2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Ekim 2012-Cumartesi 17:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Ekim 2012-Cumartesi 17:00"

Transkript

1 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Ekim 2012-Cumartesi 17:00 SORULAR SORU 1 : Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunan (A) A.Ş.'nin satın alma sorumlusu olarak çalışan Türk vatandaşı Bay (X), tarihinden itibaren (A) A.Ş.'nin satın alma faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir yıllığına İngiltere de görevlendirilmiştir. Bu süreç içerisinde İngiltere de ikamet eden Bay (X) in 2011 takvim yılında elde ettiği gelirlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. İŞLEMLER a. (A) A.Ş.'nden TL ücret geliri elde etmiştir. Bu ücret geliri üzerinden TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. b. İngiltere de mevduat faizi elde etmiştir. Bu mevduat faizi üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.( 1 sterlin: 3 TL dir.) c. Almanya da bulunan işyerini kiraya vermesi karşılığında kira geliri elde etmiştir. Bu kira geliri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıştır.( 1 euro: 2 TL dir.) d. Türkiye de bulunan konutunu kiraya vermesi karşılığında TL kira geliri elde etmiştir. e tarihinde ihraç olunan devlet tahvillerinden TL faiz geliri elde etmiştir. f. Üvey babasından miras kalan telif hakkını (Z) yayın evine satmış, bu satış karşılığında TL tahsilat yapmıştır. g yılında ihraç olunan devlet tahvillerini tarihinde TL sına satın almış, satın aldığı bu devlet tahvillerini tarihinde TL sına satmıştır. h yılında ihraç olunan devlet tahvillerini tarihinde TL sına satın almış, satın aldığı bu devlet tahvillerini tarihinde TL sına satmıştır. VERİLENLER - Bay (X) tarafından merkezi Türkiye de bulunan bireysel emeklilik sistemine TL ödemede bulunulmuş, bu tutar ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılmıştır. - Merkezi İngiltere'de bulunan bireysel emeklilik şirketine TL ödemede bulunmuştur. - Kalkınmada öncelikli yörede olmayan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakfa makbuz karşılığı TL nakit bağışta bulunmuştur. - Yurt dışında ödediği vergilerin mahsubuna ilişkin gerekli şartları sağlamıştır. - Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider uygulamasını seçmiştir. - Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri ihmal edilecektir.

2 - Endeks bilgileri aşağıdaki gibidir. Şubat Temmuz Mart Ağustos Nisan Eylül takvim yılı gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası % TL den fazlasının TL si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası % 35 İSTENENLER a. Bay (X) in mükellefiyetini tespit ediniz. b. Bay (X) in 2011 yılında elde ettiği gelir unsurlarının beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin hususları değerlendiriniz. c. Bay (X) in beyan etmesi gereken gelir vergisi matrahını ve ödemesi gereken gelir vergisini hesaplayınız. SORU 2: Organizatörlük işi ile iştigal eden tam mükellef Bayan (C), Türkiye nin değişik illerinde belediyelere ve festival düzenleyen dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara sahne sanatları kapsamında gösterilerin organizasyonunu yapmaktadır. Bayan (C) nin organize ettiği söz konusu gösterilerde yer alan sanatçılara Bayan (C) tarafından yapılan ödemelerin durumunu G.V.K. yönünden ilgili hükümleri de belirterek tartışınız. SORU 3: Türkiye de mukim Bay (F), merkezi yurt dışında bulunan Y.S.A firmasının Türkiye den sorumlu ülke müdürü olarak görev yapmaktadır. Söz konusu firmanın Türkiye de kanuni veya iş merkezi bulunmamakta ayrıca Bay (F) nin ücreti mezkur firmanın dünya çapında elde ettiği kazancından ayrılarak Euro cinsinden banka hesabına yatırılmaktadır. Elde edilen ücret gelirinin hangi esaslara göre vergilendirileceğini ve yapılan ödemenin Y.S.A. firması açısından gider kabul edilip edilmeyeceğini belirtiniz. SORU 4: (X) AŞ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Hakkında Kanunun 10. maddesine istinaden stok artışı beyanında bulunmuş olup, işletmeye dahil edilen emtia için özel karşılık hesabı açmıştır. Mükellef kurum söz konusu emtia için ayırdığı karşılığı nakit olarak, kurumlar vergisinden

3 muaf olan kurum ortaklarına dağıtma kararı almıştır. Olayı 6111 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından ilgili hükümleri belirterek değerlendiriniz. SORU 5: (X) A.Ş. nin envanterine TL olarak kayıtlı olan ve üzerinde ipotek bulunan taşınmaz, alacaklı (Y) Bankası'nın yapmış olduğu icra takibine istinaden tarihinde İcra Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ihale sonucu ,00.-TL bedelle gerçek kişi Bay (A) ya satılmış olup, söz konusu satış hasılatı üzerinden yapılan ,84.-TL tutarındaki vergi ve harç kesintileri sonrası kalan tutar olan ,16.-TL'nin tamamı, mükellef kurumun ipotekli taşınmazı üzerinde 1. ve 2. derecede ipotek alacaklısı olan (Y) Bankası ve (Z) Bankası'na olan kredi borçlarının tasfiyesinde kullanılmıştır. Olayı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından değerlendiriniz. SORU 6: Belçika da mukim dar mükellef (Y) şirketinin, tam mükellef (X) AŞ. nde iştiraki bulunmaktadır. Dar mükellef (Y) şirketi ile tam mükellef (X) AŞ arasında hizmet sözleşmesi olup, bu sözleşme kapsamında dar mükellef (Y) şirketi, bir personelini tahsis etmek suretiyle tam mükellef (X) AŞ. ne stratejik yönetim, kuruluş, insan kaynakları ve teknik hizmetler konularında hizmet vermektedir. Tam mükellef (X) AŞ, dar mükellef (Y) şirketinden temin etmiş olduğu hizmete istinaden ödediği bedelleri kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate almış olup, vergilendirmeye ilişkin başkaca bir işlem yapmamıştır. Olayı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından değerlendiriniz.(soru cevaplanırken Türkiye-Belçika Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İhmal edilecek, yapılan ödemelerin emsallere uygun olduğu kabul edilecektir.) SORU 7: (X) AŞ. bazı işçileri ile arasındaki iş akdini tek taraflı olarak fesh etmiş olup, işçiler tarafından mahkemeye taşınan olayla ilgili olarak, çalışanların işe iadesine karar verilmiştir. Mahkeme ayrıca mükellef kurumun, işçileri süresi içinde işe geri almaması nedeniyle işçilerin 12 aylık brüt aylıkları tutarında işe iade tazminatı ve işçilerin boşta geçen süreleri için ise 4 aylık ücret ödemesi yapmasına hükmetmiştir. Söz konusu tazminat, ücret ve mahkeme masrafları mükellef kurumca ödenmiş ve gider kaydedilmiştir. Olayı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından değerlendirerek, mükellef kurumca yapılması gerekenleri açıklayınız. SORU 8: (X) AŞ. nin toplam sermayesi TL olup, 2011 yılında sermayesinin TL lik kısmının sermaye azaltılması suretiyle ortaklara dağıtılmasına genel kurul toplantısında karar vermiştir. Mükellef kurumun dağıtıma konu edilen TL lik sermayesinin TL sı pasif kalemlere ait enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, TL sı geçmiş yıl karlarından (2006 ve 2007 yılı) oluşmaktadır. Olayı vergi kanunları açısından değerlendiriniz. NOT : 1. soruda istenenler her şık için ayrı ayrı cevaplanacak (mevzuat, açıklama ve problem çözme gibi) diğer sorularda (2-8) ise problem çözümü veya rakamsal işlem yapılmayacak olup sadece mevzuat açısından değerlendirme yapılacaktır.

4 CEVAP 1: CEVAPLAR 1- Gelir Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde tam mükelleflerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin 2. bendinde, merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının tam mükellef olduğu hususu hüküm altına alınmıştır. Bu madde hükümleri çerçevesinde Bay (X) in tam mükellefiyet esasında vergilendirilmesi gerekmektedir. 2- Bay (X) in 2011 takvim yılında elde ettiği gelirlere ilişkin değerlendirmeler: a. G.V.K.'nun 86. maddesi, tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler için yıllık beyanname verilmeyeceğini ve diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi durumunda bu gelirin beyannameye intikal ettirilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Bu hüküm doğrultusunda Bay (X), tek işverenden aldığı ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirini beyan etmeyecektir. b. G.V.K.'nun 3/2. fıkrası; merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunmaları halinde mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmeyeceği hükme bağlamıştır. Bu madde hükmü doğrultusunda Bay (X) in İngiltere'de elde etmiş olduğu mevduat faizi üzerinden Gelir Vergisi alınması nedeniyle bu geliri Türkiye de vergilendirilmeyecektir. c. G.V.K.'nun 85. maddesi; ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar için Gelir Vergisi Kanunu nda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verileceğini, aynı kanunun 86. maddesi ise bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için TL) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Bu nedenle Bay (X) (6.000 x2=) TL işyeri kira gelirinin götürü gider düşüldükten sonraki kısmını beyan edecektir. Bay (X) yurtdışında ödediği (1.200 x2=) TL vergiyi, yurtdışında elde edilen iradın toplam matrah içindeki payını dikkate alarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edecektir. Beyana tabi işyeri kira geliri= (12.000x0,25)= TL d. G.V.K.'nun 21. maddesi binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (278 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için TL ) lirası gelir vergisinden müstesna olduğunu hüküm altına almıştır. Bay (X) konut kira gelirinin istisna dışında kalan ve götürü gideri düşüldükten sonraki kısmını beyan edecektir. Beyana tabi konut kira geliri: = (17.200x0,25)= TL e. G.V.K.'nun geçici 67/9 maddesi tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvilin elde tutulması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde geçici 67. madde hükümlerinin uygulanmayacağını; bu gelirlerin vergilendirilmesinde, tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin uygulanacağını düzenlemiştir tarihinde geçerli olan hükümler ise devlet tahvillerinden elde edilen menkul sermaye iradlarına G.V.K.'nun 94/7. maddesine göre tevkifat uygulanacağını, G.V.K.'nun 76 maddesinde yer alan indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutarın G.V.K.'nun 86/1-c maddesi kapsamında tespit edilen beyan sınırını aşaması( TL) durumunda beyan edileceğini düzenlemektedir. Konu ile ilgili 280 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalarda, 2011 takvim yılında elde edilen 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi

5 tahvillerden sağlanan gelirlerin indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu hususlar doğrultusunda Bay (X) tarafından 2011 yılında elde edilen devlet tahvili faiz gelirleri beyan etmeyecektir. Tevkif suretiyle kesilen vergi nihai vergi olacaktır. f. G.V.K.'nun 18. maddesi kanuni mirasçıların elde etmiş olduğu telif haklarının satışından elde edilen kazancın istisna olduğunu düzenlemiş, ancak bu istisnanın G.V.K.'nun 94. maddesi kapsamında tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi olmadığı hususuna yer vermiştir. Medeni Kanun un 500. maddesi evlatlılığın, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olduğunu düzenlemiştir. Bu hususlar doğrultusunda Bay (X) kanuni mirasçı olması nedeniyle istisnadan faydalanacak, tevkif suretiyle kesilen vergi nihai vergi olacaktır. g. G.V.K.'nun geçici 67/9. maddesi tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvilin elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde geçici 67. madde hükümlerinin uygulanmayacağını; bu gelirlerin vergilendirilmesinde, tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin uygulanacağını düzenlemiştir tarihinde geçerli olan hükümler ise devlet tahvillerinin elden çıkarılmasından elde edilen değer artış kazançlarının tespitinde % 10 luk sınıra bakılmaksızın endeksleme yapılmasını ve istisnadan faydalanılmasını düzenlemektedir. Bu hükümler çerçevesinde Bay (X) elde ettiği değer artış kazancının tespitinde % 10 luk sınıra bağlı kalmaksızın endeksleme yapacak, endeksleme sonrası doğan kazanca TL istisna uygulayacaktır. Endekslenmiş Tutar Değer Artış Kazancı= Satış Hasılatı Endekslenmiş Tutar Değer Artış Kazancı= TL TL Değer Artış Kazancı= TL x = Hesaplanan değer artış kazancı 2011 takvim yılı için geçerli olan TL istisna tutarından düşük olduğundan Bay (X) in 2011 yılında beyan edeceği değer artış kazancı bulunmamaktadır. h. G.V.K.'nun geçici 67/1. fıkrası, bankalar ve aracı kurumların alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden tevkifat yapağını, aynı maddenin 7. fıkrası birinci fıkra kapsamında tevkifata tabi tutulan kazançların gerçek kişilerce yıllık ve münferit beyanname ile beyan edilmeyeceğini, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceğini hüküm altına almıştır. Bu hükümler çerçevesinde Bay (X), 2007 yılında ihraç olunan devlet tahvillerinden elde etmiş olduğu değer artış kazancını beyan etmeyecek olup, tevkif suretiyle kesilmiş vergisi nihai vergi olacaktır.

6 3- Bay (X) in beyan etmesi gereken gelir vergisi matrahı ve ödemesi gereken gelir vergisi aşağıdaki gibidir. Yurtdışı İşyeri Kira Geliri 9.000,00 Mesken Kira Geliri ,00 Kar ,00 Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen Primler(*) - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakfa yapılan bağış(**) (21.900x0,05= 1.095,00 Gelir Vergisi Matrahı ,00 Hesaplanan Gelir Vergisi 3.691,00 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler Mahsubu Gereken Tutar ((9.000/21.900)x3.691) 1.516,85 Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 2.174,15 (*) G.V.K.'nun 89/1. maddesi bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının beyan edilen gelirin % 10'unu ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak, sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla beyan edilen gelirden indirilebileceğini düzenlemiştir. Bay (X) in bireysel emeklilik sistemine ödemiş olduğu toplam TL nin primin TL sı ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılmış, TL sı merkezi İngiltere de bulunan bireysel emeklilik sistemine ödenmiştir. Şartların sağlanmaması nedeniyle bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin beyannamede indirim konusu yapılması mümkün değildir. (**) G.V.K.'nun 89/1. maddesi genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların beyan edilen gelirden indirilebileceğini düzenlemiştir. Bay (X) in beyannamede indirim konusu yapabileceği bağış tutarı (21.900x0,05=) TL dir. Geriye kalan 905 TL bağışı indirim konusu yapamaz. CEVAP 2: - Gelir Vergisi Kanunu nun 61. maddesinde; Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. hükümleri yer almaktadır.

7 Diğer yandan kanunun 65. maddesinde Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. hükümleri ile 66. maddesinde de Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez. hükümlerine yer verilmiştir. Yine kanunun 82. maddesinde serbest meslek kazancının arızi sayılması için faaliyete konu işin devamlılık arz edecek şekilde yapılmaması ve işin mutad meslek haline getirilmemesi gerekir. Buna göre ücret ödemesi mahiyetindeki bu ödemelerden kanunun 94. maddesine istinaden tevkifat yapılması gerekmektedir. Aksi durumun varlığı halinde ise (yani sanatçıların organizatöre bir sözleşme ile bağlı olmadan festivali organize edene doğrudan şahsi sorumluluk ile bu gösterileri yerine getirmeleri durumunda) kazancın mahiyeti serbest meslek kazancı olacak ve yine kanunun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yapılması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilecektir. Kazancı elde edenin faaliyeti mutad meslek halinde veya arızi olarak ifa etmesine göre serbest meslek kazancı veya diğer kazanç ve irad olarak beyana konu edilecektir. CEVAP 3: 5520 sayılı K.V.K nun 3. maddesinde Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. hükümleri yer almaktadır. Yine aynı maddede: (3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur: a. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye'de yapılmasıdır.) ifadeleri yer almaktadır. Kazancın Türkiye de elde edilmesi ile ilgili olarak ise 5520 sayılı K.V.K nun 3. maddesi üçüncü fıkrasında yer alan atıf ile G.V.K nun 8. maddesinde Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 2 - Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler ifadeleri yer almaktadır. G.V.K nun 23. maddesinin 14. fıkrasında ise Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler in gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak ise 147 Seri No.lu GVK Tebliği nin İstisna hükmünün uygulanmasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

8 - İşveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların, Türkiye'de herhangi bir kanuni merkezinin veya iş merkezinin bulunmaması gerekir. Türkiye'de kanuni ve iş merkezi olmayan kurumların ise tam mükellef oldukları devlette hangi statüyü taşıdıkları, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığı herhangi bir iktisadi işletmelerinin varlığı ya da yokluğu önem taşımayacaktır. - Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin işveren sıfatıyla bağlı olduğu dar mükellef kurum, söz konusu kişiye döviz olarak ödediği ücretleri, doğrudan doğruya yurt dışında elde ettiği gelirinden ayırıp vermeli, hiç bir zaman için Türkiye'de elde ettiği kazanç ile ilgilendirmemelidir. Bu çerçevede ücret erbabının Türkiye'de tam mükellef veya dar mükellef statüsünü taşıması hiç bir önem taşımayacaktır. Ödeme, yurt dışında elde edilen gelir üzerinden yapılacağı için, Türkiye'deki faaliyetler nedeniyle bu ücretler Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesi hükmüne göre gider olarak dikkate alınmayacaktır. Buna göre Bay F nin elde ettiği ücret, işverenin Türkiye de kanuni veya iş merkezi olmaması, Türkiye de ödenen ücretin Türkiye dışı kazançlardan karşılanıyor olması, yabancı para cinsinden ödenmesi şartları ile G.V.K ndan istisna olacaktır. CEVAP 4 : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin ikinci fıkrasında, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanunu'nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr paylan üzerinden; vergi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiş ve kesinti oranı da 3/2/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla %15 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Hakkında Kanunun "İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar" başlıklı 10. maddesinde; "(1) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kolektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. (2) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, birinci fıkra hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veva işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.. Hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, (X) AŞ. nin 6111 sayılı Kanunun 10. maddesine istinaden stok artışı beyanında bulunup karşılık hesabına kaydettiği tutarlar sermayenin unsuru sayılıp vergilendirilmeyeceği belirtildiğinden, bu tutarların kurumlar vergisinden muaf konumda olan kurum ortaklarına dağıtılması halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin ikinci fıkrasında kapsamında tevkifat yapılmayacaktır. CEVAP 5 : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, "Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lîk kısmı. " nın kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

9 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " Bankalara borçlan nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF'ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerine ve ipotek verenlere tanınan istisna" başlıklı bölümünde, ". Bu istisnadan yararlanacak olan kurumların, bankalara borçları nedeniyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca kanuni takibe alınmış olması veya TMSF'ye borçlu durumda olmaları gerekmektedir. İstisnadan, banka borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF'ye borçlu durumda olan kurumlar ile bu kurumların, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kefilleri veya bu kurumlar adına ipotek veren kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. İstisnaya konu olan kıymetler ise taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarıdır. Öte yandan, istisnadan yararlanabilecek kazanç, söz konusu kıymetlerin borçlara karşılık olmak üzere, bankalara veya TMSF'ye satışından veya diğer şekilde devrinden sağlanan hasılatın, bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet edan tutarla sınırlı olacaktır... açıklamaları yer almaktadır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, (X) A.Ş. nin söz konusu istisna hükmünden yararlanması sadece taşınmazın bankalara satışı veya devri durumunda mümkün olup üçüncü kişilere satış yapılması halinde, satıştan elde edilen kazanç bankalara olan borçların tasfiyesinde kullanılsa dahi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan istisnadan yararlanılabilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. nın istisna olduğunu düzenlemiştir. Gerekli şartların sağlanması durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan istisnadan yararlanamayan mükellef bu istisnadan faydalanabilir. CEVAP 6 : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında "(2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. " hükmü yer almaktadır sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlara yer verilmiş, ancak 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesinde sayılan "Türkiye'de elde edilen ücretler" bendine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer verilmemiştir. Dar mükellef kurumun, Türkiye'de hizmet ettiği kurum ya da kişiye bağımlı olmasının mümkün olamayacağı varsayımına dayanılarak, kurumun yalın anlamıyla ücret elde etmesi olanaksızdır. Dolayısıyla bu Kanundan önce ücret kazancı grubunda değerlendirilen kazançlar serbest meslek kazancı sayılmıştır sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi" başlıklı 30. maddesinin birinci fıkrasında da dar mükellefiyete tabi kurumların maddede belirtilen kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış, maddenin alt bentlerinde ise hangi gelir unsurlarının tevkifata tabi oldukları sayılmıştır.

10 Bu fıkranın (b) bendinde ise, dar mükellef kurumların serbest meslek kazançları üzerinden %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan kesinti oranı 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, dar mükellef (Y) şirketinin, tam mükellef (X) AŞ. nde iştiraki olması nedeniyle hizmet alımı için yapılan ödemeler sırasında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin de dikkate alınmış olması gerekmektedir. Bu konuda emsallere uygun olduğu belirtildiğinden değerlendirme yapılmamıştır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; emsallere uygun olarak tespit edildiği varsayılan bedeller üzerinden tam mükellef (X) AŞ nin %20 nispetinde kurumlar vergisi kesintisi yapması gerekmektedir. Söz konusu kesinti yapılmadığı sorudan anlaşılmakta olup, ödenen bedeller net kabul edilip, brüte ibra edilerek kesinti tutarının hesaplanması gerekecektir. CEVAP 7 : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup; maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safı kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 61. maddesinde ücretin, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği; 25. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımların gelir vergisinden müstesna olacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer alan hükümlere göre, iş sözleşmesinin feshedilmesi işleminin geçersizliğine hükmeden mahkeme kararında işe başlatılmama hali için belirlenen işe iade tazminatlarının ve mahkeme masraflarının Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında; 4 aylık ücret ödemelerinin ise aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, işe iade tazminatlarının Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesi hükmü uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi ve 4 aylık ücret için ise ücret olarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. CEVAP 8 : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının

11 tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (6/b) bendi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin ikinci fıkrası ile 30. maddesinin üçüncü fıkrasında kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin hükümlere yer verilmiştir tarih ve 2009/14592, ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranları %15 olarak belirlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde, "...Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz." hükmü yer almaktadır. Sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden kaynaklanması halinde, ortakların esas olarak işletmeye koydukları sermayeyi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde geri almış olmaları nedeniyle mükellefiyet statüsüne bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmayacaktır. Bu hüküm ve açıklamalara göre; - Daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan, TL geçmiş yıl karlarının, sermaye azaltımı yapılarak ortaklara dağıtılması halinde, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması, - Daha önce sermayeye eklenmiş TL enflasyon fark hesaplarının sermaye azaltımı yapılarak ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilmiş sayılması ve işletmeden çekilen bu tutarların öncelikle kurumlar vergisine; vergi sonrası dağıtılan kazancının da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması, - Şirket ortakları tarafından şirkete nakden veya aynen konulan sermaye ticari kazancın bir unsuru olmadığından, sermaye azaltılmasına konu edilen geriye kalan tutar üzerinden vergi hesaplanmaması ve vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 69 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 28.02.2007 SAYI KONU : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-Geç.67-13434/3603

Detaylı

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ

SMMM YETERLİK GRUBU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ SMMM YETERLİK GRUBU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ Ankara, 2014 4 SORU (25 ER PUAN) SORU YAPISI GENELDE: 1 TANIM (TÜM VERGİ KANUNLARI) 1 PROBLEM - KAZANÇ BELİRLEME / BEYANANAME DOLDURMA (GELİR VEYA

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com MART 2014 1 TURMOB & TESMER 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 04/09/2014 Sayı : 62030549-120[23-2013/663]-2161 Konu : Yurtdışından döviz olarak

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Müdürü 1969

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Tarih : 28.05.2013 Sayı : 39044742-KDV.17-787 Konu : Kiraya verilen gayrimenkullerin

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

2005 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & BU GELİRLER İÇİN 2006

2005 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & BU GELİRLER İÇİN 2006 2005 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & BU GELİRLER İÇİN 2006 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ BEYAN VE VERGİLEME

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet...3 A. Tam mükellef gerçek kişiler...3 B. Dar mükellef gerçek kişiler...3 II. Gayrimenkul sermaye iradının (Kira gelirleri) tanımı

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 gibidir. SORULAR SORU 1) İstanbul ilinde avukatlık yapan Bay (X) in, 2012 takvim yılı faaliyet

Detaylı

258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KURUM KAZANCI, GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN GELİR UNSURLARINDAN OLUŞUR. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN GELİR UNSURLARININ TAMAMI, KURUM KAZANCI SAYILIR VE KURUMLAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 03 Mayıs 2014-Cumartesi 17:00

2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 03 Mayıs 2014-Cumartesi 17:00 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 03 Mayıs 2014-Cumartesi 17:00 SORULAR Soru 1) Türkiye de mukim Bay (X) in, 2013 takvim yılı faaliyet ve işlemleri aşağıdaki

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı