UYDU ALICILARI EĞİTİM AT14000 SERİSİ İLE İLGİLİ ARIZALAR: AT 14000- (5 6 7 8 9 10 20 30) serisi cihazlarda genel olarak Bootta kalma ve resetlenme sorunları yaşanmaktadır. Boot arızası için U230 boot entegresi

Detaylı

Dijital Uydu Alıcısı

Dijital Uydu Alıcısı Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. Cihazın Genel Kullanımı... 6 4. Ön Panel... 7 5.

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800. Kullanma Kılavuzu. CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN

DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800. Kullanma Kılavuzu. CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN DĠJĠTAL UYDU ALICISI DM 800 Kullanma Kılavuzu CĠHAZI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠCE OKUYUN 1 ĠÇĠNDEKĠLER Güvenlik Talimatları---------------------------------- 2 Genel

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı