ĠNOVASYON YENĠLĠKÇĠLĠK - YARATICILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠNOVASYON YENĠLĠKÇĠLĠK - YARATICILIK"

Transkript

1 ĠNOVASYON YENĠLĠKÇĠLĠK - YARATICILIK Serap Aydar TBD ANKARA 23 HAZĠRAN 2010

2 SEMĠNER ĠÇERĠĞĠ Ġnovasyon-YenileĢim Kavramsal Çerçeve Yaratıcılık (Beyin Fırtınası Atölye çalıģması) Yaratıcı Kurum Kültürü ile Ar-Ge çalıģmaları iliģkisi Genel Değerlendirme ve KapanıĢ

3 AMAÇ Hızlı değiģim, geliģim, belirsizlikler ve müģteri beklentilerindeki farklılaģmalar nedeni ile kıyasıya REKABET yarıģı içinde olan iģletmelerin; ayakta kalabilme yöntemlerinden olan ĠNOVASYON yaklaģımı hakkında bilgi aktararak farkındalık oluģturmaktır.

4

5 Evde telefon bulunmasının sahibini ayrıcalıklı kıldığı yıllar Her cebe bir telefon değil her eve bir telefonun hayal edilemediği yıllar Dünyanın birbirine yabancı olduğu yıllar

6 "The first IBM PC ran on a 4.77 MHz Intel 8088 microprocessor. The PC came equipped with 16 kilobytes of memory, expandable to 256k.

7

8 31 Ocak 1968 TRT nin ilk tv deneme yayını Tele safirlik dönemi. Hayal dünyamızın görsellikle birlikte farklı boyutta renklenmesi. Yaşamı, kültürel yapıyı, tüm toplumsal sistemleri derinden etkileyen teknolojik gelişim. Teknolojinin yaşamımıza adım adım girişi; Televizyon Oda büyüklüğünde bilgisayarlardan, cep bilgisayarlarına Siyah beyaz fotolardan digital fotoğraf makinaları ile çekimler, evde basımlar (fotoğrafçıların kapanması, her evde fotoğrafçıların foto sanatçılarının yetişmesi) İş kollarının değişmesi, yeni iş kollarının türemesi. Eğitim alanlarının farklılaşması. Kameralar Globalleşme (Bu süreçte yerelliğin değerlerinin kaybedilmemesi)

9

10

11 B Y F Ü E A T N R Ü Ġ K N L L Ġ I K L L I E K R L A R ÖNCE YADIRGANIR

12 ġu Kavramların Gündelik YaĢama girmesi konusunda ne düģünüyorsunuz? - Gözle yönlendirilen otomobil (hangi sektörler etkilenir? İnsan yaşamı, ekolojik denge, çevre..?) - Depremden elektrik üretimi (hangi il, ülke, coğrafya farklı etkilenir, dünya ekonomisi, politik dengeler?) - Düşünce enerjisi ile çalışan bilgisayar - Telefonsuz bir yaşam, düşünce yolu ile iletişim - Zihindeki görsellerin perdeye yansıması neleri değiştirir (Ör. Sinema, tv sektörü, film dizi, oyuncular)

13 GeliĢmiĢ Ülkelerin temel ekonomik yapısının farklılaģması ġirketlerin/ Endüstrilerin Bilgiye Dayalı olması EKONOMĠNĠN ETKĠLENMESĠ KÜRESELLEġME ULUSLARARASI REKABETĠN YAYGINLAġMASI AVANTAJIN BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNE ve ĠNSAN KAYNAĞINA ÖNEM VERENLERE GEÇMESĠ

14 Ürün ve hizmetlerin AYNILAġMASI sonucunda fiyatlar düģüyor, karlar yok oluyor

15 REKABETTE BELİRLEYİCİ UNSUR FARKLILIK YARATMAK FARKLILIK + DEĞER YARATMA = ĠNOVASYON

16 İnovasyon Nedir? Latince ==== INNOVATUS === Toplumsal, kültürel ve idari alanlarda yeni yöntemlerin kullanılması. Türkçede YENĠLĠK Innovation kavramında = yeni olarak tanımlananların toplumsal, ekonomik değiģime ve faydaya dönüģtürülmesi söz konusudur Ġnovasyon; yeni, değiģik ve farklı fikirlerin, bilgiyi kullanarak, yeni ve geliģkin ürün/hizmet/yöntemlere dönüģtürülmesidir.

17 Ġnovasyon, dönüģtürme süreci sonunda ortaya konan,, pazarlanabilir, yeni ya da geliģtirilmiģ ürün, yöntem ya da hizmettir (Avrupa Komisyonu, 1995).

18

19

20

21

22 Radyatörlerin GeliĢim Trendi

23 ĠNOVASYON Bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüģtürülmesidir DeğiĢime istek Yeniliğe açıklık GiriĢimcilik ruhu ile özdeģleģen bir kültürün ürünüdür

24 Rekabet için ĠNOVASYON Ġnovasyon için Ar-Ge Ar-Ge için YARATICILIK Yaratıcılık için MOTĠVASYON BĠLGĠ ÖĞRENEN ORGANĠZASYON TEKNOLOJĠ Motivasyon için BĠLGĠ MOTĠVASYON ĠNOVASYON Bilgi için ÖĞRENEN ORGANĠZASYON ve TEKNOLOJĠ HEPSĠNĠN TEMELĠ KURUMSAL KÜLTÜR YARATICILIK Ar-Ge

25 ĠNOVASYON ETKĠLEġĠM AĞI Pazarın ve Toplumun İhtiyaçları Yeni Fikirler ve Teknolojiler Geliştirme Üretim Pazarlama ve Satış Pazar Mevcut Bilgi ve Teknoloji Tüm etkileģim ağının, etkileģim süreci donanımlı insan kaynağı ile sağlanabilecektir.

26 İnovasyon Türleri Ürün Ġnovasyonu Teknolojik Ġnovasyon Hizmet Ġnovasyonu Sunumsal inovasyon Toplumsal Ġnovasyon Süreç Ġnovasyonu Pazarlama Ġnovasyonu

27 YARATICILIK

28

29 YARATICILIK -En basit Ģekliyle orijinal, sosyal faydalılığı olan ürünler veya fikirler yaratabilme yeteneğidir - Herkesin gördüğü Ģeyi aynı görüp onunla ilgili farklı Ģeyler düģünebilmektir. - Yaratıcılık günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaklaģım tarzı geliģtirebilmektir.

30 Yaratıcı Düşünce Ne Demektir? Kalıpların ötesine geçebilmektir. Alışılmışın dışına çıkabilmektir. Kavramları keşfedilmemiş biçimde ilişkilendirmektir. Esas olarak, kullanım değeri taģıyan özgün yaklaģımlar sergileyebilmektir. Özetle, akıcı ve esnek düģünebilmektir.

31 Yaratıcı Düşünce Potansiyeli Toplumlarda dahi lerin görülme sıklığı ortalama 2 / düzeyindedir. Gerekli kültür iklimi sağlanmayacak olursa, büyük olasılıkla bu potansiyel gerçeğe dönüşemeyecektir.

32 Yaratıcı Düşünce Potansiyeli Dahilerle mi Sınırlıdır? Kesinlikle hayır!.. Özel tasarlanmıģ uygulamalı eğitimlerle (ve özgüven eğitimleriyle), sıradan insanların da sıra dıģı düģünebilmeleri sağlanmaktadır.

33 Yaratıcı Bireylerin Karakteristik Özellikleri Ġstek enerjisi Sıra dıģı zeka Tükenmeyen merak Sürekli tetiktelik Gerçekçi özgüven Açık fikirlilik Deneyci yaklaģım Ġyimserlik Pes etmemek Yaratıcılıktan keyif almak

34 ESNEK DÜġÜNEBĠLME

35 Her gruba bir cümle - İNSANA KIRKAYAK GENİ NAKLEDİLMİŞ OLSAYDI? - HERKES BİZİ ÇOK İYİ ANLASAYDI? - HİÇ KİMSE BİZİ ANLAMASAYDI? - YALNIZCA BİR TEK MEVSİM OLSAYDI? - DÜŞÜNCEYİ KAYIT ETME ŞANSIMIZ OLSAYDI?

36

37 ZĠHNĠN FĠKĠRLERĠ BĠRLEġTĠRME YENĠ VE FARKLI BĠR ġeyler YARATABĠLME BUNU GÖZÜMÜZDE CANLANDIRABĠLME YETENEĞĠNĠN SONUCUDUR YARATICILIK

38 KULUÇKA Bilinçli düģünmeye ara verme Dali, Edison ĠĢyeri Aylaklarının parlak fikirle FĠKRĠN DOĞUġU EVREKA Tamam buldum, ġimģek, ampul, Jeton düģmesi ilham ve yeni fikirler Fikrin doğuģu; bilinçdıģından bilinçli zihne yeni fikirlerle geçiģ anıdır Genellikle stressiz Rahat anlardır HAZIRLIK Bilinçli, sistematik, analitik yaklaģım Problem hk. Okuma, GörüĢme yapma, Seyahat, fikir, görüģ, toplama YARATICILIK SÜRECĠ DÖRT AŞAMALI YARATICILIK MODELİ GELĠġTĠRME Argede, sanayide, sanatta edebiyatta Uygulama Yeteneği, analitik DüĢünme becerisi ĠLHAM ANCAK HAZIRLIKLI BEYĠNLERE GELĠR

39 Yaratıcılığın 4 evresi lineer değil Tekrarlayıcı öngörü ve döngülerden oluģmuģtur. Hazırlık aģamasında ne kadar çok problem, fikir ve düģünceyi zihninize kaydeder, zaman zaman anımsamaya çalıģıp gözden geçirirseniz zihninizdeki bilgi bağlantıları o derecede geliģir

40 AĢağıdaki kelimelerle bir öykü yazınız Genç kadın, baģarı, begonvil, bilgi, bisiklet, genç adam, kırmızı, dantel, tel örgü

41 BĠRLĠKTE YARATIM BEYĠN FIRTINASI

42 ORTAK AKIL ÇALIġMASIDIR Olanaksızı isteyerek, olası en iyiyi elde ederiz Ġtalyan Atasözü

43 BEYĠN FIRTINASI - Kalıpların dışında, sıra dışı, buluşçu fikirlerin ortaya konulmasını amaçlar Fikirlerin kalitesi değil miktarı önemlidir. - Asıl hedeflenen sıra dışı olanın ortaya çıkması için cesaretlendirmektir - Oylarken; birbirine benzeyen fikirler birleştirilebilir. - Grup içinde başkan mutlaka patron ya da yönetici değil konuyu en çok bilen kişi olmalı. - Dışarıdan katılan bir kişi kim işçi kim patron ayıramamalı. - Batıda düşünce kulüpleri, think thank (düşünce tankı) kuruluşları çok yaygındır.

44 Yasaklamak, yasaktır. Sözlü müdahale bir yana, beden diliyle dahi baskılama / dıģlama / küçümseme söz konusu olmamalıdır. DüĢüncelerin kullanım değeri değil, toplam sayısı üzerinde durulmalıdır. Seans - dozunda mizah yoluyla- eğlenceli kılınmalıdır.

45 Beyin Fırtınası Bir grup faaliyetidir. Grup üyeleri bir araya gelerek konu ile ilgili olası bütün fikirleri ortaya atar, bunlar çılgın fikirler olsa bile. Rahat iyi düzenlenmiģ bir ortam Grubun üye sayısı 5-10 kiģi olmalı Katılımcılar konu ile ilgili olmalı süre: 45 dakika - 1 saat Tüm fikirler kayda geçilmelidir. Oturum süresince hiçbir fikir için yorum yapılmamalıdır. Ġlk akla gelen çözüme takılmadan bütün olasılıklar dikkate alınmalıdır.

46 Yaygın olarak kullanılan metotlardan biri 3 tur halinde oy verilmesidir turda herkes istediği kadar fikre oy verebilir. Ancak her fikir için sadece 1 oy verilebilir. - Benzerler birleģtirilir, fikirlerin yarısı ilk turda elenebilir turda tekrar oylama yapılır. Herkesin 5 oy hakkı vardır. Bir fikre iliģkin 5 oy kullanılabilir ya da 5 değiģik fikir için 1'er oy kullanılabilir tur (son tur) En geçerli fikrin belirlenmesini sağlar. Herkesin sadece 1 oy hakkı vardır. Kapalı oyla da gerçekleģtirilebilir.

47 Beyin Fırtınası Verimliliği Yöntemin karakteristik özelliklerinden biri, katılımcıların dile getirdikleri düģüncelerin diğer katılımcıları tetiklemesi dir. Böylece, herkes herkesten esinlenmektedir kiģilik bir takım, dakikada yüzlerce yaratıcı-yenilikçi düģünce türetebilmektedir.

48 En verimli kuluçka örnekleri Beyin Fırtınası çalışmalarının hemen ertesinde zihnin konu ile ilgili yoğun çalışmasından sonra serbest kaldığında oluşabilmektedir. Beyin fırtınasını izleyen bir-iki gün içinde (bilinçli düşünmenin sona erdiği dönem) zihinde beliren fikirler hemen not edilip değerlendirilmeli.

49 Dolma Kalem AR-GE Çalışmaları (5 dakika grup çalışması) Ġnsanın avucunu ısıtma / serinletme Yazı alanını aydınlatma Mürekkebi görünmez kılma Harflerin kullanım sıklığını analiz... Prof. Ġ. Üstel

50 Yaratıcılık AR-Ge si Karayolu dinlenme tesisinde veteriner bulundurulması Benzin istasyonunda tansiyon ölçümü Ankesör yüksekliği ayarlanabilen telefon Asansör kabininin tavanında promosyon Yastık mönüsü

51 İnsanlar Nasıl İcat Yapar? Problemi bulur Sonra çözümü bulur

52 Yaratıcı Düşünce Odaklı Anahtar Sözcükler Triz scamper

53 TRIZ, Rusça Yaratıcı Problem Çözme Teorisi anlamına gelen Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch (Теория Решения Изобретательских Задач) kelimelerinin baģ harflerinden oluģmaktadır. Ayrıca literatürde Ġngilizce Theory of Inventive Problems Solving kelimelerinin baģ harflerinden oluģan TIPS kısaltması da kullanılmaktadır.

54 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi nde çalışmakta olan Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları; dünya üzerinde var olan yaklaģık patenti incelemiģ ve ortak özelliklerine göre sınıflandırarak TRIZ i geliģtirmiģlerdir.

55 TRIZ teorisine göre, insanların karģılaģtığı iki tip problem vardır; - çözümü herkes tarafından bilinen problemler ve - çözümü bilinmeyen problemler. Çözümü bilinen problemler, kitaplar, teknik dergiler ya da konunun uzmanlarına danışılarak kolayca çözülebilir.

56 Ġkinci tip problem; (Yaratıcı problem olarak da bilinen problemler) ise, bilinen hiçbir çözümün olmadığı ve getirilen çözüm önerilerinin birbirleriyle çelişebildiği problemlerdir. Altshuller ise, yaratıcı problemi, çözümün başka bir probleme yol açtığı problemler olarak tanımlamıştır. Örneğin bir metal levhanın dayanıklılığını arttırmanın, ağırlığının artmasına neden olması bir yaratıcı problemdir.

57 TRIZ Teorisi Yaratıcılık Seviyesi: Patentleri inceleyen Altshuller in bulguları başlıca şu şekildedir: Gerçekten yaratıcı patentlerde, patent sahibi çelişkileri ortadan kaldıran ya da başka bir fırsatı feda etmeye neden olmayan bir çözüm önerisi geliştirmiştir. Patent sahiplerinin karşılaştığı problemlerin % 90 ı çeşitli teknik alanlarda, yalnızca 40 temel yaratıcı prensipten biri kullanılarak çözülmüştür. İncelenen un üzerindeki patentte, yalnızca i problemlere radikal ve yaratıcı bir çözüm getirmiştir; diğerleri sadece ürün veya sistem parametrelerinde yapılan küçük iyileştirmelerden ibarettir.

58 TRIZ Standart Çözüm Örneği 1: Tatlı Biber Konserve Metodu Biberleri konserve yapmadan önce çekirdeklerini ve sapını en hızlı ve düşük maliyetli olacak şekilde nasıl ayırabiliriz? Çözüm: Biberler hava sızdırmaz bir tanka yerleştirilir. Basınç azar azar 8 atmosfere çıkarılır. Bu sırada biberler sıkışır ve en zayıf olan sap yerinde çatlak oluşur. Biberin içindeki ve dışındaki basınç eşitlenir. Tankın basıncı hızla düşürülür. Biberin sapı çekirdekler ile beraber dışarı fırlar.

59 Benzer Yaratıcı Çözüm Örnekleri Sedir yemişi, kril (ufak karidese benzer deniz hayvanı) ve ay çekirdeğinin kabuklarının içlerinden ayrılması Fındık kabuğunun kırılması Şeker kristallerinin toza dönüştürülmesi

60 TRIZ Standart Çözüm Örneği 2:Lastik Hortumda Delik Açma 22 mm çapında elastik bir hortum üzerinde çok sayıda delik deleceksiniz. Delikleri çapaksız ve eksenini kaydırmadan nasıl delebilirsiniz? Çözüm: Maddelerin fiziksel hal değiģimleri prensibinden yararlanabilirsiniz. Hortumu dondurarak elastiklik özelliğini yok edelim. Delikleri zımba ile delelim. Hortumu normal elastik yapısına tekrar kavuşturalım.

61 scamper SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düģünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiģtirilip geliģtirilir.

62 scamper S: Substitude: yer değiģtirme Ne ile değiģtirebilirim? Hangi materyalle değiģtirebilirim? Farklı bir güç kaynağı kullanabilir miyim? Çok eski yıllarda onun yerine ne kullanılmıģ olabilir?

63 scamper C: Combine: BirleĢtirme Hangi bölümler birlikte çalıģabilir? Neleri birleģtirebiliriz? Hangi özellikleri birleģtirebiliriz?

64 scamper -A: Adapt: Uyarlama Nesnenin hangi bölümünü ne ile değiģtirebilirim?

65 scamper Uyarlama Bu aģamada kiģinin, nesnenin bir amaca ya da duruma uyum sağlaması için üzerinde düzeltme yapılır. Var olan nesneler ya da olaylar üzerinde iliģkisiz olan konular ile fikir ve ürünler birleģtirilerek yeni düģünceler ortaya çıkartılır. Örneğin; bir elbise askısını daha baģka özel bir duruma nasıl sokabiliriz? Bunun için nasıl bir düzenleme yapmak gerekir? Elbise askısında güzel bir koku veren bir bölüm olabilir ve elbiselerdeki kötü kokuları yok eder. Elbise askısı suyu emen bir materyalden yapılmıģ olabilir. Bu durum da asılan elbiselerin daha çabuk kurumasını sağlar.

66 scamper M: Modify, minify, magnify: DeğiĢtirme, Küçültme, Büyültme Nesne daha ağır-hafif olsa ne olurdu? Nesne daha büyük-küçük olsa ne olurdu? Nesnenin rengini değiģtirirsek ne olur? Nesne konuģabilse ne söylerdi? Nesnenin içi görülebilseydi ne olurdu?

67 scamper DeğiĢtirme, Küçültme, Büyültme nesnenin orijinal örneğini alıp formunu değiģtirmek için geniģletme, Ģeklini ya da niteliğini büyültme, küçültme, hafifleģtirme, yavaģlatma gibi düzenlemeler yapılır. Örneğin; elbise askısının görüntüsünde, Ģeklinde ya da renginde nasıl bir değiģiklik yapılabilir? Elbise askısı daha ağır, hafif, hızlı güçlü, kısa ya da küçük nasıl yapılabilir? Elbise askıları daha geniģ ve güçlü yapılırsa ağır battaniyeleri ya da yatak örtülerini taģıyabilir. Farklı renklerde elbise askısı üretilirse giysiler mevsime göre ya da türlerine göre düzenlenebilir. -

68 scamper P: Put to other uses: diğer kullanımlarının yerine koyma : Amacını değiģtirme Nesneyi baģka hangi amaçlar için nasıl kullanabiliriz?

69 scamper E:Eliminate:Yok etme,çıkarma Nesneden neyi çıkarabilirsin? Nesneye olan ihtiyacımız azalsa ne olurdu? Nesneden çıkaramayacağınız parça hangisi? Neden?

70 scamper R:Reverse,Rearrange :Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme Nesnenin Ģeklini, biçimini değiģtirirsek ne olur?

71 BĠRLEġTĠR EKLE / BÜYÜT / UZAT / ABART YA? ZAYIFLAT / KÜÇÜLT / HAFĠFLET / ĠNCELT ADAPTE ET / UYARLA DEYĠM VE ATASÖZLERĠ KULLAN ESĠNLEN / ANALOJĠ YAP BAġKA YERDE KULLAN ELE / BASĠTLEġTĠR YERĠNE BAġKASINI KOY

72 BĠRLEġTĠR; BĠR ATINIZ, BĠR DE ARABANIZ VARSA ÜÇ ġeyġnġz VAR DEMEKTĠR; BĠR AT BĠR ARABA BĠR DE AT ARABASI

73 YA? Ya dünyadaki tüm insanlar sabah kalktıklarında kendilerini (iki misli) büyümüģ bulsalardı? Neler olurdu? Ellerimiz yerinde ayaklarımız, ayaklarımız yerinde ellerimiz olsaydı Nasıl davranırdık, onları nasıl kullanırdık? Ör: Banka yöneticisisiniz; Ya ATM ler olmasaydı? Ya hiç Ģubemiz olmasaydı? Ya müģterilerim gelmek istemeselerdi? Örf: Garanti nin tlf bankacılığı

74 SAAT BĠRLEġTĠR : - Saat ile neyi birleģtirerek yeni bir ürün/kavram oluģturabilirim? -Saatin akrep, yelkovan, mil, pil, gövde gibi unsurlarını birleģtirerek neler yapabilirim? -Saatin niteliklerini (yuvarlak, kare, çubuk, metal, ahģap, cam vs) birleģtirerek hangi yeni ürünleri/konseptleri ortaya çıkartabilirim? EKLE/BÜYÜT : Saate ne ekleyebilirim? Onu büyüterek uzatarak ne yapabilirim? YA? : -Ya saati. Olarak düģünürsem? -Ya saat kendi baģına hareket ediyor/insanları gözlemliyor olsaydı? -Ya nefes alabilseydi? ZAYIFLAT/KÜÇÜLT : -Saati incelterek/küçülterek ne elde edebilirim? - Minyatür hale getirirsem nerede kullanabilirim? ADAPTE ET/UYARLA : Saate neyi uyarlayabilirim? Saati nereye uyarlayabilirim?

75 BAġKA YERDE KULLAN KEMER ANAHTAR

76 Bir Ürünün, Hizmetin, Raporun, Sürecin En Önemli 3-4 Özelliği/Unsurunu Yok Edin Önemli Özellik 1 Önemli Özellik 2 Önemli Özellik 3 Önemli Özellik 4

77

78

79 Yaratıcı Kurum Kültürü ile Ar-Ge çalıģmaları iliģkisi

80 Kurum Kültürü: Kurum genelinde geçerli olarak algılanan duygu ve düşünceler bütünüdür. Kurumsal ölçekte doğru olarak kabullenilen değerler, ilkeler, tutumlar ve davranışlardır. Kurumun psiko-sosyal iklimi dir.

81 İnovasyon için Gerekenler İnovasyon, farklı bir vizyon ve organizasyon gerektirir. Vizyon Thomas Watson-(IBM Yönetim Kurulu Başkanı) 1943'de: "Dünya pazarında beş bilgisayara yer olduğunu düşünüyorum." Edison-1913'te: "Sesli sinema, sessiz sinemanın yerini almayacaktır. Sessiz sinemaya o kadar çok yatırım yapıldı ki, bu yatırımları silip atmak gülünç olur."

82 İnovasyon için Gerekenler İnovasyon farklı bir kültür ve anlayış gerektirir. Farklı görmek, değişik açılardan bakmak Risk almak Yaratıcılık Müşterinin değerini bilmek Sorgulamak ( Neden?, Nasıl? Neden olmasın?, Neyi daha iyi yapabiliriz?, Nasıl daha iyi yapabiliriz? ) Başarısızlığı hoş görmek İletişim İşbirliği ve ekip çalışması Kalıpların ötesinde düşünebilmek

83 İnovasyon için Gerekenler Liderlik ve inovasyon yapma isteği: Açık, anlaģılır amaç olmalı Stratejik hedef: Ġnovasyonla rekabet avantajını yakalamak, korumak ve artırmak Uygun organizasyonel yapı: Yüksek düzeyde yaratıcılığı destekleyen Esnek, hiyerarģik olmayan bir organizasyonel yapı

84 İnovasyon için Gerekenler Kilit kiģiler: İnovasyonu körükleyen ve kolaylaştıran kişiliğe sahip yönetici ve çalışanlar Etkin takım çalıģması: Problemlerin çözümü için uygun ekipler Takım çalışmasının öğretilmesi konusunda şirket içi eğitimler Sürekli kiģisel geliģim: Yöneticilerde ve çalışanlarda yüksek düzey yetkinlik ve becerilerin gelişmesi Yoğun iletiģim: Organizasyon içinde ve dışında açık, güçlü ve sürekli iletişim

85 İnovasyon için Gerekenler Ġnovasyona yüksek düzeyde katılım: Organizasyonun tamamının inovasyon sürecine katılımı MüĢteri iliģkileri: İç ve dış müşterileri odak almak Yaratıcı ortam: Yaratıcı fikirlere olumlu yaklaşmak Ödüllendirme sistemi kurmak Hiçbir zaman hiçbir fikri eleştirmemek Öğrenen organizasyon: Kişisel olarak öğrenilenlerin firmaya mal edilmesi

86 ÖĞRENEN ORGANĠZASYON Öğrenen organizasyon; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini anlayıģını çevresini zaman içinde geliģtirebilen bir organizasyondur.

87 ÖĞRENEN ORGANĠZASYON Öğrenen organizasyon; Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla iliģkiler kuran Daha geniģ bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKĠLENDĠRĠLMĠġ BĠREYLER GRUBUDUR

88 ĠNOVASYONDA BAġARI Ġki faktöre bağlı Teknik Kaynaklar (insan, ekipman, bilgi, para vb) Bunları yönetme becerisi

89 ĠNOVASYON YÖNETĠMĠ ĠĢ süreçlerini (müģteri, tedarikçi, finansal ve dıģ kaynaklar) Teknolojiyi KURULUġUN inovasyonu destekleyecek ve teģvik edecek Ģekilde yönetmesidir Ġnsan iliģkilerini (Kültür, iletiģim, organizasyon vb)

90 Yazılı hale getirilmiģ, tüm kuruluģ tarafından paylaģılan ve uygulanan bir strateji var ise KuruluĢ içi ve dıģı bağlantılar ve iletiģim, güçlü ve etkin bir Ģekilde oluģturulduysa ĠNOVASYON BAġARILI OLABĠLĠR DeğiĢimin gerçekleģtirilmesi için gereken mekanizmalar kurulduysa ve iģletiliyorsa Ġnovasyonu destekleyici bir organizasyonel yapı oluģturulduysa

91 REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ĠÇĠN ĠNSAN KAYNAĞININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠ Eski yaklaģımlarla yenilikçi ortam yaratılamaz ĠNSAN KAYNAĞI KURUMUN ĠHTĠYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BĠLGĠ DONANIMINA SAHĠP KILINMALI Kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, özgürce bilgilenebilecekleri bir ortam oluģturulmalıdır

92 Ġnsan kaynağının, yenilik konusundaki sinerjilerini ve motivasyonlarını artırabilmek için Hatalara toleranslı davranılmalı Öğrenmeyle ilgili çalıģmaları özgür bırakılmalı Bilginin üretilmesi, paylaģılması ve ondan yararlanılması için yol gösterilmeli ÇalıĢanların bu alanda iģbirliğini arttıracak ve etkinleģtirecek iletiģimlerini sağlayacak ortam hazırlanmalı

93 ĠNOVASYON YÖNETĠCĠSĠ Sıra dıģı kiģilik olmalı; Sıra dıģılık tanımı: Bilinmeyen alanlarda (henüz haritalanmamıģ bir alanda gezinti yapmaktan hoģlanan),. gezmekten korkmayan, risk alabilen, belirsizlikler konusunda rahat olan, garantici olmayan, mükemmeliyetçi olmayan, ilginçliklere meraklı, soru soran sorgulayan anlamaya çalıģan ġirket için yeni yön, yeni teknoloji fikirleri üretebilen ve etrafındaki tüm insanlar için pozitif bir gelecek oluģturan Yüksek potansiyel etki ile sıra dıģı fikirleri fark eden ve teģvik eden, BaĢka türlü bir araya gelemeyecek kiģi ve fikirleri kiģisel network ile bir araya getiren Yeni fırsat alanları yaratmak için benzersiz beceri ve ilgi alanları oluģturan Güçlü, anlayıģlı geliģtirici sorular soran Projeler için yapıcı koçluk ve danıģmanlık sağlayan

94 YÖNETĠCĠNĠZ ĠNOVASYON ĠÇĠN DOĞRU KĠġĠ MĠ? Yöneticilik konusunda yetkin mi? Girişimci mi? Risk almaya açık mı? Başarıyı ödüllendirir mi? Başarısızlığı hoş görür mü? Hızlı karar alma yeteneğine sahip mi? Farklı koşullara ve değişikliklere hızla adapte olur mu? İşbirliğine açık mı? İşbirliği yapar mı? Kolay erişilebilir, iletişime açık ve motive edici mi?

95 ĠNOVASYON ĠÇĠN PAZAR/PAZARLAMA SORGULAMASI Ürünler/hizmetler pazarın ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Yeni pazarlar yaratma potansiyeline sahip ürünler/hizmetler geliştiriliyor mu? Müşterilerle ilişkiler güçlü ve sürekli mi? Ürün/hizmet, müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Pazarın yapısı, büyüme hızı ve kapasitesi hakkındaki bilgi eksiksiz mi? Rakipler ve rekabet şartları eksiksiz biçimde biliniyor mu? Fiyatlandırma pazar şartlarına bağlı olarak gerektiği şekilde mi yapılıyor? Fikri mülkiyet hakları konusuna gereken önem veriliyor mu? İlişkiler ve ağlar mevcut ve etkin mi? Dağıtım kanalları etkin mi?

96 ĠNOVASYON ĠÇĠN TEKNOLOJĠ SORGULAMASI Teknoloji geliştiriliyor mu? Varolan en yeni teknolojilere erişiliyor mu? Edinilen teknolojiler özümsenebiliyor mu? Sahip olunan teknolojiyle başka ürünler/hizmetler geliştirilebilir mi? Teknoloji etkin şekilde yönetiliyor mu? Ürün/hizmet geliştirme döngüsü gerektiği kadar kısa mı? Teknoloji diğer ilgili sistemlerle uyumlu mu? Teknik riskler yönetiliyor mu?

97 ĠNOVASYON ĠÇĠN FĠNANSMAN SORGULAMASI Sermaye gereksinimi, firmanın finansal gücü ve geliştirilen ürün/hizmetlerin gerektirdiği sınırlar içinde mi? İnovasyon yatırımının geri dönüş potansiyeli kabul edilebilir seviyede mi? İnovasyon riskinin paylaşımında mevcut kaynaklar ve imkanlar (devlet destekleri ve teşvikleri vb.) değerlendiriliyor mu?

98 Ġnovasyon Projelerinden Önce ve Ġnovasyon Sırasında Ürün/hizmet geliştirme ekibi teknik, pazarlama ve finansal açıdan yetkin olmalı. Yeni ürünler/hizmetler geliştirilirken mevcut iş riske atılmamalı (odaklanma ve kaynak dağılımı). Yeni ürün/hizmet için yeterli kaynak işe başlanmadan sağlanmalı. Pazar araştırması, yeni ürün/hizmetin geliştirilmesi sırasında, farklı aşamalarda, doğrudan müşterilerin dahil edilmesiyle yapılmalı.

99 Projelere BaĢlamadan Önce ve Ġnovasyon Sırasında Yeni ürün/hizmetin rakip ürünlerden/hizmetlerden rekabet üstünlüğü kazandıracak belirgin farklılıklarının olması sağlanmalı. Yeni ürün/hizmetin ticarileştirilmesinde karşılaşılabilecek tüm riskler değerlendirilmiş olmalı. Ürünün/hizmetin dağıtım kanalları belirlenmiş olmalı. İnovasyonda başarısız olunması halinde veya ticarileştirilmesinin öngörülenden daha uzun sürmesi halinde firma faaliyetlerini sürdürebilecek güce sahip olmalı.

100 BİR AR-GE PROJE YÖNETİMİ TEKNİĞİ: EVRE - GEÇİT SİSTEMİ Faz - Kapı sistemi olarak da adlandırılan bu yaklaģım, ABD deki Ģirketlerin yaklaģık dörtte üçünde uygulanmaktadır. Bu teknikten yararlanan firmaların, yeni ürün geliģtirmede daha baģarılı oldukları görülmektedir. Geçit ler, yalnızca gözden geçirme noktaları değil, tamam mı, devam mı? (projenin sonlandırılması ya da sürdürülmesi) kararının verildiği kilometre taģlarıdır.

101 TİPİK BİR EVRE - GEÇİT ALGORİTMASI YARATICI DÜŞ / DÜŞÜNCE ÜRETİMİ 1.Geçit Bunların taranması / elenmesi 1. Evre Ürün konseptinin oluşturulması 2.Geçit Konseptin değerlendirilmesi 2. Evre Ürünün tanımlanması ve ön analizler ışığında prototip tasarımı 3.Geçit Ara değerlendirme PAZARA SUNUM VE PAZARLAMA SONRASI 5.Geçit Lansman kararı 4. Evre Pilot uygulama ve test pazarlama 4.Geçit Geliştirilmiş ürün değerlendirme 3. Evre Ürünün çok yönlü geliştirilmesi

102 PROJENİN ÖLDÜRÜLMESİ Herhangi bir geçitte, karar, projenin öldürülmesi (sonlandırılması) yönünde çıkabilir. Bu kararın bedeli hesaplanırken, geçmiģ dönemde katlanılan maliyetlerin yanısıra, projenin durdurulmasından dolayı gelecek döneme yönelik maliyet tasarrufu üzerinde de durulmalıdır. Bu radikal kararın gereksiz yere ertelenmesi (sonlandırılması gereken projenin sürüncemede bırakılması) durumunda, potansiyeli daha yüksek olan diğer projelere haksızlık yapıldığı unutulmamalıdır.

103 ÖNERĠ SĠSTEMLERĠ-ÖNERĠ YAĞMURU Bugün pek çok kuruluģta oluģturulmuģ olan öneri sistemleri üzerinden gelen yaratıcı fikirler, öneriler, bilgiler esas alınarak inovatif ürünler, hizmetler ortaya konulmaktadır. Yeni fikirler bazı kuruluşlarda intranet destekli bir platform üzerinden yürütülüyor. Bu sayede çalışanlar, önerilerini anında diğer çalışanlarla ve yöneticilerle paylaşabiliyor.

104 ĠNOVATĠF ÜRÜN GELĠġTĠRME AĢağıda verilen baģlıklar altında inovasyon etkinliğini gerçekleģtiriniz. 1- Ürünün en az 5 özelliğini listeleyiniz. 2- Üründe yapmak istediğiniz değişiklikleri ve uygulayacağınız yöntemi (eksiltme, ekleme vb.) belirleyiniz. 3- Yapacağınız değişikliklerle oluşturacağınız yeni ürünün hedef kitlesini belirleyiniz. (Kim kullanır)

105 Kaynakça - Alkan, N. (2003), Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi, Bilgi Dünyası, 4(2): Arıkan, C., Aksoy, M., Durgut, M. ve Göker, A., (2003), Ulusal İnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, Yayın No. TÜSİAD- T/2003/10/362, İstanbul. - Morrow, N.M. (2001). Knowledge management: An introduction. Annual Review of Information Science and Technology, 35: Öğüt, A. (2001). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. - Elçi, Ş. İnovasyonda Başarı İçin Edinmeniz Gereken Alışkanlıklar, Erişim: Ağustos 2008, UİG Ekim 2006 İnovasyon Çerçeve Raporu - Erişim: Mart Elçi, Ş. (2006), İnovasyon, Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı - Erişim: Mayıs 2008, - Erişim: Ağustos 2008, - Şahin, T. (2007), İnovasyona Genel Bir Bakış, erişim: Eylül 2008, - Ateş, M. R. (2007), İnovasyon Hayat Kurtarır, İstanbul: Doğan Kitapçılık - Uzkurt, C. (2008), Pazarlamada Değer Yaratma Aracı olarak Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul:Yazın Matbaacılık - Özözer, Yekta (2008), Ne Parlak Fikir - Kırım, Arman (2006), İnnovasyon Kitaplığı - Üstel, Prof. Dr. İsmail,

106 TEġEKKÜRLER Serap AYDAR KALĠNYON Sektörel DanıĢmanlık Yüksel Caddesi 30/8 2. kat Kızılay/ANKARA Tel/Fax : Cep tel.: e-posta : copyright Serap Aydar

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

GİRİŞİM İÇİN 4 TEMEL UNSUR

GİRİŞİM İÇİN 4 TEMEL UNSUR GİRİŞİM İÇİN 4 TEMEL UNSUR İŞ FİKRİ MALİYET-İŞ PLANI TEDARİK ÜRETİM PAZARLAMA MUHASEBE ALTYAPI-SÜREÇLER İŞ FİKRİNİ BELİRLEMEK GEÇMİŞ DENEYİM BİLGİ VE BECERİLER PİYASADAKİ FIRSATLAR SCAMPER Problem Çözme

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI

2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI 2015 KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMI "İŞ HAYATINIZI YÖNETİN" EĞİTİM SÜRESİ (GÜN) "Yeni Geleni Geliştirmek" - İş Hayatına Giriş ve Uyum 1 "Teknik Ekibi Geliştirmek" - Service Business (S- Business) 2 "Gerçekleştirme

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

ÜSİMP STRATEJİK ARGE YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 21 Haziran 2012 C. MÜJDAT ALTAY CEO

ÜSİMP STRATEJİK ARGE YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 21 Haziran 2012 C. MÜJDAT ALTAY CEO ÜSİMP 2012 STRATEJİK ARGE YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 21 Haziran 2012 C. MÜJDAT ALTAY CEO GELENEKSEL ARGE SÜRECİ FİKRİN ORTAYA ÇIKIŞI FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİN TANIMLANMASI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PROTOTİP UYGULAMA

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA Ar-Ge ve İnovasyon Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA 2013 Ar-Ge Nedir? AR-GE, bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, bilim ve teknolojinin

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Önerilen Çalışma Akışı Literatür Taraması - Makaleler - Uluslararası Endeks ve Anketler - Ölçüm Modelleri Firma ile Yapılacak Görüşmeler -

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Einstein Geleceğin mesleğini arayan üniversite adaylarını,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

İNOVASYON = YENİLEŞİM = YENİBAŞARIM

İNOVASYON = YENİLEŞİM = YENİBAŞARIM İNOVASYON = YENİLEŞİM = YENİBAŞARIM Mustafa DAYANIKLI Tosyöv Mütevelli Heyet Üyesi 12 Haziran 2008 - Mustafakemalpaşa KOBİ VİZYONER KOBİ KOBİ=Vizyon KOBİ... Esnaf ile KOBİ karıştırılmamalı... İşletmelerin

Detaylı

28-29 Mayıs 2016 EĞİTİM KAPSAMI

28-29 Mayıs 2016 EĞİTİM KAPSAMI 28-29 Mayıs 2016 EĞİTİM KAPSAMI Şirketler için ihtiyaç analizinde kullanılabilecek araçlar Farklı ölçekteki firmalar için strateji belirlenmesi ve yol haritası geliştirilmesi Süreç analizi ve süreç iyileştirme

Detaylı

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU ĠZ KOCLUK ICF tarafından akredite edilen eğitim programları ile gençlere, ailelerine ve gençlerle çalıģmak isteyen profesyonellere eģsiz fırsatlar sunuyor. EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU Gençlere ve Üniversite

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Öncelikle mevcut durum (gerek dış, gerekse şirket içi faktörler) iyi analiz edilerek şu an neredeyiz sorusu net bir şekilde cevaplanmalıdır. Burada ekonomik faktörler,

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

21.Yüz Yıl İş Hayatını Anlamak & Satışta Başarıyı Yakalamak

21.Yüz Yıl İş Hayatını Anlamak & Satışta Başarıyı Yakalamak 21.Yüz Yıl İş Hayatını Anlamak & Satışta Başarıyı Yakalamak Konuşmacı: İlhan Ürkmez Danışman, Yazar, Yönetici Koçu, Profesyonel Konuşmacı ve Eğitim Uzmanı Doğru anahtarla her şeyi, yanlış anahtarla hiç

Detaylı

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ 21. YÜZYIL LİDERLİĞİ Yeni ekonomi, sanayi ekonomisi gibi bir ölçek ekonomisi değil, aracısız, moleküler, dijital, yenilikçi bir hız ekonomisidir. Dolayısıyla yeni ekonomi, geleneksel yönetici kavramının

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

YÖNETİM KADININ HAKKI

YÖNETİM KADININ HAKKI YÖNETİM KADININ HAKKI Dr. Zehra Güngör KAGİDER Başkan Yardımcısı 25. Kalite Kongresi / KALDER 16 Kasım, Çarşamba İstanbul Üretmek, hizmet etmek tek başına yeterli değil. Müşteri çok önemli, ama... Müşteriye

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Fikri Haklar Yönetimi

Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar Yönetimi Fikri Haklar ve Stratejik Ar-Ge Yönetim Süreçleri Konferansı Koç Üniversitesi İstanbul 28 Haziran 2013 Samir Deliormanlı Fikri Haklar ve Lisanslama Yöneticisi Koç Holding A.Ş. Fikri

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

Master Tanıtım Sunumu

Master Tanıtım Sunumu Master İstanbul, 08/09/2015 INNOTE NEDiR? INNOTE NASIL ÇALISIR? NEDEN INNOTE? INNOTE ÖZELLiKLERi? INNOTE EKRAN GÖRÜNTÜLERi INNOTE NEDiR? Web tabanlı online bir sistemdir. Fikir yönetiminin daha hızlı

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İnovasyon Portföyü Genelinde Risk Değerlendirmesi

İnovasyon Portföyü Genelinde Risk Değerlendirmesi DAY İnovasyon Portföyü Genelinde Risk Değerlendirmesi Risk matrisi* Bu araç bir şirketin inovasyon portföyü genelindeki risk dağılımını açığa çıkarır. Her inovasyon Projeleri Matris Üzerinde Konumlandırma

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8-9 Mayıs 2014 Sosyal medya, bir benlik inşası, benlik sunumu ve paylaşımı ortamıdır. Sosyal medya, bir sosyalleşme

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETİCİSİNİN TANIMI Günümüzde; Bir spor yöneticisinin çok yönlü niteliklere sahip olmalıdır Özelliklede, Pratik becerileri teorik bilgilerle

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

NEDİR, NE İŞE YARAR ŞU İNOVASYON? (E.) Prof. Dr. İsmail Üstel İnovasyon Değer Zinciri Danışmanı

NEDİR, NE İŞE YARAR ŞU İNOVASYON? (E.) Prof. Dr. İsmail Üstel İnovasyon Değer Zinciri Danışmanı NEDİR, NE İŞE YARAR ŞU İNOVASYON? (E.) Prof. Dr. İsmail Üstel İnovasyon Değer Zinciri Danışmanı www.inovkarne.com İnovasyon Deyince Fayda ya dönüşen yaratıcı yenilikçilik Ticarî fayda Sosyal fayda İnovasyon

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI 13-15 Ekim 2008 de 4. Uluslararası HemĢirelik Yönetimi Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. Saliha

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

Entelektüel Varlık Yönetimi

Entelektüel Varlık Yönetimi Entelektüel Varlık Yönetimi USĐMP 5. Ulusal Kongresi Sabancı Üniversitesi Đstanbul 21-22 Haziran 2012 Samir Deliormanlı Yönetim Kurulu Üyesi Licensing Executives Society (LES) - Türkiye LESI (Licensing

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı