pecya Ruh Hastal ıkları Tedavisinde Psikososyal Bir Boyut: Psikoe ğitimsel Bir Model

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Ruh Hastal ıkları Tedavisinde Psikososyal Bir Boyut: Psikoe ğitimsel Bir Model"

Transkript

1 Ruh Hastal ıkları Tedavisinde Psikososyal Bir Boyut: Psikoe ğitimsel Bir Model Ümit EREN YURTSEVER *, Tar ık KUTLAR *, Nurcihan TARLACI *, Kirkor KAMBERYAN *, Muharrem YAMAN * ÖZET Araştırman ın amac ı; hasta ve aileyi hastalık hakk ında bilgilendirerek, tedavi uyumunu artırmak, hastalıkla başaçıkma yeteneklerinde olumlu de ğişiklikler sağlayarak relapsları azaltmakt ır. Pek çok araştırma bu girişimlerin hastalar ve aileleri üzerinde pozitif etkisi oldu ğunu göstermektedir. Bu araştırma, psikoloji ve e ğitim kaynaklar ından yararlandarak geliştirilmiş olup, uygulama sonuçları psikiyatri alanında kullanılabilir bir model olduğunu kanıtlam ıştır. Aile üyelerinin ve hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir model geli ştirilmiştir. Bu modelde, benzerlerinden farkl ı olarak öğretim ilke ve yöntemleri zemininde e ğitim program ı geliştirilmiştir. Eğitim, öğretim kavramları tartışdm ış, psikoeğitimsel çalışmaların zemini bu kavramlara oturtulmuştur. Ayr ıca eğitim programları bu programların uygulanmas ı, öğrenme, öğrenme çeşitleri, öğrenme modelleri ve e ğitimsel girişimlerin öneminden bahsedilmi ştir. Bu model standart hastane tedavisine ek olarak hastalar ve aileleri için grup oturumda= da kapsayan bir girişimdir. Araştırma, Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi III. Psikiyatri Kliniği'nde 5 gün 2'şer saatlik oturumlar şeklinde planlanm ıştır. Psikoeğitimsel yaklaşım hastalara bilgisayank microsoft power point programında hazırlanmış slaytlarla sunulmuştur. Bu slaytlar, altı konu başlığın, kapsayacak şeklinde şöyle haz ırlanmıştır: Eğitim 34 hastalık nedenleri 42, hastalık belirtileri 75 (depresyon 45, mani 30), ilaçla tedavi ve yan etkileri 80, aile 34 slayt. Ara ştırmaya katılan kişiler; DSM N kriterlerine göre Duygudurum bozulduğu tanıs ı alm ış, klinikte standart tedavisi yap ılm ış, aile ile ilişki kurulan hasta olarak belirlenmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kullan ılm ıştır. Deney grubuna; 40 hasta, 40 hasta ailesi, kontrol grubuna da 40 hasta, 40 hasta ailesi olmak üzere toplam 180 kişi alınm ıştır. Araştırmada, 5 veri toplama aracı kullanılm ıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik s ınamaları sonucunda ölçeklerin kullandabilirliğine karar verilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde ili şkili t testi, ili şkisiz t testi, iki boyutlu varyans analizi istatistik teknikleri kullan ılm ıştır. istatistik işlemlerde.05 manidarlık düzeyi benimsenmi ştir. Anahtar kelimeler: Psikoeğitim, hasta ve aile eğitim Düşünen Adam; 2001, 14(1 ): SUMMARY The purpose of our study is that group information to the patient and the family about the disease in order to increase the compliance to the treatment and to decrease the relapse with positive change is the ability of handling. Most of the recent studies have shown that, this kind of methods affect positively on both the patients and their family. This study which developed from psychiatry, psychology and education sources and application results proved that it was an available model in psychiatry. A model that replays to the patient and his families needs was established in that model different than the orders on educational program was developed on the subject of instructional principles. Education and instructional concepts was discussed and the psychoeducational studies was based on this subjects. Besides, the educational program, their application, kinds of instruction the instruction model and the educational efforts importance was inquired. This model includes the group sessions for the patients and their family which were added to the standard hospital treatment. This research was planned on 5 days, 2 hours lasting sessions on thirty Psychiatry linic of Bak ırköy Psychiatry Hospital. Psychoeducational approaches were presented to the patients with slides that were prepared by Microsoft power point program on computer. There slides comprise six main subject headline that were; 1- Educational 34, 2- Etiology of the disease, 3- Symtoms of the disease 70 (depresyon 45, mania 30), 4- Drug therapy and side effects 80, 5- Family 34. Bipolar diseased patients method the DSM IV criterions who had the standard therapy on the clinic and the families who we had related. We used a trial method which pretest and final test with control groups. As in the trial group 40 patients, 40 family and the control group with 40 patients and their family a total of 10 were studied. We used fave means of data in our study. We used the scalar often he validity and the reliability were tested. For data analysis, related t test unrelated t test bidimensional variant analyze were used. In statistic dealing.05 identified as significant value. Key words: Psychoeducational, patient and the family education * Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Klinigi, 33

