BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,"

Transkript

1 SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit Aðýrlýklý ÖSS puanýnýzýn yüksek olmasýný istiyorsanýz e 90 dakika ayýrmanýz yararýnýza olabilir. Sözel Aðýrlýklý ÖSS puanýnýzýn yüksek olmasýný istiyorsanýz e biraz daha fazla zaman ayýrabilirsiniz. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýzdaki SÖZEL BÖLÜM e iþaretleyiniz. 1. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüzlerin yazýlýþýyla ilgili bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr? A) Niçin karanlýkta oturuyorsunuz? B) Soðuktan, ellerimiz buz kesmiþti. C) Düþündüklerimi açýkca söyledim size. D) Dolaptaki gömleðimi getirir misiniz? E) Sizi 3 ten beri burada bekliyorum. 2. Yaðmur o kadar hýzlý yaðýyordu ki, altýnda on saniye I geçirmek bile sýrýlsýklam olmaya yeter de artardý. II III Oysa bu yaðmur hiç birimizin umurunda bile deðildi, IV ne de olsa herkesin aklý önümüzdeki hafta olacak- V lara odaklanmýþtý. Yukarýdaki altý çizili bölümlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Bu tarihi kiliseyi, orada görevli olan bir bayan rahibe tanýttý bize. B) Kalenin bulunduðu yere ulaþabilmek için zorlu bir yolculuða çýktýk. C) Ýtalya nýn bu tarihi kentini gezerken kendimi asýrlar öncesinde hissettim. D) Kilisede diðer dinlerle ilgili birçok kitaba rastlamak da mümkün. E) Üç dinin de kutsal saydýðý Kudüs ün çok renkli bir yaþamý var. 5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Bugüne dek kimseye bir kötülüðü dokunmamýþtý. B) Koskoca evde tek baþýna yaþýyordu. C) Köylüler her akþam ona yemek getirirdi. D) Yaþlý biriydi; ama gözü de kulaðý da iyi iþitiyordu. E) Burada kendini güvende hissettiðini söylerdi. 3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde iki nokta (:) yanlýþ kullanýlmýþtýr? A) Balkanlarýn en güzel kenti hangisidir, diye sorarlarsa tek bir isim verebilirim: Mostar. B) Mahallenin bekçisine: Ahmet Usta nýn evi neresi? diye sordum. C) Davette kimler yoktu ki: öðretmenler, doktorlar, avukatlar... D) Babamýn durumunu merak ediyordum: ama kimden soracaðýmý bilmiyordum. E) Bu durumu tek bir sözle özetleyebilirim: vahþet. 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu vardýr? A) Köylerde baca temizliði, kesilecek tavuk ya da horozu bacanýn tepesinden býrakarak yapýlýr. B) Ülkemizde kent nüfusu gittikçe artarken köyler hýzla boþalýyor. C) Kýþ gelmeden, köy kadýnlarý meydanda toplanýp reçeller yapar, turþular kurar. D) Avcýlar, deniz tarafýndan gelen kuþlarýn göle doðru indiðini görünce heyecanlandý. E) Bütün yaz tarlalarda çalýþan köylüler, kýþýn gelmesiyle uzun bir dinlenme dönemine girdi. 1

2 7. Köylüler, balonu uzaylý sanýp taþ attýlar; bu yetmedi tüfekle ateþ ettiler. Bu cümledeki anlatým bozukluðu aþaðýdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadýr? A) Özne eksikliðinden B) Özne - yüklem uyuþmazlýðýndan C) Nesne eksikliðinden D) Dolaylý tümleç eksikliðinden E) Çatý uyumsuzluðundan 8. Ünlü bir gezgin-yazar olan Rolf, televizyon çaðýndan I önce, bir tür televizyon iþlevini yerine getirir, insan- II III larý alýr uzaklara, bilinmeyen dünyalara götürürdü. IV V Yukarýdaki altý çizili sözcüklerden hangisinin atýlmasý cümlenin anlam ve anlatýmýnda herhangi bir bozulmaya ya da daralmaya neden olmaz? 11. (I) Bizim edebiyat camiasý, yazar ve þair takýmý her zaman soðuk durmuþtur teknolojinin þýmarýk çýlgýnlýðýna, direnmiþtir... (II) Bilgisayar tuþlarýnýn o nazik þýkýrtýsý, pek çok eski kuþak þairin, yazarýn gönlünü çoktan fethetmiþtir. (III) Þimdilerde biraz yumuþamýþtýr bu soðukluk. (IV) Dolmakalemler yavaþ yavaþ çekmecelere konmuþ, emektar daktilolar masadan kaldýrýlmýþtýr. (V) Yakýn zamana kadar bilgisayar tuþuna el sürmemiþtir mesela. Bu parçadaki anlam karýþýklýðýný gidermek için aþaðýdaki deðiþikliklerden hangisi yapýlmalýdýr? A) V. cümle I. cümleden sonra gelmelidir. B) III. cümle II. cümleden önce gelmelidir. C) II. cümle ile V. cümle yer deðiþtirmelidir. D) IV. cümle ile V. cümle yer deðiþtirmelidir. E) I. cümle parçanýn sonuna getirilmelidir. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9. (I) Foça'nýn dar sokaklarýnda, yüz yýlý aþan yaþlarýna raðmen ayakta kalmayý becerebilmiþ taþ evler karþýlar sizi. (II) Bu evler sizi etkilemiþse, yapacaðýnýz tek þey Yeni Foça'ya doðru yola devam etmektir. (III) Eski Foça ile Yeni Foça arasýndaki 20 kilometrelik asfalt yol sahili izler. (IV) Yol boyunca Ege'nin sayýsýz güzel koyu sýralanýr. (V) Yeni Foça'nýn kurucularý Cenevizliler, burayý bir üs olarak kullanmýþlar. (VI) Hafta sonlarý dýþýnda sessiz ve sakin olan bu koylar, denizin tadýný çýkarmak için iyi bir fýrsattýr. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 10. (I) Varsa yoksa doðallýktýr benim aradýðým. (II) Bunun aksi zorlamadýr bütün bütün, yorucudur. (III) Maskeler takmak, illa ki hoþ görünmek, yüzünü zoraki gülücüklerle donatmak yorucu olmaktan öte, adamakýllý iþkencedir. (IV) Yalnýz böyle davranmaya çalýþana mý? (V) Deðil, onunla muhatap olan herkese. (VI) Böyle sentetik bir yüz ifadesi takýnýp gelen biri karþýsýnda rahat olabilir misiniz? Bu parçada düþüncenin akýþýna göre, numaralanmýþ yerlerden hangisine Yaþamýn bütün zevki, bütün rahatlýðý olduðun gibi, içinden nasýl geliyorsa öyle davranmaktadýr. sözü getirilmelidir? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 12. Hemen her mahfilde ortaya çýkýp kendini, düþüncelerini, dahasý kitabýný anlatan bir yazar, evet, gündemde kalýyor; böylece kitabýnýn tanýtýmýný yapýyor. Hatta onun daha çok insana ulaþmasýný saðlýyor. Ama bir yandan da eserini tüketiyor. Artýk biz onun nasýl söylediðine deðil, neler söylediðine bakmaya baþlýyoruz. Oysa edebiyat, temelde bir yazarýn ne söylediðinden çok nasýl söylediðini önemser. Bu parçada yazar, aþaðýdakilerden hangisinin yanlýþlýðýndan söz etmektedir? A) Yazarýn gündemde kalmak uðruna onu bunu eleþtirmesinin B) Bir yazarýn, konudan çok anlatýma önem vermesinin C) Yapýtýn, yazarýn kiþiliðinden ayrý olarak düþünülmesinin D) Bir yazarýn olur olmaz yerlerde kitabýný tanýtmasýnýn E) Yazarýn, okurla yapýt arasýna girmesinin 2

3 13. Kültür-sanat alanýnda kafa yoran, bu ülkeden evrensel ölçülerde sanatçýlar yetiþmesini, sanat ürünleri ortaya çýkmasýný dileyen insanlarýn beklentisi, kültürde ve sanatta ideolojik tutumlarýn, keyfi yasaklarýn ortadan kalkmasý. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarý önemseyen, çoksesliliðe açýk kültür politikalarýnýn oluþturulup hayata geçirilmesi... Bunun için de, bizi yönetmeye talip olan siyasilerin en baþta, kültür ve sanatýn, karýn doyurmak kadar hayati önem taþýdýðýný kabul etmeleri, bu bilinçte olmalarý gerekiyor. Bu parçaya göre aþaðýdakilerden hangisi yazarýn gerçekleþmesini istedikleri arasýnda deðildir? A) Ülkemizde evrensel ölçülerde sanatçýlar yetiþmesi B) Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarýn çokkültürlü yapýsýnýn sürmesi C) Kültür politikalarýnýn çoksesliliðe açýk olmasý D) Kültür ve sanatýn hayati önem taþýdýðýnýn kabul edilmesi E) Kültürde ve sanatta keyfi yasaklarýn olmamasý 15. Dili anlamamak mazeretine sýðýnýlýp müfredat deðiþtirilmeye, anlaþýlmayan yazar ve þairler ikinci plana atýlmaya kalkýldýðýnda, karþýmýza hiç de arzu etmediðimiz sonuçlar çýkabilecek. Bu müfredat dýþý býrakma nýn bir sýnýrý da yok açýkçasý. Ýþin gerçeði, son derece ciddi bir sorunla karþý karþýyayýz. Fedakârlýk ede ede, gençler anlamýyor gibi masum (!) bir gerekçenin ardýna sýðýna sýðýna Türkçe'yi bir hayli daraltmýþ, artýk temel eserlerden bile vazgeçebilecek bir kerteye gelmiþ bulunuyoruz. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisinden yakýnýlmaktadýr? A) Sýk sýk müfredat deðiþtirmenin, eðitim sistemini olumsuz etkilemesinden B) Kimi yazarlarýn okunmamayý göze alarak bilinmeyen sözcükler kullanmaya devam etmesinden C) Gençlerin çok az bir sözcük daðarcýðýna sahip olmasýndan D) Gençlerin Türkçe nin klasikleri sayýlabilecek yapýtlarý bile bilmemesinden E) Dili anlaþýlmýyor gerekçesiyle birçok önemli yapýtýn müfredattan çýkarýlmasýndan 14. Þunu artýk kabullenmemiz gerekiyor: Türk insaný yavaþtan da olsa zihinsel bir devrim yaþýyor. Kalitenin, nitelikli olanla olmayanýn ayrýmýna varýyor ve yaþamýnýn hemen her alanýnda daha iyi nin peþine düþüyor. Giyimde, eðlencede, yemekte, alýþveriþte hem nitelikli hem de iyi hizmet sunan kurumlarý, markalarý arýyor insanlar. Ekonomik gücünün yettiði ölçüde daha iyi bir yaþam standardýna geçmeyi arzu ediyor. Bu parçada Türk insanýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr? A) Nitelikli bir yaþam düzeyine ulaþma arzusunda olduðu B) Kaliteliden çok, reklamý yapýlaný tercih ettiði C) Baþkalarýnýn telkinlerine açýk olduðu D) Ekonomik gücünün bilincinde olduðu E) Teknolojik yeniliklere çabuk ayak uydurduðu 16. Onu ilk kasetinden bu yana dinliyorum. Benim için ayrýcalýklý bir ses o. Ýnsanýn içine iþleyen türküler söyledi. Baþka þeyler, büyük þeyler söylemeye, yapmaya muktedir bir sesi olduðunu haber veren çalýþmalardý onlar. Herkesin bildiði, söylediði türküleri onun kadar duru ve içli söyleyen olmamýþtý belki de. Türküleri seven, sevmeyen herkes tutuldu onun türkülerine, dilinde gezdirdi durdu onlarý. Bu parçada sözü edilen sanatçýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Baþkalarýna benzemeyen durulukta söyleyiþinin olduðuna B) Daha iyisini yapabilecek bir yeteneðe sahip olduðuna C) Söylediði türkülerin dinleyenleri derinden etkilediðine D) Türküden hoþlanmayanlarý bile etkilemeyi baþardýðýna E) Ne yapmak istediðini bildiði ve kendine güvendiðine 3

4 17. Gençlerin edebiyat ve yazý ile tanýþmalarýnda öðretmenlerin öncü ve teþvik edici rolünü her zaman önemserim. Öðrencilik yýllarýmda, içimde yazma sevdasýnýn belirdiði zamanlarda, ben de "yavrularýna uçmayý öðreten bir ana kuþ"un yokluðunu derinden hissettim. Kim bilir, öyle biriyle karþýlaþsaydým her þey daha farklý olurdu. Þimdi bu þansý yakalayan gençlere gýpta ediyorum. Bu parçada yazarýn, gençlere gýpta etmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Düþüncelerini ifade edebilecekleri yayýn organlarýna sahip olmalarý B) Yazý yazmaya uygun bir sosyal çevrede yaþamalarý C) Edebiyata karþý özel ilgi duymalarý D) Kendilerini yönlendirebilecek öðretmenlere sahip olmalarý E) Edebiyatla erken yaþlarda tanýþmalarý 19. Bir þair adýna konulan ödülün, onun adýnýn ve eserinin yaþatýlmasý, açtýðý yolun takipçilerinin yetiþmesi anlamýnda küçümsenemez bir öneme sahip olduðunu düþünüyorum. Her ne kadar kitaplarý sürekli basýlsa ve okurlar arasýnda dolaþsa da bu, bir þairi gündeme getirmeye, onu daha geniþ okur kitlesiyle buluþturmaya yetmiyor. Her yýl düzenli olarak verilen itibarlý bir ödül, günden güne, yýldan yýla o þairi yeni okurlarla, yeni takipçilerle tanýþtýrýr. Bu parçada yazar aþaðýdakilerin hangisinin öneminden söz etmektedir? A) Bir þairi yaþatmak için, onun adýna ödül konmasýnýn B) Sanatçýlarýn, gençleri teþvik etmesinin C) Okurlarýn þiire ilgisini artýrmanýn D) Sanatçýlarýn daha geniþ bir okur kitlesine seslenebilmesinin E) Sanatçýlarý okurlarýyla yüz yüze buluþturabilmenin 18. Elimde, pek sevimli, anlamlý bir kitap var. Anlamý þuradan geliyor: Kitap, öðrencilerin kompozisyon derslerinde veya ödev olarak yazdýklarý denemelerin bir araya getirilmesinden oluþmuþ. Adýný da "Yarýna Adanmýþ Yazýlar" koymuþlar. Kapaðýnda, üzerine ýþýk vurmuþ bir deniz kabuðu... Ayný lisede çalýþan iki öðretmen, öðrencilerinin yazýlarýný toplayýp kitaplaþtýrmayý düþünmüþ. Okul yönetimi de bunu olumlu karþýlamýþ ve içinde altmýþtan fazla yazýnýn yer aldýðý bu kitap çýkmýþ ortaya. Bu parçada yazar aþaðýdakilerin hangisinden söz etmektedir? A) Öðretmenlerin, öðrenciler üzerindeki etkilerinden B) Öðrencilerin yazdýðý denemelerden oluþan bir kitaptan C) Kompozisyon derslerinin nasýl daha verimli hale getirilebileceðinden D) Öðrencilerin yazýn dünyasýyla nasýl tanýþtýrýlabileceðinden E) Kitabýn dýþ görünüþünün en az içeriði kadar önemli olduðundan 20. O benim, üslubunu, Türkçe sini en çok beðendiðim yazarlardan biridir. Özellikle denemelerini... Ýnsanýn içine iþleyen yazýlar vardýr o denemelerde, okuyaný yaþama, aþka ve umuda kýþkýrtan yazýlar... Romanlarýndan ayný tadý aldýðýmý söyleyemem. Bu, onu deðerli bir yazar saymamý engellemez hiçbir zaman. Bir de özgürlükler konusunda takýndýðý tavýr vardýr onun; bu da alkýþlanmaya deðerdir. Her zaman, her þartta bireyin özgürlüðünden yana tavýr almýþtýr o. Bu parçadan, sözü edilen sanatçýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Okuru umuda ve aþka götüren yazýlar yazdýðý B) Romanlarýnýn denemeleri kadar baþarýlý olmadýðý C) Þiir tadýnda denemeler yazdýðý D) Daima bireyin özgürlüðünden yana olduðu E) Özgürlükler konusundaki tavrýnýn takdire deðer olduðu 4

5 21. Osmanlý döneminde, Topkapý Sarayý ndaki Enderun Hazinesi'nin açýlýp kapanmasý törenle gerçekleþirdi. Bunu Yavuz Sultan Selim'in baþlattýðý ve kendinden sonrakilere de vasiyet ettiði biliniyor. Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti, Topkapý Sarayý müze olana dek yerine getirildi. Bugün de Topkapý Sarayý'nýn Hazine Bölümü'nün açýlýþ ve kapanýþý bir heyetle gerçekleþtiriliyor. Osmanlý padiþahlarýna ait deðerli eþya ve paranýn korunduðu Enderun Hazinesi, imparatorluk döneminde çok daha kapsamlýydý. Bu parçada Enderun Hazinesi ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Ýlk kez Yavuz döneminde törenle açýlýp kapandýðýna B) Topkapý Sarayý bünyesinde bulunduðuna C) Osmanlý padiþahlarýna ait deðerli eþyalarý ve paralarý içerdiðine D) Bugün sadece mücevher ve mücevherli eþyalarý içinde bulundurduðuna E) Ýmparatorluk döneminde bugünkünden daha kapsamlý olduðuna 23. Galiba büyük sanatçýlar iki kere doðar. Birincisinde, sýradan bir bebektir. Sonra büyür; þair, romancý, ressam olur, ünlenir. Bir yýðýn eser verip yaþlandýktan sonra yavaþ yavaþ uzaklaþýr insanlarýn gündeminden. Araya kuþaklar girdikçe hayatýn dýþýna düþtüðü görülür. Unutulur hatta. Bir gün ölüm haberi geldiðinde ise onun ikinci kez doðduðunu fark edersiniz. Toplumun hafýzasý hýzla geriye doðru sarmaya baþlar. Hatýrlanýr, keþfedilir; yeniden dönülür ona Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Baþarýlý bir sanatçý, yaþarken gördüðü ilgi kadar, öldükten sonra da ilgi görür. B) Döneminde beðenilmemiþ birçok yazar yüzyýllar sonra yeniden doðmuþtur. C) Toplumun hafýzasýna güvenmemek gerektiðinin en güzel örneðidir bu. D) Bir sanatçýnýn ölümü, aslýnda onun, bir sanatçý olarak gerçek anlamda yeniden doðumudur. E) Sanatçýnýn gerçek ölümü, bedeninin ölmesi deðil yapýtlarýnýn okunmaz olmasýdýr. 22. Tarih boyunca þiirin baþkentliðini yapan Ýstanbul, ne yazýk ki bugün þiir etkinlikleri bakýmýndan Anadolu þehirlerinin, kasabalarýnýn çok gerisinde. Elazýð'da, Dursunbey'de, Sapanca'da, Foça'da, Çeþme'de... þiir sevdalýsý yerel yöneticilerin çabalarýyla her yýl kimi uluslararasý boyutta þiir geceleri, þiir haftalarý düzenleniyor. Ýstanbul'un ise kendi adýyla anýlan bir þiir etkinliði yok. Baðrýndan sayýsýz þair çýkarmýþ ve halen kuytularýnda yüzlerce þair yaþatan Ýstanbul, þairlerini bir araya getirip okurlarla buluþturamýyor. Bu parçada yazar, aþaðýdakilerin hangisinden yakýnmaktadýr? A) Türk þiirini dünyaya tanýtacak etkinlikler yapýlmamasýndan B) Ýstanbul da eskisi kadar þair yetiþmemesinden C) Ýstanbul da þiir gecelerine yeterince ilgi gösterilmemesinden D) Yerel yöneticilerin þiir etkinliklerine destek vermemesinden E) Ýstanbul un þiir etkinlikleri bakýmýndan Anadolu kentlerinin çok gerisinde olmasýndan 24. Yýldýzlarýn yeryüzüne indiði bir geceydi... Saros Körfezi'ne yaklaþýrken arabanýn açýk penceresinden dýþarýya uzanýp kulak kabarttým. Tek duyulan, aðustos böceklerinin korosuydu. Ay ýþýðý yol boyunca geçtiðimiz ayçiçeði tarlalarýný, ince uzun sazlarý, zeytin aðaçlarýný, çam ormanlarýný hiç üþenmeden laciverde boyuyordu. Ama asýl merak ettiðimiz, Saros'un o ünlü, hâreli turkuvazýydý. Açýk mavi tonlardan, koyu laciverde uzanan denizi görmek için sabahý, gün doðumunu beklemek gerekiyordu. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Nesnel bir anlatým söz konusudur. B) Kiþileþtirmeye baþvurulmuþtur. C) Doða devinim içinde verilmiþtir. D) Betimleyici bir anlatým kullanýlmýþtýr. E) Ýþitsel öðelere yer verilmiþtir. 5

6 yüzyýldan baþlayarak Avrupa'da Türk müziðine, tekstiline, halýlarýna, yaþam tarzýna gösterilen ilgi giderek büyümüþtür. Türkler üzerine yaratýlan eserler sayesinde her gece tiyatrolarý dolduran seyirciler, sahnede Türk giyim kuþamýný, yaþayýþýný, saray yaþamýný canlý bir biçimde görebiliyordu. Mozart'ýn ünlü Saraydan Kýz Kaçýrma ve Topkapý Sarayý'nda geçen Zaide operalarý; yine Mozart'ýn Topkapý Sarayý'nda geçen Saray Kýskançlýklarý adlý balesi; Rossini'nin dört operasý önemli örneklerdir. Bu parçada verilen örnekler aþaðýdakilerden hangisini kanýtlamak için seçilmiþtir? A) Türklerin, Avrupa kültürünün oluþmasýnda çok etkili olduðunu B) Avrupa da Osmanlý ya karþý büyük bir ilgi olduðunu C) Tiyatronun hem eðlendiren hem eðiten bir sanat dalý olduðunu D) Türk kültüründeki deðiþimlerin önce Osmanlý sarayýnda kendini gösterdiðini E) Batýlý sanatçýlarýn Türkleri Batý ya tanýtmak için büyük gayret gösterdiklerini 27. Isparta'dan sonra Türkiye'nin en çok gül yetiþtiren yeri, Burdur'un bir köyü: Yaylabeli Köyü. Burdur Gölü'nün kýyýsýnda bir dað köyü olan Yaylabeli, geleneksel yöntemlerle gülyaðý elde edilen nadir yerlerden... Burdur Gölü'nün masmavi, muhteþem manzarasýna hâkim, ardýç aðaçlarýyla kaplý daðlarýn eteklerinde, tam güllerin sevdiði yükseklikte ve iklimde. Bu parçadan Yaylabeli ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Türkiye de en çok gül yetiþtiren yer olduðu B) Göl kýyýsýnda bulunduðu C) Gülyaðýnýn geleneksel yöntemlerle üretildiði yerlerden olduðu D) Gülün yetiþmesine uygun bir havasýnýn olduðu E) Güzel bir manzarasýnýn olduðu 28. Baharýn ilk günlerinde yaylalar insan sesinden yoksundur. Güneþin yeryüzünü ýsýtmaya baþlamasýyla, doðanýn görkemli sessizliði hükmünü yavaþ yavaþ yitirir. Derken dað sümbülleri topraðýn üzerine mor rengin fermanýný yazmaya baþlar. Arýlarýn výzýltýlarý, göçmen kuþlarýn kanat sesleri kýþýn bittiðini duyurur. Büyük düzlükleri kaplayan mis kokulu dað sümbülleri, gittikçe çoðalan börtü böcek sesleri arasýnda, kýsa zaman içinde yerlerini sapsarý çiçeklere býrakýr. Bu parçada aþaðýdaki duyulardan hangisine özgü niteliklere yer verilmemiþtir? A) Görme B) Dokunma C) Tatma D) Ýþitme E) Koklama 26. Bu ünlü piyanistimizin varoþlarda çalma projesini çok beðendim, yürekten destekliyorum. Pahalý konserlere gelemeyenlerin ayaðýna müziði getirmek, bir sanatçý alçakgönüllülüðü. Misyonunu yerine getiriyor. Üstelik para alarak deðil para vererek. Gerçekten de Klasik Batý Müziði'nin - sevdiði, çaldýðý müziðin - yaygýnlaþmasýný bu tür konserlerle saðlayabilir. Halkýn zevklerini deðiþtirmek istiyorsa, yöntem budur bence. Bu parçada yazar, sözünü ettiði piyanisti aþaðýdakilerin hangisinden dolayý takdir etmektedir? A) Batý müziðinin halka nasýl sevdirilebileceði ile ilgili araþtýrmalar yapmasýndan B) Batý müziðini halkýn hoþlanacaðý biçimde yorumlamasýndan C) Konserlerden kazandýðý parayý, ihtiyacý olanlara daðýtmasýndan D) Kenar semtlerin insanlarýna, onlarýn yaþadýðý mekanlarda konser vermeyi düþünmesinden E) Yerel müzik aletleriyle klasik müzik çalmayý baþarmasýndan 29. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklýdýr? A) Sonra sonra iþin aslýný daha iyi anlamaya baþladým. B) Albümde ayrý ayrý tarihlerde çekilmiþ fotoðraflar vardý. C) Bu yazýyý korka korka yazdýðýmý itiraf etmeliyim. D) Çocuklar öðretmenlerine yeni yeni alýþýyor. E) Yoldan geçenler, yüzüme garip garip bakýyordu. 30. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileþik zamanlý bir fiil deðildir? A) O günlerde yeni bir öykü kitabýna baþlamýþtým. B) Yazdýðým þiirler çok beðeniliyordu. C) Ýlk romanýmý kendi yayýnevimden çýkaracaktým. D) Sýkýldýðým zamanlarda bu odaya sýðýnýrdým. E) Akþam üzeri müdür beni odasýna çaðýrdý. 6

7 31. Yazmak, boyuna yazmak istiyorum. Yazdýkça, I dünyada en büyük haksýzlýða maruz býraktýðým II sevgili kardeþimle konuþtukça, ona sevgimi, III ýstýrabýmý, deliliklerimi söyledikçe ferahlýyorum, IV açýlýyorum. V Bu parçadaki altý çizili sözcüklerden hangisi, kökünün türü yönüyle ötekilerden farklýdýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 32. Yolcular, vapurun içinden bir sel gibi akýyordu. Bu cümlenin öðeleri aþaðýdakilerden hangisinde sýrasýyla verilmiþtir? A) Özne, yüklem B) Özne, dolaylý tümleç, yüklem C) Özne, nesne, dolaylý tümleç, yüklem D) Özne, zarf tümleci, dolaylý tümleç, yüklem E) Özne, dolaylý tümleç, zarf tümleci, yüklem 33. (I) Savaþý kim kazandý? (II) Her savaþýn sonucu gibi herkes kaybetti. (III) O zaman soruyu deðiþtirelim. (IV) En çok kim kaybetti? (V) Boþnaklar çok kayýp verdi; ama baðýmsýzlýðýný kazandý. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) I. de özne vurgulanmýþtýr. B) II. yapýca basit bir cümledir. C) III. nün yüklemi istek kipiyle çekimlenmiþtir. D) IV. üç öðeli bir cümledir. E) V. baðýmsýz sýralý cümledir. 34. Dünya Kupasý finalleri boyunca çoðumuz ister istemez futbol konuþacaðýz. Bu cümledeki altý çizili sözün yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamýnda deðiþme olur? A) kaçýnýlmaz olarak B) ne yazýk ki C) mecburen D) çaresi yok E) elimiz mahkum 35. Dünya klâsiklerini çaðlar ötesine yazýlmýþ ve muhatabýný arayan mektuplar olarak algýlarsak, yanlýþ yapmýþ sayýlmayýz; çünkü o yapýtlar, tüm insanlýða yazýlmýþ mektuplardýr. Bu cümlede Dünya klâsiklerinin hangi özelliði vurgulanmaktadýr? A) Evrenselliði B) Ýçtenliði C) Yalýnlýðý D) Yerelliði E) Çaðdaþlýðý 36. (I) Seben yaylalarý genellikle ormanlarýn arasýndaki ya da kýyýsýndaki düzlüklere kurulmuþ. (II) Yazý yaylalarda geçirecek insanlardan önce, buralara göçmen kuþlar geliyor. (III) Yaylalara yakýn gölcüklere inen kuþlarýn arasýnda bir tür yaban ördeði olan angutlar da var. (IV) Angutlar bu coðrafyada þaþýrtýcý bir özgürlüðe sahip. (V) Sebenliler, sürekli olarak yanlarýnda eþleriyle dolaþan bu kuþlarý vurmuyor. (VI) Bunu yapan avcýlarýn baþýna kötü þeylerin geleceðine inanýyorlar. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi kendinden önceki yargýnýn gerekçesi durumundadýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 37. (I) Denizin metrelerce dibinde bulunan bir gemi batýðýndaydýk. (II) Geminin ana yükünü sekiz adet mermer tambur oluþturuyordu. (III) Yaptýðýmýz ölçümlerde, tamburlarýn gittikçe büyüyen çaplarda ve konik yapýda olduðunu gözledik. (IV) Bu sekiz tambur üst üste dizildiðinde büyük bir mabedin sütunlarýndan biri oluþuyor. (V) Bu sütunun hangi antik kente taþýnmakta olduðunu bilemiyoruz. (VI) Bu kent rahatlýkla yakýn çevredeki Didim, Milet veya Priene olabilir. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde yazar, kiþisel görüþünü dile getirmiþtir? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 38. Bir piyanist nasýl baþkalarýnýn çaldýklarýný dinleyerek deðil, tekrar tekrar egzersiz yaparak yetiþirse, bir öðrenci de okumasý gereken kitaplarý tekrar tekrar okuyarak, onlarý özetleyerek ve bizzat yazý yazarak yazmasýný öðrenir. Bu cümlede yazar aþaðýdakilerden hangisine açýklýk getirmektedir? A) Yazýn sanatýyla müziðin birbirine benzer yönlerine B) Yazar olmak için ne tür bir eðitimden geçmek gerektiðine C) Öðrencilerin hangi sanat dalýna eðilimleri olduðunun nasýl belirlenebileceðine D) Bir öðrencinin yazma edimini nasýl öðrenebileceðine E) Baþkalarýný taklit ederek iyi bir yazar olmanýn mümkün olmadýðýna 7

8 39. Dönemin dil anlayýþý içinde bir hayli edebi, hatta aðdalý bir üslupla söylenen Nutuk, bugünün nesilleri için çetin cevizdir. Bu cümlede geçen çetin ceviz sözüyle Nutuk adlý yapýtýn hangi yönü vurgulanmaktadýr? A) Sanatsal yönünün güçlü olduðu B) Mutlaka okunmasý gerektiði C) Zor þartlar altýnda yazýldýðý D) Bir benzerinin olmadýðý E) Anlaþýlmasýnýn güç olduðu 43. (I) Bir mayýs sabahýnda, iki poðaça ve bir fincan çayýn ardýndan Cummings ile þiirli bir yolculuða çýkmak... (II) Böyle bir eylemin verdiði saadeti sizden gizleyecek deðilim. (III) Kýskananlar çýkacaktýr, çýkarsa çýksýn. (IV) Ne yapabilirim; þiirler oradadýr, alýnýr. (V) Bir vapur iskelesinin banklarýna oturulur, Cummings'in þiirine dalýnýr. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde umursamama, önemsememe söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 40. Bir edebiyat adamýnýn gerçek savunucusu, onun eserinden baþkasý deðildir. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakýndýr? A) Bir yapýtý en iyi tanýtacak olan, onun yazarýdýr. B) Hiçbir yazar, kendi yapýtýný nesnel deðerlendiremez. C) Bir yazarý en iyi, kendi yapýtý savunur. D) Yazarla yapýtý birbirinden ayýrarak incelemek gerekir. E) Bir edebiyatçý her yapýtýnda ayný baþarýyý gösteremez. 41. (I) Hiç de âþinasý olduðum bir çiçek deðil ortanca. (II) Kim bilir kaçýmda gördüm bu çiçeði? (III) Yoktu çocukluðumun geçtiði þehirde. (IV) Sonradan, gittiðim bütün deniz kentlerinde, küçük kasabalarda gördüm ortancayý. (V) Görür görmez de sevdim, seviþ o seviþ; bir ortanca düþüdür aldý yürüdü. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde bir daha vazgeçememe anlamý söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 42. (I) Yazýmda doðru bulduðunuz yerlerin yaný sýra doðru bulmadýðýnýz yerler de varmýþ. (II) Yayýnlanmasýný istediðiniz bir mektupta bunu belirtince, arkasýný da getirmeniz gerekir. (III) Çünkü bu sözle eleþtiri baþlamýþ oluyor ki arkasý sizden baþka hiç kimseye düþmez. (IV) Düþüncelerinizi öðrenmek beni sevindirecektir. (V) Yanýldýðým noktalar varsa, ki olduðunu sanýyorum, seve seve düzeltirim. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde yazar, özeleþtiride bulunmuþtur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 44. (I) Yenice'den Istrancalar'a çýkýþ fazla dik deðil. (II) Buzlu asfalt yolun kenarlarý karla dolu. (III) Belli ki birileri yolu açmak için yoðun çaba harcamýþ. (IV) Neredeyse bir metre yüksekliðindeki kar yýðýnlarý göz korkutucu. (V) Istrancalar'ýn 1031 metre ile en yüksek noktasý olan Mahya Tepesi'nde her yer bembeyaz. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde yazar, bir çýkarýmda bulunmuþtur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 45. (I) Bartýn'ýn Karadeniz kýyýsýndaki ilçeleri, en az kendisi kadar ünlü. (II) Adýný bir prensesten alan Amasra, hafta sonlarý birçok insaný konuk ediyor. (III) Küçük limaný, Kuþkayasý Anýtý, Bakacak Tepesi, ýþýklandýrýlan kalesi görülecek yerler. (IV) Her mevsim bulunan balýðý ve lezzetli salatasýyla hizmet veren lokantalarý vazgeçilecek gibi deðil. (V) Amasra-Kurucaþile arasýndaki Çakraz, Akkonak, Göçkün ve Cambu koylarý yazýn gözdeleri. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 46. Osmanlý Devleti'nde mülkiyeti devlete ait topraklar içinde en büyük pay dirlik topraklarýna ayrýlmýþtýr. Osmanlý Devleti'nde, I. Savunma giderlerinin ve memur maaþlarýnýn dirlik gelirleriyle karþýlanmasý II. Týmarlý sipahilerin tamamen Türklerden oluþmasý III. Dirlik topraklarýnýn devletten izinsiz el deðiþtirememesi uygulamalarýndan hangilerinin bu duruma yol açtýðý savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III 8

9 47. Osmanlý Devleti, XVIII. yüzyýlda taþrada yerel yöneticilerin güçlü kimseler arasýndan seçilmesine özen göstermiþtir. Osmanlý Devleti'nin bu þekilde davranmasýnda, I. Merkezi otoritesinin zayýflamasý II. Yeniçeri Ocaðý'nýn kaldýrýlmak istenmesi III. Avrupa'da elçiliklerin açýlmasý durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunulabilir? A) I ve II B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) Yalnýz I E) II ve III 50. Lozan dan sonraki dönemde Türk Hükümeti yeni bir yönetmelik hazýrlayarak yabancýlarýn Türkiye'de açtýklarý okullarda tarih ve coðrafya derslerinin Türkçe ve Türk öðretmenler tarafýndan okutulmasý kuralýný getirmiþtir. Fransa ve Ýtalya bu yönetmeliðe karþý çýkmýþtýr. Fransa ve Ýtalya'nýn bu tutumu aþaðýdakilerden hangisinin doðruluðuna kanýt olarak gösterilebilir? A) Eski ayrýcalýklarýný sürdürmek istediklerine B) Türkiye'de okul açmak istediklerine C) Her yönüyle baðýmsýz Türkiye'yi desteklediklerine D) Türk Hükümeti'nin azýnlýklarýn açtýklarý okullarý kapatmak istediðine E) Türk Hükümeti'nin ulusalcý anlayýþtan uzak bir politika izlediðine 48. Rusya'nýn Slav asýllý topluluklarý siyasal ve kültürel yönden birleþtirme hareketlerine Panslavizm denir. Rusya'nýn, I. Karadeniz de donanma bulundurabilmesi II. Osmanlý Devleti'ne Sýrbistan, Karadað ve Romanya'nýn baðýmsýzlýðýný kabul ettirmesi III. Osmanlý Devleti nden ekonomik ayrýcalýklar elde etmesi faaliyetlerinden hangileri Panslavizm hareketini Osmanlý Devleti'nin iç iþlerine karýþma amacýyla kullandýðýna kanýt olarak gösterilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III 51. "Ýç siyasetimizde ilkemiz olan halkçýlýk, yani milletin bizzat kendi geleceðine sahip olmasý esasý anayasamýz ile tespit edilmiþtir." Atatürk ün bu sözlerine bakarak halkçýlýk ilkesinin hangi ilkenin doðal sonucu olarak ortaya çýktýðý söylenebilir? A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) Ýnkýlâpçýlýk D) Lâiklik E) Cumhuriyetçilik 49. Hz. Ömer döneminde, I. Divan teþkilatýnýn kurulmasý II. Þehirlere valilerin yanýnda kadýlarýn da tayin edilmesi III. Düzenli ordunun ve ordugâh þehirlerinin kurulmasý geliþmelerinden hangilerinin yönetim ile yargýyý birbirinden ayýrmaya yönelik olduðu savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III 52. Orta Asya'dan deðiþik bölgelere göç eden Türk boylarýndan bazýlarý zamanla ulusal benliklerini kaybetmiþlerdir. Bu Türk boylarýnýn, I. Göçebe yaþam biçimini sürdürmeleri II. Baþka uluslarýn egemenliðine girmeleri III. Günlük yaþamda göç ettikleri yerlerde yaygýn olan dilleri kullanmalarý faaliyetlerinden hangilerinin bu duruma ortam hazýrladýðý savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve III E) II ve III 9

10 53. Cumhuriyet döneminde, I. Batýlý deðerlerin Türk toplumuna kazandýrýlmasý II. Halifeliðin kaldýrýlmasý III. Çok partili siyasal hayata geçilmesi geliþmelerinin Atatürk ilkeleriyle iliþkisi aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? I II III A) Lâiklik Cumhuriyetçilik Ýnkýlâpçýlýk B) Ýnkýlâpçýlýk Lâiklik Cumhuriyetçilik C) Lâiklik Ýnkýlâpçýlýk Cumhuriyetçilik D) Halkçýlýk Ýnkýlâpçýlýk Lâiklik E) Cumhuriyetçilik Ýnkýlâpçýlýk Lâiklik 56. Selçuklular askerlik, toprak yönetimi, adliye gibi önemli kurumlarý kendilerinden önceki Türk devletlerini; Osmanlýlar da Selçuklularý örnek alarak düzenlemiþlerdir. Bu durum Türk kültürüyle ilgili, I. Ulusallýk II. Süreklilik III. Evrensellik özelliklerinden hangilerinin varlýðýna kanýt olarak gösterilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III 54. Kurtuluþ Savaþý mýzýn hazýrlýk döneminde; I. Erzurum Kongresi'nden sonra Temsilciler Kurulu'nun oluþturulmasý II. Sivas Kongresi'nden sonra Temsilciler Kurulu'nun üye sayýsýnýn ve yetkilerinin artýrýlmasý III. Meclis-i Mebusan'ýn Ýtilaf Devletleri'nce daðýtýlmasýndan sonra TBMM'nin açýlmasý çalýþmalarýndan hangileri Ulusal Mücadeleyi kiþisellikten çýkararak millete mâl etme amacýna yöneliktir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 57. I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi II. Türk kadýnlarýna belediye ve milletvekilliði seçimlerine katýlma hakkýnýn verilmesi III. Türk kadýnýna istediði mesleðe girme hakkýnýn verilmesi IV. Mirasta kadýn erkek eþitliðinin saðlanmasý Yukarýdakilerden hangileri Türk kadýnýna verilen siyasal haklar arasýnda gösterilebilir? A) Yalnýz II B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV 58. I. Þiddet kullanarak halký sindirmek II. Demokratik rejimi yýpratmak III. Ulusal egemenliði pekiþtirmek IV. Kitleleri ideolojik açýdan harekete geçirmek Yukarýdakilerden hangileri terör örgütlerinin amaçlarýna ulaþmak için baþvurduklarý yöntemler arasýnda gösterilemez? A) Yalnýz II B) II ve III C) Yalnýz III 55. Atatürk, Ýzlenecek yol, Türk kadýnýný çalýþmalarýmýza ortak kýlmak, hayatýmýzý onunla birlikte yürütmek, Türk kadýnýný bilimsel, ahlâkî, sosyal ve ekonomik hayatta erkeðin ortaðý, arkadaþý ve yardýmcýsý yapmak yoludur. demiþtir. Türkiye de; I. Türk Medeni Kanunu nun kabul edilmesi II. Teþvik- i Sanayi Kanunu nun kabul edilmesi III. Saltanatýn kaldýrýlmasý geliþmelerinden hangilerinin Atatürk ün bu sözüyle doðrudan ilgili olduðu ileri sürülebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III D) II ve IV E) I ve III 59. Haçlý Seferleri Türklerin batýya doðru ilerlemesini durdurmuþtur. Türk devletlerinin; I. Hristiyan birliðini parçalama II. Uluslararasý ticareti geliþtirme III. Fethedilen bölgelerde baðýmsýz beylikler kurma politikalarýndan hangilerinin bu duruma bir önlem niteliðinde olduðu savunulabilir? A) Yalnýz II B) Yalnýz I C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 10

11 60. I. Farklý kaynaklardan yararlanma II. Olaylarý günümüzün deðer yargýlarýna göre yorumlamama III. Tarihi olaylarda kendi ulusundan katkýsý olan kiþileri öne çýkarma yöntemlerinden hangileri yansýz bir tarih araþtýrmasý için gereklidir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III Kasým 1922'de saltanatýn kaldýrýlmasýndan sonra TBMM halifeliðin devamýna karar vermiþ ve Osmanlý ailesinden veliaht Abdülmecit Efendi'yi halife seçerek kendisine baðlamýþtýr. TBMM nin bu uygulama ile, I. Monarþik yönetimin yeniden kurulmasýný saðlama II. Halifelik makamýný denetimi altýnda tutma III. Halifelik makamýnýn yetkilerini artýrma amaçlarýndan hangilerine ulaþmayý hedeflediði savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III 62. Milli Mücadele döneminde alýnan; I. Milli sýnýrlar içinde vatan bir bütündür. II. Ýstanbul Hükümeti üzerine aldýðý sorumluluðu yerine getirememektedir. III. Milletin baðýmsýzlýðýný yine milletin azmi ve kararý kurtaracaktýr. IV. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kýlmak esastýr. V. Meclis-i Mebusan bir an önce toplanmalýdýr. kararlarýndan hangileri milli iradeye önem verildiðinin bir göstergesidir? A) I, II ve III B) I, III ve IV C) III, IV ve V D) III ve IV E) IV ve V 64. Orta Çað Avrupasý'nda halk sýnýflara ayrýlmýþtý. Topraklarý ellerinde bulunduran soylular yönetime de hakim durumdaydý. Coðrafi Keþiflerden sonra ticaret faaliyetleriyle zenginleþen burjuva sýnýfý fakirleþen soylularýn topraklarýný ele geçirmiþtir. 65. Avrupa'daki bu geliþmelerin, I. Soylularýn itibarýný kaybetmesi II. Ýmparatorluklarýn parçalanmasý III. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altýna alýnmasý sonuçlarýndan hangilerine yol açtýðý savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II I D) II ve III E) I, II ve III II V III Türkiye nin yer þekilleri göz önüne alýndýðýnda, kaç numaralý ok yönünde gidilirse yer þekilleri ulaþýmý olumsuz olarak en az etkiler? A) I B) II C) III D) IV E) V 66. Aþaðýdaki tabloda, Türkiye nin bazý yýllardaki asfalt ve kaplama yol uzunluðu ile araç sayýsý verilmiþtir. IV 63. Osmanlý Ýmparatorluðu himayesine giren Lehistan ý dýþ saldýrýlara karþý korumuþtur. Buna göre Lehistan ýn Osmanlý Ýmparatorluðu'nun himayesine girmekle aþaðýdakilerden hangisini amaçladýðý savunulabilir? A) Osmanlý ülkesindeki azýnlýklarýn haklarýný korumayý B) Sýnýrlarýný geniþletmeyi C) Toprak bütünlüðünü korumayý D) Ticaret gelirlerini artýrmayý E) Hristiyan birliðini parçalamayý Yýllar Asfalt ve kaplama yol uzunluðu (km) Araç sayýsý (Bin adet) Tablodaki bilgilere göre, hangi yýlda km ye düþen araç sayýsýnýn daha fazla olduðu söylenebilir? A) 1980 B) 1985 C) 1990 D) 1995 E)

12 67. Ali ile Veli nin köyleri Akdeniz Bölgesi nde kýyýda yer almaktadýr. Ali nin köyü Antalya ya 25 km, Veli nin köyü Mersin e 20 km uzaklýktadýr. Buna göre, Ali ile Veli nin köyleri hakkýnda aþaðýdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) Veli nin köyünde yerel saat daha ileridir. B) Ali nin köyündeki turizm tesisi daha fazladýr. C) Her iki köyde de maki bitki örtüsü görülür. D) Ali nin köyü Ýzmir e daha yakýndýr. E) Her iki köyde de ayný tür ürünler yetiþtirilir. 70. Türkiye nin büyük bir bölümü kurak ve yarý kurak iklimin etkisindedir. Çoðu yerde tarýmsal faaliyetin yoðunlaþtýðý yaz döneminde kuraklýk hüküm sürmektedir. Bu nedenle Türkiye de tarýmsal verimliliði artýrmanýn en önemli yolu sulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasýdýr. Böyle bir genelleme, aþaðýdaki coðrafî bölümlerden hangisi için uygun düþmez? A) Orta Fýrat B) Dicle C) Batý Karadeniz D) Konya E) Ýç Batý Anadolu 68. Aþaðýdaki nüfusun yaþ gruplarýna daðýlýþý verilen grafiklerden hangisi, ekonomik yönden daha geliþmiþ bir ülkeye aittir? (Taralý alanlar çalýþan nüfusu göstermektedir.) A) Yaþ Nüfus (milyon) C) Yaþ Nüfus (milyon) E) Yaþ B) Yaþ Nüfus (milyon) D) Yaþ Nüfus (milyon) Nüfus (milyon) 71. Akarsularýn oluþturduðu yer þekillerinden bazýlarýnda hem aþýndýrma hem de biriktirme birlikte etkili olmuþtur. Buna göre, aþaðýdaki yeryüzü þekillerinden hangisinin oluþumu bu genellemeye uyar? A) B) C) D) 69. Bir tarým ürününün, bir ülke içindeki yetiþme alaný ne kadar yaygýnsa o ülke koþullarýna uyumu o kadar iyi demektir. Buna göre, aþaðýdaki tarým ürünlerinden hangisinin Türkiye koþullarýna daha uygun olduðu söylenebilir? E) A) Turunçgiller B) Pamuk C) Buðday D) Tütün E) Pirinç 12

13 72. Aþaðýdaki haritada, bir bölgedeki basýnç durumu ve rüzgârlarýn esiþ yönü verilmiþtir. YB 1030 Yalnýzca haritaya göre; I. Bulunduðu yarým küre II. Ýzobarlar arasýndaki basýnç farký III. Yer þekillerinin uzanýþý IV. Rüzgârýn 1 saatteki esme hýzý YB Taþeli yöresi, Yýldýz daðlarý çevresi ve Menteþe yöresi Türkiye nin çok seyrek nüfuslu yerlerine birer örnektir. Bu yörelerin coðrafî özellikleri göz önüne alýndýðýnda, aþaðýdakilerden hangisinin buralarda nüfusun seyrek olmasýna neden olduðu söylenemez? A) Yer þekillerinin engebeli olmasý B) Yaðýþ miktarýnýn yetersiz olmasý C) Ulaþýmýn geliþmemesi D) Sanayi faaliyetlerinin yetersiz olmasý E) Yer altý kaynaklarýnýn yetersiz olmasý bilgilerinden hangileri elde edilemez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 76. Aþaðýdaki haritada, eþ yükselti eðrileri 100 metre aralýklarla çizilmiþtir. 73. Türkiye de Akdeniz ve Karadeniz iklimleri ile karasal iklim görülür. Bu iklimlerin etkili olduðu alanlarýn birinden diðerine geçerken iklim deðiþikliði her yerde belirgin olmaz. Ýklim bölgeleri arasýnda komþu bölgelerin özelliklerini birlikte taþýyan Geçiþ iklim tipleri de vardýr. X Deniz Y Buna göre, aþaðýda verilen coðrafî bölümlerden hangisinin iklim özellikleri geçiþ iklimlerine örnek olarak verilebilir? Buna göre, X Y doðrultusunun profili aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? A) Batý Karadeniz B) Adana A) B) C) Ýç Batý Anadolu D) Hakkâri E) Yukarý Kýzýlýrmak metre metre Kýrýklý yapýlarýn yaygýn olduðu arazilerde kaynak sularý yerin derinliklerinden gelir. Bu durum, akým miktarýnýn ve su sýcaklýðýnýn yýl içinde fazla deðiþmemesine neden olur X C) Y X D) Y metre metre I III II IV V 0 X Y 0 X Y E) metre Türkiye nin jeolojik yapýsý düþünüldüðünde, haritada belirtilen yörelerin hangisindeki kaynak sularýnýn akýmý ve su sýcaklýðý yýl içinde en az deðiþiklik gösterir? A) I B) II C) III D) IV E) V 0 X Y 13

14 77. Baðýl nem; havadaki mutlak nemin, havanýn nem taþýma kapasitesine oranýdýr. Merkez Sýcaklýk ( C) Nem taþýma kapasitesi (gr/m 3 ) Mutlak nem (gr/m 3 ) I II III ,3 4,8 9,4 1,2 4,0 4,5 IV 20 17,3 6,1 V 30 26,2 26,1 Buna göre, tabloda verilen beþ merkezden hangisinin baðýl nemi en düþüktür? A) I B) II C) III D) IV E) V 80. Türkiye de coðrafî konumlarý birbirinden farklý iki merkezde, kýþ mevsiminde ölçülen sýcaklýk deðerleri arasýndaki farkýn arttýðý, buna karþýlýk yaz mevsiminde ölçülen sýcaklýk deðerleri arasýndaki farkýn azaldýðý görülmektedir. Buna göre, bu durum iki merkezin aþaðýdakilerden hangileri bakýmýndan farklý olduðunu kanýtlar? A) Enlem dereceleri B) Nemlilik dereceleri C) Ortalama yükseltileri D) Doðal bitki örtüleri E) Eðim ve baký durumlarý 78. Ardahan ili, yaklaþýk olarak 43 doðu boylamý ve 41 kuzey enleminde yer almaktadýr. Buna göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi Ardahan ili için söylenemez? 79. A) Güneþ ýþýnlarýný yýlýn hiçbir döneminde dik açýyla alamaz. B) Kuzey Yarým Küre de yer alýr. C) Yerel saati Geenwich in yerel saatinden ileridir. D) Türkiye nin ulusal saati ile olan yerel saat farký yazýn azalýr. E) Ekvatora olan kuþ uçuþu uzaklýðý Kuzey Kutup Dairesi ne olan kuþ uçuþu uzaklýðýndan azdýr. 21 Mart 81. Felsefenin, Yunanistan ýn en varlýklý kenti olan Milet te doðmasý rastlantý deðildi. Buradaki filozoflarýn kimileri tüccar, kimileri de zanaatçýlýkta yetenekli kiþilerdi; çoðunluðu nesnelerin gerçekliðiyle yüzyüze gelmekten zevk alan, yorulmak bilmez gezginlerdi. Korku ve mitoslarý üzerlerinden atýnca, zihinlerinin kapýlarýný hevesle, çevrelerini saran evrenin verdiði þaþkýnlýk ve karýþýklýða açtýlar. Böylece, inceden inceye felsefe ve bilimin temelini attýlar. Bu parçaya göre felsefe ve bilimin doðuþunda aþaðýdakilerden hangisi etkili olmamýþtýr? A) Belirli bir refah ortamýnýn oluþmasý B) Gerçeði anlama ve bilme isteði C) Nüfus artýþý saðlayan çabalar D) Kültürel etkileþime yönelik keþifler E) Özgür düþünce ortamýnýn varlýðý 21 Haziran (b) (a) 21 Aralýk 23 Eylül Dünya yukarýdaki þekilde gösterilen a konumundan b konumuna gelene kadar, yeryüzünde aþaðýdakilerden hangisinin olduðu söylenemez? A) Ekvatordaki cisimlerin gölge boyunun kýsaldýðý B) Kuzey Yarým Küre de gündüz süresinin uzadýðý C) Güneþ ýþýnlarýnýn ekvator ile Yengeç dönencesi arasýna dik geldiði D) Güney Yarým Küre de gece süresinin uzadýðý E) Kuzey Yarým Küre de ilkbahar mevsiminin yaþandýðý (c) (d) 82. Filozoflarýn inceledikleri felsefi problemler ayný ya da benzer olmasýna karþýn, felsefeye iliþkin farklý tanýmlar yapýlmýþtýr. Düþünürlerin kendi açýsýndan bir taným ortaya koymalarý, onlarýn zihin ve karakter yapýlarý, olaylara bakýþ açýlarý, yaþam biçimleri gibi deðiþkenlerde aranabilir. Bu parçada, felsefeye iliþkin farklý tanýmlarýn yapýlmasý aþaðýdakilerden hangisine dayandýrýlmýþtýr? A) Filozoflarýn daha önce cevaplanmýþ sorular üzerinde yoðunlaþmalarýna B) Yapýlan hatalardan ders alýnmasýna C) Çaðýn, ele alýnmamýþ temel sorunlarýndan yola çýkýlmasýna D) Zaman içinde felsefenin ele aldýðý konularýn artýþ göstermesine E) Filozoflarýn, önceki bilgileri sorgulayarak kendi görüþlerini oluþturmalarýna 14

15 83. Bilimciler, bir fikrin bireysel olduðunu bilirler. Ancak beraberken öyle bir hava oluþabilir ki, bir kiþinin kývýlcýmý ekibin öbür üyelerini harekete geçirir; böylece herkes birbirinin fikrini geliþtirir. Sonuçta hiç kimse, kimin neyi düþünmüþ olduðundan emin deðildir. Önemli olan, bir þeyin düþünülmüþ olmasýdýr. Biliyorsunuz bu benim fikrimdi veya þimdi hepiniz benim fikrime geldiðinize göre.. gibi þeyler söylemek için güçlü bir dürtü duyan genç bir bilimci, ortak çalýþma yapmak için uygun deðildir. Bu tür çalýþmada anahtar sözcük birlikte çalýþma dýr; beraber çalýþmanýn, bireysel çalýþmalar toplamýndan daha büyük olduðunu belirtir. Bu parçada aþaðýda verilenlerden hangisi üzerinde durulmaktadýr? A) Ýnsanlar her dönemde yeni þeyler keþfetmenin heyecanýný yaþamýþlardýr. B) Yöresel anlayýþlar bilimin geliþmesine önayak olmuþtur. C) Bilim, bireysel bir kaynaktan çýksa da ekip çalýþmasýnýn ürünüdür. D) Bilim adýna geliþmeler toplumsal yapýyý etkilemiþtir. E) Bilimdeki ekip ruhu her zaman diðer alanlara örnek oluþturur. 85. Modern psikoloji, çocukta uzay ve zaman kavramlarýnýn geliþiminin uzun bir yaþantý deneyimine baðlý olduðunu göstermektedir. Örneðin beþ yaþýndan önce çocuklarda dün ve yarýn gibi soyut zaman kavramlarý geliþmemiþtir. Yine çocuklar yedi yaþýna dek, Bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu daha aðýrdýr? sorusuna, Bir kilo demir cevabýný verirler. Sonuç olarak aklýn doðuþtan bazý kategorik yetilerle donatýlmýþ olduðu görüþü kadar, bu kategorilerin yapýsý ve iþleyiþi de tartýþmalýdýr. Bu parçaya dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Zihinsel kategorilerin doðuþtan bulunduðu þeklindeki görüþler, bilimin bu günkü açýklamalarýyla desteklenmemektedir. B) Duyularýn ve aklýn veremeyeceði bilgiye insan ancak gönül gözüyle ulaþabilir; gerçek, mistik görü ile sezilebilir. C) Duyular bize olaylarýn gerçek nedenini söylemez; olaylarýn özü ancak salt akýlla kavranabilir. D) Duyular, bedenin olanaklarýna baðlý olduðu için sýnýrlýdýr; akýl ise maddesel olmadýðý için sýnýrsýzdýr. E) Bilginin edinilmesinde düþünce kendi kendine beslenir; dýþarýdan saðlanacak baþka bir gereçe ihtiyaç yoktur. 84. Monarþik idareler, egemenlik ve yönetim yetkilerinin tek kiþide toplandýðý yönetim modelleridir. Bu modellerin üstünlüðü, yönetimin bürokrasi ve iç çatýþmalardan uzak olmasýdýr. Bu yönetimlerin olumsuzluklarý ise, hükümdarýn zalimce ve usulsüz davranýþlarýnýn engellenememesidir. Bu nedenle monarþik yönetim modeline danýþma meclisi uygulamasý getirilmiþ ve hükümdarýn keyfi ve acemice uygulamalarý engellenmeye çalýþýlmýþtýr. Bu uygulamalarýn da yetersiz kalmasý ve kötüye kullanýlmasýndan dolayý, zamanla monarþik modellerden vazgeçilmiþtir. Bu parçada, devlette yönetim deðiþikliðine gidilmesinin nedeni olarak aþaðýdakilerden hangisi gösterilmektedir? A) Toplum çýkarýnda çoðunluðun uzlaþýmýnýn saðlanamamasý B) Tek kiþinin idaresinde hükümdarýn keyfi yönetiminin önlenememesi C) Yeni yönetim modellerini sýnama düþüncesinin yaygýnlaþmasý D) Toplumda artan eðilimleri karþýlamada, bilimi egemen kýlma düþüncesinin doðmasý E) Ekonomik yapýdaki deðiþimlerin yönetici sýnýfý güçsüz býrakmasý 86. Doðada sanat olup olmadýðý sorunu, estetiðin en eski sorunlarýndandýr. Doðacýlar sanatýn doðada olduðunu, özellikle doðal olduðunu, sanatçýya doðadaki güzeli saptamak görevinin düþtüðünü benimserler. Doðacýlarýn bu görüþü aþaðýda verilenlerden hangisini desteklemez? A) Tanrý güzeli yarattý, sanatçý güzeli eserine taþýdý. B) Doða, güzelin ilk ortaya çýktýðý yerdir. C) Yetkin sanat, doðanýn bütününü görüp göstermesinden ortaya çýkar. D) Doða, ancak teknikle biçimlenmiþ yapýtlarýn dilinde açýklandýðý zaman estetik deðer taþýr. E) Sanatla ilgili tüm fikirler, doðanýn ürünlerini örnek alýrlar. 15

16 87. Her dönemin genel özelliklerine baðlý olarak, ahlaki deðerlendirmeler farklýlaþýr veya önem dereceleri deðiþir. Bugünün dünyasý iletiþim ve ulaþým araçlarýnýn geliþmesiyle adeta büyük bir köy görünümü almýþtýr. Ýnsan ve toplumlar birbirine yaklaþtýkça ve iletiþimleri geliþtikçe, ortak deðerler sistemi ve ahlak da yayýlmaktadýr. Günümüzde küreselleþmeye baðlý olarak yeniden evrensel ahlak problemi üzerine düþünülmeye baþlanmýþtýr. Bugünün ahlak kuramcýlarý, artýk ahlakýn topluma baðlý ve kültürel olduðu düþüncesinin aksine, insana baðlý ve evrensel olduðunu savunmaktadýrlar. Bu parçadan ahlakla ilgili hangi yargýya ulaþýlabilir? A) Tüm toplumlarýn ahlak problemlerinin temelinde ortak mutluluk arayýþý vardýr. B) Toplumun ahlaki deðerlerini yargýlayan düþünürün, kendisini toplumdan soyutlamasý gerekir. C) Ýnsanlar toplumsal hayat içinde özgürce deðil, toplumsal baskýnýn etkisiyle davranýþ gösterirler. D) Ýnsanlarýn ve toplumlarýn bulunduklarý koþullarýn deðiþmesiyle, ahlakýn deðerlendirmesi de deðiþir. E) Ahlakýn problemleri soyut olduðundan, hiçbir zaman tam olarak çözülemez. 89. Araçlar, bazý amaçlar açýsýndan iyi olmakla beraber bazýlarý açýsýndan iyi olmayabilir. Yapabilecekleri þeye sýnýr koyan, bizzat araçlarýn doðasýdýr. Fotoðraf makinesi, fotoðraf; teyp, ses kaydý verir vs. Fakat fotoðraf, fotoðrafý çekilen sahnenin kendisi deðildir; o sahnenin bir biçimde temsilidir. Fotoðraf çekilirken alýnan ses kaydý, ayný sahnenin tamamen farklý bir biçimde temsilidir. Söz konusu sahnenin kendisi, daðlar, köyler, insanlar, hayvanlar ve daha baþka þeylerin bulunduðu bir manzaradan oluþuyor olabilir; fakat fotoðraf, sadece elinizde tutabileceðimiz, üzerinde iþaretler bulunan bir kaðýt parçasýdýr. Ses kaydý da, elektro bant bobinidir. Bir þeyin temsilini o þeyin kendisiyle karýþtýrmak, çocuklarla ve ilkel insanlarla paylaþtýðýmýz türden temel bir hatadýr. Bu parçada aþaðýda verilenlerden hangisi üzerinde durulmaktadýr? A) Ýnsanlar yaþam içerisinde araçlarýn iþlevlerini keþfetmek için çalýþýrlar. B) Her bir araç, kendi ürününü yapýsýnýn elverdiði ölçüde verir. C) Varlýklar her zaman istenildiði oranda iþlevsel olamayabilirler. D) Her dönemde, varlýða olan yaklaþýmda farklýlýk görülür. E) Her araç, tasarlandýðý konuya uygun olarak iþlev görmeyebilir. 88. Estetik yargýlar bir özdeþleþtirmedir. Biz nesnelere bakarak onlara, bize ait bazý nitelikler yükleriz. Kendimizdeki duygu, düþünce ve coþkularla özdeþleþtiririz. "Azgýn deniz", "coþkun nehir" deriz. Oysa ne deniz azgýndýr, ne de nehir coþkundur. Nesneleri duygu, düþünce ve coþkularýmýzla birleþtiririz. Onlarý bize ait bir takým niteliklerle yaþarýz. Yýkýk bir sütun karþýsýnda duyduðumuz eziklik sütuna deðil, bize aittir. Bu parçadan hareketle estetik yargýlarla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Estetik yargýlar kültüre, yaþa, cinsiyete ve alýnan eðitime göre deðiþmez. B) Bilgi yargýsý olmadýðý için, estetik yargýnýn doðrulukla ya da yanlýþlýkla bir ilgisi olamaz. C) Herhangi bir sanat eserinde, herkesin paylaþabileceði estetik yargýlar vardýr. D) Estetik yargýlar, kiþiden kiþiye deðiþmeyen ortak beðeni yargýlarýdýr. E) Estetik yargý, bireyin kendi iç dünyasýný nesnelerle uzlaþtýrmasýnýn bir sonucudur. 90. Her sanat dalý, güzeli, kendi olanak, yöntem ve teknik olasýlýklarýna göre belirler ya da biçimler. Her sanat dalý, güzeli oluþtururken baþka baþka gereçler kullanýr; kimi tahtayý yontar, kimi boyalarý karýþtýrýr, kimi sözcüklerle oynar. Tahtanýn kývrýmlarýnda, boyalarýn arasýnda, sözcüklerin kümelerinde parýldayan þey, güzelin kendisidir. Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlabilir? A) Her sanatýn kendine özgü bir dili vardýr. B) Sanat, doðal olanýn taklit edilmesine dayanýr. C) Sanatçý, eserini ortaya koyarken duygularýna baðlýdýr. D) Bir nesnenin sanat eseri haline gelmesi yoðun çaba gerektirir. E) Sanatýn dillerinden anlamak için iyi bir sanat eðitimi almak þarttýr. SÖZEL BÖLÜM BÝTTÝ. SAYISAL BÖLÜME GEÇÝNÝZ. 16

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] Cevap E. Sözel Bölüm 1

SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] Cevap E. Sözel Bölüm 1 SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[34] Ýster istemez sözü, isteðe baðlý olmadan, mecburen, kaçýnýlmaz olarak gibi anlamlar içerir. Buna göre örnek cümlede ister istemez

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte Hiç Bitmeyen Destek Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte de yapýlmasý için bazý þartlarla ve resmi bir yolla ayrýlarak, bir topluluk veya bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk ya da paraya vakýf denir. 2.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

SÝMYA (2011-2012 DNM.YGS/1 - SYF. 2)

SÝMYA (2011-2012 DNM.YGS/1 - SYF. 2) 1. Çevremdeki her þeyi izlerim. Otobüste, yolda, vapurda, ilgimi çeken hiçbir durumu kaçýrmam. Bunun gibi, dinlediðim bir þarkýdaki duygu, izlediðim bir filmdeki sahne, zihnimde imgeye dönüþebilir. Tüm

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

LYS COÐRAFYA. Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

LYS COÐRAFYA. Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý LYS COÐRAFYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı