Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastalar teknolojik çözümü sevdi"

Transkript

1 Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki, çakal, ayý ve bazý kurt türleri, doðal yaþam alanlarýnda görüntülendi. Orman ve Su Ýþleri Þube müdürü Mahmut Temel, fotokapan hakkýnda bilgi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, yeni uygulamanýn rayýna oturduðunu belirtti. HABERÝ 3 DE ÇORUM 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hastalar teknolojik çözümü sevdi Çorum'un yaný sýra Amasya ve Yozgat gibi komþu illere hizmet veren Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde, yoðunluðu önlemek amacýyla hayata geçirilen teknolojik uygulama hastalarý memnun etti. HABERÝ 2 DE Kent Park ta ikinci adým Kent Park Yapým Ýþi Ýhalesi, 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat te yapýlacak. Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kent Park, þehrin prestijli mekanlarýndan biri olacak. HABERÝ 9 DA Engelli vatandaþlar, camilerdeki fiziki engellerden þikâyetçi. Ýþçi haklarý için istikrar vurgusu Engelliler ibadet etmesin mi? Sendika yemeðinde istikrar vurgusu yapýldý. HABERÝ 4 DE Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü göletlere balýk býraktý. Göletlere 25 bin sazan yavrusu býrakýldý HABERÝ 10 DA Ýhaleyle birlikte Kent Park için ikinci önemli adým Ramazan Bayramý nýn hemen ardýndan atýlmýþ olacak. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar ý ziyaret etti Kimse Adliye yanýndaki yeþil alana göz dikmesin AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Ziyarette Baro'nun dile getirdiði icra dairelerinin taþýnmamasý talebini Bakan'a ilettiklerini belirten Uslu, ek bina konusunda birilerinin yeþil alana göz dikmesine razý olmayacaklarýný söyledi. HABERÝ 7 DE Çorum da yaþayan engelliler, bazý camilerde karþýlaþtýklarý engellerden þikâyetçi. HABERÝ 9 DA Tufan Köse idare amiri CHP Ýstanbul Milletvekili Þafak Pavey, partisinin Meclis Baþkanvekili adayý oldu. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. HABERÝ 7 DE Tufan Köse Binlerce çocuk iftar sofrasýna oturdu Uslu yeniden idare amiri olabilir Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binevler kavþaðýnda otomobil yangýný HABERÝ 9 DA Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda bu kez çocuklar buluþtu. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen çocuk iftarýna 3 bin 700 çocuk katýldý. HABERÝ 5 DE AK Parti TBMM Baþkanlýk Divaný için adaylarýný belirliyor. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu nun ismi yeniden idare amiri olarak geçiyor. Ýftara yetim, öksüz çocuklar ile Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eðitim gören gençler HABERÝ 7 DE Salim Uslu

2 2 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Hastalar teknolojik çözümü sevdi Çorum'un yaný sýra Amasya ve Yozgat gibi komþu illere hizmet veren Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde, yoðunluðu önlemek amacýyla hayata geçirilen uygulamayla, doktorlardan randevu alan hastalar, muayene sýrasýný akýllý telefon ve internet üzerinden takip edebiliyor. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, yaptýðý açýklamada, bölgeye hizmet veren hastanenin fiziki ve teknolojik geliþimine baðlý olarak hasta sayýsýnýn da her geçen gün arttýðýný söyledi. Hastane çalýþanlarýnýn ve hastalarýn memnuniyetini artýrmak için çalýþmalar yürüttüklerini ifade eden Zehir, son olarak poliklinik önlerindeki yoðunluðu azaltmak amacýyla yeni bir uygulamayý hayata geçirdiklerini belirtti. Akýllý telefon ve internet üzerinden hastalarýn muayene sýralarý takip edilebiliyor. Hastanenin fiziki ve teknolojik geliþimine baðlý olarak hasta sayýsý da her geçen gün artýyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný olarak göreve baþlayan Barýþ Erdoðan ve Müftü Ahmet Akýn'ý makamlarýnda ziyaret etti. Karadaþ ve Baþaranhýncal Karadaþ ve Baþaranhýncal, 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Barýþ Erdoðan ý ziyaret etti. Karadaþ ve Baþaranhýncal, Müftü Ahmet Akýn ý tebrik etti. Özel bir yazýlýmla hazýrlanan karekod sistemi sayesinde, akýllý telefon ve internet üzerinden hastalarýn sýralarýný, hastane bahçesinde hatta arzu etmeleri durumunda ev ya da iþ yerlerinden takip edebileceklerini söyleyen Zehir, uygulamanýn henüz yeni olmasýna raðmen ilgi gördüðünü vurguladý. Zehir, akýllý telefonlara yüklenen barkod sistemi sayesinde hastane koridorlarýna asýlan ilanlardaki karekodu okutarak TC kimlik numarasýný giren hastalara, tüm birimlerdeki sýrasý hakkýnda her 10 saniyede bir güncellenen bilgilerin aktarýldýðýný kaydederek, "Poliklinik önlerinde hastalarýn sýra beklerken yaþadýðý olumsuzluklarý bertaraf etmek ve daha konforlu bekleyiþ saðlayabilmek için atýlan adýmda, akýllý telefonu olmayan vatandaþlarýmýz da 'http://gg.gg/takip' adresini kullanarak internet üzerinden sýrasýný takip edebilecek" diye konuþtu. Hastalar uygulamadan memnun Hastalardan olumlu tepkiler aldýklarýný dile getiren Zehir, "Akýllý telefon kullanan hastalarýmýz uygulamayý benimsedi. Eskiden doktor kapýsý önünde sýrasýný bekleyen hastalarýmýz, þimdi hastane bahçesinde, hatta evinde veya iþ yerinde sýrasýný bekleyebiliyor. Yaþlý, hamile ve engelli vatandaþlarýmýza zaten öncelik tanýyoruz" dedi. Gözündeki rahatsýzlýk nedeniyle muayene olmak için hastaneye gelen Ayþe Koçak, uygulamayý çok beðendiðini belirterek, ziyaretlerde, Çorum'un; huzurlu, modern, insanlarýn birbirine saygý duyduðu, birlikte yaþama kültürünün geliþtiði, asayiþ açýsýndan önemli bir "Cep telefonumdan sýramý takip ediyorum. Önceden eðer benden önce muayene olacak kiþi varsa onlarla birlikte doktorun kapýsýnýn önünde sýramý bekliyordum. Þimdi hastane bahçesinde, açýk havada sýra bekleyebiliyorum. Güzel bir uygulama, emeði geçenlere teþekkür ederim" ifadesini kullandý.(a.a.) TSO dan hayýrlý olsun ziyaretleri Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,642 ila 0,857 liradan iþlem gördü. Anadolu kýrmýzý sert 3. sýkýntýsý olmayan bir il olduðunu belirterek, dýþarýdan ön yargýyla Çorum'a gelen bürokratlarýn, bir süre sonra Çorum'dan ayrýlmak istemediðine birçok kez þahit olduklarýný belirttiler. Çorum'un güçlü bir sanayi yapýsýna sahip olduðu, Anadolu'nun önemli bir üretim merkezi haline geldiði ve bu gibi nedenlerle iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn neredeyse yarýsý kadar olduðunun aktarýldýðý ziyaretlerde, ayrýca Çorum'da ahenkli bir çalýþma ortamý olduðu vurgulandý. Karadaþ ve Baþaranhýncal Çorum'da yürütecekleri yeni görevlerinde 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Barýþ Erdoðan ve Müftü Ahmet Akýn'a baþarýlar dilediler. grup ekmeklik buðday 0,642-0,857, Arpa yemlik 0,500. 0,584 liradan iþlem gördü. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, yeni uygulamanýn rayýna oturduðunu belirtti. Bölgede tüketici fiyatlarý arttý Çin i zulmüne tepki eylemi Çorum'da sosyal paylaþým sitesi facebook üzerinden bir araya gelen binlerce kiþi, Çin'in Doðu Türkistan da Uygur Türkleri ne yönelik zulüm ve iþkencelerini protesto etmek amacýyla yürüyüþ düzenleyecek. Selami Özten, Celal Kalkan ve Seçkin Çalýþkan tarafýndan organize edilen protesto yürüyüþü, yarýn (5 Temmuz Pazar) saat 16.00'da Hürriyet Meydaný'ndan baþlayacak. Ellerinde Doðu Türkistan ve Türk bayraklarý ile yürüyüþe katýlacak vatandaþlar, Pir Baba Parký'na yürüyerek, Çin'in soydaþlarýmýza yönelik uyguladýðý zulm ve iþkenceleri protesto edecek. Yürüyüþün sonunda basýn açýklamasý da yapýlacak. Facebook üzerinden oluþturulan Çin Zulmüne Dur isimli etkinliðe, þu ana kadar yaklaþýk 3 bin kiþi katýlacaðýný belirtti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Haziran ayý tüketici fiyat endeksini açýkladý. Buna göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylýk %0,51 düþtü, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylýk %0,56 arttý. T Ü F E ' d e (2003=100) 2015 yýlý Haziran ayýnda bir önceki aya göre %0,51 düþüþ, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %4,76, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %7,20 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,28 artýþ gerçekleþti. EN YÜKSEK AR- TIÞ EÐLENCE VE KÜL- TÜRDE Ana harcama gruplarý itibariyle 2015 yýlý Haziran ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %1,09, çeþitli mal ve hizmetlerde %0,79, eðitimde %0,70 ve saðlýkta %0,53 artýþ gerçekleþti. EN FAZLA DÜ- ÞÜÞ GIDA VE ALKOL- SÜZ ÝÇECEKLERDE Ana harcama gruplarý itibariyle 2015 yýlý Haziran ayýnda endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabýda %1,32, ev eþyasýnda %0,09, alkollü içecekler ve tütünde %0,01 ve ulaþtýrmada %0,01 düþüþ gerçekleþti. YILLIK EN FAZ- LA ARTIÞ LOKANTA VE OTELLER GRU- BUNDA GERÇEKLEÞ- TÝ TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre eðlence ve kültür (%11,13), çeþitli mal ve hizmetler (%9,89), gýda ve alkolsüz (Ç.HAK:2502) Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylýk %0,51 düþtü, içecekler (%9,28), konut (%8,39) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. AYLIK EN FAZLA DÜÞÜÞ 3 BÖLGEDE GERÇEKLEÞTÝ Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki aya göre en az düþüþ %0,13 ile TR31 (Ýzmir), TR71 (Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartýn), bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre en yüksek artýþ %5,65 ile TR22 (Balýkesir, Çanakkale), bir önceki yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ %8,22 ile TR31 (Ýzmir) ve on iki aylýk ortalamalara göre en yüksek artýþ %8,93 ile TR31 (Ýzmir) bölgelerinde oldu. Haziran 2015'te endekste kapsanan 426 maddeden; 71 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 218 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 137 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti.

3 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki, çakal, ayý ve bazý kurt türleri, doðal yaþam alanlarýnda görüntülendi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðünce yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi kapsamýnda son yýllarda yürütülen çalýþmalarýn baþarýlý sonuç vermesi üzerine, il genelindeki geyik, karaca, ceylan, tilki, çakal, ayý ve bazý kurt türlerinin popülasyonunda artýþ saðlandýðý gözlendi. Özellikle Kargý, Laçin ve Osmancýk ilçele- rindeki ormanlýk alanlarda yaþadýðý belirlenen yaban hayvanlarýnýn sayýsýndaki gözle görülür artýþ, yetkilileri harekete geçirdi. Bu kapsamda, ormanlýk alanlara kurulan fotokapanlarla bölgedeki yaban hayvanlarýnýn envanterini çýkarmak için çalýþma baþlatýldý. Geyik, karaca, ceylan, ayý, tilki, çakal, yaban domuzu ve kurt türleri, bakanlýktan temin edilen 10 fotokapanla doðal yaþam alanlarýnda görüntülendi. Þube müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, gece ve gündüz, hem video hem de fotoðraf çekebilen fotokapanlarý, ya- ban hayatýnýn envanterinin çýkarýlmasý için kullanacaklarýný belirterek, hangi bölgede hangi türlerin yaþadýðýný tespit edeceklerini söyledi. Fotokapanlarýn yaban hayvanlarýnýn yaþadýðý tespit edilen ormanlýk alanlarda bir ay boyunca kayýt yapacaðýný belirten Temel, þöyle devam etti: "Çalýþmalarýmýzý yaban hayatý konusunda en zengin ilçemiz olan Kargý'dan baþlattýk. Fotokapanlarýmýzý ormanlýk alana yerleþtirerek bölgede yaþayan birçok türü doðal yaþam ortamlarýnda ilk kez görüntülemeyi baþardýk. Artýk sýrasýyla da Laçin, Ýskilip ve Osmancýk ilçelerimizdeki ormanlýk alanlarýmýzdaki yaban hayvanlarýmýzý tes- Orman ve Su Ýþleri Þube müdürü Mahmut Temel, fotokapan hakkýnda bilgi verdi. Yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi kapsamýnda son yýllarda yürütülen çalýþmalar sonuç veriyor. pit edeceðiz. Ýl genelindeki tüm ormanlýk alanlarda fotokapanlarla yapacaðýmýz çalýþmamýzý tamamlayarak, Çorum'un yaban hayatýnýn envanterini çýkaracaðýz." Yaklaþýk iki hafta önce baþlattýklarý çalýþmalar kapsamýnda þu ana kadar fotokapanlarla geyik, karaca, ceylan, ayý, tilki, çakal, yaban domuzu ve kurt türlerini doðal yaþam alanlarýnda ilk kez görüntülediklerini ifade eden Temel, çalýþmalar sýrasýnda bölgede yaþadýðý bilinen ve bazý vatandaþlar tarafýndan da görülen kedigiller familyasýndan vaþaðý da görüntülemeyi amaçladýklarýný söyledi. - "Geyik ve karacalar Çorum'u sevdi" Temel, yaklaþýk 10 yýl önce çeþitli üretme çiftliklerinden getirdikleri kýzýlgeyik ve karacalarýn Çorum'un doðasýna uyum saðladýðýný ve popülasyonlarýnda gözle görülür bir artýþ olduðunu söyledi. Bugüne kadar Çorum'a 55 kýzýlgeyik ve 40'a yakýn karaca getirildiðini aktaran Temel, "Onlar üredi ve çoðaldý. Böylelikle ilçelere yayýldýlar. Sayýlarýný tespit etmek biraz güç. Geyik ve karacalar Çorum'u sevdi. Yürüttüðümüz çalýþmalarla ilimizde son yýllarda yaban hayatýnda gözle görülür bir zenginleþme oldu. Kýzýlgeyik, karaca ve keklik türlerinde sayý arttý. Bu durum kontrol çalýþmalarýnýn artmasýndan daha çok halkýmýzýn doðayý koruma konusunda eskiye göre çok daha bilinçli olmasýndan kaynaklanýyor. Bu konuda duyarlý olan herkese çok teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.(a.a.) Garanti Bankasý kutladý Garanti Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Uður Daðar, Çarþý Þubesi Müdürü Volkan Kocaman ve Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýn- dan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getiren Daðar, Kocaman ve Kerman, üniversitenin büyük bir ivme kazandýðýný ifade ederek, Garanti Bankasý Çorum Þubeleri bünyesinde mezun personel ve stajyer öðrencilerinin bulunduðunu belirttiler. Üniversite ile oluþturulan iþbirliðinin artarak devam etmesine temenni eden Garanti Bankasý Çorum Þube Müdürleri, Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite- nin ve kentin geliþimi adýna her türlü iþ birliklerine hazýr olduklarýný belirterek, Ekim 2015 tarihleri arasýnda üniversite ev sahipliðinde düzenlenecek olan 19. Finans Sempozyumu'na katkýlarýný beklediðini ifade etti. Garanti Bankasý müdürleri Rektör Alkan ý ziyaret etti. TÜMSÝAD zulmü kýnadý TÜMSÝAD Çorum Þubesi, Doðu Türkiskenceyi seyretmekte olan tüm dünya milletleritan'da Müslümanlar a yapýlan zulmü þiddetle nin vakit kaybetmeden Çin'e gerekli tepkiyi kýnadý. göstermesi ve Doðu Türkistan'da yaþayan soydaþlarýmýzýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi gerektümsýad Çorum Þube Baþkaný Abdurmektedir. Çin devleti, farklý etnik ve dini kökerahman Kýlýç, Çin in, Doðu Türkistan'da Müsne sahip 1,5 milyar Çinliyi sosyalizme kurban lümanlara yaptýðý zulmü, iþkenceyi þiddetle kýederek faþizmle köleleþtirmiþtir ve Doðu Türnadýklarýný ifade etti. kistanlý soydaþlarýmýza da bunu yapmaya çalýdoðu Türkistan'da soydaþlarýmýza uzun þýrken saldýrganlýðýný ve zulmünü artýrýyor. Anzamandýr yapýlan Çin zulmünün özellikle Racak Çin faþizmi, Doðu Türkistan halkýný yok mazan ayýnda artarak devam ettiðini ve yaþaedemeyecek, temel hak ve hürriyetleri, dini nanlarýn büyük bir buruklukla takip edildiðini Abdurrahman Kýlýç inançlarýný yaþamayý ellerinden alamayacaktýr. belirten Kýlýç, Hükümetimizin baþta ticari falimübarek günlerde tüm duamýz bu yöndedir. Birleþmiþ Milyetler ve yaptýrýmlarýn gözden geçirmesi garektiði Çin Hületler baþta olmak üzere özellikle sözde insan haklarýný savukümeti'nin her yýl Ramazan ayýnda yapmýþ olduðu Uygur nan Avrupa, Amarika tüm devletler Çin hükümetine temel Türklerine yönelik oruç yasaðý ve belirli kýsýtlamalar nedeinsan haklarýný ihlal etmesi nedeniyle baský kurmalýdýr. Çin niyle yaþanan gerilim sonucunda 18 Doðu Türkistan vatandevleti iþlediði bu suç nedeniyle uluslararasý mahkemelerde daþý Kýzýl Çin zulmü altýnda hayatlarýný kaybettiklerini üzüyargýlanmalýdýr. TÜMSÝAD ve beldemizde iþ dünyasý olarak lerek öðrenmiþ bulunmaktayýz, Doðu Türkistan'da ciddi mamasum Doðu Türkistan halkýna yapýlan zulümu yaþanan bu nada büyük sýkýntý olduðunu bilmekte ve yanlarýnda olduðuacýnýn bir an önce durdurulmasýný ve Doðu Türkistanlý soymuzu ifade etmekteyiz. daþlarýmýzýn bir an önce huzura kavuþmasýný diliyor ciddi Þu an tüm dünyada Müslümanlara yapýlan zulum ve iþmanada istiyor ve rahatsýzlýðýmýzý dile getiyoruz. dedi. Fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki, çakal, ayý ve bazý kurt türleri, doðal yaþam alanlarýnda görüntülendi. Üniversiteler tanýtýma geçti Üniversite öðrencisi adaylarý için LYS sonuçlarýnýn açýklanmasý ile birlikte tercih maratonu baþladý. Üniversite yolunda öðrenciler için en önemli konu doðru tercih. Ýstanbul Aydýn Üniversitesi, 6-14 Temmuz tarihleri arasýnda Türkiye genelinde kuracaðý 163 tercih merkezi ile adaylara ücretsiz tercih danýþmanlýðý hizmeti vermeyi hedefliyor. Gerçekleþtirdiði akademik çalýþmalarý ve fiziksel yapýsýyla tercih edilme baþarýsýný her yýl korumayý baþaran Ýstanbul Aydýn Üniversitesi, 614 Temmuz tarihleri arasýnda Türkiye genelinde kuracaðý 163 tercih merkeziyle adaylara ücretsiz tercih danýþmanlýðý hizmeti vermeyi hedefliyor. 10 fakültede 56 lisans programý, 3 meslek yüksekokulunda 117 ön lisans programý, 4 uzaktan eðitim programý, Yabancý Diller Yüksekokulu, 18 araþtýrma merkezi ile Saðlýk Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Ýstanbul Florya, Bahçelievler, Beþiktaþ, Kadýköy, Bakýrköy ve Tepekent Yerleþkeleri nde eðitim hayatýný sürdüren Ýstanbul Aydýn Üniversitesi, 33 bini aþkýn öðrencisiyle son 7 yýldýr Türkiye nin en çok tercih edilen vakýf üniversitesi olma özelliðini koruyor. Öðrencilerin aldýðý puan kadar doðru tercih yapmalarýnýn da son derece önemli olduðu bu dönemde, rehber öðretmenler ve akademisyenlerle birlikte adaylarýn baþarý sýralamalarýnýn doðru üniversite ve bölümle en iyi þekilde deðerlendirebilmesi için öðrencilere tercih danýþmanlýðý yapacak Ýstanbul Aydýn Üniversitesi, Ýstanbul, Ankara, Çorum, Bolu, Çankýrý, Ýzmir, Düzce, Trabzon, Kýrýkkale, Zonguldak, Eskiþehir, Antalya, Alanya, Isparta, Muðla, Aydýn, Manisa, Burdur, Denizli, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kayseri, Sakarya, Nevþehir, Kýrþehir, Sivas, Yozgat, Tokat, Konya, Amasya, Kütahya, Aksaray, Af- Üniversite öðrencisi adaylarý için LYS sonuçlarýnýn açýklanmasý ile birlikte tercih maratonu baþladý. Ýstanbul Aydýn Üniversitesi tanýtým çalýþmalarýna baþladý. Üniversiteler kendi imkanlarýný öðrencilerle buluþturuyor. yon, Samsun, Sinop, Balýkesir, Yalova, Diyarbakýr, Bingöl, Elazýð, Batman, Mardin, Þýrnak, Er- zurum, Iðdýr, Aðrý, Van, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Adýyaman, Þanlý Urfa, Malatya da tercih merkezleri kurularak öðrencilere ve velilere bilgilendirme saðlamayý hedefliyor.(ýha)

4 4 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Hayrettin Karaman Ýslâmî Devlet (2) Hak-Ýþ Konfederasyonu'na baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi iftar yemeði düzenledi. Ýftara sendikaya baðlý çok sayýda iþçi katýldý. Hizmet-Ýþ in iftarýnda istikrara vurgu yapýldý Hak-Ýþ Konfederasyonu'na baðlý Hizmet-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi iftar yemeði düzenledi. tarafa yaklaþýk 10 ay içerisinde üye sayýsý 160 olan þubemizin bugün üye sayýsýný binlere çýkarmanýn gururunu Ýnci Restoran'da gerçekleþtirilen iftar programýna, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan Hizmet- Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýlarý Fahrettin Kütükçü ile Zekeriya Koca, Hizmet-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mustafa Köroðlu ve merkez ile ilçelerden sendika üyeleri katýldý. Programda Hizmet-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mustafa Köroðlu, Hizmet- Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýsý Zekeriya Koca ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu birer konuþma yaptýlar. 'MÜSLÜMAN COÐ- RAFYA KAN AÐLI- YOR' Müslüman coðrafyada yaþanan üzücü olaylara dikkat çeken Hizmet-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mustafa Köroðlu, "Mübarek Ramazan ayýnda Doðu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin'de ve nerede zulüm gören Müslüman varsa, kardeþlerimize yapýlan zulmü ve haksýzlýðý kýnýyoruz. Ýþkolumuzun en büyük, ülkemizin de ikinci büyük sendikasý olarak 'önce insan, önce emek' ilkesini her zaman kendimize prensip edindik. Göreve geldiðimizden bu yaþýyoruz. Üye sayýmýzý inþallah sizlerle birlikte daha çok artýracaðýz. '' dedi. 'HÝZMET ÝÞ NERE- DEYSE KAPANA- CAKTI' Sendikanýn Çorum þubesinin çalýþmalarýný öven Hizmet- Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Yardýmcýsý Zekeriya Koca ise,'' Yeryüzünde açlýklar, susuzluklar, kan ve zulümler varken, Allah'a þükürler olsun ülkemizde huzur ve barýþ içerisinde iftarýmýzý açýyoruz. Bu huzur ortamýný saðlayanlarla iftihar ediyoruz. Çorum þubemiz sendikamýz tarafýndan kapatýlmakla yüz yüze kalmýþtý. Emekçimizin yoðun olduðu yerde sendikamýzýn üye bazýnda geriye gidiþi bizi üzmüþtü. Allah razý olsun Mustafa kardeþimiz yollara düþerek samimiyetle, aþkla, heyecanla nerde emekçi varsa kapýlarýný çaldý üye sayýsýný bine çýkartarak büyük bir baþarý elde etti.'' Diye konuþtu. 'ÝSTÝKRARIN OLMA- DIÐI YEDE ÝÞÇÝ HAKKI OLMAZ' Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da, istikrarýn olmadýðý yerde iþçi haklarýndan bahsedilemeyeceðini söyledi. Kutlamaya Çorumlu iþ adamý Murat Koçak da katýldý. Komþumuz Yunanistan'da yaþanan ekonomik krize dikkat çeken Uslu, þöyle dedi: "Rabbimiz bize biran önce felahý, refahý ve istikrarý nasip etsin. Ýþçi haklarýný konuþmanýn yolu istikrarlý bir iktidardan geçer. Ýstikrarsýz ortamlarda iþçi haklarýndan bahsetmek mümkün deðil. Karþýmýzda bir muhatap yoksa ve sadece gelecek seçimleri düþünen bir siyasi yapý varsa, o zaman sorunlarý konuþabilmek, çözüm üretebilmek mümkün olmuyor. Çevremizde var olan savaþ iklimi adeta Türkiye'yi de içine çekmeye çalýþýyor ve komplolar uygulanýyor. Bölge barýþýna katkýda bulunulmasý Türkiye'nin güçlü, etkin ve saygýnlýðýný korumasýna baðlýdýr. Türkiye'nin etkin ve saygýn bir konumda olmasý büyük Türkiye'yi kurmaktan geçiyor. Ülkede siyasi istikrar devam etmeseydi, heyecanlarla, heveslerle iþ yapýlmýþ olsaydý halimiz Yunanistan gibi olurdu. Namerde muhtaç olurduk. Ýþçi haklarýný geliþtirmenin, iþçi haklarýný konuþmanýn yolu istikrarlý bir siyasi iktidardan geçiyor. '' Hizmet ÝÞ Sendikasý'nýn iftarý tasavvuf musikisi ve dua ile sona erdi. ABD Büyükelçisi ne Çorum daveti Amerika Birleþik Devletleri nin 239. yýl baðýmsýzlýk kutlamalarý ABD nin Ýstanbul Ýstinye deki Baþkonsololuðu nda yapýldý. Kutlamaya Çorumlu iþ adamý Murat Koçak da katýldý. Koçak ýn verdiði bilgiye göre, ABD ve Türk bayraklarýnýn dikkat çektiði resepsiyon; yabancý ülke diplomatlarý, siyasiler, iþ dünyasý, medya ve Sivil Toplum Kuruluþlarýndan yerli ve yabancý misafirlerinin katýlýmýyla gerçekleþti. ABD nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve ABD nin Ýstanbul Baþkonsolosu Chuck Hunter davetlilerle bire bir ilgilendi. Resepsiyona katýlan Murat Koçak, ABD Büyükelçisi John Bass ý, Çorum u ve ilçelerini görmeye davet etti. Ýnci Restoran'da gerçekleþtirilen iftar programýna AK Parti Çorum Milletvekili eski sendikacý Salim Uslu katýldý. Sendika yemeðinde istikrar vurgusu yapýldý. Hizmet ÝÞ Sendikasý'nýn iftarý tasavvuf musikisi ve dua ile sona erdi. TÜGVA dan Büyük e nezaket ziyareti Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum Ýl Yönetimi, protokol ziyaretleri kapsamýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette TÜGVA hakkýnda bilgiler veren Ýl Temsilcisi Feridun Batan, sevgi ve hoþgörünün hâkim olduðu büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet edecek gençlik yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade ederek "yeni nesil bir gençlik vakfý" olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Milli Eðitim Ýl Müdürü Seyit Ali Büyük TÜGVA'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TÜGVA yöneticileri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü makamýnda ziyaret etti. 9- Meþrûiyeti kabul edilen bütün mezheplerin sâlikleri -kanunun çizdiði sýnýrlar içinde- mezhep hürriyetinden tam olarak istifade ederler. Dolayýsýyla çocuklarýna kendi mezheplerinin esaslarýný talim, fikir ve görüþlerini serbestçe telkin edebilecekleri gibi ahvâl-i þahsiyyelerinde ancak kendi mezhep hükümleri ile hükmolunurlar ve bu mevzûlarda kendi mezheplerinden olan bir hâkimin (kadý) hükmetmesi daha uygun olur. 10- Devletin gayr-i müslim sâkinleri - kanunun sýnýrlarý içinde- tam olarak din, ibâdet, dinî öðretim ve kültür hürriyetinden faydalanýrlar. Kezâ ahval-i þahsiyyelerinde dînî kanunlarý, örf ve merasimlerine göre hüküm giymek ve muamele görmeyi taleb etmek hakkýna mâliktirler. 11- Yurdun gayr-i müslim sakinleriyle yapýlan bütün anlaþma ve baðlantýlara riâyet etmek devletin görevidir. Bu gibi sâkinler (devletin Ýslâm ülkesinde kalmalarýna, muvakkaten veya daimî olarak izin verdiði gayr-i müslimler) 7. maddede sayýlan bütün medenî haklardan istifade ederler. 12- Devlet reisinin erkek, Müslüman, halkýn veya mümessillerinin; dindarlýk, ehliyet ve akl-i selimine güvendiði bir kimse olmasý gereklidir. 13- Devlet iþlerini yürütmekten asýl sorumlu olan devlet reisidir; ancak selâhiyetlerinden bir kýsmýný bir ferd veya gruba vermesi (tefvîz etmesi) mümkündür. 14- Devlet reisi iþleri tek baþýna yürütmeye kalkýþarak istibdad yolunu tutamaz; devlet iþleri þûrâ usulüne göre yürür; bunun mânasý devlet reisinin devlet iþleri ile alâkalý tedbirleri almak ve vazifelerini yerine getirmek hususunda hükûmet üyeleri ve halk mümessilleri ile istiþareye baþvurmasýdýr. 15- Devlet reisi anayasanýn tümünü veya bir kýsmýný ilga edemez ve þûrâsýz olarak tek baþýna (istibdad ile) idâreyi ele alamaz. 16- Devlet baþkanýný seçme hakkýna mâlik olanlar ayný zamanda oy çokluðu ile onu azletme imkânýna da sahiptirler. 17- Devlet reisi, medenî haklar bakýmýndan diðer Müslümanlar gibidir; kanunun hâkimiyeti dýþýnda kalamaz. 18- Hükûmet üyeleri, yardýmcýlarý ve halk için tek kanun ve tek nizam vardýr, bunlarla da umûmî mahkemeler hükmeder ve infaz eder. 19- Bütün ülkede yargý, yürütmeden baðýmsýzdýr; yürütmenin tesiri altýna girmeden vazifesini yerine getirir. 20- Devletin ana prensiplerine aykýrý olan, anarþi ve yýkýcýlýk doðuran fikir ve nazariyelerin neþrine ve propagandasýna izin verilemez. 21- Ülkenin vilâyet ve eyâletleri devletin idâri bölümleri (cüzleri)dir. Kabile, lisan veya soya dayalý üniteler olmayýp, merkezî hükûmetin murakabe ve idaresi altýnda duruma göre kendilerine bazý idarî selâhiyetler verilebilen, fakat asla merkezden ayrýlýp müstakil olmalarýna izin verilmeyen idârî bölgelerden ibarettir. 22- Anayasanýn hiçbir yeri kitâb ve Sünnet'e aykýrý bir þekilde tefsir edilemez. Geçmiþte ve günümüzde bu ilkelere riayet etmediði halde kendine Ýslâmî rejim veya devlet diyenler onu temsil edemezler. Dini ve ahlaký ihmal eden, eþcinsellerle dindar Müslümanlarý hukukta, þerefte, itibarda, istihdamda eþit tutan, genelevleri serbest býrakýp bu iþten vergi alan, faizi ve zinayý (evli olmayan ergin çiftlerin karý-koca gibi yaþamalarýný) serbest býrakan, laiklik adýna din hürriyetini kýsýtlayan, ulusçuluk adýna ümmetin parçalanmasýný esas alan bir rejimi bir Müslüman savunamaz, böyle bir rejimde yaþamak durumunda kalýrsa muhalefetini bir þekilde ortaya koyar, birilikte yaþama mecburiyeti sebebiyle de tahammül eder. Demirel e mevlit okutuldu Cumhurbaþkaný Demirel için Türkiye nin 81 ilinde ve ilçelerinde 3 Temmuz 2015 Cuma günü mevlit programý düzenlendi. Merhum 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde Ankara'da tedavi gördüðü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliði nedeniyle 91 yaþýnda hayatýný kaybetmiþti. Süleyman Demirel

5 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ Binlerce çocuk iftar sofrasýna oturdu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iftanr sonrasý çocuklara hitap etti. ÝFtara Yetim, öksüz çocuklar ile Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eðitim gören gençler katýldý Çocuk Ýftarý'nda çocuklar kendileri için hazýrlanan programda hem iftar yaptý hem de doyasýya eðlendi. Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi Ýmam Hatibi Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma Türkiye 1. si Habib Deveci de sesiyle dinleyenleri büyüledi. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda bu kez çocuklar buluþtu. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen çocuk iftarýna 3 bin 700 çocuk katýldý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir ile çok sayýda çocuk katýldý. Yetim, öksüz çocuklar ile Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eðitim görenlerin katýldýðý Çocuk Ýftarý'nda çocuklar kendileri için hazýrlanan programda hem iftar yaptý hem de doyasýya eðlendi. Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen çocuk iftarýna 3 bin 700 çocuk katýldý. bunun farkýnda olmanýz lazým. Siz bunlarý yapacaksýnýz, buna yürekten inanýyorum." dedi. ÇOCUK ÝFTARI BÝZÝ EN MUTLU EDEN ÝFTAR OLDU Çocuk iftarýna katýlan çocuklar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, çocuk iftarýndan sonra yaptýðý büyük ilgi gösterdi. Ýftar saati öncesinde ve sonrasýnda kendisiyle fotoðkonuþmada mahalle iftarlarý düzenleyerek iftar sofrasýný binlerce kiþiyraf çektirmek isteyen çocuklarý kýrmayan Baþkan Külcü, çocuklarla le paylaþtýklarýný, ama çocuk iftarýnýn kendilerini en çok mutlu eden, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. kendilerine huzur veren bir iftar programý olduðunu söyledi. BALON GÖSTERÝSÝNE BAYILDILAR Bu tür güzelliklerin bütün Ýslam coðrafyasýnda da yaþanmasý teçocuklar, iftar programýnýn sonunda Balonlarýn Efendisi'nin kenmennisinde bulunan Baþkan Külcü, "Sevgili çocuklar Rabbim cývýltýnýdileri için yaptýðý gösteriyi büyük bir dikkatle izledi. zý, heyecanýnýzý, sevincinizi hiç eksik etmesin. Sizler bizim için çok Özellikle uzun balonlarý kullanarak görsel þölene dönüþtüren, baönemlisiniz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceðisiniz. Ülkemiz her alanda lonlardan her türlü þekli yapabilen Balonlarýn Efendisi, Ýmam Hatip Liçok büyük bir deðiþiðim yaþýyor. Tabi sizi en çok eðitim ilgilendiriyor. sesi bahçesini dolduran binlerce çocuða keyifli bir gösteri sundu. BaBizim okuduðumuz okullardan çok daha iyi imkânlara sahipsiniz. Allondan yaptýðý figürleri iftara gelen çocuklara hediye eden Balonlarýn lah'ýmýza þükürler olsun her tarafta okullar var, derslikler var, spor saefendisi, gösterisinin sonunda çocuklar tarafýndan coþkuyla alkýþlandý. lonlarý var. Sizler de bu okullarda daha iyi bir Türkiye'yi kurmak için KÜLLÝYE NÝN ÝMAMI NDAN KUR AN ZÝYAFETÝ çalýþacaksýnýz, çalýþmalýsýnýz." dedi. Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi Ýmam Hatib'i Mehmet Bilir, Çocuk Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediðini, bu günlerin kýymetinin Ýftarýnda Kur'an-ý Kerim ziyafeti sundu. Daha önce iki kez Kur'an-ý Kebilinmesi gerektiðinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, rim okumada iki kez dünya 2.si olan Mehmet Bilir, iftar alanýný doldu"ýçinde huzurla yaþadýðýmýz, umutla yaþadýðýmýz, geleceðe güvenle ran binlerce çocuðu adeta mest etti. baktýðýmýz bir Türkiye'yi sizler inþa edeceksiniz. Bizler onlarýn tohumlarýný atýyoruz. Bundan daha iyisini inanýyorum ki sizler baþaracaksýnýz. Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma Türkiye 1. si Habib Deveci de semilletimizin en önemli gücü, en önemli zenginliði sizlersiniz. Sizin de siyle dinleyenleri büyüledi. 11 kiþi mantardan zehirlendi Her yýl yaþanan mantar zehirlenmeleri, tüm uyarý ve ölümlü sonuçlara raðmen bu sene de eksilmiyor. Son iki gün içerisinde 6 ayrý köyde yaþanan zehirlenme vakalarýnda 11 kiþi hastanelik olurken, içlerinden 15 yaþýndaki D.Ý.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Ýlk denemesinde zehirli etkisi göstermemesine raðmen, mantarýn ne zaman zehirleme vakasýna sebep olunacaðýnýn bilinemeyeceði uyarýsýnda bulunan uzmanlar, vatandaþý dikkatli olmaya çaðýrdý. Sungurlu Kýþla'da yedikleri mantardan zehirlenen ayný aileden 7 kiþi Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, aile fertleri arasýnda 3 ve 5 yaþýndaki çocuklarda zehirlendi. Konaklý Köyü'nde Þ.B. (78) ve D.Ý (15), Uðurludað Torunlar Köyü'nde S.A. (61), Büðüroðlu Köyü'nde ise Y.K. (13), yedikleri mantardan zehirlenen isimler oldu. (Haber Merkezi) Çifçinin sorunlarý TZOB da Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkan Yardýmcýsý Nejat Gamzeli, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan ý ziyaret etti. Ziyarette Ýskilip ve köylerinde meydana gelen dolu ve sel felaketlerinde çiftçinin uðradýðý zararlar görüþüldü. Çiftçi hizmet istasyonunu da ziyaret eden Gamzeli, Ýskilip çiftçilerinin sorunlarýnýn gerekli birimlere ulaþtýrýlacaðýný söyledi. Sadece bu güne deðil geleceðe yatýrým yapýyoruz Her fýrsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ulaþtepe Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Çatma, belediye çalýþmalarý ve projeler hakkýnda mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Mahallelinin istek ve görüþlerini de dinleyen Çatma, vatandaþlarýn sorularýný tek tek yanýtlayarak taleplerinin giderilmesi için belediye personeline talimat verdi. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Karatepe'de yaptýrýlan cami için Belediye Baþkaný Çatma'ya teþekkür etti. Kentte yapýlacak projeleri vatandaþýn görüþ ve öneri- lerini alarak hayata geçirdiklerini söyleyen baþkan Çatma, "Böylece vatandaþlarýmýzda yapýlan projelere sahip çýkýyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla ilgili vatandaþlarýmýzý ilgili kurum ve kuruluþlarý bilgilendiriyoruz ve Ýskilip'imizin tamamý ile el ele vererek kentimizin geliþmesine katký saðlýyoruz" dedi. Kente yapýlan ve yapýlacak olan projeleri anlatan Baþkan Çatma, sadece bu güne deðil geleceðe de yatýrým yaptýklarýnýn altýný çizdi. Yeni projelerle Ýskilip'in yükselen bir deðer haline geleceðini belirten Çatma, çalýþmalarý vatandaþtan aldýklarý destekle daha yükseðe taþýyacaklarýný ifade etti. Arpa tarlasý tamamen yandý Sungurlu Çavuþlu Köyü'nde M.K.( 49)'ya ait 25 dönümlük arpa tarlasý tamamen yandý. Tarladan geçen yüksek enerji hattýnýn baðlantý kablosunun kopmasýyla tutuþan 25 dönümlük arpa kurtarýlamadý. Hasat için günü gelen arpasýný biçemeyen çifti M.K.'nýn baþýna gelen talihsiz kaza, kendisi ile birlikte tüm köylülerini üzerken, meydana gelen zararýn kimler tarafýndan tazmin edileceði merak konusu oldu. (Haber Merkezi) Araç þarampole uçtu, 3 yaralý Osmancýk ta yaþanan trafik kazasýnda, þarampole uçan otomobilde bulunan 3 kiþi yaralandý. Önceki gün sabah saatlerinde Akören köyü Hacýhasan mevkiinde yaþanan trafik kazasýnda S.K. (38) yönetiminde otomobil, aþýrý hýz ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan otomobil, þarampole devrildi. Sürücü S.K. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. (67) ve Z.K. (30) yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi) Ýlaçtan zehirlendi Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý, mübarek Ramazan ayýnda da ihtiyaç sahibi ve maðdur vatandaþlara yardýma devam ediyor. Pýnarçay Köyü'nde akrabalarýný ziyarete giden ailenin çocuklarý, çiftlikte dezenfektan olarak kullanýlan ilaçtan zehirlendi. Ziyaret ettikleri çiftliðin bahçesini gezerken rahatsýzlanan Y.K. (4), C.K. (4), M.Ý. (4) ve N.G.E. (17) hastaneye kaldýrýldý. Yapýlan tahlillerde çocuklarýn zehirlendikleri ortaya çýkarken, dezenfekte için kullanýlan ilacýn zehirlenmeye neden olduðu anlaþýldý. (Haber Merkezi) Ramazan ikramý Biçerdöverin Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý, mübarek Ramazan ayýnda da ihtiyaç sahibi ve maðdur vatandaþlara yardýma devam ediyor. Ramazan da yaptýklarý yardým çalýþmalarýyla ilgili bilgi veren Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, Ramazan'ýn ilk gününden itibaren gerek un gerek gýda yardýmýný mahallemizin tüm ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmaya çalýþtýk. Ýnanýyoruz ki bunda da kýsmen baþarýlý olduk. Bunun yaný sýra iftar sofralarýný pidesiz býrakmamak amacýyla muhtarlýðýmýz önünde mahalle ayrýmý gözetmeden tüm vatandaþla- rýmýza ve ülkemize sýðýnmýþ çok sayýda Mülteciye ekmek daðýtmaktayýz. Bu hizmetleri ifa ederken bizlerden ve halkýmýzdan yardýmlarýný esirgemeyen ve bu yardýmlarýn yapýlmasýna olanak saðlayan hayýrsever iþ adamlarýmýza çok teþekkür ediyorum. dedi. freni patladý Kumçelteði Köyü nde yaþanan biçerdöver kazasýnda sürücü H.P. (66) yaralandý. Tarladan köye dönerken freni patlayan biçerdöver, yoldaki kum yýðýnýna çarparak devrildi. Yaralý sürücü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi)

6 6 CUMA 3 TEMMUZ R 'Rabbinin sözü doðrulukça da adaletçe de tam kemalindedir. O'nun sözlerini deðiþtirebilecek yoktur. O, iþitendir, bilendir.' (En'âm/115) RAMAZAN amazan Hoþ geldin ya þehri Ýmsak Ýftar Veysel Uysal Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 12 Ýnsan için en güzel anlardan birisi, Rahmaný Rahime yönelerek dua ve ibadetle geçirdiði vakittir. Dua; Ýnanan insanlarýn Rabbimizin yüceliði karþýsýnda ona yönelip, acziyetini ifade ederek gönül köprüsü kurmak suretiyle bir takým talep ve isteklerde bulunmasýdýr. Dua, sadece Allah'a yakarýþ olmayýp ayný zamanda, þeksiz þüphesiz Allah'ýn iradesine teslimiyetin bir ifadesidir. Önce ki yazýlarýmýzda, Rabbimiz Kur'an da dua edin dualarýnýzý kabul edeyim buyuruyor. Dualarýmýz neden kabul görmez sorusuna cevap arayarak, Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amacý 10'da, dua edip bir takým taleplerde bulunuyoruz ama acaba isteklerimiz bizim için hayýrlý mý deðil mi bilemiyoruz üzerinde. Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amacý 11'de ise sadece iþimiz düþtüðü veya darda kaldýðýmýz zamanlarda deðilde, normal zamanlarda Rabbimizin rýzasýný kazanma yolunda bir gayret gösterir ondan sonra dua edersek, hiç þüphemiz olmasýn ki dualarýmýz karþýlýksýz kalmaz konusu üzerinde durmuþtuk. Bu yazýmýzda ise dualarýmýzýn kabul görmesi için helal yollardan çalýþýp kazanmaya, zekâtýmýzý vermeye ne kadar riayet edebiliyoruz? Veya aldýðýmýz ücreti hak ediyor muyuz? Veyahutta elimiz altýnda çalýþtýrdýðýmýz insanlarýn haklarýný hakkýyla veriyor muyuz? Gibi sorularýn cevaplarýný aramaya çalýþacaðýz. Peygamberimiz "Bir lokma haram yiyenin 40 gün duasý kabul olmaz" Buyurur. Bu gün týbbi araþtýrmalarda yenilen bir þeyin kandan temizlenme süresinin 40 gün olduðu ifade edilmiþtir. Tavsiye veya dua ettiðimiz zaman onun etki ve tesir etmesi, duamýzýn karþýlýk bulmasý için önce haramlardan kaçýnarak dinimizin gereklerini samimi bir þekilde yaþayýp Rabbimizin rýzasýný kazanacak bir yaþantýmýzýn olmasý gerekir. O zaman dualarýmýz Rabbimizin katýnda bir anlam ifade eder ve karþýlýk bulur. Kur'an da "Ey iman edenler! Niçin yapmadýðýnýz þeyleri söylüyorsunuz." (Saff sur 2) " Yine peygamberimiz "Bir mümin 40 gün helal yerse Allah onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akar. Dünya muhabbetini kalbinden giderir" Dinimiz alýn terini ve emeði övmüþtür. Tembelliðe ve miskinliðe ise asla yer vermemiþtir. Yanlýþ olan ise çalýþmalarýmýzýn ibadetlerimize engel olmasýdýr. Kur'an da; Hz Süleyman'a 40 tane kanatlý at verildiði bildirilir. Bir gün onlarla ilgilenip severken ikindi namazýnýn geçtiðini fark edince, Rabbimle benim arama girerek ibadetlerime engel olan hiçbir þeyi istemem diyerek elden çýkardýðý bildirilir. Saad bin Ebi Vakkas " Ey Allah'ýn resulü benim için dua buyurunda Allahu Teâlâ benim her duamý kabul etsin!" Peygamberimiz " Dualarýnýn kabul olmasýný istiyorsan helal lokma ye." buyurmuþtur. Hz. Ebubekir, kendisine ikram edilen sütün haram olduðunu anlayýnca, parmaðýný boðazýna sokarak istifra þeklinde onu geri çýkarttýktan sonra "Rabbim elimden geleni yaptým. Midemde kalan zerrelerden sana sýðýnýrým" diye dua eder. Abdullah bin Ömer ise "Kambur oluncaya kadar namaz kýlsan, kýl gibi oluncaya kadar oruç tutsan haramdan kaçýnmadýðýn sürece dua ve ibadetin sahibine bir faydasý olmaz "demiþtir. Ýmamý Azam Ebu Hanife'yle ilgili þöyle ilginç bir olay anlatýlýr: Bir gün bir kadýn çocuðuyla birlikte gelerek "Oðlum benden her gün bal istiyor. Benimde buna gücüm yok. Siz buna bir þeyler okuyup yazsanýz da bir daha benden böyle bir talepte bulunmasa." O da: "Þimdi gidin ve 40 gün sonra gelin." Kadýn çocuðunu alarak gider ve 40 gün sonra gelir. Ýmamý Azam çocuða bakarak: "Evladým bir daha annenden bal isteme olmaz mý?" Çocuk: "Olur amca istemem." Ýmamý Azam, beklemeye devam eden kadýna "Gidebilirsiniz." Kadýn: "Hepsi bu kadar mý?" "Evet." Kadýn: "Peki madem bir þey yazmayacaktýn, okumayacaktýn beni neden 40 gün beklettin?" O da: " Ýnþallah bu çocuk senden bir daha bal istemeyecektir gidebilirsiniz." Ondan sonra hakikaten çocuk bir daha annesinden bal istemez. Kadýn merak edip, giderek; "Efendim ben annesi olarak halimi arz ediyordum, çocuk anlamýyordu. Sizin sözünüz üzerine balýn adýný bile anmaz hale geldi. Bana nedenini söyler misiniz?" Ýmamý Azam "O ilk geldiðiniz gün siz gelmeden önce sabah bende bal yemiþtim. Ben o çocuða nasýl annenden bir daha bal isteme diyeyim. 40 gün aðzýma bal almadým ve ondan sonra çocuða bir daha annenden bal isteme dedim. Yüce Rabbim de tesirini gösterdi." Der. Hz. Ömer "Namaz kýlýp, oruç tutsanýz bile haram ve þüpheli þeylerden kaçýnmadýðýnýz sürece Allah ibadetlerinizi kabul etmez." Peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimden bir topluluk þaraba deðiþik isimler vererek onu helal sayacak. Bir kýsým insanlarda faizi alýþveriþ ismi altýnda helal sayacaklar." (Ahmet bin Hambel, müsnet). Ýbrahim Desuki ise "Dilin haramý tattýðý müddetçe kalbinin irfan ve marifetten nasip alacaðýný hiç zannetmem." Kemale ermenin yolu, mideye gireni kontrolden geçer. Takvanýn yolu da budur. Çalýþan bir kiþi çalýþtýðý kurumda veya özel sektörde yaptýðý iþi en iyi bir þekilde yerine getirip aldýðý maaþý helal ettirmiyorsa veya iþveren çalýþtýrdýðý insanlarýn emeklerinin karþýlýðýndan daha az ücret ödüyorsa, onlarda helaline haram katarak kendisi ve çocuklarýna haram yediriyor demektir. Zekâta malik olduðu halde fakirin hakký olan zekâtý vermeyende, helaline haram katýyor demektir. Biz eðer iþimizi en güzel bir þekilde yapar aldýðýmýz maaþ veya ücreti hak edersek veya iþveren çalýþtýrdýðý kimselerin haklarýný verir, maðdur etmezse kazancýmýz bereketlenir, harcamakla bitmez. Eðer iþimizi doðru düzgün yapmaz, aldýðýmýzý hak etmezsek o zaman dualarýmýz da karþýlýk bulamaya bilir. Geçmiþ dönemde çocuðunun baþkalarýna rahatsýzlýk vererek, yaramazlýk yaptýðýný öðrenen âlim bir zat çok üzülür ama çocuðuna hiç kýzmaz, ona bir þey söylemez. Kendisini hesaba çekerek Allah'ým acaba ben nerde yanlýþ yaptým diye günlerce düþündükten sonra hanýmýna bu durumu arz eder. O da, bende bu çocuða abdestsiz süt bile emzirmedim fakat hamileliðim döneminde falanca komþunun þöyle bir hakký geçmiþti deyip helallik dileyince çocuðun kendiliðinden o yaramazlýklarý býraktýðý anlatýlýr. Ey kalpleri evirip çeviren, dualara icabet eden, bizlere þah damarýmýzdan daha yakýn olan, her þeyi yoktan var eden ve her þeyden haberdar olan, rahmeti gazabýndan çok olan, hesap günün sahibi, dertlilerin yegâne sýðýnaðý olan yüce Rabbimiz, bizleri her türlü yanlýþ ve haramlardan koru. Kalbimizi dinin üzere daim kýlarak, bizleri hakký bilen, hakka tabi olan, hakký yaþayan, dualarý kabul olan muttaki kullarýndan eyle. Necm / Bilsin ki insan için kendi çalýþmasýndan baþka bir þey yoktur Ve çalýþmasý da ileride görülecektir Kýymetli Okuyucularým! Dua, kulluðun hakikatini, Allah'ýn ganî, kulun fakir olduðunu, Allah'ýn kadir-i mutlak, kulun âciz-i muhakkak bulunduðunu içerir. Dua, kulu Rabbine yaklaþtýrýr. Dua, ibadetlerin özüdür. Dua kavlî ve fiilî olmak üzere ikiye ayrýlýr. Bu, sözle yapýlan dua ve yapýlacak iþin þartlarýný ve sebeplerini yerine getirme þeklinde anlaþýlmalýdýr. Çocuk sahibi olmak isteyenin evlenmesi, saðlýklý hayat isteyenin beslenmesine dikkat etmesi vb. fiilî duadýr. Apartmanlarý saðlam ve depreme dayanýklý yapmak fiilî duadýr. Kavlî ve fiilî duanýn neticesinde baþarý ve muvaffakiyet gelecektir. Gerek Allah'ýn gerekse Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in duaya teþvik buyurmalarýnýn hikmeti budur. Mübarek Ramazan ayýnda duanýn ayrý bir önemi vardýr. Ramazan ayý yardýmlaþmanýn, açlarý doyurmanýn, hastalarý ziyaret etmenin ve onlarýn hayýr dualarýný almanýn ve paylaþmanýn zirveye çýktýðý feyiz ve bereketi bol bir iklimdir. Bu bilgilerden sonra sizleri Cumartesi günkü Bugün gazetesi köþe yazarý Can Aksýn'ýn "Bir duanýn aðýrlýðýný sadece Allah bilir" hikâyesiyle baþ baþa býrakýyorum. (Rahmetli dedemin iþaretiyle ) Loise adýnda, çok fakir giyimli bir kadýn, yüzünde derin bir hüzünle bir markete girer. Market sahibine mahcup bir þekilde yaklaþýr. "Kocasýnýn çok hasta olduðunu, çalýþamaz duruma düþtüðünü ve yedi çocuðuyla birlikte aç kaldýklarýný ve yiyeceðe ihtiyaçlarý olduðunu" söyler. John adýndaki market sahibi, ona ters bir þekilde bakar ve derhal dükkânýný terk etmesini söyler. Bu davranýþ Loise'i çok üzer ama ailesinin ihtiyaçlarýný düþünerek, "Lütfen efendim" der, "Paramýz olur olmaz getirip borcumu ödeyeceðim." John, kendisine bir kredi açamayacaðýný, çünkü onun "eski bir müþterisi olmadýðýný", kendisinde bir hesabýnýn bulunmadýðýný söyler. DUA O sýrada dükkânýn giriþinde bekleyen bir müþteri, ikisinin arasýnda geçen bu konuþmayý duymuþtur. Markete girerek John'a yaklaþýr ve "Ben o kadýnýn almak istediklerine kefilim" der. "Ailesine ihtiyacý olan þeyleri ona ver." Market sahibinin caný sýkýlýr, yüzü buruþur. Çok isteksiz bir þekilde kadýna döner ve "Bir alýþveriþ listen var mýydý?" diye sorar. Loise bir an duraksar, "Hayýr efendim, ama hemen yazabilirim" diyerek, baþýný önüne eðer ve çantasýndan çýkarttýðý ufak bir kâðýt parçasýna utana sýkýla bir þeyler karalar. "Tamam" der marketçi ve alaycý bir edayla, "Þimdi listeni terazinin þu kefesine koy, onun aðýrlýðýnca diðer kefeye istediklerinden koyacaðým!" Loise, þaþýrmýþtýr ama listesini manavýn kendisine gösterdiði kefeye özenle býrakýr. Baþý hâlâ öne eðiktir. Diðer müþteri, gözlerini terazinin kefesine dikmiþ, marketçinin ne yapacaðýný merakla beklerken, market sahibi listede yazýlanlardan birini terazinin öteki kefesine koyar ve "alaycý bir gülümseme" ile kâðýt parçasýnýn olduðu kefenin yukarý fýrlamasýný bekler. Ama terazinin kefesi yerinden kýmýldamaz. Ýkisi birden hayrete düþerler. Market sahibi, müþteriye dönerek, kýsýk bir sesle, "inanamýyorum." Der. Marketçi, diðer kefeye, eline geçeni doldurmaya baþlamýþtýr ama nafile, listenin durduðu diðer kefeyi yerinden kýpýrdatamamýþtýr bile. Terazinin kefesini, artýk üzerindekileri almayacak kadar doldurduðunda, çaresiz hepsini bir torbaya doldurarak kadýna verir. Loise, kendisine teþekkür ederek dükkândan ayrýlýrken, market sahibi merakla üzerinde bir þeyler çiziktirilmiþ kâðýdý eline alýr. Okuyunca þaþkýnlýðý bir kat daha artar. Çünkü kâðýtta alýþveriþ listesi yerine sadece bir dua yazýlýdýr: "Allah'ým neye ihtiyacým olduðunu en iyi sen bilirsin, kendimi senin ellerine (kudret) teslim ediyorum!" Evet, duada içtenlik, ihlâs ve samimiyet çok önemlidir. Ýnsanlar, kurumlar bir araçtýr, vasýtadýr. Nimetlerin hakiki sahibi Hz. Allah'týr. Ýnsanlar o nimetlere mecâzen sahiptirler ve o nimetler kendilerine emanettir. Mümin isterken gerçek manada Allah'tan istemelidir. Fâtiha sûresinin 5. âyetinde "Ancak Sana kulluk eder ve yalnýz Senden yardým dileriz." Buyrulmaktadýr. Müslüman türbeleri, kabirleri ziyaret ederken hataya düþebiliyor. Eðer kabirde yatandan bir þey istediðinde Allah'ý aklýna getirmiyorsa bu insan - Allah muhafaza- þirke düþebilir. Onun için dinimiz Ýslâm'ýn temelinde "tevhid" ilkesi (Allah'ýn varlýðý ve birliði) çok mühimdir. Bu nedenle tevhide aykýrý durum ve hallerden uzak durmak gerekir. Makalemi Resûlullah'ýn bir arabi'ye dua ederken Allah'ý en güzel þekilde senâ ettiði için altýn hediye etmesi ile bitiriyorum. "Ey gözlerin göremediði, þek ve þüphelerin karýþamadýðý, hiç kimsenin vasýflandýramadýðý, hâdiseler karþýsýnda deðiþmeyen, neticelerden korkmayan, daðlarýn aðýrlýklarýný, denizlerdeki suyun miktarýný, yaðmur damlalarýyla aðaçlardaki yapraklarýn ve güneþin üzerinde doðduðu her þeyin sayýsýný bilen, hiçbir göðün diðer göðü, hiçbir yerin diðer yeri kendisinden gizleyemediði, denizlerin diplerindekini ve daðlarýn en sarp yerlerindeki þeyleri gören, (Allah'ým) ömrümün en hayýrlýsý ömrümün sonu olsun, amelimin en hayýrlýsý son amelim olsun ve günlerimin en hayýrlýsý sana kavuþtuðum gün olsun." (M. Yusuf Kandehlevî, Hayâtü's-Sahâbe, 4. cilt, 15. bölüm: Sahâbenin Dualarý.) Yüce Mevlâ önce kendisini senâ ederek, överek dua etmeyi hepimize nasip eylesin. Dualarýnýz makbûl olsun. Murat AKÇAY (Dodurga Ýlçe Müftüsü)

7 AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar ý ziyaret etti Kimse Adliye yanýndaki yeþil alana göz dikmesin EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. Ziyarette Baro'nun dile getirdiði icra dairelerinin taþýnmamasý talebini Bakan'a ilettiklerini belirten Uslu, ek bina konusunda birilerinin yeþil alana göz dikmesine razý olmayacaklarýný söyledi. Geçtiðimiz günlerde yurt dýþýndan dönen annesi Menþure Uslu yu Alaca ilçesindeki evinde ziyaret eden AK Parti Çorum Miilletvekili Salim Uslu, annesinin elini öperek hasret giderdi. Yurt dýþýnda yaþayan annesiyle hasret gideren Uslu, ayrýca hayýr dua istedi. Annesinin hayýr duasýný hiçbir zaman eksik etmediðini vurgulayan Uslu, Anne duasý bir insan için en büyük güç ve kuvvettir. Cennetin ayaklarýnýn altýna AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat ve Adem Oðuzhan Kaya'nýn da hazýr bulunduðu ziyarete, Baro Yönetim kurulu üyesi Ercan Daþdan da katýldý. Baro tarafýndan kendilerine iletilen dos- AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret etti. serildiði o mübarek varlýklara hepimizin saygý göstermesi lazým. Hayattaysa annenizle hemen konuþacaksýnýz, onunla kucaklaþacaksýnýz, elini öpeceksiniz, ondan helallik dileyeceksiniz. Bunu yapmamýz yanýn Adalet Bakaný'na teslim edildiðini belirten Salim Uslu, adliye ek binasýnýn yapýlacaðýný, Bayat'ta da askerlik þubesine ait binanýn adliyeye çevrilmesi için inceleme çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getirdi. Çorum Adliyesi'nin ek bina ihtiyacýný bildiklerini, ancak yapýlacak binanýn yeþil alana taþmak gibi bir durumunun söz konusu olmamasý gerektiðine iþaret ederek, "Yeþil alana göz dikilmesini doðru bulmayýz, böyle bir konu akla ziyan bir durumdur. Yeþile deðer veren bir belediyeyi böyle bir þeye zorlamaya hiç gerek yok." dedi. Salim Uslu'ya tekrar milletvekili seçilmesinde dolayý tebriklerini aktaran Baro Baþkaný Altan Akpýnar, Uslu'nun Çorum'un beklentilerine cevap vereceðine inandýðýný belirttiði konuþmasýnda, icra daireleri ile ilgili þunlarý söyledi, "Ýcra dairelerinin taþýnmasýný istemiyoruz. Adliye içerisinde kullanýlabilecek alanlar var, ancak bu da çare olmazsa, ek bina yapýlana kadar çevre binalardan icra müdürlükleri için yer kiralanabilir." Meclis Baþkaný na tebrik ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Uslu, Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Tecrübeleriniz, bilgi ve birikimleriniz Ülkemize hayýrlý hizmetlere vesile olacaðýna inanýyorum. Yeni görevinizden dolayý tebrik eder, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim" dedi. TBMM Baþkaný Yýlmaz da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti. Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz, TBMM Baþkaný seçildi. Dördüncü turda 258 oy alan Ýsmet Yýlmaz 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný oldu. CHP adayý Antalya milletvekili Deniz Baykal 182 oy alýrken 29 oy boþ, 78 oy geçersiz çýkmýþtý. Ýstikrar sürsün, Çorum büyüsün AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak- Ýþ Çorum Temsilciliði nin iftarýna katýldýktan sonra köylere ziyaretlerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak merkeze baðlý Çatak köyünü ziyaret eden Milletvekili Salim Uslu, burada gençler ve vatandaþlarla sohbet etti. Daha sonra Taþpýnar köyünü ziyaret eden Uslu, köy AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, bazý köylere ziyaretlerde bulundu. muhtarý Süleyman Sakallý, Hamamlýçay Köyü Muhtarý Bekir Söylemez ve köylülerle bir araya geldi. Muhtarlardan gelen talepleri dinleyen Uslu, projesi devam eden yatýrýmlar hakkýnda bilgi verdi. Ýktidara gelmeden, iktidar ortaðý olmadan, sorumluluk almadan, taþýn altýna elini koymadan, sadece slogan atarak, vaatte bulunarak, ahkâm keserek ve umut satarak siyaset olmadýðýný belirten Uslu, Eðer Türkiye de heyecanlar ve sloganlarla iþ yapýlýyor olsaydý, Yunanistan gibi namerde muhtaç olurduk. Oysa kurumlarýmýz saðlam, istikrar devam ediyor. AK parti olarak hiçbir zaman ülkedeki istikrar ortamýný bozacak hiçbir hareketin içinde olmadýk, olmayacaðýz da. Herþeyin baþý istikrar. Ýstikrar sürsün Çorum büyüsün dedi. Annesinin hayýr duasýný aldý Tufan Köse AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ý ziyaret etti. Salim Uslu, annesinin elini öperek hasret giderdi. lazým. Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar bulunmaz dedi. Tufan Köse idare amiri CHP Ýstanbul Milletvekili Þafak Pavey, partisinin Meclis Baþkanvekili adayý oldu. CHP Meclis Grubu basýna kapalý gerçekleþtirdiði toplantýda, TBMM Baþkanlýk Divaný'nda kendisine düþen üyelikler için seçim yaptý. Seçim sonucuna göre, CHP'nin Meclis Baþkanvekili adayý Ýstanbul Milletvekili Þafak Pavey, Ýdare Amiri adayý Çorum Milletvekili Tufan Köse, Katip Üye adaylarý ise Tekirdað Milletvekili Emre Köprülü ile Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca olarak belirlendi. Anayasa gereði yeni hükümeti kurma sürecine iliþkin 45 günlük süre TBMM Baþkanlýk Divaný'nýn kurulmasý ile baþlayacak. Partiler önümüzdeki günlerde hýzla Divan'da görev alan TBMM Baþkanvekili, idare amiri ve katip üyelerini belirleyecek. Eski Adalet Bakaný Bozdað'ý Cumhurbaþkaný'na danýþman olarak göndermeye hazýrlanan AK Parti'de grup baþkanvekilliði için Kubat, Bilgiç, Tunç ve Turan'ýn isimleri geçiyor. BOZDAÐ, ER- DOÐAN'A DANIÞ- MAN OLUYOR Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a danýþman olacaðý, grup yönetiminde de köklü deðiþiklik planlandýðý bildirildi. Anayasa gereði yeni hükümeti kurma sürecine iliþkin 45 günlük süre TBMM Baþkanlýk Divaný'nýn kurulmasý ile baþlayacak. Partiler önümüzdeki günlerde hýzla Divan'da görev alan TBMM Baþkanvekili, idare amiri ve katip üyelerini belirleyecek. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde AK Parti de baþkanvekili ve idare amiri seçimi yapacak. VÝTRÝNE 4 YENÝ ÝSÝM AK Parti kulislerine göre TBMM baþkanvekilliðinin en güçlü adayý halen bu görevi yürüten Ayþenur Bahçekapýlý. Ýdare amirliði için de Salim Uslu konuþuluyor. Katip üyelikler için ise genç isimlerin tercih edileceði belirtiliyor. AK Parti grup baþkanvekilleri ise ne zaman seçeceði konusunda net bir karar vermedi. Seçimin ekim ayýna kalmasý ihtimali de bulunuyor ancak þimdiden kulislerde kimlerin gidip geleceði konuþuluyor. Sabah'ta yer alan habere göre Naci Bostancý, Ahmet Aydýn ve Belma Satýr'ýn yerine yeni isimlerin gelmesi bekleniyor. Mahir Ünal ise en kýdemli grup baþkanvekili olarak yoluna CUMARTESÝ 4 TEMMUZ AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum müftüsü olarak göreve baþlayan Dr. Ahmet Akýn'ý ziyaret etti. Uslu dan Müftü Akýn a hayýrlý olsun ziyareti EROL TAÞKAN AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum müftüsü olarak göreve baþlayan Dr. Ahmet Akýn'ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat'la birlikte Müftü Ahmet Akýn'ý ziyaret eden Salim Uslu, "Hocamýzýn tecrübe ve birikimlerini Çorum'a hizmet olarak yansýtacaðýna inanýyorum." dedi. Toplumun ortak deðerinin din olduðuna iþaret eden Uslu, insanlarýn ortak deðerleri arasýnda yer alan kültürlerin de tarihin asýrlardýr damýtýlarak geldiðini ve bu kültürle de oynanmamasý gerektiðine inandýðýný vurguladý. Salim Uslu, Diyanet'e karþý sürdürülen kampanyalara, siyasi partilerin de su taþýdýðýný bildirdiði ziyarette, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn eleþtirilerine aksine, daha ileri bir protokol seviyesine taþýnmasý gerektiðinin altýný çizdi. Diyanet teþkilatýnýn cumhuriyet döneminin ilk kurumlarý arasýnda yer aldýðýný hatýrlatan Uslu, "Bu ülkede kendisini devleti seven, tanýyan, devleti kuran partiler olarak tarif eden insanlar, eðer tutup Diyanet'i eleþtiriyorsa, cumhuriyeti de Atatürk'ü de anlamamýþ demektir. Bu insanlarýn aklý ile sorunu olduðu gibi, aidiyetiyle ilgili de kafa karýþýklýðý vardýr." diye konuþtu. Uslu yeniden idare amiri olabilir devam edecek. AK Parti'nin grup baþkanvekili sayýsý dörde düþtü. Ünal'ýn yaný sýra Ýstanbul Milletvekili Doðan Kubat, Isparta Milletvekili Süreyya Bilgiç, Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ýn isimleri geçiyor. Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað ise Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a danýþman oluyor. Bozdað, danýþman olmak için AK Parti MKYK üyeliðinden de istifa etmeye hazýrlanýyor. Üç dönem kuralýna takýlýp listelerde yer alamayan AK Parti eski Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ ise Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na "parlamento ile iliþkilerden sorumlu" danýþman oldu. Elitaþ'ýn, AK Parti grubunda da bir odasýnýn olacaðý konuþuluyor. Kaynak : Sabah Hükümeti kurmak için belirlenen 45 günlük süre TBMM Baþkanlýk Divaný'nýn kurulmasý ile baþlayacak. AK Parti yeni baþkanlýk divanýný belirliyor. Uslu, Meclis Baþkaný nýn resepsiyonunda AK Parti Meclis TIK Davutoðlu, "Her çizgisi içerisinde... AK Grubunca Ýsmet Yýlmaz'ýn Resepsiyonda bir þeyden önce eðer kural- Parti olarak biz bu kulýðýna TBMM Baþkan- konuþma yapan Baþbalarý doðru konmuþ, rallar çerçevesinde po- seçilmesi dolayýsýyla AK Parti Genel Merkezi terasýnda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Baþbakan Yardýmcýlarý; Numan Kurtulmuþ ile Bülent Arýnç, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Gýda Tarým ve kan Ahmet Davutoðlu, son birkaç gün içerisinde TBMM Baþkanlýðý seçiminde gördükleri birkaç hususun ders mahiyetinde olduðunu ve herkese güzel mesajlar verdiðine iþaret etti. meþruiyet tartýþmasý yapýlmadan kurallar içerisinde hareket edilmiþse mutlaka çözüm üretiliyor. Yani çok doðru konmuþ bir kural, adým adým dört turda atýlacak adýmlar belli, meþruiyet zisyonumuzu belirledik. Yani meþruiyet kavramý önemli ve kurallar içerisinde hareket ederek çözüm odaklý düþünmek önemli" ifadelerini kullandý. Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile çok sayýda milletvekili ve yöneticileri katýldý. ÝLK SINAVDAN BAÞARIYLA ÇIK- AK Parti Genel Merkezi terasýnda resepsiyon düzenlendi.

8 8 Mobilyacýlar iftarda buluþtu CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Ýftara Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan da katýldý. Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yemeðe katýlarak kendilerini onurlandýran esnafa teþekkür etti. Çorumlu mobilyacý esnafý, Mobilyacýlar Odasý tarafýndan verilen iftar yemeðinde bir araya geldi. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn özel davetlisi olarak Çorum'a gelen Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan'ýn da hazýr bulunduðu iftar yemeðine ayrýca ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer, Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda mobilyacý esnafý katýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta gerçekleþtirilen iftar yemeðinde mobilyacý esnafýný Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ayakta karþýladý. Yemeðin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yemeðe katýlarak kendilerini onurlandýran baþta Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan olmak üzere oda baþkanlarýna ve tüm mobilyacý esnafýna teþekkür etti. Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlar getirmesi temennisinde bulunan Kýlýç ayrýca yemeðin verilmesinde katký sunan Zafer Terlemez'e ayrýca teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan Federasyon Baþkaný Ali Rýza Ercan'a bakýr iþlemeli çay seti hediye eden Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da oda üyesi Özlem Alçý Heykel Sahibi Hasan Kasýrka tarafýndan Saat Kulesi heykeli hediye edildi. Statkraft a teþekkür belgesi Ýftara çok sayýda meslek mensubu katýldý. Osmancýk Kaymakamlýðý, ilçedeki eðitim faaliyetlerine saðladýklarý desteklerden dolayý Statkraft firmasýna teþekkür belgesi verdi. Yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Þube Müdürü Medet Sezgen ile birlikte Kýzýlýrmak Nehri üzerinde bulunan Kargý HES projesini gerçekleþtiren Norveç asýllý Statkraft firmasýný ziyaret etti. Ziyarette Gökdere, ilçedeki eðitim kurumla- rýna saðlanan destekten dolayý firma yetkililerine teþekkür etti. Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan Statkraft Proje Müdürü Bilge Atlar, Proje Saha Müdürü Ayhan Sarýkaya ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Ahmet Boyraz adýna hazýrlanan teþekkür belgeleri Gökdere ve Sezgen tarafýndan takdim edildi. Firma yetkilileri, Statkraft firmasýnýn sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle yöre halkýna desteklerini sürdüreceðini belirttiler. Denetimli serbestlik protokolü Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü ile Kargý Kaymakamlýðý protokol imzaladý. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya tarafýndan imzalanan protokolle birlikte Denetimli Serbestlik kapsamýnda kamu yararýna çalýþma yükümlülüðü bulunan hükümlülerin, Kargý sýnýrlarý içinde Kaymakamlýk makamýna baðlý tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþtýrýlmalarý hususu her iki kurum arasýnda imza altýna alýndý.(ýha) Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü ile Kargý Kaymakamlýðý protokol imzaladý. Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarý Mustafa Yiðittaþçý verdi. Ýftarý Mustafa Yiðittaþçý verdi Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarý Mustafa Yiðittaþçý verdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. AK Partili gençler kardeþlik iftarýnda AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Sosyal Ýþler Baþkanlýðý'nýn organize ettiði 'Kardeþlik Yolunda Bir Simit Bir Hurma ile Kardeþlik Ýftarý' adlý programa katýldý. Ýftar sonrasý konuþan AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým; "Kardeþlik baðlarý bi- AK Parti Gençlik Kollarý yönetimi 'Kardeþlik Yolunda Bir Simit Bir Hurma ile Kardeþlik Ýftarý' adlý programa katýldý. Partili gençler birlikte iftar açtý. zim için her zaman çok önemlidir. Kardeþlik ayný kandan, ayný candan olarak deðil ayný duygularý hissederek bir arada olmaktan oluþur. Bu duygu ile gerçekleþtirilen 'Kardeþlik Ýftarý'mýz bizim ülke olarak kucak açmýþ olduðumuz Suriye'de, Mýsýr'da, Doðu Türkistan'da zulm gören ve ülkemize sýðýnmýþ tüm vatandaþlarýmýz ile bir araya gelmemizin nacizane parçasýdýr. Biz hepimiz kardeþiz. Rengimiz farklý, gözümüz farklý, bakýþýmýz farklý diye birbirimizden ayrý insanlar deðiliz. Hepimiz aynýyýz ve kardeþiz. Kardeþlik Ýftarý da bu kardeþliðin pekiþmesi için kullanmýþ olduðumuz bir araç. AK Gençlik her zaman kardeþleri ile bir arada olacak onlarý asla yalnýz býrakmayacak. Bugün burada bulunan tüm genç kardeþlerime teþekkür ediyorum. Kardeþlik baðlarýmýz daim olsun. Allah'a emanet olun. Allah tuttuðumuz oruçlarý kabul etsin. Dergahý izzetinde makbul kýlsýn." dedi. Tosya dan Kargý ya ziyaret Kastamonu nun Tosya Kaymakamý Yusuf Cýbýr ve Tosya Belediye Baþkaný Kazým Þahin, Kargý Kaymakamlýðýný ziyaret etti. Ziyarette ilçe kaymakamý Ali Erdoðan ile görüþen Cýbýr ve Þahin, yapýlan çalýlaþmalarla ilgili karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. Kaymakam Erdoðan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Cýbýr ve Baþkan Þahin e teþekkür et- Tosya Kaymakamý Yusuf Cýbýr ve Tosya Belediye Baþkaný Kazým Þahin, Kargý Kaymakamlýðýný ziyaret etti.

9 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ Kent Park için ikinci adým RECEP MEBET Kent Park Yapým Ýþi Ýhalesi, 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat te yapýlacak. Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kent Park, þehrin prestijli mekanlarýndan biri olacak. Ön yeterlilik ihalesi 3 Haziran 2015 tarihinde yapýlan proje için ikinci önemli adým Ramazan Bayramý nýn hemen ardýndan atýlmýþ olacak. Dosyalarý incelenen ve belirlenen þartlarý taþýdýðý kabul edilen firmalarýn teklif vereceði yapým iþi ihalesinin ardýndan yer teslimi yapýlarak inþaa sürecine geçilecek. PROJENÝN DETAYLARI Hýdýrlýk mevkiinde yaklaþýk 157 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak olan parkta çay bahçeleri, yürüyüþ yollarý, bisiklet yollarý, çocuklar için trafik eðitim parký ve oyun alanlarý, açýk hava konser alaný ve amfi tiyatro gibi eðlence, spor ve dinlence gibi çok amaçlý bö- lümler yer alacak. Tüm yaþ gruplarýndan insanlarýn dinlenebileceði, spor yapabileceði ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde piknik yapabileceði bir park özelliði taþýyacak olan Kent Park, Çorum un 100 yýllýk yeþil alan ihtiyacýný karþýlayabilecek özellikte planlandý. Çorum un park ihtiyacýný karþýlayacak, halkýn þehrin stres ve gürültüsünden uzaklaþarak nefes alabileceði Kent Park Rekreasyon Projesi için yurt içi ve yurt dýþýnda incelemelerde de bulunuldu. Çorum Belediyesi, 2015 yýlýnda start vermeyi planladýðý Kent Park projesine özgün bir peyzaj ve yeþil doku ile projeyi hayata geçirerek en kýsa sürede halkýn hizmetine sunmayý planlýyor. ÝLK ETAP HIDIRLIK PARKI Çalýþmalarý yaklaþýk 3 yýldýr devam eden Kent Park projesinin ilk etabýnda Hýdýrlýk Parký ele alýnacak. Çorum daki tüm parklarýn alanýndan daha büyük bir alanda uygulanacak olan Kent Park, etrafýndaki peyzaj alaný ile birlikte yaklaþýk 200 dönümlük bir alana yapýlacak. Kent Park, Çorum un en büyük parkýnýn 4 katý büyüklüðünde olacak. Kent Park ta yapýlacak olan göletin büyüklüðü 24 dönüm olacak ve bu gölet biyolojik arýtma sistemi ile arýtýlacak. Edinilen bilgilere göre, bu büyüklükte biyolojik arýtmayla yapýlacak ilk ve tek gölet örneði Kent Park projesinin ilk etabýnda Hýdýrlýk Parký ele alýnacak. Yunus Market ten Çorum a 3 hediye Binevler kavþaðýnda otomobil yangýný RECEP MEBET dý. Çorum da patlayan bir otomobil alev alev yan- Geçtiðimiz Çarþamba günü Çevreyolu Binevler Kavþaðý nda meydana gelen olayda, kýrmýzý ýþýkta bekleyen bir otomobil büyük bir gürültüyle patladýktan sonra yanmaya baþladý. Çevrede paniðe neden olan hadisenin ardýndan ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduðu yangýn sonrasý alev- lerin sardýðý araçta büyük hasar oluþtu. Yanan otomobil bulunduðu yerden kaldýrýlýrken polis olayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Engelliler ibadet etmesin mi? RECEP MEBET Çorum da yaþayan engelliler, bazý camilerde karþýlaþtýklarý engellerden þikâyetçi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren engelli vatandaþlar, ibadethanelerde yaþadýklarý çileye dikkat çekerek yetkililerden çözüm istediler. Engelliler ibadet etmesin mi? diye soran vatandaþlar, söz konusu camilerdeki fiziki engellerin ortadan kaldýrýlarak gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný talep ettiler. Þahin Aðýr ÝBADETHANELERDEKÝ ENGELLER KALDIRILSIN RECEP MEBET Yunus Marketler Zinciri tarafýndan düzenlenen 20. Yýl Kampanyasý çekiliþ soyunus Marketler Zinciri 20. Yýl Kampanyasý çekiliþ sonuçlarý açýklandý. nuçlarý açýklandý. Çekiliþle ilgili açýklama yapan Yunus Market BölMilli Piyango Ýdaresi nin izniyle düzenlenen çekige Müdürü Þahin Aðýr, kampanyaya Çorum dan katýlan liþ kampanyasý sonuçlarýna göre Çorum dan üç talihli Sedat Tanrýverdi nin Samsung LED TV, Murat Aguren hediye kazandý. ve Sadýk Turan ýn ise Aplle Ipad Mini tablet bilgisayar Yunus Market in Ankara, Sakarya, Tokat, Kastakazandýðýný söyledi. monu, Kocaeli, Kýrþehir, Çankýrý, Düzce, Çorum il ve ilçorum dan 5 ismin de yedek talihliler arasýnda yer çelerinde bulunan 74 þubesinden 230 bin 939 kiþinin kaaldýðýný belirten Þahin Aðýr, hediye kazananlarý tebrik týldýðý çekiliþte 3 kiþiye otomobil, 10 kiþiye LED TV, 10 etti. Hediyelerin 16 Temmuz 2015 tarihine kadar teslim kiþiye akýllý cep telefonu, 10 kiþiye de tablet bilgisayar alýnmasý gerektiðini hatýrlatan Aðýr, sürprizlerle dolu hediye edildi. kampanyalarýnýn devam edeceðini sözlerine ekledi. Çorum da engellilerin ibadet edebileceði cami sayýsýnýn yetersiz olduðuna dikkat çeken Bekir Koç isimli vatandaþ, tekerlekli sandalye ile camiye giden pek çok kiþinin fiziki engeller yüzünden dýþarda kaldýðýný kaydetti. Bazý camilerde engelli rampalarýnýn önünün kapatýldýðýný ya da çok dik olduðu için kullanýmýnýn zor olduðunu anlatan Bekir Koç, Bu nedenle engelli vatandaþlar cemaatle ibadet etmekte güçlük yaþýyorlar dedi. Camiye girebilen engellilerin ise içeride tekerlekli sandalyelere uygun yer ayrýlmamasý nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný belirten Koç, karþýlaþtýklarý soruna acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. Engelli vatandaþlar, camilerdeki fiziki engellerden þikâyetçi. Engelli rampalarýnýn bazýlarýnýn önünün kaplý olduðu ya da çok dik olduðu için kullanýlamadýðý belirtildi.

10 10 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Göletlere 25 bin sazan Ýlk dönüþüm özel ortaokulu Eren Er Dersanesi Özel Ortaokula dönüþtü. Çorum da dersane olarak hizmet veren Eren Er Dersanesi dönüþüm programý kapsamýnda bakanlýðýn kararýna uyarak özel ortaokul ruhsatýný aldý. Özel Eren Er Dönüþüm Ortaokulu Müdürü Menderes Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, eðitimdeki tecrübelerini dönüþüm dolayýsýyla ortaokula aktardýklarýný, bugüne kadar dershane olarak hizmet verdiklerini, dönüþüm programý kapsamýnda bakanlýðýn kararýna uyarak dershaneyi Özel Ortaokula dönüþtürdüklerini söyledi. Yýlmaz, Yýllardýr kaliteden ödün vermeyen nitelikli eðitim anlayýþýyla yüzlerce öðrencinin eðitim hayatýnda onlara destek olan Eren Er Dersanesi Çorum un ilk dönüþüm ortaokulu olmanýn verdiði mutluðu yaþýyor. dedi. Özel Eren Er Ortaokulu olarak, köklü geçmiþimizden doðan evrensel bir ufukla çocuklarýnýzý hayallerindeki geleceðe hazýrlý- yavrusu býrakýldýkargý Aksu, Laçin, Mecitözü Çayköy ve Uðurludað Yeniyapan göletlerine yavru sazan balýðý býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yürütülen 2015 Yýlý Balýklandýrma Programý çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Ensti- Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü göletlere balýk býraktý. Kargý Aksu, Laçin, Mecitözü Çayköy ve Uðurludað Yeniyapan göletleri sazan balýðý salýndý. Eren Er Dersanesi Özel Ortaokula dönüþtü. yoruz. diyen Yýlmaz, Neden Özel Eren Er Ortaokulu? sorusunu þöyle cevapladý: Okulumuz Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olup, Özel Ortaokul Resmi Programý uygulanacaktýr. Öðrencilerimiz, okulumuza devam ederken ikinci bir kurumdan ders takviyesi almalarýna ihtiyaçlarý kalmayacaktýr. Toplam 102 öðrenci almayý planladýðýmýz okulumuzda kontenjanýmýz sýnýrlýdýr. Öðrencilerimiz, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnýflara göre düzenlediði olimpiyatlar, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi askeri lise, anadolu lisesi, spor lisesi ve meslek lisesi sýnavlarý için ihtiyaçlarý olan programlarý okulumuzda ücretsiz alabileceklerdir. Öðrencilerimiz, dersleri daha iyi anlamalarý ve kavramalarý için ihtiyaçlarý olan güncel ve kaliteli yardýmcý ders kaynaklarýna ücretsiz ulaþabileceklerdir. Servis hizmetimiz ve öðle yemeði hizmetimiz, siz deðerli velilerimize ve çocuklarýnýza güven ve huzur verecektir. tüsü Müdürlüðü -Kepez Ünitesi nden ilimize tahsis edilen 25 bin adet pullu sazan yavrusu, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü teknik elemanlarýnca, Çorum sýnýrlarý içerisinde belirlenen Ýl Özel Ýdaresinin yaptýrmýþ olduðu Kargý; Aksu (5000 adet), Laçin; Laçin (5000 adet), Mecitözü; Çayköy (10000 adet), Uðurludað; Yeniyapan (5000 adet) Göletlerine býrakýldý. Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü nden verilen bilgiye göre 2010 yýlýnda 60 bin, 2011 yýlýnda 35 bin, 2012 yýlýnda 38 bin, 2013 yýlýnda 30 bin, 2014 yýlýnda 30 bin adet olmak üzere son 6 yýlda 28 gölete toplam 218 bin adet yavru balýk býrakýldý. Ayrýca Çorum da avlanan profesyonel ve amatör balýkçýlarýndan 2015 yýlý balýklandýrma çalýþmasý yapýlan göletlerde, balýklarýn büyümesi için geçen 2 yýl boyunca yani Temmuz 2017'e kadar balýk avlamamalarý gerektiði vurgulanarak, proje devam ettiði sürece göletlerin balýklandýrýlmasýnýn da sürdürüleceði belirtildi. Az Öðrenci - çok öðretmen prensibimiz sayesinde her öðrencimiz bire bir düzeyde maksimum ilgi imkâný bulacaktýr. Devletin verdiði özel okul teþviðinden yararlanma ve ödemelerinizde bütçenize uygun fiyat ve taksit imkânýmýz olacaktýr. Sürekli okul - öðrenci - veli iþbirliði içerisinde öðrencilerimizin akademik baþarýsý ve sosyal - kültürel geliþimleri garanti altýna alýnacaktýr. Hem ben kazanayým hem de çocuðum diyorsanýz, sizleri bekliyoruz. Osmancýk Belediyesi araç filosuna yenilerini ekledi. Osmancýk araç parkýný güçlendirdi Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþcu köyünde araziden geçen yüksek gerilim hattýna ait baðlantý kablosu kopmasý sonucu bir araziyi kül etti. Çavuþcu köyünde M.K.'ye Törenin ardýndan araçlar ilgili müdürlüklere teslim edildi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan daha hýzlý ve kaliteli hizmet sunmak amacýyla araç filosuna iki yeni araç daha kazandýrýldý. Alýnan yeni iþ makinesi ve yol süpürme aracýnýn kurban kesilerek tanýtýmý yapýldý. Osmancýk Belediyesi hizmet binasý önünde yapýlan törende satýn alýnan yeni iþ makinesinin ve belediyeye hibe yoluyla kazandýrýlan yol süpürme aracýnýn tanýtýmý yapýldý. Törene Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Karagöz ve Kadir Eskiadam, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli ile vatandaþlar katýldý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yaptýðý açýklamada daha kaliteli hizmet vermek için belediyenin araç filosuna yatýrýmlarýn devam ettiðini kaydetti. Osmancýk Belediye'sine iki yeni araç daha kazandýrýldýðýný kaydeden Baþkan Karataþ, Çevre temizliði önceliklerimiz arasýnda yer alýyor. Bu alanda önemli bir araç olan yol süpürme aracýmýz yalnýzca bir tane vardý. Tek araç bütün cadde ve sokaklara hizmet vermekte yetersiz kaldýðý için belediyemizin acil ihtiyacý olan 2. yol süpürme aracýný þehrimize kazandýrmak için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan talep de bulunduk. Milletvekillerimizin de desteði ile araç filomuza tam donanýmlý yol süpürme aracýný hibe olarak kazandýrdýk. dedi. Osmancýk Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüðü çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere bir de kepçe alýndýðý kaydeden Karataþ, Gerek alt yapý hizmetlerinde olsun gerekse çevre düzenlemelerinde olsun en fazla öneme sahip iþ makinesini belediyemize kazandýrmýþ bulunuyoruz. Yeni iþ makinesi iki müdürlüðümüzün de çok fazla ihtiyaç duyduðu bir araç. Zaman zaman iþ makinesi kiralama yöntemiyle hizmet götürülmeye çalýþýyordu. Yeni iþ makinesinin alýnmasý birlikte alt yapý baþta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda daha hýzlý hizmet verilebilecektir. Her iki aracýn da þehrimize hayýrlý olmasýný, hayýrlý hizmetlerde kullanýlmasýný diliyorum. diye konuþtu. Törenin ardýndan araçlar ilgili müdürlüklere teslim edildi.(ýha) Kamyonet devrildi, 2 yaralý Çorum un Ýskilip ilçesinde kontrolden çýkan bir kamyonetin yol ortasýna devrilmesi sonucu 2 kiþi yaralandý. Kaza, Çorum- Ýskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Ýskilip istikametine seyir halinde olan R.K. (53) yönetimindeki 05 LF 378 plakalý Kontrolden çýkan bir kamyonetin yol ortasýna devrilmesi sonucu 2 kiþi yaralandý. kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasýna devrildi. Kazada sürücü R.K. ve yanýnda bulunan A.B. yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. Kopan Kablo 25 dönümü yok etti (49) ait arpa ekili araziden geçen yüksek gerilim hattýna ait baðlantý kablosu kopmasý sonucu yangýn çýktý. Tarla sahibi ve köylüler durumu Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Ýtfaiye ekipleri söndürme çalýþmalarýna baþlarken, çýkan yangýnda 25 dönümlük arazi yanarak kullanýlmaz hale geldi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha)

11 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ Bir kadýn, namazýný kýlar, orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasýna itâat ederse, dilediði kapýdan Cennete girer. Hadis-i Þerif :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:21 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Barbaros Hayreddin Paþa'nýn vefâtý (1546) - Koca Yusuf'un vefâtý (1898) - ABD'nin istiklâlini kazanmasý (1776) Þükür Bir teþekkür.. Bir incelik.. Kimden bir hediye alsak ona teþekkür ederiz. Ýþte rabbimiz. Bizlere sayýsýz nimetler verdi. Bizlerden istediði þey sadece üç tane. Zikir, fikir þükür Hepsi bu, baþta "bismillah", ortada nimetlerin kýymet ve deðerinin düþünmek fikir, Nimetleri yedikten sonra da "elhamdülillah" demek þükürdür.. Bunlar daha çocuk iken dilimize yerleþtirirdi büyüklerimiz.. Þimdide öyle, þükür. Ýnsan olduðumuz için, þükür Müslüman bir anne babadan olduðumuz için.. Müslüman bir ülkede doðduðumuz için.. Bu manalar Ramazanda daha ziyade Dünyamýzda dolaþýyor.. Cenabý Hak nefse demiþ: "Ben neyim, sen nesin? "Ben benim, sen sensin" Ceza vermiþ, cehenneme atmýþ.,yine sormuþ: "Ben neyim sen nesin?" "Ben benim, sen sensin " Sonra aç býrakmýþ, tekrar sorduðunda : Sen benim Rabbi Rahimimsin,ben senin aciz bir kulunum" demiþ.. Ýþte açlýk budur.. Oruç bu manada insanýn firavunluk cephesine darbe vurur.. Þükrediyoruz.. Cenabý Hakkýn bize verdiði nimetlerine.. Þükürle olsun.. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU (TEL: ) GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT (TEL: ) BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI ÖZHABOÐLU ECZANESÝ NURDAN HABOÐLU (TEL: ) ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54 - SANCAKTAR CAMÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI CUMARTESÝ ÖZÇETÝN ECZANESÝ AHU TOKATLI (TEL: ) GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI PINAR ECZANESÝ PINAR ÖZRÜZGAR (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D - MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI PAZAR YAÞAM ECZANESÝ ERAY GÖRÜCÜ (TEL: ) BAHABEY CAD. NO: 23/A - CARMEN PASTANESÝ YANI Can taþýyan insaný dünyasýz düþünmek mümkün deðil. Ýnsan öncelikle bir dünya varlýðý yaþadýðý sürece. Dünya, insanýn mekaný, hayat alaný. Çalýþma, üretme sahasý. Diðer yandan zihniyetinin oluþumunda dünya ile olan iliþkisi önemli. Ýnsaný tanýmak, anlamak bir manada dünya ile olan baðýný/ baðlarýný kavramaya baðlýdýr. Yapýp ettiklerinin hesabýný yarýn ahirette verecek elbette. Onun "dünya" ve dünya hayatýný anlamlandýrma biçimi yaþam þeklini belirlemekte. Ýnsanýn dünyasý ayný zamanda bütün insanlýðýn da dünyasý. Hz. Adem peygamberden beri tüm yaþamýþlar da buranýn malikiydiler. Bu gün yaþayanlar nasýl sahip çýkýyorsa gezegenimize, kýyamete deðin doðacaklar da yeryüzünün imkanlarýný benimseyerek tüketecekler ömürlerini. Hayat bu insan için. Ne var ki, bu ebedi gerçeði bilen insanoðlu kavga etmekten kurtaramýyor benliðini. Aklýný, fikrini sadece barýþ ortamýnda yaþamak ve yaþatmak için kullanmasý gerekirken, bir kýsým insanlar neredeyse tüm emeðini kavga etmek, yenmek, elindekini almak, hakim olmak gayesinde harcar görünüyor tarih boyunca. Müslüman coðrafyaya bakýyorum, yüreðim yanýyor. Yüreðimin yangýnýndan olacak ki, ayrýntýlý düþünemiyorum. Nutkum duruyor, dilim tutuluyor. Aklýmý kullanamadýðýmý fark edince de caným daha fazla sýkýlýyor. Görüntü karmakarýþýk. Çok þükür ülkemiz rahat ki, iki milyon civarýndaki mülteciye ev sahipliði yapýyoruz. Acý yoðun ve derinlikli. Yakýn geçmiþte Bosna Hersek'te yaþanan acýlarý hatýrlatan bir büyük acýyý Uygur Türklerinin yaþadýðýný öðreniyoruz medyadan. Öte yandan Libya'dan Irak'a, Afganistan'dan Suriye'ye kadar geniþ bir coðrafyada iç kavgalar giderek kan davasýna dönüþerek yayýlýyor. Bu ramazan ayýnda, bu coðrafya, bu oruç iklimi içten içe kardeþ kavgalarýyla sarsýlýyor. Ey Allah'ým! Barýþý ve kardeþliði nasip et! Her türlü kardeþ kavgasýndan uzak tut bizi. Sükunet içerisinde hak ve hakkaniyete uygun bir hayat sürmeyi nasip eyle. Yine geldi bir ramazan / Oruç tutanlara müjdeler olsun / Yalaný dolaný býrakýp / Gýybeti çöpe atanlara müjdeler olsun Ramazanda Allah kilitliyor, Cehennemin kapýlarýný / Lakin hocalarýmýz (bazen) açmak için arýyor, anahtarlarýný Bir tarafta iðde aðaçlarýnýn kokusu / Bir tarafta inceden inceye ney sesi / Spor yapýyor, bey amcam / Biraz kalýnlaþmýþta ensesi Akþam ezaný gün bitimini / Aralýk ayý yýl bitimini haykýrýr / Duyuyor musun? Herkes bilgili, herkes her alanda uzman / Bir tek sen cahil kalmýþsýn Mahir, buna inan Çorum'da mahallelerde ne güzel olmuþ parklar / Lakin onlara zarar veriyor terbiyeden uzak uþaklar / Çocuklarýmýza sahip olalým analar, babalar Yaþarken vururuz yerden yere / Ölünce de rahmet dileriz yine / Yanlýþým varsa sen söyle? Ne cennet benim, ne de cehennem senin / Ümit ile korku arasýnda son nefesim VEFAT EDENLER 1-Cevizli Köyü' nden gelme, CHP Genel Meclis Üyesi Hüseyin UYSAL' ýn aðabeyi, Emekli Öðretmen; Sadýk UYSAL. 2-Soðuksu Köyü' nden gelme, Çorum Müftülüðü' nden emekli Þaban ve Hüseyin TAÞ' ýn annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Zülgüp TAÞ' ýn babannesi; Nuriþ TAÞ. 3-Yalçýn ve Ali CÝNGÝÞ' in annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Arif GÜCCAN' ýn kayýnvalidesi; Nazmiye CÝNGÝÞ. 4-Merhum Ömer TONGA' nýn oðlu, Ýrfan ve Soner TONGA' nýn kardeþi, Sanayi Esnafýndan Yavuz TONGA' nýn babasý, Burhan ÖZÖLÇER ve Uður CANBAÞ' ýn kayýnbiladeri; Ýhsan TONGA. 5-Çekerek, Sulucaalan Köyü' nden gelme, Eski Buðday Pazarý çalýþaný Asansörcü Seyfi DURSUN' un kayýnpederi; Þuhayip ÞA- HAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Dünya ya bakýþ Not Defterimden 22 Ölene mi acýmak lazým yoksa kalana mý? / Yoksa ikisinin ayrýmýný yapamayana mý? Hiçbir lüksün sýnýrý yok / Lakin içinde boðulan çok Bu ne haldir kardeþ?/ Kýrkýn çýkmadan sen de mi deðiþtin / Hâlbuki ben sana çok güvenmiþ / Asýrlýk öðütler vermiþtim Ne kadar çok sevinmiþti iþe Mahir ODABAÞI girince / Yaþanacak þehir demiþti Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum'a gelince / Oðlu, kýzý, eþi bir de üstelik kendisi / Vakit saat gelince, trafik kazasýnda gidiverdi hepsi (yok olan aile) Bak yine bugün acý bir haber geldi / Eski bir arkadaþ Hakkýn rahmetine erdi / Ruhu þad, mekâný cennet olsun / Fisebilillah, arkasýndan Fatiha okunsun Gel be kardaþým, þu hatýralarý yazalým bir bir / Yoksa Azrail gelirde anýlarý siler bir bir Oturulacak her koltuk bir gün kalkmak içindir / Akýllý insan otururken, kalkacaðýný bilir / Kýrýlsa da kýrmamak için didinir / Her þartta gönüllerde kendine yer edinir Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Dün beni bile ikna etmeye çalýþýyordun / Peki, bugün Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Müslüman coðrafyasýnda, düþünce ve inanýþ bakýmýndan kültürel altyapýsý olmayan DEÐÝNMELER terör özellikli þiddet yaygýnlýk kazanýyor. Oysa dinimiz Ýslam barýþ, kardeþlik demek. "Müslüman, müslümanýn kardeþidir; ona zulmetmez." Dinimizin kabullerinden biri bu iken; kardeþlik baðlarýný zayýflatan, onun hukukunu iþlemez hale getiren, etkisizleþtiren duyuþ ve düþünüþ verileri nelerdir acaba? Müslüman dünyanýn kültürel yapýsý baðlamýnda, fikri Þahin ERTÜRK çerçevede bir çözülme mi var hakim modern Batý medeniyeti karþýsýnda diye düþünmeden edemiyoruz. Aslýna bakýlýrsa, Müslüman alemin aydýnlarý yaklaþýk yüzyýldýr yaþanan bu sorunlarý farklý üslup ve içerik baðlamlarýyla tartýþýyor. Tartýþýyor ama sýkýntýlara hal çaresi olacak düzey ve içerikte fikir üretemiyor, ürettiði fikirleri halkýn hayatýna katýlan deðerler haline dönüþtüremiyor. Aydýnlarýn çalýþmasý biraz da kapalý devre niteliði taþýr gibi. Ayrýca ayný hassasiyeti taþýyan ve benzer sorunlarla yaþayan ülkeler/ toplumlar arasýndaki fikri ve kültürel alýþveriþteki zayýflýk sorunlarýn çözümünde, hayatý yenileyici- zenginleþtirici deðerlerin üretiminde nitelikli bir geçiþkenlik saðlanamýyor. Örneðin, Müslüman coðrafyanýn edebi ürünlerini yakýndan takip edemediðimizi de belirtelim. Yaz okumalarý baðlamýnda kütüphaneden aldýðým üçüncü eseri okuyorum. Elimdeki kitap bir inceleme. Öykümüzün Kýrk Kapýsý ( Hece Yayýnlarý, Mayýs, 2013,Ankara) isimli eserinde Necip Tosun, kýrk öykü yazarýmýzýn öykü yazarlýðýný üslup ve içerik bakýmýndan eserlerine baðlý kalarak inceliyor. Edebiyatýmýzýn yaklaþýk son yüz yirmi yýllýk dönemini kapsayan kitap, bu tarihsel sürecin edebiyata yansýyan sosyokültürel sorunlarýný, bunlarýn yazarlarca algýlanýþ biçimlerini, onlara estetik ve felsefi-ahlaki yaklaþýmlarýný okuruna sezdiriyor. Okurken anlýyoruz ki, öykü türü özelinde, edebiyatýmýz bu modern dönemde, ayný sorunlarý karþýt tezlerle iþlerken birbirine yakýn üsluplarýn tercih edildiði edebi eserler çoðunlukta. Yalnýzlýk, yoksulluk, yoksunluk, cahillik, kimsesizlik, iletiþimsizlik, kadýnlarýn yaþadýðý sýkýntýlar, sevgisizlik, þehirleþme sancýlarý, varoluþ problemi, aile merkezli dertler, sorunlarla baþ edememe, ahlaki bozulma gibi konularýn çoðunlukla ele alýndýðý anlaþýlýyor. Yenilik anlayýþýyla yazmaya baþlayan bazý yazarlarýn batýdaki estetik görüþlerle felsefi tezlerden yola çýktýklarý seziliyor. Elimdeki kitabýn dýþýna çýkarak þunu belirtelim ki; Türk öykücülüðünde, modern batý sanatýnýn ana temalarýndan insan haklarý, hukukun üstünlüðü, eþitlik ve adil tutum merkezli konularýn genelde aðýrlýklý olarak iþlenemediði dikkat çekiyor. Esere dönelim: Kurmaca eser yazan bu aydýnlarýmýz ele aldýklarý temalarý iþlerken kültür coðrafyasýnýn sýnýrlarýný oldukça dar tutmuþlar. Yapýtlarýndaki kahramanlarýn zihniyetine, yaþadýklarý coðrafyalara, ait olduklarý kültürel dokulara bakýldýðýnda da fazla geniþ olmayan bir alaný esas aldýklarý, en azýndan türkülerimizin coðrafi göndermeleri izleðinde bir geniþliði yakalayamadýklarý görülüyor. Ana hatlarýyla bu kýrk yazarýmýzýn eserlerine estetik düzeyde akseden "dünya" ile hayat sorunlarý arasýndaki uyum ve çeliþkilerle bugün yaþananlar arasýndaki benzerlik ve farklýlýklarý görmek mümkün. Necip Tosun güzel bir eser yazmýþ. Eleþtirel bir yöntem kullanmýþ. Okuyaný da düþünmeye, tartýþmaya davet ediyor. Kitabý okurken hikayecilerimizin penceresinden; insaný insanla, insaný toplumla, insaný insanlýkla, insaný tabiatla ayný ve farklý baðlamlarda, hayatýn akýþý içerisinde deðiþimi yaþarken görüyoruz. Türk Edebiyatý'nýn Tanzimat'tan itibaren baþ döndürücü bir hýzla deðiþim geçiren bir edebiyat olduðunu anlýyoruz. Deðiþen dünya ile birlikte toplumun da deðiþtiðine ve hikayecilerimizin bu durumu her ayrýntýsýyla yaþayýp gördüklerine, yazýp bizim için yorumladýklarýna bir okur olarak tanýklýk ediyoruz bu eser elimizdeyken. neden ölümüne karalýyorsun? / Doðruyu söyle, yoksa menfaat mi bulamýyorsun? Ne zaman seçim olsa / Zavallý annemde hep akþamdan baþlar telaþ / Nasýl olmasýn ki, her çocuðu ayrý þeyler der gardaþ / O da heyecandan þaþýrýr da, oylarý hep boþa gider kimseye olmaz aþ KOÇTÜRK MATBAACILIK Etkili yetkili olmak herkese nasip olmaz / Hak nasip etmiþse hesabý da hafif olmaz / Bazen bir selam, bazen iki kelam, bazen de sadece tebessüm / Yeter de artar bile, ömrü billah unutulmaz Gram ALIÞ 101, SATIÞ 101,11 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Her daim Kur an EROL TAÞKAN Kur'an-ý Kerim'i hatmedip, ruhuna nakþetmek için camilere akýn eden Müslümanlar, Ramazan'ýn bereketiyle coþan mukabele sofralarýndan nasipleniyor. Her bir cami baþta olmak üzere sayýsýz evde okunan hatimleri de hesaba kattýðýmýzda, Çorum'un neredeyse her bir metrekaresinde Kur'an okunur hale gelen Ramazan günleri ve geceleri, hafýzlarýn gönlünden süzülen ayetlerle ve onu atakip eden Müslümanlar'ýn ibadet aþkýyla taçlanýyor. Ruhun sükun bulup, huzura erdiði müstesna mekanlarýn baþýnda gelen camilerde okunan mukabeleler, cemaat tarafýndan ilgi ve hürmetle katip ediliyor. Her bir camide ayrý ayrý zamanlarda, hafýzlar tarafýndan okunan Kur'an-ý Kerim, muhabbet ve huþu içinde takip ediliyor. Ruhumuzu besleyen rahmet pýnarlarýndan kaynayýp gelen çaðlayanlar gibi gök kubbeyi çýnlatan Kur'an nidasý, kubbeden kalplere nakþedip, dilde duaya bürünerek, Ümmet'in mazlumlarý için kurtuluþ çaðrýsýna dönüþüyor. Gönlü dar olan, çaðýn vebasý sayýlan stresin pençesine düþen, huzuru arayan, mutluluða hasret kalan, kardeþliðin kokusunu duymak, rahmetin izini görmek isteyen her kim varsa, koþup Kur'an'a sarýlýyor. Okumayý bilmese de, o atmosferin içinde yer alýp, soluduðu nefesine sinen rahmete pervane oluyor. Gecemizde, gündüzümüzde, aldýðýmýz her nefeste her daim Kur'an deyip Allah'a koþan Müslümanlar'ýn yolu camilerde birleþiyor. Müslümanlar, Kur'an coþkusundan hissedar olup huzura yüz sürebilmek için Ramazan bereketini gönüllerine buyur ediyor.

13 Türkiye devreye girdi, kardeþlerimiz geldi Çin'den kaçarak Tayland'da sýðýnan ancak buradan da iade edilme tehlikesiyle karþý karþýya kalan Uygurlarla ilgili sonunda olumlu bir geliþme yaþandý. Türkiye'nin giriþimleri sonucu, uzun süredir bu ülkede tutuklu bulunan Uygur mültecilerden bir grup Ýstanbul'a getirildi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Türkçe Konuþan Ülkeler Uluslararasý Gazeteciler Derneði Genel Baþkaný Güngör Yavuzaslan, Türkiye'nin uluslararasý bir diplomasi baþarýsýna daha imza attýðýný ifade ederek, "Tayland'da tutuklu bulunan Uygur Türkleri kurtarýldý. Tayland'daki Uygur Türkleri Türkiye'ye gelmeye baþladý" dedi. TÜRKÝYE AY- Uygur mültecilerden bir grup Ýstanbul'a getirildi. 'Hediyem Kur'an Olsun' Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi ile kiþi ve kurumlara Kur'an-ý Kerim hediye edilecek. "Hediyem Kur'an Olsun" projesi ile hayýrseverlerin baðýþlarýyla temin edilen Kur'an-ý Kerimler, Türkiye'de ve yurt dýþýnda Kur'an-ý Kerim bulunmayan yerlere, ihtiyaç duyan ancak satýn alma gücü olmayan kiþi ve kurumlara ulaþýyor. Türkiye Diyanet Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, TDV'nin kurulduðu günden itibaren Kur'an-ý Kerim'e hizmet etmeyi kendine bir görev telakki ettiðini, günümüzde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetlerinden Uzak Doðu'ya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine kadar faaliyet alanýný geniþlettiðini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfý'nýn Türkiye'de 998 þubesi ve 102 ülkedeki faaliyetleriyle ülkemizin iyilik hareketi haline geldiðini ifade eden Palakoðlu, bu ülkelerde sürdürülen faaliyetler esnasýnda bazý bölgelerde Kur'an-ý Kerim bulamadýklarý için hocanýn nezaretinde hafýzlýk yapanlarýn tamamýnýn 21. yüzyýlda bir tek Mushaf'tan ezber yapmalarý, kumlara ve tahta parçalarýna yazarak öðrenme ve ezber yapýyor olmalarýnýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dýþýnda yoðun bir þekilde Kur'an talebiyle karþýlaþtýklarýný ifade eden Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Yurt dýþýnda ihtiyaç duyulan coðrafyalarda, yurtiçinde de okullar, yurtlar, hastaneler, cezaevleri, Kur'an Kurslarý, yoksullara ve hafýzlýk öðrencilerine ulaþtýrýlmak üzere; Kur'an-ý Kerim ve Kur'an-ý Kerim mealleri daðýtýmýna yönelik bir kampanya düzenlenmesinin çok önemli olduðunu düþünüyoruz. Bu amaçla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ve Türkiye Diyanet Vakfý iþbirliði ile Kur'an-ý Kerim'in çaðlar üstü evrensel mesajýný olabildiðince geniþ kitlelere ulaþtýrmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabalarý desteklemek amacýyla 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasýný baþlattýk." Projenin hedef kitlesinin yurt içi ve yurt dýþýndaki Kur'an ihtiyacý olan kiþi ve kurumlar olduðunu vurgulayan Palakoðlu, "Herkesin rahatlýkla okuyabileceði þekilde basýlan Kur'an nüshasý, yurt dýþýnda öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri baþta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoðu'daki ülkelerde bulunan yerel STK'lar ve dini idarelerden gelen istek üzere ulaþtýrýlacaktýr. Yurt içinde, Ýmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, yükseköðrenim öðrenci yurtlarý, hastaneler, ceza evleri, il ve ilçe kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kütüphaneleri, oteller ve web sayfasý üzerinden talepte bulunan tüm kiþi, kurum ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya çerçevesinde gelecek baðýþlara göre ilk etapta yurtiçi LARDIR ÇALIÞMA YAPIYOR Yavuzaslan yaptýðý açýklamada, "Mart 2014 tarihinden beri Tayland'da tutuklu bulunan Uygur Türkleri dün akþam saatlerinde Türkiye'ye gelmeye baþladý. Ýlk önce kadýn ve çocuklardan oluþan 173 kiþilik kafile Türkiye'ye geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin aylardýr Taylanlý yetkililerle yaptýðý çalýþmalar sonucu Uygur Türkleri anavatana giriþ yapmaya baþladý. Uygur Türklerini Ýstanbul Atatürk Havaalaný'nda Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel Baþka- Çin'den kaçarak Tayland'da sýðýnan Doðu Türkistanlýlar yurda geldi. ný Seyit Tümtürk ve yetkililer tarafýndan karþýlandý" diye konuþtu. KAYSERÝ'YE YERLEÞTÝRÝLDÝLER Çocuk ve kadýnlardan oluþan 173 kiþi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin giriþimleri sayesinde özel uçakla Bangkok'tan Ýstanbul'a oradan da Kayseri ye getirildi. ALLAH'A HAM- DOLSUN Konuyla ilgili bir açýklama yapan Dünya Uygur Kongresi Baþkan Yardýmcýsý ve Doðu Türkistan Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk, "Bu konuda hassasiyet gösteren Türk hükümetine teþekkür ediyoruz. 30 Haziran 2015 tarihi itibari ile 1.5 yýldýr Tayland da bir kampta hapis olan kadýn ve çocuklardan oluþan 173 kardeþimiz Ýstanbul Atatürk Havalimaný'na sað salim indi. Biz bunun için Allah'a hamd ediyoruz. Þükrediyoruz.'' dedi.,can güvenliði açýsýndan Uygur Türkleri'nin barýndýðý yerlerden fotoðraf ve görüntü alýnmasýna Valilikçe müsade edilmiyor. ÇÝN ZULMÜN- DEN KAÇIYORLAR Çin'den geçen yýl kaçarak Tayland'a sýðýndýðý belirtilen Uygurlarýn 300 civarýnda olduðu belirtiliyor. Pekin yönetimi, Tayland'dan kendilerine sýðýnan uygurlarýn iade edilmesini istiyor. Ancak uluslararasý sivil toplum kuruluþlarý ve Türkiye mültecilerin iade edilmemesini isteyerek çeþitli giriþimlerde bulunmaya devam ediyor.(týmetürk) ve yurtdýþýnda 1 milyon adet Kur'an-ý Kerim'i ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrmayý hedeflediklerini belirtti. 'Kur'an-ý Kerim gönüllere dokunacak' Hediye edilecek Kur'an-ý Kerim'in mealinin de farklý dillerde basýlacaðýný vurgulayan Palakoðlu, "Hediyem Kur'an Olsun projesi, farklý dillerde oluþturulan mealleriyle daha çok insanýn Kur'an'a ulaþmasýna, anlamasýna ve hayatýna Kur'an'la anlam kazandýrmasýna ve Ýslam dininin doðru anlaþýlmasýna katký saðlayacaktýr. Kur'anlar Ýngilizce, Rusça, Ýspanyolca, Fransýzca dillerinde mealli olacaktýr. Ýlerleyen aþamalarda gelen talepler doðrultusunda farklý dillerde mealler de hazýrlayabileceðiz. Türkiye'de Aliyyül Kari kýraati, yurt dýþý nüshalarda ise resmi Osmani kýraati üzere basýlmýþ nüsha daðýtýlacaktýr" dedi. Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde, yolumuzu þaþýrmamak için sarýlmamýzý istediði ve kýyamete kadar bize emanet olarak býraktýðý en önemli iki deðerden birinin Yüce Kitabýmýz Kur'an olduðuna iþaret eden Palakoðlu, "Biz Türkiye Diyanet Vakfý olarak, artýk, yeryüzünün hiçbir yerinde, Kuran'ýn hayalini kuran hiçbir ev, Allah'ýn sözünü kalbine indirmeyen hiçbir mümin kalmasýn istiyoruz. Kur'anýn ýþýðý bütün insanlýðýn yolunu aydýnlatsýn, dokunmadýðý hiçbir gönül kalmasýn diye hayýrseverlerimizin de desteðiyle Kur'an hediye ediyoruz. Hediyemiz Kur'an Olsun, insanlýk doðru yolda buluþsun istiyoruz" þeklinde konuþtu. 'SMS ve Online baðýþ yapýlabilecek' TDV Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, baþlatýlan kampanya doðrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfý üzerinden açýlacak banka hesaplarýna ve SMS mesajlarýna yapýlacak yardýmlarla temin edilecek Kur'an-ý Kerimler'in, dünyanýn ihtiyaç duyulan her yerindeki kiþi ve kuruluþlara ulaþtýrýlacaðýný belirtti. Palakoðlu, "Böyle hayýrlý bir kampanya ile yurdumuzun her köþesinde, yurt dýþýndaki vatandaþ ve kardeþlerimizin bulunduðu tüm ülkelere ulaþýlmýþ olacaktýr" dedi. Projenin uzun soluklu olduðunu vurgulayan Palakoðlu, þunlarý kaydetti: "Proje, Kur'an-ý Kerimi her gönle ulaþtýracak bir proje. Baðýþ yapmak isteyen Müslümanlar bu hayra katýlarak kýsa mesaj, banka veya elden baðýþ yöntemiyle istediði miktarda Kur'aný ihtiyaç duyan kiþi ve kurumlara ulaþtýrabilir. Böylelikle Kur'an sayesinde bir gönül köprüsü kurulacaktýr. Proje için özel ve her türlü bilginin edinilebileceði web sayfasý hizmete açtýk. Tüm GSM operatörlerinden 4333 nolu SMS numarasýna 12 TL, online baðýþ yöntemleriyle yurt içinde 8 TL, yurt dýþýnda ise kargo bedeliyle birlikte 12 TL tutarýnda baðýþ ile Kur'anlarýmýz ilk etapta Balkanlar ve Orta Asya'da 18 ülkeye ulaþtýrýlacaktýr" diye konuþtu. CUMARTESÝ 4 TEMMUZ Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi 112 Acil Servis i tanýdý. TEGV öðrencileri 112 Acil Servis i tanýdý Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi bu haftaki gezisinde öðrencileriyle birlikte 112 Acil Servis Çaðrý Merkezi ni ziyaret etti. Ziyaretleri sýrasýnda çocuklar 112'yi hangi durumlarda arayacaklarýný, aradýklarýnda nasýl konuþacaklarýný, 112 Acil Servisin iþleyiþini, ambulanslarda hangi personellerin bulunduðunu, personellerin görevlerini ve ambulans ekipmanýný öðrenme þansýna sahip oldular. Buradaki gezisini tamamlayan çocuklar 1 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunu da ziyaret ederek personeli ile tanýþma þansýna sahip oldular. TEGV Çorum Öðrenim Biriminde etkinliklere katýlan çocuklar, merak ettikleri sorulara yetkililerden cevap aldýlar. Gezi sýrasýnda çocuklar 112 Acil Servisinin önemini kavrayarak daha bilinçli bireyler olarak ziyaretlerini sonlandýrdýlar. Birim Sorumlusu Serpil Çetin, etkinliklerin devam ettiðini, tüm çocuklarýn zamaný verimli deðerlendirmeleri için birime beklediðini ve etkinliklerin ücretsiz olduðunu ifade ederek, gezi sýrasýndaki destekleri için Çorum 112 Acil Servis Çaðrý Merkezi ve 1 No'lu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu çalýþanlarýna teþekkür etti. Dünyanýn 17 ülkesinde ve Türkiye'de 5 noktada iftar sofrasý kuran Deniz Feneri Derneði, Ýslam coðrafyasýnýn yetimlerinin hatýrlanmasýna vesile oldu. Son verilere göre dünya 2,2 milyar çocuk nüfusu var ve bunlarýn 140 milyonu yetim, bakýma ve korunmaya muhtaç çocuklar. Özellikle Ýslam coðrafyasý içerisinde süren savaþlar yetim üretme fabrikasýna dönüþmüþ durumda. Açlýk ve susuzluk insan hayatýna ciddi tehdit oluþturan bir yara. Sadece savaþ ve açlýk nedeniyle her gün yüzlerce çocuk yetim kalabiliyor. Afrika ise baþka bir dram. Deniz Feneri Derneði Genel Baþkaný Av. Mehmet Cengiz'in Ýslam Dünyasý Yetimler Günü programýnda yaptýðý konuþmada þöyle dedi: "Bugün Ýslam Dünyasý Yetimler Günü. Ýslam âlemi olarak 15 Ramazan'da bu kýymetli günü idrak ediyoruz. Dilerdik ki çocuklara dair konular hep oyunlara, oyuncaklara, sevinçlere dair olsun. Ancak her insanýn farklý bir talihi olduðu gibi her çocuk daha doðar doðmaz farklý ve özgün bir hayatla karþý karþýya kalabiliyor. Ýslam aleminin; tutulacak, teselli edilecek çok sayýda yetimi var. Çocuklar merak ettikleri sorulara yetkililerden cevap aldýlar. Gezi sýrasýnda çocuklar 112 Acil Servisinin önemini kavradý. Birim Sorumlusu Serpil Çetin, etkinliklerin devam edeceðini belirtti. Deniz Feneri yetimleri hatýrlattý Deniz Feneri Derneði olarak bugün hami bulmuþ ve hami bularak desteklenmeyi bekleyen 22 ülkede yetim çocuðumuz var. Bu vesileyle yükümüze omuz veren yetim destekçisi baðýþçýlarýmýza teþekkür ediyoruz. Bizler elimizde bir mendil, Ýslam aleminin aðlayan çocuklarýnýn gözyaþlarýný silmeye çalýþýyoruz. Istiyoruz ki çocuklar hiç aðlamasýn. Tüm çocuklar gülsün, oynasýn. Çocuklar için, sadece sevinçlerin olduðu bir dünyayý temenni ediyoruz. Deniz Feneri Derneði, Ýslam Dünyasý Yetimler Günü'nde 17 ülkede ve Türkiye'de 5 þehirde 13 bin kiþiye iftar sofrasý kurdu. Gazze, Bosna, Etiyopya, Fildiþi Sahili, Filipinler /Moro, Irak, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Tayland/Patani, Uganda ve Zimbabwe ülkelerinde hamiliðini üstlendiðimiz yetimler için iftar sofralarý kurduk. Genel Merkezimizin bahçemizde de dün akþam 100 yetim çocuðumuzu misafir ettik. Onlara bayram harçlýklarýný ve bayram hediyelerini takdim ettik. Bu anlamlý günün, yetimler adýna bir bilinci tazelemesini diliyoruz."

14 14 CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Bu topraklara yalnýzca sevgi yakýþýr Çorum'da 1980 yýlýnda 57 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda hayatýný kaybedenler için anma yürüyüþü düzenlendi. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezince düzenlenen program kapsamýnda Bahabey Caddesi'ndeki eski pazar yerinde toplanan grup, Gazi Caddesi'ni takip ederek Hürriyet Meydaný'na yürüdü. HDP Ýstanbul Milletvekili Turgut Öker, yaptýðý konuþmada, Çorum'da siyasi parti kimliðinden baðýmsýz bulunduðunu söyledi. "Buraya HDP milletvekili olarak geldiysek baþka partilerin milletvekillerinin gelmemesinin suçu biz olamayýz" ifadesini kullanan Öker, Hiçbir güç, kompleksinden dolayý Alevilerin bir arada oluþunu engelleyemez. 35 yýl önce bu topraklarý kana bulayan zihniyet ortadan kalkmýþ deðildir" dedi. Olaylarda hayatýný kaybedenlerin avukatlarýndan Sadýk Eral de, 1980'de yaþamýný yitiren 57 vatandaþý anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Faillerin halen yargýlanmadýðýný vurgulayan Eral, "Katliamlarla yüzleþilmeden yenileri engellenemez. Kahramanmaraþ, Sivas ve Çorum'da yaþananlarýn hafýzalardan silinmemesi ve tekrarlanmamasý, insanlýk onuru açýsýndan önemlidir. Mahkemede bazý kiþiler cezalandýrýlmýþ ancak Çorum katliamý tam olarak aydýnlatýlmamýþtýr. Dosyalar ye- Eðitim-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, 1980 Mayýs-Temmuz aylarýnda meydana gelen sað-sol ayrýmý temelinde baþlayýp, mezhep çatýþmasýna dönüþen Çorum Olaylarý nýn yýldönümü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Her yýl Maraþ'ý, Sivas'ý ve Çorum'u, anarken tekrar ediyoruz, bu topraklara yalnýzca sevgi yakýþýr. Sevgiye ve dostluða olan inancýmýzla Çorum Olaylarý nda ölen tüm canlarý saygýyla anýyor, sorumlularý bir kez daha lanetliyoruz. diyen Yaþar, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Binlerce yýldýr ayný topraklarda ortak ellerle medeniyetler ve tarihe altýn harflerle yazýlan destanlar yazdýran bir halkýn klasik senaryolar ile nasýl karþý karþýya getirildiðinin ve baþlayan olaylarýn nasýl bir katliama dönüþtürüldüðünün örneðidir. Etnik kimlik farklýlýklarýný bir yana býrakarak emperyalizme karþý omuz omuza kurtuluþ savaþý vererek çaðdaþlaþmanýn kapýsýný aralamýþ bu halk Çorum Olaylarýnda, emperyalist güçler tarafýndan yerli faþist iþbirlikçileri aracýlýðýyla mezhepsel farklýlýk kullanýlarak bölünmeye çalýþýlmýþtýr. Tarih sayfalarýna baktýðýmýzda bu ve benzeri olaylarýn bu topraklarda pek çok kez yinelendiðine tanýk olmaktayýz. Çünkü bu olaylar emperyalist güçler tarafýndan uzun çalýþmalar ve incelemelerle hazýrlanmýþ olaylardýr. Çorum olaylarý baþlamadan ABD elçiliði tarafýndan Çorum'un etnik yapýsý araþtýrýlmýþ raporlar hazýrlatýlmýþtýr. Halk iþbirlikçilerce çýkarýlan yalanlarla kýþkýrtýlarak, 1980 yýlý baharý ile birlikte patlamaya hazýr bir bomba haline dönüþtürülmüþ. Dýþ güçlerin yardýmý ile iþbirlikçilerin, Alevi vatandaþlarýn yaþadýðý mahallelere saldýrmasý üzerine, çoðu Alevi yurttaþ olmak üzere resmi kaynaklarca 57 sol görüþlü-alevi yurttaþ öldürülmüþ, birçok insan yaralanmýþtýr. Yüzlerce ev ve iþ yeri kundaklanmýþ, olaylardan sonra Çorum'dan yüzlerce aile göç etmek zorunda kalmýþtýr. Fakat kontrgerilla ve faþist iþbirlikçileri Çorum'da ikinci bir Maraþ yaratmayý baþaramamýþtýr. Bu olaylarýn planlayýcýlarý ve piyonlarý, bu oyuna inanmayan Alevi-Sünni halkýn ve devrimcilerin birlikte direniþini kýramayýp, beklemedikleri bir þekilde kitlesel bir direniþle karþýlaþmýþlardýr. Çorum Olaylarý nýn 35. yýlý niden açýlmalý, failler yeniden yargýlanmalýdýr" diye konuþtu. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Genel Baþkaný Ercan Geçmez ise, Alevi Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Çorum Olaylarý yýldönümünde anýldý. Saat Kulesi önünde basýn açýklamasý yapýldý. Anma programýna çok sayýda vatandaþ katýldý. Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Hacý Bektaþi Veli Kültür Vakfýnýn bundan sonra Türkiye'deki anma etkinliklerini tek elden yapacaðýný söyledi. Geçmez, kente, Çorum olaylarýnda hayatýný kaybedenlerden birinin heykelinin yapýlmasý önerisinde bulundu. Programa, Almanya, Ýngiltere, Fransa, Ýsveç, Ýsviçre, Ýskoçya ve Avusturya'daki derneklerin temsilcileri de katýldý.(a.a.) 6 TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarým yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum Merkez Ovakarapýnar köyü yerüstü sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum il Özel idaresi / Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü- Valilik ek binasý kat 8 Çorum Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çoru Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit J. Komd Er Hacý Topdal ve Þahit J. Er Habil Atak Jandarma Lojman binalarýnýn iç kapýlarýnýn deðiþimi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Çorum Þeker Fabrikasý 1 adet basýnçlý hava kompresörü vida grubu alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9 km. Çorum Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Özel hizmet alýmý (Temizlik, danýþma ve yönlendirme ile teknisyen yardýmcýsý) iþi hizmet alýmý. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü / Valilik ek bina kat 8 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçe köylerine çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim kuþam eþyalarý alýmý iþi. Çorum olaylarýn ardýndan 35 sene geçmiþ olmasýna raðmen Ülkemizde hala sýk sýk inanç ve etnik ayrýmcýlýk kullanýlarak halkýmýz arasýnda çatýþmalar yaratýlmaya devam edilmektedir. Daha da acýsý ülkeyi yönetenler kendisi gibi inanmayanlarý- düþünmeyenleri ötekileþtirmeye, siyasal çýkarlarý için din ve mezhep ayrýlýklarýný kullanmaya çekinmeden devam edebilmektedirler. Bazýlarý ise günümüzde Çorum'u, Maraþ'ý ve Sivas'ý anarken yalnýzca emperyalistlerin ve devletin rolünü yüksek sesle söyleyebilirken, gerici ve faþist iþbirlikçilerini söylerken seslerini kýsarak bunlarý unutturmaya veya günahlarýný hafifletmeye çalýþtýklarý sezilmektedir. Bizler tarihe kara leke gibi düþen bu olaylarý hiçbir zaman unutmadýk ve unutturmayacaðýz. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü (Çankýrý-Ýskilip) Ayr- Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Suudi Arabistan çalýþma ziyareti hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Müdürlüðü Çorum PTT Merkez Müdürlüðü binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 5 adet Aile Saðlýðý Merkezi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Kent Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Ýlhan Yaþar T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

15 (Ç.HAK:1702) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum PERSONEL ALINACAKTIR Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, En az Lise mezunu, Prezantabl, diksiyonu düzgün, Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, Ms Office uygulamalarýna hakim, Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1729) (Ç.HAK:1712) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Devren Satýlýk Gözlemeci Vergi Dairesi civarýnda gözlemeci dükkaný devren satýlýktýr. Mür. Tel: bin yoksula iftar Deniz Feneri her yýl olduðu gibi bu Ramazan'da da yardýma muhtaç aileleri yalnýz býrakmadý. Dayanýþma duygusunu geliþtirmeyi amaçlayan dernek, ihtiyaç sahipleriyle iftar sofrasýnda bir araya geldi. Birleþik Arap Emirlikleri Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Vakfý'nýn sponsorluðunu üstlendiði iftar yemeklerine Esenler Kültür Merkezi ev sahipliði yaptý. 'Sadece Ýyilik' sloganýyla yola çýkan Deniz Feneri Derneði kurulduðu günden beri ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olmaya devam ediyor. Dernek her sene Ramazan ayýnda muhtaç aileler ve yetimler için iftar sofralarý kuruyor, dertlerine ortak oluyor. YÝTÝK T.C. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC-3 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa BEZGÝN Hakký oðlu 01/10/1965 Çorum Aksungur Köyü Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1744) YÝTÝK Çorum Oðuzlar Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kamil SARIKAYA Osman oðlu 1/3/1965 Çorum Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:1746) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 1 cilt fatura, arasý 3 cilt sevk irsaliyesi, arasý 1 cilt irsaliyeli fatura, arasý 3 cilt fatura, arasý 2 cilt fatura, arasý 5 cilt irsaliyeli faturayý kaybettim. Hükümsüzdür. Bilal BÜÐRÜOÐLU T.C.No: Küçük Sanayi Sitesi 8. Sok. No: 25 ÇORUM (Ç.HAK:1743) YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet BOSTANCI Ýzzet oðlu 1968 Kargý Doðumlu (Ç.HAK:1741) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin BALCI Abdullah oðlu 1956 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1740) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) SATIÞ VE PAZARLAMA görevi üstlenecek, Pazarlama Bölümü Mezunu iyi derecede yabancý dil bilen (Ýngilizce +2'inci Dil),seyahat özgürlüðü olan deneyimli eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin CV leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý rica olunur. Piramit Kazan Ýmalat Sanayii Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No:3/A-5 ÇORUM Telefon : Cep Telefonu : (Ç.HAK:1734) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1703) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) (Ç.HAK:1726) (Ç.HAK:1738) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1724) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: Eleman Aranýyor Kum ocaðýmýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Yemek+SSK+Servis mevcuttur. Þafak Ýnþaat Adres: Cengiz Topel Cad. No: 46 (Çorum Kalesi Karþýsý) Tel: Eleman Aranýyor Ýstasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompacý ve market elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. CEMÝL KOLOÐLU PETROL Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: (Ç.HAK:3157) (Ç.HAK:1699) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: CUMARTESÝ 4 TEMMUZ YENÝLENDÝK Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan bay-bayan elemanlar, bay eleman için tercihen askerliðini yapmýþ. Ayrýca vasýflý-vasýfsýz (Ç.HAK:1742) Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. (Ç.HAK:1736) Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: Satýlýk Öðrenci Yurdu Malzemeleri Mür. Tel: (Ç.HAK:1728) Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda 10 kiþilik yemek ve çay iþlerine bakabilecek Bayan Eleman Aranýyor MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. GÖRPE ÇELÝK METAL SAN. Ýrtibat adres: K.S.S 25.Cad No: 13 Tel: Yaz kursunda çalýþmak üzere Beden Eðitimi ve Ýngilizce (Ç.HAK:1737) bay eleman alýnacaktýr Devren Satýlýk Bakkal ve Fast Food Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda olan müþteri potansiyeli (Ç.HAK:1745) mevcut iþyerimiz devren satýlýktýr. Mür. Tel: Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel : Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:784) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:1660) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) Eleman Alýnacaktýr Fabrikamýzýn muhasebesinde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Cengiz Topel Caddesi Bakýrcýlar Sitesi No: 125 deki adresimize yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1739) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Aþçý (Bay) Mikser Þoförü Santral Operatörü (Bay) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1695) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1725) Hançerliler Bakýr Sanayi Ltd. Þti. Tel: Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri 3. Km. ÇORUM Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Murathan ýn yerine Kudret Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Otopark olarak kullanýrken ellerinden alýnan Lauvar alaný ile ilgili açýklamalarda bulundu. Zonguldakspor un iyiye gitmesini istemeyen insanlarýn ettikleri þikayetler sonrasý otoparkýn kapatýldýðýný belirten Caner, bir an önce yeniden açýlmasý için yetkililerden destek beklediðini söyledi. Zonguldakspor un tek gelin kapýsý olan Lauvar alanýndaki otoparkýn kapatýlmasý Zonguldakspor u sýkýntýya soktu. Lauvar alanýnýn yaklaþýk 3 aydýn bom boþ durmasý Zonguldakspor u maddi açýdan sýkýntýya soruyor. Lavuvar alanýna bir proje yapýlmaya baþlayýncaya tadar Otopark olarak kullanýlmasýna Çorum Belediyespor sol kanat için Kayseri Þekerspor rdan Kudret Kanaoðlu ile anlaþtý Almanya doðumlu gurbetçi futbolcu geçtiðimiz sezon baþý Manisaspor ile anlaþtý devre arasýnda da Kayseri Þekerspor a kiralýk olarak verildi. Geçen sezon ligden düþen Kayseri Þekerspor un hücum gücünü tek baþýna taþýyan Kudret Kanoðlu ikinci yarýda 17 maçta forma giydi. Ýlk yarýda ise Manisaspor da on maçta forma giydi. Manisaspor da bir Kayseri Þekerspor da ise üç gol atan Kudret Kanoðlu sezonu beþ sarý kartla tamamladý. Kudret Kanoðlu ile 2 yýllýk sözleþme imzalandý. Kayseri Þekerspor da Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý ile birlikte oynayan Kudret in transferinde onun olumlu refaransýnýnda etkili olduðu öðrenildi. izin verilmesini isteyen Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Lavuar alaný ile ilgili Týr Otoparký olarak Zonguldakspor a gelir amacýyla Bölgesel Amatör Lig de kullanalým dedik. Bunun için giriþimlerde bulunduk. Zonguldak Belediyesi de bizim üzerimizden kiralamasýný yapalým, tahsis edelim, Zonguldakspor gelir gelsin dedi. Giriþimleri baþladýk, dosyayý Karabük Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu'nun önüne getirdik. Fakat sonra bir yazý istendi bizden, daha önce geçmiþte istenen bir yazý. Hem otopark alaný hem de miting alaný olarak kullanýlmasýnda sakýnca yoktur diye. Bu yazýyý koruma kuruluna ulaþtýramadýðýmýzdan dolayý, bu giriþimimiz yarýda kaldý. Valimiz bu þekilde kullaným dedi bize. Biz bu þekilde kullanýrken Týrlatýyoruz diye manþetler atýlýnca týrlar da gelmemeye baþladý. Bizde nasip yok. Týr da kesildi. BAL da mücadele ederken Zonguldak Belediyesi nin bize tahsis ettiði alan vardý, TTK da buna katký saðlayarak daha iyi bir yer edindik. Bunu iþletmeye baþladýk, lavuar alanýna doðruda araçlarý alýyorduk. Zonguldak ta çok deðerli insanlar var!. Zonguldakspor un iyiye gitmemesi için uðraþan insanlar var. Bu þahýslar koruma kuruluna dilekçe mi yazýyorlar, þikayette mi bulunuyorlar, ne yapýyorlarsa burasýný elimizden aldýrýyorlar. Koruma kurulu lavuar alýnana Çorum spor tesislerinin eksiklerini giderme çalýþmalarý hýz kesmeden devam edi- Zonguldakspor un OTOPARK isyaný Zonguldakspor Baþkaný Süleyman Caner kulübün tek gelir kapýsýnýn kapandýðýný söyledi araba çekiliyormuþ diye suç duyurusunda bulunmuþlar. Zonguldakspor un tek geliri burasý. Onunda da nasýl uðraþýrýz, nasýl engel oluruz diye bakýyorlar. Kente de bir þeyler iyi olmasýn diye uðraþan insanlarda var onlarý da tebrik ederim, onlarýn da görevi bu. Temennimiz bu süreçle birlikte orayý yeniden kullanmaya baþlarýz. Bu konuda yetkililerden yardým bekliyoruz dedi. Ön libero ile transfer kapanacak Çorum Belediyespor transferin ilk etabýný bir ön libero alarak kapatacak. Genel Kaptan Hamit Iþýk yedi futbolcunun ayrýldýðýný yedi futbolcuyla anlaþtýklarýný bir isimle son aþamaya geldiklerini son olarak ön libero alarak transferin ilk etabýný kapatacaklarýný söyledi. Iþýk, kamp döneminin ardýndan ihtiyaç duyulmasý halinde transferin tekrar gündeme gelebileceðini belirtti. Osmancýk ve Oðuzlar soyunma odalarý yeni sezona hazýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Oðuzlar ve Osmancýk ilçe sahalarýna yapýlan soyunma odalarýnýn bitme aþamasýna geldiðini ve yeni sezonda hizmet vereceklerini söyledi. Bu sezon BAL da mücadele edecek Osmancýkspor Osmancýk ilçe sahasý soyunma odalarýnda kabu inþaat bitti ve ince iþcilik devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer soyunma odalarýnýn yeni sezona hazýr hale geleceðini söyledi Tire Belediyesi stadyumun eskiyen suni çimini yenileyerek doðal çime dönüþtürüyor. Üçüncü Lig'de geçtiðimiz yýl baþarýlý bir performans sergileyen ancak son anda umutlarýný yitiren Tire 1922 için Tire Belediye Baþkaný Tayfur Çiçek kollarý sývadý. Tire Belediyesi stadyumun eskiyen suni çimini yenileyerek doðal çime dönüþtürüyor. Üçüncü Lig'de geçtiðimiz yýl baþarýlý bir performans sergileyen ancak son anda umutlarýný yitiren Tire 1922 için Tire Belediye Baþkaný Tayfur Çiçek kollarý sývadý. Tire Dört Eylül Stadyumu'nun sahasýnýn üçüncü Lig kriterlerine uymamasý nedeni ile mevcut eski suni çim kaldýrýlarak yerine doðal çim saha yapýlacak. Geçtiðimiz gün Tire Belediyesi Fen Ýþleri ekiplerinin baþlattýklarý hummalý çalýþma devam ediyor. Mevcut suni çimi Çorum Belediyespor transferde sona geldi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, yedi futbolcuyla anlaþtýklarýný bir isimle son noktaya geldiklerini bir ön libero ilede anlaþarak transferin ilk etabýný tamamlayacaklarýný söyledi. Bugüne kadar yedi futbolcuyla anlaþtýklarýný tecrübeli bir kanat oyuncusuylada son aþamaya geldiklerini belirten Genel Kaptan Hamit Iþýk Bir ön libero olarak transferin ilk etabýný tamamlamak istiyoruz. Yedi futbolcumuzla yollarý ayýrdýk dokuz futbolcuyu kadromuza katacaðýz. Ýlk etap çalýþmalarý sonunda yapacaðýmýz deðerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulmasý halinde transfer yeniden gündeme gelecektir. Amacýmýz lige kadar eksiklerimizi tamamen gidererek tam takým olarak sezona baþlamak dedi. Start bir gün ertelenebilir Sezon baþlama takviminin 23 Aðustos tan 30 Aðustos a alýnmasý halinde çalýþma takviminin deðiþeceðini belirten Genel Kaptan Hamit Iþýk bu konuda son kararýn pazartesi günü toplanacak Federasyon Yönetim Kurulu nda verileceðini söyledi. Iþýk, pazartesi günü baþlayacak çalýþmalarýn bu karar nedeniyle Salý günü ne sarkabileceðini söyledi. Son kararý hafta sonunda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile yapacaklarý görüþme sonunda vereceklerini söyledi. Belediyespor un son transferi Kayseri Þekerspor un gurbetçi futbolcusu Kudret Kanaoðlu iki yýllýk sözleþme imzaladý. CUMARTESÝ 4 TEMMUZ 2015 Arsinspor Teknik ekibi oluþturdu Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Arsinspor da dýþ transferde bekleme devam ederken Teknik Direktör Gökhan Yýlmaz ýn yardýmcýlarý belli oldu. Sarý-Siyahlý ekipte Yýlmaz ýn yardýmcýsý Birol Nebioðlu olurken kaleci antrenörü görevine Murat Aslan getirildi. Ýç transferde istediði oyuncularý takýmda tutmayý baþaran Arsinspor un önümüzdeki haftadan itibaren dýþ transfere hýz vermesi, önemli katký yapacak oyuncularla anlaþmasý bekleniyor. Sarý-Siyahlýlarýn 3-6 Temmuz tarihlerinden Arsin deki yor.osmancýk ve Oðuzlar ilçe sahalarýnýn soyunma odalarýnýn yenileme çalýþmasýnda sona gelindi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, dün iki ilçedeki inþaat çalýþmalarýný inceledi ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Osmancýk ve Oðuzlar ilçe sahalarýndaki soyunma odalarýnda inþaat çalýþmalarýnda sona gelindiðini belirten Eðer yeni sezonda bu soyunla odalarýnýn kullanýma hazýr hale geleceðini söyledi. Çorum un spor tesisi alanýnda aldýðý mesafeyi yeterli görmediklerini ve eksiklerini gidererek daha kullanýlýr hale getirmenin çabasý içinde olduklarýný belirten Eðer, iki soyunma odasýnýn tamamlanmasýyla özellikle amatör kulüplerin ve hakemlerin çok daha saðlýklý ortamda çalýþma imkaný bulacaðýný söyledi. Özellikle Osmancýk ilçe sahasýndaki soyunma odalarý büyük önem taþýyor. Yenisezonda Çorum u Bölgesel Amatör Lig de temsil edecek olan Osmancýkspor un maçlarý oynayacaðý stad önümüzdeki günlerde Federasyon tarafýndan incelemeye tabi tutulacak. Spor Salonu nda soyunma odasý kullanýmý sakýncalý olduðu için mevcut tribün arkasýna yapýlan yeni soyunma odalarý hem emniyet açýsýndan hemde misafir takýmlarýn daha rahat etmesi açýsýndan büyük önem taþýyor. Tire Stadý doðal çim oluyor suni çim sahada seçme yapacaðý ifade edildi. Arsinspor Teknik Direktörü Gökhan Yýlmaz Tire stadýnýn sentetik zemini sökülerek doðal çim ekibi için çalýþmalar sürüyor söken ekipler, sahayý hazýrladýktan sonra doðal aimleme yaparak stadyumu 3. Lig kriterlerine uygun olarak lige yetiþtirecek. ÇÝÇEK, SAHA ÞARTLARI, 3. LÝG ÝÇÝN OLUMSUZ DU! Konu ile ilgili olarak açýklamalarda bulunan Tire Belediye Baþkaný Tayfur Çiçek, "Takýmýmýz 3. Lig de mücadele veriyor. Ancak saha þartlarý bu lig için olumsuz. Bizlerde Tire Belediyesi olarak Tire Dört Eylül Stadyumu nu doðal çime kavuþturmak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz çalýþmalara baþladý. Kýsa zamanda çalýþmayý bitirerek lige hazýr hale getireceðiz. Diðer yandan ise Tire'de yeni yapýlacak olan 13 bin 500 kiþilik stadyum çalýþmamýz da devam ediyor. Ýhale sürecini tamamlamak üzereyiz. Ýlçemiz tarih tarým turizmin yaný sýra ayný zamanda bir spor kenti. Bizlerde elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. Ýnþallah yakýnda yeni stat için ilk kazmayý vuracaðýz. Bu sayede ilçemiz de iki adet modern stadyum olacak." dedi.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı