ARALIK 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARALIK 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 KAPAK KAP

2 ARALIK 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 7/10/2009 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. f) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve talimatların gereğinin yerine getirilmesini, MADDE 25 Bu Yönetmeliğin; a) 15 inci maddesi ile 24 üncü maddesinin (ç), (d) ve (ğ) bentleri yayımını takip eden onbeşinci günden itibaren, b) 24 üncü maddesinin (b) bendi 15/2/2015 tarihinde, c) 24 üncü maddesinin diğer bentleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 4/1/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez; diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılır. 2

3 MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) yayımlandı. MADDE 1 5/5/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) nin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri haricinde bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması. MADDE 2 Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez. MADDE 3 Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) 21 inci maddenin bir, üç, dokuz ve onuncu fıkralarına aykırı davranan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır. 3

4 MADDE 4 Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri, 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 20 nci maddesinin iki ila altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin dördüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları, 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar sonlandırılır. MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. MADDE 4 Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri, 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 20 nci maddesinin iki ila altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin dördüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları, 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar sonlandırılır. MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 4

5 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-68 Sayılı Kararı yayımlandı. KONU : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye Ait Taşınmazın Satışı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nca; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 12/11/2014 tarih ve 524 sayılı yazısına istinaden, 1. İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Mersin İli Erdemli İlçesi, Yemişkumu Mahallesi, 648 ada, 1 parselde bulunan ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne ,00- (Yediyüzyetmişbin) TL bedelle satılmasına, 2. Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 3. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-69 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nca; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 12/11/2014 tarih ve 524 sayılı yazısına istinaden, 1. İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen 5

6 yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca Mersin İli Erdemli İlçesi, Yemişkumu Mahallesi, 650 ada, 1 parselde bulunan ,00.-m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne ,00-(Dokuzyüzellibin) TL bedelle satılmasına, 2. Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 3. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir / R.G. 2014/7015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 26/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 6

7 / R.G. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler doğrultusunda uygulanması, yapılan uygulamaların kayıt altına alınarak bitki ve bitkisel ürünlerde gıda güvenilirliği açısından izlenebilirliğin sağlanmasıdır. Bu Yönetmelik 1/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) Çerçevesinde Belirlenen Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki Duyuru yayımlandı. 22/10/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) çerçevesinde; (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak (a) Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02 (b) Aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52 (2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak (a) Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 (b) Aylık azami gecikme faizi oranı yüzde 2,12 olarak belirlenmiştir. Söz konusu oranlar 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 7

8 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2014 Tarihli ve 6089 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 27/11/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24/11/2014 tarih ve [136-11] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Scania Finansman A.Ş. nin Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde, Scania Finansman A.Ş. nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmiştir / R.G. Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/56) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 2015 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlemektir. MADDE 5 (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası dır. Kısıtlama ve yasaklamalar MADDE 6 (1) Aşağıda belirtilen yerlerde, populasyonların durumu ve münavebe esaslarına göre belirlenen türlerde söküm yapılması yasaktır. a) Isparta-Muğla il sınırları içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması yasaktır. b) Antalya İli Manavgat İlçesi Taşağıl Beldesi ve İbradı İlçesi sınırları içerisinde Galanthus elwesii sökümü yasaktır. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 7 (1) 21/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 8

9 Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/61) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 5/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (z) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. ğ) Hizmet: Gerçek veya tüzel kişilere verilen petrol operasyonları, arama, kara ve deniz alanlarında veri toplama çalışmaları, keşif, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, danışmanlık, işletme, kiralama, taşıma, bakım ve benzeri her türlü işi, h) Hizmet bedeli: İlgili birimlerce belirlenmesi ve Yetkili Makamlarca onaylanması sonrasında belirlenerek yürürlüğe konulan bedeli, aa) EÖD: Ekonomik ömrünü doldurmuş, bb) Ekonomik ömrünü doldurmuş makine, teçhizat ve malzeme: Belli bir çalışma süreci sonucunda yeterli performans gösteremeyen, onarım ve işletme maliyetleri ekonomik olmaktan çıkan ve şirket faaliyetlerinde kullanılma imkânı kalmamış makine, teçhizat ve malzemeyi, cc) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini, çç) PİGM: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü, 9

10 dd) MKEK: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Ortaklık taşınır veya taşınmazları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde yer alan idareler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak Ortaklığa ait olduğu alt kuruluşlarının talepleri halinde tahmini bedel veya Yönetim Kurulunun onaylayacağı bedel üzerinden doğrudan kiraya verilebilir veya satışı yapılabilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Sözleşmeler Ortaklıkça hazırlanır veya Ortaklık ilgili birimlerinin görüşü alınmak suretiyle hizmet sunulan/satılan kurum, kuruluş, firma veya şirketlerin kendi sözleşmeleri ile bu hizmete özgün uluslararası kabul görmüş matbu sözleşmeler kullanılır. Ortaklık adına; ihale yetkilisi ile İhale Komisyonu Başkanı ve alıcı tarafından imzalanır. Alıcının ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında, aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin Onuncu bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Malzeme, Araç ve İş Makineleri ile Bunlara Ait Deklase, EÖD ve Hurdaların Satış ve Hibe Yöntemleri MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2) Yurt dışından ithal edilen matkap, boru tip (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) malzemeler Genel Müdürlük Olur u alınarak piyasaya satılabilir. Talep olmaması halinde MKEK na satılır. Matkap, boru tip (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) haricindeki malzemeler öncelikle ilgili olabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına sorulur. Talep edilenler ilgili kurumlara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen deklase fiyatı veya daha fazla olması halinde ilgili kurumla anlaşmaya varılan fiyat üzerinden satılır, talep olmayanlar ise doğrudan 10

11 MKEK ye veya Genel Müdürlük Olur u alınarak ihale yöntemleri uygulanıp piyasaya satılabilir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılan ithal menşeli gümrük muafiyetli araç, iş makinesi, malzeme ve donanım satışı (2) Bu tür araç, iş makinesi ve malzeme satışları, Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bölgelerde bulunanların satışı ise Bölge Müdürlükleri İkmal Ünitelerince yapılır. Ancak, gerekli görülmesi halinde Bölge Müdürlüklerinde bulunanların satışı da Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığınca yapılır. (5) İthal ve yerli menşeli hurda durumdaki araç, iş makineleri, malzeme ve donanım hurda pozisyonundan MKEK ye satılır. (7) Yurt dışından ithal edilen ve kullanımı sonrasında ekonomik ömrünü dolduran matkap, boru tip malzemeler (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) için PİGM den izin alınır ve Genel Müdürlük Olur u alınarak piyasaya satılabilir. MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)yayımlandı. Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 11

12 GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet) Diğerleri (Yalnız Golf Arabaları) Gözetim uygulaması MADDE 2 (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10) yayımlandı. Yerli üretici tarafından gümrük tarife istatistik pozisyonunda alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) ticaret politikası savunma araçları sayfasında yer alan korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar bağlantısından ulaşılabilmektedir. Karar MADDE 3 (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir. 12

13 / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) yayımlandı. Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir Sayılı Gümrük Kanununda Yer Alan Usulsüzlük Cezasının Yeniden Belirlenmesi MADDE 2 (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak uygulanır Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Yer Alan Çalışma Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi MADDE 3 (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL, diğer işlemler için 28,43 TL olarak uygulanır. Gümrük Yönetmeliğinde Yer Alan Tutarların Yeniden Belirlenmesi MADDE 4 (1) Gümrük Yönetmeliğinin; a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar ,15 TL, b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar ,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar ,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar ,00 TL, 13

14 c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar ,73 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar ,40 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar ,46 TL, ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak uygulanır. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / R.G Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) yayımlandı. 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararnamenin eki Kararın Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri başlıklı 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında (3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. hükmüne yer verilmiştir. Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 14

15 oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Tebliğ olunur / R.G. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/8) yayımlandı. Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür. EKLER: Ek-1 Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 15

16 Ek-2 Sargı Makineleri İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Ek-3 Kasiyer (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Ek-4 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı / R.G. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 7/10/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: ) in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 23) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.ekler: Ek-1 Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı Ek-2 Sargı Makineleri İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Ek-3 Kasiyer (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı Ek-4 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı 16

17 / R.G. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 8/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 24) MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 8/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 25) ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 17

18 / R.G. Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 31/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 26) TAŞINIR KOD LİSTESİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 8/9/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 27) İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIRLARIN BEDELSİZ DEVRİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 18

19 / R.G. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 10/1/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 28) AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 7/3/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 29) BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 19

20 / R.G. Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 3/12/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 29/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 31) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 20

21 / R.G. Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 19/12/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 32) TAŞINIRLARIN GEÇİCİ TAHSİSİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 6/4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 33) GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 21

22 / R.G. Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 17/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 34) AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 30/12/2013 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) DEĞERLİ KAĞITLAR MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 22

23 / R.G. Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 25/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1) in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 36) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 10/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1) nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 37) DEĞERLİ KAĞITLAR MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 23

24 / R.G. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli muhasebe yetkililerinin, yardımcılarına yapacakları yetki devrine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18, Ek 19 ve Ek 20 nci maddeleri ile 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi, c) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını, ifade eder. Muhasebe yetkililerince, yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler MADDE 4 (1) Aşağıda sayılan işlemlere ilişkin görev ve yetkilerden muhasebe yetkilisince uygun görülenler yardımcılarına devredilebilir. a) Tahsilat ve tahsilatın muhasebeleştirilmesi işlemlerinde; 1) Yapılan tahsilatın muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe işlem fişleri, gerçek 24

25 veya tüzel kişiler veya kamu idarelerine mahsup alındısı yerine verilecek muhasebe işlem fişi ya da ödeme emri belgesi örneklerini tasdik etmek ve teslimat müzekkerelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak, 2) Muhasebe yetkilisi mutemetleriyle ilgili olarak 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile 31/12/2005 tarihli ve üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yerine getirilmesi gereken kontrol ve denetim görevine ilişkin işlemleri yapmak. b) Ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde; 1) Bakanlığın Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde gösterilen vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutara kadar olan ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ile bunlarla ilgili çek ve gönderme emirlerini imzalamak, 2) Bir kişiye, aynı günde birden fazla belge ile yapılacak ödemelerde, her bir belge için devredilen yetki sınırı aşılmamak koşuluyla, bu belgelerin toplam tutarı için düzenlenecek çek veya gönderme emirlerini imzalamak. c) Diğer işlemlerde; 1) Mevzuatı gereği muhasebe birimlerine teslim edilen banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile iş veya işlemin sonuçlanması nedeniyle kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemleri, Bakanlığın Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde gösterilen limit dahilinde sonuçlandırmak, bunlarla ilgili yazıları ve muhasebeleştirme belgelerini imzalamak, 2) Küçük ambarda bulunan değerli kağıtların yetkili memurlara zimmetle verilmesi veya satışı ile ilgili belgeleri imzalamak, 3) Ödenek hesaplarının muhasebeleştirilmesi için düzenlenen muhasebeleştirme belgelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak, 4) Çalışanların aylık bordrolarından kesilerek 333-Emanetler Hesabı, 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına kaydedilen tutarlardan ilgili yerlere yapılacak göndermeler için düzenlenen muhasebeleştirme belgelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak. 25

26 Yetki devrine ilişkin esaslar MADDE 5 (1) Yetki devri, iş hacmi ve yardımcı sayısı dikkate alınarak muhasebe yetkilisi tarafından yardımcılarına yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle yapılır. Tebligatta, devredilen yetki ve görevlerin sınırları ile yardımcıların görevinden geçici ayrılmalarında ve tereddüde düşülen hususlarda devredilen yetkilerin, kim tarafından kullanılacağı da açıkça belirtilir. (2) Söz konusu tebligat yazılarının bir örneği Sayıştayca incelenmek üzere muhafaza edilen belgeler arasında saklanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait belgelerin muhasebe birimince ilgili harcama birimlerine tesliminde, düzenlenen tutanağa tebligat yazıları da eklenir. (3) Muhasebe yetkilisinin, devrettiği görev ve yetkilerle ilgili idari sorumluluğu devam eder. (4) Yetki devrini müteakip, muhasebe biriminde düzenlenen belgelere, muhasebe yetkilisi sıfat ve yetkisini kullananların adı-soyadı ile unvanı yazılır veya isim ve unvan kaşesi basılır. Yetki devri yapabilecek muhasebe yetkilileri MADDE 6 (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde hizmet veren muhasebe birimlerinin muhasebe yetkililerinden; merkez saymanlık müdürleri, muhasebe müdürleri, vergi dairesi müdürleri, Bakanlığa bağlı kurum saymanlık müdürleri ile bir önceki mali yıl sonu itibarıyla yevmiye sayısı onbeş bini geçen ilçe malmüdürleri yardımcılarına yetki devri yapabilir. (2) Genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerinde ise 4 ve 5 inci maddelerde belirlenen esaslara bağlı kalınması koşuluyla, muhasebe yetkilisi tarafından yapılacak yetki devri üst yöneticinin onayı ile yapılır. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 7 (1) 20/2/2004 tarihli ve inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yetki Devri ve Sorumluluklar hakkındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 8) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 26

27 Yürütme MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1. tta Gayrimenkul A.Ş. ye ait, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi, 2274 ada, 400 no.lu parseldeki 170,00 m2 yüzölçümlü t, Ticaret, Yol imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde (İkiyüzaltmışaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 27

28 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı yayımlandı.. tta Gayrimenkul A.Ş. ye ait, Muğla ili, Milas ilçesi, Hayıtlı Mahallesi, 584 ada, 9 no.lu parseldeki 407,00 m2 yüzölçümlü Trafo Alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde (Altıyüzbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Beşyüzyetmişbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Titiz Çamaşırhane Petrol Ürünleri Otomotiv Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Titiz Çamaşırhane Petrol Ürünleri Otomotiv Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 28

29 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-72 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nca, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nun tarih ve 95/81 sayılı Kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (Şirket) tarafından 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden İdare ce verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen, Şirket mülkiyetindeki M/T Ömerli Su Tankerinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 562/178 no.lu kararı ile kabul edilen ve Şirketin tarih ve 6026 sayılı yazısı ile İdare ye gönderilen ihaleye ilişkin dokümanların incelenmesi sonucunda, 1. İhale Komisyonunca Şirket mülkiyetinde bulunan M/T Ömerli Su Tankerinin, (Yüzdokuzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Kocaeli Denizcilik Ticaret San. Şti. ye (H.İbrahim TÜRKKÖLESİ) İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kocaeli Denizcilik Ticaret San. Şti. nin (H.İbrahim TÜRKKÖLESİ) sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine, (Yüzyedibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Tuncay ÇETİN e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tuncay ÇETİN in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Şirket tarafından yerine getirilmesine ÖYK nın tarih, 98/03 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden karar verilmiştir. 29

30 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/12/2014 Tarihli ve 6094 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 3/12/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28/11/2014 tarih ve [ ] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kent Finansal Kiralama A.Ş. nin Kent Faktoring A.Ş. ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde, Kent Finansal Kiralama A.Ş. nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmiştir / R.G. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 11/6/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan bakımı ibaresi kaldırılarak, yerine tadilat ve tamiratı ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan bakımı ibaresi kaldırılarak, yerine tadilat ve tamiratı ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Koruma Yüksek Kurulu, Koruma Bölge Kurulu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tanımlarından ve tabiat ibaresi çıkarılmış, Onarım ön izin belgesi ve Onarım uygunluk belgesi tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce KUDEB, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek belgeyi, Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine uygun 30

31 tamamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından verilecek belgeyi, MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin uygulamalarda aşağıdaki hususlar geçerlidir. Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin veya ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde 11/6/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler, öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından ilgili idarece en geç otuz gün içinde incelenir, uygun bulunanlar idarenin görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültür varlıklarının onarımına yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini koruma bölge kurulunda değerlendirilmek üzere doğrudan koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderir. Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi, KUDEB bulunan yerlerde KUDEB müdürlüğünce düzenlenir. KUDEB bulunmayan yerlerde; yapının inşaatı ya da onarımının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapıldığının koruma bölge kurulu müdürlüğünce saptanmasından sonra, ilgili idare tarafından kullanma izin belgesi verilir. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür 31

32 / R.G. Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü) na yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini oluşturmak ve bu listeye ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2014/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Gıda ve tarım ürünleri arzının ve fiyatlarının sürdürülebilir bir yapıda olması, gerek toplum sağlığı açısından gerekse sosyal ve ekonomik açılardan önem taşımaktadır. Ülkemizde tarımsal üretim; kuraklık, don, aşırı yağış ve diğer doğal afetler gibi iklim koşullarına ve üretim tercihlerinde yaşanan beklenmedik değişimlere göre şekillenmektedir. Ayrıca, dağıtım zincirindeki yapısal sorunlar üretici fiyatlarıyla 32

33 tüketici fiyatları arasındaki ilişkiyi bozmakta ve fiyatlardaki dalgalanmaların boyutunu artırabilmektedir. Tarımsal üretim ile gıda ve ürün fiyatlarında çeşitli şekillerde ortaya çıkan dalgalanmalar nedeniyle bu piyasaların yakından takibi gerekmektedir. Bu çerçevede ülkemizde, gıda ve tarım ürünlerinin; kısa ve uzun vadeli arz-talep, ihracat-ithalat ve üretim-tüketim değişimleri ile bu değişimlerin ve dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde, alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara ilişkin önerilerde bulunulması amacıyla Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulması uygun görülmüştür. Komite, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının katılımıyla oluşturulmuştur. Komite, üç ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde toplanacak ve görev alanı ile ilgili konuları görüşerek Ekonomi Koordinasyon Kuruluna raporlayacaktır. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. Komite çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü desteğin bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim. 33

34 / R.G. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının 15, 27 ve 61 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 28/11/2014 Tarihli ve 203 Sayılı Genel Kurul Kararı yayımlandı. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı nın bazı maddeleri değiştirilmiştir / R.G. Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda Kamu Hastane Birliklerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmektir. Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. 3/8/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 34

35 / R.G. Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8) yayımlandı. MADDE 1 1/4/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. ş) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü nü, MADDE 2 Aynı Tebliğde (ek 2 hariç) yer alan; a) ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ibareleri bölge müdürlüğü, b) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ibareleri bölge müdürlüğüne, c) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden ibareleri bölge müdürlüğünden, ç) ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine ibareleri bölge müdürlüklerine, d) ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince ibareleri bölge müdürlüklerince şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.. 35

36 / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120) yayımlandı. MADDE 1 4/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır. Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 1 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü 2 Gebze Gümrük Müdürlüğü 3 İzmir Gümrük Müdürlüğü 4 İzmit Gümrük Müdürlüğü 5 Mersin Gümrük Müdürlüğü 6 Derince Gümrük Müdürlüğü 7 Giresun Gümrük Müdürlüğü MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 36

37 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-73 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nca; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 20/11/2014 tarih ve sayılı yazısına istinaden, 1. İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 663 ada, 2 no.lu parseldeki 2.904,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 2447/2904 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde TL (Birmilyonüçyüzotuzbirbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa ERGEÇ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa ERGEÇ in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve TL (Birmilyonüçyüzyirmibirbintürklirası) bedelle ikinci yüksek teklifi veren Halim GÜNGÖR e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halim GÜNGÖR ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine ÖYK nın tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 37

38 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-74 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nca; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 20/11/2014 tarih ve sayılı yazısına istinaden, 1. İdarece 4046 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Kullar Mahallesi, 2127 no.lu parseldeki 370,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde TL (Yüzonbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren İlami AYAZ a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine ÖYK nın tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42 yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam 38

39 MADDE 2 (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek te yer alan GDS 3420 metninde belirlenmiştir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, ifade eder. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür / R.G. 2014/6992 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 16 Nisan 2014 tarihinde Tahran da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 39

40 / R.G. Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2) yayımlandı. 11/9/2014 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararnamenin eki Kararın Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri başlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında (2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. hükmüne yer verilmiştir. Anılan Karara göre, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Aralık 2014 tarihi bitimine, bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil (31 Ocak 2015 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır. Diğer taraftan, bu Karar kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile ilgili olarak anılan Kararnamenin yayımı tarihinden önce Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapacakları ilk taksite ilişkin ödeme süresi de (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 Şubat 2015 tarihine uzamıştır. Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi 40

41 ve özel tüketim vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren başlayan bu yükümlülüğün anılan fıkrada öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Tebliğ olunur / R.G sayılı Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 2004 yılında Bükreş te toplanan XXIII. Dünya Posta Kongresinde kararlaştırılan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokol ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 41

42 / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolü nün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü nün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 42

43 / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü nün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 27 Nisan 2007 tarihinde Lefkoşa da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.. 43

44 / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1995 yılında Cenevre de yapılan 82 nci Oturumunda kabul edilen 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 17 Şubat 2011 tarihinde Amman da imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 44

45 / R.G. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 45

46 / R.G. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11) yayımlandı. MADDE 1 (1) Yerli üretici tarafından , ve gümrük tarife istatistik pozisyonunda duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) ithalat başlığı altında ticaret politikası savunma araçları sayfasında yer alan korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar bağlantısından ulaşılabilmektedir. İlgili taraflar MADDE 5 (1) Ek te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler. Soruşturmanın süresi MADDE 10 (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 46

47 / R.G. Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/29) yayımlandı. MADDE 1 (1) 25/3/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir. Firma Unvanı Adres Süre HASER GEMİ SÖKÜM ULUSLARARASI GÖZETİM KURTULUŞ MAH. HÜRRİYET CAD. NO:161 SURVEY DEMİR ÇELİK D:3 ALİAĞA/İZMİR TERSANECİLİK İNŞAAT 1 ay NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/42) yayımlandı. MADDE 1 (1) 14/9/2006 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/25 sayılı Tebliğ ile ve Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan granitler in Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında damping önleminin 174 ABD Doları/ton düzeyine çıkarılarak devamına karar verilmiştir. 47

48 (2) Derya Granit ve Mermer Sanayi ile Zevk Mermer Granit firmaları anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli granitlerin Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur. (3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Karar ve işlemler MADDE 4 (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Vietnam menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. (2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması MADDE 8 (1) Karar ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir. (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır. Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. 48

49 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/43) yayımlandı. MADDE 1 (1) 15/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/4 sayılı Tebliğ ile ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri ile GTİP si altında yer alan Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. (2) Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması, İstanbul Ekonomi Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boruların ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur. (3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Soruşturma konusu eşya MADDE 2 (1) Soruşturma konusu eşya, ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri ile GTİP si altında yer alan Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular dır. (2) Bu aşamada belirtilen GTİP ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir. 49

50 Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması MADDE 8 (1) Karar ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir. (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır. Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir / R.G. Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/54) yayımlandı. MADDE 1 7/8/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35) nin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz. (2) Ek-1 in 1.4 maddesinde yer alan yağ asidi etil esteri değeri 31/12/2015 tarihine kadar en fazla 40 mg/kg, 1/1/2016 tarihinden itibaren en fazla 30 mg/kg olarak uygulanır. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Tebliğe Ek-3 eklenmiştir. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 50

51 / R.G Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. Tebliğ olunur. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ARA İDARİ CEZALARI 2014 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ KANUN MADDESİ (TL) (TL) (TL) 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

52 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi 9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (g) Bendi , / R.G Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11 (on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte biri uygulanır sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır. 52

53 Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır. Tebliğ olunur. İLGİLİ KANUN MADDESİ 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (e) Bendi 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (h) Bendi(Ton Başına) 19 uncu Maddenin yedinci fıkrası 6455 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5015 SAYILI KANUNLA BELİRLENEN İDARİ PARA CEZALARI 2014 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (TL) (TL) / R.G Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11 (on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 53

54 Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte biri uygulanır sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır. Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır. Tebliğ olunur. İLGİLİ KANUN MADDESİ 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (e) Bendi 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (h) Bendi(Ton Başına) 19 uncu Maddenin yedinci fıkrası 6455 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5015 SAYILI KANUNLA BELİRLENEN İDARİ PARA CEZALARI 2014 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (TL) (TL)

55 / R.G Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. Tebliğ olunur. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI 2014 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ KANUN MADDESİ (YTL) (TL) (TL) 16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

56 16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi 16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi 16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası / R.G Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır. Tebliğ olunur. 56

57 KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI 2014 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ KANUN MADDESİ (TL) (TL) (TL) 16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi 16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi 16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi 16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi 16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi 16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi / R.G. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/3) yayımlandı. 18/8/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. Tebliğin amacı, Türkiye de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 57

58 / R.G sayılı Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 52 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar. Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez. Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 58

59 / R.G. Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmeliğin; a) 11 inci maddesi 1/6/2016 tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer / R.G. Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayımlandı. Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,50 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 59

60 / R.G. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/9) yayımlandı. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür. Ek-1 Kaplama Operatörü (Draje) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı Ek-2 Şekerleme-Sakız Hammadde Hazırlama ve Şekil Verme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı / R.G. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9) yayımlandı. MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge 60

61 Müdürlüğünü, MADDE 2 Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3 te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne, MADDE 3 Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan; a) ihracatçı birliği genel sekreterliğince ibaresi bölge müdürlüğünce şeklinde, b) ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ibareleri bölge müdürlüğü şeklinde, c) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ibareleri bölge müdürlüğüne şeklinde, ç) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince ibareleri bölge müdürlüğünce şeklinde, d) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden ibareleri bölge müdürlüğünden şeklinde, e) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin ibareleri bölge müdürlüğünün şeklinde, f) ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri ibareleri bölge müdürlükleri şeklinde, g) ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine ibaresi bölge müdürlüklerine şeklinde, ğ) ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince ibareleri bölge müdürlüklerince şeklinde, h) ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin ibaresi bölge müdürlüklerinin şeklinde, değiştirilmiştir. MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek-10 u yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 61

62 / R.G Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2015 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) yayımlandı. MADDE 1 (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir: 4054 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza alt sınırı miktarı 1/1/ /12/2014 tarihleri arasında 1/1/ /12/2015 tarihleri arasında TL TL MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/41) yayımlandı. Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir. 62

63 Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 2 (1) 31/12/2008 tarihli ve (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/41) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli poliester tekstüre iplikler ithalinde dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. (2) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/01/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur. (3) Yerli üretim dalını (YÜD) temsilen Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (Korteks), Tayland hariç 2008/41 sayılı Tebliğ de belirtilen ülkelere yönelik önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddialarını ortaya koyarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması talebinde bulunmuştur. Söz konusu başvuruyu Polyester Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. (Polyteks), SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) ve Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. (SİFAŞ) desteklemiştir. (4) Bu kapsamda 17/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Önlem konusu ürün ve benzer ürün MADDE 7 (1) Önleme konu ürün, ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan poliester tekstüre iplikler dir. (2) Poliester tekstüre iplikler, tekstüre edilmiş, yani doğal lif özelliği kazandırıcı işleme tabi tutulmuş poliester ipliklerdir. Tekstüre iplikler, filamentler boyunca sabit kıvrımlar, lüleler, ilmikler veya başka ince bükümler elde etmek için işlenmiş; esneklik, hacim, nem alma ve örme kabiliyetleri yükseltilmiş, ısıyla şekillenebilme özellikleri çeşitli mekanik tesirlerle kalıcı ve belirli olarak değişikliğe uğratılmış poliester ipliklerdir. Söz konusu iplikleri ihtiva eden kumaşların dolgunluğu, nemi emme kabiliyeti, daha iyi ısı yalıtkanlığı özelliği ve daha sıcak tutma kabiliyeti vardır. Bazı çeşitleri aynı zamanda üretildikleri 63

64 kumaşlara uzama özelliği verebilmektedir. (3) Söz konusu ürün, genel olarak giyim, dekoratif kumaşlar, ev tekstili (perde, nevresim, havlu, bornoz, halı, tül) ile endüstriyel alanlarda (yelken bezi, araba lastiği bezi, dolgu elyafı vb.) kullanılır. İç giyim ve geceliklerin yanında hafif ve ince kumaşlarda kalıcı ütü isteyen giysilerde, örgü dış giyim ve takım elbiselerde yün ile karıştırılarak, yağmurluk ve gömleklik kumaşlarda pamukla karıştırılarak kullanılmaktadır. (4) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu ürünün soruşturma konusu ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada ise söz konusu belirlemeleri değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Karar MADDE 27 (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli poliester tekstüre iplik için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/41 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu nun kararı ve Ekonomi Bakanı nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. GTP Eşya Tanımı Polieste rlerden Tekstür e İplik Menşe Ülke Çin Halk Cumhuriyeti Endonezya Üretici/İhracatçılar Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları / Ton) Hangzhou Xiangsheng Textile Co.Ltd. 335 Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd. 297 Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co.Ltd. 268 Diğerleri 351 PT Indorama Synthetics Tbk. 48 PT Mutu Gading 136 PT Polyfin Canggih 120 PT Asia Pacific Fibers Tbk 122 PT Susilia Indah Synthetic Fibers Industries (PT Sulindafin) 240 Diğerleri 240 Malezya Tüm üretici/ihracatçılar 276 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 64

65 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/117 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 9/10/2014 tarih, 7010 sayılı yazısına istinaden; 1. Kurulumuzun 30/4/2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1062 no.lu parselde bulunan ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; KGM adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1062 parsel numaralı taşınmazın (İkimilyondörtyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (İkimilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Uğur DEMİR e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Uğur DEMİR in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 65

66 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/118 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 9/10/2014 tarih, 7011 sayılı yazısına istinaden; 1. Kurulumuzun 30/4/2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1774 no.lu parselde bulunan ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; KGM adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1774 parsel numaralı taşınmazın (Birmilyonaltıyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Birmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Süleyman AKPINAR-Bülent Özgür KILIÇ Ortak Girişim Grubu na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Süleyman AKPINAR-Bülent Özgür KILIÇ Ortak Girişim Grubu nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Birmilyondörtyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 66

67 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir / R.G. 2014/6999 sayılı Avrupa Birliği nin İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı na (COSME) ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı sunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel de imzalanan ekli Avrupa Birliği nin İşletmelerin ve KOBİ lerin Rekabet Edebilirliği Programı na (COSME) ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı sunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/10/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/7025 sayılı Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar yayımlandı. Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2015 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının 12/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 67

68 Ek liste için dosya üzerine tıklayınız / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/119 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2014 tarih ve 7248 sayılı yazısına istinaden; 1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Taşlık Mevkii sınırları içerisinde yer alan 7.874,00 m² yüzölçümlü 6806 ada 1 no lu parsele Tercihli Turizm ve t Yerleşme Alanı (E=0.25; Yençok= 2 kat - E=0.05; Yençok= 1 kat) fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/121 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 6867 sayılı yazısına istinaden; 1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. adına kayıtlı Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ,37 m² yüzölçümlü ada 8 no lu parsele t Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=0.40; Yençok=Serbest), Park ve Yol fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme 68

69 İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kepez Belediye Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-75 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun (ÖYK) 1/6/2010 tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Emek Mahallesi, 202 ada 1 parseldeki ,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca: Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; (altıyüzellialtıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mazlum PEKTAŞ-Nurgül DOĞAN Ortak Girişim Grubu na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mazlum PEKTAŞ-Nurgül DOĞAN Ortak Girişim Grubu nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, ÖYK nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 69

70 / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-76 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare); Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ ili, Merkez ilçesi, Bızmişen Köyü 3494 ada, 1 parselde bulunan m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca: Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; (Dokuzyüzikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali HANEGE ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali HANEGE nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Dokuzyüzbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Emrullah AYDIN a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emrullah AYDIN ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Yediyüzkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bozduman Elektrik İnşaat ve Malzemeleri Doğalgaz Bilgisayar Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bozduman Elektrik İnşaat ve Malzemeleri Doğalgaz Bilgisayar Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın onaylanmasına, Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 70

71 / R.G. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5) yayımlandı. Karara ekli Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/5/2014 tarihli ve 1417 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6845 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 23/9/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı yayımlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; A- 10/7/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2015 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanması ile; 71

72 1- Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için TL, 2- Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için TL, 3- a) Tütün Ticareti Yetki Belgesi için TL, b) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık TL, uygunluk belgesi bedeli alınmasını, B- Bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Karar altına almıştır / R.G. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 3/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin; a) 26 ncı maddesi ile değiştirilen Ek-5.A (Birinci Grup Tesisler) bölümünde yer alan Ek-5.A deki kükürt dioksit dışında kalan emisyonlar için sınır değerler ile Ek-5.A.1.4.3, Ek-5.A.1.4.4, Ek-5.A kısımları 8/6/2019 tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 24/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 72

73 / R.G. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları, diğer personel ve büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak özellikleri belirlemektir. Avrupa Birliği ne uyum MADDE 16 (1) Bu Tebliğ, 1234/2007/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartlarına İlişkin Konsey Tüzüğü ve 589/2008/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama Standartlarına İlişkin 1234/2007/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulama Esaslarına Dair Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 73

74 / R.G. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57) yayımlandı. 26/10/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.. Bu Tebliğ 26/10/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121) yayımlandı. MADDE 1 30/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 99 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır. No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 1 Aliağa Gümrük Müdürlüğü 2 Antalya Gümrük Müdürlüğü 3 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü 4 Botaş Gümrük Müdürlüğü 5 Derince Gümrük Müdürlüğü 6 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 7 Giresun Gümrük Müdürlüğü 8 Hopa Gümrük Müdürlüğü 9 İsdemir Gümrük Müdürlüğü 10 İskenderun Gümrük Müdürlüğü 11 Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü 12 Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü 13 Samsun Gümrük Müdürlüğü 14 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 15 Trabzon Gümrük Müdürlüğü 74

75 MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122) yayımlandı. MADDE 1 3/5/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70) nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir. f) Birlikler; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini, ğ) TİM; Türkiye İhracatçılar Meclisi ni, MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan TOBB ve Konfederasyon ibaresi TOBB, Konfederasyon ve TİM olarak değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. (3) A.TR dolaşım belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını gerektirecek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin olması halinde; A.TR dolaşım belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai basım aşamasından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın incelemesine ve onayına sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca onaylandıktan sonra basım işlemi gerçekleştirilebilir. MADDE 3 Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan TOBB tarafından ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan birlikler ibaresi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri olarak değiştirilmiştir. (1) TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR dolaşım belgeleri odalara; Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgeleri ilgili birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından basımı yapılan A.TR dolaşım belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine 75

76 satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç 1 Aralık tarihine kadar verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca açıklanır. (b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB a ve birlikler tarafından konfederasyona veya TİM e bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. MADDE 4 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123) yayımlandı. 4/9/2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8613 Sayılı Kararı) yayımlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 30/10/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Etil Alkol ve 76

77 Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere izin belgesi bedelleri ile hizmet bedelleri hakkında; MADDE 1 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınması gereken; a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi başına 26,92 TL, b) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin TL, c) Dağıtım uygunluk belgesi bedelinin TL, d) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedelinin TL, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınması gereken; a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre başına 55,14 TL, b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için her bin litre başına 22,44 TL, c) Yakıt biyoetanolü için her bin litre başına 9,42 TL alınmasını, MADDE 3 Bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Karar altına almıştır / R.G. Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/4) yayımlandı. 18/4/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2) in bazı maddeleri değiştirilmiştir. MADDE 5 Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 (1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla; a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1 de belirtilen tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, 77

78 b) Yurt dışında açacakları birimlerinin; 1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, 2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, EK- 2 de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 12/12/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Gazetelerde yayınlanacak resmi ilanlar Kurum veya Valilikler tarafından elektronik ortamda alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür. 78

79 / R.G. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 28/5/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan %0.7 i ibaresi %0,5 i olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür / R.G. TS 11939/T3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/10) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. Danıştay Başkanlık Kuruluna Ait Karar 2014/10) yayımlandı. Danıştay Başkanlık Kurulu 22/12/2014 tarihinde, saat 10:00 da toplandı. 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanun ile idari daire olarak kurulan Danıştay Onyedinci Dairesi; 2575 sayılı Danıştay Kanununun 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değişik 26. maddesinin 2. fıkrasıyla verilen yetkiye istinaden, Başkanlık Kurulunun 22/12/2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararıyla idari 79

80 dava dairesi olarak görevlendirilmiştir sayılı Danıştay Kanununa 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 20. maddesiyle eklenen geçici 26. maddenin 3. fıkrası gereğince, Danıştay dava daireleri arasındaki işbölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi. ORTAK HÜKÜMLER (1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar. (2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılır. (3) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılır. (4) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava dairesince çözümlenir. (5) Başkanlık Kurulunun işbölümünün belirlenmesine ilişkin kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki işbölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur. (6) Bu işbölümüyle dairesi değiştirilen derdest dosyalar, işbölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete de yayımlanmasından itibaren on gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye devredilir. İşbölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi dâhil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan kararlara ilişkin dosyalar işbölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır. Üçüncü Daire a) Özel tüketim vergisine (ithalde alınan özel tüketim vergisi hariç) ilişkin davalar ile temyiz başvurularını, b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi 80

81 mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını, c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını, ç) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işleri, çözümler. Dördüncü Daire a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davaları, b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını, c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını, çözümler. Yedinci Daire Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, motorlu taşıtlar vergisine ve veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler. Dokuzuncu Daire a) Damga vergisine, emlak vergisine; köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin davalar ile temyiz başvurularını, b) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını, çözümler. 81

82 / R.G. 2014/7063 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ) yayımlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 82

83 / R.G. 2014/7076 sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yayımlandı. Ekli Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 22/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/7052 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması ile mali istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların belirlenmesidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar MADDE 353 (1) 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 83

84 / R.G. 2014/7052 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması ile mali istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların belirlenmesidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar MADDE 353 (1) 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, diğer Hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığına diğer Hazine alacağı borçlusu olanlar ile koordinasyon, takip ve muhasebe birimlerini kapsar. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 84

85 / R.G. Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, diğer Hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığına diğer Hazine alacağı borçlusu olanlar ile koordinasyon, takip ve muhasebe birimlerini kapsar. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 21/2/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/10/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Uyum süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, 85

86 abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/10/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Uyum süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 86

87 / R.G. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 31/8/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer / R.G. Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 25/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan 1/1/2015 ibaresi 1/1/2016 şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 19/12/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 Vekalet pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 Vekalet pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür. 87

88 MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8 Her yıl Aralık ayında, bir sonraki yıl için verilecek kredinin miktarı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para miktarı göz önünde bulundurulur. Belirlenecek yeni miktar sadece bir sonraki takvim yılında staj kredisine başvuru evrakları Türkiye Barolar Birliğine ulaşıp başvuruları kabul edilenlere uygulanır. Kredi almaya devam edenler staj kredi sözleşmesini imzaladıkları dönemdeki miktar üzerinden almaya devam ederler. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 11 Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi başvurusu ile ilgili karar kredi başvurusunun tam ve eksiksiz olarak Türkiye Barolar Birliğine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde stajyere bildirilir. Ret kararları aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 12 Başvuru esnasında belirlenen kredi süresi ve kredi miktarı, kredi verilme süresince değiştirilemez. Staj listesinde yazılı stajyere kredi, Birlik tarafından başvurunun kabul edilmesi koşuluyla başvuru tarihinden itibaren başlayarak staj bitimi süresince ödenir. Kredi talep eden stajyer staj bitim tarihine kadar ki süreden daha az süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Talep edilen süre daha sonra uzatılamaz. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu dosya içeriği ve Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi tarafından tutulan kayıtlar esas alınır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 88

89 MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 16 Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, Avukatlık Kanunu ve bu Kanun gereği çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen görevlerin yerine getirilmemesi, kendisinin talep etmesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kredinin kesilmesine ilişkin karar tarihinde stajyerin kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan 30 gün sonra muaccel hale gelir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 20 Kredi borçlusunun, arka arkaya 3 ay borç taksitlerini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 21 Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların ödenmeyen kredi borçları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır. MADDE 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür. 89

90 / R.G. Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/12) yayımlandı. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2568 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adresi: Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi A-22 Blok No: 40 Esenler/İSTANBUL), 9/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) nin 9 uncu maddesi çerçevesinde, Ek II.1(AT Tip İncelemesi) ile Ek II.3(AT Doğrulaması) uygunluk değerlendirmesi yöntemleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 20/6/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan 90

91 çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin etmelerine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 26/1/2007 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 Katılım Fonu ve Diğer Yabancı Kaynaklar grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiş ve aynı fıkranın 8 Kâr Payı Dışı Giderler grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE MADDE 2 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının 1 Krediler başlıklı açıklamasının üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın 3 KATILIM FONU VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR grubunun 390 MUHTELİF BORÇLAR-TÜRK PARASI açıklamasından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER Kredi kartı borçları da dahil olmak üzere kredi müşterilerince borç bakiyesinden fazla yapılan ödemelerin sözleşmede katılım fonu olarak nitelendirilerek katılım fonu hesaplarında izleneceğine ilişkin bir hükmün veya müşterinin bu yönde bir irade beyanının bulunmaması halinde izleneceği hesaptır. MADDE 3 Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 91

92 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/124 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 1/10/2014 tarih, 6870 sayılı yazısına istinaden; 1. Kurulumuzun 7/10/2013 tarih, 2013/173 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 parsel numaralı 2.001,67 m2 yüzölçümlü arsanın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın (Beşmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yenisey Kuyumculuk Otelcilik Turizm İşletmecilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yenisey Kuyumculuk Otelcilik Turizm İşletmecilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Beşmilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Şükrü Ülker İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şükrü Ülker İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Beşmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Kurt Safir İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kurt Safir İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 92

93 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/125 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 1/10/2014 tarih, 6871 sayılı yazısına istinaden; 1. Kurulumuzun 4/10/2013 tarih, 2013/167 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Mahallesi, Ketirköy mevkii, 272 ada, 32 numaralı parselde bulunan ,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Mahallesi, Ketirköy mevkii, 272 ada, 32 numaralı taşınmazın (Altımilyonsekizyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Altımilyonsekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen Kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 93

94 / R.G. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı yayımlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2015 yılı için Uygunluk/hizmet bedellerinin; 1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 23 üncü maddesi çerçevesinde; 1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına (onbirbinyediyüzoniki), Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 143 (yüzkırküç), 1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için (ikibinyüzdoksandört), Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 36,55 (otuzaltı Türk Lirası ellibeş Kuruş), 1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 2,21 (iki Türk Lirası yirmibir Kuruş), 2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ın 6 ncı maddesi çerçevesinde; 2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için (altmışsekizbindokuz), 2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için: (beşbinyediyüzon), 94

95 3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 23 üncü maddesi çerçevesinde, 3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına (onbirbinyediyüzoniki), 3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için (ikibinyüzdoksandört), 3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için (ikibinikiyüziki), 3.4. Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için (ikibinikiyüziki), 3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 11,01 (onbir Türk Lirası bir Kuruş), Türk Lirası şeklinde belirlenmesini, Bu kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Karar altına almıştır. 95

96 / R.G. 2014/7013 sayılı Dışişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 17/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/7035 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/7054 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Bunlara Bağlı Olarak Şube Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, ekli listede belirtilen illerde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve adı geçen müdürlüklere bağlı olarak karşılarında gösterilen sayıda şube müdürlüğü kurulması; 96

97 İçişleri Bakanlığının 1/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 9/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 15/2/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Bireysel katılım yatırımcısı ağı (BKY ağı): Girişimcilerin BKY ler ile bir araya gelmesine aracılık eden, BKY ler tarafından 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz yapıları, MADDE 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür / R.G. Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 8/2/1989 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü 97

98 transformatörleri, egzoz gazı ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden aşağıda belirtilen ücretler alınır. Muayene ve Damgalama Ücretleri Yönetmelikte yer almaktadır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 İlk, periyodik ve stok muayenesi Bakanlık tarafından yapılan ölçü ve ölçü aletleri ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları sahipleri veya ilgililerinin müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu eklemeleri zorunludur. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene ve damgalama ücretleri, söz konusu sayaçların tamir ve ayar istasyonlarındaki muayeneleri aşamasında yatırılabilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 4/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 98

99 / R.G. Reklam Konseyi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Konseyinin kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak; çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Reklam Konseyi oluşturulur. Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler, Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 3/11/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesinin inşasında gerçekleşen ilerlemeleri içeren özet bilgileri, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma bildirir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 99

100 / R.G. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 16/9/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2014/11) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili odalar üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılmasına dair iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili odalar ile şube ve temsilciliklerinin idari ve mali denetimini kapsar. 100

101 Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 1 ve ek 3 üncü maddeleri ile 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü, c) İlgili oda: 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığın idari ve mali denetimine tabi tutulan odaları, ç) Müdürlük: İlgili odanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü ifade eder. İdari ve mali denetim MADDE 5 (1) İdari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılır. Şikâyet ve ihbar üzerine yapılacak işlemler MADDE 6 (1) Şikâyet ve ihbar üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli araştırma yapılır. Bu amaçla, ilgili valilikten (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) şikâyet veya ihbarla ilgili inceleme yapması istenir. Müdürlük tarafından, şikâyet veya ihbar sahibinin ifadeleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ilgili odalar ve odaların şubeleri veya temsilcilikleri nezdinde yapılacak incelemeler neticesinde elde edilecek bilgi, belge ve açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda en az birisi teknik personel olmak üzere Müdürlüğün en az üç personeli tarafından hazırlanan ve en az il müdür yardımcısı seviyesinde onaylanmış olan inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir. (2) Hazırlanan inceleme raporu ile; a) Şikâyet ve ihbar konusunun denetim gerektirdiğinin Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi halinde, elde edilen bilgi ve belgeler Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir. 101

102 b) Şikâyet ve ihbar konusunun denetim gerektirmediğinin Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe yapılan araştırmaların neticesine göre ilgilisine bilgi verilir. Toplantılara ilişkin işlemler MADDE 7 (1) Bakanlık Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet Divanını gerekli durumlarda toplantıya çağırır. (2) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bakanlığın iznine bağlıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek yurtdışı seyahatleri için ilgili oda tarafından en az 15 gün öncesinden Bakanlığa yazılı izin talebinde bulunulur. Bakanlık tarafından talebin konusuna bağlı olarak gerekli görülmesi halinde diğer Bakanlıkların da görüşleri alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunanların toplantılara katılmalarına izin verilir. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/1 Sayılı Kararı yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; ekteki Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı nın kabul edilerek Resmî Gazete de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine, ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 102

103 MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde, enerji piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir... MADDE 10 (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı yayımlandı. MADDE 1 18/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 8/3/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8614 Sayılı Kararı yayımlandı. Karar No : 8614 Karar Tarihi : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; A- 26/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 31/12/2002 tarihli ve sayılı, 30/12/2003 tarihli ve sayılı, 7/11/2006 tarihli ve sayılı, 103

104 12/7/2007 tarihli ve sayılı, 4/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan Yönetmeliklerle değişik 21 inci maddesi gereğince 2015 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını, Tesis kurma izin bedeli, distile alkollü içki işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 71,85 TL; şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli işletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi başına 7,16 TL; bira işletmelerinde, her yüz bin litre proje kapasitesi başına 359,31 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izni verilirken bakiyesi tahsil edilir. B- Bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Karar altına almıştır. Karar No : 8614 Karar Tarihi : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; A- 6/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci ve 6/7/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yönetmelikle değişik 14 üncü maddeleri gereğince 2015 yılında, hizmet bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını, Hizmet bedeli, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına distile alkollü içkiler için 79,61 TL, şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 11,78 TL, biralar için 2,94 TL dir. B- Bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Karar altına almıştır. 104

105 / R.G Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde borç üstlenim taahhütleri hariç olmak üzere dış finansman sağlanmasına, sağlanan dış finansmanın dış borcun tahsisi, dış borcun ikrazı, Hazine geri ödeme garantisi ve yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ile benzeri finansman modelleri kapsamında verilenler hariç olmak üzere Hazine karşı garantisi altında kuruluşlara kullandırılmasına ve Dış Borç Ödeme Hesabının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-77 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun (ÖYK) tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 427 ada 57 parseldeki ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar 105

106 çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca: Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; (Altıyüzseksenikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Seçkin DEMİREZ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Seçkin DEMİREZ in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Beşyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan ÖZASLAN a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZASLAN ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Dörtyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Net Beton İnşaat Turizm Oto Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Net Beton İnşaat Turizm Oto Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine ÖYK nın tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir / R.G. Özelleştirme İda resi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-77 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun (ÖYK) tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 427 ada 57 parseldeki ,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış yöntemiyle ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle 106

107 özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca: Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; (Altıyüzseksenikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Seçkin DEMİREZ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Seçkin DEMİREZ in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Beşyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan ÖZASLAN a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZASLAN ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Dörtyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Net Beton İnşaat Turizm Oto Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Net Beton İnşaat Turizm Oto Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine ÖYK nın tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir. 107

108 / R.G. 2014/7039 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. 108

109 / R.G. 2014/7050 sayılı İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Kararı yayımlandı / R.G. 2014/7051 sayılı Karaman İli, Merkez İlçesi, İmaret ve Alişahane Mahallelerinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Taşınmazların Bedelsiz Olarak Karaman Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Karaman İli, Merkez İlçesi, İmaret ve Alişahane mahallelerinde bulunan ve 22/3/2011 tarihli ve 2011/1635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı olarak kabul edilen mülkiyeti Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların bedelsiz olarak 109

110 Karaman Belediye Başkanlığına devredilmesi; Maliye Bakanlığının 13/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8627 Sayılı Kararı yayımlandı. A - Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 15 inci maddesi çerçevesinde, 2015 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 1 Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 2 Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde İlçe merkezlerinde Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 3 Açık İçki Satış Belgeleri İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) TL, TL, 990.TL, TL, 240.TL, 165.TL, 55.TL, 990.TL, 385.TL, 4 Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde TL, B Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/3/2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını, C Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur 110

111 olduklarını, 31/3/2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini, D İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Oy birliği ile kabul etmiştir / R.G. 2014/7055 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik Yaratıcı Avrupa Programına Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı ve Yaratıcı Avrupa nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşma nın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 31 Ekim 2014 tarihinde imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik Yaratıcı Avrupa Programına Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı ve Yaratıcı Avrupa nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 12/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 22/3/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Askerî Kantin Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. 2) Basit (işletme) usul muhasebe kaydı tutan kantinlerde; İşletmenin tüm satışlarından elde edilen toplam hâsılat ve diğer tüm gelirlerin (promosyon gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, kasa fazlası ve benzeri) toplamından (üst 111

112 komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden aktarılan varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde edilen değerleri, c) Gelir kaynağı: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu, vardiya yatakhanesi, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile askerî kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber, ayakkabı boyacısı, sinema, lahmacun fırını, tekel, sayısal loto bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları ve benzeri işletmeleri, ç) Kantin geliri toplamı: Brüt satış karına; promosyon, faiz gelirleri, iş ocakları kârı, kira geliri ve benzeri direkt gelirlerin eklenmesiyle elde edilen değeri, Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/12/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. General ve amiraller, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için tuğgeneral/tuğamiral ve tümgeneral/tümamiral rütbelerinde toplam en az 20 ay, orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmek için ise korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam en az 30 ay kıt a görevi yapmak zorundadırlar. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür. 112

113 / R.G. Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/8/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin adı Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği olarak değiştirilirken ayrıca bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/2/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 113

114 Yönetmelik MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 4 üncü ve 45 inci maddelerinde yer alan ve Gemi Kurtarma İşletmeleri ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ibaresi Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca ibaresi Mali İşler Dairesi Başkanlığınca olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi (f) bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlardan temin: Genel ve Katma bütçeli idareler, özel idareler ile kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları, sattıkları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan doğruya bu kuruluşlardan teminat almaksızın, sözleşme düzenlenmeksizin (ihtiyari olarak sözleşme düzenleyebilir) temin edilir. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür / R.G. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 114

115 / R.G. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 7/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. 46) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını, 47) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İletim lisansı sahibi, çalıştırdığı kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek 115

116 sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamakla yükümlüdür. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine on altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dağıtım lisansı sahibi, çalıştırdığı Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamakla yükümlüdür. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 4 Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 28 inci maddesinin on yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 2/11/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 116

117 / R.G. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. 35) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını, 36) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. n) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu 117

118 belgelerin geçerliliğini sağlamak, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 18 Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmelik; turist rehberliği mesleğine kabule, turist rehberliği seçme sınavları ile turist rehberliği sertifika programlarının düzenlenmesine, meslek içi eğitim ve meslekte uzmanlaşmaya, mesleğin icrasına, turist rehberleri odaları ile turist rehberleri Birliğinin kuruluşuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık niteliğini yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderleri ile bütçelerine ve turist rehberliği hizmetine yönelik sözleşmelerde bulunması gereken asgari unsurlara, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. su Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret 1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 80,00 TL ab) Takip eden her saat için 60,00 TL b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, 118

119 ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) bb) Takip eden her saat için 2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) ab) Takip eden her saat için b)uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) bb) Takip eden her saat için c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına, ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) cb) Takip eden her saat için d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, da) Bir saati (İlk üç saate kadar) db) Takip eden her saat için 3. a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) ab) Takip eden her saat için b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) bb) Takip eden her saat için 4. a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) ab) Takip eden her saat için b)uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) bb) Takip eden her saat için c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına, ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) cb) Takip eden her saat için d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, da) Bir saati (İlk üç saate kadar) db) Takip eden her saat için 5. a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) ab) Takip eden her saat için b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) bb) Takip eden her saat için 60,00 TL 40,00 TL 160,00 TL 120,00 TL 120,00 TL 80,00 TL 190,00 TL 140,00 TL 140,00 TL 95,00 TL 80,00 TL 60,00 TL 60,00 TL 40,00 TL 160,00 TL 120,00 TL 120,00 TL 80,00 TL 190,00 TL 140,00 TL 140,00 TL 95,00 TL 95,00 TL 70,00 TL 70,00 TL 45,00 TL 119

120 İKİNCİ BÖLÜM su Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret 1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 100,00 TL ab) Takip eden her saat için 75,00 TL b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 75,00 TL bb) Takip eden her saat için 50,00 TL 2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 200,00 TL ab) Takip eden her saat için 150,00 TL b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 150,00 TL bb) Takip eden her saat için 100,00 TL c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına, ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 240,00 TL cb) Takip eden her saat için 180,00 TL d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, da) bir saati (İlk üç saate kadar) 180,00 TL db) Takip eden her saat için 120,00 TL 3. a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 100,00 TL ab) Takip eden her saat için 75,00 TL b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 75,00 TL bb) Takip eden her saat için 50,00 TL 4. a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 200,00 TL ab) Takip eden her saat için 150,00 TL b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 150,00 TL bb) Takip eden her saat için 100,00 TL c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına, ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 240,00 TL cb) Takip eden her saat için 180,00 TL d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, 120

121 da) Bir saati (İlk üç saate kadar) db) Takip eden her saat için 5. a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına, aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) ab) Takip eden her saat için b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına, ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) bb) Takip eden her saat için 180,00 TL 120,00 TL 120,00 TL 90,00 TL 90,00 TL 60,00 TL İKİNCİ KISIM su Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılamadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret Üzerinde Anlaşılan Miktarın; 1. İlk ,00 TL si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 6 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 9 2. Sonra gelen ,00 TL 'si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 5 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 7,5 3. Sonra gelen ,00 TL 'si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 4 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 6 4. Sonra gelen ,00 TL 'si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 3 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 4,5 5. Sonra gelen ,00 TL 'si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 2 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 3 6. Sonra gelen ,00 TL 'si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 1,5 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 2,5 7. Sonra gelen ,00 TL 'si için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 1 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 1, ,00 TL 'dan yukarısı için a) Bir arabulucu görev yaparsa % 0,1 b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 0,2 121

122 / R.G Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tazminat MADDE 4 (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 33,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir. Giderler MADDE 5 (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. Muafiyet MADDE 6 (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir. Yargılama gideri MADDE 7 (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Tarife 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 122

123 / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/40) yayımlandı. Başvuru konusu ürün MADDE 2 (1) Başvuru konusu ürün, Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları dır. (2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. (3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC ve İsrail menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (No: 2014/59) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 3/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 inde listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımı esnasında tabi olacağı esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 123

124 / R.G Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 (1) 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) nde yer alan % 10,11 lik (on virgül on bir) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır ,72 TL olarak tespit edilmiştir. MADDE 2 (1) 24/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / R.G. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-78 Sayılı Kararı yayımlandı. KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait Konya ve Bilecik taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca; 1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. (Holding) nin 10/12/2014 tarih ve 451/4629 sayılı yazısı dikkate alınarak; ÖYK nın 21/2/2006 tarih, 2006/16 sayılı Kararına göre Holding e ait varlıkların Satış yöntemi ve Pazarlık usulü uygulamak suretiyle özelleştirilmesine ilişkin; 4046 sayılı Özelleştirme 124

125 Uygulamaları Hakkında Kanun un 4. Maddesine istinaden Holding e verilen yetkiye istinaden anılan Kanun, İhale Şartnamesi (Şartname), İhale İlan metni ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Holding tarafından gerçekleştirilen ihale neticesinde; Konya ili, Meram ilçesi, Durunday Mahallesi, ada, 4 no lu parselde kayıtlı ,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, m2 lik kısmının ve üzerinde bulunan m2 kapalı alanlı deponun 18/7/1990 tarihinden itibaren 99 yıllık intifa hakkının kalan süresinin (Dörtyüzellibinsekizyüz) Türk Lirası bedelle Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş.ne Şartname çerçevesinde satılmasına, Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Holding lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, diğer teklif sahiplerinin geçici teminatlarının iade edilmesine, Bilecik ili, Bozöyük ilçesi, Yeni Mahalle, 371 ada, 1 no lu parselde kayıtlı m2 yüzölçümlü taşınmazın, (İkiyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.ye Şartname çerçevesinde satılmasına, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Holding lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, diğer teklif sahibinin geçici teminatının iade edilmesine esas Holding İhale Komisyonu nun 11/11/2014 tarihli Kararının onaylanmasına, 2) Söz konusu satışlara ilişkin Sözleşme imzalanması ve devir işlemleri ile karar gereklerinin Holding tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir / Mükerrer R.G sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Kararı yayımlandı. Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 125

126 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk lirası, ödenek verilmiştir. Gelir ve finansman MADDE 2 (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk lirası, olarak tahmin edilmiştir. (2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı Türk lirası olarak tahmin edilmiştir. Denge MADDE 3 (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır... Bu Kanun 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı. MADDE 1 (1) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 126

127 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk lirası, ödenek verilmiştir. (2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı ,49 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı ,98 Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı bütçe giderleri toplamı ,27 Türk lirası, olarak gerçekleşmiştir. (3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı ,04 Türk lirasıdır. Gelir bütçesi MADDE 2 (1) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk lirası, olarak tahmin edilmişir. (2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı net bütçe gelirleri toplamı ,76 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı net bütçe gelirleri 127

128 ,02 Türk lirası öz gelir, ,15 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam ,17 Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı net bütçe gelirleri ,63 Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam ,63 Türk lirası, olarak gerçekleşmiştir. (3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı ,79 Türk lirasıdır. Denge MADDE 3 (1) 2013 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ,73 Türk lirası bütçe gider fazlası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin ,19 Türk lirası bütçe gelir fazlası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların ,36 Türk lirası bütçe gelir fazlası, gerçekleşmiştir / Mükerrer R.G sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı. MADDE 1 (1) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk lirası, ödenek verilmiştir. (2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı 128

129 Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı ,49 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı ,98 Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı bütçe giderleri toplamı ,27 Türk lirası, olarak gerçekleşmiştir. (3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı ,04 Türk lirasıdır. Gelir bütçesi MADDE 2 (1) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam Türk lirası, olarak tahmin edilmişir. (2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı net bütçe gelirleri toplamı ,76 Türk lirası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı net bütçe gelirleri ,02 Türk lirası öz gelir, ,15 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam ,17 Türk lirası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı net bütçe gelirleri ,63 Türk lirası öz gelir, Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam ,63 Türk lirası, olarak gerçekleşmiştir. (3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı ,79 Türk 129

130 lirasıdır. Denge MADDE 3 (1) 2013 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ,73 Türk lirası bütçe gider fazlası, b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin ,19 Türk lirası bütçe gelir fazlası, c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların ,36 Türk lirası bütçe gelir fazlası, gerçekleşmiştir / R.G. 2014/7034 sayılı İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan Mahallelerinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar yayımlandı. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan mahallelerinde bulunan ve 13/9/2006 tarihli ve 2006/10961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı olarak kabul edilen mülkiyeti Hazineye ait Karara ekli listede belirtilen taşınmazların bedelsiz olarak Fatih Belediye Başkanlığına devredilmesi; Maliye Bakanlığının 13/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 130

131 / R.G. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 16/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Fizibilite raporu ve değerlendirme raporu tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fizibilite raporu: Endüstri Bölgesi kurulacak ilin özelliklerini, ekonomik ve sanayi yapısını, talep edilen alanın konumu ve kadastral durumu ile diğer fiziki özelliklerini içeren raporu, değerlendirme raporu: Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşların hazırlayacağı fizibilite raporu ile Bakanlıkça hazırlanan yer seçimi raporu bilgilerinin özetlendiği, Kurula önerilebilecek özellikteki en uygun alanı ve yerleşim birimini tanıtıcı bilgileri içeren ve Bakanlıkça Kurula sunulan raporu, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar, talepleriyle ilgili fizibilite raporunu, valiliğin uygun görüşü ve bölge kurulması durumunda ilgili odanın bu Yönetmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ile birlikte Bakanlığa sunarlar. Sunulan başvuru formlarının ve fizibilite raporlarının Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda, Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması durumunda, başvurunun uygun bulunmadığı, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 9 Bakanlıkça istenen fizibilite raporu ile diğer bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte eksiksiz olarak Bakanlığa intikalinin ardından, Bakanlıkça uygun görülen talepler ile ilgili yer seçimi işlemleri en geç üç ay içinde neticelendirilerek Kurula gönderilir ve Kurul üyeleri tarafından gerekli inceleme yapılır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 131

132 değiştirilmiştir. Münferit yatırım yeri talebinde bulunan yatırımcı, Bakanlık tarafından formatı belirlenen detaylı bilgi formunu ve fizibilite raporunu, Bakanlığa sunar. Münferit yatırım yeri başvurularında istenen fizibilite raporunda; kurulacak tesisin üretim konusu, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katma değer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, yatırımın o yörede gerçekleştirilmek istenmesinin gerekçeleri ve yatırımı gerçekleştirme süresi ile ilgili bilgilerin de bulunması gerekmektedir. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 22/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/6/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç ibaresi, on olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 132

133 / R.G. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayımlandı. Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 yılında yapılacak uygulamada: I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslar ve açıklanan hususların göz önünde tutulması, II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için: A. Tebligat talebinde: 1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 23. TL posta gideri alınması; a) Tebligat Kanunu nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığı nın Muhtelif Gelirler hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğimize gönderilmesi veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi, b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi, c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, 2) Diğer ülkeler için ise 44.- TL posta gideri alınması, III. Uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlanılması, gerektiği Tebliğ olunur. 133

134 / R.G. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/ ) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; İdaresince haklarında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesinin uygulanması neticesinde karar alınan yapıların sorumlu müteahhitlerine, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğine göre verilen yetki belgesi numarasının 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince iptali ile şantiye şefleri hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Ekonomi Bakanlığından Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğler yayımlandı. Bu Tebliğler aşağıdaki gibidir. Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ 134

135 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ / R.G Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1) yayımlandı. MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ in EK-1 inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinin ibaresinden sonra gelmek üzere bir alt satırına 41. Fasıl ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır: 6502 sayılı Kanun'un 77 ncisayılı Kanun'un 77 nci Maddesinin; 1/1/ /12/2015 TL Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 220 İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 220 Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

136 Yürürlük Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 220 Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı On birinci fıkrasındaki ceza miktarı On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 220 On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 136

137 / R.G Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/2) yayımlandı. Parasal Sınırlar MADDE 1 (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince; Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, Türk Lirası, b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, Türk Lirası ile Türk Lirası arası, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, Türk Lirası, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, Türk Lirası ile Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir. Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 137

138 / Mükerrer R.G. Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı. Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı / Mükerrer R.G. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları yayımlandı. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları yayımlandı / R.G. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 11/6/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 17/5/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. j) İhale dokümanları: Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan ve hat 138

139 tahsisine ait ihaleye ilişkin dokümanları, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin sonuna ve ikinci fıkrasının (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. Ayrıca, imza tarihi eski olmakla birlikte başvuru yapılacak süre için yürürlükte olan bir Anlaşma sunulması halinde söz konusu Anlaşmanın geçerli olduğuna ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından verilecek yazılı taahhütname. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (2) Senkron paralel olmayan bağlantılar için verilen ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin iznin süresinin dolmasından önce faaliyetin devamına ilişkin Kuruma lisans tadil başvurusu yapılması ancak başvuruya ilişkin sürecin zamanında tamamlanamaması durumunda, elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatına ilişkin Kuruma yapılan başvurunun sonuçlandırılmasına yönelik işlemler tamamlanıncaya kadar; söz konusu ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin kesintiye uğramamasını teminen ve gereklilik olması durumunda, faaliyetin devamına Kurul tarafından izin verilebilir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 15 (1) Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon hat kullanımının takibi ve bu hatlardaki kısıt yönetimi, Sistem İşleticisi tarafından yürütülür. (2) TEİAŞ birinci fıkra kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uluslararası kuruluşlar ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde ve Kurul onayı almak kaydıyla söz konusu uluslararası kuruluşlara kısmen veya tamamen devredebilir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar Sistem İşleticisi tarafından hazırlanarak Kurul onayına sunulur ve onayı müteakip Sistem İşleticisi tarafından hazırlanan ihale dokümanları internet sitesinde duyurulur. Ancak, 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak olan kapasite tahsislerinde ayrıca usul ve esasların onaylanmasına gerek olmayıp, Kurul tarafından onaylanan ihale dokümanları çerçevesinde kapasite tahsisleri gerçekleştirilir. 139

140 MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 9/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü, ibaresi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü, olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı, sahil sağlık denetleme merkezi tabibinin veya yardımcı sağlık personelinin izin ve gözetiminde, gerekli gemiadamı değişiminin yapılması, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, ibaresi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür / R.G. Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat yayımlandı. Tarife ve Talimat, tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarına ilişkin tarife ve talimatta değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir. 140

141 / R.G. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat yayımlandı. 18/6/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki değiştirilmiştir. Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 24/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür / R.G. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan 1/1/2015 ibaresi ile aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan 31/12/2014 ibaresi 1/7/2015 olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 141

142 / R.G. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 15/2/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 28/5/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. ç) Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine başvuracak şirketlerin en az TL sermaye ile kurulmuş olması, Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) yayımlandı sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/04/2014 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 142

143 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere TL olarak belirlenmiş, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınırın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL'den fazla olan tutarların ise 100 TL nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için TL, 2007 yılı için TL, 2008 yılı için TL, 2009 yılı için TL, 2010 yılı için TL, 2011 yılı için TL, 2012 yılı için TL, 2013 yılı için TL, 2014 yılı için TL, 2015 yılı için TL olarak belirlenmiştir. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.3.) bölümünün dördüncü paragrafındaki parantez içi (2006 yılı için TL, 2007 yılı için TL, 2008 yılı için TL, 2009 yılı için TL, 2010 yılı için TL, 2011 yılı için TL, 2012 yılı için TL, 2013 yılı için TL ve 2014 yılı için TL yi) ibaresi Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Tebliğ olunur / R.G. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) yayımlandı. Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında 143

144 sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı, 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği(3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2014 yılı için 40,00 TL olarak belirlenmişti. 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren 44,00 TL olarak uygulanacaktır. Tebliğ olunur / R.G. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. I - Vergileme Ölçü ve Hadleri 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne 144

145 yer verilmiştir yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir. Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (I) Sayılı Tarife Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) Motor Silindir Hacmi 16 ve (cm³) 1-3 yaş 4-6 yaş yaş yaş yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63, cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112, cm³ e kadar 1.667, ,00 768,00 469,00 182, cm³ e kadar 2.626, , ,00 709,00 280, cm³ e kadar 3.939, , , ,00 423, cm³ e kadar 5.491, , , ,00 591, cm³ e kadar 8.362, , , ,00 831, cm³ e kadar , , , , , cm³ ve yukarısı , , , , ,00 2-Motosikletler cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17, cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40, cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63, cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00 B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 145

146 (II) Sayılı Tarife Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş Azami Toplam Ağırlık 1) Minibüs 709,00 469,00 231,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352, cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 1.787, ,00 469, kişiye kadar 2.143, ,00 709, kişiye kadar 2.384, ,00 945,00 46 kişi ve yukarısı 2.860, , ,00 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) kg'a kadar 637,00 423,00 209, kg'a kadar 1.286,00 746,00 423, kg'a kadar 1.930, ,00 637, kg'a kadar 2.143, ,00 855, kg'a kadar 2.574, , , kg ve yukarısı 3.220, , ,00 C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (IV) Sayılı Tarife Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış (TL) Ağırlığı 1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler kg'a kadar , , , , kg'a kadar , , , , kg'a kadar , , , , kg'a kadar , , , , kg'a kadar , , , , kg'a kadar , , , , kg ve yukarısı , , , ,00 146

147 / R.G. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) yayımlandı sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre; 1/1/2015 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir. 1. tlara Ait Çevre Temizlik Vergisi tlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi 147

148 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları Derece Derece Derece Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve 148

149 bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. hükmü yer almaktadır. Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Tebliğ olunur. Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları 4. Derece Derece Derece Derece Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup / R.G. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) yayımlandı sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan 149

150 dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.... denilmektedir. Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; -Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde TL), -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL, -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde TL olarak dikkate alınacaktır sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Verginin Oranı (%) Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aşan bölümü için Tebliğ olunur. 150

151 / R.G. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) yayımlandı sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.... denilmektedir. Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; -Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde TL), -İvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL, -Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde TL olarak dikkate alınacaktır sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 151

152 Verginin Oranı (%) Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aşan bölümü için Tebliğ olunur / R.G. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz., 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmü yer almıştır. Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. 152

153 Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren ,00 Türk Lirası olmuştur. Tebliğ olunur. 1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira (Binde 1,89) bedeli üzerinden) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk (Binde 1,89) edenler dahil) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el (Binde 1,89) araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) 2. Sulhnameler (45,30 TL) 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (254,40 TL) (Belli parayı ihtiva edenler dahil) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (45,30 TL) 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu (Binde 5,69) tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) (15,80 TL) ab) Rehin senedi (Varant) (9,30 TL) ac) İyda senedi (1,70 TL) ad) Taşıma senedi (0,60 TL) b) Konşimentolar (9,30 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (15,80 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar (35,00 TL) 153

154 bb) Gelir tabloları (16,90 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (16,90 TL) c) Barnameler (1,70 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,00 TL) e) Ordinolar (0,60 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,00 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi (Binde 9,48) daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu (Binde 7,59) paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu (Binde 7,59) mahiyetteki senetler d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen (Binde 7,59) paralar için düzenlenen makbuzlar 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste (0,60 TL) beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (45,30 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (60,50 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (29,90 TL) bd) Muhtasar beyannameler (29,90 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi (29,90 TL) beyannameleri hariç) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (60,50 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (22,30 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim (22,30 TL) bildirgeleri f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta (35,50 TL) prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere (0,60 TL) ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 154

155 / R.G. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) yayımlandı. 1. Giriş 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti Bakanlığımızca, 2014 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 441 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerine Uygulanacak Oranın Belirlenmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden 155

156 ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2015 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2014 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2015 yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2014 Yılında Mükellefiyeti Başlayanların 2015 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı 2013 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır. Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri, 2014 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 10,11/2=) % 5,055 (beş virgül sıfır elli beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Keçiören Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2006 yılında satın almıştır yılı vergi değeri ,00 TL olan meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 1 Meskenin 2014 yılına ait emlak vergi değeri ,00 TL 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 10,11/2=) Meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri % 5, ,00 TL ,00 TL Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti Mükellefiyeti 2015 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi 156

157 vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır. ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2014 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL dir yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 5,055 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2015 yılında başlayacak bu mükellefin 2014 yılında satın aldığı arsanın 2015 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim 250,00 TL değeri yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı % 5,055 (% 10,11/2=) yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 262,63 TL [1+(1x2)] 4 Arsanın yüzölçümü 950 m 2 5 Arsanın 2015 yılı vergi değeri (3x4) ,50 TL 6 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ,00 TL ÖRNEK 3- Mükellef (C) Muğla Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2014 yılında satın almıştır. 157

158 Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2 dir. Bu işyeri için 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 921,22 TL dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL dir yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı % 5,055 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2015 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2015 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.) İnşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılına ait 1 uygulanacak bina metrekare normal inşaat 921,22 TL maliyet bedeli 2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 120 m 2 3 Binanın maliyet bedeli (1x2) ,40 TL yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim 200,00 TL değeri 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi 5 metrekare birim değerlerinin hesabında % 5,055 uygulanacak artış oranı yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 210,11 TL [4+(4x5)] 7 Arsanın yüzölçümü 400 m 2 8 Arsanın vergi değeri (6x7) ,00 TL 9 Binanın 2015 yılı vergi değeri (3+8) ,40 TL 10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ,00 TL / R.G. 158

159 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 28/5/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. ç) Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine başvuracak şirketlerin en az TL sermaye ile kurulmuş olması, Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) yayımlandı. 492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz...." hükmüne yer verilmiştir. Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/

160 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. Tebliğ olunur. (Harç tutarları Tebliğ ekinde yer almaktadır.) / R.G. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) yayımlandı. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5 ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür. Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden 160

161 değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2015 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için TL olarak tespit edilmiştir Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere TL olarak tespit edilmiştir Engellilik İndirimi Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde TL, diğer yerlerde TL olarak tespit edilmiştir Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; - 1 numaralı bent için TL ve TL, - 2 numaralı bent için TL, - 3 numaralı bent için TL, olarak tespit edilmiştir Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı 161

162 kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere TL olarak tespit edilmiştir Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere TL olarak tespit edilmiştir Tevkifata ve İstisnaya Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere TL olarak tespit edilmiştir Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası TL'den fazlasının TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası % 27 % Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar 2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2014 yılı için 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden 162

163 artırılmıştır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2015 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2014 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. Büyükşehir Belediye Büyükşehir Belediye Sınırları Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Emtianın Cinsi İçinde Kalan Yerlerde Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Değerli Kağıt Şeker Çay Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto Sigara Tütün Akaryakıt ( LPG hariç ) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2015 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul 163

164 sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti. Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür. İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 10,11'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,74'tür. Bu oranlar dikkate alındığında, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır. Bu kapsamda, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu t İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin 164

165 ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir / R.G. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) yayımlandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir. hükmü yer almaktadır. Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler Tebliğe ekli listede gösterilmiştir. Tebliğ olunur / R.G. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) yayımlandı. 165

166 30/12/2013 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Tebliğin 2- Tanımlar ve Kısaltmalar bölümünde Bilgi Fişi ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dâhil) düzenlenen fişi, 2. Tebliğin 3- e-arşiv Uygulaması İzni bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır. 3. Tebliğin 3- e-arşiv Uygulaması İzni bölümüne, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-arşiv Fatura formatında ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir. 4. Tebliğin 6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması bölümünün 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Ancak Tebliğin 3 üncü bölümünün b bendine göre elektronik ortamda iletilen faturalar için internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması zorunludur. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları 166

167 elektronik belge formatının değiştirilmesini isteyebilir. 5. Tebliğin 6.1 Belgelere lacak Amblem bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan Belgelere lacak Özel İşaret (Amblem) ile İl Kod Numarası yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise e-arşiv Fatura ibaresi bulunur. Tebliğin 3-b ve 3-c bendi kapsamında elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. ifadesi yazılır. 6. Tebliğin 7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Mükellefler, e-arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.1 ve 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler. 7. Tebliğin Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e- Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e-fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir. Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve İrsaliye yerine geçer. ifadesinin yazılması zorunludur. 167

168 8. Tebliğin 9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı bölümünde yer alan (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. i) Bu Tebliğin 3-b bendine göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri söz konusu faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. 9. Tebliğin 13- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Faturalar bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar. 10. Yürürlük Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ olunur / R.G Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yayımlandı. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve sayılı Resmî 168

169 Gazete de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilân edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. Tebliğ olunur sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin (k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları Kanundaki ceza miktarı TL TL 1/1/ /12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ceza TL TL / R.G. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve [01/41] Sayılı Kararı yayımlandı. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca; 26/8/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı doğrultusunda bağımsız denetim kapsamında olup TMS uygulamayan şirketlerce 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulanacak hususlar ekteki gibi kararlaştırılmıştır. EK Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar Amaç ve Kapsam 169

170 Madde 1 (1) Kurumumuz tarafından 26/8/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, bağımsız denetime tabi olup TMS leri uygulamayan şirketlerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulayacakları hususlar bu düzenlemenin amacını ve kapsamını oluşturmaktadır. (2) Bu düzenleme, 1 inci fıkra kapsamında bulunan şirketler tarafından, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında uygulanır. Finansal Tablolar Madde 2 (1) Aşağıda belirtilen finansal tablolar dipnotlarıyla birlikte hazırlanır ve bunlara 700 kodlu Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde denetçi görüşü verilir. - Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim Tablosu Reeskont İşlemleri Madde 3 (1) Reeskont işlemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap grubunun reeskonta tabi tutulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak) hesap grubu da reeskonta tabi tutulur. Amortisman Madde 4 (1) Maddi-maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için amortisman, itfa payı, vb. ayrılır. Değer Düşüklüğü Madde 5 (1) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) değer düşüklüğü (karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü hesaplaması ihtiyaridir. Kıdem Tazminatı Madde 6 (1) İlgili bulunduğu hesap dönemi sonu itibarıyla şirketlerin kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. 170

171 (2) Kıdem tazminatı yükümlülüğünü ilk defa finansal tablolarına yansıtacak şirketler, bu yükümlülüğün doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal tablolarına yansıtır. Tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. Finansal tablolara yansıtılan bu tutarlar gelir tablosuyla ilişkilendirilmeden geçmiş yıllar kârları/zararları altında gösterilir. (3) Tahmin yöntemi dipnotlarda açıklanır. Konsolidasyon Madde 7 (1) Konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyaridir. Bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon, iştiraklerle iş ortaklıklarının ise özkaynak yöntemiyle konsolide edildiği finansal tablolar konsolide finansal tablolardır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması halinde, konsolidasyon işlemleri TMS lere göre yapılır. (2) İlk kez konsolidasyon yapacak şirketler; bağlı ortaklıklarının ilk edinme tarihlerine yönelik işlemlerde, TFRS 3 ün bağlı ortaklıkların varlık ve borçlarının ölçüm ve değerlemesine ilişkin hükümlerini uygulamayabilirler. Bu durumda, bağlı ortaklıkların ilk edinme tarihindeki varlıkları ve borçları, kendi finansal tablolarında yer alan defter değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara alınır. Ayrıca, kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) ve şerefiyenin ilk edinim tarihindeki ölçümünde bağlı ortaklıkların kendi finansal tablolarına göre hesaplanan net aktif değeri esas alınır. Benzer şekilde iştirak ve iş ortaklıklarının varlık ve borçları, ilk edinim tarihinde yeniden değerlemeye tabi tutulmayabilir. Bu durumda iştirak ve iş ortaklıklarının takip eden dönemlerdeki defter değeri hesaplamalarında ilk edinim tarihindeki yeniden değerlemeden kaynaklanan artış ya da azalışlar dikkate alınmaz. Bu tercihler dipnotlarda açıklanır. (3) Konsolide finansal tabloların hazırlanması durumunda, kontrol gücüne ve önemli etkiye sahip olunmayan şirketler ile iş ortaklığı dışındaki yatırımlar, MSUGT uyarınca hisse senedi ya da bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilerek finansal tablolarda gösterilir. (4) Bu maddede geçen bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı kavramları TMS lerdeki anlamlarıyla kullanılmıştır. Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşmeleri 171

172 Madde 8 (1) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde 21/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Kurumumuz tarafından yayımlanan Kurul Kararının 1 No lu ekinde yer alan ilke kararı uygulanır. Karşılaştırmalı Sunum Madde 9 (1) 2 nci maddeye göre hazırlanması gereken finansal tabloların önceki dönemle karşılaştırmalı sunulması esas olup, karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem bilançosu bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilir; diğer tabloların düzeltilmesi ise ihtiyaridir. Karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve uygulamalar dipnotlarda açıklanır. (2) Karşılaştırmalı olarak sunulan önceki dönem finansal tablolarının konsolide finansal tabloları içermesi zorunlu değildir. TMS ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması Madde 10 (1) Bu düzenlemede MSUGT'tan farklı olarak yer verilen hükümlerin ve MSUGT'ta belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem, hesaplama ve tahminlerde) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle birlikte ilgili diğer mevzuatın kullanılması bu düzenlemeye aykırılık teşkil etmez. Kullanılan mevzuat dipnotlarda açıklanır. (2) Mahiyeti itibarıyla benzer ve ilişkili kalemler için tercih edilen uygulamada tutarlılık esastır. Düzenlemenin Uygulanacağı Hesap Dönemi Madde 11 (1) Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolara uygulanır. Yürürlük Madde 12 (1) Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 (1) Bu düzenleme hükümlerini Başkan yürütür.tutarlar ve hadler Tebliğe ekli listede gösterilmiştir. Tebliğ olunur. 172

173 / Mükerrer R.G. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve [01/42] Sayılı Kararı yayımlandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan) için 2015 yılında uygulanacak ücretlerin, 12 Şubat 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir / Mükerrer R.G. 2014/7043 sayılı Türkiye-Avusturya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 21 Mayıs 2014 tarihinde Viyana da imzalanan Karara ekli Türkiye-Avusturya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 1/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile 173

174 proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum/kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/5/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Temmuz -15 Ağustos tarihleri arasında yapabilirler. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı içerisinde yapılabilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 17/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GEÇİCİ MADDE 1 (1) 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya 174

175 tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 31/12/2015 tarihine kadar ilave süre verilebilir. (2) Süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için 31/12/2015 tarihine kadar ilave süre verilebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 2/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ı) Nakil belgesi: Resmi veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvan satış yeri yetkilisi veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, Ek-2 de yer alan imzalı belgeyi, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Plastik kulak küpeleri, Bakanlık logosunu ihtiva eder. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Nakil Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğe aşağıda yer alan geçici 3 üncü madde eklenmiştir. Bildirim süresi 175

176 GEÇİCİ MADDE 3 (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yapılmayan koyun keçi türü hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın 31/12/2015 tarihine kadar güncellenir. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 29/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür / Mükerrer R.G. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 22/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Merkezlerinin Türkiye de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 176

177 / Mükerrer R.G. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin; güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve istikrarın teminine yönelik olarak, piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması, uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülkelerin söz konusu yükümlülüklerinin Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 21/12/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Risk Hesabının gelirleri, yönetimi ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 177

178 Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülke garantilerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Mirasa konu tarımsal arazilerde değer artışı MADDE 11 (1) Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin tarım dışı kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir (2) Tarım arazilerinin Kanun hükümlerine göre mahkeme kararı ile mirasçılardan birine tarımsal gelir değeri üzerinden devri halinde, devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak sahibi olacağı konusunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur. 178

179 (3) Şerh konulan tarım arazilerinin yirmi yıllık şerh süresi dolmadan tarımsal amaçlı kullanılmak üzere satışa konu edilmesi durumunda, diğer mirasçıların muvafakati alındığı takdirde şerh kaldırılarak; muvafakati alınmadığı takdirde şerhli olarak satış yapılabilir. Taşınmazı şerhli olarak satın alan üçüncü kişiler, aynı süre içinde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşacak değer artışlarından diğer mirasçılara karşı sorumludur. (4) Bu madde kapsamındaki tarımsal arazilere şerh süresi içinde tarım dışı kullanım izni verilmesi durumunda, verilen izin on beş gün içinde Bakanlık tarafından diğer mirasçılara bildirilir. Mirasçıların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren altmış günlük süre içinde değer artışına istinaden talepte bulunması zorunludur. Birinci fıkraya göre hesaplanan fark mirasçılara ödenmedikçe tarımsal arazi üzerindeki şerh kaldırılmaz. (5) Tarım dışı amaçla kullanım nedeniyle oluşan değer artışı sonrasında mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mirasçıların onayı ile tapunun beyanlar hanesindeki şerh kaldırılır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, diğer mirasçılara ödenecek değer artış farkı TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak Sulh Hukuk Hakimi tarafından belirlenir. (6) Sulh Hukuk Hakimi tarafından mirasa konu tarım arazilerinin açık artırma yolu ile satılmasına karar verilmesi veya mirasçıların 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca anlaşması durumunda, söz konusu arazilerde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşabilecek değer artışı konusunda yirmi yıllık şerh konulmaz. (7) Yirmi yıllık şerh süresi tamamlandıktan sonra şerh kaldırılmış sayılır. Bu Yönetmelik; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları kapsar. 179

180 / R.G. Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan kültür kitapları ve ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak basılı, görsel dijital materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği yayımlandı. MADDE 1 26/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) 1/1/2019 tarihinden sonra firmalarda ürün tanıtım elemanı unvanı ile çalışmaya başlayanlar en az lise mezunu olmak kaydıyla ve yapılacak sınavda başarılı olduklarını gösterir belge ile yeterlilik belgesi başvurusunda bulunabilirler. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) bendi 1/1/2019 tarihinde MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür. 180

181 / R.G. Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 3/6/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna gelmek üzere veya bu kişiler ile şirket ortağı tüzel kişiler hakkında devam eden adli, idari, vergi ziyaı veya kaçakçılık ile ilgili bir inceleme veya soruşturma bulunmaması. ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Başvuru sahibi şirket tarafından gönderilen dekontun aslının veya banka onaylı suretinin, Kuruma tesliminden sonra yetki belgesi düzenlenir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları kaybetmesi veya söz konusu şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde, Kurumun idari yaptırım ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi iptal edilir. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. 181

182 / R.G. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) yayımlandı. 26/12/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Tebliğ ekinde yer alan EK-I de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2015 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, dış ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 üncü maddede tanımlanan şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer / R.G. Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/25) yayımlandı. MADDE 1 (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde 182

183 verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 nci bölümlerindeki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1 de yer almaktadır. Protokol MADDE 2 (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokol ile belirlenir. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.tar / R.G. Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler yayımlandı. Bu Tebliğler aşağıdaki gibidir. Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife 183

184 Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ / R.G. Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 19/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak, üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en 184

185 az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dâhil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikaları kullanılabilir hale gelir. Sertifikaları kullanılabilir hale gelenler bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler. Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür / R.G. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yayımlandı. 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu tları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedelleri değiştirilmiştir / R.G. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367) yayımlandı. Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Değerli kağıt bedelleri MADDE 3 (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 185

186 Değerli Kâğıdın Cinsi 1- Noter kağıtları: Tarihinden İtibaren Uygulanacak Bedel (TL) a) Noter kâğıdı 8,30 b) Beyanname 8,30 c) Protesto,vekaletname, re'sen senet 16,60 2- (Mülga:30/12/ /14.Md). 3- Pasaportlar 82,50 4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 55,00 5- (Mülga:30/12/ /14.Md). 6- Nüfus cüzdanları 7,50 7- Aile cüzdanları 75,00 8-(Mülga:30/12/ /14.Md). 9- Sürücü belgeleri 102, Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 102, Motorlu araç trafik belgesi 102, Motorlu araç tescil belgesi 76, İş makinesi tescil belgesi 76, Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,25 15 Mavi Kart 1 (Ek: 9/5/ /9 md.) 7,50 2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır. (3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yürürlükten kaldırılan tebliğler 1 Mavi Kart; Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 3/m fıkrasında şöyle tanımlanmaktadır: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belge. 186

187 MADDE 4 (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TPE: 2014/3) yayımlandı. MADDE 1 8/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2) in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz. MADDE 2 Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür / R.G Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Tarifede 2015 yılında meslek mensuplarının uygulayacakları ücretler yer almaktadır. 187

188 / Mükerrer R.G Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife yayımlandı. 31/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 9 uncu sayfasının I-1- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ, I-2-YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ kısımları ile I-4-TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER başlığı altında yer alan e bölümü 2015 yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir / R.G. Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1) yayımlandı. Tebliğde 2015 yılında Türk Patent. Enstitüsünce uygulanacak ücretler yer almaktadır. 188

189 / R.G. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanacaktır. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1) yayımlandı. Tebliğde 2015 yılında Türk Patent. Enstitüsünce uygulanacak ücretler yer almaktadır / R.G. Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar yayımlandı. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün kanun yararına bozulmasının istenmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -KARAR- Davacı vekili, davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin öldüğünü açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 250 TL defin giderinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili ıslah ile maddi tazminat talebi miktarı toplamını bilirkişi raporu doğrultusunda 845 TL ye yükseltmiştir. Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile, 189

190 507,09 TL defin giderinin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, trafik kazasından kaynaklanan defin gideri istemine ilişkindir. Mahkemece, bilirkişi Yıldız Sarıoğlu ndan alınan tarihli raporda davacının talep edebileceği tazminat miktarının 845,62 TL olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, dosyaya örnek olarak sunulan aynı bilirkişinin tarihli başka bir dava dosyasına ait raporundaki hesaplamanın hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmadığından 6100 sayılı HMK nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK nun 429. maddesi gereği kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ve kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, karar örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine günü oybirliği ile karar verildi / Mükerrer R.G. Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1) yayımlandı. Tebliğde 2015 yılında Türk Patent. Enstitüsünce uygulanacak ücretler yer almaktadır / R.G. Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1) Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3) Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 190

191 Güvenliği ve Denetimi: 2015/4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/7) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8) CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/10) Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/11) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/12) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/13) Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/14) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/15) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/16) Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17) Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/18) Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/20) Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi 191

192 Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21) İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/23) / Mükerrer R.G. 2014/7098 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı. Karara ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve 8909 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 69 (1) 31/12/2013 tarihli ve ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan; Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1), Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3), Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 192

193 2014/5), Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7), Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8), Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9), Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10), Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11), Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12), İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13), Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14), Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15), Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16), Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17), Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18) ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. 2014/7090 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı. Karara ekli İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli nin 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2013 tarihli ve 2013/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 19/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 193

194 / Mükerrer R.G. 2014/7059 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. 2014/7059 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar yayımlandı. Ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 194

195 / Mükerrer R.G. 2014/7067 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla, Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2015 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 4/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. 2014/7089 sayılı Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara ekli Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 8/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 14 üncü maddesi ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 195

196 / Mükerrer R.G. 2014/7093 sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar yayımlandı. Karara ekli Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. Bazı ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar yayımlandı. Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2014/7133 sayılı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2014/7136 sayılı İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2014/7137 sayılı İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 196

197 / Mükerrer R.G. 2014/7140 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Karara ekli Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17/12/2014 tarihli ve 7098 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. 2014/7141 sayılı Socar Turkey Yatırım A.Ş. nin, Türk Para Birimi veya Başka Bir Yabancı Para Birimiyle Yaptığı İşlemlerde; İşlemin Gerçekleştiği Günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Alış Kuruyla İlgili Para Birimine Çevrilmesi, İktisadi İşletmeye Dahil Kıymetler ile Vergi Matrahlarının Kayıt Yapılan Para Birimine Göre Tespit Edilmesi, Beyannamelerin (Verilmesi Gereken Ayın İlk Gününün Kuruyla) Türk Parasına Çevrilerek Verilmesi ve Hesap Dönemi Bitmeden Kullanılan Para Biriminin Değiştirilmemesi Koşullarıyla Defter Kayıtlarını 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Socar Turkey Yatırım A.Ş. nin, Türk para birimi veya başka bir yabancı para birimiyle yaptığı işlemlerde; işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilmesi, iktisadi işletmeye dahil kıymetler ile vergi matrahlarının kayıt yapılan para birimine göre tespit edilmesi, beyannamelerin (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevrilerek verilmesi ve hesap dönemi bitmeden kullanılan para biriminin değiştirilmemesi koşullarıyla defter kayıtlarını 1/1/2015 tarihinden itibaren Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutabilmesi; Maliye Bakanlığı nın 17/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 215 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 197

198 / Mükerrer R.G. 2014/7144 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 2/5/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur. MADDE 2 Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 10/9/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin; a) 3 üncü maddesi 1/7/2015 tarihinde, b) Diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 198

199 / Mükerrer R.G. Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 5/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Hakkında Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 30/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 29 uncu maddenin ikinci fıkrası 28/2/2015 tarihinde, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 2 Bu Yönetmelik 30/12/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. 199

200 / Mükerrer R.G. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2015 Yılı Tarifesi yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır. Tarife MADDE 4 (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 TL, b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 309 TL, c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL, ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL, d) Çocuk mahkemeleri: 1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL, 2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL, e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 340 TL, f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 340 TL, g) Kanun yolları mahkemeleri: 1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 613 TL, 2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 688 TL, ödenir. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. 200

201 / Mükerrer R.G. Atık Getirme Merkezi Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/10) yayımlandı. 27/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) in 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 15 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. MADDE 3 Aynı Tebliğde yer alan; a) Dış Ticaret Müsteşarlığını ibaresi Ekonomi Bakanlığını şeklinde, b) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ibaresi bölge müdürlüğüne şeklinde, 201

202 c) ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince ibaresi bölge müdürlüğünce şeklinde, ç) ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince ibareleri bölge müdürlüklerince şeklinde, d) Müsteşarlık ibareleri Bakanlık şeklinde, e) Müsteşarlığa ibareleri Bakanlığa şeklinde, f) Müsteşarlıkça ibaresi Bakanlıkça şeklinde, g) T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ibaresi T.C. Ekonomi Bakanlığı şeklinde, değiştirilmiştir. MADDE 4 Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/11) yayımlandı. 11/5/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 8) yayımlandı. MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) nin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (2) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olması durumunda, söz konusu 202

203 değişikliğe ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi nin bir örneğinin yayımını takip eden on gün içerisinde Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir. (3) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama yetkili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından son onbeş gün içinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydının her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir. (4) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine gecikmeksizin bilgi verilmesi gerekir. MADDE 2 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir. 4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova-Erzurum- Bayburt-Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü, MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 39) Taşınır Mal Kapsamındaki Tesisler ve Detay Kodları yayımlandı. Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 253-Tesis, Makine ve Cihazlar ana hesabı bazında düzenlenen mali tablolarda taşınır ve taşınmaz mal ayrımının yapılabilmesini temin bakımından, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hesap planında yer alan 253-Tesis, Makine ve Cihazlar ana hesabının yalnızca taşınır malları kapsayacak şekilde yeniden sınıflandırılması ve taşınır mal kapsamındaki tesislere ilişkin taşınır II nci düzey kodları ve alt detay kodlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bendi hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır Tesis, makine ve cihazlar hesabı 203

204 MADDE 3 (1) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı ve detay kodları yalnızca taşınır mal kapsamındaki varlıkların kaydı için kullanılacaktır. Bu nedenle; Taşınır Mal Yönetmeliği eki kod listesinde yer alan Tesisler Grubu olarak sınıflandırılan ve Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır şeklindeki ifade kaldırılmış, Tesisler kodunda açılacak alt detay kodlara taşınır kapsamındaki tesislerin kaydedilmesi kararlaştırılmıştır. (2) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabının diğer detay ve alt detay kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. Taşınır mal kapsamındaki tesisler MADDE 4 (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında bulunan veya edinilecek olan; bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü vb. ileten, dağıtan veya uzaktaki verileri toplayıp kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen sistemler taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilecektir. (2) Yukarıdaki tanıma uymakla birlikte binanın bütünleyici unsurlarından olan asansör, yürüyen bant ve merdivenler, merkezi ısıtma, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri ile elektrik, gaz ve su dağıtım tesisat ve şebekeleri taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilmez. Ayrıca, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın; 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik eki cetvellerde taşınmaz olarak listelenen üretim tesisleri ve imalathaneler bu Tebliğ kapsamında değildir. (3) Taşınır mal kapsamındaki tesisler bu Tebliğle belirlenen taşınır detay kodlarına kaydedilir. Bunlar kişiler üzerine zimmetlenmez, kullanılmaz hale gelene kadar idarelerin kullandıkları envanter kayıt sistemlerinde açılacak sanal ambar kayıtlarında takip edilir. Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydedileceği taşınır detay kodları MADDE 5 (1) Taşınır kapsamında sayılan tesislerin kaydına mahsus olmak üzere Taşınır Mal Yönetmeliği eki Taşınır Kod Listesi nin B- Dayanıklı Taşınırlar bölümünün Tesisler Grubu kodu altında aşağıdaki alt detay kodlar açılmıştır. a) İletişim/Haberleşme Tesisleri: Bu koda; haberleşme amaçlı baz istasyonları ile binalarda kurulu bulunan elektronik veya mekanik telefon santralleri kaydedilebilecektir. b) Enerji Tesisleri: Bu koda; kamu binası veya yerleşkesine enerji sağlayan ve taşınır kod listesinin kodunun alt detay kodlarına kaydedilenler dışında kalan büyük jeneratörler kaydedilecektir. c) Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri: Bu koda; kamu 204

205 binalarında kurulu bulunan kameralı güvenlik sistemleri, personel ve ziyaretçi için turnikeli-kameralı geçiş sistemleri ile balıkçı gemileri, uçak ve TIR ların takibi için kurulan uydulu takip sistemleri ve uluslararası suyolu gemi trafiği yönetim sistemleri kaydedilecektir. d) Diğer Tesis ve Sistemler: Yukarıdaki kodlara kaydedilemeyen tesisler, bu kodun altına, gerekli görülmesi halinde alt detay kod açmak suretiyle kaydedilecektir. Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydına ilişkin usul ve esaslar MADDE 6 (1) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince taşınırların maliyet bedelleriyle kayıtlara alınması esastır. (2) Kamu idarelerinde yapımı sürdürülen taşınır mal kapsamındaki tesisler için; a) Yapılan her türlü madde ve malzeme alımları ile işçilik ve genel giderlerin öncelikle 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabının ilgili alt yardımcı hesabına borç kaydedilmek suretiyle ödemelerinin yapılması, b) Söz konusu tesisin yapımı veya kurulum işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olması halinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin idarece düzenlendiği tarihi takiben, toplam maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile taşınır kayıtlarına alınması, c) Düzenlenen taşınır işlem fişi muhasebe birimine intikal ettirildiğinde muhasebe birimince, ilgili tesisin kaydı için belirlenen varlık hesabına borç, 258- Yapılmakta olan yatırımlar ilgili yardımcı hesabına alacak kaydedilmek suretiyle idare taşınır kayıtları ile muhasebe kayıtlarında uygunluk sağlanması, gerekmektedir. (3) 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabını ilgilendirmeksizin tesis olarak kaydedilmesi gereken taşınırlar ise maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile doğrudan ilgili taşınır koduna kaydedilecektir. Tebliğin yayımından önce yapılmış kayıtların kapatılması GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yayımından önce Tesisler yardımcı hesaplarına yapılmış olan taşınmaz mal kayıtları ve bunlara ilişkin amortismanların, ilgili muhasebe birimlerince Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 26/12/2013 tarihli ve sayılı genel yazısında yapılan açıklamalara göre 31/12/2013 tarihi itibarıyla tasfiye edilmiş olması gerekir. Ancak, söz konusu kayıtların herhangi bir nedenle tasfiye edilememiş olması halinde, bu Tebliğle açılan kodlara kayıt yapılmadan önce kapatılması zorunludur. 205

206 Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.a) yayımlandı. MADDE 1 3/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Gayrimenkul portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu üyelerinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması; ayrıca kurucular nezdinde Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme lisansına sahip bir değerleme uzmanı ve genel müdür ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorunludur. Gayrimenkul portföy yönetim şirketlerine ilişkin portföy yönetim tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür / Mükerrer R.G. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.a) yayımlandı. MADDE 1 2/1/2014 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu 206

207 üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması; ayrıca, bu kurucular nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi ve genel müdür ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinin yer aldığı en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde ise, söz konusu organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorunludur. Girişim sermayesi portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak portföy yönetim tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır. Her durumda 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması mümkündür. MADDE 2 Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde ödenmek üzere, fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari TL olup, bu tutara ihraç belgesinde yer verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre 1 yılı aşamaz. MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 207

208 / Mükerrer R.G. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III- 55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.b) yayımlandı. 2/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 208

209 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/85) yayımlandı. İnceleme : Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Saray Mah. Üntek Sok. No: 6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren merkez işyerinde Türkiye genelinde 24 işyerinde değişik şirketlere hizmet sunmakta olduğu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TTNET A.Ş., SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., İDO-İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türk Hava Yolları A.O., TÜBİTAK AR-GE Proje İhalesi Yönetmeliği, Kamu Sertifikasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Merkezi Hastane Randevu Sistemi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, e- Devlet, Devlet Demiryolları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM gibi farklı kurumlarla yapılan hizmet alım sözleşmeleri gereği çağrı merkezi hizmetlerinin verildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/86) yayımlandı. Karar No : 2014/86 İşyeri : Yeni Yol Katı Hiz. Org. Ltd. Şti.-MCA Bil. İşl. Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 209

210 Reşat Mah Sok. No:16 Ceren Ap. Kat:1 D: 2 Seyhan/ADANA SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Yeni Yol Katı Hiz. Org. Ltd. Şti.- MCA Bil. Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi işyerinde sekreterlik, büro işleri ile teknik bakım ünitesi destek hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Yeni Yol Katı Hiz.Org. Ltd. Şti.-MCA Bil. Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/87) yayımlandı. Karar No : 2014/87 İşyeri : Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. Bankalar Cad. Sefa İş Merkezi No: 4/53 SİVAS SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Sivas İli Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi işyerinde bakım, tamir ve onarım hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. 210

211 Karar: Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/88) yayımlandı. Karar No : 2014/88 İşyeri : Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş. Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No: 6/11 Kağıthane/İSTANBUL SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile İstanbul ili Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi işyerinde hasta karşılama ve yönlendirme işinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 211

212 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/89) yayımlandı. Karar No : 2014/89 İşyeri : Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Üretim Tesisi İş Kuleleri Kule Levent/İSTANBUL SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Camiş Madencilik A.Ş. İnceleme : Camiş Madencilik A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 2. Organize San. Bölgesi BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Üretim Tesisi işyerinde kum hattı, ince öğütme hattı, kalker dolomit hattı olmak üzere üç hat üzerinde gerçekleştiği, bu tesislerde kuvars kumu, kalker dolomit, kaolen ve kolemanitin müşteri talepleri doğrultusunda yıkama, kırma eleme, öğütme, kurutma aşamalarından geçirildiği ve satışa hazır hale getirilerek satışı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı Madencilik ve taş ocakları işkolunda, yeraldığı tespit edilmiştir. Karar: Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Üretim Tesisi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı Madencilik ve taş ocakları işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 212

213 / R.G. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1-29/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 8 inci ve 30 uncu ibaresi 8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. ğ) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan komisyonu, h) Toplum Sağlığı Merkezi Birimi (TSMB): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 213

214 e) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle, f) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle, (8) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. (9) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan sayısına dâhil edilmez. (10) İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen,genel Müdürlük ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (9) OSGB lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır. Ancak tuvalet ve arşiv bölümleri hariç OSGB lerde bulunması gereken diğer bölümler, yol seviyesinden girişi olmayan katlarda kurulamaz. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise OSGB ye ait olmak kaydıyla bodrum katta bulunabilir. Kat niteliklerinin tespitinde tapu kayıtları esas alınır. 214

215 (10) OSGB lerde adres değişikliğinden önce veya unvan değişikliği sonrasında, e- devlet sistemi kullanılarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına müteakip işlemler ilk başvuru hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen OSGB ler, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam eder. Unvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvuru süresi 30 gündür. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına onaylı defter suretleri, ibaresinden sonra gelmek üzere yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir. (7) OSGB de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14 (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır. (2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları hariç diğer işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirmesi yapılamaz. (3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri Yönetmelikteki eklerine uygun olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir. a) OSGB ile işveren arasında İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan sözleşme nüshalarından biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hizmet verecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda 215

216 ayrıca bilgilendirir. b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan sözleşmenin bir nüshası işveren tarafından, biri sözleşme veya görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. c) Kamuya ait işyerlerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. (4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6 daki örneğine uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. (5) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar. (6) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez. (7) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri ile bu belgelerin fesih veya başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde durum çalışanlar arasından işyerinde görevlendirme yapılmış olması halinde işveren tarafından; işyeri dışından hizmet alınmış olması halinde OSGB tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirilir. (8) İSGB ve OSGB lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. (9) OSGB lerce işyerlerine sunulan her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için İSG- KATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılması gerekmektedir. 216

217 MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. OSGB ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. E- devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur: d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel bilgilerini gösteren numarataj veya adres tespit belgesi. e) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi. f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanmış 1/100 ölçekli plan. ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde OSGB nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (b) bendinde geçen en/boy ibaresi boy/en olarak, yedinci fıkrasında geçen Toplum sağlığı merkezlerinin ibaresi TSMB lerin olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. (1) OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç on iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden yazılı olarak bildirilen eksiklikler en geç kırk beş gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için en geç yirmi iş günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kırk beş gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. a) Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanılır. 217

218 MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Belge alma ve vize işlemleri MADDE 20 (1) Yetki belgelerinin, OSGB ve TSMB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların; a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları, b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri, gereklidir. (2) Yetkilendirilen kurumlar, beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi altyapısını kullanarak müracaat eder. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir. (3) OSGB lerde unvan değişikliği yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi için Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödenmesi gereklidir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB lere uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300 e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınır. (2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. 218

219 (3) Aşağıdaki durumlardan birinin varlığının tespiti halinde; a) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti halinde üç ay, b) Şirket ortaklarının uygunsuzluğunun ilgili kuruma bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay, c) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube veya irtibat bürosu açmaları halinde altı ay, ç) Yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet verilmesi halinde altı ay, d) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmesi halinde altı ay, e) Genel Müdürlükten onay alınmadan adres değişikliği yapılması veya unvan değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde bir yıl, süreyle ilgili merkez veya şubeye verilen yetki belgesinin geçerliliği askıya alınır. (4) OSGB lerin yetki belgesi; a) 16 ncı maddede istenen başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, b) Bir vize döneminde üç defa askıya alınması halinde, c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti halinde, doğrudan iptal edilir. (5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortaklarının, iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular; iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. (6) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. (7) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB ler sorumludur. 219

220 (8) Bu Yönetmelik uyarınca kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınma veya iptaline ilişkin işlemlere itirazlar, işlemlerin tebliğ tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir. İtiraz komisyonunun çalışma şekli MADDE 22/A (1) İtiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınması veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun kararı, oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel Müdürlükçe uygulanır. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Elektronik tebligat EK MADDE 1 (1) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve kurumlar, bu Yönetmeliğin 16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirmek zorundadır. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 3 (1) 16 ncı maddeye göre OSGB yetki belgesi başvuru sistemi, e- devlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. İlgili duyuruya kadar yapılacak başvurular ve sonuçlandırılmasına ait iş ve işlemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncı madde hükümleri kapsamında yapılmış ve sonuçlandırılmamış OSGB ve TSMB başvurularında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranır. (3) 12 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamındaki adres ve unvan değişikliği başvuruları ile 13 üncü maddenin yedinci fıkrasına göre sorumlu müdür değişikliği ile ilgili bildirimler, İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilân 220

221 edilinceye kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılmaya devam edilir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1 inin (o) ve (ş) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin EK-7 si ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 18 Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür / R.G. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle eklenen 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 20/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle eklenen 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 221

222 DÜZELTME: İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : DÜZELTME 18/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de aslına uygun olarak yayımlanan, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sehven yazılan iş güvenliği uzmanı ibaresi, işyeri hekimleri olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/12/2014 tarihli ve /010.03/16496 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/91) yayımlandı. İşyeri : HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş. Serbest Bölge Hisar Mevkii Liman Yolu Gemlik/BURSA SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası İnceleme : HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sümbül Cad. No: 10 Serbest Bölge Gemlik/BURSA adresinde bulunan yarı mamul üretim birimi, Gelincik Cad. No: 14/2 Serbest Bölge Gemlik/BURSA adresinde bulunan körük depolama birimi, Serbest Bölge Hisar Mevkii Yolu Gemlik/BURSA adresinde bulunan işyerinde ana mamul üretim birimlerinin bir bütün olarak tek bir işyeri olduğu, kauçuk ve kort bezi işlenmesi, rulo haline getirilmesi ve pişirme işleminden sonra bu haliyle ya da satın alma yoluyla elde edilen metal, plastik parçalar eklenmesi suretiyle motorlu kara taşıtları için süspansiyon körük üretimi işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç 222

223 işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/90) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası İnceleme : Kühne Nagel Nakliyat Ltd Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; İkitelli OSB Turgut Özal Bul. 17. Cad. No: 2 Başakşehir/İSTANBUL, Yaşam Cad. Ak Plaza 7/44 ANKARA, OSB Tembelova Alanı 3200 Sok. No: 3204 Gebze/KOCAELİ, Güzeller OSB Mimar Sinan Cad. No: 2 Gebze/KOCAELİ, Fener Mah. Bülent Ecevit Bul. Grand Duke İş Merkezi No: 195/13 ANTALYA adreslerinde bulunan işyerlerinde alt işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde kara ve hava taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı Taşımacılık işkolunda, Halit Ziya Bul. No: 74 Yapı Kredi İş Merkezi A Blok Kat: 4 İZMİR, Odunluk Mah. Akademi Cad. Zeno İş Merkezi No: 10 C Blok D: 30 BURSA adreslerinde bulunan işyerlerinde alt işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde deniz taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 223

224 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/92) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası İnceleme : Nezih Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kordsa A.Ş. ve Brisa A.Ş. nin alt işvereni olarak, Sanayi Mah. D- 130 Karayolu Cad. No: 205 İzmit/KOCAELI, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adreslerinde bulunan işyerlerinde bakım, onarım ve temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde yükleme, boşaltma ve depolama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda, Esenler Otogarı Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde otobüs tekerlekleri mekanik ayarı, lastik jant balanslama ve lastik sökme ve takma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı Taşımacılık işkolunda, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde şoförlük ve ofis işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 224

225 / R.G. Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ile İlgili 2014/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Dünya Sağlık Örgütü nün benimsediği temel sağlık hizmetlerine genel yaklaşım modelinde sağlığın tüm sektörlere entegrasyonu ve tüm sektörler ile ortak politikalar için işbirliği modelleri geliştirilmesi esas alınmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada ise tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı hazırlanmıştır. Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, gerek hazırlanış, gerek içerik ve gerekse kapsamı açısından Dünya Sağlık Örgütü nün diğer ülkelere örnek gösterdiği ve küresel sağlık politikalarını etkileyebilecek özgün bir programdır. Bu nedenle uygulama aşamasında da aynı başarının devam ettirilebilmesi için, yapılacak çalışma ve uygulamalara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılması ve katkı sağlaması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/93) yayımlandı. Tespiti İsteyen : Lastik-İş Sendikası İnceleme : B Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm ve Tarım San. Tic. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; DOSAB Orkide 5 Sk. No: 15 Osmangazi/BURSA, Sakarya 1. Organize San. Bölgesi 3. Yol No:1 Hanlı/SAKARYA, Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük/KOCAELİ, Panayır Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. No:365 Osmangazi/BURSA adreslerinde bulunan işyerlerinde plastik ve metal mamullerin, plastik ve metal ambalaj mamullerin imalatı, montajı, dahili ticareti ve ihracı işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra 225

226 numaralı Metal işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: B Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm ve Tarım San. Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı Metal işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/94) yayımlandı. SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası İnceleme : ANG Sosyal Hiz. Ltd. Şti.-3G İnsan Kaynakları Ltd. Şti. İş Ortaklığı nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi işyerinde hasta karşılama, taşıma ve yönlendirme hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: ANG Sosyal Hiz. Ltd. Şti.-3G İnsan Kaynakları Ltd. Şti. İş Ortaklığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 226

227 / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/95) yayımlandı. SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi ile Sivas Numune Hastanesi işyerlerinde mekanik tesisatlar, elektrik tesisatı, inşaat tamir ve onarımı, ısı santralı, sıhhi tesisat hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 24/3/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/96) yayımlandı. SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) 227

228 İnceleme : Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde iplik boyama işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı Dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı Dokuma, hazır giyim ve deri işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir / R.G. İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/97) yayımlandı. İşyeri : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Hükumet Cad. Özdoyuran İş Hanı No: 224 Daire: 2/4 TEKİRDAĞ SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi işyerinde Tıbbi Sekreterlik işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 228

229 DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği) / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Dumlupınar Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 229

230 / R.G. Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 23/5/1968 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (a) Muharip sınıflar: Piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma, uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, kontrol ihbar, hava harekât, hava trafik, istihbarat, MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür / R.G. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 230

231 / R.G. Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 231

232 / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. MADDE 1 27/4/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilir. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları kıst olarak ödenir. Tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki kararnameleri ibaresi onayları şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğ Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 232

233 / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Haliç Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 233

234 / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 12/10/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 26/12/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 234

235 Yönetmelik Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 235

236 / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Üsküdar Üniversitesi İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Üsküdar Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Üsküdar Üniversitesi Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 5/7/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine I. Hukuk Müşaviri, ibaresinden sonra gelmek üzere Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.. 236

237 / R.G. Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / R.G. Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 237

238 / R.G. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 20/12/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki merkeze ait cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2 cetveli eklenmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür / R.G. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 20/12/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki merkeze ait cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2 cetveli eklenmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür. 238

239 / R.G. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı. Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir. İstanbul Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KSÜ-SEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 239

240 / R.G. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bazı Riskli Alanların Riskli Alan İlan Edilmesine İlişkin Kararlar yayımlandı. Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2014/7031 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Ahievran Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar 2014/7041 Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar / R.G. Bazı Acele Kamulaştırma ve Proje Alanı İlanı Kararları yayımlandı. Bu Kararlar aşağıdaki gibidir. 2014/6922 sayılı Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-700 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapımı Devam Eden Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisi İçin İhtiyaç Duyulan Kuyuların Açılabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7004 sayılı İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Sınırları İçerisinde Gerçekleştirilecek Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi D-100 Karayolu Arası 240

241 Yol Kavşak Uygulama İmar Planı Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7020 sayılı Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar 2014/7023 sayılı 154 kv Çamlıyayla Havza-Kadıncık 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7032 sayılı 154 kv (Bursa DGKÇS-Bursa SAN) Brş.N-Demirtaş EİH Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7033 sayılı 154 kv Selçuk GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7044 sayılı 380 kv Bornova 380 GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7045 sayılı 380 kv (Zetes-Amasra) Brş.N-Bartın 380 OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7046 sayılı 154 kv Alaşehir JES TM-Alaşehir JES Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 2014/7047 sayılı 154 kv (Varsak-Serik) Brş.N.-Belek Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 241

242 / R.G. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 17/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 in; a) 4 sıra numaralı KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜKLERİ bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM KURULU BÜROSU, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ 1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Haber Koordinatörü, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü, TRT Medya Eğitim Koordinatörü b) 12 sıra numaralı KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI 1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatör Yardımcısı, Yapım Koordinatör Yardımcısı, 242

243 Haber Koordinatör Yardımcısı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür / R.G. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 243

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 55625784// Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar GENEL YAZI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1)

VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) R.G Tarihi : 08/09/2007 R.G. Sayısı : 26637 1. Amaç, dayanak ve kapsam (1) Bu Tebliğ, düzenleyici ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 23 Haziran 2015 Sayı : 29395 RESMÎ GAZETE Karar No : 2015/34 : Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Afyonkarahisar/Merkez/Güvenevler Mahallesi, 49 ada, 3 Parselin Özelleştirilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.06.2017/76-1 ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Sirküler Rapor /184-1

Sirküler Rapor /184-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/184-1 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 41) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 23 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurumundan: Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2016 Sayı : 29903 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Tebliğ 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ (ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR) SERĠ NO:1

Tebliğ 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ (ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR) SERĠ NO:1 Tebliğ Maliye Bakanlığından: 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ (ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR) SERĠ NO:1 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/185-1 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 27) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 29 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırım

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/74

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

Sirküler Rapor /210-1

Sirküler Rapor /210-1 Sirküler Rapor 01.12.2014/210-1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİNTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 38 SIRA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26927 DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02 19/2/2010 Konu: GENELGE (2010/7) Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli

Detaylı

Sirküler Rapor /177-1

Sirküler Rapor /177-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/177-1 FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 172) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 20 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal

Detaylı