SEÇİLMİŞ MEVZUAT. (Mayıs 2003)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİLMİŞ MEVZUAT. (Mayıs 2003)"

Transkript

1 SEÇİLMİŞ MEVZUAT Bakanlar Kurulu Kararları : (Mayıs 2003) /5549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan benzin ve benzin ürünleri ile madeni yağlara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /25109) /5590 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranı % 10 olarak belirlenmiştir. (RG: /25109) /5557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ek olmak üzere mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar da değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile; uygulanmakta olan % 18 KDV oranı, İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan kan ve kan kompenentleri ve cenaze hizmetlerinde % 1 e, Süt, yoğurt ve ayran aromalı ve meyvelilerinde % 8 e, Mamülleri hariç; taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzeri nde % 8 e, İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler ve aşılarda % 8 e, indirildi.(rg: /25115) Tebliğler - 80 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde 4842 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25102) seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25102) - 3 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile temerrüt faizi oranı sözleşme ile tespit edilmeyen durumlar için % 30 olarak yeniden düzenlenmiştir. (RG: /25105) 1

2 - 4 seri nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ile Marmara Bölgesi ve civarında ve tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle tarihli 576 sayılı KHK nin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden ödeme süreleri uzatılan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatının vade tarihleri de 31 Mayıs 2003 olarak belirlenmiş ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası gereğince bu vergilerin de ilk taksitinin Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda ve 24 eşit taksitte ödeneceği açıklanmıştır.( RG: /25107) seri nolu Tahsilat Genel Tebliği nde 4786 sayılı Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle ilgili açıklama yapılmıştır. (RG: /25109) Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. (RG: /25109) - 41 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği nde 4842 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle ilgili açıklama yapılmıştır. (RG: /25120) - 34 sıra nolu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği nde yeminli mali müşavir tasdik raporu ile KDV iadesi ve yatırım indirimi istisnası konularının uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25121) sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Danıştay nezdinde temyize ilişkin dava açmaya izin verme hususunda Defterdarlıklar ile Vergi Dairesi Başkanlıklarına tanınan yetki tarihinden geçerli olmak üzere arttırılmıştır. (RG: /25121) sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi, resim ve harç miktarları artırılmıştır. (RG: /25121) - Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan, Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına, Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. (RG: /25123) Bütçe Uygulama Talimatları sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesi uyarınca konsolide bütçe ödeneklerinin kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan ve tarihinde alınan Bakan Onayı ile vize edilen Ayrıntılı Harcama Programlarının uygulanması ve ödeneklerin kullanımında uyulacak esas ve usulleri belirleyen 8 sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. (RG: /25105) 2

3 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümler ile anılan Kanunun diğer maddelerinin ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı KHK nin Bakanlığımıza vermiş olduğu görev ve yetkilere dayanılarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinilmesi ve kullanılması konusunda uyulması zorunlu olan usul ve esasları belirleyen 9 sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. (RG: /25105) A- Kanunlar: (Haziran 2003) sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25130) Kanunun 12. maddesine eklenen geçici 1. madde ile tarihinde Bingöl ilinin merkez ve ilçelerinde meydana gelen deprem nedeni ile; a) Bingöl trafik tescil kuruluşlarında kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile Bingöl merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği tarihte ikametgahının bulunduğunun tevsiki şartı ile diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtların ek motorlu taşıtlar vergisinden, b) Bingöl ilinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve arazilerin ek emlak vergisinden, istisna olacağı belirtilmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153, 168, 223 ve 224. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. (RG: /25141) Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile mükelleflere işe başlama bildirimlerini işe başlamadan önce yerine, işe başladıktan sonra 10 gün içerisinde vergi dairesine bildirmeleri kolaylığı getirilmiştir. Ayrıca şirketlerin işe başlama bildirimleri de ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından yapılacaktır. Aynı Kanunun 9. maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22. maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklik ile Kooperatiflerin mukavelenamelerine veya bunların sermaye artışlarıyla, süre uzatmaları hakkındaki kararlarına ait damga vergilerinin tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde makbuz karşılığı ödenmesi uygulaması kaldırılmıştır. B- Bakanlar Kurulu Kararları : /5632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile benzin ve ürünleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından teslimine ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /25130) 3

4 - 2003/5699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren münhasıran 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununa göre taksitlendirilen amme alacaklarından Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilenlere ilişkin taksitlerin ödeme süresinin son gününden; - 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2.4, - 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2.5, - 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2.6, - 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2.6, - 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2.7, -11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık %2.7, -13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık %0, oranı esas alınmak suretiyle erken ödeme indirimi uygulanması kararlaştırılmıştır. (RG: /25130) /5700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ın 4. maddesinin sonuna eklenen (s) ve (t) bentleriyle basın kartlarına sahip gazeteciler ile Turizm Yatırım veya İşletme Belgesi sahibi konaklama işletmesi temsilcileri (her işletme için iki kişi), yurt dışı çıkış harcından muaf tutulmuşlardır. (RG: /25130) /5710 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin (B) bölümünün 8. sırasında değişiklik yapılarak kan ürünlerinde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e indirilmiştir. (RG: /25149) /5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usuller belirlenmiştir. (RG: /25150) C- Tebliğler: - 6 seri nolu Vergi İadesi Genel Tebliği ile 4842 sayılı Kanunla Vergi İadesi Hakkında Kanununun 3. maddesinde yapılan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanların vergi iade hesaplamalarında farklı oranlar yerine tek oran (%5) uygulanmasını içeren değişiklik hakkında açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25134) seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yıllık beyannamelerinde zirai kazançları ile birlikte başka kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratlarını bildirecek çiftçilerden, bu toplam gelir içindeki zirai kazançları % 75 ve daha yüksek nispette olanlar için ödeme zamanları Kasım ve Aralık ayı olarak belirlenmiştir. (RG: /25134) sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek kazanç defteri veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin 4

5 defter kayıtlarına esas teşkil eden belgelerine ilişkin bildirim (Form C) düzenlenmesi kaldırılmıştır. Tebliğle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim (Form B) düzenlenmesinde bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı KDV hariç 15 milyar lira olan had 25 milyar liraya yükseltilmiştir. (RG: /25134) - 2 seri nolu Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 4864 sayılı Kanununla getirilen ve tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Bingöl ilinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve arazilerin ek emlak vergisinden istisna edilmesi uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. (RG: / 25136) - 2 seri nolu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 4864 sayılı Kanununla getirilen ve tarihinde meydana gelen deprem nedeni ile Bingöl trafik tescil kuruluşlarında kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile depremin meydana geldiği tarihte merkez ve ilçelerde ikametgahı olanların diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtlarının ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmesi uygulanması hakkında açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25136) - 5 seri nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu na göre taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak erken ödeme indiriminin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25136) - 87 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV uygulamalarına ilişkin aşağıdaki hususlarda açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır. (RG: /25142) 4842 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 18. maddesinde yer alan teşvik belgesine sahip ancak KDV mükellefiyeti bulunmayanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnası uygulanması hükmü ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Katma Değer Vergisi Kanununun 13/b maddesinde yer alan Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler ile ilgili istisna uygulamasında; istisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetlerin girdiği, bu hizmetlerin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması açısından öneminin bulunmadığı belirtilmiştir. İşlenmemiş elektrolit olan külçe çinko, birincil (primer) alüminyum, rafine edilmiş kurşun, elektrolit bakırdan birincil metaryal mahiyetindeki ürünlerin hurda teslimlerinin Katma Değer Vergisi tevkifat uygulamasına tabi olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. İhraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla teslimi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz 5

6 parça niteliğindeki mallar için de Katma Değer Vergisi tecil-terkin uygulamasından yararlanması gerektiği açıklanmıştır. Türkiye de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde KDV istisna uygulaması kapsamında iade yapmak yetkisi almak için başvuran mükelleflerin asgari öz kaynak tutarı 500 milyar liraya, her bir fatura için istisna uygulanabilecek satış tutarı alt sınırı vergisiz 1 milyar liraya; ayrıca Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV nin malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilmesi uygulamasında ise her bir fatura için alış tutarı vergisiz alt sınırı 100 milyon liraya yükseltilmiştir seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 4842 sayılı Kanunla gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinde yapılan değişiklilere ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup; tam mükellef ve dar mükellef kurumlarca kar dağıtımına bağlı tevkifat uygulaması ve tevkifat oranının belirlenmesi, istisna kazançlar ve kar paylarının geçiş dönemlerinde ne şekilde vergileneceği, kar payı elde eden kişilerin hukuki statülerinin belirlenememesi durumunda tevkifat uygulaması ve istisna kazançların tevkifat karşısındaki hususlarına açıklık getirilmiştir. (RG: /25148) D- Bütçe Uygulama Talimatları ; - 10 sıra nolu 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı nda 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu nun 51. maddesinin (f) bendinde yer alan harcırah ödemelerine ilişkin hükümlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla açıklamalar yapılmıştır. (RG: /25138) A- Kanunlar: (Temmuz 2003) sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25155) Kanun ile devlet memurları, emekli, adi malullük veya vazife aylığı bağlanmış olanlar ile bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının ve dul ve yetim aylığı alanların hastalanmaları halinde özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilmelerine imkan sağlanmıştır sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlemek ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması nın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25166) 6

7 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25166) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile emeklilik yaşı 65'den 61'e indirildi ve kademeli emeklilik sistemine geçildi. (RG: /25169) sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25173) Kanun ile; Hazineye ait taşınmaz satışları hızlandırılmakta, kolaylaştırılmakta, yönetim ve değerlendirilmesinde karşılaşılan aksaklıklar giderilmekte ve bürokratik formaliteler azaltılmaktadır. Ülke kalkınmasında önemli yer tutan organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, organize hayvancılığın, teknoloji geliştirme bölgelerinin, serbest bölgelerin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla, bu bölgelerdeki Hazineye ait taşınmazların harca esas değer üzerinden ve ihalesiz olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına devredilmesi imkanı getirilmektedir. Serbest bölgelerde gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ise rayiç bedelle doğrudan taşınmaz edinebileceklerdir. Ayrıca bu kapsamda, 25 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az 100 kişilik istihdam sağlayacak sınai yatırım yapacaklara, toplu konut üretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına da Hazine taşınmazlarının harca esas değer üzerinden ve doğrudan satılması imkanı getirilmektedir. Ayrıca; kalkınmada öncelikli illerde Hazine taşınmazlarının yanı sıra diğer kamu kuruluşlarına ait taşınmazların da yatırımcılara bedelsiz devredilmesi imkanı getirilerek, uygulama kapsamı genişletilmektedir. Tarım reformu alanında kaldığı için yatırım yapılamayan arazilerin, yatırımların teşviki amacıyla 4325 sayılı Kanuna göre yatırımcılara bedelsiz devri dahil, kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Karşılıklı olmak ve belli koşullara uyulmak kaydıyla yabancı gerçek kişiler ile ticaret şirketlerinin, Türkiye de taşınmaz edinebilmeleri kolaylaştırılmaktadır. Köy veya beldelerdeki tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satışı kolaylaştırılmaktadır. Yerel yönetimlerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla su ürünü üretim alanlarının, kaynak ve yer altı sularının kiralama yetkisi Maliye Bakanlığından alınarak, gelirleri kendilerine ait olmak üzere il özel idarelerine devredilmektedir. Köy veya belediye sınırları içinde yapılan kiralamalardan elde edilen gelirlerden, ilgili köy ve belediyelere pay verilecektir sayılı Kanun ile 2001 yılından bu yana uygulanan ve üzerinde yapılaşma bulunan Hazineye ait taşınmazların belediyelere harca esas bedelle devrinden vazgeçilerek, bedelsiz devri öngörülmektedir. Böylece belediyeler bir 7

8 taraftan imarlı ve alt yapılı arsalar üretebilecekler, diğer taraftan da yoğun yapılaşmanın olduğu alanları rehabilite edebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların, hakem yerine genel hükümlere göre çözümlenmesi imkanı getirilerek mahkemelerin iş yükü azaltılmakta ve çözüm süreci kısaltılmaktadır. Turizm ve tersane yatırımcıları ile yaşanan ihtilafların çözümüne yönelik düzenleme yapılmaktadır. Trafik para cezalarının kredi kartı ile de ödenebilmesi imkanı getirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan, hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemelerin belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satış ve kiralanmasına izin verilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazların ekonomiye kazandırılabilmesi için Hazineye ait taşınmazlar ile takas edilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut veya mülhak vakıflara ait taşınmazların değerlendirilmesi ve idaresinde görülen problemlerin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25176) - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25176) - Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25176) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır. (RG: /25176) B- Bakanlar Kurulu Kararları : /5757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir. (RG: /25156) 8

9 - 2003/5884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Temmuz 2003 tarihinden geçerli olmak üzere; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan ve halen olan taban aylık katsayısı ye, eş yardımına uygulanan gösterge rakamı ye, çocuk yardımına uygulanan 100 gösterge rakamı 250 ye yükseltilmiş; muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personel ile aylık ve ücret artışları, memur veya sözleşmeli personel aylık ve ücretlerinde yapılan artış oranına bağlı olarak artırılan diğer personelin aylık ve ücretleri de brüt lira artırılmıştır. Yapılan artışlar ile en düşük memurun maaşı % 15.5 oranında artırılırken ortalama maaş artışı ise % 9 olmuştur. (RG: /25166) /5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerinde miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. (RG: /25170) /5883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere aynı Kanunun 3 ncü maddesine göre ödenmek üzere, tarihli ve 2002/3581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödeme tarihleri 2003 yılına ertelenen ilave tediyenin tarihine kadar ödenmesi kararlaştırılmıştır. (RG: /25170) /5751 ve 2003/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla; tarih ve 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) 1,4,5,7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için ödenecek eğitime katkı payı ve tarih ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan özel işlem vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /25171) C- Tebliğler: sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 4842 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan düzenleme nedeniyle tarihinden sonra yapılacak finansal kiralama işlemlerine ilişkin açıklama yapılmıştır. (RG: /25155) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak ticari işlemler ve finansal hareketlerin tarafların izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amacıyla tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesine ilişkin olarak açıklamalar yapılmıştır. Anılan tebliğde, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulama esasları ile tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar ve bu zorunluluğa uymayan mükelleflere uygulanacak cezai müeyyideler belirlenmiştir. Bu belirlemelere 9

10 göre, Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerin tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması gerekmektedir. (RG: /25158) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2003 yılının altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %18.6 olarak tespit edilmiştir. (RG: /25158) - Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik olarak 1997 yılında 2 milyar Türk Lirası olarak belirlenen kimlik tespit zorunluluğuna ilişkin sınırı 1 Ağustos 2003 tarihinden geçerli olmak üzere 12 milyar Türk Lirasına yükselten Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı yayımlanmıştır. (RG: /25162) sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; tarihi itibariyle vadesi geldiği halde tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve her bir vergi dairesine 50 milyar TL ve daha fazla vergi veya cezası (4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezalar hariç) borcu bulunan mükellefler 15 Ağustos - 15 Eylül 2003 tarihleri arasında vergi dairelerinde, 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecektir. (RG: /25169) - 11 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Finansal Kiralamaya ilişkin olarak muhasebe usul ve esasları belirlenmiştir. (RG: /25185) D- Bütçe Uygulama Talimatları ; - 11 sıra nolu 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile yükseköğretim kurumlarınca açılacak yaz okullarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. (RG: /25155) - 12 sıra nolu 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile (Analitik Bütçe Sınıflandırması) 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesinin (b) bendine istinaden 2003 yılında pilot uygulama yapılacak kuruluşlar ve birimleri belirlenmiş; ilaveten tarihinden itibaren genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idarelerin, tarihinden itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu tüzel kişiliğini haiz kurul ve üst kurullar, fonlar ile bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kurum ve kuruluşların, tarihinden itibaren döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç), bütçelerini, analitik bütçe sınıflandırılmasına uygun olarak hazırlayıp uygulayacakları duyurulmuştur. (RG: /25156) - 13 sıra nolu 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile; ekonomideki gelişmeler ve ilk altı ayın bütçe uygulama sonuçları göz önüne alınarak kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ödeneklerinde yapılan blokeler yeniden belirlenmiştir. (RG: /25180) 10

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış,

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, GENEL GEREKÇE Vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiş olmakla beraber, özellikle vergi sisteminin

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş.

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. NELER OLDU? Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. A- GEÇEN YILIN SON GÜNÜNDE ÖNEMLİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı, 4. mükerrer Resmi Gazete

Detaylı

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4842 Kabul Tarihi : 9.4.2003 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı