ENGELLİ HASTA EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGELLİ HASTA EĞİTİMİ"

Transkript

1 ENGELLİ HASTA EĞİTİMİ Giriş Engellilik; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama; korunma, bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyma durumudur (4,5,6). Engellilik sorunu insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar engelliliği ortadan kaldıramamıştır. Savaşlar, terör olayları, doğal afetler, kazalar, yangınlar, madde kullanımı, zehirlenme, doğum komplikasyonları ve uygarlığın beraberinde getirdiği sayısız birçok nedenin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde engelliliğin sayısını hızla arttırdığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ölçütlerine göre gelişmiş ülkelerde nüfusun %10'u, gelişmekte olan ülkelerde ise nüfusun %12'si engellilerden oluşturmaktadır. Bu oran doğrultusunda dünyada 500 milyondan fazla bireyin engelli olduğu, ülkemizde ise yaklaşık 7,5 milyon engelli bireyin olduğu tahmin edilmektedir. Engellilik geçici ve kalıcı olabildiği gibi, geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz, ilerleyici veya gerileyici olabilir (6,10,11). Engelli bireylerin içinde bulundukları ruhsal durum, onların kendilerine bakış açılarını ve toplumla ilişkilerini önemli ölçüde etkilemekte; suçlama, aşağılık duygusu, öfke, inkar gibi duygular yaşamasına neden olmakta dolayısı ile tedavi ve rehabilitasyon süreci de gecikebilmektedir (1,5,8). Bu nedenle engelli birey ve ailelerin ihtiyaçlarını belirleme, bu doğrultuda onlara eğitim verme konusunda hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Bu makale ile engelli hasta eğitimi ve hemşirelik yaklaşımı konusunda hemşirelerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

2 Engelli Hasta Eğitimi ve Hemşirelik Yaklaşımı Bireyin engeli ile ilk yüzleşmesi onda şok yaratmaktadır. Bununla birlikte bireyde az konuşma veya hiç konuşmama, içe kapanma, gülmeme, sosyal izolasyon gibi davranışlar görülebilmektedir. Doğuştan engelli olma durumu ise kişinin benlik bilincinin oluştuğu ve vücudunu tanımaya başladığı dönemde sorgulanmakta, inkaröfke-depresyon-uyum süreci yaşanmaktadır. Dolayısı ile hemşire bu bireylerin güçlü yönlerini bilmeli, bu yönlerini geliştirmesi için bireyi cesaretlendirmeli ve bağımsızlığını desteklemelidir (2,8). Ayrıca hemşirenin en önemli görevlerinden biri; bireyi biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak ele alıp sağlığını hastalıklardan korunmasını sağlarken, eğitimi de bu sürece dahil etmektedir. Engellilik, aile için de büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bazı aileler çocuklarındaki durumun varlığına ve ciddiyetine inanmak istemez ve reddederler. Bazıları ise kabul eder fakat kaygı ve ümitsizlik duygusu onları ilgisizliğe iter. Bazı aileler de düşkünlük göstererek çocuğun kendisinin yapabileceği işleri de yaparak çocuğun bağımsızlığını zedeler. Ayrıca aile ekonomik anlamda yıpranmakta, bakımı üstlenen aile bireyi iş yaşantısını sürdürememekte ve ev dışında karşılaşılan güçlükler nedeniyle sosyal yaşam olumsuz etkilenmektedir. Psikososyal desteğin yetersiz olması da aile içi ilişkilerde bozulmalara neden olmaktadır. Bu nedenle tedavi ve rehabilitasyon süreci boyunca hasta ve ailesini birlikte ele alarak onların ihtiyaçları, zorlanmaları ve beklentilerine yönelik eğitim planı oluşturmak önemlidir. Hasta ve ailesine verilen eğitimin içeriğini ele alan araştırmalar oldukça azdır (1,2,3,4,6,8,11). Hatice ve ark.(2008)' nın hemşirelerin ve ebelerin zihinsel engelli çocuk ve ailesinin bakımında ele aldığı konuların analizi aşağıda belirtilen şekildedir (10) (Bkz. Tablo1). Tablo 1. Zihinsel Engelli Çocuk ve Ailesine Yönelik Yürütülmesi Planlanan Girişimler. Girişimler Planlarım Sayı % Planlamam Sayı % Kazalardan Korunma Eğitimi Sağlık Kontrolleri Beslenme Eğitimi Bağışıklama Büyüme-Gelişme İzlemi Tuvalet eğitimi Öz bakım eğitimi Aile Danışmanlığı Genetik Danışmanlık 42 60, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

3 Akut/Kronik sağlık sorunlarıyla başa çıkmayı, desteklenmeyi içeren hasta ve ailesinin eğitimi; doğru kaynak, doğru ihtiyaç ve hastaya özel eğitim konularını içermektedir. Bu doğrultuda etkili bir eğitim için Hasta Eğitim Süreci izlenmelidir. Verilerin toplanması, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme ve kaydetme basamaklarını içeren bu süreç eğitimin etkinliğini arttırmaktadır (3,7). Veri toplama süreci; engelli hasta ve ailesinin öğrenme gereksinimlerini kapsamaktadır. Bunlar: Engelli hasta ve ailesinin engellilik ile ilgili yönelttiği sorular, Engelli ve ailesinin var olan sağlık durumu, engelliliğin etkilerini ve prognozu kavrama düzeyi, Öz bakım konusundaki bilgi düzeyi ve uygulamaları, Engelli ailesi ve yakınlarının bireye verecekleri destek ve yardım derecesi, Öğrenme isteğini etkileyecek ağrı, yorgunluk, korku, endişe vs. varlığının değerlendirilmesi, Sağlık ve hastalık hakkındaki tutum ve inançları, Engelli ve ailesini tercih ettiği öğrenme yolu (grupla tartışma, birebir anlatım, okuma vs), Engelli bireyin yeterliliği (fiziksel-emosyonel düzeyi, yaşı, fiziksel gücü, kas koordinasyonu, hafıza ve bağlantı kurma yeterliliği vs.) dir Toplanan veriler doğrultusunda hemşirelik tanıları belirlenir ve eğitim başlıkları oluşturulur. Örneğin; Bilgi eksikliği: Gelecek kaygısı hakkında, Bilgi eksikliği: Benlik saygısının yeniden kazanılması hakkında, Bilgi eksikliği: Yeterli ve dengeli beslenme hakkında, Bilgi eksikliği: Sosyal izolasyonun kaldırılması hakkında, Bilgi eksikliği: Güç ve güçsüzlük hakkında, Bilgi eksikliği: Kişisel hijyen hakkında, Bilgi eksikliği: Uyum süreci ve baş etme hakkında, Bilgi eksikliği: Umutsuzluk hakkında, Bilgi eksikliği: Ebeveynlerin engelli bireye yönelik bakım sorumluğunun paylaşımı hakkında, Bilgi eksikliği: Ağrı yönetimi hakkında, Bilgi eksikliği: İhmal ve istismar hakkında, Bilgi eksikliği: Suçluluk hakkında, Bilgi eksikliği: Uyku hijyeni hakkında eğitim içeriği hazırlanabilir. Bir sonraki adım, belirlenen konuları içeren eğitimin hangi sıra ile?, neyi?, nasıl?, hangi zamanda? ve nasıl değerlendireceğini? planlandığı aşamadır. Toplanana veriler ve konulan eğitim tanısı dikkate alınarak sırayla önceliklerin belirlenmesi, öğretim yöntemlerinin, araç ve gereçlerin seçiminin yapılması ve aynı zamanda eğitimde iş birliği yapılacak kişi ya da kuruluşların belirlenmesi gerekmektedir (7). Eğitim sırasında düz anlatım, soru-cevap, tartışma, demonstrasyon, rol oynama, grup öğretimi, yazılı kaynaklar,

4 üç boyutlu materyaller, afiş, poster, resim, ses kaydı kullanılabilir. Bunlar engelli bireyin durumuna uygun olarak seçilmelidir (5,7). Örneğin: 1- Görme engelliler için; Braille Alfabesi, ses kayıt cihazı, grup öğretimi, soru-cevap yöntemi kullanılabilir. 2- İşitme engelliler için; işaret dili, iletişim kartları, yazılı kaynaklar, poster, afiş, yazarak anlatım, resim materyalleri kullanılabilir.

5 3- Zihinsel engelliler için; grup faaliyetleri, projeksiyon, yazı tahtası, müzik aleti, TV ve ses siteminden faydalanılabilir. 4)Fiziksel Engelli Eğitimi için; Broşür, afiş, grup eğitimi/terapisi, soru-cevap yöntemi kullanılabilir. Protez ve fonksiyonu gerçekleştirmeye yardımcı alet çeşitleri, bunların kullanımı ve alışma süreci ele alınabilir.

6 Eğitim sırasında engelli hastanın yanında aile üyelerinin veya bakım vericilerin bulunması, eğitimin etkinliğinin soru cevap şeklinde değerlendirilmesi önemlidir. Eğitimin uygulandığı aşamada ise; Çevrenin engelli bireyin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi, Farklı kültür özellikleri taşıyan grupların inanç, tutum ve değerleri, Okuma/dinleme ve okuduğunu/dinlediğini anlama sorularında sade bir dil kullanımı, Eğitim sırasında ve sonrasında sorulan sorularla bilgi ve becerinin tekrarlanması, Uygun materyal kullanımı (yaş dönemine-engelliğin çeşidine uygunluk, anlaşılır büyüklük ve yazı biçimi seçilmesi,) Kaynak ve materyalin güncel olması önem taşımaktadır. Verilen eğitimlerin değerlendirilmesi; gözlem, görüşme, sözlü ve yazılı değerlendirmeler ile yapılmaktadır. Bunun sonucunda eğitimin yeterliliği, eğitim ihtiyacı ve eğitim süreci ele alınır. Değerlendirme sonucu olumsuz olduğunda çözülmeyen sorun/gereksinim için yeniden plan yapılması gerekir. Belirlenen, uygulanan ve değerlendirilen eğitim girişimleri, ilgili standartlar, kurum politikaları hasta eğitim süreci boyunca kaydedilmelidir. Kayıtlar açık, eksiksiz, doğru ve sürecin her kapsamını açıklamalıdır (7). Sonuç ve Öneriler Engelli olma gerçeği ve bunun beraberinde getirdiği yeni yaşam stili nedeniyle; şok, inkar, kızgınlık, yetersizlik, suçlanma, depresyon, sosyal izolasyon, beslenme ve bakım yetersizliği engelli birey ve ailesinde görülebilmektedir. Bu durum tüm bu değişiklikler ve olumsuz duygu durumları birey ve ailenin yükünü arttırmakta, rehabilitasyon sürecini uzatmaktadır (1,9,11). Bu süreçte engelli birey ve ailesi ile kurulan güven ilişkisi temelinde verilen eğitimler bireyin yeni yaşamına adaptasyonunda kolaylaştırıcı bir faktör oluşturmakta ve görülebilecek psikiyatrik morbiditeleri azaltmaktadır. Bu doğrultuda hemşireler, engelli bireylerin tedavi ve bakım sürecine bulgular doğrultusunda planladıkları eğitim faaliyetlerini de eklemelidir. Engelli birey ve ailesinin rehabilitasyonunu, taburculuk sonrası süreçte de ele almaya yönelik girişimler planlanabilir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı nın hasta güvenliği kapsamında işitme engelliler için düzenlediği İşaret Dili Tercümanlığı Kursu na hemşirelerin katılımı arttırılabilir.

7 KAYNAKLAR 1. Akdemir N., Akkuş Y., Rehabilitasyon ve Hemşirelik. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006, Aktaş A., İnmeli Hastaya Verilen Eğitimin; Hasta ve Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresif Belirti Düzeyi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul, Demir G., Kızılırmak A., Özcan A. Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010; 13(4), Gönenler D.H., Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal İstismar ve Hemşirelik Yaklaşımı. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 2010; 27, Gönenler Ö. ve ark. Zihinsel Engelli Çocukların Evde Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı. Gaziantep Tıp Dergisi, 2010; 16(2), Karadağ G.,Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2009; 8(4). 7. Kaya H., Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Ed.Karadağ A., Aştı A.T.,Akademi Yayınları, Kılıç S., Fiziksel Engelli Çocuğun Evde Bakım Gereksiniminin Aileye Etkisi,. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Özsoy A.S. ve ark. Zihinsel Engelli Çocuk Sahibi Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklarin İncelenmesi. Aile ve Toplum, 2006, Ocak-Şubat-Mart, Sarı H., Altıparmak S., Ebe ve Hemşirelerin Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Bilgileri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008, 7 (2); Timur S. ve ark. Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006; 10(1), Hazırlayan: Uzm. Hem. Aybüke KÜÇÜKBAKAR Acıbadem Ankara Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlama Tarihi:

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYE SAHİP AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İNCELENEREK, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYE SAHİP AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İNCELENEREK, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN ÖZÜRLÜ BİREYE SAHİP AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İNCELENEREK, UMUTSUZLUK VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Bilal

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nuran MUMCU BOĞA Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ ANTALYA 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No KAPAK...

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Faruk YORULMAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ve EDİRNE DEVLET HASTANESİ YOĞUN

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTANELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK DIŞI BİRİMLERDE İSTİHDAMI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Sağlıklı Yaşlanma ve Sosyal Hizmetler Healty Aging and Social Services

Sağlıklı Yaşlanma ve Sosyal Hizmetler Healty Aging and Social Services Healty Aging and Social Services Recep YAĞCIOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Müdür Yardımcısı, İzmir Özet Ülkemizde ve dünyada küreselleşme

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Editörler Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Temmuz 2012 YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER HASUDER Yayın No: 2012-1 Bu kitabın

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı