T HV Türkiye nsan Haklar Vakf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T HV Türkiye nsan Haklar Vakf"

Transkript

1 T HV Türkiye nsan Haklar Vakf 2001 nsan Haklar Raporu

2 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (28) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi Dizgi - Bask : Bulufl Tasar m ve Matbac l k Hizmetleri Tel : ISBN Ankara Türkiye nsan Haklar Vakf, Türk Medeni Yasas na göre kurulmufl, hükümet d fl ve ba ms z bir kurulufltur. Statüsü 30 Aral k 1990 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir.

3 T HV Türkiye nsan Haklar Vakf T Ü R K Y E NSAN HAKLARI RAPORU Ankara, 2001

4 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV GENEL MERKEZ Menekşe 2 Sokak No: 16/ Kızılay - ANKARA Tel : Faks : web : T HV STANBUL TEMS LC L Hocazade Sokak No: 8 Sıraselviler Cad. Beyoğlu-İSTANBUL Tel : Faks : T HV ZM R TEMS LC L Mimar Sinan Cad Sokak Eser Apt. No : 5/ Alsancak/İZMİR Tel - Faks : T HV ADANA TEMS LC L Reşatbey Mah. Cumhuriyet Cad. Kasımoğlu Apt. No: 51/3-ADANA Tel : Faks : T HV D YARBAKIR TEMS LC L Mimar Sinan Cad. Binevş Apt. A Blok Daire: 2 - DİYARBAKIR Tel : Faks :

5 Ç NDEK LER TÜRK YE NSAN HAKLARI RAPORU ÖNSÖZ G R fi Ekonomik Kriz ve Yolsuzlukla Mücadele AB ye Kat l m Ortakl ve Ulusal Program Susurluk Skandal fiubat Süreci Kamu Hayat nda Milli Güvenlik Kurulu nsan Haklar Konusunda Resmi Giriflimler nsan Haklar ve Uluslararas liflkiler KÜRT SORUNU ve OLA ANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI Ola anüstü Hal Uygulamalar Kürt Sorunu ve PKK YAfiAM HAKKI Ölüm Cezas Yarg s z nfazlar Faili Meçhul Cinayetler Kara May nlar Silahl Örgütler ve Yaflam Hakk Sivil Çat flmalar Siyasi Cinayet Davalar LT CA HAKKI ve MÜLTEC LER N DURUMU Sorunun Kapsam Göçmen ve S nmac lar n Yaflam Hakk Afganistanl Mülteciler Anlaflmalar ve Önlemler Türkiye nsan Haklar Vakf V

6 5. ZORUNLU GÖÇ Yerleflime Aç lan Alanlar Geri Dönüfllere Yönelik Engellemeler Boflalan Köyler Köykent Projesi Sivil Giriflimler K fi GÜVENL HAKKI Kaybedilenler flkence ve Kötü Muamele Gözalt nda Ölüm Olaylar Ceza ve Tutukevlerinde nsan Haklar AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES KARARLARI DÜfiÜNCE ÖZGÜRLÜ Ü fade Özgürlü ü letiflim Özgürlü ü TOPLANTI ve GÖSTER ÖZGÜRLÜ Ü ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ Ü NSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA BASKILAR EKLER Ek : 1 Genelkurmay Baflkanl n n 7 Aral k 2000 Tarihli Aç klamas Ek : 2 Anayasa De ifliklikleri Ek : 3 Birleflmifl Milletler Yarg s z nfaz ve Keyfi nfazlar Özel Raportörü Türkiye Raporu - 18 Aral k Ek : 4/1 F Tipi Cezaevleri, Açl k Grevleri ve 19 Aral k Operasyonu Ek : 4/2 Hapishane Operasyonu ve Medya Ek : 5 TTB Onur Kurulu nun Savunmalar VI Türkiye nsan Haklar Vakf

7 KISALTMALAR A HK A HM A HS ANAP BM BMMYK CMUK ÇGD ÇHD DBP DGM DHKP-C D SK DYP EMEP EP FP GÖÇ-DER HADEP HEP ILO HD KDP KESK MAZLUMDER MGK MHP Avrupa nsan Haklar Komisyonu Avrupa nsan Haklar Mahkemesi Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi Anavatan Partasi Birleflmifl Milletler BM Mülteciler Yüksek Komiserli i Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ça dafl Gazeteciler Derne i Ça dafl Hukukçular Derne i Demokrasi ve Bar fl Partisi Devlet Güvenlik Mahkemesi Devrimci Halk Kurtulufl Partisi Cephesi Devrinci flçi Sendikalar Konf. Do ru Yol Partisi Eme in Partisi Emek Partisi Fazilet Partisi Göç Edenler Sosyal Yard mlaflma ve Kültür Derne i Halk n Demokrasi Partisi Halk n Emek Partisi Uluslararas Çal flma Örgütü nsan Haklar Derne i Kürdistas Demokrat Partisi (Kuzey Irak) Kamu Emekçileri Sendikalar Konf. nsan Haklar ve Mazlumlar için Dayan flma Derne i Milli Güvenlik Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi M T MKM MLKP OHAL ÖDP PKK RP RTÜK SES S P TBB TBMM TCY TGC TGGY T HV T KB T KKO T SK TMMOB TMY TOBB TSK TTB TÜRK- fi TUS AD YÖK Milli stihbarat Teflkilat Mezopotamya Kültür Merkezi Marksist Leninst Komünist Parti Ola anüstü Hal Özgürlük ve Dayan flma Partisi Kürdistan flçi Partisi Refah Partisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sa l k ve Sosyal Hizmet Uzmanlar Sendikas Ssyalist ktidar Partisi Türkiye Barolar Birli i Türkiye Müyük Millet Meclisi Türk Ceza Yasas Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Toplant ve Gösteri Yürüyüflleri Yasas Türkiye nsan Haklar Vakf Türkiye htilalci Komünistler Birli i Türkiye flçi Köylü Kurtulufl Ordusu T. flevrenler Sendikalar Konf. T. Mühendis ve Mimar Odalar Bir. Terörle Mücadele Yasas T. Odalar ve Borsalar Birli i Türk Silahl Kuvvetleri Türk Tabipleri Birli i T. flçi Sendikalar Konfederasyonu T. Sanayici ve flamalar Derne i Yüksek Ö retim Kurulu Türkiye nsan Haklar Vakf VII

8 ÖNSÖZ Vakf m z n Dokümantasyon Merkezi taraf ndan 2001 y l insan haklar raporunda aktar lan olaylar ve derlenen bilgiler, insan haklar n n genel durumunu, ihlallerin yafland sorun alanlar n ve ihlale muhatap olanlar aç kça göstermektedir. Zaten 2001 y l nda yaflad m z olaylar n büyüklü ü ve derinli i de insan haklar sorununu insanlar m z n günlük yaflamlar nda da kolayca kavranabilir k lm flt r. Dokümantasyon merkezinin belgeledi i olaylar fl nda global bir Türkiye de erlendirmesi afla da yap lm flt r. AB ile iliflkilerin ve ABD de gerçekleflen 11 Eylül sald r s n n, Afganistan müdahalesinin ülkemizdeki etkilerine de bu de erlendirme içinde yer verilmifltir. Ekonomik Kriz 2000 y l ndan devir al nan ve 2001 y l nda fliddetli bir biçimde yaflanan ekonomik kriz, ekonomik ve sosyal haklar alan ndaki vahim durumu daha da a rlaflt rd. MGK n n tam deste ini alarak hükümetler taraf ndan uluslararas finans kurulufllar n n talepleri do rultusunda uygulanan ekonomik, siyasi ve askeri programlar n ekonomik bedeli yeni düzenlemelerle yoksul ve çal flan kesimlere ödetildi. MGK n n fiubat ay toplant s nda Cumhurbaflkan ile Hükümet temsilcileri aras nda yaflanan kavga, ülke ekonomisini iflas ettiren geliflmelere iliflkin baz iflaretleri veriyordu. MF ile ortaklafla kabul edilen ekonomik program n de iflmesi gerekti i aç kland. Dünya Bankas n n üst düzey bürokratlar ndan biri olan Kemal Dervifl ekonomiden sorumlu devlet bakan olarak ekonomiyi kurtarmaya memur edildi. Yeni ekonomik programa uygun olarak dolar n serbest b rak lmas, ve yüzde yüz bir de er art fl olmas, kamu harcamalar n n k s lmas, orta ölçekli üretim alanlar ile tar m ve hayvanc l a yönelik desteklerin kald r lmas, do al gaz, elektrik, ilaç, sa l k, e itim, ulafl m hizmetleri ve g da maddeleri fiatlar na sürekli zam yap lmas pahal l, iflsizli i ve piyasalarda durgunlu u beraberinde getirdi. Sosyal ve ekonomik haklar alan nda a rlaflan durum, sivil haklar alan ndaki ihlalleri say sal olarak art ran geliflmelere yol açt. Halk n bu geliflmeler karfl s nda gösterdi i güvensizlik ve tepkiler ülke çap nda toplu gösterilere neden oldu. Kamu çal flanlar, iflçiler, çiftçiler, esnaf, meslek kuruluflu üyeleri, ö renciler kitlesel eylemler düzenledi. Bu eylemlerin ço una polis sert müdahalede bulundu çat flmalar yafland. Bu gösteriler nedeniyle çok say da kifli hakk nda soruflturma ve yarg lama süreçleri bafllat ld. Y l boyunca yaklafl k bir buçuk milyon insan iflten ç kar ld. Binlerce esnaf kepenk kapatt. Çiftçiler kredi borçlar n ödeyemedi i için cezaevine girdi. Kredi kart borcunu ödeyemeyenlerin say s yüzbinler seviyesine ulaflt. flten ç kar lmalarda bas n çal flanlar da a r bir darbe yedi. Dört binin üstünde medya çal flan iflinden oldu. Ekonomik krize ba l olarak çok say da kifli intihar etti. Toplumsal çalkant yaflan rken bat k bankalar ve kamu bankalar operasyonlar, yolsuzluklarla ve özellikle enerji alan yla ba lant l soruflturma ve operasyonlar sonucunda çok say da ifladam, bankac, politikac, bakan, ve bürokrat da gözalt na al nd, tutukland ve bir k sm yarg lanmaya baflland. Kamu bankalar özellefltirilirken özel bat k bankalar kamu kesiminin korumas na al nd. Türkiye nsan Haklar Vakf 1

9 Önsöz Ulusal Güvenlik Tart flmas 2001 y l nda bir kez daha Türkiye nin Ulusal Güvenlik (UG) sorunu bulundu u, baflka bir deyiflle ülkenin ve milletin bütünlü ünün bölünece i, ulusal güvenli e yönelik tehditlerin devam etti i tespit ve kayg lar nedeniyle demokratikleflme ve insan haklar alan nda bir de iflime haz r olmad etkin karar odaklar taraf ndan aç klanm flt r. Bu, Devletin güvenli ini daha da pekifltirmeye ve gelifltirmeye, birey ve grup haklar n k s t alt nda tutmaya devam etmek demektir. Ancak bu politikalar sistemin içinde zaman zaman tart fl lmalara neden olmufltur. ANAP Genel Baflkan ve AB iliflkilerinden sorumlu Baflbakan yard mc s Mesut Y lmaz partisinin 7. Ola an Büyük Kongresi nde 4 A ustos günü yapt konuflmada UG kavram devletimizin gelece ini sa lamlaflt r c her ad m n engelleyicisi konumuna getirilmifltir. Devletin bekas n sa layacak bir kavram, devletin can damarlar n keser hale getirmeyi dünya üzerinde yaln z Türkiye becerebilirdi...nitekim de öyle olmufltur... Türkiye de de iflimin anahtar, ulusal güvenlik kavram nda sakl d r. Türkiye e er bir ad m ileriye gitmek istiyorsa bu sendromdan kurtulmal d r...ug kavram n n muhtevas ve gerekleri kamuoyunun tart flmas na aç lmal d r... dedi. Baflbakan Bülent Ecevit bu konuflman n kendisini çok flafl rtt n, bu görüfllere kat lmad n ve Türkiye nin dört bir yan n n tehlikelerle ve güvensizlikle çevrili bir ülke oldu unu ve dolay s yla UG politikas n belirlerken bu gerçe in do al olarak gözönünde tutulaca n savundu.ayr ca MGK n n milli siyaset belgesini güncellefltirme çal flmalar n tamamlad n ve sorunun en yüksek devlet düzeyinde ba land n ve neyin tart fl lmakta oldu unu anlayamad n aç klayarak yan t verdi. Mesut Y lmaz n konuflmas na Genelkurmay Baflkanl da Y lmaz n sözlerinin makul olmad n, insafs z ve tehlikeli bulundu unu, Türkiye nin bugün ekonomik iflas içinde oldu unu, milli ve ahlaki de erlerin afl nd n, ayr l kç terörün etnik milliyetçi ve ayr l kç harekete dönüfltü ünü, fleriatç düflünce sahiplerinin faaliyetlerinin laik cumhuriyete tehdit oluflturdu unu, soygun düzeninin normal bir durum haline geldi ini ileri sürerek yan t verdi. Siyasette Baz Güçler Bu tart flma Türkiye de stratejik konularda var olan taraflar, görüflleri ve güçleri aç kça gözler önüne sermektedir. Türkiye nin AB iliflkileri çerçevesinde haz rlanan Ulusal Program(UP) ile demokratik alanda iyilefltirme girifliminin belirtileri olarak gösterilen Anayasa ve baz yasa de ifliklikleri, tümüyle; koalisyon Hükümetini ne pahas na olursa olsun sürdürmeyi siyasi istikrar gibi sunan Ecevit in ve siyasi tart flmalara aktif olarak kat lan Genelkurmay Baflkan n n ileri sürdü ü görüfllerin ve anlay fl n do rultusunda düzenlenmifltir. Bu düzenlemelerde MHP nin belirleyici bir konumda oldu u da aç kça görülmektedir. Zaten UP nin girifl bölümünde k sa ve orta vadeli düzenlemelerde mevcut anlay fl n özüne dokunulmayaca aç kça yaz l d r. Demokratikleflme ad na yap lan da odur. Özellikle sivil toplum kurulufllar n n ve uygulanan politikalardan etkilenen halk kesimlerinin demokratikleflme sürecine kat lmalar ve kendilerini ifade etmeleri, bask c yöntemlerle engellendi. Anayasa De iflikli i Anayasa da yap lan de iflikliklerin temel hak ve özgürlükleri gelifltirecek bir dayanak oluflturmas, maddelerin pozitif yorumlar na ve bu yorumlara dayal olarak da özgürlükleri güvence alt na alacak yasal de iflikliklere gidilmesi, demokratik güçlerin toplumsal dengeleri de ifltirme yetene ine ba l olacakt r. Ancak daha gerçekçi olan n; yap lan bu de iflikliklerin de, geçmifl y llarda benzerlerinde yaflananlar gözönünde bulunduran, k s tlay c ve bask c rejimin dayanaklar olacaklar yönündeki de erlendirme daha geçerlidir. Bu, daha güçlü bir tez olarak gözükmektedir. Hak hlallerinde Temel Sorun Alanlar Sistemin demokratikleflmeye karfl tak nd bu kararl ve olumsuz tav r, UG ye yönelik iç ve d fl tehdit oluflturan tarihsel bloklar içinde yer verilen ve zaman zaman düflmanlardan biri olarak de erlendirilen AB ne ve üye ülkelerine karfl da geçerlidir. Ermeni soyk r m tart flmalar, K br s 2 Türkiye nsan Haklar Vakf

10 Önsöz sorunu, Yunanistan la olan iliflki ve sorunlar, Kürt sorunu, Kuzey Irak ta olup bitenler gündeme geldi inde bu resmi görüfl 2001 y l nda da bir kez daha etkili olmufl ve toplum geleneksel tezler do rultusunda yönlendirilmifltir y l raporu incelendi inde insan haklar ihlallerinin ve uluslararas sorunlar n tümünün Baflbakan n ve Genelkurmay Baflkan n n iflaret etti i alanlarda yafland kolayca görülebilir. Devlet; sol, fleriatç ve bölücü terör tehdidinin ortadan kald r lmas için bir UG anlay fl saptamakta ve bu alanlardaki devlet politikalar na ayk r görüfl ve giriflimleri de kapsayan terörle mücadele için elveriflli programlar, araçlar belirlemektedir. Devlet bu aidiyetlerin siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik her türlü faaliyetini yoketmek üzere bir u rafl içindedir. Bu amaca yönelik olarak tehdit oluflturan tüm hareketlerin kadrolar n yakalamak örgütlerini da tmak yay n faaliyetlerini denetlemek üzere operasyonlar yapm flt r. DEVSOL, T KKO, MLKP, H ZBULLAH ve PKK bu operasyonlar n belli bafll hedef örgütleridir. stanbul da çevik kuvvette görevli polislere yönelik ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan silahli sald r lar, Diyarbak r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve befl polisin ölümüne yola açan ve kalabal k bir grup taraf ndan de iflik silah ve çok say da mermi kullan larak düzenlenen suikast bu örgütlerin baz lar taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Hizbullah operasyonlar nda çok say da örgüt yönetici ve sorumlusu yakalanm fl, kaybolmufl baz kiflilerin toplu mezarlarda cesetleri bulunmufl ve baz faili meçhul cinayet ayd nlanm flt r. Ancak savunma stratejisi bununla yetinmemekte ve fliddet içermeyen yasal, genifl bir siyasi alanda faaliyet gösteren bir grubu da hedef almaktad r. HADEP (kapatma davas devam ediyor), EMEP, ÖDP, S P (sonradan TKP), TS P, FP (kapat ld ), Yeniden Do ufl Partisi, ikinci halka tehdit grubunu oluflturuyor. Yaflamda at l m, Yaflad m z Vatan, Yeni Evrensel, Al nterimiz Gazetesi, Partizan Dergisi,Yeni Asya, Yeni Gündem, Pine (mizah), Azadiya Welat vb. yay n organlar ile ilgili kapatma toplatma yay n yasa ve OHAL bölgesinde da t m yasaklar uygulanm flt r.özgür Radyo, Batman FM, BBC nin yay nlar engellenmifltir. Asker, jandarma, polis, özel tim, çevik kuvvet, korucu ve benzerlerinden oluflan Devletin güvenlik güçlerinin; kitlesel gösterilere siyasi toplant lara siyasi parti yönetim binalar na yönelik operasyon, müdahale ve yasal etkinliklere k s tlar devam etmifltir. Özellikle HADEP parti ve yöneticileri yasal tehdit alt nda tutulmufl, pek çok yöneticisi görev yapamaz hale getirilmifl ve tutuklanm flt r. ki HADEP yöneticisi kaybedilmifltir. Ola anüstü Hal Uygulamalar ve Köye Dönüfl Sorunu OHAL bölgesinde ve mücavir illerde, köylerin boflalt lmas, zorla göçettirme, köy bask nlar, g da ambargosu, yayla ve tar m yasaklar, köylerine dönmek isteyenlere yönelik fliddet ve y ld rma ve vazgeçirme politikas uygulanm flt r. Milyonlarca insan bölgede can güvenli inin sa lanmas n, koruculuk sisteminin kad r lmas n, günlük ola an bir demokratik yaflam n koflullar n n sa lanmas n, bu amaçla OHAL in kald r lmas n, iflsizli i, açl, e itimsizli i ortadan kald racak üretim yat r mlar n, sa l ks z kent ve konut ortamlar n n de ifltirilmesini ve geriye dönüfl için zararlar n tazminini ve çevrenin yeniden infla edilmesi için parasal ve teknik yard m yap lmas n, topraklar n n korucular n gasp ndan kurtar lmas n, baflta Batman olmak üzere bölge illerinde çarp c bir yo unlukta vuku bulan kad nlar n intihar n sona erdirecek sosyal içerikli projeler beklerken hiçbir ifle yaramayaca belli olan merkez köy projesi bölgede her derde deva yegane çözüm olarak kamuoyuna sunulmufl ve baz yerlerde inflaatlar na giriflilmifltir. Bu köyler büyük ço unlukla güvenlik güçlerine ve koruculara tahsis edilmifltir ve köylülerce ra bet görmemektedir. Savafl nedeniyle evini ve topra n terk etmek zorunda b rak lan ve yer gösterilmedi i için bafl n n çaresine büyük kentlerin varofllar nda bakmaya çal flan insanlar açl ktan umutsuzluktan, güvensizlikten kurtaracak ciddi kapsaml bölgesel planlamalar 2001 y l nda da gündeme getirilmemifltir. Bölgenin kalk nmas ile ilgili yaklafl m ve uygulamalarda güvenlik kavram belirleyici olmufltur. Ancak, Türkiye nsan Haklar Vakf 3

11 Önsöz kapsaml bir bölgesel kalk nma yaklafl m ile büyük kentlerin sokaklar nda çal flan çocuk sorununa, tinerci ve kapkaçç çocuk sorununa, çöplüklerde ve sokaklarda çöp toplayan binlerce çocuk ve yetiflkin sorununa çözüm bulunabilece i düflünülmemektedir. Bölgede zaman zaman PKK ile çat flmalar ve ölümler oldu u haberleri verilmifltir. PKK nin silahl çat flmada halen de faal oldu u ve yasal siyasetin içine s zma çal flmalar yapt gerekçeleriyle OHAL 2001 y l nda da sürekli hale getirilmifltir. OHAL in devam etti i Diyarbak r, Hakkari, fi rnak ve Tunceli ile ayn ola anüstü koflullar n uygulanabildi i mücavir illerde demokratik yaflam büyük k s tlar alt ndad r. Can güvenli i sürekli ve ciddi tehdit alt ndad r.savafl s ras nda döflenmifl kara may nlar hemen her gün can alm flt r. Bingöl ün Karl ova ilçesi Yi itler köyünde 13 yafl ndaki k z kardefliyle ot toplamaya giden 11 yafl ndaki Gazal Beru adl k z çocu unun 19 Mart günü jandarma karakolundaki bir görevlinin sald köpekler taraf ndan parçalanarak öldürülmesi bölgede ortam n ne kadar gergin ve keyfi uygulamalar n ne denli yayg n oldu una dair dehflet verici bir örnektir. PKK ye yard m yatakl ktan, silah bulundurmaktan, Kürtçe konuflmaktan çok say da gözalt tutuklama cezaland rma olmufltur. Yarg alan nda da ortam n k y c l na ve ac mas zl na bir çarp c örnek de 65 yafllar ndaki Güllü Çelik ve Yemifl Alt ntafl n, 68 yafl ndaki Ali Ad r n, 77 yafl ndaki Fatma Sevük ün, 80 yafl ndaki Emofl K yançiçek in PKK ya yard m ve yatakl k suçundan Malatya DGM taraf ndan 3 er y l 9 ay hapse mahkum edilmeleri ve cezaevine konmalar d r. Ancak, Nevroz kutlamalar n n baz illerdeki bask ve k s tlamalara ra men ülke genelinde ve özellikle Diyarbak r da dört yüz bini aflk n bir kitle taraf ndan coflkuyla kutlanm fl olmas ve bar fl mesajlar n n dile getirilmesine ra men Bölgede, 2001 y l nda da güven verici bir bar fl ortam yaflanmad. Düflünce Özgürlü ü 2001 y l ayd nlar n, yazarlar n, gazetecilerin, yay nc lar n, ünivesite ögretim üyelerinin de muhalif görüflleri nedeniyle soruflturuldu u, yarg land, cezaland r ld ve Doç. Fikret Baflkaya örne inde oldu u gibi cezaevine kondu u bir y l oldu. Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Askeri Mahkemeler, Adli yarg mahkemelerinin sorun alanlar olarak tan mlanan alanlardan çok yo un bir yarg lama görevi ifa etmifltir say l RTÜK kanunu, TCY n n 159, 312 ile TMY nin 7. ve 8. Maddeleri, 2935 say l OHAL yasas, 285 ve 430 say l KHK lar siyasi muhaliflere karfl etkin olarak kullan lan yasa ve maddeler olmufltur. Cezaevleri Cezaevleri ülke gündeminde 2001 y l nda da sürekli olarak yer ald. 20 cezaevine onbinden fazla bir güvenlik gücüyle gerçeklefltirilen ve 32 kiflinin ölümüyle sonuçlanan Hayata Dönüfl operasyonuyla 19 Aral k 2000 günü, açl k grevi ve ölüm orucu gibi protesto eyleminde bulunan binden fazla tutuklu ve hükümlü yüksek güvenlikli olarak adland r lan F tipi cezaevlerine nakledilmiflti. Ancak grevleri sona erdirmeyi ve tutuklu ve hükümlüleri mutlak tecrit koflullar nda tutmay TMY n n 16. Maddesi uyar nca amaçlayan bu müdahele ne yaz kt r ki ölü say s n n y l sonu itibariyle 87 ye ulaflmas n engelleyemedi. Açl k grevleri ve ölüm oruçlar n n bir y l aflan uzun sürelere varmas ve bu süre içindeki ölümlerin iç ve d fl kamuoyunda yo un tepkilere yolaçmas üzerine Adalet Bakanl Wernike Korsakoff tan s konmufl grevcileri geçici olarak sal verdi. Bu program uyar nca sal verilenlerin 341 i T HV n n baflvurusu olarak kabul edildi. Vak f, Devletin karfl lamas gereken bir hizmeti tüm zorluklara ra men yerine getirmeye çal flt. Vak f ayr ca, karfl laflt maddi sorunu aflmak üzere kamuoyuna yönelik bir dayan flma ça r s yapt. Sanatç, gazeteci, bilim insanlar ndan oluflan bir gönüllüler grubu stanbul da vak fla dayan flma etkinlikleri düzenledi. Yurtd fl nda da önemli bir ilgi uyand, destek gruplar olufltu.böylece önemli bir sosyal dayan flma a gerçekleflti. Tüm çabalara ve önerilere ra men F tipi cezaevleri sorununun çözümü ve grevlerin ve ölüm oruçlar n n sona erdirilmesi konusunda hiçbir geliflme olmad. Hükümet bu cezaevlerini Avrupa standartlar nda oldu unu ve zaten Avrupa Konseyi flkenceyi Önleme Komitesinin ( ÖK) ve di er 4 Türkiye nsan Haklar Vakf

12 Önsöz organlar n n deste ini de ald klar n beyan ederek, art k hiçbir görüflme yapmayacaklar n aç klad. T HV, ÖK ün hükümetin yasa d fl uygulamalar na destek veren tavr n ; baflkan na bir mektup yazarak elefltirmifltir.(bkz.ceza ve Tutukevlerinde nsan Haklar ) Bu dönemde cezaevi koflullar n iyilefltirme ad alt nda üç ayr düzenleme yap ld. TMY nin tutuklular n birbirlerini hiçbir flekilde görmemesi kural n getiren 16. Maddesi de ifltirildi say l de ifliklik yap lmas na dair kanun ile bu madde Bu kurumlarda hükümlüler...güvenlik bak m ndan tehlike yaratmad ölçüde, kendileri için haz rlanm fl iyilefltirme ve e itim programlar çerçevesinde...faaliyetlere kat l rlar. biçiminde yeni bir düzenleme getirdi. Bu yeni düzenlemeye göre hükümlüler, ortak kullan m alanlar n idarenin belirleyece i bir e itim program na uyum göstermeleri ve güvenlik aç s ndan sak nca olmamas koflullar na ba l olarak, süre ve biçimi de idarece belirlenecek bir flekilde kullanabileceklerdir. Cezaevlerinde iyilefltirme ve e itimin, hükümlüyü düflüncelerinden vazgeçirmek, farkl siyasi kimlikleri resmi ideoloji yönünde de ifltirmek üzere uyguland n y llard r gözlemliyoruz.. nfaz hukuku hükümlülerle ilgili bir uygulama alan n düzenlemektedir. 6 adet F tipi cezaevine konulmufl bulunan yaklafl k iki bin kiflinin yar s na yak n kadar ise, geçici ve istisnai olmas gereken ancak ülkemizde kural haline getirilen tutuklu statüsündedir. kinci düzenleme Cezaevlerine sivil denetim getirilmesi iddias yla, Cezaevleri zleme Kurullar oluflturulmas d r. Ancak ilgili meslek kurulufllar ndan TTB ye, 82 ilden yaln zca ikisinde aday gösterme yaz s gelmifltir. Manisa da da Türkiye Barolar Birli i nin aday de il, Manisa l gençlere iflkence yapt yarg karar yla kesinleflen polislerin savunmas n üstlenen kifli tercih edilmifltir. Bu kurullar n, ilgili meslek kurulufl temsilcilerinden de il baz meslek sahibi kiflilerden oluflaca ilke olarak kabul edilmifltir. Üçüncü düzenleme, nfaz Hakimli i kurulmas d r. 140 yerde kurulmas öngörülen bu hakimliklerin hükümlü ve tutuklulara yap lan ifllemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik flikayetleri incelemek, karara ba lamak... gibi görevleri de olacak. Ancak, ailelerden ve avukatlardan ald m z bilgiler bütün bu düzenlemelerin F tipi cezaevlerinde tecrit koflullar n de ifltirmedi i yönündedir.zaten cezaevlerinde sivil bir denetim uygulanmad kamuoyuna hiçbir bilgi ve haberin verilmemesinden de anlafl lmaktad r. F Tipi Bask lar Cezaevlerinde yaflanan olumsuzluklara tepki gösteren, sorun hakk nda görüfl belirten, öneride bulunan ailelere, kifli grup ve kurulufllara yönelik ola anüstü bask lar uyguland. Yarg mekanizmas harekete geçirildi. Çok say da dava halen devam ediyor. Toplumda Hükümetin cezaevleri politikas na muhalefet edenlerin düzenledi i gösterilere polis fliddet kullanarak müdahele etti. Bu yönde yay n yapan radyo, TV, gazete, vb yay n organlar kapat ld. Muhalefet edenler gizli örgüte yard m ve yatakl k etme suçunu düzenleyen 169. Maddeden yarg land. Baz örnekleri burada tekrar hat rlatmakta yarar vard r. Tüm Yarg -Sen yönetim kurulu ayn maddeden üç y l dokuzar ay hapis cezas na mahkum edildiler. Dava dosyas yarg tayda karar aflamas nda bekliyor. TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri açl k grevlerine zorla müdaheleyi mesleki kurallara ve meslek ahlak na uygun bulmad klar yönünde bir aç klama yapt klar için grevcileri intihara teflvik ettikleri gerekçesiyle yarg land lar. Mahkeme beraat karar verdi. Bursa da cezaevinde grevcileri muayaene etmekle görevlendirilen dört hekim hakk nda, cezaevi savc s n n grevcileri grevden vazgeçirmeleri için telkinde bulunmalar önerisini reddettikleri için, emre itiatsizlik suçundan aç lan dava halen devam ediyor. TTB Merkez Konseyi üyeleri hakk nda, cezaevlerine yap lan operasyonlar elefltirdikleri için, görevleri aras nda bulunmad halde emniyet müdürlü ünün önerisi, Valinin istemi üzerine,amaç d fl faaliyette bulunduklar gerekçesiyle görevden al nmak üzere dava aç ld. Beraat ettiler. stanbul Barosu hakk nda da, Adalet Bakanl n n istemi üzerine dava aç ld ancak beraatle sonuçland. HD Ankara fiubesi hakk nda aç lan kapatma davas devam ediyor. Y l içinde Bursa, Gaziantep, Malatya, Van flubeleri de valilikçe kapat ld. Malatya ve Gaziantep halen kapal. Halkevleri Genel Merkezi ve çok say da flubesi hakk nda da davalar aç ld, üyeleri tutukland. Türkiye nsan Haklar Vakf 5

13 Önsöz Ülkücü Milisler 2001 y l nda muhalif düflünce sahibi kifli ve kurulufllara karfl emniyet görevlilerinin müdahelerinden baflka sivil görünümlü baz ülkücü gruplar n da devletin kuvvetlerine destekte bulunmak ve yard m etmek amac yla baz eylemlere ve ye kifli ve gruplara silahl sopal müdahalelerine tan k olundu. Bu olaylar kamuoyuna özellikle Üniversitelerde sa sol çat flmas olarak kamuoyuna yans t ld. Bu gruplar n sald r lar s ras nda ölümler yafland, a r yaralanananlar oldu. Dövme, al koyma, iflkence olaylar da raporumuzda ayr nt lar yla ayr ca yer almaktad r. Özellikle cezaevi operasyonlar na tepki gösteren gruplara müdahele s ras nda bu destek k talar aç kça sald r larda bulunmufllard r ve emniyet güçleri de bu deste i sempati ile karfl lam flt r. Susurlukta bir k z çocu unun öldürülmesinden sonra ülkücü ve MHP li olduklar bilinen bir grup ilçede halk Kürtlere karfl tahrik ederek binlerce kifli ile ev ve iflyerlerine sald r da bulundular. Bir Olay Sivillere yönelik bir çarp c fliddet olay da Konya n n Akkise beldesinde yafland. Arkadafllar n askerlik görevine göndermek üzere bir kahvede bulunan kalabal k gençlere kimlik muayenesi uygulayan jandarma ile gençler aras nda ç kan tart flma sonucunda jandarma kahvede bulunanlar n ve sonra da onlara kat lan halk n üzerine atefl açt. Bir kiflinin ölümüne neden olan bu olaydan sonra halk n isyan n bast rmak üzere havaya atefl edildi i aç klamas yap ld. Bütün bu örnekler Türkiye de can güvenli inin sivil baz gruplar n ve silah kullanma yetkisini kötüye kullanan güvenlik kuvvetlerinin tehdidi alt nda bulundu unu göstermektedir. Dokunulmazl k/yarg 2001 y l nda al nan baz siyasi cinayet ve kötü muamele ve iflkence davalar yla ilgili mahkeme kararlar, yarg alan nda olup bitenler hakk nda bilgi edinmemize yard mc olmufllard r. Sonuçlanan baz davalar flöyle: 8 polisin yarg land bir dava zaman afl m nedeniyle düfltü, 2 astsubay n yarg lanmas beraatle sonuçland, 5 polis hakk ndaki dava flartl sal verilme nedeniyle düfltü, 9 polis ve 2 astsubaya verilen cezalar ertelendi, bir polis memuru ise üç ay hapis ve üç ay meslekten men cezas ald. Gözalt nda ölümlerle ilgili davalarda da çarp c örnekler var. 8 a ustos 1980 tarihinde stanbul Emniyet Müdürlü ünde Faruk Tuna n n iflkence alt nda ölmesi üzerine aç lan davada befl polis 1995 y l nda beraat etti Yarg tay a götürülen dava henüz sonuçlanmad. 16 Mart 1978 günü stanbul Üniversitesi Eczac l k Fakültesi önünde üzerlerine bomba at larak öldürülen yedi ö rencinin davas devam ediyor y l nda öldürülen Abdi pekçi davas yirmi y ld r tamamlanmad. 8 Ekim 1978 tarihinde Ankara Bahçelievlerde öldürülen yedi Türkiye flçi Partisi (T P) üyesi ile ilgili dava 2001 y l nda tamamland. Dosya Yarg tayda karar aflamas nda. 22 Temmuz 1980 de öldürülen D SK Genel Baflkan Kemal Türkler davas devam ediyor. Yukar da verilen örnekler 2001 y l nda da yarg n n insan haklar ihlallerine karfl cayd r c ifllevini yerine getirmedi ini, ceza uygulamas nda mahkemelerin ceza alt s n r n uygulad n, zaman afl m n n s kça ve yanl fl olarak uyguland n, san klar n yarg lama sürecinde görevlerine devam etti ini, baz polislerin duruflmalara getirilemedi ini, bu görevlilerin mesleklerinde terfi bile ettiklerini, dava süresince duruflmaya getirilemeyen baz görevlilerin atama ve emeklilik ifllemlerinin yap ld n gösteren örneklerin yaln zca bir kaç d r. Suç iflledi i iddias yla haklar nda soruflturma aç lmas istenen güvenlik görevlileri, amirleri izin vermedi i için soruflturma ve yarg lama sürecinden kurtulmaktad rlar. Memurin Muhakemat Kanunu Muvakkat amirlerlere, soruflturma konusunda yetki vermektedir. Yarg n n cayd r c etkisinin olmamas, idarenin görevini kötüye kullanan emniyet mensuplar n korumas, bunlar n yarg lanmamaya ek olarak ödüllendirilmesi nedenleriyle Türkiye, can güvenli ine ve temel hak ve özgürlüklere yönelik suç iflleyenlerin korundu u bir ülke olmaya devam 6 Türkiye nsan Haklar Vakf

14 Önsöz etmektedir. Hak ihlaline u rayan pek çok kimse duydu u güvensizlik nedeniyle yarg yoluna baflvurmamaktad r. Yarg n n ba ml ve yanl konumundan Yarg tay Baflkan da yak nmaktad r. flkence Vakf m z n befl merkezine 2001 y l nda 1200 den fazla kiflinin iflkence gördü ü için baflvurmas ve bu baflvurular n önemli bir bölümünün bu y l içinde olmas, iflkence ve kötü muamele ya da onur k r c davran fllar n Türkiye de varl n korudu una iliflkin önemli göstergelerdir. Gözalt sürelerinin Anayasa metninde de toplu suçlarda en fazla dört gün olarak düzenlenmesine AB adayl k süreci gere i haz rlanan Ulusal Program da iflkencenin sona erdirilmesi k sa vadeli hedefler aras nda gösterildiyse de, uygulamada de iflimden söz etmenin olanakl olmad n söylememiz gerekiyor. Düzenlenen yönetmeliklere ve yay nlanan genelgelere ra men iflkencenin sürekli bir uygulama olarak gündemde kalmas n n temel nedeni kuflkusuz,öncelikli olarak kararl bir siyasi iradeye ba l d r; böyle bir iradenin iflaretine bu y l da rastlayamamak üzüntü vericidir. Ancak bu tespite ra men iflkencenin uyguland sorgulama süreçlerine iliflkin önleyici önerileri de dile getirmeye devam ettik. Halen uygulanmakta olan ve Türkiye Barolar Birli inin, TTB nin baz maddelerinin iptali için Dan fltay da dava açt klar Yakalama Gözalt na Alma ve fade Alma Yönetmeli i nin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Zira bu yönetmelik kay t defterlerinin tutulmas n öngörmedi i için, gözalt sürelerini keyfi olarak belirlemeye yol açmakta, avukat ve ailelerin yakalanan kiflinin nerede bulundu unu ve hangi merciin yetkisi alan nda bulundu unu ö renmelerinin önünde engel oluflturmakta ve kay p olgusunun engellenmesinde boflluk yaratmaktad r. Baz kiflilerin kaybolmas na da olanak sa lamaktad r. Dokunulmazl k bafll alt nda yarg süreçlerinin cayd r c olmad n aksine suç iflleyenleri korudu unu anlatmak için örnek olarak gösterilen davalar n aras nda iflkence davalar da bulunmaktad r. Ancak bu bölümde bir baflka davaya Manisali ö rencilere iflkence yapanlar n davas na da de inmek gerekir. Mahkeme, san k kamu görevlilerini mahkemeye celbedemedi i için dava yarg taydan bozulmufl ve san klara verilen ceza onaylanmam flt r y l nda yap lan düzenleme ile TCK da cezalar n artt r lm fl olmas, bu örnekte oldu u gibi bir etki yaratmamaktad r. flkenceciler adeta yasal koruma alt ndayken ve ayn yasada gerçe e ayk r rapor düzenleyen sa l k elemanlar n n cezaland r laca yaz l iken, tam tersi uygulamalar olmufltur. Baz vakalarda iflkence bulgular na rastland na dair rapor düzenledi i için Adli T p Kurumu uzman, Vakf m z n kurucu üyesi Prof. Dr. fiebnem Korur Fincanc n n görevinden al nmas için Valilik taraf ndan Adli T p Kurumuna yaz yaz lm flt r. Bu örnek, Adli T p Kurumunun ba ms z, dokunulmaz bir kurum olmad gerçe ini aç kça göstermektedir. flkencenin yok edilmesi u rafl içinde yer al p da bask ya u rayan ve cezaland r lmak istenenler aras na bu y l TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu Baflkan Dr. Sema Piflkinsüt de girdi. flkence uygulamalar n cezaevlerine girerek ve adli suçlardan cezaevine konulmufl yüzlerce ma durla görüflerek, sorgulama merkezlerini aniden ziyaret ederek belgelemesi, bunlar rapor haline getirerek yay nlamas ve karakollarda buldu u iflkence araçlar n teflhir etmesi ve bir karakolda buldu u Filistin ask s n meclis binas na tafl mas Hükümetin tepkisine neden oldu. Komisyon baflkanl görevinden al nd. Yerine MHP milletvekili Hüseyin Akgül getirildi.üyesi oldu u ve Hükümet orta DSP den istifa etmek zorunda kald.hakk nda soruflturma bafllat ld. flkencenin uygulamalar n n en fazla yafland gözalt süreleriyle ilgili yasal düzenlemeler yap l rken ve bizler de gözalt n n yarg karar na ba lanmas n ve tutuklananlar n yarg ç önüne derhal ç kar lmas n isterken; OHAL bölgesinde ola anüstü gözalt uygulamalar na tan k olduk. 430 say l Kanun Hükmündeki Kararnamenin (KHK) 3. F kras n n c bendine dayanarak Diyarbak r cezaevinden al nan baz tutuklu ve hükümlüler onar günlük ek sürelerle k rk gün kadar incominicado (tam tecrit) gözalt na, yani hiç kimseyle görüfltürülmeden tekrar gözalt na al nm fllard r. Türkiye nsan Haklar Vakf 7

15 Önsöz 2001 y l, Uluslararas Af Örgütü nün (UAÖ) iflkencenin durdurulmas kampanyas n ulaflabildi i tüm ülkelerde bafllatt y l oldu. Örgütün yay nlad belgeler, iflkencenin dünya çap ndaki durumu hakk nda ayr nt l bilgiler içeriyor. Yaflam hakk na ve güvenli ine yönelik en ciddi tehditlerden biri olan iflkence, yetmiflten fazla ülkede uygulanmaktad r. flkence aletlerinin üretilmesi, gelifltirilmesi de pazar ekonomisi kurallar çerçevesinde yeni bir sektör haline gelmifltir. Köle ticareti döneminin prangalar, el ve parmak kelepçeleri daha da gelifltirilmifltir. Cop s r üvendiresi gibi, elektro flok aletleri, kaplan yata,iflkence koltu u üretimi ve sat fllar devam etmektedir. Yüksek voltajl elektro flok tabancalar ABD de gelifltirilmifltir. Sersemletme teknolojisi Taiwan, Almanya, Fransa da gelifltirilmifltir. Merkezi sinir sistemini büyük bir h zla felç etmeyi hedefleyen ve ucunda elli bin voltluk enerji bulunan yeni enerji silahlar da kullan lmaktad r.bu alet ve silahlar n üretimi ve ticareti üzerindeki devlet denetimleri asgari düzeydedir. Kimyasal maddeler iflkencede ve kitlesel eylemlerin da t lmas nda kullan lmaktad r. ngiltere de imal edilen göz yaflart c gaz tüplerinden saniyede oniki kadar f rlatan darbeli veya bas nçl silahlar gelifltirilmifltir. Kimyasal spreyler özellikle biber gaz Seattle polisi taraf ndan Dünya Ticaret Örgütü toplant s n protesto eden göstericilere karfl kullan lm flt r. Aralar nda Türkiye nin de bulundu u otuz bir ülke iflkence aletleri pazar na sat fl yapmaktad r. flkence aletleri gibi iflkenceciler de üretilmektedir. Personel olarak e itilmekte ve uzmanlaflt r lmaktad r. ABD, Çin, Fransa, Rusya, Birleflik Krall k; baflka ülkelerin askeri, güvenlik ve polis güçlerine gizlilik içinde e itim sa layan ülkeler aras ndad r. 11 Eylül/Terörle Mücadele 2001 y l, 11 Eylülde dünya tarihinde önemli olaylar aras nda say laca anlafl lan bir sald r ya sahne oldu. Her türlü geliflmifl güvenlik önlemini, devlet güvenli iyle ilgili istihbarat görevlilerinin hayal gücünü aflan, yolcu uçaklar n içindeki yak t deposuyla silah haline getiren ve hedefini vururken insan yaflam n ve her türlü insani de eri gözetmeyen yan yla insanl k suçu oluflturan bir trajik eylem yafland. Terörün s n r tan mayan k y c l na dehflet verici bir örnek. Washington ve New York a yap lan bu sald r n n ard ndan olay k nad k ve ABD deki insan haklar savunucusu örgütler ve Ankara Büyükelçili i arac l yla Amerikan halk na ve ailelerine baflsa l dileklerimizi yollad k. Yapt m z aç klamada terör eylemlerine verilecek yan t n fliddete dayanmamas ve failler ve sorumlular hakk nda uluslararas yarg kurumlar n n harekete geçirilmesi görüflümüze yer verdik. Ayr ca al nacak önlemlerin, hangi düzeyde olursa olsun, ulusal ve uluslararas alanlarda temel hak ve özgürlüklerin k s tlanmamas ve hak ihlallerine yolaçmamas gerekti i konusunda da temennilerde bulunduk. Ancak ne yaz kt r ki, neredeyse bir üçüncü dünya savafl yaflamaya bafllad k. Sorumlular n soruflturulmas, bulunmas, yarg lanmas gibi hakl ve meflru bir u rafl n karar vericileri iki dünya savafl sonras edinilen deneylere dayal olarak gelifltirilen kurumlar bir kenara iterek yeni, de facto karar yöntemleri ve merkezleri yaratt lar. Afganistan da Taliban yönetimi ve El Kaide örgütüne karfl, Usame Bin Ladin ve arkadafllar n n da özel olarak yakalanmas amac yla ilan edilen ve uygulanan savafl n ard ndan görüldü ki yaln zca BM ve uluslararas kurumlar yok say lmad, savafl kurallar ve insan haklar da aç kça ve a r bir flekilde ihlal edildi. Öncelikle, henüz Taliban ve El Kaide militanlar toparlan p tafl nmadan önce, ABD de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü ve insan haklar savunucusu flöhreti olan bir bilim adam n n Alan Dershowitz in: art k sözkonusu olmayan eski tekniklerin baflka bir deyiflle iflkence tekniklerinin sorgulamada kullan labilece ini aç klamas insan haklar ortam nda derin kayg ve tepkilere neden olmufltur. Fiziki iflkenceyi meflrulaflt ramay z; bu Amerikan de erlerine ayk r olur. Fakat dünyan n de iflik bölgelerindeki insan haklar ihlallerini k namaya devam etti imize göre, terörizmi yenmede baz düflünceleri aç kl a kavuflturmam z, yöntemler gelifltirmemiz gerekir.örne in bir mahkemenin onay ile psikolojik bask lar olabilir. Böyle bir giriflim iki yüzlü olsa bile, baz san klar daha az titiz müttefiklerimize nakledebiliriz. Bunun güzel bir fley olaca n kimse söyleyemez tabii. Bu sözler hukuk profesörünün görüflleri olarak 5 Kas m 2001 tarihli Newsweek 8 Türkiye nsan Haklar Vakf

16 Önsöz Dergisinde yay nlan rken binlerce savafl esiri ABD ordusu taraf ndan sorgulanmak üzere toplan yordu. flkence nin hiçbir koflulda uygulanamayaca kural n yazan BM sözleflmesini ve nsan Haklar Evrensel Bildirgesini bir kenara b rakan bu anlay fl ABD vatandafl olmayan savafl esirlerinin askeri mahkemelerde nas l yarg lanaca aç klan rken ve savafl esirleri Küba daki ABD Guantanamo üssüne tafl n rken de kendini gösterdi. Bu kez de savafl hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleflmeleri gözard edilmiflti. Uluslararas hukukta yeri olmayan yasad fl savaflç nitelemesi yaparak Taliban askerlerini yarg lama karar almas ABD nin savafl hukukunu ihlal etmesi demektir. ABD, BM in kendisine tan d meflru müdafaa hakk na dayanarak bir yarg lama sürecini kendine göre örgütledi. Oysa Cenevre sözleflmelerine göre savafl bitti inde hakk nda daha önce ifllenmifl bir savafl suçu ile adli bir suç isnad olmamas koflulu sakl olmak üzere esirlerin sal verilmesi gerekir. Ayr ca Küba daki üsse tafl nanlar n ellerine eldiven giydirilerek kelepçelenmesi, a zlar n n kapat lmas, duymay engelleyen kulakl k tak lmas, görmeyi bulan klaflt ran opak caml gözlük tak lmas, kafalar na kask giydirilmesi, yüzlerine maske tak lmas ve sürekli diz çöker durumda tutulmas, onur k r c ve afla lay c uygulamalard r. Her ne kadar ABD yetkilileri bunlar okul çocuklar de il, katillerdir, muhtemel terörist eylemler hakk nda bilgi almak ve böylece engellemek için, etrafa zarar vermelerine olanak vermemek için, veya onlar koruma alt na almak için biz bu ola anüstü önlemleri al yoruz, bu ola anüstü önlemleri yüksek de erler ad na uyguluyoruz diyorlarsa da, tutuklular savafl esirleridir. Ayr ca 158 kiflinin tutulaca ve 1.8x2.4 m den oluflan ve X- RAY fl nlar yla kontrol edilen kafes hücreleri olan Guantanamo kamp, nazi kamplar n an msatmaktad r. K z lhaç Uluslararas Komitesi de bu görüntülerin Cenevre sözleflmelerine ayk r olabilece ini aç klam flt r. Afganistan operasyonundan sorumlu Florida daki merkez komutanl 11 Ocak tarihinde gerçeklefltirilen bu transferin görüntülenmesini fotografç lara ve kameramanlara yasaklad ve deniz kuvvetlerinin verdi i fotograflar dag tmakla yetindi. Bu uygulamay da Cenevre savafl hukukuna uygun davranmak için yapt n aç klad. Her ne kadar ABD Baflkan George W. Bush, biz onlara Usame Bin Ladin ve Taliban adaletinden daha adil davranaca z dediyse de, savafltan muzaffer ç km fl da olsa, biz uygulanan bu zalim yöntemleri dünya savafllar öncesine bir geriye dönüfl olarak de erlendiriyoruz. Kendisini ve ülkesini ABD Anayasas nda yaz l de erlere sayg göstermeye davet ediyoruz. Terörle mücadele kapsam nda da olsa tutuklulara, uluslararas hukukta belirtilen, adil yarg, insani muamele ve statü güvencelerinin sa lanmas n istiyoruz. Tecrit edilmifl, adil bir yarg laman n vazgeçilmez güvencesi olan bas n ve yay n n zor ulaflabildi i, askeri bir üstte gerçekleflecek bir yarg n n güvenirli i olamaz. Türkiye-AB liflkileri Türkiye 2001 y l na AB ile olan iliflkilerin geldi i aflama nedeniyle AB taraf ndan haz rlanan Kat l m Ortakl Belgesi (KOB)ve Türkiye taraf ndan haz rlanan Ulusal Program(UP) kapsam nda yap lan tart flmalarla bafllad. Demokrasi, nsan Haklar, Hukuk Devleti ve Az nl k Haklar bafll klar ndan oluflan Kopenhag Siyasi Kriterleri bu tart flman n ana eksenini oluflturdu. Türkiye yi yönetenler Baflbakan B. Ecevit in a z ndan, Türkiye nin Helsinki zirvesinde aday ülke olarak kabul edilmesinin Türkiye deki statükonun kabul edildi i anlam na geldi ini, AB taraf ndan ileri sürülen ve Türkiye nin Ulusal Güvenli ine, toprak bütünlü üne tehdit oluflturan bu kriterlerin dayat lmas n kabul etmeyece ini ifade ettiler. Genelkurmay Baflkan da Ecevit Nice Zirvesi toplant s nda bulundu u s ralarda özellikle Az nl k haklar bafll ile ifade edilen istemlerin 2010 y l ndan önce tart flmaya bile aç lamayaca n bir bas n toplant s yla aç klad. Bu aç klamadan sonra Anadilde ve özellikle Kürtçe e itim ve yay n konular nda, e itim yöntemleri ve Kürtçe yay n yapan TV kurulmas gibi somut konularda ülkenin istihbarat örgütünün baz elemanlar n n da kat ld tart flmalar sona erdi. Y l n ikinci yar s nda Kürt yurttafllar n bu konuda yeniden h zlanan çabalar, a r insan haklar ihlallerine yol açacak flekilde bast r lmaya çal fl ld. Hükümet anadile iliflkin temel haklar n talep edilmesini, terörle mücadele önlemleri çerçevesinde ele almaya devam etti. Türkiye nsan Haklar Vakf 9

17 Önsöz Sonuç Olarak, Rejimin güvenli i ile ilgili Devlet politikalar n n insan haklar normlar yla çeliflki ve çat flmas 2001 y l nda da devam etmifltir. Toprak bütünlü ü ve ulusal güvenli in korunmas n öngören ölçütler ile laik ve demokratik Cumhuriyeti, üniter devlet yap s n ve milli birli i koruma kriterlerine ayk r düflündükleri ve davrand klar iddia edilen yurttafllar n ve gruplar n siyasal, sosyal ve kültürel yaflam bask alt nda tutulmufltur. Yasal düzenlemelerde tabu say lan konular n görüflülmesinde toplumsal kat l m engellenir ve bertaraf edilirken, TSK n n siyasi yaflam üzerindeki a rl kl etkisinde bir azalma olmam flt r. Bask lar yaln zca muhalif siyasi partileri de il, ayn zamanda sivil yaflam n örgütlenmelerini de hedef alm flt r. ABD ye 11 Eylül günü yap lan sald r n n ard ndan Afagnistan hedef alan askeri müdahalenin yan s ra baz ülkelerin uluslararas terörizme destek verdikleri iddias yla hedef gösterilmesi, dünyan n yeni bir savafl dönemine girdi ine iflaret etmektedir. Bu yeni savafl ortam nda uluslararas savafl hukukuna ayk r uygulamalara tan k olunmufl, yaflam hakk, kifli güvenli i ve statü haklar ve adil yarg lanma haklar ihlal edilmifltir. Bu yeni süreç, Türkiye de özellikle son otuz y l n hak ihlallerinden sorumlu olanlar yüreklendirmifl, terörle mücadele stratejisinin ve yöntemlerinin do ru oldu u propogandas n n etkin olarak yap lmas na yol açm flt r. Geliflen bu koflullar alt nda insan haklar mücadelesi hem Türkiye de hem de uluslararas düzlemde daha zor, ancak daha da gerekli hale gelmifltir. Yavuz ÖNEN Baflkan T HV 10 Türkiye nsan Haklar Vakf

18 1. G R fi 2001 YILINDA TÜRK YE DE NSAN HAKLARI ARKA PLAN 2001 y l nda, T HV Dokümantasyon Merkezi taraf ndan belirlenebildi i kadar yla en az 33 kifli yarg s z infaz olaylar nda öldürüldü; 2 kifli kaybedildi; iflkence görenlerden 643 kifli bu konuda bildirimde bulundu ve en az 8 kifli gözalt nda, en az 49 kifli ceza ve tutukevlerinde öldü. Öldürme, iflkence ya da kötü muamele olgular nedeniyle suçlanan kolluk görevlilerinin cezaî ve idarî muafiyeti sürdü. Yarg s z infaz, iflkence sonucu öldürme ve iflkence ya da kötü muamele nedeniyle suçlanan görevlilerden çok az yarg önüne ç kar labildi. Yarg s z infazla suçlanan kolluk görevlileri, delil yetersizli i gerekçesiyle ya beraat etti ya da önemsiz cezalara çarpt r ld. flkence ve kötü muamele gerekçesiyle yarg lanan 148 kolluk görevlisinden yaln zca 9 u için hapis cezas verildiyse de, bu cezalar genellikle paraya çevrilerek ertelendi y l nda, düflünce ya da görüfllerini ifade ettikleri ya da baflkalar n n düflünce ve görüfllerini haber yaparak aktard klar için en az 852 kifli toplam 456 davada yarg land. Toplam 101 davan n sonuca ba land süreçte davalardan 58 inde mahkumiyet karar verildi. F tipi cezaevlerine karfl tutuklu ve hükümlüler ile yak nlar taraf ndan 2000 y l nda bafllat lan açl k grevleri ve ölüm oruçlar devam etti y l nda açl k grevi eylemi sonucunda 37 kifli yaflam n yitirdi pek ço u da Wernicke- Korsakof hastal na yakalanarak sakat kald lar. 250 ye yak n hükümlü açl k grevlerine ba l sa l k sorunlar nedeniyle 6 ay koflullu serbest b rak ld lar. T HV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine, açl k grevine ba l hastal klar nedeniyle baflvuranlar n say s 400 ü aflt. 19 Aral k 2000 tarihinde 20 cezaevinde düzenlenen fliddet dozu yüksek operasyonda ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 32 kiflinin ölümüne iliflkin etkili bir soruflturma yürütülmedi y l, baflta 12 Eylül Anayasas olmak üzere insan hak ve özgürlükleri alan nda bir dizi düzenlemeye sahne oldu. Ancak yasal alanda gerçeklefltirilen bu düzenlemeler, dinamizmini yaln zca Avrupa Birli i ne üye olma gayretinden ald ve karar vericiler ve uygulay c lar taraf ndan samimi olarak hissedilen bir demokratikleflme gereksinimine yan t vermedi i için ka t üzerinde kalmaya mahkum edildi. Devletin, farkl görüfllere tahammülü olmayan, ço ulcu demokrasiye inanmayan yap s bütün bu düzenlemelere karfl n belirgin bir biçimde öne ç kt y l nda çeflitli hak ve özgürlük alanlar na yönelik durumu aktaran bu raporun tek tek bölümlerinde de izlenece i gibi, geçmiflten birikerek gelen ve toplumsal travmaya dönüflen sorunlar n çözümüne yönelik güçlü bir siyasi irade oluflturulamad. nsan haklar savunucular, son 20 y ll k geçmiflte yaflanan insan haklar ihlallerinin yaratt toplumsal travmalar n iyilefltirilmesini, bu travmalardan beslenen ve yeni travmalar üreten bask c rejimin ortadan kald r lmas na yönelik, insan haklar de erlerinde köklenen toplumsal bar fl ortam ve demokratik bir siyasal kültürün yeniden inflas n amaçlayan bir anlay fl n Türkiye de geliflmedi ine iflaret ettiler y l nda kifliler, gruplar, kurumlar, siyasi partiler yap lan bütün düzenlemelere ve insan haklar alan nda oluflturulmaya çal fl lan kurumsallaflmaya ra men, ulusal güvenlik, laiklik, milli birli in korunmas n temel alan rejimin bask s yla karfl laflt. Muhalefete, kültürel ço ulculu a (etnik, inanç, mezhep ve dil farkl l klar gibi) olanak tan mayan, özcü, tekçi, homojenlefltirici ve hatta zaman zaman rkç l a kadar varan bir milliyetçilik anlay fl varl n sürdürdü. Etnik köken ve kimlik sorunu, F tipi cezaevleri baflta olmak üzere muhalif siyasi görüfl ve hareketlere karfl uygulanan bask ve fliddet, irtica ile mücadele ad alt nda baflörtüsü üzerindeki bask lar, 2001 y l n n devam eden toplumsal travma alanlar n oluflturdu. Ordunun devlet ve siyaset düzenindeki siyasal a rl ve ifllevi de iflmeden devam etti y l nda gerçeklefltirilen düzenlemelerde Milli Güvenlik Kurulu nun politikalar ve stratejileri belirleyicili ini sürdürdü. Türkiye nsan Haklar Vakf 13

19 Girifl Rejimin bu niteli i, 11 Eylül sonras nda bafllayan süreçle de kendini pekifltirme olana n buldu. 11 Eylül sabah nda ABD nin New York kentindeki Dünya Ticaret Örgütü nün ikiz kulelerine yap lan ve yaklafl k 6000 kiflinin hayat na mal olan sald r n n ard ndan uluslararas düzlemde h z ve flekil kazanan teröre karfl savafl politikas, Türkiye gibi ABD müttefi i hükümetlerin, ülkelerindeki insan haklar ihlallerine ve demokratik özgürlükler üzerine k s t koymalar na destek bulmalar n sa lad. Bu strateji çerçevesinde, ABD nin BM yap lanmas n da bir kenara b rakarak ve uluslararas hukuku ve kurumlar n hiçe sayarak tek bafl na kararlar al p uygulamas na uygun zemin haz rlad. ngiltere de tüm tepkilere ra men 14 Aral k ta acilen yürürlü e konulan ve ülke vatandafl olmayanlar mahkeme önüne ç karmaks z n süresiz olarak gözalt nda tutma olana n veren yeni antiterör, suç ve güvenlik yasas n n hemen ard ndan polis deste i ile göçmen ofisinin çeflitli kentlerde yapt ev bask nlar sonucu 10 kiflinin gerekçe aç klanmadan gözalt na al nmas, sveç in iflkence görme riski yüksek olmas na ra men yaln zca Devlet beyan na dayanarak iki M s rl s nmac y M s r a geri iade etmesi global ola anüstü hal in yayg nlaflmas n n ilk örnekleri olarak ortaya ç kt. Türkiye nin son yirmi y ld r yak ndan tan k oldu u ola anüstü halin globalleflmesi olarak da tan mlanabilecek bu yeni uluslararas durum karfl s nda Türkiye de, ulusal güvenlik politikas çerçevesinde ön plana ç kard tehdit alanlar na karfl izledi i ve insan hak ve özgürlüklerini gözard eden politika ve uygulamalar uluslararas ve ulusal düzlemde meflrulaflt rma çabas içine girdi y l n n siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaflam n belirleyen bir di er önemli olgu ise bir süredir içinde bulunulan mali ve parasal krizin ortaya ç kmas oldu. 19 fiubat günü yap lacak Milli Güvenlik Kurulu toplant s öncesinde Cumhurbaflkan ile Baflbakan aras nda yolsuzlukla mücadele program n n baflar s zl üzerine ç kan bir tart flman n ard ndan yaflanan gerginlik Türkiye nin yoksullaflmas n h zland ran sa layan krizin de patlak vermesine yol açt. MGK toplant s nda yaflanan gerginlikten hemen sonra 21 fiubat tarihinde gecelik faizlerin yüzde 7500 e kadar yükselmesinin ard ndan 22 fiubat tarihinde 1999 sonundan beri sürdürülmekte olan kur ç pas terkedilerek dalgal kur politikas na dönüldü. Türkiye nin son y llarda yaflad bu en derin kriz, çal flma hayat na iliflkin bir dizi insan haklar sorununu ortaya ç kard y l nda iflsizlik oran %8.5 e ulaflt. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n verilerine göre 1.5 milyon kifli iflsiz kald. Hemen hemen bütün sektörlerde yaflanan istihdam daralmas ndan en çok medya sektörü etkilendi. Kas m 2000 den bafllayarak 2001 y l sonuna kadar yaklafl k 4000 medya çal flan iflten ç kar ld. Sendikalaflmaya izin verilmeyen sektörde iflten ç kar lanlara herhangi bir güvence verilmedi. Geçen y llarda haz rlanan fl Güvencesi Yasa tasar s n n yasalaflmas için ad m at lmad. Kredi kartlar borclar n n, ya da yabanc para cinsi üzerinden al nan tüketim kredilerinin geri ödenmesinde yaflanan zorluklar nedeniyle pek çok kifli intihar etti, pek ço u da hapis cezas ald. Kepenk kapayan esnaflar, kendi tarihleri içerisinde ilk kez kendili inden geliflen protesto eylemleri gerçeklefltirdiler. Bu süreç orta ve küçük ölçekli iflletmeleri de a r bir biçimde etkiledi ve yoksullaflma süreci h zland. Susurluk ta 3 Kas m 1996 tarihinde meydana gelen kazan n ortaya ç kard skandal n ard ndan bafllat lan adli süreç 2001 y l nda tamamland. Susurluk ana davas nda yarg lanan 14 kamu görevlisi çete oluflturmak suçundan mahkum oldularsa da, Susurluk skandal ile ad telaffuz edilen siyasetçi ve ordu mensuplar hakk nda hiçbir hukuksal ifllem yap lmad. MGKnin siyasal, ekonomik ve kamusal yaflamdaki etkisi 2001 y l nda da de iflmedi. Avrupa Birli i- Türkiye iliflkileri çerçevesinde haz rlanan Ulusal Program, Anayasa de ifliklikleri, Türk Ceza Yasas nda yap lan de iflikliklerin kapsam, TSK nin ulusal güvenlik stratejisi temelinde belirlendi. Kürt sorununa iliflkin yaklafl m ve politikalar, PKK nin siyasallaflmas tehditi üzerine kuruldu. Kürt sorununun alt nda yatan ya da 1984 sonras nda oluflturulan fliddet ortam n n yol açt siyasal sorunlar ve insan haklar sorunlar, ya hiç tart fl lmad ya da tart flanlar cezaland r ld. Bu dönemde özellikle HADEP e PKK yan kuruluflu oldu u yolundaki suçlamalar devam etti, HADEP in pek çok yöneticisi ve üyesi gözalt na al nd ve tutukland y l nda Türkiye nin d fl iliflkileri, Avrupa Birli i iliflkileri, 11 Eylül sonras terörizmle mücadele biçimlerinin meflrulaflt r lmas, bu ba lamda Kürt sorunu ve PKKnin siyasallaflmas na karfl mücadele stratejisi taraf ndan belirlendi. Avrupa Birli i nin Türkiye için Kat l m Ortakl Belgesinde ortaya koydu u özellikle anadilde yay n ve e itim ile ölüm cezas n n kald r lmas na iliflkin k sa ve orta dönemli yükümlülükler, AB nin PKK nin sözcülü ünü yapt suçlamas yla karfl laflt. Baflbakan Bülent Ecevit in 2000 y l Aral k ay nda Avrupa Birli i Nice Zirvesine kat ld s rada Genel Kurmay da PKK yi gayretlerinde en çok cesaretlendiren geliflmelerin, Türkiye nin AB ye girifl sürecinde yafland n ileri süren bir aç klama yapt. Genel Kurmay Baflkanl n n yapt aç klamada baz AB üyesi ülkelerin aç k ve gizli olarak terör örgütü PKK ye destek verdiklerini, AB nin baz brimlerinin PKK yi muhatap kabul etti ini ve bütün bu geliflmelerin terör örgütüne geçmiflte verilen deste in halen devam etmekte oldu unun göstergesi oldu una iliflkin kuflkular n do mas na neden oldu unu ileri sürdü. (Bkz. Ek 1) 14 Türkiye nsan Haklar Vakf

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür. Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (31) Yay na Haz rlayanlar: Ebru Uzdil Nalan Özdemir Gür Katk da Bulunanlar: Gül Erdost Genco Dönmez BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222 44 06 Faks : (0.312) 222 44 07 ISBN 975-72-17-35-2 10.12.2002

Detaylı

ZORUNLU GÖÇ ile YÜZLEfiMEK: Türkiye de Yerinden Edilme Sonras Vatandafll n nflas

ZORUNLU GÖÇ ile YÜZLEfiMEK: Türkiye de Yerinden Edilme Sonras Vatandafll n nflas ZORUNLU GÖÇ ile YÜZLEfiMEK: Türkiye de Yerinden Edilme Sonras Vatandafll n nflas ZORUNLU GÖÇ ile YÜZLEfiMEK: Türkiye de Yerinden Edilme Sonras Vatandafll n nflas TESEV Yay nlar Yay na Haz rlayanlar Elif

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7 GH Bahar 2007 Say : 7 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi,

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

TÜS AD. ÇALIfiMALARI. TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE

TÜS AD. ÇALIfiMALARI. TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2006 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

Marafl tan 19 Aral k a katleden, sivili, resmisiyle FAfi ZM dir.

Marafl tan 19 Aral k a katleden, sivili, resmisiyle FAfi ZM dir. 23-24 Aral k 1978 Kahramanmarafl Katliam www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 135 16 Aral k 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Marafl tan 19 Aral k a katleden, sivili, resmisiyle FAfi ZM

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M EYLÜL 2009 ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK Adalete Eriflim ve CMK Ödemeleri Sa lanamayan

Detaylı

Baro Meclisi Yönerge De ifliklik Önerilerini Kabul Etti

Baro Meclisi Yönerge De ifliklik Önerilerini Kabul Etti Y l: 3 Say : 26 Ocak 2006 Adalet mülkün temelidir Baro Meclisi Yönerge De ifliklik Önerilerini Kabul Etti Ek: Avukat - Vekileden Aras ndaki En Az Ücret Çizelgesi i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan

Detaylı