Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK Muþ E Tipi Ceza Ýnfaz KurK urumundakiundaki Cumhuriyet coþkusu Cumhuriyet in 84. yýlý coþkuyla kutlandý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ceza infaz kurumlarýnda da coþkuyla kutlandý. Büyük coþkunun 84. yýlýný, kurumlarda personel ve hükümlü-tutuklular düzenlenen çeþitli etkinliklerle birlikte yaþadýlar. Ayrýntýlar 16 da Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye Adalet Akademisinin açýlýþýnda konuþtu Baðýmsýz yargý demokrasimizin ve Cumhuriyetin teminatýdýr Altýn Portakal Film Festivali nde bir ilk 44. ANTALYA Altýn Portakal Film Festivali 28 Ekim de gerçekleþtirilen görkemli bir törenle sona erdi. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay birlikte festivalde dereceye girenlere ödüllerini verirken, Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çekilen ve hükümlü-tutuklular ile infaz koruma memurlarýnýn da rol aldýðý Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým adlý filmin tanýtýmýna katýldý. Filmi çok baþarýlý bulduðunu ifade eden Bakan Þahin, filmde söz konusu olan eksikliklerin yakýn zamanda sona ereceðini söyledi. Devamý 8-9 da Görev Þehidi Zeki Bayrak unutulmadý Denetimli Serbestlik Danýþma Kurulu 2. toplantýsýný yaptý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý II. Danýþma Kurulu Toplantýsý Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga nýn Baþkanlýðýnda Ankara Hakimevinde yapýldý. Devamý de Ermenek ve Þebinkarahisar Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan Sýtký Bozcu, trafik kazasý sonucu 7 Kasým da; Þebinkarahisar K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Gürsoy da yine trafik kazasý sonucu 27 Eylül'de vefat ettiler. Devamý 14 te ÝÞKUR dan Sivas ve Gümüþhane Ceza Ýnfaz Kurumlarýna bilgisayar sýnýfý Hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimleri için ÝÞKUR un katkýlarýyla Sivas ve Gümüþhane E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda 10 bilgisayardan oluþan bilgisayar sýnýfý kuruldu. Devamý 15 te BOZÜYÜK Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðüne baðlý olarak kurulan sosyal tesise, Samsum E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürüyken 1998 de þehir eþkýyalarý tarafýndan þehit edilen Zeki Bayrak ýn ismi verildi. Tesis, 23 Ekim de yapýlan törenle hizmete açýldý. Devamý 5 te TÜRKÝYE Adalet Akademisi Eðitim Yýlý, 2 Kasým'da yapýlan törenle açýldý. Törende konuþan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türk yargýsýnýn temel kurumlarýndan olan Türkiye Adalet Akademisinin yargý mensuplarýnýn mesleðe en iyi þekilde hazýrlanmasý doðrultusundaki görev ve sorumluluklarýný baþarý ile yerine getirdiðini belirterek, Türkiye Adalet Akademisi bir eðitim kurumu olarak çaðdaþ anlayýþla yürüttüðü hizmetlerle hukuk devleti ilkesinin ve demokratik deðerlerin yerleþmesine çok büyük katký saðlamaktadýr. dedi. ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin ise hakim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn eðitiminde gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrasý önemli görevler ifa eden Türkiye Adalet Akademisinin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 58. Hükümetin Baþbakaný olduðu dönemde kabul edilen yasa ile kurulduðunu hatýrlatarak, kendisine teþekkür etti. Devamý 2 de Devlet Bakaný Baþesgioðlu, Kastamonu da hükümlüler ve personelle bayramlaþtý Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla 12 Ekim'de Kastamonu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, hükümlü-tutuklular ve personelle bayramlaþtý. Devamý 15 te Dünya Çocuk Günü kutlandý Dünya Çocuk Günü, ceza infaz kurumlarýnda yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlandý. Büyük coþkunun yaþandýðý etkinliklerde, çocuklara günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler verildi. Devamý 12 de Eðitim-Bir Sen den kitap baðýþý Eðitim-Bir Sen, Düzce Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna 300 kitap baðýþladý. Kitaplar, Eðitim-Bir Sen Düzce Þube Baþkaný Ömer Sivrikaya tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Yiðit ve Kurum Müdürü Mehmet Evin e teslim edildi.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Kasým 2007 Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye Adalet Akademisinin açýlýþýnda konuþtu "Baðýmsýz yargý demokrasimizin ve Cumhuriyetin teminatýdýr" BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Yargýtay Baþkaný Osman Arslan, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya, Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Muammer Aydýn, Türkiye Adalet Akademisi Baþkaný Dr. Birsen Karakaþ ve çok sayýda yargý mensubu katýldý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türkiye Adalet Akademisinin hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarýnýn eðitimi açýsýndan önemine dikkat çekerek, "Türk yargýsýnýn temel kurumlarýndan olan Türkiye Adalet Akademisi yargý mensuplarýnýn mesleðe en iyi þekilde hazýrlanmasý doðrultusundaki görev ve sorumluluklarýný baþarý ile yerine getirmektedir. Türkiye Adalet Akademisi bir eðitim kurumu olarak çaðdaþ anlayýþla yürüttüðü hizmetlerle hukuk devleti ilkesinin ve demokratik deðerlerin yerleþmesine çok büyük katký saðlamaktadýr. Hukuk sisteminin etkinleþtirilmesinde devlete güven ve saygýnýn korunmasýnda yazýlý kurallar kadar, bu kurallarý uygulayan kararlarýyla topluma adalet daðýtan yargý mensuplarý da önemli rol üstlenmektedir. Bu bakýmdan Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde gerçekleþtirilen eðitim çalýþmalarýnýn çok büyük önem taþýdýðýna samimi olarak inanmaktayým."dedi. Temel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altýna alýnmasýnýn önemli olduðunu, ancak bunun tek baþýna yeterli olmadýðýnýn altýný çizen Cumhurbaþkaný Gül, þöyle konuþtu: "Bu husustan daha önemlisi insan haklarýnýn hayata geçirilmesi ve bireylere hukuk güvenliðinin saðlanabilmesi için yasalarla getirilen kurallarýn uygulanmasý ve uygulama sonuçlarýnýn görünmesi de gerekmektedir. Ama çýkan kanunlarýn uygulanmasý söz konusu deðilse ve uygulanmada aksaklýklar varsa o zaman tabiî ki çok büyük bir zafiyetin olduðunu da fark etmemiz gerekir. O açýdan uygulama, çýkan kanunlar kadar çok önemlidir." Cumhurbaþkaný Gül, baðýmsýz yargýnýn demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin teminatý olduðunu vurgulayarak, "Bu gün baðýmsýz bir yargýya sahip olmakla birlikte adaletin geç daðýtýlmasýnýn yarattýðý sýkýntýlarý da yakýndan biliyoruz. Bu durum hiç þüphe yok ki toplumun yargýya güvenini haksýz þekilde sarsmaktadýr. Bu nedenle yargý baðýmsýzlýðýný güçlendirecek, adaletin zamanýnda tecelli etmesini saðlayacak, yurttaþlarýn güven duygusunu geliþtirecek, mahkemelerin aðýr iþ yükünü azaltacak ve çaðdaþ standartlar getirecek bir yargý reformuna ihtiyaç olduðunu da göz ardý edemeyiz. Aslýnda bu yönde yoðun çalýþmalar, yoðun tasarýlar var. Yüksek mahkemelerin çok deðerli görüþleri var. Bunlarýn kýsa süre içerisinde gerçekleþeceðini ümit ediyorum."diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Gül, mesleðe Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin de konuþmasýnda dört yýl önce kurulan Türkiye Adalet Akademisinin 3. eðitim döneminin açýlýþýna katýlan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e teþekkür etti. Bakan Þahin, "58. Cumhuriyet Hükümetinin Baþbakaný olarak altýnda imzanýz bulunan o kanun tasarýsý 2003 yýlýnýn temmuzunda yasalaþtý ve bunun üzerine de Türkiye Adalet Akademisi kurulmuþ oldu. O nedenle bu çorbada sizin de büyük katkýnýz var, tuzunuz var. Þükranlarýmý sunmak istiyorum."dedi. Türkiye Adalet Akademisinin hakim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn eðitiminde gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrasý önemli görevler ifa ettiðini hatýrlatan Bakan Þahin, önümüzdeki süreçte uluslar arasý bir eðitim kurumu haline geleceðini vurguladý. Bakan Þahin, þöyle devam etti: "Akademi sözcüðü daha yüksek kaliteyi ifade ediyor benim anlayýþýma göre. Ülkemizde akademi sözcüðü ile ifade edilebilen pek az kurumumuz var. Harp Akademileri, yeni adým atacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcý adaylarýna da tavsiyelerde bulundu. Gül, "Dünyada mesleðini cüppe giyerek icra eden üç meslek mensubu vardýr. Bunlar öðretim üyeleri, din adamlarý ve yargý mensuplarýdýr. Bu mesleklerde hizmet verenlerin ortak özellikleri görevlerinin diðer tüm meslek gruplarý gibi yazýlý kurallar doðrultusunda yapmakla birlikte yazýlý kurallarýn ötesinde daha çok vicdanlarýyla hareket etmektedir. Ancak yargý mensuplarý bu konuda diðerlerinden daha dikkatli ve özenli davranmak durumundadýrlar. Yargý mensuplarý kararlarýný mevzuatla birlikte duygularýnýn etkisinden arýnarak, tarafsýzlýkla davranarak ve vicdani kanaatlerine göre oluþtururlar. Bu çok önemli bir husustur. Bu durum kutsal mesleðinizi her bakýmdan özel ve anlamlý kýlmaktadýr. Adalet Akademisindeki eðitiminizin ardýndan bu saydýðým mesleðin seçkin temsilcileri olarak büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Hukukun ve adaletin hizmetinde olacaksýnýz. Çalýþmalarýnýzla, kararlarýnýzla hukukun üstünlüðünün saðlanmasýna ve hukuk devleti ilkesinin iþlevlik kazandýrýlmasýna katký yapacaksýnýz. Adalet daðýtan kararlarýnýzla vatandaþlarýn, devlete ve doðal olarak yargýya güven duymasýný saðlayacaksýnýz. Sorunlarla karþýlaþsanýz dahi hukukun evrensel ilkelerine baðlýlýktan ayrýlmayacaðýna inancým tamdýr. Çabalarýnýz hukuk devleti ilkesinin kökleþmesine Türkiye Cumhuriyetinin hukuk alanýnda en üst seviyeye taþýnmasýnda en büyük katkýyý saðlayacaktýr."dedi. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin: Türkiye Adalet Akademisi uluslararasý bir eðitim kurumu hâline gelmelidir Polis Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi ve birde kýsa adý TUB olan Türkiye Bilim Akademisi. Dikkat edilirse çok önemli görevler ifa eden meslekler için akademi sýfatýný kullanýyoruz. Özellikle güvenlik boyutuna dikkat çekmek istiyorum; iþte Harp akademileri, Polis Akademisi ve Adalet Akademisi. Türkiye bulunduðu coðrafyada tarihi misyonu itibari ile bu alanlarda çok daha güçlü olmalýdýr ve bu alanlarda çok daha yetenekli insanlar yetiþtirmelidir. Ben bu anlayýþýn, devletimizin bu anlayýþýnýn, parlamentonun bu anlayýþýnýn, hükümetlerin bu anlayýþýnýn bu amaca yönelik olduðu kanaatindeyim. Ýnanýyorum ki Türkiye Adalet Akademisi hakim ve Cumhuriyet savcýlarýmýzýn eðitiminde gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrasý önemli görevler ifa ediyor, bundan sonrada ifa etmeye devam edecektir."

3 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 3 ÇOK UZUN BÝR GECEYDÝ ( ATATÜRK ) Çok uzun bir geceydi, huzursuzdu yüreðin, Siperler kazýlýrdý umutlarýnda; Cepheden cepheye koþardý, atlý süvarilerin Samsun' dan Erzurum' a, Sivas' a... Amasya' da topladýn bütün birliklerini, Özgürlük ateþleri yakýldý, daðlarýnda. Ölüme koþar adým giderdi Mehmetçik1er, Can ekip, kan fýþkýrýrdý topraklarýnda. Kaðnýlarla mermiler taþýrdý, yaþlý analar, Kýnalý ellerde meþaleler yükselirdi, Tek vücut çarpardý bütün bu kalpler (Türk-Kürt-Çerkez-Gürcü-Laz-Abaza). Ýlk hedefin Akdeniz di, ileri!... Al yazmalý Efeler oynaþýrdý Kocatepe de, Çok uzun bir geceydi, huzursuzdu yüreðin; Omuzlarýnda yükselirdi yýldýzlar, Ay süzülürdü kirpiklerinde hare hare, Rüzgarlar titreyerek sayýklardý adýný, Þarapneldi göðsün, süngüydü bakýþlarýn, Ufuklarý delerdi bir çift mavi göz, Önünde, saygýyla eðilirdi sarý baþaklar, Latin alfabesi susardý, sen gülümserken, Gözlerinde uçurtmalar uçururdu, yarýnýn çocuklarý, Sesin deli dalgalar gibi coþardýn, Kutup yýldýzýydýn, aydýnlýða yön veren, Dolanýrdýk yedi bölge sýnýrlarýnda Cumhuriyetin, Var olsun atlasýn da Türkiye'm, Yaþasýn kurduðun ilkelerin... Sedat ERDOÐDU 2. Müdür Ýskenderun M-Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu UNUTULMAZ AÞKIMA Hani yýllar öncesinde, Bana demiþtin, beni özlediðinde; Gözlerini kapat ve yalnýzca beni hayal et, Çünkü o zaman ben yanýnda olacaðým. Aradan yýllar geçti, sanki asýrlar geçmiþ gibi. Hani derdin ya ben de seni düþüneceðim, Nerede, belki de ismimi ile unuttun, yaþadýðýmý Yüreðim kanýyor acýdan, gözlerim yollarda, Hani bana sorduðun o bal rengi gözlerim, Bekliyorum, halen gelip beni alacaðýn günü. Ben seni sen olduðun için seviyorum, Hadi artýk bekletme bir an evvel gel. Seni özledim, sevgine susadým yaren, Hani kýzdýðýnda,... derdin hep, Kýzsan da küssen de gel gel artýk. Masal kahramaným, tek aþkýmsýn, Yýllardýr içimde saklýsýn, adý saklým. Derdin; bazen acýlar insaný olgunlaþtýrýr, Acýmla büyüdüm, sevgimle güçlendim. Gel artýk masal kahramaným, prensesin seni bekliyor. Saniye Kaygýn Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA AYDINLIK Nasreddin Hoca kapýsýnýn önünde bir þeyler arýyormuþ. Komþularý: - Hayrola Hoca efendi, birþey mi kayýp ettin? - Mühürüm düþtü de... - Nerede düþürdün? Söyle, biz de bakýverelim... - Ýçeride düþürdüm, avluda... - Avluda kayýp olan þey sokakta aranýr mý be Hoca? - Avlu karanlýk. Burasý daha aydýnlýk da onun için burada arýyorum... SENÝ ARADIM Mealsiz günlerimde, Sevdansýz düþlerimde, Uykusuz gözlerimde, Seni aradým. Ýmansýz sorgularda, Kendimle kavgalarda, Çaresiz doðrularda, Seni aradým. Çiçeðim solduðunda, Hasretin bastýðýnda, Düþünmez olduðumda, Seni aradým. Resminsiz duvarlarda, Ritimsiz voltalarda, Olsan bile yanýmda, Seni aradým. Bayram Demir Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YAVAÞ YAVAÞ Dýþarýda yok dostlarým, Gece-gündüz hep aðlarým, Yüreðimi ben daðlarým, Yanar gider yavaþ yavaþ. Her gün ayný muhabbetler, Eksik olmaz çile dertler, Anam gözü yaþlý bekler, Günler geçer yavaþ yavaþ. Benden selâm olsun size, Yanar yürek baþtan göze, Gerek yok kardeþ baþka söze, Eriyorum kardeþ yavaþ yavaþ. Erdal Güncü Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SUÇ BENDE Kimin dünyasý ki kime kalmýþ, Kimin hakký kime kalmýþ. Kimin sevabý kime hak, Kime kalmýþ mapus bize kala. Umudu küstürmeyesin kendine, Umutsuz yaþamak zor gelir. Karanlýða küsmeyesin, Þafaðýn tez ola. Kimin bedduasý tuttu ki düþtün, Sen istediðin için buradasýn, Sen isteseydin hür kalýrdýn. Kimseye küsme bilesin, Hatayý ara kendinde. Þiirler ile barýþýk olasýn, Romanlarla yaþayasýn. Hiçbir þey bilmiyorsan, Kendin ile barýþýk olasýn. Suçluyu arama uzakta, Suçlu sensin, bilesin. Deðer mi yaptýðýn icraat? On yýl mapus yatmaya. Özendin çirkef yola, Zenginlik, þöhret dedin, Arkadaþlýk, can dedin, Kaldýn mý tek baþýna. Deðer mi bunlar ananýn gözyaþýna? Her insan kendi kendisinin suçlusudur. Serdal Ýtak Niðde E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ALO DAYI O insanlýk timsali idi, Dostlarýnýn hep yaný idi, Sanki Urfa'da vali idi, Güzel insan Alo Dayý. Sabýr, sükunet onda idi, Güzelliðin tek adý idi, Faruk'un da babasý idi, Güzel insan Alo Dayý. Her insanýn yoldaþý idi O her derdin dermaný idi Zaten bana da dayý idi Güzel insan Alo Dayý Her zorluða koþar idi, Zorluklarda coþar idi, Bozova nýn yiðidi idi, Güzel insan Alo Dayý. Özü sözü bir iþinde, Koþar insanlýk peþinde, Dönüþ yok onun iþinde, Güzel insan Alo Dayý. Özü sözü hep bir idi, Darda koymaz koþar idi, Ölümü de çok acý idi, Güzel insan Alo Dayý. Salih AKGÜL Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BU SANA ÝTÝRAFIMDIR GÜLÜM Yeryüzünde sessizlik, Gökyüzünde ayrý bir güzellik vardý o gece, Yol arar, han bulunca; Konaklayan bir yolcuydum Ýskandinav ülkelerinde. Rastlantý mýydý karþýlaþtýran ikimizi? Kaderimiz de olabilirdi. Ya da yaratýlmýþtýk birbirimiz için. Ama biliyorum artýk; O aþkýn gücüydü gülüm. Gökyüzünde pýrýl pýrýl parlayan yýldýzlar, Maviye çalan gözlerindi. Beni sana yaklaþtýran, Kapalý bir alandý seninle karþýlaþtýðýmýz o an. Gözlerinin güzelliðiydi gözlerimi kamaþtýran. Tutuþmuþtuk el ele o karanlýk gecede, Bakýþmýþtýk birbirimize sessizce, Kaptýrmýþtým kendimi þirin yüzüne, mavi gözlerine. Bu sana itirafýmdýr gülüm; Seninle buldum doyumsuz aþký. Mapustayým Gözlerim gözlerini, ellerim tenini ararcasýna, Maziyi ararken yazýyorum bu þiiri, Seni unutmamak adýna Ýlyas Binici Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu DURSUN ZAMAN Her sabah doðan güneþ, bir sabah doðmaz oldu; Elleri elimden kayýp giden yýldýz oldu, Gülünce ýþýk saçan o gözler yaþla doldu. Aðlama duymaz artýk, o bir vardý bir yok oldu, Giderken býraktýðý bütün renkler siyah oldu, Üzülme, anla artýk, o belki de huzur buldu. Duysun zaman, dursun diyorsun da, Oyun deðil ki yaþamak... Sen inanmasan da, son var, anla herkese inat. Duysun seni görsün, diyorsun da; Oyun deðil ki yaþamak, Yok bir çaren anla, ýakýn uyanma, Yýllara inat... Burak Özoðlu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AYIN SÖZÜ Akýllý insan düþündüðü herþeyi söylemez. Ama her söyediðini düþünür. Aritoteles B U L M A C A SOLDAN SAÐA: 1.Hükümlülerin koþullu salýverilmelerine bir ay kala verilen izin. 2. On metre 1 uzunluðunda bir ölçü birimi-bir nota. 3. Erkek kiþi-geniþ ve bolun karþýtý. 4. Sayýlarý göstermek için kullanýlan imlerden 3 2 her biri-meksika dan yayýlmýþ, hareketli modern bir dans. 5. Rütbesiz asker-dinin 4 yasak ettiði þeylerden sakýnýp buyruklarýný 5 yerine getiren kimse-vilayet. 6. Çok konuþan huysuz(kadýn)-cemaate namaz kýldýran kimse. 7. Bankalarýn uluslararasý iþlem 6 kodu-gerçeklik. 8. Bir deniz yosunu- 7 Manganezin simgesi. 9. Ýyilik, kayra-katýksýz, arý, saf. 10. Bir cetvel-soyda temel 8 olarak babayý alan ve ailede çocuklarý baba 9 soyuna mal eden topluluk durumu. 10 YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Yöneticilik. 2. Türk müziðinde bir þef makam. 3. Akarsu yataðý, yatak, mecra-güvey. 4. Ramazanda baþlayan bir kaside. 5. Amerikyumun simgesi-bir kimsenin iyeliði altýnda bulunan, taþýnýr yada taþýnmaz varlýklarýn tümü-hangi. 6. Gel git olayýnda denizin kabarmasý-þaka. 7. Satrançta bir taþ-karikatürist. 8. Doðru yolu gösterme, uyarma- Bir meyve. 9. Z harfinin okunuþu-...ye kadar,...ye deðin. 10. Sürekli, kalýcý, temelli-stronsiyumun simgesi. Erol Öztekin 1. Müdür Kilis Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YAÐMUR YÜREKLÝM BENÝM Kadere býrakamazsýn yorgun yýllarýn terk ediliþini, Ve ona emanet yüreðin solgun bekleyiþini, Sende deðil, unut herkesi yaþatma kimseye, Benden sonra anlayacaðým Bensizliðin mazisini. Sana soracak elbet, solan tüm güller, Ve sadece sana sorup, sana solacaklar. Önce aðlayacaksýn ve sonra düþüneceksin, Bilmediðin geleceðimi. Sonbahar hüznünü yaþayacak dudaklarýn, Ama fazla üzülme, tek yalnýz sen deðilsin. Çoðu böyle Benim sensizliðim gibi, Sevmeyeceksin bensiz seni Yaðmurlar gelecek, sonra da, Bende þimþekler çakarken, Seni satýrla ýslatacak. Ben solgun bir menekþe, Kök salacaðým kýrýk vazona. Seni bilmem ama; Özlüyorum ben dünümü. Solgun menekþe söyleyecek, Nerede, nasýl öldüðümü. Mevlüt Uyanýk Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu VAZGEÇÝLMEZÝMSÝN Sen benim hayatým olduðun günden beri, Ben hayatýmý sona endekslemiþim. Sen vazgeçilmez tutkum olduðun günden beri, Ben yaþama gayemi sana baðlamýþým. Kaptýrdým kendimi fena bir þekilde, Ýçimdeki duygularýn esiri olmuþum. Seni düþünmek mi? Güldürme Acaba aklýmdan çýkýyor musun? Dalýyorum derinlere öyle bazen; Yalnýzlýk denen kelime ile arkadaþ olmuþum. Ve mýrýldanýyorum öyle sessizce, Dudaðýmdan dökülen iki kelime, Seni seviyorum Çoðu zaman haykýrmak istiyorum bunu, Olmuyor duyuramýyorum kimseye, Çünkü sen yoksun yanýmda caným. Uður Leblebicier Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a a Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü S A V U Þ M A K K 2 A D E S E C A A B 3 B A A K Ý A Y S 4 A Ç A R R E L V A N 5 N A M E R T E L A 6 Y A A R A F N 7 Ç I T A K K A T A 8 E Ö K S E O T U 9 K A R A B R T A 10 Ý D K U R T Ç U K

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Kasým 2007 USTALARDAN SEÇMELER RASÝM KÖROÐLU ATATÜRK Ýþgal edilince yurdun her yaný, Bin düþmaný yendi Türk'ün bir caný, Alýp ele yeni baþtan vataný, Kurmayý öðretti bize Atatürk Biri hilâl oldu, biri yýldýzý, Bayraklaþtý yurdun oðulu, kýzý, Bayraðýmýz için al kanýmýzý, Vermeyi öðretti bize Atatürk. Umutla bakarken gelecek güne, Baðlanýp kalmadýk geçmiþe, düne, Kafayý daima ilime, fene, Yormayý öðretti bize Atatürk. Bilimin ýþýðý açarken yolu, Bilgiyle ýþýdý þu Anadolu, Sevgiyle öksüzü, yetimi, dulu, Sarmayý öðretti bize Atatürk. Çoklarý düþündürdük, bakmadýk aza, Hizmet için koþtuk hep yurdumuza, Kadýn, erkek her gün omuz omuza, Durmayý öðretti bize Atatürk. Eðitim verirken yaþlýya, gence, Gençler oldu yarýn için güvence, Okullar bir demet, çocuklar gonca, Dermeyi öðretti bize Atatürk. Bilimde, teknikte kalmadýk geri, Harcadýk emeði, akýttýk teri, Cehalet denilen paslý çemberi, Kýrmayý öðretti bize Atatürk. Yollar yapýlýrken ovaya, daða, Kalkýndý ülkemiz baþtan ayaða, En önde koþarak gelecek çaða, Girmeyi öðretti bize Atatürk. RASÝM KÖROÐLU NUN HAYATI Mart 1953 te Eskiþehir Ýli, Beylikova Ýlçesi, Halilbaðý Köyünde dünyaya geldi. Ýlkokulu ve ortaokulu Beylikova'da bitirdi yýlýnda Ankara Ýlk Öðretmen Okulundan mezun oldu. 25 yýl sýnýf öðretmeni olarak çalýþtýktan sonra Þubat 2000 de kendi isteðiyle emekliye ayrýldý. Þiir yazmaya öðretmen okulu yýllarýnda baþladý. Âþýk Edebiyatý üzerine araþtýrma ve incelemeler yaptý. "Âþýklar Sohbeti" adý altýnda televizyon programlarý yaptý. Birçok il ve ilçelerde yapýlan âþýklar programlarýna katýldý, bir kýsmýný yönetti. TRT baþta olmak üzere birçok ulusal televizyonlarda çeþitli programlara katýldý. Þiirleri çeþitli gazete ve dergilerde yayýnlandý. Gazi Üniversitesi ve Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesi baþta olmak üzere bazý üniversitelerimizde âþýklar programlarý yaptý ve Âþýklýk geleneðini anlattý. "Atatürk" þiiri Milli Eðitim Bakanlýðý Türkçe Ders Kitaplarý'nda yer aldý ve diðer þiirleri Türkiye'de yayýnlanan birçok antolojilere girdi. Cumhuriyetin 80.yýlý kutlamalarý çerçevesinde Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarlýk Makamýnýn tarih ve 1872 sayýlý (2003/83) genelgeleri uyarýnca Eskiþehir Milli Eðitim Müdürlüðü'nün kurduðu komisyon tarafýndan "Cumhuriyetin Kuruluþundan Günümüze Ýz Býrakan Yedi Öðretmen"den birisi olarak seçildi. Körün Taþý (Taþlamalar) adlý Þiir Kitabý 1999 yýlýnda yayýnlandý. ALDIÐI ÖDÜLLER 1998 yýlýnda Türk Güreþ Vakfý Adana Þubesi'nin açtýðý "Güreþ" konulu þiir yarýþmasýnda birincilik, 1998 yýlýnda Aziziye Dergisi'nin açtýðý "Emirdað" konulu þiir yarýþmasýnda ikincilik, 1999 yýlýnda Âþýk Veysel Kültür Derneði'nin açtýðý "Âþýk Veysel" konulu þiir yarýþmasýnda plaketini Cumhur Baþkanlýðý Köþkü'nde dönemin Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in elinden aldý yýlýnda ANASAM'ýn (Anadolu Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliði) açtýðý "Öðretmen" konulu þiir yarýþmasýnda ikincilik, 2001 yýlýnda 36. Konya Âþýklar Bayramýnda "Atatürk" þiiri ile "Yýlýn Yedi Þiiri" ödülü, 2001 yýlýnda 36. Konya Âþýklar Bayramýnda "Mizahi Þiir" dalýnda birincilik ödülü, 2005 yýlýnda Antalya Þair, Ozan ve Yazar ve Ressamlarý Kültür Derneði Tarafýndan Antalya Ýkinci Þairler Buluþmasý'nda "Þiir Büyük Ödülü"ne layýk görüldü yýlýnda Bursa Büyükþehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Sanatçýlar Çalýþma Grubu tarafýndan verilen "Türk Þiirine Hizmet Ödülü"nü aldý. Ýnsanýn kiþiliði nasýl oluþmuþsa, davranýþlarýný da ayný oranda etkileyecektir. Ýnsan hayata nasýl bakarsa ona göre þekillenecektir hayatý. Ýyi yada kötü bir hayat yaþamak, insanýn ne düþündüðüne baðlý olarak geliþir. Ýnsan kiþiliðini iyi okumayý baþarabilirse, hayatta kahraman olabilir. Ýyi okumayý baþaramazsa mahkûm olur. Veya en azýndan insan gibi yaþamayý seçebilir. Ýnsan düþüncesinde her üç rolü oynayabilir ve hayatýna uygulayabilir (Kahraman-însan gibi yaþamayý seçen- Mahkum). Ve er geç bunlardan biri olur. Ýnsanoðlu daha çok mahkûm rolüne daha yakýn durur. Kahramanlýk çok büyük bir çalýþkanlýk, özveri, azim ve sabýr ister. Ýnsanýn hayatýný kazanmasý, bir meslek edinmesi yýllarca harcanacak emek ve sabýrla olur. Ondan sonra insan kendi hayatýný alýnteri ile kazanmaya baþlar ve yaþamýný sürdürür. Daha çok çalýþarak, daha çok yorularak, büyük iþlere karýþýr insanoðlu; zaman ve sabýr tek anahtardýr. Sonunda büyük adam olunur. Ýsmi statüsü ve ARAYIÞ Geçen bir gün yine sýkýntýlýydým kendime; Ne yaparým diye düþündüm öylece, Geçici bir eylem bulamadým hasretine, Mektuplarý okudum durmadan yazdýðým þiirleri ardýndan. Galip gelmek için kendime, Muþandým öyle çýktým yalancý nevsin önüne. Hesap sormalýydým gevþemeden sessizce; Bunca acý hasret niye? Dört mevsimden kýþ niye? Aydýnlýk varken karanlýk niye? Gülümsemek dururken aðlamak niye? Mutluluk varken üzülmek niye? Peki bunca hasret keder niye benim yüreðime? Dön bak kendine yaptýðýn bunca hata niye? Uydum ben nevsime sen saldýn yüreðini kedere çileye, Sen istedin bu kýþý yazýn yerine, Þimdi debelenip durma kendi kendine, Sor ben ne yaptým diye suçlu arýyorsan kendine, Dön bak geçmiþine görürsün kendini nevsînle hatalar içinde, Hey ne duruyorsun öylece yok mu cesaretin kendine dönmeye, Hadi utanma dön bak kendine bulursun bütün gerçeði, O sakladýðýn yüreðinin içinde. Fuat Akbulut...E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir çocuk gibiyim bu günlerde... Her þeyden alýnýyorum. Biri, azýcýk içime dokunan bir söz söylese aðlayacak gibi oluyorum. Sanki sonu olmayan kapkaranlýk bir yoldayým da çýkýþ arýyorum. Gülüþlerim bir türlü yansýmýyor aynama. Hep yarým, hep eksik günler yaþýyorum. Yüreðim aðýr geliyor bana. Hayata karþý bir yenilmiþlik, bir boþ vermiþlik içindeyim. Oysa kent uzun zaman sonra güneþe açtý kollarýný, yaz geldi bu þehre. Bense nereye gitsem gri bulutlarý sürüklüyorum peþimden. Bu koca Hayatý Bir Mahkûm Gibi Yaþayýp Gidersin Eðer... MARÞIMIZ Ýstiklâl uðruna can verenleriz, Koca bir tarihe þan verenleriz, Birde al bayraða kan verenleriz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Mustafa Kemal'in neferleriyiz, Karanlýk yollarýn fenerleriyiz, Vatanýn kalesi siperleriyiz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Sana senden gelir kazanç lazýmsa, Ýsteme namertten imdat lazýmsa, Ýþte damarýnda kuvvet lazýmsa, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Düþman oyununu bozanlarýz biz, Tarihi yeniden yazanlarýz biz, Çocuðuz bala'yýz kýzan'larýz biz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Alevi, Sünni Türk ü bizleriz, Laz'ý, Çerkez'iyle Kürd ü bizleriz, Bu vatan uðrunda ülkü bizleriz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Ata'nýn yolunda olanlardanýz, Cihana adalet salanlardanýz, Ýstiklâl uðruna ölenlerdeniz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Milletin baðrýndan coþanlarýz biz, Bendini çiðneyip aþanlarýz biz, Cepheden cepheye koþanlarýz biz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Lozan'da imzayý atanlardanýz, Toprakta kefensiz yatanlardanýz, Düþmaný denize katanlardanýz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Þeref DAYSAL 2. Müdür Yozgat E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu YANILMIÞIM ÖZLEM þehri aydýnlatan güneþ bir benim içime doðmuyor nedense... Gece yarýlarýnda sýçrayarak uyanýyorum nicedir. Nicedir huzurla uyumanýn ne demek olduðunu unuttum. Senden sonrasý tatsýz tuzsuz bir hayat iþte... Bu mutsuzluktan kurtulmak istiyorum; ama mümkün olmuyor. Nereye baksam seni görüyorum, bu durumdayken nasýl yapacaðým bunu? Bunca zaman sonra parasý olur insanýn. Normal, mütevazý bir yaþam da seçebilir insan oðlu; iþi, ailesi ve çevresiyle uyum içinde ve kendi ile barýþýk bir þekilde. Mahkûm olmak ise çok basittir. Birisine bir yumruk at, mahkûm ol bir saniyede. Birisinin cüzdanýný al parayý bul bir dakikada, büyük dolandýrýcýlýða soyun otuz dakikada, birisine tecavüz et on beþ dakikada... Bakýn zamana, çok kýsa... Ama; bir kaportacý, bir boyacý, bir mobilyacý, bir ayakkabýcý, bir aþçý, bir tornacý, bir marangoz, bir demirci, bir hâkim, bir öðretmen, bir vali, bir savcý, bir memur olunmaz otuz dakikada, yýllar lâzým, uðraþmak, çalýþmak, yorulmak ve sabýr etmek lâzým. Ýþte fark bu. Mahkûm olmak sorumluluk gerektirmez. Basit iþtir; alýnterine, çalýþmaya, uðraþmaya zamana ihtiyaç yoktur. Baþkasýnýn hakkýný alýp kullanmak, baþkasýnýn olan þeyi almak, baþkasýnýn namusunu, parasýný, yaþamýný tehlikeye atmak, bir iþ ve meslek deðil, olmadýðý için de zaten çaba ve uðraþ gerektirmez. Mahkûm olacak þekilde davrananlar; baþlarýna gelen her þey için, kendileri hariç, herkesi suçlarlar. Baþlarýna gelenlerin sorumluluðunu baþkalarýnýn sýrtýna atarlar... Baþkalarýnýn kendilerine acýmasýný bekler durur, böyle insanlar. Hiç bir þey yapmadan iyi bir hayat beklentisiyle tüketirler ömürlerini. Ve iyi bir hayat süren kim varsa kýskanýrlar ve hak etmediðini düþünürler. Her þeyi kendilerinin de hak ettiðini, ama hayatýn çok kalleþ olduðunu söylerler, kendilerine adil davranýlmadýðýný ifade ederler. Bir an bile olsa bu yaþamlarýnýn sebebini, ellerini taþýn altýna sokmadýklarý için, yaþadýklarýný düþünmezler. Savunma mekanizmalarý böyle olur hep. Mahkûm gibi yaþamak kolaylarýna gelir çünkü... Mahkûm gibi yaþamak zor deðil çünkü... Mahkûm gibi düþünmeden bir yaþam dileðiyle... Nuri Öztoprak Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuu Hasretim daðlardan gelen derelerin akýþýna, Kýrlarda otlayan kuzularýn kara kara bakýþýna, Düðünlerde kýzlarýn rengarenk takýþýna, Topraðýn, çiçeðin, gülün, otun bile kokuþuna... Sevgi anlaþýlmaz zoru aþmadan, Önemli olan hedefe ulaþmak, rota þaþmadan, Kendini frenlemektir, rota þaþmadan, Erken kutlama yapýlmaz sana ulaþmadan. Zor da olsa, sýkýntý verse de geçiyor zaman, Ezilmem ezdirmem kendimi, kimseye vermem aman, Dostun dini, düþmanýn kini çok yaman, Azaldý günüm, geleceðim günüm, tamam. Bu dünyanýn malýna-mülküne aldanýrsýn, Dostlarý kýrma, kurda kuþa kalýrsýn. Bir de bakmýþsýn yol bitmiþ, þaþa kalýrsýn, Bir mezara, baþýnda bir de taþa kalýrsýn. Aþký tattým, sevgi suyundan içtim, çeþmeden, Duygularým derin, hasretin yaramý deþmeden, Gözüm açýk gider, senle birleþmeden, Yetiþ, mezarý baþýmda, topraðý eþmeden. Aydýn Akbulut Daday Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu gidiþinin beni böylesine teslim alýp, canýmý bu kadar çok yakacaðýný bilseydim, git der miydim sana? Gidiþinin ardýndan her giden gibi bende bir iz býrakacaðýný ve sonra yok olacaðýný düþünüyordum. Olmadý... Ben yüreðimden ve beynimden çýkardýðýmý sanýrken seni, sen saklanmýþsýn içimde bir yerlere. Meðer hiç çýkmamýþsýn benden ve ben fark etmeden onca zaman diyebildiðim süre içinde seni yaþamýþým. Ve senden hiç vazgeçememiþim deli sevdam.

5 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 5 Görev Þehidi Zeki Bayrak unutulmadý Görev þehidi olarak hep yaþayacak Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðü Zeki Bayrak Uygulamalý Tesis ve Sosyal Tesis Ýþletmesi 23 Ekim 2007 tarihinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Daire Baþkaný Oktay Yörük'ün katýldýðý törenle açýldý. Törene; Bilecik Valisi Musa Çolak, Bilecik Tugay Komutaný Tuðgeneral Ümit Yýlmaz, Bilecik Cumhuriyet Baþsavcýsý Harun Yýlmaz, Bozüyük Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Ocak, Bilecik ve Bozyük'ten mülki, adlî ve askerî erkan, Kurum Müdürü Ali Turan Karadað katýldý. Bozüyük'te, Bilecik Karayolu 5. km'de kurulan tesisin açýlýþýnda konuþan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, tesise Samsun Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü iken þehir eþkýyalarý tarafýndan þehit edilen Zeki Bayrak'ýn isminin verildiðini ve vefa örneði açýsýndan bunun önemli olduðunu söyledi. Ýpek, iþyurdu faaliyeti açýsýndan da tesisin önemine dikkat çekerek, "Ceza infaz kurumlarýnda hükümlülerin, gerek iþ ve meslek öðrenmeleri ve mevcut mesleklerini geliþtirmeleri gerekse de bu tesisin baðlý olduðu iþyurtlarýnda çalýþarak üretime katýlmalarýný çok önemsiyoruz. Çünkü hükümlülerin salýverilme sonrasýnda yaþamlarýný devam ettirebilecek gerekli donamý kazanmalarý, böylece toplumla bütünleþmeleri Genel Müdürlüðümüzün amaçlarýndan biridir. Ayrýca, anayol güzergahýna kurduðumuz bu tesis ile baþta yargý mensuplarý olmak üzere vatandaþlarýmýza konaklama imkâný sunulmuþtur. Yine bu tesislerde hükümlülerin çalýþacaðýný sevinerek, ifade ediyorum. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum." Törende; Bilecik Valisi Musa Çolak, Bozüyük Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Ocak ve Kurum Müdürü Ali Turan Karadað birer konuþma yaparak, tesise görev þehidi Zeki Bayrak'ýn ismi verilerek, güzel bir vefa örneðinin gösterildiðini ifade ettiler. Bozüyük Metristepe Ýlköðretim Okulu Folklör Ekibinin bir gösteri sunduðu açýlýþ töreninde; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Daire Baþkaný Oktay Yörük, Bilecik Valisi Musa Çolak, Tugay Komutaný Tümgeneral Ümit Yýlmaz ve görev þehidi Zeki Bayrak'ýn eþi A. Sezer Bayrak'a plâket verildi. Görev þehidi Zeki Bayrak'ýn eþi A. Sezer Bayrak, tesise þehir eþkýyalarý tarafýndan þehit edilen eþi Zeki Bayrak'ýn isminin verilmesinin kendilerini çok duygulandýrdýðýný belirterek, "Biz onu hiç unutmamýþtýk, hep kalbimizde yaþýyordu. Ancak, yýllardýr görev yaptýðý Adalet Bakanlýðý da, onun unutulmadýðýný, bir görev þehidi olarak hep yaþayacaðýný, bu tesise ismini vererek gösterdi. Yetkililere çok teþekkür ediyorum."dedi. Görev Þehidi Zeki Bayrak ýn eþi A. Sezer Bayrak ve oðlu M. Can Bayrak da açýlýþta hazýr bulundu. KATKIDA BULUNANLARA PLÂKET ZEKÝ BAYRAK KÝMDÝR? 1954 Trabzon doðumlu olan Zeki Bayrak, Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdürü iken organize suç örgütü tarafýndan 1998 yýlýnda þehit edilmiþti. Evli ve bir çocuk babasý olan Bayrak, göreve 'de Trabzon Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak baþladý. Ayný Cezaevinde 'de Ýdare Memuru oldu 'de Kastamonu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 2. Müdür, 'te ise 1. Müdürlüðe atandý. Ordu E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda 1. Müdür, Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 2. Müdür, Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 1. Müdür olarak görev yaptý 'de Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna 1. Müdür olarak atanan Bayrak, 'de uðradýðý silâhlý saldýrýcý sonucu vefat etti. Tesis, Bilecik Ýli Bozüyük Ýlçesinin Ýstanbul-Bursa yol ayrýmýndan Ýstanbul yolu 500 üncü metre üzerinde kurulmuþ olup, ayný anda 160 kiþiye hizmet verebilecek modern bir restorant, 6 kiþilik misafirhane, çocuk oyun alaný ve açýk otoparktan oluþmaktadýr.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Kasým 2007 Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasýnýn Güçlendirilmesi: Ankara Ýli Pilot Projesi nin açýlýþý törenle yapýldý HABER TURU Kars Ýl Protokolünden Ceza Ýnfaz Kurumunda Bayram ziyareti Kars Valisi M. Ufuk Erden, Kafkas Üniversitesi Rektörü Abamüslüm Güven, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Ýl Jandarma Alay Komutaný J. Alb. Hayati Kasým ve Kars AKP Milletvekili M. Esad Güven, Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, hükümlüler, tutuklular ve personelle bayramlaþtý. Bayramýn 1.günü olan 12 Ekim'deki bayramlaþma merasiminde hükümlü ve tutuklular ile personelin problemlerini dinleyen Vali M. Ufuk Erden'e bir tutuklu tarafýndan iþlemeli Türk Bayraðý hediye etti. Mardin E Tipi nde konser coþkusu Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 12 Eylül de Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüðü iþbirliðiyle, Gençlik Spor Müzik Grubu tarafýndan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak müzik dinletisi ve folklor gösterisi sunuldu. Seslendirilen parçalar, hükümlü ve tutuklularla birlikte hep bir aðýzdan söylendi. Konseri; Kurum Müdürü Bayram Bozan, 2. müdürler, Ýl Gençlik ve Spor Þube Müdürü Mehmet Fidan, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Neþeli anlarýn yaþandýðý konser sonunda hükümlü ve tutuklular sanatçýlara alkýþlarýyla uzun süre sevgi gösterisinde bulundular. Ankara Kadýn Kapalý da tiyatro göstersi Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 28 Eylül de Ankara Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý ve Altýndað Gençlik Merkezi iþbirliðiyle "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu; J. Kd. Yzb. Ömer Mucuk, Kurum Müdürü Ferit Çaydaþý ve Kurum II. müdürleri, Kurum Öðretmeni Hasan Alkýþ, Kurum Psikologlarý Tayfun Turgut ve Ali Rýza Vural, Kurum Sosyologu Mevhibe Nurþah Erdoðan, Kurum personeli ile 110 hükümlü ve tutuklu izledi. Ankara Barosu ve Özgürlüðünden Yoksun Gençlerle Dayanýþma Derneði (Öz-Ge Der) iþ birliði ile Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü iþtirakinde, büyük ölçüde Avrupa Birliði'nin, Katýlým Öncesi Süreçte Sivil Toplumu Güçlendirme: Ýnsan Haklarýný ve Demokrasiyi Güçlendirme ve Destekleme Programý nýn mali desteði ile yürütülen "Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasýnýn Güçlendirilmesi: Ankara Ýli Pilot Projesi" açýlýþ töreni 19 Ekim de Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasý Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan uzman desteði saðlanarak 18 ay sürmesi ve tarihinde tamamlanmasý plânlanan projenin bütçesi Euro olarak açýklandý. Projenin amacýnýn, çocuk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik hizmetlerine dahil olmasý gereken kamusal, meslekî, sivil, akademik ile özel kurum ve kuruluþlar arasýnda etkili iþ birliði için gereken kapasite ve kaynaklarýn belirlenmesi ve ardýndan ortak bir eylem plânýnýn hazýrlanmasý olarak belirlenen projede çok sayýda uzmanýn görev alacaðý belirtildi. Çocuk Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve Proje Tanýtýmý hakkýnda sunumla baþlayan törende; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Sektör Yöneticisi Camelia Sucia, Ankara Vali Yardýmcýsý Mehmet Kurtoðlu, Ankara Barosu Baþkaný V. Ahsen Coþar ve Özgürlüðünden Yoksun Gençlerle Dayanýþma Derneði Baþkaný Berin Çanlý nýn birer konuþma yaptýlar. Milli Eðitim Bakanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý gibi çok sayýda kurumdan davetlinin katýldýðý projenin açýlýþanda; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Sektör Yöneticisi Camelia Sucia açýlýþ konuþmasýnda; "Öz- Ge Der gibi yerleþik bir sivil toplum örgütü tarafýndan yürütülen bu proje Türkiye ye, 2005 tarihli Çocuðun Korunmasý Yasasý nýn daha kapsamlý þekilde uygulamasý konusunda yardýmcý olmaktadýr. Bu çerçevede proje ile hem denetimli serbestlik uygulamasýna tabi tutulan gençlere daha iyi hizmetlerin verilmesi temin edilmekte, ayný zamanda da kamu ile sivil toplum örgütleri arasýndaki iliþkilere iyi bir örnek oluþturmaktadýr." dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ise konuþmasýnda þunlarý söyledi: Suça sürüklenen çocuklar konusu, adalet sistemi içinde belki de en önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Çocuk ve gençlik sorunlarýný çözüme kavuþturmak amacýyla Ülkemizde 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunumuz yürürlüðe konulmuþ ve denetimli serbestlik sistemi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Çocuk Koruma Kanunda öngörülen mahkeme teþkilat sistemi, kamu davasýnýn açýlmasýnýn ertelenmesi, uzlaþma, hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý, denetim altýna alma gibi müesseseler çocuklar bakýmýndan büyük öneme sahiptir. Burada sayýlan uygulamalarýn pek çoðu, denetimli serbestlik ve yardým hizmetleri tarafýndan, diðer ilgili kurumlarla iþbirliði içerisinde yerine getirilmektedir. Genel Müdürlüðümüzce çocuklara yönelik çalýþmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir. Bugün sadece çocuklar için söylemiyorum yetiþkinler için de iddialý olarak söylüyorum, Türkiye Cumhuriyetinin mevzuatý uygulanabilir olan, Avrupa'da dahi en güzel mevzuattýr. KKTC Heyetinden iþbirliði ziyareti Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ýçiþleri Müsteþarý Ali Alnar, Savcý Ergül Kýzýlokgil, Cezaevi Müdürü Hüseyin Kasapoðlu ve Mimar Oðul Akçay'dan oluþan heyet 15 Ekim'de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'i ziyaret etti. Heyetle bir süre görüþen Genel Müdür Ýpek, KKTC ile iþ birliðine hazýr olduklarýný söyledi. Heyete ayný gün Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal "Türk Ýnfaz Sistemi", Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu "Ýþyurtlarý Kurumu ve Faaliyetleri" hakkýnda sunum yaptýlar. Þaþmaz Sosyal Tesislerinde, Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr'ýn da katýldýðý öðle yemeðinin ardýndan heyet, Ankara Çocuk Eðitimevi ve Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Heyet onuruna, Ankara Hakîmevinde, Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Hamsici'nin de katýldýðý akþam yemeði verildi. Heyet; 16 Ekim'de Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü ziyaret ederek, Ankara 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Heyet, 17 Ekim'de Ankara'dan ayrýldý.

7 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 7 Çocuklar Ýçin Neyi Hedefliyor... (1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü-UNICEF iþbirliðiyle yürütülen "Ardýç Projesi" kapsamýnda Yönetici ve Personel Eðitimi Programlarý ile Psiko-sosyal Destek ve Müdahale Programlarý geliþtirildi. Geliþtirilen programlara yönelik; yönetici, uzman ve kurum personelin bilgi ve deðerlendirmelerini içeren yazý dizisine Çocuk Gözetim Eðitim ve Ýyileþtirme Ýþleri Þubesinden Sorumlu Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta ile Program Danýþmaný Yeniden Saðlýk Eðitim Derneði Baþkaný Doç. Dr. Kültegin Ögel in yazýlarý ile baþlýyoruz. Seramik Hamurunu Fýrýna Koymadan Önce... Ergen nedir? Ergen ne çocuktur, ne yetiþkin. Arada kalmýþlýðýn tüm gerilimini taþýrlar. Ýsyandadýrlar hep! Eleþtiriye tahammül edemezler. Sabýrlarý yoktur. Kendilerine bir þey olmayacaðýna dair inançlarý vardýr. Riski bilirler ama korunmayý bilmezler. Arayýþtadýrlar, neyi aradýklarýný bilmeden. Þafaktaki güneþe benzerler. Kýrmýzýdýrlar, ama ýsýtacak güçleri yoktur. Ergenler, henüz fýrýna verilmemiþ seramik hamuruna benzerler. Bir seramik fincanýný fýrýna koymadan önce bile ne biçimde, ne renkte kýsaca nasýl Doç. Dr. Kültegin ÖGEL * bir þey olacaðýný tahmin edebilirsiniz. Ancak fýrýna koymadan önce biçimlerini, renklerini deðiþtirebilirsiniz. Fýrýna koyduktan sonra ise deðiþtirmek çok daha zordur. Ýþte bu nedenle, suça itilen ergenleri deðiþtirebiliriz, yetiþkin yaþamda birer suçlu kimlik kazanmalarýný engelleyebiliriz. Ýþte bu nedenle ergenlerle çalýþmak acildir, önemlidir, vazgeçilmezdir. Hepimizin gözlemleri ve yapýlan tüm araþtýrmalar aslýnda tek bir doðruyu gösteriyor. Suça itilen çocuklarýn benzer özellikleri var. Çoðunluðu yoksulluðun içinden geliyor. Eðitimin sadece A'sýný almýþlar. Olumsuz aile koþullarýnda büyümeye çalýþmýþlar. Þiddeti tatmýþ, acýmasýzlýðý görmüþler. Deðer yargýlarýnýn temel taþlarý hep bozuk olanlardan seçilmiþ. Ebeveyn desteði hep yetersiz olmuþ, örnek alýnacak kiþiler yaþamlarýnda hep eksik kalmýþ. Tüm bu eksiklikler düþük dürtü kontrolü, yetersiz öfke kontrolü, iletiþim eksikliði, kendini ifade etme zorluðu, ebeveynlerle iliþkilerde beceriksizlik, baskýlara karþý koyamama gibi psikososyal becerilerde yetersizliklere yol açmaktadýr. Bu durum ise uyuþturucu kullanýmý, kendine zarar verme gibi davranýþ sorunlarýný doðurabilmektedir. Ýþte psiko-sosyal program dediðimiz zaman tüm bunlara müdahale edebilecek bir yaklaþýmý anlýyoruz. Ardýç projesinin ilk günleri aslýnda araþtýrmayla geçti. Yurt dýþýndaki örnekler ne kadar zengin olursa olsun, bizim suça itilen ergenlerimizi tanýmak ve anlamak için cezaevlerinde ciddi araþtýrmalar yaptýk. Tüm bu araþtýrmalar bir psikososyal programa dönüþtü. Henüz çocukluk çaðýndaki bu programý cezaevlerinde çalýþan psikososyal servis çalýþanlarýna teslim ettik. Onlar, kurumlarýnda programlarý ergenlerle çalýþtýlar, uyguladýlar. Hatalarý, eksiklikleri, yetersizlikleri yakýndan gördüler. Ýmece usulü taþýnan ve uygulamadan gelen bilgiler programa kondu. Çocuk artýk ergen olmuþtu. Ama durmadýk. Programlar yeni haliyle kurumlara gitti, uygulandý, çalýþýldý, emek harcandý. Yeni bilgiler, eleþtiriler, veriler, görüþlerle döndük. Doðrularýn altýný, yanlýþlarýn üstünü çizdik. Sonunda çocukluktan ergenliðe geçen program, yetiþkinlik dönemine geldi. Ama bu yetiþkini baþkalarýyla tanýþtýrmazsak, yalnýz býrakýr, toplumdan izole ederiz, yetiþtirdiðimizle kalýrýz diye düþündük. Bu noktadan sonra eðiticilerin eðitimi programý baþladý. Eðiticilerimiz yetiþti. Eðiticilerimiz, programý aslýnda çocukluðundan beri tanýyorlardý. Onu ergen ve yetiþkin yapmak için, kurumlarda uygulayan, daha iyiye gitmesi için geliþtiren kiþilerdi. Ergenlere uygulanacak kiþisel geliþim programýný, öfke kontrol programýný, güvenli davranýþ programýný, aile eðitim programýný geliþtirdik. Cinsel istismara yaklaþým kýlavuzunu oluþturduk. Eðitici eðitim kýlavuzunu yarattýk. Genel bilgi kitabýný yazdýk. Eðitim verdik, eðitim aldýk, güldük, eðlendik, kavga ettik, yorulduk, kýzdýk, sevindik, tartýþtýk, bilgi alýþ veriþinde bulunduk, yedik, içtik, düþündük, çalýþtýk Kendi ellerimizle bize ait, bize göre, bizim için bir program yarattýk. Psikososyal servis çalýþanlarý artýk yalnýz deðil. Yanlarýnda programlarý var. Ergenlere uygun, onlarýn deðiþmesini saðlayabilecek araçlara sahipler. Bu araçlarýn yanýna biraz emek, biraz zaman, biraz destek konmasý gerekiyor. Programlar kurumun malý, uygulayýcýlarý psikososyal servis çalýþanlarý. Yýllar geçti, programlarý oluþturmaya baþlayalý. Yýllar geçecek, uygulayarak. Þu anda içimden sadece herkese teþekkür etmek geliyor * Yeniden Saðlýk ve Eðitim Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim USTA Tetkik Hâkimi Birlikte Deðiþmek: Ardýç Programlarý Cumhuriyet Savcýsý olarak yurdun çeþitli yerlerinde görevim süresince kanunlarýn bana verdiði yetki doðrultusunda kanunlarýn suç saydýðý eylemlerde bulunan 12 yaþýndan büyük farik ve mümeyyiz ( o zamanki mevzuata göre) çocuklar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri baþlatýp, hukukun üstünlüðü ilkesi doðrultusunda adaletin tecelli etmesi adýna hizmet verdim. Bu amaca hizmet ederken kanunlarýn suç saydýðý eylemlerden ötürü tutuklama talebinde bulundum ve hapis cezasý ile cezalandýrýlmalarý için iddianame hazýrladým Tüm bu iþlemlerin temel felsefesinde ise toplumu suç ve suçludan korumak ve yaptýðý fiilden ötürü bir daha yapmamasý için kiþiyi cezalandýrmak ön plandaydý. Çocuklarýn ceza infaz kurumlarýnda geçirdiði süre ve burada uygulanan eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarý ise ilgilendiðim ve merak ettiðim bir alan deðildi. Yazýya böyle bir giriþle baþlamamýn sebebi ; 2 yýlý aþkýn bir süredir çocuk adalet sistemi içerisinde yargýlama aþamasý devam eden veya biten ve ceza infaz kurumlarýnda ya da denetimli serbestlik altýnda bulunan çocuklarýn kuruma kabulü ile salýverilmesi arasýnda geçen infaz sürecinde çocuklarýn eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri ile topluma tekrar kazandýrýlmasý çalýþmalarýný plânlayan Çocuk Þubesinde Tetkik Hâkimi olarak çalýþýyor olmanýn kiþisel olarak bana verdiði heyecan ile toplumsal sorumluluk hissini paylaþmaktýr. Ulusal ve uluslararasý hukuk kurallarý gereði; 0-18 yaþ arasýna çocukluk dönemi denmekte, bu dönemdeki bireylere yönelik her tür hizmet ve uygulamalarýn yetiþkinlerden ayrý ve birtakým pozitif ayrýcalýklara sahip olmasý gerektiði belirtilmektedir. Çocuðun yüksek yararý ilkesi doðrultusunda uygulanan tutuklama dýþýndaki seçenek yaptýrýmlarýn, çocuklar ve dolayýsýyla toplumsal barýþ ve esenliðin tesisi için gerekli olduðu görüþünden hareketle Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetleri ile Koruma Kurullarý Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda gerekli düzenlemelere yer verilmiþtir. Çocuk Adalet Sistemimiz "suçlu" veya "suç iþleyen çocuk" kavramlarý yerine, "suça sürüklenen" ve dolayýsýyla "suçun maðduru çocuk" anlayýþýný temel almaktadýr. Bu nedenle, çocuklarýn suça sürüklenmelerinin önlenmesine yönelik çalýþmalar öncelikli olarak diðer kamu kurum ve kuruluþlarýn sorumluluðunda olsa da, kurumlarýmýzda bulunan çocuklarýn yeniden suça yönelmemeleri için çaðdaþ infaz sistemi içerisinde gerekli eðitim ve iyileþtirme programlarýna alýnmasýnýn yasal bir zorunluluk olduðu hatýrdan uzak tutulmamasý gereken önemli bir husustur. Bu doðrultuda çocuk ceza infaz kurumlarýnda çalýþan personelin kapasitesinin güçlendirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda toplam 9 adet olmak üzere Yönetici ve Personel Eðitim Programlarý ile Psiko-Sosyal Destek Programlarý (Ardýç Programlarý) geliþtirildi. 3 yýlý aþkýn süredir, bu alanda yaptýklarý çalýþmalarla ulusal bir üne sahip danýþmanlarýmýzýn destekleri ve çocuk ceza infaz kurumlarýnda görev yapan personelimizin deneyim ve bilgileri ile geliþtirilen ve tam anlamýyla "yerli malý" olan programlarýn, kurumda çocuklarla çalýþan her kademedeki personelin ihtiyacýný karþýlayacak ve kurumlar arasý farklý uygulamalarý da standartlaþtýrarak uygulamada dil birliðini saðlamada, dolayýsýyla yukarda saydýðýmýz amaca hizmet etme noktasýnda bize kaynak ve yol gösterici olacaðýný düþünmekteyim. Çocuk ceza infaz kurumlarý için geliþtirilen bu programlar; kurumlardaki deneyimin, iyi ve kötü uygulamalarýn deðerlendirilerek bilgiye dönüþtürüldüðü, infaz ve koruma memurundan, uzmanýna ve cezaevi yöneticilerine kadar alanda çalýþan tüm personel tarafýndan tam sahiplenilen programlardýr. Katýldýðým çalýþmalarda eðitici arkadaþlarýn istekli oluþlarý ve heyecanlarý, kurumda çalýþan personelin programlarýn kalitesini ve kurumlarda uygulanabilirliðini dile getirmeleri, bu programlarýn kurumlarda uygulanmasý halinde baþarýlý olacaðýnýn açýk bir göstergesidir. Þüphesiz geliþtirilen programlar mükemmel deðildir. Mükemmel olan en iyiyi ve en güzele ulaþma yönünde gösterilen çabadýr. Kurumda çalýþan arkadaþlarýn öneri ve katkýlarý, istek ve talepleri dikkate alýnarak daha iyiye ulaþma ve daha güzeli baþarma her zaman ulaþýlmasý gereken bir hedefimizdir. Çocuk ceza infaz kurumlarýnda uygulanmak için oluþturulan programlar deðiþim yönünde atýlmýþ önemli bir adým, iyi bir baþlangýçtýr. Bu deðiþimi yakalamamýzda bizleri cesaretlendiren ve destekleyen Genel Müdürümüz Sayýn Kenan ÝPEK'e ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Kasým 2007 Altýn Portakal Film 28 Ekim de yapýlan ödül töreni ile sona eren 44. Antalya Altýn Portakal Film Festi tutuklular ile infaz koruma memurlarýnýn senaryosunu yazdýklarý ve rol aldýklarý. Antalya Altýn Portakal Film Festivali Ekim de gerçekleþtirilen görkemli bir törenle sona erdi. Cam Pramit Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen törene; Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Vali Alaaddin Yüksel, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Antalya Altýn Portakal Film Festivali Onursal Baþkaný Menderes Türel ile yerli ve yabancý sanatçý ve yönetmenler katýldý. Gecede; en iyi film ödülüne lâyýk görülen Semih Kaptanoðlu'nun "Yumurta" adlý filmi, toplam 6 dalda ödül aldý. Ödülleri, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Vali Alaaddin Yüksel, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Antalya Altýn Portakal Film Festivali Onursal Baþkaný Menderes Türel verdiler. ÖDÜL LÝSTESÝ - Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Yaþamýn Kýyýsýnda, - Behlül Dal Digitürk Genç Yetenek Jüri Özel Ödülü: Saadet Iþýl Aksoy (Yumurta), - En Ýyi Senaryo: Semih Kaptanoðlu-Orçun Köksal (Yumurta), - En Ýyi Müzik: Zülfü Livaneli (Mutluluk), - En Ýyi Sanat Yönetmeni: Naz Erayda(Yumurta), - En Ýyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Yumurta), - En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu: Nursel Köse (Yaþamýn Kýyýsýnda), - En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu: Tuncel Kurtiz (Yaþamýn Kýyýsýnda), - En Ýyi Kurgu: Andrew Bird (Yaþamýn Kýyýsýnda), - En Ýyi Laboratuvar: Þafak Stüdyo (Sis ve Gece), - En Ýyi Saç ve Makyaj: Songül Ýbrahim-Fatma Kardeþ (Mutluluk), - En Ýyi Kostüm: Naz Erayda (Yumurta), - En Ýyi Ses Tasarýmý-Miksaj: Orçun Korluca (Mutluluk). Adalet Bakaný Þahin, Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde incelemelerde bulundu Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Ýstanbul a 1Kasým da gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde incelemelerde bulundu. Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin ve Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýsý... nýn eþlik ettiði ziyarette; Bakan Þahin, kampüste ilk olarak tarihinde hizmete açýlan Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezerek, Kurum Müdürü Necati Sevük'ten Kampüsteki çalýþmalarla ilgili brifing aldý. Daha sonra inþaat çalýþmalarý tamamlanan 6 Numaralý L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna geçen ve çalýþmalarý yerinde gören Bakan Þahin hükümlü koðuþlarý ve ziyaretçi-hükümlü görüþme mahallini inceledi. Bakan Þahin, Bayrampaþa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklularýn 2007 yýlýnýn sonunda veya 2008 yýlýnýn ilk aylarýnda Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsündeki kurumlara nakledileceðini, Bayrampaþa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ise Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine teslim edileceðini belirtti. Bilindiði gibi Ýstanbul un cezaevi sorununun çözümüne yönelik Avrupa Yakasýnda Silivri de, Anadolu Yakasýnda ise Maltepe de kampüs inþa ediliyor. Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü 8 L Tipi ve 1 Açýk ceza infaz kurumu, Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý ise 3 L Tipi, 1 Çocuk ve Gençlik ile 1 Açýk ceza infaz kurumundan oluþuyor.

9 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 9 Festivali nde bir ilk vali nde bu yýl bir ilk yaþandý. Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým adlý film, festival kapsamýnda gösterildi. Adalet Bakaný Þahin: Filmlerdeki cezaevleri artýk olmayacak Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, 44. Antalya Altýn Portakal Film Festivali kapsamýnda gösterilen Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým adlý filmi izledi. Bakan Þahin, cezaevi þartlarýnýn ve adalet sisteminin eleþtirildiði filmi çok baþarýlý bulduðunu belirterek, Türkiye de cezaevlerinin iyileþtirilmesine yönelik baþlatýlan reform çalýþmalarý tamamlanmak üzere. Bu doðrultuda Silivri de inþa edilen Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü bu yýlýn sonunda veya yeni yýlýn baþýnda açýlacak. Bayrampaþa Kapalý Cezaevindeki hükümlü ve tutuklularý buraya nakledeceðiz. Böylece fizikî ortamdan kaynaklanan ve filme konu olan aksaklýklar da ortadan kalkacak. dedi.. Antalya Altýn Portakal Film Festivali Kapsamýnda, Ýstanbul Kapalý (Bayrampaþa) Ceza Ýnfaz Kurumunda 44 bulunan hükümlü ve tutuklular ile infaz koruma memurlarýnýn senaryosunu yazýp oynadýðý Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým Filminin tanýtýmý yapýldý. Yönetmenliðini Hamdi Alkan'ýn yaptýðý filmin Altýn Portakal Film Festivali'nde 28 Ekim de yapýlan tanýtým toplantýsýna, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çelik ve sanatçýlar katýldý. 100 den fazla mahkûm ve 26 infaz koruma memurunun senaryosunu yazýp oynadýðý filmin çekimleri, 17 günde Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýldý. Filmin Yönetmeni Hamdi Alkan, Bakanýmýz bizi kýrmayarak çekimler için izin verdi. Çok güzel bir film olduðuna inanýyorum" diye konuþtu. Filmle ilgili bilgi veren yapýmcý Birol Güven, "Film 5 bin mevcutlu Bayrampaþa Cezaevi'nin 110 kiþilik B1 koðuþunda çekildi. Bütün koðuþ ve avlusu bir platoya dönüþtürüldü. Bu film senaryosunu mahkûmlarýn yazdýðý müziklerinin yine mahkumlarýnýn yaptýðý ve oynadýðý cezaevinde çekilen dünyadaki ilk filmdir. Bu filmin senaryosunu yazmak 8 ay sürdü. Mahkûmlarýn her söylediði kelimeler filmde yer aldý. Film çekilirken koðuþtaki günlük hayat normal bir þekilde devam etti. Türkiye'deki birçok ünlü sinema sanatçýsý da filmde hiçbir ücret almadan oynadý." dedi. Tanýtým gösterilerini izleyen ve filmin küçük yýldýzý Okan Tangücü ile þakalaþan Bakan Þahin, "Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken benim de sinemaya büyük ilgim vardý. O dönem 8 milimetrelik film çeken bir kamera satýn aldým. Bu kamera sessiz görüntü çekiyordu. Bir süre sonra aldýðým sesli kamerayla 'Gece Gelen Misafir' isimli 15 dakikalýk bir kýsa film çektim. Bu filmde ailem rol aldý. Ardýndan siyaset ve hukuk aðýr basýnca sinemayla ilgilenme fýrsatý bulamadým. Eðer siyasete girmeseydim bende sinema yönetmeni olmak isterdim. dedi. "TÜRKÝYE ARTIK GECE YARISI EKSPRESÝ ÝLE ANILMAYACAK" Adalet Bakaný Þahin, Türkiye de Gece Yarýsý Ekspresi filminde anlatýldýðý gibi bir cezaevi ortamýnýn artýk bulunmadýðýný ifade ederken, Bu film yaptýðý eleþtirilerle bizi uyarýcý özelliðe sahiptir. Türkiye'deki cezaevleri deðiþmektedir. Filmin çekildiði Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Cezaevi yakýnda Silivri'ye taþýnacaktýr. Silivri'de yaptýðýmýz cezaevinin belki de Avrupa'da bile örneði yoktur yýlýnda cezaevinde kalan 5 bin mahkûm okuma yazma öðrendi ve diploma aldý yýlýnda 860 mahkûm Öðrenci Seçme Sýnavý'na girdi. Bu mahkûmlardan 560'ý üniversiteye gitmeye hak kazandý. Bu oran birçok ilden bile yüksek. Üniversiteyi kazanan mahkûmlardan 488'i açýk öðretim okullarýna kayýt yaptýrdý. Türkiye artýk Gece Yarýsý Ekspresi filmiyle anýlmayacaktýr." þeklinde konuþtu. FÝLMÝN ÖYKÜSÜ Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki gündelik yaþamýn anlatýldýðý film, ayný Cezaevinde Senaryo Yazarlarý Derneði iþ birliðiyle 1 Aralýk 2006 tarihinde baþlatýlan Hayal Kurmak Serbest Projesi sonunda orta çýktý. Proje çerçevesinde senaristler A. Haluk Ünal, Hüseyin Kuzu ve Birol Güven tarafýndan hükümlü ve tutuklulara senorya eðitimi verildi ve senorya yazým çalýþmasý yapýldý. Bu çalýþmalar sonunda hükümlü ve tutuklular, Birol Güven in denetiminde artýk filmi çekilen Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým adlý senaryoyu yazdýlar. Cezaevinde çekilen filmde, hükümlüler, tutuklular ve personel de rol aldý. Avrupa Yakasý dizisinin Kubilay ý Vural Çelik in baþrol oynadýðý filmde; Halil Ergün, Tamer Karadaðlý, Ali Sunal, Turgay Tanülkü, Yeþim Salkým, Savaþ Ay, Volkan Severcan gibi ünlü oyuncular da ol aldýlar.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Kasým 2007 KORUMA TEDBÝRLERÝNDEN ADLÝ KONTROL (1) Vehbi Kadri KAMER Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerden Sorumlu Daire Baþkaný A. Adli Kontrol Kavramý Adlî kontrol, tutuklama sebeplerinin (kaçma ve delilleri karartma) varlýðýna baðlý olarak iþlediði bir suçtan dolayý soruþturma ve kovuþturma evresinde þüpheli veya sanýðýn, bütün usul iþlemlerinde, hükmün infazýnda veya altýna alýnabileceði yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazýr bulunmasýný, katýlanýn zarar ve masraflarýnýn giderilmesini saðlamak amacýyla belli yükümlülükler altýna alýnarak adlî makam ve mercilerin denetimi veya kontrolü altýna sokulmasýdýr. (HACIOÐLU, B.Caner, 5271 Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Koruma Tedbirine Seçenek Olarak Düzenlenen Adlî Kontrol Koruma Tedbiri Üzerine Bir Ýnceleme, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:IX, Sayý 1-2, Yýl 2005, s.171.) Denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðü, mahkemece 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesi ile 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanununun 20 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ile (c) bentlerinde sayýlan adlî kontrol tedbirlerine karar verilmesi hâlinde, bu yükümlülükleri yerine getirecektir. Adlî kontrol yükümlülükleri; hem soruþturma hem de kovuþturma aþamasýna verilebilmektedir sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin gerekçesinde; "Yalnýz baþýna tutuklama, hakimi, þüpheli veya sanýk hakkýnda ya bütünüyle hürriyetinden yoksunluða ya da tam serbest býrakmaya mecbur kýlan bir tedbirdir; adý geçenler ya bir yere kapatýlacaklar veya tam serbest kalacaklardýr. Tasarý bu maddesi ile bu iki durum arasýnda adli kontrol kurumunu getirmiþ bulunmaktadýr. Söz konusu kurum tesis edilirken Alman, Ýtalyan ve özellikle Fransýz hukuku göz önünde bulundurulmuþtur. Kurum ilgiliyi özgürlüðünden yoksun kýlmamakla birlikte gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklý kýlan tedbirlere tabi kýlmaktadýr; böylece kiþinin kaçma riski azaltýlýrken hürriyetinden tümü ile yoksun kýlmanýn zararlarý da ortadan kaldýrýlmýþ olmaktadýr. Bu yeni kurumun, hem özgürlükçü ve hem de kamu düzenini koruyucu nitelikte bulunduðu söylenebilir. Bu kurumdan sonra tutuklama uygulamasý istisnai hale gelmektedir. Kurum, þüpheliyi hürriyetinden yoksun hale getirmemekle birlikte, ayný sonuçlarýn elde edilebileceði hallerde adli kontrole hükmetmektedir. Adlî kontrolün en önemli özelliði, tutuklama yerine uygulanabilecek bir tedbir olmasýdýr. B. Adlî Kontrolün Kararýnýn Verilebilmesinin Koþullarý 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununda, tutuklama tedbirinin ölçülülük çerçevesinde uygulanabilmesini saðlamak amacýyla, bu tedbire alternatif olarak "adlî kontrol" kurumuna yer verilmiþtir. Hâkim, ÖLÇÜLÜLÜK ÝLKESÝ GEREÐÝN- CE, tutuklama koruma tedbirinden önce, adlî kontrole iliþkin koruma tedbirlerini dikkate almak ve uygulamak zorundadýr. Böylece hakimi, tutuklama ile serbest býrakma arasýnda bir seçime zorlamamak amaçlanmýþtýr. Zira, adlî kontrol altýna alma tedbiri ile, kiþi özgürlüðü tutuklamaya göre daha az kýsýtlanmakta; þüpheli veya sanýk tutuklanmadan da muhakemenin yapýlabilmesi saðlanmaktadýr. (YILMAZ, Zekeriya, Adli Kontrol, Ankara Barosu Dergisi, Sayý 2006/1, Yýl 64, s. 35.) Adlî kontrol kararý verilebilmesi için iki koþulun birlikte gerçekleþmesi gerekmektedir. Birincisi, 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde belirtilen tutuklama nedenlerinin bulunmasý, ikincisi cezanýn üst sýnýrýnýn üç yýl ve daha az hapis olmasýdýr. Adlî kontrol verilebilmesi için cezanýn üst sýnýrýnýn üç yýl ve daha az hapis cezasý olmasý koþulunun iki istisnasý bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi; yurt dýþýna çýkmamak ile güvence yatýrmak yükümlülüklerinde cezanýn üst sýnýrýnýn üç yýl veya daha az hapis cezasý olma koþulu aranmayacaktýr. Ýkincisi; ise 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunun adlî kontrolü düzenleyen 109 uncu maddesine 6 Aralýk 2006 tarihli ve 5560 sayýlý Kanunla eklenen yedinci fýkrasý ile "kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolmasý nedeniyle salýverilenler hakkýnda" yukarýda belirtilen süre koþulu aranmaksýzýn adlî kontrole iliþkin hükümler uygulanabilecektir. Bu iki koþulun birlikte gerçekleþmesi halinde adlî kontrol kararý verilebilecektir. B. Deðerlendirme Mahkemelerce 2006 yýlýnda þüpheli veya sanýk hakkýnda, adli kontrol kararý verilmiþ olup, karar sayýsý 2007 yýlýnýn ilk on ayýnda % 60 artarak 'a yükselmiþtir. Adli kontrol altýna alýnan þüpheli veya sanýklardan, ünün infazý baþarý ile tamamlanmýþ ve bu kiþilerin ceza infaz kurumuna alýnmadan yani tutuklanmadan yargýlamalarý sonuçlanmýþtýr. Bu rakamlar bize, adli kontrol kurumunun hukuk sistemimize kýsa bir zaman önce girmesine raðmen kurumsallaþtýðýný göstermektedir. Ayný zamanda mahkemelerce verilen adli kontrol tedbirlerinin 133 adalet komisyonunun bulunduðu merkezlerde bulunan iki yýldýr hizmet veren denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüklerince son derece baþarýlý bir þekilde infaz edildiðini göstermektedir. Denetimli Serbestlik ve Yardým Kurullarý Danýþma Kurulu BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 6 Kasým da yapýlan toplantýya; Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Hamsici, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Kanunlar Genel Müdürü Niyazi Güney, Personel Genel Müdürü Ýbrahim Okur, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Baþbakanlýk Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdür Vekili Ayþen Gürcan, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Hukuk Müþaviri Gülsüm Büker, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkaný Abdullah Güven, Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Gençlik Hizmetleri Daire Baþkaný Aziz Söðütlü, Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürü Mevlüt Bilici, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Bülent Kýlýnç, Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan Terzi, Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaþ, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Daire Baþkan Yardýmcýsý Müslüm Sayli, Jandarma Genel Komutanlýðý Harekat Baþkanlýðý Asayiþ Daire Baþkaný Jan. Alb. Erhan Kubat, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü Namýk Ata, Polis Akademisi Dekaný Prof. Dr. Tülin Ýçli, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Özen, Baþkent Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Kahramanoðlu, Türkiye Barolar Birliði Baþkanlýðý Temsilcisi Avukat Özcan Çine ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu Hukuk Müþaviri Av. Fatma Yasemin Ertekin katýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý iþbirliði ile yapýlan çalýþmalarýn daha etkin yürütülmesi amacýyla sunulan önerilere iliþkin oluþturulan gündemin yer aldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Müsteþar Fahri Kasýrga; denetimli serbestlik hizmetlerinin son bir yýlda kazanmýþ olduðu ivmenin altýný çizerek, hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmalarý sürecinde rehabilitasyon hizmetlerinin ceza adalet sistemine saðladýðý faydalara deðindi. Denetimli serbestlik hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkin ve istenilen ölçüde yerine getirildiðini belirten Kasýrga, yaklaþýk iki yýl önce Türk Adalet Sisteminde yerini alan denetimli serbestlik ve yardým hizmetlerinin bu süre zarfýnda önemli baþarýlara imza attýðýný belirtti. Kasýrga, Denetimli serbestlik ile ülkemizde kiþilerin iþlemiþ olduklarý suç nedeniyle ceza infaz kurumuna girmesi yerine, cezasýný veya cezasýnýn bir bölümünü toplum içerisinde gözetim ve denetim altýnda yerine getirmesi saðlanmýþtýr. Böylece þüpheli, sanýk veya hükümlüler, ceza infaz kurumlarýnýn alternatifi olan bu sistemde, þarta baðlý olarak serbest býrakýlmakta ve kendilerine bir takým yükümlülükler getirilmektedir. 133 aðýr ceza merkezinde müdür, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmaný, öðretmen, infaz ve koruma memurlarýndan oluþan 1272 kiþilik genç ve dinamik personel ile yürütülen denetimli serbestlik hizmetlerinde bugün Avrupa'da 100 yýlýný geride býrakan denetimli serbestlik hizmetleri kalitesinde hizmet verilmektedir." dedi. Konuþmasýnda ülkemizde sisteme olan inancýn her geçen gün daha da kuvvetlendiðini ifade eden Kasýrga, þöyle devam etti: "Demokratik, çaðdaþ ve uluslararasý uygulamalara eþ deðer, etkin ve caydýrýcý bir ceza adalet sisteminin uygulanmasýnda temel unsur olarak gördüðümüz denetimli serbestlik ve yardým hizmetlerinde geride býraktýðýmýz bu iki yýlda görüyoruz ki, Daire Baþkanlýðý sahip olduðu misyonu ve vizyonu en ideal düzeyde yerine getirmek için son derece yoðun çalýþmalar yürütmüþtür. Bugün gelinen noktada hem deðerli yargý mensuplarýmýzýn, hem bu hizmetleri yürüten personelimizin hem de bu hizmetlerden yararlanan hükümlülerin ve en önemlisi toplumun sistemin gerekliliðine olan inançlarý kuvvetlenmiþtir." Konuþmasýný ilgili kurum ve kuruluþlar ile yapýlan etkin iletiþimin önemine deðinerek bitiren Kasýrga, denetimli serbestlik hizmetlerinde kalitenin artýrýlmasý ve geliþimin sürekli kýlýnmasý için bu zamana kadar son derece kuvvetli iþbirlikleri yapýldýðýný, bundan sonra da hizmetlerin daha etkin ve uluslararasý standartlarda yürütülebilmesinde bu önemli katkýlara gereksinim duyulduðunu ifade etti. Danýþma Kurulu toplantýsýnda ayrýca Daire Baþkanlýðýnýn 133 adalet komisyonunun bulunduðu bölgede yürüttüðü çalýþmalarýn özetle anlatýldýðý slayt gösterisi sunuldu. Tanýtým gösterisinin, Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, denetimli serbestlik hizmetleri ve uygulamalarý ile ilgili olarak bugüne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda Kurul üyelerine bilgi verdi. Ceza yargýlamasý, infaz hukuku ve çocuk ceza hukukunun en önemli bölümünü oluþturan

11 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 11 Merkezleri ile Koruma 2. toplantýsýný yaptý denetimli serbestlik hizmetlerinin kuruluþu ve verilen kararlar hakkýnda Kurul üyelerini bilgilendiren Daire Baþkaný Kamer, Mahkemelerce; 2006 yýlýnda , 2007 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda ise adet karar verilmiþ olup, toplam karar sayýsý 'dur yýlýnda bu kapsamda; kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrma yaptýrýmýndan 866, eðitim kurumu ve programýna devam etmeden 346, tedavi- denetimli serbestlik ve sadece denetimli serbestlikten , koþullu salýverilme ve hapis cezasýnýn ertelenmesinde 1.313, konutta infazda 333 karar verilmiþtir. Yine hükümlülerin denetimleri ile ilgili denetim planý ve denetleme planý, denetim süresi içinde kaydettiði geliþmeler hakkýnda mahkemeleri bilgilendirmek için denetim raporu, içinde bulunduklarý durumu ve gereksinimlerini iþlenen suçla baðlantýsý açýsýndan ele alan 872 deðerlendirme raporu ve deðerlendirme formu, uyuþturucu madde kullanan veya bulunduran hükümlüler hakkýnda madde kullaným listesi, mahkemelere hükümlülerin tanýnmasý amacýyla sosyal araþtýrma raporu ve sosyal inceleme raporu (çocuklar için) ve ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlüler ile ilgili salýverme öncesi rapor hazýrlanmýþtýr. Bunun yanýnda belediyelerde 8.344, eðitim kurumlarýnda 7.941, orman iþletme müdürlüklerinde 1.960, saðlýk kurumlarýnda ve kaymakamlýklarda saat çalýþma cezasý yerine getirilmiþtir. Ülkemizin, en büyük sivil toplum kuruluþlarýndan biri olan koruma kurullarýnda ise çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýndan ve sivil toplum kuruluþlarýndan 694 üye olmak üzere toplam üye görev yapmaktadýr. Bu kurullarca, bugüne kadar 167 suçtan zarar gören ile ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlüye yardým yapýlmýþ, 13 suçtan zarar gören ile 625 ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlü iþe yerleþtirilmiþtir. Meslek edindirmek amacýyla, Türkiye Ýþ Kurumu iþbirliði ile yapýlan 34 projeye katýlan 364 hükümlü ile diðer kurum ve kuruluþlarla yapýlan 11 projeye katýlan 92 hükümlü sertifika almýþtýr." dedi. Sunumunda uzman ve dinamik personelin yapýsýný anlatan Daire Baþkaný Kamer, personelin çeþitli eðitimlerden geçtiðini bu kapsamda 1611 kiþiye 78 ayrý konuda eðitim verildiðini belirtti. Kamer, Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Projesi nin 2007 yýlý Nisan ayýnda baþarý ile tamamlandýðýný, bunun dýþýnda 2007 yýlý Kasým ayýnda Özgürlüðünden Yoksun Gençlerle Dayanýþma Derneði ve Ankara Barosu ile 18 ay sürecek olan Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasýnýn Güçlendirilmesi Ankara Ýli Pilot Projesi nin baþlatýldýðýný, yine 2008 yýlýnýn sonuna doðru baþlamasý planlanan Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi Eþleþtirme Projesi nin hazýrlýklarýnýn sürdüðünü ifade etti. Kamer, Avrupa Birliði projeleri dýþýnda, TÜBÝTAK ile 5 trilyon Lira bütçeli ve iki yýl sürmesi planlanan Denetimli Serbestlik Kurumunun Etkinliðinin Saðlanmasý Projesi nin hazýrlandýðýný söyledi. Ýki yýl zarfýnda I. Ulusal Denetimli Serbestlik Konferansý ve Denetimli Serbestlik Altýndaki Çocuklara Yönelik Uygulamalar ve Müdahale Programlarý Konferansý adýyla iki uluslararasý konferans düzenlenerek önemli bilgilerin paylaþýlmasýna olanak saðlandýðýný belirten Daire Baþkaný Kamer; bununla birlikte yargý mensuplarýnýn bilgilendirilmesi amacýyla da 15 ilde 40 seminer düzenlendiðini ve bu seminerlere hakim ve Cumhuriyet savcýsýnýn katýldýðýný söyledi. Konuþmanýn sonunda kurumlararasý iþbirliði ve bundan sonra kurumlarýn yapabilecekleri ortak çalýþmalar hakkýnda Kurul üyelerine bilgi sunan Daire Baþkaný Kamer'in ardýndan, Kurul üyelerinin gündemle ile ilgili deðerlendirmelerine geçildi. Toplantý; Kurul üyelerinin, gündeme iliþkin deðenlendirme ve önerileri doðrultusunda; Milli Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Baþbakanlýk Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü, Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý, Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü, Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü ile iþ birliði yapýlmasý ve bu konuda alt komisyon oluþturulmasý kararýyla sona erdi. KORUMA KURULLARI Devletin en önemli görevleri arasýnda yer alan yargý hizmetleri ile insanlara adil, hýzlý ve etkin bir yargý hizmeti sunmak amaçlanmaktadýr. Bu anlayýþla; 2005 ve 2006 yýllarýnda ceza adalet sistemimizde yapýlan köklü deðiþikliklerin bir kýsmýný infaz alanýnda yapýlan düzenlemeler oluþturmaktadýr. Dünyadaki infaz anlayýþýna paralel olarak, Ülkemizdeki infaz sisteminde yapýlan bu önemli deðiþikler ile yeni kurumlar getirilmiþtir. Ceza adalet sistemimizde yapýlan ve reform niteliði taþýyan deðiþikliklerden biri de denetimli serbestlik sisteminin kurulmasý olmuþtur. Bu sistem Ülkemizde 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren; 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun, 5271 sayýlý Ceza Muhakemeleri Kanunu ile 20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüðe giren 5402 sayýlý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu ile kurulmuþtur. Denetimli serbestlik; mahkemece belirtilen koþullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planý doðrultusunda þüpheli, sanýk veya hükümlünün toplumla bütünleþmesi açýsýndan ihtiyaç duyduðu her türlü hizmet, program ve kaynaklarýn saðlandýðý toplum temelli bir uygulamadýr. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü; denetimli serbestlik, yardým ve koruma hizmetlerinin genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalýþmasýnýn saðlanmasý, bu hizmetlerle ilgili uygulamalarýn belirlenmesi ve geliþtirilmesi amacýyla 15 Aðustos 2005 tarihinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý'ný faaliyete geçirmiþ ve bu Baþkanlýða baðlý olarak taþrada 133 denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðü kurulmasýný öngörmüþtür. Ayrýca taþrada Cumhuriyet baþsavcýlýklarýna baðlý olarak 133 adli yargý adalet komisyonunun bulunduðu yerde koruma kurulu baþkanlýklarý oluþturulmuþtur. Koruma kurullarý; 5402 sayýlý Kanunun 16 ila 17 nci maddeleri ile 18/4/2007 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Yönetmeliðinin 101 ila 111 inci maddelerinde düzenlenmiþtir. Söz konusu Kanun ve Yönetmelikteki düzenlemede koruma kurullarýnýn ne þekilde oluþturulacaðý belirlenmiþtir. Buna göre; "Bu kurullar; adalet komisyonunun bulunduðu yerlerde Cumhuriyet baþsavcýsýnýn veya görevlendireceði Cumhuriyet baþsavcý vekili ya da Cumhuriyet savcýsýnýn baþkanlýðýnda; baro temsilcisi, belediye baþkaný veya görevlendireceði yardýmcýsý, Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürü, millî eðitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakfý temsilcisi, teþkilatý bulunan yerlerde Türkiye Ýþ Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankasý müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odalarý, ziraat odalarý, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliði yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri hâlinde o yerde þubesi bulunan kamuya yararlý dernek veya vakýflar ve özel bankalarýn yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan uygun görülenlerin katýlýmý ile oluþturulur" denilmektedir. Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan seçilen üyelerin görev süreleri iki yýldýr. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilmektedir. Herhangi bir sebeple ayrýlan üyenin yerine yeni üye görevlendirilebilmekte ve bu üye ayrýlan üyenin görev süresini tamamlamaktadýr. Cumhuriyet baþsavcýsýnýn onayý ile koruma kurullarý üyeleri dýþýnda kiþi ve kurumlarýn temsilcileri toplantýlara katýlýmcý olarak davet edilmekte veya katýlýmcý olarak katýlmayý isteyenlerin de talepleri kabul edilmektedir. Koruma kurullarý; Ceza infaz kurumlarýndan salýverilen hükümlülerin; a) Meslek veya sanat edinmelerine, b) Ýþ bulmalarýna, c) Sanat sahibi olan hükümlülerin sanatlarýný devam ettirmelerine, d) Tarým iþletmeciliði yapmak isteyenlere araç ve kredi saðlanmasýna, e) Ýþyeri açmak isteyenlere, yardýmcý olmaktadýr. Leyla EMANET Koruma Kurullarý ve Yardým Þubesi Müdürü Ayrýca, çocuk ve genç hükümlülerin tahliye olduktan sonra eðitimlerine devam etmeleri çok önemlidir. Bu nedenle, ceza infaz kurumundan salýverilen çocuk ve genç hükümlülerin öðrenimlerine devam etmelerini saðlamak amacýyla; a) Devam edeceði okulun temininde, b) Okurken kalacak yerinin saðlanmasýnda, c) Okul masraflarýnýn karþýlanmasýnda, d) Rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinin saðlanmasýnda, e) Eðitim ile ilgili diðer hizmetlerinin karþýlanmasýnda yardýmcý olmaktadýr. Suçtan zarar görenlere ise; suç nedeniyle karþýlaþtýklarý, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarýn çözümünde yardýmcý olmaktadýr. Bu yönüyle koruma kurullarý; denetimli serbestlik hizmetleri kapsamýnda suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarýndan salýverilen hükümlülere yardýmcý olmak üzere il veya ilçenin en üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmý ile oluþturulmuþ, üyelerinin katkýlarýyla deðer yaratan, toplumsal barýþ ve huzura katkýda bulunan bir kurul olma özelliði taþýmaktadýr. Ülkemizin, en büyük sivil toplum kuruluþlarýndan biri olan bu kurullarda, çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýndan ve sivil toplum kuruluþlarýndan 694 üye olmak üzere toplam üye görev yapmaktadýr. Bu kurullarca, bugüne kadar 167 suçtan zarar gören ile 1305 ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlüye yardým yapýlmýþtýr. Ayrýca; koruma kurullarýnca bugüne kadar 13 suçtan zarar gören ile ceza infaz kurumundan salýverilen 625 hükümlü, Türkiye Ýþ Kurumunca ise 2005 yýlýnda eski hükümlü iþe yerleþtirilmiþtir. Ceza infaz kurumlarýndan salýverilen hükümlülerin yeniden suç iþlemelerini önleyici tedbirleri alarak, toplum içinde insan haklarý ve onuruna yakýþýr bir hayat sürmeleri ve üretici bireyler olmalarýný saðlamayý ve yaþam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan koruma kurullarý, bu yönüyle ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmasý yönünde önemli bir boþluðu doldurmaktadýr. Yine suçtan zarar görenlere devlet tarafýndan psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açýdan suçun etki ve sonuçlarýný en aza indirici koruyucu tedbirler sunulmasý ile suçtan zarar görenin ikinci kez maðdur olmasýnýn önüne geçilmektedir. Üye çeþitliliði itibariyle hizmet alanýnda farklý çözümlerin ve düþüncelerin tartýþýlmasý zemini oluþturulduðu gibi hizmetlerin çeþitliliðinde de katký saðlanmýþtýr. Böylelikle yine toplum temelli anlayýþýna sahip olan koruma kurullarý çalýþmalarýnda toplumsal çözümler ve destek mekanizmalarý harekete geçirilmiþtir. Ayrýca kurullarýn, üye olmayan ilgili diðer kiþi ve kurumlara açýk olmasý farklý kesimlerin katýlýmýna ve desteðine zemin hazýrlamaktadýr. Kurullara; suçtan zarar görenler, ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlüler ve kanunî temsilcileri veya avukatlarý; bir dilekçe, kimlik belgesi, suçtan zarar gören için kesinleþmiþ mahkeme kararý veya soruþturma veya kovuþturma evresinde ilgili merciin yazýsý, ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlü için durum bildirme formu, ekonomik durumu gösterir belge gibi belgeler ile yerleþim yerindeki þube müdürlüðüne baþvuruda bulunmaktadýrlar. Bu baþvurular, her ayýn ikinci haftasýnda toplanan kurullarda incelenerek bir karara baðlanmakta ve karar ilgilisine bildirilmektedir.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Kasým 2007 Muayene ve Kabul Heyetlerinin Oluþumu ile Heyette Görevlendirilen 2. Müdürlerin Durumu Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'nun 11 inci maddesinde " Teslim edilen mal, hizmet, yapým veya yapýlan iþin muayene ve kabul iþlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kiþilik muayene ve kabul komisyonlarý tarafýndan yapýlýr." ifadesi yer almaktadýr sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarýnca kurulacak muayene ve kabul komisyonlarýnýn kuruluþ ve çalýþmasý ile muayene ve kabul iþlemlerine ait usul ve esaslar, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanýlarak çýkarýlan ve aþaðýda sayýlan yönetmeliklerde düzenlenmiþtir Bunlar; - Mal Alýmlarý Denetim Muayene ve Kabul Ýþlemlerine Dair Yönetmelik, - Hizmet Alýmlarý Muayene ve Kabul Yönetmeliði, - Danýþmanlýk Hizmet Alýmlarý Muayene ve Kabul Yönetmeliði, - Yapým Ýþler Muayene ve Kabul Yönetmeliðidir. Komisyonlarýn oluþumu ve çalýþmalarýnýn daha açýk olarak anlaþýlabilmesi için, oluþturulan komisyonlarýn iki ayrý grupta ele alýnarak deðerlendirilmesinde fayda bulunmaktadýr. Buna göre; 1- Hizmet Alýmlarý Muayene ve Kabul Komisyonu, Danýþmanlýk Hizmet Alýmlarý Muayene ve Kabul Komisyonu, Yapým Ýþler Muayene ve Kabul Komisyonu. Hizmet Alýmlarý Muayene ve Kabul Yönetmeliðinin 8 inci maddesinde, Danýþmanlýk Hizmet Alýmlarý Muayene ve Kabul Yönetmeliðinin 6 ncý maddesinde ve Yapým Ýþler Muayene ve Kabul Yönetmeliðinin 5 inci maddesinde, kabul ve teslim teklifinin kuruma iletilmesinden itibaren 10 gün içerisinde komisyonlarýn oluþturulacaðý, kabul ve teslim iþlerinin bu komisyonun tarafýndan yerine getirileceði belirtilmiþtir. Bu açýklamalardan da anlaþýlacaðý üzere; hizmet, danýþmanlýk hizmeti ve yapým iþlerinin kabullerini yapacak komisyonlarýn, bu iþlere ait teslimin yapýlacaðýnýn bildirilmesinden sonraki 10 gün içersinde ve sadece o iþle ilgili görev yapmak üzere oluþturulmasý gerekmektedir. Bu gibi iþlerin muayenesi ve teslim alýnmasý için, görevlendirilecek komisyonun tüm üyelerinin bizzat katýlýmý þarttýr. 2- Mal Alýmlarý Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu. Mal Alýmlarý Denetim Muayene ve Kabul Ýþlemlerine Dair Yönetmeliðin 6 ncý maddesinde, ihale yetkilisi tarafýndan biri baþkan, biri iþin uzmaný olmak üzere en az üç ve tek sayýda kiþi ve yedek üyelerden oluþan muayene ve kabul komisyonlarý kurulur. Ayný Yönetmeliðin 7 nci maddesinin (b) bendinde "Komisyon üyeleri her muayenede hazýr bulunmak zorundadýr." Ýfadeleri yer almaktadýr. Bu hükümler birlikte deðerlendirildiðinde, herhangi bir mal alýmýyla ilgili olarak hangi komisyon görevlendirildiyse o komisyonun muayene ve kabul iþlemlerini yapabileceði anlaþýlmaktadýr. Yukarýda belirtilen Yönetmelik hükümleri dikkate alýndýðýnda, muayene ve kabul iþlemlerinin bizzat komisyon üyeleri tarafýndan yapýlmasýnda zorunluluk bulunduðu açýkça görülmektedir. Konuyu ceza infaz kurumlarýndaki uygulamalar ve komisyon baþkaný olarak görevlendirilen kurum 2. müdürleri açýsýndan inceleyecek olursak. Ceza infaz kurumlarýnda 2. müdür olarak görev yapan personelin komisyonlarda görev almasýnda bir zorunluluk bulunmamasýna raðmen, genellikle muayene ve kabul komisyonlarýnda baþkan olarak görevlendirildikleri bilinmektedir. Bu görevlendirmeyle birlikte, mevzuata uygun olmayan bir uygulamanýn yaygýnlaþtýðý ve ceza infaz kurumlarýnda 2.müdür baþkanlýðýnda komisyon oluþturulduktan sonra, bu 2. müdürün nöbet ya da bir baþka nedenle teslim anýnda görevinde bulunmamasý halinde, diðer bir 2. müdürün komisyon baþkaný olarak evraký imzalamasýnýn olaðan bir uygulama haline getirildiði anlaþýlmaktadýr. Bu uygulamanýn mevzuata uygun olmadýðý açýktýr. Herhangi bir muayene ve teslimin bir komisyon tarafýndan yapýlabilmesi için, o komisyonu oluþturan baþkan ve üyelerin bizzat görevlendirilmiþ olmasý gerekmektedir. Komisyon baþkan ya da üyelerinin kurumda olmamasý durumunda, o an için bu üyelerin görevlerine bakan ve ya eþiti durumdaki diðer görevlilerin evraký imzalamasý ve muayene kabul iþlemini gerçekleþtirmesi mümkün deðildir. Sonuç olarak; Mevzuatý kendimize uydurmak çabalarýndan vazgeçerek, eylem ve iþlemlerimizde mevzuata uygun hareket etmeyi usul haline getirmeli ve bu anlayýþý, mesleki yaþantýmýzýn her alanýna hakim kýlmalýyýz. Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlandý Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde Osmaniye Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý iþbirliðiyle 5 Ekimde kutlama programý düzenlendi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Üyesi ve Belediye Baþkan Vekili Salim Kýlaç, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Mehmet Çaðar, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Volkan Eren, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü Öðretmeni Mehmet Ýntizam, Kurum Müdürü Ertuðrul Kozanlý, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Belediye Baþkan Vekili Salim Kýlaç, konuþmasýnda, çocuklarýn Gününü kutlayarak, onlara moral verdi. Kurum Öðretmeni Adem Çimen de konuþmasýnda günün anlam ve önemiyle ilgili bilgi verirken, Kurumu ziyaret ederek, çocuklarý unutmayan Koruma Kurulu üyelerine teþekkür etti. Çocuk tutuklu Hasan Köseli, Arife Hancý'ya ait "Bende Bir Çocuðum" adlý þiiri okuyarak, herkesi duygulandýrdý. Programda; Osmaniye Belediyesi'nden temin edilen 45 kitap misafirler tarafýndan çocuk tutuklulara hediye olarak verildi. Ayrýca, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði tarafýndan temin edilen 150 YTL nakdi yardým ailesinden yeterli maddi destek görmeyen çocuklarýn emanet para hesaplarýna yatýrýldý. Oltu'da Dünya Çocuk Günü kutlamalarý çerçevesinde Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan, beraberinde Cumhuriyet Savcýsý Sýrrý Yücel, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Kâmil Demir ile Þube Müdürlüðünde görevli Sosyolog Selçuk Aydýn olduðu halde, Þehitler Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nu ziyaret ederek; Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Oltu Milli Eðitim Müdürlüðü ve Þehitler Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu Müdürlüðü koordinasyonu ile tespit edilen ve maddi durumlarý zayýf olan, 15 ihtiyaç sahibi öðrenciye Ortaöðretim Kurumlar Sýnavýna (OKS) hazýrlýk kitabý, yeteri kadar defter ve kalem yardýmýnda bulundu. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 1 Ekim de Kurum Kütüphanesinde Dünya Çocuk Günü kutlama programý gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan çocuklar Dünya Çocuk Günü ile ilgili þiirler okudular. Çocuklara çeþitli ikramlarda bulunulan programda Kurum Müdürü Kadir Avara ve 2. Müdür Kahraman Topaloðlu çocuklarla sohbet ederek, Günlerini kutladýlar. Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Dünya Çocuk Günü nedeniyle tüm çocuklarýn katýlýmýyla görkemli bir kutlama programý gerçekleþtirildi. Bergama denetimli Serbestlik ve Yardým merkezi Þube Müdürlüðü ile ortaklaþa tertiplenen programda; Kurum Müdürü Adem Çakmak' ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan tutuklu Anýl SAK'ýn sunuculuðunu yaptýðý etkinliklere geçildi. Tutuklu Mahir Ýrican günün anlam ve önemi üzerine bir konuþma yaparken, tutuklular Mahircan Yaldýz ve Þehmuz Alýnmaz Çocuksun Sen" adlý þiiri okudular. Daha sonra, UNICEF Türkiye Temsilciliðinin yürüttüðü ve Ceza Ýnfaz Kurumu Eðitim ve Psikososyal Servis elemanlarýnýn katýldýklarý çalýþmalarýn anlatýldýðý "Ardýç Programlarý"nýn sunumu ve UNI- CEF'in Türkiye'deki çalýþmalarýnýn anlatýldýðý sinevizyon gösterisi gerçekleþtirildi. Tutuklu Ali Güneþ'in "Çocukluðum" adlý þiirinin ardýndan Bergama Ticaret Odasý adýna Bþk. Yrd. Abdullah Turgut çocuklara kitap hediye etti. Ceza Ýnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Selahattin Doðan ýn tüm çocuklarý temsilen Kurumdaki en küçük çocuða çiçek verdi. Ayrýca, çocuklara UNICEF' in yayýnladýðý bir dergi, çalýþmalarýn anlatýldýðý bir broþür ve Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan kabul edilen "Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme" daðýtýldý. Daha sonra Türk Halk Müziði sanatçýsý Hüseyin Canlar, bir konser vererek, çoçuklarý coþturdu. Elazýð Çocuk Eðitimevinde, Dünya Çocuk Günü münasebetiyle çeþitli etkinlikler düzenlendi. Törene; Kurum Müdürü Mehmet Þen, 2. Müdür Mustafa Dede, Kurum öðretmenleri, Kurum psikologu, personel ve tüm çocuklar katýldý. Tören, Kurum Öðretmeni Remzi Gölen'in açýþ konuþmasýyla baþladý. Kurum Müdürü Mehmet Þen günün anlam ve önemiyle ilgili konuþma yaptý. Daha sonra Kurum Öðretmeni Remzi Gölen, "Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme ve Çocuk Haklarý Bildirgesine" vurgu yaparak çocuklarý bilgilendirdi. Çocuklar tarafýndan günün anlam ve Önemine uygun þiirler okundu.

13 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 13 ALÝ SUAT ERTOSUN Yargýtay Üyesi AYRILAN YOLLAR Kocasý Almanya'ya gittiðinde Sultan 22 yaþýndaydý. Dört yýllýk evliydiler ve iki çocuklarý vardý. Emin, "Üç dört sene kalýp, iþ kuracak ve bir ev alacak kadar para biriktirdiðinde geri döneceðini" söyleyerek gitmiþti. Ýkisi de Banazlýydý. Kaynakçýlýk yapan Emin, Uþak'ta ziraat âletleri yapan bir atölyede çalýþýyordu. Evleri kiraydý. Traktör römorku yapan bir iþyeri açmak istiyordu. Sultan'a devamlý "Ah param olsa, neler yapardým, seni de sultanlar gibi yaþatýrdým" derdi. Almanya'ya gitme sýrasý geldiðinde, ailece sevinmiþlerdi. Giderken Sultan'ý çocuklarýyla birlikte Banaz'da yaþayan kendi anne ve babasýnýn yanýna býrakmýþtý. Kayýnvalidesi ve kaynatasý yanýnda o yýllarda henüz evlenmeyen kayný ve görümcesi ile yaþamak zorunda kalan Sultan, hiç sesini çýkarmamýþtý. Ne olacaktý, üç dört yýl dediðin sular gibi akýp giderdi. Ýleride rahat yaþayacaklarsa, her türlü zorluðu göðüslemeye hazýrdý. Ýlk yýllarda eþine bolca para gönderip tarla ve bahçe alan, izinlerini de Banaz'da geçiren Emin, beþ-altý sene sonra parayý kýsmaya ve izinlerinde de yasak savarcasýna Banaz'a gelmeye baþlamýþtý. Geldiðinde de Banaz'da çok az kalýyor, "Ýþ arkadaþlarýný Türkiye'ye getirdiðini" söyleyerek, tatilini deniz kenarýnda geçiriyordu. Sultan'ýn "Emin, çocuklar büyüdü, yeter artýk, ya geri dön, ya da bizi yanýna al" demelerine de "Almanya'da hayat çok zor, orada yapamazsýnýz, bir-iki sene sonra kesin dönüþ yapacaðým" diyerek geçiþtiriyordu. Sultan, Emin'in anne ve babasýna evlâtlýk, kardeþlerine de ablalýk yapmýþ; onlara herhangi bir þey hissettirmemek için, her þeyi içine atmýþtý. Emin'in Seslenis Yýl: 6 Sayý: Kasým 2007 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Feyzullah TAÞKIN Durmuþ KARAÇALI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Þube Md. (Psikolog) Nilgün ESKÝ Sosyal Hiz. Uzm. Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Þeref KARAAÐAÇ Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Kasým 2007 aðýr þartlar altýnda onlar için çalýþtýðýna inanmýþ; çevrede "Emin, Almanya'da evlenmiþ" þeklinde çýkan dedikodulara da kulaklarýný týkamýþtý. Kadýnlýðýný yaþayamadan kýrklý yaþlara varmýþtý. Emin'in ilk yýllarda Almanya'dan getirdiði makyaj malzemeleri ve kokularý bile, dedikodu olmasýn diye kullanmamýþtý. Bu arada kayýnvalidesini ve kaynatasýný kaybeden, kaynýný ve görümcesini evlendiren Sultan, kendini tarla ve bahçe iþlerine vermiþ, saçýný süpürge ederek, kocasýnýn aldýðý taþýnmazlarý iþleyip, onun varlýðýna varlýk katmýþtý. Kýzýný evlendirdikten ve oðlunu da ýsrar ve yakýnmalarý sonucu Emin'in Almanya'ya götürmesinden sonra yalnýz kalmýþtý. Artýk Emin hiç gelmiyor, mektup yazmýyor, telefonlarýna da lütfen çýkýyordu. Emin'e hiç güveni kalmamýþ, dedikodularýn doðru olduðuna kanaat getirmeye baþlamýþtý. Oðlunun da sorularýna cevap vermemesi, þüphelerini iyice arttýrýyordu. * * * Oðlunun Almanya'ya gitmesinden iki yýl sonra Banaz Asliye Hukuk Mahkemesinden gelen bir tebligat, kalbinin sýkýþmasýna neden olmuþtu. Boþanma davasý açan Emin, aralarýnda þiddetli geçimsizlik olduðunu ileri sürüyordu. Dilekçeyi okuduðunda gözleri dolmuþtu. Bu kadarý da fazlaydý. Hemen kýzýna gitti. Birlikte Emin'e telefon açtýlar. Emin kýzýna "Annen ne isterse vereceðim, boþanmayý kabul etsin" diyordu. Sultan yýkýlmýþtý. Bunu, ne Allah ne de kul kabul ederdi. Kendini savunacaktý. Ertesi gün bir avukat tuttu. Dava sekiz ay sürdü ve kazandý. Emin, ayný yerde çalýþan bir Türk bayanla yaþýyordu ve ondan bir oðlu olmuþtu. * * * Aradan iki yýl geçmiþti. Sultan, kaybolan nüfus kartýnýn yerine yenisini çýkardýðýnda, dul olduðunu görünce þaþýrmýþtý. Kýzýyla birlikte yaptýðý araþtýrmada, Uþak Asliye Hukuk Mahkemesinin kararýyla boþandýðýný, duruþmaya baþka bir kadýnýn çýkarýldýðýný ve davanýn kabul edildiðini; kararýn kesinleþmesinden sonra Emin'in Esma isimli bir bayanla evlendiðini ve oðlunu kaydettirdiðini öðrenince ne diyeceðini bilememiþti. Bu da yapýlýr mýydý? Hemen avukatý aracýlýðýyla þikâyetçi olmuþtu. Yýllarca kendisini aramayan Emin, telefon üstüne telefon açarak "Ben yaptým, sen yapma; ne istiyorsan vereceðim, Esma'dan boþanýp seninle evleneceðim, þikâyetini geri al, ifadeni deðiþtir" diyerek yalvarmaya baþlamýþ; ancak Sultan her seferinde telefonu yüzüne kapatmýþtý. Yapýlan yargýlama sonunda adalet yerini bulmuþ; hem Emin ve avukatý, hem de duruþmada kendisi yerine geçen kadýn, resmî evrakta sahtecilikten mahkûm olmuþlar, karar da Yargýtay tarafýndan onanmýþ; yargýlamanýn iadesi yoluyla Uþak Asliye Hukuk Mahkemesinin Emin'le boþanmalarýna iliþkin kararý da iptal edilmiþti. Ancak, yaþadýklarý Sultan'ý çok yormuþtu. Kalbi, bu kadar yükü kaldýrmýyordu. Uðruna ömrünü adadýðý ve her þeyini verdiði eþinin, bu kadar kötü olabileceði hiç aklýndan çýkmýyordu. Hastaydý ve günleri sayýlýydý. Artýk Emin'le evli kalamazdý. Yollarý, birleþmemek üzere ayrýlmýþtý. Avukatýyla görüþerek boþanma davasý açmasýný istedi. Boþanma kararýndan iki ay sonra da kýzýnýn evinde öldü. Ölmeden önce kýzýna yaptýðý son vasiyeti de "Babana söyle, onu mezarýma dahi istemiyorum" sözleri oldu. Not : 1990'lý yýllarda geçen olay gerçek olup, Yargýtay 6. Ceza Dairesi Baþkaný Mustafa Aydýn'dan alýnmýþ, özü korunarak öyküleþtirilmiþ; ancak ilgililerin kimliklerinin belirlenmemesi için yer ve kiþi isimleri deðiþtirilmiþtir. GÜZEL SÖZLER Ýyi dostu olanýn, aynaya ihtiyacý yoktur. Mevlâna Mal kaybeden bir þey kaybetmiþ; onurunu kaybeden çok þey kaybetmiþtir. Fakat cesaretini kaybeden, her þeyini kaybetmiþtir. Goethe Sorunlar, onlarý yaratanlarýn mantýðý ile çözümlenemez. Einstein Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir. J. T. Motley Cumhuriyet Baþsavcýsý Çil e veda töreni Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda; Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil için veda töreni düzenlendi. Törene; Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Ütðmn. Gürkan Elmas, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, 2. müdürler ve personel katýldý. Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Cumhuriyet Baþsavcýsý Çil'e Kurumda üretilen ve Ýlçenin kahramanlýk sembolü denk kayýðý maketi ve Kurumda çekilen fotoðraflarýndan oluþan CD ve plâket takdim ederek, teþekkürlerini iletti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Çil de, veda töreni nedeniyle duygulandýðýný belirterek, herkese teþekkür etti. Aðrý da Cumhuriyet Savcýsý Al için veda töreni Aðrý da Ceza Ýnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcýsý olarak görev yapmaktayken Isparta'nýn Yalvaç Ýlçesine atanan Ahmet Yaþar Al için 10 Ekim de vedaa töreni düzenlendi.veda törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Abdurrahman Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Baþdaþ, Kurum Müdürü Erdaþ Çöðür ve Kurum personeli katýldý. Törende konuþun Cumhuriyet Baþsavcý Ramazan Solmaz, Cumhuriyet Savcýsý Al ýn Aðrýda yapmýþ olduðu hizmetlerle her zaman anýlacaðýný belirterek, kendisine yeni görev yerindeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Cumhuriyet Savcýsý Al a veda töreninde plâket verildi. Cumhuriyet Savcýsý Al ise veda gecesi ile doðum gününün birlikte yapýlmasýnýn kendisini duygulandýrdýðýný belirterek, Aðrý da bulunduðu süre içerisinde görevini en iyi þekilde yapmaya gayret ettiðini ifade ederek, veda gecesi nedeniyle teþekkür etti.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Kasým 2007 Gaziler Günü etkinliklerle kutlandý Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan Ýnfaz Koruma Memuru Ali Yalçýn için veda töreni tertiplendi. Törene; Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. Müdürler Musa Ocak, Harun Daðlý ve Ayhan Sedef, Ýdare Memuru Heybetullah Gözcü ile diðer personel katýldý. Törende bir konuþma yapan Kurum Müdürümüz Ömer Ekinci, Ali Yalçýn'ýn 26 yýllýk hizmet süresi boyunca görevini büyük özveriyle en iyi þekilde yaptýðýný belirterek, kendisine teþekkür belgesi verdi ve emeklilik hayatýnda baþarýlar diledi. Duygulu anlarýn yaþandýðý törenin sonunda, personel ve emekli olan Yalçýn hatýra fotoðrafý çektirdi. Ermenek Nazilli E Tipi Kapalý - Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý programda, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandý. Kurum Öðretmeni Turan Avcýoðlu ve 2. Müdür Erdoðan Üçkuyulu günün anlam ve önemi hakkýnda birer konuþma yaptýlar. Hükümlü ve tutuklular da þiir ve konuþmalarýyla programa renk kattýlar. Programa; Kurum Müdürü Mustafa Can, Kurum 2. Müdürü Erdoðan Üçkuyulu, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Ermenek M Tipi Kapah Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri kapsamýnda, 19 Eylül de konferans düzenlendi. Konferans; Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde görevli Tarih Öðretmeni Savaþ Ýlkýdar tarafýndan verildi. Þehitlik ve Gaziliðin öneminden bahseden Ýlkýder, bir gazinin yazmýþ olduðu mektubu okuyarak, herkesi duygulandýrdý. Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Gaziler Haftasý nedeniyle 26 Eylül de program gerçekleþtirildi. Programa; Kurum Müdürü Hasan Çift, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kýbrýs Gaziler Derneði üyeleri tarafýndan sunulan programda; hükümlü ve tutuklulara "Gaziler Haftasý Nedeniyle" düzenlenen Nazilli konferans, Kýbrýs Gaziler Derneði tarafýndan verildi. Gaziler, þunlarý söylediler: Vatanýnýn ve insanlýk onurunu canýndan aziz bilerek þehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiþ Türk askeri, polisi, öðretmenleri ve bu uðurda can veren vatandaþlarýmýz milletimizin haklý gurur kaynaðýdýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamlý günde Büyük Önder Atatürk'e gazi ünvanýný vererek, yüce milletimizin vefa duygusunun en büyük örneðini sunmuþtur. Gaziler Haftasýný bu duygularla kurtlarken, þehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyor, hayatta bulunan gazilerimize de saygý ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Eylül Gaziler Günü nde kutlama programý gerçekleþtirildi. Programa; Kurum Müdürü Þeref Tatlý, Ýlçe Müftüsü Ýdris Çatmakaþ, Kurum personeli ve hükümlü ve tutuklular katýldý. Tutuklu Suat Taþer günün anlam ve önemini belirten konuþma yaparken, tuklular Yusuf Yýldýz, Murat Karakaya, Þakir Zortlu þiir dinletisi gerçekleþtirdiler. Ýlçe Müftüsü Ýdris Çatmakaþ da 19 Eylül Gaziler Günü nü dini açýdan deðerlendiren bir konuþma yaptý. Bandýrma da veda töreni HABER TURU Nazilli de Türk Dil Bayramý kutlamasý Nazilli E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Türk Dil Bayramý münasebetiyle, hükümlü ve tutuklulara konferans verildi. 28 Eylül Türk Dil Bayramý kutlamasý çerçevesinde ilk olarak Kurum Öðretmeni Özcan Gültekin, slaytlar eþliðinde Türk Dil Kurumunun ve Dil Kurultaylarýnýn tarihi süreciyle ilgili bir sunum yaptý. Daha sonra Edebiyat Öðretmeni Ahmet Çitak'ýn "Tükçemiz, Dil Çalýþmalarý ve Olumsuz Tesirler" konulu konferans verdi. Programa; Kurum Müdürü Mustafa Can, 2. Müdür Erdoðan Üçkuyulu, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Sarayköy de kafeterya açýlýþý Sarayköy Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun, Denizli Adliyesi karþýsýnda yapmýþ olduðu Kafeteryanýn açýlýþý 18 Eylül de Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Þaban Özdemir ve Kurum Müdürü Özer Duman tarafýndan yapýldý. Açýlýþa; hakim ve Cumhuriyet savcýlarý, Sarayköy Açýk, Denizli D Tipi Kapalý, Bozkurt Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn personeli katýldý. Düzce de yangýn konferansý Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Düzce Ýtfaiyesi iþ birliðiyle Uzman Mahmut Mezarcý tarafýndan Yangýn Çýkýþ Sebepleri, Verdiði Zararlar ve Alýnacak Tedbirler konulu konferans verildi. Konferansa; Kurum Müdürü Mehmet Evin, 2. Müdür Abdurahman Yýldýrým, Kurum Öðretmeni Faik Ülker, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Atilla Tok, infaz koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ermenek Þebinkarahisar Ermenek ve Þebinkarahisar Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Cengiz Gürsoy Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Sýtký Bozcu trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. 7 Kasým'da meydana gelen trafik kazasýndan Bozcu'nun mesai arkadaþý Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ragýp Ayan ise aðýr yaralý olarak kurtuldu doðumlu ve bir çocuk babasý olan Sýtký Bozcu için Ceza Ýnfaz Kurumumunda cenaze töreni düzenlendi. Bozcu'yu son yolculuðunda mesai arkadaþlarý yalnýz býrakmadý. Þebinkarahisar K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Gürsoy da yine trafik kazasý sonucu vefat etti. 27 Eylül'de sevk esnasýnda geçirdiði trafik kazasý nedeniyle yaþamýný yitiren Gürsoy için Adliye Sarayý önünde tören düzenlendi. Gürsoy, Ceza Ýnfaz Kurumu idarecileri ve personeli, merhumun yakýnlarý ile vatandaþlarýn katýldýðý törenin ardýndan topraða verildi. Törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Bülent Cebeci, Ýnfaz ve Koruma Memuru Gürsoy'un vefatýndan duyduðu üzüntüyü dile getirerek, merhumun ailesine ve çalýþma arkadaþlarýna baþ saðlýðý diledi. Bozcu ve Gürsoy a Allah tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz. Badminton Millî Takýmý Bolvadin de 17 Yaþ Badminton Millî Takýmý, Bolvadin Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, bir gösteri maçý sundu. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin ve Bolvadin Belediyesi Spor Müdürü Bora Yiðit in giriþimleriyle Badminton Milli Takým Antrönerleri Çaðtay Taþdemir ve Hakan Avcý, 20 kiþilik ekiple birlikte Kurumu ziyaret etti. Antrenörler Çaðatay Taþdemir ve Hakan Avcý, adminton sporunun tarihçesi, oyun þekilleri ve kurallarý hakkýnda hükümlü ve tutuklulara bilgi verdiler. Daha sonra Millî Takým, gösteri maçý yaptý.

15 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 15 Devlet Bakaný Baþesgioðlu, Kastamonu da hükümlüler ve personelle bayramlaþtý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Ziyaret çerçevesinde Ceza Ýnfaz Kurumunda, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle 9 Temmuz'da faaliyete geçirilen 25 bilgisayardan oluþan Bilgisayar Sýnýfý Projesi ne katkýlarýndan dolayý Kurum Müdürü Mustafa Canatan, bir konuþma yaparak teþekkür ederken, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Selahattin Ataklý da Kurum adýn Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu'na bir plaket takdim etti. Ayrýca SRAP Projesine katkýlarýndan dolayý Kastamonu Valisi Mustafa Kara ya ve Bilgisayar Sýnýfý Projesi ne katkýlarýndan dolayý ÝÞKUR Ýl Müdürü Adnan Arslan a Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Selahattin Çataklý birer plaket takdiminde bulundu tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen bilgisayar operatörlüðü kursunu baþarýyla bitiren 24 hükümlü, sertifikalarýný Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu nun elinden alýrken, sertifika ve Bayram sevinci bir arada yaþadýlar. Kurumlarda Kadir Gecesi ve Camiler Haftasý nda etkinlik ÝÞKUR dan Sivas ve Gümüþhane ye bilgisayar sýnýfý Ankara Kadýn Kapalý da öfke konrolü eðitimi Amasya Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara, Psikolog Ali Rýza Vural ve Sosyal Çalýþmacý Mevhibe Nurþah Aydoðan gözetiminde; Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Selma Bilim ve Ýnfaz ve Koruma Memuru Müge Atýcý tarafýndan tarihleri arasýnda Öfke Kontrol Programý uygulandý. 20 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý program, 10 oturum halinde gerçekleþtirildi. Mardin Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Kadir Gecesi münasebetiyle 8 Ekim'de Ýl Müftülüðü iþ birliðiyle bir program düzenlendi. Kurumda görevli Vaiz Hayrettin Gül'ün giriþimleriyle yapýlan programa; Ýl Müftü Vekili Adem Aygül, Kurum Müdürü Ýbrahim Er, 2. Müdür Mustafa Ýbiþ, Öðretmen Ýsmail Cenik, Psikolog Þahrýban Özkoluaçýk Yýlmaz, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Program, 2002 yýlý Türkiye Kur'an-ý Kerim Okuma Þampiyonu Satýlmýþ Solak'ýn okuduðu ayetler ile baþladý. Daha sonra Amasya Ýl Müftülüðü Ýlahi Grubu, birbirinden güzel ilahilerle herkesi duygulandýrdý. Ýl Müftü Vekili Adem Aygül, Kadir Gecisi'nin anlamý ve önemi, dinimiz ve toplum hayatýndaki yeri üzerine bir konuþma yaptý. Programýn sonunda Ýl Müftülüðü tarafýndan Kur'an-ý Kerim'in Kadir Gecesi indirilmesine atfen personel ile hükümlü ve tutuklulara Mealli Kur'an-ý Kerim daðýtýldý. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Camiler Haftasý" nedeniyle 5 Ekim'de Kurum kütüphanesinde Vaiz Bilal Ayaz "Camiler Haftasý" konulu konferans verirken, Bahtiyar Karabacak, Abdullah Kocademir, Ali Ergün ve Mürþide Arslan dan oluan ekip Tasavvuf Musikisi konseri sundu. Program; Kurum Müdürü Kadir Avara, II. Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan ile hükümlü ve tutuklularca büyük ilgi gösterdi. Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Ýl Müftülüðüyle ortaklaþa "Ramazan ve Kadir Gecesi" adlý bir program düzenledi. 3 Ekim de yapýlan programa; Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin, Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Temel, Sivas Ýl Müftü Yardýmcýsý Ayten Koç, Kur an Kurslarý Müdürü Þehri Karacoþkun katýldý. Ýlk olarak Ýl Vaizesi Firdevs Tekin Tüfekçi "Ramazan ve Oruç", Ýl Vaizi Nizamettin Karataþ, "Kadir Gecesi ve Peygamberin Güzel Ahlâký" konularýnda konuþma yaptýlar. Programýn sonunda Ýl Müftülüðü tarafýndan hükümlü ve personele Mealli Kur'an-ý Kerim daðýtýldý. Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 8 Ekim de Ýlçe Müftüsü Bayram Canbey tarafýndan Ramazanýn Fazileti, Oruç ve Kadir Gecesi" konulu konferans verildi. Ýlçe Müftüsü Canbey, hem çocuklara hem de yetiþkinlere verdiði konferansta; hükümlü ve tutuklularýn sorularýný da cevaplandýrdý. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise hükümlülerin manevi ihtiyaçlarý doðrultusanda Ýl Müftülüðü iþ birliðiyle Ýl Müftü Yardýmcýsý Gaffar Tetik tarafýndan 5 Ekim de "Din Görevlileri ve Camiler Haftasý" konulu konferans verildi. Konferans sonunda hükümlülere, "Ýnancým" ve "Ýbadetim" isimli kitaplar daðýtýldý. Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da hükümlü ve tutuklulara 8 Ekim'de Mardin Ýl Müftülüðü iþ birliðiyle Vaiz Abdullah Iþýk arafýndan "Kadir Gecesi'nin Mahiyeti ve Önemi" konulu konferans verildi. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, ÝÞ- KUR un katkýlarýyla 10 bilgisayardan oluþan bilgisayar sýnýfý kuruldu. Bilgisayar sýnýfý, 24 Eylül de gerçekleþtirilen törenle eðitime açýldý. Eðitimlerin devam ettiði sýnýfta, ilk kursa bayan hükümlü ve tutuklular alýndý. Gümüþhane E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise yine ÝÞKUR un katkýlarýyla bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. 14 Eylül de yapýlan açýlýþ törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Peker, Cumhuriyet Savcýsý Özgür Baþýbüyük, Kurum Müdürü Hacý Aydinç, 2 müdürler ile diðer personel katýldý. Bilgisayar sýnýfý 10 bilgisayar ile projeksiyon cihazý, tarayýcý ve yazýcýdan oluþuyor. Ayrýca, Gümüþhane Valiliðinden baðýþ olarak 5 bilgisayar temin edildi. HABER TURU Urla Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda belge daðýtým töreni Urla Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan kalorifer ateþçiliði ve bilgisayar iþletmenliði kurslarýnýn sertifikalarý geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen törende verildi. Törene; Kaymakam, Cumhuriyet Baþsavcýsý, Ýlçe Emniyet Müdürü, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Ýlçe Jandarma Komutaný, Ýlçe Müftüsü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü ve kurs öðretmenleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ýstanbul Kapalý da satranç turnuvasý Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda satranç turnuvasýnýn ödülleri daðýtýldý. Hükümlü ve tutuklular arasýnda tarihleri arasýnda "Satranç Turnuvasý" düzenlendi. 46 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý turnuvada; 14. koðuþtan Sami Canan birinci, 7. koðuþtan Raif Öner ikinci, 26. koðuþtan Ferhat Eren üçüncü ve 14. koðuþtan Faik Yaþan dördüncü oldu. Satranç turnuvasýnda dereceye giren hükümlü ve tutuklulara, ödül olarak, aileleri ödül törenine davet edildi. 20 Eylül de yapýlan törende, turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda moral gecesi Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, 1 Ekim de Mamak Belediye Baþkanlýðý Eðitim Kültür Þube Müdürlüðü iþ birliðiyle moral gecesi düzenlendi. Orta oyunu, THM ve TSM ses sanatçýlarýnýn verdiði konserden oluþan geceye; Mamak Belediye Baþkaný ve Þube Müdürleri, Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdürler Ramazan Pamuk ve Ali Baþekin, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý ve personel katýldý. Üç saat süren gecede personel ve hükümlüler eðlenerek, moral buldu.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Kasým 2007 Cumhuriyet in 84. yýlý coþkuyla kutlandý Cumhuriyet in ilânýnýn 84. yýlý ceza infaz kurumlarýnda hükümlütutuklular ve personel tarafýndan büyük bir coþkuyla kutlandý. Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet Bayramý 28 Ekim de gerçekleþtirilen programla kutlandý. Kutlama programýna; Vali Ýbrahim Özçimen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, Garnizon Komutaný Kd. Alb. Eyüp Bölük, Belediye Baþkaný Necmeddin Dede, Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi Muz, Vali Yardýmcýsý Ýlyas Gün, Adli Yargý Adalet Komisyon Baþkaný Ýbrahim Ýlhan, Cumhuriyet Savcýlarý Ali Murat Esencan, Gazi Þimþek ve Yüceler Aslan, Hakim Aliye Özkan ve Esma Þimþek, Baro Baþkaný Av. M. Zahit Söylemez, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Özkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Necmeddin Yýldýz, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güngör, Muþ Eðitim Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Necdet Çatalbaþ, Koruma Kurulu üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, 1. Noter Faik Hikmet Karaman, Ýl Müftü Vekili Zekariya Koçak, daire amirleri, esnaf ve oda baþkanlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdür ve 2. müdürleri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ertaþ, özgürlük ve baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi olan Cumhuriyete nasýl kavuþulduðunu anlatarak, Cumhuriyeti korumamýz gerektiðini vurguladý. Ertaþ, Atatürk' ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine canýmýz gibi sahip çýkýp koruyacaðýmýza ve yüceltip geliþtirmek için de çaba harcayacaðýmýza içtenlikle söz veriyorum." diye konuþtu. Okunan þiirlerin ardýndan Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü Türkçe Öðretmeni Engin Doða günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptý. ÝMKB Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin yöresel halk oyunlarý ile bayram coþkusu zirveye çýktý. Niðde E TÝpi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Niðde Üniversitesi iþbirliðiyle hükümlü ve tutuklulara yönelik "Cumhuriyete Nasýl Kavuþtuk" konulu konferans verildi. Niðde Üniversitesi Eðitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Þaban Bayrak tarafýndan gerçekleþtirilen konferansa; Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, Kurum II. Müdürü Nusret Ateþ ve Kurum Öðretmeni Selda Dündar, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ayrýca, Niðde Belediyesi Etkinlik Salonunda el iþi ürünleri sergisi açýldý. Açýlýþa; Niðde Milletvekilleri Mümin Ýnan, Vali Gündüz Beder, Cumhuriyet Baþsavcýsý Alaettin Soylu, Garnizon Komutaný J. Alb. Naci Aydýn, Belediye Baþkaný Murat Zeren, hakim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu üyeleri, daire amirleri katýldý Ekim tarihleri arasýnda üç gün süreyle açýk kalan sergide; hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü. Hýnýs A-l Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki kutlamalara; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Semih Öztürk, Kaymakam Aydýn Erdoðan, Garnizon Komutaný Ütðmn. Hüseyin Çakar, Belediye Baþkaný Enver Taçyýldýz, Askerlik Þube Baþkaný Atðmn. Murat Sefil, Ýlçe Emniyet Müdürü Özgür Sakir, Kurum Müdürü Mustafa Ýzanlý, 2. Müdür Uzay Kýrýlmaz, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn ardýndan günün anlam ve önemi ile ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Semih Öztürk bir konuþma yaptý. Davetliler de Cumhuriyet Bayramý hakkýnda duygu ve düþüncelerini hükümlü ve tutuklularla paylaþtýlar. Nazilli E Tipi Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bafra A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý görkemli bir programla kutlandý. Programa; Kurum Müdürü Kâtip Özen, Atatürkçü Düþünce Derneði Bafra Þubesi Kurucu Üyesi Vedat Doðan, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Kâtip Özen in günün anlam ve önemine dair konuþmasýnýn ardýndan Atatürkçü Düþünce Derneði Bafra Þubesi Kurucu Üyesi Vedat Doðan "Cumhuriyet" konulu bir konferans Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu vererek, Cumhuriyetin ilanýna kadar olan tarihi süreç, Cumhuriyet yönetiminin kazanýmlarý ile Cumhuriyetimizi korumak için üzerimize düþen görevler hakkýnda hükümlü ve tutuklularý bilgilendirdi. Program, "Türkiye Cumhuriyeti" adlý þiir ve Atatürk ün 10. Yýl Nutku nun okunmasýyla sona erdi. Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Cumhuriyet coþkusu Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu nun günün anlam ve önemini belirten bir konuþmasýyla baþladý. Alanoðlu, Atatürk ün Cumhuriyet i bizlere emanet ettiðini hatýrlatarak, O nu korumak hepimizin görevidir. dedi. Hükümlü ve tutuklular da günün anlamý ile ilgili þiir okudular. Programa; Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu, II. Müdürler Salih Efe, Halil Dursun ve Mevlüt Altýndemir, Öðretmenler Recep Güngör ve Ramazan Temiz, Sosyal Çalýþmacý Bülent Gümüþ, Psikolog Dilek Hale Þahin, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinlikleri kapsamýnda konser gerçekleþtirildi. Birbirinden güzel parçalarýn seslendirildiði Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu konserde hükümlü ve tutuklular büyük coþku yaþadýlar. Personel ve hükümlü-tutuklularýn halk oyunlarýyla katýldýklarý konserde unutulmaz anlar yaþandý. Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet in 84. yýlý nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi. 30 Ekim de Silivri Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü iþ birliði ile Kurum Öðretmeni M. Fikri Gönenç ve Yakup Þentürk tarafýndan "29 Ekim ve Cumhuriyet" konulu konferans verildi. Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý yla baþlayan konferansa; Kurum Müdürü Necati Sevük, 2. Müdürler Ali Kaymakçýoðlu, Nuri Ünal, Fatih Þahin ve Gazi Yýldýrým, personel ile hükümlüler katýldý. Hükümlüler, Atatürk ve Cumhuriyet konulu þiirler okudular. Ayrýca, 10. Yýl Marþý hep bir aðýzdan coþkuyla söylendi. Program çerçevesinde, Ekim tarihlerinde arasýnda yapýlan hükümlüler arasý masa tenisi turnuvasýnda dereceye girenlere Kurum Müdürü Necati Sevük tarafýndan teþekkür belgesi verildi. 31 Ekim de ise hükümlüler arasýnda Atatürk ve Cumhuriyet konulu ödüllü bilgi yarýþmasý düzenlendi. Nazilli E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda kutlama etkinlikleri, Fatih Ýlköðretim Okulu Türkçe Öðretmenlerinden Ahmet Çýtak ýn sunumuyla baþladý. Tutuklu Tufan Gülsüm'ün okuduðu "Hür Bir Ulus" adlý þiirin ardýndan Yörük Ali Efe, Çete Ayþe ve Demet adlý adlý eserlerin yazarý olan eðitimci- Yazar Sabahattin Burhan "Cumhuriyetimizin Kuruluþ Süreci" hakkýndaki konuþma yaptý. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki kutlama etkinlikleri; Kurum Müdürü Zekeriya Sancaktar, II. Müdürler Atilla Kuru, Ýshak Sarýkaya ve Fahrettin Korkmaz ile Ýdare Memuru Seyami Topkaya ve Kurum Psikologu Çaðlayan Tuna nýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Kurum Müdürü Zekeriya Sancaktar, Kurtuluþ Savaþý'nýn ardýndan bundan 84 yýl önce, sahip olunan kýsýtlý olanaklarla bugünün çaðdaþ Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan Ulu Önder Atatürk'ün ve aziz Türk Milleti'nin sayesinde gururlu ve onurlu bir millet olarak yaþadýðýmýzýn altýný çizdi. Birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bu kritik günlerde, Cumhuriyet in bütün Türk Milletini þemsiyesi altýnda toplayan birleþtirici ve bütünleþtirici unsurlarýn en önemlisi olduðunu vurguladý. Daha sonra personel ile hükümlü ve tutuklular Turgut Özakman ýn eserinden uyarlanan ve Yönetmenliðini Ziya Öztan ýn yaptýðý "Cumhuriyet" adlý filmi izlediler. Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Eðitim ve Psiko-Sosyal Servisin birlikte düzenlediði bir program ile Cumhuriyet in 84. yýlý kutlandý. Kurum Müdürü Ayhan Çapacý, personel, hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý programda; Kurum personeli Nevin Durmaz Güler, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaparken, hükümlü Uður Yalçýnkaya da þiir okudu. Cumhuriyet coþkusu Doðan Güneþ isimli belgesel film gösterimi ile sona erdi. Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Cumhuriyet Lisesi Tarih Öðretmeni Abdurrahman Dinçer, Cumhuriyetin Türk Halkýna Kazandýrdýklarý konulu konferans verdi. Ayrýca hükümlü ve tutuklular arasýnda Türk Tarihi konularýndan oluþan 15 soruluk bilgi yarýþmasý yapýldý. dereyece girenlere ödül olarak kitap hediye edildi. Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Salih Güven günün anlam ve önemiyle ilgili olarak hükümlülere bilgi verdi. Güven, Cumhuriyeti korumak ve sonsuza kadar yaþatmanýn, hepimizin namus borcu olduðunu vurgalayarak, Azmimiz ve kararýmýz Büyük Atatürk'ün, en büyük emaneti olan Demokratik ve Laik Cumhuriyeti sonsuza kadar yaþatmaktýr. Ne Mutlu, Cumhuriyeti koruyan, yaþatan ve geleceðe taþýyacak olanlara. Ne Mutlu Cumhuriyeti kuranlara. Ne Mutlu Türküm diyene. dedi. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnýn 84. yýlý; Kurum Müdürü Kadir Avara, II. Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum personeli ve hükümlü tutuklularýn katýlýmý ile coþku içinde kutlandý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn ardýndan Kurum Öðretmeni günün anlam önemini belirten konuþma yaptý. Çocuk tutuklular tarafýndan Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi ve Gençliðin Ata'ya Cevabý okundu. Çocuk tutuklularýn okuduðu þiirler ile sona eren programda büyük coþku yaþandý. Bafra A3 Tipi Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 72. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr UNÝCEF Türkiye Temsilcisi Hossaini, Genel Müdür Ýpek i ziyaret etti UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini Türkiye'deki görevinin 2. ayýnda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek i ziyaret etti.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ýlham ve kuvvet kaynaðý milletin kendisidir. ATATÜRK 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ulu Önder Atatürk törenlerle

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1.

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1. Seslenis Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuþ bir milletiz. ATATÜRK 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 70 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Türk milletinin millî dili ve millî benliði bütün hayatýnda egemen ve esas kalacaktýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlâklýsýný severim. ATATÜRK 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet fikir serbestliði taraftarýdýr. Samimi ve meþru olmak þartýyla her fikre saygý duyarýz. ATATÜRK 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ümitsiz vaziyet yoktur, ümitsiz insanlar vardýr. ATATÜRK 15 Ekim 2006 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 55 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Arþiv v bir milletin hafýzasýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 84. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 84. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynasýdýr. ATATÜRK 15 Mart 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 84 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 67. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 67. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet düþüncede, bilgide, saðlýkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. ATATÜRK 15 Ekim 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 67 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı