DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP"

Transkript

1 DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu BS 900 DIGITURK ZAP

2 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okuman z ve bir ba vuru kayna olarak saklaman z rica ediyoruz. PCB İçermez

3 Dikkat Bu ürünü sat n ald n z için te ekkürler. Ürünü emniyetli bir eklinde kurabilmek ve en iyi sekilde kullanabilmek için lütfen bu kitapç dikkatlice okuyunuz. Kitapç ilerdeki ihtiyaçlar n z için ürünün yan nda bulundurunuz. Bu kitapç ktaki bilgiler haber vermeksizin de istirilebilir. Copyright 2008 Kanunlar n onaylad s n rlar haricinde üreticinin izni olmadan hiçbir sekilde kopyalanamaz, kullan lamaz veya tercüme edilemez. Garanti Ürün e er bu kitapç kta anlat ld ndan farkl bir sekilde kullan l rsa garanti kapsam d nda kal r. Emniyet Uyar s Bu ürün uluslararas emniyet standartlar na uyacak bir ekilde üretilmi tir. Ürünü kullanmadan önce lüften a a daki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz. Güvenlik Bilgileri ve Önlemleri 1. Giri limi V AC 50Hz - Bu ürünü sadece etiketinde yazan gerilim ile çal t r n z. E er evinizdeki gerilimin türünden emin de ilseniz lütfen yerel enerji sa lay c n zla ba lant kurunuz. - Üründe herhangi bir ba lant veya bak m yapmadan önce lütfen elektrik ebeke ba lant s n kesiniz. 2. A r Yükleme - Elektrik prizini a r yüklemeyin, uzatma kablosu veya bir adaptör kullanmak, elektrik ark veya çarp lmalara neden olabilir. 3. S v lar - Bu ürün herhangi bir s v ile slat lmamal d r. Buna ek olarak, içi s v dolu hiçbir nesne ürünün üzerine konmamal d r. 4. Temizleme - Temizlemeden önce ürünün fi ini prizden çekiniz. - Ürünün tozunu almak için hafif nemli bir bez kullan n z. 5. Havalanma - Ürüne yeterli havan n girebilmesi için üzerindeki delikler aç k b rak lmal d r. - Ürünü hal veya benzeri yumu ak malzemelerin üzerine koymak suretiyle çal t rmay n z. - Ürünün üzerine di er elektronik ürünler koymay n z. 6. Ba lant lar - Ürüne desteklenmeyen ekilde ba lant lar yapmay n z. Bu ürününüze zarar verecektir. 7. Ürünün LNB ba lant s - Ürünün ebeke ba lant s n, bir LNB ba lay p sökmeden önce kesiniz. Aksi taktirde LNB hasar görebilir 8. Televizyon Ba lant s - Ürünün ebeke ba lant s n, Televizyona ba lamadan önce kesiniz. Aksi taktirde televizyona zarar verebilirsiniz. 9. Topraklama - LNB kablosu sisteme iyice topraklanmal d r. 10. Yerle tirme - Y ld r m ya mur ve güne ten korumak için ürünü iç mekanlarda kullan n. - Ürünü radyatör veya s üreten herhangi bir aparata yak n koymay n. - Ürünü TV veya Video kaydedici gibi elektromanyetik kirlilikten kolay etkilenen aparatlardan en az 10cm uza a yerle tiriniz. - Havaland rmalar hiçbir ekilde kapatmay n z ve ürünü yatak, kanepe, kilim ve benzeri toz tutan yüzeyler üzerinde çal t rmay n z. - E er ürünü raf veya benzeri bir yere yerle tirecekseniz yeterli derecede havaland rman n oldu undan emin olun.

4 - Ürünü dü ebilece i güvensiz bir yere koymay n. - Ürünün dü mesi çocuk ve eri kinleri yaralayabilir veya ürüne ciddi hasar verebilir. 11. Y ld r m, F rt na veya Kullanm yorken - E er ürün uzunca bir süre kullan lmayacaksa ebeke ve anten ba lant s n kesiniz. Bu, y ld r m ve elektrik ebekesindeki dalgalanmalar n sebep olaca zarar engelleyecektir. 12. Alakas z Nesneler - Ürünün deliklerine ürünle alakas olmayan herhangi bir ey sokmay n z. Yüksek voltaj noktalar na dokunabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz. 13. Parça De i imi - Bir parça de i imi gerekli oldu u zaman servis çal an n n üretici taraf ndan öngörülmü parçay kulland ndan emin olunuz. Aksi taktirde üründe daha büyük bir hasar olu abilir. Uyar 1. Elektrik kablosu ve fi inin hasar görmemesi için; - Elektrik kablosunda iste e göre de i iklik yapmay n z. - Herhangi bir elektrik k v lc m gördügünüzde fi i hemen prizden çekiniz. 3. Ürüne Zarar gelmemesi için; - Ürün ar zal yken kullanmay n z. Aksi taktirde daha ciddi hasarlar olusabilir. Bu gibi durumlarda lütfen sat c n zla ba lant ya geçiniz. - Ürünün Digital Kart veya modül yuvas na yabanc maddeler sokmay n z. Bu ürünün ömrünün k salmas na sebep olabilir. Enerji tasarrufu ile ilgili yap lmas gerekenler 1-Cihaz n z izlemedi iniz zamanlarda aç k b rakmay n z, Standby/bekleme konumuna al n z. E er uzun süre cihaz n z kulanmayacaksan z kapal konumda b rak n z. 2-Cihaz n z izledi iniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü önleyiniz.cihaz n z n ses seviyesini yüksek seviyelere ç kartmamak enerji tasarrufu sa lar. UYARI 1: Ulusal Çevre Mevzuat m z gere i pillerinizin ömrü bitti inde çöpe atmay n. Pil toplama noktalar na atarak özel bertaraf /geri kazan m amac yla ayr toplanmas n sa lay n z. UYARI 2: EEE yönetmeli ine uygundur. - Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya k v rmay n z. - Elektrik ba lant s n kesmek için lütfen fi ten tutarak çekiniz. - Is t c araçlar kablodaki plastik kaplaman n erimemesi için kablodan mümkün oldu u kadar uzak tutunuz. 2. Elektrik Çarpmas ndan korunmak için; - Ürünün içini açmay n z. - Ürünün içine metal veya yan c maddeler sokmay n z. - Elektrik fi ine slak ellerle dokunmay n z.

5 çindekiler 1 Ürünü Kullanmadan Önce Kurulum Ayarlar Kanal Ayarlar Genel Ayarlar Genel Kullan m levleri Teknik Özellikler 16 8 Tüketici Hizmetleri 17

6 TV/RADIO., - a b c d e f g h i j l l m n o p q r s t u v w x y z FAV 0 OPTS GUIDE INFO VOL C H LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE 1 Ürünü Kullanmadan Önce Paket çeri i Paketi açt n zda, a a da gösterilen gerekli parçalar n hepsinin tamam oldu undan emin olun. E er bunlardan herhangi biri eksik veya zarar görmü se, lütfen sat c n zla ba lant ya geçin. Uzaktan Kumanda Kullan c K lavuzu Piller SCART Kablosu Not: Ürünün resmi paketten ç kan üründen farkl olabilir. Ön Panel STAND BY CARD IN OPTS/ VOL CH STANDBY Tu u Al c y bekleme konumuna geçirir/ç kar r. STANDBY Ledi Bekleme konumundayken k rm z yanar. CARD IN Ledi Dijital kart tak l yken yanar. MENU/ Tu u Menü ye girmenizi sa lar. Menüde seçiminizi onaylaman z sa lar. Tu u Önceki menüye dönmenizi, seçimi iptal etmenizi sa lar. 6 q VOL w Ses ayar azaltma/artt rma tu lar. Menülerde Sa /Sol yön tu lar. 7 q CH w Kanal ileri/geri alma tu lar Menülerde Yukar /A a yön tu lar 8 RCU al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyallar al r. 9 Dijital Kart Yuvas Dijital kart ifreli(ücretli) yay nlar izlemenizi sa lar. 1

7 Arka Panel HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER LNB IN Uydu anten kablosuna ba lan r. LOOP OUT Ba ka bir uydu al c s na sinyal aktarmak için ba lan r. TV SCART TV Scart kablosuna ba lan r. RS-232C Bilgisayar ile haberle me kablosu ba lan r. Ko ullu eri im Baz TV ve Radyo kanallar n n serbest olarak yay nlanmas na kar n, birçok TV ve Radyo kanal ancak bir ko ullu eri im komponenti arac l yla abone olmak kayd art nda izlenebilmektedir VIDEO TV veya VCR a görüntü sinyal ç k. S/PDIF Dijital ses ç k. AUDIO L/R TV veya VCR a ses sinyal ç k. Güç Kablosu Dijital Kart n Yerle tirilmesi Dijital kart görünü te kredi kart na benzer ve abone oldu unuz yay nlar izlemenize /dinlemenize olanak verir. 1. Ön paneldeki sa kapa aç n 2. Elektronik çipi (ufak kare eklinde, alt n rengi bölüm) a a gelecek eklide tutun. 3. Dijital kart yuvaya yerle tirin. STAND BY CARD IN OPTS/ VOL CH 2

8 Uzaktan Kumanda , - g h i TV/RADIO a b c j l l d e f m n o p q r s t u v w x y z FAV GUIDE VOL OPTS 0 INFO CH LIST TEXT FUNC TIMER LANG SUBT THEME MODE STANDBY Al c y bekleme konumuna geçirip, bekleme konumunda geri ç kar r. TV/RADIO TV ve Radio Modlar aras nda geçi yapar. Numerik Tu lar. FAV Favori listelerine geçi yapar. OPTS Al c ayarlar menüsüne giri yapar. GUIDE Elektronik TV Rehberine giri yapar. YÖN TU LARI Menülerde gezinmenizi sa lar. VOL Ses seviyesini artt r p, azalt r. LIST Kanal Listesi ni, menüsünü açar. TEXT Teletext moduna geçmenizi sa lar. LANG Ses dili seçimi yapman z sa lar. SUBT Altyaz dili seçimi yapman z sa lar. MUTE Al c y sessiz konuma geçirir. P r P Önceki kanala geri dönmenizi sa lar. Önceki menüye dönmenizi sa lar. INFO Program bilgisi ekran n açar. Onaylama tu u. CH Kanallar aras nda ileri, geri dola man z sa lar. RENKL TU LAR Teletext konu seçimi yapman z sa lar. FUNC Ses özelliklerini ayarlaman z sa lar. TIMER Kapanma zaman n ayarlaman z sa lar. MODE DIGITURK / Standart mod seçimini yapman z sa lar. THEME E-Rehber de bu tu ile tema seçebilirsiniz. 3

9 L R 2 Kurulum Bu bölüm uydu al c s n n nas l kurulaca n anlatmaktad r. ste inize göre a a daki ba lant ekillerinden birini seçin. Uydu al c n z di er bir elektronik sisteme ba lamadan önce lütfen uydu al c n z ve sistemin elektrik ebekesinden ayr oldu una emin olun. Anten/TV Ba lanmas Scart Kablosu ile 1. DISH IN giri ine anteni ba lay n. 2. Scart kablosunu figürdeki gibi ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER Scartkablosu VIDE O AUDI TV An enna TV An enna L R S/PDI O t IN t OUT F RCA Kablosu ile 1. DISH IN giri ine anteni ba lay n 2. RCA kablolar n figürdeki gibi ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER 4

10 TV An Ses Sistemi Ba lant s 1. Yüksek kalitede ses için S/PDIF ba lant s Dolby Digital decodere ba lan r. 2. Video ba lant s n TV nin VIDEO (Giri ) konnektörüne ba lay n. 3. AUDIO L/R ba lant s n, ses sisteminin AUDIO L/R giri ine RCA Kablosu ile ba lay n. HC235R-S2000IR-A DISH IN AC / 60 Hz Max.10W LOOP OUT RS-232C CAUTION RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER RCA Cabl e RCA Cabl e S/PDI F Cabl e L AUDIO IN R S/PDI F VIDEO IN AUDIO enna TV An L R TV An enna S/PDI IN t IN t OUT F 5

11 RISK OF ELECTRICK SHOCK DO NOT OPEN SHOCK HAZARD :DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC : NE PAS ENLEVER HC235R-S2000IR-A AC / 60 Hz Max.10W Al c n n Çal t r lmas ve lk Aç l Ayarlar 1. Al c n n elektrik kablosunu prize tak n. 2. Ön paneldeki veya kumandadaki STANDBY dü mesine bas n. TV/RADIO., - a b c d e f CAUTION j l l m n o g h i STAND BY CARD IN p q r s t u v w x y z OPTS/ VOL FAV 0 OPTS lk Aç l Ayarlar E er al c y ilk defa çal t r yorsan z kar n za dil seçim menüsü gelecektir. Uydu DIGITURK Kurulumu Eutelsat 3W DIGITURK Modu Eutelsat 3W Turksat Ayarları Değiştir. Yukar /A a yön tu lar ile dil seçimini yap n z ve tu una bas n z. Kurulum DIGITURK Modu menüsü ekranda görüntülenecektir. Kurulum DIGITURK Kurulumu DIGITURK Modu Anten Ayarı Otomatik Uydu Tarama ManualTP Arama 5 İlk Ayarlara Dönüş 6 YAZILIM GÜNVELLEME DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sa /Sol yön tu lar ile yap p tu u ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n bayinizden ö renebilirsiniz.) DIGITURK Kanal Kurulumunu Ba lat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçip tu u ile onaylay n z. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama i lemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. Taşı Yukar /A a yön tu lar ile DIGITURK Kurulumu sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. 6

12 3 Ayarlar Al c n za ait ayarlar yapabilmek için kumandan z n üzerindeki OPTS tu una bas n z. Ana menü görüntülenir. Ana menüden seçiminizi Yukar /A a tu lar ile yapabilirsiniz. imlerinizi tu u ile onaylayabilirsiniz. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. 1. Kurulum Menüsü ve Ayarlar Kurulum menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a yön tu lar ile Kurulum sat r n seçiniz ve tu una bas n z. ana menü Taşı ana menü Taşı Kurulum Kanal Ayarları Genel Ayarlar Ortak Arabirim Etiket Listesi Kurulum Kanal Ayarları Genel Ayarlar Ortak Arabirim Etiket Listesi DIGITURK Modu DIGITURK Modu Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tu una bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst kö esinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tu unu bast n zda bilgi ekran n n sa kö esinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tu una bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r. Not: Modlar aras nda da i im yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yap lmas gerekmektedir. 2. DIGITURK Kurulumu DIGITURK Kurulumuna ba lamadan önce 1.Bölümde anlat ld ekilde mod seçimi yap n z ve Dijital Kart n sayfa 2 de Dijital Kart n Yerle tirilmesi bölümünde anlat ld gibi al c n za tak ld na emin olunuz. Kurulum menüsünden Yukar /A a tu lar ile DIGITURK Kurulum sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. DIGITURK Kurulumu menüsü görüntülenir. Kurulum menüsü görüntülenir. lem yapmak istedi iniz sat r seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. Kurulum DIGITURK Modu Uydu DIGITURK Kurulumu Eutelsat 3W DIGITURK Modu Eutelsat 3W Turksat DIGITURK Kurulumu Anten Ayarı Otomatik Uydu Tarama Taşı 4 ManualTP Arama 5 İlk Ayarlara Dönüş 6 YAZILIM GÜNCELLEME 1. Mod seçimi Al c n z hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/ ifresiz kanallar kurmaya uyumludur. 7 Ayarları Değiştir. DIGITURK yay n n hem Eutelsat3W hemde Türksat uydusu üzerinden alabilirsiniz. Abonesi oldu unuz abonelik paketine uygun uydu seçimini Sa /Sol yön tu lar ile yap p tu u ile onaylay n z. (Abonelik paketinizin kurulumunun hangi uydu üzerinden yap laca n

13 bayinizden ö renebilirsiniz.) DIGITURK Kanal Kurulumunu Ba lat? mesaj görüntülenecek ve Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçip tu u ile onaylay n z. Tarama menüsü görüntülenecek ve kanallar taran p haf zaya al nacakt r. Tarama i lemi tamamland ktan sonra Kurulum menüsü görüntülenir. Menüden ç kmak için tu una basman z yeterlidir. Önemli Not: Cihaz n z program izlemek için kullanm yorsan z, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere Standby/Bekleme tu una basman z gerekir. Al c n z Standby/Bekleme konumunda DIGITURK ten kanal ve yaz l mlar almaya devam eder. Güç kablosunu çeker yada Dijital kart ç kart rsan z Kanal ve yaz l m yüklemesi gerçekle mez. Al c n z n fi ini çekmeniz durumunda, al c n z tekrar açt n zda güncelle tirmelerin tamalanmas iki saat kadar sürebilir. 3. Anten Ayar Bu menüden izlemek istedi iniz uydunun ayarlar n görüntüleyebilir ve de i tirebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Anten ayar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Anten Ayar menüsü görüntülenir. Anten Ayarı Anten LNB Tipi LO Frekans 1(H/V) LO Frekans 2(H/V) Transponder 22KHz LNB Voltajı Anahtar Tipi im Sinyal Seviyesi Sinyal Kalitesi 20 Turksat 1C 9750/ / / V /6 Auto 13/18V Yok Yok Taşı Ayarları Değiştir. Kaydet STNDART Mod 20 Turksat 1C 21 Europe*Star 1 22 Eutelsat 2 F1 23 C-NSS Ku-NSS Hispasat 26 Ku-Intelsat C-Intelsat Ku-Intelsat % 51% Anten: Anten sat r ndan izlemek istede iniz uyduyu seçiniz. LNB Tipi: Tüm standart LNB tipleri listede mevcuttur. Listeden uygun LNB tipini seçebilir yada Bireysel Kullan c veya Dual Kullan c seçeneklerinden birini seçerek kumandan z n nümerik tu lar ile LNB frekans n girebilirsiniz. Transponder: Transponder sat r ndan Uydu üzerinde gösterilen bir transponder seçiniz. 8 22KHz: 22KHz seçimi Otomatik tir böylece al c band seçimini otomatik olarak yapar. LNB Voltaj : Cihaz LNB ye ba l ise LNB nin voltaj na göre 13/18V veya 14/19V seçilmelidir. Cihaz LOOP OUT destekli di er bir cihaza ba l ise ve di er cihazda do rudan LNB ye ba l ise LNB Voltaj Kapal seçilmelidir. Anahtar Tipi: Anahtar Tipi seçene i Yok, D SEqc, SMATV, Motor anten sisteminize göre seçebilirsiniz. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenek Yok seçilmelidir. im: im sat r Anahtar Tipi seçene inde yapt n z seçime göre de i ir. E er LNB direkt olarak al c n za ba l ise bu seçenekte Yok seçilmelidir. Bu menüdeki ayarlar tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için, menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 4. Otomatik Uydu Tarama Anten Ayarlar n tamamlad ktan sonra Kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile Otomatik Uydu Tarama seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Otomatik Uydu Tarama menüsü görüntülenir. Otomatik Uydu Tarama Uydular 1 Ku-NSS K, Ni esat Thor Sirius 2,3 5 Eutelsat W3 6 Eutelsat W1 7 Hotbird 8 Eutelsat W2 9 Astra 1 10 Eutelsat 2 F3 11 Astra 1D/3A Sayfa Değiştir STNDART Mod Transponder 11462H / V / H / H / H / H / H / H / H /4 TÜM Kanalları Tara Şifresiz Kanalları Tara Taşı Otomatik uydu tarama menüsünün sol k sm nda uydu isimleri görüntülenir, taramak istedi iniz uyduyu Yukar /A a yön tu lar ile seçip tu u ile onaylay n z, uydu isminin yan nda seçim i areti görülecektir. Sa /Sol yön tu lar ile sa k s ma geçerek TÜM Kanallar Tara veya ifresiz Kanallar Tara seçeneklerinden birini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Otomatik Tarama ba lar ve menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir.

