AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı Mart 2015, Ankara. Rapor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı. 12 13 Mart 2015, Ankara. Rapor"

Transkript

1 AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı Mart 2015, Ankara Rapor

2 AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı Mart 2015, Ankara Sayfa 2

3 Sayfa 3

4 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımıyla hazırlanmışs tır. Yayının içeriğinden tümüyle TACSO Projesi sorumludur ve burada yer alan görüşs ler Avrupa Birliği ni bağlamaz. Sayfa 4

5 GİRİŞS AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı TACSO Türkiye tarafından, Kaos GL Derneği ve İnsan Hakları Ortak Platformu işs birliği ile düzenlenmişs tir. Bu konferans, AB Genişs leme Bölgesinde Sivil Toplum Kuruluşs larını (STK) desteklemeyi amaçlayan TACSO Projesi nin İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşs eni kapsamında düzenlenmektedir. İnsandan İnsana Programı (P2P), Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) Program stratejisinin üç kolundan birini oluşs turmakta ve Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye deki STK ların, Avrupa Birliği kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK larla bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişs kin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişs leme ve ortaklık perspektifinden karşs ılıklı anlayışs ın gelişs tirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik, politik kriterler bağlamında AB katılım sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Konferans, AB kurumları ve AB STK larından temsilcilerin, ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik için AB standartları ve mekanizmaları konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşs malarına olanak verecektir. Konferansın amacı, ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik konusunda STK ların farkındalığını artırmak, aday ülkelerde AB katılım sürecindeki STK savunuculuk çalışs malarını güçlendirmektir Mart ta Ankara da düzenlenen konferansa 94 yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ve ilgili kamu kurumu temsilcisi katılmışs tır. Açılışs Konuşs maları Konferansın açılışs konuşs masını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Malî İşs birliği, Kurum Oluşs turma ve Sivil Toplum Bölüm Başs kanı Müsteşs ar Michael A. Rupp gerçekleşs tirdi. Rupp konuşs masında temel değerlerin önemine değinerek, ayrımcılıkla mücadele, transfobi ve homofobi ile mücadelede temel değerlerin herkes için eşs itlik sağlayacağının altını çizdi. Rupp un konuşs masının diğer bir öğesi ise AB genişs leme süreci oldu. Rupp bu süreçte sivil toplumun öneminden bahsederek, sivil toplum katılımının önemini ve sivil toplumun güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Rupp AB genişs leme sürecinde hazırlanan ülke ilerleme raporlarına vurgu yaparak, raporlarda yer alan medya, azınlık haklarının korunması, cinsel yönelim, kadın hakları, ev içi şs iddet, adaletin sağlanması gibi alanlarda hayata geçirilen iyi örneklerin yaygınlaşs tırılmasının gereğinden ve bu alanlarda işs birliğinin öneminden bahsetti. Ayrıca AB adaylık sürecinde bulunan ülkelerde cinsel kimlik ve yönelim konusunda yasal değişs iklerin yapılmasının önemi, ayrımcılıkla mücadelede medyada ombudsmanın rolü Rupp un dikkat çektiği diğer noktalar oldu. Rupp konuşs masını İnsandan İnsana (P2P) programının sağladığı, farklı alanlardan gelen uzmanların deneyim paylaşs ımı olanağının gelecek işs birlikleri için önemine işs aret ederek ve başs arılı bir konferans dileyerek bitirdi. Sayfa 5

6 Panel 1: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Çerçevesinde Uluslararası Standartlar ve AB Politikaları Konferansın ilk panelinde amaç, uluslararası ve bölgesel düzeyde ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik mekanizmalarınca oluşs turulmuşs standartlar ve politikalara daha yakından bakmak ve bu mekanizmaların deneyimlerini paylaşs maktı. Bilgi Üniversitesi İnsan hakları Merkezinden Burcu Yeşs iladalı tarafından modere edilen panelde sırasıyla Avrupa Konseyi- Irkçılığa ve Hoşs görüsüzlüğe Karşs ı Avrupa Komisyonu ndan Gün Kut, Avrupa Ayrımcılıkla Mücadele alanında Hukuki Uzmanlar Ağı ndan Isabelle Chopin ve BM İnsan Hakları Tematik Grubu nu temsilen Severine Jacomy Vite söz aldı. Gün Kut- Irkçılığa ve Hoşs görüsüzlüğe Karşs ı Avrupa Komisyonu (ECRI) Panelin ilk konuşs macısı Gün Kut oldu. Kut konuşs masında ayrımcılığı önlemeye dönük mekanizmalardan biri olarak Avrupa Konseyi- Irkçılığa ve Hoşs görüsüzlüğe Karşs ı Avrupa Komisyonu nun ayrımcılıkla mücadeledeki rolünden, oluşs turduğu standartlardan ve araçlardan bahsetti. Kut öncelikle komisyonun ırkçılık, anti semitizm ve yabancı düşs manlığına karşs ı mücadele etmek ve uygulanabilir politikalar üretmek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşs mesine ve ek protokollere dayanan bir mekanizma olarak oluşs turulduğunu ifade etti. Kut, Komisyon un ayrımcılıkla mücadele amacıyla hazırladığı, ülkelerin uluslararası norm ve belgelere uyumlarını ve eksikliklerini ön plana çıkaran, tematik ülke raporlarının oldukça etkili olduğunun altını çizdi. Kut ayrıca Komisyon üyelerinin hükümet temsilcileri değil uzmanlardan seçiliyor olmasının, ülke temsilcilerinin kendi ülkelerine ait raporlara dahil olmamasının, raporların uzun gözlem ve görüşs melere dayanıyor olmasının; raporların niteliği ve güvenilirliği açısından kritik olduğunu belirtti. Kut, raporların ülkelerin geri bildirimlerine açık olduğunu, raporların son hallerinin geri bildirim süreci tamamlandıktan sonra açıklandığını ifade etti. Sayfa 6

7 Kut konuşs masını tamamlarken Komisyon raporlarında söz konusu olan temel sorunlardan da bahsetti. Bu sorunlar Avrupa Konsey ine üye ülke sayısının fazlalığı sebebiyle her ülkeye uzun zamanda sıra gelmesi, görüşs meler için belirlenen 1 haftalık ziyaretlerin küçük ülkeler için yeterliyken büyük ülkeler için yetersiz kalması olarak ifade etti. Ayrıca katılımcıların yönelttiği sorulara cevaben Kut, Türkiye raporunun önümüzdeki yıl yayınlanacağını, bu raporun Türkiye nin büyüklüğü ve farklılık gösteren sorunları sebebiyle kısıtlı olduğunu ama tüm temel sorunlara atıf yapabildiğini belirtti. Isabelle Chopin- Avrupa Ayrımcılıkla Mücadele alanında Hukuki Uzmanlar Ağı İkinci panel konuşs macısı, Avrupa Ayrımcılıkla Mücadele alanında Hukuki Uzmanlar Ağı nın ayrımcılıkla mücadele deneyimlerini paylaşs mak üzere Isabelle Chopin oldu. Sunumunda Chopin Ağın gerçekleşs tirdiği, AB nin ayrımcılık alanındaki iki temel direktifi: Irk Eşs itliği Direktifi ve İşs Yaşs amında Eşs itlik Direktifi izlenmesi için Avrupa ülkelerindeki mevzuatların taranması çalışs masının sonuçlarını aktardı. Bu çalışs ma kapsamında Avrupa Birliği direktifleriyle karşs ılaşs tırıldıklarında daha kapsamlı, uyumlu ve kısıtlı olan yasal mevzuatların ortaya çıkarılmaya çalışs ıldığını belirten Chopin, direktiflerin adapte edilmesine dönük engeller ve mevzuatlardaki eksikliklerden de bahsetti. Chopin yaptırım yokluğu, eşs itlik birimlerinin eksikliği, hakların yeterince bilinmemesi, veri eksikliği ve destekleyici mekanizma eksikliğinin söz konusu engeller ve eksikliklerin başs ında geldiğini ifade etti. Severine Jacomy Vite- BM İnsan Hakları Tematik Grubu Panelin son konuşs macısı BM İnsan Hakları Tematik Grubu nu temsilen Severine Jacomy Vite oldu. Vite UNİCEF in ayrımcılıkla mücadele konusunda temel aldığı dokümanlardan ve çeşs itli alanlarda yaptığı Sayfa 7

8 çalışs malardan bahsetti. Vite öncelikle yaptıkları çalışs malara dayanak olan BM kapsamında oluşs turulan ayrımcılığı önlemeye dönük sözleşs melerden bahsetti. Bu sözleşs meler şs u şs ekilde sıralanabilir; Kadınlara Dönük Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesine İlişs kin Sözleşs me (CEDAW), Kişs isel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşs mesi (ICCPR), Çocuk Hakları Sözleşs mesi (CRC), Engelli Kişs ilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşs me (CRPD). 1 Eğitime erişs im, etnik, dinsel, kültürel gruplar, engelli bireyler, HIV pozitif bireyler, LGBTİ bireyler gibi pek çok ayrımcılık alanında çalışs ma yaptıklarını belirten Vite, çoklu ayrımcılığa işs aret ederek ayrımcılığın farklı zeminlerinin farklı ölçeklerde izlemeyi gerekli kıldığını belirtti. Vite güncel bir sorun olarak yabancı düşs manlığının, mülteciler ve sığınmacılar bakımından bir ayrımcılık zemini oluşs turmasını bu duruma örnek olarak gösterdi. Vite UN in birbirini çapraz kesen konuları da içeren bir veri tabanının olduğunu ancak yine de ayrımcılıkla mücadele konusunda temel engellerden birinin bilgi toplama sorunu olduğunu belirterek bu sorunu ortadan kaldırma noktasında sivil toplum örgütlerinin rolünün kritik olduğunu ifade etti. Panel 2: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Çerçevesinde Uluslararası Standartlar ve AB Politikaları Konferansın ikinci panelinin temel amacı ayrımcılıkla mücadele alanında AB üyesi olan Romanya, ve İPA ülkeleri Sırbistan ile Türkiye deneyimlerine yakından bakmak ve bu alanda deneyim paylaşs ımı sağlamaktı. TACSO İnsandan İnsana (P2P) Program Koordinatörü Neslihan Özgüneşs tarafından modere edilen oturumun konuşs macıları sırayla Romanya nın Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi nden Istvan Haller, Sırbistan'ın Eşs itlik Koruma Komiserliğinden Ljiljana Loncar ve Insan Hakları Ortak Platformundan Feray Salman oldu. Istvan Haller- Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Konseyi, Romanya Oturumun ilk konuşs macısı Romanya nın Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi nin deneyimlerini aktarmak üzere İstvan Haller oldu. Haller Romanya da ayrımcılığın ne kadar yaygın bir sorun olduğunu belirterek başs ladığı konuşs masında, Romanya da ayrımcılıkla mücadeleye ilişs kin yasal mevzuat ve bir ayrımcılıkla mücadele birimi olarak Ulusal Konsey deneyiminin işs ler ve sorunlu yönlerinden bahsetti. Istvan konuşs masında ayrımcılıkla mücadele birimlerinin bağımsız olması, nitelikli olması,yeterli bir bütçeye sahip olması, hiyerarşs ik yapısının belirli özellikler taşs ıması, çalışs anların otoritelerle ilişs kilerinin belirliliği, bir destek mekanizmasına sahip olması gereği, araşs tırma izleme yapabilmesi gibi unsurların oldukça önemli olduğunu belirtti. İstvan Romanya örneğinde Ulusal Konsey ve mahkemelerin farklı kanunlara ve mekanizmaya sahip olduklarını ve bunun toplum için karmaşs ık bir durum yarattığını ancak mahkeme kararları ve Ulusal Konsey arasında fikir paylaşs ımı alanının olduğunu belirtti. İstvan ayrıca bu yapının sorunların çözümü noktasında işs levsel bir rol oynadığını ifade etti. 1 https://treaties.un.org/pages/treaties.aspx?id=4 Sayfa 8

9 Ljiljana Loncar- Eşs itlik Koruma Komiser Yardımcısı, Sırbistan Oturumun ikinci konuşs macısı ayrımcılıkla mücadele alanında Sırbistan'ın Eşs itlik Koruma Komiserliği deneyimini aktarmak üzere Ljiljana Loncar oldu. Loncar Eşs itlik Koruma Komiserliği deneyimini aktarmadan önce ayrımcılıkla mücadelenin diğer özel yasalarla ilişs kisinin, özel alanları da kapsaması gerekliliğine vurgu yaparak konuşs masına başs ladı. Loncar öncelikle işs levsel bir model için otonomi ve bağımsızlığın gerekliliğinin altını çizdi. Loncar ayrımcılıkla mücadele alanında önleyici role sahip olması gereken ombudsmanlığın, bir şs ikayet mekanizması olarak basit ve prosedüre boğulmamışs olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sırbistan'daki mekanizmanın gerekli bilgileri içeren, şs ikayetlerin fax, e mail, yazılı her şs ekilde iletilebildiği bir mekanizma olduğunu ifade etti. Loncar aynı zamanda Eşs itlik Koruma Komiserliği nin, öneride bulunma, uyarma, kamuyu bilgilendirme ve ayrımcılıkla mücadeleyi ana akımlaşs tırma konusunda işs levsel olduğunu belirtti. Feray Salman- İnsan Hakları Ortak Platformu, Türkiye Oturumun son konuşs macısı ise bir IPA ülkesi olan Türkiye nin ayrımcılıkla mücadele konusunda yasal mevzuatını aktarmak üzere Feray Salman dı. Feray Salman konuşs masında Türkiye de ayrımcılıkla ilgili yasal mevzuat, ayrımcılıkla mücadele yasa tasarısı deneyimi, Türkiye hakkında ayrımcılık alanında verilmişs AİHM kararları ve Türkiye de ayrımcılıkla mücadele konusunda oluşs turulmuşs mekanizmalara değindi. Sayfa 9

10 Salman öncelikle ayrımcılık alanında 2008 den beri sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ayrımcılık yasası üzerine çalışs tıklarını, kamu tarafından hazırlanan ilk tasarının da sivil toplum katılımıyla gerçekleşs tirilip kamuoyu ile paylaşs ıldığını belirtti. Bu dönemde demokratikleşs me hedeflerinin bu çalışs malara alan sağladığını ve ayrımcılık konusunda bir birimin kurulmasına ilişs kin taleplerin de dillendirildiğini belirtti. Son günlerde ayrımcılık yasasının tekrar gündeme geldiğini belirten Salman, ayrımcılık alanında oluşs turulan Ombudsmanlık, İnsan Hakları Ulusal Kurumu, Anayasa Mahkemesine bireysel başs vuru hakkı gibi yeni mekanizmalara değindi. Ayrıca Salman Türkiye nin uluslararası mekanizmalara bireysel başs vuru hakkını tanımaması ve sözleşs melere koyduğu çekinceleri kaldırmıyor olmasına ek olarak AİHM karnesinin de olumlu olmaktan uzak olduğuna dikkat çekti. Panel 3: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik konusunda çalışs an STK lar için Fırsat ve Engeller ILGA Avrupa dan Bjorn van Roozendaal, Avrupa Roman Hakları Merkezi nden Sinan Gökcen, ve Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı ndan Claire Fernandez in konuşs macı olarak katıldığı ve Burcu Yeşs iladalı tarafından modere edilen üçüncü panelin amacı ayrımcılıkla mücadele alanında çalışs an bölgesel ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin deneyimlerine mercek tutmaktı. Bjorn van Roozendaal- Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği (ILGA Avrupa) Panelin ilk konuşs macısı ILGA Avrupa deneyimini aktarmak üzere Bjorn van Roozendaal oldu. Roozendaal lezbiyen, gay, bisexsüel, trans ve intersex bireylerin hakları ve maruz kaldıkları ayrımcılık biçimleriyle mücadele etmek üzere oluşs turulmuşs uluslararası bir ağ olan ILGA nın savunuculuk ve insan hakları mücadelesi deneyiminden, çalışs ma alanlarından ve karşs ılaşs tıkları zorluklarından bahsetti. Resmi kurumlarla ilişs kilerin kolaylaşs tırılması, nefret suçlarının dokümente edilmesi, Avrupa Komisyonunun işs yaşs amında ayrımcılıkla ilgili direktifinin uygulanması gibi alanlarda çalışs malar yaptıklarını belirten Roozendaal, LGBTİ bireylerle ilgili ayrımcılıkların ne kadar yaygın ve her alanda gözlemlenebilir olduğunun da altını çizdi. Roozendaal kolektif çabanın ve mücadelenin önemini vurgularken bu alanda mücadele konusunda kritik rol oynayan raporlama süreçlerine insanların kaygıları sebebiyle katılamadıklarını belirtti. Roozendaal ayrıca ayrımcılık alanında çalışs an insanların yeniden ürettikleri ayrımcılık türlerinin de altını çizdi. Sinan Gökçen,-Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC) Panelin ikinci konuşs macısı, Romanların maruz kaldıkları ayrımcılıklarla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Budapeşs te merkezli Avrupa Roman Hakları Merkezi çalışs malarını aktarmak üzere Sinan Gökçen oldu. Sinan Gökçen konuşs masında merkez olarak yaptıkları çalışs malardan ve Romanların maruz kaldıkları ayrımcılık biçimlerinden bahsetti. Sayfa 10

11 Gökçen merkez olarak yaygın bir biçimde hakim, gazeteci gibi çeşs itli meslek gruplarına yönelik "Herkese insan hakları" ve "Roman hakları" eğitimleri yaptıklarını aynı zamanda da stratejik davalama yaptıklarını belirterek, çeşs itli stratejik davalama örnekleri paylaşs tı. 500 den fazla stratejik davalama süreci yürüttüklerini belirten Gökçen, Türkiye ye karşs ı AİHM de iki dava açıldığını ve bunlardan Sulukule davasının kazanıldığını ifade etti. Ayrıca gölge raporlama yaptıklarını ifade eden Gökçen, tazminat davaları, cezasızlık, eğitimde ayrımcılık, zorla kısırlaşs tırılma, kimliksiz bırakma alanlarında stratejik davalama yaptıklarını belirtti. Claire Fernandez- Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR) Panelin son konuşs macısı Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı deneyimini aktarmak üzere Claire Fernandez oldu. Fernandez, yaptıkları lobi ve savunucluk çalışs malarını aktardı ve ayrımcılıkla mücadele konusunda tehditlerin bizzat Avrupa Parlamentosunun içinde de yer aldığını, dini ayrımcılık yapan, yabancı düşs manı partilerin parlamento içinde yer aldığına işs aret etti. Farklılıkların parlamentoya yansıyamamasından bahseden Fernandez, insan haklarının ana akımlaşs tırılması konusunda sorun olduğunu ve ayrımcılıkla mücadelede yasal mevzuatta ciddi eksiklikler olduğunu ifade etti. Sayfa 11

12 Açık Forum 1. günün son oturumu olan açık forumda katılımcılar gün boyu süren tartışs malara ve aralardaki paylaşs ımlara dair akıllarında kalan ve paylaşs mak istedikleri noktaları ifade ettiler. Bu görüşs lerden bazıları şs u şs ekilde gerçekleşs ti; Bazen sorunun kendisi ayrımcılık ifade eder. Türkiye'de Roman çocuklar okulu terk ediyor bunun sebebi aile değil devlet, karşılaştıkları ayrımcılık ve ekonomik koşulların kötü olması. Öğretmenler Roman mahallerini sürgün yeri olarak tanımlıyor. Derse girmiyorlar. Eğitim en yoğun mücadele edilen alanlardan biri. 135 Dom üniversite mezunu insan var, 1'i bile özel veya kamuda iş bulamamış. İş verilmemiş. Ayrımcılığa uğruyorlar. Çocukların ayağında ayakkabı yokken okula gitmesini bekleyemezsiniz. Kendi alanlarımızda çalışırken başka alanlarla işbirliği bizim zihnimizi açacak gibi görünüyor. Özellikle Türkiye'de bu ağları kurma ve işbirliği oluşturma bilgisine daha çok ihtiyacımız var. Teknik kapasitemiz ve teknik kapasiteyi geliştirecek finansal kapasiteye sahip olamıyoruz. Ama hepsinden öte deneyim paylaşımı çok kritik, bu ve benzeri bir aradalıklar önemli. Katılımcıların yorumları üzerine panelistlerden Istvan Haller farklı alanlarda çalışs an STK'lar arasındaki işs birliğinin önemine dikkat çekti: 90'larda biz ağımızı kurduğumuzda LGBTİ, kadın vb örgütlenmeler yoktu. Yasal zeminin değişmesi için bu örgütlenmelerin dahil olduğu bir network'e ihtiyacımız var. Bu benim önerimdir. Sunuşlar bize zihinlere yerleşmiş çok ciddi bir ayrımcılık olduğunu gösteriyor. Genel bir gözlemim var; Türkiye'de zihnimizde bir insan hakları kavramı ve kültürü diye bir şey yok. Bunu eğitim çalışmalarından biliyorum. İnsan Sayfa 12

13 hakları eğitimlerine çocukluktan itibaren başlanırsa ancak sorun çözülebilir. Bunu bildirge veya raporda bildirebilirsek çok iyi olur. Bugün lisede seçimlik 1 saat insan hakkı dersi var. Diğer seçimlik derslerle kıyaslanamaz durumda. 2. Gün A: Türkiye Bağlamında Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Oturumu Konferansın ikinci gününde Türkiye de ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik alanında sivil toplum örgütlerinin çalışs malarına ve deneyimlerine odaklanıldı. Uzun yıllardır hak mücadelesi veren uzman ve aktivistler insan hakları, toplumsal cinsiyet eşs itliği, LGBTİ hakları, Roman hakları ve ruh sağlığı alanındaki hak mücadelesi deneyimlerini paylaşs tılar. Panel 1: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik konusunda Türkiye de Politika ve Mekanizmalar: STK Perspektifi Sivil toplum örgütlerinin deneyimlerinin paylaşs ıldığı ilk oturum Hakan Ataman tarafından modere edilirken sırayla İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Feray Salman, Türk Kadınlar Birliği ve CEDAW Gölge Rapor Komitesi'nden Sema Kendirci, Kaos GL'den Hayriye Kara söz aldılar. Sayfa 13

14 Feray Salman- İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Panelin ilk konuşs macısı olarak İHOP koordinatörü Feray Salman söz aldı. Salman insan hakları mücadelesi ve ayrımcılıkla mücadelenin içiçeliğine vurgu yaptığı konuşs masında, ayrımcığı ortadan kaldırmak için uygun mekanizma üretmemenin bizzat insan hakkı ihlallerine sebep olduğunu belirtti. Salman ayrımcılığı ortadan kaldırmak için mücadele etmemenin insanların dışs lanması, sistem dışs ına itilmesi, hak ve özgürlüklere erişs ememesi ile sonuçlandığını ifade etti. Salman ayrımcılıkla mücadele noktasında evrensel kriterlerin baz alındığını belirterek 1986'da İnsan Hakları Derneği nin kurulmasıyla bu alanda Türkiye de örgütlü bir biçimde mücadeleye başs landığını ifade etti. Ayrımcılığın haritalanması, şs iddetin ve işs kencenin haritalanması gibi metotların İHOP'un çeşs itli paydaşs larıyla birlikte yaptığı çalışs malar olduğunu ifade etti. Salman aynı zamanda belediyeler ve yerel örgütlerle ortak çalışs maların önemine değindi. Salman ayrıca ayrımcılık yasa taslağının sivil toplum örgütleriyle nasıl hazırlandığı ve süreci üzerine bilgi verdi. Bu sürecin aşs amaları; AİHM kararlarının izlenmesi, ayrımcılık mevzuatının analiz edilmesi, ilk taslağın oluşs turulması, STK'lar ile taslağın paylaşs ılması, geri bildirimlerin toplanması ve taslağın geri bildirimlerle revize edilmesi, dönemin İçişs leri Bakanı Beşs ir Atalay ile toplantı düzenlenmesi gibi basamakları içermektedir. Uluslararası insan hakları standartlarının Türkiye için temel standartlar olduğuna işs aret eden Salman aynı zamanda Paris prensiplerinin bağımsız yapıların nasıl oluşs turulması gerektiği noktasında temel referans ve el kitabı olması gerekliliğinin ve prensiplerin uygulaması noktasında kamu idaresinin sorumluluğunun altını çizdi. Sema Kendirci- Türk Kadınlar Birliği, CEDAW Gölge Rapor Komitesi Panelin ikinci konuşs macısı Kadınlara Karşs ı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair sözleşs me (CEDAW) Gölge Rapor Komitesi deneyimini aktarmak adına Türk Kadınlar Birliği'nden Sema Kendirci oldu. Sema Kendirci yedincisi hazırlanmakta olan CEDAW gölge raporlama süreci deneyimini ve kamunun bu süreçteki pozisyonunu katılımcılarla paylaşs tı. Kendirci nihai hedef eşs itlik olduğu oranda ayrımcılıkla mücadelenin kritik olduğunu belirterek konuşs masına başs ladı. Kendirci öncelikle 90. madde gereği uluslararası sözleşs melerin eşs itlik için önemli olduğunu, ancak bu sözleşs melerin çoğunda çeşs itli çekincelerin varlığının da devletin sorunlu yaklaşs ımını gösterdiğini ifade etti. Kendirci'nin konuşs masından öne çıkan noktalar şs u şs ekilde oldu: İlk resmi CEDAW raporunun 1986 yılında yayınlanmasını takip eden süreçte kadınların şiddet karşıtı mücadelesinin yükselmesiyle birlikte, kadın örgütlenmeler tematik gölge raporlama hazırlamaya başlarken, 4. ve 5. resmi raporlarla birlikte Pekin Konferansı kararlarının tamamını içeren kapsamlı raporlar hazırlanmaya başladı. CEDAW sözleşmesi kadınlara dönük ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına dönük yasal düzeyde değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Gölge raporlama ise, kadın örgütlerinin kolektif çalışmasıyla devletin bu sorumluluğunu ne kadar gerçekleştirdiğini ortaya koymakla birlikte çözüm önerilerini de içermektedir. Kendirci nin değindiği bir nokta ise devletin alana ilişs kin raporlaması ve STK ların gölge raporlaması arasındaki farklar oldu. Kendirci ye göre gölge raporlama olumlu ve olumsuz noktaları içerirken, resmi raporlar çok ufak noktaları büyük başs arılar olarak aktarmakta ancak sorunlu noktaları ifade etmede gerçekçi davranmamaktadır. Kendirci konuşs masında aynı zamanda Türkiye'nin taraf olduğu diğer bir önemli sözleşs me olan İstanbul Sözleşs mesi'nin hazırlanma, imzalanma süreci ile sözleşs menin öngördüğü bağımsız uzmanlar komitesinin kuruluşs sürecindeki sorunlardan bahsetti. Kendirci bu süreçte kadın örgütlerinin kamu idaresi ile çalışs mada yaşs adıkları zorluklara işs aret etti. Sayfa 14

15 Kendirci konuşs masını tamamlarken kadın hareketinin yasal değişs iklikler ve algı değişs imi noktasındaki çalışs malarına, başs arılarına değinirken, kamu idaresinin kadınlarla ilgili ayrımcılığa dönük yasal düzenlemelerde kullanılan dezavantajlı grup tanımının eksik ve uluslararası normların gerisinde olduğunu belirtti. Hayriye Kara- Kaos GL Panelin son konuşs macısı Kaos GL'nin LGBTİ hakları alanındaki deneyimini aktarmak üzere Hayriye Kara oldu. Kara konuşs masına ayrımcılığı görmezden gelmenin ayrımcılığı yeniden üreten bir unsur olduğunu belirterek başs larken aynı zamanda ayrımcılıkla mücadelenin dönüşs türücü gücüne işs aret etti. Kara yeni bir kavramsallaşs tırma olarak katmanlı ayrımcılık ve bunun sonuçlarına değindi. Kara'ya göre ayrımcılık ve sonuçları tartışs ılırken farklı ayrımcılık türlerinin kesişs im alanları göz ardı edilmekte ve katmanlı ayrımcılık alanları gözden kaçırılabilmektedir. Yasal mevzuatta ayrımcılık düzenlemelerini cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden değerlendiren Kara, Anayasanın 10. maddesinin kanun önünde eşs itliği düzenlediğini, bireyler arası ayrımcılığı önleme konusunda bir düzenleme getirmediğini belirtti. Kara'ya göre söz konusu mevuzata sonradan eklenen fıkralarda düzenlenen devlet cinsiyet ayrımcılığını önlemek için her tür önlemi alır ve bu düzenlemeler de ayrımcılık olarak sayılamaz ifadesi; gazi, malul, yardıma muhtaç grup lara referansla devam etmektedir ve bu durum devletin kadın haklarına temel yaklaşs ımını ortaya koymaktadır. Kara ayrımcılık yasağını düzenleyen TCK 122. maddesinin sıkıntılı içeriğine vurgu yaptı. Kara'ya göre mal ve hizmetlere erişs imde ayrımcılık yasağını düzenleyen madde ve benzeri durumlar gibi belirsiz ifadeler Sayfa 15

16 içerirken, yeni düzenlemeyle ön yargı kavramı eklenerek ayrımcı eylemi tanımlamak neredeyse imkansız hale getirilmişs tir. Kara'nın üzerinde durduğu diğer bir nokta ise geçtiğimiz dönemde gündeme gelen ayrımcılık yasa tasarısının yer verdiği yeni bir husus oldu. Kara, söz konusu taslakta yer alan ve güçlendirici bir unsur olan ispat yükümlülüğünün tersine çevrilmesinin önemine dikkat çekti. Kara ayrıca ayrımcılığın çok yaygın bir sorun olduğunu, yasaların değişs mesinin tek başs ına yeterli olmadığını, kurumsallaşs manın ve sivil toplum katkısının kritik olduğunu ifade etti. Panel 2: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik konusunda Türkiye de Politika ve Mekanizmalar: STK Perspektifi Konferans ta ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik konusunda sivil toplum deneyiminin paylaşs ımına, Roman hakları ve ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren örgütlerin deneyimleriyle devam edildi. Yücel Tutal- Türkiye Roman Hakları Forumu (ROMFO) Panelin ilk konuşs macısı Roman Hakları Forumunu temsilen yürüttükleri saha araşs tırması sonuçlarını paylaşs mak üzere Yücel Tutal oldu. Tutal konuşs masında yaptıkları iki çalışs manın sonuçları üzerinde durdu. Bu çalışs maların ilki Selendi ile başs layan olayların araşs tırılması ve davaların takibi, ikincisi ise Romanların yoğun olarak yaşs adıkları bölgelerde karşs ılaşs ılan hukuki zorlukların ortaya çıkarılması yoluyla haritalanması çalışs ması oldu. Tutal ilkin Romanlara dönük ayrımcılık olaylarının tarihsel sürecine değindikten sonra Selendi ve benzeri olaylarda dava süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü detaylı olarak aktardı. Toplumsal olayların yanı sıra, Yücel Tutal'ın işs aret ettiği davalama yaptıkları diğer bir alan yazılı ve görsel basındaki Roman temsilinin içerdiği ayrımcılık unsurlarıydı. Tutal yazılı ve görsel basında hırsızlık yapan, karakola düşs en, dinle imanla ilişs kisi olmayan, aylak bir Roman tasviri yapıldığını ifade ederek bunlarla ilgili takip yaptıklarını ve dava süreçlerini izlediklerini belirtti. Tutal ayrıca eğitim alanında Roman öğrencilerin karşılaştıkları ayrımcılık türlerine çeşitli örnekler vererek, ayrı sınıfta toplama, daha düşük standartlarda hizmet verme gibi pek çok ayrımcı uygulamaların okullarda yaşandığını ifade etti. Tutal Roman Açılımı sürecinin olumlu ve olumsuz yansımalarının olduğunu, eylem planı hazırlandığını ancak kesin veri ve bütçe eksikliğinden dolayı sorunlu olduğunu ifade etti. Didem Tekeli- Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişs imi (RUSİHAK) Konferansın son konuşs macısı ise Rusihak'ın "Destek Programlarının Garanti Altına Alınması İçin Reform Projesi" kapsamında zihinsel engelliler ve psiko-sosyal engelli bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılıklara dair yürüttükleri çalışs maları paylaşs mak üzere Didem Tekeli oldu. Sayfa 16

17 Tekeli öncelikle medikal yaklaşs ım ve hak temelli perspektife dayanan sosyal içerme yaklaşs ımı arasındaki farka işs aret ederek konuşs masına başs ladı ve bir toplumda var olan herkesin söz konusu olanak ve kaynakları eşs it bir şs ekilde paylaşs abilmeleri gerektiğini belirtti. Tekeli Türkiye'nin imza attığı BM Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşs me ve Ek İhtiyari Protokolün hakların gerçekleşs mesi bakımından yetersiz olduğunu ifade etti ve mevcut durumda sözleşs melerde yer alan bazı ifadeler konusunda ciddi bir çeviri sorunu olduğuna da işs aret etti. Tekeli ye göre eşs itliğin sağlanması için hakların kullanılması noktasında destek ihtiyacı olabilir ve bu destek devlet tarafından sağlanmalıdır. Hukuki ehliyet (Legal Capacity) ve hak ehliyeti ikileminden bahseden Tekeli hukuki ehliyetin akla uygun davranmayla kısıtlandığında hak kullanımının da kısıtlandığına ve hata yapma hakkının ortadan kaldırıldığına işs aret etti. Tekeli bu durumun bir çok kişs inin vesayet altında olması ve kendi hayatları üzerine söz sahibi olamamalarıyla sonuçlandığını ifade etti. Tekeli, sözleşs me Kimse kimseyi himaye altına almasın, herkes kendi hayatı üzerine söz sahibi olsun diyorken mevcut yasalarla tanı almışs kişs ilerin oy kullanma hakkına bile sahip olmadığını ifade etti. Tekeli son olarak "Person Ağı" olarak zihinsel engelliler ve psiko sosyal engelli olan bireylerin kendi hayatlarının öznesi olması üzerine yürütecekleri I Will Act kampanyasından bahsederek katılımcıların desteğini istedi. Sayfa 17

18 Forum: Eşs it bir Geleceği Tasarlamak Forum katılımcıların değerlendirmeleri, soruları, sorulara verilen cevaplar ve konusundaki görüşs lerin paylaşs ılmasıyla devam etti. ayrımcılıkla mücadele Katılımcılar bu bölümde genel olarak konferans boyunca ele alınan farklı ayrımcılık biçimlerinin onlar için yeni bir deneyim olduğunu ifade ettiler. Bununla birlikte katılımcılar ayrımcılıkla mücadele ve eşs itliğin sağlanmasında sivil toplumun katılımı, politika yapma süreçlerine dahil edilmesi, AB değer ve ilkelerinin baz alınmasına vurgu yaptılar. 2. Gün B: Homofobiye ve Transfobiye Karşs ı Bölgesel Ağ Çalışs tayı Homofobiye ve Transfobiye Karşs ı Bölgesel Ağ Çalışs tayı Arnavutluk, Ermenistan Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, İsrail, Lübnan, Makedonya, Sırbistan Tunus ve Tükiye'den LGBTİ aktivistlerinin katılımıyla gerçekleşs ti. Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, ve Güney Kafkasya'dan katılımcıların katıldığı oturumlarda katılımcıların kendi bölgelerine ilişs kin karşs ılaşs tıkları zorluklar paylaşs ıldı ve bunların nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerine tartışs malar yürütüldü. Sayfa 18

19 Oturumlarda tartışs ılan başs lıklar uluslararası standartlar, ayrımcılıkla mücadele ve eşs itlik üzerine Avrupa Birliği politikaları, İPA ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerindeki sivil toplum örgütlerinin ayrımcılıkla mücadele alanında kazanımları, yürüttükleri izleme çalışs maları, karşs ılaşs tıkları tehditler ve fırsatlar oldu. Oturum 1: Bölgesel Ağ Üyelerinden Son Gelişs melere İlişs kin Güncel Bilgilendirme: Ortak Fırsat ve Engeller Çalışs tayın ilk oturumunun teması "Ortak Fırsat ve Engeller" idi. Oturum Filistin için İsrailli Kuirler'den Yosef Mckyton tarafından modere edildi. Oturumda nefret suçları ve ayrımcılık yasağına dair hiçbir yasal düzenlemenin olmaması en önemli sorunlar arasında sıralandı. Bölgeler arasındaki farklılıklara işs aret edilen oturumda, kimi bölgelerde eşs cinselliğin doğrudan veya dolaylı yasaklanması söz konusuyken bazı bölgelerde evlilik eşs itliğinin tartışs ıldığı belirtildi. Bu farklılıklarla birlikte homofobi ve transfobi ile mücadele için ortak bir zeminin inşs a edilmesinin gerekliliği ve deneyim paylaşs ımının önemi vurgulandı. Bu amaçla oturumda paylaşs ılan olumlu örneklerden biri Arnavutluk'tan Xheni Karaj'ın paylaşs tığı geçen yıl Tiran'da açılan LGBT sığınma evi deneyimi oldu. Karaj sığınma evlerinin homofobi, transfobi ve nefret suçlarının yaygınlığı düşs ünüldüğünde çok kritik olduğunu belirtti ve tüm LGBTİ bireyler için birarada kendilerini rahat hissedebilecekleri bir alan yaratmaya çalışs tıklarını aktardı. Oturum 2: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konusunda Ağ Üyesi Ülkelerdeki Mevcut Durum İkinci oturumda LGBTİ bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğü alanındaki temel tehditler tartışs ıldı. Yıldız Tar tarafından modere edilen oturumda Türkiye'den Kaos - GL derneğinden Ömer Akpınar, Lübnan'dan Jo Hammoud, Ermenistan'dan Mamikon Hovsepyan konu üzerine sunuşs larını gerçekleşs tirdiler. Oturumun açılışs konuşs masını yapan Yıldız Tar Tunus, Türkiye, Mısır ve Yunanistan'ın toplumsal muhalefet deneyimlerinden örnekler verdi ve nefret suçlarının ve ayrımcılığın sistemik bir sorun olduğuna işs aret etti. İlk konuşs macı olan Ömer Akpınar Türkiye'de son yıllardaki toplumsal hareketlerden bu toplumsal hareketin bastırılma biçimlerinden ve yeni yasalaşs an güvenlik yasasının ifade özgürlüğünü kısıtlama tehdidinden bahsetti. Akpınar ayrıca LGBTİ örgütlerin geçen yerel seçimler ve yaklaşs makta olan genel seçimlere dönük yürüttükleri kampanyalardan bahsetti. Jo Hammoud ise Mısır deneyiminden kesitler sunduğu konuşs masında muhalif düşs ünmenin yaşs am kaybıyla sonuçlandığını ifade etti. Arap yarım adasında ifade özgürlüğünün söz konusu bile edilemediğini ifade eden Jo Hammoud Lübnan için farklı olan durumun ise hükümet tarafından gittikçe tersine çevrildiğini belirtti. Sayfa 19

20 Mamikon Hovsepyan ise Ermenistan deneyimini aktarırken Rusya'daki homofobik ve tranfobik yasa süreçlerinin Güney Kafkasya'yı da etkilediğini ifade etti. Hovsepyan Gürcistan'ın bölgede zaman zaman AB etkisiyle olumlu yasalara imza attığını ama dinin hala temel bir etki unsuru olduğunu ifade etti. Ayrıca Hovsepyan Ermenistan'da Kilisenin LGBTİ karşs ıtı kampanyaların yürütücüsü olduğunu ifade etti. Hovsepyan son olarak bu ve benzeri baskılar yüzünden ülke nüfusunun %10'unun ülkeyi terk ettiğini belirtti. Oturum 3: Ağ için Pozisyon Belgesi Oluşs turulması ve Gelecek Döneme Yönelik Planlama Ezgi Koçak tarafından modere edilen son oturumda bölgesel ağın geleceği tartışs ıldı. Gelecek tartışs malarının öncelikli konularından birisi ağın karşs ılaşs tığı zorluklar oldu. Bu başs lık farklılıkların bir aradalığının ne kadar mümkün olduğu, yeni örgütlenme biçimlerinin neler olabileceği ekseninde tartışs ıldı. Farklı bölgelerden gelen katılımcılarla toplanan bölgesel ağ için daha etkili ve üretken buluşs ma biçimlerinin gereğinin de altının çizildiği tartışs malarda önceki buluşs madan bugüne ağın ne oranda canlı tutulabildiği mercek altına alındı. Oturumda tartışs ılan konulardan bir diğeri ise, ağın online bir platforma taşs ınma olasılığıydı. Ağın online bir düzlemde ve tematik buluşs malar halinde devam ettirilebileceği üzerinde duruldu.6. bölgesel buluşs ma tüm katılımcıların kendi dillerinde kağıtlara "Herkes İçin Özgürlük" yazmasıyla sona erdi. Sonuç Konferans 90'dan fazla farklı geri plan, donanım ve deneyime sahip, sivil toplum temsilcisi ve kamu görevlileri için bir deneyim paylaşs ımı alanı sağladı. Bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen mücadelelerle birlikte, yerelde yürütülen çalışs maların özgünlüklerinin paylaşs ılma fırsatı bulundu. Ayrımcılığın her düzeyde farklı gruplar için değişs ik seviyelerde deneyimlendiği, haklara erişs imin önünde engel teşs kil ettiği tespit edilirken, ortak mücadelenin ve farklı ayrımcılık türlerine dair farkında olmanın önemi paylaşs ılmışs oldu. Konferans katılımcılar açısından savunuculuk çalışs maları yürüttükleri alanlar dışs ındaki alanlardaki ayrımcılıkları fark etmek ve uluslararası mekanizmalardan haberdar olmak bakımından güçlendirici bir etkiye sahip oldu. Sayfa 20

21 Gündem 1 Gün: 12 Mart Kayıt Açılışs Konuşs maları; Michael A. Rupp, AB Türkiye Delegasyonu Panel: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Çerçevesinde Uluslararası Standartlar ve AB Politikaları Gün Kut, Avrupa Konseyi, Irkçılığa ve Hoşs görüsüzlüğe Karşs ı Avrupa Komisyonu (ECRI) Isabelle Chopin, Avrupa Ayrımcılıkla Mücadele alanında Hukuki Uzmanlar Ağı Kahve Arası Severine Jacomy Vite, Birleşs mişs Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Birleşs mişs Milletler İnsan Hakları Tematik Grubu Panel: AB ve IPA Ülkelerinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Öğle Yemeği Eşs itlikle ilgili Politika ve Mekanizmalar Istvan Haller, Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Konseyi, Romanya Ljiljana Loncar, Eşs itlik Koruma Komiser Yardımcısı, Sırbistan Feray Salman, İnsan Hakları Ortak Platformu, Türkiye Panel: AB den STK Deneyimleri: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Politika ve Mekanizmalarının Gelişs tirilmesi ve İzlenmesi Kahve Arası Bjorn van Roozendaal, ILGA (Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği) Avrupa Sinan Gokcen, Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC) Claire Fernandez, Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR) Soru Cevap: Açık Forum: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik konusunda çalışs an STK lar için Fırsat ve Engeller Kapanışs Oturumu Akşs am Yemeği Sayfa 21

22 2 Gün: 13 Mart Gün - A: Türkiye Bağlamında Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Oturumu Kayıt Panel: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik konusunda Türkiye de Politika ve Mekanizmalar: STK Perspektif Feray Salman, İnsan Hakları Ortak Platformu Sema Kendirci, Türk Kadınlar Birliği, CEDAW Gölge Rapor Komitesi Hayriye Kara, Kaos GL Soru Cevap Kahve Arası Panel: Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik konusunda Türkiye de Politika ve Mekanizmalar: STK Perspektifi Yücel Tutal, ROMFO Didem Tekeli, RUSİHAK Soru Cevap Öğle Yemeği Atölye Çalışs ması: Eşs it bir Geleceği Tasarlamak Atölye Çalışs ması Sonuçlarının Paylaşs ılması Kapanışs Oturumu 2. Gün - B: Homofobiye ve Transfobiye Karşs ı Bölgesel Ağ Çalışs tayı (Ağ üyeleri, Gordion Otel) Kayıt Bölgesel Ağ Üyelerinden Son Gelişs melere İlişs kin Güncel Bilgilendirme: Ortak Fırsat ve Engeller Öğle Yemeği Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konusunda Ağ Üyesi Ülkelerdeki Mevcut Durum Ağ için Pozisyon Belgesi Oluşs turulması ve Gelecek Döneme Yönelik Planlama Sayfa 22

23 Katılanların Listesi # Name and Surname Organisation Website 1 Yelda Ahmetoğlu ÖZEV Foundation 2 İdil Seda Ak 3 Mehmet Akın Association of Women with Disabilities (ENKAD) Social Policies, Sexual Orientation and Gender Identity Studies Association (SPOD) 4 Neşs e Akkerman British Embassy Ankara tions/british-embassy-ankara.tr 5 Ayşs egül Akyüz 6 Binnur Aloğlu Women and Men Together, Socail Equality Association Association for Monitoring Equal Rights 7 Olcay Ziya Altun UNHCR 8 Melahat Arıker Başs ak Culture and Art Association 9 Melahat Arısoy Başs ak Culture and Art Association 10 Cemre Artan Ministry of EU Affairs 11 Hicran Atatanır Women Managers and Women Workers Association 12 Bülent Avcılar ÖZEV Foundation 13 Demet Özkan Baltat Ministry of EU Affairs 14 Begüm Başs daşs Amnesty International Turkey 15 Janset Bay 16 Aydin Bingöl Association for Solidarity with Freedom Deprived Juvenile The National Human Rights Institution of Turkey (TİHK) 17 Marcin Brauhoff Delegation of EU to Turkey 18 Dicle Çakmak Human Rights Joint Platform (İHOP) 19 Özge Çaman Public Health Experts Association Sayfa 23

24 # Name and Surname Organisation Website 20 Selena d Herin Human Rights Agenda Association (İHGD) 21 Sava Diamendi Romanian Embassy 22 Gözde Dilektaşs lı Ministry of EU Affairs 23 Julie N. Eikaas Norwegian Embassy 24 Gülcihan Ekinci 25 Erkan Ekinci (Accompanying) Turkish Disability Association, Mersin Branch Turkish Disability Association, Mersin Branch 26 Nebilay Erdoğan Ministry of EU Affairs 27 Aysel Ergün İHuman Rights Joint Platform(IHOP) 28 Ali Erol Kaos GL 29 Sinem Ersoy Association for Children with Cerebral Palsy (SERÇEV) 30 Amarildo Fecanji Pink Embassy 31 Hacer Foggo 32 Roberto Frifrini European Roma Rights Centre (ERRC) Human Rights Agenda Association (İHGD) 33 Biljana Ginova LGBTI Support Centre (Macedonia) 34 Ayşs e Görür 35 Metin Özgür Gücü Association for Improving Social and Cultural Life Mersin Association for People with Physical Disabilities 36 Umut Güner Kaos-GL 37 Erdem Gürsu Pink Black Triangle Associaton 38 Selahattin Güvenç Mersin Platform for Combating Discrimination 39 Joanna Haydun British Embassy Ankara 40 Ali Can Kalan Pink Life 41 Hatice Kapusuz Civil Society Development Centre (STGM) Sayfa 24

25 # Name and Surname Organisation Website 42 Reşs at Uğur Karacan Ministry of EU Affairs 43 Barışs Karacasu KAGED 44 Xheni Karaj Alliance against Discrimination of LGBT (Albania) 45 Veysel Kavak European Youth Society Association https://tr-tr.facebook.com/eysayouth 46 Merve Keyvanoğlu 47 Yunus Akın Kılışs çı Association for Children with Cerebral Palsy (SERÇEV) Ministry of Family and Social Policies 48 Ezgi Koçak Kaos GL 49 Derya Köksal UNHCR 50 Esin Koman Agenda Child Association 51 Funda Küçükcan UNFPA 52 Özgür Mehmet Kütküt 53 Hüseyin Fırat Mavigök Civil Society Development Centre (STGM) Human Rights Association, Mersin Branch 54 Stevan Milivojevic LGBT Forum Progress 55 Zübeyde Ozanözü Anatolia Education, Culture and Art Association 56 Bişs eng Özdinç Human Rights Joint Platform (İHOP) 57 Olga Özer İşs tar Women s Centre 58 Fazilet Özköse The National Human Rights Institution of Turkey (TİHK) 59 Annika Palko Swedish Embassy 60 Lise Pate EU Delegation to Turkey 61 Adam Puskar Queeria Centre 62 Sanna Raıta-Aho Finnish Embassy 63 Ayşs e Sargın Nature Association 64 Ezgi ŞS eref Social Policies, Sexual Orientation Sayfa 25

26 # Name and Surname Organisation Website and Gender Identity Studies Association (SPOD) 65 Deniz Servantie Economic Development Foundation (İKV) 66 Çiçek Tahaoğlu Bianet 67 Ege Tekinbaşs UNFPA 68 Nurcihan Temur Women s Coalition 69 Dragana Todorovic Lesbian Human Rights Organization 70 Nazım Tural Friedrich Naumann Foundation 71 Gülnur Türen 72 Gülsen Ülker Manisa Autism Youth and Sports Club Association Association for Monitoring Gender Equality / 73 Yunus Emre Ünal Ombudsmanship 74 Vladana Vasic Sarajevo Open Centre 75 Fbp Wolff Dutch Embassy turkey-tr.nlembassy.org 76 Ezgi Yaman 77 Seyhmus Yavuz 78 Z. Gökçe Zengin Network against Commercial Sexual Exploitation of Children Batman Social Studies and Local Development Association The National Human Rights Institution of Turkey (TİHK) Konuşs macılar ve Moderatörler # Name and Surname Organisation Website 1 Hakan Ataman Helsinki Citizens Association 2 Isabelle Chopin 3 Claire Fernandez 4 Sinan Gökçen European Network of Legal Experts in Non-Discrimination European Network against Racism (ENAR) European Roma Rights Centre (ERRC) Sayfa 26

27 # Name and Surname Organisation Website 5 Istvan Haller National Council to Combat Discrimination, Romania 6 Severine Jacomy Vite UN Human Rights Thematic Group 7 Hayriye Kara Kaos GL 8 Sema Kendirci Turkish Women s Association 9 Gün Kut 10 Ljiljana Loncar European Commission against Racism and Intolerance Commissioner for the Protection of Equality, Serbia ult_en.asp 11 Feray Salman Human Rights Joint Platform (IHOP) 12 Gerarrd Salza EU Delegation to Turkey 13 Didem Tekeli 14 Yücel Tutal Human Rights in Mental Health Initiative (RUSİHAK) Roma Rights Forum of Turkey (ROMFO) 15 Bjorn van Roozendaal ILGA Europe 16 Burcu Yeşs iladalı Bilgi University Human Rights Law Research Centre TACSO Temsilcileri # Name and Surname Organisation 1 Ayça Bulut Bican TACSO Türkiye 2 Akça ŞS aylan TACSO Türkiye 3 Neslihan Özgüneşs TACSO Bölgesel Ofis Sayfa 27

28 .

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

İnsandan İnsana Programı (P2P) Konferansı: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı

İnsandan İnsana Programı (P2P) Konferansı: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı İnsandan İnsana Programı (P2P) Konferansı: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı 21 Nisan 2015 - Point Hotel Taksim, İstanbul Sayfa 2 Bu

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

RAPOR. KAOS GL (Kaos Gay Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği)

RAPOR. KAOS GL (Kaos Gay Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği) Proje: IPA Ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, BM Güvenlik Konseyi 1244/99 no lu kararına tabi Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) Sivil Toplumun

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Trans Terapi Toplantısının İkincisi Düzenlendi. İnsan Hakları Örgütleri Hafıza Merkezinde Buluştu

Trans Terapi Toplantısının İkincisi Düzenlendi. İnsan Hakları Örgütleri Hafıza Merkezinde Buluştu Trans Terapi Toplantısının İkincisi Düzenlendi SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle ilki 3 Şubat 2013 te düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın ikincisi 6 Mart Çarşamba

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

SPoD LGBTİ, Meis Sitesi Davasının Takipçisi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Meis Sitesi Davasının Takipçisi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. IGLYO Genel Kurulu ve Yıllık Konferansına Katılım Sağlandı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. IGLYO Genel Kurulu ve Yıllık Konferansına Katılım Sağlandı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

LGBTT HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR

LGBTT HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR LGBTT HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği LGBTT HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması amacıyla

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

Sunum: "Cinsiyetine Uymayanlar: LGBT nin T si. TransTerapi Toplantıları Devam Ediyor

Sunum: Cinsiyetine Uymayanlar: LGBT nin T si. TransTerapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SPoD LGBTİ, Küresel Yaratıcı Savunuculuk Zirvesi'ne Katıldı. SPoD LGBTİ, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Davetiyle HDP Kadın Meclisi Toplantısına Katıldı

SPoD LGBTİ, Küresel Yaratıcı Savunuculuk Zirvesi'ne Katıldı. SPoD LGBTİ, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Davetiyle HDP Kadın Meclisi Toplantısına Katıldı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

VELİ BÜLTENİ 4. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar. Veliye Yönelik Çalışmalar

VELİ BÜLTENİ 4. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar. Veliye Yönelik Çalışmalar Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi VELİ BÜLTENİ 4 Öğrencilere Öğretmenlere Eğitim Gezileri Veliye Öğrencilere Öğretmenlere Eğitim Gezileri Veliye Öğrencilere 08 Nisan 2014 tarihinde Genç Girişs imciler

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Eğitim Konuları: Önyargıdan Ayrımcılığa, Ayrımcılık ve Uluslararası Hukuk, Ayrımcılık

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

SPoD LGBTİ, Yabancı Uyruklu Mahpuslar Ağı Toplantısı na Katıldı. Trans Grup Terapisi Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Yabancı Uyruklu Mahpuslar Ağı Toplantısı na Katıldı. Trans Grup Terapisi Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı. SPoD Robert Koleji'ndeydi

SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı. SPoD Robert Koleji'ndeydi SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı SPoD, 3-4 Nisan tarihlerinde Ankara'da Kaos-GL ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu'na katıldı.

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor. Çalıştay; Türkiye deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor. Çalıştay; Türkiye deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

[14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU]

[14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU] [14. ULUSAL ÇOCUK FORUMU] ANKARA 19-20 Kasım 2013 1. GİRİŞ Çocuk hakları, ülkemizin gündemine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını düzenleyen

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

Trans Grup Terapisi Toplantıları Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, The Danish Girl Filminin Ön Gösterimine Ev Sahipliği Yaptı

Trans Grup Terapisi Toplantıları Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, The Danish Girl Filminin Ön Gösterimine Ev Sahipliği Yaptı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (28 Mayıs - 3 Haziran 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (28 Mayıs - 3 Haziran 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 22. Hafta (28 Mayıs - 3 Haziran 2012) 28 MAYIS 2012, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanlığı Uzman Yardımcısı

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION)

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) UFND060 PROJECT DESIGN GENÇLİK PROGRAMI Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program gençlerin

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

SPoD, Uluslararası Konferansta Bir Sunum Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Birinci Yılını Tamamladı

SPoD, Uluslararası Konferansta Bir Sunum Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Birinci Yılını Tamamladı SPoD, Uluslararası Konferansta Bir Sunum Gerçekleştirdi Barış, Uzlaşma ve İnsani Güvenlik İçin Yurttaş Ağı ve Helsinki Yurttaşlar Derneği 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde Güvenliği

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

SPoD,ILGA nın Düzenlediği Toplum ve Organizasyonel Gelişim Eğitimi için Budapeşte de

SPoD,ILGA nın Düzenlediği Toplum ve Organizasyonel Gelişim Eğitimi için Budapeşte de SPoD,ILGA nın Düzenlediği Toplum ve Organizasyonel Gelişim Eğitimi için Budapeşte de SPoD, 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Budapeşte'de Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

SPoD LGBTİ, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi nin Haftalık Toplantısına Katıldı. SPoD LGBTİ, Berlin Humboldt Üniversitesi'nde

SPoD LGBTİ, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi nin Haftalık Toplantısına Katıldı. SPoD LGBTİ, Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor. Çalıştay; Türkiye deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor. Çalıştay; Türkiye deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ Amaçlar Türkiye de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamak Yazılı basındaki etnik ve dini kimliklere karşı ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU DOPİNG KONTROLÜ TALİMATI

DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU DOPİNG KONTROLÜ TALİMATI DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU DOPİNG KONTROLÜ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞS, DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI HÜKÜMLERİ VE TANIMLARI 1.0 Girişs ve kapsam nın temel amacı, hem Müsabaka-İçi hem de Müsabaka-Dışs

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Aktivist Programı 2015 Yılı Başvuruları

Aktivist Programı 2015 Yılı Başvuruları Aktivist Programı 2015 Yılı Başvuruları Başvuru Tarihi Başvuru No 02.02.2015 1077 02.02.2015 1106 02.02.2015 02.02.2015 02.02.2015 02.02.2015 1107 1008 1007 1108 02.02.2015 1109 02.02.2015 1066 02.02.2015

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor İSKOÇYA Parlamento ve komisyon internet sitelerinde düzenli olarak parlamento ve komisyon gündemini ve hangi tür katılımcı toplantılar düzenlediğini açıklıyor Katılımcı n tutanakları ve toplantıda varılan

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ GO GUIDE INSPIRE

BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ GO GUIDE INSPIRE BAŞLANGIÇ GO GUIDE GİRİŞS BAŞLANGIÇ NE VE NİÇİN SORULARININ YANITLARI Nike her zaman, geçmişs te olduğu gibi bugün de potansiyelin gerçekleşs tirilmesiyle ilgili bir hikâye olmuşs tur. Sporcular, yenilik

Detaylı

SPOD LGBTİ nin Kadın Doğum Uzmanı Doktor Hakkında Türk Tabipler Birliği ne Yaptığı Şikayet Başvurusu Sonuçlandı

SPOD LGBTİ nin Kadın Doğum Uzmanı Doktor Hakkında Türk Tabipler Birliği ne Yaptığı Şikayet Başvurusu Sonuçlandı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ

NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ GO GUIDE GİRİŞS NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ NE VE NİÇİN SORULARININ YANITLARI Misyon, önemli bir hedef ya da amaçtır. Maxim'ler, bir misyonu desteklemeye yardımcı olan kılavuz ilkelerdir.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(96)43 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 1 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, ANTISEMITIZM VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKLE MÜCADELE

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

AB de Engellilerin Entegrasyonu ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar

AB de Engellilerin Entegrasyonu ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar AB de Engellilerin Entegrasyonu ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar Mehmet Caner Demir, AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politika ve İK Geliştirme Sektör yöneticisi 16.12.2015, Ankara 15-Dec-15 Directorate-General

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri

BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri BASIN AÇIKLAMASI: İnsan Hakları Ortak Platformunun TBMM de yeni Anayasa ile ilgili çalışmaları yürütecek olan Komisyonun işleyişine dair önerileri 18.10.2011 Kamuoyunun da bildiği üzere, 19 Ekim 2011 tarihinde

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

Program taslağı İzmir 2015. ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888)

Program taslağı İzmir 2015. ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888) Program taslağı İzmir 2015 ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888) 34. GENEL KURUL İzmir, Türkiye 30 Mayıs 5 Haziran 2015 21. YÜZYIL DA SAĞLIKLI YAŞAMA VE KADIN Program Taslağı Uluslar arası

Detaylı

VELİ BÜLTENİ 2. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar. Veliye Yönelik Çalışmalar

VELİ BÜLTENİ 2. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar. Veliye Yönelik Çalışmalar Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi VELİ BÜLTENİ 2 Öğrencilere Öğretmenlere Eğitim Gezileri Veliye Öğrencilere Öğretmenlere Eğitim Gezileri Veliye Öğrencilere 25 Kasım 2013 tarihinde okulumuzda Kadına ŞS

Detaylı