Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK Muþ E Tipi Ceza Ýnfaz KurK urumundakiundaki Cumhuriyet coþkusu Cumhuriyet in 84. yýlý coþkuyla kutlandý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ceza infaz kurumlarýnda da coþkuyla kutlandý. Büyük coþkunun 84. yýlýný, kurumlarda personel ve hükümlü-tutuklular düzenlenen çeþitli etkinliklerle birlikte yaþadýlar. Ayrýntýlar 16 da Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye Adalet Akademisinin açýlýþýnda konuþtu Baðýmsýz yargý demokrasimizin ve Cumhuriyetin teminatýdýr Altýn Portakal Film Festivali nde bir ilk 44. ANTALYA Altýn Portakal Film Festivali 28 Ekim de gerçekleþtirilen görkemli bir törenle sona erdi. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay birlikte festivalde dereceye girenlere ödüllerini verirken, Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çekilen ve hükümlü-tutuklular ile infaz koruma memurlarýnýn da rol aldýðý Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým adlý filmin tanýtýmýna katýldý. Filmi çok baþarýlý bulduðunu ifade eden Bakan Þahin, filmde söz konusu olan eksikliklerin yakýn zamanda sona ereceðini söyledi. Devamý 8-9 da Görev Þehidi Zeki Bayrak unutulmadý Denetimli Serbestlik Danýþma Kurulu 2. toplantýsýný yaptý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý II. Danýþma Kurulu Toplantýsý Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga nýn Baþkanlýðýnda Ankara Hakimevinde yapýldý. Devamý de Ermenek ve Þebinkarahisar Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan Sýtký Bozcu, trafik kazasý sonucu 7 Kasým da; Þebinkarahisar K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Gürsoy da yine trafik kazasý sonucu 27 Eylül'de vefat ettiler. Devamý 14 te ÝÞKUR dan Sivas ve Gümüþhane Ceza Ýnfaz Kurumlarýna bilgisayar sýnýfý Hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimleri için ÝÞKUR un katkýlarýyla Sivas ve Gümüþhane E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda 10 bilgisayardan oluþan bilgisayar sýnýfý kuruldu. Devamý 15 te BOZÜYÜK Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðüne baðlý olarak kurulan sosyal tesise, Samsum E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürüyken 1998 de þehir eþkýyalarý tarafýndan þehit edilen Zeki Bayrak ýn ismi verildi. Tesis, 23 Ekim de yapýlan törenle hizmete açýldý. Devamý 5 te TÜRKÝYE Adalet Akademisi Eðitim Yýlý, 2 Kasým'da yapýlan törenle açýldý. Törende konuþan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türk yargýsýnýn temel kurumlarýndan olan Türkiye Adalet Akademisinin yargý mensuplarýnýn mesleðe en iyi þekilde hazýrlanmasý doðrultusundaki görev ve sorumluluklarýný baþarý ile yerine getirdiðini belirterek, Türkiye Adalet Akademisi bir eðitim kurumu olarak çaðdaþ anlayýþla yürüttüðü hizmetlerle hukuk devleti ilkesinin ve demokratik deðerlerin yerleþmesine çok büyük katký saðlamaktadýr. dedi. ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin ise hakim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn eðitiminde gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrasý önemli görevler ifa eden Türkiye Adalet Akademisinin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 58. Hükümetin Baþbakaný olduðu dönemde kabul edilen yasa ile kurulduðunu hatýrlatarak, kendisine teþekkür etti. Devamý 2 de Devlet Bakaný Baþesgioðlu, Kastamonu da hükümlüler ve personelle bayramlaþtý Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, Ramazan Bayramý dolayýsýyla 12 Ekim'de Kastamonu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, hükümlü-tutuklular ve personelle bayramlaþtý. Devamý 15 te Dünya Çocuk Günü kutlandý Dünya Çocuk Günü, ceza infaz kurumlarýnda yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlandý. Büyük coþkunun yaþandýðý etkinliklerde, çocuklara günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler verildi. Devamý 12 de Eðitim-Bir Sen den kitap baðýþý Eðitim-Bir Sen, Düzce Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna 300 kitap baðýþladý. Kitaplar, Eðitim-Bir Sen Düzce Þube Baþkaný Ömer Sivrikaya tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Yiðit ve Kurum Müdürü Mehmet Evin e teslim edildi.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Kasým 2007 Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye Adalet Akademisinin açýlýþýnda konuþtu "Baðýmsýz yargý demokrasimizin ve Cumhuriyetin teminatýdýr" BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Yargýtay Baþkaný Osman Arslan, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya, Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Muammer Aydýn, Türkiye Adalet Akademisi Baþkaný Dr. Birsen Karakaþ ve çok sayýda yargý mensubu katýldý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türkiye Adalet Akademisinin hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarýnýn eðitimi açýsýndan önemine dikkat çekerek, "Türk yargýsýnýn temel kurumlarýndan olan Türkiye Adalet Akademisi yargý mensuplarýnýn mesleðe en iyi þekilde hazýrlanmasý doðrultusundaki görev ve sorumluluklarýný baþarý ile yerine getirmektedir. Türkiye Adalet Akademisi bir eðitim kurumu olarak çaðdaþ anlayýþla yürüttüðü hizmetlerle hukuk devleti ilkesinin ve demokratik deðerlerin yerleþmesine çok büyük katký saðlamaktadýr. Hukuk sisteminin etkinleþtirilmesinde devlete güven ve saygýnýn korunmasýnda yazýlý kurallar kadar, bu kurallarý uygulayan kararlarýyla topluma adalet daðýtan yargý mensuplarý da önemli rol üstlenmektedir. Bu bakýmdan Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde gerçekleþtirilen eðitim çalýþmalarýnýn çok büyük önem taþýdýðýna samimi olarak inanmaktayým."dedi. Temel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altýna alýnmasýnýn önemli olduðunu, ancak bunun tek baþýna yeterli olmadýðýnýn altýný çizen Cumhurbaþkaný Gül, þöyle konuþtu: "Bu husustan daha önemlisi insan haklarýnýn hayata geçirilmesi ve bireylere hukuk güvenliðinin saðlanabilmesi için yasalarla getirilen kurallarýn uygulanmasý ve uygulama sonuçlarýnýn görünmesi de gerekmektedir. Ama çýkan kanunlarýn uygulanmasý söz konusu deðilse ve uygulanmada aksaklýklar varsa o zaman tabiî ki çok büyük bir zafiyetin olduðunu da fark etmemiz gerekir. O açýdan uygulama, çýkan kanunlar kadar çok önemlidir." Cumhurbaþkaný Gül, baðýmsýz yargýnýn demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin teminatý olduðunu vurgulayarak, "Bu gün baðýmsýz bir yargýya sahip olmakla birlikte adaletin geç daðýtýlmasýnýn yarattýðý sýkýntýlarý da yakýndan biliyoruz. Bu durum hiç þüphe yok ki toplumun yargýya güvenini haksýz þekilde sarsmaktadýr. Bu nedenle yargý baðýmsýzlýðýný güçlendirecek, adaletin zamanýnda tecelli etmesini saðlayacak, yurttaþlarýn güven duygusunu geliþtirecek, mahkemelerin aðýr iþ yükünü azaltacak ve çaðdaþ standartlar getirecek bir yargý reformuna ihtiyaç olduðunu da göz ardý edemeyiz. Aslýnda bu yönde yoðun çalýþmalar, yoðun tasarýlar var. Yüksek mahkemelerin çok deðerli görüþleri var. Bunlarýn kýsa süre içerisinde gerçekleþeceðini ümit ediyorum."diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Gül, mesleðe Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin de konuþmasýnda dört yýl önce kurulan Türkiye Adalet Akademisinin 3. eðitim döneminin açýlýþýna katýlan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e teþekkür etti. Bakan Þahin, "58. Cumhuriyet Hükümetinin Baþbakaný olarak altýnda imzanýz bulunan o kanun tasarýsý 2003 yýlýnýn temmuzunda yasalaþtý ve bunun üzerine de Türkiye Adalet Akademisi kurulmuþ oldu. O nedenle bu çorbada sizin de büyük katkýnýz var, tuzunuz var. Þükranlarýmý sunmak istiyorum."dedi. Türkiye Adalet Akademisinin hakim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn eðitiminde gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrasý önemli görevler ifa ettiðini hatýrlatan Bakan Þahin, önümüzdeki süreçte uluslar arasý bir eðitim kurumu haline geleceðini vurguladý. Bakan Þahin, þöyle devam etti: "Akademi sözcüðü daha yüksek kaliteyi ifade ediyor benim anlayýþýma göre. Ülkemizde akademi sözcüðü ile ifade edilebilen pek az kurumumuz var. Harp Akademileri, yeni adým atacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcý adaylarýna da tavsiyelerde bulundu. Gül, "Dünyada mesleðini cüppe giyerek icra eden üç meslek mensubu vardýr. Bunlar öðretim üyeleri, din adamlarý ve yargý mensuplarýdýr. Bu mesleklerde hizmet verenlerin ortak özellikleri görevlerinin diðer tüm meslek gruplarý gibi yazýlý kurallar doðrultusunda yapmakla birlikte yazýlý kurallarýn ötesinde daha çok vicdanlarýyla hareket etmektedir. Ancak yargý mensuplarý bu konuda diðerlerinden daha dikkatli ve özenli davranmak durumundadýrlar. Yargý mensuplarý kararlarýný mevzuatla birlikte duygularýnýn etkisinden arýnarak, tarafsýzlýkla davranarak ve vicdani kanaatlerine göre oluþtururlar. Bu çok önemli bir husustur. Bu durum kutsal mesleðinizi her bakýmdan özel ve anlamlý kýlmaktadýr. Adalet Akademisindeki eðitiminizin ardýndan bu saydýðým mesleðin seçkin temsilcileri olarak büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Hukukun ve adaletin hizmetinde olacaksýnýz. Çalýþmalarýnýzla, kararlarýnýzla hukukun üstünlüðünün saðlanmasýna ve hukuk devleti ilkesinin iþlevlik kazandýrýlmasýna katký yapacaksýnýz. Adalet daðýtan kararlarýnýzla vatandaþlarýn, devlete ve doðal olarak yargýya güven duymasýný saðlayacaksýnýz. Sorunlarla karþýlaþsanýz dahi hukukun evrensel ilkelerine baðlýlýktan ayrýlmayacaðýna inancým tamdýr. Çabalarýnýz hukuk devleti ilkesinin kökleþmesine Türkiye Cumhuriyetinin hukuk alanýnda en üst seviyeye taþýnmasýnda en büyük katkýyý saðlayacaktýr."dedi. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin: Türkiye Adalet Akademisi uluslararasý bir eðitim kurumu hâline gelmelidir Polis Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi ve birde kýsa adý TUB olan Türkiye Bilim Akademisi. Dikkat edilirse çok önemli görevler ifa eden meslekler için akademi sýfatýný kullanýyoruz. Özellikle güvenlik boyutuna dikkat çekmek istiyorum; iþte Harp akademileri, Polis Akademisi ve Adalet Akademisi. Türkiye bulunduðu coðrafyada tarihi misyonu itibari ile bu alanlarda çok daha güçlü olmalýdýr ve bu alanlarda çok daha yetenekli insanlar yetiþtirmelidir. Ben bu anlayýþýn, devletimizin bu anlayýþýnýn, parlamentonun bu anlayýþýnýn, hükümetlerin bu anlayýþýnýn bu amaca yönelik olduðu kanaatindeyim. Ýnanýyorum ki Türkiye Adalet Akademisi hakim ve Cumhuriyet savcýlarýmýzýn eðitiminde gerek hizmet öncesi gerek hizmet sonrasý önemli görevler ifa ediyor, bundan sonrada ifa etmeye devam edecektir."

3 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 3 ÇOK UZUN BÝR GECEYDÝ ( ATATÜRK ) Çok uzun bir geceydi, huzursuzdu yüreðin, Siperler kazýlýrdý umutlarýnda; Cepheden cepheye koþardý, atlý süvarilerin Samsun' dan Erzurum' a, Sivas' a... Amasya' da topladýn bütün birliklerini, Özgürlük ateþleri yakýldý, daðlarýnda. Ölüme koþar adým giderdi Mehmetçik1er, Can ekip, kan fýþkýrýrdý topraklarýnda. Kaðnýlarla mermiler taþýrdý, yaþlý analar, Kýnalý ellerde meþaleler yükselirdi, Tek vücut çarpardý bütün bu kalpler (Türk-Kürt-Çerkez-Gürcü-Laz-Abaza). Ýlk hedefin Akdeniz di, ileri!... Al yazmalý Efeler oynaþýrdý Kocatepe de, Çok uzun bir geceydi, huzursuzdu yüreðin; Omuzlarýnda yükselirdi yýldýzlar, Ay süzülürdü kirpiklerinde hare hare, Rüzgarlar titreyerek sayýklardý adýný, Þarapneldi göðsün, süngüydü bakýþlarýn, Ufuklarý delerdi bir çift mavi göz, Önünde, saygýyla eðilirdi sarý baþaklar, Latin alfabesi susardý, sen gülümserken, Gözlerinde uçurtmalar uçururdu, yarýnýn çocuklarý, Sesin deli dalgalar gibi coþardýn, Kutup yýldýzýydýn, aydýnlýða yön veren, Dolanýrdýk yedi bölge sýnýrlarýnda Cumhuriyetin, Var olsun atlasýn da Türkiye'm, Yaþasýn kurduðun ilkelerin... Sedat ERDOÐDU 2. Müdür Ýskenderun M-Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu UNUTULMAZ AÞKIMA Hani yýllar öncesinde, Bana demiþtin, beni özlediðinde; Gözlerini kapat ve yalnýzca beni hayal et, Çünkü o zaman ben yanýnda olacaðým. Aradan yýllar geçti, sanki asýrlar geçmiþ gibi. Hani derdin ya ben de seni düþüneceðim, Nerede, belki de ismimi ile unuttun, yaþadýðýmý Yüreðim kanýyor acýdan, gözlerim yollarda, Hani bana sorduðun o bal rengi gözlerim, Bekliyorum, halen gelip beni alacaðýn günü. Ben seni sen olduðun için seviyorum, Hadi artýk bekletme bir an evvel gel. Seni özledim, sevgine susadým yaren, Hani kýzdýðýnda,... derdin hep, Kýzsan da küssen de gel gel artýk. Masal kahramaným, tek aþkýmsýn, Yýllardýr içimde saklýsýn, adý saklým. Derdin; bazen acýlar insaný olgunlaþtýrýr, Acýmla büyüdüm, sevgimle güçlendim. Gel artýk masal kahramaným, prensesin seni bekliyor. Saniye Kaygýn Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA AYDINLIK Nasreddin Hoca kapýsýnýn önünde bir þeyler arýyormuþ. Komþularý: - Hayrola Hoca efendi, birþey mi kayýp ettin? - Mühürüm düþtü de... - Nerede düþürdün? Söyle, biz de bakýverelim... - Ýçeride düþürdüm, avluda... - Avluda kayýp olan þey sokakta aranýr mý be Hoca? - Avlu karanlýk. Burasý daha aydýnlýk da onun için burada arýyorum... SENÝ ARADIM Mealsiz günlerimde, Sevdansýz düþlerimde, Uykusuz gözlerimde, Seni aradým. Ýmansýz sorgularda, Kendimle kavgalarda, Çaresiz doðrularda, Seni aradým. Çiçeðim solduðunda, Hasretin bastýðýnda, Düþünmez olduðumda, Seni aradým. Resminsiz duvarlarda, Ritimsiz voltalarda, Olsan bile yanýmda, Seni aradým. Bayram Demir Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YAVAÞ YAVAÞ Dýþarýda yok dostlarým, Gece-gündüz hep aðlarým, Yüreðimi ben daðlarým, Yanar gider yavaþ yavaþ. Her gün ayný muhabbetler, Eksik olmaz çile dertler, Anam gözü yaþlý bekler, Günler geçer yavaþ yavaþ. Benden selâm olsun size, Yanar yürek baþtan göze, Gerek yok kardeþ baþka söze, Eriyorum kardeþ yavaþ yavaþ. Erdal Güncü Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SUÇ BENDE Kimin dünyasý ki kime kalmýþ, Kimin hakký kime kalmýþ. Kimin sevabý kime hak, Kime kalmýþ mapus bize kala. Umudu küstürmeyesin kendine, Umutsuz yaþamak zor gelir. Karanlýða küsmeyesin, Þafaðýn tez ola. Kimin bedduasý tuttu ki düþtün, Sen istediðin için buradasýn, Sen isteseydin hür kalýrdýn. Kimseye küsme bilesin, Hatayý ara kendinde. Þiirler ile barýþýk olasýn, Romanlarla yaþayasýn. Hiçbir þey bilmiyorsan, Kendin ile barýþýk olasýn. Suçluyu arama uzakta, Suçlu sensin, bilesin. Deðer mi yaptýðýn icraat? On yýl mapus yatmaya. Özendin çirkef yola, Zenginlik, þöhret dedin, Arkadaþlýk, can dedin, Kaldýn mý tek baþýna. Deðer mi bunlar ananýn gözyaþýna? Her insan kendi kendisinin suçlusudur. Serdal Ýtak Niðde E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ALO DAYI O insanlýk timsali idi, Dostlarýnýn hep yaný idi, Sanki Urfa'da vali idi, Güzel insan Alo Dayý. Sabýr, sükunet onda idi, Güzelliðin tek adý idi, Faruk'un da babasý idi, Güzel insan Alo Dayý. Her insanýn yoldaþý idi O her derdin dermaný idi Zaten bana da dayý idi Güzel insan Alo Dayý Her zorluða koþar idi, Zorluklarda coþar idi, Bozova nýn yiðidi idi, Güzel insan Alo Dayý. Özü sözü bir iþinde, Koþar insanlýk peþinde, Dönüþ yok onun iþinde, Güzel insan Alo Dayý. Özü sözü hep bir idi, Darda koymaz koþar idi, Ölümü de çok acý idi, Güzel insan Alo Dayý. Salih AKGÜL Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BU SANA ÝTÝRAFIMDIR GÜLÜM Yeryüzünde sessizlik, Gökyüzünde ayrý bir güzellik vardý o gece, Yol arar, han bulunca; Konaklayan bir yolcuydum Ýskandinav ülkelerinde. Rastlantý mýydý karþýlaþtýran ikimizi? Kaderimiz de olabilirdi. Ya da yaratýlmýþtýk birbirimiz için. Ama biliyorum artýk; O aþkýn gücüydü gülüm. Gökyüzünde pýrýl pýrýl parlayan yýldýzlar, Maviye çalan gözlerindi. Beni sana yaklaþtýran, Kapalý bir alandý seninle karþýlaþtýðýmýz o an. Gözlerinin güzelliðiydi gözlerimi kamaþtýran. Tutuþmuþtuk el ele o karanlýk gecede, Bakýþmýþtýk birbirimize sessizce, Kaptýrmýþtým kendimi þirin yüzüne, mavi gözlerine. Bu sana itirafýmdýr gülüm; Seninle buldum doyumsuz aþký. Mapustayým Gözlerim gözlerini, ellerim tenini ararcasýna, Maziyi ararken yazýyorum bu þiiri, Seni unutmamak adýna Ýlyas Binici Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu DURSUN ZAMAN Her sabah doðan güneþ, bir sabah doðmaz oldu; Elleri elimden kayýp giden yýldýz oldu, Gülünce ýþýk saçan o gözler yaþla doldu. Aðlama duymaz artýk, o bir vardý bir yok oldu, Giderken býraktýðý bütün renkler siyah oldu, Üzülme, anla artýk, o belki de huzur buldu. Duysun zaman, dursun diyorsun da, Oyun deðil ki yaþamak... Sen inanmasan da, son var, anla herkese inat. Duysun seni görsün, diyorsun da; Oyun deðil ki yaþamak, Yok bir çaren anla, ýakýn uyanma, Yýllara inat... Burak Özoðlu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AYIN SÖZÜ Akýllý insan düþündüðü herþeyi söylemez. Ama her söyediðini düþünür. Aritoteles B U L M A C A SOLDAN SAÐA: 1.Hükümlülerin koþullu salýverilmelerine bir ay kala verilen izin. 2. On metre 1 uzunluðunda bir ölçü birimi-bir nota. 3. Erkek kiþi-geniþ ve bolun karþýtý. 4. Sayýlarý göstermek için kullanýlan imlerden 3 2 her biri-meksika dan yayýlmýþ, hareketli modern bir dans. 5. Rütbesiz asker-dinin 4 yasak ettiði þeylerden sakýnýp buyruklarýný 5 yerine getiren kimse-vilayet. 6. Çok konuþan huysuz(kadýn)-cemaate namaz kýldýran kimse. 7. Bankalarýn uluslararasý iþlem 6 kodu-gerçeklik. 8. Bir deniz yosunu- 7 Manganezin simgesi. 9. Ýyilik, kayra-katýksýz, arý, saf. 10. Bir cetvel-soyda temel 8 olarak babayý alan ve ailede çocuklarý baba 9 soyuna mal eden topluluk durumu. 10 YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Yöneticilik. 2. Türk müziðinde bir þef makam. 3. Akarsu yataðý, yatak, mecra-güvey. 4. Ramazanda baþlayan bir kaside. 5. Amerikyumun simgesi-bir kimsenin iyeliði altýnda bulunan, taþýnýr yada taþýnmaz varlýklarýn tümü-hangi. 6. Gel git olayýnda denizin kabarmasý-þaka. 7. Satrançta bir taþ-karikatürist. 8. Doðru yolu gösterme, uyarma- Bir meyve. 9. Z harfinin okunuþu-...ye kadar,...ye deðin. 10. Sürekli, kalýcý, temelli-stronsiyumun simgesi. Erol Öztekin 1. Müdür Kilis Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YAÐMUR YÜREKLÝM BENÝM Kadere býrakamazsýn yorgun yýllarýn terk ediliþini, Ve ona emanet yüreðin solgun bekleyiþini, Sende deðil, unut herkesi yaþatma kimseye, Benden sonra anlayacaðým Bensizliðin mazisini. Sana soracak elbet, solan tüm güller, Ve sadece sana sorup, sana solacaklar. Önce aðlayacaksýn ve sonra düþüneceksin, Bilmediðin geleceðimi. Sonbahar hüznünü yaþayacak dudaklarýn, Ama fazla üzülme, tek yalnýz sen deðilsin. Çoðu böyle Benim sensizliðim gibi, Sevmeyeceksin bensiz seni Yaðmurlar gelecek, sonra da, Bende þimþekler çakarken, Seni satýrla ýslatacak. Ben solgun bir menekþe, Kök salacaðým kýrýk vazona. Seni bilmem ama; Özlüyorum ben dünümü. Solgun menekþe söyleyecek, Nerede, nasýl öldüðümü. Mevlüt Uyanýk Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu VAZGEÇÝLMEZÝMSÝN Sen benim hayatým olduðun günden beri, Ben hayatýmý sona endekslemiþim. Sen vazgeçilmez tutkum olduðun günden beri, Ben yaþama gayemi sana baðlamýþým. Kaptýrdým kendimi fena bir þekilde, Ýçimdeki duygularýn esiri olmuþum. Seni düþünmek mi? Güldürme Acaba aklýmdan çýkýyor musun? Dalýyorum derinlere öyle bazen; Yalnýzlýk denen kelime ile arkadaþ olmuþum. Ve mýrýldanýyorum öyle sessizce, Dudaðýmdan dökülen iki kelime, Seni seviyorum Çoðu zaman haykýrmak istiyorum bunu, Olmuyor duyuramýyorum kimseye, Çünkü sen yoksun yanýmda caným. Uður Leblebicier Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a a Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü S A V U Þ M A K K 2 A D E S E C A A B 3 B A A K Ý A Y S 4 A Ç A R R E L V A N 5 N A M E R T E L A 6 Y A A R A F N 7 Ç I T A K K A T A 8 E Ö K S E O T U 9 K A R A B R T A 10 Ý D K U R T Ç U K

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Kasým 2007 USTALARDAN SEÇMELER RASÝM KÖROÐLU ATATÜRK Ýþgal edilince yurdun her yaný, Bin düþmaný yendi Türk'ün bir caný, Alýp ele yeni baþtan vataný, Kurmayý öðretti bize Atatürk Biri hilâl oldu, biri yýldýzý, Bayraklaþtý yurdun oðulu, kýzý, Bayraðýmýz için al kanýmýzý, Vermeyi öðretti bize Atatürk. Umutla bakarken gelecek güne, Baðlanýp kalmadýk geçmiþe, düne, Kafayý daima ilime, fene, Yormayý öðretti bize Atatürk. Bilimin ýþýðý açarken yolu, Bilgiyle ýþýdý þu Anadolu, Sevgiyle öksüzü, yetimi, dulu, Sarmayý öðretti bize Atatürk. Çoklarý düþündürdük, bakmadýk aza, Hizmet için koþtuk hep yurdumuza, Kadýn, erkek her gün omuz omuza, Durmayý öðretti bize Atatürk. Eðitim verirken yaþlýya, gence, Gençler oldu yarýn için güvence, Okullar bir demet, çocuklar gonca, Dermeyi öðretti bize Atatürk. Bilimde, teknikte kalmadýk geri, Harcadýk emeði, akýttýk teri, Cehalet denilen paslý çemberi, Kýrmayý öðretti bize Atatürk. Yollar yapýlýrken ovaya, daða, Kalkýndý ülkemiz baþtan ayaða, En önde koþarak gelecek çaða, Girmeyi öðretti bize Atatürk. RASÝM KÖROÐLU NUN HAYATI Mart 1953 te Eskiþehir Ýli, Beylikova Ýlçesi, Halilbaðý Köyünde dünyaya geldi. Ýlkokulu ve ortaokulu Beylikova'da bitirdi yýlýnda Ankara Ýlk Öðretmen Okulundan mezun oldu. 25 yýl sýnýf öðretmeni olarak çalýþtýktan sonra Þubat 2000 de kendi isteðiyle emekliye ayrýldý. Þiir yazmaya öðretmen okulu yýllarýnda baþladý. Âþýk Edebiyatý üzerine araþtýrma ve incelemeler yaptý. "Âþýklar Sohbeti" adý altýnda televizyon programlarý yaptý. Birçok il ve ilçelerde yapýlan âþýklar programlarýna katýldý, bir kýsmýný yönetti. TRT baþta olmak üzere birçok ulusal televizyonlarda çeþitli programlara katýldý. Þiirleri çeþitli gazete ve dergilerde yayýnlandý. Gazi Üniversitesi ve Eskiþehir Osman Gazi Üniversitesi baþta olmak üzere bazý üniversitelerimizde âþýklar programlarý yaptý ve Âþýklýk geleneðini anlattý. "Atatürk" þiiri Milli Eðitim Bakanlýðý Türkçe Ders Kitaplarý'nda yer aldý ve diðer þiirleri Türkiye'de yayýnlanan birçok antolojilere girdi. Cumhuriyetin 80.yýlý kutlamalarý çerçevesinde Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarlýk Makamýnýn tarih ve 1872 sayýlý (2003/83) genelgeleri uyarýnca Eskiþehir Milli Eðitim Müdürlüðü'nün kurduðu komisyon tarafýndan "Cumhuriyetin Kuruluþundan Günümüze Ýz Býrakan Yedi Öðretmen"den birisi olarak seçildi. Körün Taþý (Taþlamalar) adlý Þiir Kitabý 1999 yýlýnda yayýnlandý. ALDIÐI ÖDÜLLER 1998 yýlýnda Türk Güreþ Vakfý Adana Þubesi'nin açtýðý "Güreþ" konulu þiir yarýþmasýnda birincilik, 1998 yýlýnda Aziziye Dergisi'nin açtýðý "Emirdað" konulu þiir yarýþmasýnda ikincilik, 1999 yýlýnda Âþýk Veysel Kültür Derneði'nin açtýðý "Âþýk Veysel" konulu þiir yarýþmasýnda plaketini Cumhur Baþkanlýðý Köþkü'nde dönemin Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in elinden aldý yýlýnda ANASAM'ýn (Anadolu Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliði) açtýðý "Öðretmen" konulu þiir yarýþmasýnda ikincilik, 2001 yýlýnda 36. Konya Âþýklar Bayramýnda "Atatürk" þiiri ile "Yýlýn Yedi Þiiri" ödülü, 2001 yýlýnda 36. Konya Âþýklar Bayramýnda "Mizahi Þiir" dalýnda birincilik ödülü, 2005 yýlýnda Antalya Þair, Ozan ve Yazar ve Ressamlarý Kültür Derneði Tarafýndan Antalya Ýkinci Þairler Buluþmasý'nda "Þiir Büyük Ödülü"ne layýk görüldü yýlýnda Bursa Büyükþehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Sanatçýlar Çalýþma Grubu tarafýndan verilen "Türk Þiirine Hizmet Ödülü"nü aldý. Ýnsanýn kiþiliði nasýl oluþmuþsa, davranýþlarýný da ayný oranda etkileyecektir. Ýnsan hayata nasýl bakarsa ona göre þekillenecektir hayatý. Ýyi yada kötü bir hayat yaþamak, insanýn ne düþündüðüne baðlý olarak geliþir. Ýnsan kiþiliðini iyi okumayý baþarabilirse, hayatta kahraman olabilir. Ýyi okumayý baþaramazsa mahkûm olur. Veya en azýndan insan gibi yaþamayý seçebilir. Ýnsan düþüncesinde her üç rolü oynayabilir ve hayatýna uygulayabilir (Kahraman-însan gibi yaþamayý seçen- Mahkum). Ve er geç bunlardan biri olur. Ýnsanoðlu daha çok mahkûm rolüne daha yakýn durur. Kahramanlýk çok büyük bir çalýþkanlýk, özveri, azim ve sabýr ister. Ýnsanýn hayatýný kazanmasý, bir meslek edinmesi yýllarca harcanacak emek ve sabýrla olur. Ondan sonra insan kendi hayatýný alýnteri ile kazanmaya baþlar ve yaþamýný sürdürür. Daha çok çalýþarak, daha çok yorularak, büyük iþlere karýþýr insanoðlu; zaman ve sabýr tek anahtardýr. Sonunda büyük adam olunur. Ýsmi statüsü ve ARAYIÞ Geçen bir gün yine sýkýntýlýydým kendime; Ne yaparým diye düþündüm öylece, Geçici bir eylem bulamadým hasretine, Mektuplarý okudum durmadan yazdýðým þiirleri ardýndan. Galip gelmek için kendime, Muþandým öyle çýktým yalancý nevsin önüne. Hesap sormalýydým gevþemeden sessizce; Bunca acý hasret niye? Dört mevsimden kýþ niye? Aydýnlýk varken karanlýk niye? Gülümsemek dururken aðlamak niye? Mutluluk varken üzülmek niye? Peki bunca hasret keder niye benim yüreðime? Dön bak kendine yaptýðýn bunca hata niye? Uydum ben nevsime sen saldýn yüreðini kedere çileye, Sen istedin bu kýþý yazýn yerine, Þimdi debelenip durma kendi kendine, Sor ben ne yaptým diye suçlu arýyorsan kendine, Dön bak geçmiþine görürsün kendini nevsînle hatalar içinde, Hey ne duruyorsun öylece yok mu cesaretin kendine dönmeye, Hadi utanma dön bak kendine bulursun bütün gerçeði, O sakladýðýn yüreðinin içinde. Fuat Akbulut...E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir çocuk gibiyim bu günlerde... Her þeyden alýnýyorum. Biri, azýcýk içime dokunan bir söz söylese aðlayacak gibi oluyorum. Sanki sonu olmayan kapkaranlýk bir yoldayým da çýkýþ arýyorum. Gülüþlerim bir türlü yansýmýyor aynama. Hep yarým, hep eksik günler yaþýyorum. Yüreðim aðýr geliyor bana. Hayata karþý bir yenilmiþlik, bir boþ vermiþlik içindeyim. Oysa kent uzun zaman sonra güneþe açtý kollarýný, yaz geldi bu þehre. Bense nereye gitsem gri bulutlarý sürüklüyorum peþimden. Bu koca Hayatý Bir Mahkûm Gibi Yaþayýp Gidersin Eðer... MARÞIMIZ Ýstiklâl uðruna can verenleriz, Koca bir tarihe þan verenleriz, Birde al bayraða kan verenleriz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Mustafa Kemal'in neferleriyiz, Karanlýk yollarýn fenerleriyiz, Vatanýn kalesi siperleriyiz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Sana senden gelir kazanç lazýmsa, Ýsteme namertten imdat lazýmsa, Ýþte damarýnda kuvvet lazýmsa, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Düþman oyununu bozanlarýz biz, Tarihi yeniden yazanlarýz biz, Çocuðuz bala'yýz kýzan'larýz biz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Alevi, Sünni Türk ü bizleriz, Laz'ý, Çerkez'iyle Kürd ü bizleriz, Bu vatan uðrunda ülkü bizleriz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Ata'nýn yolunda olanlardanýz, Cihana adalet salanlardanýz, Ýstiklâl uðruna ölenlerdeniz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Milletin baðrýndan coþanlarýz biz, Bendini çiðneyip aþanlarýz biz, Cepheden cepheye koþanlarýz biz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Lozan'da imzayý atanlardanýz, Toprakta kefensiz yatanlardanýz, Düþmaný denize katanlardanýz, Yýlmaz bekçisiyiz Cumhuriyetin. Þeref DAYSAL 2. Müdür Yozgat E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu YANILMIÞIM ÖZLEM þehri aydýnlatan güneþ bir benim içime doðmuyor nedense... Gece yarýlarýnda sýçrayarak uyanýyorum nicedir. Nicedir huzurla uyumanýn ne demek olduðunu unuttum. Senden sonrasý tatsýz tuzsuz bir hayat iþte... Bu mutsuzluktan kurtulmak istiyorum; ama mümkün olmuyor. Nereye baksam seni görüyorum, bu durumdayken nasýl yapacaðým bunu? Bunca zaman sonra parasý olur insanýn. Normal, mütevazý bir yaþam da seçebilir insan oðlu; iþi, ailesi ve çevresiyle uyum içinde ve kendi ile barýþýk bir þekilde. Mahkûm olmak ise çok basittir. Birisine bir yumruk at, mahkûm ol bir saniyede. Birisinin cüzdanýný al parayý bul bir dakikada, büyük dolandýrýcýlýða soyun otuz dakikada, birisine tecavüz et on beþ dakikada... Bakýn zamana, çok kýsa... Ama; bir kaportacý, bir boyacý, bir mobilyacý, bir ayakkabýcý, bir aþçý, bir tornacý, bir marangoz, bir demirci, bir hâkim, bir öðretmen, bir vali, bir savcý, bir memur olunmaz otuz dakikada, yýllar lâzým, uðraþmak, çalýþmak, yorulmak ve sabýr etmek lâzým. Ýþte fark bu. Mahkûm olmak sorumluluk gerektirmez. Basit iþtir; alýnterine, çalýþmaya, uðraþmaya zamana ihtiyaç yoktur. Baþkasýnýn hakkýný alýp kullanmak, baþkasýnýn olan þeyi almak, baþkasýnýn namusunu, parasýný, yaþamýný tehlikeye atmak, bir iþ ve meslek deðil, olmadýðý için de zaten çaba ve uðraþ gerektirmez. Mahkûm olacak þekilde davrananlar; baþlarýna gelen her þey için, kendileri hariç, herkesi suçlarlar. Baþlarýna gelenlerin sorumluluðunu baþkalarýnýn sýrtýna atarlar... Baþkalarýnýn kendilerine acýmasýný bekler durur, böyle insanlar. Hiç bir þey yapmadan iyi bir hayat beklentisiyle tüketirler ömürlerini. Ve iyi bir hayat süren kim varsa kýskanýrlar ve hak etmediðini düþünürler. Her þeyi kendilerinin de hak ettiðini, ama hayatýn çok kalleþ olduðunu söylerler, kendilerine adil davranýlmadýðýný ifade ederler. Bir an bile olsa bu yaþamlarýnýn sebebini, ellerini taþýn altýna sokmadýklarý için, yaþadýklarýný düþünmezler. Savunma mekanizmalarý böyle olur hep. Mahkûm gibi yaþamak kolaylarýna gelir çünkü... Mahkûm gibi yaþamak zor deðil çünkü... Mahkûm gibi düþünmeden bir yaþam dileðiyle... Nuri Öztoprak Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuu Hasretim daðlardan gelen derelerin akýþýna, Kýrlarda otlayan kuzularýn kara kara bakýþýna, Düðünlerde kýzlarýn rengarenk takýþýna, Topraðýn, çiçeðin, gülün, otun bile kokuþuna... Sevgi anlaþýlmaz zoru aþmadan, Önemli olan hedefe ulaþmak, rota þaþmadan, Kendini frenlemektir, rota þaþmadan, Erken kutlama yapýlmaz sana ulaþmadan. Zor da olsa, sýkýntý verse de geçiyor zaman, Ezilmem ezdirmem kendimi, kimseye vermem aman, Dostun dini, düþmanýn kini çok yaman, Azaldý günüm, geleceðim günüm, tamam. Bu dünyanýn malýna-mülküne aldanýrsýn, Dostlarý kýrma, kurda kuþa kalýrsýn. Bir de bakmýþsýn yol bitmiþ, þaþa kalýrsýn, Bir mezara, baþýnda bir de taþa kalýrsýn. Aþký tattým, sevgi suyundan içtim, çeþmeden, Duygularým derin, hasretin yaramý deþmeden, Gözüm açýk gider, senle birleþmeden, Yetiþ, mezarý baþýmda, topraðý eþmeden. Aydýn Akbulut Daday Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu gidiþinin beni böylesine teslim alýp, canýmý bu kadar çok yakacaðýný bilseydim, git der miydim sana? Gidiþinin ardýndan her giden gibi bende bir iz býrakacaðýný ve sonra yok olacaðýný düþünüyordum. Olmadý... Ben yüreðimden ve beynimden çýkardýðýmý sanýrken seni, sen saklanmýþsýn içimde bir yerlere. Meðer hiç çýkmamýþsýn benden ve ben fark etmeden onca zaman diyebildiðim süre içinde seni yaþamýþým. Ve senden hiç vazgeçememiþim deli sevdam.

5 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 5 Görev Þehidi Zeki Bayrak unutulmadý Görev þehidi olarak hep yaþayacak Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðü Zeki Bayrak Uygulamalý Tesis ve Sosyal Tesis Ýþletmesi 23 Ekim 2007 tarihinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Daire Baþkaný Oktay Yörük'ün katýldýðý törenle açýldý. Törene; Bilecik Valisi Musa Çolak, Bilecik Tugay Komutaný Tuðgeneral Ümit Yýlmaz, Bilecik Cumhuriyet Baþsavcýsý Harun Yýlmaz, Bozüyük Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Ocak, Bilecik ve Bozyük'ten mülki, adlî ve askerî erkan, Kurum Müdürü Ali Turan Karadað katýldý. Bozüyük'te, Bilecik Karayolu 5. km'de kurulan tesisin açýlýþýnda konuþan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, tesise Samsun Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü iken þehir eþkýyalarý tarafýndan þehit edilen Zeki Bayrak'ýn isminin verildiðini ve vefa örneði açýsýndan bunun önemli olduðunu söyledi. Ýpek, iþyurdu faaliyeti açýsýndan da tesisin önemine dikkat çekerek, "Ceza infaz kurumlarýnda hükümlülerin, gerek iþ ve meslek öðrenmeleri ve mevcut mesleklerini geliþtirmeleri gerekse de bu tesisin baðlý olduðu iþyurtlarýnda çalýþarak üretime katýlmalarýný çok önemsiyoruz. Çünkü hükümlülerin salýverilme sonrasýnda yaþamlarýný devam ettirebilecek gerekli donamý kazanmalarý, böylece toplumla bütünleþmeleri Genel Müdürlüðümüzün amaçlarýndan biridir. Ayrýca, anayol güzergahýna kurduðumuz bu tesis ile baþta yargý mensuplarý olmak üzere vatandaþlarýmýza konaklama imkâný sunulmuþtur. Yine bu tesislerde hükümlülerin çalýþacaðýný sevinerek, ifade ediyorum. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum." Törende; Bilecik Valisi Musa Çolak, Bozüyük Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Ocak ve Kurum Müdürü Ali Turan Karadað birer konuþma yaparak, tesise görev þehidi Zeki Bayrak'ýn ismi verilerek, güzel bir vefa örneðinin gösterildiðini ifade ettiler. Bozüyük Metristepe Ýlköðretim Okulu Folklör Ekibinin bir gösteri sunduðu açýlýþ töreninde; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Daire Baþkaný Oktay Yörük, Bilecik Valisi Musa Çolak, Tugay Komutaný Tümgeneral Ümit Yýlmaz ve görev þehidi Zeki Bayrak'ýn eþi A. Sezer Bayrak'a plâket verildi. Görev þehidi Zeki Bayrak'ýn eþi A. Sezer Bayrak, tesise þehir eþkýyalarý tarafýndan þehit edilen eþi Zeki Bayrak'ýn isminin verilmesinin kendilerini çok duygulandýrdýðýný belirterek, "Biz onu hiç unutmamýþtýk, hep kalbimizde yaþýyordu. Ancak, yýllardýr görev yaptýðý Adalet Bakanlýðý da, onun unutulmadýðýný, bir görev þehidi olarak hep yaþayacaðýný, bu tesise ismini vererek gösterdi. Yetkililere çok teþekkür ediyorum."dedi. Görev Þehidi Zeki Bayrak ýn eþi A. Sezer Bayrak ve oðlu M. Can Bayrak da açýlýþta hazýr bulundu. KATKIDA BULUNANLARA PLÂKET ZEKÝ BAYRAK KÝMDÝR? 1954 Trabzon doðumlu olan Zeki Bayrak, Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 1. Müdürü iken organize suç örgütü tarafýndan 1998 yýlýnda þehit edilmiþti. Evli ve bir çocuk babasý olan Bayrak, göreve 'de Trabzon Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak baþladý. Ayný Cezaevinde 'de Ýdare Memuru oldu 'de Kastamonu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 2. Müdür, 'te ise 1. Müdürlüðe atandý. Ordu E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda 1. Müdür, Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 2. Müdür, Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 1. Müdür olarak görev yaptý 'de Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna 1. Müdür olarak atanan Bayrak, 'de uðradýðý silâhlý saldýrýcý sonucu vefat etti. Tesis, Bilecik Ýli Bozüyük Ýlçesinin Ýstanbul-Bursa yol ayrýmýndan Ýstanbul yolu 500 üncü metre üzerinde kurulmuþ olup, ayný anda 160 kiþiye hizmet verebilecek modern bir restorant, 6 kiþilik misafirhane, çocuk oyun alaný ve açýk otoparktan oluþmaktadýr.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Kasým 2007 Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasýnýn Güçlendirilmesi: Ankara Ýli Pilot Projesi nin açýlýþý törenle yapýldý HABER TURU Kars Ýl Protokolünden Ceza Ýnfaz Kurumunda Bayram ziyareti Kars Valisi M. Ufuk Erden, Kafkas Üniversitesi Rektörü Abamüslüm Güven, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Ýl Jandarma Alay Komutaný J. Alb. Hayati Kasým ve Kars AKP Milletvekili M. Esad Güven, Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, hükümlüler, tutuklular ve personelle bayramlaþtý. Bayramýn 1.günü olan 12 Ekim'deki bayramlaþma merasiminde hükümlü ve tutuklular ile personelin problemlerini dinleyen Vali M. Ufuk Erden'e bir tutuklu tarafýndan iþlemeli Türk Bayraðý hediye etti. Mardin E Tipi nde konser coþkusu Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 12 Eylül de Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüðü iþbirliðiyle, Gençlik Spor Müzik Grubu tarafýndan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak müzik dinletisi ve folklor gösterisi sunuldu. Seslendirilen parçalar, hükümlü ve tutuklularla birlikte hep bir aðýzdan söylendi. Konseri; Kurum Müdürü Bayram Bozan, 2. müdürler, Ýl Gençlik ve Spor Þube Müdürü Mehmet Fidan, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Neþeli anlarýn yaþandýðý konser sonunda hükümlü ve tutuklular sanatçýlara alkýþlarýyla uzun süre sevgi gösterisinde bulundular. Ankara Kadýn Kapalý da tiyatro göstersi Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 28 Eylül de Ankara Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý ve Altýndað Gençlik Merkezi iþbirliðiyle "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu; J. Kd. Yzb. Ömer Mucuk, Kurum Müdürü Ferit Çaydaþý ve Kurum II. müdürleri, Kurum Öðretmeni Hasan Alkýþ, Kurum Psikologlarý Tayfun Turgut ve Ali Rýza Vural, Kurum Sosyologu Mevhibe Nurþah Erdoðan, Kurum personeli ile 110 hükümlü ve tutuklu izledi. Ankara Barosu ve Özgürlüðünden Yoksun Gençlerle Dayanýþma Derneði (Öz-Ge Der) iþ birliði ile Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü iþtirakinde, büyük ölçüde Avrupa Birliði'nin, Katýlým Öncesi Süreçte Sivil Toplumu Güçlendirme: Ýnsan Haklarýný ve Demokrasiyi Güçlendirme ve Destekleme Programý nýn mali desteði ile yürütülen "Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasýnýn Güçlendirilmesi: Ankara Ýli Pilot Projesi" açýlýþ töreni 19 Ekim de Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasý Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan uzman desteði saðlanarak 18 ay sürmesi ve tarihinde tamamlanmasý plânlanan projenin bütçesi Euro olarak açýklandý. Projenin amacýnýn, çocuk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik hizmetlerine dahil olmasý gereken kamusal, meslekî, sivil, akademik ile özel kurum ve kuruluþlar arasýnda etkili iþ birliði için gereken kapasite ve kaynaklarýn belirlenmesi ve ardýndan ortak bir eylem plânýnýn hazýrlanmasý olarak belirlenen projede çok sayýda uzmanýn görev alacaðý belirtildi. Çocuk Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve Proje Tanýtýmý hakkýnda sunumla baþlayan törende; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Sektör Yöneticisi Camelia Sucia, Ankara Vali Yardýmcýsý Mehmet Kurtoðlu, Ankara Barosu Baþkaný V. Ahsen Coþar ve Özgürlüðünden Yoksun Gençlerle Dayanýþma Derneði Baþkaný Berin Çanlý nýn birer konuþma yaptýlar. Milli Eðitim Bakanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý gibi çok sayýda kurumdan davetlinin katýldýðý projenin açýlýþanda; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Sektör Yöneticisi Camelia Sucia açýlýþ konuþmasýnda; "Öz- Ge Der gibi yerleþik bir sivil toplum örgütü tarafýndan yürütülen bu proje Türkiye ye, 2005 tarihli Çocuðun Korunmasý Yasasý nýn daha kapsamlý þekilde uygulamasý konusunda yardýmcý olmaktadýr. Bu çerçevede proje ile hem denetimli serbestlik uygulamasýna tabi tutulan gençlere daha iyi hizmetlerin verilmesi temin edilmekte, ayný zamanda da kamu ile sivil toplum örgütleri arasýndaki iliþkilere iyi bir örnek oluþturmaktadýr." dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ise konuþmasýnda þunlarý söyledi: Suça sürüklenen çocuklar konusu, adalet sistemi içinde belki de en önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Çocuk ve gençlik sorunlarýný çözüme kavuþturmak amacýyla Ülkemizde 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanunumuz yürürlüðe konulmuþ ve denetimli serbestlik sistemi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Çocuk Koruma Kanunda öngörülen mahkeme teþkilat sistemi, kamu davasýnýn açýlmasýnýn ertelenmesi, uzlaþma, hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý, denetim altýna alma gibi müesseseler çocuklar bakýmýndan büyük öneme sahiptir. Burada sayýlan uygulamalarýn pek çoðu, denetimli serbestlik ve yardým hizmetleri tarafýndan, diðer ilgili kurumlarla iþbirliði içerisinde yerine getirilmektedir. Genel Müdürlüðümüzce çocuklara yönelik çalýþmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir. Bugün sadece çocuklar için söylemiyorum yetiþkinler için de iddialý olarak söylüyorum, Türkiye Cumhuriyetinin mevzuatý uygulanabilir olan, Avrupa'da dahi en güzel mevzuattýr. KKTC Heyetinden iþbirliði ziyareti Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ýçiþleri Müsteþarý Ali Alnar, Savcý Ergül Kýzýlokgil, Cezaevi Müdürü Hüseyin Kasapoðlu ve Mimar Oðul Akçay'dan oluþan heyet 15 Ekim'de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'i ziyaret etti. Heyetle bir süre görüþen Genel Müdür Ýpek, KKTC ile iþ birliðine hazýr olduklarýný söyledi. Heyete ayný gün Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal "Türk Ýnfaz Sistemi", Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu "Ýþyurtlarý Kurumu ve Faaliyetleri" hakkýnda sunum yaptýlar. Þaþmaz Sosyal Tesislerinde, Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr'ýn da katýldýðý öðle yemeðinin ardýndan heyet, Ankara Çocuk Eðitimevi ve Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Heyet onuruna, Ankara Hakîmevinde, Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Hamsici'nin de katýldýðý akþam yemeði verildi. Heyet; 16 Ekim'de Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü ziyaret ederek, Ankara 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Heyet, 17 Ekim'de Ankara'dan ayrýldý.

7 15 Kasým 2007 Seslenis Sayfa 7 Çocuklar Ýçin Neyi Hedefliyor... (1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü-UNICEF iþbirliðiyle yürütülen "Ardýç Projesi" kapsamýnda Yönetici ve Personel Eðitimi Programlarý ile Psiko-sosyal Destek ve Müdahale Programlarý geliþtirildi. Geliþtirilen programlara yönelik; yönetici, uzman ve kurum personelin bilgi ve deðerlendirmelerini içeren yazý dizisine Çocuk Gözetim Eðitim ve Ýyileþtirme Ýþleri Þubesinden Sorumlu Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta ile Program Danýþmaný Yeniden Saðlýk Eðitim Derneði Baþkaný Doç. Dr. Kültegin Ögel in yazýlarý ile baþlýyoruz. Seramik Hamurunu Fýrýna Koymadan Önce... Ergen nedir? Ergen ne çocuktur, ne yetiþkin. Arada kalmýþlýðýn tüm gerilimini taþýrlar. Ýsyandadýrlar hep! Eleþtiriye tahammül edemezler. Sabýrlarý yoktur. Kendilerine bir þey olmayacaðýna dair inançlarý vardýr. Riski bilirler ama korunmayý bilmezler. Arayýþtadýrlar, neyi aradýklarýný bilmeden. Þafaktaki güneþe benzerler. Kýrmýzýdýrlar, ama ýsýtacak güçleri yoktur. Ergenler, henüz fýrýna verilmemiþ seramik hamuruna benzerler. Bir seramik fincanýný fýrýna koymadan önce bile ne biçimde, ne renkte kýsaca nasýl Doç. Dr. Kültegin ÖGEL * bir þey olacaðýný tahmin edebilirsiniz. Ancak fýrýna koymadan önce biçimlerini, renklerini deðiþtirebilirsiniz. Fýrýna koyduktan sonra ise deðiþtirmek çok daha zordur. Ýþte bu nedenle, suça itilen ergenleri deðiþtirebiliriz, yetiþkin yaþamda birer suçlu kimlik kazanmalarýný engelleyebiliriz. Ýþte bu nedenle ergenlerle çalýþmak acildir, önemlidir, vazgeçilmezdir. Hepimizin gözlemleri ve yapýlan tüm araþtýrmalar aslýnda tek bir doðruyu gösteriyor. Suça itilen çocuklarýn benzer özellikleri var. Çoðunluðu yoksulluðun içinden geliyor. Eðitimin sadece A'sýný almýþlar. Olumsuz aile koþullarýnda büyümeye çalýþmýþlar. Þiddeti tatmýþ, acýmasýzlýðý görmüþler. Deðer yargýlarýnýn temel taþlarý hep bozuk olanlardan seçilmiþ. Ebeveyn desteði hep yetersiz olmuþ, örnek alýnacak kiþiler yaþamlarýnda hep eksik kalmýþ. Tüm bu eksiklikler düþük dürtü kontrolü, yetersiz öfke kontrolü, iletiþim eksikliði, kendini ifade etme zorluðu, ebeveynlerle iliþkilerde beceriksizlik, baskýlara karþý koyamama gibi psikososyal becerilerde yetersizliklere yol açmaktadýr. Bu durum ise uyuþturucu kullanýmý, kendine zarar verme gibi davranýþ sorunlarýný doðurabilmektedir. Ýþte psiko-sosyal program dediðimiz zaman tüm bunlara müdahale edebilecek bir yaklaþýmý anlýyoruz. Ardýç projesinin ilk günleri aslýnda araþtýrmayla geçti. Yurt dýþýndaki örnekler ne kadar zengin olursa olsun, bizim suça itilen ergenlerimizi tanýmak ve anlamak için cezaevlerinde ciddi araþtýrmalar yaptýk. Tüm bu araþtýrmalar bir psikososyal programa dönüþtü. Henüz çocukluk çaðýndaki bu programý cezaevlerinde çalýþan psikososyal servis çalýþanlarýna teslim ettik. Onlar, kurumlarýnda programlarý ergenlerle çalýþtýlar, uyguladýlar. Hatalarý, eksiklikleri, yetersizlikleri yakýndan gördüler. Ýmece usulü taþýnan ve uygulamadan gelen bilgiler programa kondu. Çocuk artýk ergen olmuþtu. Ama durmadýk. Programlar yeni haliyle kurumlara gitti, uygulandý, çalýþýldý, emek harcandý. Yeni bilgiler, eleþtiriler, veriler, görüþlerle döndük. Doðrularýn altýný, yanlýþlarýn üstünü çizdik. Sonunda çocukluktan ergenliðe geçen program, yetiþkinlik dönemine geldi. Ama bu yetiþkini baþkalarýyla tanýþtýrmazsak, yalnýz býrakýr, toplumdan izole ederiz, yetiþtirdiðimizle kalýrýz diye düþündük. Bu noktadan sonra eðiticilerin eðitimi programý baþladý. Eðiticilerimiz yetiþti. Eðiticilerimiz, programý aslýnda çocukluðundan beri tanýyorlardý. Onu ergen ve yetiþkin yapmak için, kurumlarda uygulayan, daha iyiye gitmesi için geliþtiren kiþilerdi. Ergenlere uygulanacak kiþisel geliþim programýný, öfke kontrol programýný, güvenli davranýþ programýný, aile eðitim programýný geliþtirdik. Cinsel istismara yaklaþým kýlavuzunu oluþturduk. Eðitici eðitim kýlavuzunu yarattýk. Genel bilgi kitabýný yazdýk. Eðitim verdik, eðitim aldýk, güldük, eðlendik, kavga ettik, yorulduk, kýzdýk, sevindik, tartýþtýk, bilgi alýþ veriþinde bulunduk, yedik, içtik, düþündük, çalýþtýk Kendi ellerimizle bize ait, bize göre, bizim için bir program yarattýk. Psikososyal servis çalýþanlarý artýk yalnýz deðil. Yanlarýnda programlarý var. Ergenlere uygun, onlarýn deðiþmesini saðlayabilecek araçlara sahipler. Bu araçlarýn yanýna biraz emek, biraz zaman, biraz destek konmasý gerekiyor. Programlar kurumun malý, uygulayýcýlarý psikososyal servis çalýþanlarý. Yýllar geçti, programlarý oluþturmaya baþlayalý. Yýllar geçecek, uygulayarak. Þu anda içimden sadece herkese teþekkür etmek geliyor * Yeniden Saðlýk ve Eðitim Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim USTA Tetkik Hâkimi Birlikte Deðiþmek: Ardýç Programlarý Cumhuriyet Savcýsý olarak yurdun çeþitli yerlerinde görevim süresince kanunlarýn bana verdiði yetki doðrultusunda kanunlarýn suç saydýðý eylemlerde bulunan 12 yaþýndan büyük farik ve mümeyyiz ( o zamanki mevzuata göre) çocuklar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri baþlatýp, hukukun üstünlüðü ilkesi doðrultusunda adaletin tecelli etmesi adýna hizmet verdim. Bu amaca hizmet ederken kanunlarýn suç saydýðý eylemlerden ötürü tutuklama talebinde bulundum ve hapis cezasý ile cezalandýrýlmalarý için iddianame hazýrladým Tüm bu iþlemlerin temel felsefesinde ise toplumu suç ve suçludan korumak ve yaptýðý fiilden ötürü bir daha yapmamasý için kiþiyi cezalandýrmak ön plandaydý. Çocuklarýn ceza infaz kurumlarýnda geçirdiði süre ve burada uygulanan eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarý ise ilgilendiðim ve merak ettiðim bir alan deðildi. Yazýya böyle bir giriþle baþlamamýn sebebi ; 2 yýlý aþkýn bir süredir çocuk adalet sistemi içerisinde yargýlama aþamasý devam eden veya biten ve ceza infaz kurumlarýnda ya da denetimli serbestlik altýnda bulunan çocuklarýn kuruma kabulü ile salýverilmesi arasýnda geçen infaz sürecinde çocuklarýn eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri ile topluma tekrar kazandýrýlmasý çalýþmalarýný plânlayan Çocuk Þubesinde Tetkik Hâkimi olarak çalýþýyor olmanýn kiþisel olarak bana verdiði heyecan ile toplumsal sorumluluk hissini paylaþmaktýr. Ulusal ve uluslararasý hukuk kurallarý gereði; 0-18 yaþ arasýna çocukluk dönemi denmekte, bu dönemdeki bireylere yönelik her tür hizmet ve uygulamalarýn yetiþkinlerden ayrý ve birtakým pozitif ayrýcalýklara sahip olmasý gerektiði belirtilmektedir. Çocuðun yüksek yararý ilkesi doðrultusunda uygulanan tutuklama dýþýndaki seçenek yaptýrýmlarýn, çocuklar ve dolayýsýyla toplumsal barýþ ve esenliðin tesisi için gerekli olduðu görüþünden hareketle Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetleri ile Koruma Kurullarý Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda gerekli düzenlemelere yer verilmiþtir. Çocuk Adalet Sistemimiz "suçlu" veya "suç iþleyen çocuk" kavramlarý yerine, "suça sürüklenen" ve dolayýsýyla "suçun maðduru çocuk" anlayýþýný temel almaktadýr. Bu nedenle, çocuklarýn suça sürüklenmelerinin önlenmesine yönelik çalýþmalar öncelikli olarak diðer kamu kurum ve kuruluþlarýn sorumluluðunda olsa da, kurumlarýmýzda bulunan çocuklarýn yeniden suça yönelmemeleri için çaðdaþ infaz sistemi içerisinde gerekli eðitim ve iyileþtirme programlarýna alýnmasýnýn yasal bir zorunluluk olduðu hatýrdan uzak tutulmamasý gereken önemli bir husustur. Bu doðrultuda çocuk ceza infaz kurumlarýnda çalýþan personelin kapasitesinin güçlendirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda toplam 9 adet olmak üzere Yönetici ve Personel Eðitim Programlarý ile Psiko-Sosyal Destek Programlarý (Ardýç Programlarý) geliþtirildi. 3 yýlý aþkýn süredir, bu alanda yaptýklarý çalýþmalarla ulusal bir üne sahip danýþmanlarýmýzýn destekleri ve çocuk ceza infaz kurumlarýnda görev yapan personelimizin deneyim ve bilgileri ile geliþtirilen ve tam anlamýyla "yerli malý" olan programlarýn, kurumda çocuklarla çalýþan her kademedeki personelin ihtiyacýný karþýlayacak ve kurumlar arasý farklý uygulamalarý da standartlaþtýrarak uygulamada dil birliðini saðlamada, dolayýsýyla yukarda saydýðýmýz amaca hizmet etme noktasýnda bize kaynak ve yol gösterici olacaðýný düþünmekteyim. Çocuk ceza infaz kurumlarý için geliþtirilen bu programlar; kurumlardaki deneyimin, iyi ve kötü uygulamalarýn deðerlendirilerek bilgiye dönüþtürüldüðü, infaz ve koruma memurundan, uzmanýna ve cezaevi yöneticilerine kadar alanda çalýþan tüm personel tarafýndan tam sahiplenilen programlardýr. Katýldýðým çalýþmalarda eðitici arkadaþlarýn istekli oluþlarý ve heyecanlarý, kurumda çalýþan personelin programlarýn kalitesini ve kurumlarda uygulanabilirliðini dile getirmeleri, bu programlarýn kurumlarda uygulanmasý halinde baþarýlý olacaðýnýn açýk bir göstergesidir. Þüphesiz geliþtirilen programlar mükemmel deðildir. Mükemmel olan en iyiyi ve en güzele ulaþma yönünde gösterilen çabadýr. Kurumda çalýþan arkadaþlarýn öneri ve katkýlarý, istek ve talepleri dikkate alýnarak daha iyiye ulaþma ve daha güzeli baþarma her zaman ulaþýlmasý gereken bir hedefimizdir. Çocuk ceza infaz kurumlarýnda uygulanmak için oluþturulan programlar deðiþim yönünde atýlmýþ önemli bir adým, iyi bir baþlangýçtýr. Bu deðiþimi yakalamamýzda bizleri cesaretlendiren ve destekleyen Genel Müdürümüz Sayýn Kenan ÝPEK'e ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Kasým 2007 Altýn Portakal Film 28 Ekim de yapýlan ödül töreni ile sona eren 44. Antalya Altýn Portakal Film Festi tutuklular ile infaz koruma memurlarýnýn senaryosunu yazdýklarý ve rol aldýklarý. Antalya Altýn Portakal Film Festivali Ekim de gerçekleþtirilen görkemli bir törenle sona erdi. Cam Pramit Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen törene; Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Vali Alaaddin Yüksel, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Antalya Altýn Portakal Film Festivali Onursal Baþkaný Menderes Türel ile yerli ve yabancý sanatçý ve yönetmenler katýldý. Gecede; en iyi film ödülüne lâyýk görülen Semih Kaptanoðlu'nun "Yumurta" adlý filmi, toplam 6 dalda ödül aldý. Ödülleri, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Vali Alaaddin Yüksel, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Antalya Altýn Portakal Film Festivali Onursal Baþkaný Menderes Türel verdiler. ÖDÜL LÝSTESÝ - Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Yaþamýn Kýyýsýnda, - Behlül Dal Digitürk Genç Yetenek Jüri Özel Ödülü: Saadet Iþýl Aksoy (Yumurta), - En Ýyi Senaryo: Semih Kaptanoðlu-Orçun Köksal (Yumurta), - En Ýyi Müzik: Zülfü Livaneli (Mutluluk), - En Ýyi Sanat Yönetmeni: Naz Erayda(Yumurta), - En Ýyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Yumurta), - En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu: Nursel Köse (Yaþamýn Kýyýsýnda), - En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu: Tuncel Kurtiz (Yaþamýn Kýyýsýnda), - En Ýyi Kurgu: Andrew Bird (Yaþamýn Kýyýsýnda), - En Ýyi Laboratuvar: Þafak Stüdyo (Sis ve Gece), - En Ýyi Saç ve Makyaj: Songül Ýbrahim-Fatma Kardeþ (Mutluluk), - En Ýyi Kostüm: Naz Erayda (Yumurta), - En Ýyi Ses Tasarýmý-Miksaj: Orçun Korluca (Mutluluk). Adalet Bakaný Þahin, Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde incelemelerde bulundu Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Ýstanbul a 1Kasým da gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde incelemelerde bulundu. Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Kökçam, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin ve Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýsý... nýn eþlik ettiði ziyarette; Bakan Þahin, kampüste ilk olarak tarihinde hizmete açýlan Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezerek, Kurum Müdürü Necati Sevük'ten Kampüsteki çalýþmalarla ilgili brifing aldý. Daha sonra inþaat çalýþmalarý tamamlanan 6 Numaralý L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna geçen ve çalýþmalarý yerinde gören Bakan Þahin hükümlü koðuþlarý ve ziyaretçi-hükümlü görüþme mahallini inceledi. Bakan Þahin, Bayrampaþa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklularýn 2007 yýlýnýn sonunda veya 2008 yýlýnýn ilk aylarýnda Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsündeki kurumlara nakledileceðini, Bayrampaþa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ise Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine teslim edileceðini belirtti. Bilindiði gibi Ýstanbul un cezaevi sorununun çözümüne yönelik Avrupa Yakasýnda Silivri de, Anadolu Yakasýnda ise Maltepe de kampüs inþa ediliyor. Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü 8 L Tipi ve 1 Açýk ceza infaz kurumu, Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý ise 3 L Tipi, 1 Çocuk ve Gençlik ile 1 Açýk ceza infaz kurumundan oluþuyor.

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Gençlik Söyleþileri adlý programdün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde. Gençlik Söyleþileri nde konuþan Müftü Mehmet Aþýk:

Gençlik Söyleþileri adlý programdün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde. Gençlik Söyleþileri nde konuþan Müftü Mehmet Aþýk: Akel den Çok çalýþýn tavsiyesi Çorum Belediyesi, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Çorum da baþlatýlan Gençlik Söyleþileri nde konuþan Akel Kimya Sahibi Malzeme Bilimi

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.

Alaca MYO peynir üretti * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:481) AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, genel gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. HÜBTUAM Mayýs ta teslim Hitit e 217 bin avroluk simülasyon laboratuvarý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. 3 boyutlu tasarým

Detaylı