14 Standart (FTA) moda kaydedilir. Taranıyor 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 5 Kanal 6 kanal 7 Kanal Taramayı Durdur 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Radio 6 Radio 7 Radio Sinyal Seviyesi 83% Sinyal Kalitesi 49% İşlem 49% STNDART Mod De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir, Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanallar haf zaya al nacak ve Otomatik Uydu Tarama menüsüne geri dönülecektir. Önceki menüye dönmek için menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. girerek arama yapabilirsiniz. Bunun için; kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile Manuel TP arama seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Manuel TP Arama menüsü görüntülenir. Standart Moda (FTA) kaydedilir. ayarlar na geri döndürebilirsiniz. Bunun için; Kurulum menüsünden Yukar /A a yön tu lar ile lk Ayarlara Dönü sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ekranda Fabrika ayarlar na dönülecek. Onayl yor musunuz? mesaj görüntülenir. Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Al c n z bir süre sonra kapan p tekrar aç lacak ve fabrika ayarlar na dönmü olacakt r. Al c n z kurulumunu tekrar lk Aç l Ayarlar bölümünde anlat ld ekilde yapabilirsiniz. Download) havadan yaz l m güncelleme yöntemi ile al c n z n yaz l m n güncelleyebilirsiniz. Bunun için; Kurulum Menüsünden YAZILIM GUNCELLEME sat r n seçiniz ve tu una baz n. Ekranda Yeni yazilim algiliyor mesaj görüntülünir. Yeni yaz l m bulunursa otomatik olarak yüklenir, Yeni yaz l m bulunmamas durumunda Kurulum menüsüne geri dönülecektir. Manuel TP Arama STNDART Mod Anten Frekans Polarizasyon Sembol Oranı Fec Tarama Modu Şebeke Araması PID Arama Sinyal Seviyesi Sinyal Kalitesi 42.0e TURKS Dikey /6 Tüm Kanallar İptal Otomatik PID 20 Turksat 1C 21 Europe*Star 1 ( 22 Eutelsat 2 F1 23 C-NSS Ku-NSS Hispasat 26 Ku-Intelsat C-Intelsat Ku-Intelsat % 49% Taşı Ayarları Değiştir Arama Başlat Oran, FEC, Tarama Modu, ebeke Aramas, PID Arama sat rlar na gerekli bilgileri girerek tu una bas n z. Tarama ba lar, girdi iniz frekansta kanal bulunursa menünün sol k sm nda bulunan TV kanallar sa k sm nda ise bulunan Radio kanallar görüntülenir. Herhangi bir kanal bulunumazsa ekranda Hiç bir kanal eklenmedi mesaj görüntülenir ve Manuel TP Arama menüsüne geri dönülür. Ayar i lemini tamamlad ktan sonra önceki menüye dönmek için menüden ç kmak için OPTS tu una bas n z. 9

15 4 Kanal Ayarlar Kanal Ayarlar menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a tu lar ile Kanal Ayarlar sat r n seçiniz ve tu una bas n z. Kanal Ayarlar menüsü görüntülenir. Kanal Ayarları Taşı Kanal Özellikleri Liste Düzeni Uydu Silme Kanal Dizme UYDU-TP Liste Düzeni Kanal Listesini Sil STNDART Mod stedi iniz sat r Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. 1.Kanal Özellikleri Bu menüden ki isel tercihinize göre üç farkl favori listesi olu turabilir yada izlenmesini istemedi iniz kanal kilitleyip PIN kodu girilmeden izlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Özellikleri sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanal Özellikleri menüsü görüntülenir. Kanal Kilidi Kanal Özellikleri menüsünden kumandan z n üzerindeki Yukar /A a yön tu lar ile kilitlemek istedi iniz kanal seçiniz ve Sa /Sol yön tu lar ile Kilit i aretinin oldu u sat ra geliniz ve kumandan z n üzerindaki KIRMIZI tu ile onaylay n z. ifre ekran na do ru ifre girildi inde kanal kilitlenecek ve kanal isminin yan nda onay i areti görüntülenecektir. Kanallar aras nda gezinirken kilitlenmi bir kanal seçildi inde ekranda ifre ekran görüntülenecek ve ifre do ru girilmedi i sürece kanal gösterilmeyecektir. Not: ifre fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm t r. PIN kodunuzu Ebeveyn Ayarlar menüsünden de i tirebilirsiniz. 2.Liste Düzeni Bu menüden Kanallar silebilir, isimlendirebilir yada kanal ba ka bir konumu ta yabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Liste Düzeni sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Liste Düzeni menüsü görüntülenir. Not: Liste düzeni menüsüne Sadece STANDART (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Liste Düzeni 394 KANAL $ 395 KANAL 396 KANAL $ 397 KANAL 398 KANAL 12:57 PERS 26 Haz Turksat 1C 12652H /6 399 KANAL Fav1 Fav2 Fav3 391 Kanal 392 Kanal 393 Kanal 394 Kanal $ 395 Kanal 396 Kanal $ 397 Kanal 398 Kanal $ 399 Kanal $ 400 Kanal Turksat 1C 12652H /6 Sil Taşı İsim Ver $ 399 KANAL Taşı Kanal Değiştir Favori Listesi Olu turma Kanal Özellikleri menüsünden kumandan z n üzerindeki Yukar /A a Yön tu lar ile favori listesine eklemek istedi iniz kanal seçiniz ve Sa /Sol Yön tu lar ile kanal hangi favori listesine almak istiyorsan z seçip kumandan zdaki KIRMIZI tu a bas n z. Kanal ekledi iniz favori listesinde onay i ireti görüntülenecektir. Not: istedi iniz kanal ayn anda 3 favori listesine de ekleyebilirsiniz. 10 Kanal Silme Kanal silme i lemi için önce Liste Düzeni menüsünden Sa /Sol yön tu lar ile imleci sa bölüme getiriniz ve Yukar /A a tu lar ile Sil sat r n seçerek tu una bas n z. Sil sat r n n yan nda seçim i areti görüntülenir. Tekrar Sa /Sol yön tu lar ile imleci sol bölüme getirerek silmek istedi iniz kanal veya kanallar Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylay n z. Silmek için seçti iniz kanal n yan nda X i areti görüntülenir. Silme i lemini tamamlamak için tu una bas n z ve ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda silme i lemi gerçekle mi olur.

16 Kanallar n Ta nmas Kanal ta ma i lemi için Kanal silme i leminde oldu u gibi sa bölümden Ta sat r seçilir sol bölümden Yukar /A a tu lar ile ta mak istedi iniz kanal seçiniz ve tu u ile onaylay n z kanal isminin yan nda ta ma i areti görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile kanal ta mak istedi iniz yeni konumu seçiniz ve tu u ile onaylay n z kanal yeni yerine ta nm olacakt r. Kanal simlendirme Kanal simlendirme i lemi için Kanal silme ve ta ma i lemlerinde oldu u gibi sa bölümden sim ver sat r seçilir sol bölümden Yukar /A a tu lar ile isim vermek istenilen kanal seçilerek tu una bas l r. sim menüsü görüntülenir. Bu menüden harf, rakam yada i aretleri Yukar /A a veya Sa /Sol yön tu lar seçip tu u ile onaylayarak kanallar isimlendirebilirsiniz. 3.Uydu Silme Bu menüden seçili uydu alt ndaki tüm kanallar silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Uydu Silme sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Uydu Silme menüsü görüntülenir. Not: Uydu Silme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Uydu Silme SAT 1 Taşı Uydular Tüm Kanallar $ 0001 KANAL 0002 KANAL 0003 KANAL 0004 KANAL 0005 KANAL 0006 KANAL 0007 KANAL $ 0008 KANAL $ 0009 KANAL $ 0010 KANAL TV/Radyo Sol bölümdeki uydular k sm ndan silmek istedi iniz uyduyu seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Uydu isminin yan nda seçim i areti görüntülenir. Silme i lemini tamamlamak için tu una bas n z ve ekranda De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda silme i lemi gerçekle mi olur ve tüm kanalar silinir. 4.Kanal Dizme Bu menüden TV kanallan n Transporder, ebeke, Ortak Arabirim ( ifreli) seçeneklerine 11 STNDART Mod göre s ralayabilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Dizme sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Kanal Dizme menüsü görüntülenir. Not: Kanal Dizme menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. Kanal Dizme Dizme Türü Ayarları Değiştir. Transponder Kaydet Kanallar n s ralanmas n istedi iniz s ralama eklini Sa /Sol yön tu lar ile seçiniz ve tu una bas n z ekranda Lütfen Bekleyiniz mesaj görüntülenir ve s ralama i lemi tamamland ktan sonra do rulu unu Kanal Listesi nden kontrol edebilirsiniz. 5.UYDU-TP Listesi Düzeni Bu menüde Uydu ve Transponder lar silebilir, düzenleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden UYDU-TP Listesi Düzeni sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. UYDU-TP Listesi Düzeni menüsü görüntülenir. Menünün sol k sm nda Uydu listesi, sa k sm nda ise seçili uyduya ait Transponder listesi görüntülenir. Uydu listesinde düzenleme yapmak için Uydular k sm na Transponder listesinde düzenleme yapmak için Transponder k sm na geçmeniz gerekmektedir. STNDART Düzenleme Mod için tu una bas n z ve aç lan menüden Sil, Düzenle, Ekle seçeneklerinden istedi inizi seçebilirsiniz. Not: UYDU-TP Listesi Düzeni menüsüne Sadece Standart (FTA) Modda eri ebilirsiniz. DIGITURK Modunda bu menü özellikleri i levsizdir. 6.Kanal Listesini Sil Bu menüde bulundu unuz moda ait kanal listesini silebilirsiniz. Bunun için; Kanal Ayarlar menüsünden Kanal Listesini Sil sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ekranda Bu moda ait tüm kanallar silinecektir. Onayl yor musunuz? mesaj görüntülenir. Listenin silinmesi için Sa /Sol yön tu lar ile Evet seçene ini seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Bulundu unuz moda ait tüm kanallar silinecektir. Transponder Şebeke ŞİFRELİ STNDART Mod

17 5 Genel Ayarlar Genel Ayarlar menüsüne eri mek için ana menüden Yukar /A a tu lar ile Genel Ayarlar sat r n seçiniz ve tu una bas n z. Genel Ayarlar menüsü görüntülenir. Genel Ayarlar Tafl TV Ayar Ebeveyn Ayarlar Dil imi Di er Ayarlar stedi iniz sat r Yukar /A a tu lar ile seçip tu u ile onaylayarak alt menülerden ayarlar yapabilirsiniz. 1.TV Ayar Bu menüden al c n n TV ayarlar n yapabilirsiniz. bunun için Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile TV Ayar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. TV Ayar menüsü görüntülenir. TV Sistemi, Scart Ç k, TV Ekran Modu, AC3 sat rlar n Yukar /A a tu lar ile seçip Sa /Sol tu lar ile seçimlerini de i tirebilirsiniz. TV Ayarı TV Sistemi Scart Çıkış TV Ekran Modu AC3 Taşı Ayarları Değiştir. Yürürlükteki Menüden Çık. PAL RGB 4:3 Stereo TV Sistemi: Bu ayar varsay lan olarak PAL seçene i ile gelir. TV nizin destekledi i di er seçenekleride seçebilirsiniz. Scart Ç k : Bu ayar varsay lan olarak RGB seçene i ile gelir. CVBS olarak da ayarlayabilirsiniz. TV Ekran Modu: Bu Ayar 4:3, 16:9 veya Letter Box olarak ayarlayabilirsiniz. Kaydet PAL NTSC PAL/NTSC EXIT STNDART Mod STNDART Mod 12 AC3: Bu Ayar Stereo veya AC3 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menüde yapm oldu unuz ayarlar kaydetmek için tu una bas n z. 2.Ebeveyn Ayarlar Al c n z etkin bir Ebeveyn kilidi i levi sunmaktad r. Dört haneli güvenlik ifresi ile özel menü ayarlar n engellemenize izin verir. Al c n z n ifresi fabrika ayarlar ndan 0000 olarak ayarlanm t r. Bu menüden ifrenizi ki isel tercihinize göre de i tirebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Ebeveyn Ayarlar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ebeveyn Ayarlar menüsü görüntülenir. Ebeveyn Ayarları Değiştir PIN Kodu Değiştir STNDART Mod PIN Kodu Değiştir Kilitli Menü imi ifre De i ikli i Mevcut ifrenizi ki isel tercihinize göre de i tirmek için Sa /Sol yön tu lar ile PIN Kodu De i tir seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Yeni ifre ve ifreyi Onayla sat rlara kumandan z n numaraland rma tu lar ile dört haneli ifreyi giriniz. De i iklikleri Kaydetmek istiyor musunuz? mesaj görüntülenir. Evet seçene ini seçip tu una bast n zda ifre de i tirme i lemi gerçekle mi olur. ifre imi Bu özellik ile özel menü ayarlar na ifre girilmeden ula lmas n engelleyebilirsiniz. Bunun için; Ebeveyn Ayarlar menüsünden Sa /Sol yön tu lar ile Kilitli Menü imi seçene ini seçiniz ve tu una bas n z. Kurulum ve Liste Düzeni sat rlar görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile bu seçenekleri seçip tu una bast n zda sat r n yan nda kilit i areti görüntülenir. Ayarlar ve Liste Düzeni Kilitli seçildi inde sadece ifre girildi inde bu menülere eri ilebilir.

18 3.Dil imi Bu menüden al c n z n tüm dil seçimi i lemlerini yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Dil imi sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Dil imi menüsü görüntülenir. 5.Ortak Arabirim Bu menüden al c n za tak lm olan Dijital Kart ile ilgili bilgileri ve ayarlar görüntüleyebilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Ortak Arabirim sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Ortak Arabirim menüsü görüntülenir. Dil imi STNDART Mod Menü Dili Ses Dili Altyazı Türkçe Türkçe Kapalı Ortak Arabirim Kart Irdeto Taşı Değiştir Kaydet Menüden Yukar /A a tu lar ile Menü Dili, Ses Dili, Altyaz seçeneklerini seçerek Sa /Sol yön tu lar ile seçiminizi yapabilirsiniz. 4.Di er Ayarlar Bu menüden al c n z ile ilgili di er ayarlar yapabilirsiniz. Bunun için; Genel Ayarlar menüsünden Yukar /A a tu lar ile Di er Ayarlar sat r n seçiniz ve tu u ile onaylay n z. Di er Ayarlar menüsü görüntülenir. Diğer Ayarlar Saat Farkı TTXT Karıştırma Oranı OSD Tonu Ekran Koruyucu +04:00 Orta Orta Kapalı STNDART Mod 12:59 PERS 26 Haz -11: :30 Taşı Değiştir Kaydet Menüden Yukar /A a tu lar ile Saat Fark, TTXT Kar t rma Oran, OSD Tonu, Ekran Koruyucu seçeneklerini seçebilir ve sa /sol yön tu lar ile seçiminizi yapabilirsiniz. 13

19 6 Genel Kullan m levleri TV program izlerken veya radyo dinlerken, al c n z ile yapabilece iniz temel i levler a a da belirtilmi tir. 1. Mod seçimi Al c n z hem DIGITURK hemde Free to Air (FTA)/ ifresiz kanallar kurmaya uyumludur. Al c n za ayr ayr hem DIGITURK hemde Standart (FTA) kurulumu yapabilirsiniz. Bunun için ekranda hiçbir menü aç k de ilken kumandan z n üzerindeki MODE tu una bas n z. Menüye girdi inizde menünün sa üst kö esinde DIGITURK Modu yaz s görüntülenecek ve INFO tu unu bast n zda bilgi ekran n n sa kö esinde DIGITURK logosu görüntülenecektir bu durumda al c n z DIGITURK modundad r. Tekrar MODE tu una bast n zda menüde STANDART Mod yaz s görünür bu durumda al c n z Standart (FTA) modundad r. Not: Modlar aras nda da i im yapabilmek Hem DIGITURK hemde Otomatik Uydu Tarama yap lmas gerekmektedir. 2. Kanal imi Kanal seçimini kumandan z n üzerindeki numaraland rma tu lar ile kanal numaras n direkt olarak girerek, Kumandan z n veya Al c n z n üzerindeki CH tu lar ile tek tek seçebilirsiniz. Yukar daki normal i levlere ek olarak kanal de i tirme i lemini Kanal Listesi menüsü ile yapabilirsiniz. Bunun için; Kumandan z n üzerindeki LIST tu una veya ekranda hiç bir menü aç k de il iken tu una bast n zda Kanal Listesi görüntülenir. STANDART 0001 Kanal 0002 Kanal 0003 Kanal 0004 Kanal 0005 Kanal 0006 Kanal 0007 Kanal 0008 Kanal 0009 Kanal 0010 Kanal 0011 Kanal 0012 Kanal Kanal Listesinden seçmek istedi iniz kanal Yukar /A a tu lar ile seçip tu una bas n z. mi oldu unuz kanal görüntülenecektir. Liste menüsünde iken kumandan z n MODE tu una bas ld nda Liste ba l n n STANDART veya DIGITURK olarak de i ecektir. Liste ba l DIGITURK iken DIGITURK kanal s ralamas görüntülenir. Ba l k STANDART iken al c n z Standart (FTA) Modunda oldu undan Standart Mod kanal listesi görüntülenir. 3. TV / Radyo modu seçimi TV ve Radyo modlar aras nda seçim yapabilmek için kumandan z n üzerindeki TV/RADIO tu una bas n z. 4. Kanal Bilgisi Herhangi bir kanal izlerken kumandan z n üzerindeki INFO tu una bast n zda ekran n alt k sm nda bilgi çubu u görüntülenir. Tümü 13:00 12:45~13:45 Current INFO tu una ikinci kez tekrar bast n zda Program hakk nda daha detayl bilgi görüntülenir. Tümü 13:00 12:45~13:45 Current Page 1/1 12:45~13:45 Current Not Applicable 5. Ses Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için kumandan z n veya al c n z n üzerindeki VOL tu lar n kullan n z. 6. Ses dili seçimi Ses dili seçimi yapabilmek için kumandan z n üzerindeki LANG tu una bas n z. Ses dili menüsü görüntülenir. Yukar /A a tu lar ile seçiminizi yap n z ve tu u ile onaylay n z. Not: Ses dili seçimini de i tirebilmeniz için yay nc kurulu taraf ndan birden fazla ses sinyalinin iletilmesi gerekmektedir. 14

20 7. EPG (Elektronik Program Rehberi) Yay n kurulu u destekliyor ise Elektronik Program Rehberi tüm programlar n genel bilgisini iletir. Elektronik Program Rehberini görüntülemek için uzaktan kumandan zdaki GUIDE tu una bas n z EPG görüntülenecektir. 001 Kanal 002 Kanal 003 Kanal 004 Kanal 005 Kanal 006 Kanal EPG Yok 14:22 PERS 3 - -: :- - 14:00 PERS 3 Tem 15:30 EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok EPG Yok Gün Gün İleri Etiket Ekle Etiket Listesini Görüntüle Taşı INFO Bilgi INFO Tema Önemli Not: Tüm yay n kurulu lar detayl TV rehberi sa lamaz. Birçok yay n kurulu u günlük program bilgisi sa lar fakat detayl aç klamada bulunmaz. Baz yay n kurulu lar ise hiç bir program bilgisi iletmez. EPG menüsünde sol k s mda kanallar sa k s mda ise program bilgisi görüntülenir. Yukar /A a yön tu lar ile kanallar aras nda gezinebilir ve Sa /Sol yön tu lar ile kanala ait önceki veya sonraki program bilgisini, KIRMIZI tu ile önceki gün MAV tu ile Sonraki günün program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Yay n ak nda istedi iniz program için etiket ekleyebilirsiniz. Program n yay n saati geldi inde bir uyar ekran görüntülenir. Etiket eklemek için EPG menüsünden Etiketi eklemek istedi iniz kanaldaki program Sa /Sol yön tu lar ile seçiniz ve kumandan z n üzerindeki SARI tu a bas n z. seçmi oldu unuz programa etiket eklenmi olacakt r. EPG menüsünde YE L tu a basarak Etiket Listesi menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Not: Etiket Listesi menüsüne ayn zamanda ana menüden ula abilirsiniz. 8. Otomatik Kapanma Otomatik Kapanma özelli i ile al c n z ayarlam oldu unuz sürenin sonunda bekleme (Standby) konumuna geçecektir. Bunun için Kumandan z n üzerindeki TIMER tu una basarak 180 dakikadan 20 dakikaya kadar kapanma zaman ayarlayabilirsiniz. 9. Teletext Günümüz TV yay nc l n n en önemli hizmetlerinden biri olan Teletext, TV kullan m n daha faydal hale getirmektedir. Teletext k saca, çe itli güncel bilgilerin yaz ve grafik olarak sayfalar halinde TV yay n ile birlikte iletilmesidir. Teletext yay n na girmek için kumandan z n üzerindeki TEXT tu una ard ndan tu una bas n z. Teletext yay n olmayan bir kanalda TEXT tu una basarsan z ekrana Teleteks Hizmeti Yok mesaj ç kacakt r. Televizyonunuzu teletext yay n na geçirmek için, teletext yay n olan bir kanalda TEXT tu una ard ndan tu una bas n z. Tekrar televizyon yay n na geçmek için ayn tu a bas n z. Teletext yay n na geçti inizde kar n za ilk olarak index sayfas gelecektir. S100 Bu sayfada, o teletext yay n ndaki konular n ba l klar ve ilk sayfa numaralar görülür. Yukar /A a tu lar ile sayfalar tek tek yada numaraland rma tu lar ile direkt sayfa numaras n girerek istedi iniz sayfaya gidebilirsiniz. Not: DIGITURK Modunda teletext sadece DIGITURK taraf ndan desteklenen kanallarda çal r. Etiket Listesi No Mod Kn.No Tarih Başla Dur Taşı Ekle Sil Düzenle Etiket Listesi menüsünden eklemi oldu unuz etiketi düzenleyebilir, silebilir veya yeni bir etiket ekleyebilirsiniz. 15

21 7 Teknik Özellikler Genel Al nan kanal tipi : Dijital TV ve radyo kanallar Kanal say s : 2000 Çal ma voltaj aral : 90 ~ 240 VAC, 50Hz Güç tüketimi : 25 W Max. LNB beslemesi : 13/18V 500mA max. DiSEqC : Ver 1.0 & 2.0 uyumlu Dijital tuner Empedans : 75 ohm Frekans geni li i : 950~2150 MHz Sinyal seviyesi : -25 ~ -75 dbm Sembol Oran : 1~45 MS/s FEC kod oran : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Flash memory SDRAM EEPROM : 4M Byte : 16M Byte : 256 K Byte Ses/Görüntü leme Audio Standard :IEC MPEG1 Layer I & II Audio Kanal :?? Audio Çözümleme : MPEG/MusiCAM Layer I & II Video Standard : IEC :2.0 Ekran Oran : 4:3, 16:9, Letterbox Video Çözünürlü ü : 720x576 / 720x486 Arka Panel Ba lant lar : 1 LNB Giri i (F-tip) : 1 Loop Out Ç k (F-tip) : 1 Skart (TV) : 1 Video (RCA) : 2 Audio (RCA) : 1 S/PDIF : 1 RS232C (9 pin D-sub) 16

22 8 Tüketici Hizmetleri DIGITURK Hizmet Merkezi 17

23 Uygunluk Beyanı Grundig Elektronik A.Ş. Dijital uydu alıcısı BS-900 DIGITURK ZAP, AS-900 DIGITURK ZAP Yukarıda belirtilen model numaralı ürünler Sınıf I kapsamında olup aşağıdaki direktif ve standartlarla uyumlu olduğunu beyan ediyoruz. Electromanyetik Uygunluk Direktifi 2004/108/EC EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN55020:2007 EN :2006 EN :1995+A1:2001+A2:2005 Low Voltage Direktifi 2006/95/EC EN 60065: A1:2006 Üretici/İthalatçı Firma Grundig Elektronik A.Ş. Beylikdüzü Mevki Büyükçekmece, İstanbul, Turkey

24

25 DIGITURK ZAP Uydu Al c s Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl n n no lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmi tir. Bu bölümü, ürünü ald n z Yetkili Sat c imzalayacak ve ka eleyecektir

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK ZAP Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI

D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu. BS-820 Smart CI D-Smart Uydu Alıcısı Kullanma K lavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! De erli Mü terimiz, Modern tesislerde üretilmi ve titiz kalite kontrol i lemlerinden geçirilmi olan ürününüzün size

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

Dijital Uydu Alıcısı

Dijital Uydu Alıcısı Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1. Ana Özellikler... 5 2. Paketi Açma... 6 3. Cihazın Genel Kullanımı... 6 4. Ön Panel... 7 5.

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

(A) UYARI!!! 4 (B) Paket İçeriği 6 (C) Ürün Açıklamaları 7 (D) Koşullu Erişim 9 (E) Uzaktan Kumanda 11 (F) Temel Özellikler 14 (G) Teknik Veriler 15

(A) UYARI!!! 4 (B) Paket İçeriği 6 (C) Ürün Açıklamaları 7 (D) Koşullu Erişim 9 (E) Uzaktan Kumanda 11 (F) Temel Özellikler 14 (G) Teknik Veriler 15 Kullanım Kılavuzu Geniş Grafik VFD Ekran (256x64 piksel) Üçlü Tuner Sistem (DVB-S2 veya DVB-C/T) için Gelişmiş Kör Tarama 1 GB NAND Flash Bellek QWERTY(Q) Klavye Uzaktan Kumanda Yüksek Hız Wi-Fi (Kablosuz

Detaylı

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI DSR 7170 HD FTA

DİJİTAL UYDU ALICISI DSR 7170 HD FTA DİJİTAL UYDU ALICISI DSR 7170 HD FTA TR İÇİNDEKİLER ------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 5 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Botech Dijital Kablo TV Alıcısı. Model : BSD1000

Kullanma Kılavuzu. Botech Dijital Kablo TV Alıcısı. Model : BSD1000 Botech Dijital Kablo TV Alıcısı Model : BSD1000 İçerik I.GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 3 II.ÇEVRENİN KORUNMASI 5 III.GENEL BİLGİLER 5 1.Önsöz...5 2.Ana Özellikler.. 5 3.Donanım. 6 3.1.Ön Panel...6 3.2.Arka Panel...6

Detaylı

Contents. English - 1 -

Contents. English - 1 - Contents Aksesuarlar... 2 TV Bağlantısı:... 7 Video Girişleri:... 7 Ses Çıkışları:... 7 İki adet LNB Bağlantı ucu (F tipi) :... 7 Kumandanızı Kullanırken... 9 Cihazı Açma/Kapama... 9 Cihazı açmak için,...

Detaylı

Dijital Uydu Alıcısı Kullanma Kılavzu BS-620 FTA

Dijital Uydu Alıcısı Kullanma Kılavzu BS-620 FTA Dijital Uydu Alıcısı Kullanma Kılavzu BS-620 FTA Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

GÝRÝÞ DIGITURK PLUS A HOÞGELDÝNÝZ. Not: Servis metotları değişiklik gösterebilir.

GÝRÝÞ DIGITURK PLUS A HOÞGELDÝNÝZ. Not: Servis metotları değişiklik gösterebilir. GÝRÝÞ DIGITURK PLUS A HOÞGELDÝNÝZ Bir yayýný izlerken yayýný durdurabilir, geri alabilir ve normal yayýn akýþýna geri dönebilirsiniz DIGITURK PLUS ınızla bir kanalı izlerken istediğiniz zaman yayını durdurabilir,

Detaylı

Garanti Şartları Bu kılavuzda yer alan garanti şartları, suistimal nedeniyle arızalanan parçaları kapsamaz.

Garanti Şartları Bu kılavuzda yer alan garanti şartları, suistimal nedeniyle arızalanan parçaları kapsamaz. Uyarı Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü korumak, güvenli bir şekilde kullanmak, güncellemeleri yüklemek ve ürünü maksimum performansta kullanmak için lütfen bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV

Televizyon Kullanma kılavuzu TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV Televizyon Kullanma kılavuzu TV 82-208 FHD 100 HZ S LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

405 MHz MIPS İşlemci Gelişmiş Linux İşletim Sistemi Entegre Çift Tuner 10/100 Ethernet Bağlantısı Çeşitli Eklentiler Destği.

405 MHz MIPS İşlemci Gelişmiş Linux İşletim Sistemi Entegre Çift Tuner 10/100 Ethernet Bağlantısı Çeşitli Eklentiler Destği. 405 MHz MIPS İşlemci Gelişmiş Linux İşletim Sistemi Entegre Çift Tuner 10/100 Ethernet Bağlantısı Çeşitli Eklentiler Destği Türkçe İçindekiler GİRİfi (A) Paket İçeriği (B) Önlem Bağlantı Gücü Aşırı Yükleme

Detaylı

HD DİJİTAL ALICI DSB8350

HD DİJİTAL ALICI DSB8350 HD DİJİTAL ALICI DSB8350 00:00 TR İÇİNDEKİLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 KURULUM VE GÜVENLİK 6 GENEL

Detaylı

TV 102-208 S WEB LED

TV 102-208 S WEB LED Televizyon Kullanma kılavuzu TV 102-208 S WEB LED Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LEG-5WS

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LEG-5WS Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LEG-5WS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B

Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

[SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS

[SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS [SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS TANITIM Tek tuner HD (High-Definition),PVR (Personel Video Recording) son nesil Silvermax Dijital Uydu Alıcısını tercih ettiğiniz için Teşekkür Ederiz.Silvermax

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı