FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI"

Transkript

1 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI TANITIM KÝTAPÇIÐI ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI YAYINLARI NO:

2 Fakültemize Hoþgeldiniz

3 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANLIÐI TANITIM KÝTAPÇIÐI I

4 Ýçindekiler 4-5 SUNUÞ YAZILARI 6-7 Önsöz Fýrat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Feyzi BÝNGÖL Atatürk ün Gençliðe Hitabesi 23 Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 24 - Kuruluþ 25 - Amacý 29 - Misyonu 30 - Vizyonu 33 - Fakülte Yönetim Kur. Üyeleri Sevgili Genç Ýletiþimciler Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Fýrat Üniversitesi Tarihçesi 34 - Fiziki Yapý 35 - Fak. Yeni Bina Plan ve Projesi 38 - Fiha 39 - Fýrat TV 41 - Radyo Fýrat 43 - Fýrat Haber Gazetesi 2

5 Ýçindekiler Akademik Kadro Ýdari Personel 53 - Okutulan Dersler 57 - Okutulan Derslerin Ýçerikleri Elazýð ý Tanýyalým 70 Etkinlikler Fýrat Üniversitesi Öðrenci Kýlavuzu 74 - Yükseköðretim Kurumlarý Öðrenci Disiplin Yönetmeliði 82 - Fýrat Üniversitiesi Eðitim- Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði 90 - Fýrat Üniversitesi Baðýl Deðerlendirme Sistemi Yönergesi 94 - Fýrat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliði 99 - Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý Hakkýnda Yönetmelik Fýrat Üniversitesi Çift Anadal Programý Yönergesi 3

6 Millî Eðitimde hýzla yüksek seviyelere çýkacak bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacaðý muhakkaktýr. Mustafa Kemal ATATÜRK 4

7 ATATÜRK ÜN GENÇLÝÐE HÝTABESÝ Ey Türk Gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kýymetli hazinendir. Ýstikbâlde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn, bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delâlet ve hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri þahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edilebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düþmüþ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdý! Ýþte; bu ahval ve þerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal ATATÜRK 5

8 Prof. Dr. Ahmet Feyzi BÝNGÖL Fýrat Üniversitesi Rektörü Ülkemizde ve dünyada, toplumsal ve siyasal yaþamýn ayrýlmaz bir parçasý olan medya gibi bir sektöre adým attýðýnýz bu dönemde, medya mensuplarýnýn, meslek ahlakýnýn çok güçlü ve geliþmiþ olmasý arzu edilmektedir. Bu yüzden; meslek ilkelerinden taviz vermeyen, eleþtirel düþünen, yeniliklere açýk, hukukun üstünlüðüne inanan, Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý na baðlý siz deðerli genç iletiþimcilerin, ülkemizin geleceðinde önemli görevler almasýný duymak ve görmek arzusundayýz. 6

9 ÖNSÖZ Kitle iletiþim araçlarýnýn, kurumlarýnýn ve örgütlerinin iþleyiþ ilkeleri ve uygulamalarý konusunda öðrencilere kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler veren Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, eðitim ve öðretime baþladýðý akademik yýlýndan beri hem yerel hem de ulusal medya organlarýna eleman yetiþtiren, üniversitemizin en önemli fakültelerinden biridir. Her gün yeni bir teknolojik geliþmenin yaþandýðý, dünyanýn haberleþmenin kolaylaþtýðý küçük bir köy haline geldiði günümüzde, medyanýn topluma olan etkisini önemsememek mümkün deðildir. Çünkü medya toplumun haber ihtiyacýný gidermekte, eðlendirmekte, eðitmekte ve kamuoyu adýna denetim ve eleþtiride bulunmaktadýr. Bu baðlamda iletiþim fakültelerine de büyük görevler düþmektedir. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi de meslek ilkelerinden taviz vermeyen, eleþtirel düþünen, yeniliklere açýk, hukukun üstünlüðüne inanan, Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýna baðlý genç iletiþimciler yetiþtirmeyi kendine ilke edinerek, bu görevi en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi yeni bir fakülte olmasýna karþýn, kurulduðu günden beri kendini hýzlý bir þekilde geliþtirmiþtir. Bu geliþim sürekli devam etmektedir. Öðrenciler teorik bilgilerin yaný sýra fakülteye baðlý olan Fýrat TV ve Fýrat Radyo su ile uygulama yapma fýrsatýna da sahip bulunmaktadýr. Önümüzdeki günlerde fakülte kadrosuna katýlacak olan yeni öðretim üyeleri ile akademik kadrosu daha da güçlenecektir. Ayrýca þu an projesi yapým aþamasýnda olan; anfileri, sýnýflarý, stüdyolarý, kültür merkezi, çalýþma atölyeleri, televizyon, radyo stüdyosu, matbaasý ile daha bunun gibi birçok donanýmýma sahip olacak olan yeni fakülte binasý da ileriki yýllarda öðrencilerimize hizmet etmeye baþlayacaktýr. Ýletiþim fakültesi öðrencisi diðer meslek gruplarýndan farklý olarak, her alanda bilgi sahibi ve çok yönlü bir profil çizmek, bu profili sürekli yenilemek zorundadýr. Çünkü bir iletiþimci sadece bir konuda uzman olamaz. Bir iletiþimci topluma yön veren, yorumlayan ve gerektiðinde belirli bir sorun karþýsýnda kamuoyu oluþturacak bilgi ve tecrübeye sahip olmak zorundadýr. Bu bilgi ve tecrübeye haiz olmayan bir kiþinin bu camiada yer edinmesi çok zordur. Bu fakülteyi seçen öðrenciler Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi sýralarýnda bu bilgi ve mesleki etiðin temelini alarak, üzerlerine inþa edecekleri her basamakla bir adým daha ileriye gideceklerdir. Bu fakülteyi tercih edip okuyan ve bu fakültede okumayý tercih etmeyi düþünen tüm deðerli öðrencilere, eðitim hayatlarý boyunca ve daha sonraki yaþamlarýnda baþarý ve mutluluklar diliyorum. Prof. Dr. Ahmet Feyzi BÝNGÖL Fýrat Üniversitesi Rektörü 7

10 Bir ülkede demokratik olgular ile kurallarýn yerleþmesinde ve uygulanmasýnda, iletiþimcilere önemli sorumluluklar düþer. 8 Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Ýletiþim Fakültesi Dekaný

11 Sevgili Genç Ýletiþimciler! Modern çaðýn simgesi haline gelen kitle iletiþim araçlarýnýn önemi; makro düzeyde, toplumsal, ekonomik veya eðitim yönünden olmakla birlikte, sonuçta, toplumun her kesimini etkileyen devasa bir etken olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu etki kitle iletiþim araçlarýnýn çok fonksiyonluluðu, insanlarý etkilemeye yönelik fiziksel, sosyolojik ve psikolojik gibi birçok özelliðinden kaynaklanmaktadýr. Buna paralel olarak, insanlarýn günlük yaþamýnýn birer parçasý haline gelmiþ olan kitle iletiþim araçlarýnýn, teknik, sosyolojik, psikolojik ve birçok disiplin ile bilimlerarasý iliþkilerini akademik anlamda irdeleyen; teknik anlamda iletiþim araçlarýnýn belli disiplinlerle uygulanýþýný ortaya koyan iletiþim fakültelerinin önemi de her geçen gün artmaktadýr. Fakültemizde, ilk iki yarýyýl, alan derslerinin yaný sýra, yan bilim ve disiplinlerin giriþ dersleri de okutulmaktadýr. Böylece öðrencilerimizin sosyal bilimlerin hemen her dalýyla zaruri iliþki içinde bulunan iletiþimi ve iletiþim sürecini daha iyi kavramlarý ve sosyal bilimlerin merkezinde bulunan iletiþim olgusunu benimsemeleri, akademik ve entelektüel kapasiteleriyle üniversite eðitimine uygun bir öðrenim görmelerini saðlanmaktadýr. Öðrencilerimiz, üçüncü yarýyýldan baþlayarak, kendi bölümlerinin dersleriyle tanýþmakta, ayrýca kuramsal derslerin yanýnda bölümleriyle ilgili uygulamalý dersleri de almaya baþlamaktadýrlar. Bu çerçevede; teorik derslerin yaný sýra uygulamalý derslere de aðýrlýk verilmesi öðrencilerimizin Ýletiþim Fakültesi nden donanýmlý olarak mezun olmalarýný saðlamaktadýr. Bu doðrultuda fakülte bünyesinde yer alan Fýrat Haber Gazetesi, Fýrat TV, Radyo Fýrat, Fýrat Ýletiþim Haber Ajansý (FÝHA), Bilgisayar Laboratuvarý, Masaüstü Yayýncýlýk ve Dijital Kurgu gibi ünite ve yapýlanmalarla öðrencilerin teorikte aldýklarý akademik eðitimleri laboratuvar ortamýnda uygulamalarý saðlanmaktadýr. Böylece; öðrencilerimizin teorik bilgilerini pekiþtirmeleri ve sektörün aradýðý sadece bilen deðil; ayný zamanda bilgisini uygulayabilen kalifiye eleman durumuna gelmeleri amaçlanmaktadýr. Ayrýca, öðrencilerin, kültürel etkinliklere katýlarak toplumsal organ ve oluþumlarýn birer parçasý olmalarý da saðlanmaktadýr. Bu baðlamda; Üniversitemiz, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý na baðlý kültür kollarý bünyesinde faaliyet gösteren, Medya Klubü, Radyo Klubü, Fotoðrafçýlýk Klubü, Sinema Klubü ve Ýletiþim Klubü fakültemiz akademik personelinin ve öðrencilerinin çalýþmalarýyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz, yüzeysel sözünü ettiðim iletiþimin ve iletiþim araçlarýnýn öneminden hareketle çaðýn gereklerine uygun, teorik bilgileri ve uygulamalý bilimsel donanýmý öðretebilmek için nitelikli bir eðitim ve öðretim olanaðý vaat etmektedir. Bunu yaparken üniversitemizin 30 yýlý aþkýn köklü akademik kültürü, geleneði ile kurumsal disiplini ve yeni bir fakülte olmanýn dinamizmini ruhunda hissetmekte bunu da faaliyetlerine yansýtmaktadýr. Doðunun þirin þehri olan ilimizde, huzurlu ve çaðdaþ bir eðitim kurumu olan üniversitemizi ve fakültemizi tercih ederek, sektörün beklediði akademik ve entelektüel birikime sahip, geleceðin bilinçli iletiþimcilerini sevgiyle kucaklýyoruz. Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Ýletiþim Fakültesi Dekaný 9

12 ÇAYDAÇIRA DESTANI Harput Süt Kalesi Konsun þamdanlara mum, olsun ergenler sýra... Ýnsin davula tokmak, baþlasýn çaydaçýra... Durur deryada balýk, durur gökte turnalar Bizim Çaydaçýra ya baþlayýnca zurnalar. Diz vur gaggoþum, heyy!.. De... kükresin halay kolu, Kövenk in pýnar baþý, görünsün saray yolu. Bunlar, bu yerin sesi, bu göðün gürlemesi, Mayasý aþk, ateþtir... Belki sarmaz herkesi, Bir vuruþu tokmaðýn yetiþir coþmamýza; Bir tel sesi çok bile, köpürüp taþmamýza! Þu Harput un baþýna yaðan çið mi, kar mýdýr? Bize Kayabaþý ndan el sallayan yar mýdýr? Heyy!... Yardýr o, yardýr, yar!.. Omuzunda þalý da var!.. Üstünde Ay-Yýldýz ý, Beyazý, Alý da var. Þu dere baþtan baþa; ayva, nar, dut... olaydý; Çýkardýk kalesine eski Harput olaydý... Görürdük ovasýný, alýrdýk havasýný, Yaradan kabul eder aþýkýn duasýný, Yansýn þamdanlarda mum; olsun ergenler sýra, Ýnsin davula tokmak, baþlasýn çaydaçýra! Ortasý güllü mendil, elinde Kolbaþý nýn; Çýksýn artýk üstüne gelin, binek taþýnýn. Doldur ver boþ tasýmý ey!... Pýnar, gider oldum. Ben, anayý, babayý, yari. terk eder oldum!... Niyazi Yýldýrým GENÇOSMANOÐLU 10

13 Fýrat Üniversitesi Tarihçesi Fýrat Üniversitesi nin Dünü Zengin bir kültür hayatý bulunan Elazýð ve ilçelerinde eðitim ve öðretime baþlayan ve daha sonra da Bingöl, Muþ, Tunceli illeriyle Erzincan ýn Kemaliye ilçesinde yükseköðretim kurumlarýna sahip olan ve 2547, 2809, 3337 ve 3389 sayýlý kanunlarla bugünkü hüviyetini kazanan Fýrat Üniversitesi nin kuruluþu, kademeli olarak gerçekleþmiþtir. Büyük önder Atatürk, 1936 yýlýnda üniversitelerin yurt sathýnda yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðine iþaret etmiþ ve Ulu önderin bu iþaretleri doðrultusunda Doðu Anadolu da üniversite kurulmasýnýn doðru olacaðý vurgulanmýþtýr. Bu geliþmelerin sonucu olarak 1942 yýlýnda düzenlenen Ýkinci Üniversite Haftasý da Elazýð da yapýlmýþtýr. Bu haklý teþebbüslerin desteklediði, Elazýð da bir yükseköðretim kurumuna sahip olma çabalarý nihayetinde, 1967 yýlýnda gerçekleþmiþtir yýlýnda Yüksek Teknikokul açýlmýþ, ayný yýl içinde Ankara Üniversitesi Senatosu nun Elazýð Veteriner Fakültesi nin kurulmasýný öngören kararý Milli Eðitim Bakanlýðý nca onaylanmýþtýr. 11

14 1983 yýlýnda Tunceli ve Bingöl Meslek Yüksekokulu, 1987 yýlýnda Muþ Meslek Yüksekokulu, 1989 yýlýnda Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992 yýlýnda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Keban Süleyman DEMÝREL Meslek Yüksekokulu kurulmuþtur. Bunlarý 1995 yýlýnda Maden Meslek Yüksekokulu ile Sivrice Meslek Yüksekokulu, 1996 yýlýnda Kemaliye Hacý Ali AKIN Meslek Yüksekokulu, 1997 yýlýnda Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ile Elazýð Saðlýk Yüksekokulu nun kuruluþlarý takip etmiþtir. Muþ Malazgirt Alparslan Meslek Yüksekokulu nun yýlýnda eðitim öðretime açýlmasýyla birlikte yüksekokul sayýsý 13 e ulaþmýþtýr Tarih, 5662 sayýlý kanun ile Bingöl, Muþ Alpaslan Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi kurularak, bu ildeki okullar söz konusu üniversitelere baðlanmýþtýr Tarihli 5765 sayýlý kanun ile Tunceli Üniversitesi kurularak, bu ildeki okullar bu üniversiteye baðlanmýþtýr Eðitim - Öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayan Devlet Konservatuarý, Eðitim - Öðretim yýlýnda ilk mezunlarýný vermiþtir Eðitim ve Öðretim yýlýnda öðrenci alýmýna baþlayan bir diðer fakülte ise Ýletiþim Fakültesi dir tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Bakanlar Kurulu nun 97/9930 sayýlý kararý ile kurulan fakülte, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü nde Ek kontenjanla 31 kiþilik ilk öðrencilerini almýþtýr. 12

15 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ NÝN BUGÜNÜ Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi kampüsleri ile birlikte on üniteden oluþmaktadýr. Rektörlük Kampüsü, hazine adýna tapulu ve üniversitemize tahsili m 2 lik alan ile kamulaþtýrýlarak, üniversitemiz adýna tescil edilen m 2 olmak üzere toplam m 2, Mühendislik Fakültesi kampüsü ise hazine adýna tapulu ve üniversitemize tahsisli m 2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuþlardýr. Üniversitemize baðlý Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði iki ünite halinde; Kesik Köprü de m 2 ve Yurtbaþý nda m 2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere de ise m 2 lik üniversitemiz eðitim ve dinlenme tesisleri kurulmuþtur. Harmantepe-Cip Barajý nda m 2 yüzölçümündeki arazi üzerine, üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi ne baðlý su ürünleri tesisleri bulunmaktadýr. Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi, m 2 lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yýlýnda hizmete sunularak Elazýð ýn ve Doðu Anadolu Bölgesi ne saðlýk hizmeti vermektedir. Üniversitemizde akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluþan lojmanlarýmýz vardýr. Mevcut lojmanlarýn; 154 adeti rektörlük, 150 adeti mühendislik kampüsündedir. 13

16 Bunlarýn haricinde üniversitemizde hala yapýmý devam eden ve proje aþamasýnda olan binalarda bulunmaktadýr. Bu projelerin en büyük lerinden biri Ýletiþim Fakültesi projesidir. Bu proje ile Üniversitemiz, uluslararasý standartlarla donatýlmýþ, bilim ve kültür merkezi özelliði taþýyan yeni bir Ýletiþim Fakültesi binasýna kavuþacaktýr. Bina projesi gelecek yýllarda Ýletiþim Fakültesine katýlacak birimlerde düþünülerek 4 bölüme hizmet edecek þekilde hazýrlanmýþtýr. Her bölüm hocalarý için oluþturulmuþ odalarýn dýþýnda, öðrencilerimize yönelik hizmet verecek kütüphane,kafeterya, sergi salonu, oyun alanlarý ve öðrenci ajanslarý yer almaktadýr. Öðrencilerimizin sinema seyretmeleri için biri 200 kiþilik olmak üzere 25 kiþilik cep sinemalarý bulunacaktýr. Ayrýca 250 kiþilik konferans salonu mevcut olacaktýr. Bina teknik olarakta donanýmlýdýr. Ulusal bir kanalda yer alan bütün imkanlara sahip radyo ve tv stüdyolarý ile fotoðraf labaratuvarý ve daha bir çok teknik labaratuvar ( seslendirme, kurgu-montaj ünitesi, reji v.b. ) proje kapsamýndadýr. Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi, 2004 yýlýndan beri verdiði mezunlarla yerel, ulusal medya kuruluþlarýna, kamu kurumlarýna ve özel þirketlere iletiþim uzmanlarý saðlamaktadýr. Ayrýca bilindiði üzere RTÜK ile Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði sonucunda öðretim yýlýnda Türkiye de ilk kez seçmeli Medya Okur Yazarlýðý dersi ülke genelindeki ilköðretim okullarýnda okutulmaya baþlamýþtýr. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde açýlmýþ olan Tezsiz Yüksek Lisans programý ile diðer iletiþim fakültelerinin çoðunda olmayan bir eðitim imkaný öðrencilerimize 14

17 saðlanarak,ýletiþim liselerine ve ilköðretime iletiþim alanýnda eðitim veren öðretmenler de yetiþtirilmeye baþlanacaktýr. Üniversiteler; devlet, millet ve gençliðin birbirleriyle kaynaþýp bütünleþtiði kurumlardýr. Anayasamýz baþta olmak üzere Yükseköðretim Kanunu nda üniversite-lerimize çok önemli yetki ve sorumluluklar yüklemiþ bulunmaktadýr. Ülkemizin çaðdaþ medeniyet seviyesinin üstüne çýkarýlmasýnda gerekli olan aydýn kadrolarýn yetiþtirilmesi, modern bilim ve teknolojinin ülkemizde geliþtirilip yetiþtirilmesi, mili kültürümüzün incelenmesi ve milli þuurun halkýmýza kazandýrýlmasý gibi hususlar, bu sorumluluklar arasýnda sayýlabilir. Üniversitemiz, ülkemizin geleceðinde ve kalkýnmasýnda önemli bir yeri bulunan, Doðu Anadolu Bölgesi ne hizmet vermenin idraki içerisindedir. Cumhuriyet tarihine bakýldýðý zaman bütün cumhuriyet hükümlerinin sözü edilen bölgeye refah ve kalkýnmanýn nimetlerini getirmeyi hedef aldýklarý görülür. Türk Devleti nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluðunu artýrmak amacýyla; ekonomik, sosyal, kültürel kalkýnmasýna katkýda bulunacak ve hýzlandýracak programlar uygulamak görevi üniversitelerimize verilmiþtir. Bu görevin yerine getirilmesinde, öðrencilerimizi Atatürk ilkeleri doðrultusunda eðitmek, 15

18 16 Atatürk inkýlaplarýný, onlarýn hayat felsefesi haline getirmek ve Türkiye Cumhuriyeti ne karþý görev ve sorumluluklarýný bilen aydýnlar olarak yetiþtirmek gibi hususlar hedeflerimiz arasýndadýr. Bunun yanýnda Türk kültür ve medeniyeti ni, yapýlan ilmi araþtýrmalar ve yürütülen kültür faaliyetleri ile halkýmýzýn istifadesine sunmak temel amaçlarýmýz arasýndadýr. Ülkemizin ve Doðu Anadolu Bölgesi nin kalkýnmasýnda; fen, mühendislik, uygulamalý bilimler, saðlýk, tarým ve hayvancýlýk bakýmýndan büyük faydalar saðlamaktadýr. Üniversitemizin, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nda ifadesini bulan ana görevleri arasýnda yer alan hususlarý þöyle sýralamak mümkündür. *Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, týp alanýnda uzmanlýk seviyesinde öðretim yapmak. *Atatürk ilke ve inkýlaplarý doðrultusunda Atatürk milliyetçiliðine baðlý, bilim anlayýþý kuvvetli, milli tarih þuuruna sahip örf ve adetlerimize baðlý milli birlik ve beraberliðimizi kuvvetlendirici ruh ve irade gücüne sahip öðrenciler yetiþtirmek. *Ülkemizi yakýndan ilgilendiren konular baþta olmak üzere, bilimsel ve teknik çözümlere katkýda bulunup, araþtýrma ve uygulamalarý bu yönde derinleþtirerek; diðer ülkelerle iþbirliði yapmak. * Araþtýrma ve incelemelerin sonuçlarýný gösteren bilim ve tekniðin ilerlemesine katkýda bulunan yayýnlar yapmak. *Türk milletinin genel kültür seviyesini yükseltici, aydýnlatýcý ilmî çalýþmalar yapmak. *Hükümetimiz ve diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde eðitim ve öðretim ile araþtýrma ve inceleme sonuçlarýný ülkemiz ve dünya kamuoyunun istifadesine sunmak.

19 *Hükümetimizin isteyeceði her türlü araþtýrma ve incelemeyi yapmak. Diðer taraftan bölgesel kalkýnmanýn saðlanmasýna etkili olacak tarzda, kamu kesiminin, sanayinin, tarým ve hizmet sektörleri ile bölge halkýnýn diðer ihtiyaçlarý doðrultusunda gerekli araþtýrmalar ve incelemeler yapmaktadýr. Yapmýþ olduðu bu araþtýrma ve incelemeleri bölgenin istifadesine sunmak ve kalkýnmasýnda öncülük görevini yerine getirecek kalifiye insan gücü ihtiyacýný karþýlamaya çalýþmanýn yaný sýra, görev ve sorumluluklarýný çok iyi bilen, yetenekli ve mutlu bir neslin yetiþmesini saðlamak da, üniversitemizin önemli hedefleri arasýndadýr. Üniversitemiz, bütün bu hedefleri gerçekleþtirmek için, aralarýnda Yükseköðretim Kurulu ve Devlet Planlama Teþkilatý nýn da bulunduðu milli kuruluþlarýmýzýn talep ve teklifleri doðrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ileriye dönük planlarýný uygulamaktadýr. 17

20 Üniversitemiz; yerleþimi itibariyle, þehrin merkezine çok yakýn bir konumdadýr. Öðrenciler ulaþým ihtiyaçlarýný, yürüyerek, kolaylýkla saðlayabilmelerine raðmen, þehirle ulaþýmý daha çabuk saðlayan imkanlar da, öðrencilerimizin hizmetine sunulmuþtur. Üniversitemizde, bu amaç doðrultusunda, Elazýð Belediyesi ne baðlý toplu taþým araçlarý, öðrenci yoðunluðuna göre her iki kampüse de seferler düzenleyip, bugün toplam mevcudu 21 bini bulan öðrencilerimize ulaþým hizmeti vermektedir. Ayrýca, þehir merkezinden kampüs önüne kadar taþýma yapan minibüs hatlarý da vardýr. Üniversitemiz yerleþim itibariyle, büyük bir alan içerisine yayýlmýþtýr. Orman Bakanlýðý na baðlý Zafran Mesire Yeri tarafýndan ikiye bölünmüþ, bir kampüs görüntüsündedir. Bu münasebetle öðrencilerimize gerek her iki kampüs arasýnda hýzlý ulaþým imkaný saðlama, gerekse mühendislik kampüsü bünyesinde bulunan YURT- KUR a baðlý yurtlarda kalan öðrencilerimizin rektörlük kampüsünde yer alan fakülte ya da yüksekokullara rahat ulaþým saðlamalarý amacýyla, rektörlüðümüz tarafýndan bu hatlara da servis araçlarý tahsis edilmiþtir. Üniversitemiz akademik ve idari personeliyle, öðrencilerine büyük kolaylýklar saðlayan bankacýlýk hizmetlerini de kampüs bünyesine taþýmýþtýr. Bu münasebetle; Üniversitemiz Rektörlük Kampüsü nde Ziraat Bankasý ve Yapý Kredi Bankasý tarafýndan açýlan Üniversite Þubeleri ve bunun yanýnda, Ziraat Bankasý, Ýþ Bankasý, Yapý Kredi Bankasý ve Garanti Bankasý na ait ATM (Otomatik Para Çekme Makinesi) hizmet vermektedir. Üniversitemizde, öðrencilerimizin iletiþim ve haberleþme olanaklarý son derece geliþmiþtir. Mühendislik Kampüsü nde yýllardan beri hizmet veren bir PTT hizmet þubesi öðrencilerimize günün her saatinde çok yönlü hizmet vermektedir. Üniversitemizde her fakülte, yüksekokul bünyesinde ve ayrýca öðrencilerimizin faydalandýðý Üniversite Evi nde, kafeterya gibi bütün sosyal birimlerde PTT tarafýndan ankesörlü telefon makineleri konulmuþ; bu telefonlardan yurt içi ve yurt dýþý görüþmeler kolaylýkla yapýlabilmektedir. 18

21 Mühendislik Kampüsü bitiþiðinde ve þehir içinde bulunan Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversiteye baðlý yurtlar dýþýnda, Fýrat Üniversitesi öðrencilerinin kalabileceði özel yurtlar da vardýr. Fýrat Üniversitesi nde bilgisayarýn ve bilgisayar aðlarýnýn geliþmesiyle orantýlý olarak biliþim hizmetleri de yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Üniversitemiz, bu konuda çaðdaþ eðitim için her türlü yenilikleri bünyesine kazandýrmaktadýr de EARN baðlantýsýna geçen 7 üniversiteden birisi olan Fýrat Üniversitesi nde bugün biliþim hizmetleri, artýk yerini klasik yöntemler yerine, tamamen bilgisayar ve bilgisayar aðlarýna býrakmýþ durumdadýr. 4 Ekim 1998 gününden itibaren bütün birimlerimizde internet baðlantýsý yapýlarak, öðretim elemanlarýmýzýn ve öðrencilerimizin istifadesine sunulmuþtur. 19

22 Günümüzde bir lüks olmaktan çýkýp, temel ihtiyaç haline gelen bilgisayar ve internet iþlemlerinde, üniversitemiz üzerine düþen görevi baþarýyla yerine getirmektedir. Þu anda, öðrenci laboratuarýnda bulunanlar dahil olmak üzere yaklaþýk 3000 adet bilgisayar, öðrencilerimiz ve personelimizin kullanýmýna sunulmuþtur. Bu bilgisayarlarýn tümü internete baðlý olup; bütün dünya ile aktif baðlantý durumundadýr. Üniversitemizin, hemen hemen tüm bölümlerinde, öðrencilerin bilgisayar uygulamalarýnda kullanýlmak üzere, yeterli sayýda bilgisayar mevcuttur. Bunun yanýnda, rektörlük bünyesinde kurulan Enformatik Bölümü nde öðrenci laboratuvarlarý bulunmaktadýr. Merkez kampüsümüzdeki 16 laboratuvar ile diðer ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullarýmýzdaki 7 enformatik laboratuvarýndan öðrencilerimiz istifade etmektedirler. Bilgi Ýþlem Merkezi mizde, öðrenci ve personel için, 2 ayrý mail server ve diðer gerekli serverlar kurularak; hem personele hem de öðrencilere adresi, web alaný saðlanmakta ve diðer internet hizmetleri sunulmaktadýr. Internet eriþim hýzýmýz, þu anda 154 MB olup oldukça saðlýklýdýr. Fýrat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü ve yüksek okullarýn öðrenci ve öðretim üyelerine, personele, öðretim, öðrenim, inceleme, araþtýrma ve serbest zamanlarýný deðerlendirmeleri için gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini saðlamak amacýyla kurulmuþtur yýlýnda Mühendislik Akademisi için yapýlan kütüphane binasý, Fýrat Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi olarak hizmet vermektedir metrekare ve 238 okuyucu sandalyesine sahip olan kütüphanemiz, üniversitemize baðlý olan Keban, Maden ve Sivrice Meslek Yüksek okullarýna da hizmet vererek, bir bölge kütüp-hanesi olma özelliðine ve iþlevine sahiptir. Kütüphanemiz, Fýrat Üniversitesi ne, ilimizde araþtýrmaya ve sanayiye yönelik çalýþmalara, hatta orta öðretim öðrencilerine ve Elazýð halkýna da hizmet vermektedir. 20

23 Kütüphanemiz çeþitli alanlarda olmak üzere 1265 adet Osmanlýca, Arapça ve Farsça yazma esere sahiptir. Ayrýca kütüphanemiz 6 sý ulusal, 8 i yerel olmak üzere 14 gazeteye abonedir. Kütüphanemizde demirbaþa kayýtlý toplam kitap sayýsý dir. Kütüp-hanemiz ayrýca; 180 i yabancý dergi, 390 ý Türkçe dergi olmak üzere; toplam 570 süreli yayýna abonedir. Kütüphane bünyesinde halen 4 ü kütüphanecilik mezunu olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadýr. Kitaplar, Dewey Decimal Classification un 20. Edisyonu na göre tasnif edilmekte Anglo American II ye göre katalog iþlemleri yapýlmaktadýr. Böylece fiþlerin uluslararasý standartta çýkmasý saðlanmaktadýr. Kütüphanemizde açýk raf sistemi kullanýlmaktadýr. Kütüphane otomasyonumuz tamamlanmýþ ve adresinden okuyucu hizmetine sunulmuþtur. Kütüphanenin tüm kitaplarý ve süreli yayýnlarý bilgisayara kaydedilmiþtir. Kütüphanemizde açýk raf sistemi kullanýlmaktadýr yýlýndan itibaren CD ROM servisimiz; Týp, Su Ürünleri, Mühendislik, Fen Bilimleri, Veteriner ve Sosyal Bilimleri kapsayan CD-ROM diskleriyle baðlanmýþ, görsel iþitsel eðitim servisi, yazma ve nadir eserler bölümü ve fotokopi hizmeti ile de okuyucularýmýza hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversitemizdeki yükseköðretim gençliðinin, Atatürk ilkeleri ve inkýlaplarý doðrultusunda, Türk Milleti nin milli, manevi ve kültürel deðerlerini taþýyan, beden ve ruh bakýmýndan saðlýklý þekilde geliþmiþ fertler olarak yetiþtirilmelerinin temin edilmesi, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýnýn en iyi bir þekilde karþýlanmasý ile saðlanmaktadýr. Fýrat Üniversitesi nde, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler çok yoðun bir þekilde, devam etmektedir. Üniversitemizde konferans, panel, sempozyum, tiyatro gibi sosyal ve bilimsel etkinlikler, durmaksýzýn devam etmekte ve bu etkinliklerimize, Elazýð halkýnýn da iþtirak etmesi ile; üniversite-halk bütünleþmesi gerçekleþmektedir. Elazýð, bilim, kültür ve kongreler þehri haline gelmiþtir. 21

24 Fýrat Üniversitesi Amblemi Amblemler, anlamlarýný kaybetmeyecek öðelerle dolu semboller olup; geçmiþte, günümüzde ve gelecekte birlik ve beraberliði oluþturma iþlevlerini sürdürürler ve bu manevi deðerlerin yanýnda, kurum ve kuruluþlarýn geçmiþten gelen misyonunu ve bugünkü jenerasyonunu sembolize eder. Fýrat Üniversitesi ambleminin de, orijinal bir kompozisyon olmasý amaçlanmýþ ve Sayýn Yusuf DURUL un Türkmen Kilimleri adlý yapýtý, baþvuru kaynaðý olarak kullanýlmýþ ve bu derlemedeki Harput yöresi kilimleri titizlikle incelenerek Yýldýz olarak nitelendirilen desen, Üniversitemiz amblemi olarak modernize ve kompoze edilmiþtir. 22

25 FýratÜniversitesi Ýletiþim Fakültesi Yeni bin yýlýn mesleði... 23

26 Günümüzde iletiþim kavramý, her geçen gün saygýnlýk ve önem kazanan bir olgu. Bu kavramýn önemi kendi içindeki dinamiklerle kendini devamlý yenilemesi ve etrafýný da bu baðlamda biçimlendirebilmesidir. Bu kapsamda, günümüz Türkiye sinde hýzla deðiþmekte olan sinema ve televizyon alanlarýnda donanýmlý ve genç iletiþimciler toplumsal yaþamýn biçimlendirilmesinde önemli rol alacaklardýr. KURULUÞ Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Bakanlar Kurulu nun 97/9930 Sayýlý Kararý ile kurulmuþtur. Yükseköðretim Kurulu nun tarih, B.30.0.EÖB sayýlý ve Bölüm açýlmasý konulu yazýsý ile, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ve Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým bölümlerinin açýlmasý uygun görülmüþtür. Yükseköðretim Kurulu nun tarih ve B EÖB sayýlý ve Anabilim Dallarý Kurulmasý konulu yazýsýyla Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Bölümleri nin Tablo 1 de belirtilen Anabilim dallarýndan oluþmasý onaylanmýþtýr. Tablo 1: Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Bölümleri ve Anabilim Dallarý 24

27 AMACI Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü nün amacý; kitle iletiþim alanýnda kuramsal ve uygulamalý bilgilerle donatýlmýþ, güncel teknoloji ile yoðrulmuþ, senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu radyo televizyon ve sinemanýn alanýna giren kuramsal ve uygulamalý bilgiler konularýnda teorik ve uygulama deneyimi kazanmýþ olmanýn yaný sýra, toplumsal ve bireysel deðerlerin bilincinde, düþünen ve yorumlayabilen çaðdaþ iletiþimciler yetiþtirmektir. Çaðýmýzýn enformasyon esaslý bir yönde geliþtiði göz önünde tutulduðunda enformasyonun doðru ve yerinde kullanýmý da önem kazanmaktadýr. Araþtýran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiþtirebilmek Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi nin misyonunda yer almaktadýr. Ayný zamanda teorik ve teknik bilgilerle donaným kazanmasý amaçlanan öðrencilerin, kültürel etkinliklere 25

28 katýlarak yaþamýn her anýnda karþýlaþmalarý muhtemel sorunlara pratik çözümler geliþtirmeleri de beklenmektedir. Faaliyetler arasýnda kültürel etkinlikler de yer almaktadýr. Bu etkinlikler, Üniversitemiz, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý na baðlý kültür kollarý bünyesinde faaliyet gösteren, Medya Klubü, Radyo Klubü, Fotografçýlýk Klubü, Sinema Klubü ve Ýletiþim Klubü kapsamýnda gerçekleþtirilmektedir. Öðrencilerin sosyal yaþam içerisinde etkin bireyler olarak kendilerini ifade etmeleri için yaratýlan bu ortamlarda ayný zamanda mesleki deneyim kazanmalarý da amaçlanmaktadýr. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi genel kültür ve iletiþim alanýyla ilgili akademik eðitimin yaný sýra uygulamaya da önem vermektedir. Bu doðrultuda fakülte bünyesinde yer alan Fýrat Haber Gazetesi, Fýrat TV, Radyo Fýrat, 26

29 Fýrat Ýletiþim Haber Ajansý (FÝHA), bilgisayar laboratuvarý, masaüstü yayýncýlýk ve dijital kurgu gibi ünitelerle öðrencilerin nitelikli eðitim almalarý ve uygulamaya dönük çalýþmalarýný kolayca yürütmeleri amaçlanmaktadýr. Fakültemiz, dört yýllýk lisans eðitimine ek olarak, Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalý aracýlýðýyla yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarýný da yürütmektedir. Bölüm öðrencilerinin, lisans eðitimlerini tamamlayabilme koþulu olarak 3. sýnýfýn sonunda 30 günlük bir zorunlu staj yapmalarý gerekmektedir. Öðrenciler bu stajlarýný, ulusal, yerel medya ve basýn kuruluþlarý ile tanýtým ve yapým þirketlerinde ayrýca, Fýrat Üniversitesi bünyesinde basýn yayýn kuruluþlarýndan birinde yapabilmektedir Öðretim Yýlý nda 4. Dönem mezunlarýný vermiþ olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümümüz, fiziki altyapýsý, teknik donanýmlarý, köklü akademik kültürü ve gittikçe güçlenen öðretim kadrosuyla geçmiþiyle gurur duyan, geleceðine ümitle bakan, Atatürk ilke/inkýlaplarýna baðlý, devletin temel ilkelerini özümsemiþ, çaðdaþ kültür ve deðerlerle donanýmlý genç iletiþimcileri yetiþtirmeyi kendine amaç edinmiþtir. 27

30 F.Ü. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yıllara Göre Tavan ve Taban Puanları Çizelge: 1 Öğretim Yılları En Yüksek Puan En Düşük Puan Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Öğretim Yılı Ösym başvuru kitapçığına göre geçen yılın taban puanları Çizelge: 2 Üniversite Fakülte Bölüm Taban Puan İstanbul Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Marmara Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Ankara Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Ege Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Gazi Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Koceli Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Selçuk Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Erciyes Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Fırat Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl Atatürk Üni. İletişim Fak. Radyo Televizyon ve Sinema Böl

31 MÝSYONUMUZ Ýletiþim araçlarýnýn baþýnda gelen radyo, televizyon ve sinemanýn gittikçe önem taþýdýðý günümüzde Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi nin misyonu her þeyden önce evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasýna katkýda bulunmak ve Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý, geçmiþ ve gelecek arasýnda iyi bir köprü kurarak olaylarýn sentezini yapabilen aklý, fikri ve vicdaný hür iletiþimciler yetiþtirmektir. Bu amaçla Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün misyonu öðrencilerini ulusal, bölgesel ve yerel basýnýn ve Türk Sinemasýnýn geliþimine katkýda bulunacak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlý, kültürel olarak donanýmlý, araþtýrmacý, üretici ve eleþtirel düþünceye sahip bireyler olarak yetiþtirmektir. Bu doðrultuda öðrencilerimize görsel-iþitsel iletiþim alanýna gerekli olan toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda bilinmesi gereken kuramsal konular ile teknik konularý içeren derslerden oluþan bir eðitim verilmektedir. Gerek lisans gerekse yüksek lisans düzeyindeki programlar sayesinde radyo, televizyon ve sinema alanýna yaptýðý çalýþmalar ile katký saðlayacak, yeni ufuklar açacak elemanlar kazandýrmaktadýr yýllarýný kapsayan üç yýllýk bir dönemde gerçekleþtirmeyi düþündüðümüz stratejik hedefleri ve eylem planlarýný içermektedir. Hedefimiz katýlýmcý, demokratik, çaðdaþ ve bilimsel bakýþ açýsýný esas alan bir kurumsal yapýyý Fakültemize sürekli kýlmak ve geleceðe doðru planlamaktýr. 29

32 VÝZYONUMUZ Ýletiþim; sosyal sorumluluk, etik, insan haklarý ve özgürlük gibi kavramlarýn daha çok ön plana çýktýðý bir alandýr. Bu doðrultu da, iletiþim fakültesi sadece teknik ve teorik bilgileri deðil, ayný zamanda sosyal, demokratik, etik deðerleri, insanlýðýn duyarlý olmasý gereken konularý, eleþtirel düþünceyi ve öðrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarýný kuvvetlendiren eðitim programlarýný önemsemektedir. Bilimsel ve teknolojik geliþmeleri takip eden, olaylarý geniþ bir bakýþ açýsýyla ele alan, iyi bilgilendirilmiþ tarafsýz ve aydýn bireyler olarak eðitmeyi amaçlamaktadýr. Bu nedenle, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Vizyonu; ulusal ve uluslararasý bilim dünyasý ile örgütsel baðlarýný geliþtirmek, Dünyadaki ve Türkiye deki kurumsallaþmýþ, nitelikli Ýletiþim Fakülteleri ve Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri ile eþ deðer Eðitim ve Araþtýrma Kurumu olmaktýr. 30

33 ÖNGÖRÜLEN VE VARSAYIMLAR - Eðitime ve eðitilmiþ insana duyulan ihtiyaç artmaktadýr - Üniversiteler; artan iletiþim ve uluslar arasý iþbirlikleri sayesinde bir küresel etkileþim aðýnýn üyesi olmak zorunda kalacaktýr. - Fakülteler yeni dönemde büyüklük ve bütçelerine göre deðil, mensuplarýnýn baþarý ve üretimine göre önem kazanacaktýr yüzyýl biliþim çaðý olarak kabul edilmesi nedeni ile bilimsel birikimlerin teknolojiye dönüþümü rekabette ülkelere üstünlük saðlayacaktýr. - Kurumlar ve toplum, yeniliklere ve yaratýcý düþüncelere prim verecektir. - Yenilikçilik, katýlýmcýlýk, demokratiklik ve özerklik temel baþarý ölçütleri olacaktýr. TEMEL DEÐERLERÝMÝZ Misyonumuzu ve Vizyonumuzu oluþturan temel deðerler ise aþaðýda sýralanmýþtýr. - Atatürk Ýlkelerine baðlýlýk ve çaðdaþlýk. - Hukuka ve yasalara baðlýlýk. - Ulusal deðerlerimizi ve çýkarlarýmýzý en üst düzeyde sunmak. - Bilimsel etiðe, hukuka ve ulusal çýkarlarýmýza aykýrý fiil ve davranýþlara karþý aktif bir duruþ almak. - Yenilikçi ve üretken olmak. - Demokrat olmak, katýlýmcýlýðý özendirmek, öðrencilere ve çalýþanlara sorumluluk vermek. - Faaliyetlerde þeffaf ve hesap verebilir olmak. - Hizmetlerde eþitlik ilkesini ön planda tutmak. - Çalýþanlarýn iþ memnuniyetini saðlamak. - Evrensel ve bilimsel deðerlere baðlýlýk. 31

34 PAYDAÞLAR - Akademik personeli ve aileleri - Ýdari personeli ve aileleri - Kayýtlý öðrencileri ve aileleri - Mezunlar - Fakülteler - Yüksekokullar - Enstitüler - Rektörlük - Valilik - Bakanlýk ÝLKELER VE DEÐERLERÝMÝZ Deðerler Bilimsellik Tarafsýzlýk Evrensellik Çaðdaþlýk Þeffaflýk Akademik Özgürlük Sorumluluk Takým Bilinci Güvenilirlik Ýdealistlik Hoþgörü Ýlkeler Eðitimde kaliteyi gözetmek Araþtýrmayý teþvik etmek Akademik liyakat ve baþarýya önem vermek Etik anlayýþýna sahip olmak Geliþime açýk bir yönetim politikasý izlemek Kaynaklarý etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlý olmak Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek 32

35 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ Dekan : Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Profesör Temsilcisi : Prof. Dr. Mehmet ÜLKER : Prof. Dr. Vedat ASÝL : Prof. Dr. Yasin VAROL Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. Ahmet AKSIN : Doç. Dr. Hüseyin ALTUN Yrd. Doçent Temsilcisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YATKIN FAKÜLTE KURULU ÜYELERÝ Prof. Dr. Hasan KÜRÜM Prof. Dr. Mehmet ÜLKER Prof. Dr. Vedat ASÝL Prof. Dr. Yasin VAROL Doç. Dr. Ahmet AKSIN Doç. Dr. Hüseyin ALTUN Yrd. Doç. Dr. Ahmet YATKIN 33

36 FÝZÝKÝ YAPI Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ne ait 2 katlý ve 1500 m 2 lik baðýmsýz bir bina bulunmaktadýr. Fýrat Televizyonu için kullanýlan bölümde de 500 m 2 lik bir stüdyo, 15 m 2 lik 4 oda, 20 m 2 lik bir mutfak, 150 m 2 lik salon vb olmak üzere takriben 1000 m 2 lik alan bulunmaktadýr. Dersler, fakülte bünyesinde kurgu ve montaj derslerinin de verildiði bilgisayar laboratuvarý ve fotoðraf dersanesiyle birlikte 6 ayrý sýnýfta yapýlmaktadýr. Uygulamalý dersler yoðunluklu olarak FIRAT RTV bünyesindeki 120 koltuk kapasiteli stüdyoda ve buradaki kamera-kurgu -montaj ekipmanlarý desteðinde gerçekleþmektedir. Fýrat Radyo ve Televizyonu, Fýrat Üniversitesi Merkez Kampüsü nde, Teknik Eðitim Fakültesi binasý içerisinde yer almakta olup, stüdyo ile birlikte toplam kullanýlan alaný 1000 m 2 dir. Televizyon ve radyo yayýnlarý da yine Fýrat RTV biriminin yer aldýðý bina içerisinden yapýlmaktadýr. 34

37 ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ YENÝ BÝNA PLAN VE PROJESÝ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ AVAN PROJESÝ MÝMARÝ PROJE ÝHTÝYAÇ LÝSTESÝ A- Bölümler B- Her Bölümde Bulunmasý Gereken Öðretim Üyesi Odalarý C- Ýdari Hizmetler D- Sýnýflar E- Stüdyolar F- Ajans G- Teknik Hizmetler 35

38 FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ AVAN PROJESÝ MÝMARÝ PROJE ÝHTÝYAÇ LÝSTESÝ A- Bölümler a. Radyo-TV-Sinema Bölümü b. Gazetecilik Bölümü c. Halkla Ýliþkiler Bölümü d. Görsel Ýletiþim Bölümü B- Her Bölümde Bulunmasý Gereken Öðretim Üyesi Odalarý adet m 2 toplam 1- Profesör Odalarý 25 m 2 x 5ad 125m 2 2- Doçent Odalarý 18 m 2 x 5ad 90m 2 3- Yrd. Doç. Odalarý (2 Kiþilik) 18m 2 x 5ad 90m 2 4- Asistanlar Odasý (2 Kiþilik) 18m 2 x 7ad 126m 2 5- Bölüm Baþ. Odasý 25m 2 x 1ad 25m 2 6- Bölüm Sekreteri Odasý 18m 2 x 1ad 18m2 7- Toplantý Odasý(Bölüme Ait) 26m 2 x 1ad 26m 2 8- Yeteri Kadar WC-Lavabo Bölüm Toplamý 500 m 2 4 Bölüm x 500m m 2 D- Sýnýflar 4 Bölüme Hizmet Verecek Þekilde Düzenlenecektir Kiþilik Sýnýflar 140 m 2 x 3ad 420 m Kiþilik Sýnýflar 80 m 2 x 8ad 640 m Kiþilik Bilgisayar Sýnýflarý 100 m 2 x 3ad 300 m 2 4- Grafik Animasyon Sýnýfý 48 m 2 x 2ad 96 m 2 5- Konferanslar ve Sinema Salonu Ýçin Kullanýlabilecek Anfi Düzeninde 250 Kiþilik Salon 1ad 280 m 2 6- Soyunma Odalarý 15 m 2 x 2ad 30 m 2 7- Dersler Ýçin Kullanýlacak Anfi Düzeninde 250 Kiþilik Salon 1ad 280 m 2 8- Öðrenci Dernek Odalarý 18 m 2 x 5ad 90 m m 2 36

39 adet toplam E- Stüdyolar 1- Tv Stüdyo 1 (Yüksekliði min. 10 m. olacaktýr) 1ad 400 m 2 - Stüdyo Reji 1ad 30 m 2 - Ses Odasý 1ad 25 m 2 - Dimmer (Iþýk Ünitesi) 1ad 25 m 2 - Ölçü Bakým 1ad 25 m 2 - Bilgi Ýþlem 1ad 25 m 2 - Dekor Hazýrlama ve Depolama Atölyesi 1ad 100 m 2 - Makyaj Odasý 1ad 25 m 2 - Soyunma odasý 15 m 2 x 2ad 30 m 2 2- Tv Stüdyo 2 (Haber Stüdyosu) 1ad 150 m 2 - Haber Stüdyo Reji 1ad 25 m 2 - Arþiv 1ad 15 m 2 3-Ana Kumanda odasý 1ad 50 m 2 4- Haber Merkezi 1ad 100 m 2 5- Seslendirme Ünitesi (haber-program) 1ad 10 m 2 6- Kurgu Montaj Üniteleri 8ad 20 m 2 7- Radyo yayýn reji 1ad 25 m 2 Radyo prodüksiyon ünitesi 1ad 20 m 2 8- Seslendirme Stüdyosu 1ad 40 m 2 9- Dijital fot. Lab. 1ad 25 m Siyah-Beyaz Fotoðraf Lab. 1ad 25 m Bina çatýsýnda Anten Kurulum ve cihaz alaný (Boþ alan) 10 m Kiþilik Sinema Salonu 1ad 250 m Kiþilik Cep Sinema Salonu 1ad 75 m 2 Toplam 1525 m 2 F- Ajanslar 1- Müdür Odasý 1ad 18 m 2 2- Toplantý Odasý 1ad 18 m 2 3- Çalýþma Odalarý 18 m 2 x 4ad 72 m 2 Toplam 108 m 2 G- Teknik Hizmetler 1- Arþiv 1ad 50 m 2 2- Depolar 1ad 100 m 2 3- Merkezi Havalandýrma ve Klima Santrali 1ad 200 m 2 4- Elektrik Pano Odasý 1ad 20 m 2 6- Jeneratör Mahalli 1ad 50 m m 2 TOPLAM 7173 m 2 SÝRKÜLASYON ALANI 4000 m 2 GENEL TOPLAM m 2 37

40 FIRAT ÝLETÝÞÝM HABER AJANSI (FÝHA: HABERCÝLÝKTE YENÝ BÝR TAT... YENÝ BÝR SOLUK... ) Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Haber Ajansý (FÝHA), iletiþim fakültesi bünyesinde, fakülte öðretim üyeleri denetiminde, öðrencililerin yarý zamanlý ve tam zamanlý olarak çalýþmasýyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte öðrencilerinin teorikte aldýklarý bilgileri, pratikte kurumsal kültür, felsefe ve disiplin içinde yürütmeleri amacýyla, uygulamalý habercilik eðitimi vermek, sektörün aradýðý profesyonel, kalifiye elemanlarý yetiþtirmek üzere 08/01/2007 tarihinde çalýþmalarýna baþlamýþtýr. FiHA nýn yayýn ilkeleri; yerel, ulusal ve uluslararasý alanda oluþmuþ kural, yasa, ilke ve meslek kodlarýndan yola çýkýlarak belirlenmiþ olup, gazetecilik - habercilik mesleðiyle ilgili olan ve meslek kurullarýnca belirlenen kural, hak ve sorumluluk bildirgeleri ile yazýlý olmayan etik / ahlak kurallarý da tarafýmýzdan aynen benimsenmiþtir. 38 FÝHA DA BÝR GÜN FÝHA da yarý zamanlý, tam zamanlý ve stajyer olarak çalýþan Ýletiþim Fakültesi öðrencileri kurumsal disiplin çerçevesinde, sabah saat da ajansa gelmektedirler. Ulusal ve yerel ölçekli gazete, dergi ve internet haber sitelerini habercilik anlayýþý ve eleþtirisiyle gözden geçiren FÝHA ekibi, saat da yuvarlak masa toplantýsýyla (Gündem Toplantýsý) gündemi belirlemektedirler. Toplantýda, fax, mail v.b. yollardan FÝHA ya ulaþan haberler ve kaynaklarýnýn doðruluðu ve haber deðerleri tartýþýldýktan sonra her haber ilgili servislerine (yurt haber servisi, spor servisi, fakültelerden haberler servisi v.b.) daðýtýlarak görev paylaþýmý yapýlýr. Bu toplantýdan sonra ilgili muhabir ve teknik ekip görev alanlarý dahilindeki haber kaynaðýna ulaþýp gerekli enformasyonlar toplandýktan sonra, her öðrenci kendi enformasyonlarýný habere dönüþtürür. Ajansa gelen her haber bu aþamalardan geçtikten sonra editör süzgecinden geçer. Bu aþamada her haber ajanstaki öðrenciler ve editör tarafýndan eleþtirel gözle bakýlarak tartýþýlýr. FÝHA da her yapýlan her iþ bir eðitim öðretim sürecinin bir parçasýdýr. FÝHA da her faaliyet, teorik bilgilerin pratikte uygulandýðý laboratuvar ciddiyetiyle yapýlmaktadýr.

41 Fýrat TV Tarihçe Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde yerel televizyon yayýný yapan FIRAT RTV biriminin kurulma çalýþmalarý, Fýrat Üniversitesi Araþtýrma Fonu na tarihinde sunulan ve Uydu Antenin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve Yayýn Aktarýmý baþlýðýný taþýyan çalýþma ile baþlatýlmýþtýr. Ülkemizin ilk yerel televizyonu unvanýna da sahip bulunan Fýrat RTV, Ýlk yayýnýný 2 Ekim 1992 de gerçekleþtirmiþ ve bu tarihten günümüze gelinen süreçte, Elazýð da takriben 100 km lik çaptaki bir alana televizyon yayýnlarýný kesintisiz ulaþtýrmýþtýr. Fýrat Televizyonu, bugün geldiði noktada, her gün ile saatleri arasýnda yayýnlarýný 40 ayrý özgün program ve yapýmlarýyla baþarýyla sürdürmektedir. Fýrat TV, son dönemde gerçekleþen teknolojik iletiþim yeniliklerine paralel olarak yayýnlarýný internet üzerinden de yapmaya baþlamýþtýr. 39

42 Amacý ve Yayýn Ýlkeleri Radyo, televizyon ve veri yayýnlarýnda uyulmasý gereken yayýn ilkeleri þunlardýr: a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlýk ve baðýmsýzlýðýna, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðüne, Atatürk ilke ve inkýlâplarýna aykýrý yayýn yapýlmamasý. b) Toplumu þiddete, teröre, etnik ayrýmcýlýða sevk eden veya halký sýnýf, ýrk, dil, din, mezhep ve bölge farký gözeterek kin ve düþmanlýða tahrik eden veya toplumda nefret duygularý oluþturan yayýnlara imkân verilmemesi. c) Yayýncýlýðýn, gerek yayýn organý, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sýhrî hýsýmlarý veya bir baþka gerçek veya tüzel kiþinin haksýz çýkarlarý doðrultusunda kullanýlmamasý. d) Ýnsanlarýn dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasî düþünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir þekilde kýnanmamasý ve aþaðýlanmamasý. e) Yayýnlarýn toplumun millî ve manevî deðerlerine ve Türk aile yapýsýna aykýrý olmamasý. f) (Deðiþik: 3/8/ /8 md.) Özel hayatýn gizliliðine saygýlý olunmasý. g) Türk millî eðitiminin genel amaçlarýnýn, temel ilkelerinin ve millî kültürün geliþtirilmesi. h) Türkçenin; özellikleri ve kurallarý bozulmadan konuþma dili olarak kullanýlmasý; millî birlik ve bütünlüðün temel unsurlarýndan biri olarak çaðdaþ kültür, eðitim ve bilim dili halinde geliþmesinin saðlanmasý. ý) Kiþilerin manevî þahsiyetlerine eleþtiri sýnýrlarý ötesinde saldýrýda bulunulmamasý, cevap ve düzeltme haklarýna saygýlý olunmasý, soruþturulmasý basýn meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruþturulmaksýzýn veya doðruluðuna emin olunmaksýzýn yayýnlanmamasý, saklý kalmasý kaydýyla verilen bilgilerin kamu yararý ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayýnlanmamasý. j) Yayýncýlýðýn haksýz bir amaç ve çýkara alet edilmemesi ve haksýz rekabete yol açýlmamasý, ilân ve reklam niteliðindeki yayýnlarýn bu niteliklerinin þüpheye yer býrakmayacak þekilde açýklanmasý, bir basýn organýnýn özel çabalarla yarattýðý ürünün kendi ürünüymüþ gibi sunulmamasý, ajanslardan veya baþka bir medya kaynaðýndan alýnan haberlerin kaynaðýnýn belirtilmesine özen gösterilmesi. k) Suçlu olduðu yargý kararý ile kesinleþmedikçe hiç kimsenin suçlu ilân edilmemesi veya suçluymuþ gibi gösterilmemesi; kiþileri suç iþlemeye yönlendirecek veya korku salacak yayýn yapýlmamasý. l) Haberlerin yayýnlanmasýnda tarafsýzlýk, gerçeklik ve doðruluk ilkelerine baðlý olunmasý; özgürce kanaat oluþumunun engellenmemesi; haber kaynaklarýnýn kamuoyunun yanýltýlmasýnýn amaçlandýðý haller dýþýnda gizliliðinin korunmasý. m) Halký aldatacak, yanýltacak veya haksýz rekabete yol açacak reklam yayýnlarýna yer verilmemesi. n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar arasýnda fýrsat eþitliði saðlanmasý; tek yönlü, taraf tutan yayýn yapýlmamasý; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklarýyla ilgili ilkelere aykýrý davranýlmamasý. o) (Deðiþik:3/3/ /5 md.) Yayýnlarda, eser ve baðlantýlý hak sahiplerine 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanýnan haklarýn ihlâl edilmemesi. p) Bilgi iletiþim telefonlarý yoluyla yarýþma ve benzeri yöntemlere baþvurulmamasý ve bunlarýn sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracýlýk edilmemesi, lotarya yapýlmamasý, bilgi iletiþim telefonlarý yoluyla yapýlacak anket ve kamuoyu yoklamalarýnýn, hazýrlýk aþamasýndan sonuçlarýnýn ilânýna kadar noter nezaretinde gerçekleþtirilmesi. r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren konularý iþleyen yayýnlarýn yapýlmamasý, çerçeveler veya alt yazý tekniði kullanýlarak sürekli yayýn yapýlmamasý, haberde konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz eden görüntülerin arþiv niteliðinin belirtilmesi. (1) s) Program hizmetlerinin bütün unsurlarýnýn insan onuruna ve temel insan haklarýna saygýlý olmasý. t) Yayýnlarýn müstehcen olmamasý. u) (Deðiþik: 1/7/ /37 md.) Kadýnlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karþý þiddetin ve ayrýmcýlýðýn teþvik edilmemesi. v) (Deðiþik: 3/8/ /8 md.) Yayýnlarýn þiddet kullanýmýný özendirici veya ýrkçý nefret duygularýný kýþkýrtýcý nitelikte olmamasý. y) Suç örgütlerinin korkutucu ve yýldýrýcý özelliklerinin yansýtýlmamasý. z) Gençlerin ve çocuklarýn fiziksel, zihinsel ve ahlakî geliþimini zedeleyecek türden programlarýn, bunlarýn seyredebileceði zaman ve saatlerde yayýnlanmamasý. 40

43 Radyo Fýrat günümüzde sadece Türkiye de deðil; dünyanýn internet eriþimi bulunan her yerinden radyo.firat.edu.tr adresine girilmek suretiyle canlý olarak dinlenebilmektedir. RADYO FIRAT FM 89.2 Radyo Fýrat FM 89.2, Ocak 2008 de kurulmuþ olup, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren, temelde eðitim amaçlý bir radyo istasyonudur. Fakat bu tarihte radyo kurulur kurulmaz düzenli yayýna geçilmemiþ; yeni kurulan her yayýn organýnda olduðu gibi belli bir müddet test yayýný yapýlmýþ, 15 Mayýs 2008 de resmen düzenli yayýn hayatýna baþlanmýþtýr. O dönemde Elazýð da 10 un üzerinde deðiþik yaþ, eðitim, kültür, inanç, ekonomik seviye, mesleki aktivite vb. alanlara yönelik radyolar olmasýna raðmen; çok kýsa bir süre zarfýnda Elazýð da ve internet üzerinde yayýnýn ulaþtýðý çevre birimlerde benimsenmiþ; Türkiye nin en iyi üniversite radyosu olma yolunda kayda deðer programlar yayýnlamýþtýr. Radyo Fýrat programlarý Fýrat Üniversitesi merkez kampüsü nde bulunan Fýrat RTV Stüdyolarýndan yapýlmaktadýr. Radyo stüdyosu, birinde kumanda masasýnýn, Deck, Cd Player, Md Player gibi yayýn cihazlarýyla kaset, cd arþivinin bulunduðu, diðerindeyse kayýt stüdyosunun yer aldýðý iki baðlantýlý ve yalýtýmlý bölümden oluþmaktadýr. Arþiv olarak günümüz koþullarýnda iyi seviyeli bir radyo istasyonunun gereksinimini karþýlayacak bilgisayar sistemi kullanýlmaktadýr. Radyo Fýrat son dönemde gerçekleþen teknolojik iletiþim yeniliklerine paralel olarak yayýnlarýný internet üzerinden de yapmaya baþlamýþtýr. Radyo Fýrat ta haberler, son dakika geliþmeleri, müzik, aktüalite, spor, politika, vb. tüm alanlardaki yenilikler anýnda dinleyicileri aktarýlmaktadýr. Ayrýca, gün içerisindeki müzik yayýnýnýn büyük bir bölümü, mp3 formatýnda kayýtlý þarkýlarla bilgisayardan yapýlmaktadýr. Özellikle saat 00:00 dan sonra yayýnlanan paket program gece mikisi, tamamen bilgisayar kontrollü gerçekleþtirilmekte, her gün farklý þarkýlar yayýnlanarak gece içerisinde bir þarký tek bir kere dinletilmektedir. Radyo Fýrat kýsa geçmiþine raðmen ilkeli, seviyeli yayýncýlýk ilkesiyle Elazýð yerel radyoculuðuna bir çok alanda öncülük ettiði gibi, diðer radyo istasyonlarýný da daha kaliteli yayýn yapma yolunda model olmuþtur. Radyo Fýrat günümüzde sadece Türkiye de deðil; dünyanýn internet eriþimi bulunan her yerinden radyo.firat.edu.tr adresine girilmek suretiyle canlý olarak dinlenebilmektedir. 41

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 151 Nisan 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) 4 odtü 50 yaþýnda orta

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

içindekiler içindekiler

içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL

Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL FIRAT TIP MERKEZÝNE ORGAN NAKLÝ BÝRÝMÝ KURULACAK Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi nde organ nakli birimi kurulacak. Fýrat Týp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemalettin

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi.

Baþköy, kaymakamlýklar da hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi. Susuz köyümüz yok KÖYDES Tahsisat Komisyonu Eylül ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vali Baþköy orum da susuz köy kalmadýðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE 18 EYLÜL 2013

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý

Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý Arþ. Gör. Özlem GÜLLÜOÐLU Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkiler tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yeni ve hýzlý geliþme gösteren bir

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı