Konuşma ve Dil Bozuklukları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konuşma ve Dil Bozuklukları"

Transkript

1 Konuşma ve Dil Bozuklukları Psk. Duygu BUĞA AİLE OKULU 11 Aralık k 2005 Sheraton ANKARA

2 Dil gelişiminin iminin beklenen aşamalarında gecikmeler olması Konuşman manın, n, dikkati konuşana çekecek kadar normalden çok farklılık göstermesi İletişimin imin bozulduğu u ve koptuğu u durumlar

3 Konuşma ve Dil Bozukluklarının Nedenleri

4 1- Organik Bozukluklar A- Konuşma organlarında nda yapısal bozukluklar B- Merkezi sinir sistemi bozukluğu C- Motor bozukluklar D- Duyusal yetersizlik E- Bilişsel bozukluk

5 1- Fonksiyonel Bozukluklar A- Çevresel nedenler B- Ciddi duygusal-sosyal sosyal bozukluklar

6 Akıcı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik)

7 Her çocuğun un kendine özgü konuşma gelişim im hızıh söz konusudur.

8 Hemen hemen tüm t çocuklar konuşma gelişimlerinin imlerinin ilk aşamalarında akıcılık k sorunu yaşarlar. arlar.

9 2-66 yaş arasındaki çocuklar genellikle sözcs zcük k ve cümleleri c tekrarlarlar. Konuşmalar malarında ımm, şeeyy, eee... sıkça a kullanılır. Bu normal akıcı olmayan konuşma olarak adlandırılır. r.

10 Eğer bu dönemde d çocuğun un konuşmay mayı öğrenmeyi sürdürdüğünü,, yepyeni sözcüklerle karşı şılaştığını,, bu sözcs zcükleri cümlede yerli yerine oturtmak için i in çabaladığını,, konuşma ile ilgili kaslarının gelişmekte olduğunu, unu, sorularla keşiflere yöneldiğini ini dikkate alırsan rsanız, bu yoğun çaba gerektiren süres reçte onun konuşmas masının n akıcılığı ığının n zaman zaman bozulmasını anlayış ışla karşı şılayabilirsiniz. iz.

11 Bu tip pürüzlp zlü konuşmalar normal kabul edilebilir ve bir nedene bağlı değildir.

12 Ne Zaman Yardım İstemeliyim?

13 Eğer; Çocuğun un konuşmas ması ile ilgili kaygı yaşı şıyorsanız Çocuk konuşma ile mücadeleye m girişmi miş görünüyorsa ya da zorlandığı ığında konuşmas masının n akıcılığı ığı bozuluyorsa Konuşma ile ilgili kaslarda artan bir gerginlik dikkatinizi çekiyorsa

14 Hangi Davranış ve Tutumlarım Çocuğuma uma Zarar Verebilir?

15 acımak, merhamet göstermekg endişeli, eli, kaygılı bakmak sabırs rsız z ve öfkeli görünmekg cezalandırma tehdidinde bulunmak, suçlamak hırpalamak, hor görmekg akıcı konuşmadan çok, akıcı olamayan konuşma üzerinde odaklanmak akıcı olamayan konuşmay mayı kesmesini söylemeks

16 durup tekrar başlamas lamasını söylemek konuşmaya başlamadan önce düşünmesini önermek onun yerine cevap vermek veya takıld ldığı yerleri tamamlamak konuşmadan önce derin bir nefes almasını söylemek zorlandığı sözcükleri kullanmaktan kaçınmas nmasını önermek

17 Çocuğuma uma Verebileceğim im Uygun Tepkiler Neler Olabilir?

18 Sabırla onu dinleyin, konuşmas masını olay yapmayın.

19 Bazı kelimeleri söyleyememek, s takılmak çok sıkınts ntı verebilir. Böyle B zamanlarda bir şey söylemek s ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu durumlarda, ses tonunuzda acıma, olumsuz bir yorum, kaygı ya da şaşkınlık k ifadesi bulunmaksızın, n, hatta belki de hafifçe gülümseyerek bu kelime uğrau raştırdı seni, bazen zor oluyor değil mi? gibi sözler s söyleyin. s Onun çabasını farkettiğinizi inizi ve kekelediği i için i in onu suçlamad lamadığınızı ifade edin.

20 Konuşmas masını düzeltmekten, daha yavaş konuşursan ursan kekelemezsin, yüzünü öyle yapma gibi iyi niyetli ama suçlay layıcı etkileri olabilecek olumsuz ifadelerden kaçının. n.

21 Yaşad adığı konuşma güçg üçlüğü hakkındaki duygularını onunla konuşmaktan çekinmeyin. Çocuğunuz unuz konuyu açtığıa zamanlarda onun duygularını tanıyın ve paylaşı şın, akıcı olmayan konuşma hakkında konuşmak tabu değildir. Herkesin bazı güçlükleri olabileceğini ini ifade edin.

22 Çocuğum um Üzerindeki Baskıyı Azaltabilir miyim?

23 Çocuğunuz unuz konuşurken urken dikkatle dinleyin. Gözleriniz G onda olsun, bakış ışlarınıza endişeli eli ve gerilimli bir ifade yüklememeye y özen gösterin. g Çocuğunuz unuz konuşurken urken bitirinceye kadar dinleyin, sözünüs kesmeyin, bitirdikten sonra aceleyle cevap vermeyin. İletişiminiz iminiz telaşlı bir hava içinde i inde geçmesin.

24 Sürekli soru sormaktan vazgeçin. Sorularınızın evet veya hayır ile veya kısa k ifadelerle yanıtlanabilir olmasına özen gösterin. g Kendi arzusuyla konuşmaya başlarsa, ona gerektiği i kadar zaman ayırın. Onunla konuşurken urken kullandığı ığınız ses tonu na na da dikkat edin. Bazen kelimelerle ifade edemediğimiz imiz duyguları ses tonumuz ele verir.

25 Özel günler g için i in çocuğunuzu unuzu önceden hazırlay rlayın. nereye gidiyoruz, kime gidiyoruz, orada ne kadar kalacağı ğız gibi açıklamalarda a bulunun. Kendinize zaman ayırın. Bu durum sizin rahatlamanıza ve kendinizi geliştirmenize fırsat f sağlayacakt layacaktır.

26 ÖZETLE:

27 Çocuğunuzun unuzun nasıl l söyledis ylediğinden inden çok, ne söyledis ylediğini ini dikkatle dinleyin, konuşmaya müdahale m etmeden göz g kontağı ğını sürdürün. Konuşurken urken kısa, k kurallı ve basit cümleler kullanın, n, ifadeler açık a k ve kolay anlaşı şılır r olmasın.

28 Siz konuştuktan sonra, onun size cevap verebileceği i yeterli zamanı tanıyın. n. Çocuğunuzun unuzun hangi ortamlarda daha akıcı konuştu tuğunu unu gözlemleyerek belirleyin. Bu ortamlar onun kendini daha rahat ve güvenli g hissettiği i ortamlar olabilir, bu ortamları arttırın.

29 Onun yaşant antısı için in süreklilik s gösteren, sağlıkl klı bir program oluşturun. Yeterince uyuması, dengeli beslenmesi gibi ihtiyaçlar larını gündelik yaşam amında dikkatle ele alın. Çocukta duygusal çatışma ve gerilim yaratan durumları gözlemleyip belirleyin, mümkm mkün olduğunca unca bunlardan sakının. n.

30 Çocuğunuz unuz akıcı konuşmad madığında da akıcı konuştu tuğundaki undaki gibi davranın. n. Onu baskı altına almaksızın n konuşmas ması için in cesaretlendirin. Sakin bir konuşma ve dinleme ortamını sağlamaya çalışın.

31 ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU

32 Dil, dudak, damak gibi artikülat latör organları aracılığı ığıyla fonemlerin şekillendirilmesi ve birleştirilmesiyle konuşma seslerinin söylenmesi s işlemine artikülasyon adı verilir. Artikülasyon bozukluğu u ise, herhangi bir fonemin söylenmesi s sırass rasında meydana gelen hatadır.

33 Artikülasyon Hataları;

34 Atlamalar; sözcüklerin yalnız z bir kısmı söylenir hayvan ayvan saat sat araba - arba

35 Yerine koyma; sözcüğün n başı şı, ortası ya da sonundaki bir sesin yerine başka bir ses kullanılır arı ayı kitap kipat masa - mada

36 Eklemeler; sözcüklerdeki fazla sesleri içeriri eşek ek eşşek pencere penicere saat - sahat

37 Çarpıtmalar; sesler tam doğru olmamakla birlikte gerçeğine yakınd ndır, ses konuşma dilinde olmayan yeni bir ses olarak çıkarılır karagöz kaxgöz ekmek emme

38 İnfantil konuşma; bebeksi konuşman manın n devam etmesi

39 r fonemininin söylenememesi; s genellikle yerine y fonemininin kullanımı görülür

40 Lisping; s, ş,, c, ç harflerinin hiç söylenememesi ya da bozuk söylenmesi

41 Aile öncelikle çocukta yapısal bir bozukluk olup olmadığı ığını tıbbi bir kuruluştan yararlanarak öğrenebilir. (Cerrahi, KBB )

42 Eğer çocuğun un artikülasyon bozukluğunun unun nedeni aile ortamı, duygusal sorunlar ise çocuğun un psikolojik yardım m alması yararlı olur.

43 Aile sevecen ve sabırl rlı olmalı,, hatalı seslerin birden düzeleced zeleceğini düşünmemelidir.

44 Anne-babalar bir uzmanla diyaloga geçerek erek çocuğun un konuşma terapisinden faydalanmasını sağlasalar da, bununla yetinmeyip evde çocuklarıyla bireysel olarak ilgilenmelidir.

45 Konuşma bozukluğu u hakkında onunla veya onun duyabileceği ortamlarda bir başkas kası ile konuşulmamal ulmamalıdır.

46 Hatalı konuştu tuğu u zaman düzeltmesi d istenmemelidir.

47 Konuşurken urken aile çocuğun un yerine cümleyi tamamlamamalı ya da konuşmas masını kesmemelidir.

48 Çocuğun un konuşmas masına ilişkin yaşan anılan kaygı çocuğa yansıtılmamal lmamalıdır.

49 Çocuğu u sıkmamak, s onun hoşuna gidecek ortamlar yaratmak ve çocuğu ödüllendirmek çok önemlidir.

50 Çocuktan aynı şeyi defalarca tekrarlamasını istemek çocuğu u sıkar, s konuşmaya ilgisini azaltır r ve çocuk sorulan sorulara cevap vermemeye başlar.

51 GECİKM KMİŞ KONUŞMA

52 Çocuğun un konuşmas ması yaşı şından beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi imi açısından a çok daha yavaşsa, çocuğun un konuşmas ması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. r.

53 Gecikmiş konuşma hem derece hem tür r olarak çok değişiklik iklik gösteren g bir dil ve konuşma güçg üçlüğüdür.

54 Gecikmiş konuşmas ması olan çocukların;

55 kısıtlı sözcük k dağarc arcıkları vardır, r, ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşı şılan birkaç sözcük k kullanabilirler yutma, çiğneme, salya sorunları olabilir jest, mimik, işaret i kullanmaya yönelebilirler iletişim im kurma konusunda isteksiz olabilirler

56 çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler anlaşı şılmaz sesler çıkarabilirler dikkat süreleri s kısa k ve dağı ğınık olabilir kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler

57 Gecikmiş konuşma güçg üçlüğü ne kadar erken fark edilirse, çocuğa a yönelik y tıbbi ve eğitsel e önlemlerin alınmas nması da o kadar erken olacaktır.

58 Daha sağlıkl klı bir iletişim im için i in göz g kontağı önemlidir. Abartılı jest ve mimiklerden kaçınılmal lmalıdır. Yüksek sesle konuşulmamal ulmamalı, sözcükler hecelenmeden verilmelidir.

59 Dokunmanın önemi unutulmamalıdır!

Depremin Psikolojik Etkileri

Depremin Psikolojik Etkileri Depremin Psikolojik Etkileri Depremin Psikolojik Etkileri Bu broşürde depremden sonra ortaya çıkan duygusal tepkilerin ne olduğu ve bu tepkilerle nasıl başa çıkabileceğiniz anlatılmaktadır. Lütfen bu

Detaylı

4 yaş grubu çocukların bu yıl içerisinde geçeceği bazı gelişim aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

4 yaş grubu çocukların bu yıl içerisinde geçeceği bazı gelişim aşamalarını şu şekilde özetleyebiliriz: AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EYLÜL, 2011 SAYI : 1 KONU: 4 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Sevgili Veliler, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Aile Yaşamı ve Kanser

Aile Yaşamı ve Kanser Aile Yaşamı ve Kanser Çocukları kanser tedavisi gören ebeveynler için bir rehber KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı - www.kacuv.org Türkçe ye çevrilmesi ve basılmasına izin verdikleri için teşekkür

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, dört başlık altında incelenebilir: 1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları... VALİLİĞİNE (Millî

Detaylı

Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı

Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı Çocuklarda Yas An ne Ba ba El Ki ta bı 1. Yas nedir? Çocuklar da büyükler gibi çeşitli türden kayıplar yaşayabilirler. Anneleri, babaları, kardeşleri ölebilir ya

Detaylı

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Bu yazı İnfo Kids Dergisi, Eylül 2007 sayısında yer almıştır Dikkat nedir? Ne işe yarar? Gereken işe, gerektiği kadar, gerekli süre zarfında odaklanabilmektir dikkat. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ BİRLİKTE BAŞARIRIZ BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ HAZiRAN 2013 ANKARA 4 ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK. Prof. Dr. Ayşegül Ataman. Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir?

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK. Prof. Dr. Ayşegül Ataman. Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir? ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK Prof. Dr. Ayşegül Ataman Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir? Üstün yetenekli/zekalı çocuğa destek sağlayacak aile ortamı nasıl oluşabilir? Üstün zekalı/üstün

Detaylı

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY MKÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON LİDERLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY 1 1. İLETİŞİM

Detaylı

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir

DERGİ YIL: 2014/11 SAYI: 32. Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir DERGİ Röportaj: O Bizim Duayenimiz Prof. Dr. Refik Çapanoğlu İRENBE DERGİ Sayı: 32 2014 Başarı Öyküsü: Yıllar Süren Hasret Ahmet Mahir ÖZEL İRENBE KADIN

Detaylı

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER Bir kuşun beyni bir bezelyenin yarısı kadar ağırdır. Bir bebeğin beyni elma kadar ağırdır. 7 yaşında bir çocuğun beyni bir patates kadar ağırdır. Bir yetişkinin beyni balkabağı kadar ağırdır. 0-4 AY BEBEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

Gelişimsel Dil Gerilikleri & Otizm. Prof. Dr. Adem AYDIN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Gelişimsel Dil Gerilikleri & Otizm. Prof. Dr. Adem AYDIN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Gelişimsel Dil Gerilikleri & Otizm Prof. Dr. Adem AYDIN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI adem.aydin@deu.edu.tr 2. PUADER Kongresi 1-5 Mayıs 2013 Ana Sorular:

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR BELİRTİLERİ Gözlerini sıklıkla ovuşturma

Detaylı

KONUŞMA EĞİTİMİ ESNASINDA KARŞILAŞILAN KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE BUNLARI DÜZELTME YOLLARI

KONUŞMA EĞİTİMİ ESNASINDA KARŞILAŞILAN KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE BUNLARI DÜZELTME YOLLARI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 11 OCAK 2013 KONUŞMA EĞİTİMİ ESNASINDA KARŞILAŞILAN KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler

Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler FARKLI ENGEL GRUPLARININ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2006, 7 (2) 1-23 Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim

Detaylı

YAŞAM REHBERİM. YIL: 3 SAYI: 46 Kasım, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ

YAŞAM REHBERİM. YIL: 3 SAYI: 46 Kasım, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİM YIL: 3 SAYI: 46 Kasım, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİMİN BU SAYISINDA Stresle Baş Etmede Etkili Rahatlama Teknikleri 2 0-3 Yaş

Detaylı

Bu yayın ve tüm kısımları telif hakları tarafından korunmaktadır.

Bu yayın ve tüm kısımları telif hakları tarafından korunmaktadır. Teşekkür DYPATEC projesi Padagogische Akademie des Bundes in der Steiermark öncülüğünde başlatılmıştır. Bu projenin ko-ordinatörlüğü projenin ilk iki yılında Mag H. Posch (Graz), üçüncü yılında ise R.

Detaylı

DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ. Belirtileri Nelerdir?

DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ. Belirtileri Nelerdir? DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ Konuşmanın herhangi bir çevrede benimsenen sınırın dışına çıkarak yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda, genelde bireyde bir tür konuşma sorunu olduğu

Detaylı

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) şimdi ne olacak?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) şimdi ne olacak? Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) şimdi ne olacak? Eylül 2014 Otizmi olan çocukların eğitim-öğretim hizmetlerinin etkililiğinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

ANNE-BABA, VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ

ANNE-BABA, VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANNE-BABA, VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 0-18 Yaş Grubu Gelişimi Rehberi Editörler: Fahri CÜREBAL Gülseren ÇETİN ÖZBEN Mayıs, 2012 PARA İLE SATILMAZ Bu yayın, Kadıköy

Detaylı

Mustafa ELMALI Uzman Psikolojik Danışman MAYIS 2014 / KİLİS. Memet Mustafa DOĞAN Rehber Öğretmen

Mustafa ELMALI Uzman Psikolojik Danışman MAYIS 2014 / KİLİS. Memet Mustafa DOĞAN Rehber Öğretmen Mustafa ELMALI Uzman Psikolojik Danışman MAYIS 2014 / KİLİS Memet Mustafa DOĞAN Rehber Öğretmen ÖNSÖZ Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bütün dünyada, insanın olduğu her sektörde ana damarlardan

Detaylı

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Pfizer Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği Ethemefendi Cad Fırın SkCan Apt No: 5/5 Erenköy/İstanbul Tel/Faks:0

Detaylı