AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KAMUSAL POLİTİKALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KAMUSAL POLİTİKALAR"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KAMUSAL POLİTİKALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan ÖZDEN SALMAN Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr.Nilüfer NEGİZ ISPARTA, 2011 i

2 ii

3 iii

4 ÖNSÖZ Aile politikalarının yalnıza birisi olan ailenin ve aile birliğinin korunması Anayasal olarak devlete verilmiş olan ve birçok kurum ve kuruluş tarafından yerine getirilen bir kavramdır. Anayasa da 1961 yılından bu yana varlığını sürdüren ailenin korunması kavramı toplumda var olan ve aileyi etkileyebilecek olan olumsuz olayların önlenmesi ile gerçekleşmektedir. Aile içi şiddet özellikle kadına yönelik yapılan bir eylemdir. Aile birliğini temelinden sarsabilen kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çeşitli kamusal politikalar mevcuttur. Aile Birliğinin Korunmasında Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kamusal Politikalar isimli bu çalışmada geçmişten günümüze kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin kamusal politikalar ortaya çıkışından uygulama sürecine kadar incelenmiş, kadınların hukuki uygulamalarda ailenin korunması hakkındaki görüşleri ve uygulamaları algılama şekilleri üzerinde durulmuştur. Konunun açıklanması için Aile Mahkemesi nden korunma talebi almış olan 15 kadın ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Çalışmamın gerçekleşmesinde danışmanım Yrd. Doç.Dr. Nilüfer NEGİZ e ve Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL hocama, sorularımı yanıtlayan kadınlara, her zaman desteğini aldığım aileme ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Isparta, 2011 Özden SALMAN iv

5 ÖZET AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINDA AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KAMUSAL POLİTİKALAR Özden SALMAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 143 Sayfa, Mayıs 2011 Danışman: Yard.Doç.Dr. Nilüfer NEGİZ Aile ve ailenin korunması yalnızca aile içindeki bireylerin değil, tüm toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve sağlıklı bir toplum yapısı için gereklidir. Şiddet, ilk olarak aile içinde öğrenilen ve gelecekte devam eden bir olgudur. Döngü olarak devam her türlü aile içi şiddet davranışı ailenin parçalanmasına, aile birliğinin bozulmasına neden olmasının yanında ailede yaşayan çocukların yaşamlarına da olumsuz etkilemekte ve böylelikle tüm toplum olumsuz bir sürecin içine girmektedir. Bu konu ile mücadelede politika yapımında ve uygulanmasında birçok kurum ve kuruluş etkendir. Hukuki alanda mahkemeler ailenin korunması ile ilgili uygulama yapan kurumlardır. Bu çalışma, Türkiye de ailenin korunmasında ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik kamusal politikaların uygulamalarını, işleyişini, aksaklıklarını ve sonuçlarını adli hizmet alan ve aile içi şiddete maruz kalmış olan mağdur kadınların bakış açıları ile ele almaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde aile birliğinin korunması kavramsal ve kuramsal boyutları ile ele alınmış, aile biçimleri, işlevleri, önemi, aile politikalarının kavram ve içeriği, tarihsel arka planı, boşanma nedenleri ve aile içi şiddet konularından bahsedilmiştir. İkinci bölümde, Türkiye de aile ve aile birliğinin korunmasına yönelik kamusal politikalar hukuki boyutları ile ele alınmış ve aile birliğinin korunmasında kamusal politika yapıcı ve uygulayıcılar incelenmiştir. Üçüncü bölümde aile birliğinin korunmasına yönelik uygulamaların değerlendirildiği bir araştırma mevcuttur. Dördüncü bölümde araştırmaya yönelik sonuç ve önerilere yer verilmiş ve ülkemizde aile içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik var olan çalışmalar ve politikalar irdelenmiş, yapılan araştırma sonuçları değerlendirilerek kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ailenin korunması, aile içi şiddet, kamusal politikalar v

6 ABSTRACT PUBLIC POLICIES FOR THE PRESERVATION OF FAMILY VIOLENCE PREVENTION Özden SALMAN Suleyman Demirel University, Department of Public Administration, Master Thesis, 143 pages, June 2011 Academic Advisor: Asist.Prof.Dr. Nilüfer NEGİZ Families and individuals in the family, not only to protect the family, addressing the needs of all of society and the structure necessary for a healthy society. Violence, implemented first in the family are learned over time is continues. Therefore, children exposed to violence and can be both a practitioner of the future. By continuing this cycle behavior of all kinds of family violence, family disintegration, family unity has resulted. In addition, the negative impact on the lives of all children living in families and thus society as a whole to enter into a process that causes the problem. In the fight against family violence, policy making, implementation factor in many organizations and agencies. Courts, legal field, for the protection of the family are institutions involved in implementation. In this study, the protection of Turkey, the family and domestic violence prevention practices in public policies, this focuses on the functioning and disruptions. The results of these policies in the judicial service and the victims of family violence with women's perspectives are addressed. The study consists of four parts. In the first section, the conceptual and theoretical aspects of the protection of family unity are considered. Family forms, the importance of the family, the concept of family policy, the causes of divorce and domestic violence issues are discussed. In the second section, the importance of the family, the concept of family policy, the causes of divorce and family violence issues are discussed. In the third part of a study evaluating the applications are available for the protection of family unity. The fourth chapter, research results and recommendations are given. Results evaluated and presented several recommendations for the prevention of violence against women. Keywords: Family Protection, Family Violance, Public Policy vi

7 KISALTMALAR DİZİNİ a.g.m. a.g.e. yy ASAGEM KSGM AKHK TMK TCK SHÇEK ÇEK KMÇ TUIK : adı geçen makale : adı geçen eser :yüzyıl :Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü :Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü :Ailenin Korunması Hakkında Kanun : Türk Medeni Kanunu : Türk Ceza Kanunu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu : Çocuk Esirgeme Kurumu : Korunmaya Muhtaç Çocuk : Türkiye İstatistik Kurumu vii

8 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo Yılı Boşanma Nedenleri 15 Tablo 2. Alo 183 Hattı Danışma Konu Dağılımları 70 Tablo 3. Merkezlerin Sayıları 71 Tablo 4. Belirtilen Hizmetlerden Yararlanan Kişi Sayısı 71 Tablo 5. Yıllara Göre Görüşme Yapılan Kişi Sayıları 77 Tablo 6. Katılımcıların Sosyo- demografik Nitelikleri 79 Tablo 7. Çözümlemenin İçeriği 81 viii

9 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ i ÖZET..ii ABSTRACT....iii KISALTMALAR DİZİNİ......iv TABLOLAR DİZİNİ v İÇİNDEKİLER......vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BOYUT 1.1. Ailenin Biçimleri, İşlevleri ve Önemi Aile Politikalarının Kavram ve İçeriği Aile Birliği Kavramının Tarihsel Arkaplanı Aile Birliğinin Bozulması: Boşanma ve Nedenleri Özel Nedenler Genel Nedenler Aile Birliğini Bozan Bir Süreç Olarak Aile İçi Şiddet Aile İçi Şiddetin Nedenleri Aile İçi Şiddetin Türleri İKİNCİ BÖLÜM KAMUSAL POLİTİKA ALANI OLARAK TÜRKİYE'DE AİLE VE AŞLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI 2.1. Türkiye de Aile ve Aile Birliğinin Korunması Aile Birliğinin Korunması Kavramına Kuramsal Yaklaşım Kamu Politikası Olarak Aile Birliğinin Korunması Aile Birliğinin Korunması Kavramının Ortaya Çıkması Toplumsal Yaşam Açısından Aile Birliğinin Korunması Yasal Düzenlemeler Açısından Aile birliğinin Korunması Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Aile Birliğinin Korunması Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Aile Birliğinin Korunması Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Kanunu Çerçevesinde Aile Birliğinin Korunması Sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde Aile Birliğinin Korunması Aile Birliğinin Korunmasına Yönelik Süreçte Politika Yapımında Rol Alan Aktörler T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genelgeler ve Raporlar Sivil Toplum Kuruluşları ix

10 2.3. Kamusal Politikaların Uygulanması Sürecindeki Aktörler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Uygulamaları Aile Mahkemeleri ve Aile Mahkemelerinin Aile Birliğinin Korunmasına Yönelik Uygulamaları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR AÇISINDAN NİTEL BİR ARAŞTIRMA 3.1.Konu, Amaç ve Süreç Evren ve Örneklem Yöntem ve Teknik Araştırma Bulguları Sosyo- Demografik Veriler Araştırma Bulguları Aile ve Aile Birliğine Yüklenen Anlamlar Ailenin Korunması Kavramı Aile Birliğini Tehlikeye Düşüren Nedenler Korunma Talebi Süreci ve Dinamikleri Korunma Tedbiri Uygulama Süreci Tedbir Süreci ve Sonrası Fikirler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER EK 1. GÖRÜŞME FORMU EK 2. GÖRÜŞME DÖKÜMLERİ ÖZGEÇMİŞ x

11 GİRİŞ İnsanların yaşamak, üremek ve sosyalleşmek adına geliştirdiği en kabul gören oluşum kuşkusuz ki ailedir. Toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir. İnsan türünü üretmek ve sürdürmek gereksiniminden doğmuştur ve ailenin başlıca işlevlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Üretim ve tüketimde bulunmak gibi ekonomik yönü ve çocuğun toplumsallaştırılması, eğitimi, korunması, sevgi, serbest zamanların değerlendirilmesi gibi pek çok işlevleri olan, bütün toplumlarda en fazla evrensellik gösteren bir kurumdur. Bu özelliklerini dikkate alarak şöyle bir tanım verilebilir: Aile, biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün sürekliliğini sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal yönleri bulunan toplumsal bir birimdir. 1 Ailenin genel tanımında bir kadın ve bir erkeğin ve onların dünyaya getirdiği bakmakla yükümlü oldukları çocuklarından oluşan bir topluluktur, denilebilir. Aile bir toplumun temel toplumsal kurumlarından birisidir. Aile içinde bulunduğu toplumun tüm özelliklerini yansıtan ve toplumu genel anlamda şekillendiren, toplum sağlığı ve devamı açısından büyük önemi olan bir yapıya sahiptir. Toplumsal her yapıda zaman içinde görülebilen sorunlar aile yapısı içinde de zaman içinde oluşabilmekte, çözülemeyen sorunlar ise ailenin parçalanmasına neden olabilmektedir. Evlilik eskiden olduğu gibi günümüzde de toplumumuzda önem verilen ve yaygınlığı devam eden bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Toplumsal ritüeller ve uygulamalarla oluşan evliliğin çeşitli nedenler ile sürdürülememesi söz konusu olduğunda, boşanma, aile birliğini sona erdiren önemli bir karar ve toplumsal bir olgu olarak gündeme gelmektedir. 2 Toplumsal ve bireysel değişimlerin aile içinde yaşanan sorunların oluşumuna etki etmesi kaçınılmazdır. Söz konusu sorunların aile içinde çözümlenememesi ve evliliği sürdürmeye yönelik çabaların sonuçsuz kalması aile birliğini sarsabilmekte, boşanma ile birlikte aile bireylerinin kişisel ve soysal yaşamında yeni sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 1 Mahmut TEZCAN, Türk Aile Antropolojisi, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000, s T.C. ASAGEM, Boşanma Nedenleri Araştırması, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2009, s.23 1

12 Boşanma, aile birliğinin yıkılması ve yerine yeni düzen kurulması anlamına gelen, kesinlikle anlık bir durum olmayıp eşler arasında çeşitli anlaşmazlıkların ve aile birliğini yıkıcı şiddet, alkolizm, karşılıklı güven unsurunun kaybedilmesi gibi belli bir sürecin son noktası olan zor bir süreçtir. Boşanma, çiftler için mutsuz ve sorunlu bir evlilik tecrübesinden çıkış olsa da, ailenin yıkımı demektir. Çünkü ayrılmanın kaçınılmaz ve gerekli olduğu durumlarda bile boşanmayla sorunlar bitmemekte aile bireyleri ve hatta diğer akrabalar için yeni bir süreç başlamaktadır. Boşanma eşleri sosyo- ekonomik yönden sarsarak psiko- sosyal açıdan örselemekte ve toplumdaki statü ve konumları da etkilenmektedir. Araştırmalar, evlilikteki sorunlu ilişkilerin evlilik sonlandıktan sonra da çoğu zaman çocuklar aracılığıyla sürdüğüne işaret etmektedir. Bu nedenlerden dolayı boşanma, bireyler için evlilik öncesi özgürlüğe tam bir dönüş veya kurtuluş olmamaktadır. 3 Aile yapısının parçalanmasının toplumsal açıdan ve birey açısından her zaman fayda sağlamadığı açıktır. Bu nedenle ailenin toplum içinde sağlıklı yapısının sürdürülebilmesinin sağlanması amacıyla toplumlar aile kurumuna önem vermek, aile yapısını korumak, güçlenmesi ve gelişmesini sağlamak durumundadır. Bu nedenle birçok ülkede aile kurumunun korunması ve devam ettirilmesi için devlet ve sivil toplum örgütleri gerekli önlem ve çareleri araştırma ve elden geldiğince aileyi koruyucu tedbirleri uygulamaya çalışmaktadır. 4 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 16/3 de Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur şeklinde ifade edilmişken, aynı fikir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 12 de Evlenme çağına gelen erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar uyarınca evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir şeklinde ifade edilmiştir. Ailenin korunması görevi ülkemizde Anayasa nın 41. maddesinde devlete verilmiştir. Anayasa çatısı altında aile birliğinin korunması çeşitli yasalarda yer bulmaktadır. Türk Medeni Kanunu nda 5 eşler arasında bir uyuşmazlık doğmasından önce ve sonra uygulanabilecek olan aile birliğini korumaya yönelik hükümler bulunmaktadır. 3 Atalay YÖRÜKOĞLU, Değişen Toplumda Aile Ve Çocuk, Özgür Yayınları, Beşinci Basım, İstanbul, 1997, s.26 (Akt. ASAGEM 2009) 4 T.C. ASAGEM Türkiye de Aile Mahkemeleri Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi Araştırması, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde TMK olarak anılacaktır. 2

13 Bunun yanında 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Hakkındaki Kanun 6 ailenin korunmasını vurgulamakta ve aile içi şiddete maruz kalan kişi ya da kişiler hakkında acil önlemler alınmasını amaçlamaktadır. Bunun yanında ailenin korunması ile ilgili olarak Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerini düzenleyen 4787 sayılı yasa da aile bireylerinden çocuklar ve yetişkinler hakkında koruyucu, önleyici ve sosyal tedbirler alınmasını içermektedir. Ailenin korunması konusu içinde özellikle kadın ve çocukların korunması ulusal ve uluslar arası platformda oldukça önem kazanmış güncel bir konu olması nedeni ile, ülkemizde de çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak konu ile ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Aile içi şiddet, yapılan araştırmalarda evliliklerde yaşanan geçimsizlik nedenlerinden biri olmasının yanında, çok önemli bir insan hakları ihlalidir. Bu nedenle ailenin korunması kapsamında değerlendirilebilecek bir başka konu aile içi şiddetin önlenmesidir. Ülkemizde özellikle 1980 li yıllardan başlanarak aile içi şiddetle mücadelede önemli aşamalardan geçilmiştir, ancak ülkemizde hala aile içinde kadına karşı şiddet yaralama, dövme hatta öldürme ve töre cinayetleri ile var olmaya devam eden bir durumdur. Aile içi şiddetle mücadele için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve devlet kimi zaman ortak platformda kimi zaman kendi çalışmaları ile aile içi şiddetle mücadelede önemli mesafe kaydetmişlerdir yılında çıkartılan ve 2007 yılında değiştirilerek hala uygulamasına ve güncellenmesine devam edilen 4320 sayılı yasa, aile içi şiddet ile mücadelede önemli bir kamusal politika aracıdır. Bu çalışmada 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun dan faydalanan kadınların genel yaşantıları, aile ve aile birliğine bakış açıları, korunma talepleri, yasadan beklentileri ve bu beklentilerinin somutlaştırılması ile ilgili düşünceleri, uygulanan tedbirlerin aile birliği için ne fayda sağladığına ulaşılması hedeflenmiştir. Ulaşılması planlanan bu hedefler kanunun işlevselliği konusunda fikir oluşturması ve aile birliğini koruma amacıyla sürdürülen politikalarının yeniden düzenlenmesinde yönlendirici olması bakımından önem taşımaktadır. Tüm yasal tedbirlere karşın son yıllarda artan kadın cinayetleri konunun önemini koruduğunu, hem yasal hem de uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 6 Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde AKHK olarak anılacaktır. 3

14 Çalışmanın birinci bölümünde aile birliğinin korunması kavramsal ve kuramsal boyutlarıyla incelenmiş, aile birliğinin bozulmasının nedenleri ve aile içi şiddet konusu nedenleri ve türleri ile birlikte ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümde Türkiye de aile ve aile birliğinin korunmasına dair kamusal politikalar yasal düzenlemeleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Bunun yanından aynı bölümde ailenin korunmasında kamusal politika yapıcı ve uygulayıcı aktörler incelenmiştir. Yapılan çalışmanın üçüncü bölümünde aile birliğinin korunmasına yönelik uygulamaların değerlendirilmesi açısından 4320 sayılı AKHK dan faydalanan ve Isparta Aile Mahkemesi nde haklarında korunma kararı verilmiş olan 15 kadın ile yapılan nitel bir araştırma konu edilmiş, dördüncü bölümde değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir. 4

15 BİRİNCİ BÖLÜM AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BOYUT 1.1. Ailenin Biçimleri, İşlevleri ve Önemi Aile yaşanılan toplumun temel yapı taşını oluşturan, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana yapısı, kapsamı ve niteliği değişmekle birlikte varlığını sürdüren sosyal bir kavramdır. Kapsamlı bir tanımla aile, aynı çatı altında yaşayan, gelirlerini paylaşan, evlilik ve kan bağlarıyla birbirlerine bağlı, çeşitli rollerle birbirlerini etkileyen bireylerin oluşturduğu, yasal, toplumsal ve ekonomik bir kurum şeklinde tanımlanmaktadır. 7 Toplumsal bir yapı olan aile, içinde var olduğu toplumsal düzenin yapısı ile alakalı olarak sürekli bir değişim içindedir. Ailenin zaman içinde fonksiyonlarının bir kısmını toplumda var olan diğer kurumlara aktarmış olması bazı kuramcılara göre evliliğin yalnızca cinsel davranışları düzenleyen ve neslin devamını sağlayan bir yapı haline gelmesine neden olmuştur. Ayan ın aktarımına göre F.Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eserinde evliliği cinsel ilişkide tatmini gerçekleştiren tek bir amaçla sınırlandırırken, Max Weber endüstrileşen bir toplumda bürokratik örgütlerin, toplum içinde her tür fonksiyonu aileden daha başarılı bir şekilde yerine getireceklerini savunmaktadır. 8 Ancak tüm bu görüşlere rağmen aile toplum yapısını düzenleyen, toplumu şekillendiren önemli bir niteliğe sahiptir. Aile farklı bakış açılarına göre farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Örneğin Giddens a göre, bir aile, akrabalık bağlarıyla doğrudan birbirine bağlanmış olan ve yetişkin üyelerinin çocukların bakımından sorumlu olduğu bir grup insandan oluşur. 9 Gökçe nin aktarımına göre Maclver ve Page e göre aile, seks ilişkilerine dayalı, çocuk sahibi olma ve çocukları yetiştirme özellikleri gösteren bir gruptur. 7 İbrahim Ethem Özgüven, Ailede Yaşam ve İletişim, Pdrem Yayınları, Ankara, 2001, s.1 8 Serkan AYAN, Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, Antony GIDDENS, Sosyoloji, Ayraç Yayınevi, Ankara 2000, s.25 5

16 Winch de aileyi grup kategorisinde değerlendirerek aile kuşak ilişkilerine göre ana baba ve çocuktan meydana gelen bir gruptur biçiminde tanımlar. Summer ve Keller ise, aile en az iki neslin bir arada bulunduğu kan bağıyla karakterize edilen küçük bir sosyal örgüttür tanımını yapmıştır. 10 Budak a göre aile kan, evlilik veya evlatlık ilişkilerinin aile kurumunun en belirgin özelliklerinden saymakta ve bunların dışında aileyi aynı çatı altında yaşayan ve sosyal, ekonomik bir birim oluşturan bireyler grubu olarak tanımlamaktadır. 11 Aile tanımlarına bakıldığında kimi zaman ailenin ekonomik ve cinsel yönü vurgulanırken kimi zaman politik ve psikolojik yönü vurgulanmaktadır. Ancak tüm yapılan tanımlardan yola çıkıldığında ailenin en önemli yönünün toplumu oluşturması olduğu görülmektedir. Ekonomik ve sosyal bir birlik olan aile; üyeleri arasındaki ilişkiler yönünden grup tanımı içine yerleştirilebildiği gibi, sosyal hayatın ana şekillerinden biri olması bakımından topluluk ve örgüt, birliğin yürütülmesinde başvurulan sistemleştirilmiş kurallar yönünden kurum, toplumsal hayatın içindeki temel unsurlardan biri olması yönünden de toplumsal yapının bir parçası olarak da düşünülebilir. 12 Bulut un aktarımına göre Bell ailenin dört ayrı tanımı üzerinde durmaktadır. Birincisinde, aile üyelerinden birinin fikrine dayanarak, onun duyguları ve fantezileri ile aile tanımlanır. İkinci tanım, aileyi nükleer ve geniş yönüyle bir kurum olarak ele alan sosyolojik bir yaklaşımı içerir. Üçüncü tanıma göre aile bir sosyal birimdir ve çeşitli parçalardan oluşan bir sistemdir. Dördüncü tanıma göre ise aile, toplumun değerleri ile sınırlı bir grup olarak kabul edilir. Kültürel yaklaşımı içeren bu tanımda normların, davranış standartlarının, kuralların, ana- baba ve çocuk rollerinin geliştiği ortam ailedir. 13 Aile tarihsel süreç içindeki gelişiminde değişim sürecinden geçmiş, aileden beklenen fayda ve amaç ilişkileri bu süreçte değişime uğramıştır. Stone 16. yy. ve öncesindeki aile tipini hısım akraba ilişkilerine açık aile tipi olarak tanımlamış ve 10 Birsen GÖKÇE, Aile Ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991 (Aile ve Aile Tipleri)s Selçuk BUDAK, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınevi, Ankara, 2000,s GÖKÇE B., a.g.m. s Işıl BULUT, Aile Tedavisi ve Sosyal Grup Çalışması, Prof.Dr. Sema KUT a Armağan, Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No:004, Ankara, 1999, s

17 bu dönemdeki ailelerin cemaat ilişkileri içinde olduğunu belirtmiştir. Aile, evlilik ile oluşturulmaktadır ve Stone a göre, evlilik, sınıf sisteminin hangi düzeyinde olursa olsun duygusal bağlılık veya bağımlılık açısından merkez kabul edilmemiştir. Bu dönemde cinsellik soyun devamını sağlama aracı olarak görülmekteydi ve geleneksel anlayışa göre mutluluğun öteki dünyaya ait olduğu kabul edilmekteydi. 16. yy. ile 18. yy arasındaki gelişme sürecinde belirli sosyal gruplar içinde de olsa ikinci bir aile hayatı ortaya çıkmıştır. Bu aile tipi eski aile biçimi ile modern görünüm almaya çalışan aile tipi arasında kalan geçiş dönemini oluşturmaktadır. 18. yy. da aile kurumu olan bireylerin birbirlerine sıkı bağlandığı çekirdek aile nin belirgin ve ayırt edici özelliği Stone un deyimiyle sevgi ve muhabbete dayalı bireycilik olarak özetlenmektedir. 14 Aile, kurulmasına başlanmasının hemen ardından biyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini yerine getirmesi beklenen sosyal bir kurum olmaktadır. Ailenin temel işlevleri arasında biyolojik bir gereksinim olarak cinsel güdüyü doyurmak, evliliğin en önemli işlevlerinden birisidir. Eşlerin bu yönden uyum içinde olması, birbirlerinin cinsel istek ve beklentilerini karşılaması, cinsel güdünün doyuma ulaşması gerekmektedir. Eşler cinsel ilişkinin kendilerine verdiği bir olanak olarak da çocuk yapmak, yetiştirmek ve kendi nesillerini üretmek gereksinimini de karşılayabilmektedir. 15 Eşlerin evlilik süresince sosyal olarak doyum içinde olması, toplumsal anlamda kendini yalnız hissetmeyerek güvende olduğu bilincine ulaşmaları ailenin sosyal işlevlerine işaret etmektedir. Evlilik sürecine en başta sevgi koşulu ile başlanması, evlilik yapısı içinde karşılıklı sevginin var olması eşler için sevgiye olan ihtiyaçlarının doyurulmasını da sağlamaktadır. Ailenin en önemli işlev ve amaçlarından olan neslin devamı, psiko- sosyal ihtiyaçların giderilmesi ve toplumsallaşmanın sağlanması aile için koşulsuz sevgi ve emek ile yapılan eylemlerdir. Dönmezer ailenin bu işlevlerini şu şekilde sıralamaktadır; Derya Kayma GÜNEŞ, Boşanma Sürecindeki Eşlerin Aile İçi İlişkileri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s.4 15 GÜNEŞ, K.D. a.g.e., s.6 16 İbrahim DÖNMEZER, Ailede İletişim ve Etkileşim, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001 s.18 7

18 - Toplumsal kuralları ve değerleri bireylere aktarma, - Bireyleri diğer toplumsal kurumlara bağlama, - Başka kurumlara ve kişilere devredilemeyecek (cinsellik, sosyalleşme ve sevgi gibi) yükümlülükleri yerine getirme, -Üyelerini denetleyerek, toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunma, - Dinamik yapısıyla toplumsal değişmede etkin bir araç rolü oynama. Değişen toplum yapısı içinde ailenin yerine getirdiği bu toplumsal ve bireysel işlevlerin bir başka kurum tarafından verilmesinin çok da mümkün olmadığı, toplumsal koşullar içinde aile dışında yer alan kesimlerin yaşadıkları bireysel ve toplumsal sorunları ve nedenlerinin irdelenmesi ile anlaşılabilmektedir. Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen ailenin insan yaşamında vazgeçilmez bir önemi vardır. İnsanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği doğal yer kendi ailesidir. Bireyin yaşamında doyum sağlaması, fonksiyonlarını etkili bir biçimde yerine getirmesi ve yaşadığı topluma uygun bir kişi olarak yetişmesi önce aile çevresinde sağlanmaktadır. 17 Çocuklar anne ve babalarını rol modeli olarak değerlendirirler. Anne ve babalarının sorun çözme yöntemini model alan çocuklar, kendi akran grubuyla olan ilişkilerinde anne ve babalarını taklit ederler. Sonuç olarak, geleceğin yetişkinlerinin tutum ve davranışlarının oluşmasında ebeveynlerinin etkisi önemlidir. 18 Aile ilk önceleri yalnızca biyolojik bir üreme işlevi ile meydana gelmiş ancak süreç içinde sevgi, saygı temelinde yükselen bir yapıya sahip olmuştur. Ancak insan topluluklarının özünü oluşturan ailenin sosyolojik durumu, tarihsel süreç içinde yeni toplum düzenine geçişte toplumsal varlığını hissettirmiştir. Aile kavramı önemine göre farklı toplumlarda değişmekle birlikte özellikle ülkemizde yalnıza bir kadın ve bir erkeğin birbirleri ile evlenmeleri ile sınırlı değildir. Her ne kadar teknolojik devrimler olsa da günümüzde toplumda akrabalık ilişkilerinin önemini halen 17 Serap NAZLI, Aile Danışmanlığı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001, s T.C. ASAGEM Türkiye de Aile Mahkemeleri Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi Araştırılması, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara 2009, s.239 8

19 koruması nedeni ile kadın ve erkeğin evlenmesi tüm akrabaların hatta komşuların dahi değişimden etkilendiği bir sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. Modern dünyada insanların bireyselleşmeye başlamaları her ne kadar yaygınlık kazanmakta ve toplumsal değişime uğruyor olsa da ailenin bakım, sevgi, şefkat, sosyal destek gibi fonksiyonlarının aile dışı kaynaklardan alınması mümkün olmamakta bu nedenle ailenin önemi kaybolmamaktadır. Sosyal yapı içinde ailenin öneminin korunması sağlıklı bireyler yetiştirilmesini sağlayacağı için sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerden oluşacağı modern dünya içinde evrensel olarak kabul gören önemli bir unsurdur. Ailenin bu öneminden dolayı ailenin dağılması veya iyi işlememesinin neden olduğu önemli bir sorun da çocukların olumsuz bir sosyalleşme sürecinden geçmek zorunda kalmalarıdır. Bu çocuklar sosyal risklere açık hale gelmekteler ve kimi zaman suça sürüklenmeleri söz konusuyken kimi zaman da suç mağduru olmaları söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle aileyi ilgilendiren meseleler aynı zamanda toplumu da ilgilendirmektedir. 1.2.Aile Politikalarının Kavram ve İçeriği Eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, sigorta, sosyal koruma, sosyal hizmetler gibi kapsamı çok geniş konuların hepsi sosyal politikaların bileşenleridir. Aile politikası da sosyal politikanın önemli bir parçasıdır. Aile politikaları aile yaşamına etki etmeyi amaçlayan, devlet tarafından geliştirilmiş prensipler ve planlı süreçlerdir. 19 Aile politikası ailelerin toplumdaki algılanan sorunlarını çözmeyi amaçlayan birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili politikalardır. Bu sorunlar; evlenmemiş birliktelikler, aile parçalanması, yoksulluk, intihar, işsizlik, yatılı bakım, aile içi şiddet, hastalık, evsizlik, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, şiddet ve cinayet, aile dağılması, gelir farklılıkları, refah düzeyi, sağlık bozuklukları, kürtaj, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı, ulaşım, uygun çocuk koruma hizmetleri eksikliği, iş talepleri, kötüleşen aile değerleri, okullarda cinsellik eğitimi, çocukların eğitiminde aile tutumları ve dil engelleri olarak sıralanabilir. Aile politikaları aileyi ilgilendiren çok yönlü 19 Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN ve Cengiz ÖZBESLER, Türkiye de Aileye Yönelik Sosyal Politika ve Hizmetler, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını, Cilt:5, Sayı:18, 2009, s

20 politikalardır. Bunlar Zimmerman ın aktarımına göre aile eğitimi, aile planlaması, çocukların korunması, evlat edinme, konut hizmetleri, koruyucu bakım hizmetleri, sosyal güvenlik, çocuk gelişim programları, iş hizmetleri, aile koruma hizmetleri, çocuk destekleme hizmetleri, aile sağlığı hizmetleri, baba edindirme hizmetleri, intiharı önleme programları, aş evi, huzurevi hizmetler ve daha birçok hizmet bu politikaların yasalaştırılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunlar eyalet, ülke, şehir ve çeşitli organizasyonlar dahilinde uygulanmaktadır. Bu hizmetler sosyal refahın kapsamını oluşturan altı ilgi alanını oluşturmaktadır. Bunlar sağlık, eğitimi sosyal hizmetler, gelir, konut, işgücü ve iş- aile yasaları ile vergilerdir. 20 Dumon, Avrupa Birliği ndeki aile politikalarının temelinde üç tür politika olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan ilki aileyi güçlendirme politikaları olarak adlandırılabilecek olan aileyi sürekli gelir sahibi yapıcı ekonomik önlemlerdir. İkinci grup, eğitim ve danışma hizmetleri gibi, aile hayatını geliştirmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri kapsar. Üçüncü gurup ise, ailenin yerini tutacak veya onun yerini alabilecek önlemler olarak adlandırılan, aile bireylerinin ayrı ayrı ya da yarı zamanlı olarak yaptığı işleri devralacak hizmetler ve aile dışı kurumsal yapıların oluşturulmasını (kreşler, çocuk yuvaları, koruyucu aile hizmeti, yaşlı bakımı gibi) öngören önlemlerdir. 21 Aile politikaları devlet tarafından geliştirilmiş prensipler ve planlı süreçlerdir. Gelir dağılımının düzenlenmesi, konut, eğitim, sağlık gibi alanların dışında doğum hızı, aile büyüklüğü, çalışan ebeveynler için çocukların ve yaşlıların bakımına ilişkin hizmetler, koruyucu aile programları gibi konulara odaklanmış politikalar aile politikalarıdır. 22 Aile politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında temel amaç ve hedefler şu şekilde sıralanabilir; 23 - Toplumsal yaşam içinde ailenin etkinliğini sağlamak, 20 Shirley L. ZİMMERMAN, Understanding Family Policy, Sage Publications, London, 1995, s W. DUMON, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikası, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991 s.6 22 ÇOBAN ve ÖZBESLER, a.g.m., s İbrahim CILGA, Aile Mahkemelerinde Çalışma Yöntemi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayınları, Ankara, 2008, s

21 -Ailenin toplum içinde insanca yaşama koşullarını geliştirmek, - Ailenin kendi gücünü kullanmasına olanak sağlayacak üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirmek, - Ailenin sorun çözme yeteneğini arttırmak, - Aile uyuşmazlıklarına barışçıl ve adil çözümler üretmek, - Ailenin yaşam kalitesini yükselterek tüm aile bireylerinin özgür ve mutlu yaşamasına yardımcı olmaktır. 1.3.Aile Birliği Kavramının Tarihsel Arkaplanı Aile, hem bireylerin psiko- sosyal ve kültürel gelişimi için hem de toplumsal gelişimin sağlanmasına temel oluşturan bir yapıdır. Bu nedenle varlığı eski toplumlardan bu yana sürmekte olan ve yadsınamayacak öneme sahip olan tarihsel bir olgudur. Aile birliği, günümüzdeki çekirdek aile yapısına ulaşıncaya dek birçok değişim sürecinden geçmiştir. Tarihin değişik dönemlerinde, birbirinden farklı birliktelikler aile olarak adlandırılmıştır. 24 Aile kavramı, niteliği ve yapısı zamana ve yere göre değişen bir kurumu ifade etmektedir. 25 Aile kavramına, yer ve zamana göre farklı anlamlar verilmiştir. 26 Bu değişim sürecinin toplamında klasik toplum bilimcilerin üzerinde durduğu iki tip aile modeli vardır. Bunlardan birincisi, çeşitli kuşakların bir arada yaşadığı, aynı evde oturup, aynı sofrayı paylaştığı, ortak mülkiyete sahip oldukça kalabalık olan geniş aile, ikincisi ise, anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek ailedir. 27 Sosyolojik süreçte aile, anaerkil, babaerkil ve eşitlikçi aile olarak üç başlıkta ele alınabilir. Anaerkil aile annenin egemenliği altında olan ve kadının sosyal statüsünün çok yüksek olduğu aile modelidir ve klan tipi ailelerde görülmüştür. Babaerkil aile modelinde ise yetkiler babada toplanmıştır ve üretim baba kaynaklı yapılmaktadır. Günümüz aile birliği yapı ve işlevlerinin oluşmasında temel olan en 24 Aziz Serkan AYAN, Evlilik Birliğinin Korunması, TBB Yayınları, Ankara, 2004, s Aydın ZEVKLİLER ve Ayşe HAVUTÇU, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk- Temel Bilgiler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s AYAN, a.g.e.,s AYAN, S a.g.e. s.80 11

22 belirleyici aile tipi ise Sanayi Devrimi sürecinde ortaya çıkan eşitlikçi aile modelidir. Bu aile modelinde kadın ve erkek iş yaşamına ortak katılım sağlamaya başlamış, 1789 Fransız İhtilali ile kadın- erkek eşitliği gündeme gelmiştir. Sanayi öncesi aile, akrabalık ilişkilerine dayalı, üretimin merkezi olarak kabul edilen ekonomik ve siyasal bir birlik olarak düşünülmüştür. Bu temelle oluşturulan aile, sanayi öncesinde geniş aile biçiminde şekillenmiştir. 28 Bu aile tipi eğitici, dinsel, sosyal ve koruyucu fonksiyonlara sahiptir. Ancak günümüz modernleşme sürecinde aile yapısı giderek küçülmüş ve çekirdek aile modeline geçilmiştir. Çekirdek aile, geniş ailenin taşıdığı fonksiyonları yerine getirdiği gibi ek olarak kişinin aile içinde bireyselleşmesine de olanak vermektedir. Aile kurumu şekli ve niteliği bakımından tarihsel süreç içinde değişime uğrayıp, toplumlar arasında nitelikleri açısından farklılıklar gösterse de, varlığını korumaya devam etmektedir. 18. yy ın ikinci yarısında Batı Avrupa da başlayan ve giderek tüm dünyaya yayılan Sanayi Devrimi sonrasında toplumlar, teknolojik ve ekonomik alanda baş döndürücü bir hızda gelişim ve değişim sürecine girmişlerdir. Bu hızlı değişim karşısında ayak uydurmayan toplumsal kurum ve yapılar kimi zaman tarihe karışmak zorunda kalmışlardır. Bu değişime hazırlıksız yakalanan sosyal kurumlardan biri de ailedir. 29 Sanayileşme ve teknoloji çağında diğer ülkelere göre aile birliği kavramına kültürel olarak daha bağlı olan kültürümüzde, aile her zaman önemini korumuş, değişime karşı kendini savunma durumunda kalmıştır. Ailenin yapısal dönüşümünün başat faktörü, sanayileşme bağlamında ortaya çıkan kentleşme ve bununla birlikte değişen yeni toplumsal ilişkilerdir. Bu etkenlerin aile yapısını tamamen değiştirdiği söylenemese de aile içinde erkek ve kadının konumunun değişiminde önemli rol üstlenmiştir. Evde çocuklarına ve eşine bakmakla yükümlü, evin temel ihtiyaçlarını ev içinde yerine getirmek ile yükümlü olarak görülen kadın, sosyo- ekonomik anlamda bir güç haline gelmiştir. Aile bireyleri arasında eşitlikten söz edilir olmuş, alınan kararlarda kadının etkisi yeni konumuna bağlı olarak artmıştır. Hatta günümüz toplumlarında vurgusu yapılan bireyselleşme ve özgürlük söylemleri ile, cinsler arasında farklı ilişki şekilleri ile 28 Nuray EREMREM, Eski Türk Toplumunda Ailenin Yeri ve Önemi, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE Sosyoloji ABD., Erzurum, 1998, s Semra DEMİRKAN, Türk Ailesinin Korunması ve Güçlendirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliğinin Önemi, Aile Ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı 9,2006, s

23 evlilik dışı birliktelikler ortaya çıkmış, evlilik dışı çocuk oranı artmış, hatta ailenin yerini bir arada yaşayan fakat evli olmayan çiftler almaya başlamıştır. 30 Bu tip ailelerde çocuk yetiştirme ve çocuktan beklenenler de değişime uğramıştır. Geleneksel aile modelindeki çocuk sayısı çekirdek aileye geçildiğinde giderek azalmıştır. 1.4.Aile Birliğinin Bozulması: Boşanma ve Nedenleri Aile yaşamı içinde bireylerin kişisel özellikleri, yaşamdan beklentileri, fiziksel ve ruhsal sıkıntıları kimi zaman aile içinde bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Aile kendi içinde bir sistemi meydana getirdiği için sistem içindeki herhangi bir öğede sorun yaşanması halinde sistemin tüm öğelerinin bu durumdan etkilenmeleri söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında bir sistem olarak algıladığımız aile için içsel ve dışsal bir çok etkileyici faktör bulunmaktadır. Sadece aile bireylerinin karşılıklı yaşadığı sorunlar değil toplumsal dış faktörler de aile birliğinin bozulmasını etkileyici roldedir. Evlenmek ile bireyler kendi bireysel yaşantılarının dışında hem eşleri ile ilişkilerinde hem de toplumsal alanda farklı rol ve sorumluluklar kazanmaktadırlar. Evliliklere bir ömür sürmesi amacı ile başlanmakta ancak yukarda belirtildiği gibi içsel ve dışsal faktörler nedeni ile eşler arasında sorunlar ortaya çıkabilmekte ve sorunlar çözülemediğinde ise boşanma yönünde adımlar atılmaya başlanmaktadır. Hukuki doktrinde bazı yazarlarca boşanma, eşlerin hayatta iken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son vermek, evlenme anında mevcut olması gerekmeyen bir sebeple açılan yenilik doğuran dava sonucunda verilen ilam ile geçmişe etkili olmayarak evliliğe son verilmesi ve evliliğin yargıç kararı ile ortadan kaldırıldığı durumlardan birisi olarak tanımlanmaktadır. 31 Hukuki bir konu olarak karşımıza çıkan boşanmayı sosyal sorun olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Evlilik birliğinin sonlandırılması ancak hakim kararı ile 30 T.C. ASAGEM, Türkiye de Aile Değerleri Araştırması, Aile ve Sosyal araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010 s Özge ÖZTÜRK, Genel Boşanma Sebepleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. S.B.E. Hukuk ABD, Özel Hukuk Bilim Dalı, İstanbul, 2010 s:5 13

24 mümkün olabilmektedir. Ancak boşanmanın ardından yaşanan süreç genellikle olumsuz etkileri ile bireylerin karşısına çıkmakta ve özellikle küçük çocukların ruhsal ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Eşlerin boşanmaya karar vermeleri halinde kanunda verilen sınırlı nedenler çerçevesinde boşanma gerekçelerini sunmak durumundadırlar. Boşanma, Türk Hukuk sisteminde sadece kanunda sayılmış olan sebeplerden birinin varlığı halinde ve bu sebebin hâkim tarafından tespiti ve boşanma yönünde vereceği kararıyla gerçekleşmektedir. 32 Aile birliğinin bozulmasına neden olan boşanma nedenleri Medeni Kanun kapsamında sıralanmıştır. Aşağıda bu nedenlere özel ve genel nedenler başlıkları altında yer verilmiştir Özel Nedenler Özel boşanma nedenleri olarak adlandırılan boşanma nedenleri belli bir gerekçe ile belli bir somut olay sonrasında geçimsizliğe neden olup boşanmaya gerekçe gösterilen özel konulardır. Türk Medeni Kanunu nda özel boşanma sebepleri maddeleri arasında düzenlenmiştir. TMK nın 161. maddesinde zina nedeni ile boşanma gerekçesini düzenlenmiş ve her iki eş için de zina boşanma sebebi sayılmıştır. TMK nın 162. maddesinde; Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir 33 şeklindeki düzenleme ile hayata kast edilmesi ve pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebepleri boşanma için gerekçe görülmüştür. Pek kötü davranışlara zulüm, cinsel ilişkide pek fazla ileri gitmek, işkence, ağır eziyet, aç bırakmak, acımasızca dövmek örneklendirilebilir. Onur kırıcı davranışlara ise ağır hakaret örnek verilebilir. 34 TMK nın 163. maddesinde konu edilen boşanma nedeni iki farklı gerekçenin tek maddede birleştirilmesi ile ele alınmıştır. Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç 32 Oğuzhan ARDIÇ, Medeni Hukuk, Ankara 2002, s GENÇCAN ÖMER UĞUR, Boşanma Hukuku, Yetkin Yayınları, 2006, s GENÇCAN Ö. U., a.g.e. s

25 işlemesi (rüşvet, zimmet, hırsızlık ) veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi (ayyaşlık, kumarbazlık, madde bağımlısı olmak...) halinde diğer eşin her zaman boşanma davası açabileceği hükme bağlanmıştır. Kanun koyucu TMK 164. maddede evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme maksadı bulunan eşlerden birinin ortak hayata son vermesi ve bu durumun en az 6 ay sürmüş olmasını boşanma gerekçesi saymaktadır. TMK da 165. maddesinde eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir şeklinde düzenlenmiştir. Gençcan a göre akıl hastalığının boşanma sebebi olması için iyileşmezlik, süre ve çekilmezlik koşullarının oluşmuş olması gerekmektedir. 35 Türkiye de boşanma nedenlerine ilişkin en son veriler 2009 yılına aittir. Buna göre zina gerekçesi ile 76, Hayata kast ve pek fena muamele gerekçesiyle 29, suç işleme ve haysiyetsiz hayat Sürme gerekçesi ile 42, terk nedeni ile 285, akıl hastalığı nedeni ile 38, şiddetli geçimsizlik gerekçesi ile dava boşanma ile neticelendirilmiştir 36 ve Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo Yılı Boşanma Nedenleri Boşanma Nedenleri Gerekçe Sayıları Zina 76 Hayata Kast 29 Suç İşleme ve haysiyetsiz Hayat Sürme 42 Terk 285 Akıl Hastalığı 38 Geçimsizlik Diğer 1156 Bilinmeyen 3976 Toplam Kaynak: TUIK Boşanmaların gerçekleşme yeri olan mahkemelerin kayıtları üzerinden boşanma nedenleri incelendiğinde en fazla paya sahip olan nedenin evlilik birliğinin sarsılması (geçimsizlik) olduğu görülmektedir. Ancak geçimsizliğe götüren nedenlerin temelinde yer alan psiko- sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal 35 GENÇCAN Ö. U., a.g.e. s

26 faktörlerin çok boyutlu olarak ortaya konulmadığı bir gerçektir. Toplumumuzda eşlerden birinin sadakatsizliği ya da evi terk etmesi nedeni ile gerçekleşen boşanmalarda ahlaki normlar, geleneksel değer yargıları ve genel kabuller nedeniyle geçimsizlik adı altında kayda geçmektedir. Hatta çiftlerin anlaşmalı şekilde boşanmaya karar verdikleri durumlar da gerçek nedenlerine bakılmaksızın geçimsizlik kategorisinde yer almaktadır Genel Nedenler Özel boşanma sebepleri ne kadar belli bir konuya eğilmiş olup konuları sınırlandırmış olsa da evlilik yaşamı içinde sınırları ve tanımı tam belli olmayan bir takım soyut geçimsizlik nedenleri de vardır. Bunların hukuki olarak boşanma davalarına konu edilebilmeleri amacı ile medeni yasada 166. madde kapsamında genel boşanma başlığı altında düzenlenmiştir. Genel boşanma nedenleri, özel boşanma nedenlerinin aksine belli bir olaya dayanmayan, önceden belirlenmesi olanaksız, çok çeşitli olayların oluşturduğu bir çerçeveyi temel almaktadır sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre genel boşanma sebepleri şu şekilde düzenlenmiştir; - Evlilik birliğinin sarsılması, - Anlaşmalı boşanma - Eylemli ayrılık sebebiyle boşanmadır. Kanunda 166/1 hükmü için, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve ortak yaşamın çekilmez hale gelmesi şartı aranmaktadır. 39 Örneğin alay etmek, aşağılamak, iftira atmak, dedikodu çıkarmak, suçlamak, aile sırlarını açıklamak gibi davranışlar evliliğin temelinden sarsılması için temel oluşturan davranışlardır. Anlaşmalı boşanma da yasanın düzenlediği genel boşanma sebepleri içinde yer alır. Eşlerin evliliğin bir yılını doldurmaları halinde her iki eşin evliliğe dair her türlü konuda (çocukların velayeti, nafaka, tazminat, alacak, eşya vb..) birlikte ortak 37 T.C. ASAGEM, Boşanma Nedenleri Araştırması, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2009, s GENÇCAN Ö. U., a.g.e. s TMK 166/1 16

27 karar alarak boşanmak istemeleri ve hakimin bu durumu değerlendirerek karar verilmesi hali anlaşmalı boşanma olarak tanımlanmaktadır. 40 Bu düzenlemede, eşlerin boşanma kararları neticesinde çocukların aleyhine gelişebilecek nitelikte karar almaları halinde hakimin çocuğu korumak maksadı ile eşlerin anlaşmalarını gözden geçirmesi ve gerektiğinde çocuk lehine anlaşmaya ulaşılabilmesini sağlamak yer almaktadır. Eylemli ayrılık nedeni ile açılan boşanma davalarında eşler arasında önceki yıllarda görülmüş ve red ile sonuçlanmış bir evliliğin olması gerekmektedir. Eşlerin boşanma davasının kesinleşmesinin ardından en az 3 yıl bir araya gelmemeleri ve ortak yaşam kurmamaları halinde eşlerden birinin açacağı ve ispat edeceği boşanma davası ile boşanma hükmü kurulur Aile Birliğini Bozan Bir Süreç Olarak Aile İçi Şiddet Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kendine, bir başkasına veya bir gruba ya da bir topluluğa karşı; bilerek/kasıtlı olarak uygulanan; tehdit biçiminde veya yaşama geçirilmiş olan; yaralanma, ölüm, psikolojik hasar, gelişme bozukluğu veya yoksunlukla sonuçlanan veya sonuçlanması olasılığı yüksek olan; fiziksel şiddet veya güç kullanımı olarak tanımlamıştır. 42 Bu tanım, ailede ve genel toplumda oluşan; dayak, çocukların cinsel istismarı, drahoma/başlık parası ile ilişkili şiddet, ırza geçme, kadın sünneti ve kadına zararlı olan diğer geleneksel uygulamalar ve sömürü ile ilişkili şiddet, işyeri, eğitim kurumları ve diğer yerlerde karşılaşılan cinsel şiddet, fahişeliğe zorlama, devlet tarafından işlenen veya göz yumulan şiddeti içeren fiziksel, cinsel ve psikolojik tüm şiddet biçimlerini kapsamaktadır. 43 Aile içi şiddet bir kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına, kardeşlerine ve/veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Bu tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil, aşağılamak, tehdit etmek, 40 TMK 166/3 41 TMK m.166/4 42 Türkcan BAYKAL, Ailede Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet, Bu Şiddete İlişkin Tutumlar ve Kadının Şiddet Yaşantısı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, E.Ü. SBE Klinik Psikoloji ABD, İzmir 2008, s Gülay AKKAYA ŞAHİN, Aile İçi Şiddet Kavramı ve Aile İçi Şiddetin Uluslararası ve Ulusal Hukuki Belgelerdeki Düzenlemesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İ.Ü. SBE Özel Hukuk ABD, İstanbul 2010, s.4 17

28 ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak ve zorla evlendirmek gibi pek çok davranışta girer. 44 Kibar ın aktarımına göre aile içi şiddet Home Office 45 tarafından her ne zaman ve nerede olursa olsun yakın ilişkide mevcut veya eski partnerler arasında meydana gelen şiddet şeklinde tanımlanmıştır bunun yanında The Crown Prosecution Service aile içi şiddeti bir kişinin mevcut veya eski aile üyesine uyguladığı fiziksel, cinsel, psikolojik, duygusal veya ekonomik istismardan doğan ve ceza gerektiren saldırı olarak tanımlanmıştır. 46 Aile içi şiddet, her ne kadar kadına, çocuğa ya da erkeğe yönelik olabilirse de, daha çok kadına yönelik olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde her dört kadından biri aile içi şiddet görmektedir. 47 TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu kadına yönelik şiddet kavramını şöyle açıklamıştır. Kadına yönelik şiddet, kadının sözel, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik zarar görmesiyle ve acı çekmesiyle sonuçlanan, kadının temel hak ve özgürlüklerini, en temelde de yaşama hakkını tehdit eden bir eylemdir denilmektedir. 48 Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi kadına yönelik şiddeti şöyle tanımlamıştır; 49 ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmadır. Arın, Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi nin ikinci maddesinin şiddet biçimlerinin bu tanımla sınırlı olmadığını, 44 Zeynep İDİZ, Evlilik Uyumu, Evlilik Yatırımı, Aile İçi Şiddet Ve İntihar Girişimi Arasındaki Bağlantıların Sosyal Psikolojik Olarak İncelenmesi, A.Ü. SBE Psikoloji ABD, Ankara 2009, s KİBAR SEYHUN SARI, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Aile Mahkemeleri Bağlamında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, A.Ü. SBE, Kadın Çalışmaları ABD, Ankara, 2010,s Nevin Dölek, Neylan Özdemir, Yanlış İnanışlar, Ofset Yapımevi, İstanbul, 2005, S TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Raporu, Ankara, , m.1 18

29 kadına zarar veren her türlü geleneksel ve göreneksel uygulamaların da bu kavrama girdiğini işaret etmiştir Aile İçi Şiddetin Nedenleri Aile içi şiddet nedeni ve sonuçları ne olursa olsun kabul edilemeyecek ölçüde insanlık dışı olan ancak kimi zaman gerekçesi sorgulanmaksızın kadınlar tarafından kabul edilerek birlikte yaşanır hale gelinen bir davranıştır. Aile içi şiddet en fazla erkek eşin kadın eşe karşı göstermiş olduğu şiddet olarak bilinmektedir. Kadınlar farklı nedenlerle şiddete yıllar boyu maruz kalmakta ve kendilerini şiddetin esaretinden kurtaramamaktadır. PIAR tarafından 1992 yılında ülke genelindeki araştırma sonuçlarında 1973 kişi ile yapılan görüşmelerde kadınların %61 inin ara sıra, %11 inin ise sık sık eşiyle tartıştıkları ve eşi ile tartışan kadınların %18 inin eşleri tarafından dövüldükleri ortaya çıkmıştır yılında Aile Araştırma Kurumu nun yaptığı araştırmada 4287 kişi ile görüşme yapılmış, yaşanılan gerginlikler sonucunda kocalarının kendilerine ağır söz kullandığını belirten kadınların oranı %44, kocalarının kendilerine vurduğunu belirtenlerin oranı ise % 30 olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, eşlerini dövdüklerini belirten erkeklerin oranının %34 olduğu görülmüştür. 51 Altınay ve Arat ın 2007 yılında yaptıkları çalışmada kadınların %34 ünün yaşamlarında bir kez eşlerinden fiziksel şiddet gördükleri sonucu ortaya çıkarılmıştır. 52 Görüldüğü üzere, ülkemizde kadınların şiddete uğrama oranları oldukça yüksektir. Bu durumun nedenlerini ise tek bir gerekçe ile açıklamak mümkün değildir. Aile içi şiddetin ortaya çıkması şiddeti uygulayan aile bireyine bağlıdır ancak şiddetin devam etmesi hem uygulayıcıya, hem mağdura bağlıdır. Bunun yanında sosyal politikaların, hukuki düzenlemelerin ve bakış açısının yetersizliği de şiddetin devam etmesinde ve artmasında önemli bir nedendir. Şiddetin oluşmasında hangi etkenlerin rol oynadığı araştırıldığında Goldstein e göre nedenlerin üç grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan ilki 50 Canan ARIN, Kadına Yönelik Şiddet, Cogito, Kış-Bahar 96,İstanbul, BAYKAL T., a.g.e. s Ayşe Gül ALTINAY, Yeşim ARAT, Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul, 2007, s.78 19

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ CEZA HUKUKU AÇISINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ZİBA AKKURT 20021544 LEFKOŞA, HAZİRAN 2014

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015 SOKAK ÇOCUKLARI PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ) Sami ŞENER, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sami.sener@medeniyet.edu.tr.

Detaylı

(LEGAL PROTECTION AND ASSURANCE SYSTEM OF VIOLENCE IN TERMS OF THE LEGAL FRAMEWORK)

(LEGAL PROTECTION AND ASSURANCE SYSTEM OF VIOLENCE IN TERMS OF THE LEGAL FRAMEWORK) H YASAL KORUMA VE GÜVENCE SİSTEMLERİ AÇISINDAN ŞİDDETİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ (LEGAL PROTECTION AND ASSURANCE SYSTEM OF VIOLENCE IN TERMS OF THE LEGAL FRAMEWORK) Prof. Dr. Muharrem KILIÇ ÖZET Şiddetin hukuksal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ Yüksek Lisans Tezi SİNEM GÖÇMENER İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tüm Yönleriyle Şiddet EDİTÖRLER Prof. Dr. Sabri EYİGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜNAY Yrd.Doç.Dr. Süleyman BAŞARAN Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE 1974 DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ali EKŞİ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN OKUL DÖNEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BU DÖNEMDE BARINDIRDIKLARI RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ:

Detaylı

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2014 9(34) 5760-5786 YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA REPRESENTATION OF CHILDREN S RIGHTS

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoksulluğu

Türkiye de Çocuk Yoksulluğu T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Çocuk Yoksulluğu Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Şebnem AVŞAR KURNAZ Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN Ankara Mayıs 2009

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi International Journal of Social and Educational Sciences Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 / Volume: 1 Sayı: 1 2014 - Haziran / 2014 June www.ijoses.com ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKĠ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN CUMHURİYETLERİNDE ÇOCUK HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN CUMHURİYETLERİNDE ÇOCUK HAKLARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN CUMHURİYETLERİNDE ÇOCUK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ

AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2542 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1513 AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Altan EŞSİZOĞLU (Ünite 1, 7) Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı BİR AİLE EĞİTİM PROGRAMININ EVLİ ANNELERİN EVLİLİK DOYUMU, EVLİLİKTE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı