MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/152 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/152 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/09/2014 TARİH VE 2014/152 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ BİLGİ MERKEZLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmelerine, mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmelerine, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmelerine ilişkin olarak belediyemizce sunulacak eğitim etkinliklerine yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Meram Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve bu sınırlar içerisinde bulunan; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkanlık: Meram Belediye Başkanlığını, b) Başkan: Meram Belediye Başkanını, c) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline ve yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreleri, d) Merkez: Eğitim çalışmalarının yapıldığı birimi, e) Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü, f) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü, g) Koordinatör: Merkezin yönetiminden sorumlu kişiyi, h) Öğrenci: Merkeze kayıt olan kişiyi, i) Program: Merkezde açılan sosyal, kültürel ve mesleki konuları kapsayan adı, seviyesi ve süresi belirlenmiş, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış öğretim programlarını, j) Eğitim Personeli: Eğitim Fakültelerinin ilgili alan-branş mezunlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Faaliyet Alanları Eğitim Faaliyetleri MADDE 5 (1) Merkezin eğitim faaliyet alanları; Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunmasına, ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına, ekonomik durumu zayıf olmasına rağmen başarılı öğrencilerin kendilerini geliştirmesine fırsat sağlanmasına, milli, manevi ve ahlaki değerlerin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öğrencilere: a) Kendini tanıyabilmesini, bireysel hedeflerini belirleyebilmesini, yeteneklerini geliştirebilmesini, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmesini sağlamak, b) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilmesini sağlamak, c) Kendisine ve çevresindekilere güven duyabilmesini sağlamak, d) Serbest zamanlarını; bilardo, satranç, bilgisayar vb. etkinliklerle etkin ve verimli değerlendirmesini sağlamak, 1/6

2 e) Girişimci olabilmesini ve bunu başarı ile sürdürebilmesini, yeni durum ve ortamlara uyabilmesini sağlamak, f) Bireysel farklılıklara saygılı olabilmesini; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilmesini sağlamak, g) Aldığı görevi istekle yapabilmesini, sorumluluk alabilmesini sağlamak, h) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilmesini sağlamak, i) Öğrencilerin eğitim gördüğü okul idareleri ve sınıf/ders öğretmenleri ile işbirliği yapmak, j) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilmesini sağlamak, k) Okulda aldığı dersleri destekleyici çalışmalar yapmak, ödev ve projelerini yapmalarına, hazırlamalarına imkân sağlamak, l) Sınav uygulama tekniklerini denemeler yaparak ve sonuçlarını değerlendirerek öğrenmelerini sağlamak, m) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmelerini sağlamak, n) Mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak, o) Öğrencinin ailesini, çevresini, arkadaş ortamlarını tanımak, iç huzurunu geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, p) Öğrencilerin; Ulusal Bilim Olimpiyatları na ve Ulusal Proje Yarışmaları na katılımlarını desteklemek, r) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak. Kültürel Faaliyetleri MADDE 6 (1) Sosyal bir varlık olarak öğrencinin; kendisini, toplumu ve toplumsal yaşamı tanıması, anlaması ve insani değerleri özümsemesi amacıyla kültürel çalışmalar yapılır. Merkezin kültürel faaliyet alanları şunlardır: a) Kütüphane çalışmaları, b) İletişim sağlama yolları, c) Bilgisayar kullanımı, d) Eğitici kulüp çalışmaları, e) Trafik eğitimi, f) Sivil savunma eğitimi, g) Bağış kampanyaları, h) Engellilerle yaşama günleri, i) Özgün çalışmalar, j) Kültür gezisi çalışmaları, k) Öğrenci buluşmaları, l) Meslek tanıtım günleri, m) Okullarla diyalog çalışmaları, n) Yaşlılara destek çalışmaları, o) Şehit ve Gazi aileleri ziyaretleri, p) Sağlıklı beslenme çalışmaları, r) Tercih danışmanlığı çalışmaları, vb. faaliyetler yaptırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Kaydı, Eğitim ve Öğretim Kontenjanların belirlenmesi MADDE 7 (1) Merkezde yürütülecek faaliyetlere katılacak öğrenci kontenjanının %50 si, kayıt şartlarını taşıyan ve Belediye Encümenince belirlenen Eğitim Gideri ücretini karşılayacak öğrencilerin kayıtlarına ayrılır. 2/6

3 (2) Merkez öğrenci kontenjanının diğer %50 lik kısmı ise, ekonomik durumu zayıf olan ve Eğitim Gideri ücretini karşılayamayacak durumda olan öğrencilerin kayıtlarına ayrılır. (3) Merkez kontenjanı, Müdürün başkanlığında en az iki eğitim personelinden oluşan komisyonca belirlenir ve Başkanlıkça onaylanır. (4) Merkez ve derslik kontenjanları belirlenirken merkezin; derslik, eğitici personel, sosyal alan, vb. kriterler esas alınır. (5) Kontenjanlar arası aktarma yapılmaz. Kayıt Esasları MADDE 8 (1) Kayıtlarda aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur. a) Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden, b) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören, c) Öğrencinin kayıt olmak istediği sınıf seviyesinden önceki sınıflara ait ağırlıklı yılsonu başarı ortalaması 85 puan ve üzerinde olan, öğrencilerin kayıtları yapılır. Kayıtta İstenecek Belgeler MADDE 9 (1) Merkeze kaydı yapılacak öğrencilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir. a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, b) Öğrenim belgesi, (traskript) c) İkametgah belgesi, d) Okul idaresi ve sınıf öğretmeni tarafından onaylanmış Kayıt Uygunluk Belgesi, (ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler için) e) Merkezin öğretim programının özelliklerine göre istenecek diğer belgeler. Kayıt Uygunluk Belgesi MADDE 10 (1) Ekonomik durumu zayıf olan başarılı öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek amacıyla, okul idaresi ve sınıf rehber öğretmeninin uygun görüşünün ve onayının bulunduğu Kayıt Uygunluk Belgesi getirmek zorundadır. Sıralama Listelerinin Oluşturulması MADDE 11 (1) Kayıt yaptıran öğrencilerin sıralama listeleri aşağıdaki şekilde oluşturulur. a) Müracaat tarihinin bitiminde kayıt belgeleri, kontenjanlar doğrultusunda tasnif edilerek sıralama listeleri oluşturulur. Sıralamada, öğrencilerin ağırlıklı yılsonu başarı puanları esas alınır, b) Boşalan kontenjanlara, (a) bendinde yapılan sıralama doğrultusunda öğrenci kaydı yapılır, c) Sıralama listesinde sona gelindiğinde, kontenjanların dolmaması halinde, yeni müracaatlar alınarak kayıt işlemine devam edilir. (2) Her ne şekilde olursa olsun, ağırlıklı yılsonu başarı puanı ortalaması 85 puanın altında bulunan öğrencilerin kaydı yapılmaz. (3) Yapılan sıralamada kayıt hakkı kazanan öğrencilerden, ağırlıklı yılsonu başarı puanı eşitliği olması durumunda, yaşı küçük olan öğrenciye kayıt hakkı tanınır. Sınıf Oluşturma MADDE 12 (1) Merkezdeki faaliyetler için oluşturulacak gruplar aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir. a) Merkezde açılacak sınıfların seviyeleri belirlenirken, öncelik ortaokul sekizinci ve ortaöğretim onikinci sınıf öğrencilerine öncelik verilir, b) Sınıf bazında öğrenci kontenjanları 20 yi geçmeyecek şekilde planlanır, c) Merkezde yeterli derslik, eğitici personel bulunması halinde diğer sınıf seviyelerinde de öğrenci kaydı yapılabilir. (2) Öğrenci sayısı 10 dan az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. 3/6

4 (3) Grup oluşturulurken merkezin, programların ve derslerin özelliklerinin yanı sıra öğrenci seviyeleri de dikkate alınır. Eğitim Gideri MADDE 13 (1) Merkeze ait öğrenci kontenjanının % 50 lik kısmı, Eğitim Gideri ücretini karşılayan öğrencilerin kayıtlarına ayrılır. Bu öğrenciler; kırtasiye ve diğer eğitim malzemeleri için, kayıt yaptırdıkları sınıf seviyesine göre, Belediye Encümenince belirlenen ücreti Eğitim Gideri olarak öderler. (2) Eğitim Gideri ücretinin ödenmesinde taksitlendirme ve kredi kartı ile ödeme yapılabilir. (3) Ancak, hiçbir şekilde taksit sayısı 5 ten fazla olamaz. Diğer Giderler MADDE 14 (1) Merkezde yürütülen faaliyetlere katılan tüm öğrenciler, bu faaliyetler için gerekli olan ve merkezce talep edilen araç-gereç, malzeme, ulaşım, yiyecek vb. giderlerini kendileri karşılar. Öğretim Programı MADDE 15 (1) Merkezde; Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce kabul edilmiş ve onaylanmış öğretim programları uygulanır. (2) Merkezde, Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş ders kitapları ile eğitim araçları veya eğitim personelince seçilen diğer eğitim araçlarından da yararlanılabilir. (3) Merkezce, aile eğitim seminer programları düzenlenebilir. Disiplin İşlemleri MADDE 16 (1) Merkezde yürütülecek çalışmalara katılan öğrenciler, merkez yönetimi tarafından belirlenen ve kendilerine bildirilen disiplin kurallarına uymak zorundadırlar. Bu maksatla merkez disiplin kurulu oluşturulur. a) Disiplin Kurulu, Müdürün başkanlığında en az iki eğitim personelinden Başkanlıkça oluşturulur ve bir yıllık süreliğine görev yapar, b) Merkeze devam eden ortaöğretim öğrencilerinin disiplin işlemleri: 07/10/2013 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin davranışlarının değerlendirilmesi ise: 27/8/2003 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (2) Disiplin Kurulu kararı ile merkezden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ödediği ücret, aldığı eğitim süresi ay olarak hesaplanır ve iade edilir. Günlük Çalışma Saatleri MADDE 17 (1) Etkinliklerin hafta içi ve hafta sonu çalışma faaliyetleri, ile saatleri arasında yapılır. Ancak, öğrencilere, öğretim programlarında günlük ve haftalık olarak belirtilen ders saati sayısı kadar ders verilir. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde doksan dakika olarak yapılabilir. (2) merkezde, 17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz. Devam ve Devamsızlık MADDE 18 (1) Programda belirtilen çalışmalara devam esastır. Programda belirtilen ders süresinin 1/5 inden fazla devam etmeyen öğrencilerin Merkezle ilişikleri kesilir. (2) Devamsızlık yapan öğrenciler için ek program düzenlenmez. (3) Devamsızlık nedeniyle merkezle ilişiği kesilen öğrencinin ödediği ücret, aldığı eğitim süresi ay olarak hesaplanır ve iade edilir. 4/6

5 Kılık ve Kıyafet MADDE 19 (1) Merkezde görevli eğitim personeli, öğrenciler ve diğer personelin kılık ve kıyafetlerinde, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin Yönetim Organları MADDE 20 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Koordinatör. (2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Başkanın onayı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda işbölümü yapmak üzere, Merkez Birimleri ile Çalışma Grupları veya Proje Grupları kurulabilir. Müdürün Görevleri MADDE 21 (1) Belediye Başkanına ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olan Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek, d) Merkezle ilgili güvenlik önlemlerini almak ve gerekli hallerde nöbetçi öğretmen görevlendirmesi yapmak, e) Merkez çalışmaları ile ilgili olarak dönemlik çalışma raporları hazırlamak ve Başkanlığa sunmak, f) Dönem ve yıllık faaliyet raporu ile çalışma programlarını hazırlamak ve Başkanlığa sunmak, g) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Başkanlığa sunmak, h) Belediye Başkanının ve ilgili Başkan Yardımcısının merkezle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. Koordinatörün Görevleri MADDE 22 (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olan koordinatörün görevleri şunlardır: a) Merkez ve bağlı birimlerinin, düzenli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, b) Merkezin işleyişine ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak, c) Öğrencilerin; kayıt-kabul, devam-devamsızlık ile ilgili işlemlerini yürütmek, gerekli rehberlik hizmetlerini vererek merkezle veli iletişimini sağlamak, d) Yapılan çalışmaları koordine etmek ve yapılan çalışmalar hakkında Müdürlüğü bilgilendirmek, e) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Müdürlüğe sunmak, f) Haftalık çalışma programlarını yapmak, öğretmenlere tebliğ etmek, uygulanmasını takip etmek ve gerektiğinde derslere girmek, g) Merkezde yürütülecek her türlü eğitim faaliyeti ile ilgili gerekli programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek, h) Müdürün vereceği merkezle ilgili diğer görevleri yapmak. 5/6

6 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Öğretmen İhtiyacı MADDE 23 (1) Merkezde görevlendirilecek öğretmenler: a) Eğitici personel eğitim fakültelerinin; sınıf öğretmenliği, alan-branş öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar arasından görevlendirilir, b) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda ihtiyaç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden karşılanır, c) Eğitim fakültelerinin, ilgili alan-branşlarında eğitim gören son sınıf öğrencilerinden de yararlanılabilir. (2) Öğretmen ihtiyacının, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden karşılanması halinde ek ders ücretleri, bu okullarda uygulanan mevzuat çerçevesinde gündüz ücreti üzerinden ödenen ücretin 2 (iki) katı fazlası ile ödenir. Diğer Personel İhtiyacı MADDE 24 (1) ) Müdürlüğün akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacı, Başkanlık tarafından karşılanır. Sertifika Düzenleme MADDE 25 (1) Merkez tarafından yürütülen faaliyetlere en az iki dönem devam eden öğrencilere istemeleri halinde bu durumlarını gösteren sertifika düzenlenir. Denetim MADDE 26 (1) Merkez tarafından yürütülen faaliyetler yılda en az iki defa ilgili Başkan Yardımcısı tarafından denetlenir. (2) Merkezde, denetim yetkisi bulunan kişiler tarafından da her zaman denetim yapılabilir. Tutulacak defter, dosya ve belgeler MADDE 27 (1) Merkez koordinatörü aşağıda belirtilen defter, dosya ve belgelerin tutulması, muhafazası ve düzenlenmesinden sorumludur. a) Öğrenci kayıt defteri, b) Öğrenci gelişim dosyası, c) Gelen-giden evrak defteri, d) Gelir-gider defteri, e) Gelir/gider makbuzu, alındı belgesi/harcama belgesi, f) İhtiyaç duyulan diğer defter, dosya ve kayıtlar. (2) Merkezce tutulan defterler Müdürlükçe tasdik edilir. (3) Tutulan defter, dosya, biten koçanlar ile diğer gerekli belgeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar merkezde muhafaza edilir. Diğer Kurumlar İle İşbirliği MADDE 28 (1) Merkezin yürüttüğü projelerde, resmî/özel kurum/kuruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılabilir, her türlü katkıları istenebilir. Yürürlük MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Meram Belediyesi Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meram Belediye Başkanı yürütür. 6/6

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER TÜZÜĞÜ OKULUN ADI : TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:2.3.2008/26804 RG) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29367 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ İLKOKULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Okullar, Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü madde 39 un verdiği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 6.1.2011/27807 Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2011/2641 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29403 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı