YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET"

Transkript

1 YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Bu aratırmada, yürürlükteki Müzik Öretmenlii Lisans Programı nın tasarı boyutuna ilikin olarak, eitim fakültelerinin müzik öretmenlii anabilim dalları öretim elemanları ile bu programdan mezun olan müzik öretmenleri ve son sınıf örencilerinin görüleri deerlendirilerek öneriler gelitirilmitir. Çalımada, programda yer alan derslerin süre, içerik çeitlilik ve dönemler bakımından müzik öretmenliinin gerektirdii yeterlikleri ne ölçüde kazandırdıına ilikin görüler kapalı uçlu anket sorularıyla elde edilmitir. Ayrıca programın verimliliini arttırmaya yönelik etkenler ve nitelikli müzik öretmeni yetitirme konularında örneklem gruplarının görülerine açık uçlu sorularla bavurulmu ve önerileri alınmıtır. Anahtar sözcükler: müzik öretmenlii nitelikleri/ özellikleri, müzik öretmenlii lisans programı tasarısı, nitelikli müzik öretmeni yetitirme. Giri Ülkemizde Musiki Muallim Mektebinin kuruluundan günümüze dein seksen yıllık müzik öretmeni yetitirme sürecinde çeitli yaklaımlarda bulunulmu, bir çok program tasarısı yürürlüe konulmu, bu tasarılar üzerinde deitirme/yeniden düzenleme çalımalarına yer verilmitir. Musiki Muallim Mektebi nin 1925 ve 1931 yıllarında yayınlanan talimatnameleri ve Gazi Orta Öretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü nün öretim yılında yürürlüe giren Müfredat Programı incelendiinde, program tasarılarının asıl amacını; daha çok sanatsal niteliklerin öne çıkarıldıı müzik öretmeni yetitirme yaklaımının oluturduu görülmekte, daha sonra müzik öretmeninin eitsel kimliini önemseyen bir anlayıla hazırlanmı programların yürürlüe konulması ve uygulanması yaklaımlarına karın, zaman zaman Musiki Muallim Mektebi nin sanatsal aırlıklı programlarının youn etkisi altında kalındıı bilinmektedir li yılların program tasarılarında ise, müzik öretmenlerinin sanatçı ve eitimci kimliklerinin dengelenmeye çalııldıı ve deneme niteliinde program uygulama çalımalarına balandıı bilinmektedir lerde bilimsel yöntemlere dayalı program deerlendirme çalımaları gerçekletirilmi, 90 lı yıllarda birbirinden farklı yaklaımlarla düzenlenen iki program yürürlüe konulmu olmakla birlikte önceden bir bütün halinde planlanarak yürütülen çada program gelitirme yönteminin hazırlama deneme, deerlendirme, düzeltme evrelerinden düzenli bir biçimde geçirilerek gelitirilip uygulanabilecek bir müzik eitimi programı ortaya konulamamıtır. (Uçan 1994 ) Musiki Muallim Mektebi nden günümüze dein müzik öretmeni yetitirmeye yönelik programlar dikkatle incelendiinde, tek tip müzik öretmeni yetitirme amacını taıdıkları görülmektedir. Öngörülen modeller Anadal veya Bireysel Çalgı Eitimi derslerinin çeitli calgıları ve sesi içermesi nedeniyle her ne kadar çoklu bir yapıya sahip olduu izlenimini verse de, bu yapının gerektirdii amaç, boyut, düzey ve nitelikleri kapsamadıından, tek tip öretmen yetitirme modeli görünümünü yansıtmaktadır. (Çevik, 1999 ) Müzik Eitimi Anabilim Dalları, örenci kaynaklarını genellikle Güzel Sanatlar Liseleri düzleminden salamaya baladıktan sonra, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Eitimi Bölümü tarafından hazırlanıp yürürlüe konulan program tasarısının, hedefler dorultusunda gerçekleen örenmeler sonucunda, örenci davranılarını, müzik öretmenliinin sanatsal kimliini daha fazla öne çıkarır dorultuda deitirdii görülmektedir. Ancak bu program üzerinde bilimsel anlamda program Prof. G.Ü Gazi Eitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eitimi Bölümü Üyesi

2 gelitirme ve deerlendirme çalımaları yapılmaksızın ve programın amaca hizmet edip etmedii ya da ne derece hizmet ettii saptanmaksızın yürürlükten kaldırılarak eitim öretim yılında yenisinin ie koulmasıyla, bu kez programlarda yer alması öngörülen alanlardan,, a) müzik alanı, b)müzik öretmenlii alanı, c) öretmenlik alanı d) genel bilgi alanı arasında olması gereken dengelerin, öretmen adayına kazandırılması amaçlanan hedefler yönünden olumsuz anlamda deitii düünülmektedir. Söz konusu programın öretmenlik ve müzik öretmenlii formasyonu kazandırma hedefini ön plana aldıı anlaılmakla birlikte, okul destekli yaantılara ve uygulamalara yeterli zamanı ayırmadıı görülmektedir. Bu durum yansıtıcı öretme (reflective teaching) modelini ie komak için oldukça yetersizdir. Ancak öretmen adayına etkili rehberlik yapılarak bu sınırlılık bir ölçüde kaldırılabilir. Bu durumda da okullardaki uygulamalarda öretmen adayına nitelikli rehberlik yapabilecek öretmenlere ve uygulama öretim elemanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. ( Senemolu,2003 ) Bir program, örencilerin giri özellikleri/nitelikleri göz önüne alınarak hazırlandıında, akademik baarıları olumlu yönde etkileyeceine ilikin beklentileri arttırmaktadır. Geçen yıllarla karılatırıldıında, Güzel Sanatlar Liselerinde verilmekte olan eitimin kalitesinde gözlenen gelimelerin, Müzik Eitimi Anabilim Dallarına örenci seçiminde uygulanan özel yetenek sınavlarında, örenci giri özelliklerini /niteliklerini ve /veya örencilerin hazır bulunuluk düzeylerini yükselttii,dolayısıyla söz konusu anabilim dalları programlarının bu deiken göz önünde bulundurularak hazırlanması gerei ilgili oturumlarda sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu çalıma bir Program deerlendirme nitelii taımamaktadır. Ertürk e göre; bir program deerlendirme çalımasında 1) program tasarısına, 2) ortama, ( gizil ve olası uyarıcılar düzenine) 3) örenci baarısına, ( örenci giri özelliklerine) 4) eriiye, ( yani hedefleri dorultusunda eriilen örenme düzeyine) 5) örenme düzeyine, 6) ürüne, 7) hedefleri dorultusunda eriilen örenme düzeyini (ürünü) belirlemede kullanılan ölçme araçlarının geçerlik, güvenirlik ve kullanılılıklarına bakmak gerekir. (Uçan, 1982 ) Burada yapılmak istenen, mevcut program tasarısını deitirme veya yeniden düzenleme, yürürlükten kaldırma veya yeni bir tasarıyı ie koma çalımalarına balamadan önce, program hedeflerinin gerçekleme derecesini, öretim elemanları, müzik öretmenleri ve son sınıf örencileri üzerinde oluan kanılar dorultusunda saptamak, dolayısıyla durum tespitinde bulunmaktır. Eitim Fakülteleri Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarında eitim-öretim yılında yürürlüe konulan program tasarısına ilikin uygulamaların ilk ürünlerini verme aamasına gelmesi sebebiyle, ilgililerin ilk kanılara varmalarına temel oluturacak bazı gözlemler, izlenimler, saptamalar ve bunlara balı olarak özel kanılar farklı bakı açılarıyla bu sempozyumda ortaya konacaktır. Kukusuz yakın bir gelecekte bu program tasarısına ilikin ürün, uygulama ve planlar üzerinde program gelitirme ve deerlendirme uzmanları, ilgili öretim elemanları bilimsel yöntemlerle betimleme ve deerlendirme çalımalarını gerçekletireceklerdir. Bu saptamalar dorultusunda aratırmanın problem cümlesi u ekilde ifade edilmitir: Yürürlükteki Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı Lisans Programı müzik öretmenliinin gerektirdii yeterlikleri ne ölçüde kazandırmaktadır? Aratırmanın amacı, Müzik Öretmenlii Lisans Programının öretmen adaylarına kazandırdıı yeterliklere ilikin olarak elde edilen bulgular dorultusunda gelitirilecek önerilerle, söz konusu program üzerinde belli oranlarda yapılması istenen düzeltme / iyiletirme çalımalarına katkıda bulunmaktır. YÖNTEM Aratırmada betimsel yöntem kullanılmı, niceliksel ve niteliksel veriler anket uygulanarak elde edilmitir. Bu bölümde evren ve örneklem ile,veri toplama araçları ve verilerin çözümlenmesine ilikin açıklamalarda bulunulmutur. Evren ve Örneklem Lisans Programının, müzik öretmenliinin gerektirdii nitelikleri/ özellikleri hangi düzeyde kazandırdıı ve programın verimliliini arttıran etkenler ile nitelikli müzik öretmeni yetitirme konularında, önceden belirlenen müzik eitimi anabilim dalları öretim elemanları, bu programdan öretim yılından itibaren mezun olmu müzik öretmenleri ve anabilim dalı son sınıf

3 örencilerinin görülerine bavurulmutur. Çalıma evrenini dört üniversitenin eitim fakültelerine balı müzik öretmenlii anabilim dalları oluturmutur. Anabilim dallarının balı olduu fakülteler ; GÜ Gazi Eitim Fakültesi, UÜ Bursa Eitim Fakültesi ABÜ Bolu Eitim Fakültesi, SDÜ Burdur Eitim Fakültesidir. Aratırma anketlerine üç ayrı örneklem grubunu oluturan 60 öretim elemanı, 25 müzik öretmeni, 75 son sınıf örencisi cevap vermitir. Örneklem gruplarının frekans ve yüzde daılımları Çizelge 1 de sunulmutur. Çizelge 1 Örneklem Gruplarının Frekans ve Yüzde Daılımları Yüksek Kurumu G.Ü Gazi Eitim Fakültesi U.Ü Bursa Eitim Fakültesi A..B.Ü Bolu Eitim Fakültesi S.D.Ü Burdur Eitim Fakültesi El. Öretmenler Örenciler f % f % f % 26 43, ,0 8 13, , , , , ,3 Toplam Veri Toplama Araçları Uygulanan anketin birinci bölümünde örneklem gruplarına ilikin kiisel bilgiler, ikinci bölümünde lisans program tasarısının müzik öretmenliinin gerektirdii nitelikleri/ özellikleri ne derecede kazandırdıını ortaya koyan görüler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise açık uçlu sorularla, yer alan dersler dıında programın etkinliini ve verimliliini arttıran etkenler ve nitelikli müzik öretmeni yetitirmeyle ilgili olarak öretim elemanı, öretmen ve örenci yaklaımlarını kapsayan verilere ulaılmıtır. Verilerin analizi Kapalı uçlu sorulara verilen yanıtlar derecelendirme ölçei ile tespit edilmi ve çizelge üzerinde frekans ve yüzdelerle ifade edilmitir. 1.Alt probleme ilikin örneklem görüleri odaklanmı görüler çerçevesinde birletirilerek sunulmu, dierlerinde ise öretim elemanı, öretmen ve örencilerin görüleri ayrı ayrı gruplandırılmıtır. BULGULAR VE YORUM Örneklem gruplarından Öretmen ve Örencilerle ilgili kiisel bilgiler çizelge 2 de verilmitir. Çizelge 2. Müzik Öretmenlerinin ve Son Sınıf Örencilerinin Mezun Oldukları Ortaöretim Kurumlarına Göre Daılımı Ortaöretim Kurumu Öretmenler Örenciler f % f % Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi ,7 Anadolu Lisesi 1 4,0 - Teknik Lise 1 4,0 1 1,3 Toplam Çizelge 3 incelendiinde, bu programdan mezun olan müzik öretmenlerinin çounlukla Genel liseleri, daha sonra sırasıyla Güzel Sanatlar Liselerini, Anadolu Liselerini, Teknik Liseleri, Son

4 sınıf örencilerinin ise birbirine yakın oranlarda Genel ve Güzel Sanatlar Liselerini bir örencinin de teknik liseyi bitirdikleri görülmektedir. Çizelge 3. Elemanları Müzik Öretmenleri ve Son Sınıf Örencilerinin Görülerine Göre; Yürürlükteki Lisans Program Tasarısında Yer Alan Müzik Alanı Derslerinin Süre çerik Çeitlilik ve Dönemler Bakımından Müzik Öretmenliinin Gerektirdii kleri Düzeyine likin Daılım kler Çalgı Eitimi Alanında Gerekli Nitelikleri / Özellikleri Ses Eitimi Alanında Gerekli Nitelikleri/ Özellikleri Müzik Kuramları Eitimi Alanında Gerekli Nitelikleri/ Özellikleri Koro ve Yönetimi Alanında Gerekli Nitelikleri/ Özellikleri Okul Çalgıları ve i le lgili kleri Geleneksel Türk Halk ve Türk Sanat Müzii ile Popüler Müzik Alanında Gerekli kleri Gruplar f % N Dereceler 60 Büyük Ölçüde 28 46,6 Yet 15 60,0 Örenci 75 Kısmen 44 58,6 60 Kısmen 36 60, ,0 Örenci 75 Büyük Ölçüde 32 53,3 Yet. 60 Yetersiz 36 60, ,0 Örenci 75 Kısmen 42 56,0 60 Kısmen Örenci 75 Kısmen 59 Kısmen Örenci 74 Kısmen Toplam Kısmen Örenci 74 Kısmen Toplam , , , , , , , , ,6 Müzik Tarihi ve Müzik Kültürü Alanında Gerekli kleri 56 Kısmen Örenci 75 Kısmen Toplam , , ,3

5 Çizelge 3 de görüldüü gibi, öretmenler ve örenciler program tasarısını Çalgı Eitimi Alanında gerekli nitelikleri/ Özellikleri kazandırma bakımından kısmen yeterli bulmaktadırlar. Bu programı büyük ölçüde yeterli bulduklarını belirten öretim elemanlarının oranı da %46,6 dır. Ses Eitimi Alanında Gerekli Nitelikleri/ Özellikleri bakımından lisans programını öretim elemanları %60,0 ve öretmenler % 56,0 ile kısmen,,son sınıf örencileri ise %53,3 ile büyük ölçüde yeterli bulmaktadırlar. Bu durum, genel olarak örencilerin anadallarının çalgı aırlıklı olması ve ilgilerinin daha çok bu alana yönelmesinden kaynaklandıını düündürmektedir. Lisans program tasarısı Müzik Kuramları Eitimi Alanında Müzik Öretmenliinin Gerektirdii yeterlikleri açısından öretim elemanlarınca yetersiz, öretmenler ve örenciler yönünden ise kısmen yeterli görülmektedir. Programın, müzik eitiminin temelini oluturan bu alanda gerekli nitelikleri kazandıramadıı anlaılmaktadır. Koro ve Yönetimi Alanında Gerekli Nitelikleri/ Özellikleri bakımından lisans programını öretim elemanları, öretmenler, örenciler kısmen yeterli bulmaktadırlar. Müzik öretmenlii formasyonu bakımından büyük önem taıyan bu alanda programın yetersiz kaldıı düünülmektedir. Okul Çalgıları ve iyle lgili kleri yönünden Program tasarısı her üç örneklem grubuna göre kısmen yeterli bulunmaktadır. Programın Geleneksel Türk Halk ve Türk Sanat Müzii ile Popüler Müzik Alanında Gerekli kleri ilevi üç grup tarafından da kısmen yeterli bulunmutur. Ancak yetersiz bulan örencilerin oranı da 37,8 dir. Dolayısıyla kısmen ve yetersiz bulan örencilerin oranının % 82,4 ulaması, onların bu alandaki yeterlikleri kazanma ihtiyacında olduklarını ortaya koymaktadır. Müzik Tarihi ve Müzik Kültürü Alanlarında Gerekli Nitelikleri/ Özellikleri bakımından programı deerlendiren her üç grup da kısmen yeterli olduu görüünde birlemitir. Ancak örencilerin % 32si ile Öretmenlerin %33,3 ü de yetersiz olduunu belirtmektedirler. Bu durum, Örneklem gruplarının, müzik öretmenlerinin sanatsal kimliini bu alanlardaki bilgi birikimiyle destekleyerek gelitirebileceine inandıklarını, dolayısıyla daha geni bir tarih bilgisi ve kültürlenme gereksinimi içinde olduklarını düündürmektedir. Çizelge 4. Elemanları Müzik Öretmenleri ve Son Sınıf Örencilerinin Görülerine Göre; Yürürlükteki Lisans Program Tasarısında Yer Alan Müzik Öretmenlii Alanı Derslerinin Süre çerik Çeitlilik ve Dönemler Bakımından Müzik Öretmenliinin Gerektirdii kleri Düzeyine likin Daılım Örencilerinin Estetik Algılarını ve Beeni Düzeylerini Gelitirme Yönünde Gerekli kleri Temel Eitim Öncesi Müzik Öretmenliinin Gerektirdii Nitelikleri / Özellikleri 60 Kısmen 29 48,3 Öretmen 25 Yetersiz 13 52,0 Örenci 75 Kısmen 26 34,6 60 Yetersiz 40 66, ,0 Örenci 75 Yetersiz 35 46,6 lköretimde Etkin Bir Müzik Eitimini Gerçekletirmek için Gerekli Nitelikleri / Özellikleri 60 Kısmen 33 60, ,0

6 Örenci 75 Kısmen 35 46,6 Ortaöretimde Etkin Bir Müzik Eitimini Gerçekletirme klerini Eitsel Oyunlar ve Drama, Orff, Suzuki, Kodaly v.b Yöntemleri Sınıf Ortamında Kullanma klerini 60 Kısmen 42 70,0 Öretmen 25 Büyük 13 52,0 Ölçüde Örenci 75 Kısmen 34 45,3 5 Kısmen 59, Öretmen 2 Kısmen 52, Örenci 7 Büyük Ölçüde 40,5 4 Yet. 30 Toplam Program öretmen adaylarına; Örencilerinin Estetik Algılarını ve Beeni Düzeylerini Gelitirme Yönünde Gerekli Nitelikleri bakımından ne derecede yeterlidir sorusuna ; öretmenler yetersiz cevabını verirken, öretim elemanları ve örenciler kısmen yeterli olduu görüündedirler. Bu sonuç öretmenlerin hizmet içinde bu yeterliin önemini daha iyi kavradıklarını ortaya koymaktadır. Temel Eitim Öncesi Müzik Öretmenliinin gerektirdii Nitelikleri/ Özellikleri bakımından program, öretim elemanlarının büyük çounluu ve örenciler tarafından yetersiz bulunurken, öretmenlerce kısmen yeterli görülmektedir. Bu durum, her üç örneklem grubunun da,bu alana eitimci yetitirme amacına yönelik olarak programların ve ders içeriklerinin yeniden düzenlenmesi gereine inandıklarını düündürmektedir Program lköretimde Etkili Bir Müzik Eitimini Gerçekletirebilmek çin Gerekli kleri açısından ne derece yeterlidir sorusuna; öretim elemanlarının %60,0 sı öretmenlerin % 52,0, son sınıf örencilerinin %46,6 sı kısmen yeterli yanıtını vermilerdir. Asıl amacı ilk ve ortaöretime öretmen yetitirmek olan bu programın tasarı yönünden, örneklem gruplarının ortak görüüne göre kısmen yeterli bulunması, ciddi bir program deerlendirme ve gelitirme çalıması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Program Ortaöretimde Etkili Bir Müzik Eitimini Gerçekletirebilmek için Gerekli kleri açısından ne derece yeterlidir sorusuna öretim elemanları ve örenciler büyük oranlarla kısmen yeterli yanıtını vermilerdir. Öretmenler ise yeterliklerini büyük ölçüde bulmaktadırlar. Program Tasarısında Yer Alan Oyun Dans ve Müzik Dersini Süre tibarıyla Eitsel Oyunlar ve Drama, Orff, Suzuki, Kodaly v.b Müzik Yöntemlerini Etkin Biçimde Kullanma klerini bakımından, son sınıf örencileri programı büyük ölçüde yeterli bulmaktadırlar. Bu Programdan mezun öretmenler bu konudaki birikimlerini yetersiz görmektedirler. Elemanları ise kısmen yeterli olduu görüündedirler. Örneklem gruplarının, bu konu alanıyla ilgili olarak farklı görü bildirme nedenlerinin, son yıllarda çeitli eitsel oyun yöntemlerinin bu dersin uygulama boyutu içinde daha geni biçimde kapsanmasından kaynaklandıı düünülmektedir.

7 Çizelge 5. Elemanları Müzik Öretmenleri ve Son Sınıf Örencilerinin Görülerine Göre; Yürürlükteki Lisans Program Tasarısında Yer Alan Öretmenlik Alanı Derslerinin Süre çerik Çeitlilik ve Dönemler Bakımından Gerekli kleri Düzeyine likin Daılım Öretmen Adaylarına Örencilerinin Geliim Durumlarına Uygun Bir Müzik Eitimini Planlama Uygulama Ölçme ve Deerlendirme klerini i Materyalleri Gelitirme ve Teknolojilerini Kullanma klerini 59 Kısmen Örenci 74 Kısmen Toplam Kısmen Örenci 72 Kısmen Toplam , , , , , ,0 Öretmenlik ve Müzik Öretmenlii Formasyonuna likin kleri Okul Yöneticileri Meslekdalar Örenci Velileri ve Toplumla letiim Konusunda Gerekli kleri 60 Büyük 28 46,6 Ölçüde Yet ,0 Örenci 75 Büyük Ölçüde Yet 39 52,0 60 Kısmen 27 45, ,0 Örenci 66 Yetersiz 30 45,4 Toplam 151 Öretmen Adaylarına, Örencilerinin Geliim Durumlarına Uygun Bir Müzik Eitimini Planlama, Uygulama, Ölçme ve Deerlendirmeye likin yeterlikleri bakımından lisans programı tabloda görüldüü üzere öretim elemanları ve öretmenler tarafından kısmen yeterli bulunmutur. Örenciler ise eit oranlarda büyük ölçüde (36,5) ve Kısmen yeterli ( %36,5) oldukları görüündedirler. Elde edilen bulgular öretmenlik formasyonu bakımından büyük önem taıyan bu alanda da programın gerekli nitelikleri kazandıramadıını düündürmektedir. Lisans programı Materyalleri Gelitirme ve Teknolojisini Sınıf Ortamında Kullanma klerini bakımından elemanları, öretmenler ve örenciler tarafından kısmen yeterli bulunmaktadır. Bu durum, örneklem gruplarının müzik eitiminde teknolojiden daha fazla yararlanma, yazılı ve/veya görsel öretim materyalleri gelitirmede yaratıcılıklarını daha da zenginletirme isteinde ve ihtiyacında olduklarını ortaya koymaktadır. Program Tasarısında Yer Alan Öretmenlik ve Müzik Öretmenlii Formasyonu ya Yönelik Dersler Dönemleri ve Süreleri tibarıyla Öretmen Adaylarına Gerekli kleri Ne Ölçüde ktadır? Sorusuna ; öretim elemanları ve son sınıf örencileri büyük ölçüde yeterli yanıtını vermilerdir. Müzik Öretmenleri ise kısmen yeterli bulmulardır. Bu

8 farklılıın, hizmet içinde okul yaantısı ve öretme uygulamaları ile yüzyüze gelen öretmenlerin, dier gruplara göre sorunları bizzat yaamalarından ileri geldii düünülmektedir. Program tasarısını, öretmen adaylarına meslek içinde Okul Yöneticileri, Meslektaları Örenci Velileri ve Toplumla letiim Kurma ve Birlikte Çalıma Konusunda Gerekli Nitelikleri yönünden öretim elemanları ve öretmenler kısmen yeterli bulurken, örenciler yetersiz olduu görüündedirler. Ancak, yetersiz olduu görüünde birleen öretim elemanı sayısının yükseklii de ( %42,1) dikkat çekmektedir. Bu durum, çada program anlayıı dorultusunda letiim le ilgili bir dersin gerekliliini ortaya koymaktadır. Çizelge 6. Elemanları Müzik Öretmenleri ve Son Sınıf Örencilerinin Görülerine Göre; Yürürlükteki Lisans Program Tasarısında Yer Alan Genel Bilgi(Kültür)Derslerinin Süre, çerik, Çeitlilik ve Dönemler Bakımından Gerekli kleri Düzeyine likin Daılım Dil ve Genel Kültür Alanında Müzik Öretmenliinin Gerektirdii Nitelikleri /Özellikleri 60 Kısmen 31 51,6 Öretmen 25 Yetersiz 11 44,0 Örenci 75 Kısmen 36 48,0 Lisans Programı Dil ve genel Kültür Alanında Müzik Öretmenliinin Gerektirdii Nitelikleri/ Özellikleri bakımından öretim elemanları ve örenciler tarafından kısmen yeterli bulunurken, öretmenlerce yetersiz görülmütür. Bu durum müzik eitimcilerinin kendilerini daha iyi ifade edebilmek için yazılı ve sözlü anlatımı zenginletiren bilgi ve kültür birikimine gereksinim duyduklarını ortaya koymaktadır. 1. Alt Problem Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı Programında yer alan ve gelecekte yer alması düünülen derslerle ilgili olarak öretim elemanları, öretmenler ve Örencilerin görüleri nelerdir? a)programda yer alan derslerden, birletirilmesi, ayrılması, sürelerinin ve/veya uygulamalarının arttırılması ya da azaltılmasıyla ilgili olarak üç örneklem grubuna ait ortak görüler unlardır: Müzik Teorisi ve itme Eitimi dersi Armoni- Kotrpuan, Müzik Biçimleri ve Müziksel itme Okuma adları altında ayrı dersler olarak okutulmalı ve süreleri arttırılmalı. Bireysel Ses Eitimi dersinin süresi arttırılmalı. ( 4 veya 6 yarıyıl) Müzik Tarihi ve Müzik Kültürü dersleri birletirilmeli ve süresi uzatılmalı. Bireysel Çalgı Eitimi dersinin süresi arttırılmalı ve son sınıfta bireysel çalgı öretimini de kapsamalı. Elik dersi müzik öretmenliinin gerekleri dorultusunda daha kapsamlı ve daha uzun sürelerle programda devam etmeli. Öretmenlik deneyimi, Sınıf Yönetimi, Özel Yöntemleri ve Materyal Gelitirme dersleri birletirilmeli ve bu dersler uzmanlamı alan öretim elemanları tarafından uygulamalı olarak verilmeli ve okul öncesi, ilköretim ve ortaöretime yönelik planlanmalı. Geliim ve Örenme, Sınıf Yönetimi, Materyal Gelitirme Öretmenlik Uygulamaları derslerinin süre ve uygulamaları arttırılmalı. Eitim Müzii Besteleme dersi süresi uzatılmalı. Okul Deneyimi, Oyun Dans ve Müzik dersi dier dönemlerde devam etmeli. Koro dersleri 8yy devam etmeli, Koro ve Yönetimi dersi Müzik Toplulukları Yönetimi adıyla programda 2 yy yer almalı. Geleneksel Türk Halk, Türk Sanat Müzii ve Güncel Popüler müzik dersleri uygulamalı olarak yapılmalı ve süreleri uzatılmalı. Bilgisayar dersi bilgisayarla müzik ve müzik öretim teknolojilerini kapsamalı ve uygulamaları arttırılmalı. Okul Deneyimi derslerinde okul dayanaklı yaantıların süreleri arttırılmalı.

9 b) Çaın gereklerine uygun olarak gelecekte programlarda yer verilmesi önerilen derslerle ilgili her üç gruba ait ortak görüler aaıda verilmitir: Müzik Eitiminde Aratırma ve Lisans Bitirme Çalıması na yer verilmeli. Yeni teknikler içeren Ölçme ve Deerlendirme dersine yer verilmeli Okul Müzii Daarı ile Çalgı Bilgisi, Akort ve Onarım dersine yer verilmeli. Seçmeli dersler adı altında Diksiyon, Derleme, Bilgisayarla Müzik Programları Hazırlama gibi seçenekler sunulmalı. Mesleki Formasyon dersleri birbirinin devamı niteliinde ve önkoullu olmalı. Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi Türk Müzik Tarihi derslerine yer verilmeli. letiim dersine yer verilmeli. Örenme ve Öretme Kuram ve uygulamaları ile Örenme Stilleri dersleri yer almalı. Eitim Müzii Daarı dersine yer verilmeli. 2. Alt Problem Tasarıda Yer Alan Dersler Dıında Programın Verimliliini Yükseltmeye Yönelik Etkenler Nelerdir? Burada 2. Alt probleme ilikin bulgular, öretim elemanı, öretmen ve örencilerin odaklandıı görüler dorultusunda sunulmutur. Elemanlarının Görüleri : Anketteki Kapalı uçlu soruyu yanıtlayan öretim elemanlarının görüleri unlardır: Nitelikli öretim elemanı seçme ve yetitirme olanakları salanmalıdır. Öretme, örenme, çalıma ve sergileme etkinlikleri tutarlı bir bütünlük göstermelidir. Müzik Öretmenlii Programına seçilen örencilerin homojen bir yapıya kavuturulması için hazırlık sınıfı açılmalı ve programında müziksel iitme, müzik teorisi, ses eitimi ve piyano derslerine yer verilmelidir. Üniversite yaamı öretmen adayına ; kendisini gelitirebilmesi, entelektüel bir birikim kazanması için gerekli ortamları hazırlamalı ve süreci kontrol etmelidir. Programın verimliliini arttırmak için öretim elemanlarının programın genel amaçlarını kavrayıp ders içeriklerini bu dorultuda planlamaları ve doru,etkin uygulamalara yer vermeleri gereklidir. Akademik görü kazanmı, alanında yetkin,yeni ve gelikin öretim yöntemlerini uygulayabilen, genel kültür birikimine sahip ve salıklı iletiim kurabilen nitelikli öretim elemanları yetitirilmelidir. Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları programlarının tasarı ve uygulama boyutuyla nitelik yönünden gelikin ülkelerdeki eitim, öretim standartlarına ulatırılması salanmalıdır. Özellikle taradaki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarında konser, opera, workshop, festival görüntülerini içeren materyallerin bulundurulacaı müzik labaratuvarları kurulmalı, müzik teknolojisinin mesleki alana getirecei kolaylıklardan yararlanılmalıdır. Örencilerin barınma, beslenme, burs, salık v.b sorunlarının çözümü eitim kalitesini ve programın verimini arttıracaktır. Öretmenlerin Görüleri: Aynı kapalı uçlu soruyu yanıtlayan Öretmenlerin görüleri aaıda sunulmutur; Programın verimli olabilmesi için çalıma odalarının sayı ve donanım bakımından gelitirilmesi gereklidir. Derslikler geç saatlere kadar örencilerin kullanımına açık tutulmalıdır. Anaçalgı seçimi örencinin istei dorultusunda yapılmalıdır. Mesleki formasyon bilgileri uygulamalı olarak verilmelidir.örenciler inceleme ve aratırmaya yönlendirilmeli bitirme tezi yeniden programlara konulmalıdır.

10 Örencilerin Görüleri Söz konusu kapalı uçlu soruya cevap veren örencilerin görüleri ise öyledir; elemanlarının nitelikleri, programın niteliklerinden daha fazla önem taımalı, kadrolu veya kadrosuz tüm öretim elemanlarının sanatsal ve mesleki formasyonları yeterli olmalıdır. Program ders dıı etkinliklere zaman bırakacak ekilde düzenlenmeli, ders müfredatları daha kapsamlı olmalı, dersler akademik kriterler çerçevesinde ilenmeli, bitirme tezleri yeniden programa alınmalıdır. Dersler, zamanı çok iyi deerlendirecek biçimde programlanmalı, örenci konserleri desteklenmeli, Konserlerin özendirilmesi baarıyı yükselten bir motivasyon olarak ele alınmalıdır. elemanlarının mesleki yatkınlıı, baarısı ve liyakati önem taımalı, akademik kadro ve titrler titizlikle verilmelidir. Bölümün fiziksel ve teknolojik olanakları en kısa zamanda gelitirilmelidir. Bir aratırma merkezi, kayıt, ariv ve müzikle ilgili kaynakların bulunabilecei bir kütüphane kurulmalı ve müzik dinleme olanakları salanmalıdır. Seçmeli dersler örencilere zorunlu seçmeli olarak aldırılmamalı, açılması önerilen dersler çeitlendirilmelidir. Programın verimini arttırmak için örencilerin çalıma saatleri çoaltılmalı, etüd saatleri belirlenmeli, ve grup çalımaları tevik edilmelidir. Bireysel çalgı eitimi derslerinde kazandırılan formasyon öretmen adaylarını müzik eitimcilii kimliinden uzaklatırmamalı, piyano eitimi bireysel çalgı eitiminin yerini almalı ve içerii müzik öretmenliinin gerektirdii dorultuda elikleme yönünde olmalıdır. Hazırlanan programlar aratırmacı niteliklere sahip müzik öretmenleri yetitirebilmelidir. Programda yer alan dersler dıında seminer, sempozyum ve panellerle öretmenlik formasyonumuzu gelitiren aktivitelere yer verilmelidir. elemanı- örenci ilikileri salıklı demokratik olmalı ve eitlikçi sınıf ortamları yaratılmalıdır. 3. Alt Problem Nitelikli Müzik Öretmeni Yetitirme Konusunda, Öretmen ve Örencilerin Görüleri Nelerdir? Üçüncü Alt Probleme ilikin bilgiler, elemanı, öretmen ve örencilerin odaklandıı görüler çerçevesinde ayrı ayrı sunulmutur. Elemanlarının Görüleri Müzik öretmeni niteliklerinin, anaokulu, ilköretim.ortaöretim düzeylerine göre yeniden ve ayrı ayrı belirlenmesi, buna göre üç farklı okul kademesine uygun en az üç farklı tipte/ nitelikte müzik öretmeni yetitirme sürecine geçilmelidir. Nitelikli müzik öretmeni yetitirme, nitelikli örenci kaynaklarına, nitelikli öretim elemanlarına, nitelikli fiziki koullara ve nitelikli programların uygun ve doru yöntemlerle uygulanmasına balıdır. Teknolojiden yararlanabilen, temel müzik kültürü ve tarihi alanında yeterli, örencilerinin bilisel,duyusal ve devinisel davranılarını gelitirmeye yönelik birikime sahip, sesini ve çalgısını etkili kullanabilen, etkili konuabilen ve çevresiyle salıklı iletiim kurabilen çalıkan müzik öretmenleri yetitirilmelidir. Yaratıcılıa, müzik teknolojilerine ve interaktif müzik eitimine yönelik, bölgesel farklılıkları ileyen derslerin yer aldıı programlar hazırlanmalıdır. Çalma, söyleme ve dinleme ihtiyacı içinde olan bir müzik öretmeni tipi yaratma hedefine ulaılmalıdır. Nitelikli müzik öretmeni, müzik eitimi alanı, öretmenlik ve müzik öretmenlii alanı ile genel kültür alanı derslerinin dengeli bir ekilde yer aldıı yeni bir program ve çada uygulamalar yoluyla yetitirilebilir. Her üniversitede Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları açılmamalı, açılan dalların nitelikli öretim elemanı, araç-gereç donanımı salanmalı, yükseklisans ve doktora programlarında anadal aırlıklı bir uzmanlama salanmalıdır. Programlar, nitelikli müzik öretmenleri yetitirmeye yönelik olarak örencileri okumaya, müzik dinlemeye, analiz etmeye ve çaı takip etmeye yönelten ders ve ders içeriklerini kapsamalıdır.

11 Yükseköretim düzeyinde müzik eitimi veren kurumlar bir çatı altında toplanmalı, sanatçılık ve eitim alanlarına yönelenler bir süre ortak eitim aldıktan sonra kendi alanlarında younlamalıdırlar. Program gelitirme uzmanları, öretim elemanları, deneyimli müzik öretmenleri tarafından yapılacak deerlendirme ve gelitirme çalımalarıyla çaa uygun öretmen yetitirme modelleri ortaya konulmalıdır. Sanatçı öretmen yetitirme yaklaımına önem verilmelidir. Resim ve Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları yeniden bölümlere dönütürülmeli bu yapılanma içinde gereksinimlere uygun Anabilim/ Anasanat Dallarıyla,yeni Bilim/Sanat Dalları açılmalıdır. Öretmenlerin Görüleri Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı Yükseklisans eitimi veren bir kuruma dönütürülmeli Müzik Öretmenlii Programları yeniden gözden geçirilerek konservatif yapıdan uzaklatırılmalıdır. Nitelikli bir müzik öretmeni, iyi bir müzik teorisi bilgisine sahip olmalı, sesini doru güzel ve etkili kullanmalı, en az bir çalgıyı çok iyi, baka bir çalgıyı ise yeterince çalmalı, koro eitimi ve yönetimi alanında yeterli olmalıdır. Nitelikli müzik öretmeni yetitirmek için öncelikle nitelikli öretim elemanları yetitirilmelidir. Örencilerin Görüleri; Müzii, çocukları ve mesleini seven, enstrümanına hakim müzik üzerine okuyup düünen ve tartıan, kendi kültürü ile birlikte dünya kültürünü tanıyan, eitsel formasyonu yeterli müzik öretmenleri yetitirilmelidir. Gelimelere açık, müzik teknolojinin getirdii yenilikleri takip edebilen, alanında bilgi ve sanat birikimine sahip, iyi iletiim kurabilen öretmenler yetitirilmelidir. stihdam bir problem olarak kaldıkça, öretmen adaylarının meslee ve nitelie younlaması oldukça zor görülmektedir. Örencilere daha fazla sorumluluk veren, ancak daha esnek ve effaf, 21.yy koullarında daha anlayılı, empati yaklaımıyla hazırlanmı eitim ortamları gereklidir. Toplam kalite öretmenlik eitiminde ciddiyetle ele alınmalıdır. Öretmenlik uygulamaları daha verimli duruma getirilmeli, bu dersi yürüten öretim elemanlarıyla okul müzik öretmenleri arasında sıkı bir ibirlii kurulmalı, uygulamalar dört yıllık örenim süreci içinde planlanmalıdır. Bireysel Çalgı Eitiminde kazandırılan formasyon adayları, müzik öretmenlii kimliinden uzaklatırmaktadır. Bu nedenle piyano eitimi bireysel çalgı eitimi yerini almalı ve içerii müzik öretmenliinin gerektirdii dorultuda, elikleme yönünde olmalıdır. Nitelikli müzik öretmeni yetitirmede, öretim programı ile kazandırılan müzik kültürü ile halk kültürü arasında ba kurulabilmeli ve bu iki müzik kültürünü dengeli, tutarlı biçimde kaynatıran bir eitim verilmelidir. Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları, yenilikçi, aratırmacı, eitsel formasyona sahip,genel kültürü sahip, modern görülü, gelikin ülke standartlarına ulamayı hedefleyen nitelikte müzik öretmenleri yetitirmek zorundadır. SONUÇ VE ÖNERLER Yürürlükteki Lisans Program Tasarısında yer alan derslerin süre, içerik, çeitlilik ve dönemler bakımından müzik öretmenliinin gerektirdii yeterlikleri kazandırma düzeyine ilikin olarak öretim elemanları, müzik öretmenleri ve son sınıf örencilerinin görüleri dorultusunda ulaılan bulgulardan elde edilen sonuçlar ve yorumlara göre; 1. Program tasarısında yer alan Müzik Alanı derslerine ilikin olarak üç örneklem grubunun görülerine göre müzik öretmenliinin gerektirdii nitelikleri/ özellikleri kazandırma yönünden, yürürlükteki program kısmen yeterli bulunmaktadır. Sadece çalgı eitimi alanında öretim elemanları, ses eitimi alanında örenciler programı büyük ölçüde yeterli bulmakta, müzik kuramları alanında ise öretim elemanları tasarıyı yetersiz görmektedirler. Müzik alanı derslerinde kazandırılan bilgi ve beceriler müzik öretmenlii eitiminin temelini oluturmakta ve sanatsal formasyonu kazandırmaktadır. Bu denli önemli müziksel davranıları kazandırması amaçlanan bir programın tasarı boyutuyla kısmen yeterli bulunması düündürücüdür.

12 2. Programda, Müzik Öretmenlii Alanı dersleriyle ilgili yeterlikler konusunda ; öretim elemanları ve örenciler, temel eitim öncesi müzik öretmenliinin gerektirdii nitelikler bakımından tasarıyı yetersiz, lköretim ve ortaöretimde etkin bir müzik eitimini gerçekletirme yönünden ise tüm gruplar kısmen yeterli görmekte, sadece müzik öretmenleri ortaöretimde kendilerini büyük ölçüde yeterli bulmaktadırlar. Asıl amacı ilk ve ortaöretime öretmen yetitirmek olan bu program tasarısının, örneklem gruplarının ortak görüüne göre kısmen yeterli bulunması, ciddi bir program deerlendirme ve gelitirme çalıması ihtiyacını ortaya koymaktadır. 3. Elde edilen bulgulardan Öretmenlik Alanı a ilikin olarak, Öretmenlik Uygulamaları, Sınıf Yönetimi, Okul Deneyimi gibi öretmenlik formasyonu derslerinin kazandırdıı yeterlikleri öretim elemanları ve örenciler büyük ölçüde, öretmenler ise kısmen yeterli bulmaktadırlar. Bu görüler program tasarısının en olumlu yönünü ortaya koymaktadır. Öte yandan de Planlama ve Deerlendirme, Teknolojileri ve Materyal Gelitirme, Okul Yöneticileri, Meslekdaları, Örenci Velileri, ve Toplumla likiler de gerekli yeterlikleri kazandırmak bakımından program genellikle kısmen yeterli görülmektedir. 4. Lisans Programı, Genel Bilgi (Kültür) alanında öretmenliin gerektirdii yeterlikleri kazandırma bakımından öretim elemanları ve örenciler tarafından kısmen yeterli, öretmenlerce yetersiz bulunmaktadır. Eitim sürecinde geçerli örenmeleri salamak, istenmeyen hatalı ürünleri en aza indirmek veya ortadan kaldırabilmek için öretmenlerin genel bilgi ( kültür ) alanındaki yeterliklerinin üst düzeyde olması beklenmektedir. Bu durum, söz konusu programdan mezun öretmenlerin sınıf ortamında kendilerini ifade etmekte yetersiz kalabileceklerini düündürmektedir. Sonuçlar deerlendirildiinde lisans programının, yer alan dersler, süreleri,içerikleri, çeitleri ve dönemleri bakımından söz konusu dört alan arasında dengeli bir daılımı göstermedii anlaılmaktadır. 5. Örneklem görüleri dorultusunda elde edilen sonuçlara göre; programda yer alan derslerden ayrılması ve / veya sürelerinin uzatılması önerilen dersler: Müzik teorisi ve itme Eitimi : Armoni- Kontrpuan, Müzik Biçimleri ve Müziksel itme Okuma Bireysel Ses Eitimi, Bireysel Çalgı Eitimi Elik Geliim ve Örenme, Sınıf Yönetimi, Tekn. Ve Materyal Gelitirme, Öretmenlik Uygulamaları, Rehberlik Koro, Koro ve Yönetimi Geleneksel Türk Halk, Türk Sanat ve Güncel Popüler Müzikler 6. Müzik Eitiminde Aratırma ve Lisans Tezi, Ölçme ve Deerlendirme, Çalgı Bilgisi Akort- Onarım, Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Türk Müzik Tarihi, Eitim Müzii Daarı gibi derslerin programda yer almaması, müzik öretmenlii eitiminde eksiklik olarak görülmekte ve gelecee yönelik olarak iyiletirme çalımaları kapsamında bu derslere yer verilmesi önerilmektedir. 7.Programın verimliliini yükseltmeye yönelik olarak örneklem gruplarının görüleri dorultusunda elde edilen aratırma bulguları, nitelikli öretim elemanları seçme ve yetitirme, mesleki formasyon kazandırmada uygulama ve okul destekli yaantıların verimini arttırma, anabilim dallarının fiziksel ve teknolojik olanaklarını gelitirme, öretim programlarının tasarı ve uygulama boyutuyla nitelik bakımından gelikin ülkelerin standartlarına ulatırılması gereini ortaya koymaktadır. 8. Nitelikli müzik öretmeni yetitirme konusunda öretim elemanları, öretmenler ve örenci görüleri dorultusundaki bulgulardan elde edilen sonuçlar, müzik öretmenlii niteliklerinin okul öncesi, ilköretim ve ortaöretim düzeylerine göre yeniden biçimlendirilmesi gereini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlara dayalı olarak; Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarında yürürlükte olan Lisans Programı Tasarısını ileriye yönelik olarak gelitirmek, etkililiini arttırmak ve nitelikli müzik öretmenleri yetitirmek için u önerilerde bulunulmutur: 1. Program gelitirme uzmanları, ilgili öretim elemanları ve deneyimli müzik öretmenlerinden oluan bir kurulun veya anabilim dalları akademik kurullarının öngörüleri dorultusunda Yürürlükteki Lisans Programı üzerinde gerekli bilimsel aratırmalar /deerlendirmeler yapıldıktan sonra program deitirme/ yeniden düzenleme çalımalarına en kısa zamanda balanmalıdır.

13 2. Program gelitirme çalımaları belli zaman aralıklarıyla tekrarlanarak, çaa uygun müzik öretmeni yetitirme modelleri ortaya konulmalıdır. 3. Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları yeniden bölümlere dönütürülmeli bu yapılanma içinde gereksinimlere uygun Anabilim/ Anasanat Dallarıyla,yeni Bilim/Sanat Dalları açılmalıdır 4. Eitim sistemimizin yenilikçi, aratırmacı, eitsel formasyonu güçlü, bilgili ve kültürlü öretmenler yetitirme amacına yönelik olarak yapılandırılması bir zorunluluktur. Bu niteliklere sahip ve gelikin ülke standartlarına uygun yeterlikleri taıyan müzik öretmenleri yetitirilmelidir. 5.Ülkemizde müzik öretmeni gereksinimi hala yüksek düzeydedir. Bu nedenle istihdam arttırılmalı, dolayısıyla öretmen adaylarının meslee ve nitelik konusuna yönelik motivasyonları güçlendirilmelidir. 6.Müzik öretmeni niteliklerinin, temel eitim, ilköretim, ortaöretim düzeylerine göre yeniden ve ayrı ayrı belirlenmesi, buna göre üç farklı okul kademesine uygun en az üç farklı tipte/ nitelikte müzik öretmeni yetitirme sürecine geçilmelidir. 7. Sayıları her geçen gün artan müzik öretmenlii anabilim dallarında öretim elemanı ihtiyacının, nitelikli öretim elemanı seçme ve yetitirme yoluyla karılanması için çalıılmalıdır. 8.Program gelitirme çalımaları süreklilik gerektirir. Hazırlanıp uygulamaya konulan söz konusu lisans programı deerlendirildikten sonra, müzik alanı, öretmenlik ve müzik öretmenlii alanı ile genel kültür alanı derslerinin dengeli bir ekilde yer aldıı düzeltme çalımalarının ardından yeniden uygulamaya geçilmesinin yararlı olacaı düünülmektedir. 9. Bir programın baarısı salt tasarı yönünden ele alınarak deerlendirilemez. Uygulama boyutu da en az onun kadar önemlidir. Bu görüten hareketle programın uygulayıcıları olan öretim elemanlarının seçimi ve yetitirilmesi kadar nitelikli örenci kaynaklarına ulaılması da önem taımalıdır. KAYNAKÇA Çevik,S.( 1999) Müzik Öretmenlii Eitiminde Eski-Yeni Modeller ve Model Arayıları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Fakültesi Yayını, I. Ulusal Sanat Eitimi Sempozyumu, SS. 218 Senemolu,N. (2003), Türkiye de Sınıf Öretmeni Yetitirme Uygulamaları, Sorunlar, Öneriler, SDÜ Burdur Eitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5,SS.159 Uçan, A. ( 1982) Gazi Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümü, Müzik Alanı Birinci Yıl Programının Deerlendirilmesi Yayınlanmı Doktora Tezi, H.Ü Mezuniyet Sonrası Eitimi Fakültesi, Ankara Uçan, A. (1994) Müzik Eitimi, Temel Kavramlar, lkeler, Yaklaımlar Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara Musiki Muallim Mektebi Talimatnamesi ( 1925) Maarif Vekaleti Mecmuası, Sayı 5, 1925 T:C Maarif Vekillii, Gazi Orta Öretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü Programı ( 1941) SS Maarif Matbaası, Ankara Müzik ubesi Müfredat T.C Maarif Vekillii Gazi Orta Öretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü Müzik ubesi Müfredat Programı (1944) Maarif Vekillii Tebliler Dergisi Sayı 305, SS Gazi Eitim Enstitüsü Müzik Bölümü Programı, ( 1970) Milli Eitim Bakanlıı Tebliler Dergisi, Sayı 1609 SS MEB, Gazi Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümü Programı ( 1981) Milli Eitim Basımevi, Ankara ile Eitim- Yılları arasında yürürlüe konulup uygulanan Müzik Öretmenlii Lisans Programı Dökümanları

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION ! "#$#%$#%&$#' #$$ SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION Aye ÇAKIR LHAN Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi ÖZET Bu

Detaylı

DERSİN ADI DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI 06.04.2015 08.30-17.15 MÖ112 Müziksel İşitme Okuma Yazma II

DERSİN ADI DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI 06.04.2015 08.30-17.15 MÖ112 Müziksel İşitme Okuma Yazma II EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS 1 06.04.2015 08.30-17.15 MÖ112 Müziksel İşitme Okuma Yazma II Kongre Merkezi Okt. Dr. O. Topoğlu 07.04.2015

Detaylı