2 Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlac ı, Kambe ıyan, Yaman GİRİŞ Psikoeğitim sözcüğü yap ılandınlmış ve baz ı özel içerik alanlar ına yoğunlaştınlmış programları anlatmak için kullanılır olmu ştur. Psikiyatrik literatürde bu sözcüğün tan ımında fikir birliği yoktur ve genelde geni ş kognitif, davranışsal ve psikososyal tedavi yakla şımlannı (aile ve hasta için) anlatmak için kullanılmaktad ır. Yardım etmek, aileye bilgi vermenin yanında başa ç ıkma yeteneklerinin de kazand ınlmas ım içerir (1,4,10,16,17). Eğitim, bireyin davran ışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenilen davran ışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Bu süreç aile ve hastaya hastal ıkla ilgili bilgi ile donatma i şleminin tümünü kapsar. Hasta ve ailesi uzman ekibin sa ğ- ladığı etkile şim ortam ında yüz yüze ve planl ı olarak amaçlanan değişim sürecini sürdürürler. Hasta ve hasta ailesi için psikoe ğitimin beklenen amaçları şunlardır: 1. Aile yükünü ve stresini azaltmak. 2. Değişim umudunu arttırmak. 3. Relaps ı önlemek 4. Hasta ve ailesi için hayat kalitesini art ırmak ve yeni başa ç ıkma yetenekleri edinmelerine yard ım etmek. 5. Kognitif, affektif ve davran ış değişiklikleri yapmak. 6. Emosyonel destek sağlamak. 7. Hastalığın semptomlar ın öğretmek. 8. Tedavide uyumu artırmak (5,830,15). Psikoeğitimsel gruplara yöneli şin günümüzde birçok nedeni vardır: Psikiyatrik hastal ıkların nedeni olan biyo-psikososyal etmenleri hasta ve aile ile birlikte gözden geçirip hastal ık belirtileri ile daha iyi ba ş edilebilmelerini sağlamak. Uzun yatış süreli hastane tedavilerinin maliyetlerinin artmas ı ve bunu karşılayan kaynaklar ın azalmas ı, kısa yatış süreli hastane tedavilerinin ve e ğitimle desteklemi ş tedavi yöntemlerinin gerekliliği açığa çıkmıştır. Nüks ve relapslar ın önlenmesinde, tedaviye uyumda, iş ve günlük yaşam olaylann ın hastal ık sürecine olumsuz etkilerini gidennede ve önlemede Şekil 1. Goldstein ve Leff ve ark. Falton ve Hogart ve Terrier ve ark ark ark ark Aileye yönelik program uygulanm ış 11 Aileye yönelik program uygulanmam ış anlamlı biçimde yararl ı olduğu bilinmektedir (Kent, 1994). Yatarak tedavi sonras ı ilaç tedavisi ve iyi planlanm ış psikososyal yardımlar bir yıl içinde tekrar yatışları dramatik olarak azaltm ıştır (Şekil 1) (Rabiner, Wegner, Kane, 1986). Uzun süreli eğitim programlar ı, hastane tedavisini izleyen bir yılı aşkın süreyi kapsayabilir. Bir yandan psikofarmakoterapinin de sürdürüldü ğü bu uygulamalar kontrollü klinik çal ışmalarda değerlendirilmiştir. Amaç, remisyonda iken bilgilendirme, destek olma ve özgün başaçıkma yöntemleri ile aile ortamımn gerginliğini azaltabilmektedir. Şekil l'de uzun süreli programlarla yap ılmış beş kontrollü çal ışmanın sonuçlar ı verilmiştir. Aileye yönelik programlann olmadığı gruplarda yinelemelerin yüksek olu şu çok önemli bir bulgudur (21,25,27,28). Hatfield'a göre aileler için psikoe ğitimin amac ı, kronik psikiyatrik hastas ı olan ailelere bu bilmedikleri ve zorland ıkları hastal ık sürecindeki rollerini olabildiğince iyi öğretip benimsetebilmektir. Bu süreçte karşılaşabilecekleri olas ı sorunları hakkında bilgilendirmek çözümü h ızlandınc ı ve kolaylaştınc ıdır. Son yıllarda Şizofreni, Affektif Bozukluklar, Depresyon, Alkol ve Madde kullan ım ı olan hastalar ve ailelerini de kapsayan genelden özele sorun çözmeye yönelik psikoe ğitim programlar ı geli ştirilmektedir (4,10,12). insanlara hastal ıkları ve tedavileri hakk ında özel 34

3 Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlac ı, Kamberyan, Yaman Tablo 1. Psikoegitinısel yaklaşımların gelişimi. ÇALISMA DENEKLER TEDAVİ KARŞILAŞTIRMA SONUÇLAR GRUBU Goldstein (1978) Falloon (1982) Fallon ve Pederson (1985) Leff (1982, 1985) 104 şizofreni hastas ı çoğu ilk görü şme Yüksek duygu dışavurumu olan akrabalarla ya şayan veya tekrarlama riski yüksek olduğu düşünülen 36 şizofren hasta Duygu dışavurumu yüksek akrabalar ı olan 24 şizofren hasta Kriz odakl ı k ısa 6 haftal ık seanslarla eğitim, hastalığı kabullenme ve gelece ğe yönelik plan yapma Davran ışç ı aile tedavisi, ailenin evinde problem çözme ve iletişim becerileri eğitimi 3 ay yoğun terapi ve 6 ay takip seanslar ı Orta ve düşük düzeyde Aile e ğitim gruplarında 6 ay için dü şük ilaç tedavisi tekrar oran ı (p<0.005) Destekleyici bireysel psikoterapi ile beraber kısa aile dan ışmanlığı Aile tedavisi grubunda daha az nüks 9 ayda (p<0.01) ve 2 y ılda (p<0.001). Hastan ın i şlevselliğinde art ış, ytildinde azalma tedavi grubunda masraflar ın düşmesi Akrabalann eğitimi,akrabalar Düzenli hastane takibi, 9 ay için tekrarlarda aile tedavisi grubu, evde aile terapisi aile ile az düzeyde grubunda düşüş (p<0.05) 2 ayda belirgin yap ılan iletişimler dü şüş yok Kottegan (1984) Duygu dışavurumu yüksek Yaln ız hasta grubu ve yaln ız Standart bak ım Gruplar aras ında tekrarlama aç ısından akrabalar ı ile yaşayan 29 akraba grubunda e ğitim ve fark yok şizofreni hasta tart ışma Glick (1985) Şizofreni ya da şizofreniform Yatan hasta ile en az 6 Standart yoğun yatakl ı Hasta aile gruplar ı için aile Haas (1986) bozukluğu olan 80 hasta majör se,ansl ık aile müdahalesi; tedavi değerlendirmelerinde ve kad ın hastalarda duygulamm bozuklu ğu olan 60 eğitim, mevcut ve gelecekteki tedavinin olumlu etkisi görüldü. hasta stresörlerin tan ınılanması Hogart (1986, Yüksek duygu d ışavurumu olan 2 yıl süreli eğitim, tartışma, Gündüz hastanesi 1991) akrabalarla ya şayan 103 şizofreni problem çözme ileti şim sosyal beceri eğitimi hastas ı eğitimi Tarrier (1988) 83 şizofreni hastas ı 64 yüksek duygu dışavurumu olan ve 19 düşük duygu durumu olan akrabalar ın karşılaşt ırmalı gruptan 9 ay süreli davran ışç ı program, eğitim, stresle başetme, problem çözme, amaç koyma uygulan ıyor Leff (1989) Yüksek duygu d ışavurumu olan Eğitim tart ışma evde ailesi akrabalarla ya şayan 24 şizofreni tedavisi ailesi 1 ve 2 y ıll ık takiplerde aile tedavisi tekrar ı azaltmaktad ır (p<0.01) fakat hasta i şlevselliğinde etkisi olmad ı. Yaln ızca eğitim 2 k ısa 9 ay ve 2 y ıllık süreler için ailf tedavisi seans veya rutin tedavi tekran ve psikiyatrik semptoifilar azald ı. Eğitim+akrabalar için destek grubu 2 y ıl için gruplar aras ı tekrar aç ısmdan fark yok (% 35 ve % 36) sosyal ili şkilerde düzelme belirtisi yok Levene (1989) Ilaç tedavisine uymayan 10 Fokal aile terapisi Destekleyici İki grupta da semptomlar, topluma uyum şizofreni hastas ı ve aileyle danışmanlık ve sosyal işlevsellik aç ısından ilerleme haftal ık görü şme (belli bir görülmüş. İki grup aras ında fark konunun görü şüldüğü) görülmemi ştir. Vaughan (1992) İki ebeveyni ile yaşayan 10 haftal ık akrabalara ebeveynlerden en az birinin yönelik program i şbirliğinin yüksek duygu d ışavurumu olan sağlanmas ı ve problem çözme 35 şizofren hastas ı oryantasyonlu Zastowny (1992) Ailelerine ula şılabilen orta uzunlukta bir süre için yatakl ı biçimde kalan 30 şizofreni hastas ı Falloon'un çal ışmas ına dayanarak yap ılan davran ışç ı aile yöntemi Standart ayaktan tedavi Gruplar arasmda tekrar ve semptomlar aç ıs ından fark yok. Destekleyici aile yöntemi İki grupta da semptomlar, topluma uyum ve sosyal işlevsellik aç ısından ilerleme grülmüş. Iki grup aras ında fark görülmemi ştir. Randolp (1994) Haftada 4 saat aile ile görü şülen Falloon'un ve diğerlerinin Standart servis 1 y ıll ık sürede tedavi grubunda daha 41 şizofreni hastas ı çal ışmalarına dayanarak düşük tekrar (p<0.001). yap ılan klinik temelli davran ışç ı aile yöntemi McFarlane (1994) Aileleri ile haftada 10 saat görü şülen 41 şizofreni hastas ı Çok aileli psikoeğitimsel grup Psikoeğitimsel tek aile tedavisi; dinamik çok aile tedavisi 4 y ıllık süre için psikoeğitimsel çok sildi grupta daha dü şük tekrar. McFarlane (1995) Aileleri ile haftada 10 saat Çok aileli psikoeğitimsel grup görü şülen 3 tan ışma seans' ve bir formal eğitim program ı ve/veya tedavisi seans ına kat ılm ış 172 şizofreni hastas ı Tek aileli psikoeğtiimsel grup Çok aile grubunda çal ışmay ı tamamlayanlar için daha az tekrar. Daha semptomatik, yüksek duygu d ışavurumu hasta ve aileleri için birden fazla ailelerin kat ıldığı çok aile modelleri daha iyi sonuç veriyor. İki grupta da iş bulma da olumlu sonuçlar elde edilmi ş ama çok aile psikoeğitimsel grupta daha az yüksek bulunmuş. Nina Schooler Aileleri ile ya şayan veya aile ile Falloon'un modeline dayal ı Destekleyici aile kişisel yazışma ileti şimi olan antipsikotik ilaç davran ışç ı model müdahalesi, şizofreni için tedavi tedavisine aday 528 şizofren psikoeğitimsel ve ayl ık stratejileri (1995) hasta destek gruplar ı. Aile tedavi gruplar ı aras ında fark yok. 35

4 Ruh Hastal ıklar ı Tedavisinde Psikososyal Bir Boyut: Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlac ı, Kamberyan, Yaman Tablo 2. Gruplar Seçme Öntest işlem Sontest Hasta Deney Random 01.1 Eğitim 01.2 Kontrol Random Eğitim Hasta ailesi Deney Random 03.1 Eğitim 03.2 Kontrol Random Eğitim bilgi verilmesi ki şilerin durumlarını daha iyi anlamalann ı sağlayarak tedaviye uyumu olumlu yönde etkilemektedir. Hastaya bakan ile hasta veya ailesi aras ındaki iletişim eğitimin fonksiyonel olmas ına yardım eder. Eğitim ayn ı zamanda ki şisel fark ında olma ve değiştirmeyi vurgulayan pek çok geleneksel, psikoterapinin asl ını oluşturmaktadır (4 5,9,10,15). Dixon ve Lehman yap ılan Psikoe ğitimsel yakla şımlann tarihçe ve yaralar ı konusunda genel olarak bir özet sunmu şlardır (5). Eğitimsel giri şimlerde dersler, özel bir konu veya problem üzerinde yap ılandınlmış gruplar, yarım gün ya da tam gün psikoe ğitimsel çalışmalar, zamanla s ı- nırlandırılmış gruplar ve problem çözme, kognitif, davranışsal yetenekler üzerine kurslar ı kapsamaktadır. Bu gruplarda, psikiyatrik hastal ığın nedenleri ve etkileri; tedavi giri şimleri, ilaç tedavisinin etkileri, hastalığın aileye etkileri, bak ım planlamas ı ve özel konular (stresle ba şa ç ıkma vb.) hakkında formel hasta e ğitim oturumlannı kapsar. Eğitimin içeriği (öğretilen) ve i şlem (nas ıl öğretildiği) önemli parçalardı r (10,1'6,17,19,24,29). Ailenin ruh sağlığı çal ışanları ile i şbirliği yapabilmesi ve somut katk ılarda bulunabilmesi, hastan ın gereksinimlerinin fark ına varılmas ı ve bu hizmetlerde süreklili ğin sağlanmas ı, sağlanan hizmetlerin niteliklerinin gözden geçirilmesi, hastalar ın günlük yaşam etkinlikleri ve pratik sorunlar ın ı çözmelerine pratik aç ıdan yardımcı olunmas ı, kriz dönemlerine müdahale edilmesi ve hastalar ın yaşam kalitesini bireysel ve sistem düzeyinde art ırmak için yarat ılan destek çabalar ına katılmalanna bağlıdır (12,13,15,18, 20,24). GEREÇ ve YÖNTEM Araştırmaya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar Hastanesi III. Psikiyatri Birimine ba şvuran DSM- IV'e göre Duygudurum Bozuklu ğu tanısı almış, klinikte standart tedavisi yap ılmış, aile ile ilişki kurulan hastalar ara ştırma kapsamına alınmıştır. Uygulanan örnekleme deseni şöyledir: Deney grubu; 40 hasta, 40 hasta ailesi, kontrol grubu; 40 hasta 40 hasta ailesi olmak üzere toplam 160 ki şidir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model kulan ılmıştır (29). Araştırman ın simgesel gösterimi Tablo 2'de gösterilmi ştir. Araştırma, geliştirilen psikoe ğitimsel yaklaşım ın, deney grubunda olan hasta ve ailenin birlikte katıldığı 5 oturum 2' şer saatlik gruplar şeklinde uygulanması ile gerçekle ştirilmiştir. Bilgisayarda hazırlanan eğitim slaytlan, bilgilendirici bro şürler grup oturumlan boyunca kullan ılmıştır. Verilen bilgilerin katılımcılar tarafından öğretilmesi ve yeni ba şaç ıkma yeteneklerini pratikle ştirebilmeleri için aktif öğrenme yöntemleri kullanılmış; rol playing, monodrama, psikodrama, davran ışsal tekrarlar üzerinde durulmuştur. Bu yard ımlar savunuculuğu azaltarak kişilere öğretilenlerin yerle şmesini, hasta ve aileyi daha aktif olarak ö ğrenmenin içine almay ı sağlamıştır. Eğitimin içeriği (öğretilen) ve i şlem (nas ıl öğretildiği) organize edilmi ş ve planlanm ıştır. Içeriğin ne şekilde işleneceğini, kaynaklar ı, çe şitli yaklaşımları, öğretim stratejisi, yöntem ve teknikler önceden belirlenmi ştir. Psikoeğitimsel program şu unsurlardan olu şturulmuştur: Amaçlar; ilkeler, aç ıklamalar. Konular; konular ın düzenlenmesi, çal ışma saatleri, Öğretme-öğrenme süreçleri: Ö ğrenme psikolojisi, öğretme, ö ğrenme yöntemleri teknikleri araç ve gereçleri. Öğrenme stratejisi olarak Bili şsel Öğrenme Modeli seçilmi ştir. Psikoeğitimsel Program- 36

5 Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlac ı, Kamberyan, Yaman ların gelişmesi ve devamlılıkı için de sistemli ve sürekli bir de ğerlendirme faaliyeti planlan ıp uygulanmıştır. Ekip, saptadığı eğitim hedeflerine ne dereceye kadar ula ştığını görebilmesi için çal ışmalannı değerlendirmi ş. Koşulları karşılamayan bireylerle olarak sistem gözden geçirilmi ş, gerekli düzenlemeler yap ılmıştır. Amaçların ne dereceye kadar gerçekle ştirildiğini görmek için ölçek ve anketler geli ştirilmiştir. Araştırmaya kat ılanlara Hastal ığı Tanıma Ölçeği, Aile Tutum Ölçeği, İlaçların Yan Etkileri Bilme Ölçeği, Depresyon Ölçeği, Mani Ölçeği ayrıca Hastalığın Adını Bilme, Hastal ığın Belirtilerini Bilme, Kullan ılan ilaçları ve Yan Etkilerini Bilme, Tedaviye Uyum ile ilgili ölçek ve anket kullan ılmıştır. Geçerlilik çal ışmaları kapsam ında ölçeği oluşturan her sorunun madde analizi i şlemleri gerçekle ştirilmiştir. Bu geçerlilik ve güvenilirlik s ınamaları sonucunda 5 ölçeğin de kullanılabilirliğe karar verilmiştir (6'29). Ölçekler ve anketlerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde ili şkili t testi, ili şkisiz t testi, iki boyutlu varyans analizi istatistiksel teknikleri kullan ılmıştır (29). BULGULAR Hasta Grubunun Kar şılaştırmalarına ilişkin Bulgular Hasta grubunun testler (öntest-sontest) ve gruplar (deney-kontrol) etkile şiminde araştırma değişkenleri bakımından kar şılaştırmalan iki boyutlu varyans analizi ile yap ılmıştır (Yurtsever, 1999). Bu analizler sonucu ayr ıntılı bilgiler şöyledir: "Hastal ığın adın ı bilme" "Hastal ık belirtilerini bilme" "Kullandığı ilaçları bilme" " İlaçların yan etkilerini bilme" "Hastal ığı tanıma" yönünden, hasta gruplarında öntestte deney ve kontrol gruplar ı aras ında Tablo 2. Gruplar&testler de ğişkenlerine göre hastal ığın adını bilme için gözeneklerin ortalama ve sapmalar ı.. n x s n x s n x Deney Kontrol Toplam Tablo 3. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre hastal ık belir-tilerini bilme için gözeneklerin ortalama ve sapmalar ı. n x s n x s n x Deney Kontrol Toplam Tablo 4. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre ilaçlar ını bilme için gözenelderin ortalama ve sapmalar ı. n x s n x Deney Kontrol Toplam Tablo 5. Gruplar & testler değişkenlerine göre ilaçlar ın yan etkileri için gözeneklerin ortalama ve sapmalar ı. n x s n x s nx s Deney Kontrol Toplam Tablo 6. Gruplar & testler değişkenlerine göre hastahğı tanıma için gözeneklerin ortalama ve sapmalar ı. n x s n x s n Deney Kontrol Toplam fark yoktur. Hem deney hem kontrol grubunda sontestte, önteste göre yükselmi ştir. Ancak sontestte deney grubu, kontrol grubuna göre yine de daha yüksek bilme düzeyine ula şmıştır. Bu sonuçlar verilen bilgilendinne eğitiminin hastalarda üzerinde beklenen fayday ı sağladığını göstermektedir (Tablo 2, 3, 4, 5, 6). Depresyon ve Mani düzeylerinde, hasta gruplar ında 37

6 Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlac ı, Kamberyan, Yaman Tablo 7. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre depresyon için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. Tablo 10. Gruplar & testler değişkenlerine göre hastal ığın adını bilme için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. n x s n x s n x s x s n x s n x Deney Kontrol Toplam Deney Kontrol Toplam Tablo 8. Gruplar & testler değişkenlerine göre mani için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. Tablo 11. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre hastal ık belirtilerini bilme için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. n x s n x s n Deney Kontrol Toplam Tablo 9. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre tedaviye uyum için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. n x s n x s n x Deney Kontrol Toplam Tablo 12. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre ilaçlar ını bilme için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. Öntest Sontest Toplam n x s n x Deney Kontrol Toplam hem öntestte hem sontestte deney ve kontrol gruplar ı aras ında fark yoktur. Fakat deney grubunda sontestte, önteste göre Depresyon ve Mani puan ı düşmüştür. Bu sonuçlar "hastanenin uygulad ığı tedavinm. depresyon ve mani düzeyini dü şürdüğü" varsayım ından hareketle hastalar ın da kendi durumlar ındaki iyileşmenin fark ında olduklar ının bir göstergesi sayılabilir (Tablo 7, 8). Tedaviye uyum bak ım ından, hasta gruplar ında öntestte deney ve kontrol gruplar ı aras ında fark yoktur. Kontrol grubunda öntest-sontest aras ında fark görülmemektedir. Buna kar şılık deney grubunda sontestte, önteste göre tedaviye uyum düzeyi artm ıştır (uyumsuzluk puan ı dü şmüştür). Bu sonuçlar verilen bilgilendirme eğitiminin hastalar ın tedaviye uyumunda olumlu sonuçlara yol açt ığın ı göstermektedir (Tablo 9). 38 n x x s n x Deney Kontrol Toplam Hasta Ailesi Grubunun Karşılaştırmalarına ilişkin Bulgular "Hastal ığın ad ını bilme" "Hastal ık belirtilerini bilme" "Kullandığı ilaçları bilme" "ilaçlar ın yan etkilerini bilme" "Hastal ıı tanıma" yönünden, hasta ailelerinde öntestte deney ve kontrol gruplar ı aras ında fark yoktur. Kontrol grubunda sontestte, önteste göre farklılık göstermezken deney grubunda bu düzey yükselmi ştir. Ayrıca sontestte deney grubu, kontrol grubuna göre daha yüksek düzeye ula şmıştır. Bu sonuçlar verilen bilgilendirme e ğitiminin hasta aieleri üzerinde beklenen fayday ı sağladığını göstermektedir (Tablo 10, 11, 12, 13, 14). Hastalığa karşı ailenin tutumu yönünden, hasta ailelerinde öntestte deney ve kontrol gruplar ı aras ında fark yoktur. Kontrol grubunda öntest-sontest aras ın-

7 Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlacı, Kamberyan, Yaman Tablo 13. Gruplar & testler değişkenlerine göre ilaçlar ın yan etkilerini bilme için gözeneklerin ortalama ve sapmalar'. Tablo 16. Gruplar & testler değişkenlerine göre depresyon için gözenelderin ortalama ve sapmalar'. n x s n x n x s n x s n x s Deney Kontrol Toplam Deney Kontrol Toplam Tablo 14. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre hastal ığı tanıma için gözeneklerin ortalama ve sapmalar ı. Tablo 17. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre mani için gözeneklerin ortalama ve sapmalar ı. n x s n x s n x Deney Kontrol Toplam Tablo 15. Gruplar & testler de ğişkenlerine göre ailenin tutumu ve gözeneklerin ortalama ve sapn ıalan. n x x s n x s Deney Kontrol Toplam da bir fark görülmezken deney grubunda sontestte, önteste göre daha olumlu düzeye yükselmi ştir. Ayrıca sonteste deney grubundaki tutum kontrol grubunun tutumuna göre daha olumludur. Bu sonuçlar verilen bilgilendirme e ğitiminin hasta ailelerine olumlu bir tutum kazand ırdığı yönünde beklenen fayday ı sağladığını göstermektedir (Tablo 15). Depresyon ve Mani düzeylerinde, hasta ailelerinde öntestte deney ve kontrol gruplar ı aras ında fark yoktur. Kontrol grubunda öntest-sontest aras ında fark görülmezken deney grubunda bu düzey dü şmüştür. Bu sonuçlar "hastanenin uygulad ığı tedavinin depresyon ve mani düzeyini dü şürdüğü" varsay ım ından hareketle deney grubundaki hastalar ın kendi durumlanndaki iyileşmenin kontrol grubundakilerden daha iyi alg ıladıklannın bir göstergesi say ılabilir (Tablo 16, 17). Deney Kontrol Toplam TARTIŞMA Ruh hastal ıklarının tedavisinde psikoeğitimsel yaklaşımların diğer tedavilere deste ği şüphesizdir. Bu araştırman ın sonuçları da yap ılan diğer ara ştırmalardaki sonuçlar ını destekler niteliktedir. Uygulama sonuçları psikiyatri alan ında kullan ılabilir bir model olduğunu kanıtlam ıştır. Goldstein (1978), Falloon (1982), Falloon ve Pederson (1985), Leff (1982, 1985), Kottegen (1984), Glick (1985), Haas (1986), Hogart (1986, 1991), Tarrier (1988), leff (1989), Levene (1989), Vaughan (1992), Zastowny (1992), Randolph (1994), Mcfarlane (1994), Mcfarlane (1995), Nina Schooler (1995) yıllarında yap ılan araştırman ın sonuçlar ından elde edilen bulgular ile bu ara ştırmada elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir. Bu çal ışmalarda Deney grubunda hasta ve ailelerin öntest-sontest sonuçları aras ında fark gözlenmi ş, sontest puanlar ı kontrol grubuna göre daha olumlu ç ıkmıştır. Araştırma sonucunda; hasta ve aile hastal ık, ilaç kullanımı, ilaç yan etkileri hakk ında ilgilenmi ş, hastalık belirtilerinin fark ındalığı konusunda beceri geli ştirmi ş, tedavi uyumu artmış, hastalıkla başa ç ıkma yeteneklerinde olumlu değişiklikler sağlanmış, ailenin hastal ık ve hasta ile ilgili olumsuz tutumlar ı değiştirilmi ş olup geliştirilen psikoeğitimsel modelin hasta ve aileleri üzerinde beklenen fayday ı sağladığı gözlenmi ştir. 39

8 Eren Yurtsever, Kutlar, Tarlac ı, Kamberyan, Yaman Geliştirilen bu model yaygmla şurılmah, diğer hastalık grupları içinde benzer e ğitim programları geli ştirilmelidir (29). KAYNAKLAR 1. Atkınson, Sacqveline M, Denise A, Coia W: Harper Gilmour and Janice P Harpes "The impact of Education Groups for people with Schizophrenia on Social Functioning and Quality of Life" British Journal of Psychiatry 168: , Ayres W: Practice Guideline for Mawor Depressive Disorder in Adults. Washington: American Psychiatric Press, Cozolino L, et al: "The Impact of Education About Schizophrenia on Relatives Varying in Expressed Emotion", Schizophrenia Bulletin, 14(4): , Daley DC, MSW, Bowler K, Cahalene H: "Approaches to patient and Familiy Education with Affective", Patient Education and Counseling 19: , Dixon L, Lehman AF: "Family Interventions for Schizophrenia", Schizophrenia Bulletin 4(21): , Demirali EY: "Ölçelderde Geçerlik ve Güvenirlik", MÜ E ğitim Bilimleri Dergisi 7: , Freeman H: Relationship of schizophrenia to the environment. Br J Psychiatry 51:90-99, Gibbons JS, et al: Schizophrenic Patinets and their Families. British Journal of Psychiatry 144:70-77, Glick, Ira D, Burti L, Okonogi K, Sacks M: "Effectiveness in Psychiatric Care", British Journal of Psychiatry 164: , Goldstein MJ, et al: Drug and family therapy in the aftercare treatment of acute schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 35: , Hanson JG: Families Perceptions of Psychiatric Hospitalisation of Relatives with a Severe Mental Illness. Administration and Policy in Mental Health 22: , Kaplan H, Banjamin JS, Wilkins W: Comprehensive Textbook of Psychiatry/VI. Baltimore, Kates James and Rockland LH: "Supportive Psychotherapy of the schizophernic Patient", American Journal of Psychotherapy 4: , Kent S, Yellowless: Psychiatric and Social Reasons for Fre- quent Rehospitalisation. Hospital and Comn Psychiatry 45: , Leff J, et al: A controlled trial of intervention in families of schizophrenic patients. British Journal of Psychiatry 141: , Lefley HP: Family Burden and Family Stigma in Major Mental Ilness. American Psychologst 44: , McFarlane WR, et al: Multiple-family groups and psychoeducation in the treatment of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 52: , Mezzich JE, Kleinman A, Horacio Fabrega, Çeviren: T. Tunga Tüzer, Ankara, Compos Metins Yay ınlar ı, Malcolm P, Harvey NS: Lithium maintenance: A standard Education Programme for Patients", British Journal of Psychiatry 158: , David P, Muscet KT: "Research Update on the Psychosocial Treatment of Schizophrenia", Am J Psychiatry 153: , Rabiner JC, Wegnwr JT, Kane JM: Outcome Study of First- Episode Psychosis İ: Relaps Rates After 1 Year. American Journal of Psychotherapy 143: , Scott JE, Dixon LB: "Psychological Interventions for Schizophrenia Bulletin 4: , Solomon P, Draine J, Mannion E, Mesiel M: Impact of Brief family Psychoeducation on Self-Efficacy". Schizophrenia Bulletin 1:41-50, Spencer J: "A Randomised Clinical Trial of Inpatients Family Interveniton, III. Effects at 6-Month and 18-Month follow-ups", Am J Psychiatry 145: , Tarrier N, et al: The community management of schizophrenia. British Journal of Psychiatry 153: , Van Gent EM, Zwart FM: "Psychoeducation of portners of bipolarmanic patients", Journal of Affective Disorders 21:15-18, Walsh J: "Methods of Psychocducational Program Evaluation in Mental Hialth Settings", Patient Education and Counseling 19: , Wynne LC: The Rationale for Consultation with the Families of Schizophrenic Patients. Acta Psychiatry Scand 384: , Yurtseven ÜE: "Bipolar Bozuklu ğu Olan Hasta ve Ailelerin Ele Al ınışında Yap ıland ınlmış Psikoeğitimsel Yakla şımlar", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzmanl ık Tezi,

Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim

Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitim Gazi ALATAŞ *, Erhan KURT **, Esra TÜZÜN ALATAŞ ***, Vedat BİLGİÇ ****, Hasan TURAN KARATEPE **** ÖZET Duygudurum bozuklukları, yüksek relaps ve hastanede yatış oranına

Detaylı

BASKIDA. Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerine Uygulanan Aileden Aileye Destek Programları: Sistematik Derleme

BASKIDA. Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerine Uygulanan Aileden Aileye Destek Programları: Sistematik Derleme Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Şizofreni Hastalarının Bakım Verenlerine Uygulanan Aileden Aileye Destek Programları: Sistematik Derleme BASKIDA Kerime BADEMLİ 1, Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN 2 ÖZET

Detaylı

M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET. pecya SUMMARY

M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET. pecya SUMMARY Şizofrenili Hastalarda Ba şaçıkma Davran ışlar ı M. Erkan ÖZCAN*, Faruk GÜRGEN**, Cafer TÜRKEŞ*** ÖZET Ayaktan izlenen 50 şizofrenili hastada başaçıkma davran ışların ı incelemek üzere yar ı-yap ılandırılm

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı

Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi

Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi 15 ƘŰƬƑƊ Original Article / Özgün Araştırma Kırıkkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi nde Takip Edilen Şizofreni Hastalarının Değerlendirilmesi The Evaluation of the Schizophrenia Patiens in Kirikkale Community

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Solmaz TÜRKCAN *, Ahmet TÜRKCAN * ÖZET Evsizlik, günümüzde, Amerika ve Avrupa'da en yayg ın sosyal ve toplum sa ğlığı sorunlarından biridir. Bu yaz

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler

Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):1-15 doi: 10.5455/cap.20140426072955 Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler Psychosocial Interventions in Depressive Disorders

Detaylı

Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri: İzleme çalışması

Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri: İzleme çalışması 238 Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam Araştırma / Original article Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

Toplum Psikiyatrisi ÖZET

Toplum Psikiyatrisi ÖZET Toplum Psikiyatrisi Armağan Y. SAMANCI*, Hüsnü ERKMEN*, Ercan ÖZMEN* ÖZET Toplum psikiyahlsi hizmetleri geleneksel hastane a ğırlıkl ı yaklaşım ın yerine geçmektedir. Şimdiye kadar elde edilen örnekler,

Detaylı

Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi

Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi Derleme DOI: 10.5455/bcp.20140923115118 Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi Köksal Alptekin 1, Alp Üçok 2, Ahmet Ayer 3, Ahmet Ünal 4, Atila Erol

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri Cigarette Smoking Characteristics of Patients on a Psychiatric Ward (Araştırma) Öğr. Gör. Mehtap KIZILKAYA*, Prof. Dr. Fatma ÖZ** * Pamukkale

Detaylı

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler

Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 31 Ergenlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayı Etkileyen Etmenler Factors Affecting Stigmatization About Mental Disorders Among Adolescents Gül OBAN, 1 Leyla KÜÇÜK²

Detaylı

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Mevlüde KARADA *, Güler AKSOY ** ÖZET Çalışmam ız lomber disk herni ameliyat ı olan hastalara

Detaylı

Türk Toplumunda Şizofreni Tan ısı Konmu ş Hastalardaki Frontal De ğerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamas ının Geçerlili ği ve Güvenirli ği

Türk Toplumunda Şizofreni Tan ısı Konmu ş Hastalardaki Frontal De ğerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamas ının Geçerlili ği ve Güvenirli ği Türk Toplumunda Şizofreni Tan ısı Konmu ş Hastalardaki Frontal De ğerlendirmede Renk İzleme Testi Türkçe Uyarlamas ının Geçerlili ği ve Güvenirli ği Hüseyin GÜLEÇ *, Önder KAVAKÇI **, Medine YAZICI GÜLEÇ

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

YARATICI DRAMA TEMELLİ ÇATIŞMA ÇÖZME PROGRAMININ ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ

YARATICI DRAMA TEMELLİ ÇATIŞMA ÇÖZME PROGRAMININ ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 81-100, 2010 YARATICI DRAMA TEMELLİ ÇATIŞMA ÇÖZME PROGRAMININ ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ Rezzan Gündoğdu 1 Hüseyin

Detaylı

Sınıf-temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi

Sınıf-temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Sınıf-temelli bir sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin güvengenlik ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi Aslı Uz Baş* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN HIV/AIDS E YÖNELİK ÖNLEYİCİ BİR PROGRAM: HIV/AIDS e. A Prevention Program For College Students Regarding Hiv/aids:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN HIV/AIDS E YÖNELİK ÖNLEYİCİ BİR PROGRAM: HIV/AIDS e. A Prevention Program For College Students Regarding Hiv/aids: Zeren ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN HIV/AIDS E YÖNELİK ÖNLEYİCİ BİR PROGRAM: HIV/AIDS e Yönelİk Psİko-Eğİtİm Programı A Prevention Program For College Students Regarding Hiv/aids: Psycho-education Program

Detaylı

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2013;2( ): Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi BASKIDA Dr. Yasir ŞAFAK 1, Dr. Mehmet Emrah KARADERE 2, Dr. Kadir

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

The Journal of Current Pediatrics

The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics DERLEME REVIEW Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine

Detaylı