FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI"

Transkript

1 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI TANITIM KÝTAPÇIÐI ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI YAYINLARI NO:

2 Fakültemize Hoþgeldiniz

3 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI TANITIM KÝTAPÇIÐI I

4 Ýçindekiler 4-5 SUNUÞ YAZILARI 6-7 Önsöz Fýrat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi BÝNGÖL Atatürk ün Gençliðe Hitabesi 23 Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 24 - Kuruluþ 25 - Amacý 29 - Misyonu 30 - Vizyonu 33 - Fakülte Yönetim Kur. Üyeleri Sevgili Genç Ýletiþimciler Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Fýrat Üniversitesi Tarihçesi 34 - Fiziki Yapý 35 - Fak. Yeni Bina Plan ve Projesi 38 - Fiha 39 - Fýrat TV 41 - Radyo Fýrat 43 - Fýrat Haber Gazetesi 2

5 Ýçindekiler Akademik Kadro Ýdari Personel 53 - Okutulan Dersler 57 - Okutulan Derslerin Ýçerikleri Elazýð ý Tanýyalým 70 Etkinlikler Fýrat Üniversitesi Öðrenci Kýlavuzu 74 - Yükseköðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði 82 - Fýrat Üniversitiesi Eðitim- Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði 90 - Fýrat Üniversitesi Baðýl Deðerlendirme Sistemi Yönergesi 94 - Fýrat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliði 99 - Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý Hakkýnda Yönetmelik Fýrat Üniversitesi Çift Anadal Programý Yönergesi 3

6 Millî Eðitimde hýzla yüksek seviyelere çýkacak bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacaðý muhakkaktýr. Mustafa Kemal ATATÜRK 4

7 ATATÜRK ÜN GENÇLÝÐE HÝTABESÝ Ey Türk Gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kýymetli hazinendir. Ýstikbâlde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn, bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delâlet ve hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri þahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edilebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düþmüþ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdý! Ýþte; bu ahval ve þerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 5

8 Prof. Dr. Ahmet Feyzi BÝNGÖL Fýrat Üniversitesi Rektörü Ülkemizde ve dünyada, toplumsal ve siyasal yaþamýn ayrýlmaz bir parçasý olan medya gibi bir sektöre adým attýðýnýz bu dönemde, medya mensuplarýnýn, meslek ahlakýnýn çok güçlü ve geliþmiþ olmasý arzu edilmektedir. Bu yüzden; meslek ilkelerinden taviz vermeyen, eleþtirel düþünen, yeniliklere açýk, hukukun üstünlüðüne inanan, Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý na baðlý siz deðerli genç iletiþimcilerin, ülkemizin geleceðinde önemli görevler almasýný duymak ve görmek arzusundayýz. 6

9 ÖNSÖZ Kitle iletiþim araçlarýnýn, kurumlarýnýn ve örgütlerinin iþleyiþ ilkeleri ve uygulamalarý konusunda öðrencilere kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler veren Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, eðitim ve öðretime baþladýðý akademik yýlýndan beri hem yerel hem de ulusal medya organlarýna eleman yetiþtiren, üniversitemizin en önemli fakültelerinden biridir. Her gün yeni bir teknolojik geliþmenin yaþandýðý, dünyanýn haberleþmenin kolaylaþtýðý küçük bir köy haline geldiði günümüzde, medyanýn topluma olan etkisini önemsememek mümkün deðildir. Çünkü medya toplumun haber ihtiyacýný gidermekte, eðlendirmekte, eðitmekte ve kamuoyu adýna denetim ve eleþtiride bulunmaktadýr. Bu baðlamda iletiþim fakültelerine de büyük görevler düþmektedir. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi de meslek ilkelerinden taviz vermeyen, eleþtirel düþünen, yeniliklere açýk, hukukun üstünlüðüne inanan, Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýna baðlý genç iletiþimciler yetiþtirmeyi kendine ilke edinerek, bu görevi en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi yeni bir fakülte olmasýna karþýn, kurulduðu günden beri kendini hýzlý bir þekilde geliþtirmiþtir. Bu geliþim sürekli devam etmektedir. Öðrenciler teorik bilgilerin yaný sýra fakülteye baðlý olan Fýrat TV ve Fýrat Radyo su ile uygulama yapma fýrsatýna da sahip bulunmaktadýr. Önümüzdeki günlerde fakülte kadrosuna katýlacak olan yeni öðretim üyeleri ile akademik kadrosu daha da güçlenecektir. Ayrýca þu an projesi yapým aþamasýnda olan; anfileri, sýnýflarý, stüdyolarý, kültür merkezi, çalýþma atölyeleri, televizyon, radyo stüdyosu, matbaasý ile daha bunun gibi birçok donanýmýma sahip olacak olan yeni fakülte binasý da ileriki yýllarda öðrencilerimize hizmet etmeye baþlayacaktýr. Ýletiþim fakültesi öðrencisi diðer meslek gruplarýndan farklý olarak, her alanda bilgi sahibi ve çok yönlü bir profil çizmek, bu profili sürekli yenilemek zorundadýr. Çünkü bir iletiþimci sadece bir konuda uzman olamaz. Bir iletiþimci topluma yön veren, yorumlayan ve gerektiðinde belirli bir sorun karþýsýnda kamuoyu oluþturacak bilgi ve tecrübeye sahip olmak zorundadýr. Bu bilgi ve tecrübeye haiz olmayan bir kiþinin bu camiada yer edinmesi çok zordur. Bu fakülteyi seçen öðrenciler Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi sýralarýnda bu bilgi ve mesleki etiðin temelini alarak, üzerlerine inþa edecekleri her basamakla bir adým daha ileriye gideceklerdir. Bu fakülteyi tercih edip okuyan ve bu fakültede okumayý tercih etmeyi düþünen tüm deðerli öðrencilere, eðitim hayatlarý boyunca ve daha sonraki yaþamlarýnda baþarý ve mutluluklar diliyorum. Prof. Dr. Ahmet Feyzi BÝNGÖL Fýrat Üniversitesi Rektörü 7

10 Bir ülkede demokratik olgular ile kurallarýn yerleþmesinde ve uygulanmasýnda, iletiþimcilere önemli sorumluluklar düþer. 8 Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Ýletiþim Fakültesi Dekaný

11 Sevgili Genç Ýletiþimciler! Modern çaðýn simgesi haline gelen kitle iletiþim araçlarýnýn önemi; makro düzeyde, toplumsal, ekonomik veya eðitim yönünden olmakla birlikte, sonuçta, toplumun her kesimini etkileyen devasa bir etken olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu etki kitle iletiþim araçlarýnýn çok fonksiyonluluðu, insanlarý etkilemeye yönelik fiziksel, sosyolojik ve psikolojik gibi birçok özelliðinden kaynaklanmaktadýr. Buna paralel olarak, insanlarýn günlük yaþamýnýn birer parçasý haline gelmiþ olan kitle iletiþim araçlarýnýn, teknik, sosyolojik, psikolojik ve birçok disiplin ile bilimlerarasý iliþkilerini akademik anlamda irdeleyen; teknik anlamda iletiþim araçlarýnýn belli disiplinlerle uygulanýþýný ortaya koyan iletiþim fakültelerinin önemi de her geçen gün artmaktadýr. Fakültemizde, ilk iki yarýyýl, alan derslerinin yaný sýra, yan bilim ve disiplinlerin giriþ dersleri de okutulmaktadýr. Böylece öðrencilerimizin sosyal bilimlerin hemen her dalýyla zaruri iliþki içinde bulunan iletiþimi ve iletiþim sürecini daha iyi kavramlarý ve sosyal bilimlerin merkezinde bulunan iletiþim olgusunu benimsemeleri, akademik ve entelektüel kapasiteleriyle üniversite eðitimine uygun bir öðrenim görmelerini saðlanmaktadýr. Öðrencilerimiz, üçüncü yarýyýldan baþlayarak, kendi bölümlerinin dersleriyle tanýþmakta, ayrýca kuramsal derslerin yanýnda bölümleriyle ilgili uygulamalý dersleri de almaya baþlamaktadýrlar. Bu çerçevede; teorik derslerin yaný sýra uygulamalý derslere de aðýrlýk verilmesi öðrencilerimizin Ýletiþim Fakültesi nden donanýmlý olarak mezun olmalarýný saðlamaktadýr. Bu doðrultuda fakülte bünyesinde yer alan Fýrat Haber Gazetesi, Fýrat TV, Radyo Fýrat, Fýrat Ýletiþim Haber Ajansý (FÝHA), Bilgisayar Laboratuvarý, Masaüstü Yayýncýlýk ve Dijital Kurgu gibi ünite ve yapýlanmalarla öðrencilerin teorikte aldýklarý akademik eðitimleri laboratuvar ortamýnda uygulamalarý saðlanmaktadýr. Böylece; öðrencilerimizin teorik bilgilerini pekiþtirmeleri ve sektörün aradýðý sadece bilen deðil; ayný zamanda bilgisini uygulayabilen kalifiye eleman durumuna gelmeleri amaçlanmaktadýr. Ayrýca, öðrencilerin, kültürel etkinliklere katýlarak toplumsal organ ve oluþumlarýn birer parçasý olmalarý da saðlanmaktadýr. Bu baðlamda; Üniversitemiz, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý na baðlý kültür kollarý bünyesinde faaliyet gösteren, Medya Klubü, Radyo Klubü, Fotoðrafçýlýk Klubü, Sinema Klubü ve Ýletiþim Klubü fakültemiz akademik personelinin ve öðrencilerinin çalýþmalarýyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz, yüzeysel sözünü ettiðim iletiþimin ve iletiþim araçlarýnýn öneminden hareketle çaðýn gereklerine uygun, teorik bilgileri ve uygulamalý bilimsel donanýmý öðretebilmek için nitelikli bir eðitim ve öðretim olanaðý vaat etmektedir. Bunu yaparken üniversitemizin 30 yýlý aþkýn köklü akademik kültürü, geleneði ile kurumsal disiplini ve yeni bir fakülte olmanýn dinamizmini ruhunda hissetmekte bunu da faaliyetlerine yansýtmaktadýr. Doðunun þirin þehri olan ilimizde, huzurlu ve çaðdaþ bir eðitim kurumu olan üniversitemizi ve fakültemizi tercih ederek, sektörün beklediði akademik ve entelektüel birikime sahip, geleceðin bilinçli iletiþimcilerini sevgiyle kucaklýyoruz. Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Ýletiþim Fakültesi Dekaný 9

12 ÇAYDAÇIRA DESTANI Harput Süt Kalesi Konsun þamdanlara mum, olsun ergenler sýra... Ýnsin davula tokmak, baþlasýn çaydaçýra... Durur deryada balýk, durur gökte turnalar Bizim Çaydaçýra ya baþlayýnca zurnalar. Diz vur gaggoþum, heyy!.. De... kükresin halay kolu, Kövenk in pýnar baþý, görünsün saray yolu. Bunlar, bu yerin sesi, bu göðün gürlemesi, Mayasý aþk, ateþtir... Belki sarmaz herkesi, Bir vuruþu tokmaðýn yetiþir coþmamýza; Bir tel sesi çok bile, köpürüp taþmamýza! Þu Harput un baþýna yaðan çið mi, kar mýdýr? Bize Kayabaþý ndan el sallayan yar mýdýr? Heyy!... Yardýr o, yardýr, yar!.. Omuzunda þalý da var!.. Üstünde Ay-Yýldýz ý, Beyazý, Alý da var. Þu dere baþtan baþa; ayva, nar, dut... olaydý; Çýkardýk kalesine eski Harput olaydý... Görürdük ovasýný, alýrdýk havasýný, Yaradan kabul eder aþýkýn duasýný, Yansýn þamdanlarda mum; olsun ergenler sýra, Ýnsin davula tokmak, baþlasýn çaydaçýra! Ortasý güllü mendil, elinde Kolbaþý nýn; Çýksýn artýk üstüne gelin, binek taþýnýn. Doldur ver boþ tasýmý ey!... Pýnar, gider oldum. Ben, anayý, babayý, yari. terk eder oldum!... Niyazi Yýldýrým GENÇOSMANOÐLU 10

13 Fýrat Üniversitesi Tarihçesi Fýrat Üniversitesi nin Dünü Zengin bir kültür hayatý bulunan Elazýð ve ilçelerinde eðitim ve öðretime baþlayan ve daha sonra da Bingöl, Muþ, Tunceli illeriyle Erzincan ýn Kemaliye ilçesinde yükseköðretim kurumlarýna sahip olan ve 2547, 2809, 3337 ve 3389 sayýlý kanunlarla bugünkü hüviyetini kazanan Fýrat Üniversitesi nin kuruluþu, kademeli olarak gerçekleþmiþtir. Büyük önder Atatürk, 1936 yýlýnda üniversitelerin yurt sathýnda yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðine iþaret etmiþ ve Ulu önderin bu iþaretleri doðrultusunda Doðu Anadolu da üniversite kurulmasýnýn doðru olacaðý vurgulanmýþtýr. Bu geliþmelerin sonucu olarak 1942 yýlýnda düzenlenen Ýkinci Üniversite Haftasý da Elazýð da yapýlmýþtýr. Bu haklý teþebbüslerin desteklediði, Elazýð da bir yükseköðretim kurumuna sahip olma çabalarý nihayetinde, 1967 yýlýnda gerçekleþmiþtir yýlýnda Yüksek Teknikokul açýlmýþ, ayný yýl içinde Ankara Üniversitesi Senatosu nun Elazýð Veteriner Fakültesi nin kurulmasýný öngören kararý Milli Eðitim Bakanlýðý nca onaylanmýþtýr. 11

14 1983 yýlýnda Tunceli ve Bingöl Meslek Yüksekokulu, 1987 yýlýnda Muþ Meslek Yüksekokulu, 1989 yýlýnda Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992 yýlýnda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Keban Süleyman DEMÝREL Meslek Yüksekokulu kurulmuþtur. Bunlarý 1995 yýlýnda Maden Meslek Yüksekokulu ile Sivrice Meslek Yüksekokulu, 1996 yýlýnda Kemaliye Hacý Ali AKIN Meslek Yüksekokulu, 1997 yýlýnda Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ile Elazýð Saðlýk Yüksekokulu nun kuruluþlarý takip etmiþtir. Muþ Malazgirt Alparslan Meslek Yüksekokulu nun yýlýnda eðitim öðretime açýlmasýyla birlikte yüksekokul sayýsý 13 e ulaþmýþtýr Tarih, 5662 sayýlý kanun ile Bingöl, Muþ Alpaslan Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi kurularak, bu ildeki okullar söz konusu üniversitelere baðlanmýþtýr Tarihli 5765 sayýlý kanun ile Tunceli Üniversitesi kurularak, bu ildeki okullar bu üniversiteye baðlanmýþtýr Eðitim - Öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayan Devlet Konservatuarý, Eðitim - Öðretim yýlýnda ilk mezunlarýný vermiþtir Eðitim ve Öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayan bir diðer fakülte ise Ýletiþim Fakültesi dir tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Bakanlar Kurulu nun 97/9930 sayýlý kararý ile kurulan fakülte, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü nde Ek kontenjanla 31 kiþilik ilk öðrencilerini almýþtýr. 12

15 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ NÝN BUGÜNÜ Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi kampüsleri ile birlikte on üniteden oluþmaktadýr. Rektörlük Kampüsü, hazine adýna tapulu ve üniversitemize tahsili m 2 lik alan ile kamulaþtýrýlarak, üniversitemiz adýna tescil edilen m 2 olmak üzere toplam m 2, Mühendislik Fakültesi kampüsü ise hazine adýna tapulu ve üniversitemize tahsisli m 2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuþlardýr. Üniversitemize baðlý Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði iki ünite halinde; Kesik Köprü de m 2 ve Yurtbaþý nda m 2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere de ise m 2 lik üniversitemiz eðitim ve dinlenme tesisleri kurulmuþtur. Harmantepe-Cip Barajý nda m 2 yüzölçümündeki arazi üzerine, üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi ne baðlý su ürünleri tesisleri bulunmaktadýr. Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi, m 2 lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yýlýnda hizmete sunularak Elazýð ýn ve Doðu Anadolu Bölgesi ne saðlýk hizmeti vermektedir. Üniversitemizde akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluþan lojmanlarýmýz vardýr. Mevcut lojmanlarýn; 154 adeti rektörlük, 150 adeti mühendislik kampüsündedir. 13

16 Bunlarýn haricinde üniversitemizde hala yapýmý devam eden ve proje aþamasýnda olan binalarda bulunmaktadýr. Bu projelerin en büyük lerinden biri Ýletiþim Fakültesi projesidir. Bu proje ile Üniversitemiz, uluslararasý standartlarla donatýlmýþ, bilim ve kültür merkezi özelliði taþýyan yeni bir Ýletiþim Fakültesi binasýna kavuþacaktýr. Bina projesi gelecek yýllarda Ýletiþim Fakültesine katýlacak birimlerde düþünülerek 4 bölüme hizmet edecek þekilde hazýrlanmýþtýr. Her bölüm hocalarý için oluþturulmuþ odalarýn dýþýnda, öðrencilerimize yönelik hizmet verecek kütüphane,kafeterya, sergi salonu, oyun alanlarý ve öðrenci ajanslarý yer almaktadýr. Öðrencilerimizin sinema seyretmeleri için biri 200 kiþilik olmak üzere 25 kiþilik cep sinemalarý bulunacaktýr. Ayrýca 250 kiþilik konferans salonu mevcut olacaktýr. Bina teknik olarakta donanýmlýdýr. Ulusal bir kanalda yer alan bütün imkanlara sahip radyo ve tv stüdyolarý ile fotoðraf labaratuvarý ve daha bir çok teknik labaratuvar ( seslendirme, kurgu-montaj ünitesi, reji v.b. ) proje kapsamýndadýr. Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi, 2004 yýlýndan beri verdiði mezunlarla yerel, ulusal medya kuruluþlarýna, kamu kurumlarýna ve özel þirketlere iletiþim uzmanlarý saðlamaktadýr. Ayrýca bilindiði üzere RTÜK ile Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði sonucunda öðretim yýlýnda Türkiye de ilk kez seçmeli Medya Okur Yazarlýðý dersi ülke genelindeki ilköðretim okullarýnda okutulmaya baþlamýþtýr. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde açýlmýþ olan Tezsiz Yüksek Lisans programý ile diðer iletiþim fakültelerinin çoðunda olmayan bir eðitim imkaný öðrencilerimize 14

17 saðlanarak,ýletiþim liselerine ve ilköðretime iletiþim alanýnda eðitim veren öðretmenler de yetiþtirilmeye baþlanacaktýr. Üniversiteler; devlet, millet ve gençliðin birbirleriyle kaynaþýp bütünleþtiði kurumlardýr. Anayasamýz baþta olmak üzere Yükseköðretim Kanunu nda üniversite-lerimize çok önemli yetki ve sorumluluklar yüklemiþ bulunmaktadýr. Ülkemizin çaðdaþ medeniyet seviyesinin üstüne çýkarýlmasýnda gerekli olan aydýn kadrolarýn yetiþtirilmesi, modern bilim ve teknolojinin ülkemizde geliþtirilip yetiþtirilmesi, mili kültürümüzün incelenmesi ve milli þuurun halkýmýza kazandýrýlmasý gibi hususlar, bu sorumluluklar arasýnda sayýlabilir. Üniversitemiz, ülkemizin geleceðinde ve kalkýnmasýnda önemli bir yeri bulunan, Doðu Anadolu Bölgesi ne hizmet vermenin idraki içerisindedir. Cumhuriyet tarihine bakýldýðý zaman bütün cumhuriyet hükümlerinin sözü edilen bölgeye refah ve kalkýnmanýn nimetlerini getirmeyi hedef aldýklarý görülür. Türk Devleti nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluðunu artýrmak amacýyla; ekonomik, sosyal, kültürel kalkýnmasýna katkýda bulunacak ve hýzlandýracak programlar uygulamak görevi üniversitelerimize verilmiþtir. Bu görevin yerine getirilmesinde, öðrencilerimizi Atatürk ilkeleri doðrultusunda eðitmek, 15

18 16 Atatürk inkýlaplarýný, onlarýn hayat felsefesi haline getirmek ve Türkiye Cumhuriyeti ne karþý görev ve sorumluluklarýný bilen aydýnlar olarak yetiþtirmek gibi hususlar hedeflerimiz arasýndadýr. Bunun yanýnda Türk kültür ve medeniyeti ni, yapýlan ilmi araþtýrmalar ve yürütülen kültür faaliyetleri ile halkýmýzýn istifadesine sunmak temel amaçlarýmýz arasýndadýr. Ülkemizin ve Doðu Anadolu Bölgesi nin kalkýnmasýnda; fen, mühendislik, uygulamalý bilimler, saðlýk, tarým ve hayvancýlýk bakýmýndan büyük faydalar saðlamaktadýr. Üniversitemizin, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nda ifadesini bulan ana görevleri arasýnda yer alan hususlarý þöyle sýralamak mümkündür. *Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, týp alanýnda uzmanlýk seviyesinde öðretim yapmak. *Atatürk ilke ve inkýlaplarý doðrultusunda Atatürk milliyetçiliðine baðlý, bilim anlayýþý kuvvetli, milli tarih þuuruna sahip örf ve adetlerimize baðlý milli birlik ve beraberliðimizi kuvvetlendirici ruh ve irade gücüne sahip öðrenciler yetiþtirmek. *Ülkemizi yakýndan ilgilendiren konular baþta olmak üzere, bilimsel ve teknik çözümlere katkýda bulunup, araþtýrma ve uygulamalarý bu yönde derinleþtirerek; diðer ülkelerle iþbirliði yapmak. * Araþtýrma ve incelemelerin sonuçlarýný gösteren bilim ve tekniðin ilerlemesine katkýda bulunan yayýnlar yapmak. *Türk milletinin genel kültür seviyesini yükseltici, aydýnlatýcý ilmî çalýþmalar yapmak. *Hükümetimiz ve diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde eðitim ve öðretim ile araþtýrma ve inceleme sonuçlarýný ülkemiz ve dünya kamuoyunun istifadesine sunmak.

19 *Hükümetimizin isteyeceði her türlü araþtýrma ve incelemeyi yapmak. Diðer taraftan bölgesel kalkýnmanýn saðlanmasýna etkili olacak tarzda, kamu kesiminin, sanayinin, tarým ve hizmet sektörleri ile bölge halkýnýn diðer ihtiyaçlarý doðrultusunda gerekli araþtýrmalar ve incelemeler yapmaktadýr. Yapmýþ olduðu bu araþtýrma ve incelemeleri bölgenin istifadesine sunmak ve kalkýnmasýnda öncülük görevini yerine getirecek kalifiye insan gücü ihtiyacýný karþýlamaya çalýþmanýn yaný sýra, görev ve sorumluluklarýný çok iyi bilen, yetenekli ve mutlu bir neslin yetiþmesini saðlamak da, üniversitemizin önemli hedefleri arasýndadýr. Üniversitemiz, bütün bu hedefleri gerçekleþtirmek için, aralarýnda Yükseköðretim Kurulu ve Devlet Planlama Teþkilatý nýn da bulunduðu milli kuruluþlarýmýzýn talep ve teklifleri doðrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ileriye dönük planlarýný uygulamaktadýr. 17

20 Üniversitemiz; yerleþimi itibariyle, þehrin merkezine çok yakýn bir konumdadýr. Öðrenciler ulaþým ihtiyaçlarýný, yürüyerek, kolaylýkla saðlayabilmelerine raðmen, þehirle ulaþýmý daha çabuk saðlayan imkanlar da, öðrencilerimizin hizmetine sunulmuþtur. Üniversitemizde, bu amaç doðrultusunda, Elazýð Belediyesi ne baðlý toplu taþým araçlarý, öðrenci yoðunluðuna göre her iki kampüse de seferler düzenleyip, bugün toplam mevcudu 21 bini bulan öðrencilerimize ulaþým hizmeti vermektedir. Ayrýca, þehir merkezinden kampüs önüne kadar taþýma yapan minibüs hatlarý da vardýr. Üniversitemiz yerleþim itibariyle, büyük bir alan içerisine yayýlmýþtýr. Orman Bakanlýðý na baðlý Zafran Mesire Yeri tarafýndan ikiye bölünmüþ, bir kampüs görüntüsündedir. Bu münasebetle öðrencilerimize gerek her iki kampüs arasýnda hýzlý ulaþým imkaný saðlama, gerekse mühendislik kampüsü bünyesinde bulunan YURT- KUR a baðlý yurtlarda kalan öðrencilerimizin rektörlük kampüsünde yer alan fakülte ya da yüksekokullara rahat ulaþým saðlamalarý amacýyla, rektörlüðümüz tarafýndan bu hatlara da servis araçlarý tahsis edilmiþtir. Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle, öðrencilerine büyük kolaylýklar saðlayan bankacýlýk hizmetlerini de kampüs bünyesine taþýmýþtýr. Bu münasebetle; Üniversitemiz Rektörlük Kampüsü nde Ziraat Bankasý ve Yapý Kredi Bankasý tarafýndan açýlan Üniversite Þubeleri ve bunun yanýnda, Ziraat Bankasý, Ýþ Bankasý, Yapý Kredi Bankasý ve Garanti Bankasý na ait ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) hizmet vermektedir. Üniversitemizde, öðrencilerimizin iletiþim ve haberleþme olanaklarý son derece geliþmiþtir. Mühendislik Kampüsü nde yýllardan beri hizmet veren bir PTT hizmet þubesi öðrencilerimize günün her saatinde çok yönlü hizmet vermektedir. Üniversitemizde her fakülte, yüksekokul bünyesinde ve ayrýca öðrencilerimizin faydalandýðý Üniversite Evi nde, kafeterya gibi bütün sosyal birimlerde PTT tarafýndan ankesörlü telefon makineleri konulmuþ; bu telefonlardan yurt içi ve yurt dýþý görüþmeler kolaylýkla yapýlabilmektedir. 18

21 Mühendislik Kampüsü bitiþiðinde ve þehir içinde bulunan Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversiteye baðlý yurtlar dýþýnda, Fýrat Üniversitesi öðrencilerinin kalabileceði özel yurtlar da vardýr. Fýrat Üniversitesi nde bilgisayarýn ve bilgisayar aðlarýnýn geliþmesiyle orantýlý olarak biliþim hizmetleri de yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Üniversitemiz, bu konuda çaðdaþ eðitim için her türlü yenilikleri bünyesine kazandýrmaktadýr de EARN baðlantýsýna geçen 7 üniversiteden birisi olan Fýrat Üniversitesi nde bugün biliþim hizmetleri, artýk yerini klasik yöntemler yerine, tamamen bilgisayar ve bilgisayar aðlarýna býrakmýþ durumdadýr. 4 Ekim 1998 gününden itibaren bütün birimlerimizde internet baðlantýsý yapýlarak, öðretim elemanlarýmýzýn ve öðrencilerimizin istifadesine sunulmuþtur. 19

22 Günümüzde bir lüks olmaktan çýkýp, temel ihtiyaç haline gelen bilgisayar ve internet iþlemlerinde, üniversitemiz üzerine düþen görevi baþarýyla yerine getirmektedir. Þu anda, öðrenci laboratuarýnda bulunanlar dahil olmak üzere yaklaþýk 3000 adet bilgisayar, öðrencilerimiz ve personelimizin kullanýmýna sunulmuþtur. Bu bilgisayarlarýn tümü internete baðlý olup; bütün dünya ile aktif baðlantý durumundadýr. Üniversitemizin, hemen hemen tüm bölümlerinde, öðrencilerin bilgisayar uygulamalarýnda kullanýlmak üzere, yeterli sayýda bilgisayar mevcuttur. Bunun yanýnda, rektörlük bünyesinde kurulan Enformatik Bölümü nde öðrenci laboratuvarlarý bulunmaktadýr. Merkez kampüsümüzdeki 16 laboratuvar ile diðer ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarýmýzdaki 7 enformatik laboratuvarýndan öðrencilerimiz istifade etmektedirler. Bilgi Ýþlem Merkezi mizde, öðrenci ve personel için, 2 ayrý mail server ve diðer gerekli serverlar kurularak; hem personele hem de öðrencilere adresi, web alaný saðlanmakta ve diðer internet hizmetleri sunulmaktadýr. Internet eriþim hýzýmýz, þu anda 154 MB olup oldukça saðlýklýdýr. Fýrat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü ve yüksek okullarýn öðrenci ve öðretim üyelerine, personele, öðretim, öðrenim, inceleme, araþtýrma ve serbest zamanlarýný deðerlendirmeleri için gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini saðlamak amacýyla kurulmuþtur yýlýnda Mühendislik Akademisi için yapýlan kütüphane binasý, Fýrat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi olarak hizmet vermektedir metrekare ve 238 okuyucu sandalyesine sahip olan kütüphanemiz, üniversitemize baðlý olan Keban, Maden ve Sivrice Meslek Yüksek okullarýna da hizmet vererek, bir bölge kütüp-hanesi olma özelliðine ve iþlevine sahiptir. Kütüphanemiz, Fýrat Üniversitesi ne, ilimizde araþtýrmaya ve sanayiye yönelik çalýþmalara, hatta orta öðretim öðrencilerine ve Elazýð halkýna da hizmet vermektedir. 20

23 Kütüphanemiz çeþitli alanlarda olmak üzere 1265 adet Osmanlýca, Arapça ve Farsça yazma esere sahiptir. Ayrýca kütüphanemiz 6 sý ulusal, 8 i yerel olmak üzere 14 gazeteye abonedir. Kütüphanemizde demirbaþa kayýtlý toplam kitap sayýsý dir. Kütüp-hanemiz ayrýca; 180 i yabancý dergi, 390 ý Türkçe dergi olmak üzere; toplam 570 süreli yayýna abonedir. Kütüphane bünyesinde halen 4 ü kütüphanecilik mezunu olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadýr. Kitaplar, Dewey Decimal Classification un 20. Edisyonu na göre tasnif edilmekte Anglo American II ye göre katalog iþlemleri yapýlmaktadýr. Böylece fiþlerin uluslararasý standartta çýkmasý saðlanmaktadýr. Kütüphanemizde açýk raf sistemi kullanýlmaktadýr. Kütüphane otomasyonumuz tamamlanmýþ ve adresinden okuyucu hizmetine sunulmuþtur. Kütüphanenin tüm kitaplarý ve süreli yayýnlarý bilgisayara kaydedilmiþtir. Kütüphanemizde açýk raf sistemi kullanýlmaktadýr yýlýndan itibaren CD ROM servisimiz; Týp, Su Ürünleri, Mühendislik, Fen Bilimleri, Veteriner ve Sosyal Bilimleri kapsayan CD-ROM diskleriyle baðlanmýþ, görsel iþitsel eðitim servisi, yazma ve nadir eserler bölümü ve fotokopi hizmeti ile de okuyucularýmýza hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversitemizdeki yükseköðretim gençliðinin, Atatürk ilkeleri ve inkýlaplarý doðrultusunda, Türk Milleti nin milli, manevi ve kültürel deðerlerini taþýyan, beden ve ruh bakýmýndan saðlýklý þekilde geliþmiþ fertler olarak yetiþtirilmelerinin temin edilmesi, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýnýn en iyi bir þekilde karþýlanmasý ile saðlanmaktadýr. Fýrat Üniversitesi nde, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler çok yoðun bir þekilde, devam etmektedir. Üniversitemizde konferans, panel, sempozyum, tiyatro gibi sosyal ve bilimsel etkinlikler, durmaksýzýn devam etmekte ve bu etkinliklerimize, Elazýð halkýnýn da iþtirak etmesi ile; üniversite-halk bütünleþmesi gerçekleþmektedir. Elazýð, bilim, kültür ve kongreler þehri haline gelmiþtir. 21

24 Fýrat Üniversitesi Amblemi Amblemler, anlamlarýný kaybetmeyecek öðelerle dolu semboller olup; geçmiþte, günümüzde ve gelecekte birlik ve beraberliði oluþturma iþlevlerini sürdürürler ve bu manevi deðerlerin yanýnda, kurum ve kuruluþlarýn geçmiþten gelen misyonunu ve bugünkü jenerasyonunu sembolize eder. Fýrat Üniversitesi ambleminin de, orijinal bir kompozisyon olmasý amaçlanmýþ ve Sayýn Yusuf DURUL un Türkmen Kilimleri adlý yapýtý, baþvuru kaynaðý olarak kullanýlmýþ ve bu derlemedeki Harput yöresi kilimleri titizlikle incelenerek Yýldýz olarak nitelendirilen desen, Üniversitemiz amblemi olarak modernize ve kompoze edilmiþtir. 22

25 FýratÜniversitesi Ýletiþim Fakültesi Yeni bin yýlýn mesleði... 23

26 Günümüzde iletiþim kavramý, her geçen gün saygýnlýk ve önem kazanan bir olgu. Bu kavramýn önemi kendi içindeki dinamiklerle kendini devamlý yenilemesi ve etrafýný da bu baðlamda biçimlendirebilmesidir. Bu kapsamda, günümüz Türkiye sinde hýzla deðiþmekte olan sinema ve televizyon alanlarýnda donanýmlý ve genç iletiþimciler toplumsal yaþamýn biçimlendirilmesinde önemli rol alacaklardýr. KURULUÞ Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Bakanlar Kurulu nun 97/9930 Sayýlý Kararý ile kurulmuþtur. Yükseköðretim Kurulu nun tarih, B.30.0.EÖB sayýlý ve Bölüm açýlmasý konulu yazýsý ile, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ve Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümlerinin açýlmasý uygun görülmüþtür. Yükseköðretim Kurulu nun tarih ve B EÖB sayýlý ve Anabilim Dallarý Kurulmasý konulu yazýsýyla Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Bölümleri nin Tablo 1 de belirtilen Anabilim dallarýndan oluþmasý onaylanmýþtýr. Tablo 1: Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Bölümleri ve Anabilim Dallarý 24

27 AMACI Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü nün amacý; kitle iletiþim alanýnda kuramsal ve uygulamalý bilgilerle donatýlmýþ, güncel teknoloji ile yoðrulmuþ, senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu radyo televizyon ve sinemanýn alanýna giren kuramsal ve uygulamalý bilgiler konularýnda teorik ve uygulama deneyimi kazanmýþ olmanýn yaný sýra, toplumsal ve bireysel deðerlerin bilincinde, düþünen ve yorumlayabilen çaðdaþ iletiþimciler yetiþtirmektir. Çaðýmýzýn enformasyon esaslý bir yönde geliþtiði göz önünde tutulduðunda enformasyonun doðru ve yerinde kullanýmý da önem kazanmaktadýr. Araþtýran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiþtirebilmek Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi nin misyonunda yer almaktadýr. Ayný zamanda teorik ve teknik bilgilerle donaným kazanmasý amaçlanan öðrencilerin, kültürel etkinliklere 25

28 katýlarak yaþamýn her anýnda karþýlaþmalarý muhtemel sorunlara pratik çözümler geliþtirmeleri de beklenmektedir. Faaliyetler arasýnda kültürel etkinlikler de yer almaktadýr. Bu etkinlikler, Üniversitemiz, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý na baðlý kültür kollarý bünyesinde faaliyet gösteren, Medya Klubü, Radyo Klubü, Fotografçýlýk Klubü, Sinema Klubü ve Ýletiþim Klubü kapsamýnda gerçekleþtirilmektedir. Öðrencilerin sosyal yaþam içerisinde etkin bireyler olarak kendilerini ifade etmeleri için yaratýlan bu ortamlarda ayný zamanda mesleki deneyim kazanmalarý da amaçlanmaktadýr. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi genel kültür ve iletiþim alanýyla ilgili akademik eðitimin yaný sýra uygulamaya da önem vermektedir. Bu doðrultuda fakülte bünyesinde yer alan Fýrat Haber Gazetesi, Fýrat TV, Radyo Fýrat, 26

29 Fýrat Ýletiþim Haber Ajansý (FÝHA), bilgisayar laboratuvarý, masaüstü yayýncýlýk ve dijital kurgu gibi ünitelerle öðrencilerin nitelikli eðitim almalarý ve uygulamaya dönük çalýþmalarýný kolayca yürütmeleri amaçlanmaktadýr. Fakültemiz, dört yýllýk lisans eðitimine ek olarak, Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalý aracýlýðýyla yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarýný da yürütmektedir. Bölüm öðrencilerinin, lisans eðitimlerini tamamlayabilme koþulu olarak 3. sýnýfýn sonunda 30 günlük bir zorunlu staj yapmalarý gerekmektedir. Öðrenciler bu stajlarýný, ulusal, yerel medya ve basýn kuruluþlarý ile tanýtým ve yapým þirketlerinde ayrýca, Fýrat Üniversitesi bünyesinde basýn yayýn kuruluþlarýndan birinde yapabilmektedir Öðretim Yýlý nda 4. Dönem mezunlarýný vermiþ olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümümüz, fiziki altyapýsý, teknik donanýmlarý, köklü akademik kültürü ve gittikçe güçlenen öðretim kadrosuyla geçmiþiyle gurur duyan, geleceðine ümitle bakan, Atatürk ilke/inkýlaplarýna baðlý, devletin temel ilkelerini özümsemiþ, çaðdaþ kültür ve deðerlerle donanýmlý genç iletiþimcileri yetiþtirmeyi kendine amaç edinmiþtir. 27

30 F.Ü. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yıllara Göre Tavan ve Taban Puanları Çizelge: 1 Öğretim Yılları En Yüksek Puan En Düşük Puan Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Ösym başvuru kitapçığına göre geçen yılın taban puanları Çizelge: 2 Üniversite Fakülte Bölüm Taban Puan İstanbul Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Marmara Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Ankara Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Ege Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Gazi Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Koceli Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Selçuk Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Erciyes Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Fırat Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Atatürk Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl

31 MÝSYONUMUZ Ýletiþim araçlarýnýn baþýnda gelen radyo, televizyon ve sinemanýn gittikçe önem taþýdýðý günümüzde Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi nin misyonu her þeyden önce evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasýna katkýda bulunmak ve Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý, geçmiþ ve gelecek arasýnda iyi bir köprü kurarak olaylarýn sentezini yapabilen aklý, fikri ve vicdaný hür iletiþimciler yetiþtirmektir. Bu amaçla Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün misyonu öðrencilerini ulusal, bölgesel ve yerel basýnýn ve Türk Sinemasýnýn geliþimine katkýda bulunacak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlý, kültürel olarak donanýmlý, araþtýrmacý, üretici ve eleþtirel düþünceye sahip bireyler olarak yetiþtirmektir. Bu doðrultuda öðrencilerimize görsel-iþitsel iletiþim alanýna gerekli olan toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda bilinmesi gereken kuramsal konular ile teknik konularý içeren derslerden oluþan bir eðitim verilmektedir. Gerek lisans gerekse yüksek lisans düzeyindeki programlar sayesinde radyo, televizyon ve sinema alanýna yaptýðý çalýþmalar ile katký saðlayacak, yeni ufuklar açacak elemanlar kazandýrmaktadýr yýllarýný kapsayan üç yýllýk bir dönemde gerçekleþtirmeyi düþündüðümüz stratejik hedefleri ve eylem planlarýný içermektedir. Hedefimiz katýlýmcý, demokratik, çaðdaþ ve bilimsel bakýþ açýsýný esas alan bir kurumsal yapýyý Fakültemize sürekli kýlmak ve geleceðe doðru planlamaktýr. 29

32 VÝZYONUMUZ Ýletiþim; sosyal sorumluluk, etik, insan haklarý ve özgürlük gibi kavramlarýn daha çok ön plana çýktýðý bir alandýr. Bu doðrultu da, iletiþim fakültesi sadece teknik ve teorik bilgileri deðil, ayný zamanda sosyal, demokratik, etik deðerleri, insanlýðýn duyarlý olmasý gereken konularý, eleþtirel düþünceyi ve öðrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarýný kuvvetlendiren eðitim programlarýný önemsemektedir. Bilimsel ve teknolojik geliþmeleri takip eden, olaylarý geniþ bir bakýþ açýsýyla ele alan, iyi bilgilendirilmiþ tarafsýz ve aydýn bireyler olarak eðitmeyi amaçlamaktadýr. Bu nedenle, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Vizyonu; ulusal ve uluslararasý bilim dünyasý ile örgütsel baðlarýný geliþtirmek, Dünyadaki ve Türkiye deki kurumsallaþmýþ, nitelikli Ýletiþim Fakülteleri ve Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri ile eþ deðer Eðitim ve Araþtýrma Kurumu olmaktýr. 30

33 ÖNGÖRÜLEN VE VARSAYIMLAR - Eðitime ve eðitilmiþ insana duyulan ihtiyaç artmaktadýr - Üniversiteler; artan iletiþim ve uluslar arasý iþbirlikleri sayesinde bir küresel etkileþim aðýnýn üyesi olmak zorunda kalacaktýr. - Fakülteler yeni dönemde büyüklük ve bütçelerine göre deðil, mensuplarýnýn baþarý ve üretimine göre önem kazanacaktýr yüzyýl biliþim çaðý olarak kabul edilmesi nedeni ile bilimsel birikimlerin teknolojiye dönüþümü rekabette ülkelere üstünlük saðlayacaktýr. - Kurumlar ve toplum, yeniliklere ve yaratýcý düþüncelere prim verecektir. - Yenilikçilik, katýlýmcýlýk, demokratiklik ve özerklik temel baþarý ölçütleri olacaktýr. TEMEL DEÐERLERÝMÝZ Misyonumuzu ve Vizyonumuzu oluþturan temel deðerler ise aþaðýda sýralanmýþtýr. - Atatürk Ýlkelerine baðlýlýk ve çaðdaþlýk. - Hukuka ve yasalara baðlýlýk. - Ulusal deðerlerimizi ve çýkarlarýmýzý en üst düzeyde sunmak. - Bilimsel etiðe, hukuka ve ulusal çýkarlarýmýza aykýrý fiil ve davranýþlara karþý aktif bir duruþ almak. - Yenilikçi ve üretken olmak. - Demokrat olmak, katýlýmcýlýðý özendirmek, öðrencilere ve çalýþanlara sorumluluk vermek. - Faaliyetlerde þeffaf ve hesap verebilir olmak. - Hizmetlerde eþitlik ilkesini ön planda tutmak. - Çalýþanlarýn iþ memnuniyetini saðlamak. - Evrensel ve bilimsel deðerlere baðlýlýk. 31

34 PAYDAÞLAR - Akademik personeli ve aileleri - Ýdari personeli ve aileleri - Kayýtlý öðrencileri ve aileleri - Mezunlar - Fakülteler - Yüksekokullar - Enstitüler - Rektörlük - Valilik - Bakanlýk ÝLKELER VE DEÐERLERÝMÝZ Deðerler Bilimsellik Tarafsýzlýk Evrensellik Çaðdaþlýk Þeffaflýk Akademik Özgürlük Sorumluluk Takým Bilinci Güvenilirlik Ýdealistlik Hoþgörü Ýlkeler Eðitimde kaliteyi gözetmek Araþtýrmayý teþvik etmek Akademik liyakat ve baþarýya önem vermek Etik anlayýþýna sahip olmak Geliþime açýk bir yönetim politikasý izlemek Kaynaklarý etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlý olmak Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek 32

35 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ Dekan : Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Profesör Temsilcisi : Prof. Dr. Mehmet ÜLKER : Prof. Dr. Vedat ASÝL : Prof. Dr. Yasin VAROL Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. Ahmet AKSIN : Doç. Dr. Hüseyin ALTUN Yrd. Doçent Temsilcisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YATKIN FAKÜLTE KURULU ÜYELERÝ Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Prof. Dr. Mehmet ÜLKER Prof. Dr. Vedat ASÝL Prof. Dr. Yasin VAROL Doç. Dr. Ahmet AKSIN Doç. Dr. Hüseyin ALTUN Yrd. Doç. Dr. Ahmet YATKIN 33

36 FÝZÝKÝ YAPI Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ne ait 2 katlý ve 1500 m 2 lik baðýmsýz bir bina bulunmaktadýr. Fýrat Televizyonu için kullanýlan bölümde de 500 m 2 lik bir stüdyo, 15 m 2 lik 4 oda, 20 m 2 lik bir mutfak, 150 m 2 lik salon vb olmak üzere takriben 1000 m 2 lik alan bulunmaktadýr. Dersler, fakülte bünyesinde kurgu ve montaj derslerinin de verildiði bilgisayar laboratuvarý ve fotoðraf dersanesiyle birlikte 6 ayrý sýnýfta yapýlmaktadýr. Uygulamalý dersler yoðunluklu olarak FIRAT RTV bünyesindeki 120 koltuk kapasiteli stüdyoda ve buradaki kamera-kurgu -montaj ekipmanlarý desteðinde gerçekleþmektedir. Fýrat Radyo ve Televizyonu, Fýrat Üniversitesi Merkez Kampüsü nde, Teknik Eðitim Fakültesi binasý içerisinde yer almakta olup, stüdyo ile birlikte toplam kullanýlan alaný 1000 m 2 dir. Televizyon ve radyo yayýnlarý da yine Fýrat RTV biriminin yer aldýðý bina içerisinden yapýlmaktadýr. 34

37 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ YENÝ BÝNA PLAN VE PROJESÝ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ AVAN PROJESÝ MÝMARÝ PROJE ÝHTÝYAÇ LÝSTESÝ A- Bölümler B- Her Bölümde Bulunmasý Gereken Öðretim Üyesi Odalarý C- Ýdari Hizmetler D- Sýnýflar E- Stüdyolar F- Ajans G- Teknik Hizmetler 35

38 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ AVAN PROJESÝ MÝMARÝ PROJE ÝHTÝYAÇ LÝSTESÝ A- Bölümler a. Radyo-TV-Sinema Bölümü b. Gazetecilik Bölümü c. Halkla Ýliþkiler Bölümü d. Görsel Ýletiþim Bölümü B- Her Bölümde Bulunmasý Gereken Öðretim Üyesi Odalarý adet m 2 toplam 1- Profesör Odalarý 25 m 2 x 5ad 125m 2 2- Doçent Odalarý 18 m 2 x 5ad 90m 2 3- Yrd. Doç. Odalarý (2 Kiþilik) 18m 2 x 5ad 90m 2 4- Asistanlar Odasý (2 Kiþilik) 18m 2 x 7ad 126m 2 5- Bölüm Baþ. Odasý 25m 2 x 1ad 25m 2 6- Bölüm Sekreteri Odasý 18m 2 x 1ad 18m2 7- Toplantý Odasý(Bölüme Ait) 26m 2 x 1ad 26m 2 8- Yeteri Kadar WC-Lavabo Bölüm Toplamý 500 m 2 4 Bölüm x 500m m 2 D- Sýnýflar 4 Bölüme Hizmet Verecek Þekilde Düzenlenecektir Kiþilik Sýnýflar 140 m 2 x 3ad 420 m Kiþilik Sýnýflar 80 m 2 x 8ad 640 m Kiþilik Bilgisayar Sýnýflarý 100 m 2 x 3ad 300 m 2 4- Grafik Animasyon Sýnýfý 48 m 2 x 2ad 96 m 2 5- Konferanslar ve Sinema Salonu Ýçin Kullanýlabilecek Anfi Düzeninde 250 Kiþilik Salon 1ad 280 m 2 6- Soyunma Odalarý 15 m 2 x 2ad 30 m 2 7- Dersler Ýçin Kullanýlacak Anfi Düzeninde 250 Kiþilik Salon 1ad 280 m 2 8- Öðrenci Dernek Odalarý 18 m 2 x 5ad 90 m m 2 36

39 adet toplam E- Stüdyolar 1- Tv Stüdyo 1 (Yüksekliði min. 10 m. olacaktýr) 1ad 400 m 2 - Stüdyo Reji 1ad 30 m 2 - Ses Odasý 1ad 25 m 2 - Dimmer (Iþýk Ünitesi) 1ad 25 m 2 - Ölçü Bakým 1ad 25 m 2 - Bilgi Ýþlem 1ad 25 m 2 - Dekor Hazýrlama ve Depolama Atölyesi 1ad 100 m 2 - Makyaj Odasý 1ad 25 m 2 - Soyunma odasý 15 m 2 x 2ad 30 m 2 2- Tv Stüdyo 2 (Haber Stüdyosu) 1ad 150 m 2 - Haber Stüdyo Reji 1ad 25 m 2 - Arþiv 1ad 15 m 2 3-Ana Kumanda odasý 1ad 50 m 2 4- Haber Merkezi 1ad 100 m 2 5- Seslendirme Ünitesi (haber-program) 1ad 10 m 2 6- Kurgu Montaj Üniteleri 8ad 20 m 2 7- Radyo yayýn reji 1ad 25 m 2 Radyo prodüksiyon ünitesi 1ad 20 m 2 8- Seslendirme Stüdyosu 1ad 40 m 2 9- Dijital fot. Lab. 1ad 25 m Siyah-Beyaz Fotoðraf Lab. 1ad 25 m Bina çatýsýnda Anten Kurulum ve cihaz alaný (Boþ alan) 10 m Kiþilik Sinema Salonu 1ad 250 m Kiþilik Cep Sinema Salonu 1ad 75 m 2 Toplam 1525 m 2 F- Ajanslar 1- Müdür Odasý 1ad 18 m 2 2- Toplantý Odasý 1ad 18 m 2 3- Çalýþma Odalarý 18 m 2 x 4ad 72 m 2 Toplam 108 m 2 G- Teknik Hizmetler 1- Arþiv 1ad 50 m 2 2- Depolar 1ad 100 m 2 3- Merkezi Havalandýrma ve Klima Santrali 1ad 200 m 2 4- Elektrik Pano Odasý 1ad 20 m 2 6- Jeneratör Mahalli 1ad 50 m m 2 TOPLAM 7173 m 2 SÝRKÜLASYON ALANI 4000 m 2 GENEL TOPLAM m 2 37

40 FIRAT ÝLETÝÞÝM HABER AJANSI (FÝHA: HABERCÝLÝKTE YENÝ BÝR TAT... YENÝ BÝR SOLUK... ) Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Haber Ajansý (FÝHA), iletiþim fakültesi bünyesinde, fakülte öðretim üyeleri denetiminde, öðrencililerin yarý zamanlý ve tam zamanlý olarak çalýþmasýyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte öðrencilerinin teorikte aldýklarý bilgileri, pratikte kurumsal kültür, felsefe ve disiplin içinde yürütmeleri amacýyla, uygulamalý habercilik eðitimi vermek, sektörün aradýðý profesyonel, kalifiye elemanlarý yetiþtirmek üzere 08/01/2007 tarihinde çalýþmalarýna baþlamýþtýr. FiHA nýn yayýn ilkeleri; yerel, ulusal ve uluslararasý alanda oluþmuþ kural, yasa, ilke ve meslek kodlarýndan yola çýkýlarak belirlenmiþ olup, gazetecilik - habercilik mesleðiyle ilgili olan ve meslek kurullarýnca belirlenen kural, hak ve sorumluluk bildirgeleri ile yazýlý olmayan etik / ahlak kurallarý da tarafýmýzdan aynen benimsenmiþtir. 38 FÝHA DA BÝR GÜN FÝHA da yarý zamanlý, tam zamanlý ve stajyer olarak çalýþan Ýletiþim Fakültesi öðrencileri kurumsal disiplin çerçevesinde, sabah saat da ajansa gelmektedirler. Ulusal ve yerel ölçekli gazete, dergi ve internet haber sitelerini habercilik anlayýþý ve eleþtirisiyle gözden geçiren FÝHA ekibi, saat da yuvarlak masa toplantýsýyla (Gündem Toplantýsý) gündemi belirlemektedirler. Toplantýda, fax, mail v.b. yollardan FÝHA ya ulaþan haberler ve kaynaklarýnýn doðruluðu ve haber deðerleri tartýþýldýktan sonra her haber ilgili servislerine (yurt haber servisi, spor servisi, fakültelerden haberler servisi v.b.) daðýtýlarak görev paylaþýmý yapýlýr. Bu toplantýdan sonra ilgili muhabir ve teknik ekip görev alanlarý dahilindeki haber kaynaðýna ulaþýp gerekli enformasyonlar toplandýktan sonra, her öðrenci kendi enformasyonlarýný habere dönüþtürür. Ajansa gelen her haber bu aþamalardan geçtikten sonra editör süzgecinden geçer. Bu aþamada her haber ajanstaki öðrenciler ve editör tarafýndan eleþtirel gözle bakýlarak tartýþýlýr. FÝHA da her yapýlan her iþ bir eðitim öðretim sürecinin bir parçasýdýr. FÝHA da her faaliyet, teorik bilgilerin pratikte uygulandýðý laboratuvar ciddiyetiyle yapýlmaktadýr.

41 Fýrat TV Tarihçe Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde yerel televizyon yayýný yapan FIRAT RTV biriminin kurulma çalýþmalarý, Fýrat Üniversitesi Araþtýrma Fonu na tarihinde sunulan ve Uydu Antenin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve Yayýn Aktarýmý baþlýðýný taþýyan çalýþma ile baþlatýlmýþtýr. Ülkemizin ilk yerel televizyonu unvanýna da sahip bulunan Fýrat RTV, Ýlk yayýnýný 2 Ekim 1992 de gerçekleþtirmiþ ve bu tarihten günümüze gelinen süreçte, Elazýð da takriben 100 km lik çaptaki bir alana televizyon yayýnlarýný kesintisiz ulaþtýrmýþtýr. Fýrat Televizyonu, bugün geldiði noktada, her gün ile saatleri arasýnda yayýnlarýný 40 ayrý özgün program ve yapýmlarýyla baþarýyla sürdürmektedir. Fýrat TV, son dönemde gerçekleþen teknolojik iletiþim yeniliklerine paralel olarak yayýnlarýný internet üzerinden de yapmaya baþlamýþtýr. 39

42 Amacý ve Yayýn Ýlkeleri Radyo, televizyon ve veri yayýnlarýnda uyulmasý gereken yayýn ilkeleri þunlardýr: a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlýk ve baðýmsýzlýðýna, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne, Atatürk ilke ve inkýlâplarýna aykýrý yayýn yapýlmamasý. b) Toplumu þiddete, teröre, etnik ayrýmcýlýða sevk eden veya halký sýnýf, ýrk, dil, din, mezhep ve bölge farký gözeterek kin ve düþmanlýða tahrik eden veya toplumda nefret duygularý oluþturan yayýnlara imkân verilmemesi. c) Yayýncýlýðýn, gerek yayýn organý, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sýhrî hýsýmlarý veya bir baþka gerçek veya tüzel kiþinin haksýz çýkarlarý doðrultusunda kullanýlmamasý. d) Ýnsanlarýn dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasî düþünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir þekilde kýnanmamasý ve aþaðýlanmamasý. e) Yayýnlarýn toplumun millî ve manevî deðerlerine ve Türk aile yapýsýna aykýrý olmamasý. f) (Deðiþik: 3/8/ /8 md.) Özel hayatýn gizliliðine saygýlý olunmasý. g) Türk millî eðitiminin genel amaçlarýnýn, temel ilkelerinin ve millî kültürün geliþtirilmesi. h) Türkçenin; özellikleri ve kurallarý bozulmadan konuþma dili olarak kullanýlmasý; millî birlik ve bütünlüðün temel unsurlarýndan biri olarak çaðdaþ kültür, eðitim ve bilim dili halinde geliþmesinin saðlanmasý. ý) Kiþilerin manevî þahsiyetlerine eleþtiri sýnýrlarý ötesinde saldýrýda bulunulmamasý, cevap ve düzeltme haklarýna saygýlý olunmasý, soruþturulmasý basýn meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruþturulmaksýzýn veya doðruluðuna emin olunmaksýzýn yayýnlanmamasý, saklý kalmasý kaydýyla verilen bilgilerin kamu yararý ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayýnlanmamasý. j) Yayýncýlýðýn haksýz bir amaç ve çýkara alet edilmemesi ve haksýz rekabete yol açýlmamasý, ilân ve reklam niteliðindeki yayýnlarýn bu niteliklerinin þüpheye yer býrakmayacak þekilde açýklanmasý, bir basýn organýnýn özel çabalarla yarattýðý ürünün kendi ürünüymüþ gibi sunulmamasý, ajanslardan veya baþka bir medya kaynaðýndan alýnan haberlerin kaynaðýnýn belirtilmesine özen gösterilmesi. k) Suçlu olduðu yargý kararý ile kesinleþmedikçe hiç kimsenin suçlu ilân edilmemesi veya suçluymuþ gibi gösterilmemesi; kiþileri suç iþlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayýn yapýlmamasý. l) Haberlerin yayýnlanmasýnda tarafsýzlýk, gerçeklik ve doðruluk ilkelerine baðlý olunmasý; özgürce kanaat oluþumunun engellenmemesi; haber kaynaklarýnýn kamuoyunun yanýltýlmasýnýn amaçlandýðý haller dýþýnda gizliliðinin korunmasý. m) Halký aldatacak, yanýltacak veya haksýz rekabete yol açacak reklam yayýnlarýna yer verilmemesi. n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar arasýnda fýrsat eþitliði saðlanmasý; tek yönlü, taraf tutan yayýn yapýlmamasý; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarýyla ilgili ilkelere aykýrý davranýlmamasý. o) (Deðiþik:3/3/ /5 md.) Yayýnlarda, eser ve baðlantýlý hak sahiplerine 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanýnan haklarýn ihlâl edilmemesi. p) Bilgi iletiþim telefonlarý yoluyla yarýþma ve benzeri yöntemlere baþvurulmamasý ve bunlarýn sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracýlýk edilmemesi, lotarya yapýlmamasý, bilgi iletiþim telefonlarý yoluyla yapýlacak anket ve kamuoyu yoklamalarýnýn, hazýrlýk aþamasýndan sonuçlarýnýn ilânýna kadar noter nezaretinde gerçekleþtirilmesi. r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren konularý iþleyen yayýnlarýn yapýlmamasý, çerçeveler veya alt yazý tekniði kullanýlarak sürekli yayýn yapýlmamasý, haberde konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz eden görüntülerin arþiv niteliðinin belirtilmesi. (1) s) Program hizmetlerinin bütün unsurlarýnýn insan onuruna ve temel insan haklarýna saygýlý olmasý. t) Yayýnlarýn müstehcen olmamasý. u) (Deðiþik: 1/7/ /37 md.) Kadýnlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karþý þiddetin ve ayrýmcýlýðýn teþvik edilmemesi. v) (Deðiþik: 3/8/ /8 md.) Yayýnlarýn þiddet kullanýmýný özendirici veya ýrkçý nefret duygularýný kýþkýrtýcý nitelikte olmamasý. y) Suç örgütlerinin korkutucu ve yýldýrýcý özelliklerinin yansýtýlmamasý. z) Gençlerin ve çocuklarýn fiziksel, zihinsel ve ahlakî geliþimini zedeleyecek türden programlarýn, bunlarýn seyredebileceði zaman ve saatlerde yayýnlanmamasý. 40

43 Radyo Fýrat günümüzde sadece Türkiye de deðil; dünyanýn internet eriþimi bulunan her yerinden radyo.firat.edu.tr adresine girilmek suretiyle canlý olarak dinlenebilmektedir. RADYO FIRAT FM 89.2 Radyo Fýrat FM 89.2, Ocak 2008 de kurulmuþ olup, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren, temelde eðitim amaçlý bir radyo istasyonudur. Fakat bu tarihte radyo kurulur kurulmaz düzenli yayýna geçilmemiþ; yeni kurulan her yayýn organýnda olduðu gibi belli bir müddet test yayýný yapýlmýþ, 15 Mayýs 2008 de resmen düzenli yayýn hayatýna baþlanmýþtýr. O dönemde Elazýð da 10 un üzerinde deðiþik yaþ, eðitim, kültür, inanç, ekonomik seviye, mesleki aktivite vb. alanlara yönelik radyolar olmasýna raðmen; çok kýsa bir süre zarfýnda Elazýð da ve internet üzerinde yayýnýn ulaþtýðý çevre birimlerde benimsenmiþ; Türkiye nin en iyi üniversite radyosu olma yolunda kayda deðer programlar yayýnlamýþtýr. Radyo Fýrat programlarý Fýrat Üniversitesi merkez kampüsü nde bulunan Fýrat RTV Stüdyolarýndan yapýlmaktadýr. Radyo stüdyosu, birinde kumanda masasýnýn, Deck, Cd Player, Md Player gibi yayýn cihazlarýyla kaset, cd arþivinin bulunduðu, diðerindeyse kayýt stüdyosunun yer aldýðý iki baðlantýlý ve yalýtýmlý bölümden oluþmaktadýr. Arþiv olarak günümüz koþullarýnda iyi seviyeli bir radyo istasyonunun gereksinimini karþýlayacak bilgisayar sistemi kullanýlmaktadýr. Radyo Fýrat son dönemde gerçekleþen teknolojik iletiþim yeniliklerine paralel olarak yayýnlarýný internet üzerinden de yapmaya baþlamýþtýr. Radyo Fýrat ta haberler, son dakika geliþmeleri, müzik, aktüalite, spor, politika, vb. tüm alanlardaki yenilikler anýnda dinleyicileri aktarýlmaktadýr. Ayrýca, gün içerisindeki müzik yayýnýnýn büyük bir bölümü, mp3 formatýnda kayýtlý þarkýlarla bilgisayardan yapýlmaktadýr. Özellikle saat 00:00 dan sonra yayýnlanan paket program gece mikisi, tamamen bilgisayar kontrollü gerçekleþtirilmekte, her gün farklý þarkýlar yayýnlanarak gece içerisinde bir þarký tek bir kere dinletilmektedir. Radyo Fýrat kýsa geçmiþine raðmen ilkeli, seviyeli yayýncýlýk ilkesiyle Elazýð yerel radyoculuðuna bir çok alanda öncülük ettiði gibi, diðer radyo istasyonlarýný da daha kaliteli yayýn yapma yolunda model olmuþtur. Radyo Fýrat günümüzde sadece Türkiye de deðil; dünyanýn internet eriþimi bulunan her yerinden radyo.firat.edu.tr adresine girilmek suretiyle canlý olarak dinlenebilmektedir. 41

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2013-2017

STRATEJÝK PLAN 2013-2017 STRATEJÝK PLAN 2013-2017 Ankara 2012 SUNUÞ Hacettepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, kuruluþundan bu yana gerek eðitim kalitesi gerek akademik yayýnlarý ve araþtýrmalarýyla öne çýkmýþ, kýsa zamanda iletiþim

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 111-117 Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Birsen Yanar * Kurumsal Misyon Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM), Anayasa nýn 134. maddesi uyarýnca 2876 sayýlý kanunla Atatürk